Page 1

A S

V e n n a d - D a h l

Infoleht November 2004; Nr. 1 (1)

T AL LI NN A Ladu

Sisse

Peahoone

Välja

Peterburi maantee Uus kauba liikumise skeem

KÄESOLEVAS NUMBRIS:

AS Vennad-Dahl käive 5 2 aastaga viiekordistunud Saint-Gobain ostis Dahl’i 3

Ta llinna töötajad

e s i n d u s e 4-5

Franke’lt köögilahendus

A

lates käesoleva aasta kevadest on AS VennadDahl Tallinna esinduses käinud hoogne ehitustegevus, mille käigus suurendatakse nii lao– kui ka klienditeeninduspinda. Laien duse ga l oodeta ks e valmis saada veel käesoleva aas t a j ooks ul . Le h e trükkimineku ajal olid käimas viimased viimistlustööd. Juurdeehitus võeti käsile põhjusel, et olemasolev laopind j ä i s u ur e n e va n õ u d l u s e rahuldamiseks väikeseks ning oleks hakanud takistama edaspidist arengut. Teeninduskvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks pikemas perspektiivis toodi ohvriks lühiajaline klientide heaolu.

Ettevõtte t ege vdi r ekt or Eiki Kadajane v a b a n d a b t e k k i n u d tarneprobleemide pärast ning tänab kõiki kliente m õ i s t v a suhtumise eest. “Juurdeehitus on paratamatult t e k i t a n u d Juurdeehitus on peagi valmis segadust meie töökorralduses, alati ei ole me 2 2 suutnud oma kliente teenindada m -lt 2600 m -le. Kaupa nii nagu sooviksime. Vabandan h a k a t a k s e v ä l j a s t a m a kõigi ebamugavuste ja viivituste peasissekäigu kõrval uue osa otsas asuvast uksest. Selle pärast,” lausus Eiki. kasutuselevõtul paigaldatakse ka Ehitise valmides muutub vastavad viidad. teenindusruum suuremaks ning laopind kasvab praeguselt 1900

uus 6

Uued tooted

7

I LMU M A

Revolutsiooniline ibox®

8

Fonditalgroup

9

T

AS Vennad-Dahl toetab 10 Pirita Palliklubi Santehniku ristsõna

E S I NDUS LAI E NE B

11

H AKKAB KLI E NDI LE HT

eie ees on esimene number AS Vennad-Dahl’i klientidele suunatud infolehest, mis kõigi eelduste kohaselt hakkab ilmuma iga kolme kuu tagant. Lehe väljaandmise põhjuseks on soov võtta kasutusele uus infokanal, mille kaudu pakkuda

klientidele kasulikku informatsiooni ettevõtte ja sellega seonduva kohta. Kajastatust leiavad sellised teemad nagu näiteks uued tooted, uudised ettevõtte ning turu kohta, kasulikud näpunäited jms. Igal lugejal on võimalik p a n u s t a d a l e h e

funktsionaalsemaks muutumisse, saates oma ootused artiklite suhtes aadressile leht@dahl.ee Infoleht saadetakse klientidele postiga ning tehakse kättesaadavaks ka kõigis esindustes.


Ettevõttest 2

Infoleht

AS V E NNAD - D AH L — ALG US E S T

AS Hetkeseisuga kuulub AS Vennad-Dahl oma valdkonna kolme suurima hulgimüüja hulka Eestis.

Vennad-Dahl’i eelkäija AS Vennad asutati 1992.a. Viljandis. Nime sai ettevõtte selle järgi, et omanikeks olid vennad Eiki ja Raul Kadajane.

Ettevõtte arengule ja kasvule pani aluse turul valitsenud trendide järgimine - julgelt võeti müüki uusi kaubagruppe ning palgati juurde inimesi laienenud nomenklatuuriga tegelemiseks.

Ühel hetkel mõisteti, et Viljandi pakub ettevõttele kesiseid arenguvõimalusi. Otsustati laieneda Tallinnasse, kus pühenduti vai d hulgimüügile.

1998.a. loodi olemasoleva ettevõtte baasil koos Soome Dahl’iga ühisettevõte AS Vennad-Dahl, millest 24% omanikud on Eesti eraisikud ning 76% LVI Dahl Oy.

AS

149

Käive, miljonit krooni

160

100 60 40

80%

84

80

63

33%

30

60%

40% 26%

40%

7%

20 0

20% 0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004E Käive

Muutus

D AHL ’ I

AS Vennad-Dahl’i esindused asuvad Tallinnas, Viljandis, Tartus ja Pärnus.

KÄI VE

VI I E

Vennad-Dahl’i tegevust iseloomustab pidev areng, mitmed näitajad on a l a t e s 1 9 9 9 . a . mitmekordistunud.

Mahtude kasvades on tulnud ka personali juurde võtta. Kui 1999.a. oli ettevõtte palgal 22 inimest, siis tänase päeva seisuga juba 47.

