Page 1

&

Strategie Accenten PORTEFEUILLEAANPAK

2 Thema Beleggen in vastgoed: vast een goed idee

5

Klopt dat ?

Periode van deflatie nakend

6 Strategie

Waardering alleen kan de koersklim niet trekken

12

In focus

aandelen Technologiesector

14

In de kijker Investeer in beloftevolle groeibedrijven

15

In de kijker

Vertrouwensindicatoren bevestigen economische groei in de VS en Europa

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering • Nr. 05 - 5 mei 2014


Thema

Beleggen in vastgoed: vast een goed idee

In BelgiĂŤ leeft het gevoel dat beleggen in bakstenen een veilige belegging is. De relatief sterke huizenmarkt en de lage marktrente versterken dat gevoel nog. Ziet u evenwel op tegen de rompslomp die komt kijken bij de aankoop van een vastgoed met alle voorziene en onvoorziene kosten? Wenst u zich liever geen zorgen te maken over huurders vinden of over het onderhoud van een tweede woning, dan biedt KBC wel degelijk alternatieven.

2

Strategie & Accenten


Thema

Bij de aankoop van vastgoed betaalt u niet alleen de afgesproken prijs aan de verkoper. U moet ook heel wat kosten betalen: behalve registratierechten, zijn er de notariskosten en eventueel de btw. Daarbovenop moet u jaarlijks rekening houden met kosten voor de brandverzekering, onderhoud en herstel en eventueel voor de vergoeding van een syndicus.

Fiscaliteit: kosten maar ook voordelen Ook fiscaal heeft de aankoop van een tweede verblijf gevolgen. Zoals elk onroerend goed worden tweede verblijven en opbrengsteigendommen in België onderworpen aan onroerende voorheffing. Heel wat Belgische gemeenten en provincies leggen een belasting op tweede verblijven op. Die is meestal verschuldigd als de bewoner niet gedomicilieerd is op het adres van het goed. En besluit u uw tweede verblijf of opbrengstwoning binnen de vijf jaar te verkopen, dan betaalt u belasting op de eventueel gerealiseerde meerwaarde. Als u de aankoop van uw tweede verblijf of huurpand evenwel financiert, zijn er ook voordelen. Ten eerste zijn de betaalde interesten aftrekbaar van het onroerende inkomen. Als u die interesten vermeldt in uw belastingaangifte, vermindert uw belastbaar onroerend inkomen. Daarnaast kan het kapitaal dat u terugbetaalt aan de bank u onder bepaalde voorwaarden recht geven op een belastingvoordeel in het kader van langetermijnsparen.

Verplichtingen als verhuurder Als u het vastgoed aankocht als opbrengsteigendom om te verhuren, dan blijft u als verhuurder verantwoordelijk voor alles wat de instandhouding van het gebouw betreft. Sinds 2009 moet u als verhuurder een energieprestatiecertificaat afleveren en ook de wet op mede-eigendom legt extra verplichtingen op

Strategie & Accenten

sinds 2010. Afhankelijk van het feit of u het vastgoed verhuurt voor privé- of professionele doeleinden worden de inkomsten uit uw onroerend goed belast. Het kadastraal inkomen dient als basis om die inkomsten te bepalen. Als verhuurder moet u ook rekening houden met het risico van leegstand, slecht betalende huurders of huurders die uw eigendom beschadigen. Bovendien zijn huurders uitgebreid beschermd: een slechte huurder zet u niet zomaar op straat. Meestal moet u dan een beroep doen op gerechtelijke tussenkomst.

Gelukkig brengt het ook iets op Bij een directe investering in vastgoed legt u alle eieren in één mand en rekent u op winst door een toename van de waarde van het vastgoed en de huuropbrengsten (bij verhuur). De prijzen van vastgoed zijn de jongste decennia blijven stijgen, maar in de nabije toekomst is een even snelle stijging van de vastgoedprijzen weinig waarschijnlijk. De Belgische vastgoedsector heeft de crisis goed overleefd. Toch blijft wonen in België duur. De KBCprognoses (oktober 2013) voorspellen dat de verwachte verdere werkloosheidstoename en een reële rentestijging op de prijzen zullen wegen. Een (kleine) prijscorrectie is dus waarschijnlijk. Het brutorendement van verhuring is gelijk aan de som van alle huuropbrengsten per jaar, gedeeld door het bedrag van de aankoop van het vastgoed, vermeerderd met de kosten verbonden aan die aankoop. Om te weten wat u effectief overhoudt , moet u natuurlijk een hele reeks kosten (belastingen, herstellingen, verzekeringen,…) van het brutorendement aftrekken. Het nettorendement ligt bijgevolg een heel stuk lager.

