Årsmelding 2016

Page 1

KBBL bygde i 2016 en kopi av en av de gamle Narvesen­ kioskene som ­tidligere har preget bybildet i Kristiansund. Denne er plassert i Skolegata og skal forhåpentligvis bli et ledd i en langt større opp­gradering av denne gaten og delen av sentrum.

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

ÅRSMELDING OG REGNSK AP 2016INNHOLD Styrets beretning 2016 4 Om KBBL 4 Tillitsvalgte og administrasjon 4 2016 kort oppsummert 6 Virksomhetsområdene 7 Organisering 10 Regnskap/økonomi 11 Medlemmer og medlemskap 12 Samfunnsengasjement 13 Planer fremover 14 Regnskap 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter til regnskapet 18 Revisors beretning 19 KBBL som forretningsfører

20

DAGSORDEN ÅRSMØTE Sted: Thon Hotel Kristiansund Dato: 12. juni 2017 Tid: kl 18.00 1. KONSTITUERING a)  Opptak av navnefortegnelse b)  Valg av møteleder c)  ­ Spørsmål om generalforsamlingen er ­ lovlig innkalt d)  Valg av møtesekretær og to personer til å ­ underskrive protokollen 2. ÅRSMELDING 2016 3. ÅRSREGNSKAP 2016 a) Resultatregnskap 2016 b) Balanse 2016 c) Revisors beretning d) Disponering av årsresultat

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016

4. VALG a) Valg av tillitsvalgte til styret b) Valg av valgkomitè

Illustrasjon forside: Mari Sandbakk, trainee i KBBL gjennom Kom Kultur

5. GODTGJØRELSE TIL: a) Styrets leder og medlemmer b) Godtgjørelse til revisor AL Kristiansund Boligbyggelag Styret

Bilder: KBBL, Shutterstock Design: EKH Grafisk Papir: Edixion

Årsmelding og regnskap 2016

3


STYRETS BERETNING 2016 OM KBBL AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor i Kristiansund er et samvirkeforetak som har til hoved­ mål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte – samt å forvalte boliger for

andelseierne. Gjennom KBBL og datterselskaper tilbyr vi tjenester som boligforvaltning, regnskap, teknisk råd­ giving, eiendomsmegling, boligbygging og medlemsfordeler.

TILLITSVALGTE 2016/2017 STYRET Medlemmer Anders Marthinussen*, styreleder Ture Haugen Astrid Rønning Liv Rosenlund* Vidar Fagerheim* Heidi Sæther* (ansattes representant) Robert Nordvik (kommunens repr.)

VÅR VISJON KBBL skal bidra til at Kristiansunds­regionen blir verdens beste bosted!

4

AL Kristiansund Boligbyggelag

Varamedlemmer Erik Aasprong*, møter fast i styret Cathrine Elde Husby* Margrete Magerøy* Daniel Lillebø* Inger Øksenvåg* (ansattes repr.) Erik Hansen (kommunens repr.)

VALGKOMITÉEN Medlemmer Sigurd Marsteen* Steinar Betten* Gro Løvik* Svein Monge* Ture Haugen* (styrets representant) Varamedlemmer Tina H. Sakshaug* Inger Lise Berg* Vidar Fagerheim* (styrets repr.) De som er markert med stjerne, er på valg i 2017.


ADMINISTRASJON PR. 1. MAI 2017 LEDELSE, STAB OG UTVIKLING Vidar Solli, adm. dir. Liv Berit Bach REGNSKAP, FORVALTNING OG MEDLEM Inger Øksenvåg, leder regnskap og forvaltning Brynjar Jacobsen Iren Gimnes Karianne Hammervik Strand Britt Stokke, teamleder forvaltning Anita Larsen Tina Helen Sakshaug Mali Ørbog

KBBL EIENDOMSMEGLING Heidi Sæther, fagansvarlig Rune Johansen Karen Heggset Monge Ansgar Løvold Gunnar Andreas Kjønnøy Randi Kvisvik Hansen KBBL EIENDOMSUTVIKLING AS (Prosjektutvikling i datterselskap) Joakim Øksenvåg

TEKNISKE TJENESTER Johan Grønvik, teknisk sjef Pål Sæther Eivind Gjerde Roger Storsæther Kåre Gjengstø

KBBL fylte 70 år 13. september 2016. Jubileet ble markert ved flere anledninger i løpet av året. Her er staben avbildet utenfor KBBL-gården på selve jubileumsdagen.

