__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jûsø kelioniø partneris nuo 1992 m

PAÞINK PASAULÁ SU GRÛDA

www.gruda.lt

2013

Kelionës Autobusu, lëktuvu


POILSIO IR PAŽINTINËS KELIONËS LËKTUVU 2013 PASKUTINËS MINUTËS PASIÛLYMAI: www.gruda.lt

Tiesioginiai skrydþiai ið Vilniaus

ATOSTOGAS RINKITËS IÐ 154 KURORTØ 9 ÐALYSE KIPRAS GRAIKIJA KRETA CHALKIDIKË RODAS KOSAS KROATIJA ISPANIJA MALAGA MALJORKA BARSELONA ITALIJA SICILIJA PORTUGALIJA BULGARIJA VARNA BURGASAS TURKIJA ANTALIJA DALAMANAS EGIPTAS HURGADA

POILSIO KELIONËS LËKTUVU/ SAVAITGALIAI EUROPOS MIESTUOSE 2013 SU PIGIØ SKRYDÞIØ BENDROVËMIS IÐ VILNIAUS/ KAUNO/ PALANGOS

Poilsinës, paþintinës kelionës su tarptautiniais kelioniø operatoriais TUI, MEIER'S, DERTOUR, THOMAS COOK, ECCO HOLIDAY, ITAKA ir kt. Skrydþiai á/ið Vokietijos, Londono, Varðuvos. Lëktuvo bilietø, vieðbuèiø, perveþimø oro uostas - vieðbutis - oro uostas uþsakymas GRÛDOS biuruose.


TURINYS

VASARA 2013 POILSIO IR PAŽINTINËS KELIONËS LËKTUVU...............................................2 PIGÛS SKRYDŽIAI IŠ LIETUVOS/SAVAITGALIAI EUROPOS MIESTUOSE............................2 .

POILSIS PRIE JÛROS POILSINËS - PAŽINTINËS KELIONËS

PIETØ KROATIJA. Poilsis prie Adrijos jûros Makarskos kurorte (I,II,III)..................................5-9 ŠIAURËS KROATIJA. Poilsis prie Adrijos jûros. ......................................................................10 CENTRINË KROATIJA. Poilsis prie Adrijos jûros. ...............................................................11-12 JUODKALNIJA I. Serbija- Bosnija ir Hercegovina – Albanija. Atnaujinta programa............13-14 JUODKALNIJA II. Serbija – Albanija – Kroatija - Bosnija ir Hercegovina. .................................15 MAŽASIS BALKANØ TURAS Atnaujinta programa...................................................................16 NEPAŽINTI BALKANAI. DIDYSIS TURAS. Sezono naujiena.............................................17-18 ISPANIJA – ŠVEICARIJA – PRANCÛZIJOS RIVJERA (14d) Atnaujinta programa.................19 ISPANIJA – ŠVEICARIJA – PRANCÛZIJOS RIVJERA (12d)...................................................20 ITALIJA – POILSIS KÛNUI IR DVASIAI Atnaujinta programa.................................................29 ITALIJOS RIVJERA IR PIETØ PRANCÛZIJOS ŽYDRASIS KRANTAS (9d).............................30 ITALIJOS RIVJERA IR PIETØ PRANCÛZIJOS ŽYDRASIS KRANTAS (11d) Naujiena.......31-32 ŠIAURËS ITALIJOS PERLIUKAI IR POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS (8d).............................33 ŠIAURËS ITALIJOS PERLIUKAI IR POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS (10d) Naujiena...........34 ŽAVINGOJO PRANCÛZIJOS PROVANSO KVAPØ IR SPALVØ PALETË Naujiena.................53 .

POILSIS KALNUOSE

VIENA IR AUSTRIJOS ALPËS..................................................................................................41 AUSTRIJOS ALPËS..................................................................................................................42 AUSTRIJOS IR ITALIJOS ALPËS Atnaujinta programa..........................................................43 SLOVËNIJOS ALPËS................................................................................................................44 BAVARIJA – TIROLIS.................................................................................................................61 ÈEKIJOS KALNAI......................................................................................................................66 SLOVAKIJOS TATRAI – I ..........................................................................................................71 SLOVAKIJOS TATRAI – II.........................................................................................................72 SAVAITGALIS SLOVAKIJOS KALNUOSE................................................................................73 LENKIJOS IR SLOVAKIJOS TATRAI........................................................................................74 .

PAŽINTINËS KELIONËS

ISPANIJA IKI GIBRALTARO Atnaujinta programa....................................................................21 PORTUGALIJA – ISPANIJA – MAROKAS................................................................................22 KLASIKINË GRAIKIJA..............................................................................................................23 OLIMPINË GRAIKIJA................................................................................................................24 DIDŽIOJI TURKIJA Atnaujinta programa.................................................................................25 KLASIKINË ITALIJA..................................................................................................................26 ITALIJA nuo vynuogynø iki meno šedevrø.................................................................................27 ITALIJA. VISI KELIAI VEDA Á ROMÀ.........................................................................................28 VISA SICILIJA, MALTA IR ITALIJA............................................................................................35 KORSIKA, SARDINIJA IKI KALJARIO......................................................................................36 LOFOTENØ SALØ MAGIJA......................................................................................................37 NORVEGIJA – ŠVEDIJA – DANIJA..........................................................................................38 NORVEGIJA – ŠVEDIJA...........................................................................................................39 NORVEGIJA..............................................................................................................................40 ANGLIJA...................................................................................................................................45 ANGLIJA – VELSAS – ŠKOTIJA..............................................................................................46 ŠVEICARIJA, PRANCÛZIJOS RIVJERA, MONBLANAS, BAVARIJOS ALPËS (11d)..............47 ŠVEICARIJA, PRANCÛZIJOS RIVJERA, MONBLANAS, ITALIJA (8d) Atnaujinta programa...48 ŠVEICARIJA – DIEVIŠKO GROŽIO ŠALIS...............................................................................49 ŠVEICARIJA – ŽEMËS LOPINËLIS ARÈIAUSIAI DANGAUS..................................................50 PRANCÛZIJOS MENO IR ISTORIJOS PERLAI – LUAROS SLËNIO PILYS Naujiena...........51 PRANCÛZIJA: NORMANDIJA, BRETANË Atnaujinta programa............................................52 PROVANSO KERAI...................................................................................................................54 GURMANIŠKOJI PRANCÛZIJA................................................................................................55 NEATRASTOJI PRANCÛZIJA. Nuostabusis nepažintosios Dordonës kraštas.........................56 PARYŽIUS.................................................................................................................................57 PARYŽIUS – BENILIUKSAS......................................................................................................58 ZALCBURGAS – MIUNCHENAS – PRAHA Naujiena..............................................................62 PRAHA – KARLOVY VARAI......................................................................................................63 KROKUVA – KARLOVY VARAI – PRAHA.................................................................................64 ÈEKIJOS GAMTA, PILYS IR MIESTAI Naujiena.......................................................................65 PRAHA – VIENA – BUDAPEŠTAS............................................................................................67 VIENA – BRATISLAVA – BUDAPEŠTAS...................................................................................68


KROKUVA – TATRØ KALNAI – BUDAPEŠTAS........................................................................69 VENGRIJA: SAULËTASIS BALATONAS IR ËGERIO ŽVAIGŽDËS.........................................70 BALTØJØ NAKTØ MIESTAS SANKT PETERBURGAS............................................................87 MASKVA IR RUSIJOS AUKSO ŽIEDAS...................................................................................88 KIJEVAS – LVOVAS..................................................................................................................89

. OLANDIJA – GËLIØ IR VËJO MALÛNØ ŠALIS... Gëliø paradas Olandijoje 7d. Naujiena......59 GËLIØ PARADAS OLANDIJOJE 6d. .......................................................................................60 Á LAPLANDIJÀ PAS KALËDØ SENELÁ .....................................................................................97

KELIONËS KARTÀ METUOSE

. ATRASK VIKINGØ SALÀ – GOTLANDÀ Atnaujinta programa................................................78 DIDINGOS ISTORIJOS IR GAMTOS KRAŠTAS......................................................................79 DVI KARALIŠKOSIOS SOSTINËS: KOPENHAGA – STOKHOLMAS Naujiena.....................80 DIDYSIS BALTIJOS KRUIZAS..................................................................................................81 MAŽASIS BALTIJOS KRUIZAS Atnaujinta programa.............................................................82 TALINAS – HELSINKIS – TARTU.............................................................................................82

KELIONËS LAIVAIS

. SAKSONIJOS ŠVEICARIJA.....................................................................................................75 BERLYNAS – DREZDENAS.....................................................................................................76 NEATRASTOJI VOKIETIJA Naujiena......................................................................................77 VOKIETIJA. HANZOS PIRKLIØ MIESTAI Naujiena................................................................77 TATRØ KALNAI – KROKUVA ...................................................................................................83 ZAKOPANË – VELIÈKA – KROKUVA Naujiena......................................................................83 VARŠUVA – KROKUVA............................................................................................................84 OSVENCIMAS – KROKUVA ....................................................................................................84 GDANSKAS – MAŽIEJI NYDERLANDAI BALTIJOS PAJÛRYJE.............................................85 SENOJOJE AISÈIØ ŽEMËJE...................................................................................................85 DIDINGOJI LENKIJA Naujiena................................................................................................86 LDK PALIKIMAS LENKIJOJE Naujiena...................................................................................86 ROMANTIŠKOSIOS LIETUVOS DIDIKØ PILYS BALTARUSIJOJE Atnaujinta programa.......89 LEGENDINËS LATVIJOS PILYS..............................................................................................90 KURŽEMËS KELIAIS...............................................................................................................90 ESTIJOS SALØ GROŽIS IR SENASIS TALINAS.....................................................................91 PASLAPTINGOJI SAREMA IR SENASIS TALINAS.................................................................92 ARTIMOJE, BET KITOKIOJE ESTIJOJE.................................................................................92

SAVAITGALIO KELIONËS

. GRACAS – GARDALENDAS – VENECIJA – VIENA...............................................................93 EUROPOS VAIKØ PRAMOGØ PARKAI...................................................................................94 VOKIETIJOS IR DANIJOS PRAMOGØ PARKAI Atnaujinta programa....................................95 VOKIETIJOS PRAMOGØ PARKAI...........................................................................................96

PRAMOGØ PARKAI

. ANGLIJA................................................................................................................................. 103 ANGLIJA – ÐKOTIJA – VELSAS............................................................................................ 104 AIRIJA.................................................................................................................................... 105 KLASIKINË ISPANIJA............................................................................................................ 106 ISPANIJA – PIETØ PRANCÛZIJA – ITALIJA – ÐVEICARIJA................................................107 ISPANIJA – ANDORA IR PROVANSO SPALVOS.................................................................. 108 VIDURÞEMIO JÛROS PAKRANTËS PASAKA...................................................................... 109 ISPANIJA (Kosta Brava) poilsis prie Vidurþemio jûros............................................................110 PASLAPTINGOJI PORTUGALIJA.......................................................................................... 111 PORTUGALIJA....................................................................................................................... 112 PIETØ PRANCÛZIJA - ÞYDROJI PAKRANTË.......................................................................113 ÐIAURËS ITALIJA.................................................................................................................. 114 ITALIJOS ÐVEISOS............................................................................................................... 115 SICILIJA – SAULËS SALA..................................................................................................... 116

. TOLIMI KRAÐTAI..........................................................................................................117 – 120 .

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KELTUS............................................................................ 98 AUTOBUSØ NUOMA.....................................................................................................99 – 100 SVARBI INFORMACIJA IR PATARIMAI KELIAUJANTIEMS AUTOBUSU....................101– 102 .

SLIDINËJIMAS.......................................................................................................................121

KELIONËS LËKTUVU SU JUNGTINE GRUPE


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KELIONËS PRIVALUMAI: • Jau 12 - tàjá sezonà populiariausias pietø Kroatijos kurortas Makarska! • Didelë patirtis, patikrintas kelionës grafikas! • Net savaitë prie skaidriosios Adrijos! • Puikûs Makarskos Rivjeros pliaþai, vandens pramogos, turiningos ekskursijos, smagûs vakarai diskotekose! • Geros gyvenimo sàlygos! • Poilsio metu autobusas aptarnauja turistø grupæ (neiðvyksta atgal á Lietuvà)! Në ë vienos nakties autobuse! •N • Galimybë derinti poilsá su paþintinëmis iðvykomis, daugybë naujienø papildomø ekskursijø saraðe! Bosnijàà - Hercegovin Hercegovinà! à! • Galimybë aplankyti Bosnij • Padedame Jums sutaupyti apie 500 Lt - ðá sezonà dar daugiau nemokamø iðvykø su lietuviu vadovu! • Keliautojø pageidavimu naujas marðrutas su daugiau poilsio dienø prie jûros!

APGYVENDINIMO MAKARSKOS KURORTE PAVYZDÞIAI KAMBARIAI SU PATOGUMAIS (miegamasis su vonios kambariu)

STUDIJOS SU PATOGUMAIS (miegamasis kambarys, kuriame árengtas mini virtuvëlës kampas, vonios kambarys, tinka gyventi 2-3 asm. )

APARTAMENTAI SU PATOGUMAIS (1-2 miegamøjø kambariø butas su virtuve, vonios kambariu, tinka gyventi 3-6 asm.)

5

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

PIETØ KROATIJA. Poilsis prie Adrijos jûros Makarskos kurorte (I) 7 nakvynës kurorte

GRACAS (BUDAPEÐ Š TAS) - PLITVICËS NAC. PARKAS - MAKARSKA RIVJERA - DUBROVNIKAS - TROGIRAS - SPLITAS - ZADARAS - ZAGREBAS - KROKUVA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Morkaus baþnyèia, ðalia kurios ðurmuliuoja turgus. Pranciðkonø rotuðæ, renesansinius Þemyno vartus, gotikinius Èipiko rûmus. Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. vienuolynas su turtingiausiu pasaulyje kriaukliø rinkiniu. Vakare Splitas - svarbiausias ir bene judriausias Dalmatijos miestas, 2 DIENA. Pusryèiai. a) Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos siûlome aplankyti Vepric ðventavietæ - kroatiðkàjá Lurdà - vienas aktyviausiø Dalmatijos uostø. Taip pat tai ir didelis sostinæ (*)Gracà. Ekskursija po miestà: Pilies kalnas - buvusi Ðv.Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. Sutemus èia suþimba prekybinis bei kultûrinis centras. Paþintinë ekskursija: antikiniai imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai, buvusieji ðimtai þvakuèiø, sustiprinanèiø ramø ðios vietos didingumà. Romos imperatoriaus Deokleciano rûmai su Aukso, Sidabro, Ðtirijos parlamento rûmai, imperatoriø rezidencija - dabartiniai 2. Dienos iðvykà á legendiná miestà - tvirtovæ (*)Dubrovnikà, savo Vario ir Geleþies vartais, Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus Parlamento rûmai, Ðv. Pauliaus vartai, gotikinë miesto katedra, groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis dabartinë katedra, baptisterija - buvusi Jupiterio ðventykla, Tautos imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, miesto parkas. apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir aikðtë su XV a. rotuðe. aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas 4. Papildomai siûlomos iðvykos laivais á gausybæ Adrijoje Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Slovënijà. b) Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á (*)Budapeðtà. Apþvalginë viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie didingø iðsibarsèiusiø salø, saulës palydëjimas Biokovo kalnuose, ekskursija pësèiomis ir autobusu po miestà: Budos pilies Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus raftingas, vandens pramogos, smagûs vakarai diskotekose, ansamblis su barokine Ðv.Trejybës kolona, gotikine Dievo baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo kavinëse, restoranuose (þr. mokamø ekskursijø apraðà). Motinos baþnyèia kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø vedybø paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras 10 DIENA. Iðvykimas ið Makarskos rivjeros. Dovanojame dar dvi ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës - architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á ekskursijas po áspûdingus Kroatijos miestus: Zadarà ir Zagrebà. Þvejø bastiono. XIV a. statyti Karaliø rûmai. Peðtas: neogotikiniai UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su Zadaras - vienas didþiausiø Dalmatijos regiono ir seniausiø visos Parlamento rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. Kroatijos miestø, skaièiuojantis treèiàjá savo gyvavimo istorijos bazilika, Operos ir baleto teatras. Iðvykimas ið Budapeðto. P.S.Ðios iðvykos metu turëkite LR pilieèio pasà. tûkstantmetá. Mieste iðlikæ romënø forumo griuvësiai, áspûdinga IX Atvykimas á Kroatijà. Nakvynë vieðbutyje. ðimtmetyje pastatyta Ðv.Donato baþnyèia. Zadaras - tai ir kultûrinis Kroatijos centras. Bûtent èia buvo atidaryta pirmoji 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á garsø visoje Europoje Plitvicës valstybinë mokykla, iðleistas pirmasis laikraðtis kroatø kalba, o eþerø nacionaliná parkà, átrauktà á UNESCO saugomø objektø 1396m. ásteigtas pirmasis Kroatijos universitetas. Trumpa paþintis sàraðà. Kelionë pësèiomis, traukinuku ir laiveliu po kriokliø, eþerø, su Zagrebu - Kroatijos sostine. Istorinis miesto centras - Kaptolas miðkø ir paukðèiø pasaulá. Daugybë upeliø ir kriokliø èia jungia ir Gradecas. Katedra, Kruvinasis tiltas, Akmeniniai vartai su vienas ðalia kito ávairiame aukðtyje iðsidësèiusius 16 kriðtolo stebuklinguoju ðv. Mergelës Marijos paveikslu, ðv. Morkaus skaidrumo eþerø. Natûraliai susiformavæs unikalus gamtovaizdis, baþnyèia (XIIIa.). Þemutinio miesto centras - J. Jelaèièiaus aikðtë. gausi ir ávairi augalija, turtinga kontrastingø spalvø gama Kelionë per Kroatijà. Nakvynë vieðbutyje. padovanos ramybës ir harmonijos pojûtá. Iðvykimas prie nepakartojamo groþio Adrijos jûros pakrantës vadinamos 11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà, Slovakijà, Lenkijà. Makarska Rivjera. Apgyvendinimas ir nakvynë privaèiame Atvykimas á Krokuvà. Vakaro ekskursija po karaliø miestà: Vavelio sektoriuje Makarskos kurorte kalva, kurià puoðia Lenkijos ir Lietuvos valdovø rezidencija, Krokuvos senamiestis: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms 4-9 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros. Mëgausitës stebinanèiai metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo skaidria þydra jûra ir skaisèios saulës spinduliais, klausysitës tik miesto vartai, Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos naktá nurimstanèiø cikadø ir kvëpuosite puðø ir levandø aromatu dvelkianèiu tyru kalnø oru. 3. Iðvykà á (*)Trogirà - Splità. Trogiras - tipiðkas viduramþiø baþnyèia, Sukenicai - senovinë prekyvietë. Nakvynë vieðbutyje. Jûsø paþinèiai su egzotiðka ðalimi - dovanojame: miestelis, taèiau neáprastas tuo, kad ásikûræs salelëje, o su 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais 1. Paþintinæ ekskursijà po Makarskos kurortà: uosto promenada sausuma sujungtas tik nedideliu tiltuku. Kartais dël ðios poilsiui. Vakare gráþimas á Lietuvà. su veðliø palmiø alëja. Miesto centras - Kaèièiaus aikðtë, nuo prieþasties Trogiras vadinamas „Venecijos miniatiûra“. Matysite kurios prasideda vaizdingø gatveliø labirintas. XVIII a. Ðv. Ðv.Lauryno katedrà - vienà ið Dalmatijos meno virðûniø, XIV-XV a. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km.

www.gruda.lt

• nemokamos ekskursijos Zagrebe, Makarskoje, iðvykos á Plitvicës nacionaliná parkà (uþ bilietà á parkà mokama papildomai), (*) Dubrovnikà, (*) Trogirà-Splità, Zadarà. PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: IÐVYKIMAS: 2013 05 01, 08, 15, 22, 29; 06 05, 12, 19, 26; • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 25 EURAI, 07 03, 10, 17, 24, 31; 08 07, 14, 21, 28; 09 04, 11, 18, 25; 10 02 • papildomos ekskursijos (þr. ekskursijø ir pramogø apraðà ir www.gruda.lt), • (*) mokestis uþ vietiniø gidø paslaugas (Grace/Budapeðte, Dubrovnike, Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: Trogire-Splite), • kelionë autobusu, • kurorto mokestis (suaugusiems - 24 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. - 12 Lt, • 4 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, vaikams iki 12 metø - nemokamai). • 7 nakvynës privaèiame sektoriuje: kambariuose su patogumais, apartamentuose, studijose su pasirinktu PASTABOS: maitinimu (þr.kainø lentelæ www.gruda.lt), • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës • keliø, ekologiniai mokesèiai, vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • kelionës vadovo paslaugos, • reikalingas LR pilieèio pasas, asmens tapatybës kortelë galioja tik tuo • ekskursinë programa, atveju jei nevykstama á Dubrovnikà ir Bosnijà - Hercegovinà. • kelionës dokumentø sutvarkymas, KELIONËS KAINA: þr.

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

6


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

DAR DAUGIAU REKOMENDUOJAMØ PAPILDOMØ VIETOS AGENTÛRØ EKSKURSIJØ IR PRAMOGØ

PIETØ KROATIJA

1. Biokovo kalnai. a) Saulëlydis Biokovo kalnuose. Kaina ~36 EUR. Vëlyvo vakaro iðkyla. Vadovo paslaugos ir vakarienë áskaièiuoti. Pusvalandþio kopimas akmenø taku á áspûdingà Biokovo kalnø virðûnæ. Abejojantiems savo fizinëmis galimybëmis ar sveikata, rekomenduojame á virðûnæ nekopti ir palaukti grupës apaèioje. Nusileidus nuo virðûnës - apie valandà trunkantis pasivaikðèiojimas vakarinës saulës nutviekstais kalnø takais. Jûsø laukia nepamirðtama iðkylos kulminacija - besikeièianèiomis spalvomis per kalnø virðûnes nuslystantis saulëlydis. Po to bus patiekta gardi naminë vakarienë: kumpis, sûris, naminë duona, arbata, vynuogiø brendis. b) Saulëtekis Biokovo kalnø gamtos parke. Kaina ~ 22-36 EUR. Ankstyvo ryto iðkyla. Þygis á kalnus pësèiomis ankstyvà rytà pasitikti saulæ. Vis nauji, vienas uþ kità graþesni vaizdai dþiugina aká. Áspûdingas, nepaprastai banguotas, Mënulio pavirðiø primenantis Dinarø kalnyno kraðtovaizdis. Pirmøjø saulës spinduliø þadinama Adrijos jûra ir Makarskos kurortas. P.s. nepamirðkite apsiauti patogia avalyne neslystanèiu padu ir ðiltai apsirengti - tekant ir nusileidus saulei kalnuose vësu (tiks sportiniai bateliai, storas megztinis ar ðiltesnë striukë). 2. Plaukimas laivu á Braè ir Hvar salas. Kaina ~ 32 EUR. Vienos dienos iðvyka. Pietûs ir vynas áskaièiuoti. Sustosite vienoje graþiausiø pasaulio salø Hvar, garsëjanèioje levandø ir rozmarino plantacijomis. Braèo saloje turësite laiko pasivaikðèiojimui ir maudynëms nuostabiu pliaþu garsëjanèiame Auksiniame iðkyðulyje, kurio kryptis keièiasi besikeièiant jûrø vëjui. 3. Plaukimas laivu á Braè salà, aplankant Puèiðèa miestelá ir Sumartin uostà. Naujiena! Kaina ~ 34 EUR. Vienos dienos iðvyka. Pietûs ir vynas áskaièiuoti. Lyg fjordas á salà ásigrauþusios álankos gale slepiasi Puèiðèa centras. Ðio miestelio gyvenimà jau nuo seno lemia gretimoje akmens skaldykloje kasamas marmuras. Marmuro dirbtuviø lankymas. Sumartin - jauniausias þvejø uostas visoje Braè saloje. Turësite laiko pasivaikðèioti jaukiomis uosto gatvelëmis, pasigroþëti tik ðiam miesteliui bûdinga architektûra. Maudynës jûroje. 4. Brela. Naujiena! Kaina ~ 26 EUR. Dienos iðvyka á gretimai Makarskos esantá miestelá, kuris garsëja paplûdimiais lyg ið atviruko: baltø smulkiø akmenukø álankos, apsuptos veðlaus puðø miðko, kylanèio ðlaitu aukðtyn. Ypatinga jûros spalva susijusi su vrulje vadinamomis gëlo vandens versmëmis, kurios ávairiame gylyje ið po þemiø áteka tiesiai á jûrà ir susimaiðo su druskingu vandeniu. 5. Pusës dienos iðvyka á Omið miestà. Naujiena! Kaina ~ 26 EUR. Gido paslaugos ir áëjimo bilietai áskaièiuoti. Gërëdamiesi áspûdingu Cetinos upës kanjonu bei didþiausiu kriokliu Kroatijoje Velika Gubica (48m), atvyksime á centrinës Dalmatijos miestelá Omiðà. Apþiûrësime Ðv.Petro baþnyèià (9-11a.), iðlaikiusià savo senàjà iðvaizdà, miesto gynybiniø sienø liekanas su rytiniu bokðtu, miesto vartus bei gynybiná bokðtà prie upës þioèiø.

7

Pasivaikðiosime po senàjà Omiðo dalá, iðsiskirianèià vëlyvojo baroko statiniais. Pakilsime á apþvalgos aikðtelæ ðalia Starigrad tvirtovës griuvësiø, esanèiø virð miesto, 311 metrø aukðtyje, nuo kurios atsiveria nuostabus vaizda á Omiðo miestà ir Adrijos jûrà 6. Vakaronë kalnø restorane. Vakaro iðvyka. Kaina ~ 20-36 EUR. Maloniai praleisite vakarà Biokovo priekalnëse ásikûrusiame garsaus vyno restorane. Valgysite autentiðkà kroatiðkà avienos patiekalà - pekà, uþgerdami sklidina taure kroatiðko vyno. Galbût svaiginantis vynas ir kroatiðka muzika ásuks Jus á ðokio sûkurá. 7. Krka kriokliai. Vienos dienos iðvyka. Kaina ~ 44 EUR. Gido paslaugos ir bilietai á parkà áskaièiuoti. Nacionaliniame Krka parke nuostabaus groþio skaidraus vandens kriokliai áveikia daugiau nei 17 natûraliai susiformavusiø terasø. Turësite pakankamai laiko groþëtis nepaliesta gamta, maudytis gaivinanèiame upës vandenyje ir ilsëtis citrinmedþiø pavësyje. Gráþtame per Trogirà jaukø senoviná miestelá.

8. Korèula - Mljet. Vienos dienos iðvyka laivu. Kaina ~ 74 EUR. Gido paslaugos ir áëjimo mokesèiai áskaièiuoti. Gërëdamiesi nuostabiais Braè ir Hvar salø ir Peljeèic iðkyðulio vaizdais, nuplauksite iki Korèulos miesto, kurios groþá pirmieji iðvydo Trojos didvyriai. Pasakojama, kad bûtent èia gimë garsusis Marko Polo. Kelionæ tæsiame iki Mljet salos - vienos þaliausiø Adrijoje. Tai nacionalinis parkas, glaudþiantis du druskingus eþerus: Maþàjá ir Didájá. Po ramaus pasivaikðèiojimo kvepianèiame puðyne, maudynës vaizdingoje Pomenos álankëlëje. 9. Imotskis ir „Raudonasis“ bei „Þydrasis“ eþerai. Vienos dienos iðvyka. Kaina ~ 34 EUR. Gido paslaugos ir áëjimo mokesèiai áskaièiuoti. Pakeliui pasigroþësime Cetinos upës kanjonu ir kriokliu, aplankysime Imotskio etnografiná muziejø Pranciðkonø vienuolyne. Nuo Imotskio pilies bokðto

pasigroþësime Raudonuoju eþeru. 10. Gurmaniðka iðvyka á Peljeðo pusiasalá (vynas, austrës ir midijos). Kaina ~ 52 EUR. Gido paslaugos ir áëjimo mokesèiai, bei vynø, austriø ir midijø degustacijos áskaièiuoti. Kelionë á pietus palei Rijeka Dubrovaèka nutiesta Adrijos automagistrale groþintis nuostabiu kraðtovaizdþiu. Èia viena kità keièia makijomis apaugusios uolos, puðynai, vynmedþiø ir alyvmedþiø giraitës bei nedidelës ðlaitais á kalnus lylanèios gyvenvietës. Atvykimas á Peljeðo pusiasalá, kurá iðgarsino jûreivystë ir vynai. Kelionë pro vynuogynais apaugusias kalvas. Sustojimas Potomje gyvenvietëje, kurioje yra vienas garsiausiø visoje Kroatijoje Dingaè vyno centras. Vyno centro lankymas ir vyno degustacija. Kelionë iki pusiasalio iðkyðiulio, kurio gale aplankomas Pranciðkonø vienuolynas. Jo meno vertybiø sàraðà papildo brangûs jûrininkø dovanoti daiktai. Kelionë á Mali Ston miestelá, þymø savo austriø ir midijø veisyklomis. Midijø ir austriø degustacija. Maudynës jûroje. 11. Dienos iðvyka á dar maþai turistams paþástamà ðalá Bosnijà Hercegovinà: Mostaras - Medþiugorëjë - Kravice kriokliai. Kaina ~ 40 EUR. Vykstant á Mostarà pakeliui trumpas sustojimas vaizdingame rytietiðkame Poèitelj miestelyje. Ið vienos pusës miestas apjuostas gynybine siena, ið kitos - Neretvos upe. Pasivaikðèiojimas po miestelá apþiûrint meèetæ, ant kalno stûksanèià XVa. vidurio miesto tvirtovæ. Kelionë á Mostarà. Mostaro miestas minimas nuo XVa. ir yra þinomas kaip rytø ir vakarø - dviejø didþiøjø kultûrø susilietimo vieta. Áspûdingas senasis akmeninis tiltas, meèetës, minoretai... Medþiugorëjë - èia 1981m. ðeðiems vaikams apsireiðkë ðv.Mergelë Marija, ir ði vieta tapo gausiai lankoma piligrimø ir turistø. Kravice kriokliai iðsimaudysite gëlame vandenyje ir pailsësite gaivios gamtos paunksmëje. P.S. nepamirðkite pasiimti LR pilieèio paso. 12. Raftingas - nusileidimas plaustais sraunia kalnø upe. Smagi pusës dienos iðvyka. Kaina ~ 45 EUR. Vadovo - instruktoriaus paslaugos, plaustas ir reikalinga amunicija áskaièiuoti. Kelionë upe prasideda Cetinos upës iðtakose Biokovo kalnø regione. Áspûdingi nusileidimai srauniais vandenimis, apsuptais nepakartojamo Kroatijos miðkø ir kalnø vainiko. Pavojingiausiose vietose instruktorius papraðys iðlipti ið plausto ir paëjëti pakrante. 13. Þvejyba. Kaina ~ 55 EUR. Á kainà áskaièiuota plaukimas motorine valtimi, þvejybos inventoriaus nuoma, naktipieèiai. Þvejyba organizuojama apie 10 þmoniø grupelëms, trunka apie 4 valandas. 14. Aktyvus poilsis paplûdimyje. Kaina ~ 21-53 EUR. Jûsø pramogai: katerio traukiami parasparniai, katerio traukiami pripuèiami “bananai”, iðnuomojamos valtys. 15. Nardymas pradedantiesiems ir patyrusiems. Kaina nuo 74 EUR. P.S. Kelioniø organizatorius neatsako uþ vietiniø agentûrø organizuojamø ekskursijø ir pramogø kokybæ.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

PIETØ KROATIJA. Poilsis prie Adrijos jûros Makarskos kurorte (II) 7 nakvynës kurorte

ËGERIS - SARAJEVAS - MOSTARAS - MEDÞIUGORËJË - MAKARSKA RIVJERA - TROGIRAS - SPLITAS - ÐIBENIKAS - SENJ - CIRKVENICA - PULA - GRACAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Þygis á kalnus pësèiomis ankstyvà rytà pasitikti saulës. Vis nauji, Ston miestelá, þymø savo austriø ir midijø fermomis. Midijø ir Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. vienas uþ kità graþesni vaizdai dþiugina aká. Áspûdingas, austriø degustacija. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á (*)Ëgerá, nepaprastai banguotas, Mënulio pavirðiø primenantis Dinarø c) Dienos iðvykà á legendiná miestà - tvirtovæ (*)Dubrovnikà, savo kurá iðgarsino savita architektûra, tvirtovës gynëjø patriotizmas, kalnyno kraðtovaizdis. Pirmøjø saulës spinduliø þadinama Adrijos groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Ekskursija po miestà: pilis - jûra ir Makarskos kurortas... buvusi vyskupø rezidencija, Dabo Iðtvano aikðtë, turkø valdymo P.s. nepamirðkite apsiauti patogia avalyne neslystanèiu padu ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas simbolis 40m aukðèio Minaretas - vienas graþiausiø Centrinëje ðiltai apsirengti - tekant ir nusileidus saulei kalnuose vësu (tiks viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus Europoje. Antra pagal dydá Vengrijos bazilika - neatsiejamas sportiniai bateliai, storas megztinis ar ðiltesnë striukë). baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo miesto akcentas. Baroko dvasia alsuojanti Szechenyi gatvelë. paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras Vengriðko vyno degustacija viename ið Egerio vyno rûsiø. architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á Iðvykimas ið Ëgerio. Kelionë per Vengrijà, Serbijà. Atvykimas á UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su Serbijà. Nakvynë vieðbutyje. Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bosnijos ir Hercegovinos sostinæ P.S.Ðios iðvykos metu turëkite LR pilieèio pasà. (*)Sarajevà. Ekskursija po senàjá miestà: miesto Rotuðë, 10 DIENA. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë vaizdinga Nacionalinë biblioteka, Baðèarðija - pagrindinë prekyvietë, automagistrale, þydros jûros ir kalnø panorama. Trumpas Miljackos upës tiltai, meèetës, cerkvës, sinagogos. Iðvykimas á sustojimas Ðibenike, garsëjanèiame savo architektûra, nuostabiu Kroatijà, pakeliui aplankant Mostarà - poezijos, istorijos, akmens senamiesèiø ir ástabia Ðv.Jokûbo katedra. Tæsiame kelionæ link miestà susikûrusá aplink áspûdingà akmeniná tiltà jungentá Ðiaurinës Kroatijos. Pravaþiuojame Senj ir Cirkvenicos kurortus. Neretvos krantus. Paþintis su Mostaro senamiesèiu, kuriame Nuostabûs gamtos vaizdai, þydros safyro spalvos ir kerinèio susipina rytø ir vakarø kultûros, senieji turkiðki namai, minaretai, skaidrumo Adrijos jûra. Atvykimas á antikiná (*)Pulos miestà, katalikiðkos baþnyèios, viduramþiðki pastatai... Kelionë per kuriame aplankysime romënø amfiteatrà, Oktaviano ðventyklà ir Hercegovinà. Trumpas sustojimas Medþiugorëje, kur 1981 „Auksinius vartus“. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë metais apsireiðkë Mergelë Marija, kviesdama þmones atsigræþti á vieðbutyje. Dievà. Nuo tada á ðià vietà plûsta þmonës ið visø pasaulio 11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovënijà (Italijà), Austrijà. kampeliø, atverti savo sielas ir ðirdis. Iðvykimas prie Atvykimas á Ðtirijos sostinæ - (*)Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. nepakartojamo groþio Adrijos jûros pakrantës vadinamos Ekskursija po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi Makarska Rivjera. Apgyvendinimas ir nakvynë privaèiame sektoriuje: kambariuose su patogumais, apartamentuose, b) Gurmaniðka iðvyka á Peljeðo pusiasalá (vynas, austrës ir tvirtovë, dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, studijose su pasirinktu maitinimu. Makarskos kurorte midijos). Kelionë á pietus palei Rijeka Dubrovaèka nutiesta imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas 4-9 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros. Mëgausitës stebinanèiai Adrijos automagistrale groþintis nuostabiu kraðtovaizdþiu. Èia - dabartiniai Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia skaidria þydra jûra ir skaisèios saulës spinduliais, klausysitës tik viena kità keièia makijomis apaugusios uolos, puðynai, su Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi naktá nurimstanèiø cikadø ir kvëpuosite puðø ir levandø aromatu vynmedþiø ir alyvmedþiø giraitës bei nedidelës ðlaitais á kalnus imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. lipanèios gyvenvietës. Atvykimas á Peljeðo pusiasalá, kurá Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Slovakijà (Èekijà). dvelkianèiu tyru kalnø oru. iðgarsino jûreivystë ir vynai. Kelionë pro vynuogynais apaugusias Nakvynë vieðbutyje. Jûsø paþinèiai su egzotiðka ðalimi - dovanojame: kalvas. Sustojimas Potomje gyvenvietëje, kurioje yra vienas 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà su 1. Paþintinæ ekskursijà po Makarskos kurortà. garsiausiø visoje Kroatijoje Dingaè vyno centras. Vyno centro trumpais sustojimais poilsiui. Vakare gráþimas á Lietuvà. 2. Iðvykà á (*)Trogirà - Splità. lankymas ir vyno degustacija. Kelionë iki pusiasalio iðkyðiulio, Siûlome ðias paþintines iðvykas (uþ papildomà mokestá): Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4800 km. a) Saulëtekis Biokovo kalnø gamtos parke. Ankstyvo ryto iðkyla. kurio gale aplankomas Pranciðkonø vienuolynas. Kelionë á Mali KELIONËS KAINA: þr.

www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 29; 06 05, 12, 19, 26; 07 03, 10, 17, 24, 31; 08 07, 14, 21, 28; 09 04, 11, 18; 10 02

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 7 nakvynës privaèiame sektoriuje su pasirinktu maitinimu (þr. kainø lentelæ www.gruda.lt), • keliø, ekologiniai mokesèiai, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, .

• nemokamos ekskursijos Makarskoje, *Trogire ir Splite, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20-35 EURAI, • papildomos ekskursijos (þr. ekskursijø ir pramogø apraðà ir www.gruda.lt), • (*) mokestis uþ vietiniø gidø paslaugas (Egeryje, Sarajeve, Trogire - Splite, Dubrovnike, Puloje, Grace), • kurorto mokestis (suaugusiems - 24 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. - 12 Lt, vaikams iki 12 metø - nemokamai).

.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • bûtinas LR pilieèio pasas. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

8


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

KELIAUTOJØ PAGEIDAVIMU DAR DAUGIAU POILSIO DIENØ PRIE JÛROS!

PIETØ KROATIJA. Poilsis prie Adrijos jûros Makarskos kurorte (III)

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Ðv.Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. Sutemus èia suþimba Slovakijà, Vengrijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë ðimtai þvakuèiø, sustiprinanèiø ramø ðios vietos didingumà. vieðbutyje. 2. Dienos iðvykà á legendiná miestà - tvirtovæ (*)Dubrovnikà, savo 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà, Kroatijà su trumpais groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis sustojimais poilsiui. Atvykimas prie nepakartojamo groþio Adrijos apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir jûros pakrantës vadinamos Makarska Rivjera. Apgyvendinimas ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie didingø nakvynë privaèiame sektoriuje Makarskos kurorte. Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus 3-10 DIENOS. Net 8 dienø poilsis prie Adrijos jûros Pietø baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo Kroatijoje. Mëgausitës stebinanèiai skaidria þydra jûra ir paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras skaisèios saulës spinduliais, klausysitës tik naktá nurimstanèiø architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á cikadø ir kvëpuosite puðø ir levandø aromatu dvelkianèiu tyru UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su kalnø oru. Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. Jûsø paþinèiai su egzotiðka ðalimi - dovanojame: P.S.Ðios iðvykos metu turëkite LR pilieèio pasà. 1. Paþintinæ ekskursijà po Makarskos kurortà: uosto prome-nada 3. Iðvykà á (*)Trogirà - Splità. Trogiras - tipiðkas viduramþiø su veðliø palmiø alëja. Miesto centras - Kaèièiaus aikðtë, nuo miestelis, taèiau neáprastas tuo, kad ásikûræs salelëje, o su kurios prasideda vaizdingø gatveliø labirintas. XVIII a. Ðv. sausuma sujungtas tik nedideliu tiltuku. Kartais dël ðios Morkaus baþnyèia, ðalia kurios ðurmuliuoja turgus. Pranciðkonø prieþasties Trogiras vadinamas „Venecijos miniatiûra“. Matysite vienuolynas su turtingiausiu pasaulyje kriaukliø rinkiniu. Vakare Ðv.Lauryno katedrà vienà ið Dalmatijos meno virðûniø, XIV-XV a. siûlome aplankyti Vepric ðventavietæ - kroatiðkàjá Lurdà - rotuðæ, renesansinius Þemyno vartus, gotikinius Èipiko rûmus.

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 01, 08, 15, 22, 29; 06 05, 12, 19, 26; 07 03, 10, 17, 24, 31; 08 07, 14, 21, 28; 09 04, 11, 18, 25; 10 02 .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: .

• kelionë autobusu, • 2 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 9 nakvynës privaèiame sektoriuje: kambariuose su patogumais, studijose, apartamentuose su pasirinktu maitinimu (þr. kainø lentelæ www.gruda.lt), • keliø, ekologiniai mokesèiai, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

9

Splitas - svarbiausias ir bene judriausias Dalmatijos miestas, vienas aktyviausiø Dalmatijos uostø. Taip pat tai ir didelis prekybinis bei kultûrinis centras. Paþintinë ekskursija: antikiniai Romos imperatoriaus Deokleciano rûmai su Aukso, Sidabro, Vario ir Geleþies vartais, Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus dabartinë katedra, baptisterija - buvusi Jupiterio ðventykla, Tautos aikðtë su XV a. rotuðe. 4. Papildomai siûlomos iðvykos laivais á gausybæ Adrijoje iðsibarsèiusiø salø, saulës palydëjimas Biokovo kalnuose, raftingas, vandens pramogos, smagûs vakarai diskotekose, kavinëse, restoranuose (þr. ekskursijø ir pramogø apraðà).

11 DIENA. Iðvykimas ið Makarskos kurorto. Kelionë per Kroatijà, Vengrijà su trumpais sustojimais poilsiui. Vakare atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà, Slovakijà, Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km.

• nemokamos ekskursijos, *Dubrovnike, *Trogire ir Splite, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: .

• muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 25 EURAI, • papildomos ekskursijos (þr. ekskursijø ir pramogø apraðà ir www.gruda.lt), • (*) mokestis uþ vietiniø gidø paslaugas (Dubrovnike, Trogire-Splite), • kurorto mokestis (suaugusiems - 31 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. 24 Lt, vaikams iki 12 metø - nemokamai).

PASTABOS:

.

• objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • bûtinas LR pilieèio pasas (vykstant á Dubrovnikà).

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

ŠÐIAURËS KROATIJA

POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS

LIUBLIANA - PLITVICËS NACIONALINIS PARKAS - POREÈAS - ROVINIS - PULA - POSTOJNA - PREDJAMOS PILIS - VENECIJA - GRACAS

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykstate ið Lietuvos. Kelionë per kerintis eþerø ir kriokliø, gëliø ir paukðèiø pasaulis, traukiantis Lenkijà, Èekijà. Vëlai vakare atvykstate á vieðbutá Èekijoje. begales turistø. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Poilsis prie jûros arba siûlome ekskursijà á Istrijos 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykstate á Liublianà. Kelionë per Èekijà, pusiasalá*. Rovinis - vaizdingas þvejø miestelis: siauros gatvelës, Austrijà, Slovënijà. Atvykus á Liublianà trumpa ekskursija po italiðko stiliaus namai, miestà juosusiø sienø likuèiai, vëliau miestà aplankant Rotuðæ, XIII a. barokinæ Ðv. Mikalojaus katedrà, sutvirtinti miesto bokðteliais; trys ið buvusiø septyneriø miesto Robba fontanà, simbolizuojantá tris upes - Savà, Krkà ir vartø ir barokinë miesto globëjø - Ðv. Eufemijos ir Ðv. Jurgio Liublianicà. Iðvykstate á Kroatijà. Vëlai vakare atvykstate á kurortà katedra. Antikiniame Pulos mieste apþiûrësite nuostabøjá Romos imperijos laikø amfiteatrà, statytà tuo paèiu metu, kaip ir Romos prie Adrijos jûros. Koliziejus. 3 DIENA. Laisva diena poilsiui prie jûros. 6 DIENA. Poilsis prie jûros arba siûlome ekskursijà á Postoinà* 4 DIENA. Poilsis prie jûros arba siûlome ekskursijà á Plitvicës (Slovënijoje), kur aplankysite nuostabø gamtos stebuklà eþerø nacionaliná parkà* - vienà graþiausiø parkø Europoje. Postoinos urvus. Upës vanduo suformavo apie 20 km ilgio Miðkingame slënyje tarp dviejø kalvø grandiniø - gausybë ávairaus dydþio galerijø, kambariø ir koridoriø labirintus. vandens kriokliø. Jie jungia ávairiame aukðtyje iðsidësèiusius 16 Stalagmitø amþius èia siekia iki 192 tûkstanèiø metø. Vivariume dideliø ir gausybæ maþø eþerëliø. Vaþiuosite turistiniu pamatysite Proteus anguinus þuvá, gyvenanèià visiðkoje tamsoje autobusiuku, eisite pësèiomis nacionalinio parko takeliais, ir ðaltyje. Netoli urvø - áspûdingiausias statinys visoje Slovënijoje plauksite laivu didþiausiu Kozjak (Oþiuko) eþeru. Visur lydës dramatiðkai pakibusi vidury 123 m aukðèio uolos Predjamos pilis.

KELIONËS KAINA: þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 19(A); 06 10(B), 21(B); 07 13(B), 24(B); 08 15(B); 09 06(A), 26(A)

7 DIENA. Poilsis prie jûros arba siûlome ekskursijà á Venecijà. Labai anksti ryte iðvykstate á Venecijà. Atvykæ *plaukiate laivu ið Punta Sabionni á Ðv. Morkaus aikðtæ. Ekskursija po „svajoniø miestà“ aplankant Ðv. Morkaus aikðtæ, *Ðv. Morkaus bazilikà su auksiniu altoriumi ir arkliø galerija, Rialto ir „Atodûsiø“ tiltus. Laisvu laiku siûlome pasikelti á 100 m aukðèio *varpinæ, aplankyti áþymiausias Venecijos baþnyèias. Po pietø iðvykstate Kroatijos link. Vakare sugráþtate á kurortà. 8 DIENA. Poilsis prie jûros.

9 DIENA. Iðvykstate Austrijos link, pakeliui trumpam sustojate Ðtirijos sostinëje Grace, kuriame aplankote Herrengasse, Landhaus - istorinæ valdþios bûstinæ, Ðv. Egidijaus katedrà, pasikeliate á Pilies kalnà. Iðvykstate Èekijos link. Vëlai vakare atvykstate á vieðbutá Èekijoje. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá sugráþtate á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3600 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 - 30 EURØ. • Mokamos iðvykos, á kurias vykstama esant 20 asm. grupei: - iðvyka á Istrijos pusiasalá ~ 110 Lt, - iðvyka á Plitvicës eþerø nacionaliná parkà ~ 150 Lt, - iðvyka á Venecijà ~ 160 Lt, - iðvyka á Postoinà ~ 80 Lt, - mokami objektai Venecijoje ~ 45 EUR.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 7 nakvynës Kroatijoje (pasirinktame viešðbutyje ar apartamentuose), PASTABOS: • kelionës vadovo paslaugos, Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina • ekskursinë programa, gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • ekskursija Liublianoje, Grace, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

10


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

APGYVENDINIMO CENTRINËJE KROATIJOJE PAVYZD?IAI

KAMBARIAI SU PATOGUMAIS (miegamasis su vonios kambariu)

REKOMENDUOJAMOS VIETINIØ AGENTÛRØ EKSKURSIJOS CENTRINËJE KROATIJOJE

1. Dienos kelionë laivu á Kornati ir Telaðèica gamtos parkus Kaina: 35 EUR. Á kainà áskaièiuota: kelionë laivu, vietinio vadovo paslaugos, bilietai á parkus ir pietûs vienoje ið salø. Kornati nacionalinis parkas - tai tankiausias salynas Vidurþemio jûros regione, uþimantis 220 km² ir turintis 89 salas, saleles ir rifus. Dël unikalaus archipelago mëgstama sakyti, kad Kornati salynas tai Dievo aðaros. Telašèica gamtos parkas - áspûdingo groþio salø archipelagas, su 25 álankomis ir daugybe tarsi paveikslëlis stebinanèiø salø. Visas gamtos parkas apima 70, 50 km², ið kuriø 25,95 km² uþima salos, o likusius jûra. Pievos ir kalnai su daugiau nei 300 augalø rûðiø, turtinga fauna, o jûroje suskaièiuota daugiau nei 300 floros ir 300 faunos rûðiø. Nusiðypsojus sëkmei èia galima pasteb÷ëti ir delfinø.

2. Raftingas/plaukimas baidarëmis Zrmanja upëje Kaina: 45 EUR, baidariø nuoma 40 EUR. Raftingas vyksta iki liepos mën. ir nuo rugsëjo men. Á kainà áskaièiuota: vietinio vadovo paslaugos, pietûs, áranga reikalinga plaukimui, draudimas, bilietas á Velebito gamtos parkà. Papildomai galima uþsakyti „kaimo olimpiadà“, kurios metu vyksta ávairios rungtynës, pvz. virvës traukimas ir pan. Kelionës metu nuplaukiama 14 kilometrø, groþimasi supanèiais kalnais, uolomis, kanjonais, upës vingais, kriokliais. Nenorintys plaukti baidare/raftu gali pasirinkti kelionæ nedideliu laivu. 3. Safaris dþipais po Velebito kalnà (gamtos parkà) Kaina: 50 EUR. Á kelionës kainà áskaièiuota: kelionë, vietiniø vadovø paslaugos, bilietas á gamtos parkà. Velebito kalnai yra didþiulë gamtos parko teritorija, kelionës metu vaþiuojama keliais, áveikiamais tik specialiais automobiliais, ðiuo aveju - dþipais. Keliaujama gamtos parko Velebito kalnø ir jo upës kanjonais nuo pietinës iki ðiaurinës pusës, kur labai aiðkiai matomi gamtos pokyèiai. Galiausiai groþimasi nuostabiu vaizdu á jûrà ir kanjonus. Esant pageidavimui pietûs uþsakomi uþ papildomà mokestá. 4. Vaþiavimas dviraèiais aplink Vrana eþerà (iki 15 þmoniø). Kaina: 25 EUR. 5. Kelionë greitaeigiu laivu á Kornati gamtos parkà (iki 7 þmoniø). Kaina: 45 EUR. Á kainà áskaièiuoti bilietai á parkà ir vadovo paslaugos, kelionë. 6. Kelionë greitaeigiø laivu á KRKA gamtos parkà (iki 7 þmoniø). Kaina: 45 EUR. Á kainà áskaièiuoti bilietai á parkà ir vadovo paslaugos, kelionë. P.S. Kelioniø organizatorius neatsako uþ vietiniø agentûrø organizuojamø ekskursijø ir pramogø kokybæ.

11

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

CENTRINË KROATIJA. POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS 5 NAKVYNËS KURORTE

GRACAS - TROGIRAS - SPLITAS - ÐIBENIKAS - KRKA NACIONALINIS PARKAS - KORNATI SALØ NACIONALINIS PARKAS - ZADARAS - DUBROVNIKAS - PAKLENICOS NACIONALINIS PARKAS PLITVICËS EÞERØ NACIONALINIS PARKAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykstate ið Lietuvos. Kelionë per aikðtë su XV a. rotuðe. Kelionë vaizdinga automagistrale, þydros kepamas ant þarijø, vynas, vynuogiø brendis. Gráþimas á kurortà. Lenkijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. jûros ir kalnø panorama. Trumpas sustojimas Ðibenike, Nakvynë. garsëjanèiame savo architektûra, nuostabiu senamiesèiu ir 5. Iðvyka á Pago salà. 63 km ilgio Pago saloje yra dvi kalnø 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Austrijà. Atvykimas á grandinës, kurios driekiasi lygiagreèiai pakrantei. Pietiniame ástabia Ðv.Jokûbo katedra. Gráþimas á kurortà. Nakvynë. Ðtirijos sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po 2. Iðvyka laivu á Kornati salø nacionaliná parkà. Pasak raðytojo salos gale skardþiai supa gilià álankà su daugybe siaurø álankëliø. miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar Bernardo Shaw, paskutinæ pasaulio tvërimo dienà Dievas Boros vëjo nugairintos salos kraðtovaizdis primena mënulio èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus karûnavo savo darbà, sukurdamas Kornati salas ið aðarø ir peizaþà. Sala garsëja savo alyvmedþiø giraitëmis ir kvapiosiomis Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai þvaigþdþiø... Didþiausià salynà Adrijos jûroje - Kornati salø þolelëmis, ypaè ðalavijais. Salieèiai uþsiima alyvø aliejaus ir Ðtirijos þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi archipelagà - sudaro apie 150 didesniø ir maþesniø salø. Kroatai iðskirtinio Þuticos vyno gamyba bei avininkyste. Pagas taip pat imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. sako: „kaip metai turi daug dienø, taip ir Kornati turi daug salø“. garsëja avies sûriu (paðki sir), kuris pasiþymi ypatingu skoniu dël Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Slovënijà, Kroatijà. Vakare Dienà praleiste pramogaudami laive, maudydamiesi jûroje, kvapiøjø þoleliø, auganèiø ganyklose. Sûrio gamyklëlës ir druskos atvykimas á kurortà prie Adrijos jûros. Apgyvendinimas ir nakvynë groþëdamiesi áspûdingu peizaþu. Atvykimas á Zadarà ir trumpa muziejaus lankymas. Apþvalginë ekskursija po Pago salos privaèiame sektoriuje. paþintis su vienu didþiausiø Dalmatijos regiono ir seniausiu visos senamiestá, kurá XV a. projektavo þymiausias Dalmatijos 3 - 6 DIENOS. Poilsis Adrijos jûros pakrantëje, þavingame Kroatijos miestu, skaièiuojanèiu treèiàjá savo gyvavimo istorijos architektas J.Dalmatinacas. Miestas iðsaugojo senàjá dþiaugsmo kupiname gamtos kampelyje. Dangaus ir jûros tûkstantmetá. Mieste iðlikæ romënø forumo griuvësiai, áspûdinga IX iðplanavimà su dviem pagrindinëmis gatvëmis, kurios kertasi þydrynë, smaragdo ir puðø þaluma bei uolø pilkuma - tai vis ðimtmetyje pastatyta Ðv.Donato baþnyèia, penkiø ðuliniø aikðtë... pagrindinëje aikðtëje, ir lygiagreèiai iðsidësèiusiomis kitomis pasikartojanèios spalvos Cetrinës Kroatijos pakrantëje. Esant galimybei pakrantëje klausysitës unikaliø jûros vargonø. gatvëmis. Á pagrindinæ aikðtæ þvelgia XV a. Kunigaikðèio rûmai (Kneþeva Palèa) ir Ëmimo á dangø baþnyèia (1443-1448). Jûsø paþinèiai su egzotiðku kraðtu siûlome papildomas mokamas Gráþimas á kurortà. Nakvynë. iðvykas: 3. Dienos iðvyka á legendiná miestà - tvirtovæ Dubrovnikà, savo Baþnyèioje iðsaugota daug meno kûriniø. Pago sala garsi ir 1. Trogiras, Splitas, Ðibenikas, Krka nacionalinis parkas. groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis nuostabiais rankdarbiais, vadinamais èipka. Apsilankysite Nacionaliniame Krka parke nuostabaus groþio skaidraus apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir èipkos muziejuje, kur eksponuojamos vietiniø moterø rankomis vandens kriokliai áveikia daugiau nei 17 natûraliai susiformavusiø aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas sukurtos groþybës, átrauktos á UNESCO nematerialaus paveldo terasø, iðsidësèiusiø 400 m ilgio atkarpoje, upës vanduo èia viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie didingø sàraðà. krenta ið daugiau nei 37 m aukðèio. Ðie kriokliai laikomi Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus 6. Papildomai siûlomos iðvykos laivais á gausybæ Adrijoje graþiausiais kalcio karbonato kriokliais visoje Europoje. Krka baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo iðsibarsèiusiø salø, saulës palydëjimas kalnuose, plaukimas nacionalinis parkas stebina ne tik vandens stebuklais, èia taipogi paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras kanojomis Zrmanja upe, pasivaþinëjimas keturiaèiais po Velebito gyvena per 200 rûðiø paukðèiø, o miðkuose knibþda net 18 rûðiø architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á kalnus, vandens pramogos, smagûs vakarai diskotekose, ðikðnosparniø. Turësite pakankamai laiko groþëtis nepaliesta UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su kavinëse, restoranuose. gamta, maudytis gaivinanèiame upës vandenyje ir ilsëtis Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. 7 DIENA. Iðvykimas á garsø visoje Europoje Plitvicës eþerø citrinmedþiø pavësyje. Trogiras - tipiðkas viduramþiø miestelis, P.S.Ðios iðvykos metu turëkite LR pilieèio pasà. nacionaliná parkà, átrauktà á UNESCO saugomø objektø sàraðà. taèiau neáprastas tuo, kad ásikûræs salelëje, o su sausuma 4. Iðvyka á Velebito kalnus, Paklenicos nacionaliná parkà. Kelionë pësèiomis, traukinuku ir laiveliu po kriokliø, eþerø, miðkø ir sujungtas tik nedideliu tiltuku. Kartais dël ðios prieþasties Trogiras Didþioji Paklenica - áspûdingiausias ir didþiausias parko kanjonas, paukðèiø pasaulá. Daugybë upeliø ir kriokliø èia jungia vienas ðalia vadinamas „Venecijos miniatiûra“. Matysite Ðv.Lauryno katedrà - kurio staèios sienos vietomis net 400 m iðkilusios virð tako, kito ávairiame aukðtyje iðsidësèiusius 16 kriðtolo skaidrumo eþerø. vienà ið Dalmatijos meno virðûniø, XIV-XV a. rotuðæ, vingiuojanèio palei greta tekanèià kalnø upæ. Dël staèiø ir aukðtø Natûraliai susiformavæs unikalus gamtovaizdis, gausi ir ávairi renesansinius Þemyno vartus, gotikinius Èipiko rûmus. Splitas - sienø ðis kanjonas yra pamëgtas uolø laipiotojø, kurie èia laipioja augalija, turtinga kontrastingø spalvø gama padovanos ramybës svarbiausias ir bene judriausias Dalmatijos miestas, vienas ávairiausio sudëtingumo marðrutais. Pasivaikðèiojimas vakarinës ir harmonijos pojûtá. Kelionë per Kroatijà. Nakvynë vieðbutyje. aktyviausiø Dalmatijos uostø. Paþintinë ekskursija: antikiniai saulës nutviekstais kalnø takais. Jûsø laukia nepamirðtama Romos imperatoriaus Deokleciano rûmai su Aukso, Sidabro, iðkylos kulminacija - besikeièianèiomis spalvomis per kalnø 8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá sugráþtate á Vario ir Geleþies vartais, Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus - virðûnes nuslystantis saulëlydis. Po to bus patiekta gardi naminë Lietuvà. dabartinë katedra, baptisterija - buvusi Jupiterio ðventykla, Tautos vakarienë: „peka“ mësos ir darþoviø karðtas patiekalas, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km. KELIONËS KAINA: þr.

www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 03 23; 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28; 10 05, 27

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 5 nakvynës Kroatijoje (privaèiame sektoriuje su pasirinktu maitinimu), • kelionës vadovo paslaugos,

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 43 EURAI, • mokestis uþ vietiniø gidø paslaugas (Grace, Trogire, Splite, Dubrovnike), • papildomos mokamos iðvykos (þr.kelionës atmintinæ www.gruda.lt), • kurorto mokestis (suaugusiems - 17 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. - 14 Lt, vaikams iki 12 m.- nemokamai) mokamas uþsakant kelionæ savo agentûroje. .

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

12


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KELIONËS PRIVALUMAI:

• Didelë patirtis - jau 10-tàjá sezonà populiariausi Juodkalnijos kurortai! • Keliautojø pageidavimu atnaujintas ir optimizuotas marðrutas! • Në vienos nakties autobuse ! • Poilsio metu autobusas aptarnauja turistø grupæ (neiðvyksta atgal á Lietuvà)! • Tranzitiniai miestai nesidubliuoja su Centrinës ir Pietø Kroatijos marðrutø miestais! • Dar daugiau apgyvendinimo galimybiø (vieðbuèiai Slovenska Plaþa 4*, MB 3* , Korali 3*, Bellevue 2*, privatus sektorius, pensionai)! • Galimybë derinti poilsá su paþintinëmis iðvykomis - plati nemokama paþintinë programa! • Vandens pramogos, turiningos ekskursijos, smagûs vakarai diskotekose, romantiðkos vakarienës vietos restoranëliuose, uþeigose! • Galimybë aplankyti Bosnijà - Hercegovinà, Albanijà!

SVARBU! Racionali marðruto loginë seka: kelionë suplanuota taip, kad turistui nereikia uþsisakyti - papildomø mokamø ekskursijø á paèias graþiausias kalnuotas Juodkalnijos vietoves - Þabljako kalnø kurortà, Durmitoro ir Biogradska Gora nacionalinius parkus (vien dël jø verta vykti á Juodkalnijà!). Pakeliui á Juodkalnijos pajûrio kurortà aplankysite áspûdingus Taros ir Moraèos upës kanjonus. Taupome turistø laikà ir sveikatà iðvengiama ilgo vaþiavimo iki nacionaliniø parkø ir gráþimo atgal á kurortà!

JUODKALNIJA - I

PAPILDOMOS MOKAMOS VIETOS AGENTÛRØ EKSKURSIJOS IR PRAMOGOS

(susidarius ne maþesnei kaip 18-20 turistø grupei) Juodkalnija - maþa, taèiau be galo graþi valstybë, ásikûrusi Vidurþemio jûros baseine, atskirta nuo Italijos Adrijos jûra. Ðiame nedideliame plote patirsite daugybæ áspûdþiø - pasigroþësite pieèiausiu pasaulio fiordu, pasivaikðèiosite giliausiu Europoje Taros upës kanjono pakraðèiu. Kiekvienas Juodkalnijos kampelis yra unikalus savo gamta, ir visa tai yra iðsidëstæ tokiame plote, koká uþimtø penktadalis Lietuvos.

1. Iðvyka á Albanijà. Paþintis su egzotiðka Europos valstybe, kitaip vadinama „kalnø ereliø ðalimi“. Atvykimas á Ðkoderá - vienà seniausiø Europos miestø, ásikûrusá prie didþiausio Albanijoje Ðkoderio (Skadaro) eþero. Apþiûrësite legendinæ Rozafos tvirtovæ. Iðvykimas á Tiranà - Albanijos sostinæ. Paþintis su miesto centru: Skanderbergo aikðtë ir jos prieigos. Iðvykimas á Krujà. Kruja - miestas kalnuose, menantis legendinio albanø karþygio Skanderbergo pasiprieðinimo osmanams kovas. Viduramþiø tvirtovë, etnografinis muziejus, turkø laikø prekybinë gatvë, kurioje gausiausias albaniðkø suvenyrø pasirinkimas. Pagal pageidavimà pietûs nacionalinës albanø virtuvës restorane (uþ papildomà mokestá). Kaina ~ 50 EUR/asm.

kumpis, sûris, medus, vaisiai). Kalnø keliais kelionæ tæsite pro dabartinæ sostinæ Podgoricà á senàjà Juodkalnijos sostinæ Cetinæ - miestelá, prisiglaudusá kalnø papëdëje. Apþiûrësite kunigaikðèio Nikolos rûmus ir vienuolynà, kuriame saugoma Jono Krikðtytojo ranka. Kaina ~ 52 EUR/asm.

4. Dienos iðvyka á legendiná Kroatijos miestà - tvirtovæ Dubrovnikà, savo groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. Kaina ~ 45 EUR/asm.

2. Raftingas - tai kvapà gniauþianti kelionë plaustais Taros upe. Laukinë, ðvari, be galo srauni upë. Ðimtmeèio senumo erozija suformavo 82 km kanjonà. Kai kuriose vietose jo gylis siekia 1300 m. Nenuostabu, jog Tara traukia vandens pramogø ir adrenalino mëgëjus, o UNESCO jà átraukë á gamtos paveldo sàraðà. Staigiuose upës slenksèiuose apmirðta ðirdis nuo aðtriø pojûèiø, o tyliose þemumose uþgniauþia kvapà nuo supanèios gamtos groþio bei didybës. Puikûs nacionaliniø patiekalø pietûs ðalia 5. Plaukimas Bojana upe ir pietûs þuvies restorane. Bojana - 41 ðniokðèianèiø upës vandenø. km ilgio upë Albanijoje ir Juodkalnijoje, turinti dvi vagas tarp kuriø Kaina ~ 70 EUR/asm. yra ásispraudusi trikampë didþiausia Juodkalnijos sala Ada Bojana (6 km²). Nudistai yra pamëgæ 3 km ilgio smëlio paplûdimá 3. Vyno kelias - Podgoricos apylinkës nuo seno garsëjo puikiais èia vienas didþiausiø nudistø kompleksø Europoje. Palankus vynuogynais ir vyndarystës tradicijomis. Crmnicos rajone Brceli vasaros popieèiø vëjas traukia burlentininkus ir kaituotojus. Saloje kaime lankysite ðeimai priklausantá vynuogynà bei senovinæ puikûs jûros gërybiø restoranai - galësite paragauti ðvieþios tavernà Sojak, kuriai daugiau nei 300 metø. Ekskursijos metu þuvies ir ávairiø jûros gërybiø patiekalø. pabûsite vynuogyne, stebësite vyno gamybos procesà, Kaina nuo 48 EUR/asm. paragausite naminio vyno su tikru kaimiðku uþkandþiu (rûkytas

13

SVARBU! Vykstant á papildomas mokamas iðvykas (su vietos agentûromis) á kainà áskaièiuota: kelionë autobusu, rusiðkai kalbanèio vadovo paslaugos, kai kurios papildomos paslaugos. Uþ bilietus á mokamus objektus, kai kuriø vietiniø gidø paslaugas mokama papildomai (þr.kelionës atmintinæ).

P.S. Kelioniø organizatorius „Kauno Grûda“ neatsako uþ vietiniø agentûrø organizuojamø ekskursijø ir pramogø kokybæ.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! 7 NAKVYNËS SU PUSRYÈIAIS IR VAKARIENËMIS JUODKALNIJOS KURORTUOSE (6 NAKVYNËS KURORTE PRIE ADRIJOS JÛROS IR 1 NAKVYNË UNIKALAUS GRO?IO KALNØ KURORTE)

JUODKALNIJA - I. Serbija - Bosnija ir Hercegovina - (**)Albanija

ËGERIS - SARAJEVAS - MOSTARAS - KOTORAS - SKADARO EÞERAS - (**)CETINË - OSTROGO VIENUOLYNAS - (**)DUBROVNIKAS MORAÈOS IR TAROS UPIØ KANJONAI - ÞABLJAKO KALNØ KURORTAS - BELGRADAS - SEGEDAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per plaukiojimas valtimis paèiomis vaizdingiausiomis eþero vietomis. 5. Plaukimas Bojana upe. P.S. Pietûs restorane ir plaukiojimas valtimis uþ papildomà 9 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið pajûrio kurorto. Áspûdingas Lenkijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. Moraèos upës kanjonas, palei kurá driekiasi pagrindinë 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á ðalies mokestá. baroko sostinæ Ëgerá, kurá iðgarsino savita architektûra, tvirtovës 2. Iðvyka á senoviná (*) Kotoro miestà, minimà nuo III a. pr. Kr., ir Juodkalnijos automagistralë. Trumpas sustojimas prie XIII a. (*) gynëjø patriotizmas, vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Trumpa ásikûrusá prie pieèiausio Europoje Kotoro álankos fiordo. Paþintis Moraèos vienuolyno. Apsilankymas (*) Biogradska Gora ekskursija po miestà: pilis buvusi vyskupø rezidencija, Dabo su senamiesèiu, apsuptu galinga tvirtovës siena: Ðv. Luko nacionaliniame parke, kurá 1878m. ákûrë karalius Nikola. Iðtvano aikðtë, turkø valdymo simbolis 40 m aukðèio minaretas - baþnyèia, Kunigaikðèiø rûmai, (*) Katedra ir katedros aikðtë, Ðv. Aukðèiausios Bjelasicos kalno virðûnës Crna Glava (2139 m) vienas graþiausiø Centrinëje Europoje. Antra pagal dydá Vengrijos Tripûno soboras, pastatytas XII a., Napoleono teatras, laikrodþio ðlaitai apaugæ ðimtameèiø këniø, berþø ir bukø miðku yra bazilika - neatsiejamas miesto akcentas. Baroko dvasia alsuojanti bokðtas. Esant galimybei (*) pasiplaukiojimas Kotoro álanka ir vadinami paskutinëmis Europos „dþiunglëmis“, o didþiøjø virðûniø Szechenyi gatvelë. Iðvykimas ið Ëgerio. Kelionë per Vengrijà, Adrijos jûra. Malonus plaukimas turistiniu laiveliu po kalnø papëdëje tyvuliuoja Biogrado eþeras. Kelionë palei Taros upës apsuptà Kotoro álankà, vadinamà pieèiausiu Europos fiordu. kanjonà, dël savo skaidraus tarsi kriðtolas vandens dar vadinamo Kroatijà. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Kalnai, nuoðalios álankëlës, smëlio paplûdimiai, istoriniai “Europos aðara”. Tai per ðimtmeèius erozijos suformuotas 3 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Bosnijos ir Hercegovinos sostine - miesteliai ir vienuolynai. Taip pat lankysime Budvos kurortà - tai Sarajevu. Ekskursija po senàjá miestà: miesto Rotuðë, vienas graþiausiø ðalies miestø, menanèiø venecijieèiø kanjonas, kai kuriose vietose jo gylis siekia net 1300 m. Pasivaikðèiojimas virð kanjono unikaliu tiltu per Taros upæ, kuris Nacionalinë biblioteka, Baðèarðija - pagrindinë prekyvietë, uþkariavimo laikus. Miljackos upës tiltai, meèetës, cerkvës, sinagogos. Iðvykimas á 3. Iðvyka á Ulciná ir Senàjá Barà. Ulcinis - pieèiausiai esantis vadinamas „Tiltø karaliumi”. Kalnø keliais tæsiame kelionæ po (*) Juodkalnijà, pakeliui aplankant Mostarà - miestà abipus Neretvos Juodkalnijos miestas, unikalus gamtos ir kultûros derinys. Durmitoro nacionaliná parkà. Atvykimas á Þabljakà, visame upës, kurios krantus jungia senasis akmeninis tiltas. Paþintis su Senasis Ulcinis - gilià istorijà turintis daugiakultûris miestas, kurio Balkanø pusiasalyje aukðèiausiai virð jûros lygio (1456m) ásikûrusá Mostaro senamiesèiu, kuriame susipina rytø ir vakarø kultûros, gyventojø dauguma - albanai, tebegyvenantys savø tradicijø miestelá, þavø kalnø kurortà. Esant galimybei pasivaikðèiojimas senieji turkiðki namai, minaretai, katalikiðkos baþnyèios, gyvenimà. Ant uolëto skardþio amfiteatru iðsidëstæ namai, senos iki Juodojo (Crno) eþero, ðalia kurio dunkso aukðèiausia viduramþiðki pastatai... Kelionë per Bosnijà ir Hercegovinà. meèetës ir aukðti minaretø siluetai,staèiai þemyn vingiuojanèiose Juodkalnijos virðukalnë - Bobotov Kuk (2522 m). Vakarienë. Vakare atvykimas á vienà ið Juodkalnijos kurortø prie Adrijos jûros. gatvelëse vyksta triukðminga prekyba, ið daugybës uþeigø ir Nakvynë vieðbutyje, pensione. Nakvynë privaèiame sektoriuje, vieðbutyje, pensione. restoranø sklinda rytietiðkos virtuvës kvapai. Senasis Baras, 10 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Juodkalnijos. Kelionë per 4-8 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros viename ið Juodkalnijos vadinamas Juodkalnijos Pompëja, yra iðsaugojæs ðimtus pastatø, Serbijà. Atvykimas á Serbijos sostinæ Belgradà. Ekskursija po kurortø. Èia Jûsø laukia Adrijos jûra, smëlio paplûdimiai, menanèiø visà kraðto istorijà: venecijietiðkos miesto sienos, XIVa. miestà: Rotuðë, parlamento rûmai, arkivyskupo Ðv.Savos cerkvë, pakrantæ supantys nepakartojamo groþio kalnai. O taip pat - staèiatikiø cerkvës, turkiðka pirtis, akvedukas. Miestas ásikûræs 5 Respublikos aikðtë su Nacionalinio teatro rûmais ir nacionaliniu ðvelnus Vidurþemio jûros klimatas, saulëtos dienos, ðilti vakarai km nuo jûros Londþos kalno ðlaite, apsuptas alyvmedþiø giraièiø, muziejumi, Kalemegdano parkas su Belgrado tvirtovës tarp kuriø ir pats seniausias tûkstantmetis Juodkalnijos liekanomis. Laisvas laikas kunigaikðèio Mihailo pësèiøjø alëjoje. bei paþintis su ðalimi ekskursijø metu. Pageidaujantiems ne tik pailsëti organizuojame ðias alyvmedis. Senasis Baras garsëja seniausia ðalyje turgaviete, Nakvynë vieðbutyje. kurioje galima paragauti ir nusipirkti vietinës lozos, vyno, rûkyto 11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á „Saulës nemokamas iðvykas: 1. Visos dienos iðvyka po graþiausias Juodkalnijos vietas. karpio ið Crmnicos, oþkø pieno sûrio ið Sestano, naminio miestu" vadinamà Segedà, ásikûrusá Tisos ir Maros upiø Kelionë á (*) Ostrogo vienuolynà - antrà pagal svarbà alyvuogiø aliejaus, Senojo Baro skanumyno Imam bajeldi. P.S. Ði santakoje. Trumpa paþintis su miestu: Kupolo aikðtë, savo dydþiu Juodkalnijos dvasiná centrà, ásikûrusá áspûdingose uolose, tarsi iðvyka organizuojama atsiþvelgiant á gyvenamà vietà t.y. jei grupë prilygstanti Ðv. Morkaus aikðtei Venecijoje, Vyskupø rûmai ir kabantá ore 900 m aukðtyje. Ostrogo vienuolynà XVIIa. ákûrë apgyvendinama Ulcinio kurorte, iðvyka vykdoma tik á Senajá Barà. neoromaninio stiliaus Katedra, dar vadinama Áþadø baþnyèia. vienas ið keturiø pagrindiniø Juodkalnijos ðventøjø - Ðv.Vasilijus, Poilsis prie Adrijos jûros arba iðvykos uþ papildomà mokestá ( Vasaros metu kupolo aikðtëje vyksta teatro dienos. Kelionë per kurio palaikai, pasak tikinèiøjø, turëdami gydanèià galià, pavertë þr. ekskursijø ir pramogø apraða): Vengrijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. Ostrogo vienuolynà piligrimø traukos centru. Kelionë link 1. Iðvyka á Albanijà. 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Vakare didþiausio Balkanø pusiasalyje Skadaro eþero. (*) Pietûs eþero 2. Raftingas. gráþimas á Lietuvà. pakrantëje ásikûrusiame restorane juodkalnënø nacionalinës 3. Vyno kelias. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km. virtuvës patiekalai, jauki ðeimyninë aplinka. (*) Po pietø - 4. Iðvyka á Dubrovnikà. KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt IÐVYKIMAS: 2013 04 13,27; 05 11, 25; 06 08,15,22,29; 07 06,13,20,27; 08 03,10,17,24; 09 07,14,21; 10 05 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, • 7 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis Juodkalnijos kurortuose (6 nakvynës kurorte prie Adrijos jûros ir 1 nakvynë unikalaus groþio kalnø kurorte), • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

.

.

N.B.! galimas vëlyvas atvykimas á pirmà nakvynës vietà Juodkalnijoje, todël vakarienei gali bûti pateikiamas sausas davinys. Vykstantiems á dienos iðvykà á Albanijà dël galimo vëlyvo gráþimo á nakvynës vietà gali bûti patiekiamas sausas davinys.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • papildomos paslaugos, • kai kuriø vietiniø gidø paslaugos, • kurorto mokestis (suaugusiems - 24 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. - 12 Lt, vaikams iki 12 metø nemokamai) mokamas uþsakant kelionæ savo agentûroje, • (*) mokami objektai ~ 70 - 75 EUR, • (**) papildomos mokamos ekskursijos (susidarius ne maþesnei kaip 18 - 20 turistø grupei) þr. ekskursijø ir pramogø apraðà I. .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • bûtinas LR pilieèio pasas.