3


Thema

De alternatieven U kunt ook onrechtstreeks beleggen in vastgoed, via aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen of via instellingen voor collectief beheer (ICB’s), beter bekend als fondsen. KBC biedt u een mooi gamma van producten aan om te beleggen in commercieel vastgoed maar ook in rusthuizen. Dat laatste segment is voor de particuliere belegger doorgaans niet gemakkelijk toegankelijk.

4

Volgens de KBC-Beleggingsstrategie verdient vastgoed absoluut een plaats in elke gediversifieerde portefeuille. Praat erover met uw KBC-adviseur.

Strategie & Accenten


Klopt dat?

Periode van deflatie nakend

De inflatie brokkelt af tot +0%, maar blijft positief. Dus, geen risico op deflatie, het klopt niet. Inflatie ligt aan de onderkant van de range +0 - +2%. Dat is fors onder de officiÍle doelstellingen van de centrale banken, maar een positief cijfer. Dat zal nog lang zo blijven. Het risico op deflatie is heel klein. In de eurozone bedraagt de inflatie +0,5% in de VS +1,5%. Een patroon van dalende inflatie verrast geenszins. De dalende grondstoffenprijzen, dobberende olieprijzen rond een licht dalende trend, een zwakke economische groei en overcapaciteit. De fenomenen zijn al lang ingecalculeerd in ons scenario. De lage inflatie lijkt zijn bodem te bereiken. We zien de globale inflatie aansluiten bij de kerninflatie en die ligt licht hoger (+0,8% in de EMU, +1,6% in de VS). Hoewel wat niet is, kan nog komen. Wordt het economisch herstel, om welke reden dan ook gebroken, dan kan de inflatie negatief worden. We verkiezen een forse daling van de olieprijzen boven een deflatiesignaal. Volgens de monetaristen houdt de omvangrijke geldcreatie van de centrale banken grote inflatierisico’s in. De inflatie kan namelijk de pan uit swingen bij hoogconjunctuur, op het moment dat de arbeidsmarkt krap is geworden en de centrale banken de geldkranen te laat dichtdraaien.

Strategie & Accenten

5


Strategie

Waardering alleen kan de koersklim niet trekken Klemtonen ❯❯ We nemen wat winst. Aandelen zijn niet langer spotgoedkoop. De obligatiekoersen hebben een flinke klim achter de rug. ❯❯ Bovendien is de kans dat de marktrente daalt kleiner dan dat ze stijgt.

Luk Van Heden Strategist KBC Asset Management

Door de sterke koersklim van aandelen en de magere winstgroei van de bedrijven in 2013 zijn de koers-winstverhoudingen van aandelen weer genormaliseerd. Als de kwartaalresultaten van de eerstvolgende kwartalen niet aantonen dat de ondernemingen duidelijk weer aanknopen met groei, kunnen de beleggers het voorbije koersherstel in twijfel trekken. Tegen deze achtergrond nemen we onze overweging van het aandelengedeelte weer weg. We nemen ook winst op onze obligatiebeleggingen. Na de koersklim van de voorbije maanden valt er nog maar een heel bescheiden winst te verwachten.

Sedert eind 2012 is de S&P 500-aandelenindex met +28,6% gestegen. De toename van de bedrijfswinsten bleef beperkt tot +5,8%. Daardoor is de waardering van aandelen met 22% opgelopen. In Europa was de kloof even groot. Vandaag staat de MSCI Europe +16,4% hoger dan eind 2012, de winst per aandeel kromp evenwel met -1,8%. Aandelen zijn dus duurder geworden, obligaties werden in de loop van de voorbije maanden wat goedkoper, tenminste in de meest veilige marktsegmenten. Oekraïne heeft de beurzen nog maar weinig beroerd. Andere merkwaardige ontwikkelingen: Een correctie op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, aangevoerd door de biotechnologiebedrijven. De blinde jacht op rendement in de obligatiemarkten. Dat levert een situatie op waarbij de renteverschillen niet altijd het debiteurenrisico weerspiegelen.

maar zo’n 100 basispunten hoger staat dan eind 2009, in de maanden voor het uitbreken van de crisis. Griekenland wist zelfs met succes een obligatielening te plaatsen met een looptijd van vijf jaar.

