Page 1

Aan Het college van Burgemeester en Wethouders Venlo en Leden van de Gemeenteraad Venlo Venlo 7 januari 2014

B.H.A. van Knippenberg

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

1


Ubroek -Venlo Trade Port - Emplacement Blerick – Nota Industrielawaai – geluidsgrenswaarden1. Inleiding. 2. Verzoek. 3. Motivatie. 4. Beschrijving per verzoek. 4.1 Aanpassing Bestemmingplan Ubroek Vastgesteld 21 december 2011 en is op 15 maart 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 4.2 Totaal onderzoek gevaarlijke stoffen Venlo Trade Port- UbroekEmplacement Blerick. 4.3 Aanpassing Geluidsgrenswaarde verhoging Venlo Trade Port. Gelijktijdig besloten met Bestemmingsplan Venlo Trade Port en Nota Industrielawaai. 4.4 Toepassing Nota Industrielawaai. 4.5 Heroverweging en beoordeling van de verleende vergunningen ivm overlast en veiligheid 1. Voith Railservices Venlo Geluid en fijnstof. 2. Speno International SA Geluid 3. Cabooter Railcargo Venlo.  Veiligheid. 4. Leon Bastiaans Grondzuigtechniek B.V.  Geluid en veiligheid. 4.6 Heroverweging en aanpassing beleidsregel vrachtverkeer voor de Horsterweg

5. Bijlagen I, II, III

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

2


Paars is industrie en bedrijven. Grijs is emplacement Blerick. Geel is wonen.

Uitsnit bestemmingsplan Ubroek.

1. Inleiding. In de visie “Duurzame stad” staat onder andere een leefbare woonomgeving centraal. De kwaliteit van de leefomgeving is namelijk een belangrijke factor in het realiseren van een duurzame stad. De aanwezigheid en het niveau van voorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid bepalen onder meer die kwaliteit Nogmaals vraag ik politieke aandacht en in eerste instantie geen ambtelijke, voor de wijk Horsterweg/Ubroek. Het is dan ook een dringend verzoek dat de raad en het college dit document zelf leest en niet meteen delegeert naar de ambtenarij. Ik heb hier persoonlijk ontzettend veel tijd in gestoken en door telkens te moeten reageren ter bescherming van mijn huis en omgeving word ik belemmerd in mijn eigen ambities. Ondanks dat neem ik mij hier de moeite voor en onderstreep ik de opmerking op de voorpagina. In het bezwaar Ubroek, bewaar Venlo Trade Port, bezwaar Geluidsgrensverhoging Venlo Trade Port en in een algemene brief Overlast 22 augustus 2013 heb ik dit ook al geprobeerd. Blijkbaar ziet u de ernst van de situatie hiervan niet in maar toch stel ik het gemeentebestuur van de ontstane situatie verantwoordelijk. De overlast is ontstaan door politieke besluiten die genomen zijn om bedrijven ontheffing te bieden binnen de mogelijkheden van een bestemmingsplan en het vervolgens op het bordje van de afdeling Milieu en Handhaving te leggen. Een gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de indeling van haar gemeente, zij bepaalt hoe die wordt ingedeeld met haar visie. Een eerste vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar bestemmingsplan. Aanvragen worden doorgaans afgedaan als hamerstuk terwijl zij bepalend kunnen zijn voor een omgeving. Binnen de tegenwoordig gestelde milieunormen zal er niet gauw spraken zijn van overlast of gevaar. Overschrijding van deze normen hebben een goedkeuring nodig van het lokale bestuur en nemen hiermee de verantwoording voor de consequenties van dit besluit. Dat dit politiek gezien geen hot-item is en in vele gevallen wordt afgehamerd of afgehandeld door burgemeester en wethouders, om vervolgens ambtelijk te worden afgehandeld, is mijn inziens een gebrek in sturing omdat dergelijke besluiten direct van invloed zijn op de woonomgeving van de kiezer. De materie op zichzelf is behoorlijk zware kost maar wel een hele belangrijke omdat u als bestuur garant staat voor het leefmilieu van de burgers. Met de verleende ontheffingen stelt het stadbestuur zichzelf verantwoordelijk voor het algemene milieu in en om de stad. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

3


Het vergt dan ook enige concentratie om het document te kunnen lezen. Zelfs uw eigen ambtenaren kunnen het hele verhaal in deze kwestie niet meer helemaal overzien. De antwoorden die ik kreeg via de brieven en telefoongesprekken van de betrokken ambtenaren gaven dan ook niet de 100% opheldering omdat er telkens op de uitgelichte onderwerpen werd gereageerd en ook bij hen het totaal plaatje ontbrak. Bovendien zijn sommige antwoorden of gebruikte argumentatie is in een aantal gevallen bijna niet serieus te nemen omdat ze op aannames zijn gebaseerd. Visie. Ik begrijp het belang van ontwikkeling en economisch behoud voor Gemeente Venlo. Als bestuurder van deze gemeente moet u ook kunnen begrijpen dat het economisch belang van de gemeente Venlo, bij mij als inwoner, geen prioriteit heeft ten opzichte van gezondheid en leefcomfort. Ik ben zo vrij om dit ook van elk collegelid en gemeenteraadslid aan te nemen. Het is dan ook zoeken naar de balans hiertussen en dat is niet eenvoudig. Maar wat ik niet begrijp is dat het een ten kosten van het ander moet gaan in deze moderne tijd met een schat aan mogelijkheden om het wel onder controle te houden en in goede banen te leiden. Als inwoner heb ik mij te houden aan bepaalde voorschriften binnen de gemeenschap om het milieu en leefomgeving te sparen en die worden steeds strenger maar ik verwacht dan ook dat dit van ondernemers verlangd kan worden zonder gelijk gebruik te maken van een noodmaatregel; ….. “Indien burgemeester en college….” Er wordt nooit overwogen of het bedrijf misschien dan wel of niet een verkeerd besluit heeft genomen tav van de omgeving- en exploitatiemogelijkheden! In de nu ter discussiestaande gevallen kan men spreken van zeer succesvolle ondernemingen en die mogen in mijn optiek een gedeelte van hun succes best wel delen ten goede van hun directe omgeving ter voorkoming van overlast. Echter gezien de nota industrielawaai merk ik op dat u die visie niet deelt. Venlo stelt zich op als een vooruitstrevende gemeente maar loopt hopeloos achter wat betreft moderne milieuopvattingen ter bescherming van haar eigen inwoners en omgeving. De C2C kreet heeft enkel betrekking op economische aspecten van projecten. Het was niet gemakkelijk om duidelijkheid te krijgen in het dossier en precies de vinger erop te leggen wat nu uiteindelijk de sluipende ondergang van deze wijk aan het worden is. Want dat is het toekomstbeeld van het woongedeelte Horsterweg/Ubroek als de gemeente politiek niet ingrijpt! Vandaar mijn opmerking dat enige concentratie nodig is bij het lezen. Ook zal ik de knelpunten zo kort mogelijk houden. Dit is niet gemakkelijk omdat de ontwikkeling in het gebied in principe ongecontroleerd is geëxplodeerd. Voor de burger lijkt het wel een kat en muisspel. Waar het op neer komt bij de bezwaren voor ontwikkelingen van bedrijven is dat er door de burger op verkeerde momenten bezwaar is aangetekend of “burgemeester en college heeft besloten” of het klopt omdat de aanvraag geïsoleerd beoordeeld is. Als voorbeeld. Zo is bij Voith bezwaar aangetekend bij de bouw van de hal maar ook op de toekomstige werkzaamheden. Juridisch gezien was dit niet het juiste moment omdat er nog geen werkzaamheden waren dus heeft de burger ergens in het traject een kans gemist. Idem bij het bezwaar op de melding activiteitenbesluit bij Bastiaans, een vestigingsaanvraag met het complete wagenpark is echter nooit gezien. Speno is helemaal uit beeld gebleven omdat deze werkzaamheden bij een andere vergunningaanvraag was ondergebracht. TCT Venlo heeft 3 sporen gerenoveerd en uitgebreid van 2 sporen tot elk ca. 620 meter lang in een Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. 4 Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014


tijdsbestek van 10 weken en heeft vanaf november 2013 dag en nacht fullservice. Dit gaat allemaal via het Emplacement Blerick samen met Cabooter Railcargo en het toegenomen goederen vervoer door de werkzaamheden bij Arnhem, de werkzaamheden van Voith en Speno. Cabooter Railcargo Venlo heeft tussen neus en lippen door de gedoogvergunning voor op- en overslag gevaarlijke stoffen bemachtigd met toestemming van de wethouders Teeuwen en Satijn. Deze vergunning heeft verder het traject verlopen is ook weer apart beoordeeld. Wat was de woonsituatie voor 1999. 6 hectare woningen met her en der een bedrijf en een opleidingscentrum en 10hectare volle grondtuinbouw, wei en landbouw. Activiteiten zoals rangeren op het Emplacement Blerick waren opgehouden en er was buiten het acceptabele gewone railverkeer geen extra activiteiten. Dat is nogal een verschil in woonbeleving! Met de situatie nu in 2013. Bij het schrijven van de zoveelste brief *, * 26 september 2011 14 april 2013 28 april 2013 28 april 2013 22 augustus 2013 Diversen brieven, mails en telefoongesprekken met o.a. de afdelingen.

Ontwerp bestemmingsplan Ubroek. NL. IMRO.0983. BPL2009016-ON01 Hogere geluidswaarden Venlo Trade Port Gedoogbesluit Cabooter BV Omgevingsvergunning gevaarlijke stoffen. Cabooter BV Horsterweg 182, voor het oprichten van een grondverzetbedrijf Overlast Industrie Afdeling Handhaving en Milieu. Afdeling Ruimte en Economie Afdeling Openbare Werken.

voel ik mij echter gesterkt door: Opstellen_ geluidnota_ door_ de_ gemeenten. Regiegroep geluid Limburg juli 2011 De Regiegroep Geluid, waarin de Provincie Limburg, gemeenten, de GGD, Kamer van Koophandel, de Milieufederatie, Rijkswaterstaat en ProRail samenwerken, heeft daartoe een gezamenlijke beleidsvisie opgesteld.: De missie luidt:

“Het keren van de trend van toenemende geluidhinder”. De overlast in de wijk neemt buiten proportionele vormen aan en heeft invloed op het leefmilieu en de economische waarde van de woningen. Horsterweg/Ubroek is een wijk met relatief veel woningen van € 250.000 en meer dus qua representatie een niet te verwaarlozen wijk in het Venlose, lijkt mij. De wijk Horsterweg/Ubroek staat nu op een keerpunt als de politiek niet ingrijpt. Door mn. de stapelende overlast zal de wijk devalueren en in een industriewijk veranderen waarvan de huizen onverkoopbaar zullen zijn in de toekomst. Het gebied zal verloederen omdat de gemeente er verder weinig mee kan doen met industrie. Momenteel is verkoop al problematisch voor het gebied. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

5


Woningvoorraad naar getaxeerde woz-waarde per 31-12-2011 75-100 2 0,6% 100- 125 3 1% 125-150 23 7,9% 150-200 54 18,6% 200-250 56 19,3% 250 en meer 152 52,4% Venlo in cijfers

In bestemmingsplannen Bedrijventerrein Ubroek met emplacement Blerick en met Venlo Trade Port en de nu zonering verhoogde geluidsgrens waarde is de waarborging voor het woonmilieu onvoldoende, niet allen qua geluid maar ook de veiligheid. Toelichting volgt in dit document.

