Page 1

PUBLIREPORTAGE

Deze publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van KBC.

Volgens het clichĂŠ doen vermogende mensen niets meer zelf.


Private Banking kan bij KBC ook zonder clichĂŠs. U hebt uw vermogen opgebouwd met daadkracht en ondernemingszin. Dus, waarom zou u nu alle touwtjes uit handen geven? Daarom ondersteunen wij u met ruim en doortastend advies. Maar wat u ermee doet, beslist u uiteindelijk zelf. Zoals u nu ook zelf beslist om in deze bijlage verder kennis te maken met onze no-nonsense visie op Private Banking.

Voor ons blijft u de beslissende kracht. Want daar bent u ondernemend genoeg voor.


Zoals u groeit, groeien we met u mee. Private Banking volgens KBC.

Welke financiële weg u ook volgt, we gidsen u. De intensiteit van het relatiebeheer en het aanbod van maatwerkoplossingen zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw vermogen. Zo kunnen we u het best helpen groeien en uw financiële doelstellingen realiseren. Ook kunnen we als marktleider inzake vermogensbeheer pakken ervaring met u delen.

Vrij van vastgeroeste denkbeelden. Wealth Office Instapbedrag: 5 000 000 euro

Voor ons zijn er geen stereotypes van cliënten. Elk vermogen heeft zijn eigen verhaal, en daaraan passen wij ons aan. U bent wie u bent.

Private Banking Instapbedrag: 1 000 000 euro

Premium Banking Instapbedrag: 250 000 euro

Uw lokale kantoor Uw dagelijkse bankzaken en verzekeringen zijn bij ons in goede handen.

Interview met Didier Katz, privatebankingcliënt bij KBC

Compensation management is

ik op mijn werk en wil ik niet

Dat kan Wim niet weten. Vorige

de specialisatie van Excentive.

tweemaal risico’s nemen. Mijn

week nog gebeurd.

Wij leveren software om de to-

aandelen zitten in mijn bedrijf,

tale beloning van medewerkers

daar ligt mijn risico. Eens je het

Het gesprek over vermogens-

te berekenen en op te volgen.

verdiend hebt, ga je niet nog

planning was een initiatief van

“Door de crisis willen bedrijven

eens risico’s nemen. Uiteindelijk

KBC Private Banking. Op een

minder gebonden zijn aan vaste

is het voorgestelde product een

zeker moment vroegen ze of

salariskosten omdat goede en

heel goede belegging gebleken.

ik al aan successieplanning had

slechte cycli zich snel opvolgen.

“Zelf mee kunnen beslissen, is voor mij erg belangrijk.”

gedacht. Successieplanning? Ik

We zoeken naar wat de grote

Ik ben al meer dan 25 jaar cliënt

ben toch maar 30. Ah neen, ik

jongens niet doen”, zegt Didier

bij KBC en nu een drietal jaar

ben 48 … Het is natuurlijk niet

Katz, COO van Excentive.

als privatebankingcliënt. Verze-

leuk, maar het was wel een

keringen, leningen, mijn zicht-

eyeopener. Kijk, ik zit continu

En met succes, want op een

rekening enz, alles is bij KBC.

in vliegtuigen, en als er iets ge-

paar jaar tijd is Excentive uit-

We werken goed samen en dat

beurt dan zijn de gevolgen ook

gegroeid tot een speler met

is belangrijk omdat ik niet al-

wel groot. Gewoon omdat het

activiteiten in België, over heel

tijd aan alles kan denken. Mijn

niet geregeld is. Daar zijn we

Europa en nu ook volop in de

relatiebeheerder Wim neemt

nu met jullie specialisten mee

Verenigde Staten. Grote be-

regelmatig contact met me op

bezig. Ja, met de jaren hebben

drijven zijn er cliënt. “Een tijdje

voor een kleine herschikking

we door KBC Private Banking

na de verkoop van ons vorige

van mijn portefeuille. Hij kan

meer aandacht gegeven aan het

bedrijf kwam ik in gesprek met

me overal bereiken, er is nu

privévermogen, zeker in jaren

KBC Private Banking. Ik heb

zelfs internet in het vliegtuig.