De winstverwachtingen voor obligatiebeleggers zijn nog kleiner dan ze al waren

• •

Obligatierente blijft onnatuurlijk laag... De afbouw van de steunaankopen (tapering) is zowat het enige dat de obligatierente sedert mei 2013 deed bewegen, zowel in de VS als in Europa. We geloven er niet in dat de obligatierente in de komende maanden door iets anders zal beïnvloed worden. De Duitse (1,55%) en Amerikaanse (2,65%) tienjaarsrente op overheidsobligaties staan vandaag ongeveer 10 basispunten lager dan een maand geleden en ongeveer 40 basispunten lager dan begin 2014. De renteverschillen tussen de EMU-lidstaten onderling zijn verder (fors) gedaald. Het Italiaans-Duits renteverschil en het Spaans-Duits renteverschil staan al 3,6 procentpunt respectievelijk 4,7 procentpunt onder hun records tijdens de crisis. Het is bemoedigend voor deze zwakke lidstaten dat hun marktrente nog

6

… en neigt naar een overdrijving De honger naar rendement heeft in vele segmenten van de obligatiemarkt de balans tussen risico en vergoeding verstoord. Op zich is dat een teken van overdrijving. We zijn al langer van mening dat de risico’s in de obligatiemarkt asymmetrisch zijn. De kans dat de marktrente daalt is veel kleiner dan dat de marktrente stijgt. Er is niet veel nodig om de obligatierente onder opwaartse druk te plaatsen: wat meer conjunctuuroptimisme, wat minder risicoafkeer, ongenoegen met het magere rendement dat de veilige vluchthavens bieden… De opstelling van de Amerikaanse centrale bank begrenst evenwel het stijgingspotentieel. 3% voor de Amerikaanse tienjaarsrente acht ze gevaarlijk. Daarom verwachten we een hooguit licht stijgende obligatierente in de VS. De Europese obligatiemarkt laat zich inspireren door de VS. De renteverschillen, ook die tussen de Europese lidstaten, kunnen misschien nog wat dalen, maar veel kan dat niet zijn.

Strategie & Accenten


Strategie 8%

bron: KBC Asset Management / JP Morgan Bonds Indices

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%

SH CA

Go vie s

lE nt ra

US

ur op e

s te Ce

EM

U

Ge M

Obligaties namen vliegende start in 2014

Monetair beleid: één God, vele kerken Het kader is voor iedere centrale bank hetzelfde: Inflatie is niet aan de orde, eerder te laag, de groeivooruitzichten verbeteren, maar blijven kwetsbaar. Voor de Amerikaanse centrale bank is dat een reden om een uitweg uit te stippelen uit het agressief ondersteunend beleid. Voor de ECB een omgeving om rustig en waakzaam te blijven. Het beleid van de Amerikaanse centrale bank is kristalhelder: doorgaan met “tapering” aan het huidig tempo. Het opkopen van schuldpapier dooft dan uit in september – oktober 2014. Nog minstens een half jaar langer kan de beleidsrente onveranderd blijven. Medio 2015 kan de eerste verhoging worden verwacht van de beleidsrente. Dit scenario wordt volop gecommuniceerd. Ook wat de factoren zijn, die de beleidsmakers op andere gedachten kunnen brengen. Dat zijn tegenvallend economisch nieuws over de werkloosheid, de huizenmarkt en de tienjaarsrente. Over de Europese Centrale Bank lezen we elke dag nieuwe commentaren, tekenend voor de mist die over haar beleid hangt. Er bestaat geen twijfel over dat ze haar beleidsrente niet voor 2016 zal verhogen.

Strategie & Accenten

Co rp or a

rm an y

s te JP

Co rp or a US

Be lgi um M JP

Go vie s U EM

nd ex

ly Ita M

Bo nd sI

JP Em er

gin g

JP

M

Sp ain

0%

Op korte termijn is er evenwel nog een symbolische verlaging van de beleidsrente met 10 à 15 basispunten tot 0,10 à 0,15% mogelijk. Meer kans maakt de invoering van een negatieve depositorente, vandaag 0%. Dat kan de euro doen verzwakken, iets dat meer en meer als beleidsdoel naar voor wordt geschoven. In plaats van steunaankopen zet de ECB in op Asset Quality Review. Dit onderzoek naar de kwaliteit van de kredietportefeuilles van de Europese banken moet het vertrouwen tussen de banken onderling herstellen en zo het onderlinge liquiditeitsverkeer vlot trekken. Het gebeurt in de coulissen en her en der zal wat rommel opgekuist worden.

