Page 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SEJARAH TINGKATAN 5

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MAL AYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

SEJARAH PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


ISBN


KANDUNGAN Rukun Negara

i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

ii

Kata Pengantar

iii

Pendahuluan

1

Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah

3

Organisasi Kurikulum:

4

x

x Kandungan x Unsur Patriotisme x Struktur Disiplin Sejarah Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif

Penerangan Tentang Lajur dan Aras

15

Pendekatan Isi Kandungan Kurikulum

18

Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 5

19 - 58


RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan

potensi

individu

secara

menyeluruh

dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara

berketrampilan, berkeupayaan

Malaysia

berakhlak

yang

mulia,

mencapai kesejahteraan

berilmu

pengetahuan,

bertanggungjawab diri serta

dan

memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

Selaras dengan matlamat utama mata pelajaran Sejarah sebagai pendukung utama pemupukan semangat patriotik di kalangan murid, guru perlu memberi penekanan kepada kemahiran pemikiran sejarah dan membimbing murid- murid untuk menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional. Melalui pemahaman dan penghayatan aspek sejarah negara, diharap murid dapat memperkasa keper ibadian bangsa Malaysia. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak ter libat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

iii


PENDAHULUAN Status Mata Pelajaran Sejarah

Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang w ajib dipelajari oleh semua murid secara berterusan selama lima tahun. Oleh itu kur ikulum Sejarah pada peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) mestilah mempunyai kesinambungannya pada peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA), supaya asas-asas pengetahuan, nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan pengalaman yang diperoleh dapat diperkukuh dan diperkembangkan lagi. Pada

peringkat

SMR,

kandungan

Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula Memperoleh dirancang dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif perspektif yang lebih luas tentang proses yang lu as perkembangan masyarakat dan negara. Sejarah perkembangan dan proses evolusi peradaban dunia akan dikaji bagi melengkapkan perspektif pendidikan sejarah. Pengetahuan dan pemahaman tersebut membolehkan murid melihat secara perbandingan peradaban yang dicapai oleh negara luar dan menghubungkaitkannya dengan masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat memahami kedudukan negara sebagai sebahagian daripada peradaban dunia.

kurikulum

Pendekatan menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh kronologi dan memberi gambaran jelas tentang sejarah

negara. Oleh itu kandungan kurikulum Sejarah lebih berbentuk rentetan per istiw a yang membincangkan aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiw a ini disusun secara kronologi supaya murid dapat memahami proses perkembangan masyarakat dan negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan perubahan yang berlaku. Dalam rentetan peristiw a ini dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara kita. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi murid untuk mengetahui dan memahami hubungan dan kaitannya dengan sejarah Malaysia.

KBSM menegaskan kesepaduan unsur Kesepaduan pengetahuan, peningkatan daya intelek, pemupukan unsur nilai-nilai murni dan perkembangan kemahiran belajar. Dalam edisi penyemakan kurikulum Sejarah ini, kesepaduan dan kesinambungan unsur-unsur ini diteruskan. Di samping pengetahuan sejarah, konsep-konsep dan kemahiran asas disiplin sejarah seperti kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotis me diber i penekanan dan diperkukuhkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan memenuhi matlamat dan aspirasi negara, kemahiran pendekatan pengajaran dan pembelajaran berfikir pendidikan Sejarah perlu menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid di samping nilai-nilai murni dan semangat patr iotik.

1


Patriotis me adalah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Perasaan ini perlu w ujud di hati setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sehubungan itu, semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu dan harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara, murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah daripada pemahaman dan penghayatan sejarah negara, murid- mur id dapat membina kekuatan semangat cinta akan negara. Pendidikan Waw asan 2020 menyarankan Malaysia menjadi bertaraf negara maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu, dunia rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuan tentang dunia luar supaya berkemampuan untuk bersaing dengan mereka. Persaingan tidak dapat dielakkan dalam dunia globalisasi kerana kuasa politik dan ekonomi dikaw al oleh masyarakat yang berilmu dan bermaklumat. Maka adalah penting pendidikan di Malaysia memperkenalkan murid kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris yang turut menekankan kepada pendidikan bertaraf dunia yang berkait rapat dengan teknologi maklumat. Penyuburan daya tahan

Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran berupaya menyediakan murid dalam mempelajari sesuatu yang baru, memahaminya dengan mendalam, dan memilih maklumat yang penting dan relevan.

Per kembangan pembelajaran turut didorong oleh peningkatan pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan itu penampilan pendidikan sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik, dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang melibatkan murid- murid secara aktif dan berterusan.

Pendidikan sepanjang hayat

Oleh itu, sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulah ditekankan sebagai ilmu yang praktikal dan mampu membentuk setiap w arganegara Malaysia berjiw a patriotik. Bagi memudahkan pengkajian dan pemahaman murid terdapat enam tema yang disusun seperti berikut: Tem a 7: Tam adun Aw al Manusia Tem a 8: Tam adun Islam dan Perkembangannya Tem a 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonom i Negara Tem a 10: Kemunculan dan Perkem bangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua Tem a 11: Pem binaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kem unculan Negara Malaysia Berdaulat Tem a 12: Malaysia dan Kerjasam a Masyarakat Antarabangsa. Tem a 7, Tem a 8, dan Tem a 9 dipelajari di Tingkatan 4. Tem a 10, Tem a 11, dan Tem a 12 dipelajari di Tingkatan 5.

2


MATLAMAT

3. Menghuraikan Mata Pelajaran Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati dir i sebagai w arganegara Malaysia dan w argadunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan, murid dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuan mew ujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Mata Pelajaran Sejarah juga dapat mew ujudkan ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.

OBJEKTIF

ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

4. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa.

5. Memiliki semangat patr iotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara.

6. Menjelaskan

kedudukan Malaysia sebagai sebahagian dar ipada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa.

7. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan.

Objektif kurikulum Sejarah membolehkan murid:

1. Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari.

2. Menjelaskan per kembangan

masyarakat negara dari segi politik, ekonomi, dan sosial.

8. Mengamalkan nilai-nilai murni. 9. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.

dan

3


ORGANISASI KURIKULUM Kesepaduan Organisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan berbentuk berbentuk ‘intra’ yang berlaku dalam pembelajaran intra Sejarah. Unsur-unsur yang terlibat ialah ilmu

(kandungan), kemahiran (Struktur disiplin Sejarah: Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan nilai (patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani, emosi dan jas mani. Kesepaduan ini berjalan serentak dalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusan.

1. Kandungan Fokus utama kandungan kurikulum Sejarah adalah kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah Negara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini ber mula dengan zaman prasejarah hingga masa kini.

Sejarah Malaysia fokus pengkajia n

Kandungan kurikulum Sejarah memberi tumpuan Kajian kepada aspek-aspek sejarah tempatan berfokus Sejarah kepada pengkajian yang bersifat mikro berkaitan dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah Tempatan Tempatan merangkumi aspek sejarah diri dan keluarga, sekolah, persekitaran kaw asan sekolah dan kaw asan tempat tinggal atau kediaman.

Sejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang gemilang di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun ke-15. Kesultanan Melayu Melaka telah membina satu tradisi budaya, politik dan ekonomi yang diw arisi sehingga kini. Walaupun pengkajian sejarah negara dimulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka, sejarah petempatan-petempatan dan kerajaankerajaan aw al di Gugusan Kepulauan Melayu juga dikaji.

Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah

Aspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam halhal yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek ini dimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat memahami secara lebih jelas tentang sejarah negara kita.