Kõige suuremat kasvutempot on näidanud käibenumber - 30 milj onilt 15 0 milj onini. Teisisõn u, ette võttel on õnnestunud antud näitajat viie a a s t a j ook s u l 5 k or d a suurendada.

Rohkem müüki tähendab ka vajadust suuremate ladustamisvõimaluste järele, mi s t õ t t u on e t a p p i d e n a laiendatud laopinda 2550 m2-lt 4990 m2-le.

AS UTAS I D VE NN AD

E

ttevõtte, mis tänaseks kannab mitmete liitumiste järel nime Dahl International AB, asutasid 1866.a. vennad Dahl’id. Algusaastatel oli firma peakontor Taanis, kuid 1972.a. viidi see üle Rootsi. Tänaseks tegutseb grupp lisaks eelpool

Dahl’i esindused märgitud valgete täppidega

Hetkeseisuga kuulub AS Vennad-Dahl oma valdkonna kolme suurima hulgimüüja hulka Eestis. Äripäeva andmetel on firma ka 500 suurema käibega Eesti ettevõtte seas.

V E NN AD - D AHL

AS

120% 100%

118

120

Kuulumine suurde kontserni on võimaldanud ettevõttel veelgi paremini rahuldada klientide vajadusi, tegutseda vastavalt nende ootustele ning parandada oma positisiooni ja konkurentsivõimet turul.

AAS TAG A VI I E KORDI S T UNUD 160

Muutus aastas

110%

140

K una p eal i n nas ol i d müügimahud kordi suuremad kui Viljandis, kujunes uuest esindusest peagi ettevõtte põhiasukoht.

Tege vus es kes ken dut i algusaastatel sanitaartehnika, kodukeemia ja tarbekaupade jaemüügile. Tasapisi hakati tegelema ka edasimüügiga.

Käibe kasv 180

TÄN AP ÄE VANI

mainitud kahele riigile ka Soomes, Norras, Poolas ja Eestis. Kõigil turgudel omab Dahl juhtivat positsiooni. Kontserni müügivõrk koosenb 260 esindusest. Keskendutud on nelja tootegrupi edasimüügile— sanitaartehnika, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon.

2003.a. oli grupi kogumüük 1,4 miljardit Eurot; ettevõtte palgal on üle 3400 töötaja.


Ettevõttest November 2004; Nr. 1 (1)

3

S AI NT - G OBAI N

OM AND AS

12.

mail 2004.a. allkirjastati leping, mille alusel Compagnie de Saint-Gobain ostis 100% Dahl International AB aktsiatest. Müügihinnaks kujunes 686 miljonit Eurot. Dahl hakkab kuuluma SaintGobain’i ehitusmaterjalide edasi müügi osakonda. Tehinguga soovis uus omanik siseneda sanitaartehnika, kütte ja kanalisatsiooni turule Skandinaavias ja Poolas. Teise ülevõtmise põhjusena võib välja tuua Saint-Gobain’i

S AI NT - G OBAI N

eesmärgi jätkata ja toetada oma spetsialiseerunud tooteliinide arendamist läbi juhtpositsiooni kindlustamise antud valdkonna Euroopa turul. Dahl’i omandamine oli viimane samm Saint-Gobain’i ehitusmaterjalide edasimüügi osakonna laiendamisstrateegias. Ühinemisele andsid loa nii Euroopa, Poola kui ka Eesti konkurentsiametid. Ülevõtmise tulemusena on Saint-Gobain’i ehitusmaterjalide edasimüügi üksuses tööl üle 50 000 inimese, müügivõrk

T E GUT S E NUD ÜLE

S

aint-Gobain (Compagnie de Saint-Gobain) on Prantsusmaal põhinev globaalne ettevõte, mis tegutseb 46 riigis ning hoiab oma palgal rohkem kui 172 000 töölist. Tegemist on üheagselt nii materjalide tootja, töötleja kui ka edasimüüjaga. Oskusteabepõhiselt on ettevõte jagatud kolmeks üksuseks: klaastooted, ehitus, kõrgtehnoloogilised materjalid. Need jagunevad omakorda alamosakondadeks. Saint-Gobain asutati 1665.a. Prantsusmaal Versailles’i lossi

Ü LE VÕT MI S E

D AHL I NT E RNAT I ON AL AB

E

mafirma ülevõtmine ei mõj uta otse selt AS Vennad-Dahl’i tegevust Eestis. “AS Vennad-Dahl’ile uue omaniku poolt mingisuguseid

Divisjoni teised peamised kaubamärgid sanitaartehnika, k ütt e ja k ana lis atsi oon i e das imüü gik s on Céde o Prantsusmaal ja Graham Suurbritannias. Dahl jätkab tegutsemist oma kaubamärgi all ning kõigi eelduste kohaselt kujuneb kont s er ni Skandi naavi a platvormiks, toetades strateegiat, mis näeb ette ka t eis te ehit us materj al i de edasimüügiga tegelemist.

