__MAIN_TEXT__

Page 1

Pq,pqsa,ufika;metzuja milijardas keliautojq. Keliaujame ir mes, kartais net nesusimqs$ami,'Iaip'keiiiame vietiniq gyventojq tradicijas, gyvenimo bIdq ir salies ekonomikq. Kokiq vietq uZima Lietuva pasaulio turizmo iemelapyje? Keliautojui, Lietuvos geografijos mokytojq asociacijos prezidentui Ryt i Salnai Sios prohlemos labai svarbios. RitA SEMELYTE

]rdi$lt#.}3.

::{i&

",'

i

# --"*t'*

Pnsnuuo

APKELTAUTT

NEIMANoMA

Rytas Salna keliauti pradejo pries 35 metus paskatintas t6vq.,,Keliauju savarankiSkai, su 5eima, kelionirl agent[romis, kaip kelioniq vadovas, su geografais. Mano kelioniq pob[dis labai ivairus nuo paZintinio turizmo iki poilsinio, juk kartais reikia ir pailseti. Pasau-

lyje yra tiek daug graLiqvietq, kur galima ramiai pabflti, pasidZiaugti saule ir vandeniu. Manau, kad Zmogus, ieSkodamas pusiausvyros, taip ir turi planuoti savo kelioniq geografijS". sako prisiekqs keliautojas. { keliautojams daZnai pateikiamq klausimq,,Kiek 5a1iq aplanke?" R. Salna turi savitq poZilrl. ,,Dar nesutikau nd vieno Zmogaus, kuris bltq apkeliavEs labai daug. Juk k4reiSkia pabuvoti Jungtindse Amerikos Valstijose, Kanadoje ar Austrahjoje? Sios 5a1ys yra milZiniSkos. Jei keliautojas praleido ten dvi ar tris savaites, jis negali sakyti, kad paZista t4 kra5t4. Tai paviriutini5kas vertinimas.

AsmeniSkai aS labai atsargiai Ziuriu i toki klausim4. Kita vertus, pasaulis turi savo geografing i5rai5kq ir ta prasme galiu pasakyti, kur buvau. Aplankiau visus kontinentus, i5skyrus Antarktidq. Kol kas susilaikau nuo kelionds 1 Pietq a5igalio kontinent4, nors ir

{3-' sE- -

labai vilioja. Kaip geografas suprantu, kokia trapi Antarktidos ekosistema. Turizmas r,ienas i5 veiksniq, kuris labai iSbalansuoja 5i4 pusiausvyr4", - pasakoja R. Salna.

Knsnnrr

- MTLTJARDAs KELTAUToJU

Aistringas keliautojas puikiai supranta, kaip turizmas veikia nat[raliq gamt4 ir etnines vietines kultlras. ,,Nors ir paradoksaliai skamba, tadiau galiu tiesiai pasakyti, kad turizmas daro mlsq planetai daugiau Zalos negu naudos", teigia geografas.

Kiekvienais metais pasaulyje keliauja daugiau kaip milijardas Zmoniq. Tokia didZiule apkrova daro neigiamq 1tak4 ekosistemoms. Tai jau mindtos antarktines ir arktines sritys, atogrqZq miSkai, aukStikalnes. pakrandiq sritys. Sudetinga situacija Karibuose, Vi-

jlros

pakrantese, kur praktiSkai i5naikinta vandens flora ir fauna. Kitas neidurZemio

didZiuliai turistq srautai iSkreipia vietiniq gyventojq gyr enimo bld4, naikina jq tradicijas, skatina g1obalizacljar.,,Man, kaip turistq vadov ui, ten ka nuvykti I tas padias vietas keliolika kartq ir per daugeli metq matau nemaLai neigiamq pokydiq', - sako keliautojas. giamas turizmo aspektas

