Page 1

கவ ைத கவ மனா

23


மாத

கள

சி ம மாத

மாத

சிற பான மாதமாக ஆவண மாத

ெசா

கள லப

அரசைன ேபாேல கிற

இ"த சிற # மி$"த ஆவண மாத%திைல என தமி* இல'கிய ச,சிைகய உ(ள

ைரக(, சி

சில பல வ டய

இ"த மி

உத3வதா

இேதா வாசக6 உ

கைதக( ம0

சைமய

கைள உ(ளட'கி ெவள யாகிற

ைக ெகா

ேபா5

இ"த இத* இ

சிற பாக

$றி #க( இைணயதி

அவ6கள

வைர வள6"

எ7%

(ள

ேதச

&ராக வா7

கவ ம9 னா

தமிழ5'காக வாச

'கைள

ெப5ைமேய!

க8'காக கவ ைத &'க( 23 இைணய%தி

வ5கிற

#ட

இத* ெவள யா$வ

)

இத*.

ஆதர3 அழி ேபா5 த"

கவ ைத &'க( எ

.

கவ ைதக(, க/ ேம1

23 ஆவ

.

வல

வைர வ5கிற

.


( க ஒ

ைரக

பல வ த ரசைனேயா

வ க

ைவ '"

ைர!" ம#$"

அ#)தமான க

ேக பதிவ ட ப

கிறன,

சில எ"ைம சி&தி க

அட

கிய க

ைரகளாக

அைமகி+றன! )

ப ரஷ/ ம உ ெகா எ

&

கைள

வத#கான ச2யான ேநர"

?

ெடா'ட6.எ .ேக.:5கான"த $

ப ம5%

வ6

'காைல எ7"த3ட $ள ைச எ

.

ப; #' எ

றா

பாரதி. காைல எ7"த3ட

பல :தியவ6க( ம5"

திற'கிறா6க(. மி$தி ேப6 'மாைலய

ேபா%த ப

கைள%

'ைகய

ச<=

:

ன6

மா%திைர' என :>:>'கிறா6க(. ந@<ழி3 ெகாலAடேரா

, ைதெரய / ேநாBகைள ேபா

ேநாBக( ேபாலேவ ப ரஸ6 ேநாB உ(ளவ6க8 சா ப

அவசிய . ம5% . அ1'காம

ப ரஸ/ ம

&

ெதாட6"

ம5"

வ6 சிபா6D ெசBயத $றி ப /ட

ம5"ைத' $றி ப/ட அளவ ேவE

ற பல

$றி ப/ட ேநர%தி

சலி'காம

கைள உ ெகா

ெதாட6"

உ/ெகா(ள

சா ப ட ேவE

வத#கான சிற&த ேநர" எ

. .

காைலயா, இரவா, மதியமா? ப ரசரா

ஆப%

க( எFேவைளய

இத0கான வ ைடைய% ேத ஏ0ப

கி

ேநர%தி

றன ஆப%தான ப ஏ0படகி

றன எ

:

ன6 ப ரஸ6 ப ரGசைனயா

வ ைள3க( எைவ அைவ எ"த பைத அறி"

ெகா(வ

மிக

அவசியமா$ . இ5தய ேநாBகளா

ஏ0ப

மரண

கைள ஆராB"த ேபா

70 சதவ கிதமானைவ காைல 7 மண :த மிக ப ரபலமான Framingham

அவ0றி

9 மண '$( நிக*வதாக

ஆB3 Iறிய

. ம0ெறா5 ஆBவான


மாரைட #கள

40 சதவ கிதமானைவ காைல 6 மண ய லி5"

மண 'கிைடய

நிக*வதாக எ

ப'கவாத

ம0

இ5தய%

%

' கா/;ய 5"த

; # ஒ7

கீ ன

காைலய ேலேய நிக*வதாக தர3க( I இFவா

நிக*வத0$' காரண

ஏ0ப

சில மா0ற

ேபா

, அைத% ெதாட5

அ% இ

ட ப

கிற

&

ப ரஷ6 ம5" இ5'கிற

காைலய

ேநர%தி

ச0

ச0

ெபா

வாக பய

.

ஏ0ற

%த ப

ெப5 பாலான

. அத0$ ஏ0றவாேற அைவ தயா<'க ப

15 மண ேநர%தி

இ5'$ . அத

$ ேபா

அதிக<'கிற

கைள ஒ5 தடைவ உ/ெகாEடாேல ேபா

உ/ெகாEட ஒ5 மண ேநர%தி

வ"

எ7

த6

அவ0றி

அத அ

தா'க

கி

மாக றன. அதாவ

%த 24 மண ேநர%தி0$

ப ரஷைர' $ைற'க' I;யைவயாக இ5'கி

ெதாட

வ ழி%

இர%த' $ழாBக(

அளவ 1

அவ0ைற ஒ5 தடைவ உ/ெகாEடா

:த

க;கார%தி

.

கைள5 பய+ப

அேத ேநர

க( ஆகியைவ=

உய <ய

காைல ேநர%தி1

றன $5திய

. அேத ேபால

றன.

ன? எம

ப ரஸரான

காைல வ ழி%ெத7

'கமைடகி

ெத ம

களா

கி

12

றன.

அைவ ெசய0பட% ெதாட ெசய0பா

$ ,4

உGசநிைலய

ப; ப;யாக' $ைறய%

%த ேநர ம5"ைத எ

'கி

ற ேவைள

.

எ&த ேவைள ந6ல ேவைள எனேவ இரவ அதிக<'$ க/ட%தி த

%

எனேவதா சில6 க5 ஆனா

ப ரஸ6 $ள ைசகைள உ/ெகாEடா

த5ணமான அதிகாைலய இ5'$

அதனா

ேம1

ம5"தி

ப ரஷ6

ெசய0பா

உGச

ப ரஷ6 அதிக<'காம

. இரவ

ப ரஸ6 $ள ைசகைள ேபா

சிற"த

%தேபா

எனG

கிறா6க(.

இர3 ேநர%தி

மாரைட # ப'கவாத

எ ேபா

பைதவ ட காைலய

றவ0ைற $ைற%தன என சில ஆB3க(;


Iறின. இைவ ப ரஷ5'கான சிகிGைச ப0றிய ெபா

வான ஆB3க(

ஆ$ . காைலயா மாைலயா ம5"த ேபாட ெபா5%தமான எ

பைத இல'காக' ெகாE

இ5"தேபா ேநர

quinapril

ஆBவான

இரவ

ெசBய ப/டைவ அ ற ம5"ைத ெகா

ெகா

atenolol, nifedipine , amlodipine .ேபா தரவ

ற ம5"

வ ஆB3கள

இ ெபா7

'க :;யாதி5'கிற

ேவ$ காரண ப ரஷ6 ம5" காைலய த பாம ேபாடாம தவற வ

லா

:;3கள

கைள% தின"ேதா அ

'க ேவE

வ/

%

ப0றி எ"த%

ப; எ"த :;ைவ=

.

தவறா

எ .

ேபா

அள '$ . சில5'$ காைலய

மற'காத த5ணமாக இ5'$ . ேவ :;%

இரவ

தா

எEண ேவைள த ப னா

வ ட'Iடா

பல

:'கியமான

எ"த ஒ5 $றி ப/ட ேநர%தி

வைதவ ட அவ5'$ உசிதமான ேநர%தி

ஓரளேவ) ேபா

கைள' ெகா

மாைலய எ

. அேத

ைல.

எனேவ ம5% எ

ெசBய ப/ட

ற :;ைவ% த"த

ெசBய ப/ட ஆB3க( காைலயா இரவா எ ெதள வான :;ைவ=

%

ல.

'க ேபா$

வதா

ேதந@5ட

சில5'$ ேவைல

ேநரேம தவறாம

'க'

I;யதாக இ5'$ . எனேவ ஒ5வர எ

வா*'ைக :ைற ம0

பேத உசிதமாக ப

இ5"தேபா :;ெவ

%

அFவா

நிைலய லி5"

ேபா

. பைதய / ல

ந@6 கழி'க அ

ம5%

வ5ட

ேபசி

.

றஅ

பா #ள'க6 வைக ம5"

எ7"தி5'$ ேபா

தைலD0ைற ஏ0ப எழ ேந6"தா

G ெசBவேத ந

உதாரணமாக #ரசசீ

சி

கிற

வ 5 #க8'$ ஏ0றப;

க( கிைட

திNெரன ப ரசைர' $ைற%

%தலா . :'கியமாக வயதானவ6க( இரவ ல

ேவ

தைலGD0

காரண ஏ0ப/

க8'காக ப வ 7"

'ைகைய வ /

வ ட3

I

. எனேவ

.


அவ6க( அ%தைகய ம5" ேபா

அ%தைகய ம5" கழி'க ேந5வ

க( சி

கைள இரவ

ேபா

%

ந@6 கைள

.. hydrochlorothiazide,

றைவ சில உதாரண

களா$ .

உ/ெகா(8மா

வா6க(.

$5திG சீன ய

அளைவ அதிகமாக' I/டேவா க

$ைற'கேவா ெசBய' I;ய சா%திய

இ5 பதா

ற B blocker வைக ப ரஷ6 ம5"

தவ 6 ப

அ;'க; சி

$ழ # . அ%தைகய ம5"

வ6க( அவ0ைற காைலய

அறி3

கழியG ெசB= .

உ/ெகாEடா

உ/ெகா(வைத% தவ 6'க ேவE

ம5%

வைதவ ட காைலய

ந@ைர அதிக

O'க%ைத=

amiloride, furosemide

ேபா

ேபா

.

ப ரஷ5'கான சில ம5"

இரவ

கைள இரவ

ைமயாக' அ0றனேலா

கைள இரவ

,

ேபாடா

.

இ$தியாக ஆனா

லா ப ரஷ6 ம5"

உ/ெகாள(ள ப

பைவ அ

தடைவக( ேபாட ப பல5'$ ஒ

க8

ல. இரE

பைவ=

உE

நா

$ ேவ

ஒேர ேநர%தி %

ேச6%

பைதய /

ம5%

த5வா6க(. அத ஒ5 ம5"ைத ம/ இரவ

ம/

எனேவ ந@

வதி

%

P

கைள உபேயாகி'க

வத0$ ம/

ேம P

கைள உ/ெகா(வ ேபா

அவ0ைற ெபா

ைல. ப <%

எைத எைத எ"த ேநர%தி வ6 ெதள வான அறி3

ப; ெசB=

வாக

உ/ெகா(8மா

%த

ேபாட ேவE கைள%

க(

த5 ேபா

ெபா

உ/ெகா(ள' ெகா

களாக :; ெவ

ப ரஷ6 ம5" 0.0.0.0 --

ேபாட ப

ேபா

வா6க(.

அ%தைகய த5ண%தி எ

.

வைகயான ம5"

அவசியமாகலா . அFவா அறி3

ேநர

றி0$ ேம0ப/ட வைக ப ரஷ6 ம5"

ேவE; ேநரலா . ப ரஷைர' க/ அ

ஒ5 ேவைள ம/

'காம

பைதேய அதிக ம5%

க( ேபாட ேவE;ய ேநர

Dr.M.K.Muruganandan Family Physician MBBS(Cey), DFM (Col), FCGP (col)

வாக ப ரஷ6 ம5"

கைள

காEகிேறா .

வ ஆேலாசைன=ட

கைள% ேத6"ெத

க(.


வாசி5ைப……….8வாசிைப.. எவெனா

வ+ எ9வள: ' அதிக" வாசி கிறாேனா அவன

வா; ைக எதி/கால தி6 ந6லப<யாக அைம!" எ+ப

உ=ைமயான

வ ைடயமா'". இத#காகேவ பாடசாைலகள>?" @6 நிைலய

கள>?" வாசி5பத#ெக+ேற

ேகாடான ேகா< @6க சAசிைகக

என

உலைகவ ேமதாவ க அரசியலாள/க

, க=

, ப தி2ைகக

ெகா <

5 ப 2&

கிட கி+றன. இ&த

ெச+ற அறிஞ/க

ஆராDEசியாள/க

ப <5பாள/க

கிறா/க

எ+ப

ஏ+ )திய )திய க=

ெவ#றி

ெப2ய வரலாறா'".

ப <5)க

கK" நிக;&தி

“வாசி5பதா6 மன>த+

,

எ+ேபா2+ வா;ைகைய எ

ஆராDEசிக

Iட நJ =ட வாசி5)"

ேதட?" Fய#சி!" ைகI<ேய உலகி65 பல மா#ற F+ேன#ற

,

, வ Aஞான>க

ேநா கினா6 தினF" வாசி5)5 பழ க ைத ேம#ெகா= ெப#றி

,

கி+றன. நிக;&

கK"

"வ

ரணமைடகிறா+” எ+$ Iற5ப

கி+றன. வ

உ=ைமயான வ ைடயமா'". ஆனா6 இ+ைறய கணன> உலக மயமா கலா6 வாசி5)5 பழ க" அ இ

உலக" FLவ

வாசி5) எ+ப

கிவ

வைத

கா=கிேறா".

