a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2017 m. vasario 10 d., penktadienis

Nr. 3 (375)

Tiražas - 2000 egz.

WWW.KAZLURUDA.INFO

ISSN-1822-3303

Keičiami mokesčiai už atliekų tvarkymą: vieniems ši paslauga pigs, kitiems – pabrangs

I

ki šiol vienas namų valdoje ar bute gyvenantis Marijampolės savivaldybės gyventojas už atliekų tvarkymą kas mėnesį mokėdavo 2,8 euro. Nuo šių metų šis mokestis vienam valdoje gyvenančiam asmeniui sumažėja – savivaldybės taryba patvirtino 2,11 euro kas mėnesį mokestį. Pernai gruodį Marijampolės apskrities savivaldybių tarybos, vykdydamos Lietuvos Respublikos nutarimą, įpareigojantį suvienodinti visų atliekų turėtojų mokamus už šias paslaugas mokesčius, patvirtino naujus įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžius. Marijampolės apskrityje iki 2017 metų buvo ir savivaldybių įvesta vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, pagal kurią pagal valdomą nekilnojamojo turto vieneto plotą už atliekų tvarkymą turėjo mokėti visi nekilnojamojo turto savininkai bei valdytojai, ir buvo leidžiama sudaryti sutartis bei mokėti nustatytais tarifais ( pavyzdžiui – 2,8 euro buvo tarifas vienam asmeniui Marijampolėje). Tokia tvarka buvo palanki mokesčių mokėtojams, nes jie galėdavo pasirinkti mažiausio mokesčio variantą. Vieningų mokesčių apskrityje nebuvo – keturių apskrities savivaldybių mokestis vienam asmeniui buvo 2,11 euro kas mėnesį, Marijampolės – 2,8 euro. Vietinės rinkliavos dydžiai irgi skyrėsi – Marijampolės savivaldybės taryba buvo nustačiusi 7,24 euro mokestį už 100 kv. metrų nekilnojamojo turto plotą, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Šakių savivaldybių tarybos – 8,11 euro,

Kalvarijos savivaldybės taryba – 6,66 euro. Dar įvairiau mokesčiai už atliekų tvarkymą buvo skaičiuojami kitose šalies apskrityse. Todėl Vyriausybė priėmė nutarimą ir įpareigojo savivaldybes nustatyti naujus mokesčius už atliekų tvarkymą, pasirenkant tik vieną mokėjimo būdą: arba vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, arba mokesčius pagal sutartį. Marijampolės apskrities savivaldybių tarybos nusprendė panaikinti vietinę rinkliavą. Todėl taip vadinamo mokesčio nuo nekilnojamojo turto vieneto ploto gyventojams nebeliko. Dabar sutartys dėl atliekų tvarkymo bus sudaromos tik atsižvelgiant į valdoje (name, bute, sodyboje) gyvenančių ir savo gyvenamąją vietą ten deklaravusių asmenų skaičių. Duomenis Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras mokesčiui skaičiuoti naudos iš Gyventojų registro, todėl mokesčiai bus skaičiuojami nuo valdoje deklaravusių savo gyvenamąją vietą asmenų skaičiaus. „Nors marijampoliečiams nustatytas mažesnis mokesčio tarifas, nei buvo iki šių metų, tai nereiškia, kad visiems mokestis už atliekų tvarkymą sumažės, nes nuo 2017 metų nebeliko vietinės rinkliavos ir nebeliko galimybės pasirinkti mažiausią mokesčio dydį“, – paaiškino Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. „ Pavyzdžiui, iki šiol dviejų kambarių butuose gyvenančios ir 2 asmenų, ir 6 asmenų šeimos, pasirinkusios vietinę rinkliavą nuo nekilnojamojo turto ploto, mokėdavo vienodus mokesčius. Dabar 2 as-

