Page 1

.

News, Letter ก

. 0 2245 4360

ประชุมพิจารณารางคูม  อ ื นํารองระบบการฝกตาม ความสามารถ ครั้งที่ 1 (Competency Based Training)

กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีนโยบายที่จะนําระบบการฝกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT) มาใช5ในการกับการฝกฝมือแรงงานให5ได5มาตรฐานฝมือแรงงาน จึงต5องเร<งพัฒนามาตรฐานฝมือ แรงงาน ให5ครอบคลุมทุกกลุ<มอาชีพ โดยเน5นกลุ<มอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต5องการมากที่สุดเป@นอันดับแรก เช<น สาขาช<างเชื่อมแม็ก ช<างซ<อมคอมพิวเตอรE และช<างซ<อมรถยนตE สํานักพัฒนาผู5ฝกและเทคโนโลยีการฝกจึงได5 มีการปรับเปลี่ยนกรอบการพัฒนาหลักสูตรใหม<จากแนวความคิดเดิมที่ใช5หัวข5อวิชา มาเป@นหน<วยย<อยในแต<ละ สมรรถนะ และต5องยึดมาตรฐานฝมือหรือมาตรฐานสมรรถนะเป@นสําคัญ และต5องเร<งพัฒนาสื่อซึ่งเป@นปIจจัยสําคัญ ในการเรียนการสอน จึงต5องอาศัยผู5ที่มีความรู5 ความสามารถและมีประสบการโดยตรง กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จึงได5เชิญผู5ที่มีความรู5ความสามารถจากหน<วยงานส<วนกลางและส<วนภูมิภาคเข5าร<วมประชุมพิจารณาร<างคู<มือ ระบบการฝกตามความสามารถ และหารือในการทําหลักสูตรและโมดูลการฝกตามความสามารถ ในสาขาช<าง สาขาช<างเชื่อมแม็ก ช<างซ<อมคอมพิวเตอรE และช<างซ<อมรถยนตE เพื่อใช5ในการนําร<องการฝกตามความสามารถ (CBT) ในหน<วยงาน 24 แห<ง ระหว<างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธE 2555 ณ ห5องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนา ฝมือแรงงาน

ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการฝึกCBT ครั้งที่1  
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการฝึกCBT ครั้งที่1  

การประชุมพิจารณาร่างคู่มือการฝึกนำร่องระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT) ร่วมกับ หน่วยนำร่อง 24 แห่ง ครั้งที่1