Årsmelding og regnskap 2016

5


2016 KORT OPPSUMMERT I 2016 fylte KBBL 70 år. Vi har bygd boliger i alle disse årene, og skal fortsette å sette spor gjennom bolig­ bygging også i fremtiden. Utbygging av Skorpa er et ledd i dette, og igang­ settingen ble endelig avklart mot slutten av 2016, etter 10 års ventetid. 70-årsjubileet ble markert på flere måter g ­ jennom året, bl.a. med et familie­arrangement i Skolegata i ­september, hvor vi også bidro til KBKs «Levanger-­aksjon». I tillegg har vi dette året bygd en kopi av Narvesen­kioskene som før stod i bybildet i ­Kristiansund. Denne står for tiden plassert i Skole­ gata, og skal forhåpentligvis bli et første ledd i en langt større oppgradering av denne gaten og delen av sentrum. I 2016 fikk KBBL med datterselskaper et samlet underskudd på kr 42 278,-. Vi har fått tilført 20 nybygde boenheter til forretningsførsel, gjennom bygging i egenregi (Dragatoppen brl., Draget brl., Skjærva brl. og Strykjernet brl.). Det ble ferdigstilt rehabiliteringsprosjekter av ulik grad i 8 av våre borettslag. Medlemstallet øker jevnt, og både medlemsfordeler og opptjening av

­ nsiennitet er motivasjon for innmelding. a Ved årsskiftet hadde KBBL 4 484 medlemmer. Vi får stadig henvendelser fra fritt­ stående borettslag og sameier i ­Kristiansund som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører, og porte­ føljen som vi utfører forretningsførsel for utgjør nå 117 boligselskaper.

Strykjernet Borettslag

Dragatoppen Borettslag

6

AL Kristiansund Boligbyggelag


VIRKSOMHETSOMRÅDENE REGNSKAP OG BOLIGFORVALTNING For å spisse vår kompetanse og effektiv­isere prosesser, ble det fra høsten 2015 gjennomført en om­­ organisering på avdelingen for ­økonomi og forvaltning. Avdelingen ble delt i fagområdene regnskap og forvaltning/ medlem. Vi har nå vært gjennom vårt første driftsår med ny organisering, og mener at dette har gitt et bedre tilbud til våre kunder, med økt tilgjengelighet og spesialisering av arbeidsoppgavene på begge fagområder. KBBL utførte forretningsførsel for 2 182 boligenheter. Av disse var 420 i fritt­ stående borettslag og 144 i sameier/ stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap til boligselskap utføres også regnskapstjenester for 15 ­aksjeselskap og 1 sameie, samt sekretær- og regn­ skapstjenester for alle ­datterselskapene og KBBLs eget regnskap. Det nett­ baserte verktøyet «Styreportalen» letter arbeidet for de tillitsvalgte i bolig­ selskapene, og er tatt i bruk av alle våre boligselskap fra 1.1.2016. Det er som tidligere år avholdt tre kurs rettet mot boligselskapenes tillitsvalgte. I februar holdt vi kurs om regnskap og gjennomføring av generalforsamling, i mai et kurs for nye tillitsvalgte og i sep­ tember en temakveld om vedlikehold, styrets ansvar og budsjettering.

TEKNISKE TJENESTER Det har også i 2016 vært stor aktivitet på teknisk avdeling i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygnin­ ger i våre boligselskaper, oppfølging av nybygging, og ikke minst har omsorgsprosjektet i Skolegata 12+14 vært et tidkrevende, men svært lære­ rik prosjekt så langt.

Når det gjelder nybygging ble det ferdigstilt 20 boenheter i 2016, og igangsatt bygging av ytterligere 16 boenheter. De ansatte på teknisk avdeling har lang erfaring og bred kompetanse fra byggebransjen som gir inngående kunnskaper om nybygg, boligfornyelse og forvaltning av bygninger. Fire av de ansatte har mesterbrevutdanning, og tre av disse er i tillegg utdannet og sertifisert som takstmenn. Avdelingen har høy fokus på kursing og oppdat­ eringer innenfor de fagområdene som gjelder våre tjenesteområder. Teknisk avdeling har i 2016 hatt oppfølging av en rekke små og store forsikringsskader i våre bolig­selskap. Avdelingen jobber kontinuerlig mot boligselskapene med økt fokus på skadeforebyggende tiltak, for å ­redusere faren for forsikringsskader. Teknisk avdeling har de siste årene hatt stort fokus på at boligselskapene skal få satt sitt vedlikehold i system, dette ved å tilby tjenesten bygnings­ tilsyn med utarbeidelse av en 10-års vedlikeholdsplan. Vi ser at flere og flere boligselskap ønsker å inngå avtale på dette, og tilbakemeldingene fra alle de som har tatt systemet i bruk er meget gode. Det er viktig for KBBL og boligselskap­ ene at våre medlemmer kan bo lengre hjemme i sine boliger. KBBL tok på slutten av 2015 initiativet til et prosjekt vedrørende installering av heis i eksist­ erende bygg, der Husbanken kan gi tilskudd på inntil 50% av prosjekteringog installeringskostnadene.

2182 Forvaltede boenheter

117 Borettslag/ boligselskaper

Årsmelding og regnskap 2016

7


I 2016 ble det foretatt prosjektering av heismuligheter i 6 ulike boligselskap, som alle fikk innvilget støtte til denne prosjekteringen. Flere av boligselskap­ ene ønsket også å gå videre med å installere heis, og det ble da søkt om tilskudd til installasjonskostnader for disse. Teknisk avdeling har tro på at flere av boligselskapene kan få innvilget installeringstilskudd utover i 2017/2018. I juni 2016 utlyste Kristiansund kom­ mune en konkurranse på levering av omsorgsboliger i Kristiansund sentrum, noe som KBBL ønsket å levere tilbud på. Teknisk avdeling deltok i utarbeid­ else av anbudskonkurranse på ombyg­ ging av Skolegata 12+14, som en del av KBBL sitt tilbud til kommunen. Prosjek­ tet vil ved ferdigstillelse kunne inneholde 23 leiligheter, personalbase og ulike fellesareal. I tillegg er det mulighet for utvidelse ved bruk av naboeiendom. KBBL er svært fornøyd med at vårt tilbud ble kåret til det aller beste, og at vårt prosjekt var svært ønsket av kom­ munen. Arbeidet med ombyggingen av Skolegata 12+14 forventes å kunne starte etter sommerferien 2017.

REHABILITERINGER

9

3 Igangsatt

Ferdigstilt

NYE BOLIGER

16 Igangsatt

8

20 Ferdigstilt

AL Kristiansund Boligbyggelag

Tekniske tjenester  nybygging  rehabilitering og boligfornyelse  bygningstilsyn med 10-års vedlike­ holdsplanlegging  oppfølging av forsikringsskader I tillegg til dette tilbyr teknisk avdeling tjenester som er rettet mot bolig­ selskapene, entreprenører, banker, ­for­sikringsselskap, private husbyggere og andre utbyggerselskap:  trykktesting av nye boliger  termografering  uavhengig kontroll  byggelånsoppfølging  radonmåling  skade- og reklamasjonstaksering  generell byggeteknisk rådgiving

Rehabiliteringer ferdigstilt i 2016 Sameiet Freiveien 79, Stavnesveien Borettslag, Karihola Borettslag, Teist­ holmveien Borettslag, Hegerberget 2-8 Borettslag, Storenggata 1-6 Boretts­ lag, Grenddalsgata 1-5 Borettslag, Bentnesveien Borettslag. I tillegg til dette ble en brannskadet firemanns­ bolig i Omagata 29B, ferdigstilt som nybygg. Rehabiliteringer påbegynt i 2016 Tors Vei Borettslag, Grendalsgata 31-39 Borettslag og Kvennberggata 31-39 Borettslag. Nye boliger ferdigstilt i 2016 6 boliger i Dragatoppen Borettslag, 6 boliger i Skjærva Borettslag, 6 boliger i Strykjernet Borettslag og 2 boliger i Draget Borettslag. Nye boliger igangsatt i 2016 2 boliger i Dragatoppen Borettslag, 6 boliger i Norddalsveien 39 Boretts­ lag, 6 boliger i P. Bendixsens gata 4 Borettslag, og 2 boliger i Draget Borettslag.

EIENDOMSMEGLING KBBL eiendomsmegling selger alle typer boliger og vårt primærområde er Kristiansund og Averøy. I 2016 har vi også styrket vår innsats mot distriktet, spesielt Gjemnes, Tingvoll, Aure og Halsa. Meglerne har fordelt områdene mellom seg, og gjort markedsaktiviteter i «sine» distrikt. Satsingen på distriktet opprettholdes og vi har tro på at jevne markedstiltak vil føre til økt volum her. Borettslagene ligger fortsatt «vårt hjerte nærmest» og er vårt største satsnings­ område – både når det gjelder brukte og nye boliger. Vi kjenner borettslagene godt og har, gjennom å være tilknyttet ­ rfaring boligbyggelaget, kunnskap og e


1

2

3

4

BILDENE VISER NOEN REHABILITERINGER OG NYE BOLIGER I 2016 1  Draget Borettslag 2  Omagata Borettslag 3  Karihola Borettslag 4  Hegerberget 2-8 Borettslag 5  Teistholmveien Borettslag 6  Storenggata 1-6 Borettslag 7  Skjærva Borettslag

5 6

7

Årsmelding og regnskap 2016

9


som gjør oss til den «komplette» borettslagsmegleren. Hvert boretts­ lag har fått tildelt sin megler, som har ­spesialisert seg på sine borettslag og har knyttet kontakter her. 2016 har på mange måter vært ­preget av nedgangen i oljenæringen, og antall boliger for salg har vært stort. I rolige perioder har en av utfordringene i meglerens hverdag vært å finne kjøpere til hver bolig. Avdelingen teller nå fem eiendoms­ meglere (inklusiv fagansvarlig) og én medhjelper.

KBBL EIENDOMSUTVIKLING AS I datterselskapet KBBL Eiendoms­ utvikling AS vil det meste av arbeidet med langsiktig prosjektutvikling foregå, i tillegg vil selskapet kunne kjøpe inn eiendom for regulering. Skorpa-utbyggingen er prosjektet som vil ha mye fokus i dette selskapet i tiden fremover. I 2016 ble det endelig avklart at byggingen på Skorpa kan igangsettes, og tidlig i 2017 kom vi i gang med bygging av infrastrukturen i form av den første broen mellom Goma og Meløya.

Selskapet har 1 ansatt, Joakim Øksen­ våg (fra 1. januar 2017).

SAMEIET KBBL SERVICESENTRAL Vaktmestertjenester tilbys gjennom eget selskap. Servicesentralen har i 2016 hatt et stabilt år med god ordre­ tilgang. Det er i dag fem ansatte i 100 % stilling, i tillegg er det benyttet en del vikarer i sommermånedene. Fokusområdet i sentralen er rene vakt­ mestertjenester, og den siste tiden har det også blitt en del arbeid med bistand til internkontrollen i lagene. Det vises for øvrig til Sameiet KBBL Service­sentral sin egen årsmelding.

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL Prosjekt AS  Utvikling av boligprosjekt 100 %

KBBL Utleieboliger AS KBBL Servicesentral AS Sameiet KBBL Servicesentral (deleier) Utleie av boliger Vaktmester og håndverker­tjenester Nordic Light Events AS (16,3 %) 100 % 100 % Ulike BBL samarbeids­selskap

KBBL Eiendomsutvikling AS, 100%  (66,67% eier av Skorpa Eiendom AS) KBBL Mino AS  50% KBBL Bygg AS  75% Nergata 8 AS  20% Kristiansund Boligutvikling AS 50% P. Bendixensgate 4 AS  33,33%

10

AL Kristiansund Boligbyggelag


REGNSKAP/ØKONOMI 2016 2015 2014 Driftsinntekter 25 538 703 27 768 353 24 945 437 1 895 774 367 239 Driftsresultat -1 147 658 Årsresultat -42 278 10 408 797 1 272 766 31.12.16 31.12.15 31.12.14 Balansesum 50 362 174 50 420 127 40 116 940 Egenkapital 34 332 404 34 306 281 23 824 285 Egenkapitalprosent 68,17% 68,04% 59,39%

Regnskapet for 2016 viser et drifts­ underskudd på kr 1 147 658,-. Inklusiv årsresultater i datterselskaper og sel­ skaper hvor KBBL har eierandeler, blir underskuddet kr 42 278,-. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.

ved overføring fra fond for vurderings­ forskjeller og annen egenkapital.

Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at underskuddet på kr 42 278,- dekkes

Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 6. juni 2016 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger:

Styremøter Styret har avholdt 6 møter og behand­ let i alt 38 protokollførte saker. I tillegg har det vært gjennomført årlig strategi­ arbeid i styret. Valgkomiteen har hatt 2 møter.

Årsmelding og regnskap 2016

11


11+11 Ansatte

Styreleders honorar kr 88 000,Styremedlemmers honorar kr 22 000,Møtegodtgjørelse pr.møte kr 1 320,Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS, samt KBBL Eiendomsutvikling AS. For dette styre­ arbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2016 utgiftsført med kr 300 667,-. Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeids­ miljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Samlet sykefravær utgjør 2,8 %, hvor det noe høyere utslaget fra forrige år skyldes 2 langtidssykemeldinger. Likestilling Pr. 31.12.16 hadde bedriften 22 fast ansatte, hvorav elleve menn og elleve kvinner. Styret består av fire menn og

tre kvinner. Styret har ut fra vurdering av antall ansatte og stillingskategorier så langt ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretnings­ skikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. kor­ rupsjon og nærståendeproblematikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hendelser. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Boligbyggelaget har ikke drevet med forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016.

MEDLEMMER OG MEDLEMSKAP

4484 Medlemmer

12

AL Kristiansund Boligbyggelag

I 2016 var det 228 nye medlemmer som meldte seg inn, og etter normalt frafall av medlemmer, var medlemstallet oppe i 4484 ved utgangen av året. Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktig­ ste medlemsfordelen med et medlem­ skap i KBBL. I tillegg er det mange gode lokale medlemsavtaler tilgjengelig for KBBLs medlemmer – ved sist årsskifte ble det inngått nye medlemsavtaler med de lokale medlemsbedriftene for en ny 3-årsperiode. Vi opplever at nærings­ livet anser KBBLs medlemmer som en attraktiv kundegruppe, og at det er stor vilje for å tilby gode medlemstilbud.

I Bomagasinet (opplag ca 4.800), på våre hjemmesider og på Facebook ­forsøker vi å formidle saker som er interessante for både våre boligsel­ skaper og for våre enkeltmedlemmer. Medlemsfordelene blir også jevnlig profilert gjennom disse kanalene, samt kommunisert til medlemmene pr. e-post.


SAMFUNNSENGASJEMENT KBBL har følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!» Dette skal bl.a. gjenspeiles enda ­sterk­ere gjennom bredden i våre bygge­prosjekt i tiden fremover, og langsiktig innsats for å sikre variasjon i bolig­tilbudet er i ferd med å realiseres. Det blir spennende å se hva som blir ferdigstilt først av prosjekter for senior­ boliger, omsorgsboliger, tilpassede boliger for ungdom eller utbygging av heis i eksisterende bygninger. For KBBL er det viktig å være en samfunnsengasjert støttespiller og ini­ tiativtaker til positive tiltak i nærmiljøet, være en pådriver for JA-kommunen ­Kristian­sund, samt være med å støtte

sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og kultur er arenaer vi både deltar i, støtter økonomisk og er positive ambassadører for. De siste årene har aktiviteter som Nordic Light, KBK og sponsing av aktiviteter for barn og unge vært bærende elementer i vår rolle som støttespiller. KBBL er stolte av i starten av 2017 å ha inngått avtale som tribunesponsor til KBK på Kristian­sund Stadion, og tilbyr bl.a. billetter til våre medlemmer på «vår» tribune. I tillegg har vi stor interesse i å fortsette arbeidet med å være en påvirknings­ kraft i utviklingen av sentrum, med spesiell fokus på gågata og Skolegata. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag kr 290 000,- i 2016.

Jubileumsåret 2016 ble bl.a. ­markert med et stort familiearrangement i sentrum i september: KBK & KBBLs rebusløp. Flere av KBBLs samarbeids­partnere deltok også, med rebusspørsmål, premier og stand. Arrangementet markerte også ­målgang for en ukes lang gåtur fra Levanger til Kristiansund for KBKs Kjetil Thorsen. En suksessdag i Skole­ gata som vi ønsker oss flere av!

Årsmelding og regnskap 2016

13


PLANER FREMOVER Vi vil fortsette det langsiktige arbeidet med å fremskaffe egnede boliger etter alles behov, også i tett samarbeid med Kristiansund kommune. I tillegg er det viktig for oss å være aktiv og engasjert for å skape et levende bysentrum i Kristiansund. Dette være seg gjennom å fremskaffe gode boliger i sentrum, delta i forsterkningen av Gågata og Skolegata, og i tillegg jobbe aktivt for å få økt aktivitet i sentrum. Vi ønsker også å være en positiv påvirker for å bevare og forsterke den delen av Kristian­sunds identitet som omhandler gjenreisingsarkitektur og polykromt uttrykk. Naturlig nok vil utbyggingen av Skorpa få mye av vår fokus i årene fremover, nå er vi endelig i gang med utbyg­ gingen. I skrivende stund er bru nr. 1 (mellom Goma og Meløya) veldig langt fremskreden, og de første boligene vil kunne legges ut for salg etter som­ meren i 2017.

Både gjennom vår ordinære forret­ ningsdrift og vår rolle som samfunns­ engasjert støttespiller, ønsker vi å ­signalisere at vi sikter høyt, søker ­kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fort­ sette med å utgjøre en forskjell i ­nærmiljøet vårt. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner både innen nybyg­ ging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon, men også ved bruk av gode samarbeidspartnere. Bolig­ bygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus på spennende utbyggings­ prosjekter som vi mener lokalsam­ funnet har behov for. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2016.

Kristiansund, 08. mai 2017 I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Anders Marthinussen

Ture Haugen

styreleder

nestleder

Astrid Rønning

Vidar Fagerheim

Liv Rosenlund

styremedlem styremedlem styremedlem

Robert Nordvik kommunens repr.

14

AL Kristiansund Boligbyggelag

Heidi Sæther

Vidar Solli

ansattes repr.

adm. dir.


29845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594 37846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456 21765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469 12984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659 23784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845 32176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846 31298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765 82378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984 73217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784 53129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176 48237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298 67321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378 95312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217 94823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129 56732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237 69531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321 59482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312 45673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823 46953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732 65948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531 84567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482 84695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673 76594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953 98456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948 78469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567 17659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695 29845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594 37846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456 21765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469 12984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659 23784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845 32176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846 31298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765 82378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984 73217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784 53129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176 48237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298 67321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378 95312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217 94823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129 56732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237 69531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321 59482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312 45673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823 46953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732 65948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531 84567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482 84695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673 76594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953 98456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948 78469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567 17659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695 29845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594 37846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456 21765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469 12984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659 23784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845 32176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846 31298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765 82378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984 73217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784 53129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176 48237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298 67321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378 95312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217 94823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129 56732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237 69531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321 59482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312 45673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823 46953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732 65948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531 84567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482 84695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673 76594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953 98456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948 78469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567 17659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594823784695 29845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456732176594 37846953129845673217659482378469531298456732176594823784695312984567321765948237846953129845673217659482378469531298456

REGNSKAP


RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTER

2016

2015

Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

7 722 583 9 118 874 6 676 701 1 099 800 920 744 25 538 703

7 347 804 9 734 625 8 688 649 1 148 499 848 777 27 768 353

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1,2 Avskrivning på varige driftsmidler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

2 507 382 18 512 393 770 033 4 896 552 26 686 361

2 955 568 16 976 287 782 146 5 158 578 25 872 579

Driftsresultat

(1 147 658)

1 895 774

Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 4 Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter

917 504 0 151 894 58 360 1 127 757

9 286 753 10 328 113 833 60 079 9 470 993

Finanskostnader Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap 4 Sum finanskostnader Netto finansposter

310 223 1 400 311 623 816 134

343 694 1 956 345 650 9 125 343

Ordinært res. før skattekostnad

(331 524)

11 021 117

Skattekostnad på ordinært resultat

5

(289 246)

612 320

Ordinært resultat

(42 278)

10 408 797

Årsresultat

(42 278)

10 408 797

Overf. og disponeringer Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

917 504 (959 782) (42 278)

9 286 753 1 122 043 10 408 797

2015

2016

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

10M

Årsresultat

Driftsresultat

8M 6M 4M 2M 0 -2M 2012

16

AL Kristiansund Boligbyggelag

2013

2014


BALANSE EIENDELER NOTER 31.12.16 31.12.15 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3,6 11 166 083 11 593 494 Andre varige driftsmidler 3,6 711 764 967 161 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,6 13 000 47 000 Sum varige driftsmidler 11 890 847 12 607 655 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4 Lån til foretak i samme konsern 4 Investeringer i aksjer og andeler 7 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

23 166 372 3 665 208 964 601 0 27 796 181 39 687 028

22 248 868 2 958 185 714 601 50 000 25 971 655 38 579 310

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

23 357 9 424 050 9 447 407

2 172 6 825 325 6 827 497

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

1 1

0 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 Sum omløpsmidler Sum eiendeler

1 227 738 10 675 146 50 362 174

5 013 321 11 840 817 50 420 127

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9 Overkurs 9 Sum innskutt egenkapital

2 092 450 3 230 000 5 322 450

2 024 050 3 230 000 5 254 050

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 9 Annen egenkapital 9 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

21 960 972 7 048 982 29 009 954 34 332 404

21 043 468 8 008 763 29 052 231 34 306 281

GJELD Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 5 Sum avsetning for forpliktelser

81 802 81 802

392 736 392 736

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Sum annen langsiktig gjeld

10 073 854 10 073 854

10 592 819 10 592 819

Sum langsiktig gjeld

10 155 656

10 985 555

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

1 737 683 21 688 2 247 629 1 867 114 5 874 114 16 029 770 50 362 174

1 120 368 56 315 2 165 869 1 785 739 5 128 291 16 113 846 50 420 127

Kristiansund, den 31.12.2016 / 08.05.2017 Astrid Elisabeth Rønning  styremedlem Robert Nordvik  styremedlem

Anders Marthinussen  styrets formann Vidar Fagerheim  styremedlem Heidi Sæther  styremedlem (ansattes repr.)

Ture H. Haugen  styremedlem Liv Rosenlund  styremedlem Vidar Solli  daglig leder

Årsmelding og regnskap 2016

17


NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps­ skikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til beta­ ling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet sel­ skap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapi­ talmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskaps­ posten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

NOTE 1 Lønnskostnad Selskapet har hatt 21,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 13 454 248 2 202 054 2 110 959 745 132 18 512 393

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder 1 208 874 Styremedlemmer 300 667 Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

I fjor 13 001 863 2 014 929 1 622 157 337 338 16 976 287

54 815 1 650 11 913 68 378

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

18

2016 2015 2014 22 24 21

AL Kristiansund Boligbyggelag

Forretningsbygg/ Andre varige Driftsløsøre, Sum eiendommer driftsmidler inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 13 933 336 6 555 785 254 453 20 743 574 + Tilgang 0 53 225 0 53 225 - Avgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 13 933 336 6 609 010 254 453 20 796 799 Oppskrivning pr. 1/1 3 230 000 0 0 3 230 000 - Avgang 0 0 0 0 Oppskrivning pr. 31/12 3 230 000 0 0 3 230 000 Akk. av/nedskr. pr 1/1 5 569 842 5 588 624 207 453 11 365 918 + Ordinære avskrivninger 362 411 308 622 34 000 705 033 + Avskr. på oppskrivning 65 000 0 0 65 000 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12

5 997 253

5 897 246

241 453

12 135 952

Balanseført verdi pr 31/12

11 166 083

711 764

13 000

11 890 847

1-33

10-33

10-14

Prosentsats for ord.avskr

NOTE 4 Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide kon­ sernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenka­ pitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost Balanseført Eier- og Egenkapital stemmeandel 1 000 000 17 769 619 100,00% KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieboliger AS 105 400 5 122 788 100,00% KBBL Servicesentral AS 100 000 273 965 100,00% Totalt 1 205 400 23 166 372 Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL KBBL KBBL Service Prosjekt AS Utleieboliger AS Sentral AS Inngående balanse pr 01.01. 16 635 023 5 208 222 405 623 +/- Inntektsført resultat 1 134 596 - 85 434 - 131 658 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 17 769 619 5 122 788 273 965 Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det fore­ ligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden.

NOTE 2 Annen kortsiktig gjeld

Antall personer som omfattes Aldersfordeling: < 30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år >60 år

NOTE 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom

4 4 3 4 5 3 8 8 10 3 4 4 3 3 1

Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr 31.12. i år Pr 31.12. i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 0 0 Langsiktig fordring Datterselskap 3 665 208 2 958 185 Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 0 0

NOTE 5 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt

-331 524 -898 579 284 931 -945 172 14 468 369 0 21 688 21 688


Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats i inntektsåret

-310 934 0 -289 246 25

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Utsatt skatt/utsatt skattefordel + Driftsmidler inkl. goodwill + Utestående fordringer + Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) + Gevinst- og tapskonto - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt

21 688 21 688 2016 1 854 064 -284 643 30 240 0 313 646 945 172 340 843

2015 2 079 633 -217 679 30 240 12 994 334 242 0 1 570 946

81 802

392 736

I år 10 073 854

I fjor 10 592 819

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 11 166 083 Øvrig driftstilbehør 711 764 Driftsløsøre 13 000 Sum pantsatte eiendeler 11 890 847

11 593 494 967 161 47 000 12 607 655

Utsatt skatt

NOTE 6 Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

NOTE 7 Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Aksjer i Kvernberget Vekst AS Aksjer i Nordic Light AS Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Andel i Sameiet KBBL Servicesentral Sum investeringer i aksjer og andeler

200 000 100 000 123 100 15 000 500 001 25 000 1 500 964 601

NOTE 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 588 895 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 621 873.

NOTE 9 Andelskapital

Aksjekapital / Overkurs selskapskapital fond Pr 1.1. 2 024 050 3 230 000 +Fra årets resultat 0 0 -Til årets resultat 0 0 +/-Andre transaksjoner: 68 400 0 =Pr 31.12. 2 092 450 3 230 000

Fond for Annen EK / vurderings- udekket tap forskjeller 21 043 468 8 008 763 917 504 - 959 781 0 0 0 0 21 960 972 7 048 982

Andre transaksjoner andelskapital består av: Utmeldinger og nytegning av andeler.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING UTTALELSE OM REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET Konklusjon Vi har revidert Kristiansund Boligbyggelag AL årsregnskap som viser et underskudd på Kr 42.278. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revi­ sjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har over­ holdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informa­ sjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesent­ lig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødven­ dig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selska­ pets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnska­ pet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inne­ holder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kon­ trollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og over­ siktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysnin­ ger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansund, den 10.05.2017 André Hansø AS Statsautorisert revisor

Årsmelding og regnskap 2016

19


BOLIGSELSKAP OG ANDRE SELSKAP TILSLUTTET KBBL SOM FORRETNINGSFØRER

Allanengen Borettslag Bendiksensgate 43–47 Borettslag Bentnesveien Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Borettslaget Måseveien 20 Boxaspenenga Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Byhagen Kristiansund Borettslag Dahlbakken Borettslag Dalegata 21 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Dalegata 54bcd Borettslag Dragatoppen Borettslag Draget Borettslag Fiskergata 14 Borettslag Flintegata Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Fredericiaveien Borettslag Fredriciaveien 41 Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Galeas/Skonnertgate Borettslag Ganger Rolfsgate Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Gomalandets Borettslag Grendalsgata 1–5 Borettslag Grendalsgata 24–34 Borettslag Grendalsgata 6–22 Borettslag Grindalsenga Borettslag Grindhaugen Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Hauggt. 22 Borettslag Havgapet Borettslag Havsikten Borettslag Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag Horisonten Borettslag Härnösandveien Borettslag Innlandet Brygge Borettslag Innlandets Borettslag Ivar Aasensgate 15 Borettslag Jørihaugen Borettslag

Jørihaugen Terrasse Borettslag Jøritunet Borettslag Karihola Borettslag Karitunet Borettslag Kariveien Borettslag Karo 1 Borettslag Kirkelandet Borettslag Kjørsetorget Borettslag Knudtzondalen Borettslag Kokkolaveien Borettslag Kroghkaia Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Lille Skaugum Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Lyhsalmenningen II Borettslag Lyhsenga 2 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Marcussundet Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Marstrandsgata 19 Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Milnveien 1 Borettslag Myra Borettslag Nedre Enggate 13 Borettslag Nergata 8 BRL Nordlandet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ole Jullumsgate Borettslag Omagata Borettslag Ormtunga Borettslag Parken Borettslag Rensvik Borettslag Rensviktunet Borettslag Roligheten 2 Borettslag Roligheten Borettslag Røsandåsen Borettslag Rådhustunet Borettslag Sameiet Freiveien 79 Sameiet KBBL Servicesentral Sameiet Langveien 36 Sameiet Langveien 72

Sameiet Nerlandsdalen 3 Sameiet Storgata 18 Skjærva Borettslag Skonnert/Schjetnansgate Borettslag Solsvingen Borettslag Stavnesveien Borettslag Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Storbakken Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Storgata 89–95 Borettslag Storskarven Borettslag Strykjernet Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Talgøenga Lag 1 Borettslag Talgøenga Lag 2 Borettslag Talgøenga Lag 3 Borettslag Talgøenga Lag 4 Borettslag Talgøenga Lag 5 Borettslag Teistholmveien Borettslag Terrasseveien velforening Tors vei Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Vestre Bydel 1 Borettslag Vestre Bydel 2 Borettslag Wesselgate 10 Borettslag Ørnvika Borettslag AL Kristiansund Boligbyggelag Fager Holding AS Faktisk AS Folkets Hus Kristiansund SA KBBL Bygg AS KBBL Mino AS KBBL Prosjekt AS KBBL Servicesentral AS KBBL Eiendomsutvikling AS KBBL Utleieboliger AS Kristiansund Boligutvikling AS Nergata 8 AS Nordic Light Events AS P. Bendixensgate 4 AS Shiplog AS Skorpa Eiendom AS

KBBL Langveien 16 6509 Kristiansund

71 58 74 00 firmapost@kbbl.no www.kbbl.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.