Nuo šiol mokėčiai už atliekų tvarkymą bus skaičiuojami nuo valdoje deklaravusių savo gyvenamąją vietą as menų skaičiaus Asociatyvi foto

menų šeima turėtų mokėti 4,22 (2,11 dauginti iš 2) eurus, o šešių asmenų šeimai šis mokestis jau taptų 12,66 (2,11 dauginti iš 6) euro. Todėl siekiant mažinti socialinę nelygybę yra numatytos tam tikros mokesčių „lubos“ – vienam būstui maksimalus mokesčio dydis negali būti didesnis už 7,36 euro per mėnesį . Taigi du asmenys dviejų kambarių bute turės mokėti 4,22 euro, trys – 6,33, o keturių asmenų ar dar didesnės šeimos – ne daugiau 7,36 euro per mėnesį.“ Už atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose nustatytas 0,9 euro mėnesio mokestis sodo valdai su pastatais, individualių garažų savininkams atliekų tvarkymo mokestis – 0,6 euro per mėnesį. Vyriausybės parengtose taisyklėse yra numatoma, kad mokesčiai už atliekų tvarkymą

turi būti skaičiuojami iš dviejų dalių: pastoviosios dalies, kuri visiems mokėtojams bus vienoda, ir kintamosios dalies, kuri bus skaičiuojama atsižvelgiant į tai, kiek per metus atliekų sukaupiama. Mokesčiai įvertinant atliekų kiekius turės būti perskaičiuojami kasmet. Mokesčių už atliekų tvarkymą dydžiams didelę įtaką turi tai, kiek mišrių komunalinių atliekų apskrityje yra sukaupiama, kiek jų tenka surinkti, išvežti, perrūšiuoti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamykloje, kiek jų laidojama sąvartyne. Atliekų tvarkytojai pastebi, kad vis dar yra gyventojų, kurie visiškai nerūšiuoja arba labai mažai rūšiuoja atliekas. Mokes-

čiai rūšiuojantiems atliekas ir nerūšiuojantiems jų gyventojams privalės skirtis. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriams nustačius atliekų nerūšiuojančius atliekų turėtojus (jų konteineriuose radus neišrūšiuotų atliekų), tokiems atliekų turėtojams bus nustatyti dvigubai didesni nei jiems suskaičiuoti mokesčiai už atliekų tvarkymą. „Mes raginame visus rūšiuoti atliekas, tuomet išlaidos jų tvarkymui, o ir kintamoji mokesčių dalis, mažėtų, – sakė A.Bagušinskas. – Nerūšiuotų atliekų tvarkymas kainuoja brangiau, todėl ir mokesčiai jų nerūšiuojantiems bus dvigubinami“. MAATC inf.


2

2017-02-10 Nr. 3 (375)

Viešas laiškas Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos nariams

K

azlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija sausio 25 dieną, po Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdžio, įteikė tarybos nariams viešą kreipimąsi dėl bendrųjų socialinių paslaugų kaimo vietovėse. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija, 2013 metų pabaigoje atlikusi poreikio analizę, nuo 2014 metais teikė bendrąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrosios socialinės paslaugos (maisto produktų nupirkimas, lydėjimo į įvairias įstaigas, pagalba buityje) Bagotosios, Višakio Rūdos, Jūrės kaimo, Plutiškių, Antanavo, Jankų bendruomenėse. Papildomai Antanavo bendruomenėje buvo teikiama karšto maisto paslauga vienišiems asmenims. 2014 metais buvo suteikta 1950 valandų paslaugų už 45647,59 Eur. 2015 metais paslaugos buvo teikiamos Bebruliškės ir Būdos bendruomenėse. Buvo suteikta 3408 valandų paslaugų už 10905,60 Eur. 2016 metais papildomai pradėtos teikti paslaugos Ąžuolų Būdoje. Iš viso 2016 metais paslaugas gavo 71 asmuo. Buvo suteikta 5683,2 valandų paslaugų už 18186,24 Eur. Visas šias paslaugas finansavo Kazlų Rūdos savivaldybė. Daugelyje renginių, įvairių konferencijų ir televizijos laidų metu džiaugėmės, kad Kazlų Rūdos savivaldybė pirmoji Lietuvoje sutiko bendrąsias paslaugas perduoti vietos bendruomenėms. Visuomet tai pristatėme kaip gerą bendradarbiavimo pavyzdį tarp kaimo bendruomenių ir vietos valdžios. Kaimo bendruomenių atstovai bendruomenių asociacijai teikė asmenų sąrašus, kuriems, jų manymu, reikia pagalbos. Vėliau bendruomenių asociacijos socialinė darbuotoja atlikdavo paslaugų įvertinimą ir priskirdavo darbuotoją. Tai buvo vietos bendruomenės darbuotoja, kuri turi atitinkamą kvalifikaciją šioms paslaugoms teikti. Toks paslaugų teikimo mechanizmas buvo taikomas nuo 2015 metų. Pagal SADM rekomendacijas paslaugos buvo teikiamos: 1. Vienišiems asmenims;