waarin je minder verdient.

toen uitgelegd wat ik wilde:

Zelf mee kunnen beslissen over

een vaste interest met een laag

mijn portefeuille vind ik wel be-

Mijn relatiebeheerder? Het gaat

risico. Ze zijn toen op zoek ge-

langrijk omdat er verschillende

verder dan cijfertjes, het is een

gaan naar een product op maat.

opties worden voorgesteld en

echt goede relatie. People buy

Hun voorstel was exact wat ik

ook ik mijn gevoeligheden heb.

from people they like. Voor

nodig

belegging

Zo zal ik niet beleggen in een

mij is dat de enige echte busi-

waarbij ik wist wat ik ging

bedrijf waar we als softwarebe-

nesswet.“

zien. Als ondernemer focus

drijf onheus werden behandeld.

had:

een


Twee initiatieven om uit te kiezen:

obligaties of aandelen

“Hun strategische visie op de markten is heel degelijk onderbouwd.”

Interview met Diederik Jacobs, cliënt van KBC Private Banking en het Wealth Office In

een

openhartig

gesprek

aandeelhouders

is

de

op­

kinderen hebt.

vertelt Diederik Jacobs hoe je

volging sowieso complex. Ortec

geld niet alleen als doel maar

werd Vigo NV en telt nu 500

In de periode van de verkoop

ook als middel kunt zien.

perso­neelsleden in vier landen.

had de derde editie van Kunst

“Mijn neef en vennoot stu-

op den IJzerenberg plaats, de

deerde orthopedie en dat fas-

Met KBC hebben mijn echtge­

grootste

cineerde mij. Mijn vader was

note Karin en ikzelf al heel lang

van ons land, in een prachtig

dokter, ik wou iets in de me-

een relatie. We waren heel blij

privépark in Herent. Die wordt

dische sector doen, maar het

dat de toenmalige Kredietbank

georganiseerd door Lions Club

moest ook een technische kant

ons project interessant genoeg

Leuven Erasmus. De vonk sloeg

hebben. Ik ben altijd nogal

vond om ons een lening toe te

over en ik heb toen elke avond

handig geweest. Zo ontstond

staan. KBC Private Banking is er

gegidst op de tentoonstelling.

het orthopedisch bedrijf Ortec

sinds de verkoop van de aan-

Met onze nocturnes richten we

in 1988. We zijn met zijn

delen bijgekomen. We hebben

ons vooral tot bedrijven, en tij­

tweeën van nul begonnen,

regelmatig een gesprek over de

dens enkele speciale weekends

deden alles zelf. We namen de

portefeuille. Het Wealth Office

ook tot het grote publiek.

maat bij de patiënt, bestelden

zorgt voor het beheer en we

Het mooie is dat alles naar het

de

fabriceerden

behouden ook een nauwe band

goede doel gaat. We steunen

de prothesen, leverden bij de

met het privatebankingkantoor

onder andere Bednet en De

klant en verzorgden de admini­

in Leuven. Hun strategische vi-

Wissel. De vzw Bednet zorgt

stratie. Stilletjes aan hebben

sie op de ontwikkeling van de

ervoor dat kinderen die door

we mensen aangeworven. We

markten is onderbouwd, je

ziekte niet naar de klas kunnen

hebben een mooie organische

voelt dat het degelijk is. Maar

gaan via een video- en com-

groei gekend.

belangrijker voor ons is dat we

putersysteem de les interactief

onze visie kunnen delen in het

kunnen volgen. Het kind ziet

In 2007 verkocht ik de meeste

gesprek. Ze hebben ons trou-

de klas op zijn monitor thuis en

aandelen.

ver-

wens ook goed geholpen met

het is op school aanwezig via

schillende redenen voor. Het

het fiscaal-juridische gedeelte.

