Page 1

E-TRAINING MANUAL 

คูม อื การใชสอื่ การฝกอบรม

ประเภท E-Training  ประเภท E-Training  รหัสสื่อ:

Team งานพัฒนาระบบการฝก CBT/CBST  http://dsd.bizpotential.com ,http://home.dsd.go.th/techno/eteam  Tel: 0 2245 1825 ,Fax: 0 2245 1825 

กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 


คํานํา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อแกปญหาดานสมรรถนะ และทักษะฝมือแรงงาน ใหสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางทันเหตุการณ และตอบสนองความ ตองการของตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก ไดพัฒนา และผลิตเอกสารประกอบการฝกและอุปกรณชวยฝกอยางตอเนื่อง เพื่อใชดําเนินการฝกใหแกกลุมเปาหมาย ตาง ๆ สําหรับใหครูฝกใชประกอบในการดําเนินการฝกตามกิจกรรมการฝกอาชีพตาง ๆ ดวย เอกสารประกอบการฝกและสื่ออุปกรณชวยฝก นับวาเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหการดําเนิน การฝกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานและศูนยพฒ ั นาฝมอื แรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน ดั งนั้ น เอกสารประกอบการฝ กและสื่ ออุ ปกรณช วยฝกจะต องมีมาตรฐานเปนระเบียบแบบแผนตามระบบการเรี ยน การสอน และสอดคลองกับลักษณะอาชีพที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน และความกาวหนาของเทคโนโลยี คู มื อการฝ กและสื่ ออุ ปกรณ ชวยฝ กประเภท E-Training ชุ ดนี้ จั ดทํา ขึ้ นเพื่ อใช ประกอบการฝ กในกิ จกรรม การฝกตาง ๆ ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนผูเขารับการฝก (Trainee) ของ กรมพั ฒ นาฝ มื อแรงงานในสาขาอาชี พที่ เกี่ ยวข อง และเป ดโอกาสให ป ระชาชนหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจเนื้ อ หา (Courseware) ตามสาขาอาชีพที่ตนเกี่ยวของไดเขาใชบริการ กรมพั ฒนาฝ มื อแรงงาน หวั งเป นอย า งยิ่ ง วา คู มื อการฝ ก และสื่ ออุ ปกรณ ช วยฝกประเภท E-Training ชุ ดนี้ จะเป น ประโยชน ต อ กระบวนการฝ ก ทั ก ษะฝ มื อ ของครู ฝ ก และผู เข า รั บ การฝ ก ของกรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน และเปนประโยชนตอสวนราชการอื่น ๆ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการฝกอาชีพตอไป

(นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ) อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กุมภาพันธ 2550


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

สารบัญ เรื่อง

หนา

การใชงานสื่อและอุปกรณชวยฝกประเภท E-Training ระบบพัฒนาสื่อการฝกประเภท E-Training (DSD E-Training System) ความหมายของคอรสแวร (Courseware) ขอดีของการเรียนหรือการฝกอบรมในรูปแบบ E-Training ที่มีตอผูเรียน หนาตางการนําเสนอ (Presentation Windows) การใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training ในสวนของผูเขารับการฝก (Class room) ตัวอยางเนื้อหาสื่อชวยฝกอบรมประเภท E-Training การเขาสูเนื้อหาบทฝก หัวขอวิชาเรื่อง การติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN บทนํา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบกอนการฝก (Pre-test) ผลการประเมินการทดสอบวิชา “การติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN” เนื้อหา :เรื่องการติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN แลนการด (LAN Card) ขั้นตอนการติดตั้ง LAN Card การลงไดรเวอรบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP การตรวจสอบไดรเวอรแลนการด (LAN Card) การทําสายแลนแบบ UTP ลําดับขาของหัวเชื่อมตอ RJ-45 ประเภทของสายสัญญาณ UTP สําหรับเชื่อมโยง ขั้นตอนการทําสายสัญญาณ การติดตั้ง RJ-45 กับผนังหอง (Wall) ขั้นตอนการติดตั้งสาย RJ-45 Wall Jack การตอสายแลนเขากับอุปกรณเครือขาย

Division of Training System And Methodology Development

ii2

4 5-6 6 7 8 9-18 19 19-20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

เกมส (Games) สรุปเนื้อหา แบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) ผลการประเมินการทดสอบหลังการฝกอบรม ใบปฏิบัติงาน (Work Sheet) ผูจัดทํา คณะผูดําเนินการ

Division of Training System And Methodology Development

iii3

Team

37 38 39 40 41 42 43

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

การใชงานสื่อและอุปกรณชวยฝกประเภท E-Training อุปกรณชวยฝก: ในการนําชุดการฝกดังกลาวไปใชงานนั้น เพื่อความเหมาะสมครูฝกควรมีเครื่องมือและอุปกรณ ตาง ๆ ประกอบในการบรรยายดวย เชน 1. เครือ่ งคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (DeskTop PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book) พรอมอุปกรณมัลติมีเดีย 2. ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows 98 ,ME ,2000 ,XP 3. โปรแกรมสําหรับเปดดูเว็บเพจ (Browser) เชน Internet Exlorer ,Mozilla Firefox 4. โปรแกรมสําหรับเปดดูภาพเคลื่อนไหว (Vector Animation) เชน Flash Player 5. เครื่องฉายภาพ (Projector) และอุปกรณประกอบการใชงาน 6. ฉากรับภาพ (Screen) 7. โมเด็ม 56 kps หรือ High Speed ADSL Modem สําหรับเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต ชุดการฝก E-Training (E-Training Packages) : ทางหนวยงานพัฒนาระบบการฝก CBST/CBT ไดพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการฝกอบรมของกลุมเปาหมายตอไปนี้ 1. ผูรับการฝก (Trainee) ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ 2. ประชาชนหรือบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจเนือ้ หา (Courseware) ตามสาขาอาชีพที่ตนเกี่ยวของ

