Page 1

M ar ija m po lė

(6 4

km )

) km 07 a (2

3 km

Klaipė

da (212

km)

10 km Vilnius

VIII fort

3,6

km VERŠVŲ PILIAKALNIS

M

VII f ortas

M

M

EIGULIŲ PILIAKALNIS

M

g.

g. Plan

o g.

g. Gruz

g. Žvejų

A.Gust aičio g.

O.M

Lelijų g.

. o al . o al Kauk

A.Mickevičiaus g.

P

inko

vski

ų g.

o g.

iaus g.

Gedimino g. Gedimino g.

Vytauto pr.

A.Mickevičiaus g.

- 20

16

Bažnyčios g.

g.

Šiaulių g. Girst

os

i g.

upio

g.

g.

nav

ivoj

Sas

Kre

g.

Yli šk ių

g.

g.

Vištyči

nio

tan

An

g.

kal

av

os

ta

o g.

Kaz

An

F.Vaitka us g.

M

rų g.

Teno

M

lnio

ji g. kšto

taka

Au

pio g.

An

V.Čepinskio g.

Sopranų g.

2015

E.Fryko g.

J.Dobkevič

J.Kum

M

P

io g. kaln

Amerikos lietuvių

g.

g.

pr.

riso

augo

H. ir S.Ha

M

Dainos g.

Mind

g.

A.Mickevičiaus g. A.Mickevičiaus g.

S.Daukanto g.

L.Sapiegos g.

S.Daukanto g.

Baritonų g.

Marve

g.

Vidu

teto

rsi Unive

Totorių g.

nės g.

ių g.

g.

M

Miško g.

Veiver

Vy

(ZOO)

P Kęstučio g.

iaus Karal

irbių

ių g.

M

lės g.

Žemd

gždž

M

M

P

Gedimino g.

etų

Užnemu

Sietyn

VI fort

M

K.Donelaičio g.

OLD TOWN

Vytauto Didžiojo tiltas

J.Damijonaiči

ų g. Ko met

g.

P

g.

K.Būgos g.

ės

Žvai

čio

g.

P

un

S.Daukanto g.

žių

g.

Trimi to g.

Puod

M

to g.

ų g. g.

nink Smali

inkų

s g.

Birštono g.

Drus kin

M

škos

P

Spaustuvininkų g.

ntinė

P

D.Po

I.Kan

s kra

Palango

ių g.

em

o g.

M

Vasario 16-osios g.

J.Jablonskio g.

Gimnazijos g.

M.Daukšo s g.

A.Mapu g.

M Kurp

fo g.

M.Daukšos g.

ės g.

enho

Muitin

L.Zam

gard

o g.

os g. uzm V.K

Alek

J.Nau

g.

o g.

soto

g.

jaus

gird

Muzie

lauko

J.Gruodžio g.

Užn Sietyn

E.O

s g.

M

T.Dau

Priep

g.

M

Žemuogių g.

P.V tilt ilei as šio

g.

g. Kumelių

A.Ja

kšto g.

M.Valančiaus

evičiaus

s g.

ie žešk

Tulpių

g.

g.

ienė

žešk

E.O

pr.

Rūtų

ės

g.

g.

M

un

vos

em

Daina

s g.

evičiau

rių

V.Sladk

ės a.

P

Aguo

Mg.

nklų

Pami

A.Mack

Vilniau

Rotuš

s g.

g.

s g.

no Sava

s g.

os g.

aitė

Benedi

g.

ūdos g.

M M

Santak

s g.

ktinų

vos

Šv. Gertr

Raguvo

pr.

no

Jona

Užn

rių

skg.

M

g.

g.

va

P g.

ės

Sa

Pi

Papilio

istin

ėnų

šių

g.

Jona

Mlies g.

Va

ų g.

Telši

Kriau

MARVELĖS PILIAKALNIS

ijo

A.M

Turž

i g.

Žalioj

vos

g.

om

acke

g.

Ra

OLD TOWN

skio

išin

P.V

au viči

on

sein

Astr

g.

Vyšn

Žem

Aviečių g.

g.

nos

ių g.

s g.

ji g.

Žalio

g.

P

Vaisių g.

g.

io

pišk

Varė

Mer

Telšių

Ku

ės

aič

s g.

iavo

Lišk

kin

m

Mer

g.

Kauk

ės

kin

g.

g.

Že

os

ko

Krėvos g.

on

rbar

džių

Veliu Ju

10 km

I fort

Dviračių takas Bicycle route

AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ PILIAKALNIS

Planuojamas dviračių takas Planned bicycle route

3 km

4 km

M

(97 km

)


Kauno turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras. Kaunas Tourism Information Centre and Convention bureau. Dviračių takas / Bicycle route

Dviračių eismas Dviračių takas / Bicycle route Pėsčiųjų ir dviračių takas / Pathway draudžiamas / No cycling shared by pedestrians and cyclists.

Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, - tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako, dviračių juostos, kelkraščio nėra arba jais važiuoti negalima, leidžiama važiuoti šaligatviu. / It is allowed to drive bicycles only in bicycle paths or bike lanes and where there is absence of them - in the roadsides suitable for this (with asphalt or concrete pavement) in line with the direction of trafc.When a bicycle path, bicycle lane or roadside does not exist or it is not possible to drive along, it is allowed to drive on the footpath.

Puikus patarėjas, kaip turiningai praleisti laisvalaikį Kaune! Informacija apie dviračių nuomą, populiariausias dviračių trasas ir maršrutus. Information Centre will give you great advice on how to spend your leisure time well in Kaunas! You will nd more information about bike rent, the most popular cycling routes and itineraries.

Dviratininkai yra lygiateisiai eismo dalyviai, keliuose turintys teises ir pareigas bei privalantys laikytis kelių eismo taisyklių. / Cyclists have the same rights and responsibilities, they are equal participants on the road.

Laisvės al. 36, Kaunas Tel. (+370 37) 323 436 info@kaunastic.lt visit.kaunas.lt

SAUGUMAS / RIDE SAFELY

KELIO ŽENKLAI/ ROAD SIGNS: RANKA RODOMI SIGNALAI / HAND SIGNALS:

M

Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos, o dviračio gale - raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. While driving on the road in the dark or in case of poor visibility, a white light must shine in the front of the bicycle and a red light in the back, and the driver of the bicycle must wear a brightly coloured vest with light reecting elements.

Sustoti/ Stop

Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos, o gale - raudonos šviesos žibintas. While driving on the roadway, the driver of the bicycle must wear a brightly coloured vest with light reecting elements or a white light ash must shine in the front and a red light ash in the back of the bicycle.

Sukti į kairę / Left turn

VIEŠKŪNŲ PILIAKALNIS

Važiuoti užsisegus šalmą būtina tik dviračių vairuotojams bei keleiviams iki 18 metų. Vyresniems asmenims šalmas rekomenduojamas, bet nebūtinas. / Bicycle riders up to 18 years. must wear bicycle helmets when riding (or when are carried) on the road. It is recommended to wear a helmet for adults when cycling on the road.

Sukti į dešinę / Right turn

Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.While driving along the roadside, or pathway shared by pedestrians and cyclists, or footpath, the cyclists must give the way to pedestrians, and not to obstruct or endanger them, it's allowed to outrun the pedestrians at a speed that is close to the pedestrian speed (3-7 km / h), leaving an adequate gap from the side to ensure safe trafc.

DVIRAČIŲ MARŠRUTAI CYCLING MAP KAUNAS

Kauno dviraciu takai 2015  
Kauno dviraciu takai 2015  
Advertisement