Page 1

Jaargang 11


Inhoudsopgave pagina Voorwoord

3

Bond van Ouderen Bergen

4

Bestuurssamenstelling

5

KBO Organisatie

6

Wat doet de afdeling Bergen van de KBO

7

Informatievoorziening

8

Contributie

8

‘t Pluspunt

9

Vaste wekelijkse activiteiten

09-13

Maandelijkse activiteiten - Dansmiddag

14

- Kunstclub

14

Speciale activiteiten

15

Computerclub

16-17

Zieke leden/ leden voor leden

18

De vrijwillige ouderenadviseur

19

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

20

Belastingservice

21

Verlenging rijbewijs

22-23

Ledenservice

24

Telefonische hulplijnen

25

Schoolvakanties 2013

26


Beste KBO leden,

Met een mooie kerstviering mochten wij het KBO-jaar 2013 afsluiten. Een jaar ook, waar we met voldoening op terug kunnen zien, met tal van activiteiten en momenten van ontmoeting. Vol vertrouwen kijken we vooruit naar wat het jaar 2014 ons brengen zal. Een jaar, waarin aan de overheveling van een groot aantal zorgtaken en AWBZ voorzieningen naar de Gemeente vorm en inhoud gegeven zal moeten worden. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar ze moeten wel verantwoord en in het belang van de burger zijn. Daarbij verdient het welzijn en de gezondheid van de groeiende groep ouderen in het bijzonder de aandacht. Het is daarom dat de KBO als uw belangenbehartiger ook weer in 2014 zijn invloed zal blijven uitoefenen om ervoor te zorgen, dat u als senior op een volwaardige wijze kunt blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven en dat u de zorg en aandacht krijgt, die u verdient. U kunt er ook zelf in 2014 aan bijdragen, dat er door onze gemeentelijke bestuurders verantwoorde keuzes gemaakt gaan worden. In maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dat is uw kans om duidelijk te maken wat er in uw ogen de komende vier jaar dient te gebeuren. Maak van die gelegenheid gebruik!! Ik wens u allen een gezellig, actief en gezond KBO jaar toe. Martin Arntz voorzitter


BOND VAN OUDEREN BERGEN Opgericht

1 januari 1958

Statuten

notariële akte 8 februari 1980, aangepast op 29 september 2000

Aantal leden

751 + 8 gastleden

Contributie 2013

€ 20,00 pp. per jaar

Bankrekening

NL64RABO0138767491

Inschrijving KvK.

inschrijfnummer 40 16 50 51

Locatie

’t Pluspunt Jeroen Boschstraat 32 5854GZ Bergen.

Mobiel

06-1825681 Dit nummer is bereikbaar voor dringende zaken tijdens uitstapjes, fietstochten, wandelingen etc.

BESTUURSVERGADERINGEN Het bestuur vergadert maandelijks. Hebt u zelf een onderwerp, waarvan u vindt dat we daarover moeten praten, geef dit dan tijdig door aan de secretaris. SCHEMA VAN AFTREDEN 2014: Miep Koenen, Dora vd Logt, Hub Moorrees 2016: Martin Arntz; Elly van Hees 2017: Ton Roodbeen, Albert Thijssen


BESTUUR BOND VAN OUDEREN BERGEN Voorzitter

Martin Arntz 0485-341631 Boermanstraat 1a 5854 BR voorzitter@kbobergen.nl

Secretaris

Hub Moorrees 0485-341822 Vogellaan 11 5854 GS secretaris@kbobergen.nl

Penningmeester

Ton Roodbeen 0485-343333 Paulus Potterstraat 9 5854 EZ penningmeester@kbobergen.nl

Pastorale begeleider

Pastoor Jo Janssen

Leden Administratie

Albert Thijssen 0485-341337 Patrijsstraat 25 5854 GK ledenadministratie@kbobergen.nl

