Page 1

info Speciale editie: Wintam

Gracht langs de dijk De gracht langs de dijk oogt volgens sommigen niet netjes. Deze gracht wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV. Ter bescherming van de natuurwaarden (bv. rietvegetatie) vragen ze daarbij advies aan de mensen van Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. We hebben hen de bezorgdheid overgemaakt en gevraagd de goede waterhuishouding te garanderen.

Woord vooraf Renovatie gemeenschapshuis Wintam In de zomermaanden van 2014 renoveren we het gemeenschapshuis van Wintam. We hebben hiervoor 150 000 euro voorzien in het budget van de gemeente. We zullen in overleg met het Tateljeeke en de andere betrokken partijen samenzitten over de nodige aanpassingen.

Meldingen Wil je nog iets kwijt? Heb je nog iets te melden? Op de website http://www.bornem.be/meldingen hebben we een handig formulier waar je je opmerkingen kwijt kan. Heb je geen internet? Geen probleem, je kan ook altijd een papieren meldingskaart ophalen in het gemeentehuis en de deelgemeentehuizen.

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS: Maandag en vrijdag van 9 tot 13 uur en van 13.30 tot 15.30 uur Dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur Woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19 uur

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Luc De boeck Hingenesteenweg 13 2880 Bornem Tel. 03 890 69 06 gemeentebestuur@bornem.be

Op 4 december brachten we een bezoekje aan jullie buurt. Jullie stelden toen heel wat vragen en gaven tal van opmerkingen. De weken nadien hebben we geprobeerd om samen met de diensten en de beleidsmensen te zoeken naar een oplossing. Soms kon dit, soms ook niet. In deze speciale editie van B-info vinden jullie het resultaat, zoals dat ook werd voorgesteld op de buurtvergadering van 9 december in café Sint-Margaretha.

Nieuw groen pleintje in de Frans De Laetstraat

Groenonderhoud Vanuit de hele buurt kregen we vragen over het groenonderhoud. Snoeien van hagen en bomen gebeurt volgens een snoeiplan. De snoei van bomen en struiken gebeurt vooral in de wintermaanden, hagen snoeien we dan weer in de zomermaanden. Onkruid verwijderen we hoofdzakelijk manueel. Als gemeente zijn we gebonden aan de wetgeving van de Vlaamse overheid en die zegt dat gemeenten geen enkele pesticide voor het verwijderen van onkruid mogen gebruiken. Vragen of concrete voorstellen mogen steeds gemeld worden aan de dienst milieu en natuur via milieu@bornem.be of 03 890 69 22.

Vanuit de buurt kwamen er verschillende vragen over de invulling van het terreintje op het einde van de Frans De Laetstraat. Eind vorig jaar dienden we een project in bij de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) in het kader van hun ‘quick-win’ projecten. Op het braakliggend pleintje willen we achteraan een

bijkomende groen stukje creëren. Het is niet de bedoeling dat hier speeltoestellen worden geplaatst, maar wel dat het een extra rustpunt wordt in Wintam. Ondertussen kregen we van de VLM de bevestiging dat zij hiervoor 7 362 euro subsidie hebben vrijgemaakt.


Opvolging werken door nutsmaatschappijen

Voetpaden in de Frans De Laetstraat De voetpaden in de Frans De Laetstraat zijn zwaar beschadigd door de wortels van de bomen. De bomen verwijderen we voor 21 maart. Nadien stellen we een dossier op voor de heraanleg van de voetpaden.

Er zijn heel wat klachten geweest over de werken van Pidpa. De aannemer is meerdere keren terug moeten komen om herstellingen correct uit te voeren. Ondertussen zijn heel wat van de opmerkingen opgelost. Wanneer de nutsmaatschappijen (Pidpa, Telenet, Eandis…) werken uitvoeren in je buurt en na de werken de plaats van de werken niet volledig hersteld achterlaten, kan je best zo snel mogelijk onze dienst werken contacteren. Je kan hen bereiken via werken@bornem.be of 03 890 69 20.

Bloemenmanden in wintam Bloemenmanden worden enkel geplaatst in de woonkernen met winkels. Het is financieel niet haalbaar ze ook in de andere deelgemeenten te plaatsen. In het voorjaar zullen onze diensten wel extra aandacht besteden aan de bestaande bloembakken in Wintam.

Geen eenrichtingsverkeer Van verschillende buurtbewoners kregen we de suggestie om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Egied De Jonghestraat en de Spiessenstraat. Zij zagen dit als mogelijke oplossing voor de parkeerproblematiek in jullie buurt. We hebben dit zeer grondig onderzocht. Het invoeren van éénrichtingsverkeer zorgt niet voor extra parkeerplaatsen. Het zorgt wel voor meer vrije rijbaan waardoor de auto’s opnieuw sneller rijden. Dit willen we absoluut vermijden. Om diezelfde reden kunnen we ook niet tegemoetkomen aan de vraag om het verhoogde drempel bij het binnenkomen van Wintam weg te nemen. Deze drempel zorgt dat het verkeer verplicht moet vertragen bij het binnenrijden van Wintam.

PARKEERDRUK De parkeerdruk in Wintam is groot. Weinig parkeerplaatsen blijven onbenut. We stellen ook vast dat veel van de garages niet gebruikt worden om de auto in te parkeren. We kunnen niemand dwingen, maar willen toch vragen of de garages zoveel mogelijk kunnen gebruikt worden als parkeerplaats. Op die manier kunnen we de parkeerdruk al een stuk verminderen. We bekijken ook of alle gele lijnen nog noodzakelijk. Parkings in Wintam:

Zwerfvuil

Bladkorven In de herfstmaanden plaatsen we bladkorven in de straten. Daarin kunnen de bladeren van de bomen op de openbare weg worden verzameld. Je vindt in de herfstmaanden de bladkorven in de Frans De Laetstraat, op het Margaretaplein en op de kruising van de Paepenstraat en de Egied De Jonghestraat. Bijkomende bladkorven proberen we zoveel te beperken. We proberen de bladeren ter plekke te composteren in de plantsoenen om zo overbodig transport met bladafval te vermijden.

Zwerfvuil vinden we spijtig genoeg overal. Sinds enkele jaren proberen we in Bornem met ‘de groene meters en peters’ iets aan te doen. De groene peters en meters zijn ontstaan in 2004 op initiatief van de milieuraad. Momenteel hebben we 55 groene meters en peters die samen jaarlijks ongeveer 10.000 stuks zwerfvuil ophalen. Wil jij ook meter of peter worden van een stukje straat of een plekje in je buurt? Graag! Surf naar www.bornem.be en ontdek waar we jouw hulp nog kunnen gebruiken! Meer info: dienst milieu en natuur, tel. 03 890 69 22, milieu@bornem.be

• • • •

Parking achter gemeenschapshuis (13 plaatsen) Parking aan café Sint-Margaretha (+- 30 plaatsen) Parking kerk Wintam (+- 15 plaatsen) Parking Eyckerheyde (+- 21 plaatsen)

Hinder industrie zuidelijk eiland Verschillende bewoners langs de waterkant ondervinden hinder van de bedrijven op het Zuidelijk Eiland. De Vlaamse milieuinspectie en de gemeentelijke diensten houden nauw contact met de bedrijven om (geluids)hinder tot een minimum te beperken tot de wettelijke normen. Klachten of opmerkingen kan je doorgeven aan de dienst milieu en natuur via milieu@bornem.be of 03 890 69 22.

2014januari extra wintam  

B-Info jan14 extra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you