Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Successie: u doet niet altijd wat u wil

2

Op zoek naar groei

4

Technologie waar u en uw portefeuille beter kunnen van worden

10

Ga voor kwaliteit

11

VS rijden de 12 eurozone uit het wiel Verhoog het rendement van uw obligatieportefeuille

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 03 - 7 maart 2013

14


Klemtonen • Erflater kan niet altijd vrij over zijn goederen beschikken • Reservataire erfgenamen kunnen inkorting vragen indien de erflater hen benadeelt

Thema

Successie: u doet niet altijd wat u wil

In principe kan u tijdens uw leven vrij over uw goederen beschikken. De wet laat u ook toe zelf te regelen wat er na uw overlijden met uw goederen moet gebeuren. Wanneer u evenwel nauwe erfgenamen nalaat, wordt uw vrijheid om te beschikken via schenking of testament wettelijk beperkt.

Voorbehouden of beschikbaar Volgens de wet kunt u als erflater1 niet onbeperkt over uw goederen beschikken: de wetgever kent aan bepaalde erfgenamen een bepaald gedeelte van de nalatenschap toe dat ze zeker moeten ontvangen (de reserve). U kunt dus maar vrij beschikken over de rest, het zogenaamde beschikbare gedeelte.

Wie heeft recht op wat?

Tot de afstammelingen van de erflater behoren zijn kinderen en de afstammelingen van die kinderen, voor zover die laatsten tot de nalatenschap zouden geroepen worden2. Het beschikbare gedeelte is afhankelijk van het aantal kinderen: Kinderen

Voorbehouden deel

Beschikbaar deel

1

1/2

1/2

2

2/3

1/3

3 of meer

3/4

1/4

De ascendenten of de bloedverwanten in de opgaande rechte lijn (ouders, grootouders, etc..) kunnen in bepaalde gevallen hun recht op een voorbehouden deel niet uitoefenen, nl. als er afstammelingen zijn. De reserve van de ascendenten bedraagt 1/4 per bestaande lijn: 1/4 in de vaderlijke lijn, als er in die lijn een ascendent tot de nalatenschap wordt geroepen 1/4 in de moederlijke lijn, als er in die lijn een ascendent tot de nalatenschap wordt geroepen.

• • Strategie & Accenten

2


Het beschikbare gedeelte bedraagt dan: 1/2 wanneer in beide lijnen ascendenten tot de nalatenschap worden geroepen; 3/4 wanneer in slechts één lijn ascendenten tot de nalatenschap worden geroepen.

• • •

de langstlevende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot heeft een gewaarborgd erfrecht en beschikt over een dubbele reserve: het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap; minstens het vruchtgebruik van de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad. De reserve van de langstlevende wordt berekend in overeenstemming met de reserve van eventuele andere reservataire erfgenamen en het beschikbare gedeelte.

• •

In geval van een tweede huwelijk waarbij één van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie kunnen de echtgenoten bij huwelijkscontract voorzien dat de langstlevende geen recht heeft op de reserve of een deel ervan. De langstlevende kan evenwel nooit onterfd worden van het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.

Strategie & Accenten

“Inkorting” van de gedane schenkingen en legaten Wat gebeurt er als de erflater de reservataire erfgenamen benadeelt, bewust of onbewust, door met schenkingen of legaten over meer te beschikken dan bij de wet is toegestaan? Dan kunnen de reservataire erfgenamen ‘inkorting’ vragen. Dat betekent dat geschonken goederen kunnen terugkeren naar de nalatenschap en gemaakte legaten kunnen vervallen. De inkorting gebeurt niet automatisch, maar moet door elk van de reservataire erfgenamen worden gevorderd na het overlijden van de erflater.

Inbreng van schenkingen en legaten aan wettelijke erfgenamen Stel dat u een wettelijke erfgenaam bent die de nalatenschap heeft aanvaard en u kreeg van de erflater een schenking of werd door hem begunstigd in zijn testament. Wat moet u dan doen? U bent dan in principe verplicht om de gift - vóór de verdeling van de nalatenschap - te voegen bij het totaal van de bestaande goederen op het ogenblik van het overlijden. Die handeling noemt men de inbreng. De inbreng heeft een duidelijk doel: er-

