Page 1

Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vaihtuva teema: 15 Asuntotuotanto Helsingin seudulta

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 | 16 21.9.2016


SUHDANNEKUVA

Muutos (%)

Helsingin seudun tuotannon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden tuotanto oli seudulla arvion mukaan reilut 3 % korkeammalla tasolla. Tuotannon kasvu jatkui myös koko maassa, mutta valtakunnallisesti kasvu oli Helsingin seutua hitaampaa. Koko maan tuotanto kasvoi huhti–kesäkuussa noin prosentin edellisvuodesta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuo-

4

tanto oli Helsingin seudulla keskimäärin 2 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Koko maassa tuotanto oli 2 % vertailuvuotta alemmalla tasolla. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista suhdannekehitys jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä vahvana erityisesti palvelualoilla: liiketoiminta kasvoi liike-elämän palveluissa, rahoituksessa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kotitalouden palveluissa. Myös informaatio- ja viestintäalan liiketoiminta kääntyi taas kasvuun, ja kaupan alan lasku pysähtyi. Jalostusaloista rakentamisen kasvu oli erittäin vahvaa, mutta teollisuuden kehitys oli edelleen melko heikkoa. Alueen yritysten suhdanneodotukset heikkenivät alkukesän aikana teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta pysyivät lähes ennallaan palvelualoilla. Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrän trendikehitys oli vahvaa viime

Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

Muutos (%)

Helsingin seudun tuotannon kasvu edellisvuodesta kiihtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Myös työllisten ja työpaikkojen määrä lisääntyi vuotta aiemmasta. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2016 toiselta neljännekseltä.

vuoden loppupuolella, mutta on sen jälkeen tasaantunut. Vuoden takaiseen verrattuna seudun työpaikkojen määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 2 % ja työllisten määrää reilun prosentin. Koko maassa työllisten määrän trendi pysyi kuluvan vuoden alkupuolella lähes ennallaan. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrän lasku tasaantui viime vuoden loppupuolella ja työllisten määrä kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden toisella neljänneksellä koko maan työllisten määrä kasvoi noin puoli prosenttia. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrä oli vajaat 2 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Koko maassa työllisyys oli noin prosentin alle vertailuvuoden tason.

3

Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

2,5 2

2

Helsingin seutu Koko maa 0

1,5

Helsingin seudun työlliset

1

Helsingin seudun työpaikat

0,5

Koko maa työlliset

0 -2

2015/3

2015/4

2016/1

-0,5

2016/2

110

Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

105

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

110

Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 2011 = 100

105

Helsingin seutu 100

100

95

95

90

90

2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2

Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat Koko maa työlliset

2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2

Koko maa


HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudulla, jonka maapintaala on 1,2 % koko maasta, asuu 26 % Suomen väestöstä, sijaitsee 31 % maan työpaikoista ja tuotetaan 36 % maan bruttokansantuotteesta. Helsingin seutu Helsingin seudun väkiluku oli ennakkotiedon mukaan 1 449 800 kuluvan vuoden heinäkuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli vii-

meksi kuluneen vuoden aikana 719 100 työllistä ja 760 800 työpaikkaa. Alueen bruttokansantuote oli vuonna 2015 noin 73 miljardia euroa.

Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Seudun työpaikoista 16 % on jalostuksessa, 59 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 25 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuudet ovat Helsingin seudulla huomattavasti suurempia kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla jonkin verran pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin seudun toimialarakenteessa on marginaalinen.

Erikoistumisalat Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Helsingin seutu on suuntautunut vahvimmin informaation tuotantoon ja välitykseen, tukkukauppaan ja muuhun logistiikkaan, liike-elämän ja rahoituksen palveluihin, muihin erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen, tutkimukseen, kehittämiseen ja korkeakoulutukseen sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti muiden Suomen suurien kaupunkialueiden profiileista.

Alkutuotanto 0,4 %

Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista 2015.

Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = 100 Sijaintiosamäärä (indeksi)

Radio- ja televisiotoiminta Kustannustoiminta Ohjelmisto- ja tietopalvelut Tukkukauppa: koneet ja elektron. Mainos- ja markkin.palv. ym. Elektronisten tuotteiden valmistus Tukkukauppa: muut alat Tutkimus ja kehittäminen Rahoitus-, ja vakuutustoiminta Laki-, hallinto- ja laskentapalvelut Liikennettä palveleva toiminta Televiestintä Järjestötoiminta Korkeakoulutus Taiteet, viihde ja virkistys Painaminen Kiinteistöalan toiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus Arkkitehti- ja insinööripalvelut

Jalostus 15,7 % Julkiset palvelut 25,4 %

Markkinapalvelut 44,9 %

Kauppa 13,6 % Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista 2015.