ในชุดการฝกดังกลาว จะประกอบไปดวย 1. เอกสารประกอบการฝก ฯ ของครูฝกและคูมือการใชงานเว็บไซต E-Training สําหรับผูรับการฝก 2. สื่อประเภท E-Training สําหรับใหครูฝกไดใชประกอบการฝกและผูเขารับการฝกใชทบทวน บทเรียนหรือบทฝกและไดทําแบบทดสอบตาง ๆ ทั้งกอนและหลังการฝกอบรมควบคูกันไปดวย วิธีการฝกอบรม : บรรยาย สาธิตการใชงานอุปกรณและฝกปฏิบัติ สื่อการฝกแบบ E-Training มีโครงสรางและรูปแบบการใชงานทั้งระบบ มีดังตอไปนี้ Division of Training System And Methodology Development

4

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ระบบพัฒนาสื่อการฝกประเภท E-Training (DSD E-Training System) เปนซอฟตแวรที่ชวยในการพัฒนาและบริหารระบบ E-Training ที่ครบวงจรมีความยืดหยุนในการใชงานสามารถ นําเสนอบทเรียน (Courseware) หรือเนือ้ หาสําหรับใชฝก อบรมกลุม อาชีพตาง ๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรืออินทราเน็ต (Internet or Intranet) ไดอยางสมบูรณ

ระบบดังกลาวแบงการทํางานออกเปนโมดูลตางๆ 3 โมดูล คือ 1 ระบบชั้นเรียน (Class Room Management) เปนระบบหนาชั้ นเรียนสําหรับใหผู เขาเรียนหรือผู เขา รับการฝกอบรมไดเขามาเรียนบทเรียนหรือบทฝกตาง ๆ โดย จะมี การแบ งหน าจอเป นสั ดส วน ประกอบไปด วยเนื้ อหา ที่เปนขอความ มีภาพประกอบ มีเอกสารประกอบการเรียน หรือการฝกอบรม สําหรับใหดาวนโหลดไปใชงาน การติดตอ สื่ อสารแบบ Asynchronous และการฝากข อความไป ถึ ง ครู ผู สอนหรื อครู ฝ ก รวมไปถึ ง มี แบบทดสอบความรู ทั้ งก อนและหลั ง การเรี ยนหรื อฝ กอบรมทั้ ง นี้ โปรแกรมยั ง ได มี การจั ดทํา ระบบสื บค นข อมู ลจากบทเรี ย นหรื อบทฝ ก โดยใชคําคนอีกดวย

2 ระบบการพัฒนาชุดการฝกอบรมออนไลด (Course Builder System) เครื่องมือชวยในการพัฒนาบทเรียน (Courseware) ผูพ ฒ ั นาสามารถใสขอ มูลไดหลายรูปแบบทัง้ ขอความ ,รูปภาพ ไฟลเสียง ,ไฟล Flash ,ไฟล Movie Clip และไฟลอื่น ๆ สามารถกําหนดขอสอบทั้งกอนและหลังการเรียน หรืออบรม สามารถกําหนดทิศทางการเรียนหรือการฝกได เชน ตองผาน บทเรี ย นหรื อ บทฝ กนี้ ก อนจึ ง สามารถเข า บทเรี ยน หรื อ บทฝกถัดไปได เปนตน

Division of Training System And Methodology Development

5

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

3 ระบบบริหารจัดการ E-Training (E-Training Management System) สําหรับผูดูแลระบบในการบริหารและกําหนดคาตางๆ สํ า หรั บ การเรี ย นหรื อ การฝ ก อบรมผ า นระบบเครื อ ข า ย อิ น เตอร เ น็ ตหรื ออิ น ทราเน็ ต (Internet or Intranet) ไดโดยงาย เชน สามารถกําหนดหมวดหรือกลุมอาชีพของ เนือ้ หาทีจ่ ะใชเรียนหรือใชฝก อบรม กําหนดการอนุมตั บิ นเรียน หรือบทฝกใหม ๆ ที่จะเขามาในระบบ (บทเรียนหรือบทฝก ใหมที่สรางขึ้นจากระบบ Course Builder System) ตลอด จนรวมไปถึงการบริหารจัดการผูเขามาใชงานระบบ ฯ เชน การเก็ บ-บั นทึ ก คะแนนสอบและการคํา นวณคะแนนสอบ ตลอดจนสามารถเรี ยกดู ผลการทํา คะแนนของผู เรี ยนใน แตละรายวิชาหรือในแตละบทฝกในรูปแบบที่ตองการ เชน เปอรเซ็นต หรือรูปแบบกราฟ เปนตน