.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

14


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! 7 NAKVYNËS SU PUSRYÈIAIS IR VAKARIENËMIS JUODKALNIJOS KURORTE PRIE ADRIJOS JÛROS

JUODKALNIJA - II. Serbija - (**)Albanija - Kroatija - Bosnija ir Hercegovina

SEGEDAS - BELGRADAS - KOTORO ÁLANKA - SKADARO EÞERAS - (**)CETINË - OSTROGO VIENUOLYNAS - (**)MORAÈOS IR TAROS UPIØ KANJONAI - DUBROVNIKAS - MOSTARAS - SARAJEVAS Poilsis prie Adrijos jûros arba iðvykos uþ papildomà mokestá 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per eþero vietomis. P.S. Pietûs restorane ir plaukiojimas valtimis - uþ papildomà (þr. ekskursijø ir pramogø apraða): Lenkijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. 1. Iðvyka á Albanijà. mokestá. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á „Saulës 2. Iðvyka á senoviná (*) Kotoro miestà, minimà nuo III a. pr. Kr., ir 2. Raftingas. miestu" vadinamà Segedà, ásikûrusá Tisos ir Maros upiø ásikûrusá prie pieèiausio Europoje Kotoro álankos fiordo. Paþintis 3. Vyno kelias. santakoje. Trumpa paþintis su miestu: Kupolo aikðtë, savo dydþiu su senamiesèiu, apsuptu galinga tvirtovës siena: Ðv. Luko 4. Iðvyka á Moraèos ir Taros upiø kanjonus. prilygstanti Ðv. Morkaus aikðtei Venecijoje, Vyskupø rûmai ir baþnyèia, Kunigaikðèiø rûmai, (*) Katedra ir katedros aikðtë, Ðv. 5. Plaukimas Bojana upe. neoromaninio stiliaus Katedra, dar vadinama Áþadø baþnyèia. Tripûno soboras, pastatytas XII a., Napoleono teatras, laikrodþio 10 DIENA. Pusryèiai. Labai anksti ryte iðvykimas ið Juodkalnijos Vasaros metu kupolo aikðtëje vyksta teatro dienos. Po pietø bokðtas. Esant galimybei (*) pasiplaukiojimas Kotoro álanka ir pajûrio kurorto. Iðvyka á legendiná Kroatijos miestà - tvirtovæ vyksite á Serbijos sostinæ Belgradà. Nakvynë vieðbutyje. Adrijos jûra. Malonus plaukimas turistiniu laiveliu po kalnø Dubrovnikà, savo groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. 3 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Belgrado miestà: Rotuðë, apsuptà Kotoro álankà, vadinamà pieèiausiu Europos fiordu. Jo senamiestis apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio parlamento rûmai, arkivyskupo Ðv.Savos cerkvë, Respublikos Kalnai, nuoðalios álankëlës, smëlio paplûdimiai, istoriniai áspûdingo ploèio ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo aikðtë su Nacionalinio teatro rûmais ir nacionaliniu muziejumi, miesteliai ir vienuolynai. Taip pat lankysime Budvos kurortà - tai paèiu didingas viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës Kalemegdano parkas su Belgrado tvirtovës liekanomis. Kelionë vienas graþiausiø ðalies miestø, menanèiø venecijieèiø nuves prie didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto per Serbijà, Juodkalnijà. Vakare atvykimas á vienà ið Juodkalnijos uþkariavimo laikus. globëjo Ðv. Blaþiejaus baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës kurortø prie Adrijos jûros. Nakvynë privaèiame sektoriuje, 3. Iðvyka á Ulciná ir Senàjá Barà. Ulcinis - pieèiausiai esantis Marijos dangun ëmimo paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Juodkalnijos miestas, unikalus gamtos ir kultûros derinys. Dubrovnikas - tikras architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo vieðbutyje, pensione. Senasis Ulcinis - gilià istorijà turintis daugiakultûris miestas, kurio 4-9 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros viename ið Juodkalnijos gyventojø dauguma - albanai, tebegyvenantys savø tradicijø groþio átrauktas á UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kurortø. Èia Jûsø laukia Adrijos jûra, smëlio paplûdimiai, gyvenimà. Ant uolëto skardþio amfiteatru iðsidëstæ namai, senos kad pasaulyje su Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir pakrantæ supantys nepakartojamo groþio kalnai. O taip pat - meèetës ir aukðti minaretø siluetai,staèiai þemyn vingiuojanèiose Amsterdamas. Kelionë á Bosnijos ir Hercegovinos sostinæ ðvelnus Vidurþemio jûros klimatas, saulëtos dienos, ðilti vakarai gatvelëse vyksta triukðminga prekyba, ið daugybës uþeigø ir Sarajevà, pakeliui aplankant Mostarà - miestà abipus Neretvos upës, kurios krantus jungia senasis akmeninis tiltas. Paþintis su bei paþintis su ðalimi ekskursijø metu. restoranø sklinda rytietiðkos virtuvës kvapai. Senasis Baras, Mostaro senamiesèiu, kuriame susipina rytø ir vakarø kultûros, Pageidaujantiems ne tik pailsëti organizuojame ðias vadinamas Juodkalnijos Pompëja, yra iðsaugojæs ðimtus pastatø, senieji turkiðki namai, minaretai, katalikiðkos baþnyèios, nemokamas iðvykas: menanèiø visà kraðto istorijà: venecijietiðkos miesto sienos, XIVa. viduramþiðki pastatai... Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë 1. Visos dienos iðvyka po graþiausias Juodkalnijos vietas. staèiatikiø cerkvës, turkiðka pirtis, akvedukas. Miestas ásikûræs 5 vieðbutyje. Kelionë á (*) Ostrogo vienuolynà - antrà pagal svarbà km nuo jûros Londþos kalno ðlaite, apsuptas alyvmedþiø giraièiø, Juodkalnijos dvasiná centrà, ásikûrusá áspûdingose uolose, tarsi tarp kuriø ir pats seniausias tûkstantmetis Juodkalnijos 11 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Bosnijos ir Hercegovinos sostine kabantá ore 900 m aukðtyje. Ostrogo vienuolynà XVIIa. ákûrë alyvmedis. Senasis Baras garsëja seniausia ðalyje turgaviete, - Sarajevu. Ekskursija po senàjá miestà: miesto Rotuðë, vienas ið keturiø pagrindiniø Juodkalnijos ðventøjø - Ðv.Vasilijus, kurioje galima paragauti ir nusipirkti vietinës lozos, vyno, rûkyto Nacionalinë biblioteka, Baðèarðija - pagrindinë prekyvietë, kurio palaikai, pasak tikinèiøjø, turëdami gydanèià galià, karpio ið Crmnicos, oþkø pieno sûrio ið Sestano, naminio Miljackos upës tiltai, meèetës, cerkvës, sinagogos. Kelionë per pavertë Ostrogo vienuolynà piligrimø traukos centru. Kelionë Bosnijà ir Hercegovinà, Vengrijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. alyvuogiø aliejaus, Senojo Baro skanumyno Imam bajeldi. link didþiausio Balkanø pusiasalyje Skadaro eþero. (*) Pietûs P.S. Ði iðvyka organizuojama atsiþvelgiant á gyvenamà vietà t.y. jei 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Vakare eþero pakrantëje ásikûrusiame restorane - juodkalnënø grupë apgyvendinama Ulcinio kurorte, iðvyka vykdoma tik á Senajá gráþimas á Lietuvà. nacionalinës virtuvës patiekalai, jauki ðeimyninë aplinka. (*) Po Barà. pietø - plaukiojimas valtimis paèiomis vaizdingiausiomis Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km. .

.

.

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 13,27; 05 11, 25; 06 08,15,22,29; 07 06,13,20,27; 08 03,10,17,24; 09 07,14,21; 10 05 . Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, • 7 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis Juodkalnijos kurorte, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. N.B.! galimas vëlyvas atvykimas á pirmà nakvynës vietà Juodkalnijoje, todël vakarienei gali bûti pateikiamas sausas davinys. Vykstantiems á dienos iðvykà á Albanijà dël galimo vëlyvo gráþimo á nakvynës vietà gali bûti patiekiamas sausas davinys.

15

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • papildomos paslaugos, • kai kuriø vietiniø gidø paslaugos, • kurorto mokestis (suaugusiems - 24 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. - 12 Lt, vaikams iki 12 metø nemokamai) mokamas uþsakant kelionæ savo agentûroje, • (*) mokami objektai ~ 70 - 75 EUR, • (**) papildomos mokamos ekskursijos (susidarius ne maþesnei kaip 18 - 20 turistø grupei) þr. ekskursijø ir pramogø apraðà II. PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • bûtinas LR pilieèio pasas.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! 4 NAKVYNËS SU PUSRYÈIAIS JUODKALNIJOS KURORTUOSE (1 NAKVYNË UNIKALAUS GRO?IO KALNØ KURORTE IR 3 NAKVYNËS KURORTE PRIE ADRIJOS JÛROS)

MAÞASIS BALKANØ TURAS. Juodkalnija - Serbija - (**)Albanija - Kroatija - Bosnija ir Hercegovina

ËGERIS - BELGRADAS - ÞABLJAKO KALNØ KURORTAS - JUODASIS EÞERAS - TAROS IR MORAÈOS UPIØ KANJONAI - OSTROGO VIENUOLYNAS - SENASIS BARAS - KOTORO ÁLANKA - BUDVA ÐKODERIS - TIRANA - KRUJA - DUBROVNIKAS - MOSTARAS - SARAJEVAS

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per (*) Ostrogo vienuolynà - antrà pagal svarbà Juodkalnijos dvasiná centrà, ásikûrusá áspûdingose uolose, tarsi kabantá ore 900 m Lenkijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á ðalies aukðtyje. Ostrogo vienuolynà XVIIa. ákûrë vienas ið keturiø baroko sostinæ Ëgerá, kurá iðgarsino savita architektûra, tvirtovës pagrindiniø Juodkalnijos ðventøjø - Ðv.Vasilijus, kurio palaikai, gynëjø patriotizmas, vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Trumpa pasak tikinèiøjø, turëdami gydanèià galià, pavertë Ostrogo ekskursija po miestà: pilis - buvusi vyskupø rezidencija, Dabo vienuolynà piligrimø traukos centru. Esant galimybei, trumpas Iðtvano aikðtë, turkø valdymo simbolis 40 m aukðèio minaretas - sustojimas Senojo Baro miestelyje. Senasis Baras, vadinamas vienas graþiausiø Centrinëje Europoje. Antra pagal dydá Vengrijos Juodkalnijos Pompëja, yra iðsaugojæs ðimtus pastatø, menanèiø bazilika - neatsiejamas miesto akcentas. Baroko dvasia alsuojanti visà kraðto istorijà: venecijietiðkos miesto sienos, XIVa. staèiatikiø Szechenyi gatvelë. Iðvykimas ið Ëgerio. Kelionë per Vengrijà, cerkvës, turkiðka pirtis, akvedukas. Miestas ásikûræs 5 km nuo Serbijà. Atvykimas á Serbijos sostinæ Belgradà. Nakvynë jûros Londþos kalno ðlaite, apsuptas alyvmedþiø giraièiø, tarp kuriø ir pats seniausias - tûkstantmetis Juodkalnijos alyvmedis. vieðbutyje. Vakare atvykimas á vienà ið Juodkalnijos kurortø prie Adrijos jûros. 3 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Belgrado miestà: Rotuðë, Nakvynë privaèiame sektoriuje, vieðbutyje, pensione. parlamento rûmai, arkivyskupo Ðv.Savos cerkvë, Respublikos aikðtë su Nacionalinio teatro rûmais ir nacionaliniu muziejumi, 5 DIENA. Pusryèiai. Laisvas laikas skirtas poilsiui kurorte prie Kalemegdano parkas su Belgrado tvirtovës liekanomis. Kelionë Adrijos jûros arba nemokama iðvyka á senoviná (*) Kotoro miestà, per Serbijà, Juodkalnijà. Vakare atvykimas á Þabljakà, visame minimà nuo III a. pr. Kr., ir ásikûrusá prie pieèiausio Europoje Kotoro Balkanø pusiasalyje aukðèiausiai virð jûros lygio (1456m) ásikûrusá álankos fiordo. Paþintis su senamiesèiu, apsuptu galinga tvirtovës miestelá, þavø kalnø kurortà. Esant galimybei pasivaikðèiojimas iki siena: Ðv. Luko baþnyèia, Kunigaikðèiø rûmai, (*) Katedra ir Juodojo (Crno) eþero, ðalia kurio dunkso aukðèiausia katedros aikðtë, Ðv. Tripûno soboras, pastatytas XII a., Juodkalnijos virðukalnë - Bobotov Kuk (2522 m). Nakvynë Napoleono teatras, laikrodþio bokðtas. Esant galimybei (*) pasiplaukiojimas Kotoro álanka ir Adrijos jûra. Malonus vieðbutyje kalnø kurorte. plaukimas turistiniu laiveliu po kalnø apsuptà Kotoro álankà, 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë palei Taros upës kanjonà, dël savo vadinamà pieèiausiu Europos fiordu. Kalnai, nuoðalios álankëlës, skaidraus tarsi kriðtolas vandens dar vadinamo “Europos aðara”. smëlio paplûdimiai, istoriniai miesteliai ir vienuolynai. Taip pat Tai per ðimtmeèius erozijos suformuotas kanjonas, kai kuriose lankysime Budvos kurortà - tai vienas graþiausiø ðalies miestø, vietose jo gylis siekia net 1300 m. Pasivaikðèiojimas virð kanjono menanèiø venecijieèiø uþkariavimo laikus. Gráþimas á pajûrio unikaliu tiltu per Taros upæ, kuris vadinamas „Tiltø karaliumi”. kurortà Nakvynë privaèiame sektoriuje, vieðbutyje, pensione. Apsilankymas (*) Biogradska Gora nacionaliniame parke, kurá 1878m. ákûrë karalius Nikola. Aukðèiausios Bjelasicos kalno 6 DIENA. Pusryèiai. Laisvas laikas skirtas poilsiui prie Adrijos virðûnës Crna Glava (2139 m) ðlaitai apaugæ ðimtameèiø këniø, jûros ar (**) iðvyka á Albanijà. Paþintis su egzotiðka Europos berþø ir bukø miðku yra vadinami paskutinëmis Europos valstybe, kitaip vadinama „kalnø ereliø ðalimi“. Atvykimas á „dþiunglëmis“, o didþiøjø virðûniø papëdëje tyvuliuoja Biogrado Ðkoderá - vienà seniausiø Europos miestø, ásikûrusá prie eþeras. Toliau vaþiuosite palei áspûdingà Moraèos upës kanjonà didþiausio Albanijoje Ðkoderio (Skadaro) eþero. Apþiûrësite ðalia kurio driekiasi pagrindinë Juodkalnijos automagistralë. legendinæ Rozafos tvirtovæ. Iðvykimas á Tiranà - Albanijos sostinæ. Trumpas sustojimas prie XIII a. (*) Moraèos vienuolyno. Kelionë á Paþintis su miesto centru: Skanderbergo aikðtë ir jos prieigos. KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 03 22; 04 13, 27; 05 11, 25; 06 08, 22; 07 06, 20; 08 10, 24; 09 07, 21; 10 05, 25. .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, • 4 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis Juodkalnijos kurortuose (1 nakvynë unikalaus groþio kalnø kurorte ir 3 nakvynës kurorte prie Adrijos jûros ), • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Iðvykimas á Krujà. Kruja - miestas kalnuose, menantis legendinio albanø karþygio Skanderbergo pasiprieðinimo osmanams kovas. Viduramþiø tvirtovë, etnografinis muziejus, turkø laikø prekybinë gatvë, kurioje gausiausias albaniðkø suvenyrø pasirinkimas. Pagal pageidavimà pietûs nacionalinës albanø virtuvës restorane (uþ papildomà mokestá). Gráþimas á pajûrio kurortà. Nakvynë privaèiame sektoriuje, vieðbutyje, pensione.

7 DIENA. Pusryèiai. Labai anksti ryte iðvykimas ið Juodkalnijos pajûrio kurorto. Iðvyka á legendiná Kroatijos miestà - tvirtovæ Dubrovnikà, savo groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. Kelionë á Bosnijos ir Hercegovinos sostinæ Sarajevà, pakeliui aplankant Mostarà - miestà abipus Neretvos upës, kurios krantus jungia senasis akmeninis tiltas. Paþintis su Mostaro senamiesèiu, kuriame susipina rytø ir vakarø kultûros, senieji turkiðki namai, minaretai, katalikiðkos baþnyèios, viduramþiðki pastatai... Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Bosnijos ir Hercegovinos sostine Sarajevu. Ekskursija po senàjá miestà: miesto Rotuðë, Nacionalinë biblioteka, Baðèarðija - pagrindinë prekyvietë, Miljackos upës tiltai, meèetës, cerkvës, sinagogos. Kelionë per Bosnijà ir Hercegovinà, Vengrijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5500 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • papildomos paslaugos, • kai kuriø vietiniø gidø paslaugos, • kurorto mokestis (suaugusiems - 14 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. - 7 Lt, vaikams iki 12 metø nemokamai) mokamas uþsakant kelionæ savo agentûroje, • (*) mokami objektai ~ 40 - 45 EUR, • (**) papildoma mokama ekskursija á Albanijà (susidarius ne maþesnei kaip 18 - 20 turistø grupei) nuo 50 EUR/asm. (sezono metu ekskursijos kaina gali keistis). .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • bûtinas LR pilieèio pasas.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

16


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NEPAÞINTI BALKANAI - tai kelionë po kitokià Europà. Tai nëra turtinga ir komfortà jums suteikianti Vakarø Europa, tai yra suðaudyta, kenèianti, þaizdas besigydanti, verèianti klausti ir atsakyti Europa, kuriai geopolitikos buvo skirta tapti slenksèiu tarp Rytø ir Vakarø. Atilsá sunkiai istorinei patirèiai Jums suteiks ástabi Balkanø gamta: Adrijos jûros paplûdimiai, Dinarø kalnai ir jø papëdëse ásikûræ autentiðki kalnø miesteliai, vaizdingi slëniai, kalnø upiø kanjonai, þmogaus nelytëtos girios ir eþerai, dvasios stiprybæ liudijantys Dievo namai (baþnyèios, cerkvës, meèetës). 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, po turkø osmanø pasitraukimo ið Europos, todël ðiame mieste Slovakijà, Vengrijà. Nakvynë vieðbutyje. sumiðusios dvi skirtingos kultûros ir religijos sukuria savità 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Ëgerá - Vengrijos baroko sostinæ, Europos tilto tarp Rytø ir Vakarø atmosferà. Kelionë á Makedonijà. kurià iðgarsino savita architektûra, tvirtovës gynëjø patriotizmas, Atvykimas á Makedonijos sostinë Skopjë. Nakvynë vieðbutyje.

vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Trumpa ekskursija po miestà: XIII-XVI a. pilies liekanos, menanèios 1552 m. turkø apgultá ir didvyriðkas vengrø kovas, 1831-1837 m. J. Hild pastatyta klasicistinë katedra - antra didþiausia Vengrijos baþnyèia, buvusi vyskupø rezidencija, XVIII a. barokinë pranciðkonø baþnyèia, Dabo Iðtvano aikðtë, ðiauriausiai Europoje iðlikæs 40 m aukðèio XVII a. turkø minaretas, vingrios senamiesèio gatvelës, spalvingas vengriðkas turgus ir pësèiøjø zona tapusi turistø pamëgta prekybinë Szechenyi gatvelë. Iðvykimas ið Ëgerio. Kelionë per Vengrijà ir Serbijà su trumpais sustojimais poilsiui. Atvykimas á Serbijos sostinæ Belgradà. Ekskursija Belgrade autobusu ir pësèiomis: Ðv.Savos cerkvë - monumentaliausias Belgrado pastatas ir didþiausia ortodoksø ðventykla Balkanuose, viena ið deðimties didþiausiø pasaulio baþnyèiø, skirta pagrindiniam Serbijos ðventajam ir globëjui, Rotuðë ir Parlamento rûmai, Respublikos aikðtë su Nacionalinio teatro rûmais ir nacionaliniu muziejumi, Kalemegdano parkas su Belgrado tvirtovës liekanomis. Laisvas laikas kunigaikðèio Mihailo pësèiøjø alëjoje. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Serbijà ir Bulgarijà. Atvykimas á Bulgarijos sostinæ Sofijà. Ekskursija Sofijoje - tai miestas, ákurtas senøjø trakø genèiø dar VII a.pr.Kr., menantis keltø ir juos uþkariavusiø romënø laikus (Serdica), viduramþiø Bulgarijos karalystës prekybinio centro svarbà ir iðtvermæ turkø osmanø okupacijos metais. 927 m. pripaþinta Bulgarijos ortodoksø cerkvë tapo ankstyviausia pasaulyje slavø staèiatikiø cerkve: Ðv.Aleksandro Nevskio katedra (lankymasis viduje), Ðv.Sofijos soboras, Ðv.Sinodo rûmai, caro Aleksandro III paminklas (rekonstruojamas), buvæ Karaliø rûmai, Nacionalinis teatras, Prezidentûros rûmai, Ðv.Sofijos paminklas, Ðv.Jurgio rotonda, Banya Bashu meèetë. Sofija tapo Bulgarijos sostine tik 1879 m.

17

koreguojamas, atsiþvelgiant á politinæ situacijà, sienø pravaþiavimo trukmæ ir keliø tiesimo bei rekonstrukcijos darbus. Kelionë á Juodkalnijà. Atvykimas á Durmitoro nacionaliná parkà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje Þabljake - visame Balkanø 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija Skopjë mieste. Skopjë - pusiasalyje aukðèiausiai (1456m virð jûros lygio) ásikûrusiame didþiausias ir svarbiausias Makedonijos miestas, ákurtas dar III kalnø kurorte. a.pr.Kr., svarbus religinis ir prekybos keliø centras, todël nuolat 5 DIENA. Pusryèiai. Þabljako kalnø kurortas. Esant galimybei einantis ið rankø á rankas.Tà liudija romëniðkos archeologinës pasivaikðèiojimas iki Juodojo (Crno) eþero, ðalia kurio dunkso radimvietës, Bizantijos laikø ðventyklos ir ryðkiausià þenklà aukðèiausia Juodkalnijos virðukalnë - Bobotov Kuk (2522 m). palikusi turkø osmanø valdymo era. Ðiandienos Skopjë - namai Kelionë palei Taros upës kanjonà, dël savo skaidraus tarsi daugeliui skirtingiausiø tautybiø:èia sugyvena makedonai, kriðtolas vandens dar vadinamo “Europos aðara”. Tai per albanai, turkai, èigonai romai, serbai, bosniakai ir kt. XIVa.Skopjës ðimtmeèius erozijos suformuotas kanjonas, kai kuriose vietose jo - tuometinës Serbijos sostinës palikimas - Kale tvirtovës, gylis siekia net 1300 m. Pasivaikðèiojimas virð kanjono unikaliu pastatytos Bizantijos imperatoriaus Justiniano (gimusio greta tiltu per Taros upæ, kuris vadinamas „Tiltø karaliumi”. Skopjë) panorama, garsusis VI a. Akmeninis tiltas, iðpuoðtas Apsilankymas Biogradska Gora nacionaliniame parke, kurá Sultono Mehmedo XVa., jungiantis pagrindinæ miesto 1878m. ákûrë karalius Nikola. Aukðèiausios Bjelasicos kalno Makedonijos aikðtæ ir senàjá turgø, staèiatikiø cerkvës, osmanø virðûnës Crna Glava (2139 m) ðlaitai apaugæ ðimtameèiø këniø, imperijos laikø meèetës ir prekybiniai kvartalai (bedesten- berþø ir bukø miðku yra vadinami paskutinëmis Europos rytietiðki turgûs, kuriuose prekiauta brangiaisiais akmenimis, „dþiunglëmis“, o didþiøjø virðûniø papëdëje tyvuliuoja Biogrado kilimais, ðilku ir kitomis prabangos prekëmis), senosios XV eþeras. Toliau vaþiuosite palei áspûdingà Moraèos upës kanjonà a.pirtys, kuriose árengtos modernaus meno galerijos, XVII a. ðalia kurio driekiasi pagrindinë Juodkalnijos automagistralë. laikrodþio bokðtas, Mustafa Pasha (pastatyta 1492m.) arba Trumpas sustojimas prie XIII a. Moraèos vienuolyno. Vakare Sultono Murato didþiausios meèetës (pastatyta 1436 m.) atvykimas á vienà ið Juodkalnijos kurortø prie Adrijos jûros. lankymas (pagal galimybæ). Kelionë á Kosovà, kontraversiðkai Vakarienë. Nakvynë privaèiame sektoriuje, vieðbutyje, pensione vertinamà jauniausià Europos valstybæ. Kosovo viduramþiø palikimas, 2004 m. pripaþintas UNESCO kultûros paveldu, 2006 6 - 9 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros viename ið Juodkalnijos m.- paveldu, kuriam gresia pavojus (List of World Heritage in kurortø. Èia Jûsø laukia Adrijos jûra, smëlio paplûdimiai, Danger). Tai keturios serbø ortodoksø cerkvës ir vienuolynai, pakrantæ supantys nepakartojamo groþio kalnai. O taip pat unikalûs mëginimu sujungti Bizantijos ortodoksø ir Europos ðvelnus Vidurþemio jûros klimatas, saulëtos dienos, ðilti vakarai baþnytinæ architektûrà: Deèani cerkvë ir vienuolynas (didþiausia bei paþintis su ðalimi ekskursijø metu. viduramþiø ðventykla Balkanuose), Peèës Patriarchatas (serbø Pageidaujantiems ne tik pailsëti organizuojame ðias patriarchø mauzoliejus), Graèanicos vienuolynas (XII-XIII a.) ir nemokamas iðvykas: Mergelës Marijos cerkvë Prizrene (statyta XIV a., smarkiai 1. Visos dienos iðvyka po graþiausias Juodkalnijos vietas. nukentëjusi per Serbijos ir Kosovo karus 2004 m.). Kelionë á Ostrogo vienuolynà - antrà pagal svarbà Juodkalnijos P.S. SVARBU! Lankymosi Kosove marðrutas gali bûti dvasiná centrà, ásikûrusá áspûdingose uolose, tarsi kabantá ore

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

900 m aukðtyje. Ostrogo vienuolynà XVIIa. ákûrë vienas ið keturiø pagrindiniø Juodkalnijos ðventøjø - Ðv.Vasilijus, kurio palaikai, pasak tikinèiøjø, turëdami gydanèià galià, pavertë Ostrogo vienuolynà piligrimø traukos centru. Kelionë link didþiausio Balkanø pusiasalyje Skadaro eþero. Pietûs eþero pakrantëje ásikûrusiame restorane - juodkalnënø nacionalinës virtuvës patiekalai, jauki ðeimyninë aplinka. Po pietø - plaukiojimas valtimis paèiomis vaizdingiausiomis eþero vietomis. P.S. Pietûs restorane ir plaukiojimas valtimis uþ papildomà mokestá. 2. Iðvyka á senoviná Kotoro miestà, minimà nuo III a. pr. Kr., ir ásikûrusá prie pieèiausio Europoje Kotoro álankos fiordo. Paþintis su senamiesèiu, apsuptu galinga tvirtovës siena: Ðv. Luko baþnyèia, Kunigaikðèiø rûmai, Katedra ir katedros aikðtë, Ðv. Tripûno soboras, pastatytas XII a., Napoleono teatras, laikrodþio bokðtas. Esant galimybei pasiplaukiojimas Kotoro álanka ir Adrijos jûra (uþ papildomà mokestá). Malonus plaukimas turistiniu laiveliu po kalnø apsuptà Kotoro álankà, vadinamà pieèiausiu Europos fiordu. Kalnai, nuoðalios álankëlës, smëlio paplûdimiai, istoriniai miesteliai ir vienuolynai. Taip pat lankysime Budvos kurortà - tai vienas graþiausiø ðalies miestø, menanèiø venecijieèiø uþkariavimo laikus. 3. Iðvyka á Ulciná ir Senàjá Barà. Ulcinis - pieèiausiai esantis Juodkalnijos miestas, unikalus gamtos ir kultûros derinys. Senasis Ulcinis - gilià istorijà turintis daugiakultûris miestas, kurio gyventojø dauguma - albanai, tebegyvenantys savø tradicijø gyvenimà. Ant uolëto skardþio amfiteatru iðsidëstæ namai, senos meèetës ir aukðti minaretø siluetai,staèiai þemyn vingiuojanèiose gatvelëse vyksta triukðminga prekyba, ið daugybës uþeigø ir restoranø sklinda rytietiðkos virtuvës kvapai. Senasis Baras, vadinamas Juodkalnijos Pompëja, yra iðsaugojæs ðimtus pastatø, menanèiø visà kraðto istorijà: venecijietiðkos miesto sienos, XIVa. staèiatikiø cerkvës, turkiðka pirtis, akvedukas. Miestas ásikûræs 5 km nuo jûros Londþos kalno ðlaite, apsuptas alyvmedþiø giraièiø, tarp kuriø ir pats seniausias - tûkstantmetis Juodkalnijos KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 13, 27; 05 11, 25; 06 08,15, 22, 29; 07 06,13, 20, 27; 08 03,10,17, 24; 09 07,14, 21; 10 05

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 tarpinës nakvynës su pusryèiais vieðbuèiuose (pensionuose), • 6 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis Juodkalnijos kurortuose (1 nakvynë unikalaus groþio kalnø kurorte ir 5 nakvynës kurorte prie Adrijos jûros), • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. N.B.! galimas vëlyvas atvykimas á pirmà nakvynës vietà Juodkalnijoje, todël vakarienei gali bûti pateikiamas sausas .

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! 6 NAKVYNËS SU PUSRYÈIAIS IR VAKARIENËMIS JUODKALNIJOS KURORTUOSE (1 NAKVYNË UNIKALAUS GRO?IO KALNØ KURORTE IR 5 NAKVYNËS KURORTE PRIE ADRIJOS JÛROS)

alyvmedis. Senasis Baras garsëja seniausia ðalyje turgaviete, kurioje galima paragauti ir nusipirkti vietinës lozos, vyno, rûkyto karpio ið Crmnicos, oþkø pieno sûrio ið Sestano, naminio alyvuogiø aliejaus, Senojo Baro skanumyno Imam bajeldi. P.S. Ði iðvyka organizuojama atsiþvelgiant á gyvenamà vietà t.y. jei grupë apgyvendinama Ulcinio kurorte, iðvyka vykdoma tik á Senajá Barà.

Poilsis prie Adrijos jûros arba iðvykos uþ papildomà mokestá ( þr. ekskursijø ir pramogø apraða Juodkalnija - I): 1. (**) Iðvyka á Albanijà. Paþintis su egzotiðka Europos valstybe, kitaip vadinama „kalnø ereliø ðalimi“. Atvykimas á Ðkoderá - vienà seniausiø Europos miestø, ásikûrusá prie didþiausio Albanijoje Ðkoderio (Skadaro) eþero. Apþiûrësite legendinæ Rozafos tvirtovæ. Iðvykimas á Tiranà - Albanijos sostinæ. Paþintis su miesto centru: Skanderbergo aikðtë ir jos prieigos. Iðvykimas á Krujà. Kruja miestas kalnuose, menantis legendinio albanø karþygio Skanderbergo pasiprieðinimo osmanams kovas. Viduramþiø tvirtovë, etnografinis muziejus, turkø laikø prekybinë gatvë, kurioje gausiausias albaniðkø suvenyrø pasirinkimas. Pagal pageidavimà pietûs nacionalinës albanø virtuvës restorane (uþ papildomà mokestá). Kaina ~ 50 EUR/asm. 2. (**) Raftingas 3. (**) Vyno kelias. 4. Plaukimas (**) Bojana upe.

kad pasaulyje su Dobrovniku gali lygintis nebent Venecija ir Amsterdamas. Kelionë á Bosnijà ir Hercegovinà. Pagal galimybæ trumpas sustojimas Medþiugorëje (atsiþvelgiant á laikà, sugaiðtà pervaþiuojant valstybines sienas) - piligrimø centre, kur pagerbiamas 1981m. Mergelës Marijos Apsireiðkimas. Mostaras - tai penktas pagal dydá Bosnijos ir Hercegovinos miestas, svarbiausias kultûrinis Hercegovinos srities centras, turtingos ir skaudþios iatorijos liudininkas. Miestas ásikûræs prie Neretvos upës, per kurià XVIa. osmanø nutiestas tiltas sujungë ne tik abu krantus, bet ir skirtingas kultûras bei religijas. Pranciðkonø baþnyèia, vienuolynas ir vyskupø rûmai krikðèioniðkame vakariniame krante, pagrindinë miesto gatvë, buvusi fronto linija Jugoslavijos karuose, osmaniðkojo laikotarpio senamiestis: turkiðki namai, Mehmed Paða meèetë, vingrios prekybinës gartvelës, Neretvos upës ir senojo tilto panorama. Atvykimas á Bosnijos ir Hercegovinos sostinæ Sarajevà. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija Sarajeve autobusu ir pësèiomis. Sarajevas - daugiakultûrës bendrijos buvimo ir jos suirimo liudininkas, Europos trapumo þenklas:senojo miesto osmaniðko, austriðko ir bosniðkojo gyvenimo palikimas-Baðèarðijos prekyvietë, karavansarajai, meèetës, staèiatikiø cerkvës ir katalikø baþnyèios, buvusios rotuðës ir nacionalinës bibliotekos griuvësiai, Miljackos upës tiltai, menantys I-ojo pasaulinio karo pradþià, 1984 m.Olimpiniø þaidyniø kompleksas, 1992-1995 m. apsiausties aukø tûkstantinës kapinës, naujos modernaus miesto statybos. Kelionë per Bosnijà ir Hercegovinà, Kroatijà,Vengrijà. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Labai anksti ryte iðvykimas ið Juodkalnijos pajûrio kurorto. Iðvyka á legendiná Kroatijos miestà - tvirtovæ Dubrovnikà, savo groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà ir Lenkijà su trumpais nuves prie didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto sustojimais poilsiui. Vëlai vakare sugráþimas á Lietuvà. globëjo Ðv. Blaþiejaus baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km. Marijos dangun ëmimo paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras architektûros ðedevras, dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á UNESCO saugomø objektø sàraðà. Sakoma, davinys. Vykstantiems á dienos iðvykà á Albanijà dël galimo vëlyvo gráþimo á nakvynës vietà Juodkalnijoje gali bûti pateikiamas sausas davinys Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • papildomos paslaugos, • kai kuriø vietiniø gidø paslaugos, • kurorto mokestis (suaugusiems 21 Lt, jaunimui nuo 12 iki 18 m. 11 Lt, vaikams iki 12 metø nemokamai) mokamas uþsakant kelionæ savo agentûroje, • mokami objektai ~ 50 EUR - þr. kelionës atmintinæ; (**) papildomos mokamos ekskursijos (susidarius ne maþesnei kaip 18-20 turistø grupei) - þr. ekskursijø ir pramogø apraðà Juodkalnija - I.

.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

18


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ISPANIJA - ÐVEICARIJA - PRANCÛZIJOS RIVJERA

NET 7 NAKVYNËS PRIE VIDUR?EMIO JÛROS KOSTA BRAVOS PAKRANTËJE

BAMABERGAS - EMENTALIO SLËNIS - MONTRE - VEVE - KARKASONAS - KOSTA BRAVOS PAKRANTË TOSSA DE MARAS - MONTSERATAS - BARSELONA - BLANES - ANDORA - FIGUERAS - KADAKES ÞIRONA - NICA - MONAKAS - MONTE KARLAS - MILANAS - VIA MALA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba iðvyka á Montseratà* Nakvynë vieðbutyje. (uþ papildomà mokestá). Montseratas - tai didþiulis vienuolyno 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir kompleksas, jau beveik tûkstantá metø priklausantis Benediktinø senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi ordinui, skirtas tamsiaveidei Montserato Madonai - Dievo Motinai, puikiai iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: kurios medinë romaninio stiliaus statulëlë - brangiausia Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø vienuolyno relikvija. Vienuolynas ásikûræs ant áspûdingo namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Montserato kalno ir prigludæs prie vos ne 1235 m aukðèio Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, fantastiðkø uolø, kuriø forma ir ritmika ákvëpë ne vienà menininkà. Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu Vienuolynas garsus berniukø choru ir áspûdingai jo atliekamu siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite baþnytiniu himnu. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba dovanojame Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. nemokamà ekskursijà á Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Ðveicarijà. Kelionë vaizdingu vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet Ementalio slëniu, kuriame nuo XIIIa gaminamas ðveicariðko nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis sûrio karalius - „Ementalio“ sûris. Sûrinës lankymas. Èia jûsø Guelio parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto lauks draugiðkai nusiteikæ sûrio gamintojai, kurie supaþindins su panorama, Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, sûrio gamybos procesu. Sûrio ragavimas. Tæsiame kelionæ link judrioji La Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia Þenevos eþero pakrantës, kuri dël savo ðvelnaus klimato ir galima pajusti Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. neiðpasakytai vaizdingo gamtovaizdþio yra vadinama Ðveicarijos Gotikinis kvartalas su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais rivjera. Pravaþiuojame ðveicariðkàjá Monte Karlà - Montre, karaliø rûmais. Laisvas laikas, kurio metu pasirinktinai galite garsëjantá savo dþiazo festivaliu. Èia persipynæ ðlovingø aplankyti: P.Pikaso muziejø arba didþiausià mieste Citadelës klasikinës literatûros ir muzikos korifëjø þingsniai. Apþiûrime parkà. Esant galimybei, siûlome pasiþiûrëti „grojanèius“ fontanus. „Queen“ grupës lyderiui Fr.Merkuriui pastatytà paminklà. Vëlai vakare sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Atvykstame á nuostabøjá Veve miestelá. Tai Èarlio Èaplino 8 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba plaukimas laivø á paskutinio poilsio vieta ir garsiojo ðokolado industrijos giganto Blanes miestelá. Blanes - senovinis romënø miestelis. Èia “Nestle” bûstinë. Pasivaikðèiojimas eþero pakrante, kur atsiveria susipina viduramþiø laikø istorija ir ðiuolaikinis gyvenimas. Blanes nepakartojamas tolumoje stûksanèiø baltø Alpiø virðûniø vaizdas. gali bûti pavadintas gamtos mylëtojø rojumi, nes jame yra vienas Iðvykimas á nakvynës vietà Prancûzijoje. Nakvynë vieðbutyje. ið labiausiai vertinamø botanikos sodø Europoje. „Mar i Murtra“ 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas link Ispanijos. Kelionë per botanikos sodas, kuriame yra 4000 rûðiø augalø, uþimantis apie Prancûzijà. Atvykimas á Karkasonà, kurio senasis miestas - 15 hektarø plotà, buvo ákurtas 1924 metais. Èia galite iðvysti vienas didþiausiø Europoje miestø - tvirtoviø. Tobulai restauruotas áspûdingà kaktusø kolekcijà. Vakare grupës pageidavimu iðvyka á Karkasono senamiestis liudija kruvinas viduramþiø kovas. Jis teatralizuotà Riteriø turnyrà (uþ papildomà mokestá) viduramþiø ásikûræs ant stataus Odo upës kranto. Miestas apjuostas dviem pilyje. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. sienø þiedais su 52 bokðtais, o viduje - siauros gatvës ir nedidelës 9 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba iðvyka á vandens aikðtës. Pasivaikðèiojimas gynybine siena, kuria keliaujant atrakcionø parkà (vykstama miesto transportu). Pageidaujansusidarysite áspûdá apie anø laikø gynybà ir architektûrà, o tiems iðvyka á Andorà* (uþ papildomà mokestá) - nykðtukinæ protarpiais pasigroþësite prieð akis atsiverianèiais apylinkiø valstybæ Pirënø kalnuose, ðalia Prancûzijos ir Ispanijos sienø. peizaþais, Karkasono miesto vaizdais. Ekskursija po senàjá Prieð akis iðkyla kerintis kalnø peizaþas. Didingø virðukalniø Karkasonà: Ðv.Nazareto bazilika statyta XI-XII a., XII a. statyta papëdëje prisiglaudæ vieðbuèiai, prekybos kompleksai, tvirtovë - tvirtovëje, taip galima bûtø apibûdinti Karkasono tvirtovæ. iðtaigingos parduotuvës, modernûs bankai, jaukûs restoranëliai, Vakare atvykimas á Ispanijos kurortà Kosta Bravos pakrantëje. praðmatnios vilos. Laisvas laikas Andoros sostinëje Andora Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. la Vela, ásikûrusioje daugiau negu 1012 m aukðtyje. Vakare 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba plaukimas laivu á sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. senoviná Tossa de Maro miestelá, vadinamà Kosta Bravos 10 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba visos dienos iðvyka pakrantës perlu. Jûra, smëlis ir uolos suteikia kraðtovaizdþiui „Salvadoro Dali pasaulis“* (uþ papildomà mokestá). Figueras nepakartojamà þavesá. Laisvas laikas, kurio metu siûlome Kadakes. Atvykimas á Figuerà - Salvadoro Dali gimtinæ. S.Dali pasivaikðèioti po piratø laikus menanèius átvirtinimus - fortus, teatro-muziejaus lankymas. Tai labiausiai lankomas muziejus nusipirkti suvenyrø, pasimaudyti jûroje. paskanauti jûros gërybiø Ispanijoje po Prado, þaisminga vieta, ákurta senàjame Figuero ar ispaniðkø patiekalø. Gráþimas á kurortà. Vakarà siûlome praleisti teatre, kurio 24-iose salëse eksponuojama S. Dali grafika, ispaniðkoje naktyje „La Siesta“ (uþ papildomà mokestá), kurioje skulptûros, knygø iliustracijos, plakatai ir svarbiausia - paveikslai. rodoma flamenko ðou programa. Ispaniðkasis flamenko, tai ne tik Tobulai nutapytø daiktø koðmariðki deriniai, religinë ekstazë, ðokis, bet átaigiai ir meniðkai iðreikðtas gyvenimo dþiaugsmas ir Galos portretai, pilietinio karo iliuzijos, ðiurpios alegorijos, keistai liûdesys. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. KELIONËS KAINA:

þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 27; 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 7 nakvynës kurorte su 7 pusryèiais ir 7 vakarienëmis, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais kelionës metu, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • nemokama ekskursija á Barselonà, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

.

.

19

sujauktos þmogaus dalys vienus þavi, kitus stebina. Ðio muziejaus ákûrëjas S. Dali èia praleido paskutines savo gyvenimo dienas ir yra palaidotas kriptoje po stikliniu teatro - muziejaus kupolu. Kelionæ tæsiame á Kadakes - þavingà Katalonijos pajûrio miestelá. Bûtent ðiame jaukiame Vidurþemio jûros miestelyje ilgus metus su savo mûza Gala gyveno bei kûrë pats Salvadoras Dali. Kadakes Jis mëgo vadinti graþiausiu miesteliu pasaulyje. Kadakes Port Lligate rajone, 1930-aisiais metais, Salvadoras Dali ásigijo nedidelá namà, kurá per keturis deðimtmeèius pamaþu atstatinëjo ir dailino. O tuo paèiu kûrë ákvëptas oðianèios jûros ir paprastos maþo jaukaus miestelio gyventojø kasdienybës. S.Dali ir Galos gyvenamo namo-muziejaus Port Lligate lankymas. Laisvas laikas. Vakare sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 11 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas link Prancûzijos Rivjeros. Kelionë á Þironà - senoviná Katalonijos miestà su tûkstantmete istorija. Paþintis su Þironos senamiesèiu: didþiausia Katalonijos katedra, Ðv.Nikolajaus baþnyèia. Pasivaikðèiojimas senamiesèio gatviø ir laiptø labirintu po þydø kvartalà. Aukðtai virð vandens iðkilusiø pasteliniø spalvø namø panorama nuo Onyar upës. Iðvykimas ið Þironos. Kelionë per Ispanijà, Prancûzijà Vidurþemio jûros pakrante. Atvykimas á Nicà. Vakare paþintis su „Þydrojo kranto“ sostinës senamiesèiu: þemutinis miestas su siauromis gatvëmis, pasaþais, Opera, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë, pasivaikðèiojimas garsiuoju Nicos Anglø bulvaru. Nakvynë vieðbutyje. 12 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á parfumerijos fabrikà ir kvepalø muziejø Eze kaimelyje. Iðvykimas á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. Ekskursija á egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje kaktusiniø augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Paþintis su senàja Monako dalimi: Kunigaikðèio rûmai, Napoleono relikvijø muziejus, Katedra, Okeanografijos muziejus. Atvykimas á Monte Karlà garsusis kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Po pietø iðvykimas á Italijà. Atvykimas á Italijos ekonomikos, kultûros ir mados sostinæ Milanà. Nakvynë vieðbutyje.

13 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Milano centru: didinga penkianavë viena graþiausiø Italijoje Milano katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto stiliø. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija, operos ðventovë La Scala - didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø pasaulyje operos teatrø. Iðvykimas ið Milano. Kelionë per italiðkuosius Graubiundeno ir Tièino Ðveicarijos kantonus. Jûsø laukia nepakartojami áspûdþiai - vaismedþiø sodai ir vynuogynai Reino ir Ticino upiø slëniuose, tamsios bedugnës, aukðti kalnai, snieguotos virðûnës... Kelionë, gërintis kerinèio groþio Ðveicarijos kraðtovaizdþiu. Keliaujame Via Mala keliu, kuris kadaise buvo nutiestas plëtoti prekybai tarp Italijos ir Ðiaurës Europos. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

14 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 7000 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina nuo ~ 170 EURØ, • Iðvyka á Andorà* ~ 35 Eur (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei); • Iðvyka á Montseratà* ~ 20 Eur (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei); • Iðvyka „Salvadoro Dali pasaulis“* ~ 50 Eur (su áëjimo bilietais á S.Dali muziejø - organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei). Nesusirinkus grupëms turistams siûlomos vietinës Ispanijos turizmo agentûros paslaugos. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

ISPANIJA - Ð Š VEICARIJA - PRANCÛZIJOS RIVJERA

BAMBERGAS - REINO KRIOKLIAI - LIUCERNA - ÞIRONA - KOSTA BRAVOS PAKRANTË - ANDORA - TOSSA DE MARAS MONTSERATAS - BARSELONA - BLANES - FIGUERAS - NICA - MONAKAS - MONTE KARLAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. iðtaigingos parduotuvës, modernûs bankai, jaukûs restoranëliai, Nakvynë vieðbutyje. praðmatnios vilos. Laisvas laikas Andoros sostinëje Andora la Vela, ásikûrusioje daugiau negu 1012 m aukðtyje. Vakare 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir sugráþimas á kurortà. Vakarà siûlome praleisti ispaniðkoje naktyje senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi „La Siesta“ (uþ papildomà mokestá), kurioje rodoma flamenko ðou puikiai iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: programa. Ispaniðkasis flamenko, tai ne tik ðokis, bet átaigiai ir Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø meniðkai iðreikðtas gyvenimo dþiaugsmas ir liûdesys. Vakarienë. namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Nakvynë vieðbutyje. Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba plaukimas laivu á siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite senoviná Tossa de Maro miestelá, vadinamà Kosta Bravos paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per pakrantës perlu. Jûra, smëlis ir uolos suteikia kraðtovaizdþiui nepakartojamà þavesá. Laisvas laikas, kurio metu siûlome Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. pasivaikðèioti po piratø laikus menanèius átvirtinimus - fortus, 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Ðveicarijos pasienio miestelá nusipirkti suvenyrø, pasimaudyti jûroje, paskanauti jûros gërybiø Ðafhausenà. Sustojimas prie didþiausiø Europoje Reino kriokliø. ar ispaniðkø patiekalø. Gráþimas á kurortà. Vakare grupës Pasivaikðèiojimas vaizdinga Reino upës pakrante. Toliau kelionë pageidavimu iðvyka á teatralizuotà Riteriø turnyrà (uþ papildomà tæsiama per Ðveicarijà. Atvykimas á Liucernà - tiltø ir bokðtø mokestá) viduramþiø pilyje. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. miestà, kuris daþnai vadinamas „Ðveicarijos perlu“. Keturiø Kantonø eþeras, miesto simboliai - seniausias Europoje medinis 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba dovanojame Koplyèios tiltas ir Malûnø tiltas. Paþintis su senamiesèiu: Vyno ir nemokamà ekskursijà á Montserato vienuolynà ir Barselonà. Grûdø aikðtës, nuostabiais ornamentais dekoruota senoji Rotuðë, Anksti ryte kelionë á Montseratà. Montseratas - tai didþiulis barokinë Jëzuitø baþnyèia, mirðtanèio Liûto monumentas - aikðtë, vienuolyno kompleksas, jau beveik tûkstantá metø priklausantis simbolizuojanti Ðveicarijos gvardieèiø iðtikimybæ. Iðvykimas link Benediktinø ordinui, skirtas tamsiaveidei Montserato Madonai Dievo Motinai, kurios medinë romaninio stiliaus statulëlë Prancûzijos. Nakvynë vieðbutyje. brangiausia vienuolyno relikvija. Vienuolynas ásikûræs ant 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas link Ispanijos. Kelionë per áspûdingo Montserato kalno ir prigludæs prie vos ne 1235 m Prancûzijà. Áspûdingi Pirënø kalnai - tarsi paèios gamtos aukðèio fantastiðkø uolø, kuriø forma ir ritmika ákvëpë ne vienà suformuota natûrali siena tarp Prancûzijos ir Ispanijos. Atvykimas menininkà. Vienuolynas garsus berniukø choru ir áspûdingai jo á Þironà. Paþintis su miestu: didþiausia Katalonijos katedra, atliekamu baþnytiniu himnu. Po pietø atvykimas á vienà judriausiø Ðv.Nikolajaus baþnyèia. Pasivaikðèiojimas senamiesèio gatviø ir Vidurþemio jûros uostø - Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: laiptø labirintu po þydø kvartalà. Aukðtai virð vandens iðkilusiø vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet pasteliniø spalvø namø panorama nuo Onyar upës. Vakare nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis atvykimas á Ispanijos kurortà Kosta Bravos pakrantëje. Guelio parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. panorama, Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba iðvyka á vandens judrioji La Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia atrakcionø parkà (vykstama miesto transportu). Pageidaujan- galima pajusti Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. tiems iðvyka á Andorà* (uþ papildomà mokestá) - nykðtukinæ Gotikinis kvartalas su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais valstybæ Pirënø kalnuose, ðalia Prancûzijos ir Ispanijos sienø. karaliø rûmais. Laisvas laikas, kurio metu pasirinktinai galite Prieð akis iðkyla kerintis kalnø peizaþas. Didingø virðukalniø aplankyti: P.Pikaso muziejø arba didþiausià mieste Citadelës papëdëje prisiglaudæ vieðbuèiai, prekybos kompleksai, parkà. Esant galimybei, siûlome pasiþiûrëti „grojanèius“ fontanus. KELIONËS KAINA: þr.

www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 27; 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës kurorte su 5 pusryèiais ir 5 vakarienëmis, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais kelionës metu, • kelionës vadovo paslaugos,

POILSIS PRIE VIDURÞEMIO JÛROS KOSTA BRAVOS PAKRANTËJE Sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba plaukimas laivu á Blanes miestelá. Blanes - senovinis romënø miestelis. Èia susipina viduramþiø laikø istorija ir ðiuolaikinis gyvenimas. Blanes gali bûti pavadintas gamtos mylëtojø rojumi, nes jame yra vienas ið labiausiai vertinamø botanikos sodø Europoje. „Mar i Murtra“ botanikos sodas, kuriame yra 4000 rûðiø augalø, uþimantis apie 15 hektarø plotà, buvo ákurtas 1924 metais. Èia galite iðvysti áspûdingà kaktusø kolekcijà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas link Prancûzijos Rivjeros. Pakeliui sutojimas Figuere - Salvadoro Dali gimtinëje. S.Dali teatromuziejaus lankymas. Tai labiausiai lankomas muziejus Ispanijoje po Prado, þaisminga vieta, ákurta senajame Figuero teatre, kurio 24-iose salëse eksponuojami siurrealistiniai þymaus ispanø menininko darbai. Kelionë per Ispanijà, Prancûzijà. Atvykimas á Nicà. Vakare paþintis su „Þydrojo kranto“ sostinës senamiesèiu: þemutinis miestas su siauromis gatvëmis, pasaþais, Opera, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë, pasivaikðèiojimas garsiuoju Nicos Anglø bulvaru. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á parfumerijos fabrikà ir kvepalø muziejø Eze kaimelyje. Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. Ekskursija á egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje kaktusiniø augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Paþintis su senàja Monako dalimi: Kunigaikðèio rûmai, Napoleono relikvijø muziejus, katedra, Okeanografijos muziejus. Atvykimas á Monte Karlà garsusis kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Po pietø iðvykimas á Italijà. Kelionë pro áspûdingo groþio Italijos Alpes, Genujos álankos pakrante. Atvykimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið vieðbuèio. Kelionë per Italijà, Austrijà su trumpais sustojimais poilsiui. Atvykimas á vienà ið Austrijos vyndariø miesteliø. Vyno ûkio lankymas. Austriðko vyno gamybos ir skonio paslaptys, vynø ragavimas. Tæsiame kelionæ per Austrijà, Èekijà (Slovakijà). Nakvynë vieðbutyje. 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 7000 km.

• ekskursinë programa, • nemokamos ekskursijos á Barselonà, Montserato vienuolynà, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina nuo ~ 170 EURØ, • iðvyka á Andorà* ~ 35 EURØ (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei; nesusirinkus grupei turistams siûlomos vietinës Ispanijos turizmo agentûros paslaugos). PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

20


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ISPANIJA IKI GIBRALTARO DVIEJØ DIENØ POILSIS PRIE VIDURÞEMIO JÛROS KOSTA DEL SOLIO PAKRANTËJE. IÐ Š VYKOS Á GIBRALTARÀ IR MAROKÀ

VIURCBURGAS - KOLMARAS - FIGUERAS - SARAGOSA - MADRIDAS - ESKORIALAS - TOLEDAS - KORDOBA - SEVILIJA - KOSTA DEL SOLIO PAKRANTË - GIBRALTARAS - TANDÞERAS ALHAMBRA - BARSELONA - DIÞONAS - VEIMARAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Eskorialà, Ispanijos karaliø Nakvynë vieðbutyje. Panteonà. Lankomas Þuvusiøjø slënis (Ispanijos pilietinio karo aukø atminimo memorialas). Kelionë á Toledà - istorinæ Ispanijos 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës sostinæ, puikiai iðsaugojusià viduramþiø dvasià, kultûrà ir Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis architektûrà. Ekskursija po miestà, kuriame gyveno ir kûrë El su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi vyskupø Grekas: katedra - viena didþiausiø krikðèioniðkojo pasaulio rezidencija, XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas katedrø, Ðv.Marijos Baltosios, Ðv.Tomo, kurioje yra áþymusis El barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su Greko ðedevras „Orgaso grafo laidotuvës“ ir Ðv.Jono baþnyèios. Marienburgo tvirtove, UNESCO paveldo baroko perlas Laisvas laikas. Iðvykimas link Kordobos. Nakvynë vieðbutyje. Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku, romaniðkoji Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru, Noimiunsterio 8 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Kordobos senamiestá, bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës ansamblis. Laisvas aplankant garsiausià Kordobos architektûros paminklà - maurø laikas, kurio metu siûlome paragauti Frankonijos vyno vienoje ið meèetæ, pastatytà prieð 12 ðimtmeèiø ir simbolizavusià islamo Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per galià Pirënø pusiasalyje. Iðvykimas á Sevilijà - Andalûzijos Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. provincijos sostinæ. Trumpa paþintis su miestu: Amerikos ir Ispanijos aikðtës, maurø palikimas gotikinë Sevilijos katedra 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Kolmarà - Elzaso vynø sostinæ. viena didþiausiø baþnyèiø Europoje, La Giraldos bokðtas Kolmaro senamiestis pakeri savo architektûra. Fachverkiniai varpinë, nuostabus mudecharø amatininkø kûrybos, karaliðkopastatai, puoðti medinëmis skulptûromis ir balkonëliais, siaurø sios didybës ir dekoratyvinës sodininkystës derinys - karaliðkieji gatveliø labirintai tiesiog uþburia. Paþintis su senamiesèiu: XIIIa. Alkazaro rûmai ir sodai, romantiðkiausia Sevilijos vieta - Santa Domininkonø vienuolynas, Ðv.Martyno baþnyèia, Senoji muitinë, Kruz kvartalas su siaurø baltø gatveliø ir kiemø labirintu. Pfisterio namas, skulptoriaus Bartholdþio skulptûra, „Galvø Iðvykimas link Kosta del Solio pakrantës. Nakvynë vieðbutyje. namas“, odininkø rajonas - Maþoji Venecija. Namai èia stûkso tiesiog ant upës kranto, o ant pontonø árengti restoranëliai nuteikia 9 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros Kosta del ypaè romantiðkai. Elzaso vynø degustacija. Iðvykimas ið Kolmaro. Solio pakrantëje. Kosta del Solis (iðvertus „Saulëtas Krantas“) þinomiausia Andalûzijos pakrantës dalis. Ðiame þemës plotelyje Kelionë per Prancûzijà link Liono. Nakvynë vieðbutyje. telpa smëlëti paplûdimiai, kalnai snieguotomis virðûnëmis, 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Figuerà derlingas Gvadalkviviro upës slënis ir miðkai. Pageidaujantiems Salvadoro Dali gimtinæ. S.Dali teatro-muziejaus lankymas. Tai (uþ papildomà mokestá) iðvyka á Gibraltaro kyðulá - vienà labiausiai lankomas muziejus Ispanijoje po Prado, þaisminga egzotiðkiausiø Europos vietø. Tai neáveikiama jûrø tvirtovë, vieta, ákurta senajame Figuero teatre, kurio 24-iose salëse vienintelë Britø kolonija Europoje. Èia Jus pakerës nepaprasti eksponuojami siurrealistiniai þymaus ispanø menininko darbai. vaizdai, atsiveriantys nuo 426 m aukðèio Gibraltaro uolos. Iðvykimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. Tolumoje skendinti Afrika - Maroko Atlaso kalnai. Vienoje pusëje 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Madridà, pakeliui apþiûrint krantà skalauja Atlanto vandenynas, kitoje - Vidurþemio jûra. áspûdingà De Nuestra Senora del Pilar bazilikà Aragono sostinëje O taip pat nuostabà sukels laisvëje gyvenanèios beuodegës Saragosoje. Atvykimas á Ispanijos sostinæ Madridà. Vakarinë beþdþionës makakos - vieninteliai laukiniai primatai visoje ekskursija po miestà aplankant Prado alëjà su Karalienës Sofijos Europoje. Tie, kurie nebuvæ Anglijoje, jos dvasià galës pajusti modernaus meno centru. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. vaikðèiodami siaurosiomis Gibraltaro gatvelëmis: angliðkos parduotuvës, bankai, dviaukðèiai autobusai. Gráþimas á kurortà. 6 DIENA. Pusryèiai. Ekskursijos po Madridà tæsinys (pësèiomis ir Esant galimybei, vakarà siûlome praleisti ispaniðkoje tavernoje, miesto transportu): Sibelës aikðtë, Didþioji gatvë, Ispanijos aikðtë kurioje rodoma flamenko ðou programa (uþ papildomà mokestá). su paminklu Servantesui, Karaliaus rûmai, kuriuos pastatë Nakvynë vieðbutyje. pirmieji Burbonø dinastijos valdovai, didingoji XVIIa. senamiesèio Didþioji aikðtë, kurioje vykdavo inkvizicijos teismai ir egzekucijos, 10 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros Kosta del Saulës vartø aikðtë. Po pietø paþintis su Prado muziejumi - viena Solio pakrantëje. Pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá) didþiausiø pasaulyje meno galerijø su áspûdingomis D.Velaskezo iðvyka á Marokà. Plaukimas keltu ið Ispanijos á Tandþero miestà, ir F.Gojos kûriniø kolekcijomis. Grupës pageidavimu, esant groþintis Gibraltaro sàsiauriu. Atvykimas á Tandþero miestà. Tai galimybei lankome koridà. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. daugiakalbis, daugiakultûrinis miestas. Jame dar ir ðiandien alsuoja maurø palikimo dvasia. Paþintis su miestu: ðiaurinë ir KELIONËS KAINA:

3399 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1000 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 06, 27; 05 11; 09 14; 10 05

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 14 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa. • kelionës dokumentø sutvarkymas.

21

vakarinë krantinës, nusëtos áspûdingais kranto artilerijos pabûklais, ðiuolaikinio, modernaus miesto dalis - Ville Nouve, Maroko karaliaus vasaros rezidencija, senoji miesto dalis Medina su savo siauromis, romantiðkomis gatvelëmis, rytietiðkas turgus. Miesto ir Atlanto vandenyno platybiø panorama nuo aukðèiausio apylinkëse esanèio taðko. Laisvas laikas. Vakare gráþimas á kurortà Ispanijoje. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á ðalia Granados ásikûrusià maurø ðventovæ. Alhambra - buvæs maurø valdovø rûmø kompleksas ir Nasridø karaliø uþmiesèio dvaras - Generalifës sodai. Èia Nasridø dinastijos kalifai kûrë visagalës valdþios ávaizdá ir taip ágyvendino savo þemiðkojo rojaus idëjà. Iðvykimas link Barselonos. Nakvynë vieðbutyje.

12 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Barselonà. Ekskursija po vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama, Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, judrioji La Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia galima pajusti Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais karaliø rûmais. Laisvas laikas, kurio metu pasirinktinai galite aplankyti P.Pikaso muziejø arba didþiausià mieste Citadelës parkà. Iðvykimas ið Barselonos. Nakvynë vieðbutyje.

13 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Diþonà Burgundijos sostinæ. Paþintis su senamiesèiu, kuris garsëja didinga architektûra - Burgundijos kunigaikðèiø palikimu. Hercogø rûmai, Dievo Motinos baþnyèia, Ðv.Mykolo baþnyèia. Burgundai laiko savo kraðtà Prancûzijos ðirdimi. Ði klestinti sritis gali pelnytai didþiuotis pasaulinio garso vynais, puikia virtuve ir nuostabia architektûra. Paþintis su burgundiðka virtuve: burgundiðkame vyne troðkinta jautiena, viðtiena raudonojo vyno padaþe yra firminiai ðio regiono patiekalai. Garsiosios Diþono garstyèios patiekiamos prie kepsniø ir ruoðiant triuðá su tirðtu garstyèiø padaþu. Iðvykimas ið Diþono. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

14 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á poetø J. V. Gëtës ir F. Ðilerio pamëgtà Veimaro miestà, ásikûrusá Ilm upës kilpoje. Ekskursija po miestà apþiûrint Gëtës namà ir sodà, Ðilerio namà, Rotuðæ, Ðv. Petro ir Povilo baþnyèià. Iðvykimas á nakvynës vietà Lenkijos - Vokietijos pasienyje. Nakvynë vieðbutyje.

15 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 8500 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai Madride, ekskursijos á Gibraltarà, Marokà nuo ~ 200 EURØ. • Norintys lankyti Alhambros rûmus - informuoti ir mokëti uþsakant kelionæ: 120 Lt (áëjimo bilietas, vietinis gidas, „Grûdos“ vadovas).

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • vykstantiems á Marokà bûtinas LR pilieèio pasas, asmens tapatybës kortelë negalioja.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

PORTUGALIJA - ISPANIJA - MAROKAS CELË - BLUA PILIS - SAN SEBASTIJANAS - BILBAO - SANTJAGO DE KOMPOSTELA - PORTAS - KOIMBRA - TOMAR - FATIMA - BATALIJA - NAZARE - SINTRA - CABO DA ROCA LISABONA - SEVILIJA - GIBRALTARO SÀSIAURIS - MAROKAS: TANDÞERAS - RABATAS - MEKNESAS - MOULAY IDRISS - FESAS - VOLUBILIS - GIBRALTARO SÀSIAURIS ALHAMBRA - BARSELONA - STRASBÛRAS - ROTENBURGAS PRIE TAUBERIO 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. ragavimas. Iðvykimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. technologijos universitetas, aplankomi odos ir medþio apdirbëjø, Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á nedidelá, bet nuostabø miestelá keramikø rajonai, pamatomas Nejjarin fontanas, átrauktas á 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Celæ - viduramþiø dvasià Sintrà (vykstame miesto transportu), kur pagal galimybæ lankome UNESCO paveldo sàraðà. Senamiesèio dalis Fes el Djedid, iðsaugojusá Vokietijos miestelá. Apþiûrime vienus graþiausiø Karaliø rûmus arba vienuolynà. Trumpas sustojimas vakariausia- pastatyta Merenidø dinastijos valdymo laikais XIII a., karaliðkieji Vokietijoje renesansinius hercogø rûmus, èia buvo jø vasaros me Europos taðke Cabo da Roca (Uolos kyðulys). Nepakartoja- rûmai. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. rezidencija. Celës senamiestis: daugybë puikiai restauruotø XVI - ma Atlanto vandenyno panorama nuo kyðulio kraðto. Po pietø 11 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Feso. Kelionë á Volubilá - vienà XIX a. fachverkiniø namø, Rotuðë, prancûziðko stiliaus parkas. ekskursija po Portugalijos sostinæ Lisabonà (miesto transportu ir ið geriausiai iðlikusiø romënø miestø Maroke. Groþëdamiesi Laisvas laikas. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. pësèiomis): Ðv.Jurgio pilis, Rossio aikðtë, Belemo sargybos Atlaso kalnø grandinëmis tæsiame kelionæ á Tandþerà. Geltonos 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Blua - vienà þavingiausiø Luaros bokðtas - ðvyturys, gotikinis Ðv. Jeronimo vienuolynas, kuriame spalvos kalnø papëdëse driekiasi virtinë senøjø berberø kaimeliø, miestø. Mieste iki ðiol iðliko senoviniø pastatø, aikðèiø, bei ilsisi garsiojo jûrø keliautojo Vasko da Gamos palaikai, paminklas per daugelá metø iðlaikiusiø autentiðkumà, puikiai ásiliejanèiø á iðskirtinë atmosfera. Lankome Blua pilá, pagrindinæ karaliaus Jûrø uþkariautojams. Laisvas laikas. Vakarà siûlome praleisti bendrà kraðtovaizdþio visumà. Atvykimas á Tandþerà. Kelionë rezidencijà iki dvarui persikeliant á Paryþiø. Paþintis su pilies tradicinëje tavernoje, klausantis fado muzikos (uþ papildomà keltu per Gibraltaro sàsiaurá ið Maroko á Ispanijà. Atvykimas á Ispanijà, kelionë link Granados. Nakvynë vieðbutyje. menëmis, apstatytomis autentiðkais baldais, nukabinëtomis mokestá). Nakvynë vieðbutyje. paveikslais, atspindinèiais audringà ir kruvinà ðios pilies praeitá. 8 DIENA. Pusryèiai. Anksti ryte iðvykimas á Sevilijà - Andalûzijos 12 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á ðalia Granados ásikûrusià maurø Iðvykimas ið Blua. Kelionë per Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje. provincijos sostinæ. Trumpa paþintis su miestu: aukso bokðtas, ðventovæ. Alhambra - buvæs maurø valdovø rûmø kompleksas ir 4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Ispanijos kurortà San maurø palikimas gotikinë Sevilijos katedra - viena didþiausiø Nasridø karaliø uþmiesèio dvaras - Generalifës sodai. Èia Nasridø Sebastijanà, ásikûrusá ant kriauklës formos álankos kranto. Santa baþnyèiø Europoje, La Giraldos bokðtas - varpinë, nuostabus dinastijos kalifai kûrë visagalës valdþios ávaizdá ir taip ágyvendino Kruz de la Mota pilis ant Urguli kalno, iðkilusi virð senamiesèio. mudecharø amatininkø kûrybos, karaliðkosios didybës ir savo þemiðkojo rojaus idëjà. Kelionë link Barselonos. Nakvynë Miesto ir álankos panorama. Paþintis su miestu, aplankant miesto dekoratyvinës sodininkystës derinys - karaliðkieji Alkazaro rûmai vieðbutyje. ðirdá - Konstitucijos aikðtæ. Iðvykimas á Bilbao. Modernaus ir sodai, romantiðkiausia Sevilijos vieta - Santa Kruz kvartalas su 13 DIENA. Pusryèiai. Kelionë Vidurþemio jûros pakrante. Guggenheimo muziejaus lankymas. Kelionë tæsiama vaizdinga siaurø baltø gatveliø ir kiemø labirintu. Iðvykimas ið Sevilijos. Atvykimas á vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø - Barselonà. Atlanto vandenyno Kosta Verde pakrante, garsiuoju piligrimø Kelionë link Gibraltaro. Nakvynë vieðbutyje. Paþintis su miestu: architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdinkeliu. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Pusryèiai. Anksti ryte kelionë keltu per Gibraltaro giausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet nebaigta statyti 5 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Santjago de Kompostelà, vienà sàsiaurá ið Ispanijos á Marokà. Atvykimas á Marokà. Marokas - tai „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. svarbiausiø krikðèioniø piligrimø vietø po Jeruzalës ir Romos. maþuèiai uþdari kaimeliai kalnuose, neáveikiamø tvirtoviø Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama, Olimpinis Ekskursija po miestà aplankant Ðv.Jokûbo katedrà, kurià grandinës ten, kur, rodos, niekas nenorëtø gyventi, romënø miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, judrioji La Rambla gatpopieþius Jonas Paulius II yra pavadinæs „dvasine Europos miestø griuvësiai. Atvykimas á Tandþero miestà. Tai daugiakalbis, vë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia galima pajusti Barselonos ðirdimi“, vienà graþiausiø Ispanijoje Obradoiro aikðtæ, apsuptà daugiakultûrinis miestas. Jame dar ir ðiandien alsuoja maurø charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas su þymiàja istoriniø pastatø, elegantiðkàjà Kvitana aikðtæ. Iðvykimas á palikimo dvasia. Paþintis su miestu: ðiuolaikinio, modernaus Barselonos katedra ir senoviniais karaliø rûmais. Laisvas laikas. Portugalijà. Kelionë per miðkais apaugusias kalvas. Atvykimas á miesto dalis - Ville Nouve, Maroko karaliaus vasaros rezidencija, Kelionë per Ispanijà á Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje. ðiaurës Portugalijos sostinæ Portà. Tai antras pagal dydá ðalies senoji miesto dalis - Medina su savo siauromis gatvelëmis, 14 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á miestas. Porto regionas visame pasaulyje garsëja savo vynais. rytietiðkas turgus, berberø vaistinë. Trumpas sustojimas prie Strasbûrà - laisve alsuojanèià Europos ðirdá. Paþintis su miestu. Paþintis su miestu: Pranciðkonø baþnyèia, garsëjanti nuostabiu ðiauriausio Afrikos taðko ir Herkulio stulpø. Iðvykimas á Rabatà - "Maþoji Prancûzija" - Strasbûro senamiesèio dalis, per kurià teka interjeru, dekoruota paauksuoto medþio raiþiniais, áþymieji Birþos Maroko karalystës sostinæ. Ekskursija po miestà: puikiai iðlikæs Le Ilo upë. Dievo Motinos katedra - vienas áspûdingiausiø Europoje rûmai, paminklas jûrø keliautojui Henrikui. Esant galimybei, Tour Hassan minaretas, Mohamedo V mauzoliejus, skirtas gotikos pavyzdþiø. Pradëta romënø ðventyklos vietoje, katedra garsiausio Portugalijos vyno - portveino degustavimas arba garbiajam Maroko valdovui Mohamedui V, átvirtintoji Rabato buvo statyta kone keturis ðimtmeèius - nuo 1015-øjø iki XV plaukimas Duero upe, groþintis nuostabia miesto panorama. senamiesèio dalis - kasba... Esant galimybei apþiûrimi Karaliðkieji amþiaus pirmosios pusës. "Virð miesto sklandantis roþinis rûmai. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. angelas" - taip ðá statiná apibûdino prancûzø poetas Polas 10 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Rabato á Meknesà, kuris yra Klodelis. Rohan rûmai, centrinë miesto aikðtë. Kelionë per 6 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po senàjà Portugalijos sostinæ Koimbrà: XIIa. romaninio stiliaus katedra, Universitetas, kuris vadinamas Maroko Versaliu. Tai vienas ið keturiø svarbiausiø Prancûzijà, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. buvo ákurtas XIII amþiuje ir iki ðiol iðlaikë savo akademines imperatoriø miestø, ásikûrusiø ðiaurës Atlaso kalnø plynaukðtëje. 15 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Bavarijos miestà Rotenburgà tradicijas. Iðvykimas á Tomar. Buvusio Tamplieriø ir Kristaus Trumpa paþintis su Mekneso senamiesèiu. Pravaþiuojame prie Tauberio upës. Pasivaikðèiojimas po miestà, apjuostà gynybiordino vienuolyno lankymas. Atvykimas á pasaulio piligrimø centrà Moulay Idriss (Ðventasis) miestà. Tai maþytis kalkëmis balintø nëmis sienomis, iðvagotà siaurø grástø gatveliø, apstatytà vaizdinFatimà - Ðv. Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. Apþiûrime statiniø miestas, ásikûræs kalnø áduboje. Pirmasis musulmoniðkas gais namais. Apþiûrite rotuðæ, kilmingøjø rezidencijø nusëtà Ðv.Mergelës Marijos bazilikà, kurios aikðtë talpina 300000 miestas Maroke. Trumpa paþintis su Moulay Idriss miesteliu. Herrngasse prekybinæ gatvæ, miesto parkà. Iðvykimas ið Rotenmaldininkø. Iðvykimas á Batalijà, kur apþiûrime áspûdingàjá Ðv. Atvykimas á Fesà. Paþintis su Fesu - vienu geriausiai pasaulyje burgo. Kelionë per Vokietijà (Èekijà), Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. Mergelës Marijos Vitorijos vienuolynà - portugalø gotikos perlà. iðlikusiø arabø miestø, garsø unikaliu senamiesèiu. Tai seniausias 16 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Kelionë á Nazare - tipiðkà þvejø miestelá. Dar ir ðiandien èia Maroko imperatoriðkasis miestas. Dël savo unikalumo ðis miestas Lietuvà. þmonës dëvi tradicinius ðio pajûrio kaimelio rûbus. Esant átrauktas á UNESCO paveldo sàraðà. Paþintis su miestu: Fes el galimybei tradicinio portugalø þuvies patiekalo „Caldeirada“ Bali senamiestis, Bou Inania medrasa, Kairaouine meèetë - Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 11000 km.