" எதி/ேநா '" வ ைடயமாகேவ பா/ கிேறா".

திMெரன வரமா டா

. நா" 'ழ&ைத5 ப

வாசி5)5 பழ க ைத ந" 'ழ&ைதகK ' உண: ஊ

வ திலி வ

ெதாட/Eசியாக இ&த வாசி5)5 பழ க ைத!" ஊ டேவ=

ேபால ". அ5ப<

எ+றா6தா+ எதி/கால தி6 வாசி5பதா6 அவ/கள>+ வா; ைக உய/& நம

காண5ப

". “க=ட

" க#றவ+ ப=<தனாவா+” எ+ப

ந6ெமாழி.

இேத ேபா6 ந6ல..ந6ல அ2ய @6கைள

ேத<

ப< தா6தா+ வா;: வள"ெப$". இைவ வ

ேத<5 நா" நா"

ைக ெதாைலேபசிகள>?", கணன>கள>?" ெபாLைத5 ேபா கி ேநர ைத வண<5ேபாமானா6 J ந" எதி/கால" வண< J க5ப எ+ப

தா+ உ=ைமயா'".

&ேத

"


உதாரண

' ேய/மன> நா

எ தைனேயா வழிகைள பா/ தா6 ப ரயாண

இ&த வாசி5ைப

ைகயா=

கள>6 ) தக

அதிக பயைன5 ெப$கிறா/க

P=

கி+ற

கேளா

வத#'

. ஏ+ பலைர5

ேநர ைதE ெசல: ெசD

.

ஆனா6 ந"மவ/கேளா மாறாக இ+$ ைக ெதாைலேபசி, கணன>, கணன> சின>மா, சி+ன திைர என அ+றாட" ேநர ைத வண< J

வைத

கா=கி+ேறா". ஆகேவ இ9வ ைடய தி6 நா" அதிக அ கைற எ

கேவ=

". வாசி5ைப…ேநசி5பாக வாசி5ைப

இ6ைலேய6 நம கவன தி# ெகா

ெகா

F+ேன#ற5 பாைதக ேவா" இன> ேய/மன>ய ேவா".

அவசியமா'" அவசியமா'".

Q<வ

" எ+பைத!"

தகவ6 ஒ+ைற5

பா/5ேபா"… ேய/மன>ய ?

ள 8மா/ 82 மி6லிய+ சன ெதாைகய 6 8மா/ 20

மி6லிய+ ம க

தினச2 வாரா&த, மாதா&த சAசிைககைள ேவ=<5 தினச2,

ப< கிறா/களா". 11 வதமான J ெப=கK" 9 வதமான J ஆ=கK" ப<

கிறா/க

. 25 – 46 வயதின2ைடேய எ

க5ப ட

கண 5ப 6 த#ேபாதய கணன> !க தா6 இைணய ேத<ேய ) தக

கைள ேவ=<5 ப< கிறா/க

ெத2யவ&

இைடவ டா

ெதாட/வதா6 பல ந+ைமக

கள>6

எ+ப

"

. ஆகேவ வாசி5)5 பழ க ைத உ=டா'".

சிவராஜா ( ம= சAசிைக ஆசி2ய/ ) .........................................................

பண",இளைம,அழ' அழ' இளைமய

ேச6"த உற3 :திைம அைட"த

அழ$ இ

லாத ேபா

பண

லாவ /டா

ெசா"த உற3கைள வ /

ெப0ேறாைர த :ட

வ லகிG ெச

தாB த"ைதயைர யா6 எ ைவ%தி5"தா

ெப0ேறாைர அனாைத இ ெப0ேறா5'$ பைழய

வ லகிG ெச

ல%தி ெகா

%

ேச6% வ/

பண வ ந

1 ,

ேக/$ த@"தி

1 . ப (ைளக(,

உற3க8 , உண3 உE>

ப (ைளக8 , பணமி

லாத உற3க8ட

பய ப

பண

எE>

ேச6"த

அவ6க( த

உற3க8 , ெசா%ைத ப <%ெத

லாதவேரா

ேச6"தா

'$

ெபாB உற3க8 ,

தம'$ ம<யாைத $ைற=

உற3க8 ,பண'கார)'$ $ைட ப ;'$

உற3க8 , இ ப; யான உற3க8ட றவற

ெப5ைம ெகடலா

லெத

I

வா7வைத வ ட . - சா" ( Bonn )


வேயாதிப ெப#ேறா/ )திய இட", )திய Rழ6, தன>ேய ேபாD வர F<யாத நிைலைம. எ6லாவ#றி?" யாைரேயா த

கி சா/&

க ேவ=<ய

நி/ப&த", Rழ6 மா#ற", 'ள>/, வேயாதிப கால

ேநாDக

எம

என ஊ26 இ

வேயாதிப ெப#ேறா/க

&

"

நிைலைம.

பண ேதைவ, எ6லாவ#$ '" இ+ெனா ைககைள ந"ப ய ப யாராக ேவ= ேபர5ப

ைளக

ைள ஆக

மானா?" இ இ

F<யா

&தா6 அவ/கைள பா/ உ=

கா/ S+ பா/5பா/க

ெகா= . <வ பா/5ப

<வ ேவ=

ப#றா 'ைற,ெசல:க

மகளாக வள/ எ+றா?"

, ெப2யவ/களா6 அைத பா/ க

, அத#' தமி; நிக;Eசிகைள பா/ க ப 2ய ப

இ+ெனா க

" மக+ அ6ல

".

கால" கழி கி+ற பல ெப#ேறா/க 'ழ&ைதக

க நிைலைம அ

மானதாக இ

வா/க

, அத#'

'". இடவசதிக

என கண கி

ெப#ேறாைர 8ைமயாக

கி+றன/.

இ+T" பல/ F கியமாக ப ைரவசி எ+$ ஒ+ைற எ=ண ேய, வேயாதிப ெப#ேறாைர நிராக2 வேயாதிப

, சீன>ய/ ேஹா" எ+றைழ க ப

கான இ6ல தி6 ேச/

அவ/கேள வ

"ப ேக

"

கி+றன/. சிலேநர"

ேபாவத+ ேநா கF", வ J <6

ேவ=ட5படாத, ைக ப டா6 '#ற" கா6 ப டா6 '#றெமன இ

5ப

"

தா+ . Pர தி6 இ

'" ேபா

ைளக

ைக பல '

உ=

ெப#ேறாைர பாசமாக உ

ப க தி6 வ&த

எ+ன 'ைற&

", அவ/கள>+ ெசல:க

"ப ப ரEசைனக

. எ தைன சிரம" இ ப

&த ேபா

வ ட ேபாகிற

ெப#ேறாைர பா/ க ஒ

கஉ

.ப

தி த

, அவ/கள>+

ள>ேய ைவ க வ

" ெகாAச" பா/ ப

க ேப8" ")வ

ெகா

ைளகைள ெப#$ இ

அ இ வ

'இ

கலா", பல/ ப ")கிறா/க

ெகா= இ ப

கிறா/க

. பல/ த

ைளகள>+ வ J

' வரேவ=

'" ெப#ேறாைர ெகா=

.

தா+

ைளக

" எ+$ வJ

வர Fய#சி5பேத இ6ைல. .ந+றாக ேபசி நட& இ

&தா?"

ைளகள>ட" ெசா6லாம6

, எ5ப< ேக டா?" சில ப

ைளகைள பா/

வதி6

ைள இ6லாம6 தா+ அைலகிறா/க

வேயாதிப ெப#ேறா/ பாச", அவ/கK" எ9வளேவா வலிேயா

"

ேபாD வ ட ேவ=

"க

' ெகா= கண" க

"

கிேற+.கWட" இ6லாத வா; ைக இ6ைல


:" கட&

ேபா'",, அ&த கWட

மற க Iடா

எம '" வ

.

வேயாதிப ெப#ேறா/ , ஊ26 இ

&தா6 த

ேபாD வ&த, த

5பா/க

பா <6 இ

பழ க5ப ட இட". அவ/க எ

" எ+பைத

ேக!" ேபாD வ&

இஷட" ேபால தா

,அ

அவ/க

இன" ெசா&த" , வசதிக

பழ க ப டவ/க

அைட ப ட, சிைற ைகதிக

ேபால ஆகிவ

ஊ/ ஊ/, , எ&த ேநரF"

ேக வ&த

,இ வ

கேள

" உ=

"I

'

.

ேக இய6பான வா; ைக வா;&த அவ/கைள, ெப#ேறாைரகைள

ேகேய வாழவ

ெபா$5பாக கவன> கWட

. அைத வ

ெகா

K

கனடா வ&த

ெகா

ேக I < வ&தா

, தய:ெசD

ப&தாட ேவ=டா".

கிேற+ ஆனா6 ஊ26 உ கிேற+.

ம"மி டா< ஆகி வ

ஊ26 எ9ளேவா வசதியXன கK ' ஆைச ப ட

ெகா

இ6லாம6 வா; ைக இ6ைல. ெவள>நா <6 ஊைர ேபால

இ6ைலதா+. ஒ

,எ

கWட" ெகா

எ6லா" த

கைள வள/ த ேபா

ள அ"மா அ5பா,

இ6ைல.

&த ேபா க

" அைத எ6லா" மறி

வசதி ' மறி வா

வ டவ 6ைலயா. நா

" அைத எ6லா" தா=< எ ",

வள/ கவ 6ைலயா. அ&த ந+றி!ண/: எ

கி

எ9வள: கைள பாசமாக

கK ' ெகாAச"

ேவ=டாமா. சில காரண ைவ தி

களா6 F#$ FLதாக வ J <6 ைவ தி க F<யா

வேயாதிப/ நிைலய

தா+ ,அ5ேப ப ட நிைலகள>6 அ கள>6 ேச/5ப

ந+றாகேவ பராம25பா/க

.

.........................................................

சி&தி க சில வ2க ஓ< ஓ< வ&த சன" ஒ

நா

ஓ<ேய ேபா'"

க=ட இட தி6 காைல P '" நாDகைள ேபாேல அ=<ய வ J ைட நாற< ேத< ேத< வ&த ந )க 'ண" ெக ட மன>த/க க6வ மா+க ந6 ல '

தா+ மாறிேய ேபா'" க=டெத6லா" ேபசி F<ய

< ெகா=

காணாமேல ேபா'"

ெசD!" இ&த ேவைல

ெசDவதி6ைல

"ப ேதா/ ெசDவதி6ைல

ந# ப ற5)" ந6 வள/)" ம ப=பாளராக வாழ ைவ '". '"

ேபா+ற

தவ$ இ6ைல. அவ/க

பாமா இதய'மா/

க=டைத 8

க கனடாவ 6

ேம மன>த/கைள


கேல ேலாயா கேல ேலாயா ேசா[ திர" ேய8 அ5பா இ5ப< இ ம க

க எL"ப க தி க தி ப ரா தைன ெசD!" மத" மாறிய

ெசா6வ

ேய8 வ ந")

எ6லா" நட கிற மாதி2 இ5ப என ' ேதா\

வா/, வ

" ேபா

கைள எ6லா" I < ெச6வா/ அவைர

ேகா எ+$ ேபாதைன ெசDத

, இ5ப நட&

தாேன ேபாE8

ேய8வ + உய /ெதL" நாள>6 அதாவ ெப

நா

இல

அ+$ நட&த '=

!

ஈ[ட/

ெவ<5ப 6

ைகய 6 எ தைன உய /க

ேதவாலய தி6 ேபாDவ அ

!

:"

டேத!

இவ/கKைடய ப ரா தைனய + பலேமா

இ6ைல ேய8 உ=ைமயாக த+ைன ந"ப யவ/கைள உய / ெச+$ வ

ெதL&த நாள>6 I <

டாரா? என எ=ண

காரண" இவ/கKைடய ப ரா தைனய 6 அவ/க ெசா6கிறா/க ேபாவா

த+ைன ந"ப யவ/கைள ம

எ+$ அ

ேபாலேவ நட&தி

ேதா\கிற

அ5ப<தாேன

ேம ேய8 வ&

கிற

.

I <

, இ+$ நா+ ேவ$

எ+ன ைத ெசா6ல? உலக திேல இ பாவ

கிற பAசமா பாதக" எ+$ ெசா6ல5ப

கைள ெசDபவ/க

ெசா6லி

Iட இ&த ைபப K" ைக!மாக ேசா[திர"

ெகா=ேட அைலகிறா/க

.