Leden

Elly van Hees Vogellaan 1 emghees@home.nl

0485-341285

0485-801468 5854-GS

Miep Koenen 0485-341343 Jacob Marisstraat 2 5854 ET miepkoenen@tele2.nl Dora v.d. Logt 0485-341948 Van Bergenstraat 12 5854 BN gijsendora@home.nl Website

www.kbobergen.nl


KBO ORGANISATIE De KBO is een organisatie van en voor ouderen met als taak belangenbehartiging van deze ouderen. Deze belangenbehartiging is er op het gebied van welzijn, pensioenen, collectieve zorgverzekering, actieve deelname aan het maatschappelijk leven, wonen, mobiliteit en gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is dat ouderen zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiertoe organiseert de KBO allerlei activiteiten en bijeenkomsten. De KBO bestaat uit plaatselijke afdelingen. In de gemeente Bergen zijn 5 afdelingen actief: Afferden, Bergen (waaronder ook Aijen en Nieuw Bergen vallen) Siebengewald, Well en Wellerlooi. Er is een gemeenschappelijk overlegorgaan, de Seniorenraad. Deze seniorenraad praat met de gemeente over het Ouderenbeleid. De afdelingen van de drie gemeenten in Noord Limburg, Mook, Gennep en Bergen, werken samen in het Regio Overleg. De Regio organiseert jaarlijks een Besturencontactdag en daarnaast een themabijeenkomst voor alle leden. Alle plaatselijke afdelingen van de provincie vormen samen de KBO Limburg. www.kbolimburg.nl Een deel van uw contributie gaat naar de KBO Limburg, waarvoor wij terugkrijgen: Professionele ondersteuning door consulenten. Informatiedagen. Cursussen voor besturen, ouderenadviseurs en leden. Alle provinciale KBO’s vallen onder de Unie KBO, de landelijke organisatie met meer dan 200.000 leden. Samen met de andere ouderenvertegenwoordiging is er rechtstreeks contact met de politiek in de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. www.uniekbo.nl


WAT DOET DE AFDELING BERGEN VAN DE KBO ? Belangenbehartiging Ontmoeting in ’t Pluspunt, onze eigen gemeenschapsruimte in Den Asseldonk. Informatie– en themamiddagen Computerclub voor senioren uit de regio: Inloop om o.a. informatie te geven en vragen te beantwoorden. Individuele Begeleiding voor beginnende en gevorderde computer-/tabletgebruikers. Themabijeenkomsten/workshops over diverse onderwerpen. Zie ook blz.16+17 voor meer info. Ledenservice o.a. korting op diverse aankopen op vertoning van uw ledenpas, gratis bladen “Nestor” en “Kijk op Limburg”, collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis, ondersteuning belastingaangifte, aanvragen huur- en zorgtoeslag, medische keuring voor verlenging rijbewijs , collectief telefoonabonnement (15-Plus Belblij), hulp bij kleine klusjes in en om het huis, etc. Ontspannende activiteiten zoals o.a. volksdansen, stijldansen, zingen, sjoelen, koersbal, yoga, wandelen, fietsen, zwemmen, kaarten, kienen, jeu de boules en computerclub, kunstclub en uitstapjes. Bij gebleken belangstelling kunnen er nog andere activiteiten ontplooid worden. Zoals bijv. schilderen, gezelschapsdansen etc. maar u moet het ons wel laten weten ! Lidmaatschap is mogelijk vanaf 50 jaar.


INFORMATIEVOORZIENING Internet Op www.kbobergen.nl staat maandelijks de Nieuwsbrief. Ook op www.uniekbo.nl en www.kbolimburg.nl staat informatie die voor u interessant kan zijn. Nestor Het maandblad Nestor heeft landelijk een oplage van 200.000 stuks, wordt uitgegeven door de Unie KBO en verschijnt 10 maal per jaar. Leden krijgen het blad gratis thuisbezorgd. Voor niet-leden kost het abonnement € 27,00. De Nestor is ook te lezen op uw computer of tablet. Kijk op Limburg Deze informatiekrant wordt voortaan als apart katern opgenomen in de Nestor. Mededelingen Bij het blad Nestor krijgt u ook iedere maand een inlegvel met mededelingen. Hierop staat informatie over plaatselijke zaken, zoals themamiddagen, excursies etc. Overlijdensberichten van leden worden hier gemeld, mits men hiervan op de hoogte is gebracht én de familie dit op prijs stelt. ‘t Fonteintje Hierin vindt u actuele berichten over onze afdeling. CONTRIBUTIE De contributie voor 2014 bedraagt €20,00 pp. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Van de contributie wordt een bedrag afgedragen aan de KBO Limburg en aan de Unie KBO. Hieruit wordt ook de Nestor bekostigd. Het overige deel van de contributie komt direct ten goede aan de activiteiten voor de leden. Om de administratie te vereenvoudigen en de kosten te beperken, vragen wij om een machtiging zodat uw contributie automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven kan worden. Dit gebeurt eind januari.