7


Strategie Samenstelling van de portefeuille Aandelen zonder kapitaalbescherming

62

26

5

7

Zeer dynamisch

Obligaties

34

Alternatieve beleggingen Aandelen met kapitaalbescherming

32

10,5

15

41,5

29

8

11

8

11

Dynamisch

Defensief

Vastgoed

25

Liquiditeiten

0

28

20

40

Zeer defensief

47

60

80

100

Sinds het begin van 2014 stegen de obligatiekoersen (veel) meer dan verwacht (zie grafiek op de vorige blz). Daardoor zijn de winstverwachtingen voor obligatiebeleggers nog kleiner dan ze al waren. We nemen vooral winst op overheidsobligaties en we verlaten onze voorkeur voor bedrijfsobligaties. De markt van bedrijfsobligaties heeft sterk aan liquiditeit ingeboet. Een gebrek aan alternatieven brengt ons bij aandelen (T.I.N.A.). Er blijven hoe dan ook goede redenen om de kaart van aandelen te trekken. Papierschaarste. De bedrijven gebruiken hun ruime kasposities om eigen aandelen in te kopen. Daardoor wordt de toekomstige winst (die stijgt in een tempo van 5 à 6% op jaarbasis) over een kleiner aantal aandelen verdeeld. Investeringsstromen. Hoe lang kunnen institutionele beleggers zoals pensioenfondsen of verzekeraars zich nog veroorloven van de aandelenmarkten weg te blijven? Ze namen verplichtingen op zich om voor een minimumrendement te zorgen, of de inflatie te compenseren. “Tapering”: in de aanloop naar een periode waarin de centrale bank de economie begint af te remmen, hebben aandelen in het verleden altijd sterk gepresteerd. Dat is logisch: die verkrapping gebeurt op een moment dat het hoogconjunctuur is. Aandelen zijn risicovol. Dat is geweten. Ook de alternatieven worden met de dag risicovoller, naarmate de rente daalt. Er is niet veel rentestijging nodig om het rendement (rente + koersontwikkeling) negatief te laten worden. Cashbeleggingen bieden geen bescherming tegen geldontwaarding. Bescherming tegen inflatie: met een Duitse tienjaarse obligatie ben je een verliezer als de inflatie over de volgende tien jaar hoger uitvalt dan gemiddeld 1,55%. Met het dividend van de MSCI Europe win je, zo lang de inflatie gemiddeld de 3,20% niet overstijgt.

• • • • •

8

Strategie & Accenten


Strategie

Accenten in de portefeuille

Amerikaanse dollar We staan positief tegenover de Amerikaanse dollar. Daarmee dekken we ons in tegen eventuele nieuwe vlagen van de eurocrisis, maar dat is niet de enige en zeker niet de belangrijkste reden. Zolang de wisselkoers boven 1,00 à 1,10 USD per EUR blijft, is de dollar ondergewaardeerd. Meer loonmatiging en een betere productiviteitsontwikkeling in de VS duwt de evenwichtskoers in de richting 0,90 à 1,00 USD per EUR. Ondanks het conjunctuurherstel in Europa, blijven de groeivooruitzichten zwakker dan in de VS. Ook zal de Amerikaanse centrale bank eerder dan de ECB haar beleid omschakelen van een conjunctuur-ondersteunend in een remmend beleid. De onenigheid binnen de schoot van de ECB leidt tot traagheid. Bovendien zal Mario Draghi een versteviging van de euro tegengaan, desnoods praat hij de euro naar omlaag.

Kleine aandelen uit de eurozone We zijn niet negatief voor Amerikaanse aandelen. We hebben evenwel een uitgesproken vertrouwen in het groeiherstel in Europa. Daarvoor zijn er voldoende signalen. Na het jongste conjunctuurnieuws is de goedkopere waardering niet langer te rechtvaardigen. De eurocrisis is wel niet opgelost, ze is wel van de radar verdwenen. De recessie in Europa heeft ertoe bijgedragen dat de winstontwikkeling de voorbije twee jaar 25% tot 30% achterbleef op die in de VS.

binnenlandse Europese markt zijn veel goedkoper dan hun Amerikaanse collega’s. Voor dit verschil ontbreekt nu alle grond.

Technologie De correctie op NASDAQ, waar de jongste weken zo veel over te doen was, heeft weinig met Informatietechnologie te maken, maar was een zaak van Biotechnologie en e-Commerce, een segment binnen de distributie. Technologie noteert aan een koers-winstverhouding van 14,4, dat is nauwelijks een premie, terwijl de winstvooruitzichten bij de beste zijn. Het is de groeisector bij uitstek. Technologie weet de consumenten te overtuigen met een voortdurende productvernieuwing en e-commerce/internet vormen zonder enige twijfel de sterkst groeiende niche van het moment. Ook de investeringsvraag vanuit de bedrijven trekt eindelijk aan. Veel van de grootste IT-bedrijven blaken van gezondheid. De balansen zijn bijna schuldvrij en de bedrijven beschikken over veel cash die ze in toenemende mate uitkeren aan de aandeelhouders. Voor het eerste kwartaal van 2014 hebben we nog geen resultaten. De winstgroeiverwachting voor de komende twaalf maanden bedraagt 12%. Een haalbare kaart.