-

-<r*-b

Ne-salima nepaminiti ir turizrno prir alumq. Turizmas vra r ienas sr arbiausiq migracijos verksniq - 2mones keliauta. keiiiasi informacija ir patirtimr. Turizrnas suteikia daug

galimybiq besir ystaniiorns Salims kelti sar o ekonomik4, nes jos neturi ne tik pramones, bet ir Zemes [kio jis da2niausiai sutelktas i plantacijas, priklar"rsaniias stambients magnatams. Vietiniai evr entojai. dirbantr s turizme, i5 to ne tik pat-vs praq\ \ ena. ber ir prisideda prie 5a1ies ekonon.iikos augimo. faiiau visur

reikia pusiaus\ \ ros. apie kuria. gah,oja jau pa2engusios Salr:. Ju turizmo ministerijos ne tik pletoja turizm4. bet ir rfipinasi gamtine aplinka.

_1os

iisaugojimu ateities kartoms.

LreruvrRr sKrRrAsr NUo KlrU Ldisi ai keliaujame jau daugiau kaip dvide5imt metq, bet vis dar formuojasi mlsq turistq mentalitetas ir iprodiai. Ar mes skiriamds nuo Vakarq keliautojril ,,Toks juokingas pastebejimas lietuviams vis4 laikq atrodo, kad jie garsiai kalba ir tai disonuoja kitakalbeje aplinkoje. Nors taip elgiasi ir kitos tautos, bet dauguma Zmoniq i tai visai nekreipia ddmesio, tik lietuviai labai kompleksuo-ja", Sypsosi kelioniq vadovas.


.,

ISLANDIJA. Jokulsarlon ledkalniq

:.

!r

llanko;e, kur pilna nuo Vatnos ledyno IuZtandiq ir judaniiq ledo luitq.

'a,

'-..i=,,,,,--"1,',1.:+ !r':r.i ii:rj:.i,i::'']i:

.-4

'-i:.,r:ti:-=L,â&#x201A;Ź.\.!a:tit:-i!.-:

JAV.,Rytas Salna rodo, kiip raudo,' :;' nbjo smiltainiosluoksniai atskteidZia

.,','li' ,,

':

'

'':

::

:;

;

.1

..,,'

-'

parkas, Kalifornija. ,,.n?eionalinis

,t

A

1

:i

'{ -.-:f ...

.=# --- -@r-Al**+ _"*:ffi,-:.:#*, 'e@S+,':.: .

,,

:

â&#x201A;Źeq

-'

:

o l ts

o f

z z 2 o z

o F

Lietuviai tLri dar vienq moka d2iaugtis tr.Lo,

l<a.

trnkumq

ne-

rrato, nes nuolat

jau yra matE ar patyrE. .,Stovi lietuvis prie 1sp[dingo krioklio ir aiSkina. krd nicko )palilrgo. rres jis rnatqs crfl2esniq. UZuot iigyvenq akimirkos groZ[, pasidZiaugq nuoslabiu garntos k0riniu. lietuviai nrane tiesiog priblo5kia, kai pradeda racionaliai svarst-vti ir aptarindti objekto 1,vgina, kE

\ertg",

AUSTRALIJA. Gyvenimo reginys

- spalvq

spektaklis

pasitinkant saulg prie Uluru, arba Ajerso

uolos.

g,

sako R. Salna.

"iS;

.W,

Vienas dalykas, ui ht1 lietuvius reikia pagirti, tai be-ealinis smalsuntas. Labai surals[rs ir luristai i5 germaniSkat kalban-

riq Saliq, Rytrl Europos lietuviai. latviai. -'nhai ir es1ai. O Vakalq europiediai" arneliieiiai. net japonai ndra smalsr-rs. Jiems

itin idorrLL. k4 pasahoja gidas. Galb[t , pasidomi lanhomais objektais i5 anks:aljie persisotinE inlormacija, nes labai

-'

.licliauja.

ialna prisipaZlsta. kad ir kokios -sra., kitos ialys. jam graTiausia Lie'. lrn norisi dia gyvcnti ir kLu'ti. esu ., rio patriotas." Tuliznto po2ifiriu , j la ir prir alumLl. ir trlrkiLnrq. )

{.' tt'2.ffi

.