’t PLUSPUNT, ONS EIGEN ONTMOETINGSCENTRUM Op 1 Oktober 2010 hebben wij “’t Pluspunt” in den Asseldonk in gebruik genomen. Hier hebben we een eigen, rolstoeltoegankelijke, ruimte waarin we onze ideeën vorm kunnen geven. In ’t Pluspunt vindt u:  de vaste computerruimte  een multifunctionele vergaderruimte  de huiskamer samen met Proteion, inzetbaar voor allerlei doeleinden zoals educatie, ontspanning, vergadering  De drukkerij van mededelingenblad “de Fontein” VASTE ACTIVITEITEN. Door KBO Bergen worden wekelijks/twee wekelijks/maandelijks diverse activiteiten georganiseerd. Het merendeel van deze activiteiten vindt plaats in Den Asseldonk. Ook Optisport Bergen en Samen in Beweging bieden diverse activiteiten aan voor 50-plussers, in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen. Het plezier in bewegen met elkaar staat voorop; regelmatig bewegen is van essentieel belang voor de gezondheid voor jong en oud. Voor sommige activiteiten moet een eigen bijdrage worden betaald als bijdrage in de zaalhuur. Op de volgende pagina’s leest u meer over de wekelijkse en maandelijkse activiteiten.


Maandag Sjoelen

10:00 – 12:00 uur Locatie Den Asseldonk Eigen bijdrage € 24,00 per jaar Contactpersoon: Gerda Jaspers 0485-342112 e-mail: th.gerdajaspers@ziggo.nl

Koersbal

14:00 – 15:30 uur Locatie Den Asseldonk Eigen bijdrage € 24,00 per jaar Contactpersoon: Miep Koenen 0485-341343 e-mail: miepkoenen@tele2.nl

Sport en Spel Actieve Ouderen

Organisatie door Samen in Beweging 15:30 – 16:30 uur en 19:00 – 20:00 uur Locatie Den Asseldonk 30 lessen € 120,00 Contactpersoon: Dien v. Dinter, 06-27559088

Dinsdag Yoga

Organisatie door Samen in Beweging 09:15 – 10:15 uur Locatie Kinderkapel St.Petruskerk 40 lessen € 145,00 Contactpersoon: Mw. v. Beurden-Welbers 0485-34 4539 e-mail: admia@home.nl


Dinsdag Wandelen

Van 1 november tot 1 mei, in de oneven weken. Vertrek om 13:30 uur , vanaf de ventweg Jeroen Boschstraat Kosten €.1,00 Theo Jaspers 0485-342112

Fietsen

Van 1 mei tot 1 november Vertrek om 13:30 uur vanaf de ventweg Jeroen Boschstraat Contactpersoon: Theo Jaspers 0485-342112

Zingen

14:00-16:00 uur van september tot en met mei Eigen bijdrage € 24,00 per jaar Contactpersoon: Elly van Hees 0485-801468 e-mail: emghees@home.nl

Woensdag Computerclub Inloop en Individuele begeleiding op afspraak 't Pluspunt /Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 32, 5854 CZ Bergen 0485-340099 (dit delen we met een andere gebruiker van het Pluspunt) inloopmiddag van 13:30 – 16:00 uur e-mail: computerclub@kbobergen.nl www.kbobergen.nl/computerclub


