Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Kijk mee over de schouder van onze aandelenanalisten

2

Centrale bankiers eisen hoofdrol op

4

Een bron van nieuwe consumptie

10

Beleg in bedrijven die eigen aandelen inkopen

11

Kies voor meer stabiliteit met hoge dividendaandelen

12

Een goed gespreide 14 obligatieportefeuille biedt nog perspectieven Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 10 - 4 oktober 2012


Klemtonen

Thema

• Aandelenfiches zijn ook opvraagbaar op onze website • Ze geven de jongste inzichten van onze analisten weer

Kijk mee over de schouder van onze aandelenanalisten

Een belegging in individuele aandelen moet altijd gekaderd zijn binnen een evenwichtige portefeuillespreiding. Daarnaast moet elke beleggingsportefeuille aangepast zijn aan uw risicoprofiel als belegger. Binnen dat risicoprofiel moet de portefeuille voldoende gespreid zijn over de verschillende beleggingsklassen: aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen en liquiditeiten en over regio’s en sectoren. Om die beoogde spreiding te bekomen kan u de aandelenfiches van KBC gebruiken als leidraad. Die aandelenfiches werden in een nieuw kleedje gestoken. Reden genoeg om nog eens toe te lichten welke informatie KBC ter beschikking stelt over individuele aandelen.

Che

ck P

Risic

opro

Pro

duct

fiel:

score

:

oin

Zee

r dyn

Een aandelenfiche verzamelt de essentie

t So

amis

ch

Aan Rec delen ent ste advies adv : ko iesw pen ijzig Opin ing : 10 upd ie

ftw

are Hoo fdse ctor: Koe rs: Koe rsd Datu oel: mk oers Reg io : Beu : rs: ISIN cod e: Bro n:

Info

rma

tiete

Bij de keuze van individuele aandelen komt het erop aan om een bedrijf te kiezen dat goede winstvooruitzichten heeft en dat nog niet te duur noteert. Een belegging in individuele aandelen wordt dikwijls belemmerd omdat het moeilijk of tijdrovend is om alle relevante informatie van een bedrijf op een rij te zetten. KBC helpt u daarbij door aandelenfiches beschikbaar te stellen op haar site www.kbc.be/aandelen (frans: www.kbc.be/actions) voor een groot aantal bedrijven. Van de zowat 230 aandelenfiches zijn er 78 bedrijven uit de Benelux. We volgen voor u ook 92 West-Europese aandelen op en 45 NoordAmerikaanse.

chn olo gie 48,1 2

/01/2 ate 75,0 USD 0U De van 2 011 SD 28 4 aan vraag -07-20 USA /09/20 12 v &C naa 12) vers allen ana r va ch se NASD da an h illend n hack curity KBC IL AQ 00 e e a Ass e in ckers. overh rs te v oploss et M 10824 11 ko ana eidsd oork ing gem 3 nem msten ienst omen en n ent e ee .B en e n n. He uit he Res werd edrijv mt to etw t t en ulta e erk bedri bedri en uik en jf p A jve het als Son om ten va KBC nalist: igin n virtu en van rofite nsegm slach y en O Ass ert g e de ele toff et M breno Ove uitb van nt zo ton van er Iv ana r ud ca ne serve de o gem o Poin het tw wat rsteun twerk rs onts uw van pacite en mo ent it e ta in e jaar t Softw eede or e de he g en n. De an n datace sverho ten kwa are voo lft gin en v nte st cou ieuw rt u rd m e p a g v e rs d a ri e a e ie ra e fi afschg met n tot t 9,3% l van 2 rew j stabie n de ates z nte in vrage . Door allso e ro le o omze ijn b kom n na In d rijving 20,3% 328,6 tegen 012 ste m u ar eg pro ters v ftware zeton t van ovend sten to miljo over m e div en e d u ie d an con alsma twikk het be n go it o iljoen isie S n onde t 180 en US dezelf e omze ng uceert oftw eli ,5 cu d D mz a rz US drijf ed t is g eďn het be rrente r mee ng. are oeksk miljo . De o e perio van C wat In h et met D. In he teg ost r en p d st de et tw 3,2 ree drijf ze n Cisco geďn USD eratio e van ck eige % to divis eeg de en. rd. n aa eede ie We lf de h en va tegree t dan nele w het o m Pro n nde kwart 123,2 rd gev a kzij e in in duct zet m len en rdware Junip m a fire lage st het e in v al ko iljoen en e et 13 atio w re cht oor aan waari r ,3 n nele all an U SD. Lice % to Ch dee n een marg d VP ntie l ee t bed eck Po s st 205,5 es. N-soft n rag in eeg ware van t Soft de . 75 m ware iljoe 1 n U 4 miljo SD. en ren tie, voo ral van Cisco .