2. Verzoek. 1. Aanpassing Bestemmingplan Ubroek Vastgesteld 21 december 2011 en is op 15 maart 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 2. Totaal onderzoek gevaarlijke stoffen Venlo Trade Port- Ubroek- Emplacement Blerick. 3. Aanpassing Geluidsgrenswaarde verhoging Venlo Trade Port. Gelijktijdig besloten met Bestemmingsplan Venlo Trade Port en Nota Industrielawaai. 4. Toepassing Nota Industrielawaai. 5. Heroverweging en beoordeling van de verleende vergunningen ivm overlast en veiligheid.  Voith Railservices Venlo Geluid en fijnstof.  Speno International SA Geluid  Cabooter Railcargo Venlo.  Veiligheid.  Leon Bastiaans Grondzuigtechniek B.V.  Geluid en veiligheid. 6. Heroverweging en aanpassing beleidsregel vrachtverkeer voor de Horsterweg. Wat voor bedrijven zijn dit? Zie beschrijving punt 5 verder in het document.

3. Motivatie Een substantieel deel van de bevolking ervaart als gevolg van geluidhinder, negatieve effecten op het functioneren en de gezondheid. Er is helaas een trend van een toenemende geluidhinder geconstateerd in de afgelopen jaren (zie hoofdstuk 6. Literatuur). Enerzijds is dit het gevolg van hogere geluidniveaus door onder andere de toename van verkeersbewegingen - weg, spoor, lucht en luidruchtige activiteiten in het stedelijk gebied. Anderzijds wordt dit ook toegeschreven aan een lager acceptatieniveau van de bevolking voor het geluid van verschillende geluidbronnen. De toename van geluidhinder is ongewenst. Geluidhinder heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de leefomgeving en vormt een belemmering voor een duurzame ontwikkeling. Mensen die blootgesteld worden aan hoge geluidniveaus dienen rekening Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

6


te houden met negatieve effecten op hun gezondheid. Wat Ubroek betreft. 

   

Er is sprake van rechtsongelijkheid in Venlo als bewoners van een woonwijk onevenredig veel overlast ondervinden van het industrielawaai, treingoederenvervoer en het verlenen van vergunning aan bedrijven op het emplacement Blerick, die al bij voorbaat in hun eigen milieurapport aangeven niet onder de toegestane waarden te kunnen blijven. Het provinciaal- en gemeentelijk beleid is er dan ook op gericht om geen burgerwoningen toe te staan op bedrijventerreinen. Uit Bestemmingsplan Ubroek. In de visie “Duurzame stad” staat onder andere een leefbare woonomgeving centraal. Als u de nu genomen beslissingen niet gaat herzien en geen grens en bescherming aan geeft tussen woon- en bedrijventerrein maakt u zich regelrecht schuldig aan kapitaalvernietiging van de burger mijn inziens. Bij besluitvorming zijn de projecten binnen de gebieden; Venlo Trade Port, Bedrijventerrein Ubroek en Emplacement Blerick allemaal afzonderlijk beoordeelt hierdoor ontbreekt er een totaalbeeld van de geluidsoverlast en een totaalbeeld voor op- en overslag gevaarlijke stoffen met de risico’s voor het woongebied Ubroek. Dit is overigens ook een van de reden die aangegeven worden in Opstellen_ geluidnota_ door_ de_ gemeenten. Zie punt 4

4. Beschrijving per verzoek. 4.1 Aanpassing Bestemmingplan Ubroek Vastgesteld 21 december 2011 De tot standkoming van Bestemmingsplan Ubroek of is het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ubroek was het meest problematische door de beperkte informatie over de procesgang maar ook de verschillende afbeeldingen en foto’s en beschrijvingen van planbegrenzing. Satellietfoto’s op Google zijn veroudert. Zie bijlage I. Reden voor het indienen van het verzoek voor aanpassing in Bestemmingsplan Ubroek?  Het beleid om bedrijven toe te blijven staan in het woongedeelte is onacceptabel voor de woonomgeving.  Waarom heeft men de strategie verlaten die inhield om toekomstige bedrijvigheid te weren in de panden als de bedrijven ophielden te bestaan?  Er staan nog steeds wat onvolkomenheden in. In BP Ubroek 2013 staat: Aandachtspunt in de structuurvisie zijn structuurverbetering, uitstraling en aanpak van hindersituaties. Het gebied heeft ook een beperkte woonfunctie (510 inwoners in 2001), de leefbaarheid vormt een aandachtspunt. Het gebied grenst aan het Kazerneterrein Aantal inwoners anno 2013: 747 inwoners.

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

7


En het woongebied vertegenwoordigt een economische waarde voor de WOZ. Woningvoorraad naar getaxeerde woz-waarde per 31-12-2011 75-100 2 0,6% 100- 125 3 1% 125-150 23 7,9% 150-200 54 18,6% 200-250 56 19,3% 250 en meer 152 52,4% In BP Ubroek 2013 staat: Bedrijven tussen woonbebouwing

Bestemming “Bedrijf”, maximaal cat. 2. Indien zwaardere categorie aanwezig, wordt specifieke aanduiding opgenomen.

Dit lijkt niet alleen voor de aanwezige bedrijven maar ook de nieuw te vestigen. Zoals Bastiaans mei 2013. Toch duidelijk na de vaststelling In bestemmingsplan Bedrijventerrein Ubroek 1ste wijziging 2003 staat: “Van het totale bruto plangebied van ca. 16 ha. Is zo’n 10 ha uitgeefbaar voor bouwgrond waarvan circa 7,5 ha. voor bedrijven en 2,5 hectare voor woningbouw.” Dus verhouding anno 2013 is 7,5ha bedrijven en 8,5ha woning In BP Ubroek 2013 staat: Een aanzienlijk deel van het plangebied Ubroek heeft een woonfunctie. Deze term is in mijn ogen erg vaag gezien de grondverdeling, In BP Ubroek 2013 staat: Hoofdfunctie van het plangebied is bedrijvigheid. Dit houdt het hele gebied in omdat er geen scheiding in het gebied is weergegeven. Bovendien is deze omschrijving ook ten nadele van het woongebied en de bewoners. Door deze omschrijving gaat de communicatie met de “nieuwkomers” met name de bedrijven die tussen de woningen staan bij hoge geluidsproductie of andere werkzaamheden die overlast bezorgen niet soepel in tegenstelling tot de “oude” bedrijven, waar dit overigens zelden bij voorkomt. Bij verzoeken om rekening te houden met de omgeving is steevast het eerste commentaar: “Ja, maar u woont hier wel op een bedrijventerrein.” Ook in u eigen schrijven d.d 30 oktober 2013 maakt u mij duidelijk dat:

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

8


Al deze ontwikkelingen hebben de laatste 10 jaar plaatsgevonden in een razend tempo, niet bij te houden voor de inwoner en ik kan dan ook nauwelijks van historisch gegroeid spreken gezien het tijdsbestek. Aan de achterkant van de Horsterweg “in het Brook” vanaf 1999 (Planmatig) en aan de voorkant de activiteiten op het emplacement Blerick vanaf 2006. In BP Ubroek 2013 staat: Op enkele plekken tussen de woonbebouwing zijn solitaire kleinere bedrijfjes gelegen. In mijn optiek zitten daar toch ook wel “een paar grote jongens tussen” mn vrachtverkeer. Horsterweg

Van Enckevort Leolux, Bastiaans Autohandelaar

Ubroekweg Greyestraat

Huurt terrein van mach. Fab. Ubroek Huurt terrein van mach. Fab. Ubroek

Stalling groot materiaal.

machine fabriek Ubroek Achterkant machine fabriek Ubroek.

Locatie

Factsheet bedrijventerreinen Venlo

Venlo Trade Port zonder Ubroek terwijl het wel vermeld wordt in de factsheet

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

Ubroek. Het woongedeelte ligt achter de spoorlijn en geel gemarkeerd. De woningen tot en met de Daelweg zijn nu afgesneden van Ubroek en bij Venlo Trade Port gevoegd, het industrieterrein. 9


Masterplan Ubroek is niet meer in te zien Hoofdzakenplan 4e 13-03-1963 27-01-1964 is niet meer in te zien herziening Ubroek Aanvulling voorschriften 24-03-1976 08-11-1976 is niet meer in te zien Ubroekweg 23-04-1997 16-09-1997 Gemeentearchief Bedrijfswoning Bestemmingsplan 24-11-1999 27-06-2000 is niet meer in te zien Bedrijventerrein Ubroek 1e wijziging 24-09-2003 16-12-2003 Gemeente archief bedrijventerrein Ubroek Voor de verdere tijdslijn verwijs ik u naar: BIJLAGE I Een verzameling van eerdere plannen. Ik wilde achterhalen wanneer het moment is geweest dat Ubroek veranderde in Bedrijventerrein Ubroek en waarin het woongedeelte een onderliggende functie kreeg. Ook wilde ik achterhalen wanneer de publicaties waren geweest voor de veranderingen van het gebied of ik al dan niet had verzuimt te reageren. De conclusie die ik heb getrokken is dat het dossier zeer verwarrend is er maar enkele openbare publicaties zijn geweest. Opmerkelijk is in de laatste versie de planbegrenzing achter emplacement Blerick is en bij Ubroek betrokken wat dus meer verantwoordelijke controle aan de gemeente geeft betreffende de bedrijvigheid en overschrijding van milieunormen op het emplacement. Echter ook hier weer worden de bedrijven tegemoet gekomen en moeten burgers reageren naar de afdeling Milieu en Handhaving. Terwijl een geluidsscherm langs het emplacement Blerick waarschijnlijk meer soelaas biedt dan telkens weer op het randje van toelaatbaarheid te balanceren. De aangelegde groenvoorziening die dwars door het gebied Ubroek loopt had eigenlijk een hoge groene glooiende wal met dichte begroeiing en bomen moeten zijn ter afscheiding met de bedrijven, volgens de afspraken met de omwonenden over de inrichting van het gebied in 1999. Het is nu een plat grasveldje. In uw antwoord op mijn zienswijze bestemmingsplan Ubroek en toelichting Grootbollerweg/Venrayseweg bleek dit u niet helemaal duidelijk te zijn. (zie opmerking 6) Nota van zienswijzen bestemmingsplan Ubroek raadsnr. 2011 92 ) en nam de ambtenaar aan dat ik het talud achter in de tuinen van de woonhuizen op Egtenrayerhof bedoelde. De ambtenaar heeft echter nooit contact met mij opgenomen zo ook niet over andere onduidelijkheden voor hem. Benamingen 

Bestemmingsplan Ubroek 2013: Totdat het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek” in werking treedt, blijven deze bestemmingsplannen vigeren voor het plangebied.

Ruimtelijke onderbouwing: BP Ubroek is Industriegebied in een stedelijk gebied.

