Årsmelding 2013

Page 1

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Ă…rsmelding Y G G E L A G2013

Ă…rsmelding og regnskap

2013

A L

Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014

1


Årsmelding 2013

ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning Britt Stokke Inger Øksenvåg Brynjar Jacobsen Marit Skarvøy Iren Gimnes Berit Ludvigsen Anita Larsen Tekniske tjenester Johan Grønvik Pål Sæther Eivind Gjerde Roger Storsæther KBBL eiendomsmegling Heidi Knutsen Rune Johansen Karen Heggset Monge Mali Ørbog Ansgar Løvold Berit Bjercke Randi Kvisvik Hansen Marked- og medlem Liv Berit Bach Tina Helen Sakshaug

Adm. dir. Kontorleder Regnskapsansvarlig

Teknisk sjef Vestre Bydel I Borettslag.

Fagansvarlig

AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor i Kristiansund er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte - samt å forvalte boliger for andelseierne.

Leder marked- og medlem

TILLITSVALGTE 2013/2014 Styret Medlemmer Anders Marthinussen Monika Eeg Kristin Roksvåg* Liv Rosenlund Ture Haugen* Heidi Knutsen (ansattes representant) Hedda E. Nielsen (kommunens representant)

Valgt 2013 2013 2012 2013 2012 2013 2011

Varamedlemmer Valgt Vidar Fagerheim* 2013 Astrid Rønning* 2013 Erik Aasprong* 2013 Gunn Eva Mjønes* 2013 Inger Øksenvåg (ansattes representant) 2013 Torbjørn Sagen (kommunens representant) 2011 Valgkomitéen Medlemmer Sigurd Marsteen Steinar Betten Gro Løvik Gunn Tove Myrseth Anders Marthinussen (styrets representant)

2013 2013 2013 2013 2013

Varamedlemmer Inger Lise Berg Jan Reitan styrets representant

2013 2013 2013

Noen representanter har sittet i flere perioder før denne. De som er markert med stjerne, er på valg i 2014. 2

(Foto: Terje Holm)

Hovedtrekk I 2013 fikk KBBL med datterselskaper et samlet negativt resultat på kr 215 825. Dette skyldes i hovedsak en skjerpet konkurransesituasjon i markedet for eiendomsmegling. Det har vært ferdigstilt mange boliger i 2013 og det er igangsatt en rekke boliger som ferdigstilles i 2014. Ved årsskiftet hadde KBBL 4357 medlemmer. Økningen i medlemsmassen de senere årene viser at mange finner det formålstjenlig å være medlem i boligbyggelaget. Likeledes er det fortsatt etablerte boligselskap som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører. Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2013. Samlet sykefravær utgjør 5,6 %. Sykefraværet gjelder i hovedsak en langtidssykemelding. Likestilling Pr. 31.12.13 hadde bedriften tjuefire fast ansatte, hvorav åtte menn og seksten kvinner. Styret består av tre menn og fire kvinner. Styret har ut fra vurdering av antall ansatte og stillingskategorier så langt ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling, men det kan være behov for dette framover om skjevfordelingen forsterker seg.

Forside: I Skolegata 14 kan KBBL nå tilby møte- og selskaps­ lokalet Kafé Kristiansund for utleie (Foto: Fotograf André)


Årsmelding 2013

Kristiansund Boligbyggelag har satt spor siden 1946 med utvikling av mange store boligprosjekter i gjenreisningsbyen. KBBL har også vært en sentral aktør i byfornyelsen langs Marcussundet på Nordlandet. Her med Nordlandet kirke i bakgrunnen – for øvrig 100 år i 2014. (Foto: Terje Holm)

Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretningsskikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. korrupsjon og nærstående problematikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hendelser. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Siden 2010 har KBBL lagt ned store ressurser i forskningsog utviklingsaktiviteter i forhold til framtidig boligbygging, og vært i forkant av nye standarder og krav. Utviklingsprosjektet om «passivhus» har gitt kunnskap og grunnlag for å møte de utfordringer en vil få på boligsiden framover. KBBL ligger allerede i første rekke blant utbyggere nasjonalt innenfor dette området. I tillegg jobber vi i KBBL mye med å utvikle gode boliger for folk flest, med høy fokus på kostnadseffektiv boligplanlegging og byggekost. Økonomi og forvaltning KBBL er en seriøs aktør i markedet og stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som hjelper styrene med hele den forvaltningsmessige delen og ikke bare det regnskapsmessige. Det blir gitt service på mange plan, blant annet sekretærtjenester, deltakelse i styremøter, generalforsamlinger og opplæring av tillitsvalgte. Våre ansatte er alltid beredt til å hjelpe styrene med de utfordringene de måtte ha, og vi har også NBBLs ekspertise å støtte oss til om det skulle være nødvendig. For å lette arbeidet for de tillitsvalgte blir det nettverkbaserte verktøyet «Styreportalen» tilbudt de som ønsker det.

KBBL arbeider stadig for å få gode tilbud for våre medlemmer og boligselskap. På grunn av vår store forvaltningsportefølje har vi blant annet klart å fremforhandle et meget godt banktilbud, noe som gir lavere rente på lån og høyere avkastning på innskudd enn det boligselskapene ville ha fått ved å stå alene. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel fra frittstående borettslag og sameier. KBBL har i 2013 utført forretningsførsel for totalt 2.078 enheter. Av disse var 271 leiligheter i frittstående borettslag og 139 i sameie, aksjeselskap og stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap for boligselskap har avdelingen også regnskapstjenester for fem aksjeselskap, samt sekretær- og regnskapstjenester for alle datterselskapene, tilknyttede selskap og KBBLs eget regnskap. KBBL eiendomsmegling Fra å være markedsleder målt i markedsandeler i primærområdet, gikk KBBL eiendomsmegling ut av 2013 på andreplass med samme målekriterier. Dette skyldes både tilspisset konkurranse i meglerbransjen, markedssvingninger og endringer i organisasjonen internt. Nye ansettelser i løpet av året gjør at flere er i en opplæringssituasjon, men vi mener organisasjonen nå er godt rustet for fremtiden. KBBL eiendomsmegling inngikk i løpet av året en White-label-avtale med boligsamvirkets meglerkjede Garanti. Implementeringen til nye systemer trådde i kraft fra 1.januar 2014. Avtalen innebærer bruk av Garantikjedens tjenesteinnhold, systemer, kurs, fagdager, salgskonkurranser mm, samtidig som eget merkenavn, KBBL eiendomsmegling, beholdes. Den friske konkurransen mellom meglerfirmaene vedvarer og det er en målsetning å øke KBBL eiendomsmeglings posisjon i det kommende året.

3


Årsmelding 2013

Tekniske tjenester KBBL leverer de fleste tekniske konsulenttjenester til boligselskapene og KBBLs datterselskaper - men også til andre samarbeidspartnere ved behov. I 2013 har aktiviteten vært rimelig stor i forbindelse med rehabilitering av eksisterende borettslag, ferdigstillelse og igangsetting av flere nye byggeprosjekter. I tillegg kommer oppfølging av prosjektet Kafé Kristiansund, ulike forsikringsskader, samt skadeforebyggende tiltak ute i borettslagene og sameiene. Teknisk avdeling har i de senere år brukt mye av sine resurser på oppfølging av nyprosjekt. For å også møte et økende behov innen rehabiliteringer av borettslagene er teknisk avdeling nå utvidet med to mann som har lang byggeteknisk erfaring og byggmesterutdannelse. Begge skal i all hovedsak jobbe med rehabilitering og vedlikeholdsplanlegging for våre borettslag. Det er også et satsingsområde for KBBL og for vår tekniske avdeling at vi skal bidra til å øke kunnskapen i byggebransjen i vårt nærmiljø. Særlig er dette viktig for at vi skal få mindre byggefeil og bedre rutiner for håndtering av reklamasjoner. I denne forbindelse, arrangerte teknisk avdeling i juni kurs for i alt 60 entreprenører og utbyggere på Nordmøre. Slike kurs øker sannsynligheten for at utbyggere og entreprenører følger samme rutiner og spilleregler når vi møtes på byggeplassene, og kursene får mange positive tilbakemeldinger.