தா" ெசDகிற பாவ

கைள ேய8 ம+ன>5பா

அவ2ட" ம+றா<

தி!" நட

கிறா/க

ெத2!", எ&த மத தி?" பாவ த=டைனக

கிற

தா+ உ=

எ+கிற ஒ

ந"ப

ைகய 6

காரண" அவ/கK '

' ம+ன>5) கிைடயா

எ+$", இ&த ஒேர ேய8 கட:ள>+

மத தி6தா+ ெகாைல ெசDதவT ' Iட பாவ ம+ன>5) உ= எ+ப

". இவ/கள>6 சில/ தினF" மற கா

ெசDகிறா/க

, ஞாய $ ேதா$" ேதவாலயF" ெச6கிறா/க

வா;ைகய 6 அவ/க வாLகிறா/க

,ஒ

ைபப ள>6 ெசா6லிய ேவைள அவ/கள

இ5ப< எ6லா" தவ$கைள ெசD ய

ஆனா6

பத#' ஏ$மாறாக தா+

ைகய 6 இ

'" ைபப ள>6

த5பான வழிய 6 வாழ ெசா6லி

ேகா ெத2யவ 6ைல.

இ&த )திய மத" மாறியவ/க சட

வ J <?" ப ரா தைன

'கைள!" தம

வ J கள>6 ெகா=டா

சா/&த இ&திய ப ராமண/க ைவகிறா/க

, தி

ப ரா தைன F<ய எ6லா மத ெகா=டா

கிறா/க

, இ&

மத ைத

" சீம&த" Iட வ J <6

மண" எ+$ ெசா+னா6 அதி?" சின>மாவ 6 வார

மாதி2 ப6லா ' அ6ல

'திைர வ=< ப <

மணமக

வ&


இற

'வ

", ஆட"பரமான வ ழா கK" Iட ைவகிறா/க

வ J <ைல சர[வதி ேப[) கி?" ெப

ைச Iட ெகா=டா< பட ைமயாக ேபா <

எ&த மத ைத ேச/&தவ

? அ6ல

சன

கைள!" ஏமா#றி தா

றா

ேக

களா? எ+ப

கா

,ஒ

ப<

, அ5ப<+னா இவ

கட:ைள!" ஏமா#றி 8#றி!

ஜாலியாக வா;ைகைய வ தா+ எ+ மனதி6 ம#$" இ+T"

பல/ மனதி6. இ&தியாவ ைல இ& ஏமா தினா6 இ

மத ைத சா/&த ஒ

ைக )ல" ெபய/ வா;வ 6 ைபப K" ைக!மா

எ தைன நி தியான&தா க ெஜப" ெசD!" இவ/க கால

தி2கிறா/க தவைன பா/

ட நிைன5) ேவேற இதி6 சில

அவ+ ெக

ேபாவா+ இவ+ அழி&

ேயாசி க ேவ= நட

சப

" தா

கிறா/க

கா8 க=டா6 ேபா

'! ேபாவா+ எ+$ சப 5பவ/க

ஒL கமான Fைறயான வா;ைகைய

சில ேப

ைள எ

தவ+ வா;ைகைய பறிகாம6

காம6 வா;வ

எ5ப< எ+$?

ைடய வா;ைகய ேல ேபாதைன!" ப ரா தைன!"

தவT ' தா

க!

ேபாதைன ெசDபவT ' இ6ைல பா

ேகா! நா

எ5ப<!" வா;வ" ஆனா6 ம#றவ+ அவ/கள Iடா

எ+ப

சில2+ ெகா

8 < கா <னா6 அவ/க ஆ< வ

" எ5ப<ேயா

" எ+$ வா;பவ/கK ' ெத2!மா?

ேந/ைமயாக ெபாD ெசா6லாம6 அ தவ+ ெபா

வ ன" பா

:" ெசDவ"

த5ைப 8 < கா ட

ைக.

ைபப ைள P கி ேபா

ேகா! இ

' ேப

இ&த மத" மா#ற" ெவ$" ெபாL

திர தா=டவேம

தா+ மத"மா#ற".

ேபா ', இவ/கள

வா;ைக

Fைறைய!", மனைச!" எ&த மதF" மா#றவ 6ைல ஒ இவ/க

மாற ேபாவ

கள>யா ட

கைள!", ஆணவ ேபEைச!", ஆட"பர வா;ைகைய!"

, இவ

க எ5ப<

ைகய ைல எ&த ைபப

வ&

இ க

'" ?

டதா" இ5ப< ப டவ

ேகா ெத2யவ 6ைலேய!

ேசா[திர" ேசா[திர" ேய8 அ5பா எ+ைன ம+ன> க

ெக=

க ைபப ள>+ வழி ப< வாழ ேபாறா

இ5ப எ6லா" பல வ தமான ைபப

அ5பா! உ

நாK".

" இ6ைல! ேபராைசகைள!", காம

இவ/கைள சா தைன ேபாேல இ$ கி க < ப <Eச ேபா

அ&த

எ+னேமா Fன>வ/க

கிறா/களா எ+$, எ5ப<ேயா வா;&தா6 ேபா

இர=

ெத2!மா?

வாச Fன>வைர ேபாேல தா

ஆகி வ

நி தியான&தா ஊைர

" ேய8

ேபைர ெசா6லி ஊைர ஏமா#றி தி2!" சிலராேல

உ"ைம!" த5பா நா+ ெசா6லி டேனா?


சி#ப ய + ைகய 6 ஒ

சி#ப ய + ைகய 6 கிைட '" க6? அவன

ைக

வ=ண தி6தா+ அழகான சி#பமாக வ<வ" ெப$கிற

.

சி#ப ய + திறைமய 6தா+ சி#ப தி+ அழ' ெத2!". சி#ப சி#ப ைத ெச அழ' இழ&

'

க ெத2யாவ <6 க6? '=

" 'ழி!மாக உைட&த

ேதா#ற தி6தா+ இ

'"!

ந6ல ெப=ண +

ேபாைலதா

கஒ

ைகய 6 கிைட '" ஒ ஆ=மகைன அவ

அழகிய 'ணமான

சி#ப" ேபாேல ெச

கி

ெம+ ேம?" வ6லவனாக ந6லவனாக மா#ற F<!", அவTைடய ெப ெத2ய வரI அ

ைம!" சிற5)" ஊ

".

'ண" ெக ட ெப=ண + ைகய 6

அக5ப டா6 ஆைலய 6 அகப ட க அவைன ப ழி&

சா$ எ

"பாக

ச ைகயா கி

5)ற ெப=\" உலகிேல இ ெசDகிறா

ேக

கதா+

!

இைத ேபாலதா+ ஒ

அழகிய இளம

'ண" ெக ட ஆ=மகனாேல '

ைகைய தி

மண" ெசDகிற

"ப" எ+T" ேகாய லிேல '

வ ள காD, அ&த வ J <6 ேதவ யாக வாழ நிைன 'ணவதிைய Iட காள>யாக மா#றி வ

கிறா+ தன

" அைமதியான

ெக ட அக

கார"

ப < த 'ண தாேல! இ

ஆ\ '" ெப=\ '" சமமமான

க6ைல சி#பமாக ெச சி#ப ய + ெசய6பா

க:" உைட

F

வா

ைம!" ேச

உ=

, அவன

ஆைண 'ண" ெக ட ெப=\"

இளைம!" அழ'" ேதD&

Q5)"

" வைர ஆ < பைட '" ெப= வ<வ 6 ேபDகK"

உலகிேல!

ந6 இளம அவன

" 'ள>!மா கி எறிவ

ேபாேலதா+,

இ&த மன>த வா;வ 6 ந6லெதா சீரழி

'=

ைகய + வா;ைகய 6 'ண" ெக ட அர க+ வ&தா6

ஆணவ தா?", அட ' Fைறயா?", ச&ேதக தா?",

"


ெபாறாைமயா?" அவைள நி த" நி த" வ ெசயலா?" வ$

அவள

தி ெசா6லா?"

வா;ைவ சீ/'ைல

J 'ைற&த ந6லவ+ ைகய 6 கிைட த க6? வடாக மா$

வ ஒ

வா+.

ப<க டாக

, சி#ப ய + ைகய 6 கிைட த க6? சி#பமாக மா$

ஆனா6

சில 'ண" ெக டவ+ ைகய 6 கிைட த க6? நாD ' எறியதா+ உத:

, சி#ப ய + ைகய 6 க6?" மன>தன>+ ைகய 6 வா;ைக!"

ஒ+ேற! 'ண" ெக டவ/கள>+ ைகய 6 அகப

சிைத&

ம<!

பல/

வா; ைக! .......................................

சி&தி க சில வ2க கைடசி கால திைல சா: ெந ெசDகிற தான த ந6ல வ டய எ6லா வ

கி வ

என ெத2கிற ேபா

மF"

கK"

எம

மரண ைத த

ள> ேபாடா

'", ைவ திய" பா/கிற ைவ திய

.

'" ஒ

நா

மரண"

"

ேய8:" ம2 தா/, ) த மா=

" மரண

தா/, கிறி[ண

" கைடசிய 6

தா+ ேபானா/.

கட:ள>+ அவதார ) ெப#$ உ

ஸ/கேள மா=ட ப +) நா" ம

" சாகா வர"

ேளாமா?

வாL" கால ேத இளைம ெதா வா;ைவ ெக நாF" நம

F

ைம வைர நா" அ

தவ+

காம6 கடைம!" என வா;&தாேல ேபா

ேநர திைல சா: ' பய&

தான த

", கைடசி

ம" ெசDய:" ேகாய 6

ேகாய லாக ஓட:" ேதைவேய இ6ைல. காயேம ேகாய லாக

க<மன" அ<ைமயாக

வாDைமேய PD ைமயாக என அ5ப/ மனதாேல இைறவைன நிைன&

பா<ய

தவ

'

ேபாேல நாF" +ப" ெகா

கா

வா;ேவாமாகி6 அ

ேவ மரண தி+ ப +)" ஆ+மா: ' அைமதிைய தர வ6ல

.

........................... கைடசி கால ேத ஒ அவ

ெப#ற ப

அவைள ெப கா8 பண" ம

ெப= தைல நிமி/&

வாLகிறா

எ+றா6

ைளக

ைம ெகா

ள ைவகிறா/க

எ+பேத உ=ைம! உ=ைம

" F கியமி6ைல வா;ைகய 6 மான" ம2யாைத

ேந/ைம உ=ைம இ

தா+ எ"ைம ெப

ைம ெகா

ள ைவ '"! '"


( இ"Fைற!" நவ ரச" ெகா வ

டன சில

" கவ ைதகளாக வ&

எ"ைம சி&தி க ைவ '". சில

ெசா6?", சில கவ ைத எ

'வ &

காதைல

கைள!" ேசாகமா '"

இ5ப< பல உண/ :கைள!" தர வ6ல சில கவ ைதகைள இ

ேக பதிவ

கிேற+ )

ப< க6? ெபா+ன>றமாD உதி '" R2யT" உலக நட5ைப பா/ததிேல ெச&தணலாD அ&திய ேல சாDகி+றா+ வா; ைக பாைதய ேல நட& எம '" உ=ைமக

)2கிற

இதயF" வ "மி ெவ< எ"ைம 8#றி வ

ேபாக ேபாக

ெச& தJயா6 ேவகிற

" உற:கள>6 ஒ

சிலேர

ெசா&த ைத நிைல க ைவ க சா சியாD மனசா சிேயா ஒ ஏ

வா;கிற

Fைற ஏT" பா/ேபாமா என ெநAச" கி தவ

த மன>த/கைள Iட

க=கள>6 கா=பேத பாவ" என மன8 ெவ$ '" ேநர" இதய" ெவ< '" ஓைச உ

K '

ேள அைலய + 'FறலாD அ< கிற

மன>த வா; ைக ஓைடய ேல ப<5ப ைன ஒ9ெவா+$" நா" ஏ$" ப<க6லாD வ<வைம

ெச6கிற

பாைதய ேல கா6கK ' ப< க6?" இதய திேல

+ப

கைள

)ைத க )ைத 'ழி!மாD கால ேதா

ேவகமாD நம

காலF" ேபாகிற .........................................

2 வ2 கவ ைத ேதன>

'" வைரதா+

ேதைவ இ

ைவ வ=

கK" 8

"

'" வைரதா+ மன>த/கK" ந"ைம 8#$வா/க

!


ேசமி5) வ

கிதன>6 பண ைத ேசமி கி+ேறா" ெசா

கைள

வா

கி 'வ

ேசமி கி+ேறா" )

8)

சா

உைடகைள ேசமி கி+ேறா" ஆைசயான ெபா வா

கி ேசமி கி+ேறா"

ரசைனக

சா/&த

எ6லாவ#ைற!" ேசமி கி+ேறா" 8ம&

ெச6ல F<யாத

எ6லா" ேசமி கி+ேறா" வ

ெச6?" ெபா

கைள

வ டாம6 அைன ைத!" ேசமி கி+ேறா" வா;&ேதா" எ+$ கா

" ந6ெல=ண ைத

ேசமி ேதாமா? அ

ள> ெகா

'"

அ+ைப ேசமி ேதாமா? ேச/&

வாL" உற:கைள

ேசமி ேதாமா? வாL" ேபா ேத< வ

ந"ைம

" ந6ல

ந ைப ேசமி ேதாமா? ஆ

மா: ' 8க" த

"

உண/:கைள ேசமி ேதாமா? எ+றா6 இ6ைல உண/வ#ற ஜட ஈ

பா

கள>6

ட+ ேசமி5ப

ெதாைலவ

கைள

"

" ஏேனா?