Division of Training System And Methodology Development

6

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

โครงสรางระบบเครือขาย E-Training

โครงขายสื่อการเรียนรู ระบบ E-Training

ความหมายของคอรสแวร (Courseware) หมายถึ งสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส (คอมพิ วเตอร ) ซึ่ ง เป นการเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบการนํา เสนอบทเรี ย นจากเอกสาร ตําราใหอยู ในรูปของสื่ อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรโดยเนนการออกแบบซึ่ งใชประโยชนของขอไดเปรียบของ คอมพิวเตอรในดานการนําเสนอสื่อประสม (Multi Media) และในดานการใหผลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันที (Immediate Response) โดยที่ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการในลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน (Non-Linear : คือผูเ รียนสามารถเขาเรียนในหัวขอใดก็ไดตามความสนใจ) และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนเพือ่ ใหผเู รียนมีการโตตอบ (Interaction) กับเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได

Division of Training System And Methodology Development

7

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ขอดีของการเรียนหรือฝกอบรมในรูปแบบ E-Training ที่มีตอผูเขารับการฝก 1. ช วยให ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น เพราะการถ า ยทอดเนื้ อหาผ า น ทางสื่ อมั ล ติ มิ เ ดี ย สามารถทํ า ให ผู เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ได ดี ก ว า การเรี ย นจากสื่ อข อ ความเพี ย งอย า งเดี ย ว หรื อจากการสอนภายในห องเรี ย นของผู สอนซึ่ งเน นการบรรยายในลั กษณะ Chalk and Talk โดยเมื่ อเปรี ยบ เที ยบกั บ e-Training ที่ ไดรั บการออกแบบและผลิ ตมาอย า งมี ระบบจะช วยทํา ให ผู เรีย นเกิ ดการเรี ย นรู ได อย างมี ประสิทธิภาพมากกวาในเวลาที่เร็วกวา 2. ทําให ผู เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เนื่ องจากการนําเอาเทคโนโลยี Hyper media มา ประยุ ก ต ใ ช ซึ่ งมี ลั ก ษณะการเชื่ อมโยงข อ มู ล ไม ว า จะเป น ในรู ป ของข อความ ภาพนิ่ ง เสี ย ง กราฟ ก วิ ดี โ อ ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันเขาไวดวยกันในลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน (Non- Linear) ทําให Hypermedia สามารถ นํา เสนอเนื้ อหาในรู ปแบบใยแมงมุ มได ดั ง นั้ นผู เรี ย นจึ ง สามารถเข า ถึ ง ข อมู ลใดก อนหรื อหลั ง ก็ ได โ ดยไม ต อง เรียงตามลําดับ และเกิดความสะดวกในการเขาถึงของผูเรียนดวย 3. ทําใหผู เรียนสามารถเรียนรู ไดตามจังหวะของตน (Self-Paced Learning or Training) เนื่ องจากการ นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนในดานของลําดับ การเรียนได (Sequence) ตามพื้ นฐานความรู ความถนั ด และความสนใจของตน นอกจากนี้ ผู เรียนยั งสามารถ เลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวนไดโดยไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลวซึ่งถือวาผูเรียน ไดรับอิสระใน การควบคุมการเรียนของตนเอง จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามจังหวะของตนเอง 4. ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอนและกับเพื่อน ๆ ไดเนื่องจาก e-Training มีเครื่องมือตาง ๆ มากมาย เชน Web Board, E-mail เปนตน ที่เอื้อตอการโตตอบ (Interaction) ที่หลากหลายนอกจากนั้น e-Training ที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนือ้ หาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การออกแบบเนือ้ หา (Courseware) ในลักษณะเกมส หรือการจําลอง เปนตน จากประโยชน และข อดี ของ e-Training ที่ ก ล า วมาข างต นทุ กท า นสามารถเข า ไปใช ง านสื่ อการเรี ยนรู แบบ e-Training ดังกลาว ไดตามเว็บไซตดังตอไปนี้ http://dsd.bizpotential.com

Division of Training System And Methodology Development

8

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

หนาตางการนําเสนอ(Presentation Windows) แสดงหนาตางการนําเสนอเนื้อหาสูผูเขารับการฝก

กลองลอคอิน เขาสูระบบ สมัครสมาชิกใหม คําถาม-ตอบกรณีลืม ชื่อสมาชิกหรือ Password

Visistor: 0032

นับจํานวนผูเขาใชงาน

ปุมสําหรับใชงานระบบ ฯ

ปุมใชงานระบบฯ ประกอบดวยปุมควบคุมการนําเสนอตอไปนี้ กลองคนหาขอมูล ปุมดูประวัติการเรียน ปุมดูรายชื่อวิชาทั้งหมดตามกลุมอาชีพ ปุมสําหรับดาวนโหลด (Download) ขอมูล ปุมเขียนและอานกระดานสนทนา (Webboard) ปุมออกจากระบบ

Division of Training System And Methodology Development

9

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ปุมดูหนาสารบัญ ปุมดูหนาเอกสารที่แลว ปุมดูหนาเอกสารถัดไป

การใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training ในสวนของผูเขารับการฝก(Class room) เมื่อทานไดเขามาสู http://dsd.bizpotential.com ทานสามารถเขาสูหนาเว็บไซตและจะเห็นหนาเนื้อหาเว็บและตอง ผานการใส username และ password เขามากอนดังรูปที่ 1