voor zorgen dat alle erfgenamen gelijk worden bedeeld. Het uitgangspunt is dat gedane giften een voorschot zijn op de erfenis, en dat de erflater die bepaalde erfgenamen niet heeft willen bevoordelen. Onroerende goederen moeten in principe in natura bij de nalatenschapstegoeden worden gevoegd. Voor de roerende goederen gebeurt de inbreng niet in natura, maar enkel in waarde. De inbreng kan door elke wettelijke erfgenaam worden gevorderd. De verplichting om het geschonken of gelegateerde goed in te brengen, vervalt wanneer de erflater de gift heeft gedaan met de uitdrukkelijke vermelding dat de begunstigde is vrijgesteld van inbreng. Maar dat wil niet zeggen dat de erfgenaam in kwestie zijn legaat of schenking effectief kan behouden. Wanneer de gift het beschikbare gedeelte overtreft, zullen de reservataire erfgenamen altijd kunnen eisen dat de schenking of het legaat wordt ingekort. 1). De erflater is de persoon die overlijdt. 2). Dit is het geval wanneer het kind van wie zij afstammen, vooroverleden is of onwaardig om te erven van zijn eigen ouder of de nalatenschap verwerpt. De kleinkinderen nemen dan de plaats in van hun ouder, wat ook betekent dat diens deel van de reserve van toepassing blijft.

3


Klemtonen

Strategie

• Forse besparingen in de VS • Nulgroei in de eurozone in 2013 • Chinese groei wordt weer krachtiger

Op zoek naar groei

Voor eerste zwaluwen en lentekriebels is het nog wat vroeg, maar het vertrouwen in het economische herstel neemt toe. De economische indicatoren die verslag uitbrengen over het verleden ogen nog somber, maar de indicatoren die ons meer vertellen over de nabije toekomst kleuren een stuk frisser. De doorbraak in de impasse over het Amerikaanse begrotingsbeleid heeft heel wat onzekerheid weggenomen. Ook de eurocrisis wordt als minder bedreigend ervaren.

kunnen een positieve bijdrage leveren. Ondanks al die positieve factoren verwachten we voor dit jaar een economische groei van ‘slechts’ +2,1%. Dat toont aan hoe fragiel het economische herstel is.

Stevige economische groei in Azië In Azië zijn de overheden erin geslaagd de economische groeivertraging te stoppen. Dit jaar wordt allicht een kopie van 2012: een stevige economische groei, gedragen door dezelfde regio’s. De Chinese economie won in de voorbije maanden weer aan kracht. In het vierde kwartaal van 2012 kwam de groei uit op +7,9% op jaarbasis.

het vertrouwen in het economische herstel neemt toe

Fragiel economisch herstel in de VS

Geen groei in de eurozone

In de VS zullen de besparingen dit jaar zwaarder uitvallen dan vorig jaar, maar de gevolgen voor de groei blijven relatief beperkt. De beleidsmakers kozen voor maatregelen die zo weinig mogelijk op de groei wegen. Zo worden de belastingen alleen verhoogd voor inkomens boven 450 000 USD. Als de arbeidsmarkt blijft herstellen, de inflatie verder daalt en de gezinnen weer wat meer gaan ontsparen, komt er meer ruimte voor een toename van de consumptie. Ook een verder herstel van de bouwsector en de huizenmarkt

De economie van de eurozone in haar geheel groeit in 2013 allicht niet. Achter die nulgroei gaat een heel zwakke eerste jaarhelft en een herstel in de tweede jaarhelft schuil. Uiteraard zijn er tussen de eurolanden onderling ook grote verschillen. Duitsland blijft aan de kop van het peloton, maar slaagt er niet meer in de rest op sleeptouw te nemen. Ondertussen laat Frankrijk, de tweede grootste economie binnen de EMU, het almaar meer afweten. Het land heeft bovendien al duidelijk last van saneringsmoeheid.

Strategie & Accenten

4


11 10 9 8

3 201

2 201

201

201

200

200

200

200

200

200

Banengroei (in 000, linkerschaal)

1

4

0

-800

9

5

8

-600

7

6

6

-400

5

7

4

-200

3

In de voorbije weken verzwakten de Amerikaanse dollar (9%), het Britse pond (8%), de Zwitserse frank (2%) maar vooral de Japanse yen (29%) tegenover de euro. Een aantal waarnemers zien hierin de eerste signalen van een valutaoorlog, waarbij landen een actief muntbeleid voeren om de eigen munt te verzwakken. Een goedkopere munt stimuleert de uitvoer en pept dus de eigen economische groei op ten koste van de handelspartners. Maar een goedkope munt kan ook de inflatie aanwakkeren. De ‘winnaar’ van een valutaoorlog is het land dat hogere inflatie het best kan verdragen en waarvan de groei het sterkst op de wisselkoersverzwakking reageert. Alleen Japan voert een actief wisselkoersbeleid. Het land doet er alles aan om de yen neer te halen. Die steeg met meer dan een derde in waarde (tegenover de dollar) tussen eind 2006 en midden 2012. Het lijkt te werken. Sinds midden 2012 heeft de yen al

verzwakken. Dat zou het evenwicht van de bilaterale wisselkoersen in de regio verstoren en mogelijk voor chaos in de regio zorgen. Beide landen zijn ook erg gevoelig voor hogere voeding- en grondstoffenprijzen. Dat zou de inflatie snel doen oplopen.