een monitor in de klas. Met De

bedrijf werd groot, de ver‑

Op het gepaste moment heb-

Wissel ondersteunen we de re-

plichtingen

dus

ben we kunnen overleggen

integratie van jonge probleem-

ook. Mijn kinderen waren niet

met experts op het vlak van

meisjes in de maatschappij. “

geïnteresseerd om het bedrijf

vennootschapsfiscaliteit en suc-

voort te zetten en met twee

cessie. Niet onbelangrijk als je

goederen,

Daar

en

waren

risico’s

tuintentoonstelling

met grote waardeschommelingen

een bepaalde obligatie nadat

een concreet voorstel om daarop

een drang naar hoge rendementen

aanbod van KBC Private Banking

Op welke dienstverlening

over dat ene aandeel met een uit-

binnen zijn portefeuille.

diverse parameters getoetst wer-

in te spelen. Intussen kan de cliënt

durven beleggers de kans op faillis-

zitten zowel individuele aandelen

kun je als cliënt rekenen?

zonderlijk rendementspotentieel.

den: de economische fundamen-

via een uitvoerig portefeuillerap-

sement of wanbetaling van de on-

als fondsformules. Nieuw is dat we

Een van onze gespecialiseerde aan-

We focussen op het resultaat van de

Waaruit kunnen

ten van een emittent (rentabiliteit,

port de toestand van zijn obliga-

derliggende emittent onderschat-

bijkomend werken met het concept

delenadviseurs begeleidt u per-

totale portefeuille en houden reke-

Waarom kiezen voor

cliënten kiezen?

solvabiliteit), macro-economische

ties keurig volgen.

ten. De Griekse schuldherschikking

Waarom kiezen

Active Stock Selection, waarmee we

soonlijk. Hij geeft u zijn kennis door,

ning met het gewenste risico. En be-

obligaties?

Bij KBC kan een obligatiebelegger

gegevens (groei-indicatoren, ren-

begin 2012 geeft evenwel duidelijk

voor aandelen?

actief willen inspelen op een uitda-

zodat u zelf uw portefeuille kunt

slissen doet u zelf op basis van onze

Met de aankoop van een obligatie

kiezen uit verscheidene types obli-

tecurves, beslissing van politici of

Wat met de risico’s?

aan dat het kredietrisico vandaag

Aandelen leveren op langere ter-

gende markt. De beweeglijkheid op

beheren met het nodige inzicht. U

begeleiding en advies.

brengt een belegger stabiliteit in

gaties. Niet alleen zijn er de klas-

centrale banken) en vooruitzichten

Obligatiebeleggers

het best binnen de perken gehou-

mijn een hoger rendement op dan

de financiële markten is sinds 2008

kunt daarbij steunen op de aan- en

zijn portefeuille. Die stabiliteit kan

sieke obligaties met vaste coupon,

over de renteontwikkeling.

best rekening met twee belang-

den wordt.

obligaties of cash. Op één voor-

immers sterk toegenomen. Dat ver-

verkoopaanbevelingen van de ana-

op twee manieren bekeken wor-

een markt waarin KBC in België uit-

rijke risico’s. Enerzijds is er het ren-

waarde: dat u niet alle eieren in

hoogt de risico’s maar biedt beleg-

listen. Naast de regelmatige contac-

den. Enerzijds is er de periodieke

blinkt. Er zitten ook obligaties met

Op welke dienstverlening

terisico: de prijs van een obligatie

één mand legt. Ieder aandeel houdt

gers ook kansen aan door gebruik te

ten met de aandelenadviseurs krijgt

kasstroom die obligaties genere-

vlottende rente, inflatie-gelinkte

kun je als cliënt rekenen?

is omgekeerd evenredig met de

immers bepaalde risico’s in en de

maken van de koersschommelingen.

u nog marktnieuws, analyses en

ren via de betaling van een cou-

en converteerbare obligaties in het

Eerst en vooral poogt KBC een

stand van de onderliggende rente.

koersprestaties kunnen sterk uiteen-

pon. Deze coupon kan vast zijn of

aanbod. Wie ook qua munten wil

ruim aanbod van obligaties samen

Bij een rentedaling zal de obliga-

lopen naargelang de sector of regio.

