Page 7

Bostadsanpassning Du som är funktionshindrad kan behöva anpassa din bostad för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen ger bidrag till anpassningsåtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Exempel på anpassning är tröskelborttagning, montering av ramper, iordningsställande av duschplats, spisvakt eller automatisk dörröppnare.

Dagverksamhet Dagverksamhet är en gemensam mötesplats utanför det egna hemmet. Aktiviteterna planeras utifrån intresse och förmåga och kan exempelvis vara matlagning, promenader, utflykter, frågesport och musikunderhållning. Målsättningen är att dagverksamheten ska bidra till gemenskap och en meningsfull vardag. Dagverksamhet kan också innebära en viktig avlösning för dina anhöriga. Dagverksamhet finns även riktat till dig som har en demensdiagnos.

7

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.

Advertisement