Page 1

Hemv책rden K채vlinge kommun

e kommun


Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand eller till dig som vårdar en närstående. Beroende på hur just ditt hjälpbehov ser ut kan hjälpen anpassas efter dina förutsättningar. Verksamheten är reglerad i bland annat Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Lagstiftningens främsta mål är att främja människors sociala trygghet samt ge god och säker vård. Med den här broschyren vill jag ge dig en översiktlig presentation av hemvårdens olika verksamhetsdelar och vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Broschyren kan även fungera som en vägledning och vara ett stöd till dig som har funderingar eller önskar komma i kontakt med oss. Min förhoppning är att våra verksamheter och tjänster ska bidra till ditt välbefinnande och ett meningsfullt liv. Vill du veta mer om hemvården i Kävlinge kan du gå in på vår hemsida: www.kavlinge.se/omsorgochhjalp Du kan också ringa oss på telefon 046-73 90 00.

Ann-Louise Christensen Verksamhetschef hemvården


Innehåll Hur gör du när du söker hjälp? ...................................................................................4 Utredning av ditt hjälpbehov ..............................................................................4 Beslut .....................................................................................................................5 Rätt att överklaga .................................................................................................5 Avgifter ...................................................................................................................5 Enhetschefens roll ................................................................................................5 Hjälp i hemmet ..............................................................................................................6 Hemtjänst ..............................................................................................................6 Personlig omvårdnad ...........................................................................................6 Servicetjänster ......................................................................................................6 Trygghetslarm .......................................................................................................6 Färdtjänst .......................................................................................................................6 Fixartjänst.......................................................................................................................6 Bostadsanpassning .......................................................................................................7 Dagverksamhet .............................................................................................................7 Korttidsvistelse ..............................................................................................................8 Korttidsenheten ....................................................................................................8 Växelvård ...............................................................................................................8 Om du inte kan bo kvar hemma .................................................................................9 Särskilt boende .....................................................................................................9 Servicelägenheter .................................................................................................9 Äldreboende .........................................................................................................9 Demensboende ....................................................................................................9 Hemsjukvård............................................................................................................... 10 Sjuksköterskor ................................................................................................... 10 Arbetsterapeuter ............................................................................................... 10 Sjukgymnaster ................................................................................................... 10 Hemrehabilitering ............................................................................................. 11 Tekniska hjälpmedel ......................................................................................... 11 Tandvård ............................................................................................................. 11 Vanliga begrepp inom hemvården .......................................................................... 12 Bra att veta .................................................................................................................. 13 Tystnadsplikt ...................................................................................................... 13 God man ............................................................................................................. 13 Tala om vad du tycker! ...................................................................................... 13 Kontaktuppgifter ........................................................................................................ 14 Anteckningar ............................................................................................................... 15


Hur gör du när du söker hjälp? När du söker hjälp vänder du dig till biståndshandläggaren i det geografiska område där du bor med en skriftlig eller muntlig ansökan, i vilken du talar om vad du behöver hjälp med. Tillsammans med biståndshandläggaren bestämmer ni en tid för hembesök. Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om till exempel hemtjänst innan hemgång kontaktar sjukhuset, efter ditt samtycke, biståndshandläggaren i kommunen.

Utredning av ditt hjälpbehov För att kunna avgöra om du har rätt till hjälp och i vilken form hjälpen ska ges, gör biståndshandläggaren en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, förmågor, behov och önskemål. Biståndshandläggaren kommer därför att ställa frågor om: 

Din sociala situation

Ditt boende

Ditt hälsotillstånd

Din dagliga livsföring 4


Biståndshandläggaren arbetar i nära samråd med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. I bland behövs deras kunskaper i utredningen för att du ska få rätt hjälp utifrån dina behov. I vissa fall behöver biståndshandläggaren inhämta information från andra. Det kan endast ske efter ditt medgivande.

Beslut I beslutet, som skickas hem till dig, framgår vilken hjälp du har beviljats. Ändras ditt hjälpbehov omprövas beslutet. Ändrade hjälpbehov kan till exempel vara att din förmåga förändrats.

Rätt att överklaga Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar.