பாமா இதய'மா/


கனவாகிய நிைன:க கன3க( நிைல'கவ கEடவ)

ைல

மதி'கவ

ைல. இதய எ

வைர ெச

ேற

ெபயைர காணவ

ேக/ட வர வ ைட இ

க( எ

லா

லா வ னாவாகின

ஏமா0றேம வா*3 எ அத

:;3தா

வா*ைகேயா மிக சிறி உ ஒ5 ெநா;ய எ

வா6%ைதயா

ஆைசகைள சிைத%

வ /டாB

அழகான நிைன3க( எ

லா

கனவாகி பற"தன கா0றின ேல ந@Eட கால ஆைசகெள

லா

ஆ* கடலி

P*கி வ /டன

உய ைர தா

கி தி<கிேற

னட

ைன ேவEடா

வானவ

ெகா

ப%$ எ

ற ேபா

சிதறி அழி"த

எEண

ேபால

க( சிதறி அழி"தன

மைழ வ"

ேகால

அழிவ

மன'ேகா/ைட உைட"

சிதறிய

இ"த ஏகா"த வா*'ைக

இ"த ஏமா0ற

பேம வா*ைக எ இ

ஒ5 ெச;ய அ

ேக ேவ

அைவ எ எ ந@ எ

நா ைன இ

சா" ( Bonn )

ேபா

றா

ேக உலகி

?

ஒ5 & மல6கிற &3

மல6கிற

:த0 &வாகி :த

மா மா?

மல6 ஆனா

திமலரா'கி கி வ /டாB

ைல

னா

ற ப அதி

வ"த காலேம ெப<


ந6லன ெசDேவா" இய#ைக

கா சிகைள இ+)ற ேநசி

இதய தி6 மா=)ற ேபா#றி ரசி இதமாD வ8" J ெத+றைலE 8வாசி இ+ 8கமாD இன>தாD யாசி5ேபா"!... இய#ைக அ+ைனய + எழி6மி' பைட5ப ன>6 இன>தாD யாவ இன ேதா

" சமெமன வா;ேவா"

இைண&

ேநய" வள/ ேத

இ$ கமாD இ+பமாD இ+)#$ வா;ேவா"!... ஒ#$ைம எ+T" ஒL ேவ#$ைம ேபத க#றி

கான I=டைம

ேவ=டா" எ+ேபா"

" க6வ தன>6 ந#றமி; மண" கமழ

ப#$ட+ ப=) ெநறிகைள வள/ தி

ேவா"!...

வ =ண 6 ெபாழி!" மைழ நJ /5)ன?" வ8" J கா#றிT" ேபத

காேணா"

ம=ண 6 வாL" மன>த/நா" ேபத" மற& மாச#றவராD ேநயFட+ ந6ல

இராேஜ[வ2 ...................................

அரசிய6 இர த மைழய 6 நைன&ேதா அரசிய6 கதிைரக

"

தின" வாL"

I 'ர?" ைக வ 25)" ம க I ட தி+ ஏமா#ற" அரசிய6 எ+பேத ஒ ேபான

உலகி6 அரசிய6 வாதிகளா6

ப ற/நல" க ெவ$" க= இ

8யநலமாD

வதாD எ

'"

ைட5)

ேவ இ+ைறய அரசியலா"

ெசDேவா"!


ப8மரதாண கவ ைதக

மற&ேத+

கன:கைள ெதாைல ேத+ உ+ நிைன:கைள ம

"

எ+ ெநAசி6 8ம&ேத+ ப8மரதாண ேபா6 உ+ )+னைக வதன ைத இதயதி6 பதி ேத+ வ ழி ேநாக உனகாD வ ழி ேத இ கவைலக

மற&

உ+ கைதகைள ேக ேட+

உ+ வாD ெமாழி ேக க:" வாD வ

சி2 க:" வழி பா/தி

5ேப+

ந6ல ந ப + மகிைம ப 2வ 6தா+ ெத2!" அ+ப + ெப

ைம இ

வ/ அைணப 6தாேன )2!"

அைணப 6தாேன )2!" ..................................................

ப6வத%ைத காணலா மன

அ7கி

மாைய உலைக நிைன% வ ழி வழிகி

ந@6

ஊ6 வ ைன கைரகிற மன த மன

;'கி ேபச ம

.

'கி

,

ெபாB நிர ப யதா ெமB அழிகி பர%தி

.

வா* ஆைச

பாவ

கைர"தா

பரNA ேபாகலா ப6வத%ைத காணலா . எ

லா

ஒ5 ந ப 'ைக

வ Dவாச ேவச பாச

அ0

ேபானா

ேபாடேவE;ய அ

$ப அ

$ழிய தா

அைத நா

தா .

நட'$ பா6'கலா

ெக

&ேத+

கா Aடா

லி


தா+ ெப=ைமயா? காதலி '" ேபா மனைச ெதாைல ேதா" காதல+ ெந

'" ேபா

உண/சிகைள ெதாைல ேதா" தாலி க ட<ய ப +ேன ெப=ைமைய ெதாைல ேதா" க6யாண தி+ ப +ேன 8த&திர ைத ெதாைல ேதா" ப

ைளக

ெப#ற ப +ேன

அழைக ெதாைல ேதா" கால ேபா கிேல நா" நி+மதிைய ெதாைல ேதா" கால+ வ

" ேபா

ந" உடைல ெதாைல5ேபா" இ

தா+ ெப=ைமயா?

ெதாைலப

தா+ வா; ைக எ+றா6

நா" ெப=ணாக ப ற&த

எத#காக?

<

.................................................... ேகாைட இ< இ< க ெகா

" மைழ அ< க

பா < உர6 இ< க தா தா ேகாழி ப < க ர தி

ர தி நாD க< க

'ழ&ைத அL

க=ண J/ வ< க

'ழ") ச <ய ேல ம+ பைனய + கீ ; ஒ

< க

வ+ பாைல '< க

அைத க=டவேனா அ

ெளன ந< க

வாெனாலிேயா ேபானா6 ேபாக என பா

ப< க

காலF" ஓ ைகக

ெநா< க

"


( சைமயேலா சைமய6 என வாD

சி க என

'றி5)க

அ$ 8ைவ உண:க

8ைவ`

சில இ

ைக மண க,

" அ#)தமான சைமய6

ேக பதி வ ட ப

கி+றன )

சீைம 8ைர காD தய /சாத" ேதைவயான ெபா

க பAமதி அரசி ஒ5 க சீைம Dைர'காB - 3 பGைச மிளகாB - 2 ெப<ய சிக # ெவ த'காள பழ

காய

-2

-1

உ(ள ப0க( - 5 ெவ

காயதா( சிறி

தய 6 ஒ5 கிEண O( இ,சி, ெநB, உ # ,மிள$ O(, ம,ச( O(. உ(ள , காB"தமிளகB,க க

$

சீரக ,க5ேவ ப ைல,பாசி பாசி பய

.க

வாப/ைட,கிரா #,ஏல'காB ஏல'காB.

ெசDFைற சீைம Dைர'காB D%த பGைச மிளகாB, ெவ உ(ள , ெவ க

ெசB

அளவாக ெவ/;' ெகா(ள3 .

காய ,த'காள பழ

காயதா(,அளவாக அளவாக ெவ/; ைவ%

$,சீரகம,க5ேவ க5ேவ ப ைல, ைல பாசி பய

.க

' ெகா(ள3 .

வாப/ைட,கிரா கிரா #,ஏல'காைய #

வத'க3 இ,சி, உ(ள , காB"தமிளகB,க காB"தமிளகB ேச6%

$ ேச6%

' ெகா(ள3 , ெவ

'ெகா(ள3 ,சீ சீைம Dைர'காB ேச6

த'காள பழ%ைத ேச6%

றாக வத'கியப

வத'க3 ,த'காள பழ%ைத ேச6%

காய%ைத

றாக வத'க3 , அ<சிைய கல"

றாக வத'கியப

அ<சிைய கல"

கிழற3 ெகாதிந@ைர வ ட3 ெவ

காயதாைள=

தEண ய S/

லாம

உ # ,மிள$ O(, ம,ச( O( கல" கல"

றாக அவ ய வ ட3 .ந

வ0றி அவ "த

ப<மாறலா .

சா"( Bonn )

தய ைரய லா

வ/

,


பEைச மர கறி @<6 ேதைவயான ெபா

க பGைச T;

- 250 கி

கற/ - 2 பய %த

காB - 100 கி

பGைச மிளகாB சி

-2

ன க%த<ககB - 4

உ5ைள'கிழ ெப<ய ெவ

$ -1

காய

-1

சிவ # $ைட மிளகாB - பாதி த'காள பழ ெவ

-1

காயதா(

ெநB, உ # ,மிள$, ம,ச(. இ,சி உ(ள , ( ேதைவ'$ எ0ப )

ெசDFைற T;ைல உ #ட பய %த ெநBய

காய%தா( எ

சிறி

%

' ெகா(ள3 .

பனவ0ைற D%த

$ ,ெவ

ெசB

காய ,

அளவாக ெவ/;

வத'க3 .

ன6 ந@6 வ டம

கல"

காB, மிளகாB ,க%த<'காB, உ5ைள'கிழ

த'காள , ெவ ப

அவ %

P; அவ "

T;ைல=

கல"

Dைவயான மர'கறி T;

வ5

ேவைளய

றாக கிழறி சிறி

தயாராகி வ /ட

உ # ,மிள$, ம,ச(

ேநர

, S/

வ /டப ப<மாறலா .

சா"( Bonn ) ........................................

சில சைமய T;

< A

A அவ '$

ேபா

தEண ய

ெகாதி'க ைவ%தா

ம/

ேபாதா

வ;%தப

சிறி

T;

Aஅவ "

Dைவ அதிக , ஓ/டாம1

உ #

சிற

ப/டைர T;

எEெண= ADட

கல"

ேச6% வ /டா

இ5'$

........................................ ெசாதி ைவ'$ ேவEட

ேபா லாவ ;

ெசாதி இற'கி ஆறிய ப ெசாதி திைர"

தா

ேபா$ .

ேதசி #ள வ /

கல'க


Qலிைக றவா ேதாைச ேதைவயான ெபா

ேகா

ைம மா 1 க5

றவா 1/2 க5 ேத

காD பா6 1 2+

ெவ&தய கீ ைர 1 ைக ப < ெவ க

காயதா

1 ைக ப <

ேவ5ப ைல ( சிறிதள: )

சிவ த ெவ

காய" 1

உ5) ( ேதைவ ' எ#ப ) ேத

காD எ=ெணD ( ேதைவ ' ஏ#ப )

ெசDFைற மா, றவா, ேத

காD பா6, உ5) இைவகைள கல&

கைர க:", ேதைவ ப டா6 சிறி ெவ

காய", க

ேதாைச மா: பத தி6

த=ண ேச/கலா".

ேவ5ப ைல சிறிதாக ெவ < அைத!" ேதாைச மாவ 6

ேச/க:", அைர மண

தியால" ஊற வ

பான>6 ேத

காD எ=ெணைய தடவ R

அளவாக வ டமாக வ

ட ப + ேதாைச க6ைல அ6ல வ&த

ஒ டாத

", ேதாைச மாைவ

8ட:" ேதாைச ந6ல ெம6லியதாக

ஊ#ற:". ேதாைச ' ேமேல ெவ < ைவ த ெவ&தய கீ ைர, ெவ இர=ைட!" Pவ ம$ ப கF" தி கைரக

வ&த

"எ

5ப ேபா

காய தா

ெபா+ன>றமாக

ந6ல உைற5பான மிளகாD ச"பேலா

ப2மாறலா". 'ழ&ைதகK ' இ&த ேதாைசைய 8"மாேவ சா5ப ட ெகா அ"மள: 8ைவயான றவா ேதாைச இ

கலா"

ஆேரா கியமான ேதாைச.

.........................................

சில சைமய உ5ைள கிழ தEண ய

< A

$ க%த<'காB ம0 ேபா/டா

க5'காம

அ ப ( இைவகைள ெவ/;னா இ5'$


Buckwheat ெபா ேதைவயான ெபா

க6 க

ெபா

வ# J தான>ய" 1 க5

வ$ த பய$ 1/4 க5 ேத

காD பா6 1 2+

ச கைர அ6ல

)ர:= சீன> ( ேதைவ '

ஏ#ப ) க8 ப ள"[ சிறிதள: ஏலகாD P

1/2 ேத கர=<

ெநD ( சிறிதள: )

ெசDFைற ஒ

பாைனய 6 ெநDைய வ

க8, ப ள"[ைச ஒ

நிமிட" வத கி

ைவ க:".