Strategie & Accenten

Bovenaan de aandelenfiche vindt u het advies en andere info zoals de koers en het koersdoel. In zijn advies doet onze financieel analist een uitspraak over de verwachte koersontwikkeling van het aandeel. Het advies geeft weer wat de verwachtingen zijn voor de komende zes maanden. Voor de aanduiding van onze adviezen

2


hanteren we de termen ‘kopen’ ‘opbouwen’ ‘houden’ ‘afbouwen’ en ‘verkopen’. (zie tekening) Om de waarde van een aandeel te bepalen maakt het analistenteam gebruik van marktconforme technieken, die kunnen verschillen per sector en per bedrijf. Daarna vertalen ze de geschatte waarde in een koersdoel per aandeel. Dat is de koers die ze verwachten dat het aandeel binnen zes maanden zal hebben. Een dagelijkse bewaking van het reilen en zeilen binnen de onderneming, aangevuld met een analyse van de resultaten, laat onze analist toe om zich een onderbouwde opinie te vormen met de sterktes en zwaktes. De huidige gang van zaken maar vooral de verwachtingen voor het bedrijf spelen een grote rol. Omdat er niet alle dagen nieuws bekendgemaakt wordt dat onze visie beïnvloedt, vindt u op de fiche ook de datum waarop deze visie voor het laatst werd aangepast.

de markt, dan geven we u ook enkele alternatieven van aandelen waarvoor we het advies positiever inschatten. Alle spaar- en beleggingsformules van KBC hebben een productscore. Daarmee kunt u de risicogevoeligheid vergelijken op basis van een zelfde risicomethodologie. Een belegging in individuele aandelen levert de hoogste score op. Heeft u een ander risicoprofiel? Vraag dan raad aan uw relatiebeheerder. Op het eerste blad van een aandelenfiche leest u ook de jongste resultaten en vindt u een koersgrafiek van het aandeel in vergelijking met zijn sectorgenoten en met de brede aandelenmarkt. Op de tweede bladzijde vind u een samenvatting van de activiteiten van de onderneming en van de kerncijfers over de voorbije jaren.

Betekenis van onze adviezen Ons analistenteam vergelijkt de huidige beurskoers van het aandeel met zijn koersdoel. Afhankelijk van het verschil tussen beide zal het aandeel het volgende advies krijgen: Kopen: de analist verwacht dat het aandeel met minstens 10% zal stijgen gedurende de volgende zes maanden. Opbouwen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal stijgen. Houden: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden maximaal 5% zal dalen of stijgen. Afbouwen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal dalen. Verkopen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal dalen.

Voor ieder bedrijf pleiten structurele argumenten voor en tegen een belegging in zijn aandeel. U leest ze in onze opinie onder de titels Sterktes en Zwaktes. Verwacht onze analist dat het aandeel het niet beter zal doen dan

Strategie & Accenten

3


Klemtonen

Strategie

• Toegenomen onzekerheid noopt tot voorzichtigheid • Nieuwe stimuleringsronden bieden overheden ademruimte

Centrale bankiers eisen hoofdrol op

zamenlijke Amerikaans netto-gezinsDe economische indicatoren Op zoek naar groei inkomen afgeroomd te worden. Geen versomberen en de risico’s zijn in de voorbije maanden toegenomen. De groei van de wereldeconomie ver- politicus, Democraat of Republikein, Er is onzekerheid over het begro- traagde in het tweede kwartaal sterker die een dergelijke verantwoordelijktingsbeleid in de VS, over de nega- dan we hadden verwacht. De uitge- heid durft te dragen. tieve gevolgen van de dure olie- en sproken daling van de vertrouwensvoedingsprijzen, over de financie- indicatoren van producenten en conring van Spanje, het groeipoten- sumenten suggereert dat er op korte Centrale bankiers halen tieel van de Aziatische opkomende termijn nog niet veel beterschap te grof geschut boven economieën, … verwachten valt. De Amerikaanse arbeidsmarkt en In hun strijd tegen de financieelOndanks al die risico’s belooft beleg- consument blijven een cruciale factor economische crisis hebben de gingsjaar 2012 nog altijd een mooi voor de (wereld)conjunctuur. Als de belangrijke centrale banken nieuwe beleggingsjaar te worden. Een ge- bedrijven in de voorbije maanden al maatregelen genomen of de bestaanspreide obligade bevestigd. In de tieportefeuille VS, het VK, Japan en bracht in euro de eurozone voeren sinds het begin de centrale bankiers van het jaar meer een beleid van lage Ondanks alles belooft 2012 een mooi dan 7% op, een rente en kwantitabeleggingsjaar te worden belegging in tieve versoepeling. een wereldwijde   aandelenporteDe Amerikaanse feuille ongeveer centrale bank (Fed) 15%. Voor wie alleen oog had voor de zo weinig enthousiast waren om aan houdt de beleidsrente laag tot ten eurocrisis en andere bedreigingen van te werven, waarom zouden ze dat in minste midden 2015. Ze start ook een de wereldeconomie lijkt dat misschien de komende maanden wel doen? Voor derde programma van kwantitatieve onverklaarbaar en allicht een gemiste bedrijven en gezinnen blijft het ondui- versoepeling. De Fed wil voor veertig kans. Maar we zijn toch wat verbaasd delijk hoe het fiscale en inkomens- miljard dollar per maand schuldpapier door zoveel risicobereidheid. De plaatje er in 2013 zal uitzien. uit de hypotheekmarkt opkopen. Dat financiële markten lijken de centrale   kan het prille herstel van de huizenbanken blindelings te vertrouwen en Eind dit jaar lopen heel wat tijdelijke markt en de bouwsector natuurlijk helspurten hoger. Dat stemt tot enige overheidsstimuli af. Als die in 2013 pen, maar de vraag is of de acties van voorzichtigheid. niet voor een deel vernieuwd (kunnen) de Fed de jobgroei duurzaam kunnen worden, dreigt zo’n 5% van het ge- opkrikken.