Woensdag vervolg Kaarten

13:30 – 16:30 uur in wintermaanden 14:00 – 17:00 uur in zomermaanden Locatie Den Asseldonk Eigen bijdrage € 24,00 per jaar Contactpersoon: Mw. C. Vermeulen 0485-342504

Gymnastiek

Organisatie door Samen in Beweging Locatie Den Asseldonk Kosten 40 lessen € 145,00 09:30 – 10:15 uur Contactpersoon: Annie Linders-v.d.Lisdonk 0485-342485 10:15 – 11:00 uur Contactpersoon: Nelly Jetten-Derkx 0485-342268

Sport en Spel (MBVO)

Organisatie door Samen in Beweging Locatie den Asseldonk Kosten 30 lessen € 120,00 19:00 – 20:00 uur Contactpersoon: Dien .v. Dinter 06-27559088


Donderdag. Volksdansen (MBVO)

Organisatie door Samen in Beweging 09:15 –10:15 uur Locatie Den Asseldonk Eigen bijdrage 35 lessen € 127,50 Contactpersoon: Carla Lansu 0485-341895 e-mail: pietencarlalansu@gmail.com

Kienen

Laatste donderdag van elke maand, in juli en december geen kienen 14:00 – 17:00 uur Locatie Den Asseldonk eigen bijdrage € 6,00 per deelname Contactpersoon: Miep Koenen 0485-341343 e-mail: miepkoenen@tele2.nl

Jeu de Boules Bij Den Asseldonk liggen enkele banen voor Jeu de Boules. De donderdagmiddag is speciaal gereserveerd voor onze vereniging. Contactpersoon: Jacques v.d.Wollenberg 0485-343936 Gymnastiek (MBVO)

Organisatie Optisport 18:00- 19:00 uur Locatie Den Asseldonk Kosten 20,50 per maand Contact: receptie Den Asseldonk 0485-342842 e-mail: asseldonk@optisport.nl


MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN Dansmiddag Deze activiteit is inmiddels uitgegroeid tot een gezellige vriendenclub. Elke 1e woensdag van de maand ontmoet men elkaar in den Asseldonk, vanaf 14:00-17:00 uur. In maart dansen we een week later i.v.m. de carnaval. Kunstclub De kunstclub organiseert iedere maand een bezoek aan musea, tentoonstellingen, ateliers van kunstenaars etc. Ook worden stadswandelingen en lezingen georganiseerd. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit en worden zo laag mogelijk gehouden. In 2013 waren de activiteiten o.a. Bezoeken aan Museum ‘t Valkhof in Nijmegen, Kurhaus in Kleef en het Rijksmuseum in Amsterdam, rondleiding door kloosterdorp Steyl en bij glaskunstenaar Herman Marissen in Schandelo. Er is een voorbereidingsgroepje onder leiding van Albert Thijssen. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem aanmelden. Albert Thijssen 0485-341337 ativ67@gmail.com


SPECIALE ACTIVITEITEN Gedurende het jaar worden door de vereniging enkele speciale activiteiten georganiseerd, zoals:    

dagtrip per bus met afsluitend diner themamiddagen en excursies uitstapje: Leden voor Leden bedevaart Kevelaer

Voor 2014 zijn de volgende activiteiten reeds bekend: 28 februari maart april mei 5 juni 14 augustus 1 oktober najaar 18 november december

Jaarvergadering en carnavalsfeest Themamiddag Bezoek Tweede Kamer Uitstapje Leden voor Leden Jaarlijkse busreis Bedevaart Kevelaer Dag van de Ouderen. Themamiddag Regionale themadag WMO Kerstviering

Van alle activiteiten, die gehouden worden, krijgt u tijdig bericht via onze Mededelingen bij het maandblad Nestor, het Fonteintje of de Kabelkrant en op onze website www.kbobergen.nl