அ&த பாைன ' ெபா

1 க5 த=ண வ

வ# J இர=ைட!" ேபா

ெகாதி வ&த

" வ$ த பய$,

அவ ய வ ட:",

பய$ அவ &த

", ேத

காD பா6, ச கைர, ஏல காD P

வத கி எ

ைவ த க8 ப ள"[ எ6லா ைத!" ேபா

லாவ , ெகாAச" ெநD வ

சிறி

ேநர" அவ ய வ

ைமயான ஆேரா கிமான )ரத ச

நிைற&த ெபா

ட+

ந+' அ< ப < க

வ டாம6 இற கி வ ட:". அ

தயாராகி வ இ&த ெபா

வ# J ெபா

க6

.

கைல 'ழ&ைதக

Fத6 வேயாதிப/ வைர உ=ணலா"

அதிகமாக ைசவ உண: உ=பவ/கK ' இ&த தான>ய தி+ Qல" அதிகளவ 6 )ரத ச

( protin ) கிைட கிற

.

........................................

சில சைமய

< A

ம9

ேபா

கறி ைவ'$

அ ப; ெசBதா இதனா

ெம

$ழ #'$

ம9

ெந

க கரE;ைய ைவ%

உைட"

லிய S/;

கைர" லாவாம

உக"த ெசயலா$

:(8தா

ச/;ய ச/;ய

சைமபேத 5சியான ம9

லாவ Iடா நி'$


ந [+ றைவ அ6வா ேதைவயான ெபா

க8 50 கி பாதா" ப

5) 50 கி

கEசா+ உைட த

25 கி

றைவ 250 கி சீன> 200 கி 2+ மி6

1

எல காD P

1/2 ேத கர=<

ப ள"[ 25 கி ெநD (ேதைவ ' ஏ#ப)

ெசDFைற க8, பாதா", கEசா+ யாவ#ைற!" Pளாக ெவ <ய ப + ப ள"[8" ேச/

ெநDய 6 5 நிமிட" ெபா2

ப +ன/ பான>6 ெநDைய சிறி

றைவ!ட+ ேச/&

" ேபா

வாச" வ

கக:".

அதி6 றைவைய வ$ க:", ெநD சீன> ஏல காD P

ேச/

வ$ க:", சீன> உ வ

கி வ

" ேபா

கிற பத தி6 2+ மி6 ைக வ

கிளறி இ$கிற பத"

இற கி ெநDதடவ ைவ த த <6 ஊ#றி ம ட ப

தி

வ ட:". 5 நிமிட தி6 க<ன", வ

=

கைள ெவ < எ

"ப னா6 கள/ ேச/

கலா", இ$கினா6 ெவ

" ெசDயலா" அழகாக இ

வ '".

..............................................

சில சைமய

< A

ேதசி'காB ப7

படாம

இ5'க சிறி

எEெணB தடவ ப <Uஜி

ைவ'கலா பGைச மிளகாB'$ கா #கைள கள/;ய ப

<A= ேப ப<

D%தி ப <Uஜி

ைவ'கலா கர/ைட ேதா

சீவ ேபா/

நாைள'$ ப%திர

<A= ேப ப<

D%தி இரE

இட

NAகள

$ைறவாக இ5'$ %

P

பEணலா

சைம%த உண3கைள சைம%த பா%திர%ேதாேட ைவ%தா இ5'$

ப <Uஜி

ப/ச%தி

ைவ'கலா .

ெகடாம

கEணா; அ

மாப (


( உட6 நலF" ஆேரா கிய" ேப\" ப'திய 6

இ"Fைற

க I<ய

'" கிைட க I<ய, எ6லா/ வ J <?" இ

ெவ

காய தி+ மகிைம ப#றி இ

ெவ

ேக பதிவ

கிேற+ )

காய" நJ ஒ

ெவ

காய" எ+$ தி

சில/ அவ/க ெப

ெவ

காய தி+

ைமைய அறியாதவ/க

உ2 க உ2& ெவ

வா/க , உ2 க

ெகா=ேட ேபா'"

காய ேதா6 திரளபதிய + ேசைல

ேபாேல, அ ம

ேபாேல ெவ

காய தி+

வ த+ைம!" நி=

ெகா=ேட

ேபா'" ெசா6ல ெசா6ல. ெவ

காய தி6 ெப2ய ெவ

ெவ

காய", ெபா"ேப ெவ

பல இன" உ=

காய", சி+ன ெவ காய", ெவ

காய" என இ+T"

8ைவ ெகா=ட

,

காய ைத கீ $ கீ றாக ெவ < சீன> ச"ப6 ெசDதா6

அத+ 8ைவ ெசா6ல F<யாத சி+ன ெவ

ைள ெவ

, ஒ9ெவா+$" ஒ9ெவா

அதி6 ெப2ய ெவ

காய", சிவ த

.

காய" பEைசயாக க<

சாத

ட+ சா5ப ட அ

ேபா

ெபா2

ைமயான ெச த6, ேத

மர கறி ேசா#$ட+ அ6ல , அைத வ ட சி+ன ெவ

பழய

காய"

காD ச"ப6 ெசDதா6 அைத வ ட

8ைவயான ச"ப6 ேவேற இ6ைலெயனலா". சிவ த ெவ பா ெவ

காய ைத ெவ < தய 26 ேபா

ச"ப6 ெசD

ேகா ப 2யாண ேசா#$ ' ந6ல 8ைவைய ெகா காய ைத உ

ேசா#$ ' அ6ல

ைள கிழ )

'ட+ ேச/

'", சி+ன

ெநDய 6 ெபா2 தா6

' ேவேற கறிேய ேதைவய 6ைல.

இ&த 8ைவெய6லா" ெத2யாதவ

என தி

Iட 8ைவய 6 ேமலான

ெவ

வா

காயதா

8ைவயான ெவ

நசி

, ெவ

காய தா

தவைன ெவ

இ&த

. வ த+ைமய ?"

'கிற

'ழவ ' தினா6 அ6ல

Eசி க< தா6 சி+ன ெவ

அ&த க< த இட தி6 ேதD க வ ஸ" 'ைற&

ேம?" க

காய"

Iட கறி ைவ க:", வைற ெசDய:" மிக:"

காய" 8ைவய 6 எ5ப<ேயா அ5ப<ேய ம

ேமலாக வ ள ஒ

தா+ அ

வ&

சித; ப <

&தா6 Iட ெவ

காய ைத 5) நி '",

காய ைத


அைர

க <+ ேம6 க

ேபாட க

உைட&

சித; ெவள>ேயறி

ேநாைவ 'ைற '". Fக திைல வ ைவ

" ேவ/'

கLவ ப

கK ' Iட ெவ

காணாம6 ேபாD வ

காய"

", இ

சி உற

எ6லா" அ+ைறய

கால ைக ைவ திய". ெவ உ

காய ள

' சள>ைய ெவ

இைத நா" ம

நா டவ கல&

மி6ைல ேமைல

" ெசா6கிறா/க

ப ரEசைன ' ெவ

" த+ைம

, தJராத சள>

காய ைத அவ

ேத+

'< க சள> 'ைற!" என ேயா/மன>ய/

Iட ந")கிறா/க

, இ

அவ/கKைடய பழய

ைக ைவ தியமா'". ெவ உ=

, உமி; நJ ைர ெப

உத:கிற

காய த ' 8ர5ப கைள P=

க வ6ல

உண: சமிபா

ற ச தி

'

.

ேம?" எ6லா 8ர5ப கைள!" சீராக ைவ க:", வ ஸ ைத Fறி க:", )#$ ேநாD ' எதிராக ெசய6 பட:" வ6ல வ 6ைல அ+ைறய சி த ம ெவ

காய" 'ள>/சியான

ேகாைட கால வ6ல

வ/க இைத

என நா+ ெசா6ல

ெசா6லி!

ளா/க

ளாக ெவ < ேமா26 கல&

கள>6 '< கலா", உட"ப 6 ேச

" ெகாL5ைப கைர க

ேம?" சி$ நJ /க#கைள I ட கைர '" த+ைம உ

ப=ைடகாலதிலி எ6லா

&ேத ந"ப5 ப

கிற

சா$ 'ைற க வ6ல

க#ற

ளதாக

.

'" ேமலாக க= பா/ைவ ம

'ைற 'மா" அதாவ

.

கைல இ&த சி+ன ெவ

எ+$ ெசா6ல ப

காய"

கிற க= ேநாைய இத+

.

சைமய? ' உதவ ெசDய வாரவ/கைள ெவ

காய" உ2 க ெசா+னா6

சீறி சின5பா/க

க=ண 6 சா$ பற&

எ2வ வ6ல இ

காரண" அ

உ2 '" ேபா

தா+ காரண" ஆனா6 க=பா/ைவ ம .

ப#றி ஒ

' < கைதேய இ

க= பா/ைவ ம

கிய ஒ

வ/ ஒ

' நா

'ைறைய ெசா+னா/, க=ணா< ேபா இ6ைல ைவ தியேர, எ+ைன 'ணப ேக உ2

கைல அ&த சா$ ேபா க

ைவ திய/ ஒ ைவ!

5 கிேல சி+ன ெவ

க என ' ஒ

-------ைவ தியைர ேத< ேபாD த+ " ச2யா வாசி க F<! க எ+$ ேக டா/ இைத காய ைத ெகா=

அ?வ6 ேபாD வ

ெசா6லி அவ/ ெவள>ய ேபாD வ

டா/.

வ&

வார+ எ+$

இைத


ைவதிய/ ம

&

வா/ என ந"ப தினF" ேபான ேநாயாள> '

தினF" 5 கிேலா ெவ

காய" உ2 கிற ேவைலைய ெகா

ைவ திய/ ேவேற ேவைல பா/பா/ அ6ல ஒ

ெவள>ேய ேபா

கிழைமயாக ஒL

உ2

ேபா வா/.

காக ெவ

க=ெண2வ 6 அL

காய"

கைழ

ேபான ேநாயாள> ' ேகாவமாக ேபாD வ

, எ+ன ெந

க ெவ

உ2 கிற ேவைல தாm

காய" ம

&

ஒ+$" தேர6ைல என ைவ தியைர பா/ அ ) தக ைத வாசி எ

கா

ேகாபமாக ேக டா/, ' ைவதிய/ ச2 இ5ப நJ / அ&த

" என ெசா6ல ேநாயாள>!" ) தக ைத

வாசி தா/ க=ணா< ேபாட Iட மற&

வ<வாகேவ த

'

தைடய +றி வாசி தா/, ைவதிய/ ேக டா/ இ5ப நJ / க=ணா< Iட ேபாடவ 6ைல ந6லாகேவ வாசி 'றJ/ பா/தJரா? என ெசா6ல ஓ" ைவ தியேர எ+ென+$ ெத2யவ 6ைல இ5ப என ' க= ந6லாக ெத2! எ+$ ேநாயாள> ெசா+னா/. அ

தா+ ந"ம ைவததிய" எ+றா/ ம

எ+ன ம கிறJ/க

& இ

ஒ+$ேம தரவ 6ைல நJ ைக வ&

ெவ

காய" உ2

' ம

உ2 த உம

ெவ ெப

நா+ தினF" உ

த&த

8க ப

கK ' ேந" மின க

ெகா=ேட அ&த ெவ

தா+ உம ' ைவ திய", அ&த ெவ

&

ெவ

கைல 'ணப

தி!

காய"

காய சா$தா+ இ+$ ள

எ+$ ெசா+னா/.

காய தி+ சிற5ைப நா" அறிகிேறா" அ6லவா?

காய" 8ைவய 6 ம " உதவ யாக உ

ம6ல எம

ேநாDகைள 'ைற க:"

பEைசயாக தினF" ஒ உட6 நல

தியதாக ெசா6

தா+ ேவைல எனன ேநாயாள> ெசா+னா/.

வ/ சி2 த

க= பா/ைவ ம

இதிலி

வ/.

ெவ

' உக&ததா'".

காய"

அ6ல

5 சி+ன ெவ

காய"


( இ

ேக ம=

" கைதக

மலராத ெமா

நிEசய

கப

ெதாட

கி+ற

ெதாட

, அ

கி+றன, வான

ட+ தி

மண

கி+றன எ+T" ேப26 ஒ

நிலவாD நJ ,

ெசா/க தி6

)திய சிறகைத

)

நிலவாD நJ – 6

வான

நJ தT[ ேசா

கைத கா வ <6 எ+ன

ெசDய F<!"? பா/ இ=ைட ' F+ வ J <6 எ6லா ேபாD இ ம அ இ

"ஒ

க6யாண வ J

'

கின", அய? ைக தT[

" தா+ தன>யா வ J <ைல இ தா+ பா/ ெவள>ேய பா/

' ெகா=

கிறா+ என நிைன கிற+, ப

ேபாD அவைன I5ப F<ைவ ெத2&

,

ைள நJ

இ=ைட ' ஒ

ெகா=

வா.