bijna 20% van zijn waarde verloren tegenover de USD. Een competitieve munt moet de Japanse uitvoer stimuleren. En een hogere inflatie is ook meegenomen voor een land waar de prijzen in de voorbije tien jaar overwegend gedaald zijn. Japan is een buitenbeentje. We staan dus niet aan de vooravond van een algemene valutaoorlog. De recente wisselkoersbewegingen zijn niet uitzonderlijk, maar wel een gedeeltelijke correctie van de bewegingen in de voorbije jaren. De sterkte van de euro is ook een uiting van het bedaren van de eurocrisis. Als het al tot een valutaoorlog komt, blijft die beperkt tot een conflict tussen Japan en de opkomende landen in de regio. Taiwan en Zuid-Korea, allebei heel uitvoergerichte economieën, dreigen in dat geval de grootste verliezers te worden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze 600 hun munten nog 400 sterker dan de 200 yen kunnen laten 0

200

Een goedkope munt in de strijd om economische groei

Werkloosheidsgraad (in %, rechterschaal)

Banengroei is cruciaal voor het herstel van de Amerikaanse economie

Strategie & Accenten

5


Aandelen zonder kapitaalbescherming Aandelen met kapitaalbescherming Obligaties

Strategie

Vastgoed Alternatieve beleggingen Liquiditeiten

Samenstelling van de portefeuille In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12,5% in aandelen. We vullen de aandelenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (25%). Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 40,5% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 25%, zie hoger). We beleggen 28% rechtstreeks in obligaties. Liquiditeiten maken 47% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille. In de defensieve doelportefeuille beleggen we 30% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 7,5% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 45%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 60% van de portefeuille uit tegenover onze langetermijnnorm van 75%. In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 22,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 45%, zie hoger). We beleggen 37,5% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties. De liquiditeiten (8% van de portefeuille) worden belegd in euro. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in beperkte mate in een defensieve portefeuille. In de dynamische doelportefeuille beleggen we 52% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 27% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 50%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 41% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 50%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 25% van de portefeuille uit (dat is 50% van 50%, zie hoger). We beleggen 16% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een dynamische portefeuille. In de zeer dynamische doelportefeuille beleggen we 75% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 57% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 36%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 18% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 25%) en wordt volledig ingevuld met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming (dat is 50% van 36%, zie hoger). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een zeer dynamische portefeuille.

25% 47%

28%

2%

8%

37,5%

2% 5% 16%

7,5%

45%

27%

50%

2% 5%

57%

36%

Strategie & Accenten

6


Overheidsobligaties

Aandelenportefeuille We hebben een voorkeur voor Amerikaanse aandelen boven Europese. Terwijl het Amerikaanse begrotingsprobleem een duurzame oplossing krijgt, wordt te weinig werk gemaakt van fundamentele oplossingen voor de eurocrisis. Ondertussen nemen de conjunctuurverschillen tussen de VS en de eurozone toe. Amerikaanse bedrijven zijn bovendien winstgevender dan de Europese. We zorgen voor een stevige basis in de aandelenportefeuille met hoogdividendaandelen. Ze hebben een hoog lopend rendement en hun koersen schommelen minder. Ze passen bovendien in een buy-andhold-strategie.   We leggen daarnaast een aantal groeiaccenten voor de langere termijn. Onder meer de aandelen van bedrijven die actief zijn in medische technologie zijn interessant. Die sector heeft namelijk een onbetwist groeipotentieel op lange termijn. De waardering van die bedrijven is bovendien nog aantrekkelijk.

Bedrijfsobligaties Converteerbare obligaties Geïndexeerde obligaties Obligaties opkomende markten Euro- en Dollarsatellieten, PLN

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

EUR

Obligatieportefeuille We beperken het gewicht van overheidsobligaties zoveel mogelijk. Ze zijn niet alleen heel duur, ze zijn ook heel kwetsbaar voor een eventuele rentestijging. De Duitse en de Amerikaanse tienjaarsrente liggen nu fiks lager dan de inflatie. Op middellange en zeker op lange termijn moeten beleggers rekening houden met een stijgende langetermijnrente. Met een combinatie van bedrijfsobligaties en obligaties uit de opkomende markten is voor hetzelfde risico een hoger rendement mogelijk.