3599 Lt 3799 Lt

(minimali grupë - 35 asmenys); • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. KELIONËS KAINA: (minimali grupë - 25 asmenys); . Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: Iðvykimui 06 06 - 3799 Lt (minimali grupë - 35 asmenys); • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietos transportas, Iðvykimui 06 07 - 3999 Lt (minimali grupë - 25 asmenys); vietiniø gidø paslaugos nuo ~ 150 EUR. Nuolaidas sekite www.gruda.lt • Norintys lankyti Alhambros rûmus - informuoti ir mokëti uþsakant PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1000 Lt . kelionæ - 120 Lt (áëjimo bilietas, vietinis gidas, „Grûdos“ vadovas). IÐVYKIMAS: 2013 04 18; 05 16; 06 06; 09 12; 10 03 • Kelto á Marokà bilietai ~ 80 EUR. . . Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: PASTABOS: • kelionë autobusu, • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina • 15 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • 2 vakarienës Maroke, • bûtinas LR pilieèio pasas. • kelionës vadovo paslaugos, KELIONËS KAINA:

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

22


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

KLASIKINË GRAIKIJA

BELGRADAS - TESALONIKAI - ATËNAI - SUNIONO IÐKYÐULYS - DELFAI - KORINTO KANALAS - MIKËNAI - EPIDAURAS - OLIMPIJA - METEORØ VIENUOLYNAI

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 6 DIENA. Pusryèiai. a) Atënai: paþintis su moderniuoju miestu Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Olimpinis stadionas, Dzeuso Olimpieèio ðventykla, Nacionalinis 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Vengrijà, Serbijà su parkas, Zapeionas, Konstitucijos aikðtë, Neþinomo kareivio trumpais sustojimais poilsiui. Vakare atvykstame á Belgradà. kapas ir sargybos pasikeitimo ceremonija. Pasirinktinai siûlome Esant galimybei apþvalginë ekskursija po miestà: Miesto rotuðë, aplankyti Bizantijos muziejø, Kikladø meno muziejø arba pakilti á Parlamentas, Respublikos aikðtë, miesto tvirtovë, Imperatoriaus Likabeto kalnà ir pasigroþëti miesto panorama. Laisvas laikas. Pavakary iðvyka vaizdingomis Atikos pakrantëmis á Suniono Karolio vartai ir kt. Nakvynë vieðbutyje. iðkyðulá prie Poseidono ðventyklos, iðlikusios ið V a.pr.Kr. 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Serbijà, Makedonijà. Atvykimas á b) Kruizas laivu á Eginos, Idros, Poros salas. Nakvynë vieðbutyje. Tesalonikus. Apgyvendinimas vieðbutyje. Tesalonikai - kultûrø kryþkelë, antras pagal dydá modernus Graikijos miestas. Vakarinë ekskursija po miestà: romënø forumas, Ðv. Demetrijaus bazilika, Ðv.Jurgio rotonda, Ðv.Sofijos ðventyklos, imperatoriaus Galerijaus arka ir rûmø liekanos, Baltasis bokðtas, Filipo II ir Aleksandro Makedonieèio paminklai. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Atënus. Sustojimai: Litohoro kaimelyje Olimpo kalno papëdëje - Olimpo kalno panorama, Termopiluose prie karðtøjø ðaltiniø ir Leonido paminklo. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Atënai. Paþintis su antikine Atënø praeitimi: Akropolis - klasikos laikø ðventyklø kompleksas, Dioniso teatras - pirmasis akmeninis Graikijos teatras, Agora - pagrindinë miesto aikðtë, pilietinio gyvenimo centras. Pasivaikðèiojimas po Plakà ðurmuliuojantá Atënø senamiestá. Laisvas laikas, kurio metu galima paragauti graikiðkos virtuvës patiekalø, pasivaikðèioti prekybinëmis Atënës, Hermio arba Eolo gatvëmis, apsilankyti triukðmingame ir spalvingame miesto turguje. Nacionalinis archeologijos muziejus - turtingiausios antikinës skulptûros ir keramikos kolekcijos. Vakarà siûlome praleisti tavernoje (graikø virtuvë ir nacionalinæ graikø muzikà bei ðokius pristatanti 7 DIENA. Iðvykimas á Delfus. Delfai - religinis antikinës Graikijos programa). Nakvynë vieðbutyje. centras, ásikûræs vaizdingame Parnaso kalno ðlaite. Lankymasis KELIONËS KAINA:

2699 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

. PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 700 Lt . IÐVYKIMAS: 2013 05 12; 09 15; 10 06 . Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 11 nakvyniø C ir B kategorijos vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

23

Delfø ðventavietëje: ðventasis kelias, lobynai, pasaulio bamba, Apolono ðventykla, Dioniso teatras, stadionas, Kastalijos ðaltinis. Gráþimas á Atënus. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Argolidæ: technikos paminklas Korinto kanalas, Homero apdainuoti karaliðkieji Mikënai - Liûtø vartai, rûmø ir valdovo menës liekanos, kapavietës tolosai, Atrëjo lobynas. Asklepijo kulto centras Epidauras, kuriame ðalia gydyklos yra geriausiai iðlikæs IV a.pr.Kr. graikø teatras. Kelionë vaizdingu Arkadijos kalnynu á Elidës sritá. Atvykimas á Olimpijà. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Olimpija - viena pagrindiniø antikinës Graikijos ðventavieèiø: palestros ir gimnasionai atletø treniruoèiø vietos, Heros ðventykla, prieð kurià uþdegama Olimpiniø þaidyniø ugnis, Dzeuso ðventykla, kurioje buvo vienas ið septyniø antikos stebuklø - Feidijo darbo Dzeuso skulptûra, olimpinis stadionas garsiøjø olimpiniø þaidyniø vieta, Filipeionas - atletø vieðbutis. Kelionë iki Kalambakos. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Lankymasis bizantiðkø ikonø dirbtuvëje: galimybë susipaþinti su meistrø darbu ir ásigyti jø kûriniø. Ekskursija po unikalø dvasinio gyvenimo centrà - Meteorø vienuolynus. Didþiojo Meteorono, Ðv.Varlamo ir Ðv.Stepono vienuolynø lankymas. Áspûdingos uolos, puikûs panoraminiai vaizdai, Kretos ir Makedonijos mokyklø meistrø freskos, paþintis su vienuoliø gyvenimu ir buitimi. Iðvykimas. Kelionë per Graikijà, Makedonijà. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Serbijà, Vengrijà su trumpais sustojimais poilsiui.Nakvynë vieðbutyje.

12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km.

• kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina~100 EURØ, • vakaras tavernoje ~ 45 EURAI, • dienos kruizas á tris salas (Eginos, Idros, Poros) ~100 EURØ. . PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

OLIMPINË GRAIKIJA

BELGRADAS - TESALONIKAI - ATËNAI - SUNIONO IÐKYÐULYS - DELFAI - KRUIZAS Á SANTORINI IR KRETOS SALAS - KORINTO KANALAS - MIKËNAI - EPIDAURAS - OLIMPIJA METEORØ VIENUOLYNAI

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Olimpinis stadionas, Dzeuso Olimpieèio ðventykla, Nacionalinis Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. parkas, Zapeionas, Konstitucijos aikðtë, Neþinomo kareivio kapas ir sargybos pasikeitimo ceremonija. Pasirinktinai siûlome 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Vengrijà, Serbijà su aplankyti Bizantijos muziejø, Kikladø meno muziejø arba pakilti á trumpais sustojimais poilsiui. Vakare atvykstame á Belgradà. Likabeto kalnà ir pasigroþëti miesto panorama. Laisvas laikas. Esant galimybei apþvalginë ekskursija po miestà: Miesto rotuðë, Pavakary iðvyka vaizdingomis Atikos pakrantëmis á Suniono Parlamentas, Respublikos aikðtë, miesto tvirtovë, Imperatoriaus iðkyðulá prie Poseidono ðventyklos, iðlikusios ið V a.pr.Kr. Karolio vartai ir kt. Nakvynë vieðbutyje. b) Kruizas laivu á Eginos, Idros, Poros salas. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Serbijà, Makedonijà. Atvykimas á 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Delfus. Delfai - religinis antikinës Tesalo-nikus. Apgyvendinimas vieðbutyje. Tesalonikai - kultûrø Graikijos centras, ásikûræs vaizdingame Parnaso kalno ðlaite. kryþkelë, antras pagal dydá modernus Graikijos miestas. Vakarinë Lankymasis Delfø ðventavietëje: ðventasis kelias, lobynai, ekskursija po miestà: romënø forumas, Ðv. Demetrijaus bazilika, pasaulio bamba, Apolono ðventykla, Dioniso teatras, stadionas, Ðv.Jurgio rotonda, Ðv.Sofijos ðventyklos, imperatoriaus Kastalijos ðaltinis. Gráþimas á Atënus. Vakare iðplaukimas á Galerijaus arka ir rûmø liekanos, Baltasis bokðtas, Filipo II ir Santorini salà. Nakvynë laive (kajutëse). Aleksandro Makedonieèio paminklai. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Santorini - mitinë Atlantida, unikali ugnikalnio 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Atënus. Sustojimai: Litohoro iðsiverþimo suformuota Egëjo jûros sala. Apþvalginë ekskursija kaimelyje Olimpo kalno papëdëje - Olimpo kalno panorama, po salà autobusu: Ijos miestelis - kikladinës architektûros Termo-piluose prie karðtøjø ðaltiniø ir Leonido paminklo. pavyzdys, paþintis su sostine Tira, salos panorama nuo Nakvynë vieðbutyje. aukðèiausio pranaðo Ilijos kalno. Poilsis ir maudynës juodo 5 DIENA. Pusryèiai. Atënai. Paþintis su antikine Atënø praeitimi: vulkaninio smëlio paplûdimyje. Pavakary plaukimas á Kretà. Akropolis - klasikos laikø ðventyklø kompleksas, Dioniso teatras Nakvynë vieðbutyje.

- pirmasis akmeninis Graikijos teatras, Agora - pagrindinë miesto aikðtë, pilietinio gyvenimo centras. Pasivaikðèiojimas po Plakà ðurmuliuojantá Atënø senamiestá. Laisvas laikas, kurio metu galima paragauti graikiðkos virtuvës patiekalø, pasivaikðèioti prekybinëmis Atënës, Hermio arba Eolo gatvëmis, apsilankyti triukðmingame ir spalvingame mie-sto turguje. Nacionalinis archeologijos muziejus - turtingiausios antikinës skulptûros ir keramikos kolekcijos. Vakarà siûlome praleisti tavernoje (graikø virtuvë ir nacionalinæ graikø muzikà bei ðokius pristatanti programa). Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kreta: iðvyka á minojinës kultûros centrà Knosà; paþintis su rûmais - labirintu, karaliðka mene, karalienës apartamentais, maisto atsargø sandëliais, liustracijø baseinais, puikiais minojinës sienø tapybos pavyzdþiais. Apþvalginë ekskursija Iraklione. Irakliono archeologijos muziejus turtingiausias pasaulyje minojinës kultûros ir meno muziejus. Laisvas laikas, kurio metu galima pasivaikðèioti Daidalo pësèiøjø gatve, paragauti ypatingø Kretos saldumynø. Vakare iðplaukimas á Atënus. Nakvynë laive (kajutëse).

rûmø ir valdovo menës liekanos, kapavietës tolosai, Atrëjo lobynas. Asklepijo kulto centras Epidauras, kuriame ðalia gydyklos yra geriausiai iðlikæs IV a.pr.Kr. graikø teatras. Kelionë vaizdingu Arkadijos kalnynu á Elidës sritá. Atvykimas á Olimpijà. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Olimpija - viena pagrindiniø antikinës Graikijos ðventavieèiø: palestros ir gimnasionai atletø treniruoèiø vietos, Heros ðventykla, prieð kurià uþdegama Olimpiniø þaidyniø ugnis, Dzeuso ðventykla, kurioje buvo vienas ið septyniø antikos stebuklø - Feidijo darbo Dzeuso skulptûra, olimpinis stadionas garsiøjø olimpiniø þaidyniø vieta, Filipeionas - atletø vieðbutis. Kelionë iki Kalambakos. Nakvynë vieðbutyje.

12 DIENA. Pusryèiai. Lankymasis bizantiðkø ikonø dirbtuvëje: galimybë susipaþinti su meistrø darbu ir ásigyti jø kûriniø. Ekskursija po unikalø dvasinio gyvenimo centrà - Meteorø vienuolynus. Didþiojo Meteorono, Ðv.Varlamo ir Ðv.Stepono vienuolynø lankymas. Áspûdingos uolos, puikûs panoraminiai vaizdai, Kretos ir Makedonijos mokyklø meistrø freskos, paþintis su vienuoliø gyvenimu ir buitimi. Iðvykimas. Kelionë per Graikijà, Makedonijà. Nakvynë vieðbutyje.

13 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Serbijà, Vengrijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje.

14 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km; nuplaukiama ~ 800 km.

10 DIENA. Iðvyka á Argolidæ: technikos paminklas Korinto 6 DIENA. Pusryèiai. a) Atënai: paþintis su moderniuoju miestu - kanalas, Homero apdainuoti karaliðkieji Mikënai - Liûtø vartai, KELIONËS KAINA: 2899 Lt + ~ 500 Lt (dviejø dienø kelionë laivu á Santorini ir Kretos salas, 2 nakvynës keturvietëse kajutëse) Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 900 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 12; 09 15; 10 06

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 11 nakvyniø C ir B kategorijos vieðbuèiuose su pusryèiais, • dviejø dienø kelionë laivu á Santorini ir Kretos salas, 2 nakvynës keturvietëse kajutëse.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 120 EURØ, • vakaras tavernoje ~ 45 EURAI, • dienos kruizas á tris salas (Eginos, Idros, Poros) ~ 100 EURØ. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

24


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE!

DIDÞIOJI TURKIJA SOFIJA - EDIRNË - STAMBULAS - KAPADOKIJA - DENIZLIS - PAMUKALË - HIERAPOLIS - KUÐADASIS - EFESAS - IZMIRAS - PERGAMAS - TROJA - BELGRADAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, polio palikimas. Plaukimas ið Aukso Rago prieplaukos Bosforo Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. sàsiauriu, jungianèiu Juodàjà ir Marmuro jûras ir skirianèiu 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vengrijà, Serbijà su trumpais Europà ir Azijà. Sàsiauris yra maþdaug 30 km ilgio (plaukiama grupës pasirinkto ilgio marðrutu), kurio krantuose galima iðvysti sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. europietiðkà prabangà (Rumeli) ir ramius Azijos pakrantëje 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bulgarijà. Trumpa ekskursija buvusius kaimelius (Anadolu). Po plaukimo, pageidaujantys gali Bulgarijos sostinëje Sofijoje: Ðv.Aleksandro Nevskio katedra, papietauti krantinëje, kur patiekiama ðvieþia kepta þuvis. Laisvas Ðv.Sofijos soboras, Ðv.Sinodo rûmai, caro Aleksandro III laikas egiptieèiø turguje, kuris nuo senø laikø garsëja kaip paminklas, buvæ Karaliø rûmai, Nacionalinis teatras, Prezidentû- rytietiðkø prieskoniø prekyvietë (prieskoniai, arbatos, saldumynai, ros rûmai, Banya Bashu meèetë, Ðv.Sofijos paminklas, Ðv.Jurgio sûriai, chalva). Didysis Stambulo turgus - tai 4000 parduotuviø, rotonda. Iðvykimas link Turkijos. Atvykimas á Edirnæ. Nakvynë dirbtuviø, restoranø ir meèeèiø po vienu stogu, kur laukia rytietiðki vieðbutyje. turtai ir svetingumas. Laisvas laikas, kurio metu galima aplankyti 4 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Edirnæ - antikiná Archeologijos ar Senøjø Rytø muziejus, pasivaikðèioti senamiesAdrianopolá, Osmanø imperijos sostinæ, charakteringà rytietiðkà èio gatvelëmis. Vakare iðvykimas á Kapadokijà. Naktis autobuse. miestelá su vingiuotomis gatvelëmis, turgumi, senais namais ir 7 DIENA. Paþintis su Kapadokija (vietos transportu) - labiausiai tiltu: pagrindinë Dþiumchurijet Meidani - Laisvës aikðtë su turistø lankoma Turkijos sritimi, buvusia senosios hetitø imperijos paminklu naujosios Turkijos kûrëjui Kemaliui Atatiurkui, seniausia ðirdimi, vëliau Biblijoje minima Romos provincija. Gioreme slënio meèetë Eski Dþiami, bedestanas - dengtas turkiðkas brangiøjø muziejus, kuriame po atviru dangumi uolose ákurti unikalaus akmenø turgus, garsioji genialaus architekto M.Sinano Selimo atsiskyrëliðko gyvenimo liudininkai - IX-XIII a. bizantiðkos meèetë su aukðèiausiais Turkijoje minaretais - XVI a. osmanø cerkvës, koplyèios ir vienuolynai su puikiomis viduramþiðkomis imperijos klestëjimo liudininkë ir Ðerefeli Dþiami - pereinamojo freskomis. Sustojimai vaizdinguose slëniuose ir tarpekliuose. seldþiukø-osmanø stiliaus meèetë. Laisvas laikas, kurio metu Uèchisar pilis, ásikûrusi aukðtoje vulkaninëje uoloje, nuo kurios galite pajusti rytietiðko turgaus ypatumus ir ásigyti ðiam kraðtui atsiveria áspûdingas Kapadokijos peizaþas. Balandþiø slënio bûdingø suvenyrø, paragauti tikros turkiðkos kavos ar turkiðkos panorama. Pagal pageidavimà pietûs ir lankymasis kilimø arba virtuvës patiekalø, susipaþinti su provincialaus Turkijos miestelio keramikos, arba onikso dirbiniø parduotuvëse. Vakare grupës gyvenimo ritmu. Iðvykimas á Stambulà. Nakvynë vieðbutyje. pageidavimu apsilankymas ðokanèiø derviðø pasirodyme (uþ 5 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija (vietos transportu) po papildomà mokestá). Nakvynë vieðbutyje. Stambulà. Stambulas: buvusi trijø galingø imperijø - Romos, 8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Denizlá pakeliui apþiûrint Bizantijos ir Otomanø - sostinë, stulbinanti savo galybe ir ávairove. Kaimakli (arba Derinkuju) poþeminá miestà su daugiaaukðèiais Ðv.Sofijos soboras - Dievo Iðminties bazilika, groþiu pranokusi tuneliø labirintais, gyvenamaisiais namais, koplyèiomis, Saliamono Jeruzalës ðventyklà. Cisterna - poþeminë miesto kapinëmis, ðviesos ir vëdinimo angomis. Visos dienos kelionë per vandens saugykla. Ðiauriniame Aukso Rago krante Genujos Anatolijos lygumas, kuriose neolitinë civilizacija suformavo du pirkliø 1348m. pastatytas Galatos bokðtas, nuo kurio apþvalgos didþiuosius þmonijos atradimus: gyvulininkystës ir þemdirbystës aikðtelës atsiveria senojo Stambulo panorama (uþ papildomà uþuomazgas. Iðvysite archajiðkus Anatolijos kaimus, iðsaugojumokestá, nesikeliantys á apþvalgos aikðtelæ, gali pasimëgauti kava sius vieno seniausiø pasaulio miestø Èatal Hujuko gyvensenos bokðto papëdëje). Sultono rûmai (gali bûti Topkapi rûmai - buvusi tradicijas. Pagal galimybæ lankymasis Èatal Hujuke (priklauso sultonø rezidencija ir haremas, otomanø imperijos ðirdis nuo XV nuo sezono ir archeologiniø darbø intensyvumo). Arba trumpas iki XIX a. arba áspûdingesni Dolmabachèe rûmai kitame Aukso sustojimas Konijoje - buvusioje selèiukø imperijos sostinëje, Rago krante prie Bosforo). Nacionalinë vakarienë turkiðkame kurioje uþgimë mistinis sufitø mokymas. Didþiojo Mevlevi derviðø restorane su programa (uþ papildomà mokestá) arba laisvas mokytojo Mevlanos Rumi (1227-1273m) mauzoliejus. Nakvynë vakaras. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 6 DIENA. Pusryèiai. Ekskursijos po Stambulà tæsinys (miesto 9 DIENA. Pusryèiai. Nacionalinis Pamukalës parkas su karðtøjø transportu ir pësèiomis ). Mëlynoji meèetë - klasikinës osmanø ðaltiniø suformuotomis áspûdingomis karstinëmis terasomis. architektûros pavyzdys. Hipodromas - romëniðkojo Konstantino- Romëniðkas miestas - gydykla Hierapolis: senojo miesto gatvës, KELIONËS KAINA:

2999 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1100 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 04; 09 14

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 12 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelto bilietai, • kelionës vadovo paslaugos,

miesto vartai, agora, vienas puikiausiai iðlikusiø romënø amfiteatras, didþiausias pasaulyje antikos epochos nekropolis, ðvento krikðèionims kankinio Pilypo mirties ir palaidojimo vieta. Maudynës Kleopatros mineraliniø vandenø baseine. Vykimas á Kuðadasá - kurortiná miestelá ant Egëjo jûros kranto su puikia Samo salos panorama. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á antikiná Efesà (vietos autobusu). Efesas - didþiausias ir geriausiai iðlikæs antikinis miestas: vieno ið septyniø pasaulio stebuklø Artemidës ðventyklos liekanos, teatras, þymiausia antikoje Celso biblioteka, agora, grástos gatvës, vartai, fontanai. Krikðèioniðkojo Efeso paminklai: VIa. Ðv.Jono bazilika, pastatyta virð ðventojo kapo, Ðv.Mergelës Marijos namas - katalikø piligrimø tikslas Turkijoje. Po pietø laisvas laikas arba iðvyka á garsià antikinæ Didimos ðventavietæ (susirinkus grupei ne maþiau 20 asm.). Pageidaujantiems galima uþsakyti turkiðkà pirtá (uþ papildomà mokestá). Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Izmirà. Izmiras - treèiasis pagal dydá modernus Turkijos miestas. Apþvalginë ekskursija: palmiø promenados krantinë, centrinë Konak aikðtë ir Saat Kulesi (laikrodþio bokðtas), Kemeralti turgus. Kelionë á Pergamà - vienà þymiausiø helenistinës kultûros centrø. Pergamo akropolis: garsiosios bibliotekos liekanos, teatras, ðventyklos, monumentalus Dzeuso altorius (pakilimas lyno keliu - uþ papildomà mokestá). Kizil Avlu (Raudonoji bazilika) - buvusi Serapio ðventykla, viena ið septyniø Apokalipsës baþnyèiø, Bizantijos laikais tapusi bazilika.Trumpa paþintis su senosiomis kilimø audimo tradicijomis. Kelionë prie Edremito álankos. Nakvynë vieðbutyje.

12 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Trojà. Legendinës Trojos liekanos Hisarliko kalvoje, puiki Dardanelø - antikinio Helesponto panorama. Këlimasis per Dardanelø sàsiaurá, jungiantá Marmuro ir Egëjo jûras ir skiriantá Balkanø ir Maþosios Azijos pusiasalius. Kelionë per Bulgarijà. Nakvynë vieðbutyje.

13 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Belgradà. Trumpa paþintis su Serbijos sostine. Kelionë per Serbijà, Vengrijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje.

14 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 9800 km.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø kaina, papildomos paslaugos, vietos transportas, vietiniø gidø paslaugos nuo ~150 EUR. .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • turëti galvos apdangalus (skaras, ðalius) áeinant á meèetes, • bûtinas LR pilieèio pasas.

.

25

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KLASIKINË ITALIJA

VIENA - FLORENCIJA - ROMA - VATIKANAS - MONTEKASINAS - NEAPOLIS - POMPËJA - KAPRIO SALA - VENECIJA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Nakvynë vieðbutyje. Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë 4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Italijos sostinæ Romà. Paþintis vieðbutyje. su Vatikano Ðv. Petro bazilika - svarbiausia katalikø ðventove 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Austrijos sostinæ Vienà. pasaulyje: Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Petro kapas, popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas Hofburgas - didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, iðkilusis bazilikos kupolas. Ekskursija po senàjá amþinojo miesto liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos centrà: Ðv. Angelo pilis - imperatoriaus Adriano mauzoliejus, ávykius, Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, Navonos aikðtë su áspûdingais fontanais, geriausiai iðsilaikæs gotikos ðedevras - Ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto antikinës Romos pastatas - Panteonas, vienas ið graþiausiø simboliu, garsioji Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui - Romoje Trevi fontanas, imperatoriaus Trajano kolona, gigantiðviena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ kasis Tautos altorius, Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rezidencija, Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir rotuðë. Iðvykimas á Italijà, kelionë per áspûdingàsias Rytø Alpes. skulptûromis, senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras Nakvynë vieðbutyje. forumas, didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë link Neapolio, pakeliui aplankant puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur pirmàjà benediktinø ordino baþnyèià - Montekasino abatijà, kurià palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio ákûrë Ðv.Benediktas ant antikinio akropolio griuvësiø. Atvykimas á dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto Neapolá, ásikûrusá Vezuvijaus kalno papëdëje. Ekskursija po varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto miesto centrà: Plebiscito aikðtë, bauginanti savo galybe Naujoji groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, tvirtovë, Neapolio álankos pakrantëje dominuojantys karaliðkieji viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias rûmai, XIX amþiaus pabaigos prekybos centras - Umberto I mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir galerija - pastatas, imituojantis metalo ir stiklo konstrukcijomis

KELIONËS KAINA:

A - 1539 Lt; B - 1639 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 27 (A); 05 25 (A); 06 15 (A), 29 (B); 07 06 (B), 20 (B); 08 03 (B), 10(B), 15(B); 09 07(A), 14 (A), 28 (A); 10 05 (A), 26 (A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA:

• kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

uþdengtà sankryþà. Iðvykimas á antikinæ Pompëjà, miestà muziejø. Ekskursija “Pompëja ðiandien ir prieð 2000 metø” paþintis su atkasta Pompëjos dalimi, atskleidþianèia gyvenimo antikos laikais uþkulisius. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka laivu á Kaprio salà. Ekskursija po salos sostinæ Kaprio miestà: Laikrodþio aikðtë, Faraljoni uolos, Augusto sodai. Laisvas laikas prie jûros ar plaukimas aplink salà, arba vykimas á Anakaprá, kurá garsina San Mikelës vila. Vakare iðvykimas link Venecijos. Naktis autobuse.

7 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi ir antikiniais Lisipo þirgais, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras, Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5800 km.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA:

• muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, papildomos paslaugos, miesto transporto bilietai Romoje, vietiniø gidø paslaugos Vienoje, Florencijoje, Vatikane, Neapolyje, Pompëjoje ir Venecijoje, plaukimas á Kaprá ir Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~120 EURØ.

PASTABOS:

• objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

26


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ITALIJA nuo vynuogynø iki meno ðedevrø...

GRACAS - VENECIJA - ROMA - VATIKANAS - MONTALCINO - SIENA - SAN GIMIGNANO - FLORENCIJA - VERONA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Mikelandþelo „Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilus vieðbutyje. bazilikos kupolas. Ekskursijos po Romà tæsinys: Ðv. Angelo pilis, Navonos aikðtë su áspûdingais fontanais, geriausiai iðsilaikæs 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos antikinës Romos pastatas - Panteonas - „visø dievø ðventykla“. sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Montalcino - aukðtumø miestelá, II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Ðtirijos apsuptà vynuogynais, kuriuose spaudþiamas puikus raudonas þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus vynas Brunello di Montalcino. Jo randame parduotuvëje Enoteca, rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. kuri árengta XIV a. tvirtovëje Fortezza. Ðios tvirtovës rûsyje Kelionë per Austrijà, Italijà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras, Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai. Kelionë per Italijà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Romà, senojo pasaulio sostinæ. Ekskursija po antikiná amþinojo miesto centrà: Ðv. Marijos Madþiore bazilika - pirmoji baþnyèia Mergelei Marijai Vakarø pasaulyje, iðaugusi antikinës Junonos ðventyklos vietoje (unikalios V-XIII a. mozaikos, sakralios relikvijos ir t.t.), didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus, dar vadinamas Flavijø amfiteatru, senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas, Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis, Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija, gigantiðkas Tautos altorius, Trajano kolona, vaizduojanti imperatoriaus Trajano kovos su Dakija kelià, Trevi fontanas, Ispanijos aikðtë. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

A - 1789 Lt; B - 1889 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 549 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 20(A); 05 11(A), 25(A); 06 08(A), 22(B); 07 06(B), 27(B); 08 10(B), 17(B); 09 07(A), 21(A); 10 05(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 8 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 6 vakarienës Italijoje, • kelionës vadovo paslaugos,

27

7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á San Dþiminjanà - 13 bokðtø miestà, iðkilusá pagrindiniame maldininkø kelyje ið Ðiaurës Europos á Romà. Ðiandien lankytojai áleidþiami tik á vienà bokðtà - Didijá bokðtà. Aplankysime XI a. baþnyèià „Collegiata“, kur interjere puikuojasi garsioji Bartolo di Fredio freska „Pasaulio sukûrimas“. Iðvykimas á Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Iðvykimas á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á meilës sostinæ Veronà - Romeo ir Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto centrà: amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami grandioziniai muzikos koncertai bei operø pastatymai, Dþiuljetos namas su garsiuoju balkonëliu, turgaus ir Sinjorijos aikðtës, valdovø kapinës, katedra. Iðvykimas ið Veronos. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija á maþiausià pasaulyje valstybæ Vatikanà. Lankymasis Vatikano muziejuose - viename ið didþiausiø pasaulyje meno lobynø (Rafaelio stancos - popieþiø apartamentai, Mikelandþelo freskos Siksto koplyèioje, kurioje renkamas popieþius, Pinakoteka - popieþiðkoji paveikslø galerija ir kt.). Ðv. Petro bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia:

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

degustuosime vynà. Pakeliui ið tvirtovës apþiûrësime Sant Agostino vienuolynà bei XIV a. baþnyèià su langais roþëmis. Kelionë á didyjá Toskanos miestà Sienà. Pagrindinës áþymybës susitelkæ siaurø gatveliø labirintuose. Aplankome aikðtæ Plazza del Campo - tai viena didingiausiø Europoje viduramþiø aikðèiø, plytinti tarp 17 miesto apylinkiø. Ji uþima buvusià romënø forumo vietà. Aplink gausybë rûmø (Palazzo Pubblicito, Palazzio Piccolomini ir kt.), puoðniø pastatø, ið kuriø iðsiskiria Palazzo Pubblico - gotikinë Rotuðë. Kalvotame Sienos horizonte dominuoja ádomioji Duomo varpinë, krikðtykla. Iðvykimas á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5600 km.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, papildomos paslaugos, miesto transporto bilietai Romoje, vietiniø gidø Grace, Venecijoje, Florencijoje, Vatikane ir Sienoje paslaugos, plaukimas á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~150 - 170 EURØ, PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

ITALIJA. VISI KELIAI VEDA Á ROMÀ...

www.gruda.lt

NET 7 VAKARIENËS! VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

VIENA - FLORENCIJA - PIZA - ROMA - VATIKANAS - MONTEKASINO ABATIJA - NEAPOLIS - POMPËJA - KAPRIO SALA - ASYÞIUS - SAN MARINAS - VENECIJA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 5 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija á maþiausià pasaulyje valstybæ - 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë link Neapolio, pakeliui aplankant Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë Vatikanà. Lankymasis Vatikano muziejuose - viename ið pirmàjà benediktinø ordino baþnyèià - Montekasino abatijà, kurià vieðbutyje. didþiausiø pasaulyje meno lobynø (Rafaelio stancos - popieþiø ákûrë Ðv.Benediktas ant antikinio akropolio griuvësiø. Atvykimas á 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Vienà. Ekskursija po senamiestá apartamentai, Mikelandþelo freskos Siksto koplyèioje, kurioje Neapolá, ásikûrusá Vezuvijaus kalno papëdëje. Ekskursija po pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas renkamas popieþius, Pinakoteka - popieþiðkoji paveikslø galerija miesto centrà: Plebiscito aikðtë, bauginanti savo galybe Naujoji Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius ir kt.). Ðv. Petro bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia: tvirtovë, Neapolio álankos pakrantëje dominuojantys karaliðkieji senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius, Maro kolona - Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, rûmai, XIX amþiaus pabaigos prekybos centras - Umberto I paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, gotikos ðedevras - Ðv. popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilus galerija - pastatas, imituojantis metalo ir stiklo konstrukcijomis Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu, garsioji bazilikos kupolas. Ekskursijos po Romà tæsinys: Ðv. Angelo pilis, uþdengtà sankryþà. Iðvykimas á antikinæ Pompëjà, miestà Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui - viena ið Navonos aikðtë su áspûdingais fontanais, geriausiai iðsilaikæs muziejø. Ekskursija “Pompëja ðiandien ir prieð 2000 metø” pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ ðventovæ antikinës Romos pastatas - Panteonas - „visø dievø ðventykla“, paþintis su atkasta Pompëjos dalimi, atskleidþianèia gyvenimo primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. pirmoji barokinë Jëzaus baþnyèia. Vakarienë. Nakvynë .antikos laikais uþkulisius. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. Kelionë per Austrijà, Italijà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka laivu á Kaprio salà daþnai vadinamà „Rojumi þemëje“. Paþintis su salos sostine Kaprio miestu: 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Florencijà - renesanso kultûros Laikrodþio aikðtë, Faraljoni uolos, Augusto sodai. Laisvas laikas lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po prie jûros ar plaukimas aplink salà, arba vykimas á Anakaprá, kurá puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur garsina San Mikelës vila. Iðvykimas link Asyþiaus. Vakarienë. palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio Nakvynë vieðbutyje. dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto . varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto 8 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Asyþiø. Ðv.Pranciðkaus bazilika groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viena didingiausiø krikðèioniðkø ðventoviø: Þemutinë ir viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias Aukðtutinë baþnyèios su garsiosiomis Dþoto, Èimabuës ir kitø mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir freskomis, kripta ir Ðv. Pranciðkaus kapas. Iðvykimas á seniausià ir paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Kelionë á Pizà: lankymasis maþiausià pasaulyje respublikà - San Marinà. Apþvalginë dermës ir harmonijos komplekse - Campo dei Miracoli ekskursija nykðtukinës valstybës ant Titano kalno San Marino (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, romaninë-gotikinë sostinëje: Valstybës rûmai, Laisvës aikðtë, Valstybës katedra, krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su atviromis romaninëmis gynybinës tvirtovës, suvenyrø krautuvëlës. Laisvas laikas. arkadomis). Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Iðvykimas link Venecijos. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. . 4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Romà, senojo pasaulio sostinæ. 9 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi Ekskursija po antikiná amþinojo miesto centrà: Ðv. Marijos miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Madþiore bazilika - pirmoji baþnyèia Mergelei Marijai Vakarø Ðv. Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis pasaulyje, iðaugusi antikinës Junonos ðventyklos vietoje puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso (unikalios V-XIII a. mozaikos, sakralios relikvijos ir t.t.); altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus, dar vadinamas Doþø rûmai - gotikos ðedevras, Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria Flavijø amfiteatru, senosios Romos visuomeninio gyvenimo puikûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø centras - forumas, Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir labirintai. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. skulptûromis, Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios . 10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá rezidencija, gigantiðkas Tautos altorius, Trajano kolona, gráþimas á Lietuvà. vaizduojanti imperatoriaus Trajano kovos su Dakija kelià, Trevi . fontanas, Ispanijos aikðtë. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6000 km. KELIONËS KAINA:

A - 1999 Lt; B - 2179 Lt; C - 2279 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 549 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 13 (A), 27 (A); 05 11 (A), 25 (A); 06 01 (A), 08 (A), 15 (A), 22 (C), 29 (B); 07 06 (B), 13 (B), 20 (B), 27 (B); 08 03 (B), 10(C), 15 (C), 24 (B); 09 07 (A), 14 (A), 21 (A), 28 (A); 10 05 (A), 12 (A), 19 (A), 26 (A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës su pusryèiais vieðbuèiuose, • 7 vakarienës Italijoje,

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, papildomos paslaugos, miesto transporto bilietai Romoje, vietiniø gidø paslaugos Vienoje, Florencijoje, Vatikane, Neapolyje, Pompëjoje ir Venecijoje, plaukimas á Kaprá ir Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~160 EURØ.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

28


IN

www.gruda.lt

TI NË K

EL

IN

IONË!

Ë - P AÞ

KELIONËS AUTOBUSU

PO I L S KELIONËS PRIVALUMAI: • Didelë patirtis, patikrintas kelionës grafikas! • Geros apgyvendinimo sàlygos! • Net 5 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis prie Tirënø jûros! • 3 vakarienës Italijoje keliones metu! Skanus ir gausus maitinimas! • Puikûs paplûdimiai, turiningos ekskursijos! • Padedame Jums sutaupyti apie 200 Lt - nemokamos iðvykos su lietuviu vadovu! • Ypaè kûrybingai suderintas poilsis su antikos kultûros paþinimu! • Galimybë aplankyti Romà, Vatikanà, Ostijà, Èerveterá, Terracina kurortà!

ITALIJA - POILSIS KÛNUI IR DVASIAI

POILSIS PRIE TIRËNØ JÛROS

VIENA - OSTIJA - ÈERVETERIS - ROMA - VATIKANAS - TERRACINA - FLORENCIJA - PIZA - VENECIJA: BURANAS - MURANAS - GRACAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija, gigantiðkas Tautos altorius, imperatoriaus Trajano kolona, geriausiai vieðbutyje. . iðsilaikæs antikinës Romos pastatas - Panteonas, Baroko 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Austrijos sostinæ Vienà. epochos klasika Navonos aikðtë, Trevi fontanas. Sugráþimas á Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Hofburgas - didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, . liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Tirënø jûros arba dovanojame ávykius, Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, iðvykà á maþiausià pasaulyje valstybæ - Vatikanà. Ðv. Petro gotikos ðedevras - Ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia: Mikelandþelo simboliu, garsioji Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui - “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, popieþiø viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilus bazilikos ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - kupolas. Lankymasis Vatikano muziejuose - viename ið rotuðë. Iðvykimas á Italijà, kelionë per áspûdingàsias Rytø Alpes. didþiausiø pasaulyje meno lobynø (Rafaelio stancos - popieþiø apartamentai, Mikelandþelo freskos Siksto koplyèioje, kurioje Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. . renkamas popieþius, Pinakoteka - popieþiðkoji paveikslø galerija 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Italijà, per jos ðiaurinæ lygumà su ir kt.) Sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. didþiausiomis upëmis ir per vaizdingus Apeninø kalnus. Trumpi 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Tirënø jûros arba *iðvyka uþ sustojimai poilsiui. Atvykimas á kurortà prie Horacijaus apdainuotos ir daugelio visø epochø þmoniø pamëgtos þydrosios papildomà mokestá á Terracina kurortà, vadinamà Odisëjo Tirënø jûros. Apgyvendinimas vieðbutyje. Vakarienë. Nakvynë pakrante. Antikinis miestas - kurortas buvo ákurtas 150 metø anksèiau uþ Romà. Iki XIX a. èia buvo Popieþiø vasaros vieðbutyje. . rezidencija. Terracinos katedroje, kurios grindis puoðia XII a. 4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Tirënø jûros arba pageidau- mozaikos, buvo iðrinktas Popieþius Urbanas II. Pats áþymiausias jantiems *iðvyka uþ papildomà mokestá á Ostijà ir Èerveterá. miesto statinys - Jupiterio ðventykla, pastatyta etruskø dar IV a. Senoji Ostija - antikinës Romos pagrindinis uostas, kuriame prieð Kristaus gimimà ant Sant Andþelo kalvos (227 m virð jûros galima susipaþinti, kaip buvo gyventa antikos laikais: tebëra lygio). Taip pat apþiûrime: Romos teatrà, Neopolito vartus. iðlikæs gatviø tinklas, forumo, ðventyklø, termø, parduotuviø, Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti Lacijaus regiono dirbtuviø ir namø liekanø. Iðvykimas á Èerveterá - buvusá vienà produktø: keptø þuveliø, oþkos pieno sûrio, Lacijaus regiono vyno. didþiausiø etruskø miestø. Paþintis su paslaptingomis VII- Sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Va.pr.Kr. etruskø kapavietëmis. Sugráþimas á kurortà. Vakarienë. 8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið kurorto. Atvykimas á Renesanso Nakvynë vieðbutyje. . kultûros lopðá - Florencijà. Ekskursija po puikiai iðlikusá 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Tirënø jûros arba dovanojame viduramþiðkà miestà: ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas iðvykà á Italijos sostinæ Romà. Ekskursija po senàjá amþinojo Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir miesto centrà: didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus, iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas, þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio .

.

KELIONËS KAINA: þr.

www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt IÐVYKIMAS: 2013 05 23, 30; 06 06, 13, 20, 27; 07 04, 11, 18, 25; 08 01, 08, 15, 22, 29; 09 05, 12 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 5 nakvynës Italijos kurorte (þr.www.gruda.lt), • 5 pusryèiai ir 5 vakarienës Italijos kurorte, • 3 vakarienës Italijoje kelionës metu, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, .

.

.

29

durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklø auksakaliø tëvui - B.Èelini. Kelionë á Pizà: lankymasis dermës ir harmonijos komplekse - Campo dei Miracoli (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, romaninë-gotikinë krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su atviromis romaninëmis arkadomis). Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

.

9 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Aplankome Venecijos lagûnos salas: Burano salà - buvusá þvejø kaimelá su spalvingais namais ir pakrypusia varpine, stiklo dirbiniais garsëjanèià Murano salà. Apþvalginë ekskursija po Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë evangelisto Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai, Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome romantiðkà pasiplaukiojimà gondolomis Venecijos kanalais. Iðvykimas á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

.

10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Alpes. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Ðtirijos þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Kelionë per Austrijà, Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje.

.

11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km.

• nemokamos ekskursijos á Romà, Vatikanà, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai Romoje, vietiniø gidø paslaugos Vienoje, Grace, Venecijoje, Florencijoje, Vatikane, plaukimas á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà. • Dienos iðvykos á Ostijà ir Èerveterá kaina ~ 35 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei - sezono metu kaina gali keistis). • Dienos iðvykos á Terracina kaina ~ 25 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei - sezono metu kaina gali keistis).

.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KELIONËS PRIVALUMAI: • Puikiai keliautojø ávertinta kelionë, patikrintas kelionës grafikas! • Net 4 nakvynës su pusryèiais prie kriðtolo tyrumo Vidurþemio jûros! • Geros apgyvendinimo sàlygos! • Ypaè kûrybingai suderintas poilsis su turiningomis ekskursijomis! • Puikûs paplûdimiai, skanus gurmaniðkas maistas! • Padedame Jums sutaupyti apie 400 Lt - dar daugiau nemokamø iðvykø su lietuviu vadovu!

ITALIJOS RIVJERA IR PIETØ PRANCÛZIJOS ?YDRASIS KRANTAS (9 d.)

MIUNCHENAS - MILANAS - GENUJA - NICA - MONAKAS - MONTE KARLAS - PORTOVENERE - CINQUE TERRE NACIONALINIS PARKAS: RIOMAGGIORE, MANAROLA, VERNAZZA, MONTEROSSO AL MARE - ANTIBAI - KANAI - GRASAS - SAN REMAS - LUGANAS - LICHTENÐTEINAS - BAMBERGAS Vidurþemio jûros dalis Ligûrijos jûra - kriðtolo tyrumo vanduo ir paplûdimiai kiekvieno skoniui: nuo smëlëtø, pereinanèiø á smulkius akmenukus iki staèiø uolø, skalaujamø bangø mûðos. Èia visus metus lepina ðvelnus Vidurþemio jûros klimatas, todël jau nuo ankstyvo pavasario galima mëgautis saulës ir jûros teikiamais malonumais, nepakartojamais kurortiniø Ligûrijos jûros pakrantës miesteliø peizaþais, aromatais ir spalvomis. Ne veltui Ligûrija vadinama Gëliø Rivjera. Ði pakrantë taip pat garsëja áspûdingu kultûros paveldu, gurmaniðku maistu ir aktyvaus poilsio galimybëmis.

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, atsiveria nuostabi panorama á Angelø álankà, miestà ir Anglø Èekijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. bulvarà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti Vidurþemio 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Vokietijà. Atvykimas á jûros gërybiø arba garsiøjø Nicos salotø vienoje ið senamiesèio Bavarijos sostinæ Miunchenà. Paþintis su senamiesèiu, uþeigø. Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ, ásikûrusià iðsidësèiusiu vakariniame Izaro upës krante. Èia gausu baroko ir ant uolos, ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. Nuostabi rokoko pastatø, kuriø dauguma iðkilo XVIII a. pirmojoje pusëje, kai gamta, modernios vilos ir restoranai, prabangûs automobiliai, Bavarijos valdovai sparèiai stengësi priartinti Miunchenà prie prieplaukoje baltuojanèios jachtos, smëlëtas paplûdimys, þalsvai þymiø Italijos miestø. Senamiesèio centrà puoðia Marijos aikðtë melsva Vidurþemio jûra - tai tik maþa dalis to, kà galima iðvysti su Naujàja ir Senàja Rotuðëmis, taip pat seniausia miesto Ðv. apsilankius ðioje nykðtukinëje valstybëje. Ekskursija á egzotiðkàjá Petro baþnyèia ir miesto simboliu laikoma gotikinio stiliaus Dievo sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje kaktusiniø augalø kolekcija. Motinos katedra, Olimpinis stadionas, BMW centras, Nuo jo staèiø terasø atsiveria puikiausias Monako kunigaikðtystës Nimfenburgo rûmai. Po paþinties su Miuncheno senamiesèiu vaizdas. Paþintis su senàja Monako dalimi: Monako kunigaikðèio laisvas laikas, kurio metu galësite papietauti seniausioje rûmai, Nekalto Prasidëjimo Dievo Motinos katedra. Atvykimas á Miuncheno aludëje “Hofbrauer”(HB). Iðvykimas ið Miuncheno. Monte Karlà - garsusis kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Iðvykimas ið Monako. Trumpas sustojimas Gëliø pakrantës sostinëje - San Kelionë per Vokietijà, Austrijà, Italijà. Nakvynë vieðbutyje. Reme, garsëjanèiame tarptautiniais muzikos festivaliais. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Milanà - antrà pagal dydá Italijos Vingiuojanèios á kalvà senamiesèio gatvelës, garsieji festivaliø miestà, Lombardijos provincijos sostinæ, dar vadinamà rûmai, A.Nobelio vila. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. aukðtosios mados sostine. Apþvalginë ekskursija po miestà: Nakvynë vieðbutyje. didinga penkianavë, viena graþiausiø Italijoje, Milano katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto stiliø. 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba nemokama dienos Vienà didþiausiø pasaulyje katedrø puoðia net 3400 skulptûrø, o iðvyka á Portovenere ir penkiø þemiø kraðtà - Cingue Terre jos stogà - 135 smailës. Siûlome pakilti á katedros kupolà ir ið arti nacionaliná parkà. Atvykimas á Portovenere, vienà apþiûrëti ðventyklà puoðianèias skulptûras bei pasigërëti Milano romantiðkiausiø Ligûrijos jûros pakrantës kaimeliø, kur siauros panorama. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija - prekybinë gatvelës juosia pasteliniø spalvø namus. Apþiûrime ðv. Lorenco arkada su áspûdingu stiklo ir metalo stogu. Operos ðventovë La baþnyèià, ant kalkakmenio iðkyðulio stovinèià ðv. Petro baþnytëlæ. Scala - didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø pasaulyje operos Ið Portovenere laiveliu plauksime iki Riomaggiore, kur pradësime teatrø. Sforcø pilis, statyta XIVa. Viskoci pilies vietoje. paþintá su penkiø þemiø kraðtu - Cinque Terre nacionaliniu parku. Architektûriná ansamblá sudaro rûmai, juosiami sienos su Cinque Terre - áspûdingas uolingø pakranèiø ruoþas Ligûrijos kampiniais bokðteliais, pagrindiniai vartai, vidaus kiemeliai. Tai regione, laikomas vienu graþiausiø Ðiaurës Italijos, o gal ir visos viena prabangiausiø Italijos piliø. Rûmuose saugomas paskutinis ðalies kampeliø. Cinque Terre - Ligûrijos jûros pakrantës nebaigtas Mikelandþelo kûrinys - „Pieta Rondanini“. Iðvykimas á uolingame Rivjera di Levante ruoþe vienas paskui kità iðsidëstæ Genujà. Paþintis su N.Paganinio ir K.Kolumbo gimtuoju miestu - penki viduramþius menantys þvejø kaimai - Riomaggiore, uostu, kurá italai vadina „iðdidþiuoju“. Apþiûrime ðv. Lorenzo Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare. Keliaujant katedrà, buvusius Genujos doþø rûmus, centrinæ aikðtæ, Operos kalnø ðlaitais atsiveria neátikëtino groþio „vaizdai - atvirukai“, teatrà, K.Kolumbo namà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome kuriuose matyti jûra, uolos, kalnai, á virðø kylantys terasiniai pasivaikðèioti Genujos promenada (Corso Italia) - viena romantið- vynuogynai, vienas prie kito prigludæ ryðkiø spalvø namai. kiausiø vietø mieste. Tai apie dviejø su puse kilometro ilgio Riomaggiore kaimelyje, ásikûrusiame ant staèiø uolø, gatves ir pësèiøjø takas palei jûrà, jungiantis miestà su Boccadasse þvejø gatveles pakeièia laiptai ir laipteliai. Èia galima iðvysti daugybæ á kaimeliu. Jaukios akmenuotos pakrantës, maþos þvejø valtelës ir virðø kylanèiø senoviniø namukø, nudaþytø geltona ar oranþine tipiðkø Ligûrijai pasteliniø spalvø namai nepaliks abejingø ðiam spalva su þaliomis langinëmis - kaip bûdinga visam Ligûrijos þaviam kampeliui. Iðvykimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. regionui. Kelionæ tæsiame pësèiomis „Meilës keliu“ á Manarolà, dar vienà ið penkiø þvejø kaimeliø, kuriame apþiûrime didþiausià Apgyvendinimas vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba nemokama dienos pasaulyje apðviestà Betliejø. Grupës pageidavimu vietinio vyno iðvyka á Prancûzijos Rivjerà - Þydràjá krantà. Atvykimas á Nicà. „La Cantina di Zio Bramante“ degustacija - „dëdës Bramantes“ Pasivaikðtome po Þydrojo kranto sostinës senamiestá: þemutinis rûsyje. Sëdæ á laivelá plaukiame á Vernazzos kaimelá, kurio namø miestas su siauromis gatvëmis, pasaþais, Garibaldþio aikðtë, stogai supa nedidukà uostà ir ðlaitu kyla á Castello Doria, XI a. pilá, Katedra, Laskario ir Teisingumo rûmai, Opera, Rotuðë, miesto ið kurios bokðto atsiveria puiki panorama. Vernazzos centras ðirdis - Masenos aikðtë. Pakylame á Pilies kalvà su dirbtinomis aikðtë prie uosto, kurioje gausu barø ir restoranø. Kelionë á kaskadomis, parku, Belandos bokðtu, Nyèës terasa, nuo kurios Monterosso al Mare. Senàjà kaimelio dalá vagojanèios „caruggi“ KELIONËS KAINA:

þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

(„siauros gatvelës“) uþburia savo þavesiu. Esant galimybei, maudynës Monterosso al Mare paplûdimyje. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba nemokama dienos iðvyka á impresionistø pamëgtus Antibus, kino festivaliø miestà Kanus, parfumerijos sostinæ Grasà. Ekskursija po Antibus: romantiðkasis Revely rajonas - siauros gatvelës, viduramþiðki namai, arkos, pasaþai, Ðv.Marijos katedra, Masenos aikðtë su provansiðkuoju turgumi, Antibø pasididþiavimas - ant uolos pastatyta, þvaigþdës formos tvirtovë, jachtø uostas. Kanai - prabangiausias ir garsiausias Prancûzijos Rivjeros kurortas. Miesto apþvalga nuo Ðevalje de Siuke kalvos: alëjos, uostas, Kruazetës bulvaras, Kanø álanka. Senojo miesto fragmentai: Notr - Dame d'Esperance katedra, varpinë, miesto átvirtinimø liekanos. Garsusis 2,5 km ilgio Kruazetës bulvaras: Festivaliø rûmai, praðmatnûs Hiltono, Interkontinentalio ir kiti vieðbuèiai, parduotuvës, palmës ir auksinis pakrantës smëlis. Grupës pageidavimu vykstame á pasaulio parfumerijos sostinæ Grasà, kur aplankome parfumerijos gamyklà ir parduotuvæ (galimybë nusipirkti kvepalø). Miestelá supantys jazminø, levandø, roþiø ir kitø augalø laukai ne tik malonûs akiai, bet ir prisotina orà puikiais kvapais. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ðveicarijà. Atvykimas á Luganà, didþiausià Tièino kantono miestà, daþnai vadinamà „Maþàja Neapolio kopija“. Kelionæ tæsiame per italiðkuosius Graubiundeno ir Tièino kantonus. Jûsø laukia nepakartojami áspûdþiai - vaismedþiø sodai ir vynuogynai Reino ir Tièino upiø slëniuose, tamsios bedugnës, aukðti kalnai, snieguotos virðûnës... Kelionë gërintis kerinèio groþio Ðveicarijos kraðtovaizdþiu. Priklausomai nuo oro sàlygø vykstama per San Gotardo perëjà arba Via Mala keliu. Pravaþiuojame nykðtukinæ valstybæ Lichtenðteinà. Esant galimybei, apþvalginë ekskursija turistiniu traukinuku po Lichtenðteino sostinæ Vaducà. Iðvykimas á Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Vokietijos miestà Bambergà. Kaip ir senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs Bambergo miestas didþiuojasi puikiai iðsilaikiusiu senamiesèiu: Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per Vokietijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per (Èekijà) Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

. PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: IÐVYKIMAS: 2013 03 21; 04 18, 25; 05 09, 16, 23, 30; • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietinio gido 06 06, 08, 13, 20, 27; 07 04, 11, 18, 25; 08 01, 08, 15, 22, 29; paslaugos Cinque Terre nacionaliniame parke ~ 90 EURØ. 09 05, 12, 19, 26; 10 03, 26 . PASTABOS: Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø • kelionë autobusu, kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • 8 nakvynës su pusryèiais vieðbuèiuose (4 nakvynës kurorte prie Vidurþemio jûros), • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

30


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Keliautojø pageidavimu dar daugiau poilsio dienø prie Vidurþemio jûros!

KELIONËS PRIVALUMAI: • Didelë patirtis organizuojant keliones á Italijà! • Puikiai keliautojø ávertinta kelionë, patikrintas kelionës grafikas! • Net 6 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis prie kriðtolo tyrumo Vidurþemio jûros! • Geros apgyvendinimo sàlygos! • Puikûs paplûdimiai, skanus gurmaniðkas maistas! • Ypaè kûrybingai suderintas poilsis su turiningomis ekskursijomis! • Padedame Jums sutaupyti apie 300 Lt - nemokamos iðvykos su lietuviu vadovu! • Galimybë aplankyti Antibus, Kanus ir Grasà! • Gurmaniðka iðvyka á Dolceacqua kaimelá. Ligûrijos vynø bei patiekalø degustacija!

ITALIJOS RIVJERA IR PIETØ PRANCÛZIJOS ?YDRASIS KRANTAS (11 d.)

MIUNCHENAS - MILANAS - GENUJA - PORTOVENERE - CINQUE TERRE NACIONALINIS PARKAS: RIOMAGGIORE, MANAROLA, VERNAZZA, MONTEROSSO AL MARE - DOLCEACQUA KAIMELIS NICA - MONAKAS - MONTE KARLAS - ANTIBAI - KANAI - GRASAS - SAN REMAS - LUGANAS - LICHTENÐTEINAS - BAMBERGAS Vidurþemio jûros dalis Ligûrijos jûra - kriðtolo tyrumo vanduo ir paplûdimiai kiekvieno skoniui: nuo smëlëtø, pereinanèiø á smulkius akmenukus iki staèiø uolø, skalaujamø bangø mûðos. Èia visus metus lepina ðvelnus Vidurþemio jûros klimatas, todël jau nuo ankstyvo pavasario galima mëgautis saulës ir jûros teikiamais malonumais, nepakartojamais kurortiniø Ligûrijos jûros pakrantës miesteliø peizaþais, aromatais ir spalvomis. Ne veltui Ligûrija vadinama Gëliø Rivjera. Ði pakrantë taip pat garsëja áspûdingu kultûros paveldu, gurmaniðku maistu ir aktyvaus poilsio galimybëmis. 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros. Mëgausitës Monte Karlà - garsusis kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Iðvykimas ið Èekijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. stebinanèiai skaidria þydra jûra, saulës spinduliais, kvëpuosite Monako. Trumpas sustojimas Gëliø pakrantës sostinëje - San 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Vokietijà. Atvykimas á puðø ir levandø aromatu prisotintu oru. Gurmanai galës paragauti Reme, garsëjanèiame tarptautiniais muzikos festivaliais. Bavarijos sostinæ Miunchenà. Paþintis su senamiesèiu, ðio kraðto patiekalø, pasimëgauti jûros gërybëmis, vynais, sûriais Vingiuojanèios á kalvà senamiesèio gatvelës, garsieji festivaliø rûmai, A.Nobelio vila. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. iðsidësèiusiu vakariniame Izaro upës krante. Èia gausu baroko ir ir kitais delikatesais. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. rokoko pastatø, kuriø dauguma iðkilo XVIII a. pirmojoje pusëje, kai 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba nemokama dienos Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

Bavarijos valdovai sparèiai stengësi priartinti Miunchenà prie iðvyka á Prancûzijos Rivjerà - Þydràjá krantà. Atvykimas á Nicà. þymiø Italijos miestø. Senamiesèio centrà puoðia Marijos aikðtë Pasivaikðtome po Þydrojo kranto sostinës senamiestá: þemutinis su Naujàja ir Senàja Rotuðëmis, taip pat seniausia miesto Ðv. Petro baþnyèia ir miesto simboliu laikoma gotikinio stiliaus Dievo Motinos katedra, Olimpinis stadionas, BMW centras, Nimfenburgo rûmai. Po paþinties su Miuncheno senamiesèiu laisvas laikas, kurio metu galësite papietauti seniausioje Miuncheno aludëje “Hofbrauer”(HB). Iðvykimas ið Miuncheno. Kelionë per Vokietijà, Austrijà, Italijà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Milanà - antrà pagal dydá Italijos miestà, Lombardijos provincijos sostinæ, dar vadinamà aukðtosios mados sostine. Apþvalginë ekskursija po miestà: didinga penkianavë, viena graþiausiø Italijoje, Milano katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto stiliø. Vienà didþiausiø pasaulyje katedrø puoðia net 3400 skulptûrø, o jos stogà - 135 smailës. Siûlome pakilti á katedros kupolà ir ið arti apþiûrëti ðventyklà puoðianèias skulptûras bei pasigërëti Milano panorama. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija - prekybinë arkada su áspûdingu stiklo ir metalo stogu. Operos ðventovë La Scala - didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø pasaulyje operos teatrø. Sforcø pilis, statyta XIVa. Viskoci pilies vietoje. Architektûriná ansamblá sudaro rûmai, juosiami sienos su kampiniais bokðteliais, pagrindiniai vartai, vidaus kiemeliai. Tai viena prabangiausiø Italijos piliø. Rûmuose saugomas paskutinis nebaigtas Mikelandþelo kûrinys - „Pieta Rondanini“. Iðvykimas á Genujà. Paþintis su N.Paganinio ir K.Kolumbo gimtuoju miestu uostu, kurá italai vadina „iðdidþiuoju“. Apþiûrime ðv. Lorenzo katedrà, buvusius Genujos doþø rûmus, centrinæ aikðtæ, Operos teatrà, K.Kolumbo namà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivai-kðèioti Genujos promenada (Corso Italia) - viena romantiðkiausiø vietø mieste. Tai apie dviejø su puse kilometro ilgio pësèiøjø takas palei jûrà, jungiantis miestà su Boccadasse þvejø kaimeliu. Jaukios akmenuotos pakrantës, maþos þvejø valtelës ir tipiðkø Ligûrijai pasteliniø spalvø namai nepaliks abejingø ðiam þaviam kampeliui. Iðvykimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Apgyvendinimas vieðbutyje. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

31

miestas su siauromis gatvëmis, pasaþais, Garibaldþio aikðtë, Katedra, Laskario ir Teisingumo rûmai, Opera, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë. Pakylame á Pilies kalvà su dirbtinomis kaskadomis, parku, Belandos bokðtu, Nyèës terasa, nuo kurios atsiveria nuostabi panorama á Angelø álankà, miestà ir Anglø bulvarà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti Vidurþemio jûros gërybiø arba garsiøjø Nicos salotø vienoje ið senamiesèio uþeigø. Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ, ásikûrusià ant uolos, ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. Nuostabi gamta, modernios vilos ir restoranai, prabangûs automobiliai, prieplaukoje baltuojanèios jachtos, smëlëtas paplûdimys, þalsvai melsva Vidurþemio jûra - tai tik maþa dalis to, kà galima iðvysti apsilankius ðioje nykðtukinëje valstybëje. Ekskursija á egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje kaktusiniø augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Paþintis su senàja Monako dalimi: Monako kunigaikðèio rûmai, Nekalto Prasidëjimo Dievo Motinos katedra. Atvykimas á

6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba nemokama dienos iðvyka á Portovenere ir penkiø þemiø kraðtà Cingue Terre nacionaliná parkà. Atvykimas á Portovenere, vienà romantiðkiausiø Ligûrijos jûros pakrantës kaimeliø, kur siauros gatvelës juosia pasteliniø spalvø namus. Apþiûrime ðv. Lorenco baþnyèià, ant kalkakmenio iðkyðulio stovinèià ðv. Petro baþnytëlæ. Ið Portovenere laiveliu plauksime iki Riomaggiore, kur pradësime paþintá su penkiø þemiø kraðtu - Cinque Terre nacionaliniu parku. Cinque Terre - áspûdingas uolingø pakranèiø ruoþas Ligûrijos regione, laikomas vienu graþiausiø Ðiaurës Italijos, o gal ir visos ðalies kampeliø. Cinque Terre - Ligûrijos jûros pakrantës uolingame Rivjera di Levante ruoþe vienas paskui kità iðsidëstæ penki viduramþius menantys þvejø kaimai - Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare. Keliaujant kalnø ðlaitais atsiveria neátikëtino groþio „vaizdai - atvirukai“, kuriuose matyti jûra, uolos, kalnai, á virðø kylantys terasiniai vynuogynai, vienas prie kito prigludæ ryðkiø spalvø namai. Riomaggiore kaimelyje, ásikûrusiame ant staèiø uolø, gatves ir gatveles pakeièia laiptai ir laipteliai. Èia galima iðvysti daugybæ á virðø kylanèiø senoviniø namukø, nudaþytø geltona ar oranþine

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

spalva su þaliomis langinëmis - kaip bûdinga visam Ligûrijos regionui. Kelionæ tæsiame pësèiomis „Meilës keliu“ á Manarolà, dar vienà ið penkiø þvejø kaimeliø, kuriame apþiûrime didþiausià pasaulyje apðviestà Betliejø. Grupës pageidavimu vietinio vyno „La Cantina di Zio Bramante“ degustacija - „dëdës Bramantes“ rûsyje. Sëdæ á laivelá plaukiame á Vernazzos kaimelá, kurio namø stogai supa nedidukà uostà ir ðlaitu kyla á Castello Doria, XI a. pilá, ið kurios bokðto atsiveria puiki panorama. Vernazzos centras - aikðtë prie uosto, kurioje gausu barø ir restoranø. Kelionë á Monterosso al Mare. Senàjà kaimelio dalá vagojanèios „caruggi“ („siauros gatvelës“) uþburia savo þavesiu. Esant galimybei, maudynës Monterosso al Mare paplûdimyje. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

vynø bei patiekalø degustacija. Kelionë á Dolceacqua nuostabaus groþio kaimelá, kuris prieð ðimtmetá suþavëjo dailininkà Klodà Mone. Èia Mone ne syká lankësi ir tapë paveikslus. Siaurutëse viduramþiø gatvelëse vasarà vyksta spektakliai, aká traukia ávairiaspalviø gëliø kompozicijos. Po ekskursijos aplankysime vyno rûsius, kur ragausime vietiniø vynø bei patiekalø. Kà tik iðkepta duona, mësos pjausniai, fokaèa (Ligûrijos paplotis), tartaletës su alyvmedþiø, kaparëliø, artiðokø uþtepëlëmis, makaronai su pesto padaþu ir aliejumi, spaustu ið Ligûrijos alyvuogiø - visa tai suteiks malonumo ne tik skrandþiui, bet ir sielai. Skanausite saulëje vytintø pomidorø, ávairiø rûðiø alyvuogiø, aitriøjø pipirø ir dar daug ávairiø gardësiø. Papietavæ degustuosite vynus: dviejø rûðiø roþinius "Rossese di Dolceacqua“, baltàjá Ligûrijos „Vermentino“, raudonàjá, baltàjá ir 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba (esant galimybei!!!) roþiná stalo vynus. Likeriai: citrininis - þymusis Limoncela, *mokama gurmaniðka iðvyka á Dolceacqua kaimelá. Ligûrijos mandarininis, melioninis, avietinis, gervuoginis. Degustacijos pabaigoje ragausite vietinës gamybos grapos. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba *mokama dienos iðvyka á impresionistø pamëgtus Antibus, kino festivaliø miestà Kanus, parfumerijos sostinæ Grasà. Ekskursija po Antibus: romantiðkasis Revely rajonas - siauros gatvelës, viduramþiðki namai, arkos, pasaþai, Ðv.Marijos katedra, Masenos aikðtë su provansiðkuoju turgumi, Antibø pasididþiavimas - ant uolos pastatyta, þvaigþdës formos tvirtovë, jachtø uostas. Kanai prabangiausias ir garsiausias Prancûzijos Rivjeros kurortas. Miesto apþvalga nuo Ðevalje de Siuke kalvos: alëjos, uostas, Kruazetës bulvaras, Kanø álanka. Senojo miesto fragmentai: Notr - Dame d'Esperance katedra, varpinë, miesto átvirtinimø liekanos. Garsusis 2,5 km ilgio Kruazetës bulvaras: Festivaliø rûmai, praðmatnûs Hiltono, Interkontinentalio ir kiti vieðbuèiai, parduotuvës, palmës ir auksinis pakrantës smëlis. Grupës pageidavimu vykstame á pasaulio parfumerijos sostinæ Grasà, kur

KELIONËS KAINA:

þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 03 21; 04 18, 25; 05 09, 16, 23, 30; 06 06, 08, 13, 20, 27; 07 04, 11, 18, 25; 08 01, 08, 15, 22, 29; 09 05, 12, 19, 26; 10 03, 26

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 10 nakvyniø su pusryèiais vieðbuèiuose (6 nakvynës kurorte prie Vidurþemio jûros), • 6 vakarienës Italijos kurorte, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

www.gruda.lt

aplankome parfumerijos gamyklà ir parduotuvæ (galimybë nusipirkti kvepalø). Miestelá supantys jazminø, levandø, roþiø ir kitø augalø laukai ne tik malonûs akiai, bet ir prisotina orà puikiais kvapais. Gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ðveicarijà. Atvykimas á Luganà, didþiausià Tièino kantono miestà, daþnai vadinamà „Maþàja Neapolio kopija“. Kelionæ tæsiame per italiðkuosius Graubiundeno ir Tièino kantonus. Jûsø laukia nepakartojami áspûdþiai - vaismedþiø sodai ir vynuogynai Reino ir Tièino upiø slëniuose, tamsios bedugnës, aukðti kalnai, snieguotos virðûnës... Kelionë, gërintis kerinèio groþio Ðveicarijos kraðtovaizdþiu. Priklausomai nuo oro sàlygø vykstama per San Gotardo perëjà arba Via Mala keliu. Pravaþiuojame nykðtukinæ valstybæ Lichtenðteinà. Esant galimybei apþvalginë ekskursija turistiniu traukinuku po Lichtenðteino sostinæ Vaducà. Iðvykimas á Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Vokietijos miestà Bambergà. Kaip ir senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs Bambergo miestas didþiuojasi puikiai iðsilaikiusiu senamiesèiu: Maksimilijano aikðtë, Ðv. Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Ðv. Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per (Èekijà) Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietinio gido paslaugos Cinque Terre nacionaliniame parke ~ 100 EURØ. • gurmaniðka dienos iðvyka á Dolceacqua kaimelá. Ligûrijos vynø bei patiekalø degustacija ~ 80 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei sezono metu kaina gali keistis). • dienos iðvyka á Antibus, Kanus ir Grasà ~ 35 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei sezono metu kaina gali keistis).

.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

32


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KELIONËS PRIVALUMAI: • Didelë patirtis, patikrintas kelionës grafikas! • Net 5 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis prie skaidriosios Adrijos jûros! • Geros apgyvendinimo sàlygos! Skanus ir gausus maitinimas! • Puikûs paplûdimiai, turiningos ekskursijos, smagûs vakarai diskotekose! • Padedame Jums sutaupyti apie - 300 Lt daug nemokamø iðvykø su lietuviu vadovu! • Galimybë derinti poilsá su paþintinëmis iðvykomis! • Galimybë aplankyti Florencijà!

VISOS NAKVYNËS VIEŠ? BUÈIUOSE! 5 NAKVYNËS SU PUSRYÈIAIS IR VAKARIENËMIS KURORTE PRIE ADRIJOS JÛROS ITALIJOJE

GRACAS - VENECIJA - BURANO IR MURANO SALOS - FLORENCIJA* - PADUVA - VIÈENCA - VERONA - GARDOS EÞERAS - PALMANOVA - UDINE

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, rezidencija - Doþø rûmai, Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë nuostabûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø vieðbutyje. labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paklaidþioti 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos siauromis gatvelëmis, pajusti jaudinanèià didingo ir spindinèio sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: viduramþiø miesto atmosferà, siûlome romantiðkà pasiplaukiogotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia jimà gondolomis Venecijos kanalais. Gráþimas á pajûrio kurortà. posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Ðtirijos þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Atvykimas á vienà ið ðiaurës Italijos kurortø prie Adrijos jûros. Èia jûsø laukia nuostabûs smëlio paplûdimiai, palmiø alëjos, ðvelnus jûrinis klimatas bei paþintis su Ðiaurës Italija ekskursijø metu. Apgyvendinimas vieðbutyje. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Adrijos jûros arba mokama iðvyka á Florencijà* - renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Gráþimas á pajûrio kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba nemokama visos dienos iðvyka á Venecijà bei Venecijos lagûnos salas. Kelionë á Burano salà - paèià spalvingiausià lagûnos salà. Kiekvienas atvykëlis netruks pastebëti unikalià salos architektûrà. Viena ið Burano specifiniø savybiø - tai itin ryðkûs skirtingø spalvø namukai. Burano sala nepalieka abejingø: èia pasijunti kaip rojaus kampelyje, kur senutës susëdæ ant suoliukø siuvinëja ir stebi nutrûktgalvius anûkus, èia spalvotø sienø palanges puoðia ne maþiau spalvingi gëliø þiedai, maþakalbiai þvejai gráþta ið jûros, tyliai dþiaugdamiesi savo laimikiu, èia laikas sustoja ir niekas niekur neskuba... Iðvykimas á Murano salà - stiklo lopðá. Dar ir ðiandien stiklo dirbtuvës - salos ekonomikos variklis. Stiklas tai kaþkas nepaprasto, trapaus ir kartu amþino. Murano saloje kasdien gimsta tûkstanèiai „Murrinø“ - amþinai þydinèiø stikliniø gëlyèiø. Stiklo gamybos istorija sekama Murano gatvëse - ant daþno namo sienø galima pamatyti iðtapytas stiklapûèiø darbo akimirkas, maþos parduotuvëlës ir prabangios galerijos siûlo vietiniø meistrø kûrinius. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Venecija - Adrijos karalienë. Vienas pasaulinës kultûros stebuklø, iðsidësèiusi ant kadaise pelkëtø lagûnos salø ir saleliø. Vietoj gatviø - kanalai, vietoj automobiliø - gondolos ir motorinës valtys, net ir autobusai - irgi valtys. Kaþkas yra pasakæs, kad tai ne miestas, o marmuro, vandens ir oro pasaka, fantazija ant vandens. Apþvalginë ekskursija po Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis puoðnioji bizantinë evangelisto Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ NUO 400 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 03 23; 04 20, 27; 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28; 10 05, 12, 26 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 5 vakarienës Italijoje, • kelionës vadovo paslaugos, .

.

33

5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba nemokama iðvyka á Paduvà ir Vièencà. Atvykimas á Paduvà - Ðv.Antano miestà. Ðv.Antano bazilika - didinga ðventovë, garsëjanti áspûdingais bizantiðkais kupolais. Donatelo sukurtas Didysis altorius su Ðv.Antano stebuklø scenomis, ðventojo palaikø, relikvijø ir kt. koplyèios. Vienas seniausiø Europoje - Paduvos universitetas, kuriame kelias deðimtis metø dirbo garsusis Galilëjo Galilëjus, Fruto aikðtë su Radþonës rûmais. Iðvykimas á Vièencà. Vièenca garsi tuo, kad ðiame mieste didelæ dalá architektûros paminklø • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

sukûrë átakingas XVI a. architektas Andrëjus Paladis. Ðv.Lauryno gotikinë bazilika, centrinë miesto aikðtë, Teismo rûmai, kitaip dar vadinami Paladijaus bazilika, Kjerikaèio rûmai, Olimpinis teatras seniausias Europoje uþdaras teatras, pastatytas XVI a. Þiûrovø salëje mediniai suolai primena akmeninius tradicinius graikø ir romënø teatrø po atviru dangumi suolus. Atidarymo proga ðiame teatre buvo rodomas Sofoklio "Karalius Edipas". Gráþimas á pajûrio kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba nemokama iðvyka á Veronà ir prie Gardos eþero. Atvykimas á meilës sostinæ Veronà - Romeo ir Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto centrà: amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami grandioziniai muzikos koncertai bei operø pastatymai, Dþiuljetos namas su garsiuoju balkonëliu, turgaus ir Sinjorijos aikðtës, valdovø kapinës, katedra. Kelionë prie Gardos eþero - didþiausio Italijos eþero ir nuostabaus gamtos kampelio. Atvykimas á þavø viduramþiðkà Sirmionës miestelá, ásikûrusá viename ið Gardos eþero pusiasaliø. Paþintis su miesteliu: Skaligieriø, valdþiusiø Gardà XIII a. pilis, romënø epochos vilos - Katulo grotos liekanos, nuostabi Gardos eþero ir Alpiø panorama. Gráþdami á pajûrio kurortà sustosite viduramþiø miestelyje Soave, kurá juosia galinga gynybinë siena. Esant galimybei ðio kraðto vyno degustacija. Gráþimas á pajûrio kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë á Palmanovà. Paþintis su miestu tvirtove. Palmanova - tai miestas, ásikûræs forto teritorijoje. Pagrindinë jo dalis - Didþioji aikðtë su jà supanèiais valdþios ir miestelënø namais. Apþvalginë ekskursija: Rotuðë, Sargybos bûstinës pastatas, kurio pirmas aukðtas puoðtas arkadomis, Universiteto pastatas, karininkø namai, kuriuose ákurtas armijos muziejus, pagrindinis aikðtës pastatas Miesto katedra (XVIIa.), kurios fasado niðos puoðtos ðventøjø skulptûromis. Iðvykimas á Udinæ, pasiþyminèià ávairia ir stebinanèia architektûra. Centrinë miesto aikðtë, kurioje stovi gotikos stiliumi statyta Rotuðë, ðv. Jono koplyèia, laikrodþio bokðtas, kurio virðuje du bronziniai maurai muða valandas. Aikðtëje galima apþiûrëti dvi XVIII a. statulas ir kolonà su ðv. Morkaus liûtais. Seniausia miesto baþnyèia - ðv. Marijos katedra. Greta aikðtës, pakilus á 26 m aukðèio kalvà, nuo pilies sienø atsiveria kvapà gniauþianti miesto panorama. Iðvykimas ið Udinës. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 EURØ, • plaukimas á Venecijà, plaukimas á Venecijos Lagûnos salas, ávaþiavimo mokestis á Venecijà, vietiniø gidø Grace, Italijoje paslaugos, • Dienos iðvykos á Florencijà kaina ~ 45 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei - sezono metu kaina gali keistis). .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Keliautojø pageidavimu dar daugiau poilsio dienø prie jûros!

KELIONËS PRIVALUMAI: • Didelë patirtis organizuojant keliones á Italijà! • Net 7 nakvynës su pusryèiais ir vakarienëmis prie skaidriosios Adrijos jûros! • Geros apgyvendinimo sàlygos! Skanus ir gausus maitinimas! • Puikûs paplûdimiai, turiningos ekskursijos, smagûs vakarai diskotekose! • Padedame Jums sutaupyti apie - 300 Lt daug nemokamø iðvykø su lietuviu vadovu! • Galimybë derinti poilsá su paþintinëmis iðvykomis! • Galimybë aplankyti Florencijà, Ferarà ir Ravenà!