Alkutuotanto 4,5 %

Jalostus 21,5 %

100

125

150

175

200

225

250

Julkiset palvelut 28,5 %

275

Markkinapalvelut 33,7 %

Kauppa 11,7 %

Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla 2015. JALOSTUS

KAUPPA

Rakentaminen 41 %

Autokauppa 10,9 %

Painaminen 3,1 %

Elektroniikka 15,8 %

MARKKINAPALVELUT Konsultointipalvelut 23,6 % Kiinteistöpalvelut 2,6 %

Metalli 11,5 % Muu jalostus 10,5 %

Tukkukauppa 44,2 %

Hallinto- ja tukipalvelut 10,2 %

Koulutus 27,3 %

Virkistys- ja muut palvelut 14,9 %

Majoitus ja rav. 8,3 % Vähittäiskauppa 44,9 %

Julkinen hallinto 19,7 %

Informaatio ja viestintä 18,9 %

Rahoitus 7,6 %

Sähkö, lämpö ja vesi 5,5 % Kemia ja lääke 5,6 % Elintarvike 7,0 %

JULKINEN HALLINTO JA HYVINVOINTIPALVELUT

Kuljetus ja varastointi 13,9 %

Terveyspalvelut 26,2 %

Sosiaalipalvelut 26,8 % 3


TOIMIALOJEN VERTAILU

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi vuoden takaiseen verrattuna kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Yhteenlasketun henkilöstömäärän kasvu jatkui.

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 2/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta. Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lähes 2 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaisesta huhti–kesäkuussa 0,3 % ja rakennuskustannukset 0,5 %. Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuotta aiemmasta 4 % ja tukkuhinnat 3 %. Liikevaihdon kasvu oli vuoden toisella neljänneksellä voimakkainta rakentamisessa, liike-elämänpalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Liikevaihto kasvoi myös informaatio- ja viestintäalalla, kotitalouksien palveluissa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Liikevaihto laski teollisuudessa ja kaupassa. Yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi vuoden toisella neljänneksellä reilut 2 %. Palkkasumma kasvoi vuotta aikaisempaan nähden teollisuutta sekä kuljetusta ja varastointia lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Vahvinta kasvu oli liike-elämän palveluissa. Kaikkien toimialojen liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 9 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vuodesta 2011. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuuden ja kaupan liikevaihdon kehitys on ollut muiden toimialojen kehitystä selvästi heikompaa.

Henkilöstömäärä päätoimialoilla Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli huhti–kesäkuussa noin 2 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi vahvasti liike-elämän palveluissa ja rahoituksessa. Henkilöstömäärä laski ainoastaan kuljetuksessa ja varastoinnissa. Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2011. Henkilöstömäärä on kasvanut eniten liike-elämän palveluissa. Teollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kaupan alalla henkilöstömäärä on laskenut vertailuvuoden tasoon nähden.

Rahoitustoiminta Liikevaihto

Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -5

0

15

10

5

Muutos (%)

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännekset 3/20152/2016 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -20

0

-10

10

20

30

40

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 2/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -4

-2

0

2

4

6

8

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännekset 3/20152/2016 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille

4

-10

-5

0

5

10 Muutos (%)


TEOLLISUUS Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

120

Teollisuuden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

100

Henkilöstö 90

Palkkasumma Liikevaihto

80

Teoll. tuottajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

70

105

Henkilöstön määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

100

Teollisuus Kaikki toimialat

95

90

Teollisuusyritysten liikevaihdon trendi pysyi vuoden alkupuolella ennallaan. Alan henkilöstömäärä kääntyi kasvuun. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin yli vuoden kestänyt lasku pysähtyi kuluvan vuoden alussa ja trendi pysyi ennakkoarvion mukaan ennallaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Teollisuuden liikevaihdon lasku tasaantui valtakunnallisestikin vuoden alkupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto oli Helsingin seudulla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä arvion mukaan reilut 2 % edellisvuotta alemmalla tasolla. Teollisuusyritysten liikevaihtoa on laskenut tuottajahintojen halpeneminen. Kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa teollisuuden tuottajahinnat laskivat edellisvuoteen nähden 4 %. Seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 12 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut 4 %. Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alussa ja trendi kasvoi hieman myös vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuodesta teollisuusyritysten henkilöstömäärä kasvoi vajaan prosentin huhti–kesäkuussa. Myös alan palkkasumman trendi kasvoi hieman viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma laski vuoden toisella neljänneksellä vajaan prosentin. Vuodesta 2011 Helsingin seudun teollisuuden henkilöstömäärä on laskenut 8 %. Alan palkkasumma on vertailuvuotta 3 % alemmalla tasolla. Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 70 500 työpaikkaa.

