Page 1

จดหมายขาวจาก สพท. News, Letter

กลุมงานพัฒนาระบบการฝก กลุ ม งานพั ฒ นาระบบการฝ ก จั ด ประชุ ม เรื่ อ ง

ฝ ก อบรมให แ ก ผู ถื อ บั ต รประจํา ตั ว ของบุ ค คลไม มี สั ญ ชาติ ไ ทย

ผูต  รวจฯ มลิวล ั ย และ ผูต  รวจฯ แนตรนารี รวมใหความเห็น

ผอ.สพท. และ ผอ. ศพจ.แมฮอ  งสอน

ผูแ  ทนกรมการปกครอง และ ผูแ  ทนกรมการจัดหางาน

โทร. 0 2245 4360

.....เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 1 ธั น วาคม 2554 กลุ่ ม งานพั ฒ นาระบบการฝึ ก ได้ จั ด การประชุ ม เรื่ อ งการฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ผู้ ถื อ บั ต รประจํ า ตั ว ของบุ ค คลที่ ไ ม่ มี สัญชาติไทย ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาผู้ฝึกฯ นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ เป็นประธาน และ นาย สง่า วงศ์ษาพาน ผอ.ศพจ.แม่ฮ่องสอนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าร่วมชี้แจงถึง เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งการฝึ ก อบรมให้ ก ลุ่ ม บุ ค คลผู้ ถื อ บั ต รสี ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ม่ มี สัญชาติไทยผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม 2 ท่าน คือ นางมลิวัลย์ วรรณอาภา และ นางเนตรนารี หนุนภักดี ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ผอ.กองคลัง ผอ.กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ภายในสํานักพัฒนาผู้ฝึกฯ เจ้าหน้าที่จากกอง แผนงานและสารสนเทศ พร้อมทั้ ง ผู้แ ทนจากกรมการปกครอง และกรมการ จัดหางาน เข้าร่วมให้คําปรึกษา เพื่อหาแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดฝึกอบรม ฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวในอนาคต ที่ประชุมได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแก่ ศพจ.แม่ฮ่องสอน ถึงแนวปฏฺบัติในเรื่อง ดังกล่าวคือ งบปกติที่ได้รับการจัดสรรตามปีงบประมาณนั้น ไม่สามารถนํามาใช้ ฝึกอบรมให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้ หากมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้จัดทําโครงการให้ ศพจ. แม่ฮ่องสอนจัดทําคําของบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ง บประมาณเป็ น กรณี พิ เ ศษ จึ ง จะสามารถนํ า เงิ น งบประมาณไปเปิดฝึกให้แก่กลุ่ม บุคคลดังกล่าวได้ สํานักพัฒนาผู้ฝึกฯ จะจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในครั้ง ต่ อ ไป เพื่ อ หาแนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ หน่ ว ยฝึ ก ของกรมฯ ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม ประชากรที่ คล้ายคลึงกัน (เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง และ เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวของบุคคลที่ไม่ มีสัญชาติไทย) เพื่อที่เป็นมาตรฐานในการดําเนินงานฝึกอบรมต่อไป

ประชุมพิจารณาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว  

การประชุมพิจารณาบัตรประจำตัวชาวต่างด้าว ผู้ที่มีบัตรสี

ประชุมพิจารณาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว  

การประชุมพิจารณาบัตรประจำตัวชาวต่างด้าว ผู้ที่มีบัตรสี