Avgifter Avgiften för hemvård och hemsjukvård betalas månadsvis, 12 månader om året och per person. För att kunna avgöra nivån på hemvårdsavgiften summeras timmarna för din hjälp. Du betalar ett timpris upp till 9 timmar per månad. Överstiger ditt hjälpbehov 9 timmar debiteras du en bestämd högsta avgift, maxtaxa. De som bor i särskilt boende, med undantag för servicelägenheter, betalar alltid den högsta avgiften. Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Enhetschefens roll Har du hjälpbehov lämnar din biståndshandläggare de uppgifter som är av betydelse för att kunna utföra hjälpen till ansvarig enhetschef på området där du bor. Enhetschefen ser till att personalen planerar in hjälpen tillsammans med dig utifrån dina behov och med hänsyn till dina önskemål. I uppdraget ingår att leda, följa upp och utveckla verksamheten. Det är därför viktigt att du vänder dig till enhetschefen om du har frågor, funderingar eller synpunkter kring innehållet i tjänsterna eller med vilken kvalitet de utövas.

5


Hjälp i hemmet Hemvårdens målsättning är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din bostad även när ålder, funktionshinder eller sjukdom gör det svårt att klara sig på egen hand.

Hemtjänst Du kan beviljas hjälp i hemmet med det du inte klarar själv i ditt dagliga liv. Hemtjänst finns i form av personlig omvårdnad och servicetjänster. Om du redan har hjälp och anser att den inte längre räcker kan du ansöka om mer eller annan hjälp.

Personlig omvårdnad Du kan få personlig hjälp med exempelvis stöd vid måltider, att klä dig, att sköta din hygien, eller att få hjälp till aktiviteter. Omvårdande insatser kan ges dygnet runt alla veckans dagar.

Servicetjänster Du som behöver hjälp med inköp, städning eller tvätt kan ansöka om servicetjänster. Dessa tjänster utförs antingen av kommunen eller av olika företag som är auktoriserade av Kävlinge kommun. Du väljer själv vilket alternativ som passar dig bäst. Är du 75 år eller äldre kan du enkelt ansöka om rambeslut. Rambeslutet omfattar valfri hjälp inom servicetjänster upp till 7 timmar/månad. Du bestämmer själv utifrån en servicemeny vad som ska utföras och hur många timmar du vill utnyttja. Är du under 75 år eller har ett större behov än 7 timmar i månaden sker en individuell bedömning.

Trygghetslarm Trygghetslarm innebär att du via telefonnätet kan nå personal i hemvården dygnet runt. För att öka förutsättningarna för trygghet i din bostad erbjuder hemvården trygghetslarm till alla som önskar, oavsett ålder.

Färdtjänst Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om färdtjänst. En förutsättning för att beviljas färdtjänst är att du har ett behov som varar minst 6 månader. Ledsagare beviljas till dem som behöver hjälp under resan.

Fixartjänst Hemvården erbjuder kostnadsfritt fixartjänst till dig som är ålderspensionär eller har sjukersättning och är folkbokförd i Kävlinge kommun. Genom fixartjänsten har du möjlighet att få hjälp med enklare uppgifter i hemmet såsom byte av proppar och glödlampor eller tavlor- och gardinuppsättningar. Förutom verktyg och borrmaskin tillhandahåller du själv material som måste finnas hemma vid besöket. 6


Bostadsanpassning Du som är funktionshindrad kan behöva anpassa din bostad för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen ger bidrag till anpassningsåtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Exempel på anpassning är tröskelborttagning, montering av ramper, iordningsställande av duschplats, spisvakt eller automatisk dörröppnare.

Dagverksamhet Dagverksamhet är en gemensam mötesplats utanför det egna hemmet. Aktiviteterna planeras utifrån intresse och förmåga och kan exempelvis vara matlagning, promenader, utflykter, frågesport och musikunderhållning. Målsättningen är att dagverksamheten ska bidra till gemenskap och en meningsfull vardag. Dagverksamhet kan också innebära en viktig avlösning för dina anhöriga. Dagverksamhet finns även riktat till dig som har en demensdiagnos.

7


Korttidsvistelse Korttidsboende innefattar tidsbegränsad vistelse och kan bli aktuellt för dig som bor i det egna hemmet och är i tillfälligt behov av stöd, service och omvårdnad. Anledning till korttidsvistelse kan variera och beroende på hur det individuella behovet ser ut erbjuder hemvården olika inriktningar. Nedan presenteras de två vanligaste formerna av korttidsvistelse som du kan ansöka om.

Korttidsenheten Korttidsenheten riktar sig framför allt till dig som är i behov av återhämtning efter sjukhusvistelse. På korttidsenheten finns omvårdnadspersonal att tillgå under dygnets alla timmar. Vård och omvårdnad sker i nära samarbete mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Målsättningen med korttidsvistelsen är att ge dig optimala förutsättningar inför hemgång, eller då detta inte är möjligt, utreda en alternativ boendeform.