2016/2

110

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Teollisuuden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

85

10

5

Helsingin seutu Koko maa

90

0

80

-5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

70 -10

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

5


RAKENTAMINEN Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

130

Rakentamisen liiketoiminta kasvoi vahvasti. Rakennusalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Arvion mukaan alan liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 13 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset olivat 0,5 % korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Alan kasvu oli vahvaa myös valtakunnallisesti. Vuoteen 2011 verrattuna alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla 16 % korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 5 %. Rakennusyritysten palkkasumman trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 6 % korkeammalla tasolla. Rakentamisen henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun vuoden alussa ja trendin kasvu jatkui huhti–kesäkuussa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärän kasvua oli 2 %. Vuodesta 2011 rakennusalan palkkasumma on kasvanut noin viidenneksen. Henkilöstömäärä on alalla vertailuvuoteen nähden 9 % korkeammalla tasolla. Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 48 900 työpaikkaa.

Rakentamisen henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Rakennuskustannukset

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

115

Henkilöstön määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Rakentaminen 105

Kaikki toimialat

100

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

Henkilöstö

2012/4

Rakentamisen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/3

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

15

130

Rakentamisen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011= 100

120

10

Helsingin seutu 110

5

Koko maa

100 0

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2016/2

2013/4

2016/1

2013/3

2015/4

2013/2

2015/3

2013/1

-5

2012/4

6

2012/3

90


KAUPPA Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti 120

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Tukkuhinnat Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

80

110

Henkilöstön määrä kaupan alalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

105

Kauppa 100

Kaikki toimialat

Kaupan alan liiketoiminnan lasku tasaantui. Kaupan liikevaihdon trendin lasku tasaantui kuluvan vuoden alussa ja trendi pysyi ennakkoarvion mukaan ennallaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan puoli prosenttia alemmalla tasolla. Kaupan liikevaihdon trendi pysyi lähes ennallaan myös valtakunnallisesti. Kaupan alan liikevaihtoa on laskenut osaltaan tukkuhintojen halpeneminen. Tukkuhinnat laskivat 3 % edellisvuodesta, kun kuluttajahinnat nousivat 0,3 %. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla kymmenyksen vertailuvuotta alemmalla tasolla. Tukkuhinnat ovat reilun prosentin alle vuoden 2011 tason ja kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vertailuvuoteen nähden. Kaupan alan palkkasumman trendi pysyi pitkään lähes ennallaan, mutta kääntyi loivaan kasvuun kuluvan vuoden alussa. Palkkasumman trendi kasvoi hieman myös vuoden toisella neljänneksellä. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi huhti–kesäkuussa puolitoista prosenttia. Vuoteen 2011 nähden alan palkkasumma on kasvanut 4 %. Myös kaupan henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä prosentin. Vertailuvuoteen nähden kaupan alan henkilöstömäärä on 4 % alemmalla tasolla. Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 104 400 työpaikkaa Helsingin seudulla.

95

2016/2

110

Kaupan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kaupan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

2,5

Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

0 100

Helsingin seutu Koko maa -2,5 90

-5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

80 -7,5

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

7


MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Majoitus, ravitsemistoiminta

130

Majoitus- ja ravitsemisalan vahva kasvu jatkui. Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan huhti–kesäkuussa 9 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendi kasvoi myös valtakunnallisesti. Vertailuvuoden tasosta alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 13 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Alan palkkasumman trendi kääntyi selvään kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla vuoden toisella neljänneksellä vajaat 6 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli 2 % korkeammalla tasolla vuoden toisella neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 15 % vuodesta 2011. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden 7 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 28 200 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

115

Henkilöstön määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Majoitus- ja ravitsemisala

105

Kaikki toimialat 100

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

Henkilöstö

2012/4

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/3

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

10

7,5

130

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120 5

Helsingin seutu Koko maa

110

2,5

0

100

-2,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

8

2012/3

90 -5


RAHOITUSTOIMINTA Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

120

Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

Henkilöstö Palkkasumma 100

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

110

Henkilöstön määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

Rahoitustoiminnan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu vuoden takaisesta kiihtyi. Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuoteen nähden alan palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 5 % korkeammalla tasolla. Rahoitustoiminnan palkkasumma kasvoi myös koko maassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan palkkasumma oli vuoteen 2011 verrattuna Helsingin seudulla kymmenyksen korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 5 %. Myös alan henkilöstömäärän vahva kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli huhti–kesäkuussa lähes 5 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuoden tasoon nähden alan henkilöstömäärä on kasvanut 4 %. Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 27 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.