Hoe maakt de

Behalve

een onderliggend financieel actief

diversifiëren, kan rekenen op een

te stellen. Niet alleen leggen we

tieprijs stijgen. Anderzijds zijn de

Op langere termijn is voldoende

aandelenstrateeg zijn keuze?

cliënten ook voor opties terecht in

(bijvoorbeeld

uitgebreid aanbod, zowel in de

bij de aankoop precies uit waarom

rentes in de westerse wereld van-

spreiding daarom cruciaal.

De keuze wordt gemaakt met als ba-

het privatebankingkantoor.

klassieke als in exotische munten.

de obligatie binnen de beleggings-

daag zo laag dat we ervan moe-

portefeuille past. Ook houden we

ten uitgaan dat ze niet veel verder

Waaruit kunnen

uitgebreide fundamentele en kwan-

Wat met de risico’s?

1 Obligaties

kortetermijnrente,

inflatie) volgen. Anderzijds is de prijs van een obligatie gemiddeld

houden

het

2 Aandelen

aanbevelingen per mail en sms. voor

aandelen

kunnen

sis de KBC-beleggingsstrategie, een

gezien veel minder volatiel dan die

Hoe maakt

na de aankoop het reilen en zeilen

meer zullen dalen. Bij een stijgend

cliënten kiezen?

titatieve analyse aangevuld met een

Dankzij de nieuwe rapportering krij-

van een aandeel. Een obligatiebe-

de obligatie­strateeg

van de emittent nauwlettend in

renteverloop zal de prijs van een

Cliënten beschikken over een bre-

technische analyse. Tenslotte is er

gen cliënten nu een beter zicht op

legger heeft met andere woorden

zijn keuze?

de gaten. Wanneer het risico ver-

obligatie dalen. Het renterisico is

de waaier van adviezen van de

het overleg met de aandelenadvi-

de risico’s. Maar, zoals gezegd, sprei-

de zekerheid van een coupon en

We hanteren een top-down be-

hoogd is of een beter renderend

vandaag de dag dus groot. Ook

KBC-analisten over verschillende

seurs van de 21 privatebankingkan-

ding blijft heel belangrijk. De op-

hoeft daarenboven niet te leven

nadering. De keuze valt pas op

alternatief zich voordoet, doen wij

het kredietrisico is van belang: in

sectoren en regio’s heen. In het

toren.

bouw van een portefeuille gaat niet

Alle KBC-private­ bankingkantoren kunnen voor deze services rekenen op de ondersteuning van twee gerenommeerde specialisten: Patrick Casselman, onze aandelenstrateeg, en Mathieu Neirinck, onze obligatiestrateeg.


“Vertrouwen moet je verdienen.”

Interview met Wim van den Berge, relatiebeheerder bij KBC Private Banking Wemmel “Ik herinner me nog goed de

Vanaf wanneer krijg je het volle

titel van mijn eerste interne

vertrouwen van de cliënt? We

KBC-opleiding”, vertelt Wim van

vroegen het aan Wim. “Dat groeit

den Berge. “Die luidde: In de

met de tijd. Je moet het tijd

schoenen van de cliënt. Dat klinkt

geven om volwassen te worden,

een beetje knullig nu, maar de

en grootbrengen met de respect-

inhoud van die opleiding pas ik

volle en proactieve houding die ik

nog elke dag toe. Je moet je echt

al eerder beschreef. Je moet het

ontvankelijk opstellen voor de

echt verdienen. Als je zelfs al op

leefwereld, de verlangens, de

voorhand mogelijke problemen

verwachtingen van je cliënt. En

uit de handen van je cliënt kunt

daar horen dus ook zijn angsten

nemen, dan krijgt hij of zij de

en bezorgdheden bij. Empathie

gemoedsrust die je van KBC Pri-

is een must, maar niet op een

vate Banking verwacht.”

