Page 1


Welcome to Christmas history คริสต์มาส หรือ วัน คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas, Christmas Day หรือย่อ ๆ ว่า XMas) คือเทศกาลเฉลิมฉลองการ ประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่ง คริสต์ศาสนา ซึ่งเชื่อกันว่าตรงกับ วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปีพระองค์ ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่ เมืองนาซาเรท ประเทศอิสราเอลใน ปัจจุบัน คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เฉลิม ฉลองโดยชาวคริสต์ สำหรับการร่วม ฉลองเทศกาลคริสต์มาสของผู้ที่ไม่ได้ เป็นคริสต์อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้อง กั บ เรื ่ อ งศาสนาแต่ เ ป็ น การฉลอง เทศกาลที่ได้พัฒนากลายเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรมประจำปีการที่วัน คริ ส ต์ ม าสเป็ น เทศกาลแห่ ง การให้ ของขวัญและการตกแต่งบรรยากาศ จึงทำให้ช่วงเวลานี้มีปริมาณกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่สูงทั้งกับชาวคริสต์ และผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสต์ เทศกาล คริสต์มาสจึงกลายเป็นกิจกรรมหลัก อย่างหนึ่งของผู้ค้าปลีก


คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ จากภาษาอังกฤษ (Christmas) ซึ่ง มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse แปลว่า "บูชา มิสซาของพระคริสตเจ้า" คำว่า "Christes Maesse" พบครั้งแรกใน เอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษ (เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1038) และใน ปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas ประวัติความเป็นมาของวัน คริต์มาส ซึ่งเป็นวันประสูติของพระ เยซูนั้น ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติใน รัชกาลของจักรพรรดิออกุสตุสแห่ง จักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่งให้จด ทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรีย ก็รับ นโยบายไปปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ ม ี ก ารจด ทะเบี ย นสำมะโนครั ว ทั ่ ว ทั ้ ง อาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ ระบุว่า พระเยซูประสูติวันหรือเดือน อะไร ด้านนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ ว่า เดิมทีวันที่ 23 ธันวาคม เป็นวันที่ จั ก รพรรดิ ซ าไกกำหนดให้ เป็ นวั น ฉลองวันเกิดของสุริยเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมัน ซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวัน นี้เสมือนว่า เป็นวันฉลองของพระ จั ก รพรรดิ ไ ปในตั ว ด้ ว ย เพราะ จั ก รพรรดิ ก ็ เ ปรี ย บเสมื อ นดวง อาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิต มนุษย์ แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิ โรมัน


องค์ประกอบในงานฉลองวันคริสต์มาส - คำอวยพร คำอวยพรสำหรับเทศกาลคริสมาสใช้ คำอวยพรว่า Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาส คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ จึงเป็น คำที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้ รับสันติสุข และความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ต่อ มาคือ "เพลง" ที่ใช้เฉลิมฉลองทั้ง จังหวะช้าและจังหวะสนุกสนาน ส่วน ใหญ่แต่งในยุคพระราชินีวิกตอเรีย แห่งอังกฤษ (ค.ศ.1840-1900) ปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลกโดยแปล เป็นภาษาต่างๆ มากมาย

เซนต์จึงเดินทางแจกของขวัญให้กับ เด็กๆอย่างมีความสุข

- ต้นคริสต์มาส ต้ น คริ ส ต์ ม าสหรื อ ต้ น สนที ่ น ำมา ประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสัน การตกแต่งนี้ย้อนไปในศตวรรษที่ 8 เมื่อเซนต์บอนิเฟส มิชชันนารีชาว อังกฤษที่เดินทางไปประกาศเรื่อง พระเจ้าในเยอรมนี ได้ช่วยเด็กที่กำลัง จะถูกฆ่าเป็นเครื่องสังเวยบูชาที่ใต้ต้น โอ๊ก โดยเมื่อโค่นต้นโอ๊กทิ้งก็ได้พบต้น สนเล็กๆ ต้นหนึ่งขึ้นอยู่โคนต้นโอ๊ก ท่านจึงขุดให้คนที่ร่วมพิธีกรรมเหล่า นั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต และ ตั้งชื่อว่า ต้นกุมารพระคริสต์ ต่อมา - ซานตาคลอส มาร์ติน ลูเธอร์ ผู้นำคริสตจักรชาว นักบุญ(เซนต์)นิโคลัสแห่งเมืองไมรา เยอรมัน ตัดต้นสนไปตั้งในบ้านใน นักบุญองค์นี้เป็นสังฆราช ของ ไมรา เดือนธันวาคม ปีค.ศ.1540 หลังจาก มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4 ได้รับการ นั้นในศตวรรษที่ 19 ต้นคริสต์มาสจึง ยกย่องให้เป็นซานตาคลอสคนแรก เริ่มแพร่ไปสู่ประเทศอังกฤษและทั่ว เพราะมาวันหนึ่ง เป็นวันคริตส์มาส โลก


merry chrismas  

dkslfgjlsgvlmxvl;

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you