a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2017 m. balandžio 28 d., penktadienis

Nr. 8 (380)

Tiražas - 2000 egz.

Kerštaudami už kritiką griebėsi skundų

V

yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) balandžio 19 d. pradėjo tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės Redos Kneizevičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Taip pat bus aiškinamasi, ar R. Kneizevičienė nepažeidė šio įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Dvylikos valdančiosios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos daugumos narių pasirašytame, VTEK atsiųstame pranešime teigiama, jog R. Kneizevičienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose tvirtinant savivaldybės 2014, 2015 ir 2016 m. biudžetą, kai dalis lėšų buvo skirta jos vadovaujamiems juridiniams asmenims. Teigiama, jog ji eina pirmininkės arba kolegialaus valdybos organo narės pareigas Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungoje, Antanavo bendruomenėje, asociacijoje „Sūduvos kraštas“, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijoje, Kazlų Rūdos senjorų klube ir Sūduvos vietos veiklos grupėje. Esą politikė, atstovaudama šiems juridiniams asmenims, taip pat yra sudariusi sutartis su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Kaltinimus vadina politiniu kerštu R. Kneizevičienė su tokiais kaltinamais nesutinka ir vadina juos politiniu atkirčiu už aktyvią visuomeninę veiklą bei kritiką valdantiesiems. „Tai politinis kerštas. Susidaro įspūdis, kad savivaldybės administracijai duota užduotis ne spręsti savivaldybės gyventojams aktualius klausimus, o ieškoti priežasčių kaip susidoroti su opozicijos atstovais. Šis darbas vyksta visą šią tarybos kadenciją. Juokingai atrodo kaltinimas, kad dalyvavau priimant 20142016 metų biudžetus. Biudžeto tvirtinimas liečia kiekvieną ta-

rybos narį (yra keletas tarybos narių, kurie patys asmeniškai arba jų sutuoktiniai turi tiesioginius darbo santykius biudžetinėse įstaigose). Aš neturiu jokių darbo santykių su biudžetinėmis įstaigomis arba savivaldybei pavaldžiomis organizacijomis. Manau, kad kai kurie tarybos nariai pasirašę po šiuo kreipimusi pamiršo, kad patys ne kartą dalyvavo tvirtinant žmonų tarnybinių atlyginimų nustatymo ar kitus biudžetinių įstaigų finansavimo klausimus. Kreipimosi autoriai pamiršo paminėti rašte faktą, kad 2016 metų rugsėjo 28 dieną, kuomet buvo svarstomas klausimas dėl „Pritarimo Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ koofinansavimo“ (tai buvo vienintelis kartas kai buvo svarstomas konkretus klausimas dėl finansinės paramos mano vadovaujamai organizacijai) aš nuo šio klausimo svarstymo nusišalinau. Kitų mano vadovaujamų nevyriausybinių organizacijų finansavimo klausimai taryboje nebuvo svarstomi. Paramos klausimus įvairiems projektams koofinansuoti svarstė komisijos, kuriose aš nedalyvavau“, – „Kazlų Rūdos laikraščiui“ situaciją pakomentavo R. Kneizevičienė.

Anksčiau VTEK kaltais pripažino V. Kazlą ir V. Kazlienę Iki šiol VTEK sprendimu kaltais dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimų buvo pripažinti Kazlų Rūdos politikai Valdas Kazlas ir Vilija Kazlienė, 2005 m. ir 2012 m. sukėlę interesų konfliktus ir pasinaudoję tarnybos galimybėmis asmeninei naudai gauti. 2005 m. VTEK nustatė, kad V. Kazlienė ir V. Kazlas dalyvavo 2005-09-28 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje, ir nei prieš posėdį, nei jo metu nenusišalino svarstant klausimą, kuriuo jie buvo asmeniškai suinteresuoti. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimus, susijusius su jų interesais pakeisti V. Kazlienei nuosavybės teise priklausančio 6,4 ha žemės