VISOS NAKVYNËS VIEŠ? BUÈIUOSE! 7 NAKVYNËS SU PUSRYÈIAIS IR VAKARIENËMIS KURORTE PRIE ADRIJOS JÛROS ITALIJOJE

GRACAS - PADUVA - VIÈENCA - VENECIJA, BURANO IR MURANO SALOS - FLORENCIJA* - VERONA - GARDOS EÞERAS - FERARA IR RAVENA* - PALMANOVA - UDINE 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, ðiandien stiklo dirbtuvës - salos ekonomikos variklis. Stiklas - tai eþero pusiasaliø. Paþintis su miesteliu: Skaligieriø, valdþiusiø Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë kaþkas nepaprasto, trapaus ir kartu amþino. Murano saloje Gardà XIII a. pilis, romënø epochos vilos - Katulo grotos vieðbutyje. kasdien gimsta tûkstanèiai „Murrinø“ - amþinai þydinèiø stikliniø liekanos, nuostabi Gardos eþero ir Alpiø panorama. Gráþdami á 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos gëlyèiø. Stiklo gamybos istorija sekama Murano gatvëse - ant pajûrio kurortà sustosite viduramþiø miestelyje Soave, kurá juosia sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: daþno namo sienø galima pamatyti iðtapytas stiklapûèiø darbo galinga gynybinë siena. Esant galimybei ðio kraðto vyno degustagotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia akimirkas, maþos parduotuvëlës ir prabangios galerijos siûlo cija. Gráþimas á pajûrio kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando vietiniø meistrø kûrinius. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba mokama II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Ðtirijos padëtimi miestà pasaulyje. Venecija - Adrijos karalienë. Vienas iðvyka á Ferarà ir Ravenà*. Iðvykimas á Ferarà - vienà didingiausiø þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus pasaulinës kultûros stebuklø, iðsidësèiusi ant kadaise pelkëtø Emilijos Romanijos srities átvirtintø miestø, kurio rûmus, rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. lagûnos salø ir saleliø. Vietoj gatviø - kanalai, vietoj automobiliø - baþnyèias, paminklus, parkus ir sodus saugo viduramþiais Kelionë per Austrijà, Italijà. Atvykimas á vienà ið ðiaurës Italijos gondolos ir motorinës valtys, net ir autobusai - irgi valtys. Kaþkas statytos sienos. Ekskursija, kurios metu gërësimës Castello kurortø prie Adrijos jûros. Èia jûsø laukia nuostabûs smëlio yra pasakæs, kad tai ne miestas, o marmuro, vandens ir oro Estense - D'Este dinastijos pilimi, apjuosta grioviø, su bokðtais ir paplûdimiai, palmiø alëjos, ðvelnus jûrinis klimatas bei paþintis su pasaka, fantazija ant vandens. Apþvalginë ekskursija po dantytomis sienomis, XIIa. romanine - gotikine katedra, þydø Ðiaurës Italija ekskursijø metu. Apgyvendinimas vieðbutyje. Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë, baþnytinës ir bendruomenës pastatais. Iðvykimas á Ravenà. Ravena - Vakarø politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë evangelisto Romos imperijos sostinë. Apþiûrime ankstyvosios krikðèionybës Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, paminklus: San Vitale baþnyèià, Galla Placidia mauzoliejø, 3 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba nemokama buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai, iðvyka á Paduvà ir Vièencà. Atvykimas á Paduvà - Ðv.Antano Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo kanalo Neoniano krikðtyklà, degli Ariani krikðtyklà, Sant Apollinare Nuova miestà. Ðv.Antano bazilika - didinga ðventovë, garsëjanti áspûdin- vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Laisvas laikas, baþnyèià, Dantës kapà. Gráþimas á pajûrio kurortà. Vakarienë. gais bizantiðkais kupolais. Donatelo sukurtas Didysis altorius su kurio metu siûlome paklaidþioti siauromis gatvelëmis, pajusti Nakvynë vieðbutyje. Ðv.Antano stebuklø scenomis, ðventojo palaikø, relikvijø ir kt. jaudinanèià didingo ir spindinèio viduramþiø miesto atmosferà, 8 DIENA. Pusryèiai. Laisva diena poilsiui prie Adrijos jûros. koplyèios. Vienas seniausiø Europoje - Paduvos universitetas, siûlome romantiðkà pasiplaukiojimà gondolomis Venecijos kana- Mëgausitës skaidria, þydra jûra, smëlëtu paplûdimiu. Maþose, kuriame kelias deðimtis metø dirbo garsusis Galilëjo Galilëjus, lais. Gráþimas á pajûrio kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. jaukiose kavinëse ir uþeigëlëse ragausite jûros gërybes, Fruto aikðtë su Radþonës rûmais. Iðvykimas á Vièencà. Vièenca makaronus, italiðkus vynus... Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Adrijos jûros arba mokama garsi tuo, kad ðiame mieste didelæ dalá architektûros paminklø 9 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë á Palmanovà. sukûrë átakingas XVI a. architektas Andrëjus Paladis. Ðv.Lauryno iðvyka á Florencijà* - renesanso kultûros lopðá ir senàjà Paþintis su miestu - tvirtove. Palmanova - tai miestas, ásikûræs gotikinë bazilika, centrinë miesto aikðtë, Teismo rûmai, kitaip dar suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po puikiai iðlikusá forto teritorijoje. Pagrindinë jo dalis - Didþioji aikðtë su jà vadinami Paladijaus bazilika, Kjerikaèio rûmai, Olimpinis teatras - viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas supanèiais valdþios ir miestelënø namais. Apþvalginë ekskursija: seniausias Europoje uþdaras teatras, pastatytas XVI a. Þiûrovø Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir Rotuðë, Sargybos bûstinës pastatas, kurio pirmas aukðtas salëje mediniai suolai primena akmeninius tradicinius graikø ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë - puoðtas arkadomis, Universiteto pastatas, karininkø namai, romënø teatrø po atviru dangumi suolus. Atidarymo proga ðiame þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio kuriuose ákurtas armijos muziejus, pagrindinis aikðtës pastatas teatre buvo rodomas Sofoklio "Karalius Edipas". Gráþimas á durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, Miesto katedra (XVIIa.), kurios fasado niðos puoðtos ðventøjø viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias pajûrio kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir skulptûromis. Iðvykimas á Udinæ, pasiþyminèià ávairia ir 4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba nemokama paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Gráþimas á pajûrio kurortà. stebinanèia architektûra. Centrinë miesto aikðtë, kurioje stovi visos dienos iðvyka á Venecijà bei Venecijos lagûnos salas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. gotikos stiliumi statyta Rotuðë, ðv. Jono koplyèia ir laikrodþio Kelionë á Burano salà - paèià spalvingiausià lagûnos salà. bokðtas, kurio virðuje du bronziniai maurai muða valandas. 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis pie Adrijos jûros arba nemokama Kiekvienas atvykëlis netruks pastebëti unikalià salos architektûrà. Aikðtëje galima apþiûrëti dvi XVIII a. statulas ir kolonà su ðv. Viena ið Burano specifiniø savybiø - tai itin ryðkûs skirtingø spalvø iðvyka á Veronà ir prie Gardos eþero. Iðvykimas á meilës sostinæ Morkaus liûtais. Seniausia miesto baþnyèia - ðv. Marijos katedra. namukai. Burano sala nepalieka abejingø: èia pasijunti kaip rojaus Veronà - Romeo ir Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná Greta aikðtës, pakilus á 26 m aukðèio kalvà, nuo pilies sienø kampelyje, kur senutës susëdæ ant suoliukø siuvinëja ir stebi miesto centrà: amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami atsiveria kvapà gniauþianti miesto panorama. Iðvykimas ið nutrûktgalvius anûkus, èia spalvotø sienø palanges puoðia ne grandioziniai muzikos koncertai bei operø pastatymai, Dþiuljetos Udinës. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. maþiau spalvingi gëliø þiedai, maþakalbiai þvejai gráþta ið jûros, namas su garsiuoju balkonëliu, turgaus ir Sinjorijos aikðtës, 10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá tyliai dþiaugdamiesi savo laimikiu, èia laikas sustoja ir niekas valdovø kapinës, katedra. Kelionë prie Gardos eþero didþiausio gráþimas á Lietuvà. niekur neskuba... Iðvykimas á Murano salà - stiklo lopðá. Dar ir Italijos eþero ir nuostabaus gamtos kampelio. Atvykimas á þavø viduramþiðkà Sirmionës miestelá, ásikûrusá viename ið Gardos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km. KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ NUO 549 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 03 23; 04 20, 27; 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28; 10 05, 12, 26 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 7 vakarienës Italijoje, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, .

.

• kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 EURØ, • plaukimas á Venecijà, plaukimas á Venecijos Lagûnos salas, ávaþiavimo mokestis á Venecijà, vietiniø gidø Grace, Italijoje paslaugos, • Dienos iðvykos á Florencijà kaina ~ 45 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei - sezono metu kaina gali keistis). • Dienos iðvykos á Ferarà ir Ravenà kaina ~ 55 EUR (susirinkus ne maþiau kaip 15 asmenø grupei - sezono metu kaina gali keistis).

.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

34


KELIONËS AUTOBUSU

TINË K

EL I O N Ë!

ARI PAÞ LI

IN

www.gruda.lt

POPU NET 9 VAKARIENËS! VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

VISA SICILIJA, MALTA IR ITALIJA

GRACAS - VENECIJA - BURANAS - MURANAS - PADUVA - ORVIETA - TAORMINA - ETNOS UGNIKALNIS SIRAKÛZAI - MALTA - AGRIGENTAS - MONREALË - PALERMAS - MATERA - URBINA - RAVENA - FERARA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas dabartiniai Ðtirijos þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Aplankome Venecijos lagûnos salas: Burano salà - buvusá þvejø kaimelá su spalvingais namais ir pakrypusia varpine, stiklo dirbiniais garsëjanèià Murano salà. Apþvalginë ekskursija po Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë evangelisto Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai, Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome romantiðkà pasiplaukiojimà gondolomis Venecijos kanalais. Iðvykimas á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Paduvà - ðv. Antano miestà. ðv. Antano bazilika - áspûdinga ðventovë, iðkilusi ant Ðv. Antano Paduvieèio kapo: Donatelo sukurtas Didysis altorius su Ðv. Antano stebuklø scenomis, ðventojo palaikø, relikvijø ir kt. koplyèios. Kelionë á Orvietà - garsø savo Duomo - viena didingiausiø Italijoje romaninio - gotikinio stiliaus katedrø, kur saugomos Eucharistijos stebuklo relikvijos. Kelionë á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Sicilijà. „Italija þemëlapiuose panaði á auliná batà, spiriantá akmená. Taèiau ji niekada jo nenuspirtø, nes tas akmuo - tikras aukso grynuolis. Tai Sicilija didþiausia Vidurþemio jûros sala.” Kelionë link pieèiausios Apeninø pusiasalio dalies per Lacijø, Kampanijà, Bazilikatà ir Kalabrijà. Këlimasis per Mesinos sàsiaurá, jungiantá Tirënø ir Jonijos jûras. Vakare atvykimas á Taorminà - geriausià Sicilijos kurortà prie Jonijos jûros. Paþintis su senuoju Taorminos miestu: antikinis graikø teatras (III a. pr. Kr); ávairiø stiliø XIII - XVII a. katedra; Korvajos rûmai, kur posëdþiaudavæs Sicilijos

parlamentas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë prie Etnos ugnikalnio - aukðèiausio Europos ir vieno didþiausio pasaulyje veikianèio ugnikalnio, kurio aukðtis nuolat kinta. Galimybë keltuvu ir visureigiais pakilti iki kalno virðûnës: lavos ir pelenø laukai, alsuojantys krateriai... Iðvykimas á Sirakûzus - vienà garsiausiø antikinës kultûros centrø, galingiausià senovës graikø uþjûrio kolonijà. Bûtent ðiame mieste III a. pr. Kr. matematikas Archimedas atrado pagrindiná hidrostatiná dësná ir nuogas iðbëgo á gatvæ, ðaukdamas “Eureka”. Apþvalginë ekskursija: miesto katedros aikðtë, archeologinis parkas su gerai iðlikusiu kalvos ðlaite iðkaltu graikø teatru (V a. pr. Kr.), Rojaus latomija su Dionisijaus ausimi. Eurialo pilis svarbiausias iðlikæs senovës graikø gynybinis átvirtinimas. Kelionë link Pozzalo. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba *mokama dienos iðvyka á Maltà. Malta - tai lobiø sala arba tiesiog muziejus po atviru dangumi. Nuo senø laikø savo átakà èia stengësi plësti ávairios tautos, nes kontroliuoti Maltos salynà - tai valdyti visà Vidurþemio jûros regionà. Saloje ðeimininkavo finikieèiai, romënai, arabai, normadai, ispanai. XVI amþiuje saloje ásivieðpatavo Ðv. Jono (Maltos) riteriø ordinas, atneðæs á salà savo kultûrà bei tradicijas. Vykstate á senàjà salos sostinæ - Mdinà, dar vadinamà „tyliuoju miestu“, todël, kad jos siauromis viduramþiø gatvëmis beveik nevaþinëja automobiliai. Tai vienas geriausiai iðlikusiø Europos senoviniø miesteliø. Viduramþiø statiniai stovi greta puoðniø barokinës architektûros statiniø, siauras gatveles ðeðëlyje slepia puoðnûs Maltos kilmingøjø rûmai. Nuo skardþio groþitës atsiverianèia pasakiðka panorama. Paþintis su ðalies sostine, miestu - tvirtove Valeta: Ðv. Elmo fortas, miesto vartai, átvirtinimai ir bastionai, Ðv. Jono katedra, Ordino didþiøjø magistrø rûmai, Ðv. Povilo baþnyèia. Gráþimas á Sicilijà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Agrigentà. Lankymasis áspûdingiausiame Sicilijoje antikinës architektûros komplekse Ðventyklø slënyje: Heros ðventykla su iðlikusiu aukojimo altoriumi, didinga Dzeuso ðventykla, garsëjusi visame graikø pasaulyje, puikiai iðlikusi Santarvës ðventykla, kadangi VI a. buvo paversta krikðèioniø baþnyèia, dar senesnë Heraklio ðventykla ir kiti sanktuarijai. Atvykimas á nedidelá miestelá ðalia Palermo Monrealæ: paþintis su nuostabiausia Italijoje normanine Santa Maria La Nuova katedra (1174 m.). Èia puikiai dera gotikinës langø rozetës ir smailiaarkiai arabiðki langeliai, XII - XIII a.

.

.

.

.

.

.

.

KELIONËS KAINA:

A - 2999 Lt; B - 3219 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 650 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 17 (A); 06 14 (B); 07 19 (B); 08 16 (B); 09 20 (A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 12 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, • 9 vakarienës Italijoje ir Sicilijoje, • keltø bilietai á Sicilijà ir atgal, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

.

35

mozaikos Biblijos temomis ir puoðniausias bei turtingiausias ið visø romaniðkøjø katedrø vidinis kiemas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Sicilijos sostinë - Palermas. Apþvalginë ekskursija mieste: Naujieji vartai - renesansinis paminklas Karolio V apsilankymui Palerme, Karaliðkieji normanø rûmai, daugiau nei ðeðeto amþiø kûrinys - miesto katedra, su porfyro sarkofaguose besiilsinèiais normanø karaliais, Pretorijos aikðtë su monumentaliu manieristiniu fontanu, San Cataldo ðventovë XII a. islamo ir normanø stiliø miðinys. Iðvykimas á Mesinà, këlimasis per Mesinos sàsiaurá á Redþio Kalabrijà. Kelionë link Materos. Nakvynë vieðbutyje.

.

10 DIENA. Pusryèiai. Per Bazilikatos regionà vykstame á unikalø miestà uolose - Materà, kur buvo kuriama daug filmø Biblijos tema, vienas ið jø „Kristaus kanèia“. Nusikeliame á praeitá ir pasivaikðtome senajame - sassi rajone, kuriame þmonës gyveno jau akmens amþiuje. Viskas iðskaptuota uolose: aikðtës, ðuliniai, namai, baþnyèios, net prabangûs rûmai. VIII-XIIIa. olose glausdavosi vienuoliai ið Bizantijos imperijos. Kai kurie Materos olø bûstai virto gana dideliais rûmais ir vienuolynais. Iðvykimas ið Materos. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

.

11 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Urbinà - Raffaello ir Bramante gimtinæ. Casa Natale di Raffaelo - gimtieji Raffaelo rûmai. Graþiausi Italijoje renesansiniai rûmai Palazzo Ducale. Markës meno galerija (P.della Francesca, L.Laurana, Raffaelo darbai). Iðvykimas á Ravenà. Ravena - Vakarø Romos imperijos sostinë V a. Ankstyvosios krikðèionybës paminklai: San Vitale baþnyèia (526-547 m.), Galla Placidia mauzoliejus (430 m.), Neoniano krikðtykla (V a.), degli Ariani krikðtykla (V a.), Sant Apollinare Nuova baþnyèia (V a). Dantës kapas. Iðvykimas ið Ravenos. Kelionë á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

.

12 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ferarà. Ferara - vienas didingiausiø Emilijos Romanijos srities átvirtintø miestø. Castello Estense - D'Este dinastijos pilis, apjuosta grioviø, su bokðtais ir dantytomis sienomis. XII a. romaninë - gotikinë katedra, Katedros muziejus. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Feraros. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje.

.

13 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 8000 km.

.

• kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 - 200 EURØ, • vietiniø gidø paslaugos Grace, Venecijoje, Sicilioje, plaukimas á Venecijà ir lagûnos salas, ávaþiavimo mokestis á Venecijà, • Dienos iðvyka á Maltà (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei. Kaina ~ 450 Lt. Pasikeitus keltø bilietø kainai, keltø grafikui ekskursijos kaina ir diena gali kisti). .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

KORSIKA, SARDINIJA IKI KALJARIO

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEÐ Š BUÈIUOSE IR KELTE!

VIENA - VENECIJA - LIVORNAS - KORSIKOS SALA - (BASTIJA - KORTE - AÞAKSIS - FILITOSA - BONIFAÈIS) - SARDINIJOS SALA - (KAPO KAÈIA IÐKYÐULYS - ALGERAS - SAKARDÞIO TAROS - ORISTANAS - KALJARIS - KALA GONONË - SERA ORIOS - NUORO) - GENUJA - MILANAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, dydþio akmeniniai Filitosos kariai yra áspûdingiausi þmogø Ortobenës kalnø ásikûrusá miestà, kuriame gyveno keletas garsiø Èekijà (Slovakijà). Nakvynë vieðbutyje. vaizduojantys megalitai Korsikoje. Atvykimas á Bonifaèá - Sardinijos literatø, tarp jø ir Nobelio premijos laureatë Gracija Deleda. Paþintis su miestu: Sata aikðtë su ið grindinio kylanèiais 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Austrijos sostinæ Vienà. pieèiausià Korsikos miestà. Paþintis su aukðtutiniu miestu: granito blokais, Ðvè.Mergelës Marijos Snieginës aikðtë su Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, belvederis, Ste-Marie-Majeure, Genujos laikø valdovo rezidencija neoklasicistine katedra, senamiesèio gatveliø labirintai. Kelionë Hofburgas - didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, - Maison du Podestat, St-Jean-Baptiste, Aragono karaliaus link Olbijos uosto. Plaukimas ið Olbijos á Genujæ. Nakvynë kelte. liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos laiptai. Këlimasis per Bonifaèio sàsiaurá á Italijai priklausanèià ávykius, Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, Sardinijos salà. Kelionë vaizdinga Asinaros álankos pakrante link 11 DIENA. Atvykimas á Genujos uostà. Paþintis su miestu - uostu, gotikos ðedevras - Ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto Porto Tores. Nakvynë vieðbutyje. kurá italai vadina „iðdidþiuoju“: seniausias pasaulyje veikiantis simboliu, garsioji Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui ðvyturys La Lanterna, Piazza de Ferrari aikðtë, valdþios rûmai viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á garsø savo grotomis ir atodangomis Palazzo Ducale, Operos teatras, Ðv.Lauryno katedra, K.Kolumbo ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - Kapo Kaèia iðkyðulá, esantá Porto Konte regioniniame parke. namas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti didþiausià Áspûdingieji Kabirolio laiptai (656 pakopos) veda link Neptûno Europoje akvariumà, pasigroþëti miesto panorama ið 60 metrø Rotuðë. Iðvykimas á Italijà. Nakvynë vieðbutyje. grotos. Prieðais - Foradados salos profilis. Atvykimas á Algerà - apþvalgos lifto - Bigo arba pavaikðèioti rytine uosto krantine. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi XII a. pradþioje genujieèiø ákurtà, vëliau aragonieèiø Iðvykimas á Milanà. Nakvynë vieðbutyje. miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti administruotà miestà, garsëjantá savo ispaniðko stiliaus Ðv. Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - senamiesèiu. Paþintis su senàja miesto dalimi: gynybiniai miesto 12 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Milanà. Trumpa paþintis su puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso átvirtinimai, miesto katedra, kurios architektûroje vyrauja miesto centru: didinga penkianavë viena graþiausiø Italijoje altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija Katalonijos gotikos stilius, o portalas aragonietiðkas, Milano katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi - Doþø rûmai - gotikos ðedevras, Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria Ðv.Pranciðkaus baþnyèia (XIV a.), senieji valdovø rûmai. pirminá projekto stiliø. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija, puikûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø Gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. operos ðventovë La Scala - didþiausias Italijoje ir vienas labirintai. Kelionë per Italijà link Livorno uosto. Nakvynë garsiausiø pasaulyje operos teatrø. Iðvykimas ið Milano. Kelionë 8 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Sakardþios Ðvè. Trejybës baþnyèià, vieðbutyje. per Italijà, Austrijà, Èekijà ( Slovakijà). Nakvynë vieðbutyje. pastatytà 1116 m. Pizos romanikos stiliumi. Jos interjerà puoðia 4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Livorno uostà. Plaukimas á vienintelis iðlikæs Sardinijoje XIII a. freskø ciklas. Atvykimas á 13 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà (Slovakijà), Lenkijà. Naktá Prancûzijai priklausantá Korsikos salos Bastijos uostà. Paþintis Taros archeologinæ gyvenvietæ, ákurtà VIII a.pr.Kr. kartaginieèiø ir gráþimas á Lietuvà. su Bastija, Aukðtutinës Korsikos sostine: St.Nicolas ir L'Hotel de 238 m.pr.Kr. uþimtà romënø. Áspûdingos fortifikacijos, drenaþo Ville aikðtës, tvirtovë (XVIa.), Genujos gubernatoriaus rûmai (XIV sistema ir kt. Kelionë á Oristanà, to paties pavadinimo provincijos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km - XVIa.). Kelionë á Kortæ - buvusios Korsikos respublikos sostinæ. sostinæ. Paþintis su senamiesèiu. Laisvas laikas. Kelionë á Kaljará. Paþintis su senamiesèiu: Gaffori aikðtë su paminklu generolui Nakvynë vieðbutyje. J.P.Gaffori ir kovø pëdsakais namø fasaduose, Paoli aikðtë, Apreiðkimo baþnyèia, citadelë (XVa.). Atvykimas á Aþaksá. 9 DIENA. Pusryèiai. Sardinijos sostinë - Kaljaris. Paþintis su aukðtutiniu Kastelo rajonu - Kaljari senamiesèiu: Ðv.Pankracijaus Nakvynë vieðbutyje. bokðtas (XIV a.), Rûmø aikðtë su romanine katedra, turinèia 5 DIENA. Pusryèiai. Aþaksis - Pietø Korsikos departamento pizieèiø, aragonieèiø ir baroko architektûros elementø, ir centras, Napoleono Bonaparto gimtinë. Paþintis su miestu - vicekaraliaus bei arkivyskupo rûmais, Dramblio bokðtas, ðiuolaikinës nacionalinës Korsikos sostine: Notre-Dame de la Ðv.Remigijaus bastionas, nuo kurio atsiveria nuostabûs miesto ir Miséricorde katedra, kurioje buvo pakrikðtytas Napoleonas, apylinkiø vaizdai. Laisvas laikas. Kelionë áspûdinga rytine Napoleono namas - muziejus, kur gimë ir vaikystæ praleido Sardinijos pakrante, ðalia ir per Orosëjos álankos ir Dþenardþentu bûsimasis imperatorius, Feðo rûmø muziejus - Napoleono dëdës nacionaliná parkà. Atvykimas á prie pat parko esantá kurortiná Kala kardinolo Feðo surinkta geriausia ikirenesansinës dailës kolekcija Gononës miestelá prie Tirënø jûros. Nakvynë vieðbutyje. Prancûzijoje po Luvro. Muziejuje yra ir Belinio, Botièelio, Ticiano, Veronezës, Berninio ir kt. kûriniø. Imperatoriðkoji koplyèia - 10 DIENA. Pusryèiai. Lankymasis vienoje ið ypatingiausiø antkapinis paminklas Bonapartui, 1855 m. pastatytas Napoleono Sardinijos áþymybiø - nuragø Sera Orios komplekse, datuojamame 1200- 1000 m.pr.Kr. Nuragai - keistos nupjauto III. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. kûgio konstrukcijos, datuojamos 1500 - 400 m.pr.Kr., buvo 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Aþaksio. Kelionë á Filitosà - pastatytos be jokio riðamojo skiedinio ið milþiniðkø bazalto blokø, prieðistorinæ salos gyvenvietæ: 4000 metø senumo natûralaus atgabentø nuo uþgesusiø ugnikalniø. Atvykimas á Nuoro, prie KELIONËS KAINA:

A - 3399 Lt ; B - 3599 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 850 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 18 (A); 06 15(B); 07 13(B); 09 21(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 11 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, • 1 nakvynë kelte (sëdima vieta), • keltø bilietai marðruto metu: Livorno – Bastija, Bonifaèio – S.Teresa, Olbija – Genuja, • kelionës vadovo paslaugos,

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietiniø gidø paslaugos, plaukimai á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà nuo ~ 100 EURØ. • Vietà dvivietëje ar keturvietëje kajutëje galima uþsisakyti uþ papildomà mokestá.

.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

36


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

LOFOTENØ SALØ MAGIJA PAÞINTIS SU SUOMIJA, ÐVEDIJA IR NORVEGIJOS ÐIAURE IKI NORDKAPO

HELSINKIS - OULANKOS NAC. PARKAS - TANKAVARA - KARASJOKAS - SKARSVOGAS - KIRKEPORTEN UOLA - NORDKAPAS - ALTA - TROMSË - MOLSELVO KRIOKLYS - VESTEROLENO SALYNAS - LOFOTENØ SALOS - NARVIKAS - KIRUNA - ROVANIEMIS - HELSINKIS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà ir þmoniø pieðiniø ant uolø kompleksà. Ði vieta átraukta á UNESCO salø dþiovintos menkës muziejuje (esant galimybei). Nakvynë Estijà. Atvykimas á Talinà. Esant galimybei trumpas pasauliná gamtos ir kultûros paveldo sàraðà. Kelionë fiordø vieðbutyje. pasivaikðèiojimas po Talino senamiestá. Plaukimas keltu á pakrantëmis, groþintis áspûdinga Ðiaurës gamtos harmonija. 9 DIENA. Pusryèiai. Gráþimas á þemyninæ Norvegijos dalá. Helsinká. Nakvynë kelte (kajutëse). Pakylame ~ 400 m. virð Kvënangeno fjordo á plynaukðtæ, nuo Persikeliame per vienà graþiausiø ðiaurinëje Norvegijoje kurios atsiveria pasakiðka panorama. Atvykimas á Tromsæ. 2 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su baltuoju ðiaurës miestu Tysfjorden fiordà. Kelionë á Narvikà - neuþðàlantá, specialiai Arkties vandenyno (Ledjûrio) katedra. Esant galimybei pakilimas Helsinkiu: Uspenskio soboras, jachtø prieplauka, Senato aikðtë ðvediðkai geleþies rûdai perveþti pastatytà uostà. Trumpa paþintis lyno keltuvu á Storsteinen kalnà (420 m.), nuo kur atsiveria (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, su miestu. Iðvykimas á Ðvedijà, pravaþiuojant Abisko nacionaliná fantastiðki miesto ir apylinkiø vaizdai, matoma Tromsdalstindino paminklas imperatoriui Aleksandrui II, Rotuðë, prezidento rûmai), parkà. Atvykimas á Kirunà: rotuðë, medinë baþnyèia, geleþinkelio virðûnë (1238m). Nakvynë vieðbutyje. Esplanada - mëgstamiausia helsinkieèiø pasivaikðèiojimo vieta. . stotis ir bronzinë skulptûra, skirta geleþinkelieèiams. Nakvynë Ðiaurinë krantinë vaizdas á Helsinkio archipelago salas. Marðalo 6 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po „ðiaurës vieðbutyje. Manerheimo prospektas su þymiais pastatais: Suomijos Paryþiumi“, „ledjûrio miestu“ ar „vartais á Arktá“ vadinamà Tromsæ: 10 DIENA. Pusryèiai. Esant galimybei Kirunavaros geleþies parlamento rûmai, Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. turgaus aikðtë, paminklas R. Amundsenui, senoji katedra, rûdos kasyklos lankymas. Paþintis su vis dar veikianèios Suomiø architekto Alvaro Alto sukurti „Finliandijos“ rûmai, Operos ðiauriausia pasaulyje katalikiðka baþnyèia. Ekskursija á Arkties didþiausios pasaulyje geleþies rûdos kasyklos árengimais ir rûmai, unikali granitinëje uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia, „Polaria“ muziejø. Iðvykimas Narviko kryptimi, uþsukant prie muziejumi. Iðvykimas link Suomijos. Rytiniais Skandinavijos originalus paminklas suomiø muzikos genijui - J.Sibelijui. Molselvo krioklio.Vaþiuojate áspûdingu 1002m ilgio tiltu, kalnø ðlaitais bei Norlando plynaukðte kelionë Botnijos álankos Iðvykimas ið Helsinkio, kelionë per Suomijà. Nakvynë vieðbutyje. jungianèiu Norvegijos þemyninæ dalá su didþiausia Norvegijoje kryptimi. Atvykimas á suomiðkosios Laplandijos sostinæ 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Oulankos nacionaliná parkà. apgyvendinta Hiniojos sala priklausanèia Vesteroleno salynui. Rovaniemá, ásikûrusá prie ilgiausios ðalies upës Kemijokio. á Lofotenø salas. Nakvynë vieðbutyje. Þygis pësèiomis Kiutakongos tarpekliu. Kelionë á ðiauræ link Atvykimas Ðiaurës poliarinio rato kirtimas. Kalëdø senelio rezidencijos . Kemijervi ir Sodankyle groþintis besigananèiais ðiaurës elniais. 7 DIENA. Pusryèiai. Lofotenø salos. Kelionë á pieèiausiai salose lankymas. Iðvykimas link Helsinkio. Nakvynë vieðbutyje. Atvykimas á Suomijos Arkties traktà. Ðiaurës poliarinio rato esanèias Reine ir Å gyvenvietes, garsëjanèias fotogeniðkiausiais 11 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Helsinká. Plaukimas keltu á kirtimas. Suomiðkoji Laplandija. Ekskursija á Tankavarà - aukso ir vaizdingiausiais kraðtovaizdþiais. Áspûdingi santykiniai aukðèiai, Talinà. Iðvykimas á Lietuvà. Naktá gráþimas á Lietuvà. ieðkotojø kaimelá - muziejø. Galimybë patiems iðsiplauti aukso smaragdinë pievø þaluma, ávairiaspalviø namø gyvenvietës, grûdeliø. Atvykimas prie Inari eþero antro pagal dydá uþ poliarinio dþiovinama menkë ir kt. Svolveris - salø sostinë. Uþsukate á Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km, rato telkðanèio eþero pasaulyje ir vieno didþiausiø Europoje. „Stebuklingo ledo“ galerijà, kurioje, skambant muzikai, nuplaukiama ~160 km. Nakvynë vieðbutyje. eksponuojamos ledo skulptûros, pasakojanèios salø gyventojø 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Norvegijà. Karasjokas - samiø istorijà. Ekskursija á Vikingø muziejø Borge, kuriame buvo sostinë. Ekskursija á Samiø muziejø. Lakselv gyvenvietë. atkastas didþiausias Skandinavijoje vikingø vado namas. Pasiekiami Arktiniai vandenys. Kelionë Porsangerio fiordo Muziejus lankytojus susipaþindina su vikingø buitimi, paproèiais, pakraðèiu. Sustojimas Skarsvoge, kuris laikomas labiausiai á amatais... Kelionë á nedidelá, unikalø þvejø kaimelá Nusfjordà, ðiauræ nutolusia þvejø gyvenviete pasaulyje. Trumpas þygis garsëjantá vaizdingomis apylinkëmis. Nakvynë vieðbutyje. . pësèiomis iki Kirkeporten uolos, vadinamos vartais á Nordkapà. 8 DIENA. Pusryèiai. Poilsio diena Lofotenø salose. Siûlome Viena ið kelionës kulminacijø. Atvykimas á Nordkapà - ðiauriausià (pasirinktinai pagal pageidavimà ir priklausomai nuo oro sàlygø): Europos þemyno taðkà ir Nordkapo centro lankymas. Ðiauriauþvejybà Vestfjorde (èia geriausios menkiø þvejybos vietos sias Europoje paðtas, koplyèia, restoranas, suvenyrø kioskai, pasaulyje), kurios metu pasijusite tikrais Lofotenø salø þvejais; 0 panoraminis filmas apie Nordkapà 180 ploèio ekrane, galimybë kruizà per vienà galingiausiø pasaulyje Malstremo sûkurá apþiûrint ásigyti vardiná Nordkapo paþymëjimà. Nakvynë vieðbutyje. rytinæ salø dalá, groþintis nuostabia gamta, pakrantëse perinèiais .

.

.

.

.

.

.

5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas Tromsës kryptimi. Atvykimas á paukðèiais; pasivaikðèiojimà po kalnus eþero pakrante stebint Altà. Jos apylinkëse pamatysime poledynmetyje èia gyvenusiø salø augmenijà ir apylinkiø kraðtovaizdá; apsilankymà Lofotenø .

KELIONËS KAINA:

3199 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ DVIVIETÁ KAMBARÁ NUO 600 Lt (esant galimybei uþsakyti). .

IÐVYKIMAS: 2013 06 20; 07 05, 17; 08 15 . .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës vieðbuèiuose arba nameliuose su pusryèiais, • kelto bilietai Talinas - Helsinkis - Talinas, • 1 nakvynë 4-vietëse kelto kajutëse (su pusryèiais arba pusryèiø paketu), • kelionës vadovo paslaugos,

37

• ekskursinë programa, • mokestis uþ tunelá á Nordkapà ir atgal.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EUR, ~ 900 NOK (Norvegiðkø kronø), ~ 400 SEK (Ðvediðkø kronø) • þvejyba ir kruizas ~ 700 NOK. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ŠIOS KELIONËS ATMINTINËS!

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

NORVEGIJA - ÐVEDIJA - DANIJA

STOKHOLMAS - OSLAS - FOSLI KANJONAS - BERGENAS - SOGNËS FIORDAS - JOSTEDALO LEDYNAS - JOTUNHEIMENO NAC. PARKAS - GEIRANGERIO FIORDAS - LILEHAMERIS - KOPENHAGA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. A) Kelionë per Latvijà pësèiomis Fosli kanjonu (1 - 2 val.). Poilsis gamtoje. Këlimasis kalnà“ - Dalsnibà (esant palankioms oro sàlygoms). Sustojimas (Estijà). Vakare keltas ið Rygos (Talino) á Stokholmà. B) Kelionë keltu per Eidfiordà ið Brimnes á Bruravik. Kelionë palei Geirangerio kaimelyje arba garsiajame Ereliø kelyje. Keltas ið per Lenkijà. Vakare keltas ið Gdansko á Nynashamnà. Nakvynë Hardangerio fiordà. Trumpas sustojimas Norheimsunde ðalia Eidsdal á Linge. Kelionë á Trolandijà, paslaptingø troliø kraðtà, kelte (kajutëse). krioklio. Atvykimas á Bergenà, miestà, iðsidësèiusá tarp septyniø leidimasis garsiuoju Troliø keliu. Kelionë link nakvynës vietos. 2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po kalnø, vadinamà "vartais á fiordø karalystæ", E.Grygo gimtinæ. Nakvynë vieðbutyje. Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà "Ðiaurës Apþvalginë ekskursija po senamiestá: viduramþiø pirkliø kvartalas 7 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á 1994 metø þiemos olimpiniø Venecija". Ekskursija po miestà: Rotuðë, kur kasmet vyksta - Brygenas, Rozenkranco bokðtas, Ðv.Marijos baþnyèia. þaidyniø miestà Lilehamerá. Grupës pageidavimu lankomas Nobelio premijos laureatø banketai, siauros ir jaukios Nakvynë vieðbutyje. etnografinis muziejus Maihaugene, Transporto muziejus, senamiesèio (Gamla Stan) gatvelës, karaliø rûmai, parlamentas. 5 DIENA. Pusryèiai. Ekskursijos po Bergenà tæsinys: pasikëlimas norvegø dailës muziejus (pasirinktinai). Kelionë link Oslo palei Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje funikulieriumi á 320 m aukðtá arba keltuvu á 642 m aukðtá, miesto didþiausià Norvegijoje Mjosos eþerà. Kelionë per Norvegijà, karaliðkojo laivo "Vaza" muziejus. Iðvykimas á Oslà, Norvegijos panorama, þuvø turgus senojoje prieplaukoje. Lankome Bergeno Ðvedijà. Nakvynë vieðbutyje. sostinæ. Kelionë per pietø Ðvedijà. Pravaþiuojame didþiausià akvariumà-muziejø arba esant galimybei E.Grygo namà-muziejø Skandinavijoje Venerno eþerà. Netoli Oslo kertame didþiausià Troldhaugene. Iðvykimas ið Bergeno. Ypaè áspûdinga kelio 8 DIENA. Pusryèiai. Išð ryto keltas (arba tiltas) išð ŠÐvedijos á Danijà. Norvegijos upæ Glomà. Vëlai vakare atvykimas á Oslà. atkarpa nuo Trengereit iki Voso. Plaukimas laivu giliausiu ir Kelionë á Kopenhagà. Apþvalginë ekskursija po miestà pësèiomis: Nakvynë vieðbutyje. ilgiausiu Norvegijoje Sognës fiordu ið Gudvangeno á Kaupangerá. "Undinëlës" skulptûra, Gefiono fontanas, Amalienburgo rûmai, Christiansburgo rûmai, Rotušðë, Tivoli parkas. Po pietø keltas A) išð 3 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Oslà: rotuðë, Akershus tvirtovë Vykstame link Lustrafiordo turistinio miestelio Gaupnës. Toliau Ystad á Lenkijà; B) ið Karlshamno (ŠÐvedija) á Klaipëdà. Nakvynë ir krantinë, katedra, parlamentas, nacionalinis teatras, vaþiuojame link didþiausio Norvegijoje Jostedalo ledyno kelte (kajutëse). universitetas, karaliø rûmai ir parkas. Vikingø laivø, Kon-Tikio ir Nigardos ledo lieþuvio. Pasigërëjæ smaragdiniais ledo plyðiais 9 DIENA. Ið ryto atvykimas A) á Swinoujscie, kelionë per Lenkijà, Ra-2, poliarinio laivo "Fram", Nacionalinio ar E. Munko muziejø keliaujame á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. lankymas (pasirinktinai). Garsusis Vigelando skulptûrø parkas. 6 DIENA. Pusryèiai. Ryte kelionë Sognefjelo kalnø keliu link naktá gráþimas á Lietuvà; B) á Klaipëdà. Iðvykimas á Geilo. Unikalus ir áspûdingas Norvegijos kraðtovaizdis: vienos áspûdingiausiø Norvegijoje kalnø zonø - Jotunheimeno Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4600 km. kalnai, kriokliai, uolos, þali slëniai, ramios kaimo gyvenvietës. nacionalinio parko, kuriame stûkso 27 aukðèiausios ðalies Pravaþiuojame þiemos ir vasaros turizmo centrà Golà. Nakvynë virðûnës. Poilsis kalnuose. Iðvykimas á Strynà per Lomà (XIIIa. PASTABA: pageidaujantys gali skristi iki Stokholmo arba Oslo, vieðbutyje. baþnyèia), Bismo, Donfosà (trumpas sustojimas ties dviejø prisijungti prie grupës, drauge keliauti po Norvegijà, po to atgal 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bergenà. Sustojimas ties pakopø upës slenksèiu - kriokliu), Grotli, Erdal. Kelionë link paties skristi ið Oslo, Kopenhagos arba Stokholmo. garsiuoju Voringo kriokliu (kritimo aukðtis 182 m). Iðvyka graþiausio Norvegijoje Geirangerio fiordo. Pasikëlimas á „Dievø Priemoka nuo 800 Lt. (priklausomai nuo aviabilietø kainos).

KELIONËS KAINA:

nuo 2649 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 949 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 06 22; 07 03, 13, 26; 08 10, 15

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • keltø bilietai Ryga-Stokholmas ir Ystad-Swinoujscie (arba Karlshamnas-Klaipëda)**, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 3 keltø bilietai marðrute, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • plaukimas Sognës fiordu ið Gudvangeno á Kaupangerá ~300 NOK (Norvegiðkø kronø), • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 200 SEK (Ðvedijos kronø), ~ 600 NOK (Norvegiðkø kronø), ~250 DKK (Danijos kronø), • ** vieta kajutëje uzsakoma uz papildomà mokestá, pasirinkus kajutës kategorijà (zr.www.gruda.lt). .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

DËL TVARKARAÐÈIO IR KELTØ LINIJØ PAKEITIMØ, KELTØ IÐPLAUKIMO/ATPLAUKIMO VIETOS IR DATOS GALI KEISTIS. .

PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ŠIOS KELIONËS ATMINTINËS!

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

38


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

NORVEGIJA - ÐVEDIJA

RUNDALË - RYGA - STOKHOLMAS - OSLAS - HARDANGERIO PLYNAUKÐTË - VORINGO KRIOKLYS - BERGENAS - SOGNËS FIORDAS - BRIKSDALO LEDYNAS - GEIRANGERIO FIORDAS TROLSTIGENAS - LILEHAMERIS 1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Atvykimas á Rundalës rûmø Mobiodal kanjonà leidþiamës link Brimnes. Këlimasis keltu per 4 DIENA. Pusryèiai. Anksti ryte, aplankæ Bergeno þuvø turgø ansamblá, vienà þymiausiø baroko stiliaus statiniø ðalyje, Latvijoje Hardangerio fiordo atðakà. Atvykimas á Bergenà, miestà, iðvykstame link ilgiausio ir giliausio pasaulyje Sognës fiordo pro dar vadinamà maþuoju Versaliu. Tai buvusi Kurðo hercogo E. iðsidësèiusá tarp septyniø kalnø, vadinamà "vartais á fiordø Gudvangenà, Flom, Aurlandà. Pravaþiuojame ilgiausiu Europoje J.Birono vasaros rezidencija. Jûsø akis dþiugins rûmai ir parkas, karalystæ", E.Grygo gimtinæ. Apþvalginë ekskursija po miesto - Laerdalo tuneliu. Këlimasis keltu per Sognës fiordo atðakà. kurio forma primena penkiø spinduliø saulæ. Kelionë á Rygà. Esant uosto senamiestá. Pasikëlimas funikulieriumi á 320 m aukðtá arba Atvykimas prie áþymiojo Briksdalo ledyno. Pasivaikðèiojimas galimybei apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir keltuvu á 642 m aukðtá, nepakartojama miesto panorama. pësèiomis ypaè áspûdingame kalnø rajone: kriokliai, kalnø upeliai, snieguotos virðûnës, ledo lieþuviai. Iðvykimas á nakvynës vietà. gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas - “Juodagalviø” gildijos 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë link paties graþiausio Norvegijoje namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji Geirangerio fiordo. Sustojimas Geirangerio kaimelyje arba miesto gildijos, “namas su katinu”. Vakare keltas ið Rygos á garsiajame Ereliø kelyje. Keltas per Nordalio fiordà ið Eidsdal á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø Linge. Kelionë á Trolandijà, paslaptingø troliø kraðtà. Troliø namai kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, Trolstigenas. Leidimasis garsiuoju Troliø keliu, apsuptu restoranai, barai, kazino. Nuostabûs kraðtovaizdþiai artëjant prie milþiniðkø kalnø, iðraiþytø serpantinais. Kelionë per Dombas link Ðvedijos krantø. Nakvynë kelte (kajutëse). Lilehamerio. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Ið Stokholmo iðvykimas á Norvegijos sostinæ Oslà. 6 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Lilehamerá. Paþintis su 1994 Kelionë per pietø Ðvedijà. Pravaþiuojame didþiausià metø þiemos olimpiniø þaidyniø centru: Olimpinis parkas, ið kurio Skandinavijoje Venerno eþerà ir prie jo esanèius miestus, vidinius atsiveria áspûdinga miesto ir Mjosos eþero panorama. Grupës ðalies uostus. Atvykimas á Norvegijos sostinæ Oslà. Ekskursija po pageidavimu lankomas etnografinis muziejus Maihaugene, miestà: Akershus tvirtovë ir krantinë, rotuðë, judriausia Transporto muziejus, norvegø dailës muziejus (pasirinktinai). Norvegijoje Karlo Johano pësèiøjø gatvë, neoklasicistiniai karaliø Iðvykimas ið Lilehamerio, kelionë link Oslo palei didþiausià rûmai, universiteto pastatø ansamblis, parlamento rûmai. Laisvas Norvegijoje Mjosos eþerà. Kelionë per Norvegijà, Ðvedijà. laikas Karlo Johano pësèiøjø gatvëje. Esant galimybei, Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. aplankome garsøjá Vigelando skulptûrø parkà, kuriame 212 7 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë skulptûrø vaizduoja gyvenimo ciklà. Nakvynë vieðbutyje. ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai 3 DIENA. Pusryèiai. Ekskursijos po Oslà tæsinys: Vikingø laivø, vadinamà "Ðiaurës Venecija". Ekskursija po miestà: Rotuðë, kur Kon-Tikio ir Ra-2, poliarinio laivo "Fram" muziejus, aplankome kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, siauros ir garsøjá Vigelando skulptûrø parkà, kuriame 212 skulptûrø jaukios senamiesèio (Gamla Stan) gatvelës, karaliø rûmai, vaizduoja gyvenimo ciklà. Iðvykimas á Bergenà. Unikalus ir parlamentas. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á áspûdingas Norvegijos kraðtovaizdis: kalnai, kriokliai, uolos, þali Rygà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø slëniai, ramios kaimo gyvenvietës. Pravaþiuojame þiemos ir kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, vasaros turizmo centrà Golà. Kelionë per Hardangerio restoranai, barai, kazino. Nakvynë kelto kajutëse. plynaukðtæ link Bergeno. Stebime, kaip keièiasi gamta, pakylame 8 DIENA. Kelionë per Latvijà. Gráþimas á Lietuvà. iki tundros, susipaþástame su tundrine augalija (berþeliais keruþiais, tekðëmis). Pakeliui aplankome Voringo krioklá ir palei Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4100 km. KELIONËS KAINA:

1989 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ TRIVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt PRIEMOKA UÞ DVIVIETÁ KAMBARÁ NUO 300 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 800 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 06 15, 22; 07 06, 20; 08 03, 17

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës su pusryèiais 4-vieèiuose kambariuose, • 2 nakvynës keltuose 4-vietëse kajutëse, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

39

• kelionës dokumentø sutvarkymas. . Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 500 NOK (Norvegijos kronø), ~ 200 SEK (ŠÐvedijos kronø), ~ 7 LVL (Latvijos latø), • patalynës uþvalkalai nakvynës vietose ~ 150 Lt(galima veþtis savo). .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

DËL TVARKARAÐÈIO IR KELTØ LINIJØ PAKEITIMØ, KELTØ IÐPLAUKIMO/ATPLAUKIMO VIETOS IR DATOS GALI KEISTIS. .

PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ÐIOS KELIONËS ATMINTINËS!

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

NORVEGIJA

RUNDALË - STOKHOLMAS -OSLAS - LILEHAMERIS - GUDBRANDSDALIO IR ROMSDALIO SLËNIAI - TROLANDIJA - STIGO KRIOKLYS - NURDALIO FIORDAS - ERELIØ KELIAS -GEIRANGERIS DALSNIBAS - BRIKSDALO LEDYNAS - SOGNEFJELO KALNØ KELIAS - JOTUNHEIMENO NAC. PARKAS - LOMAS 1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà Vykstame á Bygdoi pusiasalá, kur pasirinktinai aplankomi Vikingø 5 DIENA. Pusryèiai. Ryte kelionæ tæsiame Sognefjelo kalnø keliu. aplankant Rundalæ. Vakare keltas ið Rygos á Stokholmà. Ávairios laivø, Kon-Tikio ir Ra-2, poliarinio laivo "Fram" muziejai. Po pietø Tai aukðèiausias kalnø kelias Ð. Europoje. Jis vinguriuoja pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, iðvykstame link Andalsnes palei didþiausià Norvegijoje Mjosos áspûdinga kalnø zona - Jotunheimeno nacionaliniu parku, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, eþerà. Pravaþiuojame Lilehamerá, uþsukdami prie þiemos 1994 kuriame stûkso 27 aukðèiausios ðalies virðûnës. Sustojame barai, kazino. Nuostabûs kraðtovaizdþiai artëjant prie Ðvedijos metø olimpiniø þaidyniø centro. Groþëdamiesi besikeièianèiu Lomo miestelyje, kur apþiûrime vienà ið seniausiø Norvegijoje krantø. Nakvynë kelte (kajutëse). reljefu, palei sraunià Lageno upæ keliaujame áspûdingais ràstiniø baþnyèiø (norvegiðkai “stavkyrke“); aplankome Gudbrandsdalio ir Romsdalio slëniais. Nakvynë vieðbutyje. Fossheimo akmenø centrà, kur ásikûræs geologijos muziejus. 2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Pasigroþëjæ nuostabiais kalnø vaizdais vykstame link Oslo á Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà "Ðiaurës 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á legendomis apipintà Trolandijà. nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Venecija": Rotuðë, kur kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø Pakilsime garsiuoju serpantininiu Troliø keliu, kurá supa milþiniðki banketai, siauros ir jaukios senamiesèio (Gamla Stan) gatvelës, kalnai “uþburtieji Troliai”. Groþësimës Stigo kriokliu, krentanèiu ið 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Stokholmà. Netoli Oslo kertame karaliø rûmai, parlamentas. Esant galimybei, grupës pageidavimu 320m aukðèio. Pravaþiavæ Trolandijà, kelsimës per Nurdalio didþiausià Norvegijos upæ Glomà. Pravaþiuojame didþiausià lankome populiariausià Skandinavijoje karaliðkojo laivo „Vaza“ fiordà ið Linge á Eidsdal. Kelionë link paties graþiausio Norvegijoje Skandinavijoje Venerno eþerà ir prie jo esanèius miestus, vidinius muziejø. Iðvykimas á Oslà, Norvegijos sostinæ. Kelionë per pietø Geirangerio fiordo. Nusileidimas serpantininiu Ereliø keliu, ðalies uostus. Stebime besikeièiantá Skandinavijos kraðtovaizdá. trumpas sustojimas Geirangerio kaimelyje. Pasikëlimas á „Dievø Vakare keltu iðplaukiame ið Stokholmo á Rygà. Nakvynë kelto Ðvedijà. Vëlai vakare atvykimas á Oslà. Nakvynë vieðbutyje. kalnà“ - Dalsnibà (esant palankioms oro sàlygoms). Kelionæ kajutëse. 3 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Oslà: Rotuðë, tæsiame link Briksdalo ledyno. Pasivaikðèiojimas pësèiomis (1,5 Akershus tvirtovë ir krantinë, katedra, parlamentas, nacionalinis - 2 val.) ypaè áspûdingame kalnø rajone: kriokliai, kalnø upeliai, 7 DIENA. Kelionë per Latvijà. Gráþimas á Lietuvà. teatras, universitetas, karaliø rûmai ir parkas. Laisvas laikas Karlo snieguotos virðûnës, ledo lieþuviai. Iðvykstame á nakvynës vietà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3800 km. Johano pësèiøjø gatvëje. Garsusis Vigelando skulptûrø parkas. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

1799 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ TRIVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt PRIEMOKA UÞ DVIVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 700 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 06 29; 07 13, 27; 08 10, 24

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës keltuose 4 - vietëse kajutëse, • 4 nakvynës su pusryèiais 4-vieèiuose kambariuose, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 7 LVL (Latvijos latai), ~ 150 SEK (Ðvedijos kronø), ~ 450 NOK (Norvegijos kronø), • patalynës uþvalkalai nakvynës vietose ~ 130 Lt (galima veþtis savo).

.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

.

DËL TVARKARAÐÈIO IR KELTØ LINIJØ PAKEITIMØ, KELTØ IÐPLAUKIMO/ATPLAUKIMO VIETOS IR DATOS GALI KEISTIS.

PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ÐIOS KELIONËS ATMINTINËS!

.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

40


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VIENA IR AUSTRIJOS ALPËS

VIENA - KAPRÛNAS - AUKÐTUTINIO TAUERNO NAC. PARKAS - BAD HOFGAÐTEINAS - LICHTENÐTEINO TARPEKLIS - ZALCBURGAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos, kelionë per Lenkijà, autobusu. “Þvilgsnis á áspûdingà Alpiø pasaulá” Aukðtutinio Slovakijà (Èekijà). Trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Tauerno nacionaliniame parke prie aukðèiausio Austrijoje kalno Grosgloknerio (3798 m). Kelionë labiausiai turistø mëgiamu, 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Vienà - imperatoriðkosios áspûdingu kalnø panoraminiu keliu, nutiestu prieð 70 metø, pro prabangos, elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po nepaprasto groþio Austrijos Alpes. Kylant „ledynø keliu“ jus senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius, Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, gotikos ðedevras - ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu, garsioji Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. Iðvykimas á Grinzingo vyndariø rajonà. Lankymasis tipiðkoje „Heuriger“ tavernoje, kurioje galësite paragauti Vienos deðreliø, tauræ vietinio vyno, tradicinio obuoliø ðtrudelio su puodeliu puikios austriðkos kavos. Iðvykimas ið Vienos. Kelionë á kalnø kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

3 DIENA. Pusryèiai. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Kaprûnas. Pasikëlimas lyno keliu á Alpiø centrà, esantá 2452 m aukðtyje. Grupës pageidavimu pasikëlimas á “Kitzsteinhorn” virðûnæ (3023 m) ir pasivaikðèiojimas kalno tuneliu iki panoraminës aikðtelës, kur atsiveria didinga kalnø panorama. Po to Jûsø laukia áspûdinga kelionë á kalnus. Vaþiuosite kalnø autobusiuku, kelsitës didþiausiu Europoje atviru funikulieriumi, eisite pësèiomis iki aukðtai kalnuose esanèio Kaprûno kalnø slënio, kuriame ryðkia smaragdo spalva þëri du eþeriukai suspausti snieguotø virðûniø. Apþiûrime 2040 metrø aukðtyje esanèius Kaprûno vandens rezervuarus. Pasivaikðèiojimas pësèiomis po kalnus, kur aká dþiugins alpinës pievos, eþerai ir snieguotos kalnø virðûnës. Poilsis kalnuose. Vakare groþimës Krimlo kriokliu, krentanèiu ið 1460 m aukðèio. Tai nuostabus vandens stichijos ðëlsmas, stebimas nuo apþvalgos aikðteliø. Gráþimas á kalnø kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

KELIONËS KAINA:

A - 949 Lt; B - 999 Lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 299 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 25(A); 06 01(A), 08(A),15(B), 22(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 10(B), 17(B), 24(B), 31(B); 09 07(A) .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës su pusryèiais vieðbuèiuose, pensione (3 ið jø kalnø kurorte), • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

41

5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Zalcburgà. Pakeliui pasivaikðèiojimas Lichtenðteino tarpeklyje árengta turistine trasa. Kabanèios uolos ir tiltai, po jais ðniokðèiantys kriokliai - tai gniauþiantis kvapà gamtos ir þmogaus rankø darbo ðedevras. Atvykimas á Zalcburgà - vienà graþiausiø pasaulio miestø, klasikinës muzikos gerbëjø Mekà. Paþintis su Mocarto miestu: Mirabelës sodas, skendintis gëlëse ir veðlioje þalumoje, nykðtukø parkas, vyskupø rûmai. Pasivaikðèiojimas viena graþiausiø Europos senamiesèio gatviø „Getreidegasse“ . Èia þvilgsná patraukia ne tik originalios iðkabos, iðlikusios ant senøjø namø dar nuo XVI amþiaus, bet ir jaukûs vidiniai kiemeliai. Mocarto namas - muziejus, miesto Katedra (pastatyta ankstyvojo baroko stiliumi), paminklas Mocartui. Ðv.Petro vienuolyno kompleksas su baþnyèia, kapinaitëmis ir katakombomis. Miesto pilis - didþiausia iðlikusi Europoje tvirtovë. Nepakartojama miesto ir já supanèiø Alpiø kalnø panorama nuo tvirtovës sienø. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti vienà seniausiø vyniniø Europoje, paragauti prelatiðko vyno. Iðvykimas ið Zalcburgo. Kelionë per Austrijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

4 DIENA. Pusryèiai. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Iðvyka Nuolaidas sekite www.gruda.lt

dþiugins trumpi sustojimai apþvalgos aikðtelëse, nuo kuriø atsiveria vaizdai á aukðèiausias Austrijos Alpiø virðûnes, kalnø eþeriukus, ledynø lieþuvius. Atvykimas prie Grosgloknerio kalno ir Pasterzë ledyno. Nusileidimas funikulieriumi nuo Franco Josefo apþvalgos aikðtelës, pasivaikðèiojimas pësèiomis po ledynà, kur pajusite stingdantá ledo ðaltá, pasigroþësite tik kalnams bûdingais gyvûnais: kalnø oþiais, meiliaisiais ðvilpikais, aukðtikalniø strazdais, kalnø ereliais... Grupës pageidavimu þygis kalnuose: keliausite ledyno lieþuviu pro vandens saugyklas, groþintis nuostabia snieguotø kalnø virðûniø ir ledyno panorama (grupæ lydá vietinis instruktorius uþ papildomà mokestá). Iðvyka á Bad Hofgaðteinà, vienà garsiausiø terminiais vandenimis Austrijos kurortø. Maudynës terminiuose baseinuose po atviru dangumi. Gráþimas á kalnø kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietinio gido paslaugos Vienoje ~70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

• Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; • Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus, kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

AUSTRIJOS ALPËS

ZALCBURGAS - CEL AM ZË - KAPRÛNAS - AUKÐTUTINIO TAUERNO NAC. PARKAS - BAD HOFGAÐTEINAS - VERFENAS - HOENVERFENO PILIS - LICHTENÐTEINO TARPEKLIS - HALÐTATAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 3 DIENA. Pusryèiai. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. dangumi. Gráþimas á kalnø kurortà. Nakvynë vieðbutyje, Èekijà, trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Kaprûnas. Pasikëlimas lyno keliu á Alpiø centrà, esantá 2452 m pensione. aukðtyje. Grupës pageidavimu pasikëlimas á “Kitzsteinhorn” 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Austrijà. Atvykimas á Zalcburgà - virðûnæ (3023m) ir pasivaikðèiojimas kalno tuneliu iki 5 DIENA. Pusryèiai. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Iðvyka á vienà graþiausiø pasaulio miestø, klasikinës muzikos gerbëjø panoraminës aikðtelës, kur atsiveria didinga kalnø panorama. Po Verfenà - “Ledo milþinø karalystæ”. Pasikëlimas á 1641 m Mekà: Mirabelës sodas, skendintis gëlëse ir veðlioje þalumoje, to Jûsø laukia áspûdinga kelionë á kalnus. Vaþiuosite kalnø aukðtyje esantá ledo urvà. Tai didþiausias pasaulyje ledo urvas (42 nykðtukø parkas, vyskupø rûmai. Pasivaikðèiojimas graþiausia autobusiuku, kelsitës didþiausiu Europoje atviru funikulieriumi, km ilgio), pribloðkiantis ledo simfonijos didybe, ðaltu groþiu, kurio senamiesèio gatve - “Getreidegasse”, namas, kuriame gimë eisite pësèiomis iki aukðtai kalnuose esanèio Kaprûno kalnø áspûdá sustiprina fantastiðko dydþio ledo masyvai. Po pietø austrø muzikos genijus Mocartas, miesto Katedra (pastatyta slënio, kuriame ryðkia smaragdo spalva þëri du eþeriukai ekskursija po Hoenverfeno pilá, pastatytà ant staèios kalvos 1077 ankstyvojo baroko stiliumi), Mocarto paminklas, Ðv.Petro suspausti snieguotø virðûniø. Apþiûrime 2040 metrø aukðtyje m. Tai milþiniðka tvirtovë, ásikûrusi Salzach upës slënyje. Dresuotø vienuolynas ir kapinaitës, ásikûrusios kalno papëdëje, miesto esanèius Kaprûno vandens rezervuarus. Pasivaikðèiojimas plëðriøjø paukðèiø (sakalø) pasirodymas pilies kieme, kurio metu pilis - didþiausia iðlikusi Europoje tvirtovë, pasikëlimas pësèiomis po kalnus, kur aká dþiugins alpinës pievos, eþerai ir groþësitës tauriøjø paukðèiø kerinèiu skrydþiu dangaus platybëse. funikulieriumi, miesto panorama nuo tvirtovës sienø. Laisvas snieguotos kalnø virðûnës. Poilsis kalnuose. Vakare groþimës Pakeliui pasivaikðèiojimas Lichtenðteino tarpeklyje árengta laikas, kurio metu siûlome aplankyti vienà seniausiø vyniniø Krimlo kriokliu, krentanèiu ið 1460 m aukðèio. Tai nuostabus turistine trasa. Kabanèios uolos ir tiltai, po jais ðniokðèiantys Europoje, paragauti prelatiðko vyno. Kelionë á kalnø kurortà. vandens stichijos ðëlsmas, stebimas nuo apþvalgos aikðteliø. kriokliai - tai gniauþiantis kvapà gamtos ir þmogaus rankø Nakvynë vieðbutyje, pensione. darbo ðedevras. Gráþimas á kalnø kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione. P.S. Pageidaujantiems vietoj Verfeno ledo urvo ir Hoenverfeno 4 DIENA. Pusryèiai. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Iðvyka pilies diena skirta plaukiojimui baidarëmis arba plaustais autobusu. “Þvilgsnis á áspûdingà Alpiø pasaulá” Aukðtutinio (vadovaujant vietiniams instruktoriams) - kaina nuo 50 Eurø. Tauerno nacionaliniame parke prie aukðèiausio Austrijoje kalno - Nakvynë vieðbutyje, pensione. Grosgloknerio (3798 m). Kelionë labiausiai turistø mëgiamu, áspûdingu kalnø panoraminiu keliu, nutiestu prieð 70 metø, pro 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Halðtatà. Halðtatas - viena nepaprasto groþio Austrijos Alpes. Kylant „ledynø keliu“ jus seniausiø Austrijos gyvenvieèiø, menanti druskø kasyklø laikus. dþiugins trumpi sustojimai apþvalgos aikðtelëse, nuo kuriø Romantið-kas miestelis ásikûræs didingø kalnø apsuptyje, prie atsiveria vaizdai á aukðèiausias Austrijos Alpiø virðûnes, kalnø didþiulio kalnuose esanèio eþero. Halðtatas áspûdingas kriokliu, eþeriukus, ledynø lieþuvius. Atvykimas prie Grosgloknerio kalno ir krentanèiu vos ne ant namø stogø, siauromis gatvelëmis, Pasterzë ledyno. Nusileidimas funikulieriumi nuo Franco Josefo snieguotomis kalnø virðûnëmis. Laisvas laikas. Pasiplaukiojimas apþvalgos aikðtelës, pasivaikðèiojimas pësèiomis po ledynà, kur laiveliu, esant galimybei maudynës eþere. Kelionë per Austrijà, pajusite stingdantá ledo ðaltá, pasigroþësite tik kalnams Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. bûdingais gyvûnais: kalnø oþiais, meiliaisiais ðvilpikais, aukðtikalniø strazdais, kalnø ereliais... Grupës pageidavimu þygis 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á kalnuose: keliausite ledyno lieþuviu pro vandens saugyklas, Lietuvà. groþintis nuostabia snieguotø kalnø virðûniø ir ledyno panorama (grupæ lydá vietinis instruktorius uþ papildomà mokestá). Iðvyka á Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km. Bad Hofgaðteinà, vienà garsiausiø terminiais vandenimis Austrijos kurortø. Maudynës terminiuose baseinuose po atviru KELIONËS KAINA:

1099 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 499 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose, pensione su pusryèiais (4 ið jø kalnø kurorte), • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 - 150 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; • Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus, kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ. Pastaba: galimas 6d./5n. variantas (þr. www.gruda.lt)

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

42


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

AUSTRIJOS IR ITALIJOS ALPËS

DIURÐTEINAS - KRUIZAS DUNOJAUS UPE - MELKAS - BERCHTESGADENO NAC. PARKAS - AUKÐTUTINIO TAUERNO NAC. PARKAS - DOLOMITINËS ALPËS - CORTINA D'AMPEZO

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, autobusiuku keliaujame áspûdingu 6,5 km ilgio uolø keliu iki kalnø Èekijà, trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. terasos, esanèios 1710 m aukðtyje. Nuo èia 124 m ilgio tunelis 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë Dunojaus slëniu aplankant veda tiesiai á kalno gelmes iki lifto, kuriuo pakilus 124m aukðtyn Diurðteinà - senoviná vyndariø miestelá. Vietinio vyno degustacija. patenkama á patá „Erelio lizdà. Kelðtaino namas, „Akmeninës Plaukimas laivu Dunojumi iki Melko. Nuo laivo denio atsiveria gerklës namas“ arba „Erelio lizdas“ - tai reprezentacinë Adolfo puiki panorama á pakrantëse iðsidësèiusius miestelius, Hitlerio (1889 - 1945) buveinë, kurioje jis priiminëdavo uþsienio vienuolynus, buvusiø gynybiniø piliø griuvësius, vynuogynais sveèius, bet niekuomet nëra èia gyvenæs. Namas pastatytas 1834 apaugusias kalvas. Norintys gali papietauti laive. Atvykimas á m aukðtyje nepaprastai vaizdingoje vietoje Kelðtaino virðûnës Melkà - kultûriná ir dvasiná Þemutinës Austrijos centrà. Didingo prieigose. Dabar tai turistams skirtas namelis. Nuo Kelðtaino benediktinø vienuolyno lankymas. Tai vienas didþiausiø barokiniø puikiai matoma jo gimtoji Austrija, o pats kalnas ið visø pusiø vienuolynø Europoje, garsus savo biblioteka. Kelionë graþiausiu apsuptas aukðtø kalnø grandinës. Poilsis kalnuose. Iðvykimas á Austrijos eþerø rajonu - Zalckamerguntu. Atvykimas á nakvynës nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

vietà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis Austrijos Alpëse. Kelionë autobusu. 3 DIENA. Pusryèiai. Poilsis Bavarijos Alpëse. Kelionë á “Þvilgsnis á áspûdingà Alpiø pasaulá” Aukðtutinio Tauerno Berchtesgadeno nacionaliná parkà. Atvykimas á Oberzalcbergo, nacionaliniame parke prie aukðèiausio Austrijos Alpiø kalno vienà romantiðkiausiø Bavarijos Alpiø kurortà. Specialiu kalnø Grosgloknerio (3798 m). Kelionë áspûdingu kalnø panoraminiu

keliu per nepaprasto groþio Austrijos Alpes. Trumpi sustojimai apþvalgos aikðtelëse nuo kuriø atsiveria vaizdai á aukðèiausias Austrijos Alpiø virðûnes, kalnø eþeriukus, ledynø lieþuvius. Atvykimas prie Grosgloknerio kalno ir Pasterzë ledyno. Pasivaikðèiojimas pësèiomis po ledynà. Bûtent èia galima pamatyti tik kalnams bûdingus gyvûnus: kalnø oþius, meiliuosius ðvilpikus, aukðtikalniø strazdus, kalnø erelius... Kelionæ tæsiame Rytø Tirolio Alpëmis. Trumpas sustojimas Heiligenblut kurorte. Atvykimas á Italijà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis Italijos Alpëse. Kelionë Dolomitø keliu pro Sellos masyvà á vienà aukðèiausiø Pordoi kalnø perëjø (2239 m), gërintis balto kalkakmenio uolomis, raudono granito kalnø virðûnëmis, ryðkiaspalvëmis alpinëmis pievomis. Lyno keliu kylame á Sass Pordoi virðûnæ (2952 m), þygis pësèiomis iki Piz Boe virðukalnës (3152 m). Èia atsiveria visas Dolomitø groþis, stulbinantys Sellos masyvo skardþiai, atskirti ledyno lieþuviø, aukðèiausia Dolomitiniø Alpiø virðukalnë Marmolada (3343 m). Laisvas laikas kalnuose. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis Italijos Alpëse. Kelionë per kalnus groþintis aukðèiausiomis Dolomitiniø Alpiø virðukalnëmis. Atvykimas á vienà garsiausiø pasaulyje Italijos slidinëjimo kurortø Cortinà d'Ampezo. Tarp Alpiø ásispraudæs kurortas vadinamas italiðkuoju Monaku. Laisvas laikas kurorte arba (esant galimybei) këlimasis keltuvu á Tolfana Di Mezzo virðûnæ, nuo kurios atsiveria vaizdas á uolëtus Alpiø ðlaitus, didingas virðûnes, ðlaituose boluojanèius sniego lopinëlius, þydinèias alpines pievas, miðkingus slënius. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë per kalnus, gërintis balto kalkakmenio uolomis, raudono granito kalnø virðûnëmis, ryðkiaspalvëmis alpinëmis pievomis. Iðvykimas á Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km. KELIONËS KAINA:

1199 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 340 Lt IÐVYKIMAS: 2013 05 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

43

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~100 - 120 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; • Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus, kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

SLOVËNIJOS ALPËS

GRACAS - BOVECAS - KANIN - TOLMINKOS TARPEKLIS - KOBARIDAS - KOZJAKO KRIOKLIAI - SOÈOS UPË - GORIÐKA BRDA - POSTOINA - PREDJAMOS PILIS - PIRAN - JULIJOS ALPËS: TRIGLAVO NAC. PARKAS, BLEDAS, VINTGARO TARPEKLIS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 5 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Postoinà, kur aplankysite Radovnos upë. Tai gniauþiantis kvapà gamtos ðedevras, kur 1,6 nuostabø gamtos stebuklà - Postoina urvus. Upës vanduo km ilgio atkarpoje turistus lydi kabanèios uolos ir tiltai, po jais Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. suformavo apie 20 km ávairaus dydþio galerijø, kambariø ir ðniokðèiantys kriokliai ir þalsvai þydras upës srautas. Pavakare 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos koridoriø labirintus. Netoli urvø - áspûdingiausias statinys visoje iðvykimas ið Slovënijos. Kelionë per Austrijà, Slovakijà (Èekijà). sostinæ Gracà. Ekskursija po miestà: Pilies kalnas - Buvusi Slovënijoje - Predjamos pilis. Iðvykimas á viduramþius menantá Nakvynë vieðbutyje. imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai, buvusieji Piran miestà, ásikûrusá Slovënijos pajûryje. Esant galimybei 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà su Ðtirijos parlamento rûmai, imperatoriø rezidencija - dabartiniai maudynës Adrijos jûroje. Nakvynë vieðbutyje, pensione. trumpais sustojimais poilsiui. Naktá gráþimas á Lietuvà. Parlamento rûmai, Ðv.Pauliaus vartai, gotikinë miesto katedra, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, miesto parkas. 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Triglavo nacionaliná parkà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Slovënijà. Nakvynë Diena Julijos Alpëse. Siûlome rinktis: 1) Áspûdinga diena viename didþiausiø Europoje Triglavo • Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø. vieðbutyje, pensione. nacionaliniame parke, kurá vainikuoja aukðèiausias ðalyje Triglavo • Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys 3 DIENA. Pusryèiai. Aktyvus poilsis kalnuose. Bovecas - kalnas (2864m). Pakilæ á kalnus keltuvu gërësitës didþiausio teisæ keisti programà, atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø miestelis, vadinamas Slovënijos Alpiø centru. Pasikëlimas lyno Slovënijos eþero Bohinjo vaizdu, kalnø takeliais eisite pro pasirengimà. keliu á Kanin - vienintelá Slovënijoje kalnø kurortà, kurio þiemos piemenø trobeles, groþësitës civilizacijos nepaliesta gamta. • Kelioniø organizatorius gali keisti kelionës programà, slidinëjimo trasos ir vasaros pësèiøjø þygiø takai driekiasi daugiau 2) Poilsis kalnø kurorte Blede, prie Slovënijos simboliu tapusio atsiþvelgdamas á grupës pageidavimus ir objektyvias sàlygas. nei 2km aukðtyje. Esant skaidriam orui nuo virðûnës galima ledyninës kilmës Bledo eþero su salele, kurioje pastatyta maþa • Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius, rankðluosèius; áþiûrëti Triesto jûrø uoste iðrikiuotus laivus. Þygis pësèiomis, baþnytëlë. Laiveliu nuplauksite á salelæ arba aplankysite Bledo pilá, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti groþintis vis naujais kvapà gniauþianèiais kalnø vaizdais. nuo kurios atsiveria nuostabi eþero ir kalnø panorama. Bledas yra su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis), Po pietø ypatinga pramoga - raftingas ir piknikas (uþsakoma vienas graþiausiø Slovënijos kalnø kurortø 2004 - aisiais kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà agentûroje prieð iðvykstant). Raftingas - tai leidimasis valtimi atðventæs savo 1000 metø jubiliejø. nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus putojanèia upe, áveikiant slenksèius. Plaukimas nepaprasto Po pietø pasivaikðèiojimas Vintgaro tarpekliu, kuriuo teka sàraðas - www.gruda.lt). groþio kalnø upe. Pikniko metu - muzika ir patiekalai, kepti ant groteliø. Vietoje raftingo ekstremalaus sporto mëgëjai gali iðbandyti: hidrospydà (tai kalnø upiø slenksèiø ir kitokiø kliûèiø áveikimas paèiam neriant á vandená su specialiomis saugos priemonëmis ðalmu, plastikiniu plûduru, gelbëjimo liemene, hidrokostiumu, plaukmenimis); plaukimà kajaku. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

4 DIENA. Pusryèiai. Aktyvus poilsis kalnuose. Þygis pësèiomis giliausia Triglavo parko vieta - Tolminkos tarpekliu, kur susilieja Tolminkos ir Zadlaðèicos upës. Jø uþburiantis groþis ákvëpë italø poetà Dantæ raðant „Dieviðkàjà komedijà“. Iðvykimas á Kobarido miestelá. Keliaujame iki vienos áspûdingiausiø Soèos upës slënio vietø - Kozjako kriokliø. Soèa - viena graþiausiø Europos upiø, ákalinta siauruose tarpekliuose, uþspausta uolomis, taèiau prasiverþianti per visas kliûtis galinga kriokliø jëga. Stulbinantis smaragdiniø Soèos vandenø vaizdas atsivers nuo Napoleono tilto. Iðvyka á Goriðkà Brdà - vynuogynø karalystæ. Apsilankymas vyno rûsiuose, vynø ir sûriø degustacija. Nakvynë vieðbutyje, pensione. KELIONËS KAINA:

1499 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 340 Lt IÐVYKIMAS: 2013 05 18; 06 15, 29; 07 13, 27; 08 03, 17; 09 07, 14 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais,

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, raftingas, vyno ir sûriø degustavimas ~ 90 - 140 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

44


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Keliautojø pageidavimu - daugiau dienø Londone!

ANGLIJA KVEDLINBURGAS - VINDZORO PILIS - LONDONAS (3 d.) - OKSFORDAS - STRATFORDAS PRIE EIVONO - BATH - STONEHENGE - BRIUGË

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Paveikslø galerijà, Tate galerijà, Britø muziejø, Madam Tiuso 6DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Oksfordà. Apþvalginë ekskursija po Nakvynë vieðbutyje. muziejø pasirinktinai. Nakvynë vieðbutyje. universitetiná miestà: Christ Church, Baliol koledþai, Aukðtutinë gatvë, kiti þymûs pastatai, gatveliø labirintas. Iðvykimas á 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Harco 5DIENA. Pusryèiai. Ekskursijos po Londonà tæsinys: Pietinis V.Ðekspyro gimtinæ Stratfordà prie Eivono. Ekskursija po vietas, priekalnëse iðsidësèiusá Kvedlinburgà, ákurtà 922m. ir vadinamà Kensingtonas - Gamtos Istorijos muziejus, Mokslo muziejus, susijusias su Ðekspyro gyvenimu. Ðekspyro gimtasis namas, „Vokietijos lopðiu“. Vienas didþiausiø paminklø Vokietijoje - Alberto ir Viktorijos muziejus, Harrods, Karaliðkoji Alberto esant galimybei lankome Ðv.Trejybës baþnyèià - Ðekspyro Kvedlinburgo senamiestis yra átrauktas á pasauliná UNESCO koncertø salë, Kensingtono sodai, Alberto memorialas, amþinojo poilsio vietà, Karaliðkasis Ðekspyro teatras. Nakvynë paminklø sàraðà. Paþintis su miestu: Pilies kalva, ant kurios Velingtono arka ir monumentas, Namas Nr.1, Haid parkas, vieðbutyje. stûkso Kvedlinburgo pilis, Ðv.Servacijaus baþnyèia, Ðv.Viperto Marmurinë arka. Visada jauna Pikadilio aikðtë, niekada romaniðka baþnyèia, turgaus aikðtë, kurià puoðia XIII - XIV a. nemieganti Lesterio aikðtë, spalvotas ir egzotiðkas Kinø kvartalas. 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bath miestelá, ádomø savo Rotuðë ir turtingø miestelënø namai. Iðvykimas ið Kvedlinburgo. Kovent Garden, buvæs gëliø turgus, ðiandien - vienas gyviausiø architektûra, romënø pirtimis, baþnyèia, kurioje iðlikæ Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. miesto rajonø su teatrais, alaus barais, maþomis krautuvëlëmis. „þvaigþdiniai“ skliautai. Kelionë á Stonehenge - svarbiausià Vakarà siûlome praleisti besigroþint vakariniu miestu sukantis prieðistoriná (2800 m.pr.Kr.) paminklà visoje Britanijoje. Jis 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë ið Kale á Doverá. Atvykimas á „Londono akies“ panoraminiu ratu. Nakvynë vieðbutyje. unikalus, nes panaðaus nëra visame pasaulyje. Ði akmenø karaliðkàjà Vindzoro pilá. Prieð 900 m. Vindzoro pilá pastatë ðventykla nuo neatmenamø laikø kelia pagarbià baimæ Vilhelmas uþkariautojas, po to ji buvo ne kartà perstatyta ir kiekvienam èia apsilankanèiam. Kelionë ið Doverio á Kale. iðplësta. Vindzoras yra viena ið karalienës rezidencijø. Ekskursija á Nakvynë vieðbutyje. karaliðkuosius apartamentus ir gotikinæ Ðv.Jurgio koplyèià. Iðvykimas á Londonà - vienà graþiausiø ir didingiausiø pasaulio 8 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Briugæ. Ekskursija po miestà miestø, Jungtinës karalystës sostinæ. Ekskursija po miestà pësèiomis: XIIIa. gotikinë Dievo motinos katedra, kurioje yra pësèiomis ir autobusu. Viktorijos laikø inþinerijos stebuklas Mikelandþelo sukurta „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Ðv. Tauerio tiltas. Tauerio tvirtovë - viena ið labiausiai turistø lankomø Jono ligoninë - seniausia ligoninë Belgijoje. Miesto ðirdis vietø, buvusi karaliðkaisiais rûmais, kalëjimu, mirties bausmiø Centrinë aikðtë, Varpinës bokðtas, ið kurio balkono bûdavo vykdymo vieta, ginklø arsenalu, karûnos brangenybiø saugykla. skelbiami ástatymai. Laisvu laiku galësite uþkopti 366 laiptelius ir á Ðv. Pauliaus katedra - sero Kristoferio Reno baroko architektûros Briugæ paþvelgti ið Varpinës aukðtumø. Nedidelë, kukliai ðedevras. Nakvynë vieðbutyje. pasislëpusi kampe Ðvento kraujo bazilika - viena svarbiausiø 4 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginës ekskursijos po Londonà tæsinys Flandrijos baþnyèiø. Seniausia Belgijoje miesto Rotuðë. (pësèiomis ir miesto transportu): Didysis Benas - Parlamento Iðvykimas ið Briugës. Kelionë per Belgijà, Vokietijà á nakvynës rûmø laikrodis, Londono simbolis. Vestminsterio abatija - Anglijos vietà. Nakvynë vieðbutyje. karaliø karûnavimo ir laidojimo vieta, þymiø Anglijos þmoniø ir poetø panteonas. D.Britanijos karalienës rezidencija - Bekingemo 9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. rûmai, St.Dþeimso parkas. Didþiausia ir populiariausia mieste Trafalgaro aikðtë. Laisvas laikas. Siûlome aplankyti Nacionalinæ Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km. KELIONËS KAINA: 1899 Lt 8 d. 7 n. - 1699 Lt (kai Londone 2d.) Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 800 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 03 22; 04 13; 05 18; 06 15; 07 06; 08 17; 09 07; 10 26

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 8 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelto per Lamanðà arba Eurotunelio bilietai, • kelionës vadovo paslaugos,

45

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai, papildomos paslaugos nuo ~ 20 Eurø ir ~ 120 GBP (Anglijos svarø).