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE Zeer defensief profiel (zeer) dynamisch profiel Defensief profiel

Euro en dollarsatellieten, P

80% 70%

Geïndexeerde

60% Bedrijfs

50% 40% 30% 20% 10% 0% EUR

USD OBLIGATIEPORTEFEUILLE Defensief profiel

Andere

(zeer) dynamisch profiel Zeer defensief profiel

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

EUR

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE (zeer) dynamisch profiel

Strategie & Accenten

Defensief profiel

7


Strategie Accenten in de portefeuille

Amerikaanse dollar We behouden onze positieve visie op de Amerikaanse dollar. De eurocrisis kan in de komende maanden nieuwe vlagen van risicoafkeer uitlokken, terwijl de crisis over het begrotingsbeleid in de VS een duurzame oplossing krijgt. De waarde van een munt wordt ook bepaald door de economische groei van het land. Het groeiverschil tussen Europa (recessie) en de VS (matige positieve groei) neemt toe. Zolang de EUR/USD-wisselkoers boven 1,00 à 1,10 blijft, is de dollar ondergewaardeerd. De evenwichtskoers evolueert overigens richting 0,90 à 1,00 USD per EUR.

• •

en de problematiek van Obamacare. Ondertussen is duidelijk dat de sector zeker niet zal lijden onder eventuele bezuinigingen. Dit segment kent een trendmatige hogere winstgroei dan de ruimere sector Gezondheidszorg of de globale markt. Toch doet de sector het niet veel beter op de beurs. Daardoor is de waardering in relatieve termen nog aantrekkelijker geworden.

Medische Technologie heeft een onbetwist groeipotentieel op de lange termijn

Medische technologie Het segment Medische Technologie van de sector Gezondheidszorg is sterk Amerikaans getint. Tachtig procent van de beurskapitalisatie komt uit de VS, Europa is goed voor slechts elf procent. Het is dan ook een concrete invulling van onze voorkeur voor de VS en de Amerikaanse dollar. De sector heeft een onbetwist groeipotentieel op de lange termijn. De sector wordt gedreven door innovatie en sterke kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen. Het gaat om producenten van prothesen, diagnostiek, instrumenten, dialyses, ... In 2012 hinkte de sector achterop door de onzekerheid rond de Amerikaanse begrotingsproblemen

Amerikaanse bedrijven die eigen aandelen inkopen We verkiezen de Amerikaanse beurs boven de Europese (zie hoger). We kiezen voor bedrijven die eigen aandelen inkopen. Dat ligt in lijn met onze voorkeur voor “waarde” boven “groei” en het versterkt onze voorkeur voor rendementsaandelen.

Strategie & Accenten

8


Sectorspreiding aandelenportefeuille Energie Basismaterialen IndustriĂŤle sectoren Cycl. consumentensectoren Niet-cycl. consumentensectoren Gezondheidszorg FinanciĂŤle sectoren Informatietechnologie Telecomoperatoren Nutsbedrijven 0%

5% Huidige spreiding

10% Neutrale spreiding

15%

20%

25%

Economische vooruitzichten 04-03-2013 Economische groei (%) 2012 2013 2014 Inflatie (%) 2012 2013 2014 Beleidsrente (%) (*) 01-03-2013 05-2013 08-2013 Tienjaarsrente (%) (*) 01-03-2013 05-2013 08-2013 Wisselkoers (**) 01-03-2013 05-2013 08-2013

EMU

VK

VS

Japan

-0,4 0,0 1,4

0,0 0,5 1,8

2,2 2,1 2,7

1,6 0,8 1,3

2,5 1,7 1,8

2,8 2,4 2,2

2,1 1,5 2,0

0,0 0,1 0,9

0,75

0,50

0,25

0,10

1,42

1,87

1,85

0,66

1 EUR = GBP 0,86

1 EUR = USD 1,30

1 EUR = JPY 121,87

-

(*) : stijging van ongeveer 25 basispunten vanaf huidig niveau; : stijging van ongeveer 50 basispunten vanaf huidig niveuau; enz; : appreciatie van ongeveer 5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau; enz. ( * * ) : appreciatie van ongeveer 2,5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau

Strategie & Accenten

9


Instellingen voor collectieve belegging (ICB)(1)

In de kijker

Klemtonen • Alsmaar betere toegang tot betaalbare gezondheidszorg • Vooral Amerikaanse bedrijven • Aantrekkelijk gewaardeerde sector

Technologie waar u en uw portefeuille beter kunnen van worden

Door de toenemende vergrijzing van de westerse bevolking neemt de nood aan medische verzorging toe. Bovendien krijgen alsmaar meer mensen toegang tot een betaalbare gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in de VS dankzij de maatregelen van president Obama en in de opkomende markten dankzij de hogere levensstandaard. De vraag naar technische oplossingen zoals onder meer heup- en knieprothesen, pacemakers, stents, hoorapparaten, dialyses,… stijgt bijgevolg voortdurend.