என அ"மா உசா/ ப=ணேவ ரதி ெம6ல ெம6ல நட&

வாச6 ேக#றி6 நி+றா

ெம6ல அவ

தா

தT[ தி

இற

கி வ&தா+.

க6லா6 இ

"ப பா/ தா+ இவ

ரதி அவT ' ெகா ப

கினா

")

அவ+ அவைள பா/கவ 6ைல

ேக#றி6 த < ச த" வர ெசD ைகைய கா டேவ அவ+ ப<ய 6

5பத#காக எ < ஒ

மAச

ேராஜா

ைவ

,

அ"மா ெந

க ெசா6?வா மAச

தா+ அவ

மAச

ேராஜாைவ ப

நிற" ம கினா

கலமான

என அ

.

கி ட வ&த தT[ ெசா+னா+ எ+ன ரதி உ"ைம இர=

நாளாக

காணவ 6ைல ? 8கமி6ைலேயா? எ+$ ேக டா+. இ6ைல என ' என ' என ெசா6ல F<யாம6 அவK ' அLைக தா+ வ&த

எ+ன ரதி ஏ

" ப ரEசைனேயா வ J <ைல ? ெசா+னா

தாேன ெத2!" ஏ+ இ5ப அLகிறJ/? அழாம6 ெசா6?" ஏ

" ெக65

ெசDய\மா? ெசா6?" ப ள J[ அழாைத!" ரதி என அவன வா/ ைதக

வ&தன. ேக#ைற ப < தி

ஆதரவான

&த அவ

ைகைய ப <

அவ+ ெசா+னா+ உம ' எ+ன ெக65 ேவ\மானா?" நா+ ெசDவ+ எ+ன, ஒ+$" ேயாசிகாம6 ெசா6?" ஏ+ அLகறJ/ எ+$ தT[ அ+பாக ெசா6லேவ,


ரதி ' ெகாAச"

ண : வ&தவளாக இ6ைல என ' வ J <ைல

க6யாண" நிEசய

தி டா/ அ5பா, வார சன> கிழைம அ5பா

வ&த:ட+ எ6லா ஒL நJ

'" ெசD ேபாவதாD எLதி இ

கைட அ"மா அ5பாேவாைட எ

கைத க மா M

களா? எ+றா

கைட வ J ைட வ&

.

எ+ன ெசா6?கிறJ/? ரதி என ' வ ழ

கவ 6ைல ஏ+ நா

வரேவ\" உம ' க6யாண" ெசDய வ வழ

&தவ/,

5ப" இ6ைலேயா? அவ+

காம6 ேக டா+.

அத# ' ரதி எ+ன தT[ பகி< ப=ணாைத! ல9 ம#ற/ எ+றா6 ப < கா

தா+ நJ

ேகா அ5பா: '

வ&

ேநர<யாக

அ5பா ைட எ+ைன க < தர ெசா6லி ேக க\"எ+றா தT[ தி

.

கி ட மாதி2 பா/ தா+ எ+ன ரதி ெசா6?றJ/ நா+

உ"ைம க6யாண" ெசDகிறதா? ல9 ம#றரா? நJ / எ+ன ெசா6?றJ/ ரதி? நா+ உ"ைம அ5ப< ல9 ப=ண வ 6லiேய! உம ' ெத2!" தாேன எ உ"ேமாைட இதிைல க= த

கEசி ஒ

மாதி2 இ

நா

கைட வ J ைட நா+ 8"மா

கைதEசி

ேபாகிறைத க=< ேட

ெசா+னா ஏ+ ேபாD 8"மா அ&த ப < கா

கிற ரதி ேயாைட கைத கிறJ/ அ=ணா? இ

ந6ல

இ6ைல எ+$ ெசா+னவ ேகமா. நா+ ெசா+னனா+ உ"ம ைட ந6ல வா

க=

க தா+ ேபானனா+ எ+$, உம ' எ+ன ப <Eச

உ"ேமாைட 8"மா ந பா தாேன கைத தனா+ உ"ைம ல9 ப=ண ற+ எ= நிEசய" ஆகிவ ெகா

எ5பவாகி?"

க ேபாற+ எ+$ தாேன ெசா+னவ.

ேபா6 ஒ

ப <ய 6 கச

ப#றி ேக

வ ப <

உண/: ைகய 6 இ

? உ

F<யவ 6ைல வ

கவ மனா

ேராஜா ைக

ேபால அவளா6 ேம?" கைத க நாK" ேத< ேத<

கK ' வ J ைட ெசா6ல பயமா? எ5ப<

கK ' மன8 வ&த " )

பல" இழ&

&த மAச

F<யவ 6ைல அ5ப ஏ+ எ+ேனாைட ஒ9ெவா கைத தன J/க

5பX/ எ+$ தT[

கி உதி/&தன.

நி கி+ற நில" நLவ ேபாவ

( ெதாட

? நா+

கK '" இ+வ #ேறச+ கா

வா/ைதகைள ெசா6ல ெசா6ல ரதிய + கா6க வ Lவ

' அ

ெசா+னனாேன? என '" க6யாண"

அ"மா உ

நா+ நிைனEச+ உம ' இ

கி வ

ேவேற ஒ கி வா/ைதக

திைய க ட? ரதியா6 கைத க வ&தன.


தி5மண

க( ெசா6'க%தி

நிGசய 'க ப

கிற

(சி

இளைமய அறியா

கால

வய

ெசா$சான ப

,கவைல

அ பா அரவைண ப பய

கால

P

. ம

$

தவ 6% அதனா

ச மதி'க

கான பா;%

நிைல எ எ

ெகாEேட

தன'$

வ /டா

.ப றெக

ப; அவ) றேபா

ைக=

னைத

ப;'கைவ%தா(. த ப வா7கி

இ ப;ேய ம எ

ெசBவ

நிைன%

$

,இ ப

என'$

நிைறேவறிவ /ட ன

ெசா

லிவ /

அவைள பறைவக(

வ ேனா%ைத ெவள

நா

ைக ஓ;வ" ைன I ப

கிேற

ைக=

வ ைடெகா

%தா(.

ப;%தா

ைல ம

உன'$ உ

. த

உ5Eேடா;ய $; ப

ைகைய

ைக ஒ5 தைலைம நட'கவ

க;த:மிலைல, . அவ

ன ம

ைல.

ெதாட6#மி தி5மண

ைல. எ

ைக இ ப;ேய இ5"தா

வயதாகி

35

.

ைம வ லகி ெச7ைமயாக

ைக தி5மண

வா*'ைக நக6கிற

என

ேபாB உ

இ ேபா வ

.த ப ,

வா*'ைகைய நிைன%

த த

ைகைய

க8ைடய

ைல.

இன

. அவ6க( ப;%

என'$ ேவE

வ 7"த

வ ைடெப0றன.கால

வ ேனா%

வா*'ைக அைம'க :;யவ

ைல.அ மா ேக/டா எ

பா6.அவ6க(

அ மா

ந ப

ேபான

நிைன%தேத இ

. நா

ைவ%திய

ைகய

அவ(

. அ பா காலமாகிவ /டா6.த ப , த

வ ேனா% வர3மி

ெவள நா

அவ( வ ேனா%

ந6A ஆக ேவைல ெசBதா(.அவள

வ 7"த

ஆசி<ைய. அவ6க(

ேபா

:ய0சிய னா

ேபா

னா

றி

:;%

# அவ( ம9

அழகி

வ5ெமன

காதலி

ேபாக ெவள 'கி

வ 5 பமி

ப;%

ைகய

%தன6.

வ ேனாத ெசா ெசா

.அவ

ெபா

1 ேபா

காரண

ச< ப/ தன

ெச

:ைன"த

வ"தா(.

தி<"தன.இ ப; இ5'$ ேபா

வான பா;க( ம

கைத'க

'

அ) ப ெப0றா6 :;ெவ அத

வ ேனா%. ம

ைல.. வ ேனா% ெதாட6" ைவ%

P%த ப (ைள அதனா சய 'கிள

வ5வா

ெசா'கி அவ8ட

நிைன'கவ

ெபய5ைடயா(.

ெசழி #ைடயா(. அ மா ,அ பா'$

Z< நா/கள

AI/ட<

ப .

)

ல ெபEணாகேவ வள6"தா(. க

$

கபட

ெத<யாத நிைல.அ மா

ைக எ

ப (ைளக(,இவ(

ெச

கால .க(ள

ஆன"தமாக வ ைளயா;,க

பா6%தவ6 மய

- 1

கைத ெதாட6)

கலியாண

ல நிைல'$ வ"

இ"த ச"ேதாஷேம

.அ மா த ப = ,த

ைக=

ேபா

.என

ஆைச

வ /டா6க(. இன என'$ எ

அவ6க( வ 5 ப யவ6கைளேய


தி5மண ம

ெசB

ைக ெசா

ெசா

ெச

ைவ ேபா . அவ6கள

1கிறாB.இ ல ச< எ

ஆைச ப; வாழ/

ைலய மா நா

அவ6க8ட

னேவா ெசB எ

அ7தா(.தன

கைத'கி

ஆ0றைம=ட

P%த ெபEண

. எ

ேற

'கைள'$(

வா*'ைக இ ப;யா ேபாக)

என வ 'கி வ 'கி அ7தா(. அ ம

இர3 எ

ைக தா

ேலா5

ேபGைச ெதாட

றாக இ5"

கினா(.அத0$ த ப = ,த

என $தி%தன6. ம

ைக அவ6கைள சமதான ப

ஆனப;யா

நட'கா

கலியாண இ

ெசB

ேவ எ

இ5'க

நா

பரவாய உதவ எ

றா(.

நா/க(

த ப ,த

கவன

கவன %

தி5மண

ைக

ேபா றா

.

ப (ைளக8ட

தன %

வத

வாேள எ

கவைல=மி

அ மா ம5%

லாம

றா

வ சிகிGைச'$

ைக=

ேநாயாள

அ மா

ேராக

ெசB

ப ;'$ .

ைகைய

வ /ேடாெம

அ மா3'$ ஏேதா இழ" வ5ட

.மைனவ =ட)

.

ெபE

வ /ட

ேபால

ைகய

'$( ெச

:

ைக வ @

வ/; @

ல ெச

அ மா ெவள ய

ைல, ந@

னறிவ %தலி

அ மா எ

வ"த ேபா

ெக

கா ஸரா+லி

றா(. ---

. ப (ைளக8'$

லா ெசBைகய

றி. ம

ல'$/; ஜி மி $ைர%த

ஒ5

ைக ேவைல'$ .அைத'ேக/ட

வ ேனா%ைத அைடயாள

தாேன என ேக/க ,அ மா ஆமா

அவள

தாயக

தன ய இ5"தா.

க( யாைர பா6'கேவE

நா

க( கா/; இ ப;ேய D0

ைக வ/;0$ @ வ"தா வ/ @

கள

இ5 ெபE $ழ"ைதக8ட

றி5"தா(. அ மா ம/

கணவ

ம0றவ6'$

கவைல. இவ( இ ப;

வா(.வ ேனா%தி

இ5ப

ஊ6 D0றி' கா/; ,ேகாவ

:தலி

றா

.

. நா/க( நக6"தன.

வ"தி5"தா

ெச

ேக/டா

ஊ5'$ ேசைவ

ெசB

வ5வா. ம

ெநகி*வா(

வ ேனா%

நா( ம

ைகேயா

கைத பா6க(.இ ேபா வ ேனா%தி இ5"த

ெசBயா

வ ேனா%தி வ

மன

ேநாயாள க8'$

:;=

அ மா3'$ ம/

இவ8ைடய ைவ%தியசாைல'$ பா6'ைகய

வாழ

ெச1%தினா(.

இ ப; இ5'ைகய :ைறய

வாழேவE

ஆ%ம தி5 தி என'$

இ5'கிறாேள! நைள'$ என'$ ஏதாவ ம

களாவ

நி மதிேயா அைதG ெசB ெச

ைக

மகி*Gசியாக இ5"தன6. ஆனா கவைல ப/டா(.ஆனா

க(. ந@

ந6A ேவைல Pல

கிைட'$

ச<, உன'$ எ

உ5Eடன

ேவைலய

வைத ேக8

ைன திேரசா கலியாண

த ப=

தா , O

அ ப;ேய இ5"தா

ஆன"தமாக

ச"ேதாஷமாக

. அதி

%தி

ைக=

ேபா

ேக/டா(. அத0$ த ப ந@ இ ப;ேய

ைலயா? அ ப; நா)

ெசBேவ

ெசா

ஆைச எ

எ ப;

ைல அ

ெசBயவ

நா

ப (ைள $/;க8ட

)ைடய

உண3 உE>

( ெதாட5

என வ னவ, வ ேனா% இ இ )

ைகய

வ@

தா


மலராத ெமா/

'க( (மல6 – 15) அவ( ேவைல'$ ேச6" கா<யாலய வாசலி ெதா

சில வார

ஒ5 தபா

கள

ெப/; ஒ

ைற

க வ /;5"தா(. அதி

மாணவ,மாணவ க( தம வ5 ப $றி%

கைள= ,அப அப அத)( ேபா

அ"த ெப/;ய அவ( ம/

சிலமாத

க( ெச

கா%தி5"த ெபய6 இ

றி5'$

, ெவள ய

ைல, ப <%

வ6ணைண=ட ெகாEட

ேம அைத திற"

. அைத தன

ேமைச இ7 பைறய

ைகைபய

ேபா/

ெகாEடவ(, ெவள வ"

ச"ேதகமி

மிக3

வ/ @

ெச

வ/

' ெகாE $ள %

, யா6 தா

பேத எ7திய பேத. தா

எ7தியவ

அ"த மட1

உைடமா0றி' க( எ

லா

அதி

. யா<ட

அ"த மடைல ெப/;ய

ஒ5 ஆணாக%தா ெபயைர ேபாடவ

இ5'$ ைல ஏ ைல?