Pengkajian sejarah luar negara yang berkaitan

4


2. Unsur Patriotisme

2.3

Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patr iotik yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan w arganegara yang: 2.1

x x x x 2.2

x x x x x x

Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia x x

menghor mati raja dan pemimpin negara menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara menghor mati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, jata negara) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa berbangga dengan sejarah negara

Bersemangat Setia Negara x x x x x x x

cinta akan bangsa dan negara taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara bertanggungjaw ab kepada bangsa dan negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara bersyukur sebagai w arganegara Malaysia

Bersemangat Kekitaan

2.4

bersatupadu dan berhar moni bertolak ansur dan bertoleransi bekerjasama dan tolong menolong hormat menghor mati bersefahaman dan ber muafakat muhibah atau semangat ber masyarakat

Berdisiplin x x x x x x x

berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Per lembagaan Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak w ajar bersifat amanah dan jujur berlaku adil dan bertimbang rasa

2.5 Berusaha dan Produktif x x x x x x

rajin dan gigih berdikari tabah menghadapi cabaran menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan berganding bahu membangunkan negara berilmu dan berketrampilan

5


3. Struktur Disiplin Sejarah

Pendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang sistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan Sejarah meliputi:

INKUIRI DALAM SEJARAH

3.1 Inkuiri dalam Sejarah Sejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang untuk mencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu, sejaraw an, guru sejarah dan murid adalah terdedah kepada persoalan: Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila dan Siapa ( Pemikiran Inkuiri) setiap kali mereka mempelajari ilmu sejarah. Di dalam Pendidikan Sejarah, guru-guru akan membimbing murid untuk mengemukakan persoalan-persoalan pada aw al pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan berusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang dapat menjaw ab persoalan yang telah ditimbulkan.

PENGUMPULAN SUMBER 3.2 Pengumpulan Sumber

KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH PENJELASAN SEJARAH

PEMAHAMAN SEJARAH

Ilmu Sejarah pada asasnya mementingkan pengkayaan sumber sejarah di kalangan mur id. Para murid didedahkan tentang tatacara mendapatkan sumber, punca-punca sumber, pengkelasan sumber pertama dan kedua. Seterusnya merekod bukti-bukti yang diperoleh daripada sumber-sumber tersebut. Umumnya sumber merangkumi sumber lisan dan tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan dan persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu peristiw a masa lalu.

EMPATI

Rajah 2 : Struktur Disiplin Sejarah

6


3.3 Kemahiran Pemikiran Sejarah Pemahaman Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat kritis dan merangsang pemikiran. Ia membolehkan murid- murid imaginatif melihat secara empati dan menganalisis bagaimana

manusia menggunakan masa, ruang, perubahan dan kesinambungan. Pemahaman Sejarah pula dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ber maksud pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan manusia masa silam dan kini. Pemahaman ini boleh diperoleh jika kesemua aspek dikaji dan menganalisis pelbagai faktor serta dilihat secara keseluruhannya. Meneroka idea kompleks dan abstrak

Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk proses kognitif yang dapat membolehkan murid- murid untuk meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru. Justeru, murid- murid dapat memahami secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini.

Kemahiran pemikiran sejarah spesifik

Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik kepada disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini membolehkan murid- murid memahami bagaimana sejaraw an merekonstruksi peristiw a lalu dengan menggunakan sumber yang menjadi bukti untuk menentukan signifikannya sesuatu tarikh, tokoh, peristiw a, lokasi dan aktiviti manusia masa lalu.

Pemikiran Murid-mur id diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya kritikal dan mereka dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan Kemahiran ini dipupuk dan analitikal lebih kritis dan analitis.

diperkembangkan di kemahiran- kemahiran

kalangan murid- murid dengan seperti memahami kronologi,

meneroka bukti, membuat imaginasi dan rasionalisasi.

membuat

3.3.1 Memahami kronologi – bermakna melihat masa lalu, kini dan akan datang secara urutan sesuatu peristiw a sejarah itu berlaku. Di samping itu muridmurid dididik dengan kemahiran memahami konsep masa mengikut kemajuan sesuatu tamadun disamping memahami konversi masa iaitu melabelkan sesuatu peristiw a mengikut zaman seperti seperti Zaman Darurat, Zaman Meleset dan Zaman Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya. 3.3.2 Meneroka bukti – melibatkan kemahiran mengenal pasti sumber pertama dan kedua dan membuat perbandingan antara kedua-dua sumber tersebut. Perkara ini dapat merangsang pemikiran sejarah seseorang murid di samping memahami masalah sejarah dan sifatnya yang interpretatif. 3.3.3 Membuat interpretasi – bermaksud membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiw a sejarah dengan memberi ulasan dan kupasan. Murid- murid disedarkan tentang perbezaan tafsiran dan perspektif yang w ujud di kalangan sejaraw an. Mereka dapat membezakan fakta sejarah dengan tafsiran sejarah dengan menyedari bahaw a kedua-dua ini adalah berkaitan antara satu sama lain. 3.3.4 M embuat imaginasi - adalah suatu usaha melibatkan murid- murid sesuatu situasi dalam per istiwa sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah imaginasi secara visual dan empati.

7


3.3.4 M embuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan akal fikiran dan membuat pertimbangan yang w ajar dalam menyelesaikan sesuatu persoalan yang timbul daripada peristiw a sejarah. Usha ini, memerlukan kemahiran murid- murid untuk mengumpul data, membuat hipotesis, menentukan signifikan bukti dan membuat inferens daripada data yang dikumpul. 3.4 Penjelasan Sejarah Kemahiran mengorganisasi dan berkomunikasi

Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan. Sehubungan itu, murid akan belajar mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan sempurna. Mereka merekod hasil analisis mereka dan seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat dan bertanggungjaw ab.

3.5 Pemahaman Sejarah Pemahaman sejarah ber maksud pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan pelajar melihat zaman silam secara empati. Pemahaman sejarah boleh mendidik murid menganalisis bagaimana manusia mengalami perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan.

3.6 Empati Empati dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu pencapaian pemikiran yang memahami sesuatu peristiw a masa lalu daripada pelbagai perspektif. Murid yang dapat melihat sejarah secara empati sebenarnya membina corak pemikiran yang lebih terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu, Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat menghasilkan w arganegara yang lebih bertanggungjaw ab. Kem ahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk muridm urid meneroka ruang-ruang ilm u dalam disiplin sejarah ialah:x x x x x x x x

Kemahiran ber komunikasi Kemahiran menggunakan teknologi Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti Kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran mengurus, memilih dan menganalisis maklumat Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik Kemahiran memahami budaya

Kem ahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula boleh dibahagi kepada 2 kategori utam a iaitu:x x

Kemahiran berfikir secara kritis Kemahiran berfikir secara kreatif

8


Rajah berikut menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat pembelajaran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menuju kepada proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

x x x x x x x x x x

mencirikan membandingankan dan membezakan mengumpulkan dan mengelaskan membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menganalisis mengesan kecondongan menilai membuat kesimpulan

menjana idea membuat inferens menghubungkaitkan meramal membuat hipotesis mensintensis mengitlak menganalogi membuat gambaran mental mereka cipta

KBKK

MENY ELESAIKAN MASALAH

MEMBUAT KEPUTUSAN

Rajah 3 : Domain Pemikiran

9


4. Petunjuk Pem ikiran Kreatif dan Kritis Berikut adalah Jadual 4 : Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif yang dapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untuk memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran. 4.1 Petunjuk Pemikiran Kritis Pem ikiran Kritis

(a) Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep.

