Page 1

10

บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

ปั จจุบนั หากเทียบกับในสมัยก่อนเมื่อประมาณ 10 กว่าปี ที่แล้ วนั ้น Cosplay 1 ถือว่ามีอตั ราการเจริ ญ เติบโต ของกลุ่มสูงมากๆ จากที่เคยจัดงานในสถานที่เล็กๆได้ อย่างตึกฐานเศรษฐกิจ มีผ้ เู ข้ าร่ วมงานอยู่ประมาณไม่เกิน 100 – 200 คน อีกทั ้งยังมีงานจัดเพีย งปี ล่ะไม่กี่ งานเท่า นั ้น แต่ในสมัย นี ้ Cosplay เป็ นที่ร้ ู จัก กัน โดยทั่ว ไป บางครั ง้ ยังถูก นําไปใช้ ในการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าหรือสํานักพิมพ์ต่างๆอีกจํานวนคนที่เข้ ามาแต่ง Cosplay ก็มีมากขึ ้นตามเวลา ดูได้ จากงานในสมัยนี ้ ยิ่งง่ายใหญ่ๆประจําปี บางงานอาจมีผ้ เู ข้ าร่ วมเกินหลักพันเลยทีเดียว และเมื่อคนมากขึ ้นปั ญหาต่างๆก็ตามมา โดยเฉพาะมารยาทในสังคมและกรปฏิบตั ติ วั ของเลเยอร์ 2ที่ไม่ดีน ั ้น ส่งผลในภาพลบให้ กับสังคมเป็ นอย่างมาก ทั ้งในการใช้ สถานที่ต่างๆ การวางตัว การรักษามารยาทและอีกมากมายที่ เป็ นสิ่งที่ควรรู้กันในสังคม แต่กลับถูกละเลย ทาง Cosmode Thailand จึงมอบหมายให้ นกั ศึกษาสหกิจฯเข้ า มามีส่ว น ร่ วมในการเขียนบทความที่มีส่วนช่วยในการลดปั ญหาดังกล่าว 1

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน 1. 2. 3. 4.

เพื่อพัฒนาทักษะด้ านการบทความ เพื่อศึกษาและเรี ยนรู้การปฏิบตั ิทํางานนิตยสาร เพื่อรวบรวมปั ญหาและสิ่งที่คนทัว่ ไปต้ องการรู้จากนิตยสาร Cosmode Thailand เพื่อรณรงค์ให้ ผ้ อู ่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทราบถึงที่มาที่ไปของปั ญหา

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับ Cosplay ผ่านนิตยสาร งานอีเวนท์ต่างๆและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เพื่อนําข้ อมูลที่ ได้ มาประยุกต์ให้ เข้ ากับบทความที่ต้องการจะเขียน รวมไปถึงการหาข้ อมูลที่จําเป็ นทั ้งจากอินเตอร์ เน็ต บทความเก่ า ๆ ประสบการณ์และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ซึ่งบทความที่เข้ าถึงผู้อ่านมากที่สดุ โดยใช้ เวลาศึกษางานในระยะสหกิจศึกษาตั ้งแต่วนั ที่ (-----------------)

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

1. ทําให้ ทราบถึงกระบวนการการทํานิตยสาร 2. ทําให้ เข้ าใจถึงเรื่ องของลิขสิทธิ์ในงานเขียน 3. ทําให้ เข้ าใจถึงเรื่ องลิขสิทธิ์ภาพและบทความในนิตยสารที่ปลีกย่อยกว่างานเขียน

1 2

Cosplay คือการแต่งการเลียนแบบ อาจจะเป็ นจากตัวละครที่มาจากเกมส์ การ์ ตูน นิยาย ภาพยนต์ หรื อดาราก็ได้

เลเยอร์ หรือ Cosplayer หมายถึง คนที่แต่งคอสเพลย์


11

ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนิ นงาน 1. 2. 3. 4. 5.