Log-in สมัครสมาชิกหรือ ตรวจสอบ Password

รูปที่ 1 หนาเว็บเพจของผูเขารับการฝก

ส ว นสมั ค รสมาชิ กใหม ก็ ส ามารถลงทะเบี ย นเข า มาได โดยระบบจะทํ า การให ยื น ยั น ผ า นทางอี เ มล ข อง ผูใชระบบ (หรือจะใชรหัสบัตรประจําตัวประชาชน (ID Card) ก็ได) ดังรูปที่ 2 ใหใสรายละเอียดของผูที่เขามาเยี่ยมชม เว็บไซต จากนั้นคลิกปุม “ตกลง” จะขึ้นหนาตางวาไดทําการสมัครสมาชิกใหมเรียบรอยดังรูป 2-1

Division of Training System And Methodology Development

10

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

รูปที่ 2 หนาตางสําหรับกรอกรายละเอียดในการสมัครสมาชิกใหม

รูปที่ 2-1 หนาตางยืนยันการสมัครสมาชิกใหม

จากนั้น ระบบจะสงจดหมายอิเล็คทรอนิคส โดยใหผูใชงานตอบยืนยันโดยการคลิกยืนยันทางอีเมลที่ผูใชงานสมัคร มา ดังรูป 2-2

Division of Training System And Methodology Development

11

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

รูปที่ 2-2 รูปแบบของอีเมลจากระบบโดยใหผูใชระบบยืนยันการสมัครสมาชิกใหม

จากนั้นสามารถเขาไปยังเมนู “ล็อกอินเขาระบบ” จะปรากฏดังรูปที่ 3 เมื่อเขาสูหนาตารางเรียนจะเห็นวามีชุดวิชา ใหสามารถเลือกเขาไปดูรายละเอียดของเนื้อหา

Division of Training System And Methodology Development

12

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

รูปที่ 3 การเขาสูเมนู “ล็อกอินเขาระบบ”

จากนั้ นเลื อกปุ มเข า สู รายชื่ อบทเรี ยนเพื่ อเลื อกวิ ชาที่ ต องการเพื่ อเข า ไปศึ กษา จะมี ปุ มแสดงให เข า ไปคลิ ก “เขาเรียนและทําแบบทดสอบ” ถาคลิกปุมนี้ในบทเรียนที่เลือกมีแบบทดสอบ ดังรูปที่ 3-1

รูปที่ 3-1 การเขาสูหนา “การเลือกวิชา” จากกลุมอาชีพที่ตองการเรียนหรือฝกอบรม Division of Training System And Methodology Development

13

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ที่ หนาเลือกวิชาเรียน ทานสามารถคลิกปุ ม “ดูผลการสอบ” วาแบบทดสอบที่ ทําไปไดกี่ คะแนนหรือไมตองการ ที่จะทําแบบทดสอบ (รูปที่ 3-2)

รูปที่ 3-2 หนา “ดูผลการสอบ”

ทานสามารถดูประวัติการสอบไดโดยคลิกที่รูป ดังรูปที่ 3-3

Division of Training System And Methodology Development

โดยผลที่ไดจะเปนรายละเอียดของการเขาสอบของทาน

14

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

รูปที่ 3-3 หนารายละเอียดเกี่ยวกับผลสอบ

แตอยากจะเขาไปดูเนื้อหาสามารถคลิกปุม “รายชื่อวิชา” ก็จะเขาสูหนาเนื้อหาที่ไดจัดทําขึ้นเหมือนดังรูปที่ 4 หรือ สามารถดูสารบัญกอนได วามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบาง โดยคลิกที่ปุม “สารบัญ” จะปรากฏดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 หนาแสดงรายละเอียดของบทเรียนนั้น ๆ หรือที่เรียกวา “หนาบทเรียน”

Division of Training System And Methodology Development

15

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ทานสามารถคลิกที่หนาถัดไปเพื่อทําการเรียน หรือฝกตอไป

รูปที่ 5 หนาแสดงรายละเอียดของบทเรียนนั้น ๆ หรือที่เรียกวา “หนาสารบัญ”

นอกเหนือไปจากที่ทานจะเรียนตามปกติแลว ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการเรียนโดยการคลิกที่ปุม “Download Document” ได ผลปรากฎดังรูปที่ 5-1

รูปที่ 5-1 หนาตางสําหรับการ Download เอกสาร หรือใบปฏิบัติงาน (Worksheet)

Division of Training System And Methodology Development

16

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

หากทานเขาสูบทเรียน ในบทเรียนจะบังคับใหทานตองทําแบบทดสอบกอนการฝกกอน เพื่อทดสอบดานความรู ของทานวากอนการเรียนนั้นทานมีความรูในเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพียงใด และในทางกลับกันเมื่อทานเรียนจนสมบูรณ แลว ทานจะพบแบบทดสอบหลังการฝกโดยมีจดุ ประสงคในการวัดความรูข องทานหลังการฝกวาทานไดรบั ความรูไ ปเพียงใด

รูปที่ 5-2 หนาตางแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)