Į politines peripetijas vietos politikai siekia įtraukti ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją /VTEK foto

sklypo, esančio Kazlų kaime, tikslinę paskirtį, V. Kazlas ir V.Kazlienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas. VTEK nuomone, kai savivaldybės taryba pagal savo kompetenciją įstatymais nustatyta tvarka turėjo išspręsti pateiktą prašymą ir priimti atitinkamą sprendimą dėl V. Kazlienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, ir šiuo sprendimu asmeniškai suinteresuota V. Kazlienė bei jos sutuoktinis V. Kazlas pagal valstybinėje tarnyboje einamas tarybos nario pareigas dalyvavo to sprendimo svarstymo ir priėmimo procedūroje, akivaizdžiai sukėlė interesų konfliktą. 2012 m. VTEK vertindama V. Kazlienės ir V. Kazlo elgesį Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-04-18 posėdyje siūlant ir skiriant V. Kazlą šios Savivaldybės administracijos direktoriumi, nustatė, kad jie buvo veikiami Įstatyme įvardyto viešųjų ir privačių interesų konflikto, kilusio iš asmeninio V. Kazlo suinteresuotumo gauti gerai apmokamą vadovo darbą valstybės tarnyboje ir V. Kazlienės suinteresuotumo dėl jai artimo asmens – jos sutuoktinio V. Kazlo interesų. Eidami Savivaldybės tarybos narių pareigas, jie privalėjo nusišalinti, kai buvo svarstoma ir tvirtinama V. Kazlo kandidatūra į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. To nepadarę, interesų konflikto veikiami V. Kazlienė ir V. Kazlas pasinaudojo savo tarnybos galimybėmis – Savivaldybės tarybos nario pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK, KRL informacija

WWW.KAZLURUDA.INFO

ISSN-1822-3303

Valdišką nuovargį atpirks solidus priedas prie algos

K

azlų Rūdos savivaldybės taryba šią savaitę nustatė Valdui Kazlui, savivaldybės administracijos direktoriui, penkiasdešimt procentų jo pareiginės algos dydžio priemoką. Tarybos sprendimo, priimto valdančiojoje daugumoje esančių politikų balsų persvara prieš tokiam pasiūlymui prieštaravusius opozicijos atstovus, dėka nuo gegužės 2 d. V. Kazlui atlyginimas bus didinamas už už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės. Tokiai priemokai kas mėnesį iš savivaldybės biudžeto teks skirti 632,93 Eur. Šiuo metu „į rankas“ savivaldybės administracijos direktoriui mokamas 1130 Eur atlyginimas. V. Kazlo atlyginimas taps didesniu už antrojo pagal dydį šalies miesto Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko gaunamą darbo užmokestį. G. Petrauskui šiuo metu paskirtas 1409 Eur atlyginimas. Į administracijos direktoriaus pareigas V. Kazlą delegavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kazlų Rūdos skyrius. Nuo 2015 m., motyvuojant padidėjusiu darbo krūviu, savivaldybės administracijoje buvo

Savivaldybės administracijos V. Kazlo gaunamas atlyginimas taps gerokai didesniu nei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus / Savivaldybės archyvo foto

įsteigta direktoriaus pavaduotojo pareigybė. Administracijos direktoriaus pavaduotojas rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, koordinuoja ir kontroliuoja Ūkio bei Žemės ūkio skyrių, „Kazlų Rūdos komunalininko“ ir „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ veiklą. Šiuo metu administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigose dirba socialdemokratė Erika Motiejauskienė, jai „į rankas“ kas mėnesį išmokamas 674 Eur atlyginimas. 2017 m. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžete asignavimų valdytojo, administracijos direktoriaus darbo užmokesčio fonde šiemet atlyginimams numatyta išleisti 950 100 Eur. KRL inf.


2

2017-04-28 Nr. 8 (380)

Atsigręžkime į kultūrą

Kultūros darbuotojai surengė simbolinę protesto akciją ir žygiavo Kazlų Rūdos gatvėmis /KRL foto

T

okiu devizu Kazlų Rūdoje penktadienį buvo minima Kultūros diena. Balandžio 15-oji – Kultūros diena, todėl šios atmintinos datos išvakarėse Kultūros centro darbuotojai surengė tylos akciją, kuria kvietė visus atsigręžti į kultūrą, nes Lietuvoje daugelį metų tik kalbama apie prioritetą kultūrai, apie dėmesį jos darbuotojams, tačiau nieko nedaroma. Todėl nyksta tokios vertybės kaip talentas, idėjos, tautiškumas, patriotiškumas, žmogiškumas ir kt. Negalėdami pragyventi iš šalies išvažiuoja gabiausi kūrėjai, organizatoriai, tauta vis labiau maitinama komerciniais renginiais, nes sugebančių pragyventi vien iš idėjos mažėja… „Simboliška, kad šiemet kultūros dieną minime prieš Kristaus Prisikėlimo šventę, nes