Strategie & Accenten

4


120

120

110

110

100

100

90

90

Obligaties (JPM Global Bond Index) Wereldaandelenindex

80

80 09-2011

12-2011

03-2012

06-2012

09-2012

Mooi beleggingsjaar voor aandelen en obligaties (in euro)

Niet de ultieme oplossing voor de eurocrisis Ook de Europese Centrale Bank (ECB) doet nu aan kwantitatieve versoepeling. Onder de noemer Outright Monetary Transactions of OMT zal de centrale bank op grote schaal overheidsobligaties opkopen. Het programma is onbeperkt in tijd en

‘onderwerpt’ aan strenge voorwaarden. OMT betekent evenwel niet de ultieme oplossing voor de eurocrisis. Daar moeten de politici voor zorgen. Het biedt probleemlanden wel meer ademruimte om de loodzware maar noodzakelijke saneringen en hervormingen verder te zetten. De toekomst zal uitwijzen of ze dat zullen volhou-

De Amerikaanse arbeidsmarkt en consument blijven een cruciale factor voor de conjunctuur

omvang, maar is geen onvoorwaardelijke blanco cheque. Schuldpapier komt alleen in aanmerking voor het OMT-programma als de overheid voor steun aanklopt bij het Europese steunfonds EFSF of diens permanente opvolger ESM en zich dus per definitie Strategie & Accenten

den. De aankondiging van OMT heeft wel de verdienste gehad dat ze de eurosceptici de mond lijkt te hebben gesnoerd. Op zich is dat misschien al een kentering in de crisis.

5


Aandelen zonder kapitaalbescherming Aandelen met kapitaalbescherming Obligaties

Strategie

Vastgoed Alternatieve beleggingen Liquiditeiten

Samenstelling van de portefeuille In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12,5% in aandelen. We vullen de aandelenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (25%). Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 40,5% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 25%, zie hoger). We beleggen 28% rechtstreeks in obligaties. Liquiditeiten maken 47% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille.

25%

47%

28%

In de defensieve doelportefeuille beleggen we 27,5% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 7,5% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 40%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 62,5% van de portefeuille uit tegenover onze langetermijnnorm van 75%. In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 20% van de portefeuille uit (dat is 50% van 40%, zie hoger). We beleggen 42,5% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties. De liquiditeiten (8% van de portefeuille) worden belegd in euro. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in beperkte mate in een defensieve portefeuille.

In de dynamische doelportefeuille beleggen we 50% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 27% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 46%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 43% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 50%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 23% van de portefeuille uit (dat is 50% van 46%, zie hoger). We beleggen 20% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een dynamische portefeuille. In de zeer dynamische doelportefeuille beleggen we 72% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 57% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 30%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 21% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 25%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 15% van de portefeuille uit (dat is 50% van 30%, zie hoger). We beleggen 6% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een zeer dynamische portefeuille.

Strategie & Accenten

2%

8%

42,5%

2% 5% 20%

7,5%

40%

27%

46%

6%

30%

2% 5%

57%

6


Overheidsobligaties

Aandelen blijven superieur Wie waarde zoekt, komt bij aandelen uit. In vergelijking met duurgeprijsde overheidsobligaties is de risicopremie (lees: de extra opbrengst) die men vandaag met aandelenbeleggingen mag verwachten ongekend hoog. De aandelenportefeuille blijft eerder defensief ingevuld. We zoeken naar bedrijven die in vergelijking met sectorgenoten een riant dividend uitkeren en daardoor hun overtollige cash doorstorten aan de aandeelhouders.   We blijven positief voor de Aziatische opkomende markten, maar op de korte termijn zijn de risico’s voor een hapering in het groeiverhaal toegenomen. Technologieaandelen zijn daardoor het enige uitgesproken accent in de aandelenportefeuille (zie verder)

Bedrijfsobligaties Converteerbare obligaties Geïndexeerde obligaties Obligaties opkomende markten Euro- en Dollarsatellieten, PLN