ปุมดานลางมีอะไรบาง 1. ประวัติการเรียน (รูปที่ 3) หนานี้จะแสดงถึงรายชื่อวิชาที่ทานเขาเรียนแลว พรอมทั้งระบุถึงความกาวหนาในการเรียนของทานโดยแสดง เปนเปอรเซนตและวันที่ทานเริ่มเรียน 2. รายชื่อวิชา (รูปที่ 3-1) หนานี้แสดงถึงรายชื่อวิชาทั้งหมดและมีปุมปฏิบัติการ 4 ปุมดังนี้ 2.1 ปุมเขาเรียนและทําแบบทดสอบ (รูปที่ 4) หมายถึงใหทานเขาเรียนครั้งแรกโดยตองทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูของทานกอนเรียนวามีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพียงใดเพือ่ ที่จะเปรียบเทียบวาหลังจาก ที่ทานเขาเรียนแลวทานจะไดรับความรูไปมากนอยเพียงใด 2.2 ปุมเขาเรียน หากทานเขาเรียนไปแลว ทานสามารถเขาสูการเรียนโดยคลิกที่ปุมนี้ ทานสามารถเรียนตอจาก หนาที่ทา นเรียนไปเมือ่ ครั้งลาสุดโดยไมตองเริ่มตนใหม (ที่หนานี้จะมีคําอธิบายอยูแลววา : สีน้ําเงิน หมายถึงบทเรียน ที่ไดเขาไปเรียนแลว สวนสีดํา หมายถึง บทเรียนที่ยังไมไดเขาไปเรียน) Division of Training System And Methodology Development

17

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

2.3 ปุมสารบัญ (รูปที่ 5) ทานสามารถเรียนดูสารบัญทั้งหมดไดจากปุมนี้ แตเปนหนาที่แสดงสารบัญเฉย ๆ ไมสามารถคลิกดูอะไรได 2.4 ปุมดูผลสอบ (รูปที่ 3-2 และ 3-3) ทานสามารถดูผลสอบของทานโดยคลิกที่ปุมนี้ 3. Download Documents (รูปที่ 5-1) ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารการเรียนไดที่ปุมนี้ 4. Webboard ระหวางการเรียนหากทานมีขอสงสัยตองการตั้งกระทูถามผูรูหรือเพื่อน ๆ ที่รวมเรียน หรือทานสามารถคลิกตอบ คําถามจากกระทูที่มีอยูดังภาพดานลาง

รูปที่ 6 แสดงหนาตางเว็บบอรด

5. E-mail ในระหวางเรียนทานสามารถติดตอกับผูสอนทางอีเมลได โดยคลิกที่ปุมนี้ 6. ? Help เปนปุมอธิบายการทํางานของโปรแกรมนี้ 7. Log Off เปนปุมที่ทานสามารถออกจากการทํางานระบบได โดยคลิกที่ปุมนี้

Division of Training System And Methodology Development

18

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

8. Search ทานสามารถคนหาคําจากบทเรียนโดยที่ทานใสคําที่ทานตองการคนหาและคลิกที่ Search หรือคลิกปุม Enter ผลที่ไดจะปรากฎดังรูปดานลาง

รูปที่ 7 แสดงหนาตาง Download เอกสาร

Division of Training System And Methodology Development

19

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ตัวอยางเนื้อหาฝกอบรมประเภท E-Training การเขาสูเนื้อหาบทฝก หลังจากที่ผูเขารับการฝกเขาสูหนาเว็บไซตในสวน Class Room แลว ผูเขารับการฝกสามารถเลือกเนื้อหาตาม กลุมอาชีพที่ตนสนใจหรือตองการฝกอบรมดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 การเขาสูหนา “การเลือกวิชา” จากกลุมอาชีพที่ตองการเรียนหรือฝกอบรม

หากตองการฝกอบรมในกลุมอาชีพชางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะมีเนื้อหาวิชาที่อยูในกลุมอาชีพนี้ ตามรูปที่ 8-1

รูปที่ 8-1

Division of Training System And Methodology Development

20

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

จากนั้ นให ผู เข า รั บการฝ กคลิ ก ไปที่ ปุ ม “เข า เรี ย น” ถ า ต องการเข า สู เนื้ อหา แต ถ า ต องการดู ผล การสอบในกรณีที่เคยเขาทําการทดสอบในวิชาดังกลาวแลวใหคลิกที่ปุม “ดูผลการสอบ” เพื่อดูคะแนน หรื อผลการสอบในตั วอย างนี้ จะเข า ไปดู เนื้ อหาเรื่ อง “การติ ดตั้ งอุ ปกรณ เครื อข า ย Ethernet LAN” กลุ มอาชี พ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรูปที่ 9 ผูเขารับการฝกจะพบหนาแรก คือสารบัญของบทฝกนี้

หัวขอเนื้อหาวิชา

รูปที่ 9 แสดงหนาสารบัญของบทฝกเรื่องการติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN

Division of Training System And Methodology Development

21

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

หัวขอวิชาเรื่อง การติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN มีเนื้อหาและหนาตางแสดงขอมูล ดังตอไปนี้

รูปที่ 10 แสดงหนาแรกของเนื้อหาวิชาการติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN

หากต องการเข า สู หน า ต อไปของเนื้ อหา ให คลิ กไปที่ ปุ ม แต ถ า หากต องการกลั บไปดู สารบั ญ ใหผูเขารับการฝกคลิกไปที่ปุม แทน แตในที่นี้เราจะเขาสูหนาตอไปก็คลิกปุม “หนาถัดไป” เพื่อเขา สู “บทนํา”

Division of Training System And Methodology Development

22

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

บทนํา

รูปที่ 10-1 แสดงบทนํากอนเขาสูเนื้อหาหลัก

หนานี้จะแสดงเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับสื่อประเภทออนไลด ลักษณะของสื่อประเภทออนไลด และขอดีของการใชงาน สื่อดังกลาว ตลอดจนกลุมเปาหมายของสื่อประเภทนี้ จากนั้นคลิกปุม เพื่อไปหนาตอไป