Växelvård Växelvård kan beviljas dig som till stor del vårdas av dina anhöriga. Växelvård innebär att du bor hemma men med jämna mellanrum bor på ett korttidsboende. Du får på det viset möjlighet att hämta kraft och få omväxling och dina anhöriga får samtidigt vila och avlastning i vardagen. På korttidsboendet finns personal tillhands som utför det omvårdnadsarbete som anhöriga och eventuell hemtjänst utför i hemmet. Du erbjuds även att delta i planerade dagliga gemensamma aktiviteter.

8


Om du inte kan bo kvar hemma Särskilt boende Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots mycket hjälp från hemtjänsten. När behovet av tillsyn, eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet kan kommunen erbjuda dig bostad i ett särskilt boende. Särskilt boende beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om särskilt boende inom hemvården till biståndshandläggaren i det område där du bor. I det följande stycket presenteras de olika typerna av särskilt boende som finns i kommunen.

Servicelägenheter Denna bostadsform vänder sig till dig som är äldre och/eller funktionshindrad. Servicelägenheter kan beskrivas som en mellanform av det egna hemmet och en lägenhet i ett äldreboende. Servicelägenheterna är belägna nära dagcentral och restaurang, vilket också gör att du får närhet till gemenskap. Bland servicelägenheterna kan det finnas alternativ i form av små radhus med egen trädgård. I syfte att skapa trygghet och social gemenskap till de som bor i servicelägenheterna är personalresurserna något högre jämfört med hemtjänst i det egna hemmet. Servicelägenheter finns i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge.

Äldreboende Äldreboende är en bostadsform med omvårdnadspersonal tillgänglig dygnet runt. Boendeformen vänder sig till dig som har ett stort omfattande hjälpbehov och där stöd och befintliga hjälpinsatser från hemvården inte längre är tillräckligt. Lägenheterna har egna badrum och trinetter och inom boendet finns tillgång till gemensamt kök och olika gemensamhetsutrymmen. På äldreboendet erbjuds du social samvaro och planerade aktiviteter. Innehållet i detta anpassas både individuellt och gemensamt i grupp. Äldreboende finns på Billingshäll i Kävlinge och på Tallgården i Dösjebro.

Demensboende Demensboende vänder sig till dig som förutom ett stort och omfattande hjälpbehov, även har en medicinsk diagnos på demenssjukdom. Bostadsformen kan bli aktuell om du upplever att stöd och hjälpinsatser som hemvården för övrigt kan erbjuda inte längre är tillräckligt. I ett demensboende har omvårdnadspersonalen stora kunskaper och lång erfarenhet av att bemöta personer med demensdiagnos. Lägenheterna har egna badrum och trinetter och inom boendet finns tillgång till gemensamt kök och olika gemensamhetsutrymmen. På demensboendet erbjuds du social samvaro och planerade aktiviteter. Innehållet i detta anpassas både individuellt och gemensamt i grupp. Demensboende finns i Kävlinge och i Löddeköpinge.

9


Hemsjukvård Om du behöver sjukvårdande behandling i hemmet och på grund av ålderdom, funktionshinder eller sjukdom inte kan ta dig till vårdcentral, har du rätt till kommunal hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut ansvarar för sjukvård i hemmet. Kommunen har inga egna läkare utan samarbetar med Region Skåne.

Sjuksköterskor Inom hemvården finns sjuksköterskor i tjänst dygnet runt. Sjuksköterskorna utför sjukvård i hemmet och kan bland annat hjälpa dig med medicinhantering, sårvård, inkontinensskydd och injektioner. Medicinska arbetsuppgifter kan även utföras av omvårdnadspersonal på uppdrag av sjuksköterska.

Arbetsterapeuter Arbetsterapeuten ansvarar för att träna de aktiviteter som du har behov av för att klara vardagslivets göromål i hemmet som till exempel att kunna klä sig, tvätta sig eller laga mat. Arbetsterapeuten provar också vid behov ut, tränar in och ordinerar hjälpmedel som till exempel duschpall, rullstol eller toalettförhöjning.

Sjukgymnaster Sjukgymnasten ansvarar för fysisk träning i bostaden. Träningen ska leda till att bevara, stärka eller utveckla muskelstyrka och de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Sjukgymnasten gör också bedömningar av balans och gångförmåga och provar vid behov ut gånghjälpmedel som till exempel rollator.