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Obligatieportefeuille

30%

We beperken het gewicht van klassieke overheidsobligaties in de portefeuille zoveel mogelijk. Met hun rentebeleid en QE3/OMT-programma’s willen de centrale banken de obligatierente zo laag mogelijk houden. Ze viseren daarbij heel specifieke deelsegmenten van de obligatiemarkt. Daarom verwachten we een lichte stijging van de referentieobligatierente (de Duitse obligatierente voor de eurozone, de Amerikaanse Treasury voor de dollarzone), een verdere daling van de intra-EMU renteverschillen en een daling van het renteverschil tussen overheidspapier en bedrijfsobligaties. Overheidsobligaties bieden geen inflatiebescherming en zijn daarom erg kwetsbaar. Als de rente op 10-jaarse Duitse overheidsobligaties (momenteel 1,60%) stijgt naar 2%, levert dat een koersverlies op van zo’n 2,5%. Wie obligaties tot de eindvervaldag houdt, hoeft zich geen zorgen te maken over tussentijds koersverlies. Maar beleggingen vastleggen voor een periode van tien jaar met een rendement van 1,60% maakt de belegging wel heel gevoelig voor het inflatierisico. In de portefeuille hebben we een sterke voorkeur voor bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties.

10%

20%

0%

EUR

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE Zeer defensief profiel Defensief profiel (zeer) dynamisch profiel

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

EUR

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE Defensief profiel (zeer) dynamisch profiel

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EUR

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE (zeer) dynamisch profiel

Strategie & Accenten

7


Strategie Accenten in de portefeuille

Technologie De technologiesector is niet meer die agressieve groeisector als ten tijde van de dotcom-zeepbel, maar het is evenmin een mature sector. Op basis van de gemiddelde waardering en de winstgroeiverwachtingen van de analisten zou men dat anders wel kunnen vermoeden. Het groeipotentieel van de sector wordt onderschat. De sector zal als eerste profiteren van een herstel van de investeringsvraag. Ook in het tweede kwartaal van 2012 rapporteerde de sector opnieuw uitstekende cijfers. De winst lag zo’n 9,7% hoger dan een jaar eerder (vergelijk: +0,0% voor de brede markt) bij een omzetgroei van 8,8% (vergelijk: +0,6% voor de brede markt). Desondanks worden heel conservatieve winstvooruitzichten geformuleerd. De koerswinstverhouding van 12,1 ligt lager dan die van de brede Amerikaanse markt (13,4). In historisch opzicht is ze zelfs extreem laag, want in de voorbije vijftien jaar was de sector gemiddeld zo’n

Strategie & Accenten

38% duurder. De verwachte winstgroei ligt in lijn met de markt. Nochtans tekent de technologiesector de hoogste winstgroei van alle sectoren op, tot

zelfs twee keer hoger dan het marktgemiddelde. Er is dus heel wat ruimte voor positieve verrassingen.

8


Sectorspreiding aandelenportefeuille Energie Basismaterialen IndustriĂŤle sectoren Cycl. consumentensectoren Niet-cycl. consumentensectoren Gezondheidszorg FinanciĂŤle sectoren Informatietechnologie Telecomoperatoren Nutsbedrijven 0%

5% Huidige spreiding

10%

15%

20%

25%

Neutrale spreiding

Economische vooruitzichten 28-09-2012 Economische groei (%) 2011 2012 2013 Inflatie (%) 2011 2012 2013 Beleidsrente (%) (*) 28-09-2012 December 2012 Maart 2013 Tienjaarsrente (%) (*) 28-09-2012 December 2012 Maart 2013 Wisselkoers (**) 28-09-2012 December 2012 Maart 2013

EMU

VK

VS

Japan

1,6 -0,5 0,3

0,8 -0,6 0,5

1,8 2,1 1,9

-0,7 2,2 1,4

2,7 2,4 1,8

4,5 2,6 1,9

3,1 2,1 1,9

-0,2 0,1 0,1

0,75

0,50

0,25

0,10

1,66

1,90

1,82

0,82

1 EUR = GBP 0,79

1 EUR = USD 1,29

1 EUR = JPY 99,93

1 -

(*) : stijging van ongeveer 25 basispunten vanaf huidig niveau; : stijging van ongeveer 50 basispunten vanaf huidig niveau; enz; : appreciatie van ongeveer 5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau; enz. ( * * ) : appreciatie van ongeveer 2,5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau

Strategie & Accenten

9


Instellingen voor collectieve belegging (ICB)(1)

In de kijker

Klemtonen • De vraag naar westerse producten groeit • Westerse bedrijven spelen gretig in op stijgende vraag

Een bron van nieuwe consumptie

Naar schatting zullen de volgende 20 jaar in de opkomende markten twee miljard mensen toetreden tot de middenklasse. Deze nieuwe middenklasse heeft dankzij een hoge spaarquote en weinig schulden ruimte voor consumptie. Tezelfdertijd zien we dat deze nieuwe middenklasse een meer westers consumptiegedrag gaat vertonen. Denk maar aan hun nieuwe westerse eetgewoontes (meer vlees- en zuivelproducten) en een toenemende voorkeur voor bekende merken. Opkomende markten krijgen

almaar meer te maken met typisch westerse welvaarts- en ouderdomsziekten. Hierdoor neemt de nood aan medicijnen en medische technologie zoals apparatuur en protheses toe en groeit de vraag naar producten van bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector. Veel bij ons in het westen bekende bedrijven profiteren van deze trends en realiseren nu al een belangrijk deel van hun omzet in opkomende markten. Emerging Market Consumers 1 speelt hierop in en biedt kapitaalbescherming op de vervaldag.