De tijd van een inhaalbeweging is aangebroken. Europese aandelen noteren met een korting van 17% tegenover hun Amerikaanse sectorgenoten. Die korting was tot voor kort nog te verantwoorden door de tragere winstgroei en de grotere risico’s. De waardering van Europese bedrijven met een grote internationale uitstraling ligt in lijn met die van gelijkaardige Amerikaanse bedrijven. Bedrijven gericht op de

Strategie & Accenten

9


Strategie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten 16-04-2014

EMU

VK

VS

Japan

Economische groei (%) 2013

-0,3

1,8

1,9

1,5

2014

1,2

2,5

2,7

1,6

2015

1,7

2,2

3,0

1,3

2013

1,3

2,6

1,5

0,4

2014

0,8

2,3

1,5

2,3

2015

1,3

2,1

2,1

1,8

16-04-2014

0,25

0,50

0,25

0,10

07-2014

0,10

0,50

0,25

0,10

10-2014

0,10

0,50

0,25

0,10

16-04-2014

1,51

2,61

2,63

0,61

07-2014

1,80

3,00

3,00

0,60

10-2014

1,90

3,20

3,20

0,70

1 EUR = GBP

1 EUR = USD

1 EUR = JPY

Inflatie (%)

Beleidsrente (%)

Tienjaarsrente (%)

Wisselkoers 24-04-2014

-

0,82

1,38

141,28

07-2014

-

0,83

1,35

143,10

10-2014

-

0,81

1,33

143,64 bron: KBC AM

10

Strategie & Accenten


Strategie

Obligatieselectie

Vanaf begin 2014 begon de Amerikaanse centrale bank de omvang van haar aankoopprogramma’s van schuldpapier terug te schroeven. Dat schept meteen het kader voor 2014. We verwachten een verdere stijging van de obligatierente, zowel in de VS als in Europa. Maar spectaculair zal dat niet zijn, dat zullen de centrale banken zeker pogen tegen te houden. Zelfs na de stijging in 2013 ligt de Duitse tienjaarsrente nog niet hoger dan de gemiddelde inflatie die over de looptijd van die beleggingen mag worden verwacht. Dat betekent evenwel niet dat sommige segmenten van de obligatiemarkt geen aantrekkingskracht bezitten.

Onze obligatieselectie(1) Munt

Lening

Uitgifteprijs of indicatieve koers

Coupondatum

Rating

Rendement (in %)

Productscore(*)

Primaire markt AUD

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING 4,700% 2014-2019

101,875

13/05

A+

4,278

4

USD

KBC IFIMA NV 2,600% 2014-2019

101,500

07/05

A

2,280

4

Secundaire markt EUR

ABN AMRO BANK NV 2,500% 2013-2023

102,180

29/11

A

2,244

4

GBP

NESTLE FINANCE INTL. LTD 2,250% 2012-2023

94,490

30/11

AA

2,916

4

NZD

ABN AMRO BANK NV 6,000% 2013-2019

101,540

17/6 en 17/12

A

5,642

4

USD

PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375% 2014-2023

94,290

20/5 en 20/11

BBB

5,180

4

(1) (*)

zie voetnoot (2) op laatste bladzijde Score ontwikkeld om de risicogevoeligheid van diverse spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot 7. Hoe hoger de score hoe dynamischer.

Strategie & Accenten

11


In focus aandelenmarkt

)

Technologiesector

Klemtonen ❯❯ Groei sector die volop kan meegenieten van economische heropleving. ❯❯ Aantrekkelijk gewaardeerd. ❯❯ Winstverwachtingen opwaarts bijgesteld.

Groeisector die volop kan meegenieten van economische herstelfase De technologiesector is een cyclische, groeigerichte sector. Tijdens een economische herstelfase, zoals we er nu één beleven, kan deze sector optimaal profiteren van de opwaartse beweging. Zowel consumenten als bedrijven zijn bereid om geld te investeren in de nieuwste technologieën. Continue productvernieuwing zorgt voor aanhoudende nieuwe behoeften. De high-tech snufjes veroveren de markt en lonken in de vitrine naar de consument. Misschien lopen we allemaal met een Google Glass en iWatch rond binnen 10 jaar. Maar nog waarschijnlijker zullen we overgeschakeld zijn op toepassingen die nu nog niet eens bestaan. Bovendien vallen niet alleen particuliere kopers voor technologische snufjes, ook de investeringsvraag vanuit de bedrijven trekt aan. In grafiek 1 ziet u dat bij de laatste rondvraag eind 2013, de bedrijven hun IT budgetten opwaarts hebben bijgesteld.Deze factoren zorgen voor groeiende inkomsten in de technologiesector.