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a x x x x x

(b) Mem bandingkan dan m embezakan

x x

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu peristiw a.

x x x

Menyatakan ciri unsur Memerihalkan sifat Menyenaraikan ciri, sifat dan unsur Mengenal pasti kualiti, sifat, ciri dan unsur Menyebut ciri, sifat dan unsur

Mencari persamaan dan perbezaan Menentukan ciri sepadan dan tak sepadan Menyatakan ciri serupa dan tidak serupa Menyatakan persamaan dan perbezaan Menyusun ciri yang sama dan Perbezaan

Pem ikiran Kritis

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a

(c) Mengum pulkan dan mengelaskan

x

Mengasingkan dan mengumpulkan peristiw a kepada kumpulan masingmasing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri sepunya.

x

(d) Mem buat urutan Menyusun maklumat mengikut tertib berdasarkan sifatnya seperti masa, bentuk atau bilangan.

x x x x

x

x x

Membuat pengelasan berasaskan kepada ciri yang sepunya Mengumpulkan mengikut sesuatu kategori Mengumpulkan mengikut ciri yang boleh dibandingkan Mengkategorikan ciri Menyusun mengikut kriteria Menyusun mengikut kumpulan Menyusun mengikut sesuatu tertib berasaskan nilai, abjad, kronologi, corak, masa dan lain- lain Menyusun secara menaik atau menurun Menyusun secara rantai urutan

10


Pem ikiran Kritis

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a

yang tersirat.

x x

(e) Menyusun mengikut keutam aan Menyusun maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan.

x

x x

x

x

x

(f) Menganalisis

x x x x

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian x yang lebih kecil bagi memahami sesuatu x konsep atau peristiw a x serta mencari makna

Mengatur mengikut sesuatu kriteria daripada yang paling penting kepada yang kurang penting Menyenaraikan idea yang paling penting kepada yang kurang penting Menyusun berdasarkan segera kepada kurang segera Menyenaraikan mengikut hierarki berdasarkan matlamat Mengatur mengikut paling hadapan kepada paling belakang Menyusun mengikut paling atas kepada paling baw ah

Mencerakin maklumat Mengolah idea Mengesan penyebab Menghuraikan faktor penyebab Membuat andaian berasaskan maklumat Menghuraikan mengikut cir i Menghuraikan kepada bahagian

x x x (g) Mengesan kecondongan

x

x Mengesan pandangan atau pendapat yang x berpihak kepada atau menentang sesuatu.

(h) Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

x x x x x x x x x x

Mencerakin komponen yang terlibat Mencari bukti yang menyokong Mengimbas kembali idea Mengkaji kesan baik dan buruk Mengkaji keputusan berasaskan fakta Menentukan pendirian berat sebelah Menentukan pemberatan kepada satu pihak Menentukan pendirian ke satu pihak

Menaksir maklumat Mempertimbangkan pendapat dan pandangan Mempertimbangkan cadangan Menyatakan rasional Membahaskan isu atau pernyataan Membuat pertimbangan Memberi alasan untuk menerima atau menolak Membuat pilihan Mengimbas kembali pilihan Menentukan nilai

11


Pem ikiran Kritis

(i) Mem buat kesim pulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a x x x x x x x x

Merumuskan isu Menyatakan hasil selepas analisis Menyusun alasan Membuat resolusi Membuat persetujuan Membuat keputusan bijaksana yang muktamad Membuat rumusan Menggulung hujah

4.2 Petunjuk Pemikiran f Pem ikiran Kreatif (a) Menjanakan idea

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

(b) Mem buat inferens Membuat kesimpulan aw al yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiw a atau pemerhatian.

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a x x x x x x x x x x

Mengemukakan idea Mencadangkan alternatif Mencadangkan sebab Menyenaraikan idea Menyatakan cara lain Menyumbangkan pendapat Menyatakan kemungkinan Menghasilkan idea Mencetus idea Melahir kan idea

x

Membuat kesimpulan aw al daripada pemerhatian Membuat rumusan aw al daripada data Membuat kesimpulan aw al daripada maklumat Membuat tanggapan aw al Membuat penyataan aw al Membuat pendirian aw al Menyatakan ketetapan aw al

x x x x x x

12


Pem ikiran Kreatif

(c) Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiw a untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

(d) Meram al Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiw a berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a x x x x x x x x x

x x x x x

Menerangkan sebab dan akibat Menyatakan perkaitan Menyatakan sebab musabab Menyatakan implikasi mengkaji perkaitan Mencari per kaitan Mengaitkan idea Menyatakan pertalian Membuat perhubungan

Menyatakan apa yang akan berlaku Membuat jangkaan Menganggarkan apa yang akan berlaku Membuat pelunjuran Menyatakan kemungkinan yang akan berlaku

Pem ikiran Kreatif

(e) Mem buat hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiw a. Pernyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya.

(f) Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a x x

x x

x x x x

Menyatakan cadangan yang perlu diuji kesahihannya Membuat andaian yang perlu dibuktikan kebenarannya Membuat pernyataan yang perlu diuji ketepatannya Menyatakan pandangan yang perlu diuji kejituannya

Menggabungkan idea Menggubal semula Menyatukan idea-idea Menyepadukan idea

13


Pem ikiran Kreatif

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a

Pem ikiran Kreatif

Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a

(g) Mengitlak (j) Mereka Cipta Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. (h) Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. (i) Mem buat gam baran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

x x x

Membuat pernyataan umum berdasarkan pola Membuat generalisasi Membuat rumusan umum daripada keseluruhan idea

x x x x x x

Memetafora Membuat sindiran Membuat kiasan Membuat perlambangan Membuat simulasi Membandingkan sesuatu yang ada ciri persamaan

x x

Mengimaginasi Menggambarkan dalam bentuk lain Membayangkan dalam minda Melakar kan peta minda Membuat khayalan Cuba fikirkan suatu per istiw a

x x x x

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

x x x x x x x

Cadangan idea original Menghasilkan gubahan original Mereka bentuk Mencipta sesuatu Membuat inovasi Menghasilkan idea yang kreatif Membuat pengubahsuaian

14


5. PENERANGAN T ENTANG LAJUR DAN ARAS Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ) ini adalah untuk kegunaan guru merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Sejarah dipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis Tema/Tajuk, Carta Aliran dan Perincian Kandungan Sukatan Pelajaran. Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan yang memberi kefahaman mengenai kandungan dan skop keseluruhan sesuatu tema/tajuk. Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas tentang rentetan peristiw a bagi sesuatu tema/tajuk. Carta aliran mengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab dan akibat, fokus utama dan kesan. Perincian kandungan Sukatan Pelajaran pula dipersembahkan dalam lima lajur iaitu Tajuk, Hasil Pembelajaran, Konsep/Istilah, Cadangan aktiviti pembelajaran dan Unsur Patriotisme / Hasil Tingkah Laku Patriotisme. Dalam lajur Tem a/Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk dan ruang lingkup isi kandungan pengetahuan yang akan dipelajari bagi setiap tema/tajuk. Dalam pengajaran dan pembelajaran, semua pengetahuan yang disenaraikan boleh digabungkan, dikaitkan dan dibincangkan secara berasingan mengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan tahap keupayaan murid.