Nochtans stegen de koersen van de bedrijven actief in medische technologie in 2012 minder sterk dan die van de grote farmareuzen. Aan de winstontwikkeling in de sector lag het niet. De winstgroei lag er in 2012 zelfs hoger dan in de brede farmasector. Ook de winstgroeivooruitzichten blijven gunstig, onder meer dankzij heel wat nieuwe technologieën en producten. De waardering van de sector is daardoor erg aantrekkelijk geworden. Tachtig procent van de bedrijven actief in medische technologie zijn Amerikaans. De sector profiteert dus mee van de aantrekkende Amerikaanse economie. Die is al enkele maanden de weg naar een economisch herstel ingeslagen. De economische groei versnelt, het consumenten- en producentenvertrouwen herstelt en de arbeidsmarkt is aan de beterhand. Daarmee doen de VS het beduidend beter dan veel andere regio’s.

KBC Equity Fund Medical Technologies Een compartiment dat belegt in aandelen van bedrijven die actief zijn in medische technologie? Dan stelt KBC, als promotor, u Medical Technologies voor, een compartiment van de Belgische bevek KBC Equity Fund. Dat compartiment heeft als doel om minstens 75% van de activa te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de medische sector met een sterke klemtoon op bedrijven die medische apparatuur ontwikkelen en produceren. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn door de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt uitgedrukt in USD. Als belegger loopt u bijgevolg een wisselkoersrisico. U bespreekt daarom het best samen met uw relatiebeheerder in hoeverre dat compartiment past binnen uw beleggingsportefeuille (1) Zie voetnoot 1 op laatste bladzijde

Medical Technologies is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht KBC Equity Fund. Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max. 1500 euro). Financiële dienst: KBC Bank, CBC Banque en Centea. Essentiële beleggersinformatie, prospectus en laatste periodiek verslag worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands in alle kantoren van KBC Bank, CBC Banque en Centea. Roerende voorheffing op dividenden (distributieaandelen): 25%. Meerwaarden (kapitalisatieaandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L’Echo) en op www.kbc.be/fondsenzoeker.

Strategie & Accenten

10


Tak 23-beleggingsverzekering(1)

In de kijker

Klemtonen • Korf van 20 kwaliteitsaandelen • Korte looptijd • 100% kapitaalbescherming op eindvervaldag

Ga voor kwaliteit

Beleggers die gaan voor absolute veiligheid en kiezen voor cash en overheidsobligaties stellen zich tevreden met een heel laag rendement. Wie gaat voor rendement, komt al vlug bij aandelen uit. Aandelen zijn namelijk goedkoop, spotgoedkoop zelfs. Ze hebben dan ook niet veel nodig om beter te presteren dan obligaties en liquiditeiten. Aandelen zijn natuurlijk niet risicoloos. Maar door te kiezen voor beleggingsformules met kapitaalbescherming dekken we het neerwaartse risico (vóór kosten) op eindvervaldag af. Trouwens, ook obligaties zijn niet risicoloos. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een rentestijging voor de obligatiehouders. Ze lopen niet alleen een hogere couponrente mis, maar ze zien ook de koers van hun obligaties dalen. Zelfs als de aandelen in de toekomst goedkoop blijven, zullen de koersen toch stijgen in het tempo van de winststijging van de bedrijven. De tijd van de grote winststijgingen mag dan al achter de rug zijn, het cijfer zal merkelijk hoger liggen dan dat van een belegging in cash of in overheidsobligaties.

KBC-Life MI World Selection Short Term-1 KBC lanceert als bank-verzekeraar, KBC-Life MI World Selection Short Term, een beleggingsfonds onder de tak 23-beleggingsverzekering KBC-Life Multinvest. De inventariswaarde volgt een korf van 20 aandelen van bedrijven die goed scoren op het vlak van een kwalitatief management, een gezonde balansstructuur en een gunstige ontwikkeling van de winstgevendheid. Op de einddatum (28-04-2017) wordt 100% van de eventuele stijging van de aandelenkorf in rekening gebracht. De netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) is 100% beschermd op einddatum (behalve bij faling of onvermogen tot betaling van KBC Bank.

Voorwaarden: Emissieperiode van 04-03-2013 tot en met 28-03-2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 08-04-2013. Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR. Minimum beginstorting 2 500 EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op nieuwe stortingen: 2%. Beheersvergoeding: max. 2,4% op jaarbasis. Uitstapkosten vóór de einddatum: 1%, op de einddatum: 0%. Minimaal opgevraagd bedrag: 1 250 EUR. Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum 1 250 EUR belegd blijven.

(1) KBC-Life MI World Selection Short Term-1 is een beleggingsfonds onder KBC-Life Multinvest, een tak 23-beleggingsverzekering aangeboden door KBC Verzekeringen. Men kiest zelf de begunstigde die bij overlijden het opgebouwde vermogen ontvangt. Bovendien blijft het vermogen tussentijds beschikbaar. Men kan altijd de volledige som of een deel ervan opvragen. De waarde van de fondsen en hun eenheden is niet gewaarborgd door de verzekeringsonderneming en kan schommelen in de tijd. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringnemer. Meer gegevens vindt u in het beheersreglement en in de financiële infofiche bij uw KBC-tussenpersonen. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – Bankrekening 730-0042006-01 – FSMA 038571 A – IBAN BE43 7300 0420 0601– BIC KREDBEBB.