ir kultūros darbuotojo darbas dažnai būna panašus į pasišventimą, kai turime pamiršti savo bėdas, savo nelaimes, keltis ir eiti, nes mūsų darbas – tarnauti žmonėms, kurti šventę jiems,“ – sakė Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė Žibutė Šilingienė. Žygiuodami Kazlų Rūdos gatvėmis su Kultūros – Taikos vėliava ir nešdami lagaminus su užrašais, kultūros darbuotojai ne tik norėjo atkreipti atsakingų pareigūnų dėmesį į kultūros situaciją, bet kartu ir padėkoti visiems, kurie paremia renginius, kurie nesavanaudiškai padeda įgyvendinti daugelį kultūros darbuotojų sumanymų, pagaliau, kurie pirkdami bilietą į renginį, padėkoja kūrėjams už darbą. Suduvis.lt informacija, KRL foto

Subačiškės kaime sumaitojo automobilį

B

alandžio 13 apie 23.30 val. gautas pranešimas, kad Subačiškės kaime įvyko eismo įvykis. Įvykio vietoje rastas automobilis ,,Peugeot 406“, kurį galimai vairavo teisės vairuoti neturintis, neblaivus (0,21 prom. alkoholio) vaikinas (g. 1998 m.), Kazlų Rūdos sav. Į Marijampolės ligoninę dėl patirtų sužalojimų išvežtas minėtą automobilį vairavęs vaikinas bei dar du kartu važiavę keleiviai: vaikinas(g. 2001 m.), gyv. Kazlų Rūdos sav. ir mergina

(g. 2002 m.), gyv. Marijampolės sav. Marijampolės AVPK inf.

Europos sąjungos parama privačių miškų savininkams EUROPOS SĄJUNGOS parama svarbi privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti. Šiuo metu parama skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Prieš teikiant paraišką paramai gauti labai svarbu išsamiai susipažinti su priemonės paramos teikimo schema, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, bei su įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą. Paraiškas paramai gauti priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai, kurių adresai skelbiami interneto svetainėje www.nma.lt.

ES parama miškams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 m. programą teikiama tokioms veiklos sritims: 1. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Parama teikiama viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui, pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymui į vietinių medžių rūšių medynus, vienkartiniam jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui. Paramos intensyvumas - 90 proc. Didžiausia paramos suma 50 tūkst. Eur (vienam projektui). Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paraiškos šiais metais renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. 2. Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Ši veiklos sritis yra skirta skatinti smulkiuosius miško savininkus, valdančius iki 10 ha miško plotus, bendradarbiauti ir apjungti investicijas, skirtas miškų ūkinei veiklai pagerinti, bei modernizuoti miškų ūkio darbus investuojant į miško techniką. Paramos intensyvumas - 60 proc. Didžiausia paramos suma 80 tūkst. Eur (vienam projektui). Paramos gali kreiptis: kaimo vietovėse veikiantys smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, fiziniai asmenys. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais. Paraiškos šiais metais renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. 3. Parama miškų infras-

truktūrai gerinti. Ši veiklos sritis skirta miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių įrengimui ar rekonstrukcijai. Paramos intensyvumas - 80 proc. Didžiausia paramos suma - 200 tūkst. Eur (vienam projektui). Paramos gali kreiptis: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos šiais metais renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. 4. Investicijos į miškininkystės technologijas. Pagal šią veiklos sritį remiamos tokios veiklos kaip: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas. Paramos intensyvumas - nuo 50 iki 65 proc. Didžiausia paramos suma 50 tūkst. Eur (vienam projektui). Paramos gali kreiptis: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės. Paraiškos šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. 5. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Ši veiklos sritis skirta stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui (miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimui, dirvos paruošimui, sodinukų įsigijimui ir sodinimui, želdinių priežiūrai ir kt.). Paramos intensyvumas: mokama vienkartinė miško atkūrimo išmoka, kuri, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties, siekia nuo 1411 iki 3657 Eur/ha). Didžiausia paramos suma - 200 tūkst. Eur (vienam projektui). Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paraiškos šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. 6. Miško veisimas. Pagal šią veiklos sritį remiamas naujų miškų veisimas žemės ūkio paskirties žemėje. Veisiant mišką žemės ūkio paskirties žemėje mokamos dviejų tipų išmokos: vienkartinė