10


Hemrehabilitering Kävlinge hemvård tror på idén att träning bäst bedrivs i den invanda och trygga miljön i det egna boendet. Målsättningen med träning i hemmet, hemrehabilitering, är ökad självständighet i vardagen. Exempel på träning kan vara förflyttningar som att komma i och ur sängen, eller övningar för att klara sin dagliga hygien. Hemrehabilitering erbjuds dig som vistats på sjukhus på grund av skada eller sjukdom och vid hemgång fortfarande har svårigheter att självständigt klara olika aktiviteter i vardagen. Hemrehabilitering erbjuds även dig som av någon anledning har försämrats i dina förmågor och därför har svårt för att klara din vardag. I de fall din hemmiljö är otillgänglig och du på grund av detta inte kan återgå till din bostad direkt efter sjukhusvistelsen kan du få komma till en hemrehabplats en kort period. Detsamma gäller om ditt hälsotillstånd sviktar eller om du på grund av stor otrygghet inte kan återgå direkt till hemmet.

Tekniska hjälpmedel Om du har eller har fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar av att utföra de dagliga aktiviteterna som du gjort tidigare kan du behöva låna hjälpmedel. Det finns olika typer av hjälpmedel avsedda att kompensera nedsatta funktioner. Kommunen tillhandahåller hjälpmedel till personer över 20 år. Sjukgymnasten eller arbetsterapeuten gör en bedömning av dina behov av hjälpmedel. Vissa hjälpmedel finns att köpa på exempelvis apotek.

Tandvård Oavsett bostadsform kan du som har ett varaktigt behov av omfattande omsorg ha rätt till tandvårdsstöd. Stödet ger dig rätt till fri munhälsobedömning av tandhygienist och nödvändig tandvård i hemmet till samma avgift som sjukvård. Din biståndshandläggare eller sjuksköterska utfärdar tandvårdsintyg efter bedömning.

11


Vanliga begrepp inom hemvården Du som är i behov av stöd och hjälp från hemvården kommer att stöta på några olika begrepp. Här presenteras de vanligaste förekommande. Kontaktman: En person utses bland omvårdnadspersonalen att bli din kontaktman. Kontaktmannen har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och intressen samt fungerar som en länk mellan dig, dina anhöriga och övrig personal. Team: Hemvården har en stor teamorganisation som består av olika yrkeskategorier: biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Det nära samarbetet i teamet skapar korta beslutsvägar och ger god tillgänglighet för dig. Individuell planering: Innebär bedömning av ditt hjälpbehov och planering av din vård och omsorg. Mötet sker hemma i din bostad tillsammans med de yrkeskategorier personal från hemvården som har mest kunskap kring just ditt behov. Genomförandeplan: Innebär en skriftlig överenskommelse av hur och när du ska få den hjälp du blivit beviljad utförd. Vårdplan: I vårdplanen som är gemensam för sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, framgår hur din sjukvårdande hjälp ska utföras. Samordnad vårdplanering: Innebär bedömning av ditt hjälpbehov och planering av din vård och omsorg inför hemgång efter sjukhusvistelse. Mötet sker på sjukhuset tillsammans med personal från avdelningen och vårdplanerare från kommunen. Gula pärmen: Är en pärm som förvaras i din bostad, vars innehåll bland annat består av kontaktuppgifter, genomförandeplan och vårdplan. Syftet med den gula pärmen är att berörd personal ska ha möjlighet till lättillgänglig information kring ditt hjälpbehov.

12


Bra att veta Tystnadsplikt All personal inom hemvården har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får tala med någon utomstående om din situation, något du berättat eller annan information de fått kring dina personliga förhållanden.

God man Har du råkat ut för sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande situation kan du behöva hjälp med att bevaka din rätt. Du kan själv ansöka om god man genom att kontakta kommunens överförmyndare, alternativ bli tilldelad en god man av kommunen.

Tala om vad du tycker! Har du synpunkter på den hjälp du får är det viktigt att du framför detta så att vi kan bli bättre i vårt arbete. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Använd Åsikt Kävlinge, som du når via www.kavlinge.se eller via Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00. Vi kommer att undersöka vad som inträffat och återkommer till dig. Om du vill ha ett svar behöver du lämna namn, adress, e-post eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

13


Kontaktuppgifter Bist책ndshandl채ggare Namn:

____________________________________________________

Tel:

____________________________________________________

Omr책de:

____________________________________________________

Andra viktiga kontakter Namn:

____________________________________________________

Tel:

____________________________________________________

Namn:

____________________________________________________

Tel:

____________________________________________________

14


Anteckningar _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

15


Version 150120

Kävlinge kommun Kullagatan 2 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.

Advertisement