.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà -keitiklá).

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ANGLIJA - VELSAS - ÐK Š OTIJA

HAMELNAS - BRIUGË - GENTAS - VINDZORAS - SOLSBERIS - STONEHENGE - LONDONAS - OKSFORDAS - STRATFORDAS PRIE EIVONO - ÈESTERIS - VELSAS - CARNARVONAS CONWY PILIS - SNOWDONIA NAC. PARKAS - JORKAS - DARAMAS - KODORO PILIS - LOCH NESS EÞERAS - FORT WILLIAMS - EDINBURGAS - AMSTERDAMAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. unikalus, nes panaðaus nëra visame pasaulyje. Ði akmenø ðven- Anglijos sostinë. Viduramþiais statyta Jorko katedra, kuri Nakvynë vieðbutyje. tykla nuo neatmenamø laikø kelia pagarbià baimæ kiekvienam èia didþiuojasi vitraþiniais langais, vaizduojanèiais pasaulio sutvërimà ir Apokalipsës scenas. Daramas (Durham) - vienas 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á þavø Þemutinës Saksonijos apsilankanèiam. Kelionë á Londonà. Nakvynë vieðbutyje. ádomiausiø Europos miesteliø. Normanø laikø katedra su devyniø Hamelno miestà, dar vadinamà „peliø miestu“, kurá iðgarsino 5 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Londonu (pësèiomis ir miesto altoriø koplyèia. Centrinis katedros bokðtas su 325 laipteliais. Broliø Grimø pasaka apie þiurkiø gaudytojà ið Hamelno. transportu) - vienu graþiausiø ir didingiausiø pasaulio miestø, Iðvykimas á Ðkotijà - iðdidþiø, laisvæ mylinèiø þmoniø ðalá. Senamiestyje gausu Vëzerio renesanso architektûros perlø. Á Jungtinës karalystës sostine. Viktorijos laikø inþinerijos stebuklas Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. pagrindinæ senamiesèio Pferdemarkt aikðtæ veda þavios maþos - Tauerio tiltas. Tauerio tvirtovë - viena ið labiausiai turistø lankomø gatvelës su kavinëmis, jaukiomis uþeigomis ir maþomis vietø, buvusi karaliðkaisiais rûmais, kalëjimu, mirties bausmiø 9 DIENA. Pusryèiai. Kodoro (Cawdor) pilis, kurioje, kaip manoparduotuvëlëmis. Turistus lydi tûkstanèiai þiurkiø atvaizdø miesto vykdymo vieta, ginklø arsenalu, karûnos brangenybiø saugykla. ma, nuþudytas karalius Makbetas. Trys nuostabûs sodai supa pilá grindinyje. Tolesnë paþintis su senamiesèiu: þiurkiø gaudytojo Ðv. Pauliaus katedra - sero Kristoferio Reno baroko architektûros ir suteikia jai dar daugiau paslaptingumo. Kvapà gniauþianti iðvynamas - vienas graþiausiø renesanso statiniø Hamelne, vestuviø ðedevras. Vestminsterio abatija - Anglijos karaliø karûnavimo ir ka tipiðku ðkotiðku peizaþu: aká dþiugins kalnai aðtriomis virðûnënamas, skulptûra “Ðokanti þiurkë”, Ðv.Bonifacijaus katedra, laidojimo vieta, þymiø Anglijos þmoniø ir poetø panteonas. Didysis mis, vingiuoti slëniai, ûksmingi miðkai, tamsûs paslaptingi eþerai, Ðv.Mikalojaus turgaus baþnyèia. Iðvykimas ið Hamelno. Kelionë Benas - Parlamento rûmø laikrodis, Londono simbolis. Didþiausia aviø bandos. Esant galimybei ðkotiðko viskio degustavimas. Loch per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. ir populiariausia mieste - Trafalgaro aikðtë. D.Britanijos karalienës Ness - didþiausias gëlo vandens Ðkotijos eþeras su paslaptingàja pabaisa Nese, Nesës muziejus. Fort Williams - miestelis, prisirezidencija - Bekingemo rûmai. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Briugæ. Ekskursija po miestà glaudæs aukðèiausio Ðkotijos kalno Ben Nevis (1344m) papëdëje. pësèiomis: XIIIa. gotikinë Dievo motinos katedra, kurioje yra 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Oksfordà. Apþvalginë ekskursija po Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Mikelandþelo sukurta „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Ðv. universitetiná miestà: Christ Church, Mertono, Magdalenos Jono ligoninë - seniausia ligoninë Belgijoje. Ðv.Iðganytojo koledþai, Aukðtutinë gatvë, kiti þymûs pastatai, gatveliø labirintas. 10 DIENA. Pusryèiai. Edinburgas - Ðkotijos sostinë nuo XV baþnyèia - viena seniausiø ir didþiausiø baþnyèiø Briugëje. Miesto Iðvykimas á V.Ðekspyro gimtinæ Stratfordà prie Eivono. amþiaus. Edinburgo pilis - magnetas, traukiantis minias turistø, seniausias pastatas mieste Ðv. Margaritos koplyèia. Karaliðkoji ðirdis - Centrinë aikðtë, Varpinës bokðtas, ið kurio balkono bûdavo Ekskursija po vietas, susijusias su Ðekspyro gyvenimu. Ðekspyro mylia - aðis, apie kurià 1128 metais pradëjo kurtis miestas. Ðv. Gilo skelbiami ástatymai. Laisvu laiku galësite uþkopti 366 laiptelius ir á gimtasis namas, esant galimybei lankome Ðv.Trejybës baþnyèià katedra, garsi savo vitraþiniais langais, didingais vargonais ir Briugæ paþvelgti ið Varpinës aukðtumø. Nedidelë, kukliai Ðekspyro amþinojo poilsio vietà, Karaliðkasis Ðekspyro teatras. rafinuota, dailia Usnies koplyèia. Esant galimybei, aplankoma pasislëpusi kampe Ðvento kraujo bazilika - viena svarbiausiø Senamiestis. Atvykimas á Èesterá. Ypatinga architektûra Ðkotijos nacionalinë galerija, kuri eksponuoja þymiø Ðkotijos Flandrijos baþnyèiø. Seniausia Belgijoje miesto Rotuðë. (fachverkas), miesto siena, Rows (parduotuviø gatvë) - iki ðiol þavi dailininkø darbus, taip pat gali pasigirti Rafaelio, Ticiano, Iðvykimas ið Briugës. Kelionë per Belgijà. Trumpas sustojimas turistus. Didþiosios Britanijos aruodas - Velsas. Uolëti kalnai, giliai Velaskeso, Ternerio, Mone, Van Gogo ir kitø garsiø pasaulio pasislëpæ smaragdo þalumo slëniai ir bekraðèiai jûros peizaþai Gente. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. uþburia ir ákvepia. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë dailininkø darbais. Iðvykimas á Newcastle upon Tyne uostà vaizdingu keliu Ðiaurës jûros pakrante. Këlimasis á Amsterdamà. 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Didþiàjà Britanijà. Atvykimas á vieðbutyje. Nakvynë kelto kajutëse. Vindzorà, kuris jau daugiau kaip 900 metø yra Britanijos valdovø 7 DIENA. Pusryèiai. Carnarvonas senovinis miestas-tvirtovë savaitgalio rezidencija. Trumpas sustojimas Solsberyje, ásikûru11 DIENA. Paþintis su Olandijos sostine Amsterdamu - ðiaurës siame penkiø upiø santakoje. Solsberio katedra - statyta XIIIa. ir prie Meino álankos, Velso iðkilmiø sostinë. Conwy pilis ir miesto Venecija. Plaukimas kanalais, ekskursija pësèiomis: Dam aikðtë, turinti aukðèiausià bokðto smailæ Jungtinëje karalystëje (123 m). sienos yra didþiausia, stipriausia ir geriausiai iðsilaikiusi tvirtovë Karaliø rûmai, Naujoji katedra, Singel kanalo gëliø turgus. Joje saugomas vienas ið keturiø iðlikusiø Magna Carta (1215 m.) ðiaurës Velse. Snowdonia nacionalinis parkas - vienas graþiausiø Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. egzemplioriø ir seniausias Europoje veikiantis laikrodis, valandas ir áspûdingiausiø kraðtovaizdþiø ðalyje. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 12 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. skaièiuojantis nuo 1386 metø. Kelionë á Stonehenge - svarbiausià prieðistoriná (2800 m.pr.Kr.) paminklà visoje Britanijoje. Jis 8 DIENA. Pusryèiai. Jorkas - viduramþiø miestas, ðiaurinës Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6300 km.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KELIONËS KAINA:

KELIONËS KAINA:

2899 Lt (minimali grupë - 35 asmenys); 3199 Lt (minimali grupë - 25 asmenys);

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1100 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 06 18; 07 16; 08 13

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 10 nakvyniø viešðbuèiuose su pusryèiais, • 1 nakvynë keturvietëse kelto kajutëse, • kelto per Lamanðà arba Eurotunelio bilietai,

.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai ~ 30 EURØ ir ~ 130 GBP (Anglijos svarø). .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá).

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

46


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐVEICARIJA, PRANCÛZIJOS RIVJERA, MONBLANAS, BAVARIJOS ALPËS (11 dienø)

BAMBERGAS - SENT GOTARDO PERËJA - LUGANAS - MILANAS - MONAKAS - ANTIBAI - KANAI - NICA - GRASAS - GRENOBLIS - ÐAMONI - AUGUILLE DU MIDI KALNAS - ÐVEICARIJA LICHTENÐTEINAS - NOIÐVANÐTAINO PILIS - FIUSENAS - GARMIÐ PARTERKIRCHENAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Monako kunigaikðtystæ, aplankant azartiniø loðimø sostinæ Monte vykstame á pasaulio parfumerijos sostinæ Grase. Miestas Karlà: garsusis Kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Ekskursija á apsuptas roþiø, jazminø, lavandø ir kitø gëliø laukais, kurie Grase Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje kaktusiniø orui suteikia ypatingà kvapà. Galimard dinastijos parfumerijos senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria puikiausias fabriko, iðlaikiusio seniausias prancûziðkas kvepalø gamybos puikiai iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: Monako kunigaikðtystës vaizdas. Toliau ekskursija po senàjà tradicijas, lankymas. Èia iðgaunami aromatiniai aliejai, kuriami Monako dalá: Kunigaikðèiø rûmai, Napoleono relikvijø muziejus, magiðkieji kvapai. Kelionë per Prancûzijà. Ronos upës slëniu Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø Katedra. Okeanografijos muziejus. Laisvas laikas. Vakare vykstame link Grenoblio. Pravaþiuojame Centrinio masyvo namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” gráþimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. kalnynà, kuris pakeri uþgesusiø ugnikalniø kraðtovaizdþiu. Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Trumpas sustojimas 1968 m. þiemos olimpiniø þaidyniø sostinëje Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu Grenoblyje. Paþintis su miestu: Didþioji gatvë, Ðv.Andriaus siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite aikðtë, senasis parlamento pastatas, miesto rotuðë. Kelionæ paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per tæsiame link Ðamoni - nuostabaus Prancûzijos Alpiø kurorto, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. traukianèio aktyvaus poilsio mëgëjus. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ðveicarijà. Kelionë kerinèio groþio 8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ðamoni. Poilsis kalnuose. Ðveicarijos kraðtovaizdþiu. Sent - Gotardo perëja (2108m). Keltuvu pasikeliame á Aiguille du Midi kalnà (3842 m) Pasivaikðèiojimas garsiuoju Velnio tiltu virð putojanèios Roiso “Vidurdienio Smaigalá”, kur atsiveria áspûdinga Monblano upës. Bûtent èia pastatytas didingas paminklas rusø didvyriams, masyvo bei aukðèiausio Vakarø Europos kalno Monblano (4807 perëjusiems Alpes 1799m. vadovaujant karvedþiui Suvorovui. m) panorama. Esant galimybei kvapà gniauþianti kelionë Kelionæ tæsiame per italiðkuosius Graubiundeno ir Tièino panoraminiu keltuvu virð “Baltojo slënio” ið Prancûzijos á Italijà. kantonus. Jûsø laukia nepakartojami áspûdþiai - vaismedþiø Kerintis ledyno groþis, þydros bedugnës, horizonte spindintis sodai ir vynuogynai Reino ir Ticino upiø slëniuose, tamsios Monblanas suþavi kiekvienà èia atvykusá. Laisvas laikas. bedugnës, aukðti kalnai, snieguotos virðûnës. Atvykimas á Áspûdingais kalnø keliais vaþiuojame link Þenevos eþero. Luganà, didþiausià Tièino kantono miestà, daþnai vadinamà „Maþàja Neapolio kopija“. Trumpa paþintis su miesto centru. 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba kelionë á Pravaþiuojame garsiàjà Savojos kunigaikðèiø Ðijono pilá, Nakvynë vieðbutyje. menininkø pamëgtus Antibus ir kino festivaliø miestà Kanus apdainuotà Bairono, ðveicariðkàjá Monte Karlà - Montriu. Kelionë 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Italijà. Atvykimas á Italijos (vykstama vietos transportu). Atvykimas á Antibus - impresionistø per Ðveicarijà. Nakvynë vieðbutyje. ekonomikos, kultûros ir mados sostinæ Milanà. Paþintis su miesto pamëgtà Provanso miestelá. Ekskursija Antibuose: romantið- 9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Ðveicarijà. Pravaþiuojame centru: didinga penkianavë viena graþiausiø Italijoje Milano kasis Revely rajonas: siauros gatvelës, viduramþiðki namai, nykðtukinæ valstybæ Lichtenðteinà. Esant galimybei apþvalginë katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá arkos, dengti praëjimai; Ðv.Marijos katedra, Masenos aikðtë su ekskursija turistiniu traukinuku po Lichtenðteino sostinæ Vaducà. projekto stiliø. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija - Provansiðkuoju turgumi, Antibø pasididþiavimas - ant uolos Kelionë per Bavarijos Alpes. Ekskursija á pasakiðko groþio demonstratyvus monumentas ið plieno ir stiklo XIX a. prekybos pastatyta, þvaigþdës formos tvirtovë, jachtø uostas. Grupës Bavarijos karaliaus Liudviko II pilá - Noiðvanðtainà, kurios sienos dvasiai. Operos ðventovë La Scala - didþiausias Italijoje ir vienas pageidavimu Pikaso muziejaus, kuriame saugoma didþioji dalis iðpieðtos R.Vagnerio operø motyvais. Esant galimybei sustojimas garsiausiø pasaulyje operos teatrø. Kelionë á Pietø Prancûzijà. dailininko darbø, lankymas. Iðvykimas á Kanus - praðmatniausià ir kalnø miestelyje Fiusene. Nakvynë vieðbutyje. Atvykimas á þymiausià Prancûzijos kurortà Nicà. Vakare paþintis garsiausià Prancûzijos Rivjeros kurortà. Miesto apþvalga nuo 10 DIENA. Pusryèiai. Kelionæ tæsiame per Bavarijos Alpes, su Nicos senamiesèiu: þemutinis miestas su siauromis gatvëmis, Ðevalje de Siuke kalvos: alëjos, uostas, Kruazetës bulvaras, uþburianèias savo miðkø, eþerø ir tolimø virðukalniø kraðtovaizpasaþais, Garibaldþio aikðtë, Katedra, Laskario ir Teisingumo Kanø álanka. Senojo miesto fragmentai: Notr - Dame d'Esperance dþio groþiu. Atvykimas á þymiausià Vokietijos kalnø kurortà rûmai, Opera, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë. Laisvas katedra, varpinë, miesto átvirtinimø liekanos. Garsusis 2,5 km ilgio Garmið - Parterkirchenà, prigludusá prie aukðèiausios Vokietijos laikas, kurio metu siûlome paragauti Vidurþemio jûros gërybiø Kruazetës bulvaras: Festivaliø rûmai, praðmatnûs Hiltono, arba garsiøjø Nicos salotø vienoje ið senamiesèio uþeigø. Karltono, Martinezo vieðbuèiai, parduotuvës, palmës ir auksinis Alpiø virðukalnës Cugðpice (2962 m). Poilsis kalnuose. Kelionë per Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. pakrantës smëlis. Laisvas laikas. Vakare gráþimas á vieðbutá. 11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. 5 DIENA. Pusryèiai. Grupës pageidavimu lankomi M.Ðagalo arba Nakvynë vieðbutyje. Modernaus meno muziejai Nicoje. Ekskursija á nykðtukinæ 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið vieðbuèio. Grupës pageidavimu Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5500 km.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KELIONËS KAINA:

A - 2499 Lt; B - 2599 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 799 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 06 19 (A); 07 11 (B); 08 14(B); 09 07(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 10 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

47

.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietos transporto bilietai P.Prancûzijoje ~ 190 EURØ, 30 CHF (Ðveicarijos frankø).

.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

BAMBERGAS - SENT GOTARDO PERËJA - LUGANAS - MONBLANO MASYVAS - MONAKAS - KANAI - NICA - GRASAS - VERONA

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Luganà, didþiausià Tièino kantono miestà, daþnai vadinamà Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. „Maþàja Neapolio kopija“. Trumpa paþintis su miesto centru. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas prie Monblano kalno masyvo. puikiai iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: Keltuvu pasikeliame á Ponte Helbronner virðûnæ (3462 m), ið kur Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø atsiveria áspûdinga Monblano masyvo bei aukðèiausio Vakarø namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Europos kalno Monblano (4807 m) ir kitø trijø Alpiø graþuoliø Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Meterhorno, Monte Rosos ir Grand Paradiso virðûniø panoramos. Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu Uþburiantis ledyno groþis, þydros bedugnës, horizonte spindintis siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite Monblanas suþavi kiekvienà èia atvykusá. Laisvas laikas. paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per Iðvykimas link þymiausio Prancûzijos kurorto Nicos. Nakvynë Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ðveicarijà. Kelionë kerinèio groþio Ðveicarijos kraðtovaizdþiu. Sent - Gotardo perëja (2108m). Pasivaikðèiojimas garsiuoju Velnio tiltu virð putojanèios Roiso upës. Bûtent èia pastatytas didingas paminklas rusø didvyriams, perëjusiems Alpes 1799m. vadovaujant karvedþiui Suvorovui. Kelionæ tæsiame per italiðkuosius Graubiundeno ir Tièino kantonus. Jûsø laukia nepakartojami áspûdþiai - vaismedþiø sodai ir vynuogynai Reino ir Ticino upiø slëniuose, tamsios bedugnës, aukðti kalnai, snieguotos virðûnës Atvykimas á

Kanai - prabangiausias ir garsiausias Prancûzijos Rivjeros kurortas. Miesto apþvalga nuo Ðevalje de Siuke kalvos: alëjos, uostas, Kruazetës bulvaras, Kanø álanka. Senojo miesto fragmentai: Notr - Dame d‘Esperance katedra, varpinë, miesto átvirtinimø liekanos. Garsusis 2,5 km ilgio Kruazetës bulvaras: Festivaliø rûmai, praðmatnûs Hiltono, Karltono, Martinezo vieðbuèiai, parduotuvës, palmës ir auksinis pakrantës smëlis. Grupës pageidavimu vykstame á pasaulio parfumerijos sostinæ Grase. Miestas apsuptas roþiø, jazminø, lavandø ir kitø gëliø laukais, kurie Grase orui suteikia ypatingà kvapà. Atvykimas á þymiausià Prancûzijos kurortà Nicà. Paþintis su senamiesèiu: þemutinis miestas su siauromis gatvëmis, pasaþais, Garibaldþio aikðtë, Katedra, Laskario ir Teisingumo rûmai, Opera, Rotuðë, 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba kelionë á miesto ðirdis - Masenos aikðtë. Iðvykimas á nakvynës vietà. menininkø pamëgtus Antibus ir kino festivaliø miestà Kanus. Nakvynë vieðbutyje. Antibai - impresionistø pamëgtas Provanso miestelis. Ekskursija: 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á parfumerijos fabrikà ir kvepalø romantiðkasis Revely rajonas: siauros gatvelës, viduramþiðki muziejø Eze kaimelyje. Kelionë á nykðtukinæ Monako namai, arkos, dengti praëjimai; Ðv.Marijos katedra, Masenos kunigaikðtystæ ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. aikðtë su Provansiðkuoju turgumi, Antibø pasididþiavimas, ant Ekskursija á egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje uolos pastatyta, þvaigþdës formos tvirtovë, jachtø uostas. Grupës kaktusiniø augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria pageidavimu Pikaso muziejaus, kuriame saugoma didþioji dalis puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Paþintis su senàja dailininko darbø, lankymas. Monako dalimi: Kunigaikðèio rûmai, Napoleono relikvijø muziejus, katedra, Okeanografijos muziejus. Atvykimas á Monte Karlà garsusis kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Po pietø iðvykimas á Italijà. Kelionë pro áspûdingo groþio Italijos Alpes, Genujos álankos pakrante. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á meilës sostinæ Veronà - Romeo ir Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto centrà: amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami grandioziniai muzikos koncertai bei operø pristatymai; Dþiuljetos namas su milijonais ásimylëjëliø áraðø sienose; turgus ir Sinjorijos aikðtës; Skaligeriø arka; miniatiûrinës valdovø kapinës miesto centre, kur puoðnûs kunigaikðèiø sarkofagai iðkelti ant aukðtø kolonø; miesto katedra. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà (Slovakijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km.

KELIONËS KAINA:

1949 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 06 15, 29; 07 13, 27; 08 10, 24; 09 07,14

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 CHF (ÐVEICARIJOS FRANKØ); 150 EURØ.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

48


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐVEICARIJA - DIEVIÐ Š KO GROÞIO ŠÐALIS

VIURCBURGAS - STEIN AM RHEIN - ÐAFHAUZENAS - LIUCERNA - JUNGFRAUJOCH VIRÐÛNË - LAUTERBRUNENO SLËNIS - ARËS UPËS TARPEKLIS - SUSTEN KALNØ PERËJA MIUNCHENAS - REGENSBURGAS . 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Katedra, Liûto aikðtë - XVIIIa. monumentas Ðveicarijos Nakvynë vieðbutyje. gvardieèiams atminti, Rotuðë, gynybinë siena. Grupës 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës pageidavimu unikalaus Ledynmeèio sodo - muziejaus Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis lankymas. Plaukiojimas laivu po keturiø Kantonø eþerà (pagal su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi vyskupø pageidavimà). Iðvykimas ið Liucernos. Kelionë á Interlakenà. rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas Nakvynë vieðbutyje.

barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su Marienburgo tvirtove; UNESCO paveldo baroko perlas Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; romaniðkoji Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; Noimiunsterio bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës ansamblis. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti Frankonijos vyno vienoje ið Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Ðveicarijà. Trumpas sustojimas idiliðkame Stein am Rhein miestelyje, iðsidësèiusiame prie Reino. Paþintis su senamiesèiu: pro Þemutinio bokðto vartus patenkama á pagrindinæ Senamiesèio gatvelæ, kurià puoðia iðtapyti pastatø fasadai su erkeriais, XVIa. statytas Rotuðës pastatas, ðv. Jurgio vienuolyno ir baþnyèios ansamblis. Iðvykimas ið Stein am Rhein miestelio. Kelionë palei Reinà vingiuojanèiu keliu. Atvykimas á Ðafhauzenà. Sustojimas prie garsiøjø Reino kriokliø. Iðvykimas á Liucernà. Ekskursija po miestà: XIVa. statytas koplyèios tiltas (seniausias dengtas medinis tiltas Europoje), Vandens bokðtas,

KELIONËS KAINA:

A - 1499 Lt; B - 1599 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 499 Lt

49

4 DIENA. Pusryèiai. Kelionës kulminacija - pasikëlimas kalnø traukiniu á uolø, ledo ir sniego karalystæ 3500m aukðtyje. Jungfraujoch - aukðèiausiai Europoje esanti geleþinkelio ir paðto stotis. Turistø paslaugoms restoranas, kavinë, suvenyrø parduotuvës, árengta ledo skulptûrø ekspozicija. Pasikëlimas greituoju liftu á Sfinkso terasà, kur þvilgsná traukia didingame kalnø masyve ryðkëjanèios trys aukðèiausios virðûnës: Jungfrau (4158m), Mionch (4099m), Eiger (3970m), ilgiausias Europoje Aleèo ledynas (22km ilgio). Net ir vasarà poilsá gamtoje galima paávairinti kalnø slidinëjimu (turistø paslaugoms árengtas slidinëjimo inventoriaus nuomos punktas). Nusileidus ið kalnø, iðvyka á Lauterbruneno (kriokliø) slëná pasigroþëti galingu Trumelbacho krioklio srautu, pralauþusiu sau 12-kos pakopø kelià uoloje. Gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

sukurtas ðedevras. Keliautojus pakeri kabanèios uolos ir tiltai, o po jais ðniokðèiantys kriokliai ir pulsuojantis þydro vandens srautas. Kelionë viena aukðèiausiø Ðveicarijoje Susten kalnø perëja (Susten pass - 2224 m). Stulbinantys statûs pakilimai, staigûs posûkiai, ðirdá verianèios prarajos, aukðtikalniø eþerai. Atvykimas prie Stein ledyno. Pasivaikðèiojimas kerinèio groþio gamtoje. Fantastiðka snieguotø kalnø virðûniø panorama. Kelionæ tæsiame link Andermato. Trumpas sustojimas prie „Velnio tilto“, ant kurio vyko garsus prancûzø bei rusø kariuomeniø mûðis. Istoriniame kalnø restoranëlyje galima susipaþinti su karðtøjø mûðiø epizodais. Kelionë per Ðveicarijà, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Bavarijos sostinæ - Miunchenà. Ekskursija po senamiestá: Karlo vartai, Dievo Motinos katedra, Naujoji ir Senoji rotuðës, ðv.Mykolo baþnyèia, Marijos aikðtë, Olimpinis stadionas, BMW centras, Nimfenburgo rûmai. Laisvas laikas, kurio metu galësite papietauti seniausioje Miuncheno aludëje “Hofbrauer”(HB). Iðvykimas á Regensburgà, vienà ið senosios Vokietijos architektûros perlø. Paþintis su senamiesèiu: gotikinë katedra, vyskupø rûmai, viduramþiø miesto gatveliø 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á kalnus - nepakartojamo groþio labirintai. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. Ðveicarijos Alpës, snieguotos virðûnës, þavingi miesteliai, 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á nuostabûs eþerai ir tarpekliai. Pasivaikðèiojimas Arës upës Lietuvà. tarpekliu. Tai gniauþiantis kvapà gamtos ir þmogaus rankø Kelionës metu nuvaþiuojama ~4200 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 05 18(A), 25 (A); 06 01 (A), 08(A), 22(B); 07 06(B), 20(B); 08 03(B), 17(B), 31(A); 09 14(A)

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 10 EURØ; ~ 300 CHF (Ðveicarijos frankø).

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐVEICARIJA - ÞEMËS LOPINËLIS ARÈIAUSIAI DANGAUS

DREZDENAS - REINO KRIOKLIAI - ÐVYCAS - ALDORFAS - LIUCERNA - JUNGFRAUJOCH VIRÐÛNË - LAUTERBRUNENO SLËNIS - ARËS UPËS TARPEKLIS - SUSTEN IR FURKOS PERËJOS - RONOS LEDYNAS - ÐIJONO PILIS - VEVE - MONTRE - ÞENEVA - BERNAS - NIURNBERGAS

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. gynybinë siena. Plaukiojimas laivu po keturiø Kantonø eþerà Nakvynë vieðbutyje. (pagal pageidavimà). Iðvykimas ið Liucernos. Kelionë á Interlakenà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Drezdenà, vadinamà “Elbës Florencija”. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po miestà. 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionës kulminacija - pasikëlimas kalnø Pasivaikðèiojimas Briul terasa, vadinama “Europos balkonu”; traukiniu á uolø, ledo ir sniego karalystæ 3500m aukðtyje. atstatyta Dievo Motinos katedra; „Karaliðkoji eisena“ - freska ið Jungfraujoch - aukðèiausiai Europoje esanti geleþinkelio ir paðto daugybës porcelianiniø plokðteliø, kurioje pavaizduoti Vetinø stotis. Turistø paslaugoms restoranas, kavinë, suvenyrø dinastijos kunigaikðèiai; renesanso stiliaus Karaliðkieji rûmai ir parduotuvës, árengta ledo skulptûrø ekspozicija. Pasikëlimas Karaliðkosios ðeimos koplyèia; Taðenbergo rûmai (pastatyti greituoju liftu á Sfinkso terasà, kur þvilgsná traukia didingame kalnø Augusto Stipriojo favoritei grafienei Kozel); garsioji Zemperio masyve ryðkëjanèios trys aukðèiausios virðûnës: Jungfrau opera; Augusto Stipriojo baroko ðedevras - Cvingerio rûmai, rûmø (4158m), Mionch (4099m), Eiger (3970m), ilgiausias Europoje panorama nuo Nimfø fontano. Iðvykimas ið Drezdeno. Kelionë Aleèo ledynas (22km ilgio). Net ir vasarà poilsá gamtoje galima per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. paávairinti kalnø slidinëjimu (turistø paslaugoms árengtas 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Ðveicarijà. Sustojimas prie slidinëjimo inventoriaus nuomos punktas). Nusileidus ið kalnø, garsiøjø Reino kriokliø. Iðvykimas á Ðveicarijos ðirdá Ðvycà, iðvyka á Lauterbruneno (kriokliø) slëná pasigroþëti galingu 6 DIENA Pusryèiai. Kelionë á Þenevà - Þ.Þ. Ruso gimtàjá miestà. davusá pavadinimà Ðveicarijos valstybei. 1291 m. èia, Riutli lauke, Trumelbacho krioklio srautu, pralauþusiu sau 12-kos pakopø kelià Ekskursija Þenevoje: Monblano tiltas, miesto simbolis - Didysis fontanas, Gëliø laikrodis, Ðv. Petro katedra, Universiteto parkas, buvo pasiraðyta sutartis, áteisinusi Ðveicarijos konfederacijos uoloje. Gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. gimimà. Nepaprasto groþio Ûrio eþero pakrante vykstame á 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á kalnus - nepakartojamo groþio paminklas reformatoriams, Tarptautiniø organizacijø bûstiniø Aldorfà, legendinio Viliaus Telio gimtinæ. Paminklas Viliui Teliui ir Ðveicarijos Alpës, snieguotos virðûnës, þavingi miesteliai, rajonas. Po pietø iðvykimas ið Þenevos. Gërimës snieguotø Alpiø jo sûnui. Pravaþiuojame vienu ilgiausiø Ðveicarijoje Selisbergo nuostabûs eþerai ir tarpekliai. Pasivaikðèiojimas Arës upës virðûnëmis, ûksmingais Juros kalnø vaizdais, ðone lieka tuneliu (9,3km). Tæsiame kelionæ iki Liucernos. Ekskursija po tarpekliu. Tai gniauþiantis kvapà gamtos ir þmogaus rankø Nevðatelio eþeras. Atvykimas á Bernà. Ekskursija po Ðveicarijos miestà: XIVa. statytas koplyèios tiltas (seniausias dengtas sukurtas ðedevras. Keliautojus pakeri kabanèios uolos ir tiltai, o sostinës senamiestá, kuris átrauktas á UNESCO saugomø kultûros medinis tiltas Europoje), Vandens bokðtas, Katedra, Liûto aikðtë - po jais ðniokðèiantys kriokliai ir pulsuojantis þydro vandens paminklø sàraðà: Parlamentas, Teatro aikðtë, Ðv.Vincento XVIIIa. monumentas Ðveicarijos gvardieèiams atminti, Rotuðë, srautas. Kelionë viena aukðèiausiø Ðveicarijoje Susten kalnø katedra, Arës upës panorama, Bokðto laikrodis, viduramþiø fontanai. Iðvykimas á Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. perëja (Susten pass - 2224m). Stulbinantys statûs pakilimai, staigûs posûkiai, ðirdá verianèios prarajos, aukðtikalniø eþerai. 7 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Niurnbergà, senàjà Ðventosios Trumpas sustojimas prie „Velnio tilto“ ant kurio vyko garsus Romos imperijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: prancûzø bei rusø kariuomeniø mûðis. Istoriniame kalnø miesto panorama nuo Imperatoriaus pilies, A. Diurerio namas restoranëlyje galima susipaþinti su karðtøjø mûðiø epizodais. muziejus, centrinë senamiesèio aikðtë, Rotuðë, gotikinës Keliaujame Furkos perëja iki didingo Ronos ledyno, ið kurio baþnyèios. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti unikalø iðteka Ronos upë. Poilsis kalnuose. Fantastiðka snieguotø kalnø þaislø muziejø ir seniausià Niurnbergo uþeigà “Deðreliø namai”. virðûniø panorama. Kelionæ tæsiame Goms ir Vale slëniais. Maþi Èia galësite paragauti garsiøjø frankiðkø deðreliø ir bavariðko kalnø miesteliai pakeri savita viduramþiø architektûra. Trumpas alaus. Iðvykimas ið Niurnbergo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. sustojimas prie garsiosios Savojos kunigaikðèiø Ðijono pilies, Nakvynë vieðbutyje. apdainuotos Bairono, pravaþiuojame ðveicariðkàjá Monte Karlà - 8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Montre, nuostabøjá Veve miestelá, menantá È. Èaplinà. Nakvynë Lietuvà. vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km. KELIONËS KAINA:

A -1799 Lt; B - 1899 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 599 Lt

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 06 15(A), 29(B); 07 13(B), 27(B); 08 10(B), 24(B); 09 07(A), 14(A)

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 10 EURØ; ~ 300 CHF (Ðveicarijos frankø).

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

50


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PRANCÛZIJOS MENO IR ISTORIJOS PERLAI - LUAROS SLËNIO PILYS

VIURCBURGAS - REIMSAS - FONTENBLO PILIS - PARYÞIUS - VERSALIS - ÐARTRAS - ANÞERAS - SAUMUR, ÐINON, STRASBÛRAS - BAMBERGAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Paryþiaus priemiestá Versalá. Versalis - Liudviko XIV karaliðkoji rezidencija, tapusi Karaliaus trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës Saulës paminklu ir testamentu ateinanèioms kartoms. Paþintis su Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis Versalio architektûros ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi vyskupø ðedevru - Versalio sodais. Kelionë á Ðartrà. Lankome vienà ið rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas pasaulio architektûros ðedevrø - Ðartro katedrà, kurioje virð barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su 2000 m² vitraþø ið 12 - 13 a., lobynas su ðventosiomis relikvijomis, Marienburgo tvirtove; UNESCO paveldo baroko perlas paslaptingasis labirintas navos grindyse. Pasivaikðèiojame viena Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; romaniðkoji jaukiausiø senamiesèio gatveliø des Ecuyers, kurioje gausu Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; Noimiunsterio fachverkiniø pastatø. Nuo vienos ið senamiesèio apðvalgos aikðbazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës ansamblis. Laisvas teliø atsiveria vaizdas á Eure'o upës karantinæ su malûnais, akmelaikas, kurio metu siûlome paragauti Frankonijos vyno vienoje ið niniais tiltais, skalbyklomis ir ant kalvos stovinèia Ðartro katedra. Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per Laisvas laikas. Iðvykimas á Anþero miestà. Nakvynë vieðbutyje. Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Pusryèiai. Trumpas sustojimas prie Anþero pilies. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Prancûzijà. Kelionë á Reimsà - Anþeras yra istorinë Anþu dinastijos sostinë ir vartai á Luaros slëná. Ðampanës provincijos sostinæ. Didþiausia Prancûzijoje Dievo Kelionë á karaliðkàjá Luaros slëná. Luara - ilgiausia Prancûzijos motinos katedra, menanti Prancûzijos karaliø karûnavimo laikus. upë (1020 km). Dël gausybës piliø, statytø XV - XVIIIa., ir ramios Garsieji Ðampanës vyno rûsiai (esant galimybei ðampano gyvenimo tëkmës derlingi ðios upës slëniai daþnai vadinami degustavimas). Iðvykimas ið Reimso, kelionë á Fontenblo. „Prancûzijos sodu“. Renesansiniai rûmai daþniausia iðkildavo Fontenblo pilis - viena seniausiø karaliðkøjø rezidencijø prie vandens telkiniø ar erdviuose upës slëniuose. Jie bûdavo Prancûzijoje. Ðià pilá supa didþiulës girios, kuriose nuo viduramþiø apsodinami sodais, puikiai deranèiais prie rûmus supanèio medþiodavo Prancûzijos karaliai. Tai viena ið keturiø gamtovaizdþio. Atvykimas á Saumur - miestelá, garsëjantá pilimi, mëgstamiausiø Napoleono I rezidencijø. Ðioje pilyje vyko kavalerijos mokykla ir putojanèiu vynu. Daug emocijø sukelia atsisveikinimas su Napoleonu, kai 1814 m. balandþio 20d. jis aukðtai virð upës ir miesto iðkilusi bokðtuota Saumur pilis, ið toli buvo iðtremtas á Elbos salà. Paþintis su Fontenblo karaliðkaisiais ir ðvieèianti tarsi baltas perlas, apsuptas vynuogynø þalumos. Pilies imperatoriðkaisiais apartamentais. Iðvykimas ið Fontenblo. apþiûrëjimas. Tæsiame kelionæ Luaros slëniu. Ðinon pilis tvirtovë, menanti ðimtametá karà su Anglija, kada Luaros slënio Kelionë á Paryþiø. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Paryþiumi. Santarvës aikðtë, pilys sudarë galingà gynybinæ sistemà. Ussë pilis, apraðyta Ðarlio elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Pero „Mieganèios graþuolës“ pasakoje. Autorius ðià pilá pavertë Golio aikðtë su Triumfo arka. Ekskursija po istoriná miesto centrà: savo herojës buveine. Aze le Rido pilis - tai ankstyvojo Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos katedra, Teisingumo rûmai. Renesanso perlas, pastatytas upës salos viduryje. Balzakas ðià Ekskursija pësèiomis po Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, pilá pavadino „daugiabriauniu Endro deimantu“. Esant galimybei maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus Luaros vynø degustacija viename ið vyno rûsiø. Iðvykimas á rajonas. Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. Kalvos virðû- nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

USSE, AZE LE RIDO, VILANDRI, AMBUAZO, BLUA PILYS ir minties paslaptingumu. Ambuazo - grandiozinë pilis-tvirtovë. Pilies koplyèioje palaidotas Renesanso epochos genijus Leonardas da Vinèi. Aplankome prie pilies prigludusá Ambuazo miestelá, kuriame tebegyva senoji bretonø dvasia. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti aromatingøjø paðtetø, bretoniðko sûrio. Sustojimas vyno mëgëjams - putojanèio bei ávairiø rûðiø rausvojo, baltojo, raudonojo vynø degustacija Plou ðeimos vyno rûsiuose. Atvykimas á þavingiausià Luaros slënio miestelá Blua. Paþintis su senamiesèiu iðsidësèiusiu tarp pilies, katedros ir upës. Blua pilis, Ðv.Luiso katedra, miesto rotuðë - buvæ vyskupø rûmai... Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Elzaso provincijos sostinæ Strasbûrà. Ekskursija po miestà: senamiestis nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas á graþiausià senojo miesto rajonà „Maþàjà Prancûzijà“. Aplankome Dievo Motinos katedrà, groþimës jos vakariniu fasadu, vitraþais. Pasivaikðtome pëstiesiems skirta senàja Turgaus gatve, gërëdamiesi turtingai dekoruotais elzasietiðkais namais, sudaranèiais unikalø miesto ansamblá. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasiplaukiojimà laivu Ilo upe aplink senamiestá. Plaukiame nuo „Maþosios Prancûzijos“ iki Europos Parlamento ir kitø institucijø pastatø komplekso. Iðvykimas ið Strasbûro. Kelionë per Prancûzijà, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Bambergà. Kaip ir senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs Bambergas didþiuojasi puikiai iðsilaikiusiu senamiesèiu. Trumpa ekskursija Bambergo senamiesèiu: Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Pegnico upës pakrantëje, Katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á nëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Kliði bulvaras. Mulen 7 DIENA. Pusryèiai. Tæsiame kelionæ Luaros slëniu. Vilandri pilis Lietuvà. Ruþas. Vakare romantiðkas plaukimas laivu Senos upe. Nakvynë - vëliausias Renesanso statinys Luaros slënyje, garsëjantis didinga sodø, gëlynø ir darþø kompozicine darna, jø ornamentikos Kelionës metu nuvaþiuojame ~ 4000 km. vieðbutyje. KELIONËS KAINA:

A - 1899 Lt; B - 1999 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 16(A); 06 06(A), 20(B); 07 11(B), 25(B); 08 15(B), 22(B); 09 19(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

51

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EURØ, • miesto transporto bilietai Paryþiuje, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

PRANCÛZIJA: NORMANDIJA, BRETANË

VIURCBURGAS - PARYÞIUS - LUAROS SLËNIO PILYS: Ð Š AMBORO, Ð Š ENONSO, AMBUAZ, ATLANTO VANDENYNO PAKRANTË: NANTAS, LA BOULE - SEN MALO - KANKALIS - MON SEN MIÐ Š ELIS ANTVERPENAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su „Defanso galva“. Didinga Paryþiaus panorama nuo Eifelio bokðto. nuostabûs pilies sodai. Ambuaz - grandiozinë pilis-tvirtovë. Pilies trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. koplyèioje palaidotas Renesanso epochos genijus Leonardas da Vinèi. Aplankomas prie pilies prigludæs Ambuaz miestelis, 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija pësèiomis po Monmartrà. kuriame tebegyva senoji bretonø dvasia. Esant galimybei XV a. Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs Plou ðeimos vyno rûsio lankymas. Nakvynë vieðbutyje. su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi vyskupø bohemiðkasis Paryþiaus rajonas, Tertro aikðtë - Monmartro rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas menininkø Meka. Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies 6 DIENA. Pusryèiai. Trumpas sustojimas Nante mieste, kuriame barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su bazilika. Kliði bulvaras. Mulen Ruþas. Laisvas laikas Monmartre. gimë ir gyveno Þiulis Vernas. Apþiûrima miesto pilis ir katedra. Marienburgo tvirtove; UNESCO paveldo baroko perlas Ekskursija po istoriná miesto centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Dienos poilsis prancûziðkajame „Majamyje“ - Meilës pakrantës La Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; romaniðkoji Motinos katedra, Teisingumo rûmai; Rotuðë. Bobiuro rajone Boule kurorte prie Atlanto vandenyno. Egzotiðka augmenija, Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; Noimiunsterio esantis Þ.Pompidu meno ir kultûros centras, Haliø forumas, auksiniai smëlio paplûdimiai, maudynës Atlanto vandenyne. bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës ansamblis. Laisvas garsioji Rivoli gatvë. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti Siûlome ne tik pasimaudyti, bet ir pasikaitinti karðtoje Prancûzijos laikas, kurio metu siûlome paragauti Frankonijos vyno vienoje ið Invalidø rûmø ansamblá su Armijos muziejumi ir Napoleono kapu, saulëje (sezono metu). Nakvynë vieðbutyje. Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per besiþavintiems O.Rodeno kûryba, Birono rûmuose ásikûrusá 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Sen Malo - korsarø miestà-tvirtovæ O.Rodeno muziejø. Romantiðkas plaukimas laivu Senos upe. Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. su galingomis sienomis, bastionais, masyviais pastatais. Vakarà siûlome praleisti Lotynø kvartale. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Paryþiø. Ekskursija autobusu po Pasivaikðèiojimas ant gynybinës sienos Atlanto pakrantëje, nuo Paryþiø. Bastilijos aikðtë su Liepos kolona ir Bastilijos Opera. 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á karaliðkàjá Luaros slëná. Luara - kur atsiveria vaizdas á ið vandens kyðanèias uolas, fortus, salas. Didþiausio pasaulyje meno muziejaus - Luvro, kuriame ilgiausia Prancûzijos upë. Dël gausybës piliø, statytø XV-XVIIIa., ir Èia bûna patys efektingiausi potvyniai ir atoslûgiai. Miesto eksponuojamos neákainojamos meno vertybës: Leonardo da ramaus gyvenimo bûdo derlingi ðios upës slëniai vadinami restoranuose galima paragauti jûros gërybiø. Vykstame á Kankalá, Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rasta „Milo Venera“, lankymas. „Prancûzijos sodu“. Ðamboro pilis - didingiausias Renesanso kur auginamos austrës, turtingos jodo ir druskos bei vertinamos Kelionë á Defansà. Pravaþiuojame Santarvës aikðtæ, stiliaus ðedevras, viena graþiausiø piliø pasaulyje, karaliaus dël ypatingo rieðutø skonio. Siûlome papietauti viename ið jûros elegantiðkiausià Paryþiaus gatvæ - Eliziejaus laukus, Ðarlio de Pranciðkaus I medþioklës rezidencija. Manoma, kad ðios pilies gërybiø restoranëliø. Vakarø pasaulio stebuklas - Mon Sen Golio aikðtæ su Triumfo arka. Atvykimas á Defansà. Tai darbø ákvëpëjas buvo Leonardas da Vinèis. Ðenonso - „damø Miðelio vienuolynas, pastatytas ant uolos XIIIa., gotikinës prancûziðkoji Amerika, pribloðkianti áspûdingø formø stiklo ir pilis“, kurioje gyveno karalienës ir karaliaus favoritës. Ði pilis architektûros ðedevras, neregëto groþio tvirtovë jûroje, traukianti plieno konstrukcijomis. Impozantiðkiausias statinys Naujoji arka - daþnai vadinama pilimi - tiltu, kabanèiu ant vandens. Aplankomi piligrimus ir turistus ið viso pasaulio. Prie vienuolyno taip pat labai ryðkûs vandenyno potvyniai ir atoslûgiai. Iðvykimas ið Mon Sen Miðelio. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Antverpenà - Rubenso gimtàjá miestà. Paþintis su Antverpenu, kurá puoðia XVI - XVIIa. architektûros paminklai: Rubenso namas - muziejus, Ðv.Mergelës Marijos katedra, kurioje puikuojasi keli Rubenso darbai, puoðni Ðv.Jokûbo baþnyèia, kurioje palaidotas Rubensas, pagrindinë Antverpeno - Meir gatvë; Didþioji aikðtë su Brabo fontanu, renesansine Rotuðe su gildijø pastatais, primenanèiais apie Antverpeno prekybos aukso amþiø. Iðvykimas ið Antverpeno. Kelionë per Belgijà, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5400 km

KELIONËS KAINA:

A - 1749 Lt; B - 1849 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt IÐVYKIMAS: 2013 05 01(A) , 06 08(A), 22(B); 07 13(B), 27(B) ; 08 03(B), 17(B), 09 07(A), 21(A) 10 05(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 8 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EURØ, • miesto transporto bilietai Paryþiuje, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

52


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÞAVINGOJO PRANCÛZIJOS PROVANSO KVAPØ IR SPALVØ PALETË

VIURCBURGAS - BEZANSONAS - ARLIS - AVINJONAS - KAMARGO NACIONALINIS PARKAS - MARSELIS - ORANÞAS - NIURNBERGAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, kompleksas), antikinis teatras, Ðv.Trofimo katedra ir vienuolyno 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba nemokaansamblis, rotuðë, Van Gogo garbei ákurta kavinë - restoranas, ma iðvyka á Marselá. Atvykimas á Marselá - vienà seniausiø Èekijà su trumpais sustojimais poilsiui. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës kurio interjeras atkurtas pagal þymø dailininko paveikslà “Naktinë Prancûzijos miestø - ávairiø tautø kultûros kryþkelæ. Nepaprastai Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis Arlio kavinë“. Esant galimybei Kamargo buliø kautyniø Arlio turtinga miesto istorija kiekviename þingsnyje atveria ðimtametá su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi vyskupø arenoje stebëjimas (èia bulius kovos metu nëra nuþudomas, kaip miesto palikimà. Senasis uostas - miesto ðirdis, mëgstamiausia rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas ispaniðkoje koridoje). Vakare gráþimas á kurortà prie Vidurþemio Marselio gyventojø pasivaikðèiojimø bei vakaro renginiø vieta. Vëliau, esant galimybei, turistiniu traukinuku pasikelsite á miesto barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su jûros. Nakvynë vieðbutyje. Marienburgo tvirtove; UNESCO paveldo baroko perlas 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba viduryje stûksanèià ant kalvos Dievo Motinos Saugotojos bazilikà. Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; romaniðkoji nemokama iðvyka á Avinjonà, kurá ákûrë romënai prieð 2000 Jums bus pasiûlytos ekskursijos (uþ papildomà mokestá Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; Noimiunsterio metø. XIV amþiuje suklestëjæs Avinjonas buvo apjuostas pasirinktinai ) : bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës ansamblis. Laisvas akmenine siena, kuri iðliko iki ðiol. Nuo 1305 m. iki 1378 m. a) Plaukimas laivu á Ifo tvirtovæ (kukmedþio salà), kurià A.Diuma laikas, kurio metu siûlome paragauti Frankonijos vyno vienoje ið Avinjone gyveno ir valdë 7 popieþiai, todël jis vadinamas apraðë romane apie grafà Montekristà. Grësminga tvirtovë Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per „Popieþiø miestu“. Apþiûrime didingus Popieþiø rûmus, vienus ið niekada nebuvo naudojama karo tikslams, ji iðkart virto kalëjimu. didþiausiø gotikos statiniø Europoje, apsuptus parkø su b) 3 val. kruizas á kalankas, pakrantæ iðraiþiusias siauras álankëles, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. apþvalgos aikðtelëmis, nuo kuriø atsiveria nuostabios apylinkiø kuriø dantyti skardþiai (siekia iki 400m) atsispindi akinanèiame 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Viktoro Hugo gimtinæ, garsø panoramos; ðalia esanèià baþnyèià, kurioje palaidoti popieþiai þalsvai melsvame vandenyje. Tai spalvø, formø, uolø ir jûros laikrodininkystës centrà - Bezansonà. Paþintis su didinga Benediktas XII ir Jonas XXII; liaudies apdainuotà garsøjá sàjungos simfonija. Bezansono senamiesèio architektûra: renesansiniai miesto Ðv.Benezeto tiltà per Ronos upæ, Monetø rûmus. Laisvas laikas, Laisvas laikas, kurio metu siûlome paklaidþioti siauromis Marselio rotuðës ir teismo rûmai, romënø laikotarpio palikimas - romënø kurio metu siûlome paklaidþioti jaukiomis Avinjono senamiesèio gatvelëmis, uþsukti á vienà ið restoranëliø, kurie garsëja specifine arkos, amfiteatro ir akveduko griuvësiai bei antikinio tilto liekanos, gatvelëmis,pajusti subtilià ðio kraðto dvasià. Viename ið savo virtuve, paragauti populiarios þuvienës - bouillabaisse. VaGranvelio renesanso stiliaus rûmai, Ðv.Jono katedra, statyta XI kare gráþimas á kurortà prie Vidurþemio jûros. Nakvynë vieðbutyje. XVIIIa.(jos varpinëje árengtas neáprastas astronominis laikrodis daugybës provanso virtuvës restoranëliø gurmanai galës paragauti þuvies, mësos patiekalø, pagardintø kvapniosiomis 8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Oranþà, dar kitaip vadinamà „Horloge Astronomique“). XVIIa. ant Doubs upës kranto statyta citadelë, nuo kurios gynybinës sienos atsiveria nuostabi miesto provanso þolelëmis, paskanintø èesnaku ir tyru alyvuogiø „Princø miestu“. Paþintis su miestu - garsiu antikiniais paminklais panorama. Laisvalaikiu siûlome aplankyti Laiko muziejø, kuriame aliejumi. Iðvykimas ið Avinjono. Kelionë prie vieno ið geriausiai ir vadinamu vartais á Provansà. Tai galø legiono veteranø ákurtas sukaupta daugybë ávairiø amþiø, formø ir dydþiø laikrodþiø. iðlikusiø antikiniø romënø akvedukø - Pont du Gard (Gardo miestas. Jame gausu galø ir romënø kultûros palikimo. Julijaus Iðvykimas ið Bezansono. Vëlai vakare atvykimas á kurortà prie tiltas), kuris buvo pastatytas Romos karvedþio ir prokonsulo Cezario garbei pastatyta triumfo arka, antikinis imperatoriaus Agripos daugiau nei prieð 2000 metø. Tai 49 metrø aukðèio ir 274 Augusto valdymo laikø teatras - imperatoriaus Augusto I ásakymu Vidurþemio jûros. Nakvynë vieðbutyje. metrø ilgio statinys, kuriuo senovëje buvo tiekiamas vanduo buvo pastatytas geltono akmens statinys, kuriame telpa iki 50000 4 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba Nimui. Jis pastatytas 3 lygiais, sudarytas ir 6 apatiniø, 11 viduriniø þiûrovø. Ðis teatras iki ðiol stulbina savo didingumu. Grupës nemokama iðvyka „Van Gogo keliais“ á St.Remy de Provence ir ir 35 virðutiniø arkø, kurios kiekvienam lygyje skirtingos. Tai sàmo- pageidavimu pasikëlimas á apþvalgos aikðtelæ, kur atsiveria Arlá . Atvykimas á St.Remy de Provence, kuris traukia ne tik ninga gudrybë, siekiant apsaugoti tiltà nuo ágriuvimo, kadangi tilto nuostabus vaizdas á levandø laukø apsuptà Vëjø kalnà ieðkanèius tylos ir ramybës þmones, bet stebina ir savo istoriniø blokai buvo dedami nenaudojant jokio skiedinio.Vakare gráþimas á aukðèiausià Provanso vietà, derlingas apylinkes, bei miesto ir kultûros paminklø gausa bei áþymybëmis. Pamatysite kurortà prie Vidurþemio jûros. Nakvynë vieðbutyje. Ronos upës slënio panorama. Nakvynë vieðbutyje. pranaðystëmis iðgarsëjusio Nostradamo gimtuosius namus. 6 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba pusës 9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Niurnbergà - senàjà Ðventosios Nemaþiau St.Remy de Provence miestelá iðgarsino ir Van Gogas, gyvenæs èia metus ir nutapæs áþymiuosius paveikslus „Kvieèiø dienos nemokama iðvyka á Kamargo nacionaliná parkà. Romos imperijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: laukas su kiparisais“ bei „Tarpeklis“. Nedidukës krautuvëlës, Kamargo (Camargue) delta - tai didþiausia Vakarø Europoje miesto panorama nuo Imperatoriaus pilies, kurioje vieðëjo visi provansiðki restoranëliai su savo jaukiomis terasomis, upës delta, uþimanti apie 930 kv. km plotà. Tai lagûnos ir uþutekiai, vokieèiø imperatoriai, A.Diurerio namas, centrinë senamiesèio pasislëpusiomis platanø ûksmëje, vilioja sustoti, atsikvëpti, smëlio kopos, nendriø brûzgynai, pakranèiø miðkai ir ganyklos, aikðtë, kurioje kasmet vyksta garsioji Vokietijos Kalëdø mugë, pamirðti didmiesèiø ðurmulá ir pasinerti á tyløjá Provanso gyvenimà. taip pat ir druskø klodai. Atslûgus vandeniui, galima pamatyti Rotuðë, gotikinës Ðv.Sebaldo ir Ðv.Lorenco baþnyèios. Kelionë Apþiûrime áspûdingus romënø miesto Glanume griuvësius. ádomø gamtos reiðkiná - druskos kalnus, kurie susidaro pakrantë- per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. Atvykæ á Arlá, pasijusite lyg sugráþæ á senovës Romos laikus. se iðgaravus sûriam vandeniui. Jei pasiseks, vandens apsemtose 10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Miestas kupinas antikos paminklø - senovës romënø arena, pievose pamatysite roþiniø flamingø pulkus. Èia sutinkami juodieji Lietuvà. imperatoriaus Konstantino termos (romëniðkø pirèiø buliai, ganosi didelës baltøjø arkliø kaimenës. Po pietø gráþimas á Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km. kurortà prie Vidurþemio jûros. Nakvynë vieðbutyje. KELIONËS KAINA:

A - 2299 Lt; B - 2399 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 799 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 16 (A); 06 13(A); 07 04(B),25(B); 0814 (B); 09 05(A) .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais (ið jø 5 nakvynës vieðbutyje Provanse prie Vidurþemio jûros), • kelionës vadovo paslaugos,

53

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100-150 EURØ, • Degustacijø (ragavimø) kaina asmeniui nuo ~ 7-10 EUR (viena). SVARBU! Nemokamø iðvykø metu turistas pats susimoka uþ lankytinus objektus. Kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PROVANSO KERAI ROTENBURGAS - KOLMARAS - AVEN D'ORGNAC - ORANÞAS - AVINJONAS - LES BAUX DE PROVENCE - ARLIS - CASSIS - PROVANSO EKSAS - RUSILJONAS - GORDES HERISONO KRIOKLIAI - RIKVIRAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Avinjonà, vadinamà - „antràja Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. Roma“. Ekskursija po ðimtmetá buvusià popieþiø sostinæ ant 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á viduramþiø ir Renesanso miestà - Ronos kranto. Apþiûrime didingus Popieþiø rûmus, vienus Rotenburgà prie Tauberio upës. Paþintis su senamiesèiu, didþiausiø feodaliniø rûmø Europoje, apsuptus parkø su apjuostu gynybine siena, iðvagotu siaurø grástø gatveliø. apþvalgos aikðtelëmis, nuo kuriø atsiveria nuostabûs apylinkiø Apþiûrime miesto rotuðæ, kurios architektûroje persipina gotikos, toliai; ðalia esanèià baþnyèià, kurioje palaidoti popieþiai renesanso ir baroko stiliai, kilmingøjø rezidencijomis nusëtà Benediktas XII ir Jonas XXII; liaudies apdainuotà garsøjá Herngasse, gotikinæ Ðv.Jokûbo baþnyèià su nuostabiu Tilmano Ðv.Benezeto tiltà per Ronos upæ, Monetø rûmus. Laisvas laikas, Riemenschneiderio altoriumi, Pranciðkonø baþnyèià... Iðvykimas kurio metu siûlome paklaidþioti jaukiomis Avinjono senamiesèio ið Rotenburgo. Kelionë per Vokietijà link Kolmaro. Nakvynë gatvelëmis, pavakarieniauti viename ið Provanso virtuvës restoranëliø ir pajusti subtilià ðio kraðto dvasià. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Kolmarà - Elzaso vynø sostinæ. Kolmaro senamiestis pakeri savo architektûra. Fachverkiniai 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Avinjono. Kelionë prie vieno ið pastatai, puoðti medinëmis skulptûromis ir balkonëliais, siaurø geriausiai iðlikusiø antikiniø romënø akvedukø - Pont du Gard. gatveliø labirintai tiesiog uþburia. Paþintis su senamiesèiu: XIIIa. Iðvykimas á Les Baux - de - Provence - miniatiûriná viduramþiðkà Domininkonø vienuolynas, Ðv.Martyno baþnyèia, Senoji muitinë, miestelá. Jo nameliai iðkalti uoloje, 800m aukðtyje, nuo kurios atsiPfisterio namas, skulptoriaus Bartholdþio skulptûra, „Galvø veria vaizdas á Vidurþemio jûrà bei graþiuosius klonius ðiaurëje. namas“, odininkø rajonas - Maþoji Venecija. Namai èia stûkso Senoji citadelë, mirusiøjø miestas su laiptuotomis pësèiøjø tiesiog ant upës kranto, o ant pontonø árengti restoranëliai nuteikia gatvelëmis, suvenyrø parduotuvëlës ir jaukûs restoranëliai. Esant ypaè romantiðkai. Elzaso vynø degustacija. Iðvykimas ið Kolmaro. galimybei, lavandø ir kitø kvapniøjø þoleliø spaudyklos ir alyvuogiø aliejaus daryklos lankymas, aromatiniø gërimø ir kvapø Kelionë per Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje. testavimas, aliejaus ragavimas. Kelionë á graikø ir romënø miestà 4 DIENA. Pusryèiai. Provansas - ochros raudonio þemë, þydintys Arlá, kur yra gyvenæs Van Gogas. Ekskursija po miestà, pelniusá levandø ir saulëgràþø laukai, apelsinmedþiø þiedai, þaliuojanèiø Prancûzijos „Meno ir istorijos miesto“ titulà: senovës romënø platanø pavësis ir kobalto mëlynumo dangus - ákvëpë ne vienà arena, antikinis teatras, Ðv.Trofimo katedra ir vienuolyno garsø menininkà. Èia gimë garsûs Van Gogo, Sezano, Gogeno ansamblis, rotuðë, Konstantino pirtys, Van Gogo kavinë Forumo kûriniai. Iðvykimas á Aven d'Orgnac. Vienø áspûdingiausiø aikðtëje. Iðvykimas link Marselio. Nakvynë vieðbutyje. pasaulyje poþeminiø urvø lankymas. Keliautojo ðirdá pakeri ávairiausios formos stalaktitai - stalagmitai, aukðèiausias 7 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba 3 val kruizas á kalankas Prancûzijoje 24m stalag-mitas, ávairaus dydþio galerijos, salës bei (pakrantæ iðraiþiusias siauras álankëles), kuriø dantyti skardþiai labirintai. Atvykimas á Oranþà. Paþintis su miestu - garsiu (siekia iki 400m) atsispindi akinanèiame þalsvai melsvame antikiniais paminklais ir vadinamu vartais á Provansà. Tai galø vandenyje. Tai spalvø, formø, uolø ir jûros sàjungos simfonija. Èia legiono veteranø ákurtas miestas. Jame gausu galø ir romënø nesuskaièiuojama daugybë laukinës gyvûnijos: jûros paukèiø, kultûros palikimo. Julijaus Cezario garbei pastatyta triumfo arka, lapiø, akmeniniø kiauniø, ðikðnosparniø... Áspûdinga ir augalija. antikinis imperatoriaus Augusto valdymo laikø teatras. Grupës Gráþus ið kruizo paþintis su þaviu pajûrio þvejø miesteliu - Cassis, pageidavimu pasikëlimas á apþvalgos aikðtelæ, kur atsiveria kuris traukë tokius dailininkus kaip Dufy, Signacas ir Derainas. Èia nuostabus vaizdas á levandø laukø apsuptà Vëjø kalnà - atsipalaiduojama pajûrio kavinëse, stebint þvejus arba gatvës aukðèiausià Provanso vietà, derlingas apylinkes, bei miesto ir artistus, mëgaujantis jûros gërybëmis ir vietiniu sausu baltuoju Ronos upës slënio panorama. Laisvas laikas mieste. Nakvynë vynu. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Áspûdingais Jûros Alpiø keliais keliaujame prie Herisono kriokliø, kuriø vandens srautas krenta ið 65m aukðèio. Pasivaikðèiojimas ástabios gamtos kampelyje palei Bonlieu ir Ilay eþerus stebint galingo krioklio srautà. Apþiûrime aukðèiausià Vëduoklës (65m) ir kiek þemesná Didþiojo Ðuolio (60m) krioklius. Herisono krioklio muziejaus lankymas. Jame susipaþinsite su ðiø apylinkiø gamta, krioklio tyrinëjimø istorija ir legendomis. Visos prancûzø sûrio gamybos ir skonio subtilybës, sûrinës lankymas ir sûrio ragavimas. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á vienà ið Elzaso vyndarystës centrø - Rikvirà. Pasivaikðèiojimas senamiesèio gatvelëmis su fachverkiniais ir akmeniniais pastatais, kuriø fasadai iðtapyti vyndarystës temomis, o namai nudaþyti ávairiausiomis spalvomis. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti paðto arba karietø muziejus, ar tiesiog pasëdëti vienoje ið romantiðkø senamiesèio restoranëliø, paragauti ðio kraðto vynø. Iðvykimas ið Rikviro. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á nakvynës vietà Lenkijos Vokietijos pasienyje. Nakvynë vieðbutyje.

11 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á buvusià Provanso sostinæ, meno Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6400 km. ir kultûros þidiná - Provanso Eksà. Ðis miestelis dar vadinamas ir

vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

tûkstanèio fontanø miestu. Miestelio centras - siaurø senamiesèio gatveliø labirintas su ástabiais fontanais ir pastatais - daugelio menininkø gimtinë. Èia gimë þymus impresionistas Polis Sezanas, gyveno raðytojai Emilis Zola ir Ernestas Hemingvëjus. Paþintis su miestu: Mirabeau prospektas, miesto rotuðë ir XVa. varpinë, Ðv.Iðganytojo katedra, miesto sienos griuvësiai su iðlikusiais gynybos bokðtais.Iðvykimas á Luberono slëná. Tai viena graþiausiø Provanso vietoviø, keliautojus þavinti maþais miesteliais, þolelëmis kvepianèiomis kalvomis bei vynuogynais. Vykstame á vienà graþiausiø Provanso miesteliø Rusiljonà. Ant kalvos ásikûræs miestelis garsëja spalvingomis ochros kasyklomis. Pasivaikðèiojimas siauromis miestelio gatvelëmis kuriose stovi ávairiaspalviai namai. Esant galimybei ochros atodangø apþiûrëjimas. Iðvykimas á dar vienà nuostabø ant kalvos ásikûrusá Provanso miestelá - Gordes. Siauros gatvelës, ið maþø akmenukø pastatyti namai, maþos kavinukës ir prancûziðkø bandeliø kvapas... toks yra Gordes miestelis. Atsisveikinimas su Provansu. Kelionë per Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje.

2249 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 799 Lt IÐVYKIMAS: 2013 06 19; 07 10; 08 14; 09 04 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 10 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

• kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~120 EURØ, • degustacijø kaina asmeniui nuo ~ 5-10 EURØ (viena), • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

54


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

GURMANIÐKOJI PRANCÛZIJA

ROTENBURGAS - KONIGSBURGO PILIS - BEAUNE - BOURGES - KONJAKAS - BORDO - KARKASONAS - TULÛZA - ROKAMADURAS - SARLAT - DIÞONAS - AUGSBURGAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Paþintis su miestu: Garonos upës krantinë, Akmeninis tiltas, nuo Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. kurio atsiveria miesto panorama; Quinconces esplanada, paminklas þirondistams, Didysis teatras, ðv.Andriaus katedra. 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Rotenburgà viduramþiø ir Bordo vynininkystës regiono vynas yra laikomas geriausiu renesanso laikø miestà prie Tauberio upës. Paþintis su Prancûzijoje. Esant galimybei, Bordo vyno ragavimas vienoje ið senamiesèiu, apjuostu gynybine siena, iðvagotu siaurø grástø piliø. Vykstame prie aukðèiausios Europoje Pilat kopos (105m), gatveliø. Apþiûrime miesto rotuðæ, kurios architektûroje persipina kurios ilgis siekia beviek 3 km. Uþkopæ ant milþiniðkos kopos gotikos, renesanso ir baroko stiliai, kilmingøjø rezidencijomis gërimës nuostabia Arkaðono álankos ir Ferre iðkyðulio panorama. nusëtà Herngasse, gotikinæ ðv.Jokûbo baþnyèià su nuostabiu Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Tilmano Riemenschneiderio altoriumi, Pranciðkonø baþnyèià... Laisvas laikas, kurio metu siûlome susipaþinti su Bavarijos virtuve 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Karkasonà, kurio senasis vienoje ið Rotenburgo uþeigø. Iðvykimas ið Rotenburgo. Kelionë miestas yra vienas didþiausiø Europoje miestø - tvirtoviø. Tobulai per Vokietijà link Strasbûro. Nakvynë vieðbutyje. restauruotas Karkasono senamiestis liudija kruvinas viduramþiø kovas. Jis ásikûræs ant stataus Odo upës kranto. Miestas 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Konigsburgo pilá, lankomiausià apjuostas dviem sienø þiedais su 52 bokðtais, o viduje - siauros Elzaso kraðte. Apþiûrime pilies menes, rûsá, virtuvæ, gërimës gatvës ir nedidelës aikðtës. Pasivaikðèiojimas gynybine siena, apylinkø panorama nuo didþiojo bastiono, ið kur atsiveria Reino kuria eidami susidarysite áspûdá apie anø laikø gynybà ir kraðto vaizdas, Vogëzø kalnai, kaimeliai ir vynuogynai. Iðvykimas architektûrà, o protarpiais pasigroþësite prieð akis atsiverianèiais ið Konigsburgo. Kelionë vaizdingu Vyno keliu pro senàsias apylinkiø peizaþais, Karkasono miesto vaizdais. Ekskursija po gyvenvietes su grástomis aikðtëmis, viduramþiðkais fachverkiniais senàjá Karkasonà: ðv.Nazareto bazilika, statyta XI-XII a., XII a. namais ir renesanso epochos fontanais. Kelionë per Burgundijà. tvirtovë - tvirtovëje. Iðvykimas á Tulûzà. Vakare paþintis su miestu, Atvykimas á Beaune miestelá, garsëjantá vyno aukcionu. Paþintis kuris, pasak prancûzø, yra „rausvas brëkðtant, raudonas su gynybiniø sienø ir bulvarø apjuostu senamiesèiu. Dievo vidurdiená ir rausvai violetinis temstant“: gotikinë Jakobinø Motinos baþnyèia, senoji ligoninë, kuri buvo ákurta XVa. Ðiandien ji baþnyèia, didþiausia romaninio stiliaus bazilika Europoje laikoma viduramþiø architektûros perlu. Iðvykimas ið Beaune á ðv.Serneno bazilika, rotuðë, Pierre'o Seguy ir Sarta bokðtai. nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bourges. Ðis galø - romënø 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Rokamadurà - þymø piligrimystës miestas, iðsaugojæs senàjà gynybinæ sienà, þinomas kaip Karolio centrà, ásikûrusá vaizdingoje vietoje, ant uolëto plokðèiakalnio virð VII finansininko ir uþsienio reikalø ministro Jacqueso Coeuro Alzou slënio. Miesto vaizdas nuo papëdës atima þadà. gimtinë. Paþintis su miestu: gotikinës architektûros brangakmenis Viduramþiø namai, bokðtai ir dantyta siena atrodo tarsi iðaugæ ið - Jacqueso Coeuro rûmai, ðv.Etjeno katedra - plaèiausia gotikinë uolos. Kopiant miesto laiptais galima apþiûrëti aukðèiau esanèias Prancûzijos katedra, Pres Fichaux parkas su tvenkiniais, gëlynais pagrindines maldininkø koplyèias: ðv.Mykolo koplyèia, kurioje yra ir teatro scena. Iðvykimas ið Bourges. Kelionë á Konjako (Cognac) gerai iðsilaikiusios XII a. freskos, Dievo Motinos koplyèia, kurioje miestà, kuriame konjako aromatas tvyro net ore. Prancûzijos ant altoriaus stovi visø piligrimø garbinama Juodosios mergelës Konjako regione gimsta tauriausi ðios kategorijos gërimai. Èia Marijos skulptûra. Apylinkiø panorama nuo gynybinës sienos ásikûræ ne vieni ðimtametes tradicijas skaièiuojantys konjako uolos virðuje. Iðvykimas á Sarlat miestelá - tikrà muziejø po atviru namai. Ekskursija á vienus ið konjakø namø. Paþintis su konjako ir dangumi. Ðis nedidelis ið geltono kalkamenio pastatytas miestelis brendþio gamyba, konjako ragavimas. Iðvykimas á nakvynës pakeri kiekvienà èia atvykusá: siauri skersgatviai ir arkø galerijos, vietà. Nakvynë vieðbutyje. senoviniai, ochra nutepti ir gausiomis detalëmis iðpuoðti 5 DIENA. Pusryèiai. „Puikûs valgiai ir vynai þemæ paverèia rojumi“ akmeniniai namai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome susipaþinti - sakë Henrikas IV apie pietvakariø Prancûzijà. Iðvykimas á Bordo. su Perigoro kraðto produktais: juodaisiais trumais, graikiniais KELIONËS KAINA:

2299 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 899 Lt IÐVYKIMAS: 2013 07 11; 08 08; 09 05 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

55

rieðutais, ávairiais sûriais ir kitais delikatesais. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Diþonà Burgundijos sostinæ. Paþintis su senamiesèiu, kuris garsëja didinga architektûra Burgundijos kunigaikðèiø palikimu. Hercogø rûmai, Dievo Motinos baþnyèia, ðv.Mykolo baþnyèia. Burgundai laiko savo kraðtà Prancûzijos ðirdimi. Ði klestinti sritis gali pelnytai didþiuotis pasaulinio garso vynais, puikia virtuve ir nuostabia architektûra. Paþintis su burgundiðka virtuve: burgundiðkame vyne troðkinta jautiena, viðtiena raudonojo vyno padaþe yra firminiai ðio regiono patiekalai. Garsiosios Diþono garstyèios patiekiamos prie kepsniø ir ruoðiant triuðá su tirðtu garstyèiø padaþu. Iðvykimas ið Diþono. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Augsburgà, dviejø tûkstanèiø metø senumo miestà, su plaèiomis gatvëmis, romaninëmis ir gotikinëmis baþnyèiomis, rokoko stiliaus rûmais. Paþintis su senamiesèiu: XVII a. Rotuðë, ðv.Marijos katedra, Ðv.Onos baþnyèia. Iðvykimas ið Augsburgo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5700 km.

• kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EUR, • degustacijø (ragavimø) kaina asmeniui nuo ~ 5-10 EUR (viena), • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su Prancûzijos miesteliø - Figeac. Paþintis su viduramþiðkà dvasià trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. iðlaikiusiu senamiesèiu, kuriam bûdingos siauros, vingiuotos 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á vienà ið gatvelës - akmeniniai namai puoðti arkiniais áëjimais ir arkinëmis Romantiðkojo kelio miesteliø - viduramþiðkàjá Dinkelsbiulá. galerijomis. Apþiûrime Monetø namus, ðv.Iðganytojo baþnyèià, Paþintis su senamiesèiu: geriausiai iðsilaikiusi miesto gynybinë Puy Dievo Motinos baþnyèià, Raðmenø aikðtæ, kur rasime siena, miesto gatvelës - lyg pjesës dekoracijos, nuþengusios Rozetës akmens kopijà, ir J.F.Champoliono, iððifravusio Egipto tiesiai nuo teatro scenos. Spalvingi þaisliniai nameliai, tarsi prilipæ hieroglifus, gimtuosius namus - muziejø. Iðvykimas á nakvynës vienas prie kito, sukuria nepakartojamà viduramþiðkà dvasià. vietà. Nakvynë vieðbutyje.