kompensacinė išmoka (nuo 988 Eur/ha iki 3140 Eur/ha) pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais, bei įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kuri mokama kasmet 12 metų (nuo 123 Eur/ha iki 363 Eur/ha). Parama skiriama pagal želdinių rūšinę sudėtį ir nustatytus atskirų medžių rūšių įkainius už kiekvieną ha naujai veisiamo miško. Didžiausia paramos suma 200 tūkst. Eur (per 3 fiskalinių metų laikotarpį). Paramos gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė priklauso nuosavybės teise. Paraiškos šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. 7. Parama „Natura 2000“ miškuose. Tai aplinkosauginė veiklos sritis, kurios tikslas paramos gavėjams kompensuoti miškuose dėl paukščių buveinių ir pačių paukščių apsaugos direktyvų privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Paramos intensyvumas: parama skiriama kasmet už kiekvieną miško ha, jeigu miško valdai taikomas bent vienas iš keturių įgyvendinimo taisyklėse numatytų veiklos apribojimų. Didžiausia paramos suma 272 Eur/ha. Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000“ vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. Paraiškos šiais metais renkamos nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d. Daugiau sužinoti apie ES paramos priemones ir jų įgyvendinimą galite Žemės ūkio ministerijos interneto puslapyje www.zum.lt skiltyje Veiklos sritys/ Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa. Aplinkos ministerijos interneto puslapyje www.am.lt rubrikoje Miškai/Privačių miškų savininkams galite rasti lankstinuką „Miško savininkui Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą“, kuriame glaustai išdėstytos ES paramos priemonės. Parengė Lietuvos miško savininkų asociacija Aplinkos ministerijos užsakymu


3

2017-04-28 Nr. 8 (380)

Sukvietė savivaldybės mokytojus į konferenciją

Pirmame pusfinalyje „SC-Regusa“ pranoko Narvydžių „Kuršastos“ krepšininkus Giedrius GORIANOVAS

I

ki šių metų Lietuvos mažų miestelių lygos baigiamųjų akordų – finalų lieka beveik pora savaičių. Čempionišką žaidimą šioje lygoje ir toliau demonstruoja praėjusių metų nugalėtojai Kazlų Rūdos „SC-Regusos“ krepšininkai.

Kazio Griniaus gimnazija trečius metus iš eilės sukvietė savivaldybės pedagogus į metodinę konferenciją /Asmeninio archyvo foto

J

au treti metai, mokinių pavasario atostogų metu, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija sukviečia savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojus į metodinę konferenciją ,,Sėkmingo mokymo(si) link“. Permainos švietimo sistemoje, nuolat kintantys reikalavimai, naujo požiūrio ir komunikavimo būdų reikalaujanti mokinių karta, kelia nemenkus iššūkius visai švietimo bendruomenei. Tik nuolat gilindami savo kompetencijas, efektyviai bendradarbiaudami ir dalindamiesi patirtimi, galime juos priimti ir siekti užtikrintai geresnę mokymo(si) kokybę. Noras burti visą švietimo bendruomenę, ieškoti konstruktyvaus bendradarbiavimo galimybių, ir tapo stimulu organizuojant konferenciją. Bendradarbiavimo svarbą, renginio pradžioje, akcentavo ir konferencijos dalyvius sveikinusios Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Beta Zaveckienė bei Kazio Griniaus gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė. Šiais metais konferencijos ašimi tapo lektorės, humanistinės pedagogikos psichologės, švietimo ekspertės, Ramunės Murauskienės pranešimas, tema – ,,Šiuolaikiniams vaikams reikia šiuolaikinio mokytojo“. Lektorė, diskutuodama su auditorija, išsigrynino esminius dabartinės naujosios kartos bruožus, ir įtaigiai, emocionaliai bendrau-