400

peeglisaali ehitamiseks. Seetõttu kujuneski ettevõtte põhitegevusvaldkonnaks klaasi valmistamine. Tänu uute tehnoloogiate leiutamisele saavutati 17. sajandi lõpuks praktiliselt monopoolne seisund. Laienemist teistesse riikidesse alustati 19. sajandil, uued tegevusvaldkonnad võeti juurde 20. sajandi esimesel poolel. Tänaseks on Saint-Gobain saavutanud liidriseisuse kõigis tegutsevates ärisektorites. Kontserni aastane käive on ligi 30 miljardit Eurot, puhaskasum 1 miljard Eurot; Tööstusesse

T ÄHE NDUS

koosneb 3 100 müügipunktist 14 riigis.

AAS TA .

investeeritakse 1,4 miljardit Eurot ning uuringutesse ja arendustegevusse 300 miljonit Eurot. Aastas registreeritakse ligikaudu 300 patenti. Lisaks AS Vennad-Dahl’ile k uul u va d Sa i nt -G obai n kontserni ka järgmised Eesti ettevõtted:

Autover Autoklaas AS;

Baltiklaas AS;

Saint-Gobain Eesti AS;

Isover

Saint-Gobain Eesti AS.

Sekurit

AS V E NNAD - D AH L ’ I LE

ettekirjutusi pole tehtud. Ettevõte lähtub ka edaspidi oma klientide vajadustest ning kohaliku turu nõudlusest,” lausus firma tegevdirektor Eiki Kadajane. “Võimalik,

et

lisanduvad

mõningad uued tarnijad. SaintGobaini koostööpartnerid on turustusvõimaluste vastu Eestis juba huvi tundnud, ” lisas Eiki. Seega, kliendid peaksid ülevõtmisest pigem võitma.

“Võimalik, et lisanduvad mõningad uued tarnijad ”


Tallinna esindus 4

Infoleht

Kalle Jõeleht

Margus Evert

Taavi Pauri

pr oj e kt i j u ht ( k üt e , v e e v a r u s t u s , kanalisatsioon)

projektijuht (välistrassid, v e e v a r u s t u s , kanalisatsioon)

projektij uht ( s an . seadmed, veevarustus, kanalisatsioon)

Tel.: 6 054 021 Mobiil: 52 12 590 kalle@dahl.ee

Tel.: 6 054 055 Mobiil: 52 23 054 margus.evert@dahl.ee

Tel.: 6 054 056 Mobiil: 50 86 813 taavi@dahl.ee

Tiina Liiv pearaamatupidaja

Tel.: 6 054 057 tiina@dahl.ee

T AL LI NN A

E S I NDUS

TEIE

T EE NI STUS E S

Helena Märtson raamatupidaja assistent

Tel.: 6 054 028 helena@dahl.ee

Kaire Tammest sekretär

Tel.: 6 054 050 kaire@dahl.ee

Imbi Kadajane müügisekretär

Tel.: 6 054 053 imbi@dahl.ee

Eiki Kadajane tegevdirektor

Tel.: 6 054051 eiki@dahl.ee

Rainer Erendi finantsdirektor

Tel.: 6 054 052 rainer@dahl.ee

Ott Ringo ostujuht

Tel.: 6 054 020 Mobiil: 51 46 833 ott@dahl.ee

AS

Ve n n a d - Da h l T a l l i n n a esindus asub aadressil Peterburi tee 90, endistes Eesti Gaasi hoonetes. Asukoht on logilistiliselt soodne, mis võimaldab kiiresti trantsportida suuri kaubakoguseid.

võimalust:

Hetkeseisuga töötab Tallinnas 26 inimest ehk üle 60% kõigist ettevõtte palgalistest. Kuigi selgeid piire on raske tõmmata, võib öelda, et neist 5 täidab administreerivaid ülesandeid, 10 tegeleb klienditeenindusega ning 11 hoolitseb kauba ladustamise ja kliendini jõudmise eest.

Ül d t e l l i mu s i v õ t a v a d v a s t u klienditeenindajad. Suuremate ja spetsiifilisemate soovidega soovitame pöörduda projektijuhtide poole, kelle spetsialiseerumisvaldkonnad on välja toodud lehe ülemises osas. Kui Te ei tea kellega mingis küsimuses kontakteeruda, soovitame võtta ühendust meie sekretäriga, kes Teid kompententse inimesega ühendab.

Tallinna esinduses tegeletakse hulgimüügiga lepingulisitele klientidele, lepingu saab sõlmida kohapeal. Tellimuse esitamiseks on üldjuhul kolm

faksiga;

e-mailiga;

kohapeal klienditeenindussaalis.