Strategie & Accenten

11


Klemtonen

In focus aandelenmarkt

• Winstontwikkeling in de eurozone ontgoochelt • Amerikaanse bedrijven blaken van gezondheid • Eurocrisis nog niet van de baan

VS rijden de eurozone uit het wiel

De Amerikaanse bedrijven maakten over het vierde kwartaal van 2012 opnieuw veel betere resultaten bekend dan de bedrijven in de eurozone. Die trend houdt nu al verschillende kwartalen aan. Daardoor zijn de Amerikaanse beurzen de voorbije jaren ook veel sterker gestegen dan die in de eurozone. De vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelen blijven bovendien ook veel beter dan die voor aandelen uit de eurozone.

De Amerikaanse bedrijven blaken van gezondheid en presteerden sterker dan verwacht.

Europese bedrijfswinsten onder druk De bedrijven in de eurozone gaan duidelijk gebukt onder de zwakke conjunctuur. Aan de inkomstenzijde valt het nog mee en zien we een lichte groei. Maar de winstontwikkeling stelt teleur. De Europese bedrijven zagen hun winsten over het vierde kwartaal van 2012 dalen. Daarmee doen ze het slechter dan verwacht. Vooral de Europese technologiebedrijven zijn in een sukkelstraatje beland. Ook de financiële instellingen in de eurozone blijven kwetsbaar.

Amerikaanse bedrijven doen het beter dan verwacht Zowel de winst per aandeel als de omzet gingen hoger. De winsten stegen zelfs sneller dan de omzet, wat er op wijst Strategie & Accenten

dat de winstmarges allerminst onder druk staan. De consumentensectoren konden positief verrassen. Allicht dankzij het verbeterende consumentenvertrouwen, de herstellende woningmarkt en de stijgende werkgelegenheid. Dat zet de consumenten ertoe aan om de dollars vlotter te laten rollen. De bedrijven actief in medische technologie presteerden bijzonder sterk. Zowel de groei van de winst per aandeel als van de omzet lagen duidelijk boven die van de brede markt.

Beurskoersen weerspiegelen verschil in bedrijfsresultaten Sinds de tweede helft van 2009 blijft de koersontwikkeling van de aandelen uit de eurozone duidelijk achter op die van de Amerikaanse aandelen. Een mooie illustratie van het verschil in winstontwikkeling tussen de bedrijven aan de twee zijden van de Atlantische Oceaan. Was het herstel in 2010 nog

12


Amerikaanse beursindices bevinden zich dichtbij hun historische piekniveaus

in beide regio’s erg scherp, dan was dat in latere fases veel minder uitgesproken bij de bedrijven uit de eurozone. Het sterke winstherstel van de Amerikaanse bedrijven heeft ervoor gezorgd dat de Amerikaanse beursindices, zoals de S&P 500 en de Dow Jones Industrials, zich dichtbij hun historische piekniveaus van 2007 bevinden. Uit de bijgevoegde grafiek blijkt duidelijk dat we in Europa nog mijlenver verwijderd zijn van de recordkoersen.

Geen ommekeer in zicht We blijven erg voorzichtig voor de Europese aandelen. In de eurozone zal het op elkaar afstemmen van het beleid namelijk nog veel energie en politieke moed vergen. De Europese Centrale Bank heeft tijd gekocht om de eurocrisis aan te pakken. De politici moeten die nu gebruiken om de problemen fundamenteel aan te pakken. Maar ze schijnen niet te bewegen tenzij de markten hen dwingen. Bovendien kampt de eurozone met een hardnekkige recessie. Al vijf opeenvolgende kwartalen zonder groei. In de VS mikken de analisten op een

winstgroei van 8% in 2013. Ambitieus maar haalbaar. We zijn dan ook positief over de Noord-Amerikaanse aandelen. Ze zijn vrij defensief, niet duur in historisch perspectief, en kunnen profiteren van de beste economische omgeving van alle industriële landen. Het zal allicht nog een poos duren vooraleer de Europese bedrijven aan een inhaalbeweging kunnen beginnen.

Bent u geïnteresseerd in aandelenbesprekingen? Vraag aan uw KBC-bankkantoor om u ook de publicatie Strategie & Accenten AANDELEN te bezorgen.