dama su konferencijos dalyviais, aptarė veiksmingiausius būdus bei priemones, kurie padėtų užmegzti ryšį ir siekti kryptingo rezultato, dirbant su šiuolaikiniais vaikais. Antrojoje konferencijos dalyje, savo gerąja patirtimi pasidalino Bagotosios pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Vida Meiluvienė ir Kazlų Rūdos ELMOS progimnazijos direktorė Daiva Šalkevičienė. Kalbėtojos dalijosi savo praktine patirtimi, atrastais veiksmingais bendravimo būdais su skirtingų amžiaus grupių mokiniais. Pasidžiaugė ir pristatė savo ugdytinių kūrybinius darbus. Trečioji renginio dalis, kurią moderavo Kazio Griniaus gimnazijos psichologė Joleta Norkienė, buvo skirta aktyviai diskusijai, ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų šiuolaikinėje mokykloje. Visi konferencijos dalyviai, išsiskirstę grupėmis, aptarė aktualiausias, ugdymo procesą įtakojančias, problemas ir pristatė galimus jų sprendimo būdus. Pabaigoje visi konferencijos dalyviai buvo sukviesti į bendrą ratą trumpai refleksijai. Mokytojai džiaugėsi pozityvia atmosfera, renginio struktūrine įvairove ir, svarbiausia, prasmingomis, tikrai praversiančiomis kasdienėje praktinėje veikloje, įgytomis žiniomis. Bendru sutarimu buvo nuspręsta konferenciją organizuoti ir kitais metais. Gimnazijos inf.

Ačiū visiems, kas garbingu apdovanojimu įvertino TS-LKD Kazlų Rūdos skyriaus veiklą. Man įteiktu sidabriniu „Lietuvos ąžuolų“ apdovanojimu dalinuosi su skyriaus nariais ir bendraminčiais, aukojančiais savo išmintį, laiką bei energiją, vykdant įsipareigojimus Tėvynei. Nuoširdžiai dėkoju už gausius sveikinimus. Tikiu jaunimu, kuris nemažu būriu įsijungė į skyriaus veiklą, išradingai dirba bendraudamas su vyresniaisiais, kviesdami vis daugiau jaunuolių jungtis į TS-LKD gretas. Jie tikrai nepriekaištingai atliks darbą, kuriam įpareigoja apdovanojimas. Pagarbiai Regina Mocevičienė

Šv. Velykų išvakarėse, balandžio 15-ąją, Kazlų Rūdos sporto centro salėje Gintauto Bulotos puikiai sukomplektuota komanda pirmame pusfinalyje jokių šansų nepaliko varžovams iš Žemaitijos. Narvydžių „Kuršastos“ krepšininkai įveikti rezultatu 88:64 (22:16; 19:25; 24:13; 23:10). Kazlų Rūdos ekipa serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. Į visus klausimus aikštės šeimininkai pirmame pusfinalyje atsakė antroje dvikovos dalyje. Rungtynių pradžia paženklinta apylygiu žaidimu. Sužaidus keturias minutes aikštės šeimininkai pirmavo 6:4. Vos per gerą minutę “SC-Regusai” surengus kelias rezultatyvias atakas praėjusių metų čempionų pranašumas išaugo iki 13:4. Atkaklūs žemaičiai kabinosi į rungtynes ir Kazlų Rūdos komandai daugiau pabėgti neleido. Pirmą atkarpą „SC-Regusa baigė išsaugodama 6 taškų pranašumą (22:16). Antras dvikovos ketvirtis sėkmingesnis buvo varžovams iš Narvydžių. “Kuršastos” krepšininkai jau pirmomis kėlinuko minutėmis lipo “SC-Regusai” ant kulnų. Įpusėjus antram ketvirčiui aikštės šeimininkų pranašumas buvo vos vienas taškas – 32:31. Kiek nervinga šį dvikovos dalis Kazlų Rūdos krepšininkams kainavo ir technines pražangas. Narvydžių krepšininkams buvo pavykę tokiu būdu ir persverti rungtynių rezultatą 32:34, tačiau abi komandos pirmąją dvikovos dalį baigė koja kojon – paskutinėmis sekundėmis Narvydžių komandai pataikius metimą, po pirmų dviejų kėlinukų švieslentėje rezultatas buvo 41:41. Vis sunkiau įkandama Kazlų Rūdos komanda varžovams darėsi trečio kėlinuko metu. Ženkliai sustygavusi gynybą, savo ruožtu neretai pereidama ir į greitas atakas, po nesėkmingų varžovų metimų, “SC-Regusa” nuo pat pirmų trečio kėliuko minučių pradėjo didinti pranašumą. Po E.Černausko ir N.Varnelio taškų Kazlų Rūdos komanda netrukus išsiveržė į priekį 47:41. Nepadėjo tuomet ir važovų prašyta minutės pertraukėlė, “SC-Regusos” pranašumas toliau augo. Po R.Ostreikos taiklaus metimo aikštės šeimininkai įgijo ir dviženklę persvarą – 55:44. Šį skirtumą Kazlų Rūdos ekipa išlaikė iki kėlinuko pabaigos – 65:54. Jokių šansų atsitiesti varžovams aikštės šeimininkai nepaliko ketvirto kėlinuko metu. Jau