Energimerking Teknisk avdeling tilbyr bistand ved den lovpålagte energimerkingen av boliger ved kjøp, salg og utleie. Trykktesting og byggtermografering Teknisk avdeling tilbyr lovpålagt trykktesting av nye boliger, samt byggtermografering til byggebransjen og borettslagene. Uavhengig kontroll I forbindelse med nye byggeregler er det innført krav om uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et byggetiltak. Teknisk avdeling har sentral godkjenning og systemer for å ivareta den uavhengige kontrollen, og tilbyr dette som en ny tjeneste fra januar 2014. Rehabiliteringer ferdigstilt i 2013 Bendiksens gate Borettslag, Talgøenga lag 5 Borettslag, Gomalandets Borettslag, Kariveien Borettslag, Vestre Bydel 1 Borettslag og Makrellsvingen Borettslag. Rehabiliteringer påbegynt i 2013 som ferdigstilles i 2014 Talgøenga lag 4 Borettslag, Myra Borettslag, Talgøenga lag 2 Borettslag, Nedre Enggate 13 Borettslag. Nye boliger I 2013 ble 35 boliger ferdigstilt. 32 boliger i Nergata 8 Borettslag og 3 boliger i Ormtunga Borettslag. Nye boliger igangsatt i 2013 10 boliger i Wesselsgata 10 Borettslag og 6 boliger i Flintegata Borettslag. Regnskap/økonomi

2013

2012

2011

25 071 902 -2 042 888 -215 825 31.12.2013 37 883 025 22 014 362

28 617 380 953 658 2 059 297 31.12.2012 41 431 468 22 150 987

27.740.795 1.465.898 2.263.571 31.12.2011 34.705.276 19.990.590

Egenkapitalprosent 58,11 %

53,46%

57,60 %

Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital

Talgøenga Borettslag.

4

(Foto: KBBL)

Regnskapet for 2013 viser et negativt driftsresultat på kr. 2.042.888,-. Med årsresultater i datterselskaper og selskaper hvor KBBL har eierandeler – blir underskuddet kr. 215.825,-. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.


Årsmelding 2013

Flintegata Borettslag.

(Foto: Terje Holm)

Kariveien Borettslag.

(Foto: Terje Holm)

Gomalandet Borettslag.

(Foto: Terje Holm)

Nedre Enggate Borettslag.

(Foto: Terje Holm)

Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at underskuddet på kr. 215.825,- disponeres ved overføring fra fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital. Samfunnsengasjement De siste årene har KBBL hatt følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!» For KBBL er det viktig å være en virksomhet som er en samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærmiljøet, og å være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og kultur er arenaer vi både deltar i, støtter økonomisk og er positive ambassadører for. De siste årene har aktiviteter som Nordic Light, KBK og sponsing av aktiviteter for barn og unge vært de bærende elementer i vår rolle som støttespiller. Dette året var KBBL bl.a. kampsponsor for KBKs første hjemmekamp i Adeccoligaen. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag 270.000 i 2013.

Møter Styret har avholdt 7 møter og behandlet i alt 52 protokollførte saker. Valgkomiteen har hatt ett møte. Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 10. juni 2013 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar ...........................................kr 80.000,Styremedlemmers honorar ................................kr 20.000,Møtegodtgjørelse pr. møte .................................kr 1.200,Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskap­ ene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. For dette styrearbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2013 utgiftsført med kr. 288.400,-. Medlemsmassen I løpet av 2013 er det tegnet 248 nye medlemmer i KBBL. Utmeldinger og strykninger har kommet til fradrag i medlemstallet med 41. Ved årets utgang har KBBL totalt 4357 medlemmer.

5


Årsmelding 2013

Medlemsfordeler Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste fordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg arbeides det kontinuerlig med å tilby tilpassede og konkurransedyktige avtaler for KBBL sine medlemmer. Det er i dag inngått avtaler med 18 lokale samarbeidspartnere. Vi arbeider stadig med å forbedre tilbudene, og avtalene skal være eksklusive for KBBLs medlemmer. På nasjonalt plan har Boligbyggelagenes Partner AS i kraft av sin størrelse forhandlet fram flere svært gunstige tilbud, og i 2013 ble de nasjonale avtalene bl.a. forsterket med gode tilbud innen reiseliv og eget forsikringsselskap; Boligbyggelagenes Forsikring. Vi

Medlemstur til Talgø fabrikker.