- . *-.'::+='ei= :'

.F

#

l.' na:

,{ 't'{

I


) Viena i5 vertybiq - daug nat[ralios gamtos. Nors beveik visa gamta jau pakitusi, bet vizualiaiji atrodo labai autenti5ka. Tai didiiulis mlsq gamtines aplinkos privalumas. Tadiau nereikia pamir5ti, kad turistai, vykstantys i kitas Salis, ie5ko [sptdingq vaizdq ir ypatingq objektrl. Daug kelioniq patirties turindius Zmones nauja Salis turi kaZkuo nustebinti ir dvasiSkai praturtinti. Deja, Lietuva Siuo poZiDriu negali mo-

juoti aukStai iSkelta vdliava. ,,Kaip geografas galiu teigti, kad pas mus turizmas niekada nebus taip iSpletotas kaip VidurZemio jlros regione. Tai nelmanoma. Prie trtkumq dar reiketrl priskirti mfisq gyventojq mentaliteto bruoZ4 ne itin pagarbq poZiuri i kitas kultDras. Tai didelis Lietuvos turizmo

trIkumas. Mes turime didZiull tautin[ paveldq, kurio dar nei5naudojome, tadiau tiketis, kad i5 to i5augsime I iSskirtinE valstybg, kuri Soks klumpakoj [, dainuos sutarti nes, sitlys nam i nq duonq su medumi ir privilios turistq minias, neverta", - mano R. Salna.

Somnuo.rs 5lulxslrs Lietuvoje labai prasta gamtines aplinkos tvarka ir Svara. Net kai kuriose Afrikos vietovese viskas tvarkinga. Ten net nesuvokiama,

kad galima kur nors savanoje i5pilti 5iuk51es. O Lietuvoje tai [manoma, kas kur nori, ten ir SiukSlina. Nors auk5tq postq pareiglnai kalba apie lvairias ekologijq skatinandias programas, tadiau

kokia

iS

jie nevaik5to po mi5kus ir nemato,

tikrqlq yra situacija.

?3

Vienas

didiiausiq malonu-

mq kelioneje

- pabendrau-

tisu vietiniais. Man idomu suiinoti, kaip jie veriina savo aplinka, tvarko infras-

trukt[rq, pagaliau,

-

TANZANIJAT.B Eksp.edici;a N

16

pii-i

goron goro apylin[ese.

i6etrtututi

ar

jie

,,Blogiausia padetis tarpinese zonose tarp urbanizuotr"l vietoviq ir gamtos pamiSkdse ir paeierese. Mane tai Sokiruoja. Visq laik4 su tuo kovoju, aiSkinu Zmondms, bet dainiausiai atsimuSu kaip I sienq. Zmonds visiSkai nesupranta. paiso tik savo asmenjpiq inreresq. kratosi bet kokiq pastabq. Taip fra todel. kad neturime nacionalinds ekologinio Svietimo

koncepcijos", apgailestauja geografas.

Dan

N n,qpKE!-rAUTA, Xrnnsrrun R. Salna turi ir kuo pasidZiaugti - musq nacionaliniais ir regioniniais parkais. Juose spardiai pietojama infrastruktflra, investuojama pinigrl, kurie ateityje duos prideting vertE. Parkuose atsiranda galimybiq pletoti paZintini turizmq ir aktyviai praleisti laisvalaik[. ,,Lie-

tuvoje yra labai daug graZiqpanoraminiqvaizdq, bet anksdiaujq nematydavome, nes nebuvo prakirsti vadinamieji langai. Kartais reikia paaukoti keli s medZius, kad atsivertq g r aLus v aizdas nuo piliakalnio. Dabar tokie darbai vyksta,