120 110 100 90 80 70 60 50 40

Source: Thomson Reuters Datastream

2008

2009

2010

2011

2012

EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX Europese aandelen noteren nog ver onder hun recordkoersen

Dollarkoers zorgt mogelijk voor extra toetje Voor een Belgische belegger is niet alleen de koersontwikkeling van de Amerikaanse aandelenmarkten van belang. De ontwikkeling van de dollarkoers is dat evenzeer. Op korte termijn zou de dollar kracht kunnen putten uit een sterke winst aan concurrentiekracht, onder meer door een sterke productiviteitswinst, door betere groeivooruitzichten in de VS dan in Europa, door het imagoverlies dat de euro lijdt onder haar schuldencrisis en door een meer krachtdadige budgettaire politiek. We gaan ervan uit dat de Amerikaanse president in staat is met het Congres een begrotingscompromis af te sluiten. Los daarvan vergeten beleggers al eens dat de dollar de wereldmunt bij uitstek is. Lange tijd vormde het torenhoge tekort op de betalingsbalans een belangrijke risicofactor. De jongste jaren vertoont die evenwel een forse verbetering. Dat kan de internationale status van de munt ten goede komen. Beleggers moeten zich wel bewust zijn van de hoge en soms onverklaarbare wisselkoersschommelingen.

Strategie & Accenten

13


Klemtonen • Wilt u het rendement op uw obligatieportefeuille echt verhogen, dan moet u meer exotische oorden opzoeken

In focus obligaties

(1)

Verhoog het rendement van uw obligatieportefeuille 10,0

2010 2011

8,0

2012 2013

6,0 4,0

d

en

om

om

O

pk

pk

O

Az iĂŤ en Am d La O pk erik tijn om a sen d Eu ro pa

n

pa

Ja

VK

e

Eu

ro z

on

VS

d

Er zijn ver- 2,0 schillende manieren om 0,0 het rendement in uw -2,0 obligatieportefeuille op te krikken. De meest voor de hand ligGroei blijft sterk in de opkomende markten gende manier is uw geld langer te beleggen. Maar ment op uw obligatieportefeuille echt in Belgische staatsobligaties moeten verhogen, dan moet u meer exotische we ons geld al heel lang oorden opzoeken en kiezen voor oblivastzetten om een hogere gaties in Mexicaanse peso, Turkse lira rente te ontvangen dan of Russische roebel. het huidige inflatiepeil. Bedrijfsobligaties bieden een hoger rendement, Op zoek naar groei maar ook dan blijft de rente heel laag. Die groeilanden doen hun naam alle Een andere optie is om te eer aan, want in tegenstelling tot de beleggen buiten de euro- westerse landen en Japan blijven ze zone. Veel beleggers heb- erin slagen om mooie groeicijfers te ben al ervaring met be- realiseren (zie onderstaande tabel). De leggingen in Amerikaanse groeivertraging van de eerste helft van dollar, Noorse of Zweedse 2012 lijkt verteerd, zowel in de Aziakroon, maar ook hier lig- tische als in de Latijns-Amerikaanse gen de rendementen his- opkomende markten. De voorlotorisch laag. Buiten wat pende economische indicatoren, die muntdiversificatie bieden een beeld geven van de toekomstige die obligaties vanuit ren- groei, gaan erop vooruit. Het optimisdementsoogpunt weinig me neemt weer toe. soelaas. Wilt u het rendeW er el

Om het rendement van uw obligatieportefeuille te verhogen, volstaat het niet om te kiezen voor langere looptijden. Kiezen voor andere munten is ook niet meteen een oplossing. Tenzij u kiest voor obligaties van groeilanden. U haalt er een hoger rendement en misschien zit er ook wat wisselkoerswinst in. Het kan u zelfs helpen om het risico in uw obligatieportefeuille te verminderen.

(1): zie voetnoot 2 op de laatste bladzijde

Strategie & Accenten

14


Meerdere troeven Er zijn verschillende factoren die een belegging in obligaties van opkomende markten interessant maken. Ten eerste verwachten we dat vele van die exotische munten de komende jaren in waarde zullen stijgen tegenover de euro. Heel wat munten uit de opkomende markten noteren nog altijd ruim onder hun koers van voor de financiële crisis. Sommige van die goedkope munten zullen ongetwijfeld nog een inhaalbeweging maken tegenover de euro. Daarnaast is het risico op wanbetaling sterk afgenomen. In veel groei-

landen, zoals Mexico, Turkije of Rusland, zijn de economische fundamenten en vooruitzichten relatief sterk. De schuldencrisis is vooral een probleem van Japan en van de westerse landen. De opkomende markten hebben een schuldgraad die maar half zo hoog is als in de westerse landen. De ratingbureaus hebben de jongste jaren de kredietwaardigheidsscore van verschillende opkomende landen dan ook stelselmatig verhoogd. Dat staat in schril contrast met de ontwikkelingen in de westerse landen waar de ratingbureaus hun scores regelmatig neerwaarts bijstellen. Onlangs gebeurde dat nog voor het VK.