passieve manier. Vragen stellen, signalen

begrijpen,

bruikbare

Of Wim dan alles uit handen

info herkennen … Als je dat op

van de cliënt neemt? “Neen,

een correcte en respectvolle

absoluut niet. Natuurlijk stellen

manier doet, dan geraak je een

we onze expertise volledig ten

heel eind verder. Je kunt dan op

dienste van de cliënt. We geven

jouw beurt een denkproces ac-

uitgebreid advies, we reiken

tiveren bij de cliënt. Hij of zij komt

voorzetten en opportuniteiten

dan tot het besef: iemand die

aan, maar uiteindelijk beslist de

zoveel moeite doet om mijn situ-

cliënt. En geloof me, ik heb de

atie te begrijpen, te analyseren

eer en het genoegen om zelf

en te optimaliseren … daar kan

ook nog elke dag bij te leren van

ik mee verder! Advies op maat

mijn cliënten. Ze hebben allemaal

van de cliënt mag echt geen loze

een boeiend verhaal, en dikwijls

belofte zijn, je moet als relatiebe-

een bijzondere visie en levens­

heerder een échte meerwaarde

wijsheid. Het maakt mijn job

betekenen voor de cliënt en zijn

heel bijzonder!”

waardevolle patrimonium.”


Zowel uw vermogen als uw familie hebben een eigen verhaal. Dat staat bij Integrale Vermogensbegeleiding centraal.

Ook voor uw beslissingen

privĂŠ- en/of bedrijfsvermo-

voor later kunt u bij KBC

gen. Samen met onze

Private Banking terecht. Daar

experts informeren we u

dient de service Integrale

uitgebreid over successie en

Vermogensbegeleiding voor.

de overdracht van uw bedrijf.

We nemen de tijd om te

Tijdig nadenken over het

luisteren naar uw doelen en

doorgeven van de fakkel

verwachtingen voor uw

loont meer dan ooit de moeite.


Volgens het cliché dragen vermogende mensen altijd een das en een pak Laat het na het lezen van

nog zoveel duidelijker.

deze bladzijden duidelijk

Bel of mail naar een van

zijn: je kunt niet veral-

onderstaande adressen

gemenen als het over

voor een afspraak.

grote vermogens gaat. Kom daarom naar KBC

KBC Private Banking richt

met uw specifieke ver-

zich op vermogens vanaf

haal, verwachtingen en

1 miljoen euro.

doelstellingen. Want een

Alle informatie op

goed gesprek maakt het

www.kbcprivatebanking.be

Hier vindt u onze franjevrije kantoren AALST 053 73 06 41 kbc.pb.aalst@kbc.be

Bosvoorde Zoniënwoud 02 663 05 70 kbc.pb.bosvoorde@kbc.be

GENT 09 266 19 00 kbc.pb.gent@kbc.be

LEUVEN 016 86 92 67 kbc.pb.leuven@kbc.be

ROESELAERE 051 26 11 30 kbc.pb.roeselare@kbc.be

AARSCHOT 016 55 37 00 kbc.pb.aarschot@kbc.be

BRASSCHAAT 03 633 91 30 kbc.pb.brasschaat@kbc.be

HASSELT 011 72 17 30 kbc.pb.hasselt@kbc.be

MAASEIK 089 56 99 60 kbc.pb.maaseik@kbc.be

SINT-NIKLAAS 03 780 31 00 kbc.pb.st-niklaas@kbc.be

ANTWERPEN 03 202 91 75 kbc.pb.antwerpen@kbc.be

BRUGGE 050 47 69 00 kbc.pb.brugge@kbc.be

HERENTALS 014 36 92 30 kbc.pb.herentals@kbc.be

MECHELEN 015 28 39 10 kbc.pb.mechelen@kbc.be

TURNHOUT 014 44 52 60 kbc.pb.turnhout@kbc.be

BERCHEM 03 286 44 00 kbc.pb.berchem@kbc.be

BRUSSEL Grote Markt 02 510 04 00 kbc.pb.brussel@kbc.be

KORTRIJK 056 24 57 00 kbc.pb.kortrijk@kbc.be

OUDENAARDE 055 33 37 00 kbc.pb.oudenaarde@kbc.be

WEMMEL 02 285 06 60 kbc.pb.wemmel@kbc.be

WEALTH OFFICE 02 307 14 00 kbc.wealthoffice@kbc.be

Private Banking brochure  

Volgens het cliché doen vermogende mensen niets meer zelf.

Private Banking brochure  

Volgens het cliché doen vermogende mensen niets meer zelf.

Advertisement