2. Senyvo amžiaus asmenims, kuriems šios pagalbos negali suteikti artimieji (gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje arba virš 40 kilometrų atstumu nuo asmens gyvenamosios vietos); 3. Neįgaliųjų šeimos, kurioms šios paslaugos negali suteikti artimieji (gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje arba virš 40 kilometrų atstumu nuo asmens gyvenamosios vietos); Nuolat buvo konsultuojamasi su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojais, kurie buvo atsakingi už paslaugų teikimą. Vyko nuolatiniai susitikimai ir aptarimai. Vadovaujantis 2006 metų Socialinių paslaugų katalogo nauja redakcija paslaugas sudarė: 1. Informavimas; 2. Konsultavimas; 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas; 4. Maitinimo organizavimas; 5. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 6. Sociokultūrinės paslaugos; 7. Kitos bendrosios socialinės paslaugos (maisto produktų nupirkimo, lydėjimo į įvairias įstaigas ir kt.) Vadovaujantis šiais teisės aktais, bendrosios socialinės paslaugos buvo teikiamos Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškose vietovėse iki 2017 metų. 2016-11-21 dieną, atlikę socialinių paslaugų pervertinimą, parengėme raštą dėl 2017 metų biudžeto. Iki šiol negavome jokio atsakymo. Tik iš neoficialių šaltinių sužinojome, kad šios paslaugos 2017 metais nebus finansuojamos. Diskusija vyko tik daugumos koalicijos posėdyje, kuriame Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vadovas pateikė jo pavedimu surengto patikrinimo pas paslaugų gavėjus apžvalgą. Liūdina faktas, kad buvo tikrinami tik Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos paslaugų gavėjai, o juk paslaugas teikia ne tik ši organizacija. Mes nebijome patikrinimų, vykdydami projektinę veiklą esame pripratę, tačiau norėtųsi, kad vertintų specialistai ir visoms organizacijoms vertinimas būtų vienodas. Šiuo patikrinimus vykdė

seniūnai, kurie neturi kompetencijos vertinti socialinių paslaugų kokybės ir poreikio. Apie numatomą patikrinimą nebuvo informuoti nei darbuotojai, nei paslaugų gavėjai. Žmonės buvo išgąsdinti, nes kai kuriose vietovėse tikrintojai elgėsi nekorektiškai, vaikščiojo po žmonių kambarius, net to neatsiklausę. Jiems nerūpėjo paklausti, kaip žmogus jaučiasi, ar jis saugus, o vertino tik jo materialų turtą, nors pagal teisės aktus vertinant bendrąsias socialines paslaugas turtas ir pajamos yra nevertinamos. Šios paslaugos nesudaro daugiau kaip 4 val. per savaitę. Didžioji dalis žmonių pirmą kartą pamatė seniūną (-ę), nes anksčiau pas juos jie net neužsukdavo pasidomėti, kaip jie gyvena. Mus neramina, kad savivaldybės 2017 metų biudžete nenumatoma tęsti šių paslaugų finansavimo, nors Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plane buvo viena iš prioritetinių krypčių socialinių paslaugų teikimas kaimo vietovėse, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, savanorius, o prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės yra suaugę ir senyvo amžiaus asmenys su negalia ir vieniši senyvo amžiaus asmenys. Šios socialinės grupės yra menkiau integruotos į visuomenę, turi mažiau arba visai neturi galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime. Naujos vyriausybės programoje daug dėmesio skiriama paslaugų decentralizavimui ir perdavimui vietos bendruomenėms, bet Kazlų Rūdos savivaldybėje procesai vyksta atvirkštine tvarka. Čia viskas centralizuojama vienose administracijos vadovo rankose. Jau anksčiau buvo panaikintos komisijos seniūnijose, kurios spręsdavo dėl maisto produktus gaunančių asmenų sąrašo. O juk vietos komisijos, kurias sudarė seniūnaičiai ir vietos bendruomenių atstovai geriausia pažįsta žmones ir gali objektyviausiai vertinti poreikį. Centralizavimo procesai vysta ir toliau. Skaudu buvo girdėti, kai meras be jokių konkrečių faktų, viešai apkaltino vietos bendruomenes pinigų plovimu. Gėda turint tokį merą, kuris vietoj to, kad pakviestų bendruomenes bendradarbiauti ir spręsti kaimo žmonių problemas, metė tokius kaltinimus neturėdamas jokio pagrindo. Mus liūdina, kad 2014 metais pradėtos teikti socialinės paslaugos kaimo bendruomenėse vasario 1 dieną bus nutrauktos: 8 darbuotojos pravers darbo biržos duris, o 48 paslaugų gavėjai negaus paslaugų. Daugeliui senyvo amžiaus žmonių šios paslaugos žiemos sezonu ypač reikalingos. Socialinio darbuotojo padėjėjos aplankydavo