In factsheet Venlo Trade Port: hierin wordt het emplacement en deelgebied Ubroek genoemd maar op kaartje is Ubroek duidelijk gehalveerd in woon en bedrijventerrein.

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

10


Venloincijfers: is het hele gebied achter het spoor Venlo Trade Port., natuurlijk vreemd als je dan de bewoningsdichtheid gaat berekenen.

Ik lees in verschillende documenten steeds weer een andere beschrijving. Zover ik begrepen heb staat mijn woning in bestemmingsplan Venlo Trade Port, het gebied bedrijventerrein Ubroek met woonbestemming en bedrijven tussen de woningen waardoor het een gemengd gebied is. Dat verkoopt niet zo lekker ,dus….. Wat voor mij van belang en nog steeds onduidelijk is de vraag: In welk gebied staat mijn woning nu? En welke gevolgen heeft dit om te reageren op geluid en anderszins overlast als de gemeente een industrieterrein/bedrijventerrein voor ogen heeft. In BP Ubroek 2013 staat: Bedrijventerrein. In het plangebied komt een gebied met geclusterde bedrijven voor. Dit gebied is bestemd als bedrijventerrein. Over het plangebied heen loopt wel een zone industrielawaai, maar binnen het plangebied zijn geluid zoneringsplichtige bedrijven uitgesloten. Ook risicovolle bedrijven worden uitgesloten. Door de deuk in de zonegrens is Voith uitgesloten en ontkomt aan deze regel. Ook klinkt dit als: Je moet verdomd goede oren hebben om te kunnen onderscheiden waar het geluid vandaan komt nu het hele gebied ook binnen de 55Db grens valt. Door deze verandering krijg je als inwoner geen voet aan de grond bij de politiek als het over overlast gaat. Het is een vicieuze cirkel waarin we zijn beland. Doordat er bedrijvigheid en al overlast is krijgen bedrijven op- of in het aangrenzend gebied vergunningen en worden de beperkingen door milieuregels ontheven en aangepast ten gunste van de bedrijven omdat de overlast er toch al is. Het vicieuze-cirkel-syndroom. Zie brief 22 augustus 2013 Overlast Industrie of brief 14 april 2013 Bezwaar hogere geluidswaarden Venlo Trade Port. In BP Ubroek 2013 staat: 4.3.7 Hinderlijke bedrijvigheid . Binnen het plangebied is een groot aantal bedrijven aanwezig. In de huidige situatie veroorzaken zij geen onevenredige hinder voor gevoelige functies binnen het plangebied en daarbuiten. Dit is een complete aanname die nergens op stoelt. Zo is er wel degelijk overlast van de autowasserette in Ubroek met de zuigers in de buitenlucht. Het aanrijdend vrachtverkeer voor los/laadwerkzaamheden en Alarmen van heftrucks Welstandsnota: De inhoud van de welstandnota kent u wel neem ik aan. Voor zover wil ik bestemmingplan Ubroek erbij laten want er wordt louter en alleen vanuit de bedrijfsfilosofie geschreven en is verder plak en knipwerk. Het meest ergerlijke is dat de gebruikte kaartjes en afbeeldingen niet geactualiseerd zijn. Zo wordt er nog steeds de luchtfoto gebruikt van 1999. Notitie: Groot Bollerweg/Venrayseweg: De ontwikkeling van de showroom aan de Groot Bollerweg wordt niet beïnvloed door de zone industrielawaai en is niet van invloed op de omliggende woningen. . Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

11


Het gebied wordt momenteel gebruikt als stallingsplaats/parkeerplaats voor vrachtwagens van verschillende bedrijven. Hierdoor is: 2.3.4 Groen aan de noordzijde ook verdwenen Een slordigheid: Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van het project actualisering bestemmingsplannen in onze gemeente. Voor het plangebied golden diverse versnipperde bestemmingsplannen die planologisch en juridisch verouderd waren en die ook beleidsmatig niet meer actueel waren. Het bestemmingsplan Middengebied biedt een actueel planologisch-juridisch kader. Geel gearceerd is wartaal en niet van toepassing voor BP Ubroek , het plan was volledig up-to-date. Het rode gedeelte is een plak en knipfout van het plangebied wordt globaal begrensd door de Hagerhofweg in het noorden, de spoorlijn Venlo-Roermond in het oosten, de Rijksweg A73-Zuid in het zuiden en de Maas in het westen. Momenteel een nieuw bestemmingsplan voor het Middengebied voorbereid …..

4.2 Totaal onderzoek gevaarlijke stoffen Venlo Trade Port –Ubroek -Emplacement Blerick. Het woongebied Horsterweg/Ubroek is geen gewone woonwijk meer maar een risicovol gebied in combinatie met elkaar blijkt uit de hier verzamelde informatie. Het is een greep uit de verleende vergunningen voor gevaarlijke stoffen. BIJLAGE II. 28 april 2013 bezwaar omgevingsvergunning gevaarlijke stoffen Bij de zienswijze 29 april 2013 tav Cabooter Cargo Rail B.V. had ik de gelegenheid om mijn standpunt duidelijk te maken bij een hoorzitting. Maar als ik gehoord wordt door een ambtenaar van de afdeling Bedrijfsvoering, team Juridische Zaken die zelf een privéadviesbureau heeft voor bedrijven betreffende milieu aangelegenheden zet dit weinig zoden aan de dijk. Mijn verzoek is gedegen onderzoeken van het totale gebied Venlo Trade Port- UbroekEmplacement Blerick. Specifieke onderzoeken die betrekking hebben op Venlo en geen plak en knipwerk of aannames of werkend met kengetallen. Daadwerkelijke up-to-date praktische ter plekke gehouden onderzoeken.  De invloedsgebieden van de bedrijven per bedrijf en die in kaart te brengen in het hele gecombineerde gebied.  Het calamiteitenprogramma van elk bedrijf in dit hele gecombineerde gebied.  De calamiteiten programma’s van de hulpdiensten voor dit hele gecombineerde gebied.  Het gevaar van overslaan naar in de nabijheid gelegen bedrijven met op/overslag gevaarlijke stoffen dan wel opslag tanks met gevaarlijke stoffen voor eigen gebruik. In BP Ubroek 2013 staat: De gemeente beschikt over een actuele belemmeringenkaart voor externe veiligheid. In de omgeving van het plangebied liggen bedrijven/risicobronnen waarmee in het kader van externe veiligheid rekening gehouden dient te worden. Het gaat om de volgende bedrijven/risicobronnen: Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

12


LPG tankstation Shell Blerick aan de Eindhovenseweg 40 (buiten het plangebied gelegen). De vergunning van het tankstation is ambtshalve aangepast. In de nieuwe situatie is er sprake van een gelimiteerde vergunning met een beperkte doorzet van 1000 m3 LPG. De PR-contouren zijn: 45 meter vanaf vulpunt, 25 meter vanaf tank, 15 meter vanaf afleverzuil. Het vulpunt ligt op meer dan 150 meter van het plangebied. Dit is op voldoende afstand van het plangebied. De GR-contour, d.w.z. de grens van het invloedsgebied in verband met de verantwoording van het groepsrisico, ligt voor LPG tankstations op 150 meter. LPG tankstation De Witte aan de Fort Sint Michielstraat 19 (buiten het plangebied gelegen). Het lpg-reservoir wordt verplaatst. Hiervoor is een nieuwe vergunning verleend. De doorzet is hierbij gelimiteerd tot 500 m3 per jaar. De PR-contouren zijn: 45 meter vanaf vulpunt, 25 meter vanaf tank, 15 meter vanaf afleverzuil. Het vulpunt ligt op circa 30 meter van het plangebied. De PR-contour loopt over het plangebied heen, te weten over het spoorwegemplacement. In het bestemmingsplan is een veiligheidszone opgenomen, tevens voor het spoorwegemplacement, om nieuwe kwetsbare objecten in de veiligheidszone tegen te gaan. Op 8 mei 2007 werd een revisievergunning (artikel 8.4 lid 1 Wet milieubeheer) verleend voor het spoorwegemplacement gelegen aan de Marconistraat 11 te Blerick. Teneinde inzicht te verkrijgen in de risico‟s als gevolg van het in werking zijn van de inrichting werd een berekening gemaakt overeenkomstig de zogenaamde selectiemethode, zoals bedoeld in de Circulaire “Risicobenadering voor NS- goederenemplacementen”. Hieruit is gebleken dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden (slachtoffers meer dan een factor 10 lager dan de oriëntatiewaarde voor een kans van 1 op 10-8 per jaar). Op basis van de selectie-methode is een 108-contour (voor het GR) berekend op ongeveer 100 meter. De doorgaande sporen hebben ook een invloedgebied over het plangebied. In navolgende figuur is dit invloedsgebied weergegeven in geel. De PR-contour van de spoorlijn valt binnen de spoorzone zelf. Ad 8 mei 2007 ) De registratie van de documenten is u enigszins inzicht te geven van de werkwijze hoe vergunningen beoordeeld worden en hoe de overlast langzaam binnen sluipt. Bij de eerste vergunning zijn de werkzaamheden op het midden van het emplacement vervolgens wordt het 40 meter opgeschoven naar de woningen zoals in de 2de vergunning aanvraag staat. . Bij de nu in behandeling zijnde aanvraag van Voith is er weer een uitbreiding namelijk voor werkzaamheden s’nachts met allerlei ander veranderingen. Het is mij ook niet duidelijk waarom er een vergunning is verleend tot 23.00 uur terwijl in een woonwijk 22.00 uur wordt aangehouden. Wat is hier de verklaring voor. . Met onderliggende aanvraag gaat het om 2 verschillende soorten werkzaamheden en 2 verschillende soorten overlast Deze methoden kan niet in combinatie met omliggende bedrijven en omliggende gebieden Het hele document kan gelezen worden in …