KBC Equisafe Emerging Market Consumers 1 KBC stelt u, als promotor, Emerging Market Consumers 1 voor, een compartiment van de Belgische bevek (1) KBC Equisafe. De korf bevat een wereldwijde selectie van

20 aandelen van bedrijven die een deel van hun omzet realiseren bij consumenten in opkomende landen. Bij een mogelijke stijging van de korf op de vervaldag ((eindwaarde – startwaarde)\ startwaarde), wordt deze stijging als meerwaarde uitgekeerd bovenop uw startinleg. Deze meerwaarde wordt afgetopt op 100% (maximaal 11,30% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen). Een daling van de korf wordt niet in rekening gebracht. Uw start-inleg is dus volledig beschermd op de vervaldag (1000 euro vóór kosten en taksen) U loopt geen wisselkoersrisico: het fonds noteert in euro. Wisselkoersschommelingen van de aandelen die in een andere munt noteren, hebben geen invloed op uw rendement. Deze belegging is geschikt voor beleggers met een defensief profiel.

(1) Zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.

KBC Equisafe Emerging Market Consumers 1 is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht KBC Equisafe. Emissieperiode: van 01-10-2012 tot en met 29-10-2012 voor 06.00u ’s morgens (behoudens vervroegde afsluiting) met valuta 8 november 2012. Toetredingskosten: 2,50% tijdens de emissieperiode, 3,50% nadien (waarvan 1% voor het compartiment). Uittredingskosten: op de eindvervaldag: geen, vóór de eindvervaldag: 1% (orders vanaf 1,25 miljoen euro: 0,50%). Beursbelasting: 1% bij uittreding (max. 1500 euro); op eindvervaldag geen. Financiële dienst: KBC Bank, Centea en CBC Banque. Het vereenvoudigd prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van KBC Bank, CBC Banque en Centea. De meerwaarde is vrij van roerende voorheffing.

Strategie & Accenten

10


Tak 23-beleggingsverzekering (1)

In de kijker

Klemtonen • Kerngezonde bedrijven • Instappen op het juiste moment maakt het verschil

Beleg in bedrijven die eigen aandelen inkopen

Bedrijven die eigen aandelen inkopen geven een sterk signaal. Ze geloven in de groeikansen van hun eigen bedrijf en vinden dat investeren in de eigen aandelen meer loont dan andere investeringsalternatieven. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die hun eigen aandelen inkopen gedurende 3 à 4 jaar na de aankondiging van hun inkoopprogramma beter presteren dan de markt. Bovendien zijn buyback aandelen iets defensiever, dus minder marktgevoelig. Sinds begin 2012 hebben de aandelenmarkten al mooie prestaties neergezet. Moeten we wachten op een beurscorrectie om weer in te stappen? Fondsen met een timing-formule spelen hier op in door de startwaarde van de korf, die als basis zal dienen voor de berekening van het eindresultaat, niet op het moment van de lancering te bepalen, maar later. De laagste korfwaarde van een aantal observaties, gespreid over de eerste maanden van de looptijd wordt als definitieve startwaarde weerhouden. Dergelijke ingebouwde timing beschermt u als belegger tegen een mogelijke plotse daling van de korf na de lancering.

KBC-Life MI Timing Buyback-1 Daarom lanceert KBC als verzekeraar, Timing Buyback-1, een beleggingsfonds onder de tak 23-beleggingsverzekering KBC-Life Multinvest. De inventariswaarde volgt een korf van 20 aandelen van bedrijven die een beleid voeren van inkoop van eigen aandelen. De korf omvat een selectie van Europese en Amerikaanse aandelen en heeft een evenwichtige sectorspreiding. Op vervaldag ontvangt u 100% van de stijging van de korf van 20 buyback aandelen. Een daling van de korf wordt niet in rekening gebracht. De evolutie van de korf wordt berekend vanaf de best mogelijke startwaarde. Dit is de laagste van de startwaarde en 6 observatiewaarden gespreid over 6 maanden volgend op de lancering (telkens 1ste bankwerkdag van december 2012 tot en met mei 2013). Het fonds biedt 100% kapitaalbescherming op einddatum.

Het is uitgedrukt in EUR. U loopt dus geen wisselkoersrisico. Hoewel sommige aandelen in de korf in een andere munt noteren, heeft de wisselkoersontwikkeling van die munten geen invloed op het rendement.

(1) Zie voetnoot 3 op de laatste bladzijde. Voorwaarden: Emissieperiode van 01-10-2012 tot en met 27-10-2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 08-11-2012. Initiële inventariswaarde: 1000 EUR. Minimum beginstorting 2 500 EUR. Risicoklasse III op een schaal van Ø (laag risico) tot VI (hoog risico). Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 1,1%. Uitstapkosten vóór de einddatum: 1%, op de einddatum: 0%. Beheersvergoeding: 2,4% op jaarbasis (reeds verrekend in de inventariswaarde). Minimaal opgevraagd bedrag: 1 250 EUR. Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum 1 250 EUR belegd blijven.

Strategie & Accenten

11


Klemtonen

In focus aandelenmarkt

• Aandelen blijven de interessantste beleggingsvorm • Oog hebben voor het risico is cruciaal

Kies voor meer stabiliteit met hoge dividendaandelen

De centrale bankiers hebben nieuwe maatregelen getroffen om de economie te ondersteunen. Aanleiding hiertoe waren de conjuctuurvertraging en de aanslepende onzekerheid. De beleidsrente zal nog een hele tijd laag blijven. Beleggers staan voor een moeilijke keuze. Veilig beleggen met minder rendement of risico’s nemen? De keuze hoeft niet altijd zo zwart-wit te zijn. Hoge dividendaandelen kunnen dankzij een stabiele inkomstenstroom zorgen voor een meer defensieve invulling van de aandelenportefeuille.

Weloverwogen keuzes maken de aandelenportefeuille defensiever

De KBC-strategisten hebben het al eerder verkondigd: op zoek naar rendement zijn er weinig alternatieven. Aandelen zijn nog altijd de interessantste beleggingsvorm. Dat kunnen we alleen al afleiden uit het dividendrendement. Het dividendrendement op Europese aandelen bedraagt momenteel 4,05%, hoger dus dan de rentevergoeding op overheidsobligaties, die op een historisch laag peil beland zijn. Om de economie te ondersteunen hebben de centrale banken aangegeven de rente nog gedurende lange tijd laag te houden. In perioden van langdurige lage rente, wordt het moeilijk voor beleggers om beleggingen te vinden die enerzijds voldoen aan hun rendementsverwachtingen en die anderzijds niet te risicovol zijn. Aandelenbeleggingen leve-

Strategie & Accenten

ren dan wel nog rendement op, maar houden ook risico’s in. Dat verliezen we zeker niet uit het oog. Met het oog op de economische situatie vinden we het zelfs raadzaam onze aandelenportefeuille wat defensiever in te vullen en meer zekerheid in te bouwen. Dat kan via hoge dividendaandelen.

Op zoek naar aandelen met een hoog lopend rendement en een lage marktgevoeligheid Hoge dividend aandelen zijn aandelen van kwalitatief sterke bedrijven uit verschillende sectoren en regio’s, die over stevige balansen beschikken en die via een relatief hoog dividend een mooie inkomstenstroom kunnen realiseren voor de belegger. Vooral wanneer de beurzen eerder zijwaarts bewegen, gaan beleggers meer belang hechten aan een stabiele

12


inkomstenstroom. Jaarlijks weerkerende dividendinkomsten zorgen voor stabiliteit en maken een beleggingsportefeuille defensiever. Het sterke winstherstel, de ruime liquiditeiten en de aantrekkelijke waarderingsniveaus zetten heel wat bedrijven aan tot het uitkeren van een (verhoogd) dividend. Uitgekeerde dividenden vloeien onmiddellijk terug naar de aandeelhouders. Bedrijven geven zo een erg krachtig signaal dat ze blijvend aandeelhouderswaarde willen creëren. Op lange termijn is het uitgekeerde dividend de belangrijkste component van het aandelenrendement. Ook de kapitalisatie van de dividenden is doorslaggevend voor het rendement op lange termijn. Op 20 jaar tijd zorgt de kapitalisatie van het dividendrendement bijna voor een verdubbeling van het rendement. (zie grafiek)

Mature, goed geleide ondernemingen Aandelen van bedrijven die een hoog percentage van hun winst uitkeren, blijken het op termijn dikwijls beter te doen dan hun sectorgenoten. Een hoge winstuitkering staat namelijk ook voor een efficiënt financieel beleid waarin alleen de meest rendabele

In onze strategie blijven we positief voor de Aziatische opkomende markten, maar op de korte termijn zijn de risico’s voor een hapering in het groeiverhaal toegenomen. Technologieaandelen zijn daardoor het enige uitgesproken accent in de aandelenportefeuille.

investeringsprojecten worden weerhouden en overtollige cash niet in het bedrijf wordt opgepot. Aandelen met een riant dividend geven een stabiel rendement en passen perfect in een kopen-en-houden strategie. Deze bedrijven hebben ook een sterke neiging hun eigen aandelen weer in te kopen of zich te laten overnemen, wat nog een extra winst kan opleveren.