1

Dalam lajur Hasil Pem belajaran disenaraikan hasil pembelajaran yang per lu dicapai oleh murid menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk mengikut. Aras ialah tahap pembelajaran berdasarkan kebolehan dan kematangan yang perlu dicapai oleh murid. Walau bagaimanapun guru digalakkan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang meliputi ketiga-tiga aras untuk melahirkan murid yang mempunyai pemikiran kritis dan kreatif. Bagi memudahkan pemeringkatan aras dibuat, model Taksonomi Bloom digunakan sebagai panduan sepertimana yang dijelaskan dalam jadual berikut:

2

ARAS 1

ARAS 2

Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai oleh semua murid. Pengetahuan dan kemahiran ini adalah merupakan pengetahuan dan kemahiran asas meliputi pengetahuan dan pemahaman dalam Taksonomi Bloom dan mencakupi pemikiran sejarah yang mudah Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai oleh major iti murid. Pengetahuan dan kemahiran ini adalah merupakan peringkat aplikasi dan analisis dalam Taksonomi Bloom dan mencakupi pemikiran sejarah yang lebih tinggi. Murid boleh mengaplikasi dan menganalisis bagaimana manusia menggunakan masa, ruang, perubahan dan kesinambungan tentang segala aspek kehidupan manusia

15


ARAS 3

Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai oleh sebilangan murid. Pengetahuan dan pemikiran ini adalah merupakan peringkat sintesis dan penilaian dalam Taksonomi Bloom dan mencakupi pemikirah sejarah yang tertinggi. Murid boleh memahami secara kritis dan kreatif tentang segala aspek kehidupan manusia sehingga ke hari ini

patriotis me yang difikir kan sesuai dan perlu selain daripada yang telah disenaraikan di dalam lajur ini. Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah KBSM perkara berikut haruslah diber i penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu;

5.1 Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kem ahiran Dalam lajur Konsep/Istilah disenaraikan konsepkonsep dan istilah-istilah yang perlu ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk. Guru juga boleh menambah konsep dan istilah yang difikirkan sesuai dan perlu.

3

Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pem belajaran disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai atau membuat aktiviti yang lain bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

4

Dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku Patriotisme disenaraikan nilai dan iktibar dan unsur patriotisme yang perlu dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui pengetahuan sejarah. Penerapan unsur patriotis me juga boleh dilakukan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung dengan menekankan aspek-aspek perubahan tingkah laku yang diyakini dan dilakukan oleh murid sama ada semasa atau selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bersesuaian dengan konsep pendidikan sepanjang hayat. Guru boleh menambah nilai dan unsur

5

Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu, nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah, penekanan haruslah diberi terhadap pemerolehan pengetahuan, perkembangan kemahiran belajar dan pemupukan serta penghayatan nilai-nilai murni. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir, menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional, adil, dan tepat.

Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran daripada mata pelajaran lain serta pengalaman hidup harian murid perlulah dihubungkaitkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

16


aktif dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran dan pemupukan nilai dengan lebih ber kesan.

5.2 Pem aham an Idea dan Konsep Sejarah Sejarah mempunyai idea dan konsep khusus. Pemahaman dan penghayatan tentang idea dan konsep tersebut amat penting untuk menjadikan pengetahuan sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian. 5.3 Pem upukan Nilai dan Sikap Patriotik Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama pemupukan semangat patriotik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap aspek nilai dan iktibar melalui pengalaman sejarah untuk memupuk semangat setia negara, kebanggaan dan keperibadian sebagai rakyat Malaysia

Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah syarahan, bercerita, simulasi, kajian kes, eksperimen, sumbangsaran, perbincangan, projek, main peranan, lakonan, penyelidikan, tunjuk cara, penggunaan sumber, kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih mana- mana kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran sekaligus dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka.

5.4 Peningkatan Kem ahiran Belajar dan Minat Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah, penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan kemahiran seperti mengumpul, mengelaskan, mentafsir, menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi maklumat. Penguasaan kemahiran belajar tersebut akan meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat terhadap mata pelajaran Sejarah. 5.5 Penggunaan Pelbagai Pem belajaran

Strategi

Pengajaran

dan

Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara

17


6. PENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKUL UM SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Pendekatan isi kandungan kurikulum Sejarah SMA dibuat secara bersepadu tanpa mengasingkan komponen sejarah Malaysia dengan komponen sejarah negara luar. Pengkajian ber mula dengan aspek-aspek sejarah negara luar yang mempunyai perkaitan dengan sejarah negara kita. Usaha ini bertujuan memberi gambaran secara menyeluruh tentang evolusi peradaban manusia dalam proses meletakkan negara kita pada peringkat antarabangsa yang sekaligus dapat memperkasakan martabat bangsa dan negara Malaysia yang berdaulat.

Sejarah Malay sia

Sejarah negara luar y ang berkaitan dengan Malay sia

Sejarah Malay sia

Sejarah Negara Luar

Rajah 6: Kadar pemberatan isi kandungan kurikulum Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA), menekankan Sejarah Malaysia dan Sejarah Negara Luar yang mempunyai perkaitan. Sejarah Negara Luar

Rajah 5: Pemilihan isi kandungan sejarah negara luar dalam Kurikulum Sejarah

18


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 5 Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua Tema 11: Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Tema 12: Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa

19


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA 10: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaan secara tersusun dalam usaha membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah. Imperialisme Barat telah mengakibatkan berlakunya perubahan politik dan pentadbiran yang seterusnya membawa kepada kemerosotan kepemimpinan tempatan. Pengaruh imperialisme Barat merupakan pendorong kepada kebangkitan diperjuangkan

semangat oleh

kebangsaan.

pemimpin-pemimpin

Semangat setempat,

kebangsaan badan-badan

ini dan

kesatuan-kesatuan.

20


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN Tajuk 10.1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalis me di Asia Tenggara

LATAR BELAKANG

Imper ialisme Barat di Asia Tenggara

SEBAB DAN AKIBAT

Perubahan sistem politik: Pengenalan sistem birokrasi Barat

Faktor kemunculan Nasionalis me

FOKUS

KESAN

Nasionalis me di Asia Tenggara

Per juangan menentang penjajah

Per kembangan Nasionalis me x Pergerakan aw al nasionalis me di Asia Tenggara x Pergerakan nasionalis me bercorak politik

21


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

10. KEM UNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 10.1.Kemunculan dan perkembangan nasionalis me di Asia Tenggara a) Imperialis me Barat di Asia Tenggara i. Imperialis Barat ii. Faktor imperialis me - Penguasaan ekonomi dan politik

Mem aham i faktor im perialisme Barat di Asia Tenggara Aras 1 x Menyatakan takrif imperialisme x Menyenaraikan kuasa imperialis barat di Asia Tenggara x Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis barat di Asia Tenggara x Menyatakan faktor-faktor imperialis me barat di Asia Tenggara Aras 2 x Menghuraikan fakto-faktor imperialis me Barat di Asia Tenggara x Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara

Imper ialis Imper ialisme Kronologi

Perbincangan kumpulan : Faktor yang membaw a imperialis me Barat ke Asia Tenggara Melabel peta : Lokasi penguasaan kuasa-kuasa imperialis barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungjaw ab kita x Sedia bertanggung jaw ab mempertahan negara x Berbangga dengan keistimew aan negara

22


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMATAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Aras 3 x Merasionalkan keistimew aan Asia Tenggara yang menarik minat imperialis me Barat b) Perubahan sistem politik i.

Pengenalan sistem birokrasi Barat

Mem aham i sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di Asia Tenggara Aras 1 x Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Barat di Asia Tenggara Aras 2 x Menghuraikan perubahan pentadbiran di Asia Tenggara x Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan barat di Asia Tenggara

Birokrasi

Pengurusan grafik : Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan oleh kuasa Barat di Asia Tengara

Aras 3 x Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi Barat

23


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

c) Nasionalis me di Asia Tenggara

Mem aham i gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

i.

Aras 1 x Menyatakan takrif nasionalis me x Menyenaraikan faktor yang mencetuskan nasionalis me di Asia Tenggara x Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara x Menyatakan ciri-ciri nasionalis me tahap pertama di Asia Tenggara x Menyatakan ciri-ciri nasionalis me tahap kedua di Asia Tenggara

Faktor kemunculan nasionalis me

ii. Per kembangan nasionalisme

Aras 2 x Menghuraikan faktor yang yang mencetuskan nasionalis me di Asia Tenggara x Membincangkan perkembangan nasionalis me di Asia Tenggara Aras 3 x Membandingkan corak pergerakan nasionalis me di Asia Tenggara

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Nasionalis me

Membina peta minda : Pengaruh luar terhadap gerakan nasionalis me di Asia Tenggara

Mempertahankan kedaulatan negara x Sedia bekorban untuk mempertahankan bangsa dan negara

Nasionalis Gerakan Islah Gerakan sederhana Gerakan radikal Gerakan secular Gerakan massa Revolusi Sekular

Pengurusan grafik : Membandingkan gerakan nasionalis me Thailand dengan nasionalis me negara-negara lain di Asia Tenggara Kajian teks : x Salah Asuhan x Noli Me Tangere

24


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN Tajuk 10.2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

LATAR BELAKANG

SEBAB DAN AKIBAT

FOKUS

KESAN x

Pentadbiran dan pemerintahan British

x Tergugat kuasa pemimpin setempat

Gerakan nasionalisme di Malaysia

x

Kemunculan parti-parti politik tersusun seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya ( PKMM) dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Perpaduan kaum

Faktor-faktor nasionalisme

Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua x x

Gerakan Islah Per juangan badan-badan dan kesatuan

25


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

10.2. Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

a) Per juangan pemimpin setempat menentang British i. Pemerintahan dan pentadbiran British

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i perjuangan pem impin setem pat menentang British Aras 1 x Menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang Br itish x Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang British x Menceritakan peristiw a perjuangan pemimpin setempat menentang Br itish Aras 2 x Menghuraikan sebab pemimpin setempat berjuang menentang British x Membandingkan bentuk perjuangan pemimpin setempat menentang Br itish Aras 3 x Membahaskan per juangan pemimpin setempat sebagai pejuang bangsa x Menjelaskan kepentingan pemuafakatan untukk mencapai matlamat sesuatu perjuangan

Pemimpin setempat Anti-British Maruah bangsa Pejuang bangsa

Buku skrap : Biografi pemimpin setempat menentang Br itish Melabel peta : Tempat kebangkitan pemimpin setempat menentang Br itish

Memartabatkan perjuangan tokohtokoh tanah air x Berani mempertahanka n maruah bangsa dan negara x

Perbincangan : “Pemimpin setempat: Pejuang atau pemberontak”

Menghargai pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

“Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat”

26


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

ii. Per istiw a penentangan pemimpin setempat (Dol Said, Rentap, Syerif Masahor, Dato’ maharaja Lela, Yam Tuan Antah, Dato’ Bahaman, Mat Salleh, Tok Janggut, Antanom, Abdul Rahman Limbong)

27


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

b) Gerakan nasionalis me sehingga Perang Dunia Kedua i.

Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalis me

ii. Gerakan Islah

iii. Per juangan badan-badan dan kesatuan -

Kesatuan Melayu Singapura

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Gerakan Islah

Projek Buku Skrap : Biografi perjuangan tokoh-tokoh tempatan British menentang

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i perkem bangan gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua Aras 1 x Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalis me x Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam Gerakan Islah x Menyenaraikan akhbar dan majalah yang berperanan dalam gerakan nasionalis me x Menyatakan perkembangan peranan akhabar, majalah dan novel dalam gerakan nasionalis me x Menyatakan maksud dan matlamat Gerakan Islah x Menyatakan matlamat Gerakan Islah

Kaum Muda Kaum Tua Nasionalis Pan-Islamis me

Simulasi : Per juangan tokohtokoh tempatan menentang Br itish

Sosio-ekonomi Forum : Isu-isu perjuangan Kaum Muda Sosio-politik Pengurusan grafik : Melengkapkan carta isu perjuangan akhbar dan majalah

Kesepakatan dalam perjuangan x Hidup bersatu padu x Sedia mempertahanka n maruah bangsa Membudayakan ilmu dalam kehidupan x Mempelbagaikan strategi mencapai matlamat yang satu x Berfikiran kreatif dalam menghasilkan idea

28


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

-

-

-

-

Persatuan Sahabat Pena (PASPA M) Kesatuan Melayu Selangor Kesatuan Melayu Muda (KMM) Kesatuan Kebangsaan Melayu Saraw ak

iv. Perkembangan dan peranan akhbar dan majalah (Al Imam, Seruan AlAzhar, Pilihan Timur, Majalah Guru, Warta Malaya, Majlis, Utusan Melayu, Saudara, Fajar Saraw ak, Lidah Benar, engaruh Al-Ikhw an)

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menghuraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalis me x Menghuraikan perjuangan gerakan Islah x Menghuraikan isu yang diperjuangkan oleh badan-badan dan kesatuan dalam gerakan nasionalis me x Menjelaskan peranan akhbar dan majalah dalam membangkitkan kesedaran nasionalis me

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Kajian teks : Karya-karya penulisan sebelum Perang Dunia Kedua

Sedia ber korban x Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

Aras 3 x Menilai keberkesanan peranan akhbar dan majalah dalam kebangkitan semangat nasionalisme x Mengklasifikasikan isu, perjuangan akhbar dan majalah dalam gerakan nasionalis me x Menilai w awasan Kaum Muda dalam mendaulatkan bangsa Melayu

29


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA 11: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT Tema ini memfokuskan konsep negara dan bangsa melalui rentetan - peristiwa di Malaysia. Konsep pembinaan negara dan bangsa juga berlaku di Eropah melalui pembentukan Negara Jerman dan Itali. Sejarah pembinaan negara Malaysia bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesinambungan pembinaan negara dan bangsa Malaysia dapat dilihat dengan jelas pada zaman kerajaan Johor dan Terengganu dengan perlembagaan bertulisnya, kerajaan Kelantan dengan sistem Jemaah Menterinya dan Negeri Sembilan dengan prinsip demokrasi dan konsep persekutuan. Kemuncak kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa dapat dilihat melalui penentangan terhadap Malayan Union 1946 yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemunculan negara berdaulat pada 31 Ogos 1957 dan seterusnya pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Pengenalan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang cekap melalui Demokrasi Berparlimen telah memberi inspirasi untuk membangunkan ekonomi negara. Perpaduan kaum dipupuk melalui ideologi dan dasar negara seperti Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.

30


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN Tajuk 11.1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa

LATAR BELAKANG

Konsep negara dan bangsa Pembinaan negara bangsa Contoh : Negara Itali dan Jerman

FOKUS Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa: x

Kesultanan Melayu Melaka

x

Warisan negeri-negeri Melayu

x

Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948

x

Kemunculan negara berdaulat pada 31 Ogos 1957

x

Pembentukan Malaysia 16 September 1963

Kerajaan Islam Madinah

SEBAB DAN AKIBAT

x x

Perpaduan kaum Pakatan murni

KESAN

Asas Perlembagaan Persekutuan

31


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

11. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT 11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa a)

i)

-

Latar belakang konsep negara dan bangsa: Pembinaan negara bangsa

Mem aham i latar belakang pembinaan negara dan bangsa Aras 1 x Mentakrifkan konsep negara dan bangsa x Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa Aras 2 x Menerangkan latar belakang pembinaan negara Jer man dan Itali x Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa

Aras 3 x Menilai kepentingan pembentukan Kerajaan negara dan bangsa Islam Madinah x Membandingkan proses pembinaan Kerajaan Itali negara dan bangsa kerajaan Madinah, dan Jer man Itali dan Jer man

Negara Bangsa

Perbincangan berkumpula : Ciri-ciri negara dan bangsa

Negara bangsa Kerajaan Piagam Perlembagaan ‘Real Politics’ Undang

Simulasi : Menfransformasi kan konsep negara ke dalam proses pembinaan sebuah kelas cemerlang Kajian Dokumen: - Undang- Undang Tubuh Johor