Kuna kauba komplekteerimine võtab mõnevõrra aega, soovitame Teil

Märten Mandel klienditeenindaja

Tel.: 6 054 025 marten@dahl.ee

Andrus Asavi müügidirektor

Tel.: 6 054 141 Mobiil: 52 74 015 andrus@dahl.ee

Margus Põlluvee

Egert Märtson

laomees

laomees

Tel.: 6 054 023

Tel.: 6 054 023


Tallinna esindus November 2004; Nr. 1 (1)

Urmas Mänd projektij uht ( s an . seadmed, veevarustus, kanalisatsioon, edasimüük)

Tel.: 6 054 022 Mobiil: 50 74 675 urmas@dahl.ee

5

Marko Pesur

Janek Teder

proj e kt i j uht ( väl istrassid, veevarustus, kanalisatsioon)

Projektijuht (ventilatsioon)

Tel.: 6 054 026 Mobiil: 51 16 800 janek.teder@dahl.ee

Tel.: 6 054 024 Mobiil: 52 06 520 marko@dahl.ee

Andrus Johani lao juhataja

Tel.: 6 054 023 Mobiil: 52 22 971

Taimo Tammoja Laomees - kauba vastuvõtt

Tel.: 6 054 023 Mobiil: 53 42 1179

Joonas Raiesmaa autojuht

Tel.: 6 054 023 Mobiil: 52 95 499

Rain Loikmann Laomees - kauba vastuvõtt

Tel.: 6 054 023

sidevahendeid kasutades edastatud kokkuleppel ning lisatasu alusel. tellimuse puhul teatada ka soovitud Täpsemate tingimustega tutuvumiseks kättesaamise aeg. Anname paluma võtta ühendust Esindus on avatud klienditeenindusega. endast parima, et Teie esmaspäevast eelistusega arvestada, kuid reedeni 8.00 - 18.00 T a l l i n n a e s i n d u s e ei saa garanteerida selle kontaktandmed: täitmist - kõik oleneb enne Peterburi tee 90, 11415 Teid esitatud tellimuste arvust ja mahust. Klienditeenindussaalis edastatud kaubasoovi rahuldamiseks palume varuda aega, sest kehtib elava järjekorra põhimõte. Ooteaja optimeerimiseks soovitame lähetada tellimuse faksi või emaili teel üks päev enne kaubale järgi tulemist. Teie soovil toimetame kaubad aadressile ise kätte. Tegemist on eriteenusega, mida pakume vaid eelneval

Telefon: 6 054 050 Faks üldine: 6 012 933

Riho Riiberg Laomees - kauba väljastaja

Tel.: 6 054 023 Mobiil: 53 57 1700

Kristo Pensa Laomees - kauba väljastaja

Tel.: 6 054 023

Faks müügisaal: 6 012 932 E-post: dahl@dahl.ee Esindus on avatud reedeni 8.00 - 18.00

Jüri Ellik

Risto Roomet

laomees

laomees

Tel.: 6 054 023

Tel.: 6 054 023

esmaspäevast

Karli Trumm Laomees komplekteerija

k aub a

Tel.: 6 054 023

Järgmises numbris tutvustame Tartu esindust


Franke Active Kitchen 6

Infoleht

FR AN KE A CT I VE K IT C HE N L AH E ND AB R UUM IM URE D

M

aailma juhtiv köögivalamutootja FRANKE on koostöös Euroopa tuntud köögitarvikute tootjaga WMF välja töötanud täiesti uudse kol me môôt melise valamusüsteemi. Selle pealtnäha lihtsa, kuid samas innovatiivse lahenduseni on viinud elu ise. Toote arendamise aluseks on olnud tôsiasi, et valdav osa köögitöödest toimub valamu piirkonnas, kus töötasapinnal napib pidevalt ruumi. ”Active kitchen” on ruumiprobleemi geniaalselt ja samas lihsalt lahendanud – valamutagune sein on muudetud valamuga hästi “suhtlevaks“ aktiivseks pinnaks. Süsteemi pôhikomponentideks on süsteem-valamu, soontega seinaprofiilid ja üle neljakümne tarvik-mooduli, mis perfektselt üksteisega sobivad. Tarvikud, mida valamul momendil ei vajata, asetatakse selleks sobitatud sangadega horisontaalselt profiili soonde. Selline nôrutuskausi, lôikelaua, nôudekorvi vôi mône teise tarviku asend vôimaldab neid peale ladustamist ka seinal toiduettevalmistamisel edasi kasutada. Seinaprofiile on ühe vôi kahe soonega, pikkusega 30, 60, 90 ja 100cm. Neid on vôimalik vastavalt vajadusele jätkata. Seega sobib ”activ kitchen” nii suurde kui ka väiksesse kööki. Uut FRANKE valamulahendust küsi AS Vennad-Dahl esindustest üle Eesti.