Division of Training System And Methodology Development

23

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

รูปที่ 10-2 หนาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของการฝกอบรมเรื่องการติดตั้งอุปกรณเครือขาย EthernetLAN

หนาแสดงวัตถุประสงคหรือสิ่งคาดหวังไวหลังจากที่ผูเขารับการฝกไดผานการฝกในบทฝกหรือบทเรียนนี้ วาควร มี ก ารเปลี่ ย นพฤติ ก รรมใดบ า งเกิ ดกั บผู เรี ยนหรื อผู เข า รั บการฝ ก จากนั้ นคลิ ก ปุ ม เพื่ อไปยั ง หน า “แบบทดสอบกอนเขาเรียน” หรือกอนเขารับการฝก (Pre-Test)

Division of Training System And Methodology Development

24

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

แบบทดสอบกอนการฝก (Pre-test)

รูปที่ 10-3 หนาตางแสดงแบบทดสอบกอนเรียน-กอนการฝกอบรม

หนาแบบทดสอบก อนการฝก หรือแบบทดสอบก อนเขาเรียน เพื่ อวัดพื้ นความรู เดิมของผู เขารับการฝกเมื่ อทํา เสร็จทุกขอแลวใหผูเขารับการฝกคลิกปุม “Submit” แลวจากนั้นคลิกปุม เพื่อไปดูผลคะแนน แตหากไดทําแบบทดสอบดังกลาวเรียบรอยแลว ใหขามแบบทดสอบนี้ไปโดยกดปุม “ขามแบบทดสอบ” และหาก ประสงคจะดูผลการทดสอบใหคลิกปุม “ดูผลสอบ”

Division of Training System And Methodology Development

25

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ผลการประเมินการทดสอบวิชา “การติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN”

รูปที่ 10-4 หนาตางแสดงผลคะแนน แบบทดสอบกอนการฝกอบรม

หนาแสดงคะแนนผลการทดสอบกอนการฝก หรือแบบทดสอบกอนเขาเรียนเพือ่ วัดพืน้ ความรูเ ดิมของผูเ ขารับการฝก จากนั้นคลิกปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป

Division of Training System And Methodology Development

26

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

เนื้อหา แลนการด(LAN Card)

รูปที่ 10-5 หนาตางแสดงเนื้อหาหลักของการฝกอบรมหัวขอการติดตั้งอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN

หนาเนื้อหาเรื่องการติดตั้งแลนการด (LAN Card) จะแสดงขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้ง LANCard จากนั้น คลิกปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานีจ้ ะนําเสนอเนือ้ หาโดยจะใชสอื่ ประเภทรูปภาพทีแ่ สดงเครื่องมือสําหรับการติดตั้งอุปกรณเครือขายอีเทอรเน็ต แลน (Ethernet LAN) และนําเสนอดวยสื่อเคลื่อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (นามสกุล .swf )

Division of Training System And Methodology Development

27

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ขั้นตอนการติดตั้ง LAN Card

รูปที่ 10-6 หนาตางแสดงเนื้อหา ขั้นตอนการติดตั้งแลนการด

หนาขั้นตอนการติดตั้งแลนการด (LAN Card) จะแสดงขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้ง LAN Card จากนั้น คลิกปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานี้ จะนําเสนอเนื้อหาโดยจะใชสื่อประเภทรูปภาพ ที่แสดงขั้นตอนการติดตั้งการดแลน (Lan Card) และ ใช สื่ อเคลื่ อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ด วยไฟลประเภท Flash (.swf) ประกอบการนําเสนอ เพื่อความเขาใจในเนื้อหายิ่งขึ้น

Division of Training System And Methodology Development

28

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

การลงไดรเวอรบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP

รูปที่ 10-7 หนาตางแสดงการติดตั้งไดรเวอรแลนการด

หนาแสดงการติดตั้งไดรเวอรแลนการด (LAN Card) บนระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP จากนั้นให คลิกปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานี้จะนําเสนอเนื้อหาโดยจะใชสื่อประเภทรูปภาพ ที่แสดงขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอรของการดแลนบนระบบ ปฏิบัติการ Windows 2000/XP และนําเสนอดวยสื่อเคลื่อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟล ประเภท Flash (.swf) ประกอบการอธิบายดวยเสียง (Sound Media)

Division of Training System And Methodology Development

29

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

การตรวจสอบไดรเวอรแลนการด

รูปที่ 10-8 หนาตางการตรวจสอบหลังการติดตั้งแลนการด

หนาแสดงการตรวจสอบหลังการติดตั้งไดรเวอรแลนการด (LAN Card) บนระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหน านี้ จะนํา เสนอเนื้ อหาโดยจะใชสื่ อประเภทรู ปภาพ ที่ แสดงขั้ นตอนการตรวจสอบไดร เวอรของการ ดแลน (LAN Card) หลั งจากที่ ได ติ ดตั้ งโปรแกรมดั ง กล า วบนระบบปฏิ บั ติ การแล ว และได นํา เสนอด วยสื่ อเคลื่ อนไหว ประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (.swf)

Division of Training System And Methodology Development

30

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

การทําสายแลนแบบ UTP

รูปที่ 10-9 หนาตางแสดงขอมูลการทําสายแลน (LAN)