எLதிய 5"த கவ ைத=

ேக/ப

தா

ைல?

#ைத%

வ ட நிைன%தா(, நிைன%தா( அைதப0றி அவ( யா<ட

தா

ம9 E

. அைத அைமதியாD மனதிேலேய

ைல.

@ நா( காைல ந@லா வ/ சா6மிலி அ

அைத

,

$(ள ெச;, மர

D0றி வ"த

வ/ @

றா(. பா/; தா

ம9 E

'

ேதா/ட%ைத D0றி வ"தா(. அைத D0றி

ைன ேயாசி'க ைவ'கிறாேன ெத<யவ

Iறவ 5 ப3மி

ப ;%

ைவ%தா(. வ5கி

வ சா<%

ைவ%

ஓ;'ெகாE;5"த

ைல. ஏ

அவ( மனதி

உ(ேள ேபா/டவ6

வள6%தைவ வள6%தைவ.

ேபா/;5 பா6க( எ எ

நல

அவ8'$ ஒ5 தன ரசைன. அ

அவ( மனதி

அவ8'காக

ைல. ேவைல :;"த

ேவைலயாக பா/;ய ட

'ைகயைறய

அவ( ஆைச=ட

வா(.

ெகாEடா(.

அவ8'$ . பா/;ய ட

வ5வதி

, ஆனா

. அவ8'$ அ

ைக ைபைய ப

%

$ ெசB

பா6%தா( . ரசைனயாக கவ ைத , அழகான

லா

ெகா

மட

அவ( ெபய6 இ5"த

நா/க( அவ8'$ ேவைலய

$ உ(ள

பா(. அவ0ைற ஒ7

அ"த ெப/;ய

எ7தி இ5"த

வ @ வ"தவ( :த

.

றி ெத<வ %தன6.

இரE %

,

வத0$.

ேசரேவE;யவ6கள ட

அ"த :ய0சி'$ பல6 அவ8'$ ந

கைள=

சாவ அவள டேம இ5"த

$றி #கைள எ ேந6ைமயான :ைறய

ப ராய

'$ ெவள ேய நி0பைத பா6%

$ ஓ; வ"தா(.

வ /ட ப'க%


அ'கா எ ப; இ5'கிற@ நா

நல

நா)

க? எ

ேக/டப; அவ( ைகைய ப ;%தா(.

ந@ எ ப;? ேக/டா( ந@லா சி<%தப; .

தா

ெகாE

.

ஆனா

அ'கா ஆனா

இ7%தா( :க%ைத Dழிேபா/

....எ

'

ன; ? ேக/டா( ந@லா

ேசாதைன வ5

'கா அ

தா

ேயாசி'கிேற

.

பயமாய 5'கா? ப;'ேகலயா? நா

ப;'கிேற

ஏறமா/ேட

தா

அ'கா, ஆனா

கிற

.

சில

ஆ கா.. பய படாத, பய படாத ,ெகாE :7மன% அதிக

இ"த மரமEைட'$

வா ெசா

Iறிய ந@லா அவ( தைலய

$/டாைத

லி%தாேற

ெச

லமாக $/;னா( .

ேகா'கா மEைடய ல இ5'கிற

ேபாய ட

றா(

சா6மிலி. அைதேக/ அ'கா எ

றா

றாக சி<%தா( ந@லா . , அ'காதா

றவ( ந@லாைவ க/; ப ;%

' ெகாEடா(

சா6மிலி . ந@லாவ

ெச5கி ைவ%தி5"த ெமாைப

யாராB இ5'$ெமன எEண 'ெகாE ேவ எ .

யா5 ன; எ

அைத எ

%தா(

ைல அவ( சிேநகிதி ல'சிதா தா

ேபான

,

ன ெசBகிறாB? ேக/டா( ல'சிதா அவள ட

இ5'கிேற

N. ந@ எ ப; இ5'கிறாB ேக/டா( ந@லா பதி1'$ அவள ட

என'$ ேபாறி

கா இ5'க; . சீஈஈ எ

உன'$ \3தாேன ,ஈவ ன ஏ

அ;'க,

; ?என'$ வ/ @

எ ப பா%தா1

வாேய

ற( ல'சிதா, ; வ/ைட, @ ேக/டா( அவ(

ேவைல நிைறய இ5'க;.ெசா

உன'$ வ/ @

ேவைலதா

. ச0

னா( ந@லா

ேகாப

ேபா

ேபசினா(

ல'சிதா. அைத ேக/ட

ந@லா'$ சி< ேப வ"

)ைடய பா/;ைய யா5

ைல ,பா/; வ/;ல @ தன ய;, அ

ந@ வரா/; இர; ,நா

க இரE

ச<ய; ,ச<ய; .வ/;ேல @ எ அ ப; ஒ ந

வ /ட

மி

லாய 5'$

தா

O'கி' ெகாE ேப5

ன; வ ஷச

ைல, கFAசி வாேற அ

தா

.

ேக/கிேற

ேனா .ெசா எ

.

இ7%தா( ந@லா. ேபாகமா/டா ேகாப ேல

றா(. ந@=

தா

க. .

? ேக/ட( ந@லா. வ"தா


ந@ வ"த ப ற$ ேயாசி ேபா வாேய

க ேபாகலா

ெகா(ேவ

னா(. அ'கா நா

வ/டதா @

. :த

நி0கிேற

%த

அவ( தாB ,அவ( த ப =

உதவ யாக இ5"தன6. அ பா/;ய

சிேனகிதி வ/ @

அவ68ட

கட0கைர ப'க

ந@Eட மாத

க8'$ ப

ச"ேதாஷமாக இ5"த

ெச

கிறா(.

அவ8'$ எ ப3

அவ( பா/;'$

அ)மதி=ட

மணலி

அவ8'$

ேபசிைனயாம; எ

ெப<ய ெப<ய ச"ேதாச .

'$ ெச

ற ந@லா , மாைல

வ"த

. அவ8'$ மிக3

றா(.

கட0கைர ப'க .

நட"தப; ,உன'$ ெத<=மா? கFAசி'$ வ/; @

அவ6கள

'

.

;. சா6மிலி பா/;ைய பா6பதாக I

சா6மிலி=

பா/;ைய பா6

றா(.

ந@லாவ 0$ மகி*சிைய ெகா

ச< வேர

யாண

றா( ல'சிதா.

கFAசி சிலமாத

கள

P%தவ( ,ந@லா தா

இைளயவ(, ல'சிதா அவ6க8'$ ஒ5 வழி கா/; : அவ6க8'$ அவ( எ ேபா ஆகா அ ப;யா எ இ

.

சா6மிலி ெசா அ

ன ெசBயலா

.எ

நிைறய அறி3ைர I

ற ந@லா, ந@ எ

கைள வ /

ேபாய

அவ6கள ெச

பவ(.

வா(. வாB தாேன

ைலயா கFAசி ? ேக/டா( அவள ட .

இFவள3 கால

பழகிய உ

கைள வ ட யார; ெப<

? ேக/டா( கFAசி

அவ6கள ட . கFAசி=

ல'சிதா3

:

ேன ெச

லவ/

னா

தலாக நட"

வ"தா( ந@லா. அ

$ ஒ5 ஓட%தி

அ5ேக மணலி

இ5"

தன

$றி # #%தக%தி

க0பைனகைள எ7தி' ெகாE;5"த பாA'க6, எேத6ைசயாக Oர%தி ந@லா ெச

வைத பா6%

வ /டா

அவள

நிைனேவ உ(ள

அளவ

லா ஆன"த

அவ( ஏ

அவன ட

ஓ;ன.

மாத

க8'$ ேம

அவ8'$ மிக மதி # த இ ப

ெகாEடவ)'$, அவைள' கEட

ெபா

கி ஓ;ய

.

$ வ"தா(? யாைர பா6'க வ"தி5 பா( என பல ேக(வ க(

அவைள எ ேபா :த ஆ

.

:த

ச"தி%தாேனா அ

கட"

வ /ட

ம<யாைத=

வ 5 ப%ைத எ ப; அவள ட வைர தவ கைலகழக%தி

கிறா

றிலி5"

. அவேளா

ெகா

ெத<வ

பா ப

ேபD

இ ேபா

. அவ( ேம

இ5'$

ெத<யாம

.

வ /டா( அவ)'$ மன%தி

அவைள பா6'க ெச நி

ஒ5 நா( அவைள பா6காவ /டா

வா

மதிேய இ5'கா

. அவ( அ

$இ

.

அவ)'$ கவைல வ"

.

லா


அவ8'$ வ

ஆனா

$ அவைள ச"தி ேப

எ ப; அவேளா ப

னா

ெச

கதிரவ

ேபDவ றா

கைரேயார

கா

. ஜி

திரE

திரE

மன

பட6"

. அவள

பற"

கா0

G ெச

எFவள3 Oர கல

கிய

வா வா என

வைத=

பா6%தா ெசB

கைள .

(ளன என எE>

.

&ைன நைடய . அவ

, #ைத"

$

மனைத அவள

ேபாடாத

அ;%

ேபா

ெச

$

1

அழைக

அைச"தா

அவ(

இய0ைக அழ$ அ(ள G

திற"தி5"த :

அவைள% ெதா/

G ெச ந

அவ

வா*ைகய

வைரகால:

ேவெறா அவ( த

ைககள

வா*வ ன

1

ேபா

மண

அவ

$ ந@ல வ6ண ப/டா அவ

அவ( ப கா0றி

னா

வ"தவ

அவ( ெசவ '$ எ/டவ ேக/ னா

)

னா

வ"த

அவைன அவ( ப'கேம

மனதி

,அவைள%தவ ர

நிைன%

' ெகாEடா

. # நிற கைர , க

# நிற றவ 'ைக

அவ( ேமன '$. &Gசி கா%தா; ஒ

கா0றி

பற ப

ேபா

கEக8'$.

திைச அவள இ

லா

தவ*"தாேளா அ

வ"த வச"த

எFவள3 அழகாக இ5"த

, அவ( ப

ைல.

ெம6லிய ந@ல நிற ேசைல, அகEட க

இ5"த

.

.

ெபE இட ப ;%ததி

அவ( அவ

$ #ற:

' ெகாE;5"த அவ( ேசைல .

G ெச

க8

.

அதிAட

கா"தெமன இ7%

அவ

,

ைன மர

ெவE அைலக( கைர வைர வ"

அவ)'$ அ(ள % த"த அவள

ெத

கட

.

கா0றி

அவ(

ந@லமாB

ெத<=

அவ( கால;க( #ைத"

றவ 'ைக ேபா/ கட

ைல. அ; வான

ந@லமாB அைமதியாக அைச=

:%தமி/

அழைக பா6%தா

ெச

ைல

எ7"

வ"த அைலக( அவ( அழகன ெபா0 பாத

ஈரமான மணலி பா6%தா

பா6'கவ

, அழகான அ"த கா/சிய ெதா/

அவ

வ டவ

ஓ;வ5

அ"த அைலக( தா ேபா

நிைன%

,

எEண ' ெகாE

ற $ள ரான மாைல ெபா7தி

உ5E

ஆைச=ட

அவ

மனதி

பGைச பசீ6 எ

உ5E

வரவைழ%த

அவ)'$ ெத<"

. அ;ய

.அத

ப எ

:0றாக தா*"

பட"தி5"த ம

தைல நா( எ

, நிலா ! அவைள அைழ%தா ப

ப'க

ேநா'கி வசியதா @

ஆைசேயா அவ

.

அைழ%த

ைல.

அவ( சம9 ப தி

ெச

தி5 ப னா( அவ( . பாAக6 வ5வைத கEடா( .

ம9 E

அைழ%தா

. $ர


அவ ந

இ ேபா

அவ)ைடய ெபயைர= , அவ

றாக ெத<"

ைவ%தி5"தா( ைவ%தி5"தா(.

