Årsmelding 2015

Page 1

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

Ã…RSMELDING OG REGNSKAP 2015


INNHOLD KBBL i 70 år

4

STYRETS BERETNING 2015

6

Om KBBL

6

Tillitsvalgte og administrasjon

7

2015 kort oppsummert

8

Virksomhetsområdene

9

Organisering

12

Regnskap/økonomi

13

14

Medlemmer og medlemskap

Samfunnsengasjement

15

15

Planer fremover

REGNSKAP 17

Resultatregnskap 18

Balanse

19

Noter til regnskapet

20

Revisors beretning

21

KBBL blir 70-årsjubilant

22

KBBL som forretningsfører

23

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 Illustrasjon forside: Nils Fiske Bilder: Håvard Løberg, KBBL, Stavset Design, Shutterstock Design: EKH Grafisk Papir: Edixion

KBBL – EN SPREK 70-ÅRING! Dagens 70-åringer er sprekere enn noen gang, og dette føler vi også i aller høyeste grad gjelder for KBBL. Vi er fremdeles et «fullsortiments» boligbyggelag i en liten by, og på enkelte områder er vi også i forkant av utviklingen. Vi synes det er en spennende utfordring å stadig videreutvikle tilbudet til våre medlemmer og andre kunder i vårt nærområde. Vi tar oss mål på å ikke bli en kjedelig og tilbakelent «gamling», men håper å bli oppfattet som aktiv og sprek, og med mye å tilføre. Det hender seg at gamlinger trenger litt vedlikehold, og slik er det også med flere av de boligene vi har bygd. Det er for tiden mye aktivitet i borettslagene med stort fokus på trivselstiltak og godt planlagte ­rehabiliteringsprosjekt. Våre ansatte er oppdaterte på moderne og fremtidsrettede løsninger, slik at man får gode oppgraderte boliger – energieffektive og av høy kvalitet. I tillegg til at vi bistår borettslagene med å ­ivareta bygningsmassen teknisk, er vi også svært opptatt av at både det å bo i borettslag og å være tillitsvalgt skal være så enkelt som mulig. Det kreves stadig mer når man har styreansvar for en stor boligmasse, og vi skal fortsette å tilby gode løsninger for å ivareta dette på best mulig måte – enten det gjelder innen tekniske fag, innen forvaltningstjenester eller regnskap og økonomistyring.


Noen ganger kan ikke gamlinger fikses med litt «fasade­puss», og mer drastiske operasjoner må igangsettes for å løse fremtidens behov. I Kristiansund er det nå mange eldre borettslag som i samarbeid med KBBL planlegger heisutbygging i sitt borettslag, da det nå er gode støtteordninger for dette gjennom ­Husbanken. Heis er ikke bare for eldre og for de som bor på toppen, men er blitt et forventet gode for alle som skal flytte i en lettstelt leilighet. Ved at borettslagene får bygd heis i sine bygninger, øker de verdien for de som bor i leiligheten, og øker attraktiviteten ved et eventuelt salg. I utviklingen av nye boligprosjekter har eiendoms­ meglingen en viktig rolle. Meglerne er i daglig kontakt med mange potensielle kunder hvor deres behov og ønsker drøftes. I de siste år har vi, i tillegg til å bygge tradisjonelle boligprosjekter, også lagt vekt på å bygge andre og nye typer boliger. Dette kan være alt fra produktutvikling gjennom bygging av passivhus, til vurdering av nye bokonsepter slik som seniorboliger, omsorgsboliger og tilpassede ungdomsboliger. Boligbyggelagenes hovedformål er å bygge og forvalte boliger, i tillegg ønsker vi i KBBL å ha et bredt samfunnsengasjement. Vår visjon er: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted», og vi ønsker å bruke vår samfunnsrolle til å tilføre tilleggskvaliteter man trenger for å bo og leve godt. Dette kan være gjennom gode medlemstilbud, gjennom å være sponsor, gjennom å være eier, styrerepresentanter, støttespiller eller bruker av arrangementer og tilbud i vårt nærmiljø. Ved å være en god støttespiller til f.eks. lokal kultur og idrett, bidrar vi til økt og bedret tilbud til våre medlemmer og til lokalbefolkningen forøvrig. KBBL har gode økonomiske resultater for 2015 hvor vi har fått snudd det negative driftsresultatet fra 2013 til en sunn drift. I tillegg har vi hatt betydelige finans­ inntekter fra datterselskaper som i hovedsak kommer fra salg av utleieboliger og ett tomteområde. Vi har realisert disse eiendommene for å kunne være rustet til fremtidig satsning på nye boligprosjekt. Vi har også stort fokus på andre viktige resultatområder slik som vårt bidrag til kundetilfredshet, medarbeiderutvikling, tilfredshet hos samarbeidspartnere/leverandører og vår rolle som samfunnsaktør.

Jeg tør påstå at Kristiansundsområdet har behov for et aktivt og fremtidsrettet KBBL. Gi oss gjerne innspill på hvordan du synes KBBL i tiden fremover kan bidra til et bedre lokalsamfunn! Hilsen fra Vidar Solli – Administrerende direktør PS! På de neste sidene ser du utdrag av KBBL historie i våre første 70 år.


KBBL I 70 ÅR

Omsetning omregnet til 2016-kroner Antall ansatte Antall medlemmer Antall forvaltede boliger Antall borettslag/boligselskaper

3 425 821 1 558 933

1 435 566

1 004 950 1946

1956

1966

1976

1

6

6

6

37

910

1605

2500

0

404

835

1192

0

17

29

40

Fredag 13/9 1946: KBBL ble stiftet på konstituerende møte avholdt i Soldatheimen. 37 medlemmer tegnet seg.

1962: KBBLs kontorbygg i Langveien 16 klar til innflytting

1946–1960: «Korsdelte» 4-mannsboliger, og horisontaldelte 2-mannsboliger dominerte byggingen.

Logoens utvikling fra 1946 og fram til i dag.

1971: Innflytting i leilighet nr. 1000

Midten av 1960-årene: Slutt med kommunal tildeling av tomter, KBBL må konkurrere med andre private utbyggere ved kjøp av tomt.

1972: Planlegging av utbygging i Kariholaområdet

1974: Teknisk leder Bjarne Malm var med i møte med justis- og statsminister og fikk opphevet krav om tilfluktsrom i boligområder.


27 768 353

25 mill

20 mill

18 750 511

15 mill

10 mill

6 654 111 5 mill

3 877 366

1986

1996

7

7

12

24

3191

2494

3225

4435

1304

1398

1750

2154

49

63

89

113

1988: Startet med forretningsførsel for ikke-tilknyttede lag

1980-årene: • Byggepause og økonomiske utfordringer • Prisreguleringen ble opphevet • Innføring av «EDB» på kontoret

1998: Oppstart av eiendomsmeglingstjenester

1990-tallet: • Solid positiv egenkapital • Positiv og samfunnsengasjert utbygger • Bygging av omsorgsboliger sammen med kommunen

2006

2006: Kjøp av Skorpa

2016

2012: Medlem nr. 4000

2000-tallet: • Mange utbyggingsprosjekter • Ny lov om borettslag i 2003 • Mye behov for rehabilitering og oppgradering i borettslagene

2016: KBBL 70 år


STYRETS BERETNING 2015 OM KBBL AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor i Kristiansund er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte – samt å forvalte boliger for

andelseierne. Gjennom KBBL og datterselskaper tilbyr vi tjenester som boligforvaltning, regnskap, teknisk rådgiving, eiendomsmegling, boligbygging og medlemsfordeler.

KBBLs styre pr mai 2016. Fra venstre: Anders Marthinussen (styreleder), Astrid Rønning (1. vara), Robert Nordvik (kommunens representant), Liv Rosenlund, Kristian Roksvåg, Heidi Sæther (ansattes representant), Vidar Fagerheim og Ture Haugen.

6

AL Kristiansund Boligbyggelag


TILLITSVALGTE 2015/2016 STYRET Medlemmer Anders Marthinussen, styreleder Ture Haugen* Kristian Roksvåg* Liv Rosenlund Vidar Fagerheim Heidi Sæther (ansattes representant) Hedda E. Nielsen/Robert Nordvik (kommunens representant) Varamedlemmer Astrid Rønning* Erik Aasprong* Margrete Magerøy * Gunn Eva Mjønes* Inger Øksenvåg* (ansattes ­representant) Torbjørn Sagen/Erik Hansen (kommunens representant)

VALGKOMITÉEN Medlemmer Sigurd Marsteen* Steinar Betten* Gro Løvik* Gunn Tove Myrseth* Anders Marthinussen (styrets ­representant)* Varamedlemmer Tina H. Sakshaug* Inger Lise Berg* Vidar Fagerheim (styrets representant)* De som er markert med stjerne, er på valg i 2016.

ADMINISTRASJON PR. 1. MAI 2016 LEDELSE, STAB OG UTVIKLING Vidar Solli, adm. dir. Liv Berit Bach REGNSKAP, FORVALTNING OG MEDLEM Inger Øksenvåg, leder regnskap og forvaltning Brynjar Jacobsen Iren Gimnes Karianne Hammervik Strand Britt Stokke, teamleder forvaltning Berit Ludvigsen Anita Larsen Joakim Øksenvåg Tina Helen Sakshaug

TEKNISKE TJENESTER Johan Grønvik, teknisk sjef Pål Sæther Eivind Gjerde Roger Storsæther Kåre Gjengstø KBBL EIENDOMSMEGLING Heidi Sæther, fagansvarlig Rune Johansen Karen Heggset Monge Ansgar Løvold Gunnar Andreas Kjønnøy Mali Ørbog Randi Kvisvik Hansen

VÅR VISJON KBBL skal bidra til at Kristiansunds­regionen blir verdens beste bosted!

Årsmelding og regnskap 2015

7


2015 KORT OPPSUMMERT I 2015 fikk KBBL med datterselskaper et samlet overskudd på kr. 10 408 797. Vi har fått tilført 30 nybygde boliger til forretningsførsel, gjennom bygging i egenregi (Wesselsgate 10 brl., Draget brl. og Lyhsenga brl.) og gjennom andre (Fiskergata 14 brl.) Ved årsskiftet hadde KBBL 4435 medlemmer. Stadig flere finner det ­formålstjenlig å være medlem i boligbyggelaget, motivert ut i fra både medlemsfordeler og opptjening av ansiennitet. Vi får stadig henvendelser fra frittstående borettslag og sameier i Kristian­ sund som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører.

Draget Borettslag

Wesselsgate 10 Borettslag

8

AL Kristiansund Boligbyggelag


Lyhsenga 2 Borettslag

VIRKSOMHETSOMRÅDENE REGNSKAP OG BOLIGFORVALTNING For å spisse vår kompetanse og for å effektivisere prosesser, er det gjennomført en omorganisering på avdelingen for økonomi og forvaltning. Fra høsten 2015 ble avdelingen delt i fagområdene regnskap og forvaltning/ medlem, og vi tror dette vil bedre tilbudet til kunder, samt bli bedre for de ansatte. Fra august 2015 ble Joakim Øksenvåg ansatt som ny forvaltningskonsulent. KBBL utførte forretningsførsel for 2 154 boligenheter. Av disse var 420 i frittstående borettslag og 144 i sameier/ stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap til boligselskap utføres også regnskapstjenester for 12 aksjeselskap og 1 sameie, samt sekretær- og regnskapstjenester for alle datterselskapene og KBBLs eget regnskap. Det nettbaserte verktøyet «Styreportalen» letter arbeidet for de tillitsvalgte i boligselskapene, og er tatt i bruk av alle våre boligselskap fra 1.1.2016. Det er som tidligere år avholdt tre kurs

rettet mot boligselskapenes tillitsvalgte. I februar holdt vi kurs om regnskap og gjennomføring av generalforsamling, i mai et kurs for nye tillitsvalgte og i september en temakveld om vedlikehold, styrets ansvar og budsjettering. I tillegg ble det i oktober avholdt møte om tilskudd til heis, der aktuelle borettslag uten heis var invitert.

TEKNISKE TJENESTER Det har i 2015 vært stor aktivitet på teknisk avdeling i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygninger i våre boligselskaper. Når det gjelder nybygging ble det ferdigstilt 30 boenheter i 2015, og igangsatt bygging av ytterligere 22 boenheter som ferdigstilles i løpet av 2016. For å kunne øke innsatsen mot nybygging, er staben utvidet til fem medarbeidere, ved ansettelse av Kåre Gjengstø fra august 2015. De ansatte på teknisk avdeling har lang erfaring og bred kompetanse fra byggebransjen som gir inngående

Forvaltede boliger

Borettslag/ boligselskaper

Årsmelding og regnskap 2015

9


kunnskaper om nybygg, boligfornyelse og forvaltning av bygninger. 4 av de ansatte har mesterbrevutdanning, og 3 av disse er i tillegg utdannet og sertifisert som takstmenn. KBBL har høy fokus på kursing og oppdateringer og innehar sentral godkjenning innenfor de fagområdene som det kreves ansvarsrett for og som gjelder våre tjenesteområder. Teknisk avdeling har i 2015 hatt oppfølging av en rekke små og store forsikringsskader i våre boligselskap. Det har dessverre forekommet større branner i borettslag den senere tiden, blant annet en firemannsbolig som ble totalskadd og måtte rives og erstattes med et nytt bygg. Teknisk avdeling jobber kontinuerlig mot boligselskap­ ene og økt fokus på brannforebyggende arbeid for å redusere faren for brann. Dette vil også bli tema på kurs for tillitsvalgte i boligselskapene i 2016.

REHABILITERINGER

2

4

Igangsatt

Ferdigstilt

NYE BOLIGER

22 Igangsatt

10

30 Ferdigstilt

AL Kristiansund Boligbyggelag

Avdelingen har i 2015 tatt i bruk nytt kvalitetssystem som ivaretar alle faser i våre tjenester. Gjennom det nye kvalitetssystemet vil det etter hvert komme tilbud om nye tjenester for våre boligselskaper med blant annet, internkontrollsystem, HMS- system, arkivhotell med mer. Det er viktig for KBBL og boligselskapene at våre medlemmer kan bo lengre hjemme i sine boliger. KBBL tok derfor initiativet til et prosjekt vedrørende installering av heis i ­eksisterende bygg, der Husbanken kan gi tilskudd på inntil 50% av prosjektering- og installeringskostnadene. Foreløpig prosjekteres nå heismuligheter i 6 ulike boligselskap, der totalt 200 boenheter kan bli gjort tilgjengelig via heis, hvis boligselskapene vedtar dette.

Tekniske tjenester  nybygging  rehabilitering- og boligfornyelse  bygningstilsyn med 10- års vedlikeholdsplanlegging  oppfølging av forsikringsskader I tillegg til dette tilbyr teknisk avdeling tjenester som er rettet mot boligselskapene, entreprenører, banker, for­ sikringsselskap, private husbyggere og andre utbyggerselskap:  trykktesting av nye boliger  termografering  uavhengig kontroll  byggelånsoppfølging  radonmåling  skade- og reklamasjonstaksering  generell byggeteknisk rådgiving Rehabiliteringer ferdigstilt i 2015 Galeas- Skonnertgata Borettslag, Fløya Terrasse Borettslag, Knudtzondalen Borettslag, Hegerberget 2-8 Borettslag. Rehabiliteringer påbegynt i 2015 Sameiet Freiveien 79, ­Sol­svingen Borettslag. Nye boliger ferdigstilt i 2015 10 boliger i Wesselsgate 10 Borettslag, 6 boliger i Draget Borettslag og 6 ­boliger i Lyhsenga 2 Borettslag. I tillegg har Harald Schalde fullført ­Fiskergata 14 Borettslag med 8 bolig­er som vil bli et tilknyttet borettslag til KBBL. Nye boliger igangsatt i 2015 8 boliger i Dragatoppen Borettslag, 6 boliger i Skjærva Borettslag, 6 boliger i Strykjernet Borettslag og 2 boliger i Draget Borettslag.


1

2

3

4

BILDENE VISER NOEN REHABILITERINGER OG NYE BOLIGER I 2015 1  Fløya Terrasse Borettslag 2  Galeas-Skonnertgata Borettslag 3  Knudtzondalen Borettslag 4  Hegerberget 2–8 Borettslag 5  Wesselsgate 10 Borettslag 6  Draget Borettslag 7  Lyhsenga 2 Borettslag

5 6

7

Årsmelding og regnskap 2015

11


EIENDOMSMEGLING Vi selger alle typer boliger og vårt primærområde er Kristiansund og Averøy. Borettslagene ligger «vårt hjerte nærmest» og er vårt største satsningsområde – både når det gjelder brukte og nye boliger. Vårt hovedfokus er lokalkunnskap – samt erfarne, lokalkjente og kompetente eiendomsmeglere. I et marked med tøff konkurranse mellom eiendomsmeglerne, mange boliger for salg

– samt et arbeidsmarked i nedgang, er den personlige oppfølgingen avgjørende. Vi har tildelt hvert borettslag en av våre meglere, slik at både selgere, styret eller forvaltningskonsulenten enkelt kan kontakte «riktig» megler med kunnskapen om borettslaget. Vi utvidet staben i 2015 med ansettelse av Gunnar Andreas Kjønnøy som ny megler, han startet hos KBBL eiendomsmegling 1. april 2015. Eiendomsmeglingen teller nå 5 eiendomsmeglere (inklusiv fagansvarlig), en medhjelper og en oppgjørsmedarbeider.

SAMEIET KBBL SERVICESENTRAL Servicesentralen har i 2015 økt fra 3 til 5 ansatte, Odd-Erik Skaget ble ansatt som ny driftsleder fra 10.08.2015. Fokusområdet i sentralen er rene vaktmestertjenester, og ca. 25% av boligselskapene i KBBLs portefølje benytter Sameiet KBBL Servicesentral som sin vaktmester. Det vises for øvrig til Sameiet KBBL Servicesentral sin egen årsmelding.

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL Prosjekt AS  Utvikling av boligprosjekt 100 %

KBBL Utleieboliger AS KBBL Servicesentral AS Utleie av boliger Vaktmester og håndverker­tjenester 100 % 100 %

KBBL Mino AS  50 % KBBL Bygg AS  50 % KBBL Skorpa AS  100 % (66,67 % eier av Skorpa Eiendom AS) Nergata 8 AS  20 % Kristiansund Boligutvikling AS  50 % P. Bendixensgate 4 AS  33,33%

12

AL Kristiansund Boligbyggelag

Sameiet KBBL Servicesentral (deleier) Nordic Light AS (16,3 %) Ulike BBL samarbeids­selskap


REGNSKAP/ØKONOMI 2015 2014 2013 Driftsinntekter 27 768 353 24 945 437 25 071 902 Driftsresultat 1 895 774 367 239 -2 042 888 Årsresultat 10 408 797 1 272 766 -215 825 31.12.15 31.12.14 31.12.13 Balansesum 50 420 127 40 116 940 37 883 025 Egenkapital 34 306 281 23 824 285 22 014 362 Egenkapitalprosent 68,04% 59,39% 58,11%

Regnskapet for 2015 viser et driftsoverskudd på kr 1 895 774,-. Med årsresultater i datterselskaper og selskaper hvor KBBL har eierandeler, blir overskuddet kr 10 408 797,-. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at overskuddet på kr 10 408 797,- disponeres ved overføring til fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital. Styremøter Styret har avholdt 6 møter og behandlet i alt 40 protokollførte saker. I tillegg har det vært gjennomført en årlig strategisamling med styret. Valgkomiteen har hatt ett møte. Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 18. mai 2015 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar kr 88 000,Styremedlemmers honorar kr 22 000,Møtegodtgjørelse pr.møte kr 1 320,-

Årsmelding og regnskap 2015

13


Ansatte

Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. For dette styrearbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2015 utgiftsført med kr 309 320,-.

så langt ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2015. Samlet sykefravær utgjør 2,4 %, hvor det noe høyere utslaget fra forrige år skyldes 2 langtidssykemeldinger.

Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretningsskikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. korrupsjon og nærståendeproblematikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hendelser.

Likestilling Pr. 31.12.15 hadde bedriften 24 fast ansatte, hvorav elleve menn og tretten kvinner. Styret består av fire menn og tre kvinner. Styret har ut fra vurdering av antall ansatte og stillingskategorier

Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter Boligbyggelaget har ikke drevet med forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2015.

MEDLEMMER OG MEDLEMSKAP

Medlemmer

14

AL Kristiansund Boligbyggelag

Kristiansund Boligbyggelag hadde 4435 medlemmer ved utgangen av 2015 og det var 244 nye medlemmer som meldte seg inn i løpet av året. Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste medlemsfordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg er det mange gode lokale medlemsavtaler tilgjengelig for KBBLs medlemmer, og det jobbes kontinuerlig både lokalt og nasjonalt med å skaffe flere unike avtaler til alle våre medlemmer. I Bomagasinet (opplag ca 4.800), på våre hjemmesider og på Facebook forsøker vi å formidle saker som er interessante for både våre boligselskaper og for våre enkeltmedlemmer, enten det er knyttet til gode medlemsfordeler eller knyttet til det «å bo».

tnr: RT Kor KO MS DLE snr: lem Med : til dig Gyl

ME

KBBL MEDLEMSKAP

– en verdifull gave!


SAMFUNNSENGASJEMENT

IDRETT

K

U

ET

G U NG E

N ÆRM ILJ

O RN

Ø

BA

UR LT

AK T IV IT

De siste årene har KBBL hatt følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!» For KBBL er det viktig å være en virksomhet som er en samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærmiljøet, og å være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og kultur er arenaer vi både deltar i, støtter økonomisk og er positive ambassadører for. De siste årene har aktiviteter som Nordic Light, KBK og sponsing av aktiviteter for barn og unge vært de bærende elementer i vår rolle som støttespiller. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag 290.000 kr i 2015.

PLANER FREMOVER Både gjennom vår ordinære forretningsdrift og gjennom vår rolle som samfunnsengasjert støttespiller, ønsker vi å signalisere at vi sikter høyt, søker kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fortsette med å utgjøre en forskjell i nærmiljøet vårt. Vi har et sterkt ønske om å være med å ta grep om by- og sentrumsutviklingsprosjekter i tiden fremover. Et mål for 2016 er å ta grep om øvre del av Skolegata, mellom våre egne bygårder og gamle Langveien Ungdomsskole, ved å fornye og forbedre gatemiljøet slik at det blir en positiv opplevelse å oppholde seg her. I tillegg ønsker vi å sette opp en kopi av en gammel Narvesenkiosk. I skrivende stund er denne under bygging, og vil bli ferdig til KBBLs 70-års-

jubileum i september 2016. Jubileet vil også bli markert med diverse arrangementer gjennom året 2016. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner både innen nybygging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon, men også ved bruk av gode samarbeidspartnere. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus på spennende utbyggingsprosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for.

Årsmelding og regnskap 2015

15


I 2016 og for årene fremover har vi mange spennende boligprosjekter under planlegging. Vi søker variasjon, både i beskaffenhet og beliggenhet på boligene, og håper vi treffer godt på det markedet ønsker. Vi jobber fremdeles mot å realisere spesielt sentrums­nære seniorboliger, og våre

bygårder i Skolegata er mest aktuelle for å få realisert et slikt prosjekt på forholdsvis kort sikt. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2015.

Kristiansund, 02. mai 2016 I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag

16

AL Kristiansund Boligbyggelag

Anders Marthinussen styreleder

Ture Haugen nestleder

Kristian Roksvåg styremedlem

Vidar Fagerheim Liv Rosenlund styremedlem styremedlem

Robert Nordvik kommunens representant

Heidi Sæther ansattes repr.

Vidar Solli adm. dir.


9

3

7

8

2

REGNSKAP 0

4 5

4

1

2

7

6

7

6

4

9 3

8

0

8


RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTER

2015

2014

Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

7 347 804 9 734 625 8 688 649 1 148 499 848 777 27 768 353

6 669 172 8 094 625 7 977 355 799 600 1 404 684 24 945 437

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1,2 Avskrivning på varige driftsmidler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

2 955 568 16 976 287 782 146 5 158 578 25 872 579

3 154 658 16 143 418 873 270 4 406 851 24 578 198

1 895 774

367 239

Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 4 Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter

9 286 753 10 328 113 833 60 079 9 470 993

1 085 544 0 256 062 32 597 1 374 203

Finanskostnader Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap 4 Sum finanskostnader Netto finansposter

343 694 1 956 345 650 9 125 343

349 187 5 000 354 187 1 020 016

Ordinært res. før skattekostnad

11 021 117

1 387 255

612 320

114 489

Ordinært resultat

10 408 797

1 272 766

Årsresultat

10 408 797

1 272 766

Overføringer og disponeringer Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

9 286 753 1 122 043 10 408 797

1 085 544 187 222 1 272 766

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Skattekostnad på ordinært resultat

10M

Årsresultat

5

Driftsresultat

8M 6M 4M 2M 0 -2M 2011

18

AL Kristiansund Boligbyggelag

2012

2013

2014

2015


BALANSE EIENDELER NOTER 31.12.15 31.12.14 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 5 0 12 629 Sum immaterielle eiendeler 0 12 629 Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3,6 Andre varige driftsmidler 3,6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,6 Sum varige driftsmidler

11 593 494 967 161 47 000 12 607 655

12 020 905 1 287 897 81 000 13 389 802

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4 Lån til foretak i samme konsern 4 Investeringer i aksjer og andeler 7 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

22 248 868 2 958 185 714 601 50 000 25 971 655 38 579 310

12 962 115 797 775 714 601 0 14 474 491 27 876 922

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

2 172 6 825 325 6 827 497

49 627 6 588 415 6 638 042

Bankinnskudd, kontanter o.L. 8 Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 013 321 11 840 817 50 420 127

5 601 976 12 240 018 40 116 940

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9 Overkurs 9 Sum innskutt egenkapital

2 024 050 3 230 000 5 254 050

1 950 850 3 230 000 5 180 850

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 9 Annen egenkapital 9 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

21 043 468 8 008 763 29 052 231 34 306 281

11 756 715 6 886 720 18 643 435 23 824 285

GJELD Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 5 Sum avsetning for forpliktelser

392 736 392 736

0 0

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Sum annen langsiktig gjeld

10 592 819 10 592 819

11 073 828 11 073 828

Sum langsiktig gjeld

10 985 555

11 073 828

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

1 120 368 56 315 2 165 869 1 785 739 5 128 291 16 113 846 50 420 127

1 908 837 29 591 1 522 559 1 757 839 5 218 827 16 292 655 40 116 940

Kristiansund, den 31.12.2015 / 02.05.2016 Kristian Roksvåg  styremedlem Robert Nordvik  kommunens representant

Anders Marthinussen  styreleder Vidar Fagerheim  styremedlem Heidi Sæther  ansattes repr.

Ture Haugen  nestleder Liv Rosenlund  styremedlem Vidar Solli  adm. dir.

Årsmelding og regnskap 2015

19


NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til be­tal­ ing innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

NOTE 1 Lønnskostnad Selskapet har hatt 21,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 13 001 863 2 014 929 1 622 157 337 338 16 976 287

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

I fjor 11 928 816 1 940 406 1 497 009 777 187 16 143 418 1 186 989 309 320 53 741 1 675 15 910 71 326

NOTE 2 Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Antall personer som omfattes Aldersfordeling: <30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år >60 år

20

2015 24

2014 21

2013 24

4 5 8 4 3

3 3 10 4 1

3 4 11 4 2

AL Kristiansund Boligbyggelag

NOTE 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Forretningsbygg/ Andre varige Driftsløsøre, Sum eiendommer driftsmidler inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 13 933 336 6 555 785 254 453 20 743 574 + Tilgang 0 0 0 0 - Avgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 13 933 336 6 555 785 254 453 20 743 574 Oppskrivning pr. 1/1 3 230 000 0 0 3 230 000 - Avgang 0 0 0 0 Oppskrivning pr. 31/12 3 230 000 0 0 3 230 000 Akk. av/nedskr. pr 1/1 5 142 431 5 267 889 173 453 10 583 772 + Ordinære avskrivninger 362 411 320 735 34 000 717 146 + Avskr. på oppskrivning 65 000 0 0 65 000 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12

5 569 842

5 588 624

207 453

11 365 918

Balanseført verdi pr 31/12

11 593 494

967 161

47 000

12 607 655

1-33

10-33

Prosentsats for ord.avskr

10-20

NOTE 4 Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost Balanseført Eier- og Egenkapital stemmeandel KBBL Prosjekt AS 1 000 000 16 635 023 100,00% KBBL Utleieboliger AS 105 400 5 208 222 100,00% KBBL Servicesentral AS 100 000 405 623 100,00% Totalt 1 205 400 22 248 868 Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL KBBL KBBL Service Prosjekt AS Utleieboliger AS Sentral AS Inngående balanse pr 01.01. 11 648 626 1 011 868 301 621 +/- Inntektsført resultat 4 986 397 4 196 354 104 002 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 16 635 023 5 208 222 405 623 Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Kortsiktig fordring Langsiktig fordring

Virksomhetstype: Datterselskap Datterselskap

Pr 31.12. i år 0 2 958 185

Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap

0

Pr 31.12. i fjor 0 797 775 0

NOTE 5 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt

11 021 117 -9 266 845 85 223 1 839 494 1 702 946 136 548 12 974 627 36 868 19 447 56 315


REVISORS BERETNING +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) +/- For lite avsatt skatt tidligere år = Ordinær skattekostnad Skattesats i inntektsåret

392 736 12 629 150 640 612 320 27

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Utsatt skatt/utsatt skattefordel + Driftsmidler inkl. goodwill + Utestående fordringer + Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) + Gevinst- og tapskonto - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt

56 315 56 315

2015 2 079 633 -217 679 30 240 12 994 334 242 0 1 570 946

2014 2 263 210 -207 077 30 240 16 243 446 447 1 702 946 -46 777

392 736 0 0

0 46 777 46 777

0 0 0

12 630 3 0

Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 10 592 819

I fjor 11 073 828

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 Øvrig driftstilbehør Driftsløsøre Sum pantsatte eiendeler

11 593 494 967 161 47 000 12 607 655

12 020 905 1 287 897 81 000 13 389 802

Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel Ikke bokført utsatt skattefordel

NOTE 6 Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar

NOTE 7 Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Aksjer i Kvernberget Vekst AS Aksjer i Nordic Light AS Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Andel i Sameiet KBBL Servicesentral Sum investeringer i aksjer og andeler

200 000 100 000 123 100 15 000 250 001 25 000 1 500 714 601

NOTE 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 621 873 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 542 009.

NOTE 9 Andelskapital

Aksjekapital / Overkurs selskapskapital fond Pr 1.1. 1 950 850 3 230 000 +Fra årets resultat 0 0 -Til årets resultat 0 0 +/-Andre transaksjoner: 73 200 0 =Pr 31.12. 2 024 050 3 230 000

Andre transaksjoner andelskapital består av: Utmeldinger og nytegning av andeler.

Fond for Annen EK / vurderings- udekket tap forskjeller 11 756 715 6 886 720 9 286 753 1 122 043 0 0 0 0 21 043 468 8 008 763

UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL, som består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 10.408.797 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kristiansund Boligbyggelag AL per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansund, den 03.05.2016. Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

Årsmelding og regnskap 2015

21


KBBL BLIR 70-ÅRSJUBILANT 13. SEPTEMBER 2016

KBBL ønsker dette året å markere vårt 70-årsjubileum til glede for både medlemmer, kunder, boligselskap­er, ansatte og for vårt nærmiljø. I jubileumsåret har vi mange «annerledes-prosjekter» under planlegging, og noen av dem kan dere se ideene til under. I tråd med vår visjon ønsker vi å bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted. Gjennom året vil dere kunne merke flere tiltak – både «stasjonære» og «opplevelsesbaserte» – som bidrar til dette.

KBBL bygger en autentisk gammel Narvesenkiosk. Vil bli ferdig til jubileet i september 2016.

Vi skal gjøre øvre del av Skolegata koselig! Men hvordan skal det bli?

Lek?

Utstilling? Opplevelser fra KBBL til deg!

KBBL er kampsponsor på cupkamp KFK-Molde, 13. april 2016.

Park og pause?

KBK og KBBL arrangerer rebusløp for barn, lørdag 4. september.

Jubileumsarrangement når KBBL fyller 70 år, 13. september 2016.


BOLIGSELSKAP OG ANDRE SELSKAP TILSLUTTET KBBL SOM FORRETNINGSFØRER

Allanengen Borettslag

Jøritunet Borettslag

Sameiet Nerlandsdalen 3

Bendiksensgate 43–47 Borettslag

Karihola Borettslag

Sameiet Storgata 18

Bentnesveien Borettslag

Karitunet Borettslag

Skonnert/Schjetnansgate Borettslag

Borettslaget «Det Knudtzonske Hus»

Kariveien Borettslag

Solsvingen Borettslag

Borettslaget Måseveien 20

Karo 1 Borettslag

Stavnesveien Borettslag

Boxaspenenga Borettslag

Kirkelandet Borettslag

Stift. Frei Trygdeboliger

Brattøya Sjøstuer Borettslag

Kjørsetorget Borettslag

Stift. Frei Utleieboliger

Breilisikten Borettslag

Knudtzondalen Borettslag

Stift. Omsundet Trygdeboliger

Bremsneshatten Borettslag

Kokkolaveien Borettslag

Storbakken Borettslag

Byhagen Kristiansund Borettslag

Kroghkaia Borettslag

Storenggata 1–6 Borettslag

Dahlbakken Borettslag

Kvennberggata 31–39 Borettslag

Storgata 89–95 Borettslag

Dalegata 21 Borettsalg

Kvennberggata 43–47 Borettslag

Storskarven Borettslag

Dalegata 3–5 Borettslag

Liabø Borettslag

Sørsundveien 37 Borettslag

Dalegata 40 Borettslag

Liatun Borettslag

Talgøenga Lag 1 Borettslag

Dalegata 54bcd Borettslag

Lille Skaugum Borettslag

Talgøenga Lag 2 Borettslag

Draget Borettslag

Lyhsalmenningen Borettslag

Talgøenga Lag 3 Borettslag

Fiskergata 14 Borettslag

Lyhsalmenningen II Borettslag

Talgøenga Lag 4 Borettslag

Flintegata Borettslag

Lyhsenga 2 Borettslag

Talgøenga Lag 5 Borettslag

Fløya Terrasse Borettslag

Makrellsvingen Borettslag

Teistholmveien Borettslag

Fredericiaveien Borettslag

Marcussundet Borettslag

Terrasseveien velforening

Fredriciaveien 41 Borettslag

Marstrandsgata 17 Borettslag

Tors vei Borettslag

Furuveien Borettslag Røsand

Marstrandsgata 19 Borettslag

Undervisningspersonalets Borettslag

Galeas/Skonnertgate Borettslag

Midtbyen Hage Borettslag

Vestre Bydel 1 Borettslag

Ganger Rolfsgate Borettslag

Milnveien 1 Borettslag

Vestre Bydel 2 Borettslag

Gomagata 29–35 Borettslag

Myra Borettslag

Wesselgate 10 Borettslag

Gomagata 30–34 Borettslag

Nedre Enggate 13 Borettslag

Ørnvika Borettslag

Gomalandets Borettslag

Nergata 8 BRL

Grendalsgata 1–5 Borettslag

Nordlandet Borettslag

Grendalsgata 24–34 Borettslag

Nordvesten Terrasse Borettslag

AL Kristiansund Boligbyggelag

Grendalsgata 6–22 Borettslag

Norfinn Bo & Ro Borettslag

Fager Holding AS

Grindalsenga Borettslag

Ole Jullumsgate Borettslag

Faktisk AS

Grindhaugen Borettslag

Omagata Borettslag

Folkets Hus Kristiansund SA

H. Brinchmannsvei Borettslag

Ormtunga Borettslag

KBBL Bygg AS

Hauggt. 22 Borettslag

Parken Borettslag

KBBL Mino AS

Havgapet Borettslag

Rensvik Borettslag

KBBL Prosjekt AS

Havsikten Borettslag

Rensviktunet Borettslag

KBBL Servicesentral AS

Hegerberget 16–34 Borettslag

Roligheten 2 Borettslag

KBBL Skorpa AS

Hegerberget 2–8 Borettslag

Roligheten Borettslag

KBBL Utleieboliger

Horisonten Borettslag

Røsandåsen Borettslag

Kristiansund Boligutvikling

Härnösandveien Borettslag

Rådhustunet Borettslag

Nergata 8 AS

Innlandets Borettslag

Sameiet Freiveien 79

Nordic Light Events AS

Ivar Aasensgate 15 Borettslag

Sameiet KBBL Servicesentral

P. Bendixensgate 4 AS

Jørihaugen Borettslag

Sameiet Langveien 36

Shiplog AS

Jørihaugen Terrasse Borettslag

Sameiet Langveien 72

Skorpa Eiendom AS

Årsmelding og regnskap 2015

23


KBBL Langveien 16 6509 Kristiansund 71 58 74 00 firmapost@kbbl.no www.kbbl.no

24

AL Kristiansund Boligbyggelag


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.