Vienoje ið aikðèiø galima apþiûrëti áspûdingà vëlyvosios gotikos stiliaus ðv.Jurgio baþnyèià, graþiausià fachverkiná - Vokieèiø namà, kuriame ákurtas vieðbutis, senàjà rotuðæ. Iðvykimas ið Dinkelsbiulio. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Viktoro Hugo gimtinæ, garsø laikrodininkystës centrà - Bezanconà. Paþintis su didinga Bezancono senamiesèio architektûra: renesansiniai miesto rotuðës ir teismo rûmai, romënø laikotarpio palikimas - romënø arkos, amfiteatro ir akveduko griuvësiai bei antikinio tilto liekanos, Granvelio renesanso stiliaus rûmai, Ðv.Jono katedra, statyta XI XVIIIa (jos varpinëje árengtas neáprastas astronominis laikrodis „Horloge Astronomique“). XVIIa. ant Doubs upës kranto statyta citadelë, nuo kurios gynybinës sienos atsiveria nuostabi miesto panorama. Laisvalaikiu siûlome aplankyti Laiko muziejø, kuriame sukaupta daugybë ávairiø amþiø, formø ir dydþiø laikrodþiø. Iðvykimas ið Bezancono. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Pietvakariø Prancûzija garsëja vaizdingais uolø dariniais, atsiradusiais lëtai kaupiantis iðtirpusiø mineralø nuosëdoms. Urvai iðsibarstæ po visà Prancûzijos klinties kraðtà. Taèiau Dordonës slënis ir greta esantys turi kuo nustebinti, èia galima rasti neáprastø pieðiniø (kai kurie pieðiniai kildinami ið paskutinio ledynmeèio laikø). Ðiuos pieðinius sukûrë prieðistorës þmonës, pradëjæ ir iðplëtojæ raiþybà, tapybà ir droþybà. Kelionë prie unikalaus gamtos ðedevro - Padirako ágriuvos. Liftu nusileidæ á 103 m gylá, pasieksite poþeminæ upæ, valtelëmis plauksite stalaktitø-stalagmitø labirintu, keliausite pëstute po poþemio karalystæ, kur iðvysite 60m ilgio stalaktità, pakibusá lyg ant siûlo ir besigërintá savo atvaizdu Lietaus eþero vandenyje. Èia jûsø lauks begalë sukalkëjusiø kriokliø, skulptûrø ir sietynø, kuriuos per milijonus metø suformavo gamta. Palikæ kvapà gniauþiantá poþemiø pasaulá, vyksite á vienà graþiausiø KELIONËS KAINA:

A - 1899 Lt; B - 1999 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

. PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt . IÐVYKIMAS: 2013 07 25(B); 08 22(B) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

5 DIENA. Pusryèiai. Paþinties su urvais tæsinys. Kelionë á Pech Merle urvà. Tai 25000 metø senumo urvas, kuris suþavi vienais seniausiø Europoje prieðistoriniais pieðiniais. Kone visuose pieðiniuose vaizduojami gyvûnai: mamutai, arkliai, bizonai. Viena ið áspûdingiausiø urvo vietø - tai vadinamoji Lokio galerija, esanti giliausioje 50 m po þeme vietoje. Pieðinys nutapytas 11 metrø aukðtyje. Manoma, kad ðioje vietoje nutapytai lokio galvai yra daugiau nei 13 000 metø. Po urvø lankymo, esant galimybei, vietinio tamsiojo Kahoro vyno ragavimas. Iðvykimas á Rokamadurà - þymø piligrimystës centrà, ásikûrusá vaizdingoje vietoje, ant uolëto plokðèiakalnio virð Alzou slënio. Miesto vaizdas nuo papëdës atima þadà. Viduramþiø namai, bokðtai ir dantyta siena atrodo tarsi iðaugæ ið uolos. Kopiant miesto laiptais, galima apþiûrëti aukðèiau esanèias pagrindines maldininkø koplyèias: ðv.Mykolo koplyèia, kurioje yra gerai iðsilaikiusios XII a. freskos, Dievo Motinos koplyèia, kurioje ant altoriaus stovi visø piligrimø garbinama Juodosios mergelës Marijos skulptûra. Apylinkiø panorama nuo gynybinës sienos uolos virðuje. Esant galimybei, Rokamaduro oþkø sûrio ragavimas. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Sarlat miesteliu - tikru muziejumi po atviru dangumi. Ðis nedidelis ið geltono kalkamenio pastatytas miestelis pakeri kiekvienà èia atvykusá: siauri skersgatviai ir arkø galerijos, senoviniai, ochra nutepti ir gausiomis detalëmis iðpuoðti akmeniniai namai. Laisvalaikiu siûlome pasimëgauti Dordonës kraðto delikatesais. “Puikûs valgiai ir vynai þemæ paverèia rojumi”, - sakë Henrikas IV apie savo kraðtà. Dordonës kraðto virtuvës pagrindà sudaro puikûs patiekalai ið anèiø, þàsø ir kitø paukðèiø. Foie gras (þàsø kepenëlës) yra pats brangiausias produktas Dordonës kraðte. Jas galima valgyti su padaþu ðvieþiai keptas ar konservuotas. Patiekalai paskaninami prabangiais priedais: graikiniø rieðutø aliejumi ir trumø grieþinëlais, kurie padaþams

www.gruda.lt

suteikia nepakartojama aromatà. Esant galimybei, þasø kepenëliø ir trumø ragavimas. Iðvykimas á La Roque Saint Christophe - trogloditø miestà, kur smiltainio olose savo buveines buvo ásirengæ pirmykðèiai þmonës, vëliau èia buvo árengtas fortas ir viduramþiø miestas, gyvavæs iki Renesanso laikø. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Kelionës per Dordonës kraðtà, kuriam bûdingos þalios kalvos, upiø slëniai, apsnûdusios kaimo gyvenvietës, áspûdingos pilys, tæsinys. Atvykimas á vienà graþiausiø Dordonës kraðto Eyrignako sodà, pradëtà kurti XVIIa. Jam bûdinga didinga sodø, darþø ir gëlynø kompozicinë darna, jø ornamentikos ir minties paslaptingumas. Iðvykimas á Hauteforto kaimelá, prigludusá prie staèios kalvos ðlaito. Virðuje dunkso viena graþiausiø Pietvakariø Prancûzijos piliø. Heuteforto pilis XVIIa. pastatyta slaptos karaliaus Liudviko XIII meilës, graþiosios markizo de Hauteforto sesers Marie, garbei. Pilá supa prancûziðkasis parkas, nuo kurio terasø atsiveria þaliuojanèiø Perigoro kalvø panorama. Laisvas laikas Hauteforto kaimelyje. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Puatjë, kurá iðgarsino trejetas didþiausiø mûðiø Prancûzijos istorijoje. Ðiandien Puatjë yra moderni ir dinamiðka srities sostinë su turtingu architektûros paveldu. Paþintis su Puatjë senamiesèiu: Didingosios Dievo Motinos baþnyèia, gotikinë ðv.Petro katedra, kurios choro salës yra paèios seniausios Prancûzijoje. Kunigaikðèiø rûmai, neorenesansinë rotuðë. Daug Merovingø dinastijos architektûros pastatø: vienas seniausiø krikðèioniðkø statiniø Prancûzijoje daugiakampë IV a. ðv.Jono Krikðtytojo baptisterija ir ðv.Hilarijaus baþnyèia. Senamiestyje iðliko daug XV-XIXa. gyvenamøjø namø. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Puatjë. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á poetø J.V.Gëtës ir F.Ðilerio pamëgtà Veimaro miestà, ásikûrusá Ilm upës kilpoje. Ekskursija po miestà, apþiûrint barokinio stiliaus Gëtës namà ir sodà, kuriame poetas pragyveno 50 metø; Ðilerio namà, Rotuðæ, Ðv.Petro ir Povilo baþnyèià. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Veimaro. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Vokietijos - Lenkijos pasiená. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5500 km.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. . Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 110 EURØ, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

56


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

PARYÞIUS

NIURNBERGAS - PARYÞIUS - VERSALIS - EURODISNEILENDAS - AMSTERDAMAS

KELIAUTOJØ PAGEIDAVIMU NET 4 DIENOS PARYÞIUJE!

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Defansà. Tai prancûziðkoji Amerika, pribloðkianti áspûdingø formø Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. stiklo ir plieno konstrukcijomis. Impozantiðkiausias statinys Naujoji arka - „Defanso galva“, nuo kurios atsiveria didinga 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Niurnbergà - senàjà Ðventosios Paryþiaus panorama. Nakvynë vieðbutyje. Romos imperijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: miesto panorama nuo Imperatoriaus pilies, kurioje vieðëjo visi 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Versalá - Liudviko XIV karaliðkàjà vokieèiø imperatoriai, A.Diurerio namas, centrinë senamiesèio rezidencijà, kuri tapo Karaliaus Saulës paminklu ir testamentu aikðtë, kurioje kasmet vyksta garsioji Vokietijos Kalëdø mugë, ateinanèioms kartoms. Paþintis su Versalio architektûros Rotuðë, gotikinës Ðv.Sebaldo ir Ðv.Lorenco baþnyèios. Kelionë ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø ðedevru - Versalio sodais. per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. Gráþimas á Paryþiø. Ekskursijos po Paryþiø tæsinys. Ekskursija po istoriná miesto centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Prancûzijà. Atvykimas á Fontenblo. katedra, Teisingumo rûmai, Panteonas; Rotuðë, Bobiuro rajone Fontenblo pilis - viena seniausiø karaliðkøjø rezidencijø esantis Þ.Pompidu meno ir kultûros centras, Haliø forumas, Prancûzijoje. Ðià pilá supa didþiulës girios, kuriose nuo viduramþiø garsioji Rivoli gatvë. Vakare miesto panorama ið Eifelio bokðto. medþiodavo Prancûzijos karaliai. Tai viena ið keturiø mëgstaNakvynë vieðbutyje. miausiø Napoleono I rezidencijø. Ðioje pilyje vyko atsisveikinimas su Napoleonu, kai 1814 m. balandþio 20d. jis buvo iðtremtas á 5 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Monmartrà. Siauros, þavios Elbos salà. Paþintis su Fontenblo karaliðkaisiais ir imperatorið- gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis kaisiais apartamentais. Iðvykimas ið Fontenblo. Atvykimas á Paryþiaus rajonas, Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka, Paryþiø. Bastilijos aikðtë su Liepos kolona ir Bastilijos Opera - kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika, Kliði ðiuolaikinës architektûros ðedevras, atidarytas 1989 metais bulvaras, Mulen Ruþas. Laisvas laikas. Didþiausio pasaulyje minint Bastilijos tvirtovës paëmimo 200 metø jubiliejø. Vykimas á meno muziejaus - Luvro, kuriame eksponuojamos neákainojamos

.

.

.

.

KELIONËS KAINA:

A - 1449 LT; B - 1549 LT

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 599 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 03(A), 24 (A); 05 15(A), 06 05 (A), 26(B); 07 17(B); 08 07(B) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

57

meno vertybës: Leonardo da Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rastos „Milo Veneros“, lankymas. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Golio aikðtë su Triumfo arka. Laisvas laikas. Romantiðkas plaukimas Senos upe.

6 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á pramogø parkà Eurodisneilendà, kur laukia susitikimas su Volto Disnëjaus herojais, linksmybës ávairiuose atrakcionuose ir kitos nuostabios pramogos! Tiems, kurie nepageidauja vykti á parkà, siûlome praleisti dienà Paryþiuje, lankant muziejus (Invalidø rûmø ansamblá su Armijos muziejumi ir Napoleono kapu, besiþavintiems O.Rodeno kûryba, Birono rûmuose ásikûrusá O.Rodeno muziejø...). Iðvykimas ið Paryþiaus. Kelionë link Amsterdamo. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Amsterdamà - Ðiaurës Venecijà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Olandijos sostinæ: Dam aikðtë, Karaliø rûmai, Naujoji katedra, Singel kanalo gëliø turgus. Plaukimas laivu Amsterdamo kanalais. Iðvykimas á Lietuvà. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km.

.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 110 EURØ, • miesto transporto bilietai Paryþiuje, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

PARYÞIUS - BENILIUKSAS

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á þavø Þemutinës Saksonijos Hamelno miestà, dar vadinamà „peliø miestu“, kurá iðgarsino Broliø Grimø pasaka apie Þiurkiø gaudytojà ið Hamelno. Pavyzdingai restauruotame senamiestyje gausu Vëzerio renesanso architektûros perlø. Á pagrindinæ senamiesèio Pferdemarkt aikðtæ veda þavios maþos gatvelës su kavinëmis, jaukiomis uþeigomis, triukðmingais alaus sodais ir maþomis parduotuvëlëmis. Turistus lydi tûkstanèiai þiurkiø atvaizdø miesto grindinyje. Tolesnë paþintis su senamiesèiu: þiurkiø gaudytojo namas, vienas graþiausiø renesanso statiniø Hamelne, vestuviø namas, skulptûra “Ðokanti þiurkë”, ðv.Bonifacijaus katedra, ðv.Mikalojaus turgaus aikðtë. Iðvykimas ið Hamelno. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á nykðtukinæ Liuksemburgo kunigaikðtystæ. Ekskursija po Liuksemburgo sostinës Liuksemburgo senamiestá. Tai tiltø, fortø, uolø ir gynybiniø labirintø miestas. Konstitucijos aikðtë, Dievo motinos katedra, renesansiniai Didþiøjø hercogø rûmai, D'Armes ir hercogo Viljamo II-ojo aikðtës, senoji hercogø tvirtovë Le Bock, miesto panorama nuo tvirtovës sienø. Iðvykimas á Prancûzijà. Kelionë á Reimsà Ðampanës provincijos sostinæ ir Prancûzijos karaliø karûnacijos miestà. V a.

.

.

KELIONËS KAINA:

A - 1449 LT; B - 1549 LT

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 599 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 13(A); 05 04(A), 25(A); 06 15(B); 07 06 (B),27 (B); 08 21 (B); 09 07 (A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

www.gruda.lt

HAMELNAS - LIUKSEMBURGAS - REIMSAS - PARYÞIUS - VERSALIS - BRIUGË - BRIUSELIS

ðiame mieste Ðv.Remigijus pakrikðtijo Chlodvigà, o vëliau visi Prancûzijos karaliai bûdavo karûnuojami Didþiausioje Prancûzijoje Dievo motinos katedroje. Garsiøjø Ðampanës vyno rûsiø, veikianèiø nuo 1827 metø lankymas (pagal galimybæ ðampano degustavimas). Iðvykimas ið Reimso, kelionë á Paryþiø. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Paryþius. Ekskursija pësèiomis po Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas. Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Kliði bulvaras. Mulen Ruþas. Laisvas laikas Monmartre. Po pietø didþiausio pasaulyje meno muziejaus - Luvro, kuriame eksponuojamos neákainojamos meno vertybës: Leonardo da Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rasta „Milo Venera“, lankymas. Vakarinio Paryþiaus panorama ið Eifelio bokðto. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Versalá - Liudviko XIV karaliðkàjà rezidencijà, kuri tapo Karaliaus Saulës paminklu ir testamentu ateinanèioms kartoms. Paþintis su Versalio architektûros ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø ðedevru - Versalio sodais. Gráþimas á Paryþiø. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Golio aikðtë su Triumfo arka. Ekskursija po istoriná miesto centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo

.

.

Motinos katedra, Teisingumo rûmai; Rotuðë, Bobiuro rajone esantis Þ.Pompidu meno ir kultûros centras, Haliø forumas, garsioji Rivoli gatvë. Romantiðkas plaukimas laivu Senos upe. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Defansà. Tai prancûziðkoji Amerika, pribloðkianti áspûdingø formø stiklo ir plieno konstrukcijomis. Impozantiðkiausias statinys Naujoji arka - „Defanso galva“, nuo kurios atsiveria didinga Paryþiaus panorama. Iðvykimas ið Paryþiaus. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Briugæ - vienà þaviausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø miestø Europoje. Tai miestas - muziejus, kurio centras Didþioji turgaus aikðtë su Varpo bokðtu. Ekskursija po senamiestá: Ðv.Kraujo bazilika, Ðv.Mergelës baþnyèia, kurioje yra balto marmuro Mikelandþelo „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Nakvynë vieðbutyje.

.

7 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Belgijos sostinæ Briuselá. Ekskursija po miestà, kuriame susimaiðë kalbos ir architektûros stiliai. Didþioji aikðtë apsupta gildijø namais; miesto Rotuðë, Ðv.Huberto galerija, miesto simbolis - Manneken Pis skulptûra. Iðvykimas ið Briuselio. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

.

8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km.

.

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EURØ, • miesto transporto bilietai Paryþiuje, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

58


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Kelionë vienà kartà metuose!

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su kuriame þydi apie 7 milijonai pavasario gëliø. Lankytojai ðá sodà trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. sieja su tulpëmis. Be tulpiø èia taip pat þydi jacintai, Velykø varpeliai ir daugybë kitø pavasariniø gëliø. Parkà XIX a. aplink 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á laisvàjá Teylingeno rûmus árengë kraðtovaizdþio architektas Janas Hanzos miestà - Brëmenà. Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Davidas Zocheris. Ðiame sode yra 10 uþdarø paviljonø, 7 teminiai pagrindinë Brëmeno viduramþiðka turgaus aikðtë, riterio Rolando sodai, malûnas, 4 restoranai. 100 Olandijos firmø kasmet skulptûra, simbolizuojanti Brëmeno laisvæ, XVa. gotikinë dalyvauja apsodinant Keukenhofà pagal naujus projektus. Brëmeno rotuðë su renesanso stiliaus fasadu, Brëmeno Pasivaikðèiosite po parkà, praeisite 2002 metais Olandijos sosto muzikantø skulptûra, Katedra, Dievo Motinos baþnyèia, paveldëtojo Wilhelmo Alexanderio ir princesës Maximos Medvilnës birþa. Ðniûro kvartalas - istorinis XV- XVIII a. statytø sutuoktuviø proga árengtu taku, pasigroþësite ávairiø spalvø gëliø maþø namø rajonas, Bretcherðtrase - ðioje gatvelëje kadaise kilimu. Iðvykimas ið Keukenhofo. Kelionë pro svogûnuniø gëliø gyveno kubiliai, o 1926m. ji buvo rekonstruota Art Deco stiliumi. auginimo laukus besigroþint pribloðkianèia tulpiø, jacintø, narcizø Grupei pageidaujant (esant galimybei) vyno rûsio lankymas. spalvø gama. Gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Hagà - Nyderlandø vykdomosios 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Olandijà. Atvykimas á valdþios sostinæ. Èia ásikûrusi vyriausybë, karaliaus rûmai, Amsterdamà - Olandijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po diplomatinës atstovybës ir Tarptautinis teisingumo teismas. miestà plaukiant vandens kanalais senaisiais jûreiviø keliais ir Paþintis su miesto centru: Olandijos Parlamentas, kur ásikûræ pësèiomis: Dam (uþtvankos) aikðtë su þymiuoju laisvës paminklu, abeji Generaliniø luomø rûmai, karalienës Beatrièës rezidencija. èia vyko daugybë istoriniø dramø, Karaliø rûmai, kuriø fasadà Iðvykimas á karaliðkàjá Delftà. Delfto reikðmë iðaugo XVI a., kai puoðia skulptûros, pabrëþianèios miesto jûrinæ didybæ, Naujoji karalius Viljemas Oranietis, kovodamas su ispanais èia ákûrë savo baþnyèia - vieta, kur karûnuojami Olandijos monarchai, rezidencijà. Paþintis su Delftu: miesto rotuðë, Senoji baþnyèia, „Raudonøjø Þibintø“ kvartalas, Senoji gotikinë baþnyèia - seniau- Naujoji baþnyèia - kurioje tuokësi dabartinis Nyderlandø sosto sias miesto paminklas, Singel kanalo gëliø turgus, primenantis paveldëtojas Oranijos princas Viljemas Aleksanderis, svërimo dailininko impresionisto paletæ. Laisvas laikas, kurio metu siûlome namai, Nyderlandø Rytø Indijos kompanijos namai - pirmoji ekskursijà á vienà seniausiø deimantø gamyklø muziejø “Coster” tarptautinë kompanija pasaulyje. Iðvykimas ið Delfto. Kelionë á (grupei pageidaujant). Esant galimybei, muziejø lankymas Gaudos miestelá, garsëjantá Gaudos sûriu. Paþintis su pasirinktinai: Rijks (jame eksponuojami XV-XVII a. olandø senamiesèiu: seniausia gotikinë rotuðë Olandijoje, svërimo tapytojø kûriniai), Van Gogo, kuriame eksponuojama apie namai, Ðv. Jono gotikinë baþnyèia, kurios vitraþai dar XVII a. 200 jo drobiø ir 500 pieðiniø), Modernaus meno. Nakvynë traukë keliautojus. Iðvykimas á Roterdamà. Roterdamas vieðbutyje miestas, kuriame verda vëjuoto jûrø uosto gyvenimas moderniosios architektûros fone. Paþintis su moderniosios 4 DIENA. Pusryèiai. Labai anksti ryte (apie 5.00 val. ryto), esant architektûros pastatais: Kijk Kubus - kubo formos namai, pastatyti galimybei, kelionë á Alsmerá, kuris þinomas gëliø aukcionais. Èia 8 ant betoniniø pakylø - viena ádomiausiø architektûriniø vietø tûkstanèiai gëliø augintojø kasdien parduoda ~ 19 mln. skintø ir 2 mieste, Gebouw Delftse Poort - vienas aukðèiausiø biuro pastatø mln. vazoniniø gëliø. Aukciono stebëjimas. Tæsiame kelionæ á visoje Olandijoje, 185m Euromast bokðtas - pats aukðèiausias tipiðkus senovinius þvejø miestelius. Atvykimas á etnografiná þvejø ðalies pastatas. Senojo miesto fragmentas: Miesto aikðtë, miestelá Markenà, kur net ir ðiandien galima pamatyti olandø bronzinë Erazmo Roterdamieèio skulptûra, sukurta XVII amþiuje. tautiniais kostiumais pasipuoðusius þmones. Esant galimybei, Grupës pageidavimu (esant galimybei) pasiplaukiojimas lankomas þvejø namas, senosios þvejø kapinaitës. Plaukimas á ekskursiniu laivu po Roterdamo uostà. Kelionë á Kinderdijk Volendamà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti vietovæ, átrauktà á UNESCO saugomø paminklø sàraðà. Esant suvenyrø parduotuvëles, kavinukes ar tiesiog apþvelgti galimybei, plaukimas kanalais - tai unikali galimybë ið arti prekystalius su þuvimi, kurie taip ir traukia paragauti èia susipaþinti su XV a. statytais vëjo malûnais. Gráþimas á nakvynës parduodamos silkës, ungurio ar kitø gërybiø. Laisvas laikas. vietà. Nakvynë vieðbutyje. Kelionë á Keukenhofà - pavasariná 32 ha ploto Europos sodà, KELIONËS KAINA:

1539 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 599 Lt

59

7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4900 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 04 15 - 21

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~60 - 70 EURØ.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

.

6 DIENA. Pusryèiai. Vykstate stebëti Gëliø Paradà, kuris vingiuos nuo Nordvijko iki Harlemo per svogûniniø gëliø auginimo kaimelius. Pavasariniø gëliø parado stebëjimas. Iðkilminga eisena, kurios pagrindinis akcentas - didþiulës ið gyvø gëliø sukurtos figûros, tæsiasi apie keturiasdeðimt kilometrø. Jà lydi muzikantai ir ðokëjai. Ilgoje eisenoje - dvideðimt originaliø ið gyvø gëliø sukurtø kûriniø. Jø kûrëjai ið þiedø savo fantazija ir kruopðèiu darbu gëles paverèia þirgais, karietomis, laivais, drugeliais, pasakø personaþais, motociklais. Figûros paradui kuriamos keletà dienø ar net savaitæ. Tam sunaudojama ðimtai tûkstanèiø pavasariniø þiedø. Ðiø metø (2013 04 20) parado tema „Mëgaukis maistu“. Po parado iðvykimas ið Olandijos link Vokietijos. Kelionë pro svogûniniø gëliø auginimo laukus besigroþint milþiniðka spalvø gama, sudaryta ið tulpiø, jacintø, narcizø. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Celæ, vienà ið Vokietijos „fachverko kelio“ miestø. Apþiûrime vienus graþiausiø Vokietijoje renesanso ir baroko stiliaus Hanoverio hercogø rûmus, kuriuose dar ir ðiandien veikia seniausias Vokietijoje „Pilies teatras“. Celës senamiestis: daugybë puikiai restauruotø XVI - XIX a. fachverkiniø namø, Rotuðë, gotikinë baþnyèia, prancûziðko stiliaus parkas. Kelionë per Vokietijà, Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Kelionë vienà kartà metuose!

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

GËLIØ PARADAS OLANDIJOJE 6 d. POTSDAMAS - AMSTERDAMAS - KINDERDIJK - ZAANSE SCHANS - KEUKENHOFAS - CELË

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su jami XV-XVII a. olandø tapytojø kûriniai), Van Gogo, kuriame 5 DIENA. Pusryèiai. Vykstate stebëti Gëliø Paradà, kuris vingiuos trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. eksponuojama apie 200 jo drobiø ir 500 pieðiniø), Modernaus nuo Nordvijko iki Harlemo per svogûniniø gëliø auginimo kaimelius. Pavasariniø gëliø parado stebëjimas. Iðkilminga 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Potsdamà - piliø, eþerø ir parkø meno. Nakvynë vieðbutyje. miestà, kuriame mëgo poilsiauti kaizeriai. Ekskursija po miestà: 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Kinderdijk vietovæ, átrauktà á eisena, kurios pagrindinis akcentas - didþiulës ið gyvø gëliø Cecilienhofo rûmai, kuriuose 1945 metais vyko Potsdamo UNESCO saugomø paminklø sàraðà. Tai unikali galimybë sukurtos figûros, tæsiasi apie keturiasdeðimt kilometrø. Jà lydi konferencija, Ðv. Mikalojaus baþnyèia, Senoji rotuðë, Olandø susipaþinti su XVa. statytais vëjo malûnais. Atvykimas á Zaanse muzikantai ir ðokëjai. Ilgoje eisenoje - dvideðimt originaliø ið gyvø kvartalas - barokinio miesto lopinëlis, gyvenvietë, pastatyta èia Schans etnografiná kaimà. Paþintis su Olandijos Rumðiðkëmis, gëliø sukurtø kûriniø. Jø kûrëjai ið þiedø savo fantazija ir kruopðèiu atvykusiems olandø dailininkams. Pasivaikðèiosite po didþiulá kuriose susipaþinsite su XVII - XVIIIa. namais, ûkiniais pastatais ir darbu gëles paverèia þirgais, karietomis, laivais, drugeliais, Sanssousi parkà - vienà graþiausiø rûmø kompleksø Europoje - malûnais. Laisvas laikas, kurio metu galite apsilankyti ávairiausiø pasakø personaþais, motociklais. Figûros paradui kuriamos su daugybe gëlynø, tvenkiniø, paviljonø bei keturiais barokinio amatininkø dirbtuvëse, paþiûrëti kaip dirba klumpius, sûrininkas, keletà dienø ar net savaitæ. Tam sunaudojama ðimtai tûkstanèiø stiliaus rûmais. Esant galimybei, aplankote Vokietijos imperatoriø kaip veikia alavo liejyklos, aplankyti kepyklø ir laikrodþiø muziejø, pavasariniø þiedø. Ðiø metø (2013 04 20) parado tema poilsio rezidencijà, vienus ið Sanssousi rûmus. Iðvykimas ið lentpjûvæ, vëjo malûnus, kur spaudþiamas aliejus, gaminami „Mëgaukis maistu“. Po parado iðvykimas ið Olandijos link Potsdamo. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á nakvynës vietà. daþai ir garstyèios. Kelionë á Keukenhofà - pavasariná 32 ha ploto Vokietijos. Kelionë pro svogûniniø gëliø auginimo laukus Europos sodà, kuriame þydi apie 7 milijonai pavasario gëliø. besigroþint milþiniðka spalvø gama, sudaryta ið tulpiø, jacintø, Nakvynë vieðbutyje. Lankytojai ðá sodà sieja su tulpëmis. Be tulpiø èia taip pat þydi narcizø. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Celæ, vienà ið Vokietijos 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Olandijà. Atvykimas á „fachverko kelio“ miestø. Apþiûrime vienus graþiausiø Vokietijoje Amsterdamà - Olandijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po jacintai, Velykø varpeliai ir daugybë kitø pavasariniø gëliø. Parkà renesanso ir baroko stiliaus Hanoverio hercogø rûmus, kuriuose miestà plaukiant vandens kanalais senaisiais jûreiviø keliais ir XIX a. aplink Teylingeno rûmus árengë kraðtovaizdþio architektas dar ir ðiandien veikia seniausias Vokietijoje „Pilies teatras“. Celës pësèiomis: Dam (uþtvankos) aikðtë su þymiuoju laisvës paminklu, Janas Davidas Zocheris. Ðiame sode yra 10 uþdarø paviljonø, 7 senamiestis: daugybë puikiai restauruotø XVI - XIX a. èia vyko daugybë istoriniø dramø, Karaliø rûmai, kuriø fasadà teminiai sodai, malûnas, 4 restoranai. 100 Olandijos firmø kasmet fachverkiniø namø, Rotuðë, gotikinë baþnyèia, prancûziðko puoðia skulptûros pabrëþianèios miesto jûrinæ didybæ, Naujoji dalyvauja apsodinant Keukenhofà pagal naujus projektus. stiliaus parkas. Kelionë per Vokietijà, Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. baþnyèia - vieta, kur karûnuojami Olandijos monarchai, Pasivaikðèiosite po parkà, praeisite 2002 metais Olandijos sosto „Raudonøjø Þibintø“ kvartalas, Senoji gotikinë baþnyèia, tai paveldëtojo Wilhelmo Alexanderio ir princesës Maximos 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. seniausias miesto paminklas, Singel kanalo gëliø turgus - sutuoktuviø proga árengtu taku, pasigroþësite ávairiø spalvø gëliø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km. primenantis neþinia ið kur nusileidusià dailininko impresionisto kilimu. Iðvykimas ið Keukenhofo. Gráþimas á nakvynës vietà. paletæ. Esant galimybei muziejø lankymas: Rijks (jame eksponuo- Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

1389 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 449 Lt

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa. • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 04 16 - 21

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 45 - 60 EURØ.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

60


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

NIURNBERGAS - ROMANTIÐKASIS KELIAS - AUGSBURGAS - FIUSENAS - NOIÐVANÐTAINAS GARMIÐ PARTENKIRCHENAS - INSBRUKAS - MIUNCHENAS - REGENSBURGAS 1 DIENA. Ansti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su Kelionë pro ðvelniai banguojanèias Frankonijos pievas ir vynuo- muziejø, kuriame susipaþinsite su kalnø kriðtolu, pajusite jo groþá, gynus, pro þavius viduramþiø miestelius su didingais barokiniais þmogaus ir gamtos harmonijà. Iðvykimas á Tirolio sostinæ trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Insbrukà. Paþintis su senamiesèiu, kuris nustebins viduramþiø rûmais ir fantastiðkomis pasakø pilimis. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Niurnbergà - senàjà Ðventosios pastatais, baþnyèiomis, parkais. Rotuðës bokðtas, Hofkirche Romos imperijos sostinæ. Paþintis su miestu. Imperatoriðkoji pilis 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Augsburgà, dviejø tûkstanèiø baþnyèia, Ðv.Jokûbo katedra, imperatoriðkieji Hofburgo rûmai, ir pilies kiemeliai, senojo miesto panorama nuo pilies sienø; metø senumo miestà, su plaèiomis gatvëmis, romaninëmis ir Auksinis stogelis... Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. nusileidimas kreivomis grástomis gatvëmis nuo pilies kalvos á gotikinëmis baþnyèiomis, rokoko stiliaus rûmais. Paþintis su 5 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Bavarijos sostinæ - Miunchenà. senàjá miestà, stebinantá ámantria architektûra. Garsiojo dailininko senamiesèiu: XVII a. Rotuðë, Ðv.Marijos katedra, Ðv.Onos Ekskursija po senamiestá: Karlo vartai, Dievo Motinos katedra, A.Diurerio namas. Turgaus aikðtë su turtingà miesto istorijà baþnyèia. Iðvykimas ið Augsburgo. Kelionë per Bavarijos Alpes, Naujoji ir Senoji rotuðës, ðv.Mykolo baþnyèia, Marijos aikðtë, menanèiais pastatais: Rotuðë, Dievo Motinos ir Ðv.Sebaldo uþburianèias miðkø, eþerø ir virðukalniø groþiu. Aplankomas Olimpinis stadionas, BMW centras, Nimfenburgo rûmai. Laisvas gotikinës baþnyèios, “Nuostabiøjø ðaltiniø” gotikinis fontanas; ant áspûdingas kalnø miestelis Fiusenas, garsus aukðtutine pilimi ir laikas, kurio metu galësite papietauti seniausioje Miuncheno srauniosios Pegnitz upës vandenø pastatyta Ðv.Dvasios Benediktinø vienuolynu. Ekskursija á pasakiðko groþio Bavarijos aludëje “Hofbrauer” (HB). Iðvykimas á Regensburgà, vienà ið prieglauda, Ðv.Lorenso, Ðv.Martos ir Ðv.Klaros baþnyèios, karaliaus Liudviko II pilá - Noiðvanðtainà, kurios sienos iðpieðtos senosios Vokietijos architektûros perlø. Paþintis su senamiesèiu: amatininkø kvartalas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti R.Vagnerio operø motyvais. Nakvynë vieðbutyje. gotikinë katedra, vyskupø rûmai, viduramþiø miesto gatveliø seniausià Niurnbergo uþeigà „Deðreliø namai“. Èia galësite 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á þymiausià Vokietijos kalnø kurortà labirintai. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. paragauti frankiðkø deðreliø ir bavariðko alaus. Iðvykimas ið Garmið - Partenkirchenà, prigludusá prie aukðèiausios Vokietijos 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Niurnbergo. Kelionë „Romantiðkuoju keliu“, kuriuo kadaise Alpiø virðukalnës Cugðpice (2962 m). Poilsis kalnuose. Kelionë á Lietuvà. traukë romënai, kryþiuoèiø riteriai, piligrimai, viduramþiø pirkliai. Tirolá. Atvykimas á garsø visame pasaulyje Svarovskio kristalø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3700 km.

BAVARIJA -TIROLIS

KELIONËS KAINA:

A - 1199 Lt; B - 1259 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt .

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 03 24(A); 04 30(A); 05 28(A); 06 20(B); 07 23(B); 08 13(B); 09 17(A); 10 27(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

61

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 40 EURØ. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE

ZALCBURGAS - MIUNCHENAS - PRAHA

MACOCHOS URVAI - ÈESKE BUDEJOVICE - ÈESKY KRUMLOV - HLUBOKA - PRAHA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Paþintis su senamiesèiu, esanèiu vakariniame Izaro upës krante. Èekijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Èia gausu baroko ir rokoko pastatø, kuriø dauguma pastatyti 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Austrijà. Atvykimas á Zalcburgà - XVIII a. pirmojoje pusëje, kai Bavarijos valdovai sparèiai stengësi vienà graþiausiø pasaulio miestø, klasikinës muzikos gerbëjø priartinti Miunchenà prie þymiø Italijos miestø. Senamiesèio Mekà: Mirabelës sodas, skendintis gëlëse ir veðlioje þalumoje, centrà puoðia Marijos aikðtë su Naujàja ir Senàja Rotuðëmis, taip nykðtukø parkas, vyskupø rûmai. Pasivaikðèiojimas graþiausia pat seniausia miesto Ðv.Petro baþnyèia, ir miesto simboliu senamiesèio gatve - “Getreidegasse”, namas, kuriame gimë gotikinio stiliaus Dievo Motinos kateda, Olimpinis stadionas, Austrø muzikos genijus Mocartas, miesto Katedra (pastatyta BMW centras, Nimfenburgo rûmai. Po paþinties su Miuncheno ankstyvojo baroko stiliumi), Mocarto paminklas, Ðv.Petro senamiesèiu laisvas laikas, kurio metu galësite papietauti vienuolynas ir kapinaitës, ásikûrusios kalno papëdëje, miesto pilis seniausioje Miuncheno aludëje “Hofbrauer”(HB). Iðvykimas ið - didþiausia iðlikusi Europoje tvirtovë, pasikëlimas funikulieriumi, Miuncheno. Kelionë á maþà Bavarijos miestelá Freizingà, miesto panorama nuo tvirtovës sienø. Laisvas laikas, kurio metu iðsaugojusá gilias aludarystës tradicijas. Esant galimybei lankome siûlome aplankyti vienà seniausiø vyniniø Europoje, paragauti seniausià pasaulyje Weihenstephan alaus daryklà, alaus prelatiðko vyno. Iðvykimas ið Zalcburgo á nakvynës vietà. Nakvynë degustacija. Paþintis su miesteliø. Iðvykimas á Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje.

Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Kelionë karaliðkuoju keliu: Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas, Prahos „Venecija“- Kampa sala, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu, paminklas Karoliui IV-ajam. Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis miesto centras - Vaclovo aikðtë. Iðvykimas ið Prahos. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Bavarijos sostinæ - Miunchenà. 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija pësèiomis po Prahà. Prahos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3100 km.

KELIONËS KAINA:

A - 799 Lt; B - 899 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 350 Lt IÐVYKIMAS: 2013 03 25(A); 04 02(A); 05 22 (A); 06 20 (B); 07 17 (B); 08 14 (B); 09 11 (A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

62


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PRAHA - KARLOVY VARAI KUTNA HORA - PRAHA - KARLÐTEINAS - KARLOVY VARAI

1 diena. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su 3 diena. Pusryèiai. Iðvyka á Karolio IV-ojo pilá Karlðteine, kur XIVa. trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. buvo saugomos imperijos brangenybës ir karûnavimo regalijos. Karlðteinas, kurá supa penkios kalvos, ir pats ásikûræs ant staèios 2 diena. Pusryèiai. Atvykimas á sidabro kasyklø miestelá Kutna uolos ðlaito, dovanojanèio nuostabø peizaþà. Besileisdami nuo Horà. Trumpa paþintis su senamiesèiu: Ðv. Barboros Katedra kalno bûtinai uþsukite á nedidukes krautuvëles, tiesiog plyðtanèias (gotikinës architektûros perlas), unikali Ðv.Mergelës baþnyèia nuo èekiðkø suvenyrø. Esant galimybei, pageidaujantys gali (Kostnica), kurios interjeras sukurtas ið gausybës þmoniø kaulø. aplankyti Vaðkiniø figûrø muziejø arba unikalø Betliejø muziejø. Iðvykimas á Prahà. Ekskursija po Senàjá miestà: senieji miesto Kelionë á Karlovy Varus - didþiausià ir labiausiai lankomà Èekijos vartai - Parako bokðtas, Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà mineraliniø vandenø kurortà. Miestas ásikûræs vaizdingame menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu slënyje, Tepla ir Ohre upiø santakoje. Pasak legendos, ðiltuosius laikrodþiu, paminklas J.Husui. Kryþiuoèiø aikðtë, Ðv.Pranciðkaus ðaltinius bemedþiodamas aptikæs Èekijos karalius Karolis IV-asis Serapinieèio baþnyèia, paminklas Karoliui IV-ajam, Karolio tiltas - ir liepæs èia pastatyti medþiotojø namelá. Nuo to laiko prasidëjusi vienas pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su savo tradicijomis garsi Karlovy Varø istorija, dabar pritraukianti Senuoju miestu. Jûsø slapèiausi troðkimai bûtinai iðsipildys, jei gausybæ lankytojø. Ekskursija aplankant senamiestá, garsiàjà juos patikësite ant tilto stûksanèiai Ðv.Nepomuko statulai! Prahos Mlynska kolonadà, Pergalës, Karolio IV, Didþiojo geizerio "Venecija" - Kampos sala, Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø mineralinio vandens ðaltinius, Ðv.Mergelës Marijos baþnyèià, rajonas. Sezono metu siûlome aplankyti Krþiþikovo fontanus. Tai pasikëlimas á Dianos apþvalgos bokðtà. Esant galimybei þoleliø áspûdingas muzikos, vandens sroviø ir ðviesos efektø spektaklis. trauktinës “Becherovka“ degustacija. Vakare gráþimas á Prahà. Nakvynë vieðbutyje. Sezono metu esant galimybei siûlome kruizà Vltavos upe senovinëje Prahos atmosferoje - tai áspûdþiai, kurie tikrai ilgam

KELIONËS KAINA:

5 d. 3 n. A - 649 Lt; B - 699 Lt 5 d. 4 n. A - 749 Lt; B - 799 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 03 (A), 17 (A); 05 08 (A), 22 (A); 06 05 (A), 20 (B); 07 03 (B), 17 (B), 31 (B); 08 14 (B), 28 (B); 09 11 (A), 25 (A); 10 28 (A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

63

liks Jûsø atmintyje. Nakvynë vieðbutyje.

4 diena. Pusryèiai. Ekskursijos po Prahà tæsinys: Hradèanø rajonas - XIVa. uþ iðoriniø pilies sienø ákurtas miestas. Loretos baþnyèia ir vienuolynas, Hradèanø aikðtë. Prahos Hradas (pilis) Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Prekybinis miesto centras - Vaclovo aikðtë. Laisvas laikas. Grupës pageidavimu lankomas Nacionalinis arba Vaðkiniø figûrø muziejus. Pageidaujantys galës paragauti èekiðko alaus vienoje ið Prahos aludþiø. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë per Èekijà. Naktis autobuse.

5 diena. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2700 km.

• 3(4) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KROKUVA- KARLOVY VARAI - PRAHA VELIÈKA - KROKUVA - KARLOVY VARAI - PRAHA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Grupës pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë

KELIONËS KAINA:

5 d. 3 n. A - 649 Lt; B - 699 Lt

5 d. 4 n. A - 749 Lt; B - 799 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 03 (A), 24 (A); 05 15 (A), 29 (A); 06 12 (A), 26 (B); 07 10 (B), 24 (B); 08 07 (B), 21 (B); 09 04 (A), 18 (A); 10 28 (A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

turgaus aikðtë, Ðv. Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija pësèiomis po Èekijos sostinæ prekyvietë), Jogailos universiteto kiemeliai. Iðvykimas ið Prahà: Prahos Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Karlovy Varus - didþiausià ir karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos labiausiai lankomà Èekijos mineraliniø vandenø kurortà. Miestas kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio ásikûræs vaizdingame slënyje, Tepla ir Ohre upiø santakoje. Pasak bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, legendos, ðiltuosius ðaltinius bemedþiodamas aptikæs Èekijos „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Kelionë karaliðkuoju keliu: karalius Karolis IV-asis ir liepæs èia pastatyti medþiotojø namelá. Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas, Prahos „Venecija“Nuo to laiko prasidëjusi savo tradicijomis garsi Karlovy Varø Kampos sala, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø istorija, dabar pritraukianti gausybæ lankytojø. Ekskursija Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu, paminklas aplankant senamiestá, garsiàjà Mlynska kolonadà, Pergalës, Karoliui IV - ajam. Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà Karolio IV, Didþiojo geizerio mineralinio vandens ðaltinius, menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu Ðv.Mergelës Marijos baþnyèià, pasikëlimas á Dianos apþvalgos laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis miesto centras - Vaclovo bokðtà. Esant galimybei þoleliø trauktinës “Becherovka“ aikðtë. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Prahos. Naktis autobuse. degustacija. Vakare gráþimas á Prahà. Sezono metu siûlome 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. aplankyti Krþiþikovo fontanus. Tai áspûdingas muzikos, vandens sroviø ir ðviesos efektø spektaklis. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2800 km.

• 3(4) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa. • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

64


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

ÈEKIJOS GAMTA, PILYS IR MIESTAI

ARDÐPADØ KALNAI - PEC POD SNIEÞKO - LIBERECAS - SYCHROVO PILIS - ÈEKØ ROJUS - PRAHA 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais vienas graþiausiø Èekijos regionø. Keliaudami nesudëtinga trasa, sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. groþësitës vis atsinaujinanèiais, ne veltui Èekø rojaus vardà 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Adrðpadø kalnø gamtos gavusiais vaizdais. Vyksite link Prachovo, pakeliui groþëdamiesi rezervatà, vienoje unikaliausiø Èekijos vietoviø. Vanduo, vëjas ir Hruba Skala pilimi, Trosky tvirtove su ant smailiø virðûniø temperatûros svyravimai suformavo neátikëtinø formø akmeninius stûksanèiais Mergelës ir Raganos bokðtais. Vëliau kelionë á beveik 80 m aukðèio „pirðtus“, ástabiausias figûras: nesunkiai áspûdingà Sychrovo pilá - vienà graþiausiø Èekijos piliø pastatytà atpaþinsite àsotá, indëno galvà, milþiniðkà þuvá... Valtimis XVI a. Ði pilis garsëja nepaprasta prabanga: áspûdingi sienø praplauksite Adrðpadø eþeru, apþiûrësite tarp uolø krentanèius apmuðalai, prabangûs senoviniai baldai, puikios paveikslø bei Didijá ir Maþàjá krioklius. Jei garsiai ir nuoðirdþiai paðauksite jø meno dirbiniø ið porceliano ir stiklo kolekcijos. Rûmus supa priþiûrëtojà senàjá Krokonoðà, ðis tikrai nepagailës gausios graþus angliðko stiliaus parkas su nuostabiais fontanais ir vandens srovës... Siauri praëjimai, staèios uolø sienos ir kriokliai augalija. Kelionë á Prahà. Vakarinë ekskursija po Prahà - Rotuðës palieka nepakartojamà áspûdá. Laisvas laikas kalnø miestelyje. aikðtë su turtingà miesto istorijà menanèiais pastatais, senoji Iðvykimas á viduramþiø pilá Detenice. Ekskursija po barokinæ pilá, rotuðë su áþymiuoju astronominiu laikrodþiu, paminklas J.Husui, turinèià net 14 meniø. Groþësitës baroko ir renasanso sienø prekybinis miesto centras - Vaclovo aikðtë. Karolio tiltas - vienas tapyba, susipaþinsite su unikali Maltos riteriø ginklø kolekcija. pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su Pageidaujantys galës uþsisakyti vakarienæ, kurios metu ragausite Senuoju miestu, paminklas Karoliui IV-ajam. Sezono metu, esant nacionalinës virtuvës patiekalø ir stabësite viduramþiø personaþø galimybei, siûlome aplankyti Krþiþikovo fontanus. Tai áspûdingas muzikos, vandens sroviø ir ðviesos efektø spektaklis. Nakvynë pasirodymà. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Èekø rojø. Rytø Bohemija -

4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija pësèiomis po Èekijos sostinæ Prahà: Prahos Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë per Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Èesky Krumlov. Ðis pietø Bohemijos miestas yra tikras viduramþiø architektûros ðedevras, ásikûræs vingiuojanèios Vltavos upës kilpose. Virð miesto iðkyla áspûdinga viduramþiø pilis, kurià sudaro 5 kiemai. Aplink gynybiniai bokðtai, rûmai, galerijos. Apaèioje, prie pilies kalno, prigludæs þavus senamiestis: Ðv. Jono baþnyèia, puoðni miesto rotuðë ir miestelënø namai, kiekvienas originaliai iðpuoðtas bei dekoruotas. Kelionë á vienà graþiausiø Èekijos piliø Hlubokà, pastatytà 13 a. ir laikomà garsiosios Vindzoro pilies kopija. Romantiðka balto mûro pilis kadaise priklausë seniausiai Èekijos valdovø Prðemislø dinastijai, vëliau - Ðvarcenbergø giminei, kuriø pageidavimu gotikinë pilis buvo rekonstruota neoromaniniu stiliumi. Pilis garsi turtingu interjeru ir meno kolekcijomis, jos teritorijà puoðia angliðko stiliaus parkas. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Moravijos Karstà - unikalià pasaulinio garso poþeminiø urvø ir karstiniø ádubø karalijà. Ðiame rajone daugiau kaip tûkstantis urvø. Ekskursija á Macochos urvus - vienà ið unikaliausiø, graþiausiø ir labiausiai lankomø urvø Èekijoje, kur kiekvieno keliautojo ðirdá pakerës poþemio karalystës groþis: ávairaus dydþio ir ilgio galerijos, salës bei labirintai, poþeminës upës ir eþerai. Kelsimës keltuvu, keliausime pësèiomis urvø labirintais, plauksime valtimis poþemine Punkvos upe. Vëliau paþintis su antruoju pagal dydá Èekijos miestu Brno Ðv.Petro ir Povilo katedra, Laisvës aikðtë, senoji ir naujoji miesto rotuðës. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3500 km.

KELIONËS KAINA:

999 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt .

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt IÐVYKIMAS: 2013 07 20; 08 24

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

65

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 60 - 80 EURØ. PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda,

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÈEKIJOS KALNAI

ARDÐPADØ KALNAI - PEC POD SNIEÞKO - LIBERECAS - SYCHROVO PILIS - ÈEKØ ROJUS - ÈEKIÐKOJI ÐVEICARIJA 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais neaprëpiama kalnø didybë. Pasivaikðèiojimas kalnø takeliais, sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. besigërint nuostabiu Krkonoðës kalnø peizaþu. Iðvykimas ið kalnø kurorto. Kelionë á Liberecà. Trumpa paþintis su Liberecu: 2 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija Adrðpadø kalnø gamtos senamiestis, Rotuðë, jaukios senamiesèio kavinukës, tradicinës rezervate, vienoje unikaliausiø Èekijos vietoviø. Vanduo, vëjas ir èekiðkos aludës. Nakvynë vieðbutyje. temperatûros svyravimai suformavo neátikëtinø formø akmeninius beveik 80 m aukðèio „pirðtus“, ástabiausias figûras: nesunkiai 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á áspûdingà Sychrovo pilá - vienà atpaþinsite àsotá, indëno galvà, milþiniðkà þuvá... Valtimis graþiausiø Èekijos piliø pastatytà XVI a. Ði pilis garsëja praplauksite Adrðpadø eþeru, apþiûrësite tarp uolø krentanèius nepaprasta prabanga: áspûdingi sienø apmuðalai, prabangûs Didijá ir Maþàjá krioklius. Jei garsiai ir nuoðirdþiai paðauksite jø senoviniai baldai, puikios paveikslø bei meno dirbiniø ið priþiûrëtojà senàjá Krokonoðà, ðis tikrai nepagailës gausios porceliano ir stiklo kolekcijos. Rûmus supa graþus angliðko vandens srovës... Siauri praëjimai, staèios uolø sienos, kriokliai ir stiliaus parkas su nuostabiais fontanais ir augalija. Atkykimas á kalnø eþerai palieka nepakartojamà áspûdá. Pageidaujantiems - Èekø rojø. Rytø Bohemija - vienas graþiausiø Èekijos regionø. sudëtingesnë trasa, kurioje galima suskaièiuoti virð 500 þemesniø Keliaudami nesudëtinga trasa, groþësitës vis atsinaujinanèiais, ir aukðtesniø pakopø - nuo jø vis naujai atsiveria áspûdinga ne veltui Èekø rojaus vardà gavusiais, vaizdais. Vyksite link apylinkiø panorama. Laisvas laikas kalnø miestelyje. Èia siûlome Prachovo, pakeliui groþëdamiesi Hruba Skala pilimi, Trosky papietauti, ásigyti suvenyrø. Iðvykimas á kalnø kurortà Pec Pod tvirtove su ant smailiø virðûniø stûksanèiais Mergelës ir Raganos Snieþko. Pasikëlimas á aukðèiausià Krkonoðës kalnø virðukalnæ bokðtais. Esant galimybei smagus plaukiojimas plaustais. Snieþkà („Snieguotà kalnà“ 1602m aukðtyje), kur aká traukia Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

5 d. 3 n. A - 649 Lt; B - 699 Lt 5 d. 4 n. A - 749 Lt; B - 799 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 06 08(A), 22(B); 07 06(B), 20(B); 08 03(B), 17(B); 09 07(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 3(4) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á nuostabø gamtos kampelá Èekiðkàjà Ðveicarijà, kur atsiveria puiki kanjonø panorama, o kalnai stûkso, primindami mums apie nesuvaldomà gamtos stichijà ir jëgà. Nacionalinio parko pësèiøjø takais kylame link Pravèicka brana, didþiausios ir graþiausios smiltainio uolos - tilto Europoje, iðkilusios 16 m virð þemës. Besigroþëdami kalnø vaizdais, leidþiamës prie Kamenitckos upës, kur pradedame kvapà gniauþiantá plaukimà upe, kuri iðgrauþë sau vagà smiltainio uolose, sudarydama tarpeklius ir kanjonus. Plaukdami pakeliui paliekame suakmenëjusià ðeimà, visà zoologijos sodà - liûtà, dramblá, kiðká, „ilgiausià“ gyvatæ... Laisvas laikas. Iðvykimas ið Èekiðkosios Ðveicarijos. Kelionë per Èekijà. Naktis autobuse. 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2600 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 60 - 80 EURØ. .

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, • programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø pasirengimo, • grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà, • rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt).

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

66


KELIONËS AUTOBUSU

OP

!

U LI A

K ELI O

RI

www.gruda.lt

P

PRAHA - VIENA - BUDAPEÐTŠ AS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Vienà - imperatoriðkosios prabangos, elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po Èekijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas 2 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija pësèiomis po Prahà. Prahos didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito “Tûkstanèio roþiø” parkas; Maro kolona - paminklas 75 katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, tûkstanèiams maro aukø; gotikos ðedevras - ðv. Stepono katedra, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, tapusi svarbiausiu miesto simboliu; garsioji Vienos opera; karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. kompozitoriaus pagerbimo vietø; antikinæ ðventovæ primenantis Kelionë karaliðkuoju keliu: Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. Laisvas rajonas, Prahos „Venecija“- Kampa sala, Karolio tiltas - vienas laikas. Iðvykimas á Vengrijà. Atvykimas á Budapeðtà. Esant pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su galimybei romantiðkas pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe, Senuoju miestu, paminklas Karoliui IV - ajam. Rotuðës aikðtë su vakarinio miesto panorama. Nakvynë vieðbutyje. turtingà miesto istorijà menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis 4 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po miesto centras - Vaclovo aikðtë. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë Budapeðtà: Budos pilies ansamblis su Ðv.Trejybës aikðte, gotikine Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir link Brno. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

5 d. 3 n. A - 649 Lt; B - 699 Lt 5 d. 4 n. A - 749 Lt; B - 799 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 03 (A), 17 (A); 05 01 (A), 15 (A), 29 (A); 06 05 (A), 12 (A), 20 (B), 26 (B); 07 03 (B), 10 (B), 17 (B), 24 (B) 31 (B); 08 07 (B), 14 (B), 21 (B), 28 (B); 09 04 (A), 18 (A); 10 02 (A), 28 (A)

.

karaliø vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës - Þvejø bastiono, XIVa. statyti Karaliø rûmai. Peðtas: didþiausias ir graþiausiai dekoruotas pastatas ðalyje neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - bazilika. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti (pasirinktinai): Vaizduojamojo meno galerijà, Modernaus meno muziejø, Transporto muziejø, Zoologijos sodà, atrakcionø parkà. Nepamirðkite miesto centre ásikûrusio, vieno didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø maudykliø komplekso (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame mineraliniame vandenyje). Iðvykimas ið Budapeðto. Kelionë per Vengrijà, Slovakijà. Naktis autobuse. 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3100 km.

• 3(4) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

67

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEÐTŠ AS VIENA - BRATISLAVA - VYÐEGRADAS - SENTENDRE - BUDAPEÐTAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Iðvykimas ið Vienos. Kelionë per Austrijà, Slovakijà. Atvykimas á Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë Bratislavà. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Slovakijos sostinæ 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Vienà, imperatoriðkosios Bratislavà: apþiûrime ðv.Martyno katedrà, kurioje buvo karûnuoti prabangos, elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po 11 Vengrijos karaliø, pagrindinæ miesto aikðtæ su áspûdinga riterio senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - Rolando skulptûra. Miesto panorama nuo virð Dunojaus iðkilusios didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis Bratislavos pilies apþvalgos aikðtelës. Iðvykimas á Vengrijà. svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius, Maro Kelionë Dunojaus vingiu: Vyðegradas (senoji Vengrijos sostinë, kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, gotikos ðedevras pilies liekanos, nepakartojama Dunojaus vingio panorama). - ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu, garsioji Senosios architektûros miestelis Sentendre (vyno degustavimo Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui - viena ið rûsiai - turësite galimybæ paragauti ir ásigyti garsiausiø vengriðkø pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ ðventovæ vynø). Atvykimas á Budapeðtà. Romantiðkas pasiplaukiojimas primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. laivu Dunojaus upe (pageidaujantiems). Naktinio Budapeðto Laisvas laikas, kurio metu siûlome Vienos senamiesèio kavinëje panorama nuo Gelerto kalno. Nakvynë vieðbutyje. iðgerti kvapnios kavos, paskanauti garsiojo obuoliø pyrago 4 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po „Ðtrudelio“, aplankyti vienà ið Vienos muziejø: Lobynà, Budapeðtà: Budos pilies ansamblis su Ðv.Trejybës aikðte, Imperatoriðkuosius apartamentus, Dailës arba Gamtos muziejus.

KELIONËS KAINA:

5 d. 3 n. A - 699 Lt; B - 749 Lt 5 d. 4 n. A - 749 Lt; B - 799 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 03(A), 17(A); 05 01(A), 15(A), 29(A); 06 05(A), 12(A), 20(B); 07 03(B), 10(B), 17(B), 24(B), 31(B); 08 07(B), 14(B), 21(B), 28(B); 09 04(A), 18(A); 10 02(A), 16(A), 26(A)

gotikine Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës - Þvejø bastiono. Vienos vartai, XIV a. pastatyti Karaliø rûmai. Peðtas: Belvaroðo baþnyèia, didþiausias ir graþiausiai dekoruotas pastatas šðalyje - neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - bazilika, Operos ir baleto teatras. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti Vaizduojamojo meno galerijà, Modernaus meno muziejø, Transporto muziejø, Zoologijos sodà. Nepamirðkite miesto centre ásikûrusio, vieno didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø maudykliø komplekso (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame mineraliniame vandenyje). Iðvykimas ið Budapeðto. Naktis autobuse.

5 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 3 arba 4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietinio gido paslaugos Vienoje ~ 50 - 80 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

68


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KROKUVA -TATRØ KALNAI - BUDAPEÐTŠ AS

VELIÈKA - KROKUVA - CHOPOK - JASNA - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - BUDAPEÐTAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui . Atvykimas á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Grupës pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Nakvynë vieðbutyje.

S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, Budapeðtà: Budos pilies ansamblis su Ðv.Trejybës aikðte, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Laisvas laikas. Išðvykimas išð gotikine Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir Krokuvos. Kelionë á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. karaliø vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës - Þvejø bastiono. Vienos vartai, katakombos, Karaliø 3 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Þemøjø Tatrø kalnø kurortu rûmai. Peðtas: Belvaroðo baþnyèia, neogotikiniai Parlamento Chopok - Jasna. Tai didþiausias Slovakijos þiemos ir vasaros rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - bazilika, Operos ir sporto pramogø centras, dar vadinamas Slovakijos slidinëjimo baleto teatras. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto rojumi. Pasikëlimas lyno keliu á vienà aukðèiausiø Þemøjø Tatrø parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti virðûniø Chopokà (2024m). Poilsis kalnuose. Áspûdinga kalnø Vaizduojamojo meno galerijà, Modernaus meno muziejø, panorama. Demono slënyje, jungianèiame Jasnà su rajono Transporto muziejø, Zoologijos sodà. Nepamirðkite miesto centre centru Liptovski Mikulaðu, yra vieni graþiausiø Rytø Europoje ásikûrusio, vieno didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø Slobodos stalaktitø - stalagmitø urvai. Ekskursija po maudykliø komplekso (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame paslaptingà poþeminá pasaulá. Iðvykimas á Budapeðtà. mineraliniame vandenyje). Iðvykimas ið Budapeðto. Naktis Romantiðkas pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe (pageidaujanautobuse. tiems). Naktinio Budapeðto panorama nuo Gelerto kalno. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Florijono gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë). Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, 4 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km.

KELIONËS KAINA:

5 d. 3 n. A - 699 Lt; B - 769 Lt

5 d. 4 n. A - 749 Lt; B - 799 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 03(A), 24(A); 05 08(A), 22(A); 06 05(A), 20(B); 07 03(B), 17(B), 31(B); 08 07(B), 21(B); 09 04(A), 18(A); 10 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

69

• 3 arba 4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietinio transporto bilietai ~ 50 - 70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


www.gruda.lt

RI

K E LI O

OP

!

U LI A

KELIONËS AUTOBUSU

P VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

VENGRIJA: SAULËTASIS BALATONAS IR ËGERIO ÞVAIGÞDËS

BUDAPEÐTAS - HEVIZO KURORTAS - BALATONO EÞERAS - ËGERIS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Romantiðkas pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe (pageidaujanLenkijà, Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë tiems). Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Hevizo kurortà, garsëjantá didþiausiu pasaulyje terminiu 4,4 ha ploto eþeru, kurio giliausia vieta 36 m. Ið 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Vengrijos sostinæ Budapeðtà. vulkaninio kraterio trykðta 35°º C temperatûros vanduo, prisotintas Apþvalginë ekskursija pësèiomis ir autobusu po miestà: Budos radonu, siera, dujomis bei mineralinëmis medþiagomis... Ðio pilies ansamblis su barokine Ðv.Trejybës kolona, gotikine Dievo eþero dumblas naudojamas gydymui. Paþintis su kurortu, kuris Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø vedybø stebina ðvara, tvarka bei gyventojø svetingumu. Kelionæ tæsiame ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës ðiaurine Balatono eþero pakrante, nusëta nedideliø kurortø ir Þvejø bastiono. XIV a. statyti Karaliø rûmai. Peðtas: Belvaroðo gyvenvieèiø, besigroþint nepakartojama eþero ir já supanèiø kalvø baþnyèia, neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë panorama. Atvykimas á Tihany pusiasalá, suformuotà geizeriø ir Ðv.Stepono katedra - bazilika, Operos ir baleto teatras. Didvyriø traukiantá aká augalijos bei gyvûnijos gausa. Paþintis su senàja aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto parkas. Laisvas laikas, Tihany gyvenviete iðsiskirianèia senoviniais þvejø namais. kurio metu siûlome aplankyti miesto centre ásikûrusá, vienà Benediktinø vienuolyno, kurá 1005 m. ákûrë karalius Andraðas I ir didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø maudykliø kompleksà baþnyèios apþiûrëjimas. Vakare gráþimas á Budapeðtà. Vakarinio (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame mineraliniame vandenyje). Budapeðto panorama nuo Gelerto kalno. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA:

A - 749 Lt; B - 799 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 03(A), 17(A); 05 01(A), 15(A), 29(A); 06 12(A), 20(B); 07 03(B), 10(B), 24(B); 08 07(B), 14(B), 28(B); 09 04(A), 18(A); 10 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Budapeðto. Atvykimas á ðalies baroko sostinæ Ëgerá, kurá iðgarsino savita architektûra, tvirtovës gynëjø patriotizmas, vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Ekskursija po miestà: pilis - buvusi vyskupø rezidencija, Dabo Iðtvano aikðtë, turkø valdymo simbolis 40 m aukðèio Minaretas - vienas graþiausiø Centrinëje Europoje. Antra pagal dydá Vengrijos bazilika - neatsiejamas miesto akcentas. Baroko dvasia alsuojanti Szechenyi gatvelë. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti terminius baseinus. Naminiø vynø ir tikro vengriðko guliaðo ragavimas „Graþuoliø slënyje“, klausantis tautinës muzikos. Iðvykimas ið Vengrijos. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3300 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • vietiniø gidø paslaugos Hevize, Ëgeryje, • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

70


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

SLOVAKIJOS TATRAI - I

AKTYVUS POILSIS KALNUOSE

KROKUVA - SLOVAKØ ROJAUS NAC. PARKAS - SPIÐ PILIES GRIUVËSIAI - LEVOÈA - CHOPOKAS - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - TATRANSKA LOMNICA - AUKÐTØJØ TATRØ NAC. PARKAS - ÐTREBSKE PLESO - PIENINØ NAC. PARKAS - STARYJ SMOKOVEC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. kur Jûsø laukia svaigûs nusileidimo takeliai: „Anakonda“, kalnø trobelës Chata Solisko (1830 m). Pageidaujantys gali ákopti á Vakare atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ, Lietuvos - „Kamikadzë“, „Juodoji skylë“ ir dar daug kitø pramogø. Nakvynë Predne Solisko (2093 m) virðukalnæ, pasivaikðèiojimas prie Lenkijos karaliø miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po vieðbutyje. Ðtrebske eþero. Áspûdingi ðlaitai, stulbinantys vaizdai ir atokvëpio senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, valandëlës. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø kurortà Tatranska Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, paslaptingàjá vienuoliø kamalduliø Raudonàjá vienuolynà. Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Lomnica. Këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632 m) (priklauso Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universitetas. nuo oro sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams Nakvynë vieðbutyje. apþvelgti penktadalá Slovakijos teritorijos. Þygis pësèiomis vienu instruktoriams. Grupës pageidavimu (uþ papildomà mokestá) nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, graþiausiu Aukðtøjø Tatrø kalnø marðrutu nuo Skalnate Pleso patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. Slovakijà. Atvykimas á Slovakø Rojaus nacionaliná parkà - vienà (1751 m) iki nepakartojamo groþio Þaliojo eþeriuko ir kalnø Nakvynë vieðbutyje. graþiausiø regionø, kuriame net laikas praranda prasmæ. Þygis trobelës „Chata pri Zelenom plese“ (1551 m). Maudynës pësèiomis vienu áspûdingiausiø parko kanjonø. Kriokliai, upeliai, moderniame Poprado vandens atrakcionø parke „Aquacity“: 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Staryj Smokovec. Þygis pësèiomis tarpekliai, uolos ir daubos, gausybë tilteliø suþavi kiekvienà terminiai vandenys, nusileidimo kalneliai, perlinës ir masaþinës Mala Studena slëniu, kur ðniokðèia daugybë vienas uþ kità keliautojà. Aplankome didþiausio Vidurio Europos piliø ansamblio vonios. Nakvynë vieðbutyje. graþesniø kriokliø. Uþburiantis didþiøjø kriokliø groþis. Kopimas iki Spið pilies griuvësius, sustojame nuostabiame viduramþiø kalnø trobelës uþeigos „Zamokovskecho“ (1470 m), garsëjanèios miestelyje Levoèa. Viduramþiais miestas buvo svarbus 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø nacionaliná parkà kvapnia kalnø þoleliø arbata. Svaiginanti kalnø panorama. Pietûs prekybinis centras, iki ðiø dienø iðsaugojæs senàjà miesto dalá su apþiûrëti kriokliø, palaipioti kvapà gniauþianèiom uolom, gamtoje, snieguotø kalnø apsuptyje. Norintys galës iðbandyti pasiþvalgyti nuo bedugnës kraðto. Atvykimas á Ðtrebske Pleso Ðv.Jokûbo baþnyèia. Nakvynë vieðbutyje. kalnø kurortà ásikûrusá 1355 m aukðtyje. Pasikëlimas keltuvu iki savo jëgas kopdami iki seniausios Tatrø kalnø Tericho trobelës. Nepakartojamo groþio kalnø panorama, penki vienas uþ kità 3 DIENA. Pusryèiai. Pasikëlimas keltuvu á Chopoko kalno virðûnæ graþesni kalnø eþeriukai apvainikuos jûsø kopimo pastangas. (2024 m), kurios papëdëje ákurtas didþiausias Slovakijos vasaros Maudynës kriðtolinio tyrumo kalnø upelyje, linksmosios naujøjø ir þiemos sporto pramogø centras Jasna. Áspûdinga kalnø kalnieèiø krikðtynos. Kelionë per Slovakijà (Lenkijà). Nakvynë panorama. Chopokas jus pasitiks „Kamena“ troba, kurioje vieðbutyje. galësite mëgautis ypatingo skonio kalnø þoleliø arbata... Norintys galës nukeliauti iki aukðèiausio Þemøjø Tatrø kalno Dumbiero. 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Pageidaujantiems skraidymas parasparniais (vadovaujant Lietuvà. vietiniams instruktoriams). Pasivaikðèiojus gamtoje ekskursija á vienus graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2500 km. stalagmitø urvus. Kuriuose Jûs pasinersite á paslaptingà poþeminá pasaulá, sukurtà ið ástabiø formø ir spalvø stalaktitø stalagmitø galerijø, bei poþeminiø eþerëliø. Pageidaujantiems • Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosplaukiojimas baidarëmis, iðvyka kalnø dviraèiais, laipiojimas èius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø uolomis (vadovaujant vietiniams instruktoriams). bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis ir Maudynës terminiuose Beðeniovo baseinuose, kuriø karðtosios sniegà), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus sàraðas gydomosios versmës trykðta ið 1987 m gylio. Arba grupës www.gruda.lt). pageidavimu maudynës vandens atrakcionø parke „Tatralandija“, KELIONËS KAINA: 7 d. 5 n. 949 Lt

7 d. 6 n. 999 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 300 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 11,25; 06 08, 22; 07 06, 20; 08 03, 17, 31; 09 14

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 6(5) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

71

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina nuo ~ 100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø pasirengimo ir keltuvø darbo laiko; • Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà. • Priimami uþsakymai iðvykoms kalnø dviraèiais, organizuojami sudëtingesni kopimai á virðûnes, skraidymai parasparniais, plaukiojimai baidarëmis ar plaustais (vadovaujant vietiniams instruktoriams); • Organizuojami þaidimai, viktorinos, konkursai, naujokø krikðtynos.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

SLOVAKIJOS TATRAI - II

AKTYVUS POILSIS KALNUOSE

KROKUVA - SLOVAKØ ROJAUS NAC. PARKAS - SPIÐ PILIES GRIUVËSIAI - LEVOÈA - AUKÐTØJØ TATRØ NAC. PARKAS - ÐTREBSKE PLESO - PIENINØ NAC. PARKAS - CHOPOKAS - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - TATRANSKA LOMNICA - STARYJ SMOKOVEC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. ir þiemos sporto pramogø centras Jasna. Áspûdinga kalnø vietiniams instruktoriams). Pasivaikðèiojus gamtoje ekskursija á Vakare atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ, Lietuvos - panorama. Chopokas jus pasitiks „Kamena“ troba, kurioje vienus graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø-stalagmitø Lenkijos karaliø miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po galësite mëgautis ypatingo skonio kalnø þoleliø arbata... Norintys urvus. Kuriuose Jûs pasinersite á paslaptingà poþeminá pasaulá, senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, galës nukeliauti iki aukðèiausio Þemøjø Tatrø kalno Dumbiero. sukurtà ið ástabiø formø ir spalvø stalaktitø - stalagmitø galerijø, bei Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Pageidaujantiems skraidymas parasparniais (vadovaujant poþeminiø eþerëliø. Pageidaujantiems plaukiojimas baidarëmis, Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, iðvyka kalnø dviraèiais, laipiojimas uolomis (vadovaujant Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universitetas. Nakvynë vietiniams instruktoriams). Maudynës terminiuose Beðeniovo vieðbutyje. baseinuose, kuriø karðtosios gydomosios versmës trykðta ið 1987 m gylio. Arba grupës pageidavimu maudynës vandens 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, atrakcionø parke „Tatralandija“, kur Jûsø laukia svaigûs Slovakijà. Atvykimas á Slovakø Rojaus nacionaliná parkà - vienà nusileidimo takeliai: „Anakonda“, „Kamikadzë“, „Juodoji skylë“ ir graþiausiø regionø, kuriame net laikas praranda prasmæ. Þygis dar daug kitø pramogø. Nakvynë vieðbutyje. pësèiomis vienu áspûdingiausiø parko kanjonø. Kriokliai, upeliai, tarpekliai, uolos ir daubos, gausybë tilteliø suþavi kiekvienà 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø kurortà Tatranska keliautojà. Aplankome didþiausio Vidurio Europos piliø ansamblio Lomnica. Këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632 m) (priklauso Spið pilies griuvësius, sustojame viduramþiø miestelyje Levoèa. nuo oro sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima Viduramþiais miestas buvo svarbus prekybinis centras, iki ðiø apþvelgti penktadalá Slovakijos teritorijos. Pasivaikðèiojimas dienø iðsaugojæs senàjà miesto dalá su Ðv.Jokûbo baþnyèia. pësèiomis kalnø takeliais nuo Skalnate Pleso (1751 m) link Mala Nakvynë vieðbutyje. Studena slënio, kur ðniokðèia daugybë vienas uþ kità graþesniø 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø nacionaliná parkà kriokliø. Uþburiantis didþiøjø kriokliø groþis. Maudynës kriðtolinio apþiûrëti kriokliø, palaipioti kvapà gniauþianèiom uolom, tyrumo kalnø upelyje, linksmosios naujøjø kalnieèiø krikðtynos. pasiþvalgyti nuo bedugnës kraðto. Atvykimas á Ðtrebske Pleso Pietûs gamtoje, kalnø trobelëje. Keltuvu nusileidþiame á Staryj kalnø kurortà, ásikûrusá 1355 m aukðtyje. Pasikëlimas keltuvu iki Smokovec miestelá. Kelionë per Slovakijà (Lenkijà). Nakvynë kalnø trobelës Chata Solisko (1830 m). Pageidaujantys gali ákopti á vieðbutyje. Predne Solisko (2093 m) virðukalnæ, pasivaikðèioti prie Ðtrebske

eþero. Áspûdingi ðlaitai, stulbinantys vaizdai ir atokvëpio valandëlës. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamalduliø Raudonàjá vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu (uþ papildomà mokestá) nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2500 km.

• Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis ir sniegà), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt).

4 DIENA. Pusryèiai. Pasikëlimas keltuvu á Chopoko kalno virðûnæ (2024 m), kurios papëdëje ákurtas didþiausias Slovakijos vasaros KELIONËS KAINA: 6 d. 4 n. 849 Lt

6 d. 5 n. 899 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 18; 06 01, 15, 29; 07 13, 27; 08 10, 24; 09 07

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5(4) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina nuo ~ 100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø pasirengimo ir keltuvø darbo laiko; • Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà. • Priimami uþsakymai iðvykoms kalnø dviraèiais, organizuojami sudëtingesni kopimai á virðûnes, skraidymai parasparniais, plaukiojimai baidarëmis ar plaustais (vadovaujant vietiniams instruktoriams); • Organizuojami þaidimai, viktorinos, konkursai, naujokø krikðtynos.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

72


O K E LI

LI

www.gruda.lt

O

AV

!

AI T GA

KELIONËS AUTOBUSU

S

SAVAITGALIS SLOVAKIJOS KALNUOSE

KROKUVA - SPIÐ PILIES GRIUVËSIAI - LEVOÈA - PIENINØ NAC. PARKAS - TATRANSKA LOMNICA - STARYJ SMOKOVEC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant Atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ, Lietuvos - Lenkijos vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu (uþ papildomà karaliø miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po senamiestá: mokestá) nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, Barbakanas Nacionaliniø patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono klausymasis. Nakvynë vieðbutyje. gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universitetas. Iðvykimas ið 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø kurortà Tatranska Krokuvos. Kelionë per Lenkijà á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. Lomnica. Këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632 m) (priklauso nuo oro sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á didþiausio Vidurio Europos piliø apþvelgti penktadalá Slovakijos teritorijos. Iðvyka á Staryj ansamblio Spið pilies griuvësius, sustojame viduramþiø Smokovec. Þygis pësèiomis Mala Studena slëniu, kur ðniokðèia miestelyje Levoèa. Viduramþiais miestas buvo svarbus daugybë vienas uþ kità graþesniø kriokliø. Uþburiantis didþiøjø prekybinis centras, iki ðiø dienø iðsaugojæs senàjà miesto dalá su kriokliø groþis. Kopimas iki kalnø trobelës - uþeigos Ðv.Jokûbo baþnyèia. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. „Zamokovskecho“ (1470 m), garsëjanèios kvapnia kalnø þoleliø Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamalduliø Raudonàjá arbata. Svaiginanti kalnø panorama. Pageidaujant maudynës vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais moderniame Poprado vandens atrakcionø parke „Aquacity“:

KELIONËS KAINA:

4 d. 2 n. 599 Lt

4 d. 3 n. 649 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 100 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 23, 30; 06 06, 13, 21, 27; 07 04, 11, 18, 25; 08 01, 08, 15, 22, 29; 09 05, 12 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

73

terminiai vandenys, nusileidimo kalneliai, perlinës ir masaþinës vonios. Iðvykimas ið Slovakijos. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktis autobuse. 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1900 km.

• Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir keltuvø darbo laiko; • Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas; • Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt).