tolimiausiuose seniūnijų kampeliuose gyvenančius paslaugų gavėjus, aprūpindavo maisto produktais, vaistais, palydėdavo pas gydytojus. Turėdami viltį, kad tarp tarybos narių yra neabejingų kaimo žmonių problemoms ir kreipiamės į visus su viešu prašymu, kad kuo greičiau surasti sprendimą. Tikime, kad Kazlų Rūdos savivaldybės taryboje

yra atsakingų politikų, kuriems rūpi paprastų socialiai pažeistų kaimo žmonų gyvenimas. Mes esame pasiruošę dialogui ir bendradarbiavimui. Sprendimas turi būti priimtas ne su politiniu šešėliu, o paremtas kompetetingų specialistų vertinimu. Kazlų Rūdos savivialdybės bendruomenių asociacijos pirmininkė Reda Kneizevičienė

Kazlų Rūdoje skelbiama gripo epidemija

N

uo vasario 7 d. Kazlų Rūdoje skelbiama gripo epidemija, kuria bus siekiama pristabdyti gripo viruso plitimą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas informuoja, kad sausio 30 d. – vasario 5 d. dienomis Marijampolės apskrityje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI), palyginti su ankstesniąja savaite, dar labiau išaugo. Kazlų Rūdos savivaldybėje į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipėsi 276 asmenys, sergantys gripu ar ŪVKTI (praėjusią savaitę – 94 asmenys). Kazlų Rūdos savivaldybėje sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai išaugo iki 227,6 atvejų 10 tūkst. gyventojų. Susirgimai gripu sudarė 16 proc. nuo bendro susirgimų skaičiaus, labai ženkliai padidėjo susirgimų gripu atvejų. Epidemijos metu gyventojams rekomenduojama vengti kontakto su sergančiaisiais, masinių susibūrimo vietų, nesant būtinybei nesinaudoti viešuoju transportu. Būtina dažnai vėdinti patalpas bei tinkamai apsirengti. Susirgus kuo skubiau kreiptis į gydytoją ir neiti į darbą, nevesti vaikų į ugdymo įstaigą. Pasireiškus pirmiesiems susirgimo požymiams, sergantįjį reikia izoliuoti nuo sveikųjų.

Kaip išvengti gripo ir ką daryti gripo epidemijos metu? Pats efektyviausias būdas apsisaugoti nuo gripo yra vakcina. Todėl skiepytis rekomenduo-

jama kiekvienais metais prieš prasidedant šaltajam sezonui. Gripo epidemijos metu patariama: • vengti masinių žmonių susibūrimo vietų, nesilankyti sporto renginiuose, šventėse; • nesilankyti turguose, prekybos centruose; • reguliariai plauti rankas; • neliesti veido, akių, nosies, burnos rankomis, nes per akių, nosies, burnos gleivines virusai lengvai patenka į organizmą; • vengti kontakto su sergančiuoju, laikytis saugaus atstumo, vengti lankytis sergančiųjų namuose; • padidėjus susirgimų gripu patariama nešioti apsauginę kaukę; • dažnai vėdinti patalpas ir dažnai jas drėgnai valyti. Susirgus gripu patariama: • likti namuose ir kviestis gydytoją į namus bei vartoti jo paskirtus vaistus; • kosint ir čiaudint prisidengti burną ir nosį, o popierinę nosinaitę, po panaudojimo išmesti į sandarią šiukšlių dėžę; • būtina dažnai vėdinti patalpas, valyti jas drėgnai, nes išsausėjusi kvėpavimo takų gleivinė tirštėja ir nesugeba pašalinti susikaupusių gleivių; • taip pat neužmirškite gerti daug skysčių: negazuoto ar gazuoto mineralinio vandens, sulčių, įvairių arbatų; • kuo daugiau ilsėtis ir gerai išsimiegoti. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos inf.