Grafiek 1: Verwachte groei IT-budget in de komende 12 maanden 10%

Bron: Dectiva en UBS

9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

Globaal Q4 2012

VS Q1 2013

Q2 2013

Duitsland Q3 2013

Q4 2013

Aantrekkelijk gewaardeerd Wanneer we kijken naar de traditionele premie (grafiek 2) zien we dat de technologiesector ruim 20% onder zijn gemiddelde noteert van de laatste 10 jaar. Veel van de grootste IT-bedrijven blaken van gezondheid. De balansen zijn bijna schuldenvrij en de bedrijven beschikken over veel cash die ze in toenemende mate uitkeren aan de aandeelhouders. We verwachten mooie groeivooruitzichten gecombineerd met een aantrekkelijke waardering. De waardering van de internetbedrijven steeg tot 158 keer de gerapporteerde winst in 2013 en 5,7 keer de omzet. De biotechbedrijven worden gewaardeerd op 44 keer de winst en 19 keer de omzet. De brede markt noteert 21 keer de winst en 2,2 keer de omzet. Met een koers-winstverhouding van 14,7 noteert de technologiesector nog met een kleine premie van 5% tegenover de brede markt.

12

Strategie & Accenten


In focus Grafiek 2: Waardering IT-sector versus zijn gemiddelde 22,5 20 17,5 15 12,5 10

waardering technologiesector

04 -20 14

04 -20 13

04 -20 12

04 -20 11

04 -20 10

04 -20 09

04 -20 08

04 -20 07

04 -20 06

04 -20 05

04 -20 04

7,5

gemiddelde waardering technologiesector

Winstverwachtingen opwaarts bijgesteld Het vierde kwartaal van afgelopen jaar en de eerste winstcijfers van 2014 bevestigen dat omzet en winst worden ondersteund door recente trends in de technologie zoals mobiele apparatuur, cloud computing, online-spelletjes, e-commerce, netwerk upgrades, ‌ Deze trends versterken elkaar en zullen in de toekomst potentieel nog meer inkomsten opleveren. Zo konden Intel en Yahoo! alvast bevestigen in het eerste kwartaal van 2014. De technologiesector is dan ook een van de weinige industrietakken waarvan analisten hun winstgroei verwachtingen opwaarts bijstellen. In de meeste andere sectoren worden de verwachte winsten neerwaarts herzien.

De mature bedrijven binnen de sector zetten goede prestaties neer, de kleine spelers konden hun beloftes evenwel niet waarmaken

De correctie op Nasdaq, waar de jongste dagen zo veel over te doen was, heeft weinig met Informatietechnologie te maken maar was een zaak van Biotechnologie en E-commerce. De waardering van deze ondernemingen was tot hallucinant hoge niveaus opgelopen. Heel wat beleggers en speculanten beginnen zich (terecht) af te vragen of die hoge verwachtingen kunnen worden ingelost. Volledig ander verhaal dus dan bij de ruime technologiesector waar de verwachtingen realistisch zijn, de waardering aantrekkelijk en de fundamenten voor verdere groei zijn gelegd.

Bedrijfsinfo Bedrijf

Koers

Koersdoel

Aanbeveling

Jongste wijziging van de aanbeveling

Intel

26,26 USD

29 USD

kopen

05-04-2012

Yahoo!

36,48 USD

42 USD

kopen

02-04-2014

Strategie & Accenten

13


In de kijker TAK 23-Beleggingsverzekering(1)

Investeer in beloftevolle groeibedrijven Klemtonen ❯❯ Spreiding en kwaliteit in de portefeuille blijven noodzakelijk. ❯❯ Onderzoek & Ontwikkeling zijn fundamenteel voor een duurzame groei.

Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) is meer dan ooit een topprioriteit. Sterker nog, het wordt als fundamenteel beschouwd voor een duurzame groei. Enkel via blijvende investeringen in nieuwe kennis, en de toepassing ervan, kunnen bedrijven succesvol (blijven) groeien. Beleggen in bedrijven die investeren in onderzoek zorgt voor een extra diversificatie in uw aandelenportefeuille. Want spreiding en kwaliteit in de portefeuille blijven een must. We blijven in onze beleggingsstrategie positief over aandelen, vooral wegens het groeipotentieel. Bovendien schept de verbeterende economie een positief klimaat voor aandelen.