การศึกษาการทํางาน บทความ รูปภาพ และเรื่ องที่ควรรู้เกี่ยวกับนิตยสาร การคิดหัวข้ อโครงงาน การรวบรวมข้ อมูลในการทําโครงงาน การสรุปและตรวจสอบรายละเอียด การจัดทํารูปเล่ม

ขัน้ ตอนการดําเนินงาน 1.การศึกษาการทํางานบทความ รูปภาพ และเรื่ องที่ควรรู้เกี่ยวกับนิตยสาร 2.การคิดหัวข้ อโครงงาน 3.การรวบรวมข้ อมูลในการทําโครงงาน 4.การสรุ ป และตรวจสอบรายละเอีย ด รายละเอียด 5. การจัดทํารูปเล่ม

มี.ค.55

เม.ย.55

พ.ค.56

มิ.ย.56

อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ อง Printer โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Adobe photoshop โปรแกรม Adobe indesign กล้ องถ่ายภาพ

รายละเอียดคอลัมน์

จากการที่ผ้ จู ดั ทําได้ ปฏิบตั ิงานสหกิจศึก ษาในตํา แหน่งเจ้ า หน้ า ที่ท ั่ว ไปของนิตยสาร Cosmode Thailand โดนในช่วงแรกให้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการปรับรูป ไดคัตรูป การจัดวางตัว อัก ษรและพิส ูจน์อัก ษร เพื่อเป็ นการศึกษางานในขั ้นต้ นและนําไปสู้งานในขั ้นตอนถัดไป คือการเขียนบทความที่มีความเกี่ย วข้ องกับนิตยสาร โดยต้ องรับผิดชอบเองทั ้งหมดตั ้งแต่การคิดหัวข้ อจนถึงการจัดหน้ า ซึ่งมีขึ ้นตอนการปฎิบตั ิงานดังนี ้


12

เรียนรู้ งานขึน้ ต้ น

คิดหัวข้ อบทความ และรวบรวมข้ อมูล รวมรวมภาพทีต่ ้ องใช้ ในเนือ้ หา ขั้นตอนการเขียน บทความ

แก้ ไข

เข้ าสู่กระบวนการ การผลิต รูปที่ 2.1 แผนภูมิแสดงขั ้นตอนการทํางาน


13

1. เรี ยนรู้ งานขัน้ ต้ น

ในช่วงเริ่ มงานทางพี่เลี ้ยงได้ จดั ให้ ทํางานเกี่ยวกับรูปภาพก่อน โดยไฟล์ภาพจะมาจากตากล้ องประจํา ของ นิตยารอยู่แล้ ว การทํางานในขั ้นนี ้คือ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ ปรับแสงและไดคัท เนื่องจากภาพที่มีการตีพิมพ์ลงในนิตยสารจะมีปัญหาสีเพี ้ยนเนื่องจากกระดาษและเครื่ องพิมพ์ ทําให้ รูปภาพ ที่ปรับต้ องมีสีที่จดั และสดกว่า ภาพทั่ว ไป รวมไปถึ งการไดคัท ภาพเตรี ย มไว้ เพื่อนํา ไปเลือกวางตามหน้ า ต่า งๆของ นิตยสาร

รูปที่ 2.2 – 2.3 ตัวอย่างการปรับแสง (ซ้ายต้ นฉบับ ขวาปรับแล้ว) จากนั ้นเป็ นงานในส่วนของการวาง TEXT ซึ่งต้ องอิงเลย์เอาท์จากทางต้ นฉบับ ซึ่งในส่วนนี ้พี่เลี ้ยงจะ รับผิดชอบในการปรับเลย์เอาท์อีกที ในบางคอลัมรูปที่แนบมาเป็ นไฟล์ต้นฉบับต้ องนํามาปรับสีและไดคัทเช่นเดียวกัน


14

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างเลย์เอาท์ญี่ปนุ่

รูปที่ 2.5 – 2.6 รูปจากทางญี่ปนุ่ (ซ้ ายรูปต้ นฉบับ ขวาไดคัทใหม่)


15

2. คิดหัวข้ อบทความและรวบรวมข้ อมูล หลังจากได้ รับมอบหมายให้ เขียนบทความ การคิดหัวข้ อบทความนั ้นเป็ นงานที่ค่อนข้ างหนัก เพราะนอกจาก ต้ องเขียนให้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนิตยสารแล้ ว ยังต้ องเป็ นเรื่ องที่มีความน่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายและอยู่ได้ นาน ในส่วนตรงนี ้ได้ มีการรวมรวมความคิดเห็นจากที่ต่างๆโดยเน้ นไปในทางสอบถามจากผู้เกี่ ย วข้ องมากที่ส ุด โดยเป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเป็ น - Cosplayer - ช่างภาพ - สต๊ าฟและผู้จดั งานอีเวนท์ - บุคคลทัว่ ไปที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ Cosplay - บุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจ

รูปที่ 2.7 ตัวอย่างปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปี 2010


16

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างปั ญหาในปี 2013

(Jinny)

(Hisaki)


17

(Kasumi)

(Ome) รูปที่ 2.9 – 2.12 ตัวอย่างภาพผู้ให้ ข้อมูล

3.รวบรวมภาพที่ต้องใช้ หลังจากได้ เนื ้อหาและหัว ข้ อในการเขีย นแล้ ว ขั ้นต่อไปคือการรวบรวมภาพที่เกี่ ย วข้ องกับบทความ เพื่อ นํามาใช้ ในการประกอบ โดยออกถ่ายตามงานอีเว้ นท์และสภานที่ต่างๆเพื่อนํารูปที่ถ่ายมาคัดกรองอีกที


18

รูปที่ 2.13 – 2.16 ตัวอย่างภาพทีใ่ ช้ ในนิตยสาร

Indesing

4.ขัน้ ตอนการเขียนบทความ เมื่อได้ ข้อมูลและภาพที่ต้องการครบแล้ว จากนั ้นนําบทความที่ต้องการมาจัดลงในโปรแกรม Adobe

รูปที่ 2.17-2.18 รูปแบบงานขั ้นแรก


19

5.แก้ ไข หลังจากผ่านขั ้นตอนทั ้งหมดมาแล้ ว นําบทความทีท่ ําลงใน Adobe Indrsing ส่งให้ กับพี่เลี ้ยงตรวจและแก้ ไข อีกที ซึ่งในขั ้นตอนนี ้ใช้ เวลานานเนื่องจากต้ องปรับปรุงทั ้งความกระชับของเนื ้อหา การวางเลย์เอาท์ การการจะด หน้ ากระดาษไม่ให้ มชี ่องว่าง การจัดรูป ทําให้ มกี ารแก้ ไขในหลายครัง้ และตัดเนื ้อหาบางส่วนออกไป รวมไปถึงการแก้ ไขรูปแบบหัวข้ อ การใช้ ตวั อักษรให้ ดึงดูด และเนื่องจากเป็ นหน้ าขาวดํา การจัดวางและ รูปแบบตัวอักษรต้ องมีความน่าดึงดูดอยู่ในตัว เนื่องจากไม่สามารถใช้ สีสนั เข้ามาเป็ นตัวช่วยได้ ภาพที่ใช้ ต้องนํามาปรับเป็ นภาพดําและจัดแสงสีให้ เหมาะสม การวางภาพต้ องวางให้ ช่วงบนของแบบในภาพ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ภาพวิวแลนด์สเคปต้ องปรับให้ ตรงอยู่ตลอดเวลา

รูปที่ 2.19-2.20 คอลัมพี่ผ่านการแก้ ไขจนสมบรูณ์ 6.เข้ าสู้กระบวนการพิมพ์ เข้ าสูก่ ารบวนการทําปรู๊ฟ และนํามาตรวจเช็คอีกครัง้ ก่อนสัง่ พิมพ์จริ ง

09บทที่ 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you