(Foto: KBBL)

utvidet de lokale medlemsavtalene med en ny leverandør: Nordmørskafeen. Det er viktig for oss å tilby gode aktiviteter for våre medlemmer og i 2013 ble det bl.a. gjennomført medlemstur til Talgøs fabrikker i Todalen i samarbeid med Maxbo Backer. 7 av våre lokale leverandører av medlemstilbud stod også sammen med oss på stand på Boligmessen i Braatthallen i oktober med spesielle tilbud til KBBL-medlemmer. Vi oppfordrer fremdeles våre medlemmer om å aktivere sitt «Fordelskort». Man vil da få flere tilbud og opptjent bonus på de nasjonale medlemsfordelene – samt hos flere av våre lokale samarbeidspartnere. Medlemsbladet og hjemmesiden Medlemsbladet «Bomagasinet» kommer ut fire ganger i året til samtlige medlemmer, samarbeidspartnere og offentlige instanser i Kristiansund - og har et opplag på rundt 4.800. Bomagasinet er bindeleddet mellom KBBL og det enkelte medlem, og her publiseres artikler om både juridiske spørsmål, byggteknisk informasjon, renteopplysninger og medlemsfordeler og andre aktuelle saker. I løpet av året har flere av våre borettslag blitt presentert i bladet. På hjemmesidene våre legges det ut nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Her finnes opplysninger om bl.a. nye prosjekter, medlemsfordeler og samarbeidspartnere - samt omtale av borettslagene. Alle boliger som til enhver tid er for salg hos KBBL eiendomsmegling blir også lagt ut her. Vår webadresse ble i 2013 endret fra www.kbbl.mr.no til www.kbbl.no. I tillegg er også KBBL eiendomsmegling tilstede i sosiale medier da de har egen side på Facebook.

Boligmessen 2013.

(Foto: KBBL)

Kursvirksomhet I februar ble det invitert til kurs i gjennomføring av generalforsamling og regnskap, et aktuelt tema før generalforsamlingene skulle gjennomføres. Nye styreledere i boligselskapene fikk som vanlig en kveld i juni med aktuelle ting som man må ha kjennskap til i tillitsvervet. I desember ble det gjennomført kurs om styrets ansvar for borettslagets bygninger, vedlikehold og langtidsplanlegging, i tillegg til styrets ansvar med HMS- Internkontroll. Advokat Finn Stormfeldt fra NBBL var foredragsholder ved dette kurset, mens de øvrige kursene ble holdt av ansatte. Vi har nå tatt i bruk vårt nye konferanselokale «Kafè Kristiansund» i Skolegata 14, til både kurs, møter og andre tilstelninger. Sameiet KBBL Servicesentral Servicesentralen fikk en uønsket negativ utvikling på slutten av året. Daglig leder sluttet brått i november og i samme periode hadde man en liten oppdragsreserve. Styret besluttet å redusere fra 7 ansatte til 3 ansatte fra 01.04.14., og i tiden fremover kun utføre rene vaktmesteroppgaver. KBBLs tekniske avdeling vil i tiden fremover

Kurs for styremedlemmer.

6

(Foto: KBBL)