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

13


GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk BLMIL / WM 18685 onderwerp Milieuvergunning AANVRAAG ProRail BV, Postbus 624 te Eindhoven heeft op 8 mei 2006 een aanvraag ingediend om een revisievergunning (artikel 8.4 lid 1 Wet milieubeheer). De aanvraag heeft betrekking op een spoorwegemplacement op het perceel kadastraal bekend Gemeente Venlo sectie O nummers 36, 37, 1201, 1530, 1531, 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1562, 1565, 1566, 1760 (gedeeltelijk), 1763 (gedeeltelijk), 1764 (gedeeltelijk) en 1765 (gedeeltelijk), gelegen aan de Marconistraat 11 te Blerick. Het betreft hier een goederenemplacement waar bij het rangeren met wagens uitsluitend wordt geplaatst. Op dit station wordt derhalve niet gerangeerd door middel van stoten en/of heuvelen. Op 11 mei 2006 heeft ons college overeenkomstig de bepalingen van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht verzocht om aanvullende gegevens met betrekking tot externe veiligheid. Op 29 mei 2006 heeft de aanvrager de gevraagde gegevens ingediend. Tevens is op 9 november 2006 (kenmerk mjb/ce/20624532/061110) nog aanvullende informatie verstrekt. De aanvraag bevat naar ons inzicht nu voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet in voldoende mate aan de eisen gesteld in hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor de onderhavige inrichting zijn reeds de volgende milieuvergunningen verleend: - een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een gasolieopslag (verleend d.d. 25 juni 1956, kenmerk 600); - een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een gasolie- en benzineopslag (verleend d.d. 10 september 1956, kenmerk 819); - een uitbreidingsvergunning ten behoeve van een onderstation (verleend d.d. 29 mei 1958, kenmerk 408); - een revisievergunning met betrekking tot de werkplaats (verleend d.d. 10 november 1966, kenmerk 49636; - een revisievergunning met betrekking tot de werkplaats en schoonmaakinrichting (verleend d.d. 12 januari 1970, kenmerk HW 362); - een oprichtingsvergunning ten behoeve van een blowerinstallatie (verleend d.d. 27 mei 1977, kenmerk HW 1894). Door het bestuur van de regionale brandweer is een advies uitgebracht. Het advies is ingekomen op 6 oktober 2006 (kenmerk 2006501136) en luidt als volgt: “Het spooremplacement wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het rangeren met goederenwagons, het laden- en lossen van goederen van en op treinen, het onderhoud van het materieel. Ook worden deze activiteiten uitgevoerd met goederenwagons waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden……… lees verder in het originele document. Groepsrisico De selectiemethode 2004 is uitgevoerd door ProRail B.V. en is als dynamische bijlage aan de vergunningaanvraag toegevoegd. Hieruit blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Met de selectiemethode kan een inschatting worden gemaakt van het totaal aantal mogelijke slachtoffers. Hiertoe wordt de methodiek uit de Leidraad Maatramp gebruikt. De methode is als volgt: 4 Aantal slachtoffers = 10 x aantal slachtoffers bij een kans van 1 x 10-7 per jaar Uit de “uitwerking van de selectiemethode” blijkt dat het groepsrisico nihil is. Voor de beschreven situatie leidt deze methodiek dan ook tot nul slachtoffers. Advies Het bestuur van de regionale brandweer ziet vanuit haar verantwoordelijkheid geen belemmering voor het verlenen van de door ProRail B.V. aangevraagde milieuvergunning. Om inzicht te krijgen in het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat periodiek op het spoorwegemplacement wordt behandeld, adviseert het bestuur van de regionale brandweer om in de beschikking een registratieverplichting op te nemen waarmee wordt geborgd dat tweemaal per jaar het aantal wagons met gevaarlijke stoffen wordt gerapporteerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Wordt dit überhaupt gedaan??? Trillingen Trillingen Voor het emplacement Venlo is onderzoek gedaan naar de aard en niveau van de optredende trillingen ten gevolge van emplacementair verkeer…..

Dateert uit een onderzoek uit 2002. Bovendien heeft men het niet over de trillingen die de stationair draaiende treinen veroorzaken. Deze veroorzaken niet alleen een unheimisch gebrom in huis maar worden lijfelijk gevoeld. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

14


Bovendien zorgt het hele emplacement voor scheuren in het huis. Ik verzoek dan ook een laagfrequentie geluidsonderzoek tav het Emplacement Blerick.

Situering inrichting De inrichting ligt op een industrieterrein. Een gedeelte van de inrichting is gelegen op een in gevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. In de nabijheid van de inrichting zijn diverse woningen van derden aanwezig. De dichtstbijzijnde woning van derden ligt op een afstand van ongeveer 15 meter. Voor het toekomstig beleid is in de aanvraag aangegeven dat binnen het placement Blerick met uitzondering van opslag in de slijptrein geen opslag van of activiteiten met bodembedreigende stoffen plaatsvinden. De te realiseren onderhoudsplaat voor slijptreinen zal worden voorzien van een vloeistofdichte vloer. Voor de aanleg van deze vloer zal een nulsituatie onderzoek worden overgelegd.

Op 8 april 2008 is een milieuvergunning verleend voor de containeroverslagterminal Venlo Trade Port BV (Barge Terminal), gelegen aan de Tjalkkade 16 in Venlo. Deze vergunning is op 30 mei 2008 onherroepelijk geworden. Hierbij is aangesloten bij de eisen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op de Barge Terminal vindt op- en overslag van gevaarlijke stoffen plaats, waardoor sprake is van een plaatsgebonden risicocontour 10-6. Blijkens de milieuvergunning mag de vergunninghouder (VTP) slechts gebruik maken van de in tijdspanne 2 aangevraagde en vergunde risicoruimte indien geen kwetsbare objecten binnen deze PR 10-6-contour zijn gelegen dan wel geprojecteerd. Uit het onderzoek naar externe veiligheid is gebleken dat het groepsrisico enkele ordes onder de oriënterende waarde ligt. Bovendien leiden de in de beschikking beschreven maatregelen en voorzieningen, zowel preventief als repressief, ertoe dat het risico op vele aspecten beperkt wordt. Daarnaast wordt de beheersbaarheid van een calamiteit met gevaarlijke stoffen verhoogd en zijn maatregelen en voorzieningen beschreven die de zelfredzaamheid doen toenemen. Ongeacht alle voorbereidingen en (bron)maatregelen die zijn beschreven, zal er altijd een bepaald restrisico bestaan. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de normen bij externe veiligheid relatief streng zijn ten opzichte van risico’s waar mensen dagelijks aan blootgesteld worden (factor 100 tot 1000 Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

15


strenger). Dit omdat het bij externe veiligheid gaat om risico’s waaraan je ongewild kunt worden blootgesteld. Bovendien worden over de rijksweg A67 vergelijkbare en zelfs, in termen van externe veiligheid, risicovollere gevaarlijke stoffen getransporteerd dan bij VTP worden toegestaan. Deze rijksweg is gelegen op circa 500 meter ten opzichte van de locatie waarop VTP is geprojecteerd. Derhalve kan ook zonder realisatie van VTP (Barge Terminal) in de nabijheid een calamiteit optreden waarbij niet voldaan zal worden aan de hulpverleningsvraag die overeenkomt met maatramp III. Bij deze argumentatie lopen mij als bewoner in de nabijheid van dit gebied de rillingen over de rug!

4.3 Aanpassing Geluidsgrenswaarde verhoging Venlo Trade Port Vastgesteld 25 september 2013 Zie ook BIJLAGE III. 14 april 2013 Hogere geluidswaarden Venlo Trade Port 25 september 2013 hebt u een hogere geluidsgrenswaarde vastgesteld en de bijbehorende geluidszone enigszins aangepast die u had aangekondigd met een brief d.d. 20 maart 2013 In BP Ubroek 2013 staat: Ubroek kan niet los gezien worden van Venlo Trade Port omdat plangebied is gelegen binnen de zone voor industrielawaai. Derhalve zijn de gerealiseerde woningen tot stand gekomen met hogere grenswaarden. (1ste wijziging ubroek 2003 ) zie BIJLAGE I In onderhavig bestemmingsplan is de zonering uit het vigerende bestemmingsplan Venlo Trade Port overgenomen. Nieuwe woningen worden niet mogelijk gemaakt ………………………………………………………………………………………………………… Van de geluidsgrenswaarde en de aanpassing van de geluidszonegrens krijgen bedrijven op Ubroek stilzwijgend toestemming om meer geluid te produceren. Vanuit het woongebied is immers niet te controleren waar de bron precies ligt. Maar vanuit het emplacement waar de bedrijven Voith en Speno hun werkzaamheden uit voeren is de bron wel degelijk te traceren. Deze bedrijven hebben dan ook vergunning aangevraagd en vooralsnog gekregen onder de noemer van 1 aanvraag. Maar doordat er 50 Db op mijn huis lag kon ik reageren bij overlast. Door de verandering in de geluidszone wordt mij dit nu ontnomen!Want dat betekent het in de praktijk. Zoals al vele malen is toegepast in de bestemmingsplannen, vergunningverlening en bij beantwoording van bezwaren. Omdat het gebied omgeven is door wegen, spoor, industrie enz maakt het niet meer uit en worden vergunningen ingewilligd en bezwaren weggewuifd. ………………………………………………………………………………………………… …… In Bestemmingplan Venlo Trade Port zijn 2 andere besluiten geïntegreerd en vastgesteld mn. De Nota Industrielawaai. Hogere grenswaarden Venlo Trade Port. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

16


Situatie Voor 1999

2013 woning Horsterweg 216 Venlo

Oranje bestemming wonen Geel industrie Paars bedrijventerrein

Geluidszonegrens 2013

1. Uit besluit is niet af te leiden waarom de grens van de geluidzone zo grillig verloopt zoals vastgesteld met name in de nabijheid van mijn woning. Horsterweg 216 2859 NG Venlo. 2. De grillige grens is ten nadelen van mijn woning. Net achter de grens bevindt zich Vioth.BV een grote lawaaimaker. Het is op zijn minst opmerkelijk dat net hier de grens afbuigt. Zoals in Bestemmingsplan Trade Port staat aangegeven is het niet geoorloofd dat grote lawaaimakers zich binnen de zonegrens van Venlo Trade Port bevinden. Dit verklaart waarschijnlijk de “deuk “ maar in mijn ogen en onrechtmatigheid.

De groen getekende lijn zou logischer zijn.

Geluidszone Venlo Trade Port 1991 Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

17


Ik constateer dat de gemeente de geluidzone verschoven heeft van de 55db grens naar de 50db grens uit 1991 en deze nu iets heeft aangepast en opgewaardeerd naar 55db. Bij navraag, bij een gemeente ambtenaar van de afdeling Ruimte en Economie werd ik door verwezen naar de Milieu inspecteur van de afdeling Milieu, waarom de grens van het gezoneerde gebied zo grillig was bij de nu vastgestelde zonegrens konden zij beiden geen antwoord opgeven. Bij navraag hoe de grens tot stand was gekomen was het antwoord. Alle geluidsproducerende bedrijven in het gebied Venlo Trade Port waren bij elkaar opgeteld en door een rekenprogramma gegaan en zo was de grens tot stand gekomen. Zoals u ziet zijn de contouren gelijk aan die van 1991 terwijl het industrieterrein een flinke groei heeft doorgemaakt. Bovendien zijn er niet van alle bedrijven op VTP akoestische rapporten aanwezig. Van de grootste lawaaimaker de industriehaven De Barge weet ik dat er geen akoestisch onderzoek heeft plaats gevonden. Het enige rapport wat aanwezig is is de berekening voor Externe Veiligheid en dit is gebaseerd op verwachtingen die nu al zijn overschreden. Dus hoe kan een gemeente nu bepalen hoeveel decibellen er werkelijk geproduceerd worden op dit terrein. Groei aantal bedrijven:

In het besluit gaat men uit van een aanname dat in de woning wordt voldaan aan de vereiste binnenwaarde van 35 dB(a). Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

18


Er is nooit een onderzoek geweest of dit daadwerkelijk zo is en er heeft geen sanering plaatsgevonden. Mijn huis is uit 1926 en in de wijk staan meerdere oude huizen zoals te zien is op bovenstaande kaart. Deze doen waarschijnlijk niet aan de minimaal gestelde geluidswering van een gevel conform het bouwbeleid. Regiegroep geluid limburg juli 2011 Opstellen_ geluidsnota_ provincie Met de regiomanager van ProRail is expliciet tijdens een overleg in december 2010 de afspraak gemaakt, dat er zo optimaal mogelijk wordt afgestemd tussen ProRail en de Regiegroep Geluid Limburg, waarbij de Regiegroep Geluid Limburg een coördinerende rol heeft richting Limburgse gemeenten. De 21 betrokken Limburgse gemeenten kunnen aan deze Regiegroep hun wensen, klachten, problemen en ideeën kenbaar maken, zodat de Regiegroep deze zo effectief mogelijk met ProRail kan afstemmen. De gemeente zal van deze mogelijkheid <wel/geen> gebruik maken. Zodra het een gemeentelijke- c.q. locatiespecifieke situatie betreft, zal ProRail uiteindelijk met de betreffende gemeente moeten afstemmen. Maakt de gemeente Venlo hier gebruik van? Voith Rail service Waarom vergunning tot 23.00 uur terwijl in en woonwijk 22.00 uur geldt.