• 2(3) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina nuo ~ 50 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

LENKIJOS IR SLOVAKIJOS TATRAI

ZAKOPANË - CHOPOKAS - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - AUKÐTØJØ TATRØ NAC. PARKAS - ÐTREBSKE PLESO - PIENINØ NAC. PARKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. antkapiuose, aplankysite seniausià medinæ baþnytëlæ, statytà galës nukeliauti iki aukðèiausio Þemøjø Tatrø kalno Dumbiero. Vakare atvykimas á Zakopanæ - miestelá ásikûrusá graþioje ir 1874m. Laisvu laiku turësite galimybæ pabuvoti Guraliø Pasivaikðèiojus gamtoje, ekskursija á vienus graþiausiø Rytø jaukioje Tatrø kalnø masyvo papëdëje. Pasivaikðèiojimas tik (kalnieèiø) nacionaliniame turguje. Esant galimybei arkliø Europoje Slobodos stalaktitø-stalagmitø urvus. Kuriuose Jûs pëstiesiems skirta - Krupovki arba seniausia kurorto Kocelnia traukiamomis brièkomis galësite nuvykti prie bene graþiausio ir pasinersite á paslaptingà poþeminá pasaulá, sudarytà ið ástabiø gatve, kurioje pajusite tikrà spalvingø vietiniø gyventojø folklorinæ garsiausio Lenkijos kalnø eþero - Morskoje Oko, ið visø pusiø formø ir spalvø stalaktitø-stalagmitø galerijø, bei poþeminiø (Podhalës) kultûrà, tradicijas. Èia ásikûrusiose uþeigose galësite apsupto kalnais. Jus suþavës prieð akis atsiveriantis ne kartà eþerëliø. Maudynës terminiuose Beðeniovo baseinuose, kuriø paragauti garsiosios kalnieèiø „kvasnicos“ ar ðio kraðto tradicinës lenkø poetø apdainuotas kalnø eþero kraðtovaizdis ir didinga karðtosios gydomosios versmës trykðta ið 1987 m gylio. Arba „grybienës“. Nakvynë vieðbutyje. ramybë. Arba iðvykimas á Slovakijà á Staryj Smokovec. Þygis maudynës vandens atrakcionø parke „Tatralandija“, kur Jûsø 2 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Zakopanæ, kurià turistai pësèiomis Mala Studena slëniu, kur ðniokðèia daugybë vienas uþ laukia svaigûs nusileidimo takeliai: „Anakonda“, „Kamikadzë“, „atrado“ jau XIXa. Jos populiarumà lëmë sentimentai vietiniø kità graþesniø kriokliø. Uþburiantis didþiøjø kriokliø groþis. „Juodoji skylë“ ir dar daug kitø pramogø. Nakvynë vieðbutyje. gyventojø kultûrai bei þavëjimasis gamta. Keltuvu pakilsite á Kopimas iki kalnø trobelës - uþeigos „Zamokovskecho“ (1470 m), 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø nacionaliná parkà Gubaluvkà kalnà, ið kur atsiveria nuostabi Tatrø bei kaimyniniø garsëjanèios kvapnia kalnø þoleliø arbata. Svaiginanti kalnø apþiûrëti kriokliø, palaipioti kvapà gniauþianèiom uolom, kalnø masyvø - Gorcø, Pieninø ir Beskidø - panorama. Arba esant panorama. Nakvynë vieðbutyje. pasiþvalgyti nuo bedugnës kraðto. Atvykimas á Ðtrebske Pleso

galimybei pasikëlimas á Kasprowy virðûnæ (1987 m virð jûros lygio), nuo kurios atsiveria nuostabi aukðtøjø Tatrø panorama. Po pasivaikðèiojimo kalnø takeliais, gráðite á Zakopanæ, kur ekskursija tæsis seniausioje miesto dalyje. Pasivaikðèiosite po senàsias „Na Peksowym brzyzku“ kapines, kur pamatysite raiþytus brëþinius

3 DIENA. Pusryèiai. Pasikëlimas keltuvu á Chopoko - kalno virðûnæ (2024 m), kurios papëdëje ákurtas didþiausias Slovakijos vasaros ir þiemos sporto pramogø centras Jasna. Áspûdinga kalnø panorama. Chopokas jus pasitiks „Kamena“ troba, kurioje galësite mëgautis ypatingo skonio kalnø þoleliø arbata... Norintys

kalnø kurortà, ásikûrusá 1355 m aukðtyje. Pasikëlimas keltuvu iki kalnø trobelës Chata Solisko (1830 m). Pageidaujantys gali ákopti á Predne Solisko (2093 m) virðukalnæ, pasivaikðèioti prie Ðtrebske eþero. Áspûdingi ðlaitai, stulbinantys vaizdai ir atokvëpio valandëlës. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamalduliø Raudonàjá vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu (uþ papildomà mokestá) nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. Kelionë per Slovakijà (Lenkijà). Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km.

• Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis ir sniegà), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt). KELIONËS KAINA: 5 d. 3 n. 749 Lt

5 d. 4 n. 799 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

IÐVYKIMAS: 2013 05 22, 29; 06 05, 12, 20, 27; 07 03, 10, 17, 24, 31; 08 07, 14, 21, 28; 09 04, 11.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4(3) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos,

• ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina nuo ~ 70 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø pasirengimo ir keltuvø darbo laiko; • Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

74


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

SAKSONIJOS ЊVEICARIJA

VARÐUVA - RATHEINAS - KIONIGÐTEINO PILIS - WEESENSTEIN PILIS - MEISENAS - DREZDENAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija pësèiomis po Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis buvusios Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791m. buvo pasiraðyta pirmoji Europoje Konstitucija), Ðv.Jono krikðtytojo katedra, kurioje palaidoti paskutinieji Mozûrijos kunigaikðèiai. Senoji turgaus aikðtë - senojo miesto simbolis, Pilies aikðtë su Zigmanto II-ojo Vazos kolona, Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis,

KELIONËS KAINA:

A - 649 Lt; B - 699 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 199 Lt

75

konservatorija, kurioje mokësi M.K.Èiurlionis. Kelionë per Lenkijà. iðlaikiusi ávairià architektûrà, nuo gotikos iki klasicizmo. Iðvykimas Vakare atvykimas á vieðbutá Lenkijos - Vokietijos pasienyje. link Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á istoriná Saksonijos lopðá - Meiseno 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Vokietijà. Kelionë vaizdingomis miestà, iðsidësèiusá þaviame Elbës upës slënyje, garsø savo Drezdeno apylinkëmis. Aukðtai kylanèios uolos, iðraiþytos giliø porceliano dirbtuvëmis. Porceliano dirbtuviø lankymas. Èia tarpekliø, besitæsianèios lygumos, nuostabios reljefo formos pamatysite puikius porceliano dirbinius, stebësite porceliano (bokðtai, adatos, arkos, tiltai), tai - „Saksonijos Ðveicarija“. meistrø darbà. Pasivaikðytome po 1000 metø senumo Meiseno Marðrutas tæsiasi palei Elbës upæ, kurios pakrantëje pastatytos centrà. Kelionë á Drezdenà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po didingos pilys. Pravaþiuojame áspûdinga átvirtinimø sistema Drezdenà, vadinamà “Elbës Florencija”. Pasivaikðèiojimas Briul garsëjanèià Stolpeno pilá, kurioje buvo ákalinta grafienë Ana terasa, vadinama “Europos balkonu”; atstatyta Dievo Motinos Kozel. Kelionë á Ratheinà. Per kelias eras lietus ir ðaltis ið katedra; „Karaliðkoji eisena“ - freska ið daugybës porcelianiniø smiltainio, nusëdusio prieð kokius 80 mln. metø iðskaptavo plokðteliø, kurioje pavaizduoti Vetinø dinastijos kunigaikðèiai; daugybæ gotikiniø bokðtø ir bokðteliø, smailiø ir kupolø atskirtø renesanso stiliaus Karaliðkieji rûmai ir Karaliðkosios ðeimos tarpekliø, kuriais ðniokðèia verþlûs upeliai ir kriokliai. Èia pateksite koplyèia; Taðenbergo rûmai (pastatyti Augusto Stipriojo favoritei á uolø, tarpekliø, staèiø ðlaitø ir akmeniniø sienø labirintus. Eidami grafienei Kozel); garsioji Zemperio opera, kurioje dirbo akmeniniu (76 m ilgio) “Bastëjos” tiltu groþësitës nuostabiausia J.S.Bachas, F.Mendelsonas - Bartoldis, K.M.Veberis ir kiti garsûs gamtos panorama Vokietijoje: kabanèios uolos, skardþiai, arkos... muzikai; Augusto Stipriojo baroko ðedevras - Cvingerio rûmai, nedidelis þygis Bastëjos ir Ratheino apylinkese. Kelionæ tæsiame rûmø panorama nuo Nimfø fontano. Muziejø lankymas romantiðku plaukimu Elbës upe á Kionigðteino pilá - tvirtovæ, nuo pasirinktinai: paveikslø galerija Cvingerio rûmuose (A.Diurerio, kurios gynybinës sienos atsiveria nuostabus vaizdas á Ticiano, Dþordþonës, Rafaelio, Rubenso, Rembranto originalûs „Saksonijos Ðveicarijà“. Uþkilæ ant uolos, apþiûrime XVIa. darbai). Brangenybiø ekspozicija - “Þalieji skliautai”. Laisvas kareivines, giliausià ðuliná, katalikø koplyèià, buvusá ginklø laikas. Iðvykimas ið Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. arsenalà, pilá. Puikià architektûrà uþpildo þavus sodas ir parkas. Vëliau vykstame link netoliese esanèios Weesenstein pilies. 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Pasivaikðtome po barokinius pilies sodus ir pagal galimybæ degustuojame - ragaujame Weesenstein alaus ið pilies alaus Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2900 km. daryklos. Pilis virð 700 metø senumo, sugriauta, rekonstruota ir • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 04 04(A), 25(A); 05 09(A), 23(A); 06 06(A), 21(B); 07 04(B), 18(B); 08 01(B), 15(B); 09 05(A)

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 60-70 EURØ, 15 PLN (Lenkijos zlotø).

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË !

AI T GA AV

O K E LI

O

LI

S VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

BERLYNAS - DREZDENAS

POTSDAMAS - BERLYNAS - DREZDENAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su alëja, Brandenburgo vartai, ðiuolaikinës architektûros ðedevras trumpais sutojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Potsdamo aikðtë, alsuojanti futuristine dvasia, ðalies parlamento bûstinë - kaip Feniksas ið pelenø prisikëlæs Reichstagas, vakarø 2 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á piliø, eþerø ir parkø, Frydricho Berlyno traukos centras - „Europos centras“, kaizerio Vilhelmo Didþiojo miestà - Potsdamà. Paþintis su miestu pësèiomis ir atminimo baþnyèia, Kurfiurstendamo prospektas. Iðvykimas ið autobusu: garsieji Cecilienhofo rûmai, kuriuose vyko Potsdamo Berlyno. Kelionë link Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. konferencija, Ðv. Nikolajaus baþnyèia, Senoji rotuðë, Olandø kvartalas, Ðv.Petro ir Povilo baþnyèia, Brandenburgo gatvë ir 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Drezdenà vadinamà “Elbës vartai. Pasivaikðèiojimas po didþiulá San Susi parkà su tvenkiniais, Florencija”. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po miestà. gëlynais, daugybe paviljonø ir keturiais barokinio stiliaus rûmais. Pasivaikðèiojimas Briul terasa, vadinama “Europos balkonu”; Esant galimybei San Susi rûmø lankymas. Kelionë á Berlynà. atstatyta Dievo Motinos katedra; „Karaliðkoji eisena“ - freska ið Apþvalginë ekskursija po miestà autobusu ir pësèiomis: daugybës porcelianiniø plokðteliø, kurioje pavaizduoti Vetinø Aleksandro aikðtë, Televizijos bokðtas, viena seniausiø mieste dinastijos kunigaikðèiai; renesanso stiliaus Karaliðkieji rûmai ir Marijos baþnyèia, alegorinis Neptûno ðaltinis, Unter-den-Linden Karaliðkosios ðeimos koplyèia; Taðenbergo rûmai (pastatyti

KELIONËS KAINA:

4 d. 3 n. A - 649 Lt; B - 749 Lt

4 d. 2 n. A - 599 Lt; B - 629 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 190 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 04(A), 25(A); 05 09(A), 23(A); 06 06(A), 21(B); 07 04(B), 18(B); 08 01(B), 15(B); 09 05(A), 19(A); 10 27(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

Augusto Stipriojo favoritei grafienei Kozel); garsioji Zemperio opera, kurioje dirbo J.S.Bachas, F.Mendelsonas - Bartoldis, K.M.Veberis ir kiti garsûs muzikai; baroko ðedevras - Cvingerio rûmai, rûmø panorama nuo Nimfø fontano. Muziejø lankymas pasirinktinai: paveikslø galerija Cvingerio rûmuose (A.Diurerio, Ticiano, Dþordþonës, Rafaelio, Rubenso, Rembranto originalûs darbai). Brangenybiø ekspozicija - “Þalieji skliautai”. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2900 km.

• 3(2) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~40 - 50 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

76


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

VOKIETIJA. HANZOS PIRKLIØ MIESTAI 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija pësèiomis po Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis - buvusios Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791 m. buvo pasiraðyta pirmoji Europoje Konstitucija), Ðv.Jono krikðtytojo katedra, kurioje palaidoti paskutinieji Mozûrijos kunigaikðèiai. Senoji turgaus aikðtë - senojo miesto simbolis, Pilies aikðtë su Zigmanto II-ojo Vazos kolona, Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis, konservatorija, kurioje mokësi M.K.Èiurlionis. Iðvykimas ið Varðuvos. Kelionë per Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Vokietijà. Atvykimas á Celæ, vienà ið Vokietijos „fachverko kelio“ miestø. Apþiûrime vienus graþiausiø Vokietijoje renesanso ir baroko stiliaus Hanoverio hercogø rûmus, kuriuose dar ir ðiandien veikia seniausias Vokietijoje „Pilies teatras“. Celës senamiestis: daugybë puikiai restauruotø XVI XIX a. fachverkiniø namø, rotuðë, gotikinë baþnyèia, prancûziðko stiliaus parkas. Iðvykimas ið Celës. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á laisvàjá Hanzos miestà - Bremenà. Ekskursija po KELIONËS KAINA:

A - 689 Lt; B - 789 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 120 Lt

.

VARÐUVA - CELË - BRËMENAS - HAMBURGAS - LIUNEBURGAS senamiestá pësèiomis: pagrindinë Brëmeno viduramþiðka turgaus Pakilus á 120m aukðèio baþnyèios varpinës bokðtà atsiveria aikðtë; riterio Rolando skulptûra, simbolizuojanti Brëmeno laisvæ; nuotabi panorama á Hamburgo senamiestá, Elbës upæ ir jos XVa. gotikinë Brëmeno rotuðë su renesanso stiliaus fasadu; kanalus. Taip pat uþsukite á Deichstraße gatvæ, kurioje yra XVII Bremeno muzikantø skulptûra; katedra; dievo Motinos baþnyèia; XIX amþiaus biurai ir gyvenamieji pastatai, o kartu ir Medvilnës birþa. Ðnoro kvartalas - istorinis XV- XVIIIa. statytø praðmatniausi restoranai bei uþkandinës. Vaikðtinëdami po maþø namø rajonas; Bretcherðtrase - ðioje gatvelëje kadaise senamiesti, nusikelsite á senus laikus, kurie buvo tikras rojus gyveno kubiliai, o 1926m. buvo rekonstruota Art Deco stiliumi. prekybininkams. Lankantis Hamburge negalima praleisti progos Esant galimybei vyno rûsio lankymas. Laisvas laikas, kurio metu stabtelti Speicherstadt sandëliø kvartale ir pajusti dvasià, kuri èia siûlome pasiplaukioti Vëzerio upe ir pasigroþëti Bremenu nuo tvyrojo laivybos klestëjimo laikais. Iðvykimas ið Hamburgo. vandens, ar tiesiog pasëdëti vienoje ið jaukiø senamiesèio Kelionë á Liuneburgà. Tai buvæs vienas turtingiausiø miestø kaviniø. Nakvynë vieðbutyje. Vokietijoje, apie kurá buvo sakoma - pastatytas ant druskos. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Bremeno. Kelionë á vienà Paþintis su miestu, kuris iðlaikë viduramþiðkà dvasià: senasis didþiausiø ir svarbiausiø Hanzos miestø - Hamburgà. uostas su pirkliø namais, stintø turgus, Ðv. Mykolo baþnyèia, Pasivaikðèiojimas po senajá miestà: èia rasite Èilës namà, vertingiausias miesto paminklas - rotuðë gotikiniais langais, ádomi kuriame bûdavo sudaromi geriausi arbatos, kavos ir prieskoniø savo turtingu interjeru. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Liuneburgo. sandoriai, apþiûrësite renesansinæ Rotuðæ ir Ðv.Petro baþnyèià - Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. seniausius maldos namus Hamburge, Alsterio pavilijonà. Ðv. 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Mykolo baþnyèia - viena labiausiai mylimø ir lankomø Hamburgo Lietuvà. baþnyèiø. Ji laikoma miesto simboliu, pasididþiavimu ir tvirtybe. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2800 km. • 3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 04 04(A), 25(A); 05 16(A), 30(A); 06 13(B), 21(B); Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: 07 04(B), 18(B); 08 01(B), 15(B); 09 05(A), 19(A); 10 10(A), 28 (A) • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 60 EUR. . Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina • kelionë autobusu, gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

.

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

NEATRASTOJI VOKIETIJA

MAGDEBURGAS - KVEDLINBURGAS - VERNIGERODE - GOSLARAS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais Ðv.Viperto kripta, turgaus aikðtë, kurià puoðia XIII - XIV a. Rotuðë átrauktas á UNESCO pasaulio kultûros paveldo sàraðà - Goslarà. sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. ir turtingø miestelënø namai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome Pasivaikðtote po viduramþiðkà, spalvingà senamiestá, kuriame 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Vokietijà. Atvykimas á Magdeburgà, paklaidþioti siauromis senamiesèio gatvelëmis, pasigroþëti iðliko siauros gatvelës su XV - XVI amþiaus fachverko stiliaus ásikûrusá prie Elbës upës. Vienos pagrindiniø Vokietijos baþnyèiø - farchverkiniais, neogotikiniais bei jugendo stiliaus pastatais, namais, Imperatoriø rûmais, XII a. statyta vienuolyno baþnyèia, Ðv.Mauricijaus ir Ðv.Kotrynos katedros, kurioje palaidotas apsilankyti alaus darykloje, paragauti originalaus vietinio alaus. Rotuðe. Senamiesèio namai puoðyba lenkia vienas kità. Langinës - tarsi atvirukai, tapyti geometrinëmis figûromis, augalø motyvais, vokieèiø kaizeris Otto Didysis, apþiûrëjimas. Lankymasis Nakvynë vieðbutyje. architekto F.Hundertwasserio „Þaliojoje citadelëje“. Tai pastatas, 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Harco kalnø papëdëje ásikûrusá namø sienos dekoruotos Biblijos tekstais, iðlikusios ir namø iðsiskiriantis nestandartiniais architektûriniais sprendimais ir já Vernigerode miestelá, kurio senamiestis dël puikiø fahverko statymo datos. Laisvas laikas puodeliui kavos. Iðvykimas ið puoðianèia aukmenijos gausa. Laisvas laikas. Iðvykimas ið stiliaus namø vadinamas „Harco kalnø perlu“. Senamiestis Goslaro. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á nakvynës vietà Magdeburgo. Atvykimas á Harco priekalnëse iðsidësèiusá iðkilusiø fahverko architektûros namø dëka vadinamas „Harco Lenkijos - Vokietijos pasienyje. Nakvynë vieðbutyje.

Kvedlinburgà, ákurtà 922m. ir vadinamà „Vokietijos lopðiu“. Vienas didþiausiø Vokietijoje Kvedlinburgo senamiestis yra átrauktas á pasauliná UNESCO kultûros paminklø sàraðà. Paþintis su miestu: Pilies kalva, ant kurios stûkso Kvedlinburgo pilis, Ðv.Servacijaus vienuolyno baþnyèia ir katedros lobynas. KELIONËS KAINA:

A - 679 Lt; B - 779 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 120 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 04(A), 25(A); 05 09(A), 23(A); 06 06(A), 21(B); 07 04(B), 18(B); 08 01(B), 15(B); 09 05(A), 19(A); 10 27(A) .

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

77

kalnø perlu“. Grupës pageidavimu virð miesto áspûdingai 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á iðkilusios Vernigerodës grafø pilies, dël savo groþio vadinamos Lietuvà. Harco Noiðvanðtainu, lankymas. Nuo pilies terasos matyti Brokeno kalnas, Valpurgijos naktá lankomas ne tik raganø, bet ir Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2600 km. turistø. Iðvykimas á vienà ið graþiausiø senosios Vokietijos miestø, • 3 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EUR.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

ATRASK VIKINGØ SALÀ - GOTLANDÀ

KELIAUTOJØ PAGEIDAVIMU DAR VIENA DIENA GOTLANDE

RUNDALË - DROTTNINGHOLMO RÛMAI - SIGTUNA - GOTLANDO SALA: VISBIS - LUMELUNDOS URVAS - FARO SALA - BUNGE - LABRO - GOTHEM - DALHEM - ROMA - GNISVARDAS STOKHOLMAS - RYGA 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á 3 DIENA. Pusryèiai. Gotlandas. Paþintis su Gotlando sala. brangø kroviná. Kelionë á salos sostinæ. Paþintis su Visbiu, Rundalës rûmø ansamblá, vienà þymiausiø baroko stiliaus Kelionë ðiaurine salos pakrante, kuri garsëja karstiniø urvø vadinamu „Baltijos jûros brangakmeniu“. Visbio istorinis centras statiniø ðalyje, Latvijoje dar vadinamà maþuoju Versaliu. Tai sistema. Sezono metu lankome didþiausià saloje - Lumelundos átrauktas á UNESCO Pasaulio paveldo sàraðà, jo puoðmena buvusi Kurðo hercogo E. J.Birono vasaros rezidencija. Rûmus karstiná urvà, kurio ilgis apie 4 km. Kelionë urvo labirintais, XIIIa. smiltainio siena, juosianti visà miestà 3,5 km ilgio þiedu ir projektavo þymus to meto italø architektas F.B.Rastrelis. Jûsø paþintis su kalkakmenio dariniais - stalaktitais ir stalagmitais, turinti daugiau kaip 50 bokðtø; senamiesèio ðirdyje ásikûrusi akis dþiugins rûmai ir parkas, kurio forma primena penkiø poþemio upeliu. Kelionæ tæsiame salos pakrante, kur iðsibarstæ Didþioji aikðtë su ðv.Katerinos baþnyèios griuvësiais bei miesto spinduliø saulæ. Kelionë á Rygà. Vakare iðplaukimas komfortiðku þymieji ávairiø formø akmeniniai „pirðtai“ - raukai. Atvykimas prie architektûroje dominuojanèia ðv.Marijos katedra. Visbis iðvagotas kruiziniu laivu á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, Faro sàsiaurio, kur keltu persikeliama á maþàjà Faro - Aviø salà, daugybës siauruèiø gatveliø, kuriose jaukiai prisiglaudæ nedidukai vaikø þaidimø kambariai, naktiniai klubai, restoranai, barai, kurioje dalá savo gyvenimo praleido garsusis ðvedø kino vienas uþ kità graþesni nameliai. Laisvas laikas, kurio metu kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. reþisierius Ingmaras Bergmanas. Kelionë salos pakrante, siûlome aplankyti Visbio istorijos muziejø. Vakare gráþimas á besigroþint salos gamtovaizdþiui bûdingais raukais. Raukai - tai ið nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Paþintis su miestu. Rotuðë, kalkakmenio susiformavæ stulpai, stûksantys jûros pakrantëje. Jie 5 DIENA. Pusryèiai. Anksti ryte iðplaukimas ið Gotlando salos. kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, yra kupini magijos, nepavaldûs laiko tëkmei, þadinantys Atvykimas á Nynashamnà. Kelionë á Stokhoklmà. Apþvalginë Rotuðës bokðtas. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio vaizduotæ. Èia jie stovi jau milijonus metø. Gráþimas á Gotlando ekskursija po Ðvedijos sostinæ Stokholmà, dël daugybës kanalø puoðmena - Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë salà. Paþintis su liaudies buities muziejumi Bunge, kur eksponuo- daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje jami valstieèiø namai. Kelionæ tæsiame ðiaurës rytø salos Ðv. Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros pakrante. Gotlando saloje yra apie 90 romaninio bei ankstyvosios - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne gotikos stiliaus baþnyèiø, kuriø keletas laikomos nuostabiau- gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë iðgulëjæs 333 metus). Kelionë á buvusià karaliðkàjà vasaros siomis Ðiaurës Europoje. Apþiûrime Labro Baltajà baþnyèià, kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rezidencijà, ðiandien Karaliðkosios ðeimos namus kurios interjere iðlikusi senoji sienø tapyba, bei baþnyèios rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Drottningholmo rûmus - vadinamus „ðiaurës Versaliu“. Paþintis ðventoriuje esanèias vikingø laikø stelas - paminklinius akmenis; Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, su karaliðkàja vasaros rezidencija: pilis, teatras, Kinø paviljonas, vienà pirmøjø gotikiniø baþnyèiø ðiaurës Europoje - Gothem; bei Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø baroko ir angliðkasis parkai. Iðvyka á vienà seniausiø Ðvedijos vienà didþiausiø salos baþnyèiø - Dalhem, kurios interjeras buvo pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies miestø Sigtunà. Sigtuna miestas - muziejus, kurio gatvës alsuoja atkurtas 19 a. pabaigoje, o pati baþnyèia statyta XIII a. Keliaujame monarchai. Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á senove, o Melareno eþero pakrantëje stovi prisiðvartavusios á salos centrinæ dalá, kurioje susipaþástame su Romos gyvenviete Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: senosios vikingø valtys. Paþintis su miesteliu: Stora Gatan gatvë ir joje esanèio cistersø vienuolyno griuvësiais. Griuvësiai paversti diskotekos, sauna ir baseinas, vaikø þaidimø kambariai, naktiniai iðlaikiusi savo senàjà architektûrà, maþiausia rotuðë Ðvedijoje, teatru po atviru dangumi. Nerasi bukleto apie Gotlandà, kuriame klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. turgaus aikðtë, Ðv. Petro, Loros ir Olafo baþnyèiø griuvësiai, nebûtø raðoma apie èia vaidinamà „Romeo ir Dþiuljetà“. senosios Sigtunos runos, pasakojanèios Ðvedijos istorijà. Gretimais ásikûrusi stiklapûèio dirbtuvë, dailës galerija, suvenyrø 6 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Iðvykimas ið Sigtunos. Kelionë á Nynashamno uostà. Plaukimas krautuvëlë. Vakare gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir greituoju keltu á Gotlando salà. Gotlandas - Baltijos jûros sala, vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas garsi savo istorija ir gamta. Pasaulyje maþa tokiø nedideliø vietø, 4 DIENA. Pusryèiai. Gotlandas. Tæsiame paþintá su sala. graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas kurios turëtø toká ávairø gamtovaizdá: tankûs miðkai ir kalvoti Gotlando sala sëte nusëta laivinëmis kapavietëmis, iðlikusiomis ið “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës laukai, staèios uolos ir smëlëti paplûdimiai. Kartu tai sala, kuri gali vikingø laikø. Kai kurie kapai milþiniðki. Kelionë á Gnisvardà, kur paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, didþiuotis gausybe istoriniø paminklø. Atvykimas á Gotlando apþiûrime didþiausià Gotlande laivinæ kapavietæ (43 m ilgio ir senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið sostinæ, vienintelá salos miestà - Visbá. Iðvykimas á nakvynës vietà. 7 m ploèio.) Kapavietës, didelës ar maþos, yra vienos áspûdingiau- Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. Nakvynë vieðbutyje. siø senovës þmoniø kûriniø - tai vëliø laivai, viltingai plukdantys Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km. KELIONËS KAINA:

6 d. 5 n. A - 1359 Lt, B - 1459 Lt

5 d. 4 n. A - 1199 Lt, B - 1299 Lt Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

• keltas Ryga – Stokholmas – Ryga, • 2 nakvynës kruizinio laivo keturvietëse kajutëse, • keltas Nynashamnas – Visbis – Nynashamnas, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

.

.

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 02(A); 05 21(A); 06 19(B); 07 16(B); 08 13(B)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 6 LVL, 400 SEK. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

78


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

DIDINGOS ISTORIJOS IR GAMTOS KRAŠÐTAS TALINAS - HELSINKIS - STOKHOLMAS - SIGTUNA - DROTTNNINGHOLMO RÛMAI - RYGA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Estijà. Atvykimas á Talinà. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas Talino senamiestyje. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Ryte kelionë keltu á Helsinká. Laisvas laikas seniausioje Helsinkio Kaupatori turgavietëje, kurioje galësite paragauti tradiciniø suomiðkø patiekalø ið laðiðos, upëtakio... Paþintis su baltuoju ðiaurës miestu - Helsinkiu: jachtø prieplauka, Senato aikðtë (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas imperatoriui Aleksandrui II, Rotuðë, prezidento rûmai), Esplanada - mëgstamiausia helsinkieèiø pasivaikðèiojimo vieta. Ðiaurinë krantinë - vaizdas á Helsinkio archipelago salas. Pageidaujantiems iðkyla laivu á ðiaurës Gibraltaru vadinamà Suomenlinos tvirtovæ - tai unikalus fortifikacijos statinys, kuriame galima susipaþinti su XVIIIa. pastatais, fortø sistema, pirmuoju suomiø burlaiviu ... Marðalo Manerheimo prospektas su þymiais pastatais: Suomijos parlamento rûmai, Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. architekto Alvaro Alto sukurti „Finliandijos“ rûmai, Operos rûmai, unikali granitinëje uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia, originalus

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt KELIALAPIO KAINA PRIKLAUSO NUO KAJUTËS KATEGORIJOS IÐVYKIMAS: 2013 03 25; 04 03; 05 01; 06 05, 20; 07 03, 24; 08 14, 28; 09 11 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • keltas Talinas – Helsinkis, • kruiziniai laivai Helsinkis/Turku - Stokholmas, Stokholmas - Ryga,

79

paminklas suomiø muzikos genijui - J.Sibelijui. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Ðvedijà. Kruizo metu galësite groþëtis nepaprastais Baltijos jûros vaizdais: Turku ir Alandø salø archipelagais, saulëlydþiu ir saulëtekiu jûroje. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

3 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Iðvyka á vienà seniausiø Ðvedijos miestø Sigtunà. Sigtuna miestas - muziejus, kurio gatvës alsuoja senove, o Melareno eþero pakrantëje stovi prisiðvartavusios senosios vikingø valtys. Paþintis su miesteliu: Stora Gatan gatvë - iðlaikiusi savo senàjà architektûrà, maþiausia rotuðë Ðvedijoje, turgaus aikðtë, Ðv. Petro, Loros ir Olafo baþnyèiø griuvësiai, senosios Sigtunos runos, pasakojanèios Ðvedijos istorijà. Iðvykimas ið Sigtunos. Kelionë á buvusià karaliðkàjà vasaros rezidencijà, ðiandien Karaliðkosios ðeimos namus Drottningholmo rûmus - vadinamus „ðiaurës Versaliu“. Paþintis su karaliðkàja vasaros rezidencija: pilis, teatras, Kinø paviljonas, baroko ir angliðkasis parkai. Laisvas laikas. Iðvykimas á Stokholmà. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Nakvynë vieðbutyje.

ROMANTIÐKAS SAVAITGALIS STOKHOLME IR KRUIZAS BALTIJOS JÛRA

„SkyView“-130m aukðtyje, Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. Sergels Torg ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena - Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

5 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, 4 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Stokholmà, dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. Venecija” arba „Vandenø karaliene“: „Globes“ arena - ðiuolaikinës architektûros pavyzdys, grupës pageidavimu pasikëlimas ant Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1500 km. arenos kupolo, miesto panorama ið apþvalgos aikðtelës

• 2 nakvynës kruiziniø laivø kajutëse, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 5 LVL, ~30 EUR, ~ 350 SEK. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

DVI KARALIÐKOSIOS SOSTINËS: KOPENHAGA - STOKHOLMAS KOPENHAGA - KRONBORGO PILIS - STOKHOLMAS - RYGA

1 DIENA. Iðvykimas á Klaipëdà. Vakare iðplaukimas keltu ið vadinamà „Ðachmatine“ arba „Riteriø“ sale (jos ilgis apie 60 m). Klaipëdos á Karlshamnà. Nakvynë kelte. Kelionë keltu per Zundo sàsiaurá ið Danijos á Ðvedijà. Iðvykimas link Stokholmo. Pravaþiuojame Rohen ir Glan eþerus, unikalø 2 DIENA. Ryte atvykimas á Karlshamnà. Pervaþiuosite Oresundo Gota kanalà, kuris jungia Veterno eþerà su Baltijos jûra. Nakvynë tiltà - vienà ilgiausiø Europos tiltø, kuris jungia Ðvedijà ir Danijà. vieðbutyje. Pasieksite Danijos sostinæ Kopenhagà, seniausios pasaulio karalystës sostinæ. Èia kadaise kunkuliavo karaliø aistros, o dabar 4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë turistai gali praeiti karaliðkuoju keliu, pamatyti Rozenbergo, ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai Kristiansborgo rûmus - dabartiná Danijos parlamentà, vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Rotuðë, Amalienburgo rûmus - karalienës þiemos rezidencijà, Kopenhagos miesto simboliu tapusià, pagal H.K.Anderseno pasakà sukurtà skulptûrà „Undinëlë“, Gefiono fontanà, Marmurinæ ðv.Petro ir Povilo baþnyèià, Rotuðës aikðtæ, senàjà Nyhavno jachtø prieplaukà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasiplaukiojimà ekskursiniu laiveliu po Kopenhagos kanalus arba muziejø lankymà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Ekskursijos po Kopenhagà tæsinys. Esant galimybei lankome Kristianijà - „Laisvajá miestà“ arba „hipiø republikà“. Tai - buvusios kareivinës, ið kuriø kariuomenë iðsikëlë 1971 m. Tada èia ásikûrë jauni neformalai, hipiai, benamiai ir ðiaip maiðtaujantys þmonës. Tais paèiais metais jie Kristianijà paskelbë laisvu nuo Danijos ástatymø ir mokesèiø miestu ir ákûrë savo savivaldà. Iðvykimas ið Kopenhagos. Kelionë á Elsinorà. Aplankome Kronborgo pilá, iðdidþiai þvelgianèià á siaurà Zundo sàsiaurá, skiriantá Danijà nuo Ðvedijos. Paþintis su legendine princo Hamleto pilimi, kurios didybës skraistë slepia þmogiðkøjø aistrø bedugnæ. Pilies menës, variu dengti bokðtai ir smailës, gynybiniai grioviai ir bastionai, tarp kuriø klaidþioja Hamleto ðmëkla... Pilyje apþiûrime ilgiausià Ðiaurës Europos menæ KELIONËS KAINA:

A - 1299 Lt; B - 1399 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 03 (A); 04 17(A); 05 01(A), 22(A); 06 05(B), 19(B); 07 10(B), 24(B); 08 14(B), 28(B); 09 11(A), 25(A); 10 09(A), 23(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • keltai Klaipëda - Karshamnas, Stokholmas - Ryga, • mokestis uþ pravaþiavimà tiltu per Oresundo sàsiaurá, • keltas ið Helsingoro á Helsingborgà, • 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais,

kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena - Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai,sauna, kazino. Nakvynë laive.

5 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1800 km. • 2 nakvynës kelto kajutëse, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 200 DKK, 150 SEK (Ðvedijos kronø), • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

80


KELIONËS AUTOBUSU

OP

!

U LI A

K ELI O

RI

www.gruda.lt

P NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

DIDYSIS BALTIJOS KRUIZAS TALINAS - HELSINKIS - STOKHOLMAS - RYGA

1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á Talinà. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Ryte kelionë keltu á Helsinká. Laisvas laikas seniausioje Helsinkio Kaupatori turgavietëje, kurioje galësite paragauti tradiciniø suomiðkø patiekalø ið laðiðos, upëtakio... Paþintis su baltuoju ðiaurës miestu - Helsinkiu: jachtø prieplauka, Senato aikðtë (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas imperatoriui Aleksandrui II, Rotuðë, prezidento rûmai), Esplanada - mëgstamiausia helsinkieèiø pasivaikðèiojimo vieta. Ðiaurinë krantinë - vaizdas á Helsinkio archipelago salas. Pageidaujantiems iðkyla laivu á ðiaurës Gibraltaru vadinamà Suomenlinos tvirtovæ - tai unikalus fortifikacijos statinys, kuriame galima susipaþinti su XVIIIa.

.

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt KELIALAPIO KAINA PRIKLAUSO NUO KAJUTËS KATEGORIJOS þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 04, 25; 05 16, 30; 06 13, 21; 07 04, 18; 08 01, 15, 29; 09 05, 19; 10 10, 28

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais, • keltas Talinas - Helsinkis, • kruiziniai laivai Helsinkis/Turku - Stokholmas, Stokholmas - Ryga,

81

pastatais, fortø sistema, pirmuoju suomiø burlaiviu ... Marðalo Manerheimo prospektas su þymiais pastatais: Suomijos parlamento rûmai, Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. architekto Alvaro Altos sukurti „Finliandijos“ rûmai, Operos rûmai, unikali granitinëje uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia, originalus paminklas suomiø muzikos genijui - J.Sibelijui. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Ðvedijà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna, vaikø þaidimø kambariai, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Kruizo metu galësite groþëtis nepaprastais Baltijos jûros vaizdais: Turku ir Alandø salø archipelagais, saulëlydþiu ir saulëtekiu jûroje. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. 3 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai -

.

Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna, vaikø þaidimø kambariai, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

4 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km.

• 2 nakvynës kruiziniø laivø kajutëse, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 EURØ, 220 SEK (Ðvedijos kronø). .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

MEÞOTNËS PILIS - RYGA - STOKHOLMAS TURAIDOS PILIS - SIGULDOS PILIS Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Rotuðë, kurioje kasmet kajutëse. vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. 3 DIENA. Atvykimas á Rygà. Kelionë á “Latvijos Ðveicarija” Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena - vadinamà Gaujos nacionaliná parkà, besidriekiantá abipus Gaujos Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë upës, garsëjanèios sraunia vaga, vaizdingais vingiais, plaèiais su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo kloniais, aukðtais skardþiais, apaugusiais þaliais puðynais, senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su sauganèiais paslaptingas olas ir garsias senovës pilis. Gaujos nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, nacionalinio parko pasididþiavimas - didinga Turaidos pilis, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - statyta dar XIII a. Nuo jos bokðtø atsiveria Gaujos ir jos apylinkiø Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji panorama. Viename skardyje yra legendomis apipinta “Gutmanio katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø ola”. Pasakojama, kad netoli tos olos dar XVII a. pradþioje buvo baþnyèia viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø nuþudyta nepaprasto groþio mergina Maja, kitaip dar Turaidos pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies Roþe vadinta. Keliaujame á Siguldos pilá, kur pro tuðèias langø monarchai. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias akis sklando vëjas… viduramþiø dvasia. Istorija atgyja viename ið Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas pilies bokðtø, èia siûlome paragauti tradiciniø viduramþiø didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas patiekalø, kurie valgomi vietoj lëkðtës naudojant plokðèius duonos (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Laisvas laikas. Vakare kepalus. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 800 km.

MAÞASIS BALTIJOS KRUIZAS ir viduramþiø puota Siguldoje

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á Meþotnës pilá - ryðkiausià neoklasicizmo stiliaus architektûros paminklà Latvijoje. 1795m. Jekaterina II Meþotnæ padovanojo savo anûko guvernantei Ðarlotei fon liven. Pastaroji pasirûpino, kad pagal italø architekto Dþakomo Kvarengio projektà bûtø pastatyti rûmai. Paþintis su rûmais: Þalioji, Gëliø, Apvalioji salës, mëlynasis kambarys, rûmø angliðkojo stiliaus parkas. Kelionë á Rygà. Apþvalginë ekskursija po Rygos senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena su parako bokðtu bei Ðvedø vartais, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas - “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia (grupës pageidavimu ir esant galimybei pasikëlimas á Ðv.Petro baþnyèios bokðtà, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas á Rygos senamiestá), Rygos Opera, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. 2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po KELIONËS KAINA: priklauso nuo kajutës kategorijos

þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 05, 19, 29; 05 17, 31; 06 07, 14, 22, 28; 07 05, 12, 19, 26; 08 02, 09, 15, 23, 30; 09 13, 27; 10 18, 25 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • kruizinis laivas Ryga-Stokholmas-Ryga, • 2 nakvynës kruizinio laivo kajutëse, .

.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 200 SEK (Ðvedijos kronø), 20 LVL (Latvijos latø). .

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

TALINAS - HELSINKIS - TARTU

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Estijà. Atvykimas á Talinà. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Ryte kelionë keltu á Helsinká. Laisvas laikas seniausioje Helsinkio Kaupatori turgavietëje, kurioje galësite

.

KELIONËS KAINA:

599 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 04 05, 19; 05 10, 24; 06 07, 22; 07 05, 19; 08 02, 15 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • keltø bilietai, .

.

paragauti tradiciniø suomiðkø patiekalø ið laðiðos, upëtakio... Paþintis su baltuoju ðiaurës miestu - Helsinkiu: Uspenskio soboras, jachtø prieplauka, Senato aikðtë (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas imperatoriui Aleksandrui II, Rotuðë, prezidento rûmai), Esplanada mëgstamiausia helsinkieèiø pasivaikðèiojimo vieta. Ðiaurinë krantinë - vaizdas á Helsinkio archipelago salas. Pageidaujantiems iðkyla laivu á ðiaurës Gibraltaru vadinamà Suomenlinos tvirtovæ - tai unikalus fortifika-cijos statinys, kuriame galima susipaþinti su XVIIIa. pastatais, fortø sistema, pirmuoju suomiø burlaiviu... Marðalo Manerheimo prospektas su þymiais pastatais: Suomijos parlamento rûmai, Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. Suomiø architekto Alvaro Alto sukurti „Finliandijos“ rûmai, Operos rûmai, unikali granitinëje uoloje iðkalta Tempeliaukio

baþnyèia, originalus paminklas suomiø muzikos genijui J.Sibelijui. Kelionë keltu á Talinà. Nakvynë vieðbutyje.

.

3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Talinà. Kelionë per Estijà. Atvykimas á universitetiná miestà - Tartu. Paþintis su senamiesèiu: Rotuðës aikðtë, Ðv.Jono baþnyèia, akmenimis grástos gatvelës vedanèios prie daugybës muziejø ir þavingø maþø kavinukiø, Tomemegi kalva su „Toravere“ observatorija, Domo katedros griuvësiai ir Universiteto biblioteka,“Velniø” ir “Angelø” tiltai, Tartu universiteto (statyto 1799m) pastatø kompleksas, paminklas Tartu universiteto ákûrëjui ðvedø karaliui Gustavui II Adolfui, Ðv.Antano gildija - puoselëjanti istoriniø Hanzos laikø gildijos tradicijas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Tartu. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 EURØ. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

82


O K E LI

LI

www.gruda.lt

O

AV

!

AI T GA

KELIONËS AUTOBUSU

S

TATRØ KALNAI - KROKUVA

CHOPOK - JASNA KURORTAS - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - VELIÈKA - KROKUVA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. baseinuose po atviru dangumi. Kelionë á Krokuvà. Nakvynë Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: Atvykimas á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. paminklas Þalgirio mûðio 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Florijono 2 DIENA. Paþintis su Þemøjø Tatrø kalnø kurortu Chopok-Jasna. 3 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë Tai didþiausias Slovakijos þiemos ir vasaros sporto pramogø Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë centras, dar vadinamas Slovakijos slidinëjimo rojumi. (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m prekyvietë), Jogailos universiteto kiemeliai. Laisvas laikas, kurio Pasikëlimas lyno keltuvu ir pësèiomis á Chopoko virðûnæ (2024m). gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais metu siûlome pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis ar pasëdëti Poilsis kalnuose. Áspûdinga kalnø panorama. Demono slënyje, poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á vienoje ið kaviniø Sukenicø aikðtëje. Grupës pageidavimu jungianèiame Jasnà su rajono centru Liptovski Mikulaðu, yra vieni garsiàjà Kingos baþnyèià. Gráþimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Išðvykimas išð graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø-stalagmitø urvai. sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai Krokuvos. Kelionë per Lenkijà. Nakvynë autobuse. Ekskursija po paslaptingà poþeminá pasaulá, kuriame pamatysite Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus ástabiø formø ir spalvø stalaktitus ir stalagmitus, bei poþeminius Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. eþerus. Maudynës ir maloni atgaiva terminiuose Beðeniovo Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km. KELIONËS KAINA: A - 499 4 d. 3 n. A - 549 Lt; B - 639 Lt

Lt; B - 589 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 120 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 04(A), 25(A); 05 16(A), 30(A); 06 06(A), 21(B); 07 04(B), 18(B); 08 01(B), 15(B); 09 05(A), 19(A); 10 03(A), 28(A) .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

O K E LI

LI

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 EURØ, ~100 PLN. • miesto transporto bilietai Krokuvoje. .

O

AV

!

AI T GA

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

• 2(3) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

S

ZAKOPANË - VELIÈKA - KROKUVA

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Vakare atvykimas á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Nakvynë vieðbutyje.

KALNØ PANORAMA, MUZIEJAI, DRUSKØ KASYKLOS

miesto dalyje. Apþiûrësite medinæ Atma vilà, tipiðkà Zakopanës architektûros pavyzdá, kur dabartiniu metu ásikûræs kompozitoriaus Karolio Szymanowskio memorialinis muziejus; pasivaikðèiosite po senasias „Na Peksowym brzyzku“ kapines, kur pamatysite raiþytus brëþinius antkapiuose, aplankysite seniausià medinæ baþnytëlæ, statytà 1874m. Laisvu laiku turësite galimybæ pabuvoti Guraliø (kalnieèiø) nacionaliniame turguje, pasivaikðèioti tik pëstiesiems skirta - Krupovki arba seniausia kurorto Kocelnia gatve, kurioje pajusite tikrà spalvingø vietiniø gyventojø folklorinæ (Podhalës) kultûrà, tradicijas. Èia ásikûrusiose uþeigose galësite paragauti garsiosios kalnieèiø „kvasnicos“ ar ðio kraðto tradicinës „grybienës“. Iðvykimas ið Zakopanës. Vakare gráþimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje.

Lietuvos karaliø rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universiteto kiemeliai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis ar pasëdëti vienoje ið kavinukiø Sukenicø aikðtëje. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, Lietuvà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Ryte iðvykimas á Zakopanæ - miestelá ásikûrusá graþioje ir jaukioje Tatrø kalnø masyvo papëdëje. Ðiandiena Zakopanë yra tikra turistø Meka. Ekskursija po Zakopanæ, kurià turistai „atrado“ jau XIXa. Jos populiarumà lëmë sentimentai vietiniø gyventojø kultûrai bei þavëjimasis gamta. Keltuvu pakilsite á Gubaluvkà Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km. kalnà, ið kur atsiveria nuostabi Tatrø bei kaimyniniø kalnø masyvø - Gorcø, Pieninø ir Beskidø - panorama. Po pasivaikðèiojimo kalnø 3 DIENA. Paþintis su Krokuva, senàja Lenkijos sostine. takeliais, gráðite á Zakopanæ, kur ekskursija tæsis seniausioje Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos KELIONËS KAINA:

A - 449 Lt; B - 499 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 120 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 05(A), 26(A); 05 17(A), 31(A); 06 07(A), 22(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B); 09 06(A), 20(A); 10 04(A), 25(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

83

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 PLN. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

VARÐ Š UVA - KROKUVA

VARŠÐUVA - VELIÈKA - KROKUVA - ÈENSTOCHOVA 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á skrydþio. Iðvykimas ið Varðuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija Krokuvà. Nakvynë vieðbutyje. pësèiomis po Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis - buvusios 2 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791 m. buvo pasiraðyta pirmoji Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose Europoje Konstitucija), Pilies aikðtë su karaliaus Þygimanto III-ojo (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m Vazos kolona, Ðv.Jono krikðtytojo katedra, kurioje palaidoti gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais paskutinieji Mozûrijos kunigaikðèiai, Senoji turgaus aikðtë su poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á miesto simboliu Undinëlës skulptûra, gynybiniai senamiesèio garsiàjà Kingos baþnyèià. Gráþimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos átvirtinimai, Barbakanas, paminklai maþajam Varðuvos gynëjui ir sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai sukilëliø vadui J.Kilinskiui. Garsusis Karaliðkasis traktas, Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus viena pagrindiniø senojo miesto gatviø, kuria einant atsiveria Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos vaizdai á Prezidentûrà, Universitetà, Mokslø Akademijà. Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis, konservatorija, kur paminklas Þalgirio mûðio 500 - osioms metinëms, Barbakanas mokësi M.K.Èiurlionis. Esant galimybei pasikëlimas á Mokslø (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono akademijos apþvalgos aikðtelæ, miesto panorama ið paukðèio gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, viena .

KELIONËS KAINA:

A - 429 Lt; B - 469 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 80 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 05(A), 26(A); 05 17(A); 06 07(A), 22(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B); 09 06(A), 20(A); 10 11(A), 26(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

didþiausiø Europoje - Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, kurios didþiausia puoðmena - Vito Vito Stvoðo sukurtas medinis droþinëtas altorius, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universiteto kiemeliai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis ar pasëdëti vienoje ið kavinukiø Sukenicø aikðtëje. Nakvynë vieðbutyje.

.

3 DIENA. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Èenstochovà. Ðvè.Mergelës Marijos alëja keliausime iki Ðviesaus Kalno (Jasna Gora) vienuolyno. Tai Lenkijos dvasinis simbolis ir ðalies religinë sostinë, nuo amþiø traukianti piligrimus ið viso pasaulio. Jasna Gora vienuolyne saugomas vienas ið didþiausiø Lenkijos kultûros turtø - stebuklingoji Èenstochovos Juodosios Madonos ikona. Ðviesaus Kalno parkai. Iðvykimas ið Èenstochovos. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2000 km.

• 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 160 PLN. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

OSVENCIMAS - KROKUVA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Gerloþo girià, kur aplankome buvusià Hitlerio bûstinæ “Vilko irðtvà”. “Vilko irðtva” - tai aðtuoniasdeðimt ávairiø statiniø bunkeriø (ilgis ir plotis 30-50 metrø, aukðtis 10-12 metrø), iðsidësèiusiø nedidelëje miðkingoje teritorijoje. Apþiûrime bunkeriø liekanas: elektrinæ, karininkø namus, kazino, kino teatrà, vieðbutá. Iðvykimas ið Gerloþo girios. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare atvykimas á Krokuvà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Iðvyka á Auðvico memorialiná muziejø Osvencime. Tai KELIONËS KAINA:

A - 429 Lt; B - 469 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 80 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 05(A), 26(A); 05 17(A); 06 07(A), 22(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B); 09 06(A), 20(A); 10 11(A), 26(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

“VILKO IRÐTVA” (HITLERIO BÛSTINË) GERLOÞO GIRIOJE - AUÐVICO MUZIEJUS OSVENCIME - KROKUVA - VELIÈÇKOS DRUSKØ KASYKLOS Holokausto simbolis, muziejus, ákurtas buvusiose naciø 3 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose koncentracijos stovyklose Auðvicas I ir Auðvicas II (Birkenau). (skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Gráþimas á Paþintis su genocido vieta. Po pietø gráþimas á Krokuvà. Krokuvà. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, Barbakanas Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Florijono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Sukenicai (senovinë prekyvietë). Grupës pageidavimu Krokuvos Lietuvà. vandens atrakcionø parko lankymas. Laisvas laikas. Nakvynë Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2000 km. vieðbutyje.

• 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 160 PLN.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

84


O K E LI

LI

www.gruda.lt

O

AV

!

AI T GA

KELIONËS AUTOBUSU

S NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! MALBORKAS - GRIUNVALDAS GDYNIA - SOPOTAS - GDANSKAS fontanas, prabangûs pirkliø brolijos „Artûro namai“, Turgaus aikðtë, gotikinë Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia, miesto panorama ið baþnyèios bokðto; pasivaikðèiojimas ðurmuliuojanèia Marijos gatvele, kuri suþavës maþomis juvelyrø dirbtuvëlëmis, gintaro parduotuvëlëmis, gatvës kavinëmis. „Duonos” vartai, „Marijos“ vartai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti ir pasigroþëti Motlavos upës krantinëje stovinèiais senoviniais pirkliø namais, senojo uosto panorama. Iðvykimas ið Gdansko. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

GDANSKAS - MAÞIEJI NYDERLANDAI BALTIJOS PAJÛRYJE

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Malborkà - buvusià kryþiuoèiø sostinæ. Ekskursija po vienà didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø gynybinës architektûros pavyzdþiø Malborko pilá, kur buvo kalinamas LDK Kæstutis. Pasivaikðèiojimas po pilá, jos kiemus, koridorius, celes, prabangias Ordino pasitarimø sales, valgomuosius, buitines patalpas. Kelionë á Griunvaldà - Þalgirio mûðio laukà, kuriame 1410 metais liepos 15 dienà Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenë sumuðë Vokieèiø ordino kariuomenæ. Memorialinës ekspozicijos (paminklas mûðio KELIONËS KAINA:

A - 349 Lt; B - 379 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 50 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 06(A), 20 (A); 05 11(A), 25(A); 06 08(B), 23(B); 07 06(B), 20(B); 08 03(B), 15(B), 31(A); 09 14(A), 28(A); 10 12(A), 26(A)

.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 80 PLN, • miesto transporto bilietai. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

O K E LI

LI

2 DIENA. Iðvyka á XII a. Olivos Katedrà. Kelionë á Gdynios uostà, kur apþiûrime karo laivà “Þaibas” ir jame árengtà muziejø. Trumpas sustojimas Sopoto kurorte, garsëjanèiame vasaros estrada ir jûros molu. Iðvykimas á Hanzos pirkliø miestà Gdanskà, kuriam bûdingi ávairûs architektûros stiliai: rûsti gotika, elegantiðkasis renesansas, puoðnusis rokoko. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: „Ilgosios prekyvietës gatvë“, gotikos ir renesanso stiliaus miesto Rotuðë, „Neptûno“ Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1500 km.

O

AV

!

AI T GA

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais,

nugalëtojams, muziejus) apþiûrëjimas. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

S NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

SENOJOJE AISÈIØ ÞEMËJE

GERLOÞO GIRIA - ÐV.LIPKA - FROMBORKAS - GDYNIA - SOPOTAS - GDANSKAS - GRIUNVALDAS - MALBORKAS juosiamà gynybiniø sienø ir bokðtø. Iðvykimas á nakvynës vietà. siûlome pasivaikðèioti ir pasigroþëti Motlavos upës krantinëje Nakvynë vieðbutyje. stovinèiais senoviniais pirkliø namais, senojo uosto panorama. 2 DIENA. Kelionë á Gdynios uostà, kur apþiûrime karo laivà Vakare gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Gerloþo girià, kur aplankome buvusià Hitlerio bûstinæ “Vilko irðtvà”. “Vilko irðtva” - tai aðtuoniasdeðimt ávairiø statiniø bunkeriø (ilgis ir plotis 30-50 metrø, aukðtis 10-12 metrø), iðsidësèiusiø nedidelëje miðkingoje teritorijoje. Apþiûrime bunkeriø liekanas: elektrinæ, karininkø namus, kazino, kino teatrà, vieðbutá ir t.t. Iðvykimas ið Gerloþo girios. Kelionë á Ðv. Lipkà, garsëjanèià stebuklais, vienà þymiausiø ðventoviø Lenkijoje, apþiûrime barokiná Ðv.Lipkos vienuolynà ir baþnyèià, kurioje groþimës “ðokanèiais” vargonais. Iðvykimas á Fromborkà - miestà prie Aistmariø, kuriame 1510-1543 m. gyveno ir savo þymiausià kûriná “Apie dangaus sferø sukimàsi” paraðë lenkø astronomas M.Kopernikas. Apþiûrime gotikinæ XIVa. katedrà-bazilikà, didijá bokðtà, nuo kurio apþvalgos aikðtelës atsiveria nuostabus vaizdas á viduramþiø miestà ir Aistmares, vyskupø rezidencijà KELIONËS KAINA:

A - 399 Lt; B - 429 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 70 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 05(A), 19 (A); 05 10(A), 24(A); 06 07(B), 22(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B), 30(A); 09 13(A), 27(A); 10 11(A), 25(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais,

85

.

“Þaibas” ir jame árengtà muziejø. Trumpas sustojimas Sopoto kurorte, garsëjanèiame vasaros estrada ir jûros molu. Iðvykimas á Hanzos pirkliø miestà - Gdanskà, kuriam bûdingi ávairûs architektûros stiliai: rûsti gotika, elegantiðkasis renesansas, puoðnusis rokoko. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: „Ilgosios prekyvietës gatvë“, gotikos ir renesanso stiliaus miesto Rotuðë, „Neptûno“ fontanas, prabangûs pirkliø brolijos „Artûro namai“, Turgaus aikðtë, gotikinë Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia, miesto panorama ið baþnyèios bokðto; pasivaikðèiojimas ðurmuliuojanèia Marijos gatvele, kuri suþavës maþomis juvelyrø dirbtuvëlëmis, gintaro parduotuvëlëmis, gatvës kavinëmis. „Duonos“ vartai, „Marijos“ vartai. Laisvas laikas, kurio metu • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

3 DIENA. Atvykimas á Griunvaldà - Þalgirio mûðio laukà, kuriame 1410 metais liepos 15 dienà Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenë sumuðë Vokieèiø ordino kariuomenæ. Memorialinës ekspozicijos (paminklas mûðio nugalëtojams, muziejus) apþiûrëjimas. Iðvykimas ið Griunvaldo. Kelionë á Malborkà - buvusià Kryþiuoèiø ordino sostinæ. Ekskursija po vienà didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø gynybinës architektûros pavyzdþiø Malborko pilá, kur buvo kalinamas LDK Kæstutis. Pasivaikðèiojimas po pilá, jos kiemus, koridorius, celes, prabangias Ordino pasitarimø sales, valgomuosius, buitines patalpas. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1700 km.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~120 PLN., vaikams ~ 80 PLN. • miesto transporto bilietai. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

DIDINGOJI LENKIJA

VARÐUVA - TORÛNË - GDANSKAS - MALBORKAS

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija pësèiomis po Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis - buvusios Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791 m. buvo pasiraðyta pirmoji Europoje Konstitucija), Ðv.Jono krikðtytojo katedra, kurioje palaidoti paskutinieji Mozûrijos kunigaikðèiai. Senoji turgaus aikðtë - senojo miesto simbolis, Pilies aikðtë su Zigmanto II-ojo Vazos kolona, Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis, konservatorija, kurioje mokësi M.K.Èiurlionis. Iðvykimas ið Varðuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Torûnæ. Nakvynë vieðbutyje.

alsuojantis Lenkijos miestas, garsëjantis vienu didþiausiø senamiesèiø Lenkijoje. Miestas, kuris vadinamas „Ðiaurës gotikos perlu“, jo architektûra leidþia be dideliø vaizduotës pastangø nuklysti á riteriø, kryþiuoèiø laikus. Paþintis su senamiesèiu: miesto Rotuðë - gotikinis XIII - XIVa. statinys, gynybinës sienos, Torûnës pilis, gotikinës Ðv.Jono, Ðv.Jokûbo, Ðvè.Mergelës Marijos baþnyèios, Turgaus aikðtë, Artuso kiemas M.Koperniko universitetas, Ðv.Dvasios baþnyèia, Mikalojaus Koperniko namas, Kreivasis bokðtas, viduramþiø vartai: Tilto (Brama Mostowa), vienuolyno, þvejø, paminklas Mikalojui Kopernikui, Namas po þvaigþde. Laisvas laikas. Iðvykimas ið 2 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su M.Koperniko miestu Torûne, Torûnës. Nakvynë vieðbutyje. iðsidësèiusia abipus Vyslos krantø. Torûnë - viduramþiø dvasia 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Gdanskà. Paþintis su senamiesèiu: KELIONËS KAINA:

A - 429 Lt; B - 469 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 80 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 05(A), 26(A); 05 17(A); 06 07(A), 22(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B); 09 06(A), 20(A); 10 11(A), 26(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

Rotuðë, miesto panorama ið Rotuðës bokðto, “Neptûno” fontanas, Artûro rûmai, “Ilgosios prekyvietës gatvë”, áspûdinga krantinë, “Duonos” vartai, “Marijos” vartai, senasis keltuvas, karaliðkoji koplyèia, Ðvè.Mergelës Marijos baþnyèia (didþiausia Lenkijoje), Arsenalas “Auksiniai vartai”, Senieji malûnai, Turgaus aikðtë. Iðvykimas á Malborkà - buvusià kryþiuoèiø sostinæ. Ekskursija po vienà didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø gynybinës architektûros pavyzdþiø Malborko pilá, kur buvo kalinamas LDK Kæstutis. Pasivaikðèiojimas po pilá, jos kiemus, koridorius, celes, prabangias Ordino pasitarimø sales, valgomuosius, buitines patalpas. Iðvykimas ið Malborko. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km.

• 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 160 PLN. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. .

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

LDK PALIKIMAS LENKIJOJE

1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë á Punskà lietuviðkàjà salelæ Lenkijoje. Lankome atkurtà senovinæ prûsø jotvingiø gyvenvietæ. Keliø hektarø plote pastatyta ávairiø statiniø: bokðtø, tvorø, tiltø, iðkasti tvenkiniai, supiltas piliakalnis, ant jo pilis. Atstatytas ir priepilis, kuriame ásikurdavo prûsø ir jotvingiø amatininkai, èia ilsëdavosi kariuomenë, budëdavo pilies sargyba. Senosios prûsø ir jotvingiø gentys áamþintos specialioje alëjoje, kur pastatyta 11 akmenø, deðimties prûsø ir vienos jotvingiø genties atminimui. Apþiûrëjæ prûsø - jotvingiø gyvenvietæ, tæsiame kelionæ jotvingiø þeme. Atvykstame á Vygrius. Kadaise ðiose vietose buvo kunigaikðèiø Vytauto, Jogailos, Þygimanto Augusto medþioklës dvaras. 1667 m. Vygriø eþero pusiasalá Lenkijos karalius Jonas Kazimieras padovanojo Kamalduliø vienuoliams. Ðioje graþioje vietoje ant kalvos ir buvo pastatytas vienuoliø kamalduliø (atsiskyrëliø) vienuolynas ir baþnyèia. Lankome baroko stiliaus vienuoliø kamalduliø architektûriná ansamblá: baþnyèià, bokðtà bei eremus - maþus namelius. Iðvykstame á turistø lankomiausià Palenkës miestà Supraslá, 2007 m. átrauktà á UNESCO Pasaulio kultûros paveldo sàraðà. Apþiûrime Supraslio staèiatikiø vyrø vienuolynà, kurio fundatoriumi buvo Aleksandras Chodkevièius, audëjø namus, lankome ikonø muziejø. Keliaujame á Palenkës sostinæ Balstogæ, ákurtà Lietuvos KELIONËS KAINA:

A - 399 Lt; B - 429 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt .

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 70 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 05(A), 19 (A); 05 10(A), 24(A); 06 07(B), 22(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B), 30(A); 09 13(A), 27(A); 10 11(A), 25(A)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

PUNSKAS - VYGRIAI - SUPRASLIS - BALSTOGË - LIUBLINAS - CHELMAS - ZAMOSTË

kunigaikðèio Gedimino. Ekskursija po miestà: vëlyvosios gotikos miesto rotuðë, Ðvè.Mergelës Marijos dangun ëmimo bazilika Balstogës katedra su sanktuariumu, Ðv.Roko baþnyèia - pirmas modernistinis pastatas Lenkijoje, T.Kosciuðkos aikðtë. Grupës pageidavimu lankome renesansinio stiliaus Branickiø rûmus, vadinamus "Palenkës Versaliu", apsuptus puikaus prancûziðko stiliaus parko su fontanais. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Liublinà. Liublinas - vienas ið seniausiø Lenkijos karaliaus Kazimiero Didþiojo statytø miestø. Lankysimës Liublino pilyje (XIVa.), kuri buvo viena graþiausiø karaliðkøjø rezidencijø Lenkijoje, pasigroþësime èia eksponuojamu Jono Mateikos paveikslu „Liublino Unija“, apþiûrësime gotikinæ Jogailaièiø epochos Ðv.Trejybës koplyèià (XIVa.). Pasivaikðèiosime po Liublino senamiestá, pamatysime gynybinæ sienà, Kraliðkojo tribunolo rûmus ir pagrindinæ miesto aikðtæ, Ðv.Stanislovo Dominikonø baþnyèià (XIVa.), Karaliðkuosius vartus, paminklà Liublino unijai Lietuvos aikðtëje, Bernardinø baþnyèià, kurioje 1569 m. buvo pasiraðyta garsioji Liublino unija bei ákurta Lietuvos ir Lenkijos Abiejø Tautø respublika. Kelis amþius Liublinas buvo labai svarbus þydø kultûros centras, mieste ilgà laikà skambëjo tiek lenkø, tiek jidið kalbos. Karo metais

Liublino pilis buvo paversta kalëjimu, kuriame kalëjo þydø tautybës pilieèiai, nesitaikstæ su naciø reikalavimu vieðoje vietoje neðioti ant virðutiniø rûbø prisiûtà Dovydo þvaigþdæ. Apþiûrësime Liublino akademijos pastatà, bei vienintelæ II pasaulinio karo metu nesunaikintà sinagogà - Chevra Nossima maldos namus. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Zamostës mietelá ákurtà þymaus lenkø didiko Jono Zamoiskio 1580 metais. Miestas buvo suprojektuotas pagal italo architekto Bernardo Mordano „idealaus miesto“ koncepcijà, todël dar vadinamas Lenkijos renesanso perlu. Paþintis su senamiesèiu: turgaus aikðtë, kurià supa buvæ pirkliø namai, rotuðë, tvirtovës liekanos, Ðv.Tomo baþnyèia, kurios kriptoje palaidoti didikai Zamoiskiai. Iðvykimas ið Zamostës. Kelionë á Chelmo miestà. Chelmas buvusi Galicijos kunigaikðtystës sostinë. Kaþkada ant Chelmo kalno stovëjo pilis, ðiandien èia puikuojasi Chelmo bazilika, Bazilijonø vienuolynas. Grupës pageidavimu lankysime po senamiesèiu esanèius iðlikusius XVII XVIIIa. Kreidos kasyklos poþemius. Iðvykimas ið Chelmo. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1400 km.

• 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~120 PLN., vaikams ~ 80 PLN.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

86


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

BALTØJØ NAKTØ MIESTAS SANKT PETERBURGAS SANKT PETERBURGAS - PUÐKINAS - PETERHOFAS

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Estijà. ir jos architektûrinis ansamblis, Nevos krantinë su didþiaisiais Nakvynë vieðbutyje. Egipto sfinksais, Aurora, Petropavlovsko tvirtovë ir jos 2 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Sankt Peterburgà autobusu: architektûrinis ansamblis: Ðv.Petro ir Povilo soboras, kur palaidoti Nevskio prospektas, Þiemos rûmai ir rûmø aikðtë, kurioje stovi visi Rusijos carai pradedant Petru Didþiuoju, kalëjimas. Po pietø aukðèiausia pasaulyje Aleksandro kolona, Admiralitetas, lankome Jekaterinos rûmus Puðkine. Tai áspûdingi XVIIIa. Dekabristø aikðtë, kurià puoðia nuostabus paminklas “Varinis baroko stiliaus rûmai, kuriuose yra restauruotas garsusis, raitelis” Sankt Peterburgo ákûrëjui Petrui I-ajam. Vienas didþiausiø legendomis apipintas “Gintaro kambarys”. Laisvas laikas. pasaulio soborø - Isakijaus soboras - nustebins puikiomis Gráþimas á Peterburgà. Pagal galimybæ tiltø pakëlimo per Nevos freskomis, mozaikomis, vitraþais, o nuo 43 m aukðèio kolonados upæ stebëjimas. Nakvynë vieðbutyje.

Suomiø álanka (esant galimybei). Ekskursija á Ermitaþà (Þiemos rûmus) - vienà didþiausiø muziejø pasaulyje. Þiemos rûmai Rusijos carø rezidencija, áspûdingas XVIIIa. baroko stiliaus pastatas (architektas B.Rastrelis; pagal jo projektà pastatyti Rundalës ir Jelgavos rûmai Latvijoje). Ermitaþo kolekcijoje yra daugiau kaip 3 mln. eksponatø nuo seniausiø laikø iki mûsø dienø. Laisvas laikas, kurio metu grupës pageidavimu keistenybiø muziejaus - Kunstkameros arba vaðkiniø figûrø muziejaus lankymas. Iðvykimas ið Sankt Peterburgo. Kelionë per Rusijà. Naktis autobuse.

galësite gërëtis Sankt Peterburgo panorama. Laisvas laikas. 4 DIENA. Išð ryto išðvyka á rusø Versalá - Peterhofà - carø vasaros Grupës pageidavimu plaukimas laivu Nevos upe ir Peterburgo rezidencijà. Tai nuostabus XVIIIa. architektûros ansamblis ir 5 DIENA. Kelionë per Estijà, Latvijà. Gráþimas á Lietuvà. kanalais. Nakvynë vieðbutyje. parkas ant Suomiø álankos kranto, garsus savo rûmais, fontanø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km. 3 DIENA. Ekskursijos po Sankt Peterburgà tæsinys: Vasiljevo sala alëja ir kaskadø terasa. Po pietø gráþimas á Sankt Peterburgà laivu

KELIONËS KAINA: 5 d. 3 n. A - 799 Lt; 5 d. 4 n. A - 899 Lt; B - 999 Lt + konsulinis mokestis Rusijos vizai gauti

B - 899 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 300 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 02(A); 05 29(A); 06 12(B), 20(B); 07 03(B), 17(B), 31(B); 08 14(B), 28(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 3(4) nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

87

• kelionës vadovo paslaugos, • vietinio rusiðkai kalbanèio gido paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 100 EURØ, • Rusijos viza ~ 240 Lt. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

MASKVA IR RUSIJOS AUKSO ÞIEDAS

MASKVA - VLADIMIRAS - SUZDALË - PERESLAVL-ZALESKIJ - SERGIJEVO PASADAS

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Rusijà su V.Visockio, A.Mironovo ir kt. garsiø þmoniø kapai). Laisvas laikas, trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. kurio metu siûlome pasivaikðèioti po Senàjá ir Naujàjá Arbatà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Atvykimas á Maskvà - Rusijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po miestà: miesto vizitinë kortelë - Tverskaja gatvë - 3 DIENA. Iðvykimas á Vladimirà - Senosios Rusios sostinæ, Maskvos “Eliziejaus laukai”; miesto ðirdis - Raudonoji aikðtë: miestà, vadinamà “Rusijos aukso þiedo vartais”. Ekskursija: XIIa. atstatyti Vasilijaus Palaimintojo ir Kazanës soborai, Neþinomo Aukso vartai, Uspenskio soboras (A.Rubliovo freskos), Dmitrijaus kareivio kapas, Lenino mauzoliejus, paminklas marðalui Þukovui; soboras, liaudies amatø muziejus (lako miniatiûros, kriðtolo ir Kremliaus architektûrinis ansamblis - Rusijos didybës ir galybës stiklo gaminiai). Kelionë á Suzdalæ - miestà muziejø, “turistø simbolis - Kremliaus cerkvës, aikðtë, “oruþeinaja palata”- kurioje Mekà”. Ekskursija po istoriná miestà - Kremlius ir jo muziejai, sukauptos neákainojamos vertybës: senoviniai ginklai, caro sosto veikiantis Spaso - Efimijevskio vienuolynas. Tai didingas XIVa. brangenybës, karaliðkosios regalijos, Rusijos deimantø saugykla, statinys, kurá sudaro galinga 1200m ilgio tvirtovës siena su dvylika kurioje eksponuojami Sibire rasti deimantai, aukso ir platinos XVIIa. bokðtø, daugybë gyvenamøjø ir ûkiniø pastatø. Pokrovskio grynuoliai, didieji Kremliaus suvaþiavimo rûmai…; Manieþo moterø vienuolynas - vienas ið graþiausiø vienuolynø ansambliø aikðtë, neseniai atstatyta Kristaus Gelbëtojo cerkvë - visos Suzdalëje. Vienuolynas þinomas kaip vieta, á kurià buvo Rusijos staèiatikiø dvasinis centras; áþymusis nacionalinis tremiamos þinomø ðeimø atstovës (Boriso Godunovo dukra muziejus - Tretjakovo galerija; miesto panorama nuo Vorobjovo Ksenija, Petro I-ojo þmona Jevdokija Lopuchina ir kitos). Laisvas kalnø, Paklonaja Gora; Vagankovo kapinës (S.Jesenino, laikas, kurio metu siûlome paragauti pagal senovines receptûras

KELIONËS KAINA: 1299 Lt + konsulinis mokestis Rusijos vizai gauti

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 300 Lt IÐVYKIMAS: 2013 05 29; 06 20; 07 10; 08 14 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

gaminamo medaus gërimo. Iðvykimas ið Suzdalës. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Ekskursija po Pereslavl - Zaleskij. Ekskursija á muziejø “Petro laivelis”, muziejus - draustinis “Gorickio vienuolynas”: senojo rusø meno kûriniai, ikonø tapyba, medinës skulptûros. Kelionë á Sergijevo Pasadà - Rusijos ortodoksø baþnytiná centrà. Ekskursija á Ðventosios Trejybës Sergijevo vienuolynà (Lavrà), kuriame saugomi unikalûs aukso ir sidabro religinio meno kûriniai, senovinës ikonos, auksu siuvinëti baþnytiniai drabuþiai. Ðventosios Trejybës soboras (1422m.), kurio interjerà puoðia Andrejaus Rubliovo ir jo amþininkø ikonos. Zakristija: unikalûs aukso ir sidabro meistrø darbai, turtingiausia Rusijoje senøjø siuviniø kolekcija (XIV-XVIIa.). Iðvykimas á Lietuvà. Kelionë per Rusijà. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Kelionë per Latvijà. Gráþimas á Lietuvà.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2600 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • vietinio rusiðkai kalbanèio gido paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 80 EURØ. • Rusijos viza ~ 240 Lt. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

88


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE! GARDINAS - LYDA - NAUGARDUKAS MYRAS - NESVY?IUS - MINSKAS - KRËVA poþeminis miestas - „Sostine“; elegantiðkoji Komorovo turgavietë su skulptûrine kompozicija. Nacionalinë Baltarusijos biblioteka. Laisvas laikas. Ekskursijos po miestà tæsinys pësèiomis: Aukðtutinis miestas su XVII - XVIIIa. gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo architektûros ðedevrais: Ðv.Dvasios barokinë katedra, bernardinø baþnyèia ir vienuolynas, Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia, Jëzuitø vienuolyno kompleksas, miesto rotuðë, Sveèiø dvaro rûmai, Laisvës aikðtë. Iðvykimas á pirmàjà Lietuvos sostinæ Krëvà. Tuos laikus mena gerai iðlikæs piliakalnis. XIII-XVa.pr. Krëvoje vyko lemtingi Lietuvos istoriniai ávykiai. Pilis priklausiusi Algirdui, vëliau Jogailai, mena Vytauto ir Jogailos konfliktus. Èia, 1382 m., buvo ákalintas ir nuþudytas LDK kunigaikðtis Kæstutis. Ið ðios pilies Jogaila pradëjo savo kelià á Lenkijos karaliaus sostà, èia 1385m. pasiraðyta Krëvos unija. Pilies liekanø apþiûrëjimas. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

ROMANTIÐ Š KOSIOS LIETUVOS DIDIKØ PILYS BALTARUSIJOJE

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Atvykimas á vienà seniausiø Baltarusijos miestø - Gardinà, kuriame lankësi Didysis kunigaikðtis Vytautas, Lenkijos - Lietuvos karalius Steponas Batoras. Ekskursija po miestà: senosios Vytauto pilies griuvësiai, Naujoji pilis, Jëzuitø baþnyèia, Bernardinø baþnyèia ir vienuolynas, senamiesèio fragmentai. Kelionë á kunigaikðèio Gedimino laikø Lydos pilá, menanèià Lietuvos Didþiuosius Kunigaikðèius Algirdà, Jogailà ir Vytautà, kryþiuoèius ir totorius. Paþintis su kunigaikðèio Gedimino pilies liekanomis. Kelionë á Naugardukà. Kartais Naugardukas vadinamas Baltarusiðkàjà Ðveicarijà. Miestas iðsidëstæs ant kalvø, nuo kuriø atsiveria puikios panoramos. Apþiûrime Vytauto laikø senovinës pilies liekanas viename ið piliakalniø. Didinga pilis paskatino A. Mickevièiø paraðyti pasaulinæ ðlovæ pelniusià poemà „Graþina“. Iðvykimas á didikø Radvilø rezidencijà - Myro miestelá. Myro pilis - áspûdingas vëlyvosios gotikos fortifikacinës architektûros paminklas, privati Iljinièiø pilis, XVIa.pab. - XVIIIa. priklausiusi Radviloms. 2000KELIONËS KAINA: 299 Lt + konsulinis mokestis Baltarusijos vizai gauti

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 60 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 04 13, 27; 05 11, 25; 06 08, 22; 07 06, 20; 08 03, 15, 24; 09 07, 21; 10 12, 26 .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

KIJEVAS - LVOVAS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Trumpas

sustojimas Liubline, viename ið seniausiø Kazimiero Didþiojo statytø miestø. Renesansinë pilis su 1412 m. karaliaus Jogailos statyta Ðv.Trejybës koplyèia; Bernardinø baþnyèia, kurioje 1569 m. buvo pasiraðyta Liublino unija. Iðvykimas ið Liublino. Kelionë á Ukrainà. Vëlai vakare atvykimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Iðvykimas á vienà seniausiø Rytø Europos miestø Kijevà. Apþvalginë ekskursija po Ukrainos sostinæ: Operos teatras, vienas seniausiø Kijevo statiniø - Auksiniai vartai - statyti XIa.; Ðv.Michailo soboras ir vienuolynas; Ðv.Andrejaus cerkvë, statyta 1754 metais; Sofijos aikðtë ir paminklas kunigaikðtienei Olgai. Pasivaikðèiojimas seniausia ir viena ið labiausiai turistø lankomø Kijevo gatviø “Andrejevski Spusk“. Vingiuota gatvelë kylanti á kalnà, garsëja menininkø susibûrimais, todël daþnai lyginama su Paryþiaus Monmartru. Kadaise èia yra gyvenæs ir þinomas rusø raðytojas Michailas Bulgakovas. Kontrastø ir Podolës aikðtës; pasikëlimas á Kresèiatikà - centrinæ Kijevo gatvæ; KELIONËS KAINA:

A - 699 Lt; B - 799 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 160 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 03 25(A); 05 15(A); 06 20(A); 07 10(B), 24(B); 08 07(B), 21(B) .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

89

aisiais metais Myro pilis buvo átraukta á UNESCO pasulinio paveldo saraðà. Kelionæ tæsiame á Nesvyþiø, kuris nuo 1513 m. buvo átakingø magnatø Radvilø rezidencija. Apþiûrime ðiai dienai geriausiai iðlikusià LDK laikotarpio didikø Nesvyþiaus pilies ansamblá su rûmø menëmis, nuostabiu parku ir Slucko vartais. 2005-aisiais metais Nesvyþiaus Radvilø architektûrinis, rezidencinis ir kultûrinis ansamblis buvo átrauktas á UNESCO pasaulio paveldo sàraðà. Aplankome pirmàjà barokinæ LDK jëzuitø baþnyèià, kurios poþemiuose árengtas vienas didþiausiø Europoje nekropoliø - kunigaikðèiø Radvilø ðeimos mauzoliejus. Kelionë á Baltarusijos sostinæ - Minskà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Ekskursija po miestà didvyrá - Minskà autobusu: Minsko ðirdis - Pergalës paminklas ir Ivano Kupalos parkas, Sporto kompleksas, Aðarø sala su paminklu kariams afganams, verkianèio angelo skulptûra, Nepriklausomybës aikðtë su architektûriniais paminklais: Centrinis paðtas, Vyriausybës aikðtë, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 750 km. „Ðv.Simono ir Jelenos“ baþnyèia, miesto pasididþiavimas

• 1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas, • Baltarusijos viza ~ 130 Lt.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 40 USD (JAV doleriø). .

