Page 1

&

Strategie Accenten

... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

AEGON AKZO DELHAIZE IMTECH Kuehne & Nagel SANOFI Laatste update van de koersen en de adviezen: 29-04-2013

Uitbundige markten Afgelopen week gingen de beurzen gezwind hoger, ondanks de minder goede economische berichtgeving. De dalende rente in de zwakkere eurolanden deed het vertrouwen stijgen en zorgde voor herstel. Afgelopen week leek het feest op de beurs: alle activaklassen gingen hoger. Risicovolle activa als aandelen en obligaties uit de Europese periferie deden het prima, maar ook veilige havens als Duitse of Amerikaanse obligaties pikten een graantje mee. De Euro STOXX 50® steeg afgelopen week met meer dan 4%, de S&P 500-index met bijna 2%. De recente economische data kunnen dat optimisme alvast niet verklaren. De bedrijfsvertrouwensindicatoren waren slecht en bevestigen het scenario dat de eurozone waarschijnlijk in de eerste helft van 2013 in recessie zal blijven. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 2,5% op jaarbasis, dat is minder dan de verwachte 3%, maar het bevestigt dat de VS het beter blijft doen dan de eurozone. Slecht nieuws kan tezelfdertijd ook goed nieuws zijn. De slechte indicatoren scheppen verwachtingen voor een soepeler monetair beleid binnen de eurozone. Onze verwach­ tingen voor een rentedaling krijgen daarmee een steuntje in de rug. Ook de VS zal zijn stimuleringsbeleid nog voortzetten. De obligatierente bleef deze week dalen in Duitsland en in de VS, maar ook in Spanje en Italië. Het vertrouwen in deze zwakkere broertjes stijgt snel. De klimmende koersen zijn hiervan getuige.

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen Ze verschijnt tweemaal per maand Nr A09 – 2 mei 2013

Recentste advieswijzigingen Akzo Nobel

van houden naar opbouwen

Kuehne & Nagel

van houden naar afbouwen

Delhaize

van kopen naar opbouwen

Sanofi

van houden naar kopen

Heineken

van kopen naar opbouwen

Telenet

van opbouwen naar houden

Imtech

van kopen naar houden


AEGON loodst zijn groep door de crisis

Advies: houden

Koers: 4,93 EUR Koersdoel: 5,00 EUR Sector: financiële sectoren

Activiteiten

Sterktes

• • •

AEGON is een internationale verzekerings-, pensioensen investeringsgroep met belangrijke operaties in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en een groeiende aanwezigheid in opkomende markten in Azië, Latijns-Amerika en Centraal Europa.

Resultaten

Voor het vierde kwartaal van 2012 rapporteerde AEGON een nettoresultaat van 422 miljoen EUR, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting. Het onderliggende resultaat voor belastingen steeg tot 447 miljoen EUR met sterke resultaten in de VS en Nederland, maar resultaten die onder de verwachtingen bleven in het VK en de opkomende markten. De nieuwe premieverkopen stegen met 36% tot 677 mil­ joen EUR. De solvabiliteit van de groep blijft sterk met een solvabiliteitsratio van circa 230%.

Sterke solvabiliteit met een kapitaalbuffer van 1,6 miljard EUR in de holding. Sterke marktpositie in Nederland en sterke positie in pensioenen in Centraal Europa. AEGON is op een zeer actieve wijze (stopzetting sommige producten, verkoop van activiteiten, kostenreducties, verregaande stroomlijning groep,…) bezig om de groep door de crisis te loodsen.

Zwaktes

• • •

Dollargevoeligheid (c. 65%) van de resultaten, welke momenteel in het voordeel van AEGON speelt. De transitie van de groep kan leiden tot een verhoogde volatiliteit van de resultaten. De combinatie van een lage winstgevendheid (lage ROE) en een hoge schuldgraad kan ertoe leiden dat de onderneming haar kapitaalbuffers voor de reductie van de schuldgraad moet aanwenden ten nadele van groeiprojecten.

Opinie 12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

Source: Thomson Reuters Datastream

2008 2009 AEGON Financials - Insurance World Equity Market

2010

2011

2012

0

AEGON heeft sinds juni 2008 heel wat maatregelen getroffen om de groep door de crisis te loodsen. Er werd al 5,7 miljard EUR kapitaal vrijgemaakt (vs doel van 4 à 5 miljard EUR). Er werden programma’s gelanceerd om de kosten met 20% te reduceren en verlies­latende of risicovolle activiteiten werden stopgezet of verkocht. AEGON heeft de Nederlandse staatsteun volledig terugbetaald en heeft zijn dividendpolitiek hervat. Het bedrijf is niet van plan om aandelen in te kopen en dit ondanks het feit dat het aandeel 60% onder de boekwaarde noteert. Het bedrijf kiest ervoor een grote kapitaalbuffer aan te houden. Alternatieven (1): Allianz (KBC AM), AXA (KBC AM), Ageas (KBC AM)

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een advies ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geven’. De entiteit die het advies geeft, staat tussen haakjes vermeld. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbcam.be

Steven Lermytte financieel analist KBC Asset Management

Jongste advieswijziging 11-04-13

Strategie & Accenten

van kopen naar houden

2


Akzo mag wat meer ambitie tonen

Advieswijziging: van houden naar opbouwen Koers: 46,80 EUR Koersdoel: 53,00 EUR Sector: basismaterialen

Activiteiten

Sterktes

Resultaten

• • • • • •

Zwaktes

Akzo Nobel is de grootste verfproducent ter wereld. Vandaag is ongeveer twee derde van de groepsomzet afkomstig uit verfgerelateerde activiteiten en ongeveer een derde uit Specialiteitenchemie. Het bedrijf is wereldwijd actief. Groeimarkten vertegenwoordigen ongeveer twee vijfde van de groepsomzet, met de ambitie dat te laten stijgen tot de helft.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet over het eerste kwartaal met 7% en de operationele kasstroom daalde met 9% tot 375 miljoen EUR. In de divisie Decoratieve Verven en in Performante Deklagen steeg de operationele kasstroom, met respectievelijk 29% en 3%. In de divisie Specialiteitenchemie daalde de operationele kasstroom met 26%. Het bedrijf geeft geen concrete winstdoelstelling voor het komende boekjaar.

60 55 50 45 40 35 30 25 20

Akzo is de grootste verfproducent ter wereld. Het bedrijf is uitstekend vertegenwoordigd in groeimarkten, die ongeveer 40% van de huidige omzet uitmaken. Sterke merkenportefeuille (Levis, Dulux). Sterke balansstructuur. Gefragmenteerde vervenmarkt met consolidatiepoten­ tieel. Lage kapitaalintensiteit.

Bouwmarkten in Europa en Verenigde Staten zijn zeer zwak en de concurrentiële situatie wordt intenser.

Opinie De operationele resultaten van Akzo over het eerste kwartaal lagen iets onder de verwachtingen. In de jongste strategietoelichting kondigde het management van Akzo Nobel aan dat de onderneming haar operationele doelen voortaan zal formuleren na verrekening van uitzonderlijke opbrengsten en uitgaven. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling. Op die manier vormt 2012 een heel zwakke vergelijkingsbasis om de toekomstige prestaties van het bedrijf tegen af te zetten. Bovendien geeft het management niet de indruk erg ambitieus te zijn. Het management schuift voor 2015 een courante bedrijfsmarge van 9% naar voor, wat nauwelijks meer is dan de 8,3% die in 2012 werd gerealiseerd. In de voorbije maanden daalde de aandelenkoers significant. Ondanks de onzekerheid over de evolutie van de bouwmarkten vinden we het aandeel aan de huidige koers interessant. Daarom hebben we recent ons advies opgetrokken van houden naar opbouwen.

Source: Thomson Reuters Datastream

2008

2009

2010

2011

2012

AKZO NOBEL MATERIALS WORLD Equity Markets

Wim Hoste financieel analist KBC Securities

Jongste advieswijziging 19-04-2013

Strategie & Accenten

van houden naar opbouwen

3


Delhaize: de eerste zwaluw maakt de lente niet

Advieswijziging: van kopen naar opbouwen Koers: 47,09 EUR Koersdoel: 52,00 EUR Sector: Niet-cyclische consumentensectoren

Activiteiten

Sterktes

• •

Delhaize is een internationale voedingsdistributeur met activiteiten in 10 landen op 3 continenten. Ongeveer 64% van de omzet wordt gerealiseerd in de VS en 22% in België. Delhaize is naar omzet de derde grootste supermarktuitbater aan de Oostkust van de VS. In België heeft de groep een marktaandeel van ongeveer 25%.

Resultaten

De omzet van Delhaize steeg in het eerste kwartaal van 2013 met 1,5% tot 5,5 miljard EUR ondanks de sluiting van een 60-tal winkels. In de VS versnelde de vergelijkbare omzetgroei van 0% naar 1,9%, In België verbeterde de groei van 0.8% naar 2,4% als gevolg van inflatie en verbeterde volumetendensen. De onderliggende bedrijfswinst van de groep verbeterde met 13% tot 214 miljoen EUR.

70

60

50

40

30

20

Source: Thomson Reuters Datastream

2008

2009

DELHAIZE GROUP Consumer Staples World Equity Markets

2010

2011

2012

De groep heeft sterke marktposities in België, de Oostkust van de VS, Griekenland en Servië. De balans is sterk. Eind 2012 bedroeg de nettoschuld 2,1miljard EUR of 40%van het eigen vermogen.

Zwaktes

• • • •

De resultaten zijn gevoelig voor schommelingen in USD/ EUR. Het marktaandeel blijft onder druk staan in België. Sterke concurrentie. Bottom Dollar en Sweetbay zijn verlieslatend.

Opinie De sterke cijfers over het eerste kwartaal mogen niet geëxtrapoleerd worden naar de komende kwartalen. Voor het ganse jaar verwacht het management een onderliggende bedrijfswinst van 775 miljoen EUR of een daling van 4% aan ongewijzigde wisselkoersen. Deze winstprognose impliceert een daling van 9% in de laatste negen maanden van dit jaar. Verscheidene initiatieven zullen in de komende kwartalen wegen op de marges. Hannaford lanceert een nieuw prijsoffensief en in mei worden een 180-tal Food Lion winkels geherpositioneerd. Dit gaat gepaard met prijsverlagingen en hogere kosten. De herpositionering van Food Lion, Delhaizes belangrijkste winkelketen, werpt zijn vruchten af. In het vierde kwartaal 2012 hebben de geherpositioneerde winkels, goed voor twee derde van het Food Lion netwerk, een volumestijging van 4,5% geboekt. Bij de overige winkels daalden de volumes met 1,2%. Tegen eind 2013 zullen de meeste Food Lion winkels geherpositioneerd zijn. De koers is stevig gestegen sinds het dieptepunt (25,6 EUR) midden 2012. Na het vervroegd bekendmaken van de kwartaalresultaten (die positief verrasten), sloot de koers 10,5% hoger af. Daarom wijzigen we ons advies van kopen naar opbouwen. Pascale Weber financieel analist KBC Securities

Jongste advieswijziging xx-xx-xxxx 25-04-13

Strategie & Accenten

SA nieuw van kopenadvieswijziging naar opbouwen

4


Onregelmatigheden spelen Imtech parten

Advieswijziging: van kopen naar houden Koers: 8,50 EUR Koersdoel: 8,00 EUR Sector: informatietechnologie

Activiteiten

Sterktes

• • •

Imtech is een dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, en ICT. De onderneming ontwerpt, installeert, inspecteert en onderhoudt technische installaties in gebouwen, fabrieken, infrastructuur en schepen.

Resultaten

Begin februari verraste Imtech op negatieve wijze vanwege een afboeking van 100 miljoen EUR op een groot project in Polen. Een forensisch onderzoek is gestart naar mogelijke onregelmatigheden en op basis daarvan werd de afboeking verhoogd naar 150 miljoen EUR. Er loopt een onderzoek naar de Duitse activiteiten aangezien Polen onder de verantwoorlijkheid van het Duitse management valt. Op basis hiervan is nog eens 150 mil­joen EUR afgeboekt op de Duitse activiteiten. Publicatie van de jaarcijfers voor 2012 is uitgesteld totdat het forensisch onderzoek in Polen is afgerond.

30

25

20

15

10

5

Source: Thomson Reuters Datastream

2005

2006

2007

IMTECH Information technology World Equity Markets

2008

2009

2010

2011

Een zeer brede spreiding van de activiteiten. Voortschrijdende groei van de orderportefeuille. Goed track record met betrekking tot overnames.

Zwaktes

• • •

Winstgevendheid van de Benelux divisie. Weinig spreiding naar opkomende economieën. Interne controlesystemen.

Opinie De problemen in Polen en Duitsland kwamen geheel onverwacht. In Polen bleek een klant van een groot project geen financiering te hebben. Het management was genoodzaakt gemaakte kosten ter waarde van 100 miljoen EUR af te boeken. Later kwam daar 50 miljoen EUR bovenop. In Duitsland bleken de getoonde resultaten fraaier dan de werkelijkheid. In reactie hierop werd 150 mil­ joen EUR afgeboekt op Duitsland. Tijdens de jongste kwartaalupdate maakte Imtech bekend dat het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in Duitsland en Polen langer zal duren dan verwacht. Pas begin juni wordt meer duidelijkheid verwacht. En passant wordt er nog eens 70 miljoen EUR extra afgeboekt in Duitsland, en wordt er nog eens 80 miljoen EUR aan herstructureringen doorgevoerd in Nederland en Duitsland. Het eerste kwartaal van 2013 was lastig, voornamelijk door moeilijke marktomstandigheden. Lichtpuntjes waren dat de orderportefeuille op een goed niveau was gebleven ten opzichte van eind december 2013, en dat er slechts beperkt gebruik was gemaakt van het overbruggings­ krediet, dus de liquiditeitspositie was stabiel. Gezien de verdere toename van onzekerheid omtrent het business model, voornamelijk in Duitsland, wijzigen we ons advies van kopen naar houden.

2012

Alternatieven (1): SAP (KBC AM), Microsoft (KBC AM), Oracle (KBC AM)

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een advies ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geven’. De entiteit die het advies geeft, staat tussen haakjes vermeld. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbcam.be

Michael Roeg financieel analist KBC Securities

Jongste advieswijziging xx-xx-xxxx 23-04-2013

Strategie & Accenten

SA vannieuw kopenadvieswijziging naar houden

5


2013 wordt een uitdaging voor Kuehne & Nagel

Advieswijziging: van houden naar afbouwen Koers: 106,40 CHF Koersdoel: 95,00 CHF Sector: industriële sectoren

Activiteiten

Sterktes

• • •

Kuehne & Nagel (K&N) is een Zwitserse expediteur, actief in Maritiem transport, Luchttransport, Transport over de weg en het spoor, Toevoerketen, Vastgoed­ diensten en Verzekeringen. De onderneming is wereldwijd actief.

Resultaten

Over het eerste kwartaal van 2013 steeg de omzet van Kuehne & Nagel met 5,4% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien tot 5,1 miljard CHF. Het operationeel resultaat steeg met 69% tot 169 miljoen CHF, de operationele marge steeg tot 3,3%. In de divisie Maritiem Transport steeg de omzet met 8,5% tot 2,2 miljard CHF. De operationele winst steeg er met 2,2% tot 91 miljoen CHF. In de divisie Contract Logistics steeg de omzet met 4,3% tot 1,1 mil­jard CHF. De operationele winst steeg er met 81,8% tot 20 miljoen CHF. Het bedrijf is van plan zijn hoge liquiditeitspositie gedurende 2013 aan te houden.

140

120

100

80

60

40

Source: Thomson Reuters Datastream

2008

2009

KUEHNE+NAGEL INTL. Industrials World Equity Markets

2010

2011

2012

Sterk management met een goede langetermijnvisie. Groeit sneller dan de concurrentie met blootstelling aan opkomende markten. Goede vrije kasstroom en een sterke balans.

Zwaktes

• • •

Gevoelig voor de schommelingen van de wereldwijde handelsvolumes en de vrachttarieven. CEO & CFO benaderen de pensioenleeftijd en worden respectievelijk in 2013 en 2014 opgevolgd. Gevoelig voor schommelingen van de wisselkoers van de Zwitserse Frank.

Opinie Kuehne & Nagel is een goed beheerd vrachtbedrijf, actief op land, zee en in de lucht. Het bedrijf beschikt over weinig activa, vermits het de transportmiddelen niet zelf bezit. In de afgelopen periode deed K&N het beter dan de markt dankzij een goede kostenbeheersing. We vrezen dat de verwachtingen van K&N voor de toekomst te hoog zijn en het aandeel te duur. Meer dan 50% van de winst is gebaseerd op handel met Europa waar de groei onbestaande is, en waar ook de vooruitzichten onzeker zijn. De concurrentie wordt grimmiger. De prijzen voor vrachtvervoer zijn volatiel. De CEO van K&N gaat dit jaar met pensioen en een machtswissel in een moeilijke pe­riode creëert risico’s. Over het algemeen zijn de uitdagingen waar K&N voorstaat groter geworden terwijl het aandeel duur blijft. In komende jaren zal het moeilijk zijn om beter te blijven doen dan de concurrenten. Ook de concurrentie probeert de lagere groei op te vangen door meer te investeren in de handel tussen Aziatische landen. Rekening houdend met bovenstaande argumenten geven we een afbouwen-advies. Alternatieven (1): Deutsche Post (KBC AM)

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een advies ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geven’. De entiteit die het advies geeft, staat tussen haakjes vermeld. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbcam.be