2017-02-10 Nr. 3 (375)

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

V

isa Lietuva žino, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypatingai vyresnieji. Labiausiai įsiminę šlageriai: ,,Vėl švieski man vėl‘‘, ,,O kaip bėga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Sudeginti tiltai‘‘ ir daugelis kitų – atrodo jau niekuomet neišdils iš atminties. Jau daug visokių Jubiliejų buvo atšvęsta, minint ,,Nerijos‘‘ vardą. Daugelis tapatina ,,Neriją‘‘ su žinomais Lietuvos dainininkais. Taip, tam tikra prasme po ,,Nerijos‘‘ vėliava yra dainavę nemažai dainininkų. Tačiau visi pamiršta, jog tikrasis ,,Nerijos‘‘ motoriukas buvo ir yra jos ilga-

mečiai muzikantai. Ir jei dainininkai pabuvę kolektyve keičia adresatą, tai Aleksas, Algirdas ar Egidijus jau 25 metai tęsia kolektyvo gyvavimą ir tradicijas. Be abejo - kiek atnaujinę, be abejo - kiek paaranžavę, bet vis dar atlieka tas SENAS ir GERAS dainas. Tad visi, kas nori pasiklausyti žinomų ir širdžiai mielų dainų – kviečiami į koncertą 25 METAI SU LEGENDINE GRUPE ,,NERIJA‘‘. Prižadame, jog ne tik plosite ir dainuosite, bet ir neišsilaikysite nešokę... Organizatorių inf.

SC „Šilo“ U-17 futbolininkai – A.Špoko atminimo turnyro prizininkai

P

uikiu pasirodymu Kėdainiuose praėjusį sekmadienį nudžiugino Dariaus Gabuževičiaus treniruojami Kazlų Rūdos „Šilo“ U-17 futbolininkai. Tądien Kėdainių sporto centro futbolo manieže dėl ilgamečio šio miesto futbolo trenerio Aleksandro Špoko atminimo taurės 5×5 formato kovose var-

žėsi aštuonios komandos. Šiame, jau dvidešimtus metus skaičiuojančiame turnyre, be šeimininkų – Kėdainių SC „Autaros“ komandos, dėl minėto trofėjaus kovėsi Kauno rajono, Mažeikių „Atmosferos I“ ir „Atmosferos II“, Ukmergės sporto centro, Kauno FM „Tauro“ ir Jūrmalos „Spartaks“ ekipos. Su pastarojo klubo suaugusiųjų

„Teo“ ir „Omnitel“ tapo „Telia“ Nuo šiol visos telekomunikacijų paslaugos jums – iš vienų rankų. Nuo išmaniosios TV, mobiliojo ryšio, šviesolaidinio interneto, muzikos ir pramogų iki kompleksinių sprendimų verslo augimui, biuro įrangos priežiūros ir IT saugos – viskas, ko reikia jūsų kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam verslui. Mes keičiamės, kad būtume tokie, kokių jums reikia: prisitaikantys prie jūsų asmenybės, pomėgių, verslo ir kuriantys daugiau gyvenimo jums. „Telia“– tai žmonių bendrovė žmonėms. Apjungę fiksuoto ir mobilaus ryšio technologijas, šiandien užtikriname itin spartų ir nepertraukiamą ryšį visoje Lietuvoje – sparčiausias ir plačiausias 4G

ryšys ir geriausiai išplėtotas šviesolaidinio interneto tinklas leidžia ryšį turėti visur, kur jo reikia, ir negalvoti apie naudojamą technologiją. Oficialaus tapimo „Telia“ proga – geros naujienos interneto vartotojams: klientams, turintiems planus „Premium šviesolaidis“ ir „Namai 3 šviesolaidis“ suteikiama maksimali – iki 1 gigabito per sekundę duomenų priėmimo sparta Lietuvoje ir į užsienį. Dabar „Telia“ klientai gali mėgautis maksimaliomis šviesolaidinio interneto teikiamomis galimybėmis. Norintys išbandyti sparčiausią 4G internetą Lietuvoje tai gali daryti 30 dienų nemokamai. Paslaugų sąlygos klientams

3

Iki

nesikeičia, anksčiau su „Teo“ ar „Omnitel“ sudarytų sutarčių persirašyti nereikia. Visoje Lietuvoje su „Telia“ prekės ženklu veikia 70 klientų aptarnavimo salonų. Privatūs klientai telefonu aptarnaujami numeriu 1817, o verslo - 1816.