keletą mėnesių be pralaimėjimų rungtyniaujanti „SC-Regusa“ netruko įgyti ir 19 taškų pranašumą (73:54). Šiame ketvirtyje metimą pajuto ir vienas iš Kazlų Rūdos komandos lyderių A.Lencevičius, kuris pataikė iš eilės pora tritaškių, nedviprasmiškai pasiųsdamas varžovams žinutę, kad pirma pergalė pusfinalio serijoje ne Žemaitijos komandos pusėje. Kazlų Rūdos “SC-Regusa” įveikdama varžovus 88:64 žengė pirmą žingsnį mažų miestelių lygos didžiojo finalo link. Rezultatyviausi pirmoje pusfinalio akistatoje Kazlų Rūdos komandoje buvo N.Varnelis (16 taškų) ir E.Černauskas (15 taškų). Pastarasis krepšininkas surinko ir daugiausia naudingumo balų – 22. Įdomus faktas tas, kad visi be išimties „SC-Regusoje“ krepšininkai rungtyniavo naudingai. Narvydžių ekipoje rezultatyvumu išsiskyrė P.Mitkus (15 taškų) ir S.Petrauskas (13 taškų). Naudingiausiu buvo Š.Deimontas (12 NB). Po rungtynių kalbinome Kazlų Rūdos “SC-Regusos” trenerį M.Bulotą. Jūsų dėmesiui Manto įspūdžiai, mintys apie pergalingai susiklosčiusią dvikovą: – Prieš pusfinalio akistatą varžovų ekipa Kazlų Rūdos komandai jau buvo pažįstama ir įveikta. Ši žinia prieš pusfinalį tai pliusas ar minusas “SC-Regusos” komandai..? – Šį kartą mūsų komandai tai buvo minusas. Tose rungtynėse mes Narvydžių komandą nesunkiai nugalėjome, tuomet nesulaukėme iš jų jokio pasipriešinimo. Prieš šias rungtynes kalbėjome, kad bus kitos varžybos, tai vis dėlto pusfinalis, rungtynių svarba kita ir žais varžovas kitaip, tačiau visiems pasąmonėje visvien liko, kad tai silpnesnis varžovas ir turime lengvai juos įveikti. Tai ir įnešė intrigos į šias rungtynes. – Kas nulėmė Kazlų Rūdos komandos pergalę šiose rungtynėse? – Manau, kad esame geriau sukomplektuota ir techniškesnė

komanda ir rungtynių metu iš esmės nuo trečio kėlinuko pradėjome geriau gintis, apsunkinome varžovų galimybes puolime. Tai buvo pagrindinis raktas į pergalę. – Jei žiūrėsime į rungtynių visumą, kas tenkino ir netenkino “SC-Regusos” komandos žaidime? – Pradžioje be abejo netenkino tas nenusiteikimas rungtyniauti. Rodėsi, kad pergalė neva savaime pasiekiama ir nereikės kovoti. Narvydžių komanda parodė, kad taip nebus. Smagu, kad išvados greitai buvo padarytos, komanda susikaupė, pradėjo geriau gintis ir pasiekta pergalė įtikinamu skirtumu. – Kokių pastabų turėjote komandai po pirmų dviejų kėlinukų? – Visi priėjome prie tos išvados, kad prastai ginamės, nesusitvarkome su “mažais” varžovų žaidėjais, nemažai jie sugebėjo surinkti taškų gana iš nedidelių atstumų nuo mūsų krepšio. Pagrindinis akcentas, kaip jau minėjau – bloga gynyba. – Kuriuos išskirtumėte krepšininkus iš šių rungtynių? Kurie nesužaidė pagal galimybes? – Šiai dienai pagal potencialą dar nesužaidė Artūras Lencevičius, nes krepšininkas ką tik po traumos ir pakeliui į įprastinę savo sportinę formą. Gerai atrodė šiame mače Regimantas Ostreika, kurio puiki gynyba trečiame kėlinuke prisidėjo prie lūžio šiose rungtynėse. – Tai faktas, kad A.Lencevičius buvo ką tik po traumos yra viena priežasčių, kodėl negalėjo pradėti rungtynių startiniame penkete? – Na taip, Artūras kol kas dar nėra pasirengęs rungtyniauti visu šimtu procentų. – Jūsų vertinimu, kada įvyko lūžis rungtynėse ir kada patikėjote pergale? – Sakyčiau lūžis dvikovoje įvyko trečio kėlinuko viduryje, kuomet nuolat augo mūsų komandos persvara, o pergale patikėjau ketvirto kėlinuko viduryje, kai skirtumas tarp komandų buvo virš dvidešimt taškų.


