Page 1

พบกับสัมมนาดีๆ โดยไมมีคาใชจายงาน Thailand Franchise & Business Opportunity

TFBO 2012 จัดตอเนื่องเปนปที่ 8 ดีและใหญที่สุดในอาเซียน

เสริมศักยภาพ สรางไอเดีย จัดการธุรกิจ กับ กลวิธีตางๆ ที่จะติดปกใหคุณสูเปาหมาย

25 – 28 ตุลาคม 2555 ไบเทค บางนา กรุงเทพ


พบกั บ วิ ท ยากร / กู รู ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า น ที่ จ ะจุ ด ประกายไอเดี ย เสริ ม ศั ก ยภาพ ให คุ ณ ก า วกระโดดไปสู ค วามสํา เร็ จ ... คุณกฤษฎ กาญจนบัตร

• กรรการผูจัดการ บริษัท คารแลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด,

บริษัท โมลี จํากัด, บริษัท เฉลียงหนาวัง จํากัด • กรรมการบริหาร บริษัท คารโบกาญจน จํากัด • รองนายกสมาคมแฟรนไชสและไลเซนสประเทศไทย คนที่ 1 • วิทยากรรับเชิญและอาจารยสอนพิเศษสถาบันตางๆ

คุณเกรียงไกร บุญธกานนท

• ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร • ประธานมูลนิธิฮูลนิ แกงคอย สระบุรี • อาจารยผูใหความรูด านฮวงจุยแกศิษย (ปจจุบันรุนที่ 54)

คุณชัญญา เอแบลลี่

• Managing Director ศูนยดูแลผิวและความงาม La Chanya

Co., Ltd. ( Thailand) • อดีตผูชวยแบรดน Manager เครื่องสําอางค M.A.C บริษัท เอลกา (ประเทศไทยจํากัด)


วิทยากร กูรูผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (ตอ) คุณธัญญา ผลอนันต • วิทยากรผูไดรบั อนุญาต อบรมหลักสูตร Mind Mapping / MindMananger / Who Moved My Cheese? • ที่ปรึกษาอิสระดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย • บรรณาธิการ สํานักพิมพ ขวัญขาว ’๙๔ • อดีตที่ปรึกษาบริษัท ทอมสัน เทเลวิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด / สถาบัน เพิ่มผลผลิตแหงชาติ / เพชรแพ็ค / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร / บริษัท Access IT / บริษัท นานมีบุคส

คุณนิภาพันธ พูลเสถียรทรัพย • ที่ปรึกษาการเงินสวนบุคคล บริษัทโปรฟต โปรเฟสชันแนล จํากัด • Mind Map Trainer ผานบริษัทมาสเตอรมายด เทรนนิ่ง จํากัด • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) –โดยสมาคมนักวางแผน การเงินไทย • อดีตวิศวกรวางแผน บมจ.ปตท.สผ./ ผูจัดการแผนกวางแผนธุรกิจ กลุม ธุรกิจพลังงาน บมจ. โทรีเซนไทย เอเย็นตซี่/ กรรมการกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ บมจ.ปตท.สผ./กรรมการฝายลงทุน สหกรณออมทรัพย ปตท.

จํากัดหองละ 40 ทาน กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาที่ www.thailandfranchising.com


กําหนดการและหัวขอสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น หอง work shop ชัน้ 1 ฮอลล 104 “ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชสอยางไรไมใหถกู หลอก” โดยคุณกฤษฎ กาญจนบัตร รองนายกสมาคมแฟรนไชสและไลเซนส (ประเทศไทย)

• รูจักรูปแบบธุริจแฟรนไชส • ใหความรูก ารพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส เวลา 15.00 – 17.00 น หองสัมมนาชั้น 2 หอง 211

“มหัศจรรย Mind Map สรางไอเดียจัดการธุรกิจ” โดยอาจารยธัญญา ผลอนันต วิทยากรผูไดรับอนุญาต อบรมหลักสูตร Mind Mapping / MindMananger / Who Moved My Cheese?

• ความสําคัญของสมอง และการฝกใชสมอง • การระดมความคิด (Brainstorm) • กฎการทํา Mind Map • การประยุกตใช Mind Map เพื่อการสรางและขยายธุรกิจ ***************************************************


วันศุกร ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ หอง Workshop ชั้น 1 ฮอลล 104 “ลงทุนอยางไรใหปลอดภัยกับธุรกิจคารแคร” โดยคุณกฤษฎ กาญจนบัตร กรรการผูจัดการ บริษัท คารแลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด, บริษัท โมลี จํากัด, บริษทั เฉลียงหนาวัง จํากัด

****************************** วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ หอง Workshop ชั้น 1 ฮอลล 104 “ปรับโหงวเฮง เสริมราศี” โดยคุณชัญญา เอแบลลี่ Managing Director ศูนยดูแลผิวและความงาม La Chanya Co., Ltd. ( Thailand)

• แนะนําลักษณะโหงวเฮงเบื้องตน • แนะนําการปรับโหงวเฮงเพื่อเสริมความมั่นใจและราศี *****************************************

วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2555 (ตอ) เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ หอง Workshop ชั้น 1 ฮอลล 104 “ธุรกิจติดดาวกับคาลเท็กซ” • แนะนําแนวการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จกับคาลเท็กซ


เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หองสัมมนา ชั้น 2 หอง 211 “ฮวงจุย ชวยธุรกิจไดอยางไร” ประธานชมรมภูมโิ หราศาสตร และประธานมูลนิธิฮูลิน • รูชะตาชีวติ ปรับชะตา วางแผนตามเปาหมาย • เคล็ดวางแผนธุรกิจตาม กลยุทธ ซุนอู 13 บท 36 ยุค 72 กระบวนทา **********************************

วันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ หอง Workshop ชั้น 1 ฮอลล 104 “10 แฟรนไชสนาลงทุนแหงป โดยคุณกฤษฎ กาญจนบัตร เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองสัมมนา ชั้น 2 หอง 212 “ธุรกิจติดดาวกับคาลเท็กซ” • แนะนําแนวการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จกับธุรกิจพลังงาน “การจัดการระบบเงินสูความมั่งคัง่ สําหรับธุรกิจและผูเริ่มตน” โดยคุณนิภาพันธ พูลเสถียรทรัพย

• • • • •

ตรวจสุขภาพทางการเงิน วางแผนการเงิน การจัดสรรเงิน กฎแหงความมั่งคั่งและการวางแผนเงินสวนบุคคลและธุรกิจ สูอิสรภาพทางการเงิน

Promote Seminar TFBO 2012  
Promote Seminar TFBO 2012  

Promote Seminar TFBO 2012

Advertisement