Järgnevalt mõned aktiiv-köögi kasutamisviiside ees:

eelised

traditsiooniliste

köögipinna

Süsteem-valamu südameks on ümmargune aktiivne lisakauss, mis koos täpselt sobivate tarvikutega vôimaldab köögitööd muuta kiireks ja mugavaks;

lisakausi pôhjas asetsev sangaga nôrutatav jäätmekauss vôimaldab selle lihtsalt välja vôtta ja tühjendada;

lôikelaud liigub soontes üle nôrutuspinna, lisakausi ja suure kausi, kusjuures seda on vôimalik fikseerida kindlalt kolmes kohas ning paigutada horisontaalses tööasendis seinaprofiili soonde;

elegantne praktiline kolme teraga riiv asetseb tööasendis kindlalt koos selle juurde kuuluva kausiga lisakausil ja peale kasutust leiab koha seinaprifiilis;

meil veel vähe kasutatud salativurr, millega on vôimalik salatilehti kuivatada, sobib tööks ideaalselt aktiivsesse lisakaussi. Lisaks saab seda kasutada kurnana;

aukudega nôrutusplaati, mille all on eraldi äravool, on vôimalik näiteks kasutada klaaside nôrutamiseks.


Uued tooted November 2004; Nr. 1 (1)

M ÜÜGI L

UUE D

7

L OCT I T E ® T I HE NDID

AS

Vennad-Dahl’i esindustes on nüüd saadaval Henkel Loctite keerme- ja lõtkutihendid.

Torude tihendamine selliste traditsiooniliste meetoditega nagu teflonlint ja taku/pasta kombinatsioon võib põhjustada lekkeid keermete erinevuste, vibratsiooni mõjude, kahjustatud keer mete ja temperatuuri tsüklilisuse tõttu. Henkel Loctite’i tootesari on mõeldud spetsiaalselt nende probleemide lahendamiseks:

kiire, madala rõhuga tihendus kõigile

REMS

E- P US H

toruühenduse tüüpidele;

ei valgu laiali, ei tõmbu kokku ega plokeeri süsteeme (k.a.filtreid) puruga;

kergesti demonteeritav tavaliste tööriistadega;

võimaldab reguleerida pöörata);

kiire ja puhas - tihendab j u b a mon t e e ri mi se käigus;

asendab kõiki teflonlinte ja taku/pasta kombinatsioone.

-

liitmikke (90otagasi

E LE KT RI LI NE

S URVE S T US

JA

KONT RO LL

R

EMS on valmis saanud uue kompaktse elektrilise survepumba E-Push. Tegemist on seadmega, mis võimaldab kontrollida torusüsteemide ja mahutite survetaluvust ning hermeetilisust. Kuigi seade kaalub kõigest 13 kg., peidab ta endas võimast 1750 W kondensaatormootorit. Tänu nimetaud jõuallikale on võimalik surve ja hermaatilisuse kontroll rõhul kuni 60 bar/ 870

psi ning pumpamisvõimsus kuni 7 l/min. Mõõtmistulemuste täpsuse gar ant e er i b k val i t eet ne kõrgsurvevoolik ja täpne ma nome eter ; tööriis ta vastupidavuse ning aeglase amortisatsiooni kindlustavad õlivannis töötav kolbpump ja k u l u m i s k i n d l a d mitteroosteta vast terasest survekolvid. E-Push

on

kasutamiseks sanitaar-, kütte-, solaar-, sprinkler-, suruõhu-, auru-, külmutus- ja õlisüsteemide, katelde ning survemahutite installatsioonil. Ideaalne ka solaarsüsteemide täitmiseks. AS Vennad-Dahl’i Tallinna esinduses on üles seatud töötav näidisstend, kus kõigil huvilistel on võimalik uue E-Push’iga tutvuda.

mõeldud

Komplekti kuulub REMS E-Push. Pumbaagregaat manomeetriga, p ≤ 60 bar/870 psi, iseimev, 1,5 m imivoolik 1/2”-kinnitusega, 1,5 m kõrgsurvevoolik 1/2”kinnitusega. Art.-Nr. 115100 Hind: 8790.– EEK +KM Lisaseadmed Süsteemide sulgemise element kraani ja manomeetriga p ≤ 60 bar/870 psi Art.-Nr. 115100 Hind: 1290.– EEK + KM

AS Vennad-Dahl’i Tallinna esinduses on üles seatud töötav näidisstend, kus kõigil huvilistel on võimalik uue E-Push’iga tutvuda


Hansgrohe ibox universal 8

Infoleht

Ibox®

S AAB

KÕIGE GA

H AKK AM A !

H AN S G R O H E

I BO X

®

UN I V E R S AL

-

R E VO L UT S I O O N

S E I N AS I S E ST E S E G I ST IT E VAL L AS

K Paigaldamine seina sisse

Paigaldamine seina sisse kasutades seadistuslatte

õik ühe ja üks kõigi eest! Tuginedes Hansgrohe enam kui 15 aastasele kogemusele seinasiseste peitsegistite vallas on tä na s eks vä lja t ööta tu d universaalne tööelement, mis s ob it u b kõ ig i H a ns gr oh e segistisarjadega. on esimene Ibox® paigalduskomplekt mida saab valikuliselt ühendada nii ½“ kui ka ¾“ ühendusega. Kuus põhimõttelist lahendust (vaata pilte lehekülje allosas) koos

er ineva t e var iats iooni d ega Hansgrohe ja Axor-i disainsegisti sarjadele tagavad individuaalse lahenduse ka nõudlikumale kliendile. Vee - ja mürakindlana sobitub ibox® kõikide kasutuses olevate torusüsteemidega ning segadused ja arusaamatused peitsegisti paigaldamisel jäävad ajalukku. Ibox® paigaldamisel nõutava seina paksus peaks olema minimaalselt 82mm, kasutades laiendusrõngast – alates 60mm!

Paigaldamine seina peale (ka enne seina viimistlemist kasutades vahekinnitusi)

Paigaldamine kasutades vaheplaati, näiteks vineerplaati

Segistivõimalusi ja nende veetarbimine 3bar juures

Paigaldamine viimistletud tubadesse (pane ibox seina vahele tagantpoolt ning fikseeri eest või tagant)

Dušisegisti (32 l/min)

Vanni/dušisegisti (31 l/min)

Tsentraal termostaat segisti (43 l/min)

Termostaat dušisegisti (26 l/min)

Termostaat vanni/dušisegisti (26 l/min)

Termostaat dušisegis-ti Start/Stop (26 l/min)

Täpsem info:

Urmas Mänd Tel.: 6 054 022 Mobiil: 50 74 675 urmas@dahl.ee


Tarnija November 2004; Nr. 1 (1)

9

F ONDI TALG ROUP -

I

taalia kapitalil põhinev Fonditalgroup on tööstusettevõtteid koondav k on t s e r n . G r u pi põhitegevusaladeks on k üt tel e me nti de t oot min e, a l u mi i n i u mi t ö ö t l e mi n e , kanalisatsioonitarvikute va lmi sta mine, pl ast mass galvaanika ja termoplastikust tooted. Kontsern loodi 1970.a. Silvestro Niboli poolt, kes on ka praegu oma ettevõtmise juht. Kolmekümne nelja aastaga on jõutud areneda globaalseks organisatsiooniks, mis tarnib oma tooteid kõikjale üle maailma. 2003.a. seisuga oli grupil 1862 töötajat; müügimaht ulatus 579 miljoni Euroni. Mõlemad näitajad on aasta-aastalt

V ALS I R

US ALDUS V ÄÄR NE PART NE R

kasvanud. AS Vennad-Dahl müüb F on d i t a l gr ou p i t ood e t e s t peamiselt kaubamärgi Fondital all turustatavaid alumiiniumiradiaatoreid ning Valsir’i sisekanalisatsiooni.

Fondital väärtustab kvaliteeti Kütteseadmeid tootev Fondital oli grupi esimene ettevõte ja seega kogu kontserni alus. Alates tegutsemise algusaastatest on pidevalt pööratud suurt tähelepanu toodete kvaliteedile - esimene kvaliteediauhind võideti juba 1973.a., hiljem on neid lisandunud veelgi. Fonditali kvaliteedisüsteem vastab UNI EN ISO 9001:2000 kvaliteedistandarditele.

Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda oma klientidele maksimaalset usaldusväärsust.

Valsir - populaarne maailmas

kogu

Valsir asutati 1987.a. Ettevõte t ood e te hu lk a k u ulu va d polüpropüleenist torud, fitingud, lopustuskastid, trapid ja muu veesüsteemide rajamiseks vajalik. Lisaks valmistatakse ka kuumakindlamaid ja keemilistele ühenditele ning survele vastupidavamaid PEXtorusid. Valsiri toodetel on üle 110 kvaliteedisertifikaadi ja 10 aasta pi kkune t ehas egar anti i. Nimetatud faktid on muutnud ettevõtte toodangu populaarseks kogu maailmas.

ON S P ORDI LE M BE LI NE

Valsir on mitmete spordialade sponsor. Märkimisväärseim projekt on käsil koostöös 2003.a. jalgratta maanteesõidu maailmameistri Igor Astarloaga, kellega sõlmiti käesoleva aasta keskel järgmise aasta lõpuni kehtiv isiklik sponsorlusleping. Sotsiaalseks kohustuseks on ettevõte võtnud rahvusvahelise ratastoolitennissistidele mõeldud paarismaänguturniiri toetamise. Lisaks sponsoreeritakse ka Itaalia meistriliigas mängivat jäähokimeeskonda, kergejõsutikku, suusatamist ja Itaalia jalgpalli alates kõrgliigast kuni amatöörideni välja.