„Šimtasparnio“ skrydis per Lietuvą S

ausio 28 d. popietę Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje v yko poezijos knygos „Šimtasparnis“ (maketuotoja Edita Rudminaitė, redaktorė Aldona Širvinskienė) sutiktuvės. Tai dviejų autorių – Virgilijaus Bespalovo ir Virginijos Kuzmickaitės kūrybinis projektas. Knyga kartu su autoriais jau aplankė Kauną, Kybartus, Babtus, Vilkaviškį, penktasis jubiliejinis pristatymas – Kazlų Rūdoje. Autorius dėl įvairiaspalvės kūrybinės veiklos ne taip paprasta apibūdinti. Virgilijus Bespalovas – Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, Lietuvos labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ narys, VVV-Art klubo įkūrėjas, Marijampolės liaudies menininkų „Mūza“ klubo narys. Keramika, fotografija, pastelė, poezija, parodos, plenerai, respublikiniai ir tarptautiniai projektai – tai menininko kasdienybė. „Šimtasparnis“– antroji autoriaus knyga. Virginija Kuzmickaitė – Lietuvos labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ narė, VVV-Art klubo narė, poetė, grafikė, kurios darbai atrado vietą privačiose kolekcijose JAV, Anglijoje ir Prancūzijoje. Tai pirmoji poetės knyga. Būtų galima išvardinti ir daugiau šių kūrėjų gebėjimų,

bet smalsumo dėlei paliksime kitam kartui… O dėl tokios gausos talentų ir kūrybinės įvairovės knyga ir buvo pavadinta „Šimtasparnis“. Knygą iliustruoja autorių grafikos darbai. Į jaukią bibliotekos salę rinkosi gausus poezijos ir meno mėgėjų būrys. Svečiai atvyko iš Kauno, Vilkaviškio, Višakio Rūdos, Jūrės kaimo, apsilankė Kazlų Rūdos klubo „Girių versmė“ nariai priešakyje su Kultūros centro direktore Žibute Šilingiene. Renginys prasidėjo Kazlų Rūdos savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus sveikinimo kalba, po kurios Virgilijus Bespalovas buvo apdovanotas Kazlų Rūdos savivaldybės padėkos raštu, kurį įteikė meras, reikšdamas padėką už ilgametę, aktyvią kūrybinę veiklą. Rasa Ruzveltienė atlydėjo į renginį sūnų Tadą Ruzveltą, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos auklėtinį (mokytojas G. Puskunigis). Renginio metu talentingas klarnetistas džiugino jautria muzika. Susipynė poezijos posmai ir muzika, muzika ir poezija, besisukdama ratu sukūrė romantišką nuotaiką. Žiūrovai negailėjo aplodismentų. Susirinkusieji net nepajuto kaip valanda ištirpo tarsi sniegas. Tadas Ruzveltas už pastangas renginio metu buvo apdovanotas specialiu

futbolu dar visai nesenai teko susipažinti draugiškose rungtynėse ir „Šilo“ futbolininkams. Pagal turnyro nuostatus, komandos buvo suskirstytos į du pogrupius. Po rato varžybų etapo grupės nugalėtojai galutinėje įskaitoje kovėsi tik dėl 1-2 vietų, antrąsias vietas iškovojusios komandos atitinkamai dėl 3-4 vietų. A.Špoko atminimo turnyrą Kazlų Rūdos futbolininkai pradėjo rungtynėmis prieš Mažeikių „Atmosferos I“ komandą. Pasak SC „Šilo“ jaunimą treniruojančio D.Gabuževičiaus, kazlųrūdiečiai šioje dvikovoje galėjo pasižymė-

ti ne kartą, tačiau neišnaudojo eilės progų. Tuo tarpu mažeikiškiai tokių progų nedovanojo. Ne vienas „Atmosferos I“ futbolininkas buvo ragavęs ir elitinės moksleivių futbolo lygos duonos, tad savo pajėgumą varžovai įrodė įvarčiais. Mažeikių futbolininkai laimėjo dvikovą rezultatu 3:0. Vėliau paaiškėjo, kad kazlųrūdiečiai nusileido būsimiems turnyro nugalėtojams, finale įveikusiems Kauno FM “Tauro” komandą. Antroje turnyro akistatoje SC „Šilo“ futbolininkai atsigriebė prieš šeimininkus – Kėdainių „Autarą“. Varžovus Kazlų Rūdos