Kebanggaan warisan bangsa dan negara x Menyanjung warisan bangsa

Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat x Bersama mempertahanka n kedaulatan negara

32


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Lembaga

ii) Ciri-ciri negara dan bangsa

Buapak -

Bangsa Negara Kerajaan Perlembagaan

b) Kesultanan Melayu Melaka Ciri-ciri negara dan bangsa c) Warisan negeri-negeri Melayu i. Johor - Undangundang Tubuh Kerajaan Johor

Suku

Mem aham i ciri-ciri negara dan bangsa yang w ujud pada zam an Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka Aras 1 x Menyenarai ciri-ciri asas negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka x Menyatakan ciri-ciri w aris an Kesultanan Melayu Melaka dalam undang-undang Kerajaan Johor dan Terengganu x Menyatakan Sistem Jemaah Menter i di Kelantan x Memerihalkan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Perut Menobat

Peta minda : Ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Kerajaan Johor

33


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 ii. Terengganu - Ittqan – x Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa ilmuluk bi-ta’dil yang diamalkan pada zaman Kesultanan il-suluk Melayu Melaka x Membandingkan sistem pentadbiran yang iii. Kelantan diw arisi oleh negari-negari Melayu - Sistem selepas Kesultanan Melayu Melaka Jemaah Menteri Aras 3 x Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa iv. Negeri di negara kita yang diamalkan masa kini Sembilan x Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa - Prinsip yang terdapat pada zaman Kesultanan demokrasi Melayu Melaka yang - Konsep diw arisi oleh negeri-negeri Melayu persekutuan x Membandingkan amalan demokrasi dalam adat pepatih dengan amalan demokrasi masa kini

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Pengurusan grafik : Struktur pentabiran di Negeri Sembilan

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Melayu x Menghor mati institusi pemerintahan negara

34


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

d) Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948. i. Malayan Union - Kandungan perlembagaan - Penentangan terhadap Malayan Union ii. Persekutuan Tanah Melayu 1948 - Usaha ke arah pembentukan Per lembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 - Kandungan perlembagaan

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Gagasan Malayan Union

Simulasi: Demostrasi menentang Malayan Union 1946 oleh orang Melayu

Berbangga sebagai rakyat Malaysia x Menghor mati raja dan pemimpin negara

Mem aham i proses pembentukan Malayan Union dan Perlem bagaan Tanah Melayu 1948 ke arah pembinaan negara dan bangsa Aras 1 x Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946 x Menceritakan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union 1946 x Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-raja Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946 x Menyenaraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan 1948 x Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 x Menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Aras 2 x Menghuraikan isi-isi Perjanjian Malayan Union 1946

Jus Soli

Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri Malayan Union 1946 Lawatan kelas: Perpustakaan neger i untuk mencari bahan tentang Malayan Union 1946 sebagai tambahan kepada buku teks

Bersemangat Kekitaan x Menjalinkan semangat bersatu-padu dan berharmoni Berdisiplin dan berbudi pekerti x Bertindak w ajar

35


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN x

x

x

Menghuraikan sebab-sebab penentangan orang Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946 Menghuraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (pembubaran Malayan Union 1946) Membincangkan peranan tokoh-tokoh utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Aras 3 x Menghubungkaitkan Malayan Union 1946 dengan pembinaan negara dan bangsa x Menganalisis kepentingan Malayan Union 1946 kepada politik orang Melayu x Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara dan bangsa x Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dengan Per janjian Merdeka 1957

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Latihan individu: Menulis esei pendek tentang parti-parti yang menentang dan menyokong Malayan Union 1946 Kuiz: Malayan Union 1946 Perbincangan kelas: Membincangkan upacara menandatangani Per janjian Persekutuan Tanah Melayu pada 21 Jan. 1948

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Bersemangat setia negara x Bersedia berkorban untuk negara dan bangsa

Berusaha dan produktif x Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan

36


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

e)

MA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Kemunculan negara yang berdaulat 31 Ogos 1957

Mem aham i usaha-usaha ke arah kem unculan negara dan bangsa yang berdaulat Aras 1 x Menyatakan maksud Sistem Ahli x Menyatakan hasil pakatan murni x Menyatakan syarat perjanjiaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 x Menceritakan pergerakan politik di Saraw ak dan Sabah Aras 2 x Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli dan pakatan murni x Menghuraikan kepentingan pakatan murni x Menjelaskan usaha ke arah kemerdekaan negara x Menjelaskan senario pergerakan politik di saraw ak dan Sabah Aras 3 x Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan kedaulatan negara dan bangsa x Membincangkan kepentingan kemunculan pergerakan politik di Saraw ak dan Sabah ke arah pembentukan kerajaan neger i.

i.

Sistem Ahli

ii. Pakatan murni iii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 iv. Pergerakan politik di Saraw ak dan Sabah

KONSEP/ ISTILAH

Pakatan murni Kemerdekaan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kajian dokumen : Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka

Kedaulatan Pemasyhuran Pengisytiharan

Lawatan : Memorial Almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Tayangan video : Detik-detik pengisytiharan kemerdekaan 1957

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Bertolenransi bermuafakat untuk kepentingan negara x Mengamalkan sikap bertolak ansur Memartabatkan bangsa dan kedaulatan negara ƒ Menghargai kedaulatan negara

Simulasi : Unsur toleransi pakatan murni dilaksanakan dalam kelas

37


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

f) Pembentukan Malaysia 16 Sept. 1963

Mem aham i m atlam at pem bentukan Malaysia Aras 1 x Menyatakan idea pembentukan gagasan Malaysia x Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia x Menyatakan reaksi dalam negara terhadap pembentukan Malaysia x Menyatakan reaksi negara-negara luar terhadap pembentukan Malaysia x Menyenaraikan syarat perjanjiaan Malaysia 1963 Aras 2 x Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia x Menyusun secara kronologi peristiw a pembentukan Malaysia x Menjelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia Aras 3 x Menganalisis usaha pemimpin negara menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara Malaysia yang berdaulat

i.

Idea pembentukan Malaysia

ii. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia - Dalam negara - Negara-negara luar

iii. Perjanjian Malaysia 1963

KONSEP/ ISTILAH

Gagasan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Simulasi : Pengisytiharan kemerdekaan

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Keranamu Malaysia x Sedia ber korban

Konfrantasi Kajian dokumen : Per janjian Persekutuan 1957

Kesepakatan untuk kestabilan negara x Sentiasa bersatu padu

Kajian gambar : Pengisytiharan kemerdekaan Lawatan : Muzium dan arkib Kajian gambar : Per istiw a pembentukan Malaysia Perbincangan kumpulan : Reaksi negaranegara luar terhadap pembentukan Malaysia

38


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN Tajuk

11.2 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka 11.3 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 11.4 : Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju

LATAR BELAKANG Konsep kerajaan demokrasi

FOKUS 1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka

FOKUS II

KESAN

a) Pembangunan ekonomi - Rancangan Ekonomi Lima Tahun - Dasar-Dasar Ekonomi Negara

Kemakmuran dan kesejahteraan

b) Pembangunan dan perpaduan bangsa a) Ciri-ciri kerajaan Demokrasi Berparlimen -

Perlembagaan Raja Berperlembagaan Badan pemerintah Pilihan raya Parti politik

b) Kerajaan persekutuan - Kerajaan pusat - Kerajaan negeri

c) Lambang-lambang negara - Jata Negara - Bendera Kebangsaan - Lagu Kebangsaan

- Rukun Negara - Dasar Pendidikan Kebangsaan - Falsafah Pendidikan Kebangsaan - Akta Bahasa Kebangsaan - Dasar Kebudayaan Kebangsaan - Sukan untuk perpaduan