Valsir.it 2003.a. maailmameister Igor Astarloa


Toetame 10

Infoleht

V E NNAD - D AH L

TOE TAB

AS

Vennad-Dahl toetab juba kolmandat aastat Ee s t i me e s t e Kor vp a l l i Meistriliigas osalevat Pirita BM’i (eelnevatel aastatel Pirita Palliklubi).

pirita.palliklubi.ee Margus Metstak eelmisel hooajal klubisärgis

P I RI TA P ALLI KL UBI

endiselt rivis vanameister Margus Metstak, endine rahvuskoondislane Indrek Rumma ning praegune koondise kandidaat Erki Kivinukk. Enne meistrivõistluste algust võtsid võistkonnad üksteisega mõõtu karikavõistluste raames.

Eelmisel hooajal saavutas meeskond kõrge 4. koha, ali stu des ta sa vä gis es poolfinaalseerias hilisemale meistrileTÜ/Rock’ile män gude ga 1 :3 ning pronksiheitluses TTÜ-A. Le Coq’ile 0:2.

Pirita BM jõudis poolfinaali, kus põnevusmängus kaotati hilisemale võitjale TÜ/Rock’ile lisaajal tulemusega 90-88. Me istrilii ga mä n gu de ga alustati 20. oktoobril. Täpsemat i nf ot l ei at e aadr es s i l t www.basket.ee

Vennad-Dahl veteranide turniiril 3. 8. ja 9. oktoobril Kuressaares peetud traditsioonilisel veteranide turniiril sai Vennad-Dahl’i võistkond hinnalise 3. koha. Alagrupiturniiril saadi võit ja kaotus, alistades TARIM ning kaotades New Balance Raplale. Sellega saadi alagrupist teisena edasi ning ühtlasi lunastati õigus osaleda pronksimängus.

Uuele hooajale minnakse vastu mõnevõrra uuenenud koosseisus, kuid võistkonna põhituumik on jäänud samaks. Tuntumatest tegijatest on

Kolmanda koha heitluses võideti KAPA. Taavi Reigami eestvedamisel võitis turniiri New Balance Rapla.

V EN N AD - D AH L E L IO N E S TO N I AN C U P - IL K ES K M IK E H U LG AS

V

ennad-Dahl rattavõistkond sai Elion meeskonnaarvestuses kiiduväärt 40. koha.

Estonian

Cup’i

Elion Estonian Cup on seitset Eesti maastikurattamaratoni ühendav sari, millest võttis lõppenud hooaja jooksul arvukate individuaalvõistlejate kõrval osa ka 87 meeskonda. www.esport.ee Elion Estonian Cup’il osalendu Vennad-Dahl’i rattavõistkond

P E TANQUE VÕI S T KOND E E S T I S E S I RI NNAS

H

iiumaa meestest koosnev ning peasponori järgi nime “Dahl” kandev petanque võistkond saavutas Eesti meistrivõistlustel kaheksa etapi kokkuvõttes 4. koha. Viimane osavõistlus õnnestus meeskonnal koosseisus Urmas Berkmann, Margus Berkmann ja Rainer Vaga võita. Margus

Berkmann

kuulub

Rattavõistkonna toetamine on ajendatud eelkõige AS Vennad-Dahl’i soovist edendada rahvasporti ning seeläbi anda oma panus Eesti rahva tervise tugevdamisele.

“D AH L ”

ühtlasi Eesti juunioride ning täiskasvanute koondisesse. Jär el kasvumeeskonnaga õnnestus noormehel jõuda Euroopa meistrivõistluste veerandfinaali, millega jäädi j a g a m a 5 . - 8 . kohta.Maailmameistrivõistlustel esindusmeeskonna koosseisus jäi lõpptulemuseks 25.-32. koha jagamine.

A I TAME

ABI VAJ AVAI D L AP S I

V

iimased neli aastat on AS Vennad-Dahl toetanud Rapla maakonnas asuvat Maidla lastekodu ning alates sellest aastast Tallinna küljeall paiknevat Viimsi perekodu. Mõlema projekti eesmärgiks on teadvustada sotsiaalsete probleemide olemasolu Eesti Vabariigis ning panustada nende leevendamisse läbi reaalse abi pakkumise neile, kes seda tõeliselt vajavad. Maidla lastekodus, mis asub endises mõisahoones, on hetkeseisuga 40 last, kellest 38 on koolilapsed. Viimsi perekodu eesmärgiks on hoolitseda tütarlaste eest, kellel puuduvad vanemad või kodu.


Meelelahutus November 2004; Nr. 1 (1)

11

KES

ON KE S ?