prizu – varpelių vėriniu (autorius Virgilijus Bespalovas), VVV-Art klubo ženkleliu ir knyga „Šimtasparnis“. Renginyje dalyvavo penki iš aštuonių VVV-Art klubo narių. „Didžioji dalis atvyko“, – džiaugėsi klubo įkūrėjas. Kitus sulaikė gripas. Tačiau visi klubo nariai įvairiais darbais prisidėjo prie renginio. Knygos „Šimtasparnis“ autoriai dėkojo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Vilijai Šemetienei už šiltą priėmimą, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorei Virginijai Savickei-Makūnienei – už bendradarbiavimą. Pasibaigus renginiui niekas nesiskirstė, o prie arbatos puodelio mintimis ir įspūdžiais dalinosi, aptarinėjo renginio akimirkas. Violeta Liaudenskienė, VVV-Art kubo narė komanda nukovė rezultatu 5:1. Paskutinėse grupės rungtynėse D.Gabuževičiaus treniruojama komanda ietis sukryžiavo su Kauno rajono ekipa. Intrigos, įtampos, emocijų ir dramatiškumo šioje dvikovoje netrūko. Ne kartą aikštės teisėjui teko įsiaudrinusius futbolininkus „tramdyti“ geltonomis kortelėmis. Pirmieji praleidę įvartį SC „Šilo“ futbolininkai netrukus ne tik išlygino rezultatą, bet ir įgijo dviejų įvarčių pranašumą – 3:1. Tuomet kovingumą pademonstravo varžovai. Kauno rajono

;4


4

2017-02-10 Nr. 3 (375)

SC „Šilo“ U-17 futbolininkai – A.Špoko atminimo turnyro prizininkai 8

3

futbolininkai ištirpdė SC “Šilo” turėtą persvarą ir rezultatą išlygino – 3:3. Negana to, varžovai sugebėjo jį ir persverti 3:4. Kazlų

Rūdos futbolininkai nesitaikstė su tokia situacija ir rungtynių pabaigoje sugebėjo išsigelbėti išlygindami rezultatą 4:4. Šios lygiosios, dėl geresnio įvarčių skirtumo, kazlųrūdiečiams lėmė antrą vietą grupės varžybose ir

kovą dėl trečios vietos galutinėje įskaitoje. Paskutinėje turnyro akistatoje SC „Šilo“ varžovais buvo Ukmergės sporto centro komanda. Kazlų Rūdos futbolininkai kovodami prieš kur kas augalotesnius ukmergiškius greitai išsiveržė į priekį 2:0. Varžovai sušvelnino rezultatą 2:1, tačiau ryžtingai ir kovingai nusiteikę kazlųrūdiečiai palaužė Ukmergės komandą, įveikė juos reuzltatu 4:1 ir iškovojo trečiąją vietą turnyre. Rezultatyviausi Kazlų Rūdos komandoje buvo D.Banys ir E.Bindokas, kurie į varžovų vartus mušė po keturis įvarčius. Tris kartus varžovų vartus tiksliais smūgiais paženklino L.Ruočkus. Po įvartį į savo sąskaitą įsirašė D.Besarabovas ir O.Šarauskas.

Ypač sėkmingai šis turnyras klostėsi D.Baniui ir L.Ruočkui. Pasak trenerio, vos tik minėti futbolininkai pasirodydavo aikštėje, jiems pavykdavo atsidurti laiku ir vietoje ir pasiųsti kamuolį į vartų tinklą. Geriausiu gynėju šiame turnyre pripažintas O.Šarauskas. Geriausio komandos žaidėjo statusas atiteko J.Bieliauskui, lemiamais rungtynių momentais ne kartą gelbėjusiam Kazlų Rūdos komandos vartus nuo įvarčių. A. Špoko atminimo turnyre Kazlų Rūdos SC “Šilo” gretose rungtyniavo: Lukas Ruseckas, Deividas Banys, Domantas Bražiūnas, Domantas Sauka, Laimutis Ruočkus, Osvaldas Šarauskas, Airidas Sidaravičius, Kristupas Besarabovas, Dominykas Besa-