Beleggers hechten meer belang aan een stabiele inkomstenstroom

Uniek investeringsproces Bent u geïnteresseerd

KBC hanteert een uniek investeringsproces. Klassieke hoge dividendstrategieën beleggen hoofdzakelijk in traaggroeiende sectoren (nutsbedrijven, gezondheidszorg, …). Maar KBC kiest voor een sectorneutrale invulling waarbij we in elke sector de bedrijven met het hoogste dividendrendement selecteren. Zo combineren we een hoog dividend met behoud van het groeipotentieel.

in aandelenbesprekingen? Vraag aan uw KBC-bankkantoor om u ook de publicatie Strategie & Accenten AANDELEN te bezorgen.

1.500,00 1.400,00 1.300,00 1.200,00 1.100,00 1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00

Se

p-

82

Se

p-

86

Se

p-

90

Globale aandelenmarkt

Se

p-

94

Se

p-

98

Se

p-

02

Se

p-

06

Se

p-

10

Globale aandelenmarkt INCL Dividend

Kapitalisatie van dividenden: doorslaggevend op lange termijn

Strategie & Accenten

13


Klemtonen

In focus obligaties

• In elke portefeuille hoort een weloverwogen selectie van obligaties • De bedrijven beschikken over gezonde balansen

(1)

Een goed gespreide obligatieportefeuille biedt nog perspectieven

Met de huidige focus op de eurocrisis en alle andere mogelijke obstakels die de wereldeconomie bedreigen lijkt het onverklaarbaar en misschien een gemiste kans, maar 2012 belooft ook voor obligatiehouders nog een goed beleggingsjaar te worden. Een goed gespreide obligatieportefeuille in euro bracht sinds het begin van het jaar meer dan 7% op. De nieuwe maatregelen zowel in de VS als in Europa om de economie te ondersteunen zorgen ervoor

dat de vraag naar kredietwaardige obligaties groot blijft. De zoektocht naar aanvaardbare lopende rendementen zonder al te grote risico’s te nemen blijft actueel. De centrale banken proberen met hun rentebeleid en hun nieuwe stimuleringsrondes de obligatierente zo laag mogelijk houden om op die manier de economie te ondersteunen. Deze nieuwe maatregelen zowel in de VS als in Europa zorgen ervoor dat de vraag van de belegger naar kredietwaardige obligaties groot blijft.

Bedrijfsobligaties blijven een opportuniteit In Europa bieden bedrijfsobligaties bijna 2% meer rente dan Duitse overheidsobligaties. In de VS ligt het renteverschil tussen bedrijfsobligaties in USD en Amerikaanse staatsobligaties 1,6%. Deze meervergoedingen zijn historisch gezien hoog. Hoewel het absolute niveau van de rente-

vergoeding laag geworden is, bieden bedrijfsobligaties nog altijd een mooie vergoeding voor het kredietrisico. We verwachten evenwel dat het renteverschil tussen bedrijfsobligaties en overheidspapier nog zal dalen. Een eventuele daling van dat renteverschil is evenwel positief voor de koers van bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties in EUR en in USD geven vandaag een lopend rendement van respectievelijk 2,6% en 2,9%. Het huidige grote renteverschil met overheidsobligaties is onterecht. Bedrijven boeken nog steeds winsten en beschikken over gezonde balansen, waardoor het risico op een wanbetaling door een bedrijf klein is. Toch moeten we oog hebben voor risico. Als u belegt in één enkel bedrijf houdt dit een hoger risico in. De kans bestaat altijd dat net dat bedrijf, hoe gezond het ook lijkt, door niet te voorziene omstandigheden toch over kop gaat. Met een goede spreiding hoeft u niet wakker te liggen van uw beleggingen. Financiële obligaties worden uitgegeven door banken of verzekeraars, bieden een hoger rendement dan andere bedrijfsobligaties. Omdat heel wat financiële instellingen tijdens de kredietcrisis in 2008 met problemen (1): zie voetnoot 2 op de laatste bladzijde

Strategie & Accenten

14


kampten, vragen beleggers nog altijd een hogere vergoeding. Maar ook hier is de huidige meervergoeding ten opzichte van andere obligaties overdreven. De financiële sector is er beter aan toe dan toen: de banken hebben hun risicoprofiel verlaagd, onder andere door hun kapitaal te verhogen en de centrale banken voorzien bijna onbeperkt liquiditeiten.

markten levert al gauw een rendement van 3,5 à 4%. Bovendien zijn heel wat munten uit opkomende markten nog flink ondergewaardeerd tegenover de euro; wat bij een versteviging van deze munten voor bijkomend rendement kan zorgen.

misch gezien steviger in hun schoenen staan en een lagere schuldgraad hebben dan de westerse wereld. Uiteraard is ook hier voldoende spreiding noodzakelijk. De keuze van landen, munten en emittenten moet gebeuren met oog op kwaliteit. We raden