Årsmelding 2013

være tilbyder av tjenesten om tilsynsrapporter for borettslagene. En viser forøvrig til Sameiet KBBL Servicesentral sin egen årsmelding. Datterselskaper KBBL Utleieboliger AS består av 17 boligenheter som leies ut, bl.a. i to bygårder i Skolegata 12 og Skolegata 14. I bygårdene er det også fem butikker. Beliggenheten i Skolegata er strategisk både i forhold til kontorene i Langveien 16 og eventuelt framtidig kulturhus. I desember ble «Drengestua» på Innlandet kjøpt fra Tollbodenbygningen AS, samtidig som KBBL solgte seg ut av dette selskapet. Driften i selskapet er god, og det vil i tiden framover også bli arbeidet med å vurdere ulike prosjekt for utvidelse av utleievirksomheten. KBBL Prosjekt AS foretar utbygging av prosjekter i egenregi, og er i tillegg deleier i selskaper hvor vi samarbeider med andre utbyggere om prosjektutvikling. Selskapet er 50 % eier i KBBL Bygg AS og Kristiansund Boligutvikling, 33,3 % eier i Skorpa Eiendom AS og 20 % i Nergata 8 AS. Selskapene har som formål å foreta investeringer av eiendommer for videreutvikling til blant annet boliger. KBBL Servicesentral AS ble stiftet i 2012, og kom i ordinær drift fra 1. september samme år. Selskapets virksomhet er å tilby vaktmester- og håndverkertjenester ut over hva Sameiet KBBL Servicesentralen kan ta på seg. I 2013 stiftet vi KBBL Mino AS i samarbeid med Mino AS. Selskapet har boligbygging som formål, og KBBL har 50% eierandel i selskapet. Planer fremover Både gjennom vår ordinære forretningsdrift og gjennom vår rolle som samfunnsengasjert støttespiller, ønsker vi å signalisere at vi sikter høyt, søker kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fortsette med å utgjøre en forskjell i nærmiljøet vårt. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner både innen nybygging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon

I 2013 startet salget på Skorpa.

men også ved bruk av gode samarbeidspartnere. Vi ser også at vi må styrke muligheten til å levere tekniske tjenester i egen organisasjon, da tilgangen på eksterne som kan levere etter vårt behov er redusert. KBBL vil fortsette å ha fokus på utvikling av nye tjenester og videreutvikling av tilbudene til våre medlemmer. Samfunns- og markedsutviklingen gir små boligbyggelag en del utfordringer i årene som kommer. Vi i KBBL ønsker i løpet av 2014 å ta en grundig gjennomgang av strategier for fremtiden, og skal bl.a. gjøre en vurdering om en fusjon med et større boligbyggelag er veien å gå inn i fremtiden. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus på spennende utbyggingsprosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for. Vi håper å kunne realisere byggestart på Skorpa i løpet av 2014, etter lang ventetid. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2013!

Kristiansund, 15. mai 2014. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Anders Marthinussen (styreleder) Monika Eeg (nestleder) Kristian Roksvåg (styremedlem) Ture Haugen (styremedlem) Liv Rosenlund (styremedlem) Hedda Evjen Nielsen (kommunens representant) Heidi Knutsen (ansattes repr.) Vidar Solli (adm. dir.)

7


Regnskap 2013

Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

8

Resultat 2013

Resultat 2012

6 330 885 7 863 106 9 438 520 707 530 0 731 862 25 071 902

5 887 144 6 238 424 15 173 612 674 142 23 910 620 149 28 617 380

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1,2 Avskrivning på varige driftsmidler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

2 580 887 17 984 455 844 722 5 704 725 27 114 790

3 568 905 17 396 569 722 453 5 975 796 27 663 722

DRIFTSRESULTAT

(2 042 888)

953 658

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 4 Annen renteinntekt Sum finansinntekter

1 467 791 228 820 1 696 611

2 083 392 158 047 2 241 439

Finanskostnader Nedskr. av andre finansielle oml. midler Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap 4 Sum finanskostnader

(1 500 000) 340 333 1 595 640 435 973

0 268 168 603 338 871 506

NETTO FINANSPOSTER

1 260 638

1 369 933

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

(782 250)

2 323 592

Skattekostnad på ordinært resultat

5

(566 425)

264 295

ORDINÆRT RESULTAT

(215 825)

2 059 297

ÅRSRESULTAT

(215 825)

2 059 297

OVERF. OG DISPONERINGER Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

1 372 151 (1 587 976) (215 825)

1 480 054 579 243 2 059 297


Regnskap 2013

Balanse EIENDELER

Noter ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 10 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3,6 Andre varige driftsmidler 3,6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,6 Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4 Lån til foretak i samme konsern 4 Investeringer i aksjer og andeler 7 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