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kazlų Rūdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija kiaulių laikytojams Atsižvelgiant į tai, kad jau vasario mėn. nustatytas Afrikinio kiaulių maro židinys nekomerciniame ūkyje, galima teigti, kad yra nesilaikoma biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose. Informuojame, kad kiaulių laikytojai, kurių kiaulių laikymo sąlygos neatitinka biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų bus traukiami administracinėn atsakomybėn dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343 straipsnio pažeidimo. Asmenims, pažeidusiems biologinio saugumo reikalavimus kiaulių laikymo vietoje pirmą kartą, grės administracinė atsakomybė nuo 30 iki 300 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 50 iki 1450 eurų. Pakartotinai nustačius biologinio saugumo reikalavimų pažeidimus, asmenims grės administracinė atsakomybė nuo 50 iki 500 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 150 iki 2300 eurų. Bus taikomas gyvūnų, kurie laikomi biologinio saugumo reikalavimų neatitinkančiose laikymo vietose, konfiskavimas. Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas

PARDUODAMAS žemės sklypas Kazlų Rūdoje Samanų g.3 - 15 arų. Kaina 8000 EUR. PARDUODAMAS žemės sklypas Ąžuolų Būdoje Ąžuolų gatvėje -25,1 arų. Kaina 6000 EUR . ' 8 687 84233

UAB „METALYNAS“

„Kazlų Rūdos laikraštis“ leidžiamas nuo 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. Leidėjas - VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“. S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda. Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info L.e.p redaktorė Vilma Žitkienė, Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info REKLAMA, SKELBIMAI - Tel. (8~610 33311), el. p. reklama@kazluruda.info Platinamas NEMOKAMAI. Tiražas - 2000 egz. Visa medžiaga pateikta „Kazlų Rūdos laikraštyje“ - leidinio nuosavybė. Už reklaminių skelbimų turinį redakcija neatsako. Išspausdinti autorių straipsniai gali nesutapti su redakcijos nuomone. Medžiagą kopijuoti ir platinti galima tik su raštišku redakcijos sutikimu. Spausdino „Media Regionalne Sp. z o.o.“

Superkame juodojo ir spalvotojo METALO LAUŽĄ, AUTOMOBILIUS. Prekiaujame NAUDOTOMIS AUTOMOBILIŲ DETALĖMIS. Prekiaujame PROPANU, DEGUONIMI IR ANGLIARŪGŠTE BALIONUOSE. Antanavo k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8 687 43150, 8 641 27995 www.metalynas.lt

rabovas, Julius Bieliauskas, Egidijus Bindokas, Justas Stanionis. Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centro inf.

Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorei Renatai Andriušienei, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies Parapijos klebonui Renaldui Janušauskui, giminėms, draugams, kaimynams, visiems užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Algimantą Mickų. Pagarbiai – Audronė su šeima

PARDUODA KOKYBIŠKI ŠILTNAMIAI nuo 279 €. Taip pat parduodame, brezentus, tentus, vandeniui atsparius audinius, polietileno plėveles, polikarbonatus. ' 8 678 81119, www.ramchos.lt PARDUODU sausas kapotas malkas, beržines atraižas pakais ir supjautas po 30 cm. ' 8 648 61061

PERKA BRANGIAUSIAI Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. ' 8 651 39039 MINI KRAUTUVO (BOBCAT) NUOMA Mini krautuvo nuoma su operatoriumi. Atliekamos paslaugos: Su 180cm pločio kaušu atliekame: - žemių stumdymas - duobių kasimas - augalinio sluoksnio nuėmimas - sklypų tvarkymas, lyginimas, formavimas - sklypo pakėlimas atvežtiniu gruntu - tvenkinių kasimas, krantinių tvarkymas - krovimo darbai - aplinkos tvarkymo darbai Su gręžimo įranga: - Skylių gręžimas tvoroms, terasoms, poliniams pamatams Su hidraulinių kūju: - Įvairūs griovimo darbai Tel.: 8 687 91745, www.diltrus.lt STATYBOS DARBAI Namų, butų, įstaigų satybos apdailos ir vidaus darbai. Dažymas, plytelių klijavimas, trinkelių klojimas, gipskartonio montavimas, elektros montavimas, santechnikos darbai, sienų griovimas, šiltinimas ir kiti statybos darbai. Prekiaujame C6/7,5 - C20/25 stiprio klasių, prekybinio betono mišiniais, smėliu 0-4mm, žvirgždu 4-16mm, keliniu žvyru. Atvežame. Tel.: 8 687 91745, www.diltrus.lt

Profile for Kazlų Rūdos laikraštis

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 3 (375), 2017-02-10  

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 3 (375), 2017-02-10  

Advertisement