105

Rahoitustoiminta Kaikki toimialat

100

2016/2

120

Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rahoitustoiminnan palkkasumma Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

Henkilöstö Palkkasumma

10

Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

7,5 110

Helsingin seutu Koko maa 5 100 2,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90 0

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

9


PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

130

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana.

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa. Myös valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen vahvasti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 9 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasosta liikevaihto on kasvanut 15 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa. Vuoden toisella neljänneksellä palkkasumma oli alalla 7 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi 6 %. Vuoden 2011 tasoon verrattuna alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin kymmenyksen ja palkkasumma vajaan viidenneksen korkeammalla tasolla. Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 119 500 työpaikkaa Helsingin seudulla.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

115

Henkilöstön määrä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Liike-elämän palvelut Kaikki toimialat

105

100

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

Henkilöstö

2012/4

Liike-elämän palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/3

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

10

130

Liike-elämän palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120

7,5

Helsingin seutu Koko maa 110

5

100 2,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

10

2012/3

90 0


INFORMAATIO JA VIESTINTÄ Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

140

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

130

120

Henkilöstö 110

Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

110

Henkilöstön määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

105

Informaatio ja viestintä

100

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto kääntyi taas kasvuun. Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi kääntyi viime vuoden notkahduksen jälkeen taas kasvuun kuluvan vuoden alussa ja ennakkoarvion mukaan trendin kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Trendi kääntyi kasvuun myös valtakunnallisesti. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla arvion mukaan 2 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vertailuvuoteen nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 31 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vuodesta 2011. Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendi pysyi lähes ennallaan kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden palkkasumma oli puoli prosenttia korkeammalla tasolla. Vertailuvuodesta alan palkkasumma on kasvanut kymmenyksen. Myös alan henkilöstömäärän trendi pysyi suunnilleen samalla tasolla. Vuoden takaiseen nähden henkilöstömäärä oli vuoden toisella neljänneksellä reilun prosentin korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut alalla 3 %. Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 63 100 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Kaikki toimialat

95

2016/2

140

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

130

Helsingin seutu

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

10

Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

5

Koko maa

120

0

110

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

100 -5

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

11


KULJETUS JA VARASTOINTI Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

120

Kuljetus- ja varastointialan kehitys oli edelleen heikkoa.

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi laski hieman kuluvan vuoden alussa. Ennakkoarvion mukaan trendi pysyi samalla tasolla vuoden toisella neljänneksellä. Koko maassa alan liikevaihdon trendi on pysynyt yli vuoden ajan ennallaan. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli huhti–kesäkuussa Helsingin seudulla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna puoli prosenttia korkeammalla tasolla. Alan liikevaihto on seudulla suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 5 %. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän trendin lasku tasaantui kuluvan vuoden alussa ja trendi pysyi ennallaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärän laskua oli vajaat 3 %. Alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 8 % alle vertailuvuoden tason. Alan palkkasumman trendi pysyi ennallaan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna palkkasumma oli noin 2 % alemmalla tasolla. Vuoteen 2011 nähden palkkasumma on samalla tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 49 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

80

105

Henkilöstön määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

100

Kuljetus ja varastointi Kaikki toimialat

95

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

Henkilöstö

2012/4

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/3

90

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

2,5

120

Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

110

0

Helsingin seutu Koko maa

100

-2,5

90 -5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

12

2012/3

80 -7,5


PALVELUT KOTITALOUKSILLE Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

130

Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

Henkilöstö

110

Palkkasumma Liikevaihto 100

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

115

Henkilöstön määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminnan kasvu tasaantui. Kotitalouspalveluiden liikevaihdon vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa, mutta hiipui ennakkoarvion mukaan vuoden toisella neljänneksellä. Myös valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendin kasvu tasaantui. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla vuoden toisella neljänneksellä 2 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2011 alan liikevaihto on kasvanut 17 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 5 %. Alan palkkasumman trendi pysyi ennallaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Vuotta aikaisempaan verrattuna alan palkkasumma oli huhti–kesäkuussa 2 % korkeammalla tasolla. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi pysyi vuoden toisella neljänneksellä lähes ennallaan. Edellisvuoteen verrattuna alan henkilöstömäärä oli huhti–kesäkuussa reilun prosentin korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 8 %. Alan palkkasumma on kasvanut 14 % vertailuvuoden tasosta. Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 75 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Kotitalouksien palvelut