Een weldoordachte spreiding blijft essentieel

Opkomende markten Naast bedrijfsobligaties verdienen ook obligaties van opkomende markten een plaats in elke obligatieportefeuille. Obligaties uit de opkomende landen bieden een hoge rentevergoeding. In het verleden hadden de opkomende markten vaak een wat kwalijke reputatie, terwijl ze nu econo-

Obligaties bieden nog perspectieven

Hoewel beleggers het door de voortdurende focus op de crisis misschien niet verwachten, belooft 2012 ook voor obligatiehouders nog een goed beleggingsjaar te worden. Een goed gespreide obligatieportefeuille in euro bracht sinds het begin van het jaar meer dan 7% op.

aan te kiezen voor ‘investment grade’obligaties (kredietwaardigheidsscore BBB en hoger). Een gespreide portefeuille van vastrentend papier uit de opkomende

450 400 350 300 250 200 150

19

95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12

100

Bedrijfsbalansen blijven gezond Schulden tov eigen vermogen

Onze obligatieselectie(1) Munt

Lening

Uitgifteprijs Coupon of indicatieve koers

Rating

Rendement Tegen(in %) waarde in EUR (*)

Secundaire markt AUD

COCA-COLA AMATIL LTD. 4,50% 2012/2018

102,60

06/09

A-

4,00

1663,84

NOK

ANZ BANKING CORP 3,75% 2012/2017

102,85

23/05

AA-

3,08

1411,45

NZD

GENERAL ELECTRIC. CAP CORP 4,25% 2012/2016

101,05

16/08

AA+

3,95

3268,66

TRY

RABO NEDERLAND 7,00% 2012/2015

102,20

17/08

AA

6,13

445,96

USD

BANQUE PSA FINANCE 4,375% 2011/2016

95,85

04/04

BBB-

5,70

1522,01

(1) (*)

zie voetnoot (2) op laatste bladzijde Tegenwaarde in EUR van de minimum coupure inclusief verlopen rente. Indicatieve wisselkoers: 28-09-2012

Strategie & Accenten

15


Beeldspraak Grof geschut In hun strijd tegen de financieel-economische crisis hebben de belangrijke centrale banken in de voorbije maanden nieuwe maatregelen genomen of de bestaande bevestigd. De Amerikaanse centrale bank (Fed), verklaarde haar beleidsrente niet te zullen verhogen voor midden 2015 en kondigde een derde ronde van stimuleringsmaatregelen aan. De focus ligt in deze ronde vooral op schuldpapier uit de hypotheekmarkt. Er werd geen einddatum bepaald. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) plant een reeks van stimuleringsmaatregelen. Onder de noemer Outright Monetary Transactions zal de ECB op grote schaal overheidsobligaties van probleemlanden opkopen. Dit is niet nieuw. Nieuw is wel dat het programma onbeperkt is in tijd en omvang, en dat alleen overheden die voor steun aankloppen bij het ESM en zich onderwerpen aan strenge voorwaarden in aanmerking komen. Het programma zal de probleemlanden meer ademruimte bieden.

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel

Strategie & Accenten is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Voor de gegevens die dienen als uitgangspunt voor de projecties, scenario’s, prognoses en richtkoersen wordt een beroep gedaan op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. Deze aanbeveling valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 dat de voorschriften bevat ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en valt bijgevolg onder de wettelijke omschrijving van publicitaire mededeling. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeveling handelen in de besproken aandelen. De artikelen in de publicatie vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De belegger dient zelf nog, best in samenspraak met zijn adviseur Sparen en Beleggen of relatiebeheerder, na te gaan of de besproken activa passen bij zijn persoonlijk risicoprofiel en zijn concrete beleggingsportefeuille. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Verantwoordelijke uitgever / hoofdredacteur: Alex Wolfers, Product & knowledge management KBC AM / Christiaan De Moor Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com (1) Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000 EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. (2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt. (3) Een tak 23-product is een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, doch de NIW van dit fonds kan schommelen. Het financiële risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgarantie en dit zowel tijdens de looptijd als op de vervaldatum van het contract. KBC-Life MI Buyback-1 is een beleggingsfonds onder KBC-Life Multinvest, een tak 23-beleggingsverzekering aangeboden door KBC Verzekeringen. Men kiest zelf de begunstigde die bij overlijden het opgebouwde vermogen ontvangt. Bovendien blijft het vermogen tussentijds beschikbaar. Men kan altijd de volledige som of een deel ervan opvragen. De waarde van de fondsen en hun eenheden is niet gewaarborgd door de verzekeringsonderneming en kan schommelen in de tijd. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringnemer. Meer gegevens vindt u in het beheersreglement en in de financiële infofiche bij uw KBC-tussenpersonen. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – Bankrekening 730-0042006-01 – FSMA 038571 A – IBAN BE43 7300 0420 0601– BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). KBC Bank NV, FSMA 026 256 A

Volgend nummer verschijnt op 31 oktober 2012

Strategie & Accenten Strategie  

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you