COMPUTERCLUB KBO BERGEN Doel is om Senioren (50+) uit de regio de mogelijkheid te bieden kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen om computer/tablet (effectiever) te gebruiken. Uiteraard tegen een lage vergoeding. We organiseren een wekelijkse “inloop” voor:  Senioren die (nog) niets met een computer/tablet hebben doch wel nieuwsgierig zijn.  Senioren die nog niets van de computer weten en het willen gaan leren.  Senioren die meer van de computer/tablet willen weten, kunnen een afspraak maken voor individuele begeleiding op woensdagmiddag om hun wensen in te vullen.  Nadere info/advies over Themabijeenkomsten/Workshops die we organiseren.  Inschrijven voor Themabijeenkomsten/Workshops .  Advies/hulp bij problemen/vragen betreffende het gebruik van de computer/tablet.  Informatie over Computer/tablet om hiermee een aankoopkeuze te kunnen maken.  Advies betreffende een niet goed werkend computerprogramma of computer/tablet.(geen reparatie). Individuele Begeleiding: Voor beginnende en gevorderde Senioren om met hulp van een vrijwilliger het gewenste onderwerp in eigen tempo te leren en eigen te maken.


Themabijeenkomsten/workshops: We hebben over diverse onderwerpen themabijeenkomsten/workshops voorbereid waarvoor senioren zich kunnen inschrijven. (iPad, Windows 8, Fotobewerking, Fotoboek maken, Mappen en bestanden (orde op de Pc), Kaarten maken, Etiketten maken, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel en wegwijs op KBO-website). De bijeenkomsten organiseren wij bij voldoende belangstelling. Tijdens deze inloop is het mogelijk om gezellig (met een kop koffie of thee tegen vergoeding) ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Openingstijden /Contact: De “inloop” van de Computerclub is open op woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur. Uiteraard niet op feestdagen en niet in juli en augustus. De “inloop” en “Computerlokaal” zijn voor rolstoel- en rollatorgebruikers toegankelijk. Voor senioren met gehoorbeperking hebben we een gehoorversterker. Contact  Per email: computerclub@kbobergen.nl  Schriftelijk: onze brievenbus nr. 32. voor de hoofdingang Den Asseldonk links. Geeft u hierbij duidelijk aan voor wie uw brief bestemd is.  Telefonisch: 0485 340099 alleen tijdens openingstijden. Op onze website: www.kbobergen.nl/computerclub, in “De Fontein” en “Mededelingen van de KBO Bergen” in de Nestor vindt U actuele informatie.


LIEF EN LEED Zieke leden. Leden die langdurig ziek zijn of in een ziekenhuis verblijven, ontvangen een kaartje met beterschap. Tijdens de kerstperiode krijgen zieke leden een attentie thuisbezorgd. Om te weten wie hiervoor in aanmerking komt is het noodzakelijk dat dit bij de vereniging bekend is. Dus wanneer u weet, dat een lid ziek is en/of in een ziekenhuis is opgenomen, geef dit dan even door aan een van de contactpersonen: Mineke Hageraats 0485-342182 of Elly van Hees 0485-801468 Leden voor leden. Een aantal vrijwilligers binnen onze vereniging zetten zich in voor het bezoeken van leden die graag eens bezoek willen hebben. Het betreft dan vooral leden die minder mobiel zijn, langdurig ziek zijn of die door allerlei omstandigheden minder contacten hebben en daardoor blij zijn als er bezoek komt om eens een praatje te maken. Deze bezoekjes vinden enkele keren per jaar plaats en worden zeer gewaardeerd. De contactpersonen zijn: Mineke Hageraats 0485-342182 en Gerda Jaspers 0485-342112 Kroonjaren / verjaardagen. Aan specifieke verjaardagen en jubilea wordt aandacht besteed. Wanneer u dit op prijs stelt, komt iemand u feliciteren en ontvangt u een presentje. Dit gebeurt bij de 80e, 85e, 90e, 95e en 100e verjaardag Of bij een 50-, 60- en 65-jarig huwelijksjubileum .