4.4

Toepassing Nota Industrielawaai. Vastgesteld 25 september 2013

Er is een prachtige document opgesteld ter ondersteuning voor een geluidnota. Maakt Venlo hier gebruikt van? Citaat uit deze nota: Opstellen_ geluidnota_ door_ de_ gemeenten. Bladzijde 11 De bron- en ontvangerbenadering heeft als nadeel, dat de huidige normen niet voldoende mogelijkheden bieden om in alle gevallen passend tegen geluidhinder te beschermen: 

De norm komt regelmatig niet overeen met de geluidkwaliteit die bij een gebied hoort of met de geluidhinder die wordt ervaren. Er kan in zekere mate van richtwaarden worden afgeweken, maar bijvoorbeeld in het geval van de Wet geluidhinder is dit niet in het voordeel van de ontvanger;  Een ander nadeel is dat de geluidindicatoren (equivalente geluidniveaus) niet representatief zijn voor hinderbeleving. Voldoen aan de norm is geen garantie voor het ontbreken van hinder;  Een derde nadeel is het ontbreken van de integrale beoordeling van geluidkwaliteit in een gebied. In de tijd samenvallende geluidbronnen die elk afzonderlijk aan de norm voldoen, kunnen niet worden aangepakt. De brongerichte benadering leidt tot een verkokerde aanpak, waardoor afstemming moeilijk of niet mogelijk is en derhalve vaak ontbreekt;  Een vierde nadeel is het ontbreken van afstemming tussen het ruimtelijke kader (Omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid onder c) en het milieukader (Omgevingsvergunning artikel 2.1, eerste lid onder e). Ruimtelijke besluiten gaan uit van de VNG brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’, terwijl een milieubesluit uitgaat van geluidvoorschriften op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur of de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’. Hierdoor ontstaat de situatie, dat voor Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

19


afstemming een procedure maatwerkvoorschriften of nadere eisen nodig zijn. Dit leidt tot administratieve lasten. Zoals ik al schreef in de brief Overlast Industrie 22 augustus 2013 is het een opeenstapeling van overlast. Bij overlast beroepen alle bedrijven zich op incidentele voorvallen echter alle incidentele voorvallen opgeteld is het voor de bewoner continue overlast! Om maar eens iets te noemen. Speno  slijpen, Voith  rangeren en stationair draaiende dieseltreinen, optrekkende treinen, Leolux  afzuiging houtkrullen, AHC  afzuiging, Machinefabriek Ubroek  groot materiaal, afzuiging, De Barge terminal  containers stapelen, heftruk piepers, Waterzuivering  ontluchtingsventielen, stankoverlast, Vrachtverkeer over de Horsterweg van o.a. van Enckevort, autohandel en verschillende garages(Horsterweg,Ubroekweg, Greyestraat)  aan/afvoer auto’s, piepend controle apparatuur, proefdraaien auto’s, Van Steenbergen  stationair draaiende vrachtauto’s en piepende heftrucks en Bedrijven op Ubroek.  Ladende vrachtauto’s laat in de avond en ‘s nachts , autowasserette met zuigers. Dan het normale railverkeer en railgoederenvervoer samen met NU het toegenomen railgoederen vervoer vanuit Arnhem ivm. Werkzaamheden aan het traject daar en de ICT en Cabooter vervoer. Bij navraag over tijdsduur van de werkzaamheden bij Arnhem deze werkzaamheden jaren duren. Hierdoor is niet alleen het vervoer toeneemt maar ook vervoer maar ook de gevaarlijke stoffen. De argumentatie is hier wederom op een aanname gebaseerd.

Het vicieuze cirkeltje: Uit Bestemmingsplan Kazernekwartier en Venlo Trade Port als binnen Bestemmingsplan Ubroek. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

20


Zoals aangegeven is voor de meeste woningen buiten het plangebied thans reeds sprake van hoge geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer en met name railverkeer. Bij de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting is bezien hoe de totale toekomstige geluidbelasting, inclusief plan, zich verhoudt tot de huidige geluidbelasting. 'Schrikkelcirculaire' Nabij industrieterrein Venlo Trade Port zijn bestaande woningen gelegen (voornamelijk aan de zuidzijde). Dit houdt in dat indirecte hinder beschouwd moet worden bij vergunningverlening van/door inrichtingen. Daarbij dienen de normen uit de Circulaire geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting, kortweg de Schrikkelcirculaire, te worden nageleefd. Bovenstaand is een prachtig schrijven maar hoe zien we dat terug in de praktijk? Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Venlo Trade Port is beoordeeld in hoeverre de bestaande/oude geluidzone past bij de ambities en vigerende vergunningen. Daarbij is geconstateerd dat de grens van het industrieterrein over enkele percelen en gebouwen ligt, en dat op een aantal cruciale locaties de geluidzone net iets te krap is om nog iets speelruimte over te houden voor nieuwe ontwikkelingen van inrichtingen en/of grondgebruik. Tevens zijn een aantal percelen deels binnen en deels buiten de grens van het gezoneerde terrein gelegen. Daarom wordt in dit bestemmingsplan de begrenzing van het industrieterrein opnieuw vastgesteld en de geluidzone slechts beperkt verruimd. nog een citaat: In de Handreiking industriegeluid en vergunningverlening is een instructie opgenomen om een gedegen geluidafweging te maken bij de vergunningverlening, ook voor (bedrijfs)woningen gelegen op een gezoneerd industrieterrein (waar de geluidnorm minder streng is dan daarbuiten). De Handreiking gaat uit van een principe van richtwaarden (voor individuele bedrijven) voor de Karakterisering van de woonomgeving, en beperkte ontheffingsmogelijkheden op basis van bestuurlijke afwegingen. De 2 citaten lijken de burger te beschermen maar dat is maar schone schijn omdat de laatste regel deze bescherming teniet doet. Respectlozer naar de burger kan niet volgens mij.

4.5 Heroverweging en beoordeling van de verleende vergunningen. Heroverweging en beoordeling van de verleende vergunningen ivm overlast en veiligheid.  Voith Railservices Venlo Geluid en fijnstof.  Speno International SA Geluid  Cabooter Railcargo Venlo.  Veiligheid.  Leon Bastiaans Grondzuigtechniek B.V.  Geluid en veiligheid. Wat zijn dit voor bedrijven?  Voith Railservices Venlo Note: 3 december 2013 Stadler Rail heeft afgelopen week een contract getekend met Voith voor de aankoop van de Voith- vestigingen in Nederland. Stadler Rail is nu met de ondertekening honderd procent eigenaar van Voith Rail Services met zijn drie onderhoudswerkplaatsen voor treinen in Venlo, Leeuwarden en Nieuwegein en kantoren in Twello. De onderneming zal de naam Stadler Netherlands BV krijgen en heeft lange termijn onderhoudscontracten met Arriva, Veolia, Connexxion en Bestuur Regio Utrecht. Deze contracten omvatten 84 GTW-treinen geleverd in de afgelopen 7 jaar en 38 trams. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

21


Dit voorspelt niet veel goeds gezien de jurisprudentie van de Raad van State van de gemeente Groningen en Leeuwarden met Prorail betreffende laagfrequentie geluidsoverlast na vergunningverlening.  Speno International SA In Nederland is aannemer BAM Rail verantwoordelijk voor het onderhoud en slijpen van de rails in opdracht van ProRail. BAM Rail gebruikt hiervoor de diensten (materieel en mensen) van Speno International SA.  Cabooter Railcargo Venlo. Ligt weliswaar op Trade port maar door hun bedrijfsactiviteit gebruikmalend van het emplacement Blerick Op korte afstand (500 meter) van Cabooter Railcargo bevindt zich de barge-terminal van de gemeente Venlo. De railterminal heeft de beschikking over overdekte hal met een oppervlak van zo’n 4000 m2 (33 x 120 meter), voor droge overslag en opslag, met daarin opgenomen twee opstelsporen met elk een lengte 150 meter. Aan de zijkant van de hal is nog een overkapt opstelspoor in gebruik. Op de terminal kunnen volledige treinen worden samengesteld tot een lengte van 800 meter en de terminal is direct aangesloten op het hoofdspoor Venlo - Nijmegen. De terminal heeft extra capaciteit beschikbaar via opstelsporen, gesitueerd direct naast het hoofdspoor.  Leon Bastiaans Grondzuigtechniek B.V Dit is zwaar geschut voor een woonwijk!

Bovendien hebben zij een eigen afvul station voor diesel of benzine.

4.6 Heroverweging een aanpassing beleidsregel vrachtverkeer voor de Horsterweg.

Heroverweging en aanpassing beleidsregel vrachtverkeer voor de Horsterweg. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

22


In het beleid staat nu dat vracht verkeer via de korst mogelijke weg van hoofdwegen naar bestemming krijgen toegewezen. Dit is mij duidelijk gemaakt door de ambtenaar van de afdeling Openbare Werken. Vrachtverkeer dat van de Eindhovenseweg af komt gebruikt: De 30 km zone van de Horsterweg om helemaal naar het einde te rijden naar de daar gelegen bedrijven Of Dan wel af te slaan via de Horsterweg naar Gryenstraat, die veel dichter bij de Kazernestraat ligt dan de Groot Bollerweg. Of  Ubroekweg Noord op te rijden terwijl deze weg via de Venrayseweg toegankelijk is. Of  Om alsnog helemaal door te rijden en via de Kazernestraat naar de Venrayseweg te rijden om dan via de rotonde naar bedrijven op de Sondert of de Gruisdonck te gaan. De wegbewijzeringen geeft op de Groot Bollerweg aan dat de bedrijven van 6100 tot 6200 via de Horsterweg bereikbaar zijn. Deze liggen allemaal op het eind van de Horsterweg vanaf de Grootbollerweg gezien. Satellietfoto’s op Google zijn veroudert. Verkeer dat naar Voith nu Stadler moet gaat via een poort halverwege de Horsterweg gelegen via de ventweg langs het spoor naar de werkhal. Er zijn 2 mogelijkheden om het vrachtverkeer, dat soms uitzonderlijk vervoer is, te mijden op de Horsterweg. 1. Op de 3de hoek van de Marconieweg een poort maken om aan de juiste kant van het emplacement uit te komen en zodat het vrachtverkeer via de ventweg naar de hal kan rijden op gepaste snelheid. 2. Via het parkeerterrein van Van Enckevort een doorgang laten maken. Dit geeft problemen met het eventuele geluidscherm. De werkhal ligt parallel aan Van Enckenvort. De laad/los plaats ligt paralel aan het immens grote parkeer van Van Enckevort.