4

2017-04-28 Nr. 8 (380)

Gamtos žmogų pasiglemžė nebūtis Įpusėjus pavasariui, vykstant intensyviam darbymečiui miškuose, netikėtai netekome miškininko Kęstučio Žemaičio, kuriam balandžio pabaigoje suėjo tik 49 metai. Velionis gimė Kaune. 1986 m. baigė Garliavos 2 vidurinę mokyklą. Buvo pašauktas į armiją. 1989-95 m. dirbo Kauno centrinio pašto stalių dirbtuvėse. 1995 m. baigė LŽŪA MŪF ir pradėjo dirbti Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos medelyno meistru, 1999 –urėdijos miško apsaugos inžinieriumi, 2009 –

miško želdinimo ir apsaugos inžinieriumi, 2014 – Kazlų Rūdos girininkijos eiguliu. Kęstutis buvo gamtos žmogus. Jo hobis buvo medžioklė ir žūklė, kam skirdavo ne mažą dalį savo laisvalaikio. Staigi mirtis paliko neužbaigtus darbus, neišsipildžiusias gyvenimo svajones, liko į gyvenimą neišleisti 2 sūnūs. Velionis palaidotas Kazlų Rūdos kapinėse, esančiose pušyno apsuptyje. VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos darbuotojai nuo-

PAMINKLAI Paminklų dirbtuvės siūlo savo paslaugas: Paminklų gamyba, kapo dengimas akmens plokštėmis ir dekoratyvine skalda. Pamatų betonavimas ir montavimas. Kaltos ir itališkos bronzinės raidės. Trinkelių klojimas. Kapo renovacija.

Suteikiame garantiją.

AKCIJA! Visiems paminklams 10% NUOLAIDA!

8 604 16545

Akių konsultacinis kabinetas Akių gydytoja iš Kauno klinikų konsultuoja ligonius Pirmadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Trečiadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Šeštadieniais nuo 8:00 iki 12:00 val Jūsų sveikata, Maironio g. 20, Kazlų Rūda Registracija tel. (8 687) 82298

PARDUODA KOKYBIŠKI ŠILTNAMIAI nuo 279 €. Taip pat parduodame, brezentus, tentus, vandeniui atsparius audinius, polietileno plėveles, polikarbonatus. ' 8 678 81119, www.ramchos.lt

širdžiai užjaučia velionio žmoną, sūnus, mamą, brolį, seserį ir kitus artimuosius. VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos darbuotojai

PARDUODAME ŠILTNAMIUS 288€, automatinius INKUBATORIUS, MOTOBLOKUS, MINITRAKTORIUS, aliejaus PRESUS, GRANULIATORIUS. Garantija, atvežame. ' 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt PARDUODU įvairias kapotas malkas, supjautas ir nesupjautas atraižas. Atvežu nemokamai. ' 8 648 61061 PARDUODAMAS 3 kambarių butas 58 m2, Maironio g., Kazlų Rūda, III aukštas, didelis balkonas, vidinis. ' 8 616 94397 PARDUODU tvarkingą, gerą sodybą Višakio Rūdoje. 20 a., asfaltuotas privažiavimas, prie miškelio. Kaina-14400. ' 370 670 84589 PARDUODA vienkiemį Senosiose Senažiškėse. Parduoda sodybą Ąžuolų Būdoje. Yra centralinis šildymas, vandentiekis iš gręžinio, valymo įrenginiai. Kaina - sutartinė. ' 8 620 41309