DE VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR Blijf niet met Uw vragen zitten, benader de ouderenadviseur! Hij kan u helpen. Voor onderstaand zaken kan de ouderenadviseur om advies gevraagd worden:  invullen van formulieren  kom ik in aanmerking voor woningaanpassing  heb ik recht op huur- of zorgtoeslag  wat kan de thuiszorg voor mij betekenen  welke activiteiten zijn er in mijn dorp en hoe kan ik hieraan meedoen?  vragen over AOW, pensioen, bijstand e.d.  vragen over huisvesting Dit is natuurlijk geen volledige opsomming maar het geeft wel een indruk van de vele aspecten waarvoor u bij de ouderenadviseur terecht kunt. De adviseurs werken voor alle KBO’s in de gemeente Bergen. De adviseurs hebben een opleiding gevolgd via KBO Limburg. Heeft u vragen , dan kunt u gerust contact met hen opnemen Uiteraard worden al uw zaken vertrouwelijk behandeld. Bergen: Siebengewald: Well:

Albert Thijssen Thei Welbers Tiny School Harry Steeghs

0485-341337 0485-342287 0485-441834 0478-502011


WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, in het bijzonder ondersteuning bieden voor mensen die dat op eigen kracht niet kunnen. De WMO-wet zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en mee kunnen doen in de samenleving. De WMO regelt hulpmiddelen voor vervoer en wonen, zoals b.v. rolstoelen of huisaanpassingen. Ook regelt de WMO hulp bij het huishouden voor mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen. De WMO ondersteunt ook vrijwilligers en mantelzorgers Om de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen bij de uitvoering van deze wet, kent de gemeente Bergen een advies commissie: de Wmo/Wwb-raad. ( de afkorting Wwb staat voor Wet werk en bijstand) Vooral de ouderen in onze gemeenschap zijn gebaat bij een goede uitvoering van de WMO wet. De ouderen worden daarom ook vertegenwoordigd in de eerder genoemde Wmo/Wwb-raad met twee personen. Mw. Annemie Arntz 0485-341631 Voor al uw vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum in het Gemeentehuis. 0485-348383, e-mail:info@bergen.nl Voor een persoonlijk gesprek moet u altijd een afspraak maken.


BELASTINGSERVICE. Door de Unie-KBO wordt aan de leden hulp geboden bij het invullen van een belastingaangifte, door speciaal daarvoor opgeleide mensen. Deze service is bedoeld voor de eenvoudige aangiften en gaat eventueel ook in op de aanvraag voor zorg- en huurtoeslag. Bij onze vereniging kunt u de navolgende personen hiervoor benaderen, maar wacht niet tot 1 april 2014 want dan bent u te laat. Wim Lely Thei Welbers

04850485-

342289 342287

Voor wie geldt deze ondersteuning? Leden vanaf 65 jaar Inkomensgrens alleenstaanden € 30.939,00 Gehuwden/samenwonenden € 42.438,00


MEDISCHE KEURING VOOR VERLENGING RIJBEWIJS De overheid heeft bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten blijven nemen. Om te zorgen dat iedere bestuurder rond het 75e levensjaar medisch wordt gekeurd, wijkt de geldigheid van het rijbewijs vanaf het 65e jaar af. Iedereen boven de 65 krijgt daarom een rijbewijs dat korter geldig is dan de gebruikelijke 10 jaar. De spelregels bij vernieuwing zijn als volgt: · Bent u tussen de 65 tot 70? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e. · Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. · Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Bent u nog geen 75 op het moment dat uw rijbewijs verloopt, dan is een medische keuring niet noodzakelijk. De KBO heeft met een aantal keuringsartsen een regeling getroffen om deze keuring voor haar leden voor een vast bedrag van € 30,00 te verrichten. Voor deze regeling komen alleen leden van de KBO in aanmerking. Om gebruik te maken van deze service kunt u alleen op dinsdag tussen 10:00 en 12:30 uur contact opnemen via  0475 – 38 17 44. U krijgt dan verdere informatie over het telefoonnummer en adres van de keuringsarts. Ter controle van het lidmaatschap wordt uw inschrijvingsnummer bij de KBO gevraagd. Dit vindt u op uw KBO pasje.