ir galiu pasakyti, kad viskas atliekama labai kokybiSkai, atsakingai", - teigia keliautojas. R. Salna megsta Neries regioning park4, kuriame lankosi kelis kartus per metus. Nors viskas iSvaik5diota, bet kai atvyksti skirtingais metq laikais, pamatai ivairiq spalvq kraStovaizdZius. Patinka ir Dzlkrjos nacionalinis parkas, ir pajlris, kuriame blna rediau, nes toli nuo Vilniaus. Geografas Zavisi panoraminiais vaizdais ir ramiomis vietovemis, upes sleniais ir piliakalniais.

,,Myliu fantasti5ko groZio Zemaitrj4, kurioje yra tiek daug ldomiq objektq


ATSAKYMAI

'e4

t, t,

tik gamtos, bet ir kulturos, naujai sutvarkytq, pritaikytq lankytojams. Po Zemaitij4 galima keiiauti ir keliauti, dar daug yra neatrastq ne

vietq',

sakovilnietis. jis keliauja automobiliu, nes yra uZimtas Zmogus, negali kelias savaites mintl dvirat[. Nors turi net du juos, tadiau naudoja ne turizmo, o sporto tikslams. Po Lietuv4

R. Salna vaZiavimq automobiliu derina su ejimu pdsdiomis:,,VaikSdiodamas fotografuoju, esu aistringas fotografas. Kelios valandos, praleistos gamtoje, - ne tik nueitas isp[dingas mar5rutas, bet ir lamZintas gamtos groZis." Lietuvos geografljos mokytoj q asociacij os prezidentas Rytas Salna yra edukacines ir metodines literatlros, geografijos ir istorijos vadoveiq autorius. Leidi nyj e apie geografij E,,GEOkubas" i5spausdinta apie 100 R. Sahos nuotraukq. I

rl

Norint pai)nti save ir savo kra5tq, reikia keliauti. PaZindamas kitus kraitus, gali suprasti, kas esi, kuo nori blti ir kur eini. Galima po pasaul[ keliauti virtualiai, tadiau jokios Siuolaikines technologijos nepakeis tiesioginio paZinimo. ,,Keliones - tikri jausmai, kvapai, garsai ir skoniai. Bet nereikia sureikSminti kelionrq. Jei 2mogus neturi galimybiq keliauti, jis nera blogesnis. Galb[t jis gyvena savo sodyboje, yra geras ir doras Zmogus, puoseleja etnines vertybes. Vis delto skatindiau keliauti, jei ne I tolimus kra5tus, tai bDtinai po savo Sal[. PaZinti Lietuv4 yra kiekvieno lietuvio pareiga. Musq 5a1is nedidele, bet yra labai daug graZiq, SirdZiai mielq vietq', - sako Lietuvos geografijos mokytojq asociacijos prezidentas Rytas Salna.

I

KrunuonuAs suPRAst, KAs Est Daugumai keliautojq vienas i5 keliones kslq yra pamatyti koki nors objekt4 ir blti: :i priejo nusifotografuoti. R. Salna tik Syp:..r jis jau seniai to nedaro, nemato prasmds ,.,2.<am lrodineti, jog

ir,,ai

ten buvau". ,,Man

-:,-_i s\ arbiau suZinoti, kokie Zmonbs tame . -r-.r _i) rena. Vienas did2iausiq malonumq . . :eje - pabendrauti su vietiniais. {domu , -:r. kaip jie vertina savo aplink4, tvarko . :...:-rtura.. pagaliau, arjie jaudiasi laimin-

..

-i: - _::,rlui tar nelkainojamos vertybds",

t---:. ., *:

iautojas. 201:';,4

MrritttL* 17

Profile for Kauno Grūda

Ryto salnos straipsnis  

Keliones

Ryto salnos straipsnis  

Keliones

Profile for kaunogrda
Advertisement