UAB „METALYNAS“

Mini arteziniai gręžiniai, daromi rankiniu būdu smėlingame grunte. Tel. 8 656 50673, 8 656 50674 Baldus gaminanti įmonė IEŠKO baldų surinkėjo. Tel. 8 612 77410 Geromis sąlygomis teikiame paskolas. Palūkanos - 3 % (su turto įkeitimu). Tel. 8 636 82215

VĮ Kazlų Rūdos mm urėdijos MEDELYNE, adr. Medelyno g. 30, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav., vyksta pavasarinė prekyba sodmenimis. Balandžio mėn. dekoratyviniams sodmenims taikoma iki 20% nuolaida. Iki gegužės 15 d. dirbsime ir šeštadieniais (800 -1400). Tel. 8 611 49899

Dėmesio! Asmeniniai skelbimai į „Kazlų Rūdos laikraštį“ trumpuoju SMS numeriu 1567 NEBEPRIIMAMI. Skelbimus mums galite pateikti el. pašto adresu reklama@kazluruda.info arba paskambinę redakcijos telefono numeriu 8 610 33311 „Kazlų Rūdos laikraštis“ leidžiamas nuo 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. Leidėjas - VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“. S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda. Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info L.e.p redaktorė Vilma Žitkienė, Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info REKLAMA, SKELBIMAI Tel. (8~610 33311), el. p. reklama@kazluruda.info Platinamas NEMOKAMAI. Tiražas - 2000 egz. Visa medžiaga pateikta „Kazlų Rūdos laikraštyje“ - leidinio nuosavybė. Už reklaminių skelbimų turinį redakcija neatsako. Išspausdinti autorių straipsniai gali nesutapti su redakcijos nuomone. Medžiagą kopijuoti ir platinti galima tik su raštišku redakcijos sutikimu. Spausdino „Media Regionalne Sp. z o.o.“

Superkame juodojo ir spalvotojo METALO LAUŽĄ, AUTOMOBILIUS. Prekiaujame NAUDOTOMIS AUTOMOBILIŲ DETALĖMIS. Prekiaujame PROPANU, DEGUONIMI IR ANGLIARŪGŠTE BALIONUOSE. Antanavo k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8 687 43150, 8 641 27995 www.metalynas.lt

PARDUODAMI du sklypai po 15a. Kazlų Rūdoje su visomis miesto komunikacijomis. ' 8 673 05694

PERKA BRANGIAUSIAI Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. ' 8 651 39039 PIRKČIAU 1-2 kambarių butą pirmajame aukšte. ' 8 621 55510

ĮVAIRŪS Mobiliu gateriu PJAUNAME medieną iki 9 m. ilgio, kliento kieme. ' 8 610 03983 Moteris, turinti patirties slaugos srityje IEŠKO darbo. Gali prižiūrėti senelius, vienišus žmones, neįgalius asmenis. ' 8 606 40709 Prūdų KASIMO, žemių tvarkymo, lyginimo darbai. ' 8 648 94475 REIKALINGAS mėsos išpjaustytojas ir mėsos išpjaustytojo asistentas. Darbas naujai atidarytame gamybiniame ceche. Visos socialinės garantijos. ' +370 626 17127 34 m.,180 cm, 80kg. simpatiškas, tvarkingas, dirbantis, be žalingų įpročių vyriškis IEŠKO draugės. ' 8 646 50737 VEŽAME žvyrą, smėlį ir kitus birius krovinius. ' 8 646 50737 Skardinimo darbai.Vejalentės,kraigas, lietvamzdžiai, pakalimai. Dengiame stogus. ' 8 620 67934 Tvarkinga moteris su dukra IŠSINUOMUOTŲ butą. ' 8 623 18694 PARDUODAMAS arba KEIČIAMAS 2 k. butas Kazlų Rūdoje. Butas vidinis, 2 a. Keisčiau į 1 k. butą arčiau ventro. 1 a. ir 5 a. nesiūlyti. Kaina - sutartinė. Skambinti po 19 val. ' 8 640 27643 PARDUODU sodą Krūvelių „Liepaitės“ bendrijoje. Yra tvarkingas namelis, sklypas-12 a. Vaismedžiai, krūmai, elektra, šulinys. ' 8 614 29892

Profile for Kazlų Rūdos laikraštis

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 8 (380), 2017-04-28  

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 8 (380), 2017-04-28  

Advertisement