39


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

11.2 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka a)

Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

i. Perlembagaan

ii. Raja Berperlembagaan

iii. Badan pemerintah

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

v. Parti politik

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Malaysia Aras 1 x Mentakrif Demokrasi Berparlimen x Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen x Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan x Menyenaraikan kuasa Yang Di Pertuan Agong x Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan fungsinya x Menyatakan proses pilihanraya x Menyatakan pihak yang ter libat dalam pilihanraya x Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga tahun 1963

Demokrasi Per lembagaan Keluhuran Per lembagaan Raja Berperlembagaan Par limen

Kajian Dokumen : Per lembagaan Negara ( Perkara 3,5,8,11,152,153) Perbincanga berkumpulan : Bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong, Badan Pemerintah dan Badan Kehakiman

Jemaah Menteri Pengasingan kuasa Pilihanraya

iv. Pilihanraya

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Simulasi : Proses pilihanraya

Sistem demokrasi sebagai ideologi pemerintahan negara x Mendokong amalan demokrasi negara kita Keluhuran Per lembagaan x Mempertahankan dan mendaulatkan Per lembagaan Negara Kesetiaan kepada raja dan negara x Menghor mati raja dan pemimpin negara

40


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen x Menjelaskan kepentingan perlembagaan x Menjelaskan proses pindaan perlembagaan x Membandingkan fungsi badan-badan pemerintah x Menghuraikan proses pilihanraya x Menggalurkan perkembangan parti politik di Tanah Melayu, Saraw ak dan Sabah selepas Perang Dunia Kedua sehingga tahun 1963 Aras 3 x Menjelaskan kepentingan pindaan perlembagaan x Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan x Mew ajarkan peranan rakyat dalam menentukan pemerintahan negara

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Badan pelaksana

Pengurusan grafik : Per kembangan parti-parti politik di Tanah Melayu, Sabah dan Saraw ak

Kedaulatan undangundang x Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Badan kehakiman Badan Perundangan Dew an negara Dew an rakyat Ordinan Enakmen Akta

Kepimpinan melalui teladan x Bertanggungjaw ab dalam kepimpinan Pilihan raya penting dalam sistem demokrasi x Menunaikan hak dan tanggungjaw ab

41


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

b) Kerajaan Persekutuan i.

Kerajaan Pusat

ii. Kerajaan Negeri

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Aras 1 x Menyatakan kerajaan persekutuan x Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri x Menyatakan bidang kuasa senarai bersama Aras 2 x Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri dan senarai bersama

Kerajaan persekutuan Kerajaan pusat Kerajaan negeri Senarai bersama

Pengurusan grafik : Bidang kuasa kerajaan pusat, bidang kuasa, kerajaan negeri dan senarai bersama

Persefahaman dalam kerajaan Persekutuan menjamin kesejahteraan negara x Mengamalkan sikap bermuafakat x Kekayaan negara dinikmati bersama

Aras 3 x Menghuraikan kepentingan kerjasama kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi mew ujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh x Merasionalkan kepentingan pembahagian kuasa

42


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

c) Lambanglambang negara i.

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i kepentingan mem artabatkan lam bang-lam bang negara

Jata Negara

ii. Bendera Kebangsaan iii. Lagu Kebangsaan

Aras 1 x Menyenaraikan lambang- lambang negara x Menyatakan makna yang terdapat pada lambang-lambang negara

Setia negara Jati diri

Buku skrap : Lambang-lambang negara dan tafsirannya

Jata Aras 2 x Mentafsir lirik lagu kebangsaan x Menghuraikan fungsi lambanglambang negara

Pertandingan melukis : Lambang-lambang negara

Aras 3 x Mengaplikasikan cara-cara menghor mati lambang- lambang negara x Menganalisis peranan lambanglambang negara ke arah pengukuhan jati diri bangsa Malaysia

Menghasilkan mural : Lambang-lambang negara

Lambang negara simbol kedaulatan x Menghor mati dan menghayati lambang-lambang negara x Memartabatkan lambang-lambang negara Jati diri bangsa kita x Bersikap jati diri

Simulasi : Menyanyi lagu kebangsaan dan menaikkan Bendera Jalur Gemilang

43


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Pensyarikatan

Kajian teks : Rancangan ekonomi lima tahun

Kekayaan negara dinikmati bersama x Bersikap berdikari

Pengurusan grafik : Dasarpembangunan ekonomi negara

Kejituan perancangan menjamin kesejahteraan rakyat x Tabah menghadapi cabaran

11.3 Pembangunan dan Menilai rancangan-rancangan perpaduan untuk pembangunan ekonomi negara kesejahteraan untuk kesejahteraan rakyat a) Pembangunan Ekonomi i. Rancangan Lima Tahun -

Rancangan Malaya Pertama Rancangan Malaya Kedua Ranca ngan Malaysia Pertama Rancangan Malaysia Kedua Rancangan Malaysia Ketiga Rancangan Malaysia Keempat Rancangan Malaysia Kelima

Aras 1 x Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara x Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun x Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara Aras 2 x Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun x Mengelaskan objektif, matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru x Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara

Pensw astaan

Lawatan : Memorial Tun Abdul Razak, HICOM, MARA, FELDA Projek : Menghasilkan biografi Tun Abdul Razak

44


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ii. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara

Aras 3 x Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru DEB) ke arah perpaduaan dan kesejahteraan rakyat

-

-

-

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Dasar Pertanian Negara Dasar Pensw astaan Dasar Pensyarikatan Dasar Hala Cara Baru Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Dasar Kependudukan

45


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

b) Pembangunan dan perpaduan bangsa i. Rukun Negara ii. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iii. Akta Bahasa Kebangsaan iv. Dasar Kebudayaan Kebangsaan v. Sukan untuk perpaduan

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i usaha-usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa Aras 1 x Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa x Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara x Menyatakan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan x Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan x Menyatakan kandungan penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan x Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan x Menyatakan kepentingan sukan untuk perpaduan Aras 2 x Menghuraikan kepentingan prinsipprinsip Rukun Negara x Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Simulasi : Melafazkan ikrar Rukun Negara Perbincangan kumpulan : Mentafsir prinsip Rukun Negara Pengurusan grafik : Langkah-langkah kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan

Perpaduan menjamin keamanan x Melibatkan diri dalam program ke arah perpaduan Sistem pendidikan negara kita bertaraf dunia x Membudayakan ilmu

Lawatan : Institusi pengajian tinggi Dew an Bahasa dan Pustaka

46


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

x Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah membentuk perpaduan x Menghuraikan langkah-langkah ke arah memartabatkan Bahasa Melayu Aras 3 x Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai ideologi ke arah perpaduan

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kajian teks : Dasar Pelajaran Kebangsaan Membahaskan slogan “Malaysia Boleh” ke arah pembentukan perpaduan

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Kepimpinan berw awasan x Berbangga dengan pemimpin berw ibaw a Berdaya saing untuk kemajuan x Tabah menghadapi cabaran

47


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

11.4 Malaysia ke arah negara maju

Mem aham i usaha Malaysia m enghadapi cabaran kontemporari dan m asa depan ke arah negara m aju

a. Waw asan 2020

Aras 1 x Menyatakan matlamat Waw asan 2020 x Menyenaraikan sembilan cabaran Waw asan 2020 x Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai matlamat Waw asan 2020

- Idea dan konsep - Sembilan cabaran utama

KONSEP/ ISTILAH

Globalisasi

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Lawatan : - Putrajaya - Cyberjaya

Aras 2 x Menghuraikan sembilan cabaran Waw asan 2020 x Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mencapai matlamat x Waw asan 2020 Aras 3 x Membincangkan strategi Malaysia dalam menghadapi cabaran masa kini x Membincangkan tanggungjaw ab murid dalam merealisasikan Waw asan 2020

48


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA 12: MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA Tema ini mengisahkan peristiwa Perang Dunia Pertama yang menandakan bermulanya konflik antarabangsa dan membawa kepada penubuhan badan-badan antarabangsa. Namun begitu tumpuan tema ini adalah terhadap peranan dan sumbangan Malaysia dalam mempertingkatkan kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa.