หนาแสดงการทําสายแลน (LAN) แบบ UTP ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของการทําสายเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร (Local Area Network) จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหน า นี้ จะนํา เสนอเนื้ อหาโดยจะใช สื่ อประเภทรู ปภาพ ที่ แสดงประเภทของสายต า ง ๆ แต ละชนิ ดรวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ข องสายแต ละประเภท และนํ า เสนอด ว ยสื่ อเคลื่ อนไหวประเภทเว็ ก เตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (.swf)

Division of Training System And Methodology Development

31

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ลําดับขาของหัวเชื่อมตอ RJ-45

รูปที่ 10-10 หนาตางแสดงลําดับขาของหัวเชื่อมตอ RJ-45

หน าแสดงลํา ดับขาของหัวเชื่ อมต อ RJ-45 ซึ่ งจะแสดงลําดั บสีของสายและการใสสายในหัวเชื่ อมตอ RJ-45 จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนา นี้ จะนําเสนอเนื้ อหาโดยจะใชสื่ อประเภทรูปภาพ ที่ แสดงลํา ดับขาของหั วเชื่ อมต อ RJ-45 และนําเสนอ ดวยสื่อเคลื่อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (.swf)

Division of Training System And Methodology Development

32

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ประเภทของสายสัญญาณ UTP สําหรับเชื่อมโยง

รูปที่ 10-11 หนาตางแสดงประเภทของสายสัญญาณ UTP สําหรับทําสายเชื่อมโยงเครือขาย

หน าแสดงประเภทของสายสัญญาณ UTP สํา หรั บเชื่ อมโยงเครื อข ายคอมพิวเตอร ซึ่ งจะแสดงประเภทของ สายสัญญาณ UTP จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานีจ้ ะนําเสนอเนือ้ หาโดยจะใชสอื่ ประเภทรูปภาพ ทีแ่ สดงลําดับขาของหัวเชือ่ มตอ RJ-45 ของสายสัญญาณ UTP แบบตรง (Straight-Through) และแบบไขว (Cross)

Division of Training System And Methodology Development

33

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ขั้นตอนการทําสายสัญญาณ

รูปที่ 10-12 หนาตางแสดงขั้นตอนการทําสายเชื่อมโยงสัญญาณ แบบRJ-45

หนาแสดงขั้นตอนการทําสายสัญญาณ UTP สําหรับเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการทํา สายสัญญาณ UTP จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานี้จะนําเสนอเนื้อหาโดยจะใชสอื่ ประเภทรูปภาพ ที่แสดงขั้นตอนการทําสายสัญญาณ UTP แบบ CAT 5e และ นําเสนอดวยสื่อเคลื่อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (.swf) ผูเขารับการฝกสามารถดูขั้นตอนตาง ๆ โดยใชเมาสควบคุม ดวยการคลิกไปที่ปุม กลับไปดูขั้นตอนที่ผานมาคลิกปุม Back

Division of Training System And Methodology Development

34

Next และหากตองการ

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

การติดตั้ง RJ-45 Jack กับผนังหอง (Wall Jack)

รูปที่ 10-13 หนาตางแสดงการติดตั้งหัว RJ-45 Jack กับผนังหอง

หนาแสดงการติดตั้ง RJ-45 Jack กับผนังหอง (Wall Jack) ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการติดตั้งหัวเชื่อมตอ RJ-45 Jack กับผนังหอง จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป

Division of Training System And Methodology Development

35

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ขั้นตอนการติดตั้งสาย RJ-45 Wall Jack

รูปที่ 10-14 แสดงขั้นตอนการทําสาย RJ-45 แบบติดตั้งฝาผนังหอง

หนาแสดงขั้นตอนการติดตั้งสาย RJ-45 Wall Jack ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการติดตั้งสายและหัวเชื่อมตอ RJ-45 เขากับผนังหอง (Wall) จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานี้จะนําเสนอเนื้อหาโดยจะใชสื่อประเภทรูปภาพ ที่แสดงขั้นตอนการติดตั้งสาย RJ-45 Wall Jack และ นําเสนอดวยสื่อเคลื่อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (.swf)

Division of Training System And Methodology Development

36

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

การตอสายแลนเขากับอุปกรณเครือขาย

รูปที่ 10-15 หนาตางแสดงการเชื่อมโยงสายสัญญาณกับอุปกรณเครื่อขาย

หนาแสดงการตอสาย LAN เขากับอุปกรณเครือขายแลน (LAN) ซึง่ จะแสดงการตอสาย LAN เขากับอุปกรณเครือขาย Ethernet LAN จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป ในหนานี้จะนําเสนอเนื้อหาโดยจะใชสื่อประเภทรูปภาพ แสดงขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณเครือขายอีเทอรเน็ตแลน (EthernetLAN) และนําเสนอดวยสื่อเคลื่อนไหวประเภทเว็กเตอร (Vector Animation) ดวยไฟลประเภท Flash (.swf)

Division of Training System And Methodology Development

37

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

สนุกกับเกมส (Games)