Bussis: "Teie pilet." "Minu pilet." "Näidake palun." "Osta ja vaata." "Sa oled haige või?" "Sa oled arst või?" "Ma olen kontrolör." "Aga ma olen santehnik." www.top.ee

Ain Lutsepp Eesti Draamateatri näitleja

Taavi Pauri AS Vennad-Dahl müügimees

www.top.ee Äriidee aasiast

Ühel arstil läks kodus WC umbe, tuli kutsuda torumees. Too saabus kohale, koputas kuhugi paar korda haamriga, vahetas mingi tihendi, keeras mutri kinni ja kostis: "Valmis, kõik töötab. 800 krontsi." "Kuidas 800? Viie minuti töö eest? Mina olen neurokirurg, 12 aastat tudeerisin, aga mulle ei maksta 5 minuti eest 800 krooni!" "Ongi. Kui mina olin neurokirurg, ei makstud mulle ka." www.top.ee

S ANT E HNI KU 1

4

5

2

3

6

9

10

12

13

16

17

18

20

õr val ol eva r i s ts õna l ahendami s eks vas t ake küsimustele/vihjetele ning kandke vastus vastavalt ruutudesse. Kirjutamise suund on näidatud vihjete tulba peal.

Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja auhinna, milleks on Hansgrohe ibox. Arvesse lähevad vastused, mis on meile laekunud hiljemalt 31.12.2004.

11

14

19

K

Lahendussõna, mille saate kokku lugeda värvitud ruutudest vastavalt rida realt ülevalt alla liikudes, saatke koos oma kontaktandmetega e-posti aadressil leht@dahl.ee

7

8

RI S T S ÕNA

15

Paremale: 4 Pöördega toru 8 Vee soojendaja 7 Palju puid 10 Kahe tuletõkke vahel 14 Liide kahe toru ühendamiseks 16 Keermestatud torujupike 17 inimene, indiviid 19 Liugaine 20 Toru kandja

Alla: 1 Toru lõpp 2 Kehva äraolemine 3 Toru kaelakee 4 Tükike radiaatorist 6 Keemiline element, pinnakate 9 Valsiri kodumaa 11 Asi, mis takistab lekkimist 12 Ei lase pahal lõhnal levida 13 Keerme "juuksed" 15 Suur “kauss” 18 Kuulub mehe garderoobi


Teated

Kui soovid lehte teisele aadressile, siis saada oma uued kontaktandmed aadressile leht@dahl.ee

Soodsad pakkumised kiirele otsustajale Wilo rõhutõsteseade Hmax: 33 m

PN: 16 bar

Sind huvitavat teemat polnud lehes? Anna meile oma ootustest ja ettepanekutest lehes kajastatavate teemade kohta teada aadressil:

leht@dahl.ee

Pges:3x0,75=2,25 kW U/f: 400/50 V/Hz

Kõigest 1/3 alghinnast

Qmax P: 3x4=12 m3/h Pp: 2,7 bar Tmax: 50 oC

Oodatud on kõik koolitussoovid Palun saada oma soov aadressil:

andrus@dahl.ee

29 900.- (+ KM)

Või võta ühendust numbril:

52 74 015

kingituseks kaasa digifotokas AUMA elektriajam siibrile

Kuulutame välja konkursi infolehele nime leidmiseks!

SA 07B1 DN 50-80

12 990.- (+KM)

Eelistame ideid, mis seostuvad AS Vennad-Dahl’i tegevusvaldkonnaga. Palume võimalikud nimevariandid saata hiljemalt 31.12.2004. a. aadressile:

Saadaval vaid 1 tk. Artikkel: 41-3071

Septik Mabo 1500L

leht@dahl.ee

9 900.- (+KM)

Kõigi osalejate vahel loosime välja auhinna, milleks on Vana Tallinn.

Saadaval vaid 1 tk. Artikkel: 34-390265

Tsirkulatsiooni pump WATTS HP 63/26

Tsirkulatsiooni pump WATTS HP 43/25

600.- (+KM)

500.- (+KM)

Saadaval vaid 5 tk.

Saadaval vaid 2 tk.

Max töösurve 0,5 bar; Max vooluhulk 3 m3/h

Artikkel: 4606325

Max töösurve 0,3 bar; Max vooluhulk 3 m3/h

Artikkel: 4604325

Kontaktandmed Tallinn Peterburi tee 90, 11415

Tel.: 6 054 050

Faks: 6 012 933

dahl@dahl.ee

Tartu Jalaka 60, 51013

Tel.: 7 300 580

Faks: 7 300 589

tartu@dahl.ee

Viljandi Lossi 15, 71003

Tel.: 43 33 106

Faks: 43 33 116

viljandi@dahl.ee

Pärnu Raba 21, 80041

Tel.: 44 50 575

Faks: 44 50 577

parnu@dahl.ee

Konkursi võitjale reis LVI Dahl’i peakontorisse Helsingisse.

Väljaandja: AS Vennad-Dahl Telefon: 6 054 050 Faks: 6 012 933 E-post: leht@dahl.ee Tiraaž: 1200 Trükikoda: Europrint

Vennad-Dahl Infoleht nr.1  
Vennad-Dahl Infoleht nr.1  

AS Vennad-Dahl Infoleht nr. 1. Sanitaartehnika, veevarustuse, kanalisatsiooni, välistrasside, küttesüsteemide, ventilatsiooni ja tööstusega...

Advertisement