105

Kaikki toimialat

100

2016/2

130

Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120

Helsingin seutu

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

10

Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

7,5

5

Koko maa

110

2,5 100 0

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90 -2,5

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

13


YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT UUDELLAMAALLA

40

Saldoluku

20

0

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri. Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.

-40

2016/7

2016/4

2016/1

2015/7

2015/10

2015/4

2015/1

2014/7

2014/10

2014/4

2014/1

2013/7

2013/10

2013/4

2013/1

2012/7 Saldoluku

2012/10

-60

40

Palveluiden suhdannenäkymät Uudellamaalla ja koko maassa.

20

Uusimaa Koko maa 0

-20

2016/7

2016/4

2016/1

2015/10

2015/7

2015/4

2015/1

2014/10

2014/7

2014/4

2014/1

2013/10

2013/7

2013/4

-40

2013/1

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuussa 52 %:lla teollisuuden sekä rakentamisen yrityksistä ja 47 %:lla palveluvastaajista. Heikko kysyntä oli heinäkuussa ongelma 17 %:lla teollisuuden ja rakentamisen vastaajista ja 25 %:lla palveluvastaajista. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 14 %:lla teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä ja 18 % palvelualojen yrityksistä.

-20

2012/7

Tuotannon kasvun esteet

Uusimaa Koko maa

Suhdannenäkymät Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät heikkenivät kuluvan vuoden kevääseen verrattuna. Heinäkuussa 2016 tehdyssä kyselyssä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli -14, kun huhtikuun tiedustelussa se oli 16. Alan suhdannenäkymät heikkenivät myös koko maassa. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat heinäkuussa koko maan keskiarvoa vaisummat. Palveluyritykset odottivat heinäkuussa suhdanteiden paranevan lähitulevaisuudessa hieman niin Uudellamaalla kuin valtakunnallisesti. Heinäkuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluissa 8. Huhtikuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 6. Uudenmaan teollisuusyritykset arvioivat henkilöstömäärän supistuvan kyselyä seuraavan kolmen kuukauden aikana (saldoluku -15). Maakunnan palvelualan yritykset ennakoivat henkilöstömäärän pysyvän suunnilleen ennallaan (saldoluku 4).

Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät Uudellamaalla ja koko maassa.

2012/10

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset heikkenivät teollisuudessa ja rakentamisessa. Palvelualoilla suhdannenäkymät pysyivät lähes ennallaan. Maakunnan yrityksissä kysynnän puute on edelleen merkittävä tuotannon kasvun este.

Tuotannon kasvun esteet Uudenmaan yrityksissä.

Ammattityövoiman puute Kapasiteetin puute

Teollisuus ja rakentaminen

Kysynnän puute

Palvelut

Muu tuotantokapeikko

0

5

10

15

20

25

30

Osuus (%) yrityksistä

14


Helsingin seudulla valmistui 11 500 ja aloitettiin yli 15 000 asuntoa vuonna 2015. Asuntotuotannon painopiste on siirtynyt vahvasti asuinkerrostaloihin.