Een gemiste kans voor de politieke partijen. Een bezwaar, een officieel document, komt niet eens automatisch op de agenda van de gemeenteraad om te worden overwogen door de raad, het hoogste orgaan binnen de gemeente.! Maar wordt vaak “afgehandeld” en afgehamerd door het college om vervolgens linéa recta naar het ambtenaren apparaat te gaan. Hoe kan hier spraken zijn van contact met de samenleving? Serieuze bezwaren reizen een lange en dure weg binnen het ambtenarenapparaat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJLAGE I . Ubroek Masterplan Ubroek naar Plan Ubroek naar Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek” naar Bestemmingsplan Ubroek als deelplan Venlo Trade Port. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

23


Geluidsgrensverhoging binnen Ubroek bij de 1ste wijziging 2003 Vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidshinder voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ubroek. Grenswaarden binnen zones rond industrieterrein. Grenswaarden binnen zones langs wegen. Besluit geluidshinder langs spoorwegen. Hogere waarden Wet geluidshinder voor Venlo Trade Port nu in 2013 TER HERINNRING In BP Ubroek 2013 staat 6.7 Handhaving Politiek en samenleving onderkennen steeds nadrukkelijker de cruciale rol van handhaving bij het met elkaar verbinden van werkelijkheid en regels. Met dit groeiend besef van het belang van handhaving en de jurisprudentie in het bestuursrecht waarin steeds meer de beginselplicht tot handhaven is uitgesproken, wordt de noodzaak van een handhavingsbeleid benadrukt. De beleidsmatige grondslag voor de handhavingstaak van de gemeente Venlo is neergelegd in de nota Programmatisch Integraal Handhaven, door de raad vastgesteld op april 2005. In deze nota is de visie van de gemeente Venlo op handhaving vastgesteld. In BP Ubroek 2013 staat 6.6 Consequenties van het beleid Hoofdstuk 3 van deze plantoelichting beschrijft het beleidskader en op welke wijze het beleid zijn weerslag vindt in onderhavig bestemmingsplan. Daarnaast zijn in hoofdstuk 4 de uitgangspunten van dit bestemmingsplan beschreven, waarin ook de relatie met het vigerende beleid is opgenomen. De consequenties van het beleid voor dit bestemmingsplan worden in deze paragraaf dan ook niet verder beschreven. In BP Ubroek 2013 staat: Om deze kwaliteit voor de planperiode te kunnen garanderen is vereist, dat in de praktijk de regels van het op te stellen bestemmingsplan strikt worden toegepast en gehandhaafd. Goede voorlichting en informatievoorziening dragen bij aan een verbetering in de naleving van de bestemmingsplannen. In het bijzonder wordt daaraan in de inspraakfase van de bestemmingsplanprocedure de nodige aandacht besteed Datum

1997

Openbare publicatie

Genoemde datum Overheid documenten

Omschrijving

Termijn

Mei 1991 Geluidszone industrieterrein Groot Boller Het industrieterrein Groot Boller (het huidige Venlo Trade Port) is bij Koninklijk Besluit van 14 mei 1991 gezoneerd

Gebruikt bij: Bestemmingsplan Hovenier Grubben zone industrie 55db

Opmerking. Te zoneren industrie is het zelfde gebied als in 2013. De punt die vanaf de waterzuivering tot aan het eerste bedrijf aan de Venrayseweg wordt niet bij Venlo Trade Port betrokken ondanks dat hier ook zware industrie staat.

Aldus BP VTP september 2013

De geluidszone van industrieterrein Groot Boller is naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing van de grens van het industrieterrein en van de 50 dB(A) contour. Hierbij kan verwezen worden naar de Nota Industriegeluid, die als bijlage bij de regels van dit bestemmingsplan is gevoegd

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

Dubbelklik /optie grootte / beginwaarden . Na het lezen even dubbelklik en grootte terugbrengen naar 3,5

24


Publicatie niet gevonden gemeenteblad

12 november 1998 volgens 1ste wijziging van 2003

Intensief overleg volgens het document 1ste wijziging 2003 met omwonenden. Opmerking: Betreffende voorkeursrecht.. Niet samenvoeging tot een bedrijventerrein en de gevolgen hiervan

.

5 juli 1999

Staatscourant 125

Ontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek”

4 weken

30 septembe r 1999

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

Ingang 6 juli 1999 gedurende een periode van 4 weken Aan college van Gedeputeerde Staten

7 oktober

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

25 oktober 1999

26 oktober 1999

2 november 1999

Vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidshinder voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ubroek. Grenswaarden binnen zones rond industrieterrein Grenswaarden binnen zones langs wegen Besluit geluidshinder langs spoorwegen.

Volgens brief gedeputeerde Staten 4 weken ter inzage gelegen

4 weken

Hoorzitting reclamanten 1t/m 7 Te lezen in college voorstel 2 november

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

Te lezen in college voorstel 2 november

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

3 juni 1999 Raadsvoorstel raadsnr:1999:245 Raadsvoorstel raadsnr:1999:245

Voorlopig ontwerpbestemmingsplan

2 weken ter visie

Ontwerp Bestemmingsplan voor een ieder ter visie 30 juni 1999 t/m 2 augustus

4 weken

Collegevergadering voor raadsvoorstel. Raadsnr.1999:245

(gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek”

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

Dienen Schriftelijke zienswijzen ingediend te worden op 28 juli1999 dan wel uiterlijk op of voor 19 mei ter post ter bezorging zijn aangeboden. Reclamant 9 buiten de termijn van 30 juni t/m 2 augustus 1999

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

Reclamanten

25


2 november 1999

16 november 1999

College voorstel Openbaar: Ja Wijkoverleg : Ja

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

Van Gedeputeerde Staten naar gemeente Venlo 7 oktober 1999

Met wijkoverleg wordt hier waarschijnlijk bedoeld het overleg met bewoners over de grondverkoop en het voorkeursrecht. Echter niet het omzetten van Ubroek naar “bedrijventerrein Ubroek”. Ontwerpverzoek hogere geluidsgrenswaarden geluidshinder. . Grenswaarden binnen zones rond industrieterrein Grenswaarden binnen zones langs wegen Besluit geluidshinder langs spoorwegen

16 november 1999

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

Toegekend aldus 1ste wijziging BP ‘Bedr. Ubroek”

Woningen binnen de geluidscontour Venlo Trade port. 55 db.

24 november 1999

Publicatie niet gevonden gemeenteblad gemeenteblad

De raad van de gemeente Venlo: RaadsBesluit. 30 juni 1999 Voor een ieder ter visie is gelegd. 4 weken. Voorgeschreven wijze openbare kennisgeving gedaan. Raadsnr.1999:245

Vast te stellen het Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek” zoals dit als ontwerp ter visie heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende “Nota van wijzigingen op het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ubroek

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

24 november 1999 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek”

Bestemmingplan “Bedrijventerrein Ubroek”

Provincie limburg . 27 juni 2000

Beslissing Ged. Staten

Besluit 27 juni 2000

Goedkeuring door Ged. Staten. Bestemmingsplan “bedrijventerrein Ubroek “

7 januari 2000

Verzonde n 3 juli 2000 12 juli 2000 12 juli 2000 24 sept 2003

Staatscourant

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

1ste wijziging

Schrijven interne goedkeuring op gemeente papier Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Ubroek”

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

9 schriftelijke zienswijzen. Een wijziging houdt in Blz 19 . de tekst “het betreffende plangebied, op de kaart als zodanig aangegeven, dient onderscheiden te worden in twee gedeelten”: komt te vervallen. 4 weken ter inzage

Begrenst Eindhovenseweg,Groo t Bollerweg,Venraysew eg Kazernestraat. Het N-O deel akkerland. Dit deel zal een bedrijventerrein worden Reclamant 10 februari teruggetrokken

6 weken ter inzage Kwietheuvel. 13 juli t/m 23 augustus Verslag van voorverleg- en inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Ubroek

26


24 sept.er 2003

. 29 sept. 2010 30 sept. 2010

8 juni 2011

21 december 2011

Datum: 21 december 2011

Publicatie niet gevonden gemeenteblad

Nieuw te bouwen woningen Bedrijventerrein Ubroek.

Inclusief besluit grenswaarden binnen zone wegen 54 db. Grenswaarde binnen zone rond industrieterrein 55db

Voorontwerp Bestemmingsplan Ubroek

30 september tot met 10 november 2010 6 weken

E-3 journaal Gemeente site

Verslag van voorverleg- en inspraakreacties Voorontwerp bestemmingsplan Ubroek Volgens ontwerpbestemmingsp lan Ubroek toelichting gemeente Venlo Datum: 8 juni 2011 Projectnummer: 80890.04 D: NL.IMRO.0983.BPL2 009016-ON01

Het voorontwerpbestemmingsplan “Ubroek” heeft, conform de Inspraakverordening, voor inspraak ter inzage gelegen van 17 juni tot en met 28 juli 2010

Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 80890.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2009016-VA01 Code voor het gehele plan nieuwe klopt niet !

Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 80890.02 ruimtelijke onderbouwing Groot Bollerweg - Venraijseweg Gemeente Venlo

Gemeente Wat ter inzage ligt : • Ubroek site • vastgesteld 2011-12-21 Status Toelichting NL.IMRO.0983.BPL2009016bestemmings Bijlage 1 bij de VA01 plan Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

H.J.M. Janssen holding B.V. wil een perceel aan de Venrayseweg/Groot Bollerweg op bedrijventerrein Ubroek kopen van de gemeente. Beoogd wordt hier een showroom te realiseren die zal worden verhuurd. De initiatiefnemer (Janssen) bezit aangrenzend nog een perceel waarop geen bebouwing mogelijk is en daarom alleen als opslagterrein kan dienen. De initiatiefnemer wil deze twee percelen samenvoegen. Samenvoeging van de hoekkavel en het perceel zal tot ruimere exploitatiemogelijkhed en leiden voor beide percelen, dit zorgt voor een meer evenwichtige invulling van het onderhavige gedeelte van Ubroek.