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

.

didingi Nacionaliniai rûmai; Nepriklausomybës aikðtë; Rados rûmai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti po Kresèiatikà ar paplaukioti Dnepru besigroþint miesto panorama nuo upës. Nakvynë vieðbutyje.

miestu - Lvovu. Já 1256 m. ákûrë Volynës kunigaikðèio Danilos sûnus Levas. Eskursija pësèiomis „Senasis Lvovas“, kurios metu susipaþinsime su XIV - XXa. Lvovo architektûra: Ðv.Petro ir Povilo jëzuitø baþnyèia, turgaus aikðte ir jà supanèiais pastatais, katedra, seniausia Lvove armënø baþnyèia, kurios interjere persipynæ ávairûs architektûriniai stiliai, paminklai Ukrainos karaliui Danilai ir poetui A.Mickevièiui; baroko ðedevras - Ðv.Juro katedra su Ðv.Anufrijaus grota. Menø turgus „Vernisaþ“. Laisvas laikas. Ekskursijos tæsinys: Laisvës ir Ðevèenkos prospektai, Operos rûmai. Lvovo þymiø þmoniø panteonas Lièiakovskiø kapinës: unikalûs XVIII - XXa. paminklai, istorinë lenkø sukilëliø laidojimo vieta... Bernardinø vienuolynas, Parako bokðtas, Domininkonø baþnyèia ir vienuolynas. Miesto ir apylinkiø panorama nuo Aukðtutinës pilies. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Lvovo. Naktis autobuse.

3 DIENA. Ekskursijos po Kijevà tæsinys: Ðv.Sofijos soboras. Ðis soboras, pavadintas garsiojo Stambulo soboro vardu, beveik 1000 metø buvo viena didingiausiø krikðèioniø baþnyèiø. Jo architektûriniai ir meniniai sprendimai darë átakà daugelio Rusijos staèiatikiø cerkviø kûrimui. Ypaè ásimintini - Visagalio Kristaus mozaika ir Kijevo ákûrëjo Jaroslavo karstas, iðraiþytas ankstyvosios krikðèionybës simboliais. Iðvyka á seniausià Rusios teritorijoje pravoslavø vienuolynà - Peèiorska lavra. 1050-aisiais metais ákurto vienuolyno kompleksà sudaro nemaþai architektûros ðedevrø - cerkvës, varpinës, muziejai ir du poþeminiø tuneliø, ðventyklø bei kapavieèiø kompleksai. Iðvykimas ið Kijevo. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. 4 DIENA. Paþintis su didingu ant kalvø iðsidësèiusiu Ukrainos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2500 km.

• 3 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

BAUSKËS PILIS - RUNDALËS RÛMAI - JELGAVOS RÛMAI - RYGA - TURAIDOS PILIS CËSIO PILIS - AIRAÐIØ PILIS gynybinë siena su parako bokðtu bei Ðvedø vartais, “Trijø broliø” Nuo jos bokðtø atsiveria Gaujos ir jos apylinkiø panorama. namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, Viename skardyje yra legendomis apipinta “Gutmanio ola”. kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos Pasakojama, kad netoli tos olos dar XVII a. pradþioje buvo pastatas - “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia nuþudyta nepaprasto groþio mergina Maja, kitaip dar Turaidos (grupës pageidavimu ir esant galimybei pasikëlimas á Ðv.Petro Roþe vadinta. Akmeninë Cësio pilis yra vienas geriausiai baþnyèios bokðtà, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas á Rygos iðsilaikiusiø Baltijos ðalyse Kalavijuoèiø ordino istoriniøsenamiestá), Rygos Opera, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji architektûriniø paminklø. Pasikëlimas á Cësio pilies bokðtà, nuo miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. kurio matyti miðkai, banguojantys kalvomis iki horizonto. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. Teatralizuota ekskursija po pilies menes. Kelionë á vienà ið keisèiausiø Latvijos ir visos Ðiaurës Europos istorijos paminklø 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á “Latvijos Ðveicarija” vadinamà Airaðiø „Eþero pilá“, pastatø kompleksà virð eþero. Èia galësite Gaujos nacionaliná parkà, besidriekiantá abipus Gaujos upës, apþiûrëti ant poliø suræstus pastatus, ásijausti á protëviø gyvenimo garsëjanèios sraunia vaga, vaizdingais vingiais, plaèiais kloniais, bûdà ir pabandyti áspëti, kas juos vertë statytis namus virð aukðtais skardþiais, apaugusiais þaliais puðynais, sauganèiais vandens. Iðvykimas á Lietuvà. Gráþimas vëlai vakare. paslaptingas olas ir garsias senovës pilis. Gaujos nacionalinio parko pasididþiavimas - didinga Turaidos pilis, statyta dar XIII a. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 900 km.

LEGENDINËS LATVIJOS PILYS IR RÛMAI

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Atvykimas á Bauskës miestelá. Paþintis su Livonijos ordino pilimi. Storos akmens sienos, gynybinës angos ir aukðti bokðtai - viskas atrodo masyvu, didinga, grësminga! Pakilæ á restauruotà kuorà, gërimës vaizdinga apylinkiø panorama. Tæsiame kelionæ po Latvijà. Atvykimas á Rundalës rûmø ansamblá, vienà þymiausiø baroko stiliaus statiniø ðalyje, Latvijoje dar vadinamà maþuoju Versaliu. Tai buvusi Kurðo hercogo Ernesto J.Birono vasaros rezidencija. Rûmus projektavo þymus to meto italø architektas F.B.Rastrelis. Jûsø akis dþiugins rûmai ir parkas, kurio forma primena penkiø spinduliø saulæ. Iðvykimas á Jelgavà. Ekskursija po Jelgavos rûmø poþemius, kuriø kriptose ilsisi Kurðo hercogai, jø þmonos, sûnûs ir marèios. Taip pat èia galima pamatyti ir paskutinio Livonijos ordino magistro Gothardo Ketlerio sarkofagà. Kelionë á Rygà. Apþvalginë ekskursija po Rygos senamiestá: Rygos pilis ir KELIONËS KAINA:

289 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 40 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 06; 05 25; 06 08, 22; 07 06, 20; 08 03, 17

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais,

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 LVL. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

KEMERIØ NAC. PARKAS - KINO MIESTELIS „CINEVILLA“ - ABAVOS REGIONINIS PARKAS SABILE - VENTSPILIS - KULDIGA - LIEPOJA - PAPËS EÞERAS 1 DIENA. Anksti ryte išðvykimas išð Lietuvos. Kelionë link Rygos Þydrosios vëliavos paplûdimys, miesto pasididþiavimas - neásivaizduojama tyla buvusiose kasyklose). Po áspûdingo Álankos. Atvykimas á Kemeriø Nacionaliná parkà. Pasivaikšèiojimas Livonijos ordino laikø pilis, „Gëliø laikrodis“, fontanai „Saulës pasivaikðèiojimo urvuose latviðkais serpantinais vykstame á parko takais. Išðvykimas link Tukumo. Paþintis su kino miesteliu laiveliai“ ir „Laivø statytojas“, inkarø takas… Pasivaikðèiojimas Liepojà. Atvykimas á Liepojà - vëjo, vandens ir gintaro miestà, kurá „Cinevilla“, vadinamu Latvijos Holivudu. Kino miestelyje galima pietine jûros molo promenada. Nakvynë vieðbutyje. juosia fortai. Paþintis su miestu: Petro I-jo namelis - seniausias pajusti praëjusio ðimtmeèio miesteliø dvasià. Áspûdingos gatvës ir Liepojos namas, uosto krantinë, senamiesèio promenada. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionæ tæsiame Kurþemës keliais. Atvykimas namø fasadai iðlikæ po èia kurto filmo „Rygos sargai“. Ekskursija Karo uosto teritorijoje - buvusiame Sovietø Sàjungos á Kuldigà - miestà, iðlaikiusá viduramþiø dvasià bei architektûrà ir Pasivaikðèiojæ po Latvijos holivudà vykstame á Abavos regioniná povandeniniø laivø uoste ir miestelyje. Áspûdingas istorinës vadinamà „Latviðkàja Venecija“. Maþyèiai tilteliai, vanduo ir parkà. Vaizdingas poetø ir raðytojø apdainuotas Abavos slënis yra realybës spektaklis dalyvaujant þiûrovams. Jo tikslas - leisti apsamanojæ namai primena Venecijà. Miestelio panorama nuo vienas iðraiðkingiausiø Latvijoje, kurá J.Rainis pavadino kiekvienam dalyviui pasijusti kaliniu. Tai vienintelis turistams Ðv.Kotrynos bokðto, ilgiausias plytinis tiltas Europoje. Kurþemës „Kurþemës Ðveicarija“. Abavos upë turtinga savo giliomis prieinamas buvæs karo kalëjimas Europoje. Tai kalëjimas, kuris pasididþiavimas - Ventos krioklys - plaèiausias Europoje (240 m). raguvomis ir atðlaitëmis, smiltainio atodangomis, olomis ir pradëjo veikti daugiau kaip prieð 100 metø; tai kalëjimas ið kurio Ðis gamtos stebuklas apipintas legendomis ir istoriniais ávykiais. kriokliais. Atvykimas á Sabilæ, garsëjanèià Vyno kalnu niekas nëra pabëgæs... Iðvykimas ið Liepojos. Kelionë prie Papës Pasakojama, kad „kunigaikðèiai èia laðiðas gaudydavo tiesiog vynuogienojais apaugusia kalva, kuri pateko á Gineso rekordø eþero - unikalaus gamtos kampelio, kur pievose ganosi laukiniai ore“. Èia yra ir aukðèiausias Latvijoje Alekðupelio krioklys (4,5m). knygà, kaip toliausias ðiaurëje esantis vynuogynas pasaulyje. arkliai, tauro karvës ir stumbrai. Paþintis su Papës eþero gyvûnijos Kelionë á poþemio karalystæ - Rieþupës smëlio urvus, kurie vilioja Iðvykimas á Ventspilá. Ekskursija po miestà. Ventspilis ir augalijos pasauliu. Esant galimybei maudynës Baltijos jûroje. nuotykiø iðtroðkusius turistus. Èia galima paklaidþioti 2,5 km ilgio harmoningai suderina senamiesèio þavesá ir industriná miesto Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. labirintais nusileidþiant iki 8 m po þeme (skaidrus baltas vaizdà. Grástos gatvës ir pësèiøjø takeliai, jachtø uostas, puikus smëlis, mëlynasis, raudonasis molis apðviestas þvakiø ir… Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1200 km.

KURÞEMËS KELIAIS

KELIONËS KAINA:

299 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 40 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 06; 05 18; 06 01, 15, 29; 07 13, 27; 08 10, 15, 24 .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

• 1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 LVL.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

90


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

ESTIJOS SALØ GROÞIS IR SENASIS TALINAS SALØ ÞEMË - SAREMA - HIUMOS SALA - HAPSALU - TALINAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lietuvà, Latvijà. Atvykimas á Virtsu uostà. Plaukimas keltu á Muhu salà. Ekskursija po Muhu ir Saremos salas. Muhu sala: Nuostabus salos peizaþas: akmenø luitai, pelkës ir kadagynai. Muhu cerkvë (XIIIa.), Koguvos etnografinis kaimas, kuriame apþiûrimos vietos gyventojø sodybos ir raðytojo J.Smulo gimtoji sodyba ir muziejus. Pravaþiuojame seniausià salose Emu vëjo malûnà. Vaike - Vain sàsiauriu, kuris skiria Muhu salà nuo Saremos salos, patenkama á Saremos salà - didþiausià Estijos archipelago salà. Kelionë á Saremos sostinæ Kuresarës miestelá, pakeliui aplankant tipiðkà salø kaimelá Viki, Angla vëjo malûnø kompleksà, vienintelá Europoje geriausiai prieinamà Kalio meteoritiná kraterá - eþerà. Ekskursija po Kuresarës miestelá: Saremos vyskupø pilis tvirtovë, miesto parkas, Rotuðë, “vaþnia” (saugykla - archyvas).

KELIONËS KAINA:

449 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 90 Lt

91

Laisvas laikas Kuresarëje. Grupës pageidavimu iðvyka prie „Baltàjà damà“, miesto katedra. Iðvykimas á Talinà. Nakvynë áspûdingo aukðèiausio Vakarø Estijoje Panga skardþio (21,6m). vieðbutyje. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë keltu á Hiumos salà - „gigantø þemæ“, Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos antrà pagal dydá Estijos archipelago salà. Paþintis su sala: salos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos simbolis - Kopu ðvyturys. Nuo jo atsiveria vaizdas á jûrà ir gigantø sodas, tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys þemæ. Kelionë po salà, gërintis nuostabiais peizaþais, kopomis, pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos puðynais. Pasivaikðèiojimas akmenø labirintu; paminklas aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, nuskendusiam „Estonia“ keltui. Kasari pusiasalis su unikalaus „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto groþio gamtos kampeliu - Saretirp iðkyðuliu. Kelionë keltu á amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës Hapsalu miestelá. Paþintis su kurortu dël savo labai ðvelnaus baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. klimato vadinamu „Estijos rivjera“. Geleþinkelio stotis su ilgiausiu Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Europoje dengtu peronu, vienas áspûdingiausiø miesto istorijos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km. paminklø - viduramþiø vyskupø pilis, apipinta legendomis apie

• keltø bilietai, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

IÐVYKIMAS: 2013 04 05; 05 24; 06 07, 22; 07 05, 19; 08 02, 15, 23, 30

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 EURØ.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais,

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PASLAPTINGOJI SAREMA IR SENASIS TALINAS SAREMOS IR MUHU SALOS - TALINAS - PALDISKI

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà vaizdinga Baltijos jûros pakrante vadinama “Saulëtu krantu”. Kelionë á Virtsu uostà. Plaukimas keltu á Muhu salà. Ekskursija po Muhu ir Saremos salas. Muhu sala: Nuostabus salos peizaþas: akmenø luitai, pelkës ir kadagynai. Muhu cerkvë (XIIIa.), Koguvos etnografinis kaimas, kuriame apþiûrimos vietos gyventojø sodybos ir raðytojo J.Smulo gimtoji sodyba ir muziejus. Pravaþiuojame seniausià salose Emu vëjo malûnà. Vaike - Vain sàsiauriu, kuris skiria Muhu salà nuo Saremos salos, patenkama á Saremos salà - didþiausià Estijos archipelago salà. Kelionë á Saremos sostinæ Kuresarës miestelá, pakeliui aplankome vienintelá Europoje geriausiai prieinamà Kalio meteoritiná kraterá KELIONËS KAINA:

339 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 40 Lt IÐVYKIMAS: 2013 04 06; 05 04, 18; 06 01, 15, 29; 07 13, 27; 08 10, 15, 24 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais,

.

.

- eþerà. Ekskursija po Kuresarës miestelá: Saremos vyskupø pilis - tvirtovë, miesto parkas, Rotuðë, “vaþnia” (saugykla - archyvas). Laisvas laikas Kuresarëje. Grupës pageidavimu iðvyka prie áspûdingo aukðèiausio Vakarø Estijoje Panga skardþio (21,6m).Iðvykimas ið salø. Kelionë á Talinà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv. Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Aleksandro Nevskio soboras, Domo katedra,

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Talino poþemiø lankymas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Talino. Kelionë link Paldiski. Pakeliui trumpas sustojimas prie áspûdingø Keilos kriokliø ir Meilës tilto. Atvykimas á Paldiski, iðsiskiriantá ið kitø Estijos miestø unikaliu gamtovaizdþiu. Èia Estijos pakrantë staèiu ðlaitu krinta á Suomiø álankos vandenis. Nepakartojamas vaizdas á Suomijos álankos neaprëpiamas platybes. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1500 km.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 25 EURAI, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

ARTIMOJE, BET KITOKIOJE ESTIJOJE

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lietuvà, Latvijà, Estijà. Atvykimas á Estijos kultûros ir mokslo sostinæ Tartu. Paþintis su senamiesèiu: Rotuðës aikðtë, Ðv.Jono baþnyèia, akmenimis grástos gatvelës vedanèios prie daugybës muziejø ir þavingø maþø kavinukiø, Tomemegi kalva su „Toravere“ observatorija, Domo katedros griuvësiai ir Universiteto biblioteka, “Velniø” ir “Angelø” tiltai, Tartu universiteto (statyto 1799m) pastatø kompleksas, paminklas Tartu universiteto ákûrëjui ðvedø karaliui Gustavui II Adolfui, Ðv.Jono baþnyèia, Ðv.Antano gildija puoselëjanti istoriniø Hanzos laikø gildijos tradicijas. Iðvykimas ið Tartu. Vëlai vakare atvykimas Estijos pasienio miestà Narvà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Narva. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: miesto Rotuðë, Narvos upë, dalinanti miestà á dvi dalis, bizantiðko stiliaus rusø ortodoksø katedra, Hermano tvirtovë - buvusi sunkiausiai prieðui prieinama tvirtovë Estijoje, nuo Hermano bokðto atsiverianti nuostabi panorama á Narvos upæ, KELIONËS KAINA:

379 Lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 70 Lt .

IÐVYKIMAS: 2013 04 05; 05 17; 06 07, 21; 07 05, 19; 08 02, 15, 30

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais,

TARTU - NARVA - KOHTLA JERVË - ONTIKA - TALINAS - PALDISKI Ivangorodo tvirtovæ ir Baltijos jûrà; gynybiniai átvirtinimai - buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos bastionai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Narvos. Kelionë á Kohtla sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø Jervæ. Ekskursija á ðachtas, kuriose buvo kasamas degusis augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. skalûnas, viena ið svarbiausiø Estijos naudingøjø iðkasenø. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Paþintis su ðachtininkø darbu po þeme. Iðvykimas ið Kohtla Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø Jervës. Kelionë Baltijos jûros pakrante besigroþint Estijos gamtos atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, stebuklu - Ontikos glintu, jûros skardþiais iðkylanèiais iki 56 miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir metrø aukðèio, nuo kuriø atsiveria nepakartojamas vaizdas á jûros „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, platybes. Atvykimas prie aukðèiausio Estijos krioklio - Valaste, kur „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið vanduo krenta ið maþdaug 30,5 m aukðèio. Pasigroþëti krioklio Talino. Kelionë link Paldiski. Pakeliui trumpas sustojimas prie galybe galima nusileidus pësèiomis taku, kabanèio virð prarajos. áspûdingø Keila Joa kriokliø ir Meilës tilto. Atvykimas á Paldiski, Kelionë link plaèiausio Estijoje krioklio - Jagala, kuris daþnai iðsiskiriantá ið kitø Estijos miestø unikaliu gamtovaizdþiu. Èia vadinamas Baltijos Niagara. Ðniokðèianti milþiniðka vandens Estijos pakrantë staèiu ðlaitu krinta á Suomijos álankos vandenis. masë krinta ið 8m aukðèio ir daro áspûdá savo didingumu. Nepakartojamas vaizdas á neaprëpiamus Baltijos jûros vandenis Atvykimas á Talinà. Nakvynë vieðbutyje. ir Estijos salas. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á 3 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Lietuvà. Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 25 EURAI, • kai kuriø lankomø vietoviø ir objektø gidø paslaugos uþ papildomà mokestá. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

92


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Kelionë á pramogø parkus!

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

GRACAS - GARDALENDAS - VENECIJA - VIENA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë maþais siaurais kanalais, pasieksite Rialto tiltà. Ðiose vietose per Lenkijà, Slovakijà (Èekijà). Naujos paþintys, þaidimai, ásikûrë pirmieji Venecijos gyventojai, tiltas - tai nuostabiausia vieta viktorinos, konkursai. Prizai ir siurprizai. Nakvynë vieðbutyje. stebëti Didájá kanalà. Norintys uþsuks á Erberia (vaisiø, darþoviø) ir Pescheria (þuvø) turgus. Laisvas laikas, kurio metu siûlome 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos paklaidþioti Venecijos gatviø labirinte, paplaukioti gondolomis sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: miesto kanalais. Iðvykimas ið Venecijos. Kelionë per Italijà, gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Ðtirijos 5 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Vienà. Ekskursija po senamiestá þemës parlamento rûmai, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius Kelionë per Austrijà, Italijà. Nakvynë vieðbutyje. senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius, Maro kolona paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø, gotikos ðedevras - ðv. 3 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á vienà didþiausiø Italijoje atrakcionø parkø Gardalendà, kuris ásikûræs prie nuostabaus Gardos eþero. Kelionëje po svajoniø pasaulá Jûs patirsite nepaprastus áspûdþius plaukdami dþiungliø upe, aplankysite paslaptingas šðventoves ir másliø kupinà laukiniø gyvûnø pasaulá. Jus pakerës akrobatiniai delfinø pasirodymai. Ekspedicijoje po Egiptà atrasite faraonø lobá, o juodojo kontinento sengirëje atskleisite safari paslaptis. Pašðëlusiu greièiu skrisite viršðgarsiniu lëktuvu „Blue Tornado“, o nuo kvapà gniauþianèiø atrakcionø galësite pailsëti Elfø karalystëje. Išðvykimas išð Gardalendo. Nakvynë vieðbutyje.

Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu, garsioji Vienos opera, paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø, antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. Vakarà praleidþiame Praterio atrakcionø parke. Tai ávairûs atrakcionai, mirties kilpos, laiveliai, siaubo kambariai ir garsusis Vienos apþvalgos ratas. Iðvykimas ið Vienos. Kelionë per Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km.

4 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras, Atodûsiø tiltas. Groþëdamiesi KELIONËS KAINA:

1099 Lt;

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

vaikams iki 12 m - 1049 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt IÐVYKIMAS: 2013 03 30; 05 27; 06 10, 22; 07 06, 22; 08 15, 26; 10 29 (Helovynas) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa,

93

• kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, papildomos paslaugos, vietiniø gidø paslaugos Vienoje, Grace, Venecijoje, plaukimas á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~100 EURØ. PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Kelionë á pramogø parkus!

EUROPOS VAIKØ PRAMOGØ PARKAI

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje.

.

2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Celæ viduramþiø dvasià iðsaugojusá Vokietijos miestelá. Paþintis su Hanoverio hercogø vasaros rezidencija. Apþiûrime vienus graþiausiø Vokietijoje renesansinius hercogø rûmus. Celës senamiestis: daugybë puikiai restauruotø XVI - XIX a. farchverkiniø namø, Rotuðë, prancûziðko stiliaus parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti vandens parkà „Badeland“. Iðvykimas ið Celës. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

.

3 DIENA. Pusryèiai. Po pietø atvykimas á Paryþiø. Ekskursija po istoriná Paryþiaus centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos

CELË - PARYÞIUS - EURODISNEILENDAS - ASTERIKSAS - HEIDËS PARKAS

katedra, Teisingumo rûmai. Rotuðë. Plaukimas laivu Senos upe. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Triumfo arka. Paryþiaus panorama nuo Eifelio bokðto. Ekskursija po Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas. Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Nakvynë vieðbutyje. . 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Eurodisneilendà. Visa diena populiariausioje Disnëjaus herojø ðalyje: ðimtus dainuojanèiø ir ðokanèiø lëliø pamatysite “Maþøjø pasaulyje”. Pokahontos indënø kaimas ir didysis Griaustinio kalnas þavûs egzotika ir aðtriais pojûèiais. Kelionë á neþinià, kvapà gniauþiantis atrakcionas Indiana Dþons. Audringø bangø dauþoma valtis Jus nuveð á

KELIONËS KAINA:

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EURØ.

A - 1299 Lt; vaikams iki 12m. –1199 Lt; B - 1399 Lt; vaikams iki 12m. –1299 Lt; .

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

.

IÐVYKIMAS: 2013 05 27(A); 06 10(A), 24(B); 07 15; 08 12(B), 26(B)

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • 5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais,

tamsius urvus, kur gyvena, kaunasi ir puotauja Karibø jûros piratai. Apvainikuos áspûdþius Disnëjaus herojø paradas Mieganèiosios Graþuolës pilyje. Nakvynë vieðbutyje. . 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Asteriksà. Èia Jûsø laukia nuostabûs áspûdþiai ir nuotykiai prancûziðkajame pramogø ir poilsio parke. Jûs dþiûgausite leisdamiesi kalnø upëmis. Greitaeigiai traukiniai veþios þaismingomis kilpomis. Jus linksmins prancûzø pasakø herojai ir teatralizuoti jø pasirodymai. Èia Jus nustebins ðaunioji muðkietininkø ketveriukë. Suþavës amþiaus lenktynininkø ðou ir stereo kelionës. Kosmoso tyrimø centre galësite leistis á tarpgalaktinæ kelionæ po þvaigþdynus. Iðvykimas ið Prancûzijos. Kelionë per Vokietijà. Naktis autobuse. . 6 DIENA. Atvykimas á Heidës pramogø parkà. Tiek maþi, tiek dideli suras atrakcijø pagal savo pomëgius. Juk visas pasaulis yra Heidës parke: èia pat Amerika - Misisipës garlaiviu apiplauksite Laisvës statulà, praplauksite Vaðingtono Baltuosius rûmus; Olandiðkasis kvartalas - tai tikra ramybës oazë: pakeliami tiltai, vëjo malûnai; Heidës kaimelis - amatininkø sala, uþburianti maþø namukø groþiu. Poilsio valandëlæ galësite pasigroþëti delfinø, aligatoriø, papûgø pasirodymais, pasiþiûrëti elektroniniø paukðèiø teatrà, stebëti karnavalà, klounø ir komikø pasirodymus... Iðvykimas ið Heidës parko. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje . 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. . Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4800 km.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

94


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Kelionë á pramogø parkus!

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

VOKIETIJOS IR DANIJOS PRAMOGØ PARKAI

BREMENAS - LEGOLENDAS - HEIDËS PARKAS

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Mokslo centras, pastaràjá sudaro dar trys stambios ekspozicijos: Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. Kosmosas; Þemë; Þmonijos raida. Atradimø parkas, kuriame árengtos 25 stotelës tyrinëjanèios ávairius judëjimo dësnius. 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á laisvàjá Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. Hanzos miestà - Bremenà. Ekskursija po senamiestá pësèiomis: pagrindinë Brëmeno viduramþiðka turgaus aikðtë; riterio Rolando 3 DIENA. Pusryèiai. Ryte atvykimas á Bilundà (Danija). Pramogos skulptûra, simbolizuojanti Brëmeno laisvæ; XVa. gotikinë Legolendo parke - groþio, atrakcijø, þaidimø ir lego kaladëliø Brëmeno rotuðë su renesanso stiliaus fasadu; Bremeno karalystëje. Èia gërimës 20 kartø sumaþintomis pastatø ir muzikantø skulptûra; katedra; dievo Motinos baþnyèia; Medvilnës monumentø kopijomis. Spalvotas Duplo kaladëliø pasaulis birþa. Ðnoro kvartalas - istorinis XV- XVIIIa. statytø maþø namø skirtas vaikams iki 3-ejø metø amþiaus. Kiekvienas panorëjæs rajonas; Bretcherðtrase - ðioje gatvelëje kadaise gyveno kubiliai, iðmoksta valdyti sraigtasparná, traukiná, vairuoti automobilá. o 1926m. buvo rekonstruota Art Deco stiliumi. Grupës “Laukiniø vakarø” ramybæ saugo ðerifas. Indënø genties pageidavimu Brëmeno „UNIVERSUM“ mokslinio centro vadas kartu su maþaisiais ant lauþo kepa deðreles. Piratø ðalyje lankymas. Universum moksliná centrà sudaro 3 pagrindinës dalys: gausu lobiø ir brangenybiø. Kaip smagu rasti aukso, plaunant SchauBox - pradþios taðkas, kur prasideda kiekviena ekskursija. kalnø upës smëlá. Karaliaus pilyje aplankomi riteriai, graþiosios

princesës. Legolendà galima apþvelgti tiek ið traukinio, tiek ið apþvalgos bokðto, taip pat susipaþinti su karaliðkàja ðeima. Viena áspûdingiausiø vietø Legolende - þaislø muziejus, kuriame yra antikos lëliø kolekcija. Technikos mëgëjø dëmesá patraukia oro bei jûrø uostø maketai. Tëveliai kartu su savo atþalomis gali konstruoti ávairius judanèius, kompiuteriu valdomus þaislus. Iðvykimas ið Legolendo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje

4 DIENA. Pusryèiai. Ið ryto iðvykimas á Soltau (Vokietija). Diena praleidþiama Heidës pramogø parke. Tiek maþi, tiek dideli suras atrakcijø pagal savo pomëgius. Juk visas pasaulis yra Heidës parke: èia pat Amerika - Misisipës garlaiviu apiplauksite Laisvës statulà, praplauksite Vaðingtono Baltuosius rûmus; Olandiðkasis kvartalas - tai tikra ramybës oazë: pakeliami tiltai, vëjo malûnai; Heidës kaimelis - amatininkø sala, uþburianti maþø namukø groþiu. Supimasis karusele “Nostalgija” tëvelius nukelia á vaikystës ðalá, o maþiesiems suteikia dþiaugsmo. Visiems smagu leistis kanoja nuo krioklio, plaustais plaukti kalnø upe, vaþinëtis senoviniais automobiliais ar traukiniu. Poilsio valandëlæ galësite pasigroþëti delfinø, aligatoriø, papûgø pasirodymais, pasiþiûrëti elektroniniø paukðèiø teatrà, stebëti karnavalà, klounø ir komikø pasirodymus. Dràsesni skraidinami “Konkord” lëktuvu. Bobslëjaus sporto mëgëjai iðbando nesvarumo bûklæ sëdëdami atrakcione “Limit”. Specialiose parduotuvëlëse galima ásigyti suvenyrø ið Heidës parko. Iðvykimas ið Heidës parko. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3000 km.

A - 899 Lt; vaikams iki 12m. – 799 Lt; B - 999 Lt; vaikams iki 12m. – 899 Lt;

• 4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 299 Lt

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70 EURØ.

KELIONËS KAINA:

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 03 25(A); 05 22(A); 06 12(A), 20(B); 07 10(B), 24(B); 08 07(B), 21(B) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

95

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Kelionë á pramogø parkus!

VISOS NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE!

VOKIETIJOS PRAMOGØ PARKAI

HEIDËS PARKAS - SERENGEÈIO SAFARIS

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Þaidimai, elektroniniø paukðèiø teatrà, stebëti karnavalà, klounø ir komikø viktorinos, konkursai, prizai. Nakvynë vieðbutyje. pasirodymus. Dràsesni skraidinami “Konkord” lëktuvu. . Bobslëjaus sporto mëgëjai iðbando nesvarumo bûklæ sëdëdami 2 DIENA. Pusryèiai. Ið ryto iðvykimas á Soltau. Diena praleidþiama atrakcione “Limit”. Specialiose parduotuvëlëse galima ásigyti Heidës pramogø parke. Tiek maþi, tiek dideli suras atrakcijø suvenyrø ið Heidës parko. Iðvykimas ið Heidës parko. Nakvynë pagal savo pomëgius. Juk visas pasaulis yra Heidës parke: èia pat vieðbutyje. Amerika - Misisipës garlaiviu apiplauksite Laisvës statulà, . praplauksite Vaðingtono Baltuosius rûmus; Olandiðkasis 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Serengeèio parkà. Serengeèio kvartalas tai tikra ramybës oazë: pakeliami tiltai, vëjo malûnai; safaris - tai gyvûnø pasaulis. „Þvëriø ðalyje“ laisvai gyvena Heidës kaimelis - amatininkø sala, uþburianti maþø namukø daugiau nei 1000 þvëreliø. Specialiu autobusiuku leidþiatës á groþiu. Supimasis karusele “Nostalgija” tëvelius nukelia á safará: per langus dràsiai landþioja beþdþionës, ilgus kaklus kiða vaikystës ðalá, o maþiesiems suteikia dþiaugsmo. Visiems smagu þirafos, prie atvirø autobuso durø nerangiai atpëdina raganosiai. leistis kanoja nuo krioklio, plaustais plaukti kalnø upe, vaþinëtis Saugesnëse vietose leidþiama iðlipti, glostyti ir fotografuoti senoviniais automobiliais ar traukiniu. Poilsio valandëlæ galësite gyvûnus. Vaþiuojant pro tigrø, leopardø, liûtø teritorijà durys ir pasigroþëti delfinø, aligatoriø, papûgø pasirodymais, pasiþiûrëti langai uþsidaro. Linksma ir smagi Beþdþioniø ðalis. Jø pilna visur,

A - 699 Lt; vaikams iki 12m. – 649 Lt; B - 799 Lt; vaikams iki 12m. – 749 Lt;

• 3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 180 Lt

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ.

KELIONËS KAINA:

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2013 03 26(A); 05 23(A); 06 06(A), 13(B), 20(B); 07 11(B), 25(B); 08 08(B), 22(B) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu,

gali uþeiti á Beþdþioniø narvus, ið arti stebëti maþylius, tik gorilos, mandrilai, gibonai ir ðimpanzës uþtvertoje teritorijoje. Visø labai mëgstamas ir populiarus „Dþiungliø safaris“ dþipais: kirsite pavojingas upes, akis á aká susidursite su aligatoriais, liûtais, pitonu, kelià uþvers griûvantys medþiai. Traukinukas nuveð á Vandenø ðalá, kur 30 m aukðèio kriokliai, daug spalvingø karuseliø ir egzotiðkas Kongo kaimelis. Ðventës pabaigai - laisvalaikio ðalis su daugybe atrakcionø. Iðvykimas ið parko. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Lenkijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai, prizai. Vakare gráþimas á Lietuvà.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2800 km.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

96


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Á LAPLANDIJÀ PAS KALËDØ SENELÁ TALINAS - HELSINKIS - ROVANIEMIS - RYGA

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos, kelionë per Latvijà, Estijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai, prizai. Atvykimas á Talinà. Ekskursija po senamiestá: Tompea pilis, “Trumpoji koja”, “bandeliø skersgatvis”, Rotuðës aikðtë, “Storosios Margaritos” bokðtas ir miesto gynybinë siena... Pavakary Jûsø laukia kelionë á Helsinká keltu, kuriame verda gyvenimas: veikianèios kavinës, restoranai, parduotuvëlës, vaikø þaidimo kambarys... Atvykimas á Helsinká. Iðvykimas ið Helsinkio. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Laplandijà. Kelionë per Suomijà prie poliarinio rato. Esant galimybei trumpas sustojimas prie Oulu esanèiame Vaskikelo varpø muziejuje. Varpø, surinktø ið visø Suomijos rajonø, apþiûrëjimas. Atvykimas á Laplandijà. Iðvyka á ðiaurietiðkø laikø - haskiø - fermà, kurioje iðgirsite pasakojimà apie ðiaurës ðunø auginimà bei veisimà, dresavimà, ragausite karðto ðiaurës uogø gërimo. Pasivaþinëjimas paèia pagrindine Laplandijos transporto priemone - laikø kinkiniais. Apgyvendinimas kotedþuose, motelyje. Nakvynë.

3 DIENA. Pusryèiai. Ið ryto siûlome pasimëgauti suomiðkos pirties malonumais (esant galimybei). Pramogos Rovaniemyje. Pageidaujantiems - sniegomobiliø safaris. Apsirengæ tarsi kitos planetos gyventojai, lydimi vietinio gido, sniegomobiliu lëksime uþðalusios upës ir uþpustytos tundros keliais á elniø fermà, kur

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Nuolaidas sekite www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt IÐVYKIMAS: 2013 12 25, 26, 29; 2014 01 02 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • kelionë autobusu, • keltas Talinas - Helsinkis - Talinas, • 3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 2 nakvynës Laplandijoje kotedþuose, motelyje (kambariai 2 - 3 - 4 - vieèiai su WC, duðu) su pusryèiais,

97

susipaþinsite su tradiciniu samiø verslu - elniø auginimu, ágysite patirties vadelioti elnius ir laikysite egzaminà elniø vadeliotojo profesionalo paþymëjimui gauti. Sëkmingai iðlaikæ egzaminà, tapsite profesionaliu elniø vadeliotoju. Nevykstantiems á sniegomobiliø safará laisvas laikas Rovaniemi arba kelionë prie Ounasvaros kalno. Esant galimybei pasikëlimas á kalno virðûnæ. Iðvyka á prie poliarinio rato ásikûrusià elniø fermà, kurioje susipaþinsite su elniø auginimu, bei pasivaþinësite elniø traukiamomis rogëmis. Iðvykimas link Helsinkio. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su Laplandijos sostine Rovaniemiu. Apsilankymas ðiaurës ðaliø istorijos ir etnografijos muziejuje “Arktikum”. Tai mokslo ir kultûros centras, kuriame tiriama Arktika. Èia Jûs susipaþinsite su ðiaurës tautø istorija, gyvenimo bûdu, tradicijomis. Iðvyka prie poliarinio rato á Kalëdø Senelio Joulupukki kaimà - Joulumaa. Senelio rezidencija, ið rastø suræsti nameliai - parduotuvës, Senelio namas, ledo pilis, paðtas, ið kurio galësite iðsiøsti atvirlaiðká su paties Kalëdø Senelio antspaudu. Susitiksite su vietiniu bûrëju - ðamanu, tikroje laplandiðkoje jurtoje. Poliarinio rato kirtimo ceremonija. Norintys patirti tikrus þiemos malonumus, uþsuks á ledo pilá, smagiai lëks rogëmis nuo ledo kalneliø ir ropos sniego bei ledo tuneliais. Pageidaujantys susipaþinti su Kalëdø ðventimo tradicijomis, aplankys Kalëdø rotondà. Nakvynë kotedþuose, motelyje.

5 NAKVYNËS VIE?BUÈIUOSE, I? JØ 2 NAKVYNËS ROVANIEMYJE!

5 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Helsinká. Grupës pageidavimu mokslo ir þiniø centro “Eureka” lankymas. Èia turësite galimybæ vaþiuoti dviraèiu lynu iðtiestu 4 metrø aukðtyje, iðbandyti "viniø lovà", apsilankyti “Veidrodþiø karalystëje”. "Verne" kino teatre galësite pasijusti kino filmo herojais dëka specialaus plokðèio ir plataus ekrano, bei puikios akustikos. Arba vandens pramogø centro „Flamingo SPA“ lankymas. Vandens parko lankytojø laukia ávairiausios pramogos. Atrakcionø zonoje gausu efektingø uþdarø ir atvirø èiuoþyklø, kalneliø, baseinø. Vandens parke Jûsø laukia ávairûs baseinai, net 6 vandens èiuoþyklos, sraunioji upë, atrakcionai, paplûdimiai ir salos. Ilgiausias nusileidimo kalnelis net 152 metrø! O kur dar pirèiø kompleksas. Ekskursija po Suomijos sostinæ: Senato aikðtë su aplinkiniais administraciniais pastatais, universitetas, biblioteka, Rotuðë, Prezidento rûmai, Nacionalinis teatras, marðalo Manerheimo gatvë, Parlamentas, „Finliandija“ rûmai, uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia. Vakare iðplaukimas ið Helsinkio. Atvykimas á Talinà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Talino. Kelionë per Estijà, Latvijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai, prizai. Trumpas sustojimas Rygoje. „Lido“ laisvalaikio centro lankymas. Vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3800 km.

• kelionës vadovo paslaugos, • ekskursinë programa, • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • bilietai á mokamus objektus, papildomos paslaugos, • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EURØ. • sniegomobiliø safaris nuo 120 EURØ (bûtina uþsisakyti Lietuvoje) PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KELTUS RYGA - STOKHOLMAS, STOKHOLMAS - RYGA, HELSINKIS/TURKU - STOKHOLMAS, STOKHOLMAS - HELSINKIS/TURKU

Kelte yra informacijos langelis, konferencijø salë, poilsio ir þaidimø kambariai, parduotuvës, diskoteka, klubas, sûkurinis baseinas ir sauna (ne visuose keltuose), savitarnos (ðvediðkas stalas) ir A la Carte restoranai, barai kavinës. Vakarais vyksta pramoginë programa. Kai kurios paslaugos gali bûti uþ papildomà mokestá.

A4 - klasës kajutë su langu 1-4 asmenims. Kajutëje árengtos keturios lovos gultai (dvi virðuje, ir dvi apaèioje) radijas, telefonas, tualeto ir duðo kambarys.

B2 - klasës kajutë be lango 2 asmenims. Kajutëje árengtas nedidelis staliukas, dvi lovos - gultai (viena virð kitos arba viena ðalia kitos), radijas, telefonas, tualeto ir duðo kambarys

KLAIPËDA - KARLSHAMNAS - KLAIPËDA

Promenade klasës kajutë su langu á laivo vidø. Kajutëje árengtos keturios lovos - gultai (dvi virðuje, ir dvi apaèioje) radijas, telefonas, tualeto ir duðo kambarys. Tik marðrutu Helsinkis Stokholmas/Stokholmas Helsinkis

B4 - klasës kajutë be lango 1-4 asmenims. Kajutëje árengtos keturios lovos - gultai (dvi virðuje, ir dvi apaèioje) radijas, telefonas, tualeto ir duðo kambarys.

Ekonominë klasë. Þemutiniame denyje (þemiau transporto denio) árengta keturvietë kajutë. Kajutëje yra nedidelis staliukas, radijas ir keturios lovos - gultai (dvi virðuje ir dvi apaèioje), tualeto ir duðo kambarys. Gyventi gali 2-4 asmenys.

LUX klasës kajutë. Kajutë skirta 2 asmenims. Su langu. Kajutëje yra dvigulë lova, drabuþiø spinta, duðas ir tualetas, TV, telefonas ir ðaldytuvas.

Keltuose yra savitarnos restoranas, A la Carte restoranas, barai, parduotuvë. Parduotuvëje uþ prekes galite sumokëti grynais pinigais - litais, eurais, Ðvedijos kronomis arba banko kortelëmis. Kai kurios paslaugos gali bûti uþ papildomà mokestá.

A2 - klasës kajutë su langu 2 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) spintelë, këdë, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

B4 - klasës kajutë su langu 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) spintelë, staliukas su këde, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

NEWCASTLE - AMSTERDAMAS

A4 - klasës kajutë su langu 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) spintelë, staliukas su këde, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

Sëdima vieta Vieta erdviame sëdimø vietø salone. Jame yra 36 reguliuojami krëslai. Ðalia salono yra atskiros duðo/WC patalpos, bagaþo saugojimo patalpa.

YSTAD - SWINOUJSCIE

Kelte yra informacijos langelis, konferencijø salë, poilsio ir þaidimø kambariai, parduotuvës, diskoteka, klubas, savitarnos (ðvediðkas stalas) ir A la Carte restoranai, barai, kavinës. Vakarais vyksta pramoginë programa. Kai kurios paslaugos gali bûti uþ papildomà mokestá.

Kelte yra informacijos langelis, konferencijø salë, poilsio ir þaidimø kambariai, parduotuvës, diskoteka, klubas, savitarnos (ðvediðkas stalas) ir A la Carte restoranai, barai, kavinës. Vakarais vyksta pramoginë programa. Kai kurios paslaugos gali bûti uþ papildomà mokestá.

A4 - klasës kajutë su langu 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) spintelë, staliukas su këde, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

A4 - klasës kajutë su langu 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) spintelë, staliukas su këde, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

B4 - klasës kajutë su langu 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) spintelë, staliukas su këde, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

B4 - klasës kajutë be lango 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) staliukas su këde, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

OLBIJA - GENUJA

Kelte yra informacijos langelis, poilsio ir þaidimø kambariai, parduotuvës, savitarnos (ðvediðkas stalas) ir A la Carte restoranai, barai, kavinës. Kai kurios paslaugos gali bûti uþ papildomà mokestá.

A4 - klasës kajutë su langu 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) nedidelis staliukas, veidrodis, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

B4 - klasës kajutë be lango 4 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos) nedidelis staliukas, veidrodis, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

A2 - klasës kajutë su langu 2 asmenims. Kajutëje árengtos lovos - gultai (viena virð kitos kitos arba viena dvigulë lova) nedidelis staliukas, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

B2 - klasës kajutë be lango 2 asmenims. Kajutëje árengtos lovos gultai (viena virð kitos kitos arba viena dvigulë lova) nedidelis staliukas, kabykla rûbams, tualeto ir duðo kambarys.

Sëdima vieta Atsilenkiantis krëslas erdviame sëdimø vietø salone. Yra keletas tualeto kambariu.

P.S. Priklausomai nuo laivo modelio, paslaugø kiekis ir ávairovë laive, kajuèiø modifikacija ir vidaus áranga gali skirtis. Pateikta informacija apie paslaugas keltuose, kajuèiø kategorijas yra preliminari ir pateikta pagal keltø linijø pateiktus duomenis katalogo spausdinimo metu. Gauta informacija apie pasikeitimus nedelsiant pateikiama GRÛDOS internetiniame puslapyje www.gruda.lt

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

98


Autobusø nuoma Kelionëms á uþsiená ir po Lietuvà

www.gruda.lt 99


PRELIMINARÛS AUTOBUSØ, KURIAIS VYKSITE Á KELIONES, PLANAI Autobuso planas Nr.1 VAIRUOTOJAS

Autobuso planas Nr.2 DURYS

A

B

1 EILË

D

C

A

B

1 EILË

C

D

A

B

2 EILË

A

B

2 EILË

C

D

A

B

3 EILË

C

A

B

3 EILË

C

D

A

B

4 EILË

C

A

B

4 EILË

C

D

A

B

5 EILË

C

A

B

5 EILË

C

D

A

B

6 EILË

C

A

B

6 EILË

C

D

A

B

7 EILË

C

A

B

7 EILË

C

D

A

B

8 EILË

C

A

B

8 EILË

A

B

9 EILË

A

B

9 EILË

A

B

10 EILË

C

A

B

10 EILË

C

D

A

B

11 EILË

C

A

B

11 EILË

C

D

A

B

12 EILË

C

A

B

12 EILË

C

D

A

B

13 EILË

C

A

B

13 EILË

C

D

A

B

14 EILË

C

TV, WC, KARÐTAS VANDUO

Autobuso planas Nr.3 VAIRUOTOJAS

TV

D

D

D

D

D

D

TV, WC, KARÐTAS VANDUO

D

D

D

D

D

DURYS

A

B

1 EILË

A

B

2 EILË

A

B

3 EILË

A

B

4 EILË

A

B

5 EILË

A

B

6 EILË

A

B

7 EILË

A

B

8 EILË

A

B

9 EILË

A

B

10 EILË

A

B

11 EILË

A

B

12 EILË

A

B

13 EILË

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

TV, WC, KARÐTAS VANDUO

D

C

B

STALAS

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

VIETÀ AUTOBUSE GALITE PASIRINKTI PIRKDAMI KELIONÆ ! Dël objektyviø, ið anksto neámanomø numatyti aplinkybiø, pasirinkta vieta autobuse gali keistis.

KELEIVIO ATMINTINË Gerbiami keleiviai, Autobuso ekipaþas maloniai sveikina Jus pasirinkus kelionæ autobusu. Mûsø tikslas - uþtikrinti keleiviø saugumà ir aukðtà aptarnavimo kokybæ bei pilnai patenkinti keleiviø poreikius kelionës metu, kad kelionës autobusais bûtø maksimaliai saugios, greitos ir malonios.Siekiant ðio tikslo yra nuolat tobulinamas ir pleèiamas paslaugø paketas. Autobuse yra ádiegtos visos keleiviø komfortà uþtikrinanèios priemonës (vëdinimo ir ðildymo sistema, garso bei vaizdo sistema, karðto vandens paruoðimo aparatas, tualetas ir kt.), reguliariai atliekama autobusø techninë prieþiûra. Jus aptarnauja vairuotojai, turintys ilgalaikæ keleiviø veþimo patirtá vietiniais ir tarptautiniais marðrutais. Jie visuomet draugiðki ir pasirengæ Jums padëti kelionës metu. Dëmesio! • Jûsø asmeninio ir kitø keleiviø saugumo labui grieþtai draudþiama vaikðèioti, gerti karšðtus gërimus ir stovëti autobuso salone autobusui judant. • Kelionës metu Jûsø paèiø labui, saugumo ir higienos sumetimais, tualetu naudokitës tik ypatingu atveju. Autobuso tualeto talpa ribota, todël praðome Jûsø supratimo jei ekipaþas praðys naudotis tualetais sustojimo vietose. • Keliose autobuso salono vietose prie lango yra árengti avariniai plaktukai, skirti avariniam stiklo iðdauþimui. Grieþtai draudþiama plaktukus liesti kelionës metu, iðskyrus avarijos atvejus. • Primename, kad be prieþiûros palikti vertingi daiktai gali tapti lengvu grobiu ilgapirðèiams. Turto vagystës ar sunaikinimo dël treèiøjø asmenø nusikalstamos veikos atveju transporto paslaugø teikëjas atsakomybës neprisiima. • Autobuse grieþtai drauþiama rûkyti. Maloniai praðome Jûsø palaukti iki artimiausio sustojimo vietos. Mobiliaisiais telefonais praðome naudotis tik ásitikinus, kad Jûsø pokalbis netrukdys kitiems keleiviams ar autobuso ekipaþui. • Draudþiama kalbinti ar kitaip atitraukti vairuotojo dëmesá, kai jis vairuoja. Maloniai praðome laikytis Jus aptarnaujanèio personalo nurodymø, kuriø tikslas yra uþtikrinti Jûsø ir kitø keleiviø saugumà bei komfortàkelionës metu. Jei vairuotojai kelionës metu buvo paslaugûs ir geranoriðš ki - arbatpinigiai geriausia padëka.

100


www.gruda.lt

SVARBI INFORMACIJA IR PATARIMAI KELIAUJANTIEMS AUTOBUSU PASAS/ ASMENS TAPATYBËS KORTELË Á kelionæ galima vykti tik turint galiojantá pasà ar asmens tapatybës kortelæ (galioja ne visose ðalyse). Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionës metu, laikomas negaliojanèiu. Daugelis valstybiø reikalauja, kad turisto pasas galiotø ne trumpiau kaip 3 mënesius skaièiuojant nuo kelionës pabaigos dienos. Patariama tai iðsiaiðkinti prieð iðvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasà ar prasitæsti jo galiojimo laikà. Tikslesnæ informacijà apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Paþymëtina, kad vaikø asmens dokumentai galioja trumpesná laikà (2-5 metus), todël, ruoðdami vaikà kelionei, tëvai (globëjai) turëtø atkreipti dëmesá á jo paso galiojimo laikà. Bûtina á kelionæ veþtis pasà (asmens tapatybës kortelës negalioja), galiojantá netrumpiau kaip 6 mënësius po kelionës, vykstant á keliones: Juodkalnija (Serbija- Bosnija ir Hercegovina), Portugalija - Ispanija - Marokas, Kijevas Lvovas, Maskva ir Rusijos aukso þiedas, Baltøjø naktø miestas Sankt Peterburgas, Romantiðkosios Lietuvos didikø pilys Baltarusijoje, Didþioji Turkija, Kroatija - asmens tapatybës kortelë tinka tik tuo atveju jei nevykstama á Dubrovnikà ir Bosnijà - Hercegovinà. Daugiau informacijos interneto svetainëje: www.urm.lt Kelionës dokumentai (turizmo paslaugø teikimo sutartis, kelialapis, bilietai, bûtinosios medicininës pagalbos uþsienyje draudimas ir kt. turi bûti saugomi visos kelionës metu). Dël netinkamø ar netvarkingø asmens dokumentø kelioniø organizatorius atsakomybës neprisiima. Vaikams iki 18 metø, keliaujantiems be tëvø ar su vaikà lydëti ágaliotais asmenimis, raðtiðko vieno ið tëvø sutikimo nereikia, jeigu vaikas vyksta á Ðengeno erdvei priklausanèià valstybæ. Nepilnameèiams iki 18 metø, keliaujantiems be tëvø ar su vaikà lydëti ágaliotais asmenimis, bûtinas vieno ið tëvø notaro patvirtintas raðytinis sutikimas ir jo kopija, kai vaikas vyksta á uþsienio valstybæ, nepriklausanèià Ðengeno erdvei. Jei vaikas vyksta su vienu ið tëvø, antrojo tëvo sutikimo nereikia. Kai vaiko pavardë nesutampa su vieno ið kartu vykstanèiø tëvø pavarde, kelionës metu reikia turëti vaiko gimimo liudijimà bei jo kopijà. Daugiau informacijos interneto svetainëje: www.pasienis.lt LAISVAS ASMENØ JUDËJIMAS Kertant Ðengeno valstybiø nariø vidaus sienas, nebëra asmens dokumentø kontrolës. Taèiau tai nereiðkia, kad judëjimas Ðengeno erdvëje yra prilyginamas judëjimui vienoje valstybëje narëje be kelionës ar tapatybës dokumento. Ðengeno ðaliø teisësaugos institucijø atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisës aktais, turi teisæ savo ðalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybæ. Kiekvienos valstybës narës teisës aktuose numatyta, ar asmuo privalo toká dokumentà turëti su savimi.

101

ES ðalies pilietis turi teisæ laisvai keliauti asmeniniais ar darbo reikalais po visà Europos Sàjungà, pakanka turëti galiojantá pasà arba tapatybës kortelæ. ES pilieèio teisë keliauti gali bûti apribota tik vieðosios tvarkos, visuomenës saugos ar visuomenës sveikatos sumetimais. Valstybës narës pasiliko sau teisæ tam tikram laikui sugràþinti kontrolës pasienyje procedûras, jeigu kiltø grësmë jø saugumui ar vieðajai tvarkai. Pasienio kontrolë gali bûti atkurta ir masiniø tarptautiniø sporto renginiø metu. Vykstant á kelionæ privaloma turëti pasà ar asmens tapatybës kortelæ (kortelë galioja ne visose ðalyse). VIZOS Europos Sàjungos pilieèiams, vykstantiems á keliones apraðytas Kauno GRÛDOS kataloge (iðskyrus keliones: Baltøjø naktø miestas Sankt Peterburgas, Maskva ir Rusijos aukso þiedas, Romantiðkosios Lietuvos didikø pilys Baltarusijoje), galioja bevizio ávaþiavimo reþimas. Rusijos ir Baltarusijos vizos iðduodamos tø ðaliø ambasadose Vilniuje (dël vizø gavimo kreipkitës á kelioniø agentûrà, kurioje uþsisakëte kelionæ). Turintys leidimus gyventi Europos Sàjungoje keliauja be vizø. Ðengeno/ES valstybës narës iðduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionës dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti á kità Ðengeno valstybæ naræ be vizos. Ðengeno erdvëje reikalinga tik viena viza Uþsienieèiui norint keliauti po Ðengeno susitarimo teritorijà reikalinga tik viena viza. Kauno GRÛDA neatsako uþ tai, kad, neásigijæs (negavæs) vizos, turistas neiðvyksta á kelionæ arba dël vizos neturëjimo yra priverstas nutraukti kelionæ. Tokiu atveju á gyvenamàjà vietà turistas gráþta pats. Kauno GRÛDA, taip pat, neatsako uþ pasienio bei migracijos tarnybø priimtus sprendimus turisto atþvilgiu. Daugiau ir naujausios informacijos galite rasti interneto svetainëje: http://www.urm.lt/ DRAUDIMAS Europos sveikatos draudimo kortelë (toliau - ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant á Europos Sàjungos ðalis, Norvegijà, Islandijà, Lichtenðteinà bei Ðveicarijà (toliau - ES ðalys). ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisæ ES ðalyje gauti bûtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas ið Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto lëðø. Privalomojo sveikatos draudimo lëðomis kompensuojamos sveikatos prieþiûros paslaugos ES ðalyse teikiamos pagal tose ðalyse galiojanèià valstybinës sveikatos apsaugos sistemos tvarkà, tai reiðkia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi

teisæ gauti tas paèias paslaugas uþ tokià pat kainà, kaip ir ES ðalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galëtø pasinaudoti ðia teise, laikinai vykdamas á kità ES ðalá, asmuo privalo turëti ESDK, kurià, kreipdamasis á gydymo ástaigà dël bûtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybæ patvirtinanèiu dokumentu turi pateikti ástaigos registratûroje ar ligoninës priimamajame. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainëje: http://www.ktlk.lt/gyventojams/es/ Jei neturite Europos sveikatos draudimo kortelës arba vykstate á kelionæ, kurios metu aplankoma nors viena ne ES ðalis, tuomet rekomenduojame ásigyti medicininiø iðlaidø draudimà, garantuojantá bûtinos medicininës pagalbos uþsienyje ir papildomø iðlaidø, susidariusiø dël draudiminio ávykio, apmokëjimà. Toká draudimà galite ásigyti kelioniø agentûrose arba draudimo bendroviø atstovybëse. Atidþiai perskaitykite visà informacijà, pateiktà draudimo polise. Iðlaidø kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti praðant kompensuoti patirtas iðlaidas ar gauti kitokià draudimo iðmokà, ávairiose draudimo bendrovëse gali skirtis. Ne visos uþsienio ðaliø medicinos ástaigos dirba su draudimo kompanijomis, todël gali tekti sumokëti uþ jø suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininiø iðlaidø draudimà. Reikalaukite ið gydytojo tokiø dokumentø: paþymos, kurioje bûtø nurodyta diagnozë; gydymo iðlaidø sàskaitos, patvirtintos gydytojo paraðu ir spaudu, taip pat reikës vaistø receptø ir iðraðytø vaistø pirkimo kvitø. Uþ gydymà ligoninëje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sàlygas sumokës draudimo bendrovë, jei laiku kreipsitës á draudimo bendrovës atstovà (adresai bûna nurodyti polise), kuris ágaliotas pasirûpinti gydymu ir atsiskaitymu uþ já. Draudimo bendrovës nekompensuoja iðlaidø susijusiø su gráþimu (po ligos) á gyvenamàjà vietà ar prisijungimu prie grupës kelionës tæsimui, iðskyrus tuos atvejus kada gydytojas nurodo, kad ligoniui bûtinas transportavimas á gyvenamàjà vietà. Ásigydami medicininiø iðlaidø draudimà kelioniø agentûrose arba draudimo bendroviø atstovybëse, praðykite, kad darbuotojai parodytø, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turëtumëte skambinti nelaimës atveju ir uþregistruoti ávyká. Neávykusios kelionës rizikos draudimas Uþsisakant kelionæ rekomenduotina apsidrausti neávykusios kelionës rizikos draudimu, kuris sudaro galimybæ iðvengti nuostoliø, jei kelionë neávyksta dël prieþasèiø, susijusiø su paèiu keliaujanèiuoju. Neávykusios kelionës draudimas apima visas pagrindines rizikas, dël kuriø gali neávykti kelionë - paties asmens ar artimø jo ðeimos nariø liga ar mirtis, eismo ávykis vykstant á kelionæ, dël kelionës dienà ar prieð pat jà prarasto turto ir t.t. Neávykusios kelionës draudimu gali draustis tik vienas ið keliaujanèiøjø asmenø, arba visi kartu keliaujantys turistai.


www.gruda.lt bendra suma kataloge ir interneto svetainës www.gruda.lt puslapyje. Ði suma gali keistis, nes nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionës pradþios mokamø objektø kainos gali pasikeisti. Uþ mokamus objektus turistas moka pats tos ðalies, kurioje yra lankomas objektas, valiuta. Kai kuriose ðalyse (pvz. KITA INFORMACIJA Ðveicarijoje), turinèiose savo valiutà, galima atsiskaityti ir eurais. Kai kuriø vietoviø ir lankomø objektø gidai - uþ Transporto priemonë 16-66 sëdimø vietø autobusai, kuriuose yra garso ir vaizdo papildomà mokestá. grotuvai, karðto vandens aparatas, tualetas, vëdinimo sistema, sëdynës pusiau atsilenkia. Maþuose autobusuose INFORMACIJA APIE VIEÐBUÈIUS Maitinimas (16vt.) yra garso ir vaizdo grotuvai, vëdinimo sistema. Keleiviai autobuse sodinami eilës tvarka, pagal kelionës Koks maitinimas bus kelionës metu yra nurodyta prie sutarties sudarymo datà. Uþsakant kelionæ, galite iðreikðti kiekvienos kelionës apraðymo skyriuje „Á kelionës kainà pageidavimus dël vietø autobuse. Dël objektyviø, ið anksto áskaièiuota“. Galimi maitinimo tipai: „kontinentiniai neámanomø numatyti aplinkybiø, pasirinkta vieta autobuse pusryèiai“ - kava arba arbata, bandelë, sviestas, dþemas gali keistis. Turistai, pageidaujantys suþinoti tikslià arba „pagerinti kontinentiniai pusryèiai“ - kava arba arbata, sëdëjimo vietà autobuse, likus dviems dienoms iki kelionës bandelë, sviestas, dþemas, sûris, deðra arba kumpis. pradþios gali kreiptis á kelioniø organizatoriø arba agentûrà, Daugumoje vieðbuèiø pusryèiams patiekiamos sultys, kurioje uþsakë kelionæ. Papildomos vietos autobuse vanduo. Vakarienës: Italijoje daþniausiai patiekiami 2 parduodamos tik iðimties tvarka, suderinus su kelioniø patiekalai ir desertas arba vaisiai, Ispanijoje daþnas maitinimo tipas - „ðvediðkas stalas“. Gërimai vakarieniø organizatoriumi. Papildomos informacijos apie autobusus ir sëdimas vietas metu á maitinimo kainà neáskaièiuoti. Poilsinëse kelionëse galimi maitinimo tipai: be maitinimo, juose rasite katalogo 114 p. pusryèiai, pusryèiai ir vakarienë. Konkreèià maitinimo Iðvykimo á kelionæ laikas ir vieta Ne vëliau kaip 2-3 dienos prieð iðvykimà bûtinai paslaugø teikimo tvarkà, laikà, patiekalø ir gërimø pasirinpasitikslinkite iðvykimo á kelionæ laikà. Ðià informacijà kimo ávairovæ nustato vieðbuèio administracija priklausosuteiks kelioniø agentûros, kurioje uþsisakëte kelionæ, mai nuo ðalies specifikos, vieðbuèio kategorijos ir kt. darbuotojai arba jà galite rasti interneto svetainëje: Esant ankstyvam iðvykimui ið vieðbuèio ar vëlyvam atvykimui á vieðbutá gali bûti pateikiamas pusryèiø paketas/ http://www.gruda.lt/isvykimo-vietos-ir-laikai Á iðvykimo vietà atvykite 10-15 min iki nurodyto iðvykimo ðalta vakarienë. Apgyvendinimas laiko. Á daugelá kelioniø (Centrinæ, Vakarø ir Pietø Europos ðalis) Kataloge apraðytø kelioniø metu turistai apgyvendinami 3*, iðvykimas ir gráþimas galimi ið Kauno, Vilniaus, Alytaus, 2* arba „turistinës klasës” vieðbuèiuose. Jei kelionës metu Marijampolës, Klaipëdos*, Kryþkalnio*, Panevëþio*, yra daugiau nei 1 nakvynë vieðbutyje, vieðbuèiø, kuriuose apgyvendinama grupë, kategorija gali skirtis (t.y. tos paèios Ðiauliø*. Vykstant á Latvijà, Estijà, Ðvedijà, Norvegijà, Suomijà, Sankt kelionës metu gali bûti skirtingø kategorijø vieðbuèiai). Kai Peterburgà iðvykimas ir gráþimas galimi ið Vilniaus, Kauno kuriuose maþaaukðèiuose vieðbuèiuose gali nebûti lifto. Panevëþio arba Ðiauliø, Klaipëdos*, Alytaus* arba „Turistinë klasë” - tai minimaliø patogumø vieðbuèiai, sveèiø namai, pensionai arba privatus sektorius, kuriø Marijampolës*. *Yra papildomø sàlygø perveþimø paslaugos teikiamos uþ kambariuose yra duðas arba vonia, tualetas. Kai kuriuose papildomà mokestá. Iðsamià informacijà apie perveþimø gali bûti ir balkonas, televizorius, telefonas. sàlygas ir kainas rasite internetinëje svetainëje Vieðbuèiuose gali bûti vienvieèiai, dvivieèiai, trivieèiai kambariai ar apartamentai (numeris, kuriame du atskiri www.gruda.lt Atvykimo á vieðbuèius ir iðvykimo/sugráþimo á/ið kelionës miegamieji kambariai naudojasi vienu duðu ir tualetu). Trivieèiuose kambariuose, treèia lova daþniausiai yra laikas Atvykimo á vieðbuèius/ sugráþimo ið kelionës laikas pristatoma (t.y. papildoma sudedama lova arba priklauso nuo daugelio faktoriø, kuriø neámanoma ið anksto sulankstomas fotelis). Trivieèiø kambariø skaièius numatyti: meteorologiniø sàlygø, transporto kamðèiø, keliø vieðbuèiuose yra ribotas arba kai kurie vieðbuèiai jø visai bûklës bei jø remonto darbø. Kataloge nurodomi apytikriai neturi (ypaè Prancûzijoje). laikai, kurie gali keistis dël neámanomø ið anksto numatyti Tuo atveju, jei neámanoma uþsakyti trivieèio kambario arba vieðbutis tokiø neturi - vienas ið trijø asmenø sàlygø: „labai anksti ryte“ - tai iðvykimo á kelionæ laikas, kuris yra ~ 4- apgyvendinamas su kitais grupës turistais. 6 val. ryto, priklausomai ið kurio miesto (Vilniaus ar Kauno) Kambaryje esantis kondicionierius gali bûti nuomojamas uþ papildomà mokestá. iðvykstate. „anksti ryte“ - tai iðvykimo á kelionæ laikas, kuris yra ~ 6-7 val. Vienas turistas ryto, priklausomai ið kurio miesto (Vilniaus ar Kauno) Turistas, vykstantis vienas ir neuþsisakæs vienvieèio kambario, apgyvendinamas dvivieèiame arba trivieèiame iðvykstate. „vëlai vakare“ - tai atvykimo á vieðbutá ar sugráþimo ið kambaryje kartu su kitais turistais. Jei nëra tokios galimybës, vienvieèio kambario priemoka yra privaloma. kelionës laikas, kuris yra ~ 22-24 val. vakaro. „labai vëlai vakare“ - daþniausiai tai atvykimo á vieðbutá ar Vykstant á poilsines keliones: Italijoje, Ispanijoje, sugráþimo ið kelionës laikas, kuris yra apie vidurnaktá ~ 1 val. Kroatijoje, Juodkalnijoje, apgyvendinimo variantà ir maitinimà buvimo kurorte metu galite pasirinkti ið kainynø nakties. „naktá sugráþtate“ - tai sugráþimo ið kelionës á Lietuvà laikas, (kainynø klauskite kelioniø agentûrose arba þiûrëkite kuris yra ~ 1-4 val. nakties, priklausomai á kurá miestà (Vilniø interneto svetainæ www.gruda.lt ). Apartamentø/studijø tvarka ir ðvara poilsio metu turistas turi ar Kaunà) sugráþtate. pasirûpinti pats. Rankðluosèiai ir patalynë nekeièiami visà Atmintinë vykstanèiajam á kelionæ Atmintinëje nurodyta detali informacija, reikalinga buvimo laikotarpá. Rekomenduojame turëti savo ruoðiantis á pasirinktà kelionæ: atskirø objektø kainos, rankðluosèius. apranga bei avalynë, kurios gali prireikti kelionës metu; kiti Kelionëse, kuriø metu yra nakvynës keltø kajutëse, turistai daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti á kelionæ. turi galimybæ ið anksto nusipirkti vietà norimos kategorijos kajutëje, pasirenkant ið kelto linijø tuo metu siûlomø kajuèiø. Atmintinæ galite rasti interneto svetainëje www.gruda.lt. Jei neturite galimybës pasiþiûrëti internetinëje svetainëje, Keltuose yra dvivietës, trivietës, keturvietës kajutës be reikalaukite, kad agentûros, kurioje perkate kelionæ, langø arba su langais skirtinguose deniuose (priklausomai nuo kajutës kategorijos). darbuotojas Jums ðià atmintinæ atspausdintø. Priklausomai nuo laivo modelio, paslaugø kiekis ir ávairovë Mokami objektai ir ekskursijos Mokamø objektø bei ekskursijø bilietø kainø nurodyta laive, kajuèiø modifikacija, jø plotas ir vidaus áranga gali Ðiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su áprastu medicininiø iðlaidø draudimu. Daugiau informacijos apie neávykusios kelionës rizikos draudimo sàlygas teiraukitës kelioniø agentûrose arba draudimo kompanijose.

skirtis. Pateikta informacija apie paslaugas keltuose, kajuèiø kategorijas yra preliminari ir pateikta pagal keltø linijø pateiktus duomenis katalogo spausdinimo metu. Gauta informacija apie pasikeitimus nedelsiant pateikiama kelioniø agentûroms. Kataloge pateikiama kaina „nuo“, tai yra kelionës kaina be vietos kelto kajutëje. Vietà norimos kategorijos kelto kajutëje turistas renkasi pats ir uþ jà moka papildomai. Papildomos informacijos apie kajutes rasite katalogo 98 p. Vieðbuèio para Atvykimo dienà vieðbuèio paros pradþia yra 14-18 valanda, iðvykimo dienà vieðbuèio paros pabaiga yra 10-12 valanda. Vanduo Visose ðalyse nerekomenduojama gerti vandens ið èiaupo. Bakterijomis uþterðtas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai, sukelti þarnyno negalavimus. Elektros srovë Pietø ðaliø vieðbuèiuose pasitaiko elektros srovës tiekimo sutrikimø. Ne visur vienoda elektros srovës átampa (125 V arba 220 V), todël visada atkreipkite dëmesá á instrukcijà vonios kambariuose. Kai kuriuose vieðbuèiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje. Todël, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turëti „tarpininkà“ (adapterá). Kartais vieðbuèiuose toká prietaisà galima iðsinuomoti. Ásigijæ „tarpininkà“ prieð iðvaþiuodami á kelionæ, nesusidursite su galimais nepatogumais. NUOLAIDOS: Keliaujantiems antrà kartà - 5% Keliaujantiems treèià kartà - 7% Keliaujantiems ketvirtà ir daugiau kartø - 10% Nuolaidos grupëms, keliaujanèioms autobusu: 4 asmenø grupei 4-ajam asmeniui - 10% nuolaida 6 asmenø grupei 6-ajam asmeniui - 25% nuolaida 8 asmenø grupei 8-ajam asmeniui - 50% nuolaida 10 asmenø grupei 10-ajam asmeniui - 90% nuolaida

Nuolaidos grupëms taikomos tik tuomet, kai kelionë uþsakoma visai grupei ið karto. Visø keliautojø marðrutas ir kelionës data sutampa. Visi keliaujantys gyvena tame paèiame vieðbutyje. Vaikams iki 12 m. - 10% (nuolaida taikoma vaikams iki 12 m vykstantiems kartu su tëvais arba globëjais. Ði nuolaida netaikoma tuomet, kai prie kelionës kainos nurodyta fiksuota kaina vaikams). Vaikams nuo 12m. ir jaunimui iki 24m. - 5%. Senjorams (vyresniems nei 65m.) - 10%. Jaunavedþiams - 10% (nuolaida taikoma pateikus paþymà apie bûsimà santuokà arba santuokos liudijimà, jei ji áregistruota ne vëliau, kaip prieð 2 mën.). Nuolaidos galioja ðiame kataloge apraðytoms kelionëms autobusu. Pritaikius vienà ið nuolaidø, kitos ðiame puslapyje nurodytos nuolaidos ir iðankstinio pirkimo nuolaidos netaikomos. Nuolaidos taikomos nuo kataloge pateiktø kainø. Nuolaidos netaikomos specialiems pasiûlymams bei paskutinës minutës kainoms.

NUORODOS Prieð iðvykstant á kelionæ patariame atidþiai iðstudijuoti Valstybinio turizmo departamento turistams skirtà informacijà interneto svetainëje www.tourism.lt (skyrelis „Kelioniø formalumai”). Papildomos informacijos apie iðvykimo á uþsiená sàlygas galite gauti paskambinæ á Valstybës sienos apsaugos tarnybà (prie LR vidaus reikalø ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt). Svarbios informacijos apie ðalá, á kurià ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos interneto svetainëje www.urm.lt SVARBU! Informacija kataloge pateikta pagal katalogo rengimo metu 2012 m. gruodþio mën. 17 d. turimus duomenis. Apie vëlesnius pasikeitimus teiraukitës kelioniø agentûrose bei ieðkoti interneto svetainëje www.gruda.lt

102


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE! OKSFORDAS - VORVIKO PILIS - LIVERPULIS - EÞERØ KRAÐTAS - ADRIANO SIENA-PYLIMAS - ALNVIKO PILIS - JORKAS - STRATFORDAS PRIE EIVONO - BATH ANGLIJA GLASTONBURY - EKSETERIS - BOSCASTLE - TINTANGELIS - LAUNCESTON - STONEHENGE - SOLSBERIS - PORTSMUTAS - BRAITONAS - LYDS PILIS

1 DIENA. Skrydis Kaunas/Vilnius - Londonas. Savarankiðkas nuvykimas á vieðbutá (netoli Heathrow oro uosto), arba uþsakome perveþimà uþ papildomà mokestá. Apgyvendinimas vieðbutyje. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Susitikimas su grupe, iðvykimas á Oksfordà. Ekskursijos metu apþiûrësite Kerfaks bokðtà, nuo kurio atsiveria puiki miesto panorama, garsø Magdalenos Koledþà, kurio varpinë yra miesto simbolis, Mertono Koledþà, ákurtà 1264m. Kembridþo ir Oksfordo koledþai pastatyti pagal Mertono koledþo pavyzdá. Aplankysite Ðv. Mergelës Marijos baþnyèià, Ðv. Trejybës koledþà, Oksfordo istorijos muziejø. Kelionë á Vorviko pilá (Warwick Castle) - XIa. architektûros perlà. Tai pati didþiausia, Vakarø Europoje iðsilaikiusi, viduramþiø pilis, pastatyta 1066m. Joje iðsaugota viduramþiø Europos atmosfera. Ávairi ekspozicija supaþindina su skirtingais viduramþiø gyvenimo aspektais. 1978m. pilá nupirko Tiuso grupë, todël dabar beveik kiekviename kambaryje lankytojus pasitinka vaðkinës figûros. Galima pakliûti á pