Page 1

การวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target Populations) เอกสารเผยแพร่ตามตัวชี้วัดรายบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

7/18/2012

นายคมธัช รัตนคช ผู้จัดทํา /ผู้เรียบเรียง


2

เรื่องที่ 6 การวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย(Target Populations) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) ถือว่า เป็นกลุ่มผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ สําหรับการจัดการฝึกอบรมนั้นๆ โดยหากสามารถกําหนด หรือ ชี้ชัดประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ ก็จะช่วยให้ การออกแบบการฝึกอบรมนั้นๆ ทําได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนเกี่ยวกับการฝึกอบรม และ การศึกษาทางอาชีพและเทคนิค (TVET) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) อาจจะมาจากกลุ่มต่างๆ ได้แก่  ผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว และกําลังหางานทํา  เยาวชนที่มิได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา และกําลังหางานทํา  ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว และกําลังมองหา กิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ ต่างๆ เพิ่มเติม  สุภาพสตรีที่เสร็จสิ้นภารกิจการเลี้ยงดูบุตร และ กําลังกลับเข้าสู่การเป็นประชากรผู้ปฎิบัติงาน  คนด้อยโอกาส หรือคนพิการที่กําลังหางานทํา ข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) เป็นเทคนิคที่ นํ า มาใช้ ใ นการมองหาระดั บ ความรู้ ความสามารถ และ บุคลิกลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ที่ เป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น โดยข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ จ ะนํ า มาใช้ สํ า หรั บ การ ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับและขอบเขต ตลอดจนจุดเน้นสําหรับ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม โดยจะเลื อ กยุ ท ธศาสตร์ สํ า หรั บ การ จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมที่มีความถูกต้องเหมาะสม ต่อไป หากพิ จ ารณาในระดั บ ประเทศแล้ ว กิ จกรรมการออกแบบหลั กสู ตรเพื่ อสนองตอบต่ อ ประชากร กลุ่มเป้าหมายที่มีกลุ่มจําเพาะ จะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากกว่า โดยที่อาจจะมี การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ และกิ จกรรมการดําเนินการที่จะเป็นส่ วนเฉพาะ ตอบสนองต่ อความต้ องการของ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP)


3 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) ที่ควรเก็บรวบรวม จะต้องครอบคลุมถึง  ลักษณะจําเพาะส่วนบุคคล อาทิ อายุ เพศสภาพ สถานที่/แหล่งพํานัก  ประวัติ-ประสบการณ์ทางการศึกษา และการ ฝึกอบรม  ประสบการณ์การทํางาน  ระดับของทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน  ความถนัด  ความสนใจ ผลประโยชน์ร่วม แรงกระตุ้น/บันดาลใจ และความคาดหวัง  อุปสรรค เงือ่ นไข หรือปัญหาสําหรับการฝึกอบรม การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) จะได้มากจากวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ ตามที่ อธิบายไว้ในบทก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินความต้องการ/ความจําเป็น และการวิเคราะห์ทาง อาชีพ ซึ่งได้แก่  การสํารวจ/สืบค้นทางงานวรรณากรรม อาทิ สถิติ แห่งชาติ บันทึกข้อมูลต่างๆ  การสัมภาษณ์  การประเมินผล  การสํารวจตลอดจนโทรศัพท์และแบบสอบถามการ คัดเลือกวิธีการต่างๆ ขึ้นอยู่กับ  จํานวน หรือขนาดของกลุ่มประชากร กลุ่มเป้าหมาย (TP)  ระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  ความสามารถในการเข้าถึงบุคคลที่เป็นประชากร กลุ่มเป้าหมาย (TP)  ระยะเวลา และ  แหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่


4 การจัดทําฐานข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลแล้ว จะจั ด ทํ า เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชากร กลุ่ ม เป้ า หมาย (TP) ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ เ คราะห์ ป ระชากร กลุ่ ม เป้ า หมาย (TP) ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น โดย ฐานข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) จะครอบคลุมถึง ช่วงอายุ เพศสภาพ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน ผลประโยชน์ หรือแรงบันดาลใจ เป็นต้น กระบวนการดั ง กล่ า วทํ า ให้ ส ามารถคิ ด พิจารณา และกําหนดรายละเอียดต่างๆ ใน ส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ตาม มาตรฐานการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ โดยควรคํานึงถึง ลักษณะความเหมาะสม ความพร้อม และความสามารถในการสร้าง แรงบันดาลใจหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรม นั้ น ๆ นอกจากนั้ น อาจจะต้ อ งจํ า แนก บทบั ญ ญั ติ พิ เ ศษหลั ก ๆ หรื อ การเตรี ย ม ความพร้อมที่จะต้องการดําเนินการสําหรับ บรรดาภาคส่วนทั้งหมดของประชากร กลุ่มเป้าหมาย (TP) เพื่อประโยชน์ที่ได้รับการหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว ดังนั้นลักษณะของการ ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องเน้นการสร้างความยืดหยุ่น การปรับปรนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มิใช่เป็นการดําเนินการแบบตายตัวในลักษณะหนึ่งลักษณะใด และหลังจากที่มีการกําหนด ลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) อย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีการกําหนดลักษณะ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับ การฝึกอบรม ซึ่งจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป บทสรุป การวิเคราห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) จัดเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ เพื่อใช้จัดทําฐานข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) อย่างเป็นระบบ โดยหากมีการดําเนินการ


5 วิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (TP) แล้ว ก็จะทําให้สามารถกําหนดลักษณะความต้องการ หรือข้อกําหนด ในการฝึกอบรม ตลอดจนหลักสูตร และการพัฒนานั้นๆ ได้

เอกสารและสิ่งอ้างอิง Temasek foundation. (2012). เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง Developing and Managing of Modern Technical and Vocational Education and Training Institutions for the Department of Skill Development,Ministry of Labour, Thailand. Singapore Polytechnic. (2 -10 July 2012 Bangkok.Thailand.)

Target Population  

ประชากรเป้าหมาย หรือผู้มีความต้องการฝึกอบรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you