Aan welke zaken moet u denken voor de keuring? · U moet op het gemeentehuis een eigen verklaring halen. Hiervoor

dient u een afspraak te maken. · Deze verklaring moet u verder invullen. · Maak tijdig een afspraak voor de keuring. Een vervolgkeuring kan ·

· ·

· ·

noodzakelijk zijn. Neem een overzicht van door u gebruikte medicijnen (verkrijgbaar bij de apotheek) en een flesje ochtendurine mee naar de keuringsarts. Neem voor controle de ledenpas van de KBO mee. De keuringsarts zal uw algehele lichamelijke en geestelijke conditie onderzoeken waarbij het gezichtsvermogen natuurlijk een van de belangrijke aandachtspunten is. Na de keuring maakt de arts een geneeskundig verslag. De gemeente verstrekt een rijbewijs voor maximaal vijf jaar bij goedkeuring.

Indien u bent goedgekeurd, krijgt U het nieuwe rijbewijs bij Bevolkingszaken tegen inlevering van het oude rijbewijs, recente pasfoto’s en betaling van de legeskosten. Voor meer informatie over de verplichte keuring zie ook:

http://www.cbr.nl Openingstijden van het gemeentehuis Maandag 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 19.00 uur Dinsdag ,woensdag en donderdag 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Vrijdag 8.30 - 12.30 uur.


LEDENSERVICE. De KBO verleent aan haar leden op diverse gebieden extra service. Dit betreft o.m. telefonische hulp en ondersteuning op verschillende vakgebieden. Onderstaand een overzicht van deze service. Servicetelefoon 0900 - 821 21 83 Werkdagen 9:30-12:30 uur De kosten zijn €.0,10 per minuut Informatie over wonen, zorg en welzijn Juristentelefoon 0900 – 821 21 83 Werkdagen 13:30 en 15:30 uur De kosten zijn € 0,10 per minuut Informatie op sociaal, economisch en juridisch gebied Schriftelijk

Wilt u een vraag liever schriftelijk aan de orde stellen dan kan dit ook. Unie KBO-Ledenservice Postbus 325 5201 AH Den Bosch. Insturen per e-mail kan ook naar het adres: www.ledenservice@uniekbo


TELEFONISCHE HULPLIJNEN. Voor telefonische vragen en /of ondersteuning. Notaristelefoon

Belastingtelefoon

Consumentenbond Nat. Ombudsman Geschillencommissie Ouderenhulplijn

Alzheimertelefoon Gezondheid en leefstijl Slechtziendenlijn Hulp bij dementieNoord Limburg

 0900–346 93 93 vragen over testament e.d. Kosten € 0.80 per minuut Werkdagen 09:00–16.00 uur 0800–0543, gratis ma t/m do. 8:00 tot 20:00 uur vrijdag van 08.00 tot 17.00 070–445 45 45 0800 – 335 55 55 ,gratis 070 – 310 53 10 Diverse brancheorganisaties zijn hierbij aangesloten. 0900 – 608 01 00 Kosten €. 0,05 per minuut. Dag en nacht bereikbaar voor vertrouwelijke gesprekken. 0800-5088 Dag en nacht bereikbaar. 0900 – 212 31 23 Kosten €.0,10 per minuut. Vragen op medisch gebied. 030-29 45 444 Werkdagen 9.00-16.00 088-6106161 www.hulpbijdementie.nl


OVERZICHT VAKANTIES 2014 Het land is verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid. Bergen hoort bij de regio zuid. In de zomer van 2014 en verder duurt de zomervakantie voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 6 weken. Ook de andere vakanties zijn gelijk. BASISONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS Voorjaarsvakantie noord 22-02 t/m 02-03 midden

15-02 t/m 23-02

zuid

01-03 t/m 09-03

Meivakantie alle regio’s 26-04 t/m 05-05 Zomervakantie noord 05-07 t/m 17-08 midden zuid

19-07 t/m 31-08

12-07 t/m 24-08

Herfstvakantie noord 11-10 t/m 19-10 midden zuid

18-10 t/m 26-10

18-10 t/m 26-10

Kerstvakantie alle regio’s 20-12-14 t/m 04-01-15


Informatieboekjekbo2014  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you