31.12.2013 31.12.2012 97 527 97 527

0 0

11 971 016 1 644 332 115 000 13 730 348

12 113 065 1 356 740 149 000 13 618 805

11 876 571 1 058 363 714 601 37 922 13 687 457 27 515 332

10 504 421 2 664 457 464 601 0 13 633 479 27 252 284

123 837 5 819 600 5 943 437 4 424 256 10 367 693 37 883 025

(20 035) 10 627 346 10 607 311 3 571 873 14 179 184 41 431 468

1 888 050 3 230 000 5 118 050

1 808 850 3 230 000 5 038 850

9 171 170 7 725 142 16 896 312 22 014 362

7 799 019 9 313 118 17 112 137 22 150 987

0 0

488 732 488 732

10 584 296 10 584 296 10 584 296

11 107 364 11 107 364 11 596 096

1 381 733 19 834 1 903 670 1 979 130 5 284 367 15 868 663 37 883 025

3 049 018 372 306 1 753 669 2 509 393 7 684 385 19 280 481 41 431 468

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital 9 Overkurs 9 Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 9 Annen egenkapital 9 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 10 Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt 5 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Kristiansund, den 31.12.2013 / 15.05.2014

Anders Marthinussen

Kristian Ove Roksvåg

Liv Rosenlund

Monika Garshol Eeg

Ture Henning Haugen

Hedda Evjen Nielsen

Styrets formann

Styremedlem

Styremedlem

Heidi Knutsen Styremedlem (ansattes representant)

Styremedlem

Styremedlem Styremedlem

Vidar Solli Adm. dir.

9


Årsmelding 2013

Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 24,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år Lønn 13 248 807 Arbeidsgiveravgift 2 144 642 Pensjonskostnader 2 000 302 Andre lønnsrelaterte ytelser 590 704 Totalt 17 984 455 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon *) Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

I fjor 11 577 994 2 063 863 3 038 046 716 666 17 396 569 1 113 199 288 400 52 763 17 079 1 100 70 942

Note 2 - Annen kortsiktig gjeld

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Antall personer som omfattes Aldersfordeling: <30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år >60 år

2013 2012 24 24 3 4 11 4 2

4 5 11 2 2

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Forretningsbygg- Andre varige Driftsløsøre i eiendommer driftsmidler verktøy/kontor Anskaffelseskost pr. 1/1 13 181 793 5 818 341 254 453 + Tilgang 342 963 689 578 0 - Avgang 76 276 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 13 448 479 6 507 919 254 453

10

Sum

19 254 586 1 032 541 76 276 20 210 850

Oppskrivning pr. 1/1 - Avgang Oppskrivning pr. 31/12

3 230 000 0 3 230 000

0 0 0

0 0 0

3 230 000 0 3 230 000

Akk. av/nedskr. pr 1/1 4 298 727 + Ordinære avskrivninger 343 736 + Avskr. på oppskrivning 65 000 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0

4 461 601 401 986 0 0 0

105 453 34 000 0 0 0

8 865 780 779 722 65 000 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

4 707 463

4 863 587

139 453

9 710 502

Balanseført verdi pr 31/12

11 971 016

1 644 332

115 000

13 730 348

Prosentsats for ord.avskr

1-33 10-33 10-20

Note 4 - Investeringer i datterselskap

Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost Balanseført Eier- og Egenkapital stemmeandel KBBL Prosjekt AS 1 000 000 10 662 761 100,00% KBBL Utleieboliger AS 105 400 999 700 100,00% KBBL Servicesentral AS 100 000 214 109 100,00% Totalt 1 205 400 11 876 570

Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik:   KBBL KBBL KBBL Service Prosjekt AS Utleieboliger AS Sentral AS Inngående balanse pr 01.01. 9 302 426 1 095 340 106 653 +/- Inntektsført resultat 1 360 335 -95 640 107 456 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 10 662 761 999 700 214 109 Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden.

Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr 31.12. i år Pr 31.12. i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 0 0 Langsiktig fordring Datterselskap 1 058 362 2 664 457 Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 0 0

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Formueskatt = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats 31.12 Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen

-782 250 -1 324 438 169 239 -1 937 449 6 621 327 0 19 834 19 834 -488 732 -97 527 -566 425 28 19 834 19 834

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 10 584 296

I fjor 11 107 364

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 11 971 016 12 113 065 Øvrig driftstilbehør 1 644 332 1 356 740 Driftsløsøre 115 000 149 000 Sum pantsatte eiendeler 13 730 348 13 618 805


Årsmelding 2013 Note 7 - Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Aksjer i Kvernberget Vekst AS Aksjer i Nordic Light AS Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Andel i Sameiet KBBL Servicesentral Sum investeringer i aksjer og andeler

kr. 200 000 kr. 100 000 kr. 123 100 kr. 15 000 kr. 250 001 kr. 25 000 kr. 1 500 kr. 714 601

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 708 654 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 794 506.

Note 9 - Andelskapital

Aksjekapital / Overkurs selskapskapital fond Pr 1.1. 1 808 850 3 230 000 +Fra årets resultat 0 0 +/-Andre transaksjoner: 79 200 0 =Pr 31.12. 1 888 050 3.230.000

Fond for vurderings- forskjeller 7 799 019 1 372 151 0 9 171 170

Annen EK / udekket tap

Andre transaksjoner består av: Utmeldinger og nytegning av andeler.

Note 10 - Utsatt skatt

+ Driftsmidler inkl. goodwill + Utestående fordringer + Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) + Gevinst- og tapskonto - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

2012 2013 2 468 888 2 432 420 -192 240 -375 178 30 240 30 240 25 380 20 304 586 794 531 552 0 1 937 449 1 745 474 -361 215 488 732 0 0 361 215 0 361 215 0 97 527

9 313 118 -1 587 976 0 7 725 142

Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 215.825 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kristiansund Boligbyggelag AL per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansund, den 30.05.2014. Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

11


Årsmelding 2013 Boligselskap

og andre selskap tilsluttet KBBL som forretningsfører

A L

Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Draget Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Wesselsgate 10 Borettslag Flintegata Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag Kirkelandet Borettsalg Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgate Borettslag Røsandåsen Borettslag Marcussundet Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Kjørsetorget Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Jøritunet Borettslag Rådhustunet Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Hauggt.22 Borettslag Dahlbakken Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Byhagen Kristiansund Borettslag

K R I S T I A N S U N D

Nergata 8 Borettslag Ormtunga Borettslag Lyhsalmenningen II Borettslag Lille Skaugum Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54bcd Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Borettslaget Måseveien 20 Dalegata 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Parken Borettslag Fredriciaveien 41 Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ørnvika Borettslag Havsikten Borettslag Marstrandsgata 19 Borettslag Karo 1 Borettslag Grindhaugen Borettslag Sameiet Freiveien 79 Sameiet Storgata 18 Terrasseveien Velforening Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Folkets Hus Kristiansund SA Nordic Light Events AS Nordvest Eiendomsutvikling AS Faktisk AS Din nye Bolig AS Sameiet KBBL Servicesentral Kristiansund Boligutvikling AS Skorpa Eiendom AS KBBL Bygg AS Nergata 8 AS KBBL Mino AS KBBL Servicesentral AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS AL Kristiansund Boligbyggelag

B O L I G B Y G G E L A G

EKH.no

Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel 1 Borettslag Vestre Bydel 2 Borettslag Talgøenga felles Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendixensgate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnert/Schjetnansgate Borettslag Galeas/Skonnertgate Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1-6 Borettslag Gomagata 29-35 Borettslag Gomagata 30-34 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata 43-47 Borettslag Kvennberggata 31-39 Borettslag Grendalsgata 24-34 Borettslag Grendalsgate 6-22 Borettslag Grendalsgata 1-5 Borettslag Dalegata 3-5 Borettslag Nordlandet Borettslag Ganger Rolfsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag Roligheten 2 Borettslag Hegerberget 16-34 Borettslag Hegerberget 2-8 Borettslag Storgata 89-95 Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag

miljømerket trykksak 241 690

Boligområder, næringsområder, fjell, fjord og hav! Panoramautsikt fra Kvernberget. (Foto: Terje Holm)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.