Venlo, 15 april 2012

27


Het bestemmings plan is op 21 december vastgesteld door de gemeenteraad . Het plan is met ingang van 15 maart in werking getreden en vanaf die datum ook onherroepelij k.

toelichting Ruimtelijke onderbouwing Groot Bollerweg – Venraijseweg Archeologisch onderzoek Quickscan flora en fauna

• • • •

Regels Verbeelding 1 Verbeelding 2 Raadsbesluit, inclusief bijlagen Bodemgeschiktheidsv erklaring 1 Bodemgeschiktheidsv erklaring 2

Bestemmingsplan Gemeente Venlo o_NL.IMRO.0983.BPL200901 6-VA01.dwg IMRO2008 bekendmaking van dit plan o Van dit ruimtelijke plan kan op dit moment geen bekendmaking gevonden worden bijlagen en verwijzingen in dit plan o vaststellingsbesluit o regels o bijlage bij regels o toelichting o bijlage bij toelichting plannen die een relatie hebben met dit plan o Er zijn geen plannen die een relatie hebben met dit plan dossier waarin dit plan is opgenomen o dossier NL.IMRO.0983.BP L2009016 Status van dit dossier: vastgesteld

2 januari 2012

Hoe Voith zijn vergunni ng heeft binnenge haald

Brief ontvangen van gemeente met antwoorden op de zienswijze ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. (note: respt. De aanvraag H .Janssen Grootbollerweg-venrayseweg)

.

Wil Wagenaar was voormalig medewerker bij NS Railinfrabeheer B.V Voith kon niet in overeenstemming komen met Cabooter railcargo en is daarom uitgeweken naar de woonwijk wetende dat er overlast zou worden geproduceert. .

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

28


BIJLAGE II Betreft; bezwaar omgevingsvergunning gevaarlijke stoffen. Geacht College, burgemeester en leden van de raad, Hierbij dien ik bezwaar in op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunningen. 20 maart 2013 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning. Venlo, Horsterweg225, voor het uitbreiden van de opslag van gevaarlijke stoffen en het aanleggen van een inrit/uitrit, ontvangen op 28 februari 2013 (2013-0273) Het eerder verleende gedoogbesluit 13 maart 2013 is al in werking voor het verwerken van gevaarlijke stoffen. Mijn bezwaar is echter nog niet meegenomen. Mijn bezwaar tegen de werkzaamheden van Cabooter Railcargo Venlo Horsterweg 225 5928 ND Venlo http://www.railcargo.nl/over_ons/deelnemers/deelnemers_item/t/cabooter_railcargo_venlo is dat ik mij behoorlijk onveilig voel met de wetenschap dat deze werkzaamheden op korte afstand van een woonwijken plaats vind. Zeker door het feit van de opgetelde risicobronnen in de buurt. Het is dan ook mijn vraag of dergelijke werkzaamheden zijn toegestaan. De aanvragen van Cabooter Railcargo gelegen nog geen 300 meter van  WOONWIJK Horsterweg/Ubroek en o.a  DSM Pharma Chemicals Venlo BV, Grubbenvorsterweg 8, 5928 NX Venlo met  Alle andere risicobronnen op Groot Boller.  Alle werknemers op de bedrijventerreinen Groot Boller en Ubroek.  Het mag dan ogenschijnlijk een hele afstand lijken door de barrière van het spoor maar ook hemelsbreed is de afstand tussen Cabooter , Groot Boller en de railweg voor goederenvervoer(inclusief gevaarlijke stoffen) en de wijk Vastenavondkamp en Klingerberg 500 meter.  De goederen vervoerslijn gevaarlijke stoffen door de woonwijken. Zie risicokaart , de blauwe lijn is het spoor naar Cabooter. Bij de vergunning aanvraag is er ook spraken van opslag indien de lijndiensten niet aansluiten en het wachten is op andere toevoer om te koppelen. Ik neem aan dat hier ook gebruik gemaakt gaat worden op het spooremplacement van Pro-rail daar het emplacement van Cabooter niet toereikend zal zijn. De spoorlijn waarvan Cabooter gebruikt maakt ligt 80 meter van het hart van de Horsterweg in Ubroek.

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

29


Hoe gaan hulpdiensten het gebied bereiken? Bij een calamiteit zullen de spoorwegovergangen blokkeren. De spoorwegovergang aangrenzend aan Cabooter zal vernietigd zijn. Wat is de garantie dat DSM geen schade zal oplopen? Wat is de invloed van een calamiteit op de gasleiding? De groene sterren betekenen kwetsbare objecten. Ik zie echter geen sterren in de woongebieden, betekent dat woonhuizen met inwonend niet kwetsbaar zijn? Hier ziet U dat ook de risicokaart het alleen over bedrijven terreinen heeft ipv wat de invloed is van bedrijven op burgers. http://nederland.risicokaart.nl/?ext=205687.01,370820.79,208181.36,372564.39 Gemeentenaam Venlo Buurtnaam Ubroek Aantal inwoners 760 Percentage 0-14 jaar (%) 17 Percentage 65+ jaar (%) 13 Aantal huishoudens 310 Bevolkingsdichtheid (inw/km2) 41 Oppervlakte totaal (ha) 1911 Oppervalkte land (ha)1867 Oppervalkte water (ha) 44 Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

30


Horsterweg- Egtenrayerhof –Gryenstraat is het woongebied binnen “Ubroek” dat te boek staat bij gemeente Venlo als industrieterrein in gemengde vorm sinds de actualisatie van de bestemmingsplannen in 2012. Het besluit het woongebied toe te voegen bij het industrieterrein heeft nooit ter inzage gelegen. INWONERS VAN UBROEK ZIJN HELEMAAL NIET VAN OP DE HOOGTE DAT ZE IN EEN INDUSTRIEGEBIED WONEN!!!!! Zie mijn bezwaar d.d. Blerick, 26 september 2011 Betreft: Ontwerp bestemmingsplan Ubroek. NL.IMRO.0983.BPL2009016-ON01. en Betreffende: Hogere geluidswaarden Venlo Trade Port. Venlo, 14 april 2013 Ik vraag U een standpunt in te nemen tav de nieuwe ontwikkeling en om Bestemmingsplan Ubroek te herzien in het besluit om het een gemengd gebied te laten zijn. Tevens dien ik een klacht in bij en over het bestuur, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Venlo, voor de ontbrekende kennis van het gebied en het gemis in het totaalbeeld tav van het leefmilieu voor de woonbuurt Horsterweg e. o. De voorheen zeer gewilde locatie om te wonen is door de verandering van het bestemmingsplan en ontwikkelingen omgeslagen in een ongewilde locatie door de ontwikkelingen zoals: Het verhogen van de geluidsgrens, De op/overslag gevaarlijke stoffen en De komst van Voith en Speno, slijpbedrijf werkend voor Pro-rail. Uw voornemen om het kazerneterrein te ontwikkelen met gebiedsuitbreiding in kazernekwartier met de komst van een stadion maakt het er niet beter op. Verder wilt U de voorheen gedoogde bedrijven een permanente vergunning geven zoals de autohandel W. van den Hout (met een caravan als kassa/kantoor) en het grondverzetbedrijf Horsterweg 182. Milieuvergunning. 17-4-2013 Venlo, Horsterweg 182, voor het oprichten van een grondverzetbedrijf’ (2013-0372) U houdt rekening met alle bedrijven maar de waarden van de huizen in het woongebied zijn gedaald door de ontwikkelingen nu onaantrekkelijke ligging met de overlast en gevaar van de industrie. Het wordt onmogelijk mijn huis nog te verkopen omdat het gebied ingesloten ligt.

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

31


Of gaat u het verlies van de woningwaarde voor al deze bewoners compenseren? Ik vraag U rekening te houden met het woongebied en garant te staan voor de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners en dit op de eerste plaats te zetten. Ik vraag U dat U de bedrijven opdracht geeft zich te houden aan de milieunormen en hiertoe de nodige maatregelen ondernemen ipv hun bedrijfsvoering te tolereren en grenzen aan te passen omwillen van de mogelijke kosten die deze bedrijven moeten gaan maken. Met vriendelijke groet, BIJLAGE III Betreffende: Hogere geluidswaarden Venlo Trade Port. Venlo, 14 april 2013 Geacht College en leden van de Gemeenteraad Venlo, Op 20 maart 2013 mocht ik en met mij 387 anderen adressen, het inwonertal ontbreekt, van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling een brief ontvangen met informatie over de hogere geluidswaarden procedure geluidzone Venlo Trade Port. Na een dag of twee de documenten te hebben gelezen die betrekking hebben op het beleid van Venlo van externe veiligheid tot industrienota en alles wat er tussen in zit, richt ik mij met deze brief tot U. Alle documenten waren keurig uitziende documenten met een volume waarvan de helft zou volstaan maar dat terzijde. In sommige gevallen getoetst aan de wet en andere gevallen er naar toegeschreven door cruciale toetsingselementen te negeren.

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

32


Simpel vertaald, daar waar beoogde voornemens van een gemeentebestuur de wet overschrijden is nog altijd de mogelijkheid om het college en de raad de vrijheid te bieden om het als een politiek besluit te bestempelen als het een economisch doel dient. Het is een POLITIEK besluit een keuze voor de gehele raad welke koers te volgen in deze kwestie. Met die wetenschap is het dan ook blijkbaar mogelijk om al op voorhand een antwoordbrief klaar te hebben liggen voor de eventuele bezwaren . Ik heb dan ook met stomme verbazing dit document gelezen.

Hier enkele citaten uit dit document.

En dan:

Dat geeft de burger in dit geval GEEN moed om een bezwaarschrift in te dienen op wettelijke argumenten, dit is op voorhand verloren energie en U hebt als gemeente U plicht weer eens gedaan om te burger te horen en niet aan te horen of echt te luisteren wat er verteld wordt. Mocht U nog steeds de vraag hebben wat de reden is waarom de burger zich niet aangetrokken voelt tot de politiek, dan hebt U hier het antwoord. Met het aanvullende gevoel dat De burger zich zelfs niet meer beschermd voelt door de wet als het om zijn welzijn gaat in zijn eigen leefomgeving. Kunt U zich verplaatsen in dit gevoel? Waar gaat het over? Het gebied Trade port. Citaat Nota industriegeluid: “Met behulp van de voorliggende Nota Industriegeluid is een beleidsinvulling gegeven voor de ruimte die de Wet geluidhinder biedt bij het monitoren van de cumulatieve geluidniveaus van het industrieterrein, dat vanaf nu "Industrieterrein Venlo Trade Port" gaat heten (in plaats van Groot-Boller). Daarbij wordt er op toegezien dat de beschikbare geluidruimte op een logische en eerlijke wijze wordt verdeeld over de inrichtingen, zonder dat daarvoor bestaande rechten worden aangetast.” Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

33


Figuur 1.

Figuur 2

Echter, Trade Port is iets groter en omsluit het woongebied Horsterweg- Egtenrayerhof â&#x20AC;&#x201C;Gryenstraat wat het grootse bewoonde deel is.

Dan heb is er aan de west kant het spoor.

dag

nacht

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

34


Vreemd genoeg is de E34 brug niet voorzien van geluidsschermen waardoor het geluid met een beetje wind ver over het water draagt en met gemak een 1800mtr kan overbruggen ik neem aan dat hierover in Venlo ook weleens vragen zijn gesteld. Komt dit nog ooit op de politieke agenda te staan? Het woongebied: Het eiland Horsterweg- Egtenrayerhof -Gryenstraat. De benaming Ubroek op deze kaart is fout, dat is het toekomstige Kazernekwartier dat waarschijnlijk ook voor de nodige geluid en verkeersoverlast gaat zorgen..