KBC-Life MI+ Growth by Innovation 2 KBC-Life MI+ Growth by Innovation is verbonden met de tak23-beleggingsverzekering KBC-Life Multinvest. Het rendement van KBC Life MI+ Growth By Innovation 2 wordt gekoppeld aan een korf van 20 aandelen van beloftevolle groeibedrijven van wie de inspanningen inzake O & O mogelijk tot extra meerwaarde kunnen leiden. Op de einddatum2 wordt 100% van de eventuele stijging3 van de korf in rekening gebracht. De maximale meerwaarde op einddatum bedraagt 60%. Een eventuele daling4 wordt voor 100% in rekening gebracht, maar is beperkt tot

10%. Een van de beleggingsdoelstellingen bestaat er m.a.w. in dat op de einddatum minstens 90% van de netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) wordt behouden behalve bij faling of onvermogen tot betaling van KBC Bank. U loopt geen wisselkoersriciso. Sommige aandelen in de korf noteren in een andere munt. De koersontwikkeling van die munten heeft geen invloed op het rendement. Bij de MI+ fondsen wordt ingeval van overlijden door ongeval, steeds minimum 125% van de initiële inventariswaarde uitbetaald.

Enkele voorbeelden: Initiële Startwaarde Eindwaarde inventariswaarde korf* korf

Relevante evolutie korf t.o.v. startwaarde

Meer- of minderwaarde op einddatum**

Inventariswaarde Actuarieel op einddatum rendement***

Scenario 1

1 000 EUR

100

85

-15%

-10%

900 EUR

-2,35%

Scenario 2

1 000 EUR

100

110

10%

10%

1100 EUR

0,68%

Scenario 3

1 000 EUR

100

135

35%

35%

1350 EUR

3,87%

Scenario 4

1 000 EUR

100

165

65%

60%

1600 EUR

6,59%

* We gaan er in deze voorbeelden van uit dat de startwaarde van de korf 100 bedraagt. ** Bij een stijging van de korf wordt 100% van de stijging in rekening gebracht. De maximale meerwaarde op einddatum bedraagt 60%. De netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) is 90% beschermd op einddatum. ***Actuarieel rendement, inclusief kosten en taks, exclusief roerende voorheffing. Fondsen met een looptijd < 8 jaar kunnen bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Deze scenario’s geven geen indicatie van de te verwachten opbrengst, noch doen zij uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijke is. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan ook in het geval van een uittreding voor de vervaldatum minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Voorwaarden: Emissieperiode van 28-04-2014 tot en met 25-05-2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR. Minimum storting 2 500 EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 2%. Uitstapkosten vóór de einddatum: 1%, op de einddatum: 0%. Beheersvergoeding: tot 2,4% op jaarbasis (al verrekend in de inventaris-waarde). Wettelijke risicoklasse: 3 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Risicoprofiel: defensief. Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum 1 250 EUR belegd blijven. Minimaal opgevraagd bedrag:1 250 EUR.

14

1: zie voetnoot 3 op de laatste bladzijde. 2: (eindwaarde min startwaarde) gedeeld door startwaarde. 3: 6,59% gemiddeld op jaarbasis, inclusief kosten en taks, exclusief roerende voorheffing. 4: -2,35% gemiddeld op jaarbasis, inclusief kosten en taks, exclusief roerende voorheffing. Deze rendementen zijn niet gegarandeerd.

Strategie & Accenten


In de kijker Instelling voor collectieve belegging(1)

Vertrouwensindicatoren bevestigen economische groei in de VS en Europa Klemtonen KBC EquiPlus 90 Premium Best Performer USD1

KBC stelt u, als promotor, 90 Premium Best Performer USD1 voor, een compartiment van de Belgische bevek1 KBC EquiPlus. Dit compartiment belegt in twee aandelenkorven2: een selectie van 30 Europese kwaliteitsaandelen en 30 Amerikaanse kwaliteitsaandelen van bedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en die goed scoren op het vlak van een kwalitatief management, een gezonde balansstructuur en een gunstige evolutie van de winstgevendheid. Op de vervaldag wordt de prestatie3 van beide korven berekend en wordt gekeken naar de prestatie van de best presterende korf: is de best presterende korf gestegen, dan wordt de positieve evolutie als meerwaarde uitgekeerd bovenop uw startinleg. Is de best presterende korf gedaald, dan wordt

de negatieve evolutie als minderwaarde in rekening gebracht met een maximale minderwaarde van -10%4. U krijgt dus op de vervaldag minstens 90% van uw startinleg terug (900 USD op 1000 USD, vóór kosten en taksen). Wisselkoersontwikkelingen van de aandelen in de korven die een andere munt noteren, hebben geen invloed op uw rendement.

❯❯ Conjunctuuroptimisme groeit. ❯❯ Bij twijfel over welke regio de beste groeikansen biedt: met deze unieke formule maakt u altijd de juiste keuze.