49


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

Tajuk

LATAR BELAKANG Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

CARTA ALIRAN 12.1: Konflik Antarabangsa 12.2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

SEBAB AKIBAT

FOKUS

KESAN

Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

Cabaran masa depan

Pertubuhan Antarabangsa x x x x x

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Komanw el Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Pergerakan Negara-negara Ber kecuali (NAM) Pertubuhan Kumpulan 15 ( G 15)

Pertubuhan Serantau x x x

Persatuan Asia Tenggara (ASA) MA PHILINDO Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

50


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

12. MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARA BANGSA 12.1 Konflik Antarabangsa a) Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i punca dan kesan Perang Dunia Pertam a dan Perang Dunia Kedua Aras 1 x Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua x Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua x Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua x Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua x Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa Aras 2 x Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua x Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua x Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga Bangsa

Kuasa Paksi Kuasa Berikat Kuasa besar

Pengurusan grafik : Sebab dan kesan - Perang Dunia Pertama - Perang Dunia Kedua - Perang Dingin Menonton video : Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Bercerita : Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Melabel peta : Lokasi negaranegara terlibat

Persefahaman membaw a kehar monian sejagat x Bersatu padu dan berharmoni Kepatuhan kepada undang-undang membaw a kesejahteraan x Menghor mati kedaulatan negara-negara yang merdeka x Bersikap adil dan bertimbang rasa x Mematuhi peraturan dan undang-undang

51


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Aras 3 x Menghubungkaitkan kesan perang Dunia Pertama dengan tercetus Perang Dunia Kedua x Menganalisis implikasi perang dunia terhadap keamanan dan kesejahteraan sejagat

52


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

b) Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Mem aham i sebab-sebab berlakunya kem unculan Blok Dunia dan Perang Dingin

(Kemunculan negara-negara Dunia Ketiga)

Aras 1 x Menyatakan maksud Blok Dunia x Menyatakan maksud Perang Dingin x Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Dunia x Menyenaraikan negara-negara yang tergolong dalam Blok Dunia x Menyenaraikan sebab berlakunya Perang Dingin Aras 2 x Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin x Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap kemunculan negara dunia ketiga

KONSEP/ ISTILAH

Blok Dunia Tabir Besi Perang Dingin Idealogi Negara dunia ketiga

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Pengurusan grafik : Perbandingan ideology komunis me dengan kapitalis me

Keamanan sejagat x Tolak ansur dalam menghadapi konflik

Peta minda : Sebab dan kesan Perang Dingin

Kapitalis me Komunis me

Aras 3 x Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin terhadap rantau Asia Tenggara

53


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

12.2 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa a) Dasar luar Malaysia i. Asas penggubalan ii. Kepentingan dasar luar Malaysia iii. Perkembangan dasar luar Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Mem aham i dasar luar Malaysia Aras 1 x Menyatakan dasar luar Malaysia x Menyatakan asas penggubalan dasar luar Malaysia x Menyenaraikan kepentingan dasar luar Malaysia x Menyatakan perkembangan dasar luar Malaysia

Dasar luar Hubungan diplomatik pro-barat Dasar Berkecuali

Membina peta minda : Asas penggubalan dasar luar Perbincangan : Kepentingan dasar luar negara

Malaysia menyinari pentas dunia x Bangga sebagai rakyat Malaysia x Bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia

Aras 2 x Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia x Membincangkan perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka Aras 3 x Merasionalkan sebab perubahan dasar luar dari pro-Barat kepada dasar berkecuali x Menjelaskan kepentingan hubungan luar

54


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Mem aham i peranan dan sum bangan b) Malaysia dalam Malaysia di peringkat antarabangsa pertubuhan antarabangsa Aras 1 x Menyatakan maksud pertubuhan i. Komanw el antarabangsa x Menyatakan penubuhan pertubuhan ii. Pertubuhan antarabangsa dan matlamatnya Bangsax Menyenaraikan pertubuhan bangsa antarabangsa yang dianggotai Malaysia Bersatu x Menyatakan peranan dan sumbang Malaysia dalam pertubuhan iii. Pertubuhan antarabangsa Negarax Menyenarikan tokoh-tokoh Malaysia negara yang menyinar i pentas dunia Berkecuali iv. Negaranegara Selatan Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC)

Aras 2 x Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan x antarabangsa x Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai ahli pertubuhan antarabangsa

KONSEP/ ISTILAH

Kuasa veto Komanw el

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Perbincangan Kumpulan : Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa Kajian dokumen : Isi kandungan Per isytiharan Langkaw i Pengurusan grafik : Faedah yang Malaysia sebagai anggota pertubuhan antarabangsa

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Malaysia negara kita x Bersefahaman dan bermuafakat x Tabah menghadapi cabaran x Semangat kejiranan Keprihatian Malaysia ke arah kesejahteraan sejagat x Peka terhadap isu-isu antarabangsa

55


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

Aras 3 x Membuktikan keberkesanan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa c) Malaysia dalam pertubuhan serantau i.

ASA

ii.

MA PHILINDO

iii.

ASEAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Bibliografi : Sumbangan Perdana Menteri di peringkat antarabangsa

Mem aham i peranan dan sum bangan Malaysia dalam pertubuhan serantau Aras 1 x Menyatakan maksud pertubuhan serantau x Menyatakan pertubuhan yang dianggotai Malaysia di peringkat serantau x Menyatakan tujuan penubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN x Menyenaraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau x Menyatakan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota pertubuhan serantau

ZOPFA N SERANTAU

Pengurusan grafik : Penubuhan dan matlamat pertubuhan antarabangsa Kajian peta : Negara anggota ASEAN

Malaysia tanah airku x Bersedia menghadapi cabaran x Berbangga menjadi rakyat Malaysia Negara kita tanggungjaw ab kita x Merealisasikan Waw asan 2020

56


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/ ISTILAH

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menjelaskan tujuan dan pencapaian ASA, MAPHILINDO dan ASEAN x Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN x Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN

Keratan akhbar : Mengumpul maklumat mengenai peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN

Aras 3 x Menjelaskan peranan tokoh Malaysia sebagai penjana idea dalam pertubuhan serantau x Menghubungkaitkan ZOPFA N dengan keaman dan kestabilan serantau

Pengurusan grafik : Per kembangan keanggotaan ASEAN

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

57


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

d) Cabaran masa depan

Mem aham i usaha Malaysia m enghadapi cabaran kontemporari dan m asa depan ke arah negara m aju

(ICT, K- Ekonomi dan KSociety)

Aras 1 x Menyatakan maksud globalisasi x Menyatakan maksud ICT, K- Ekonomi dan K-Society x Menyatakan kepentingan penggunaan ICT, K- Ekonomi dan K-Society dalam era globalisasi

KONSEP/ ISTILAH

Globalisasi ICT K-Ekonomi K-Society

Aras 2 x Menghuraikan kepentingan ICT, K- Ekonomi dan K-Society dalam era globalisasi x Menjelaskan langkah-langkah Malaysia mengahadapi globalisasi

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Perbincangan kumpulan : - Kepentingan menguasai ICT, K-Ekonomi dan K-Society - Kesan-kesan globalisasi

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

Kreatif dan inovatif x Mampu mereka cipta

Aras 3 x Menghubungkaitkan globalisasi terhadap Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan politik

58

Hsp sej f5