தி5 ப யவ( அதிேலேய அ ப;ேய ச0

அச"

கா0றி

பற"த ேசலைய அவ( ைகக( ஒ

அ5கி

வ"

:;யவ

#ைன ெபயைர=

அவைள பா6%த ேபா

ேபாB நி

'கி, ஒ

றா( .

'கி ப ;%தன. ;%தன

அவ( கEகைள அவ

பா6'க

ைல.

அவ( அண "தி5"த க5 #' கEணா; அவ( கEகைள மைற%தி5"த வண'க

எ ப; இ5'ற@

வ னாவ னா ன

அவ( அ5கி

ெச

.

அவ( அைட"த திைக ப லி5"

:த எ

க ? மிக ஆைச=ட

.

க எ ப; இ5'கற@

க?உ

இ5"த

கைள%தா

உட

பதி

ேக/கிேற

வரவ

ைல.

றா

ம9 E ந

றி எ

ந@

க( ? அவ( ேக/டா(. ேக/டா(

றா( ஏேதா தி

கைள ச"தி%தா

ந@லா ப ம9 E

'கிடடவ( ேபா

எ5ேபா

, ம9 E

ேபசி' ெகாE;5"தைமயா

தன ய வரவ திய

வ ைட ெப

வைத கEடா(.

அவ( மன

'$

ேபா ச

அவ

ன; இ

ேகேய நிE

கள ட%தி

ற(.

ப;'கிறவ

ச<ய; இன யாவ

வாேய

அவ( தி5 ப அவ தி5 ப பா6 பைத= ஏ

நா

?அவ( த

ெச

.அ

Iறி,

,கவைல=ட கவைல=ட

.

ற இட%தி0$ வ"தன6.

? ேக/டா( கFAசி, தா

அவ

என Iறி அைழ%

ைன கEட Gெச

கைத%தா

ல.

ற வழிைய பா6'க ,அேதேவைள அவ) பா6%ேத

ைன தாேன ேக/

சா" ( Bonn )

கட ப/

அவன ட

ைன

கEடா( கEடா(.

அவைன தி5 ப

மல5

/;ேய /;ேய?

ச/ைட=மா யார; ய

சிேனகிதிக( அைழ%

வ"ேத

கடமாகேவ இ5"த

அவைள ேத; சிேநகிதிக( அவ( நி ேவ/;=

.

ைல ைல.

ைல சிேனகிதிக8ட

ெச

றா

அவைள அைழ%தன6.

அவ( உடன;யாக ேபாகவ இ

" நலேம எ

கி வ /டைத கEட அவ( சிேனகிதிக(,

அவ( பAக5ட நா

,

.எ

,ேகாப %

ன%

'காக பா6%ேத

' ெகாEடா(.

.எ


( ஆ+மிக ப க தி6 பழய ைசவ )ராண ெசா6லப

கிற ஆ=டா

ப#றி அறி&

ஆ=டாK" தி மிய 6 சில ந6லைவக அவதார ப

க ஆ=டா

ெகா

ேவாமாக! )

5பாைவ!"

நட த ப தி உண/: பரவ ைவ க ெதDவ

உல' ' ம=

வத#கிண

கள>6

" ம=

" வ

வதாக ெசா6ல

Fைற உலகி6 அவத2 தா/

இவ/ சிறி வ6லி ) P/ ந&தவன" ெவ< ெவள>ேய சி+ன சி$மியாக வ&ததாக:" ெப2ய ஆ;வா/ அவைர தன

மகளாக க=

வள/

ேகாைத என ெபய/

வ&தா/ எ+$" ைசவ வரலா$

I$கி+ற ஆ=டா

தி

மா? காகேவ வா;&தா/

இவ/ த&ைதயா/ தி தி

மா? ' ேபா

அழ' பா/ வ&தா/ இவ/ தி

தி

மா? ' ெகா

மாலிட ேத காத6 ெகா=

இ5ப< ெசD

த நாEசியா/ எ+$" அைழ தா/க

இவ/ மா/கழி மாத தி6 ேதாழிய &

" மாைலைய

" F+ேன தாேன Fதலி6 R<

ப +னேர தி

வ&ததா6 இவைர R< ெகா இ

மா? காக க

,

ட+ அதிகாைல நJ ரா< ேநா+)

மா? காக பா<ய பாட6கேள தி

5பாைவ எ+T"

பா8ரமா'". ஆ=டா

தி

மாைல காதலி த ஒ

ெப= கவ ைஞ எ+$ எம ேபர+பா6 இவ/ தி மகி;&

மத" ெசா6கிற

காதலி+

மாைல ேநா கி பல கவ ைதகைள பா டாக பா<

ளா/ அதிேல காத6 ரச" த

அதி6 ஒ+$ இ 'க#

இ&

ெப=, இவ/தா+ Fத6 வ&த

")" பாட6க

ேக காணலா"-

ர" நா$ேமா கமல5

நா$ேமா

தி

5பவளE ெச9வாDதா+ தி தி

5 ெபாசி த மாதவ+ த+ வாD8ைவ!" நா#றF"

5)#$

இைடேய நட&ததாக நிைனயா பா

தி

'ேமா

ேக கிேற+ ெசா6லாழி ெவ= ச

இ&த காத6 நிைற&த பாட6 ஒ ெகா=

வதாக நிைன

ஆ+மா: '" உ

பல உ=

ேக"

ெப=\ '" ஆ\ '" ஒ

ஆ+மா இைறவைன ேசர ஆவ6

பா/தா6 அ

ள காதலா'"

கட:K '"


இவ/ ஒ ேச/&

நா வ

தி

வர

க தி6 க6யாண ேகால தி6 தி

டதாக ப=ைட இல கிய"

இைறவைன காதலி வ ழ க5ப

ஒ+$ I

த6 இ

, ஆ+மா க

ேக ஆ=டா

. F தி அைட&த ஆ+மா க

பரமா மா எ+T" இைறவேனா ...................................... ஆ+மக மன>த/க

I$கிற

மாைல

கைத Qல"

இ9வ=ணேம

ேச/கி+றன.

சி&தைனக

ேமேல பாச" ைவEசா ேமாச" ப=\வா

காைச ேச/தா6 களவாண பச

க ஏமா தி பறிபா

கட:

ேமேல பாச ைத ைவ!

க யாரா?" எ

மன

' ஏமா#றேமா

+பேமா ேந

க!

க!

:" ெசDய F<யா

மி6ைல.

............................ ச

'க

கி வ Lவ

", )திய '

ள>/ப

" மர

'

இய#ைக அழி த வர" ப ற5ப

" இற5ப

" உய /கK ' க/ம வ ைன பய+

இைத எ6லா" க=

கட&

கால

=

ேபாவ

தாேன

இைறவ+ அழி த வர" இ+ைறய

யர" நாைள மைறயலா" இ+ைறய உற: நாைள

ப 2யலா" மன>த வா;வ 6 இ

தாேன நியதி!

................................ அைசயா ெபா அ

ெதாைல!" ேபா

உற:க

ப 2: வ

" ேபா

&தாேத!

உய ைர ைவ காேத

ஆைடகைள மனதி6 உ

ஆைச ைவ காேத

ேவதைன படாேத!

ற&தா6 ம

"

ள ஆைசகைள

றவ இ6ைல

ற&தா6 ம

ேம

றவ யாகலா". ................................. உ

கK", சிைலகK", Rல

கK" கட:

இ6ைல இைவ யா:" கட:

ஒ+$ இ

' எ+பைத உண/ த

மன>தனா6 அைம கப டைவ! க=\ ' ெத2யாத கா#$ நா" உய / வாழ எ"ம அ எ

அவசியேமா

ேபாேலதா+ இைறவ+ க=\ ' ெத2யாம6 '" நிைற&

க6லிT

&

ேதைர '" க

)6?ணேவ த&

எம '

ைணயாகி நி கி+றா+

5ைப உய / '"

ேபா#$" ந" நாத+ அவேன ந" இைறவ+.


( ப< ததி6 ப < த வ டய" ) )#$ ேநாD சீனாவ 6 'ைறவாக இ ெத2!மா..? இ “சாயா” இ

5பத#கான காரண"

தா+ அவ/கள>+ )#$ ேநாD ம

இ&தியாவ 6 பய+ப

&

..!

" வா/ ைத ஆகி ேட இத#'"

சீனாவ #'" எ+ன ெதாட/)? ஏ+ தைல5ைப சீனா:ட+ இைண

ள J/க

இ5ப< நJ

சீனாவ #'" ெதாட/) உ= ம+ன+ இ

ேக ப

)2கிற

&

ேசா/: ேபா'" என எ=ண ஒ

இைலைய நJ 26 ேபா

ெகாதி க ைவ

Aசிவ5) நிற தி#' மாறிய

உ#சாக" கிைட த 'தி க ஆர"ப

. இ&த சாயாவ #'"

. F+) சீனாவ 6 ெஷ+ ந

&தா/, அவ/ ச#$ உட6 ேசா/வ 6 இ

இைலகளா6 தன க

எ+ற ஒ ளா/. Qலிைக

ஏேதா ஒ

ளா/. நJ 2+ நிற" திMெரன

. 8ைவ

பா/ த ம+ன

')

.அ9வள: தா+ ம+ன/ மகி;Eசிய 6

தா/, இ

ஆர"ப வரலா$. அ

நா" ேக

வ 5ப ட பEைச ேதய ைலய +

" இ+$ அ

வா/ ைத!" பய+ப

த ஆர"ப

ள>

' தா+ சாயா எ+ற

தா/க

.

ப +) ேதய ைலய + மகிைம உலைக ஆ சி ெசDயேவ ஆர"ப

.

இ+றள:" பEைச ேதய ைலய + ஆ சி 'ைறயவ 6ைல.இத#கான காரண" அதி6 உ

ள உய/தரமான ஆ+< ஆ சிெட+

ெச6கைள அள: ப

தி எ" உட? '

ெச6ைல '" உய / ெகா

)

ச தி நிைற&

பல+ கிைட கிற கீ ைரக

. கிm+ M என5ப

அ< கிற

சா5ப

டத+

" பEைச ேதய ைல நJ 26 பழ

ேபா+றவ#றி6 இ

ேநாெயதி/5) ச தி இ

தா+. அதாவ

கி+ற கிm+ Mய 6 ேநாெயதி/5)

க5 கிm+ Mய 6 பல ஆ5ப

.ஒ

காDகறிக

ெச+$ ஒ9ெவா

வா;ைவ ஆர"ப 5ப

பEைச ேதய ைல எ+$ அைழ க5 ப

ப m ேர<

5ப

ேபா6 இ

மட

,

'

5பதா6 எ"ைம தா '" பல ேநாDகைள வ ர <

.

'றி5பாக மா/பக )#$ேநாD, க6sர6 )#$ேநாD, இத+ ெச6க உ

வாகாம6 த

கிற

. இ&த கிm+ M பாவைன சீனா ம#$"

ஜ5பான>ய ம கள>ட" அதிக" காண5ப அழி:கைள ச&தி ேபா

&த ேபா

கிற

. இதனா6 தா+ பல

" வ ஷ தி+ ம திய 6 வா;&த

" உலக அளவ 6 சீனா ம#$" ஜ5பான>ய ம கைள )#$ேநாD

அதிக" தா 'வதி6ைல. கண ெக

5ப + அ<5பைடய 6 )#$ேநாD

'ைற&த நா<கள>+ ப <யலி6 Fதலிட தி6 ஜ5பா+ ம#$" சீனாேவ இ

கி+ற

.!)#$ேநாய 6 இ

ஜ5பான>ய ம க

ம;வ

&

சீனா ம#$"

எ" நா <6 இல'வாக

கிைட '" இதனா6 தா+.! நா" தா+ கவன>5பதி6ைல.! பா

ப < தா6 பகி

.!


கவ ைத

23 வாசக/ உ கK ' ப < '" என ந")கிேற+

என

", இ+T" ஆ$ எL தாள/கள

அட

கி!

" ஆ க" இ&த @லி6

ளன.

இ"Fைற Q+$ எL தாள/க

)திதாக இைண&

கவ ைத

கைள சிற5ப

அவ/கள

இைண: '" ந+றி Iறி, என

ேசைவய 6 ப

ளா/க

' ெப$" அைன

, இல ககிய

எL தாள/கைள!"

வரேவ#$ இ"Fைற இ&த இத; சிறபைடகிற இ&த @ைல இைணய தி6 இலவசமாக இர= ஒ

Fைற ெவள>ய

என

. மாத

வத+ Qல" தமிL ' நா+ ஒ

கK ' சி$

ெதா=ைட ஆ#$வதாக எ=\கிேற+. இதி6 எL

5ப ைழக

"இ

5ப + ம+ன> க:". க:"

Profile for Kavi.Meena

Kavithei Pookal 23  

This is the 23 installment of Kavi Meena's Tamil Magazine. As always, it is full of Poems, Essays Stories and Recipes

Kavithei Pookal 23  

This is the 23 installment of Kavi Meena's Tamil Magazine. As always, it is full of Poems, Essays Stories and Recipes

Advertisement