Zoals U ziet bevindt het woongebied zich in een hotdogpositie tussen spoor en Ubroek en noord kant Trade port met het geluid van de industrie en zo nu en dan stankoverlast van de waterzuivering en met het toekomstige Kazernekwartier aan de zuidzijde. Er is sprake van rechtsongelijkheid in Venlo als bewoners van een woonwijk onevenredig veel overlast ondervinden van het industrielawaai, treingoederenvervoer en het verlenen van vergunning aan bedrijven die al bij voorbaat in hun eigen milieurapport aangeven niet onder de toegestane waarden te kunnen blijven. U zou zich misschien af kunnen vragen waarom ik en al die mensen in het gebied er Ăźberhaupt zijn gaan wonen? Dat kan ik U uitleggen in de tijd dat ik er ging wonen1994 was er geen spraken van plannen om Ubroek tot bedrijventerrein te ontwikkelen. Sterker nog bij navraag bij het Kadaster werd mij verzekerd dat er zelfs niet gebouwd zou mogen worden omdat de landbouwgrond deel uit maakte van het winterwater bergingsgebied van de Maas en bovendien diende het gebied als bufferzone tussen woongebied en industrieterrein. Het spooremplacement was in die tijd al niet meer functioneel als rangeer terrein en zou dat in de toekomst ook niet meer worden. Laat staan dat er zich bedrijven zouden vestigen. Voith en Speno

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

35


De vestiging van Voith is heeft door slordigheid in de proceduregang toch plaats gevonden. Om U een impressie te geven van hoe dicht het bedrijf tegen de woonomgeving aanligt. Hiervoor is in 2006 een vergunning is verleend aan de Firma Voith BV. Dat deel uitmaakt van bestemmingsplan Ubroek..

Het mag U nu zelfs duidelijk zijn dat het een politieke keus zal gaan worden omdat strikt genomen de overlast ver boven de grenzen gaat maar U als gemeentebestuur hier een keuze voor kan maken. Niet alleen het geluidsoverlast stapelt zich op maar ook de risico’s, gezien de aanvraag: Aanvragen omgevingsvergunning 20 maart 2013  Venlo, Horsterweg 225, voor het uitbreiden van de opslag van gevaarlijke stoffen en het aanleggen van een inrit/uitweg, ontvangen op 28 februari 2013 (2013-0273) Gedoogbesluit reguliere procedure 13 maart 2013 • Venlo, Horsterweg 225, om onder voorwaarden af te zien van handhavend optreden voor op- en overslag van gevaarlijke stoffen (max. 10 ton voor de duur van 6 maanden).

U kunt mij nu wel verwijzen naar een andere proceduregang en dat is lopende en zal de komende hoorzitting weinig zinvol zijn maar voor de beeldvorming wil ik U dit even meegeven. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

36


Hoe kunt U hier nog spreken van woongenot en veiligheid? Als U hier geen halt aan toe roept dan is elke geluidswerende maatregel in de toekomst zinloos omdat het een het ander zal overschreeuwen en kunt U zich de kosten besparen van al die mooie documenten met de openingszin waarin U het leefklimaat van de inwoner van Venlo voorop stelt. Mijns inzien is de benadering van de problematiek te veel gericht op bedrijven en niet op de inwoner ipv het geluidsoverlast te bestrijden wordt het als een argument te gebruikt om te kunnen stapelen en het leefklimaat te verzieken. Er wordt al jaren gesproken over een uitplaatsing van de beide emplacementen ik heb gemeente Venlo nog nooit gehoord over geluidswallen langs het spoortraject. Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

37


Nationaal Kompas Volksgezondheid: Groot deel van de Nederlanders gehinderd door geluid Blootstelling aan geluid tijdens wonen, werken en recreĂŤren vormt een omvangrijk probleem voor de volksgezondheid en treft een groot deel van de bevolking, naar schatting ruim 4 miljoen personen. In de woonomgeving is ernstige hinder het meest voorkomende effect van geluid op de gezondheid; op de tweede plaats gevolgd door slaapverstoring. Daarnaast kan blootstelling aan geluid leiden tot gehoorschade en bijdragen aan het optreden van verhoogde bloeddruk, coronaire hartziekten en somatische stress-verschijnselen. Er is diverse wet- en regelgeving op het gebied van geluidbelasting, onder andere gericht op verkeer (inclusief luchtvaart) en de geluidbelasting op de werkplek.

De Politiek stelt bedrijfsvoering boven het leefklimaat en de inwoner en geeft de voorkeur de bedrijven te sparen voor onkosten. Dit heeft blijkbaar meer waarden dan het welzijn van de burger. U zult begrijpen dat ik door dergelijke houding steeds meer moeite heb om mijn burgerlijke plichten te voldoen en ik vrees met mij velen anderen. In plaats van de burgers te stimuleren tot een betere samenleving worden ze gedemotiveerd door ambtelijke procedures terwijl ze juist zich vertegenwoordigd willen zien in de lokale politiek die garant staat voor hun leefomgeving. Uit :

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

38


Hier gaat het dus duidelijk om een politieke keus.

Een prachtig kromme redenering. In plaats dat men de stapeling van geluidsoverlast bestrijdt wordt het als argument aangedragen omdat er al geluidoverlast is kan er nog wel wat meer bij.. Zo ook in het bestemmingsplan Kazernekwartier wordt de overlast van rail en wegverkeer als een excuus gebruikt om de geluidsgrens binnen voor het woongebied maar weer te verhogen. Citaat: Bestemmingspan Kazernekwartier: Zoals aangegeven is voor de meeste woningen buiten het plangebied thans reeds sprake van hoge geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer en met name railverkeer. Bij de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting is bezien hoe de totale toekomstige geluidbelasting, inclusief plan, zich verhoudt tot de huidige geluidbelasting

Uw argumentatie:

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

39


Opmerkelijk is de verwijzing naar het rail/wegverkeer dat deze bronnen maatgevend zijn en dat de omgeving er nu wel bij betrokken wordt, om maatregelen die eigenlijk ondernomen moeten worden, te kunnen omzeilen. Citaat uit de : Nota Industriegeluid Industrieterrein Venlo Trade Port te Venlo “Nu is het zo dat binnen Venlo het aantal klachten gering is. De hinderonderzoeken zoals hierboven beschreven werken aanvullend op dit beeld en versterken daarmee de conclusie dat de hinder vanwege industriegeluid gering is.” “Van belang is om te weten dat industriegeluid een lage hinderscore kent. Dit betekent dat klaarblijkelijk ondanks een hoge geluidbelasting op een industrieterrein nauwelijks hinder wordt beleefd, ook niet als woningen op het industrieterrein liggen. Dit blijkt uit de vierjaarlijkse hinderonderzoeken van de GGD die landelijk worden uitgevoerd.” Het Milieuloket.nl :

Geluidhinder - Hoofdinhoud

“De bestrijding van geluidhinder is door het Nationaal Milieubeleidsplan 4 bestempeld als één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai blijft erg hoog. De belangrijkste drie veroorzakers van geluidhinder zijn de afgelopen twintig jaar onveranderd. Wegverkeer zorgt voor de meeste hinder, gevolgd door buren (omgevingslawaai) en vliegverkeer. Andere bronnen van geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer.” Dit is de tabel van pro-rail computer berekend De cijfers liegen er niet om en dan is het zelfs “De slager keurt zijn eigen vlees.”

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port – Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

40


Dus de conclusie uit de Nota Industriegeluid is wel Zeer kort door de bocht. Bovendien heb ik de GGD hier nog nooit gezien! En dan spreken alle ingediende klachten tav Voith dit tegen evenzoveel tegen als de klachten Uit mijn bezwaar Ubroek:!! Het aantal bedrijven is niet alleen gegroeid maar ook de gevestigde bedrijven hebben soms al een groei doorgemaakt. Vergunningen die in eerste instantie zijn afgegeven zijn niet aangepast op de groei van de bedrijven. Soms zijn veranderingen goed waarneembaar doordat bedrijven een aanpassing hebben gemaakt voor bv luchtzuiveringsinstallaties of is de intensiteit toegenomen van aan- en afvoer tijden van producten door vrachtverkeer. Dit tast niet allen de luchtkwaliteit aan maar ook de geluidsdrempel van overlast wordt overschreden die dan de woon/leefomstandigheden weer aantasten. Dit geldt voor het hele bedrijventerrein en zelfs tot en met de eerste rand van bedrijventerrein Groot-Boller. Mifa, Banden Max.com, Machine fabriek Ubroek, Steenbergen met de laadrammen aan de bewoners zijde, Voith, Speno. U begrijpt dat het voor de bewoners in dit gebied een onmogelijke zaak is om elke vergunning bij te houden en te reageren. Mijns inzien is hier niet alleen een kritische beoordeling van de afdeling vergunning verlening nodig maar ook een speciale vermelding in het bestemmingsplan voor nodig. Op het emplacement van Blerick zijn 2 bedrijven werkzaam die nogal voor veel overlast zorgen en die niet beschreven zijn in het bestemmingsplan als zodanig. Het zijn 2 bedrijven die niet in het profiel van de bedrijven passen voor het bestemmingsplan Ubroek. Beide bedrijven zijn gelegen op het emplacement en zijn niet aangegeven op de Verbeelding en daar waar zij zich bevindende vallen ze buiten de geluidzone industrie maar zijn in de veiligheidzone gelegen. Het gaat om de volgende bedrijven. 1. 2.

Voith Railsservices BV Speno International SA

Voith Railsservices BV 6-12-2006 Blerick Horsterweg, Voith Railsservices BV, voor het oprichten van een trein onderhoudshal (B0600362A)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een ander opmerkelijk citaat is het volgende:

Blijkbaar is het toegestaan om bedrijven die behoren tot Bestemmingsplan Ubroek waar een geluidsgrens van 50DB geldt zonder meer toe te voegen aan Trade Port uit praktisch oogpunt. Als bewoner van dat gebied vind ik dit uit praktisch oogpunt ontoelaatbaar.!! Ik vraag U het woongebied: Het eiland Horsterweg- Egtenrayerhof -Gryenstraat op de agenda te plaatsen en de milieugrenzen te handhaven dan wel maatregelen te nemen. Het is een locatie die steeds meer in de knel komt te zitten omdat die ingesloten zit in industriegebied, spoor en het toekomstig kazernekwartier. Doordat al de plannen afzonderlijk worden behandeld is er geen totaal beeld vanuit het perspectief van de bewoners, de geluidsgrens wordt gemiddeld royaal overschreden. Dat dit nog meer zal toenemen is eerder zeer reĂŤel dan ondenkbaar. Al deze burgers betalen net zoveel gemeentebelasting als de burgers in andere gebieden waar wel geluidswerende maatregelen worden genomen. In afwachting op Uw antwoord, Met vriendelijke groet,

Aan College van Burgemeester & Wethouders en Leden van de gemeenteraad Venlo. Ubroek -Venlo Trade Port â&#x20AC;&#x201C; Emplacement Blerick. B.H.A. van Knippenberg. 07-01-2014

41

Web 07 01 2014 mail aan het college van burgemeester en wethouders venlo en  

Een gemiste kans voor de politiek

Advertisement