Asuntoja, kpl

Vaihtuva teema: ASUNTOTUOTANTO HELSINGIN SEUDULTA

14 000

Valmistuneet asunnot Helsingin seudulla alueittain

12 000

KUUMA-seutu

10 000

Vantaa 8000

Kauniainen Espoo

6000

Helsinki

4000 2000 0

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Osuus, %

Vuosi

100

Valmistuneiden asuntojen talotyyppijakauma Helsingin seudulla

80

Pientalo Kerrostalo

60

40

20

0 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15 Vuosi

Asuntoja, kpl

Helsingin seudulla valmistui 11 500 asuntoa vuonna 2015. Määrä on samalla tasolla kuin edellisen neljän vuoden aikana, mutta jäi selvästi jälkeen valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimuksessa vuosille 2012–2015 sovitusta tasosta, joka oli 12 000–13 000 asuntoa vuodessa. Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaa onnistui parhaiten nostamaan valmistuneiden asuntojen määrää edellisiin vuosiin verrattuna. Helsinki jäi jälkeen vuosien 2012–2013 määristä, kun taas Espoo sekä KUUMA-seutu kokonaisuutena pysyivät edellisten vuosien tasolla. Helsingin seudun asuntotuotanto on suuntautunut vuosi vuodelta vahvemmin asuinkerrostaloihin. Viime vuonna seudulle valmistuneista asunnoista neljä viidestä (78 %) oli kerrostaloasuntoja, kun vuonna 2006 pientalo- ja kerrostaloasuntojen suhde oli 50–50 %. Kerrostalovaltaistuminen ilmentää asuntotuotannon painopisteen siirtymistä kantakaupungin ja raideliikennevyöhykkeiden suurille projektialueille, kuten Jätkäsaareen, Kalasatamaan sekä Länsimetron ja Kehäradan vyöhykkeille. Myös KUUMA-seudulla on viime vuosina rakennettu huomattavasti enemmän kerrostalo- kuin pientaloasuntoja. Tuotannon talotyyppijakauman muutos näkyy myös valmistuneiden asuntojen keskikoossa, joka on ollut viime vuosina noin 10 m2 pienempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat samoin kuin asuntotuotannon aloitukset ovat lisääntyneet selvästi enemmän kuin valmistuneet asunnot. Heinäkuusta 2015 kesäkuuhun 2016 Helsingin seudulla myönnettiin rakennuslupa yli 15 000 asunnolle ja aloitettiin lähes 16 000 asunnon rakentaminen. Tämä ennakoi valmistuvien asuntojen määrän nousua vuosituhannen ennätyslukemiin seuraavan 1-2 vuoden aikana. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen uusi MAL-aiesopimus vuosille 2016–2019 tuli voimaan kesäkuussa 2016. Tavoitteena on kaavoittaa Helsingin seudulla asuntotontteja keskimäärin 1,5 miljoonaa kerrosneliötä ja rakentaa 15 000 asuntoa vuodessa. Uuden sopimuksen kaavoitustavoite on 27 % ja asuntotuotantotavoite 20 % korkeampi kuin edellisellä kaudella 2012– 2015. Jos kaavoituksen tavoite saavutetaan seudun kunnissa, myös asuntotuotannon pitkäaikaiselle kasvulle on hyvät edellytykset. Viime vuosina kaavoitus on lisääntynyt ja tonttimaavaranto on kääntynyt kasvuun.

18000

Rakentamisen luvat, aloitukset ja valmistuneet asunnot. Liukuva vuosisumma.

16 000 14 000

Rakennusluvat

12 000

Aloitukset

10 000

Valmistuneet 8000 6000 4000 2000 0 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2

Tietolähteet: Helsingin seudun kuntien asuntotuotantotilastot; Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotantotilasto; Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seurantaraportti IV (2016), HSY.

15


Helsingin seudun toimialakatsaus 3 | 16

Julkaisija Helsingin seudun kauppakamari Kalevankatu 12, 00100 Helsinki puh. (09) 228 601 www.helsinki.chamber.fi Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Lisätietoja Johtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari puh. (09) 2286 0213 pia.pakarinen@chamber.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus, puh. 0500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus, puh. 050 441 9534 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Bread Visual Design kari@bread.fi Toimialakatsauksen verkkojulkaisu www.kaupunkitutkimusta.fi tai www.helsinki.chamber.fi

Tietolähteet ja käsitteet Liikevaihto on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Palkkasumma on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto-, palkkasummaja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna.

Työlliset ovat 15–74-vuotiaita Helsingin seudulla asuvia, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Helsingin seudulla. Työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työpaikka-, työllisyys- ja työtuntitiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2011.

Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: Helsingin seutu: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaaja ja ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein vuoden 2010 hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Helsingin seutu

Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuotena on 2011. Tietolähde: Tilastokeskus.

Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 2011) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.

Pääkaupunkiseutu

8 Kirkkonummi 9 Mäntsälä 10 Nurmijärvi 11 Pornainen 12 Sipoo 13 Tuusula 14 Vihti

1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Kehyskunnat 5 Hyvinkää 6 Järvenpää 7 Kerava

9

5 6

10

13 7

14 3 2 8

4

1

11 12

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 | 16  
Helsingin seudun toimialakatsaus 3 | 16  
Advertisement