Een mooi over de verschillende groeilanden gespreide portefeuille biedt vandaag een rendement van ongeveer 5% op een looptijd van 5 jaar. In de bijgevoegde tabel ziet u het rendement van enkele munten uit de opkomende markten.

Lager risico voor de totale obligatieportefeuille Risicospreiding is het alfa en het omega van verstandig beleggen. Dat geldt ook voor beleggen in obligaties van de opkomende markten. Het is daarom aan te raden om te kiezen voor een korf met verschillende munten, gespreid over verschillende debiteuren. Met een goed gespreide invulling is het mogelijk om een hoger rendement te halen en tegelijk de risico’s goed onder controle te houden. Een ander belangrijk element in de risicoafweging is het geringe verband tussen de koersontwikkeling van de obligaties uit de opkomende markten en die uit de eurozone. Dat zorgt ervoor dat het totale risico van de obligatieportefeuille daalt dankzij de opname van obligaties uit groeilanden.

Tabel: De belangrijkste obligatiemarkten in de groeilanden Rentevoet Rating S&P (in %, vóór kosten) Brazilië A8,37 Mexico

A-

5,04

Zuid-Korea

AA-

3,11

Polen

A

3,6

Zuid-Afrika

A-

6,77

Maleisië

A

3,31

Thailand

A-

3,4

Rusland

BBB+

6,37

Indonesië

BB+

5,69

Turkije

BBB-

6,04

Colombia

BBB+

4,48

Gemiddeld

5,1

Onze obligatieselectie(1) Munt

Lening

Uitgifteprijs Coupon of indicatieve koers

Rating

Rendement Tegen(in %) waarde in EUR (*)

Nieuwe emissies NOK

KBC IFIMA NV 4,125%, 2013-2018

101,875

3/6/2013

A-

3,71

1 360,96

TRY

KBC IFIMA NV 6,25%, 2013-2018

101,00

3/6/2013

A-

5,71

1 078,85

Secundaire markt AUD

COCA_COLA AMATIL. LTD. 4,125%, 2013-2018

101,00

2/6/2013

A-

3,896

1 613,51

CAD

ABN AMRO BANK NV 2,75%, 2013-2018

101,71

1/25/2013

A

2,374

1 524,75

NOK

GENERAL ELECTRIC. CAP CORP 3,00%, 2012-2018

100,51

2/28/2012

AA+

2,888

1 353,27

TRY

EIB 5,50%, 2012-2017

99,85

11/28/2013

AAA

5,53

429,65

(1) (*)

zie voetnoot op laatste bladzijde Tegenwaarde in EUR van de minimum coupure inclusief verlopen rente. Indicatieve wisselkoers: 01-03-2013

Strategie & Accenten

15


Beeldspraak Duitse groeimotor slaat weer aan. Al vijf kwartalen op rij daalt de economische activiteit in de eurozone. In het laatste kwartaal van 2012 ging ook de Duitse economie in het rood. Maar alles lijkt erop te wijzen dat het voor Duitsland bij die eenmalige uitschuiver zal blijven. Vorige week verschenen er namelijk heel sterke IFO-cijfers. Die cijfers meten het producentenvertrouwen, gebaseerd op een enquête bij ongeveer 7 000 bedrijfsleiders. Ze zijn de belangrijkste conjunctuurindicator binnen de eurozone. De uitkomst van de enquête lag aanzienlijk hoger dan het niveau van januari en klopte daarmee ook de verwachting van de economen. Lange tijd was Duitsland de locomotief van de eurozone. Maar nu kan het land zijn voortrekkersrol niet meer waarmaken. Toch is het een opsteker dat het land na een zwak vierde kwartaal van 2012 weer zal groeien.

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel Strategie & Accenten is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Voor de gegevens die dienen als uitgangspunt voor de projecties, scenario’s, prognoses en richtkoersen wordt een beroep gedaan op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. Deze aanbeveling valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 dat de voorschriften bevat ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en valt bijgevolg onder de wettelijke omschrijving van publicitaire mededeling. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeveling handelen in de besproken aandelen. De artikelen in de publicatie vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De belegger dient zelf nog, best in samenspraak met zijn adviseur Sparen en Beleggen of relatiebeheerder, na te gaan of de besproken activa passen bij zijn persoonlijk risicoprofiel en zijn concrete beleggingsportefeuille. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Verantwoordelijke uitgever / hoofdredacteur: Alex Wolfers, Product & knowledge management KBC AM / Christiaan De Moor Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer 01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen.

(1) Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en een sicav (société d’investissement à capital variable) zijn instellingen voor collectief beheer (ICB’s). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal € 20.000 indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. (2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt.

Volgend nummer verschijnt op 5 april 2013

Strategie & Accenten Strategie  

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you