รูปที่ 10-16 หนาตางแสดงเกมส สําหรับผอนคลายหลังเรียน

หนาแสดงเกมส (Games) เพื่อใหผูเขารับการฝกไดผอนคลาย หรือแสดงการทบทวนความรูเดิมดวยการใชเกมส (Games) เปนสื่อกลางการเรียนรู และทบทวนความรูเดิม จากนั้นใหคลิกที่ปุม เพื่อเขาสูหนาเนื้อหาตอไป เกมส (Games) ที่นําเสนอในสื่อออนไลดชุดนี้ จะมีอยู 2 เกมส ไดแก 1. เกมสแพนพันธุแท 2. เกมสเศรษฐี

Division of Training System And Methodology Development

38

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

สรุปเนื้อหา

รูปที่ 10-17 หนาตางแสดงเนื่อหาโดยสรุปรวมทั้งเกร็ดความรูหรือการ download เอกสารไปใชงาน

หนาสรุปเนื้อหาบทฝกหรือบทเรียนดังกลาว เพื่อใหผูเขารับการฝกไดอานทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ไดฝก หรือเรียนรู ผานมาแลวอีกครั้ง เปนการทบทวนความรูเดิม อีกทั้งผูเขารับการฝกสามารถดาวนโหลด (Download) ขอมูลทั้งหมด ซึ่งไดทําเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส (.pdf format) ไปใชงานตอไปได จากนั้นใหคลิกที่ปุม

Division of Training System And Methodology Development

เพื่อเขาสูหนา “ทดสอบหลังการฝกอบรม” หรือหลังการเรียนรู (Posttest)

39

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

แบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Posttest)

รูปที่ 10-18 แสดงแบบทดสอบหลังการฝกฯ หรือหลังการเรียนรู

หนาแบบทดสอบหลังการฝกหรือแบบทดสอบหลังเขาเรียน เพื่อวัดพื้นความรูเดิมของผูเขารับการฝก เมื่อทําเสร็จ ทุกขอแลวใหผูเขารับการฝกคลิกปุม “Submit” แลวจากนั้นคลิกปุม เพื่อไปดูผลคะแนน

Division of Training System And Methodology Development

40

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ผลการประเมินการทดสอบหลังการฝกอบรม

รูปที่ 10-19 แสดงหนาตางแสดงผลคะแนน หลังการเรียนรู หรือหลังการฝกอบรม

หนา แสดงคะแนนผลการทดสอบหลังการฝกหรือแบบทดสอบหลังเขาเรี ยน เพื่ อวัดความรู ของผู เข ารับการฝก หลังจากที่ผานการฝกอบรมหรือเรียนรูในหัวขอวิชาดังกลาว จากนั้นคลิกปุม

เพื่อเขาสูหนาแสดงใบปฏิบัติงาน (WorkSheet)

Division of Training System And Methodology Development

41

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ใบปฏิบัติงาน(Work Sheet)

รูปที่ 10-20 แสดงขอมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หนาแสดงใบฝกปฏิบัติงาน เพื่อใหผูเขารับการฝกนําไปฝกภาคปฏิบัติตอไป โดยผูเขารับการฝกสามารถดาวนโหลด ไฟลตาง ๆ ไปใชงานตอไป จากนั้นคลิกปุม เพื่อดูหนาตอไป

Division of Training System And Methodology Development

42

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

ผูจัดทํา

รูปที่ 10-21 หนาตางแสดงคณะผูจัดทํา

หนาแสดงคณะผู ดําเนินงานและทีมงาน จะมีคณะที่ ปรึกษาในการจัดทําสื่อดังกลาว และเจาหนาที่ ผู ดําเนินการ จากนั้นคลิกปุม ซึ่งจะสิ้นสุดการนําเสนอเนื้อหาวิชาดังกลาว ผูเขารับการฝกสามารถกลับไปดูวิชาอื่น ๆ ที่นาสนใจก็ใหคลิกที่ปุม

หรือจะออกจากระบบก็คลิกไปที่

ปุม

Division of Training System And Methodology Development

43

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training


กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก งานพัฒนาระบบการฝกแบบ CBST/CBT

Team

คณะผูดําเนินการ ที่ปรึกษา นายสมเกียรติ นางวีณา นายบุษย นางคนึงนิจ

ฉายะศรีวงศ ภควงศ กาญจนดุล โกศัลวัฒน

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก

ผูจัดทํา งานพัฒนาสื่อการฝกและคอมพิวเตอรชวยฝก หัวหนางานพัฒนาระบบการฝก CBST/CBT นายเสถียร พจนโพธิ์ศรี นักวิชาการฝกอาชีพ 8 ว ออกแบบเนื้อหา (Content Designer) และงานกราฟกส (Graphics Designer) นายคมธัช รัตนคช นักวิชาการฝกอาชีพ 6 ว เสียงประกอบ (Narrator) นายเอกราช สําเภาเงิน

นักวิชาการโสตฯ 6 ว

เขาเลม นายยงยุทธ นายชริน

พึ่งเปา พูดเพราะ

เจาพนักงานธุรการ 4 ลูกจางประจํา

เอกสารอางอิง - สรางเครือขาย Home Networking ภายในบานและสํานักงาน ,อํานาจ มีมงคล นนบุรี :สํานักพิมพอนิ โฟเพรส,2546.

เว็บไซตอางอิง - เว็บไซต DSD-eTraining งานพัฒนาสือ่ การฝกและคอมพิวเตอรชวยฝก ,กลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก Division of Training System And Methodology Development

44

คูมือการใชงานสื่อการฝกอบรม E-Training

คู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training)  

เว็บไซต์ฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training)

Advertisement