Chris Vrijsen financieel analist KBC Asset Management

Jongste advieswijziging 15-04-2013

Strategie & Accenten

van houden naar afbouwen

6


Sanofi is op de goede weg

Advieswijziging: van houden naar kopen Koers: 82,22 EUR Koersdoel: 92,00 EUR Sector: gezondheidszorg

Activiteiten

Sterktes

• • •

Sanofi is het grootste farmaceutisch bedrijf van Frankrijk. De activiteiten zijn geconcentreerd op cardiovasculaire aandoeningen, tromboses, de stofwisseling, kankers, het centrale zenuwstelsel, zeldzame aandoeningen, inwendige geneeskunde en vaccins.

Resultaten

Over het vierde kwartaal van 2012 steeg de omzet van Sanofi met 0,2% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien tot 8,5 miljard EUR. De operationele winst daalde met 24,3% tot 1,6 miljard EUR door hogere operationele kosten en omzetverlies. In de Farmadivisie daalde de omzet met 3% tot 7 miljard EUR door de concurrentie van generische producten. De operationele winst van de divisie daalde met 22,8% tot 1,8 miljard EUR. In de Vaccindivisie steeg de omzet met 24,2% tot 1 miljard EUR. De operationele winst van de divisie steeg met 17% tot 220 miljoen EUR.

90 80 70 60 50 40 30 20

Source: Thomson Reuters Datastream

2008

2009

2010

SANOFI Pharmaceuticals and Biotechnology World Equity Markets

2011

2012

Wereldspeler. Sterke partnerships op buitenlandse markten. Sterk gediversifieerd productaanbod.

Zwaktes

• • • •

De jongste jaren werden er weinig beloftevolle producten gelanceerd. Veel risicovolle producten in de pijplijn. Hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Beperkte samenwerking met andere partners.

Opinie De R&D machine, die overgenomen werd van Genzyme, begint vruchten af te werpen. Ondanks de verbetering wordt vooralsnog weinig waarde toegekend aan de nieuwe producten in de pijplijn, ook omdat ze vrij risicovol zijn. Sanofi heroriënteert zich en dat proces bevindt zich op de goeie weg. De focus ligt op 5 groeipolen (groeilanden, consumentenproducten, diabetes, Genzyme en vaccins) waardoor we een omzetgroei van om en bij de 7% verwachten de komende jaren. Recent werd aangekondigd dat de onderneming gaat snoeien in het Franse personeelsbestand. Een noodzakelijk kwaad dat wel een duidelijke breuk weergeeft met het verleden. Het uitstel van de goedkeuring van Novo Nordisks lang werkende insuline is positief voor Sanofi. Bovendien zullen de hogere eisen die de FDA stelt de toegang van andere concurrentiële producten beperken, waardoor we verwachten dat Lantus de blijvende groeimotor in de onderneming blijft. De onderneming is dynamischer geworden en waardeert vooralsnog goedkoop ten opzichte van haar concurrenten. In combinatie met een sterke cash flow en een duurzaam dividend zijn we positief gestemd voor het aandeel. We geven daarom een kopen-advies. Pieter Mahieu financieel analist KBC Asset Management

Jongste advieswijziging 24-04-2013

Strategie & Accenten

van houden naar kopen

7


Markten in beeld Aandelenmarkten Koers-winstverhouding EMU 10,54 VS 13,47

Valutamarkten

dividendrendement (%) 3,03 2,10

USD per EUR (linkse schaal) JPY per EUR (rechtse schaal)

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

Source: Thomson Reuters Datastream

M J J A S O N D EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

J

F

M

A

1.38

135

1.36

130

1.34

125

1.32

120

1.30

115

1.28

110

1.26

105

1.24

100

1.22 1.20

85

95 Source: Thomson Reuters Datastream

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

90

A

US $ TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE JAPANESE YEN TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE (R.H.SCALE)

Ontwikkeling van de S&P 500-index 1600

1600

Source: Thomson Reuters Datastream

1500

1500

1400

1400

1300

1300

1200

1200

1100

1100

1000

1000

900

900

800

800

700

700 2012

600 2008

2009

2010

2011

J

F M

2013 A

M

J

J

A

S

O N

D

J

F

600 M

A

S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec, KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de “Disclosures” raadplegen op www.kbcsecurities. com/disclosures en voor KBC AM de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek: Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer 01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com

Volgend nummer verschijnt op 16 mei 2013

Strategie & Accenten Aandelen  
Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement