Årsmelding 2014

Page 1

2014

ÅRSMELDING ÅRSMELDING OG OG REGNSKAP A L

REGNSKAP

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Y G G E L A G


INNHOLD 03

KBBL

04

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

05

KBBL EIENDOMSMEGLING

06

REHABILITERINGER OG NYE BOLIGER

10 ORGANISERING

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014

10

PLANER FREMOVER

11

RESULTATREGNSKAP

12 REGNSKAP

Forsidebilde: Roar Halten Bilder side 6: Håvard Løberg

13 BALANSE

Design: EKH Grafisk

14

NOTER TIL REGNSKAPET

Papir: Edixion

15

REVISORS BERETNING


ADMINISTRASJON

TILLITSVALGTE

LEDELSE Vidar Solli, Adm. dir.

STYRET Medlemmer Anders Marthinussen* Ture Haugen Kristin Roksvåg Liv Rosenlund* Monika Eeg* Heidi Knutsen*(ansattes representant) Hedda E. Nielsen (kommunens representant)

pr. 1. mai 2015

ØKONOMI- OG FORVALTNING Britt Stokke, Kontorleder Inger Øksenvåg, Regnskapsansvarlig Brynjar Jacobsen Marit Skarvøy Iren Gimnes Berit Ludvigsen Anita Larsen TEKNISKE TJENESTER Johan Grønvik, Teknisk sjef Pål Sæther Eivind Gjerde Roger Storsæther KBBL EIENDOMSMEGLING Heidi Knutsen, Fagansvarlig Rune Johansen Karen Heggset Monge Ansgar Løvold Gunnar Andreas Kjønnøy Mali Ørbog Berit Bjercke Randi Kvisvik Hansen MARKED- OG MEDLEM Liv Berit Bach, Leder marked- og medlem Tina Helen Sakshaug

2014/2015

Varamedlemmer Vidar Fagerheim* Astrid Rønning* Erik Aasprong* Gunn Eva Mjønes* Inger Øksenvåg* (ansattes representant) Torbjørn Sagen (kommunens representant) VALGKOMITÉEN Medlemmer Sigurd Marsteen* Steinar Betten* Gro Løvik* Gunn Tove Myrseth* Kristian Roksvåg (styrets representant)* Varamedlemmer Tina H. Sakshaug* Inger Lise Berg* Ture Haugen (styrets representant)* De som er markert med stjerne, er på valg i 2015.


4

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

ÅRSMELDING 2014 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor i Kristiansund er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte – samt å forvalte boliger for andelseierne.

Hovedtrekk I 2014 fikk KBBL med datterselskaper et samlet overskudd på kr 1 272 766. Det har vært ferdigstilt 6 bolig­er i Flintegata Borettslag og 6 boliger i Roligheten 2 Borettslag (bygd av Kristiansund kommune). Ved årsskiftet hadde KBBL 4377 medlemmer. Flere finner det formålstjenlig å være medlem i boligbyggelaget, motivert ut i fra både medlemsfordeler og opptjening av ansiennitet. Vi får stadig henvendelser fra frittstående borettslag og sameier i Kristiansund som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører. Siden vedtak på sist generalforsamling har vi foretatt utredning av mulig fusjon med OBOS. Parallelt med disse fusjonsforhandlingene har KBBL jobbet med å effektivisere organisasjonen. Arbeidet med disse to prosessene har gitt positive synergier hvor vi har fått resultatforbedring i driften og trygghet på at drift som et selvstendig boligbyggelag vil kunne gi gode medlemstjenester i årene fremover. Med dette som bakteppe, og blant annet sterke signaler fra våre medlemmer så har styret besluttet å avslutte fusjonsforhandlingene. KBBL vil drive videre som et selvstendig og lokalt forankret boligbyggelag, med et våkent blikk for endringer i behov og samfunnsutviklingen generelt.

Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2014. Samlet sykefravær utgjør 1,7 %.

Likestilling Pr. 31.12.14 hadde bedriften tjueen fast ansatte, hvorav åtte menn og tretten kvinner. Styret består av tre menn og fire kvinner. Styret har ut fra vurdering av antall ansatte og stillingskategorier så langt ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretningsskikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. korrupsjon og nærstående problematikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hendelser.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter Boligbyggelaget har ikke drevet med forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2014.


Illustrasjonen viser Draget Borettslag, som ble på­begynt i 2014, og hvor noen allerede har flyttet inn.

5

Økonomi og forvaltning KBBL arbeider stadig for å få gode tilbud for våre medlemmer og boligselskap. På grunn av vår store forvaltningsportefølje har vi blant annet klart å fremforhandle et meget godt banktilbud, noe som gir lavere rente på lån og høyere avkastning på innskudd for våre kunder. Stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som er en «fullskala» forretningsfører, med tjenester som blant annet rådgiving, sekretærtjenester, deltakelse i styremøter, generalforsamlinger og opplæring av tillitsvalgte, i tillegg til regnskapsførselen. Det nettverkbaserte verktøyet «Styreportalen» letter arbeidet for tillitsvalgte, og tas i bruk av alle våre boligselskap fra 1.1.2016. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel fra frittstående borettslag og sameier, noe som gir oss en bekreftelse på at våre tjenester oppleves som konkurransedyktige. KBBL har i 2014 utført forretningsførsel for totalt 2114 enheter. Av disse var 271 leiligheter i frittstående borettslag og 139 i sameie, aksjeselskap og stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap for boligselskap har avdelingen også regnskapstjenester for 10 aksjeselskap, samt sekretær- og regnskapstjenester for alle datterselskapene, tilknyttede selskap og KBBLs eget regnskap.

Kursvirksomhet I 2014 som tidligere år har vi avholdt kurs på vinteren hvor vi forbereder våre tillitsvalgte på regnskap og gjennomføring av generalforsamling. Nye styreledere i boligselskapene fikk som vanlig en kurskveld i juni som en innledning til sitt nye tillitsverv. I slutten av september ble det gjennomført kurs om rehabilitering og vedlikeholdsprogram i boligselskap, samt om budsjettering. I forbindelse med utreding av mulig fusjon er det også gjennomført to idédugnader hvor vi inviterte alle tillitsvalgte til å være med å diskutere og forme «Fremtidens KBBL». Vi benytter nå vårt nye konferanselokale «Kafè Kristiansund» i Skolegata 14, til både kurs, møter og andre tilstelninger.

KBBL eiendomsmegling KBBL eiendomsmegling formidler salg av både borettslagsleiligheter og fast eiendom – i tillegg til ny­­ prosjekt. Vi har en effektiv og dyktig meglerstab som tilpasser markedsføringen av boligene og sørger for god oppfølging av våre kunder. Vi tilbyr gratis og uforpliktende verdivurdering, som både kan brukes ved salg og refinansiering av lån. Medlemstilbudet til KBBLs medlemmer er 20% rabatt på meglerprovisjonen. 2014 har for eiendomsmeglingen sin del vært preget av tøff konkurranse i markedet og markedssving­


6

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

1

2

3

4

5

Bildene viser noen rehabiliteringer og nye boliger i 2014 1 Talgøenga lag 4 Borettslag 2 Parken Borettslag 3 Galeas-/Skonnertgate Borettslag 4 Allanengen Borettslag 5 Flintegata Borettslag 6 Fløya Terasse Borettslag 7 Roligheten 2 Borettslag

6

7


2014: ÅRSMELDING OG REGNSKAP

7

ninger. Avtalen med boligsamvirkets meglerkjede, Garanti, har vært svært positiv for eiendomsmeglingen – både de faglige systemene og konkurransene blant meglerne. En av våre meglere ble i 2014 kåret til årets megler på nyboligsalg, og som månedens megler tre ganger i løpet av 2014. Garanti har 25 kontorer, så vi er veldig stolt over disse utmerkelsene. Vi har utvidet åpningstidene i vårt salgslokale på Amfi Futura, og har nå åpent her hver dag. Det er gjort noen endringer i bemanningen på avdelingen, og vi har i 2015 styrket meglerstaben, da vi har tro på fremtiden og ønsker å være godt rustet til å nå våre mål i 2015.

Tekniske tjenester KBBL leverer de fleste tekniske konsulenttjenester til boligselskapene og KBBLs datterselskaper – men også til andre samarbeidspartnere ved behov. I 2014 har aktiviteten vært rimelig stor i forbindelse med rehabilitering av eksisterende borettslag, samt ferdigstillelse og igangsetting av nye byggeprosjekter. I tillegg kommer oppfølging av ulike forsikringsskader, samt skadeforebyggende tiltak ute i borettslagene og sameiene. Teknisk avdeling ble i 2014 utvidet fra tre til fire medarbeidere, der tre av disse i all hovedsak har jobbet med rehabilitering og vedlikeholdsplanlegging for våre borettslag i 2014. Styret i KBBL ønsker nå å øke innsatsen mot nybyggingen, og teknisk avdeling vil derfor bli styrket med ytterligere en person i løpet av 2015. Det er også et satsingsområde for KBBL og for vår tekniske avdeling at vi skal bidra til å øke kunnskapen i byggebransjen i vårt nærmiljø. Særlig er dette viktig for at vi skal få mindre byggefeil og bedre rutiner for håndtering av reklamasjoner. I denne forbindelse arrangerer teknisk avdeling kurs for entreprenører og utbyggere på Nordmøre. Slike kurs øker sannsynligheten for at utbyggere og entreprenører følger samme rutiner og spilleregler når vi møtes på byggeplassene, og kursene får mange positive tilbakemeldinger. Teknisk avdeling har på slutten av 2014 tatt i bruk nytt kvalitetssystem. Gjennom det nye kvalitetssystemet vil det også komme tilbud om nye tjenester for våre boligselskap. Dette er nettbaserte tjenester som blant annet internkontrollsystem, HMS-system, arkivhotell med mer.

Tjenester som tilbys: Prosjekt- og byggeledelse Energimerking Trykktesting og byggtermografering Uavhengig kontroll

Generell taksering Tilsynsbefaring og vedlikeholdsplan Radonmåling Byggelånskontroll

Rehabiliteringer ferdigstilt i 2014

Rehabiliteringer igangsatt i 2014

Talgøenga lag 4 Borettslag, Myra Borettslag, Makrellsvingen Borettslag, Allanengen Borettslag, Bendiksensgate Borettslag, Storenggata 1–6 Borettslag, Talgøenga lag 2 Borettslag, Nedre Enggate 13 Borettslag, Parken Borettslag.

Karihola Borettslag, Galeas- Skonnertgata Borettslag, Teistholmveien Borettslag og Fløya Terrasse Borettslag.

Nye boliger ferdigstilt i 2014 6 boliger i Flintegata Borettslag. I tillegg har Kristiansund kommune fullført 6 boliger i Roligheten 2 borettslag som vil bli et tilknyttet borettslag til KBBL.

Nye boliger igangsatt i 2014 6 boliger i Draget Borettslag, 6 boliger i Lyhsenga 2 Borettslag.


8

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

Regnskap/økonomi Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat

2014 2013 2012 24 945 437 25 071 902 28 617 380 367 239 -2 042 888 953 658 1 272 766 -215 825 2 059 297

Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent

31.12.14 40 116 940 23 824 285 59,39

31.12.2013 37 883 025 22 014 362 58,11 %

31.12.2012 41 431 468 22 150 987 53,46%

Regnskapet for 2014 viser et driftsoverskudd på kr 367 239,-. Med årsresultater i datterselskaper og selskaper hvor KBBL har eierandeler – blir overskuddet kr 1 272 766,-. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at overskuddet på kr 1 272 766,- disponeres ved overføring til fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital.

Møter Styret har avholdt 5 møter og behandlet i alt 36 protokollførte saker. I tillegg har det vært møter, strategisamling og dialog vedr. fusjonsforhandlinger. Valgkomiteen har hatt ett møte.

Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 16. juni 2014 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar kr 80 000,Styremedlemmers honorar kr 20 000,Møtegodtgjørelse pr. møte kr 1 200,Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. For dette styrearbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2014 utgiftsført med kr 324 700,-.

Markedsaktiviteter og våre medlemmer Medlemsmassen I løpet av 2014 er det tegnet 209 nye medlemmer i KBBL. Utmeldinger og strykninger har kommet til fradrag i medlemstallet og ved årets utgang har KBBL totalt 4377 medlemmer.

Medlemsfordeler Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste fordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg arbeides det kontinuerlig med å tilby tilpassede og konkurransedyktige avtaler for KBBL sine medlemmer. Det er i dag inngått avtaler med 18 lokale samarbeidspartnere. Vi arbeider stadig med å forbedre tilbudene, og avtalene skal være eksklusive for KBBLs medlemmer. På nasjonalt plan har Boligbyggelagenes Partner AS i kraft av sin størrelse forhandlet fram flere svært gunstige tilbud. Vi oppfordrer fremdeles våre medlemmer om å aktivere sitt «Fordelskort». Man vil da få flere tilbud og opptjent bonus på de nasjonale medlemsfordelene – samt hos flere av våre lokale samarbeidspartnere.

Markedskommunikasjon Medlemsbladet «Bomagasinet» kommer ut fire ganger i året til samtlige medlemmer, samarbeidspartnere og offentlige instanser i Kristiansund – og har et opplag på rundt 4.800. I Bomagasinet publiseres artikler


Lyhsenga Borettslag på Innlandet er under bygging.

som er aktuelle både for våre boligselskaper og for våre enkeltmedlemmer – med stor fokus på fordelene man har som medlem i et boligbyggelag. I løpet av året har flere av våre borettslag blitt presentert i bladet. På hjemmesidene våre presenteres nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Her finnes opplysninger om bl.a. nye prosjekter, medlemsfordeler og samarbeidspartnere – samt fakta om hvert enkelt borettslag. Alle boliger som til enhver tid er for salg hos KBBL eiendomsmegling blir også lagt ut her, samt alle boliger som lyses ut på forkjøp. KBBL eiendomsmegling bruker også Facebook som jevnlig kommunikasjonskanal.

Samfunnsengasjement De siste årene har KBBL hatt følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!» For KBBL er det viktig å være en virksomhet som er en samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærmiljøet, og å være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og kultur er arenaer vi både deltar i, støtter økonomisk og er positive ambassadører for. De siste årene har aktiviteter som Nordic Light, KBK og sponsing av aktiviteter for barn og unge vært de bærende elementer i vår rolle som støttespiller. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag 270.000 kr i 2014.

Sameiet KBBL Servicesentral Servicesentralen har i 2014 redusert fra 5 til 3 ansatte, som har rene vaktmestertjenester som fokusområde. I dag er det ca. 20 % av boligselskapene i KBBLs portefølje som fast benytter Sameiet KBBL Servicesentral som sin vaktmester. Det vises forøvrig til Sameiet KBBL Servicesentral sin egen årsmelding.


10

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

Organisering

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

KBBL Prosjekt AS 100 %

KBBL Utleieboliger AS 100 %

KBBL Servicesentral AS 100 %

Sameiet KBBL Servicesentral (deleier)

Utvikling av boligprosjekt

Utleie av boliger

Vaktmester og håndverker­tjenester

Ulike BBL samarbeids­ selskap

Nordic Light AS (20,6 %)

KBBL Mino AS, 50 % KBBL Bygg AS, 50 % KBBL Skorpa AS, 50 % (100 %). 66,67 % eier av Skorpa Eiendom AS. Nergata 8 AS, 20 % Kristiansund Boligutvikling AS, 50 %

Planer fremover Både gjennom vår ordinære forretningsdrift og gjennom vår rolle som samfunnsengasjert støttespiller, ønsker vi å signalisere at vi sikter høyt, søker kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fortsette med å utgjøre en forskjell i nærmiljøet vårt. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner både innen nybygging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon men også ved bruk av gode samarbeidspartnere. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus på spennende utbyggingsprosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for. I 2014 har KBBL vært gjennom en god prosess i forbindelse med forrige års generalforsamlingsvedtak om å utrede om en fusjon med OBOS kan være veien å gå inn i fremtiden. Etter både forhandlinger, gjennomgang av egen organisasjon og drift, samt dialog med dere medlemmer om hva slags boligbyggelag dere ønsker å ha – ble det i januar 2015 besluttet at fusjonsforhandlingene med OBOS ble avsluttet. Vi i KBBL mener vi kommer styrket ut av denne prosessen og håper vi kan være et godt, lokalt forankret boligbyggelag for dere medlemmer i tiden fremover. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2014 – og i år rettes det også en spesiell takk til dere av våre medlemmer som bidro i våre idédugnader om «Fremtidens KBBL». Kristiansund, 27. april 2015 I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Anders Marthinussen styreleder Liv Rosenlund styremedlem Heidi Knutsen ansattes repr.

Kristian Roksvåg styremedlem Monika Eeg styremedlem Ture Haugen nestleder Hedda Evjen Nielsen kommunens repr. Vidar Solli adm. dir.


2

4

REGNSKAP

5

2

3

7

4

6

7

6

8

4

9

1

11

3

0

9

7

8

2014: Ã…RSMELDING OG REGNSKAP

0

8


12

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Resultat 2014

Resultat 2013

6 669 172 8 094 625 7 977 355 799 600 1 404 684 24 945 437

6 330 885 7 863 106 9 438 520 707 530 731 862 25 071 902

3 154 658 16 143 418 873 270 4 406 851 24 578 198

2 580 887 17 984 455 844 722 5 704 725 27 114 790

DRIFTSRESULTAT

367 239

(2 042 888)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 4 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter

1 085 544 256 062 32 597 1 374 203

1 467 791 228 820 0 1 696 611

Finanskostnader Nedskr. av andre finansielle oml. midler Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap 4 Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

0 349 187 5 000 354 187 1 020 016

(1 500 000) 340 333 1 595 640 435 973 1 260 638

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

1 387 255

(782 250)

5

114 489

(566 425)

ORDINÆRT RESULTAT

1 272 766

(215 825)

ÅRSRESULTAT

1 272 766

(215 825)

OVERF. OG DISPONERINGER Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

1 085 544 187 222 1 272 766

1 372 151 (1 587 976) (215 825)

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1,2 Avskrivning på varige driftsmidler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsresultat

3M

Driftsresultat

2M

1M

0M

- 1M

- 2M

2010

2011

2012

2013

2014


2014: ÅRSMELDING OG REGNSKAP

BALANSE EIENDELER NOTER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 5 Sum immaterielle eiendeler

31.12.2014

31.12.2013

12 629 12 629

97 527 97 527

Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3,6 Andre varige driftsmidler 3,6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,6 Sum varige driftsmidler

12 020 905 1 287 897 81 000 13 389 802

11 971 016 1 644 332 115 000 13 730 348

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4 Lån til foretak i samme konsern 4 Investeringer i aksjer og andeler 7 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER

12 962 115 797 775 714 601 0 14 474 491 27 876 922

11 876 571 1 058 363 714 601 37 922 13 687 457 27 515 332

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

49 627 6 588 415 6 638 042

265 997 5 677 440 5 943 437

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

5 601 976 12 240 018 40 116 940

4 424 256 10 367 693 37 883 025

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9 Overkurs 9 Sum innskutt egenkapital

1 950 850 3 230 000 5 180 850

1 888 050 3 230 000 5 118 050

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 9 Annen egenkapital 9 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

11 756 715 6 886 720 18 643 435 23 824 285

9 171 170 7 725 142 16 896 312 22 014 362

GJELD Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD

11 073 828 11 073 828 11 073 828

10 584 296 10 584 296 10 584 296

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 908 837 29 591 1 522 559 1 757 839 5 218 827 16 292 655 40 116 940

1 381 733 19 834 1 903 670 1 979 130 5 284 367 15 868 663 37 883 025

Kristiansund, den 31.12.2014 / 27.04.2015 Anders Marthinussen Styreleder

Kristian Ove Roksvåg Styremedlem

Liv Rosenlund Styremedlem

Monika Garshol Eeg Styremedlem

Ture Henning Haugen Styremedlem

Hedda Evjen Nielsen Styremedlem

Heidi Knutsen Styremedlem (ansattes representant)

Vidar Solli Adm. dir.

13


14

AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1–3, tilknyttet selskap i §1–4 og felles kontrollert virksomhet i §5–18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

NOTE 1 Lønnskostnad Selskapet har hatt 20,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år Lønn 11 928 816 Arbeidsgiveravgift 1 940 406 Pensjonskostnader 1 497 009 Andre lønnsrelaterte ytelser 777 187 Totalt 16 143 418 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

I fjor 13 248 807 2 144 642 2 000 302 590 704 17 984 455 1 131 756 324 736 54 219 5 968 31 235 91 421

NOTE 2 Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

Antall personer som omfattes Aldersfordeling: <30 år 30–40 år 40–50 år 50–60 år >60 år

2014 21

2013 24

2012 24

3 3 10 4 1

3 4 11 4 2

4 5 11 2 2

NOTE 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Forretningsbygg/ Andre varige Driftsløsøre, Sum eiendommer driftsmidler inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 13 448 479 6 507 919 254 453 20 210 850 + Tilgang 484 857 47 866 0 532 723 - Avgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 13 933 336 6 555 785 254 453 20 743 574 Oppskrivning pr. 1/1 3 230 000 0 0 3 230 000 - Avgang 0 0 0 0 Oppskrivning pr. 31/12 3 230 000 0 0 3 230 000 Akk. av/nedskr. pr 1/1 4 707 463 4 863 587 139 453 9 710 502 + Ordinære avskrivninger 369 968 404 302 34 000 808 270 + Avskr. på oppskrivning 65 000 0 0 65 000 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12

5 142 431

5 267 889

173 453

10 583 772

Balanseført verdi pr 31/12

12 020 905

1 287 897

81 000

13 389 802

1-33

10-33

10-20

Prosentsats for ord.avskr

NOTE 4 Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1–6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3–2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost KBBL Prosjekt AS 1 000 000 KBBL Utleieboliger AS 105 400 KBBL Servicesentral AS 100 000 Totalt 1 205 400

Balanseført Egenkapital 11 648 626 1 011 868 301 621 12 962 115

Eier- og stemmeandel 100,00% 100,00% 100,00%

Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL KBBL KBBL Service Prosjekt AS Utleieboliger AS Sentral AS Inngående balanse pr 01.01. 10 662 761 999 700 214 109 +/- Inntektsført resultat 985 864 12 168 87 512 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 11 648 626 1 011 868 301 621 Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr 31.12. i år Pr 31.12. i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 0 0 Langsiktig fordring Datterselskap 797 775 1 058 363 Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 0 0

NOTE 5 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet)

1 387 255 -1 072 817 -79 935 234 503 234 503 0 9 873 665


2014: ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt

0 29 591 29 591

+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats 31.12

0 84 898 114 489 27

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen

29 591 29 591

Utsatt skatt/utsatt skattefordel + Driftsmidler inkl. goodwill + Utestående fordringer + Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) + Gevinst- og tapskonto - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt

2013 2 432 420 -375 178 30 240 20 304 531 552 1 937 449 -361 215

2014 2 263 210 -207 077 30 240 16 243 446 447 1 702 946 -46 777

0 361 215 361 215

0 46 777 46 777

97 527

12 629

I år 11 073 828

I fjor 10 584 296

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 12 020 905 Øvrig driftstilbehør 1 287 897 Driftsløsøre 81 000 Sum pantsatte eiendeler 13 389 802

11 971 016 1 644 332 115 000 13 730 348

Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

NOTE 6 Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

NOTE 7 Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Aksjer i Kvernberget Vekst AS Aksjer i Nordic Light AS Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Andel i Sameiet KBBL Servicesentral Sum investeringer i aksjer og andeler

200 000 100 000 123 100 15 000 250 001 25 000 1 500 kr 714 601

NOTE 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 542 009 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 670 509.

NOTE 9 Andelskapital Aksjekapital / Overkurs selskapskapital fond Pr 1.1. +Fra årets resultat +/-Andre transaksjoner: = Pr 31.12.

1 888 050 0 62 800 1 950 850

3 230 000 0 0 3 230 000

Fond for vurderings- forskjeller

Annen EK / udekket tap

9 171 170 1 085 544 1 500 000 11 756 715

7 725 142 187 222 (1 025 643) 6 886 720

Andre transaksjoner andelskapital består av:: Utmeldinger og nytegning av andeler. Fond for vurderingsforskjeller og annen EK/udekket tap: Solgt aksjer i Tollbodenbygningen i 2013, korrigerer fond for vurderingsforskjeller i 2014, ved tidligere års nedskriving av aksjene i dette datterselskap, samt endring jf. bokettersynsrapport.

REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL, som består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1 272 766 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kristiansund Boligbyggelag AL per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansund, den 29.04.2015. Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

15


BOLIGSELSKAP OG ANDRE SELSKAP TILSLUTTET KBBL SOM FORRETNINGSFØRER Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel 1 Borettslag Vestre Bydel 2 Borettslag Talgøenga felles Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendiksensgate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnert/Schjetnansgate Borettslag Galeas/Skonnertgate Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1-6 Borettslag Gomagata 29-35 Borettslag Gomagata 30-34 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata 43-47 Borettslag Kvennberggata 31-39 Borettslag Grendalsgata 24-34 Borettslag Grendalsgate 6-22 Borettslag Grendalsgata 1-5 Borettslag Dalegata 3-5 Borettslag Nordlandet Borettslag Ganger Rolfsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag Roligheten 2 Borettslag Hegerberget 16-34 Borettslag Hegerberget 2-8 Borettslag Storgata 89-95 Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Draget Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Wesselsgate 10 Borettslag Flintegata Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag

Kirkelandet Borettsalg Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgate Borettslag Røsandåsen Borettslag Marcussundet Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Kjørsetorget Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Jøritunet Borettslag Rådhustunet Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Hauggt.22 Borettslag Dahlbakken Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Byhagen Kristiansund Borettslag Nergata 8 Borettslag Ormtunga Borettslag Lyhsalmenningen II Borettslag Lille Skaugum Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54bcd Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Borettslaget Måseveien 20 Dalegata 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Parken Borettslag Fredriciaveien 41 Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ørnvika Borettslag Havsikten Borettslag Marstrandsgata 19 Borettslag Karo 1 Borettslag Grindhaugen Borettslag Sameiet Freiveien 79 Sameiet Storgata 18 Terrasseveien Velforening Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Folkets Hus Kristiansund SA Nordic Light Events AS Faktisk AS Din nye Bolig AS Sameiet KBBL Servicesentral Kristiansund Boligutvikling AS Skorpa Eiendom AS KBBL Bygg AS Nergata 8 AS KBBL Mino AS KBBL Skorpa AS KBBL Servicesentral AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS AL Kristiansund Boligbyggelag


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.