Het fonds5 noteert in Amerikaanse dollar. Een mogelijke stijging van de dollar tegenover de euro kan u extra rendement opleveren. Een mogelijke daling van de Amerikaanse dollar t.o.v. de euro kan een negatief effect op uw rendement hebben. “De volatiliteit van de NIW kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille”.

Enkele voorbeelden: SCENARIO

Evolutie Evolutie Europese korf3 Amerikaanse korf3

Resultaat beste korf3

Dan is het resultaat (vóór kosten en taksen) op de vervaldag…

Toegepast op het oorspronkelijk kapitaal van 1000 USD ontvangt u op de vervaldag…

NEGATIEF

-15%

-20%

-15%

-15% maar wordt beperkt tot -10%

1000 - 100 = 900 USD (-1,52% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen)

NEUTRAAL

-7%

+10%

+10%

+10%

1000 + 100 = 1100 USD (1,39% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen)

+30%

40%

+40%

+40%

1000 + 400 = 1400 USD (4,99% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen)

POSITIEF

Deze scenario’s geven geen indicatie van de te verwachten opbrengst, noch doen zij uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijke is. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan, in het geval van een uittreding voor de vervaldatum, minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Voorwaarden: Emissieperiode van 28 april 2014 tot en met 26 mei 2014 voor 06.00u ‘s morgens (behoudens vervroegde afsluiting) met valuta 6 juni 2014. Alleen intekenbaar in uw bankkantoor. Toetredingskosten: 2,5% tijdens de intekenperiode; 3,5% nadien (waarvan 1,00% voor het fonds). Uittredingskosten op eindvervaldag: geen. Voor eindvervaldag 1%. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na intrede: max. 5%. Beursbelasting: 1% bij uittreding (max. 1500 EUR). Op de eindvervaldag: geen. Meerwaarde vrij van roerende voorheffing. Kapitalisatiedeelbewijzen van 1 000 USD. Minimum order: 10 000 USD. Financiële dienst: KBC Bank en CBC Banque. Het prospectus , de essentiële beleggersinformatie en het laatste periodiek verslag zijn gratis in het Nederlands verkrijgbaar in alle kantoren van KBC Bank en CBC Banque of u kunt ze

Strategie & Accenten

bekijken op www.kbc.be of www.cbc.be. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit compartiment te investeren. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L’Echo). 1 Zie voetnoot 1 op laatste bladzijde. 2 De aandelen voor een aandelenkorf worden gekozen uit een wereldwijd aandelenuniversum. De selectie gebeurt in vier stappen op basis van verschillende criteria: macro-economische factoren (stap 1), historische financiële data (stap 2), analyserapporten (stap 3) en optietechnische gegevens (stap 4). Bij stap 1 filteren we op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit (verhandelbaarheid op de beurs). De uiteindelijke korf wordt door de Raad van Bestuur van de bevek goedgekeurd. Hij moet ook beantwoorden aan een aantal wettelijke vereisten: een minimaal aantal aandelen, een voldoende spreiding over regio’s en/of sectoren, de gewichten van de individuele aandelen... Bij de selectie maken we gebruik van parameters die het potentiële rendement van de beleggingen kunnen beïnvloeden. U vindt meer informatie over de korfsamenstelling in het prospectus. 3 (Eindwaarde min startwaarde) gedeeld door startwaarde. 4 Min. -1.52% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen. 5 Waar u de term ‘fonds’ leest, betreft het een compartiment van de Belgische Bevek KBC EquiPlus.

15


Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC Asset Management NV en voor het publiek toegankelijk op www.kbcam.be. De informatie in dit document was geldig op het ogenblik waarop ze werd opgesteld maar kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de «Disclosures» raadplegen op www.kbcsecurities. com/disclosures en voor KBC AM de «Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management» op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Wijzigingsfrequentie van de aanbevelingen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De methodiek van de aanbevelingen: Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com Redactie beëindigd op 28-04-2014 (1) Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en een sicav (société d’investissement à capital variable) zijn instellingen voor collectief beheer (ICB’s). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal € 20.000 indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. (2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt. Aan een obligatie zijn er verschillende risico’s verbonden. Vele uitgevers van obligaties hebben een rating. Die geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft, de lening zelf en de intresten daarop zal kunnen terugbetalen. Dit noemt men hun «kredietwaardigheid”. (3) KBC-Life Multinvest is een Tak 23-levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, maar de netto-inventariswaarde (NIW) van dit fonds kan schommelen. Het financiële risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgarantie. Meer informatie vindt u op de productfiche, in het beheersreglement en op de financiële infofiche bij uw KBC tussenpersoon. De productfiche, het beheersreglement en de financiële infofiche zijn gratis verkrijgbaar bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in België. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563– RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Het volgende nummer verschijnt op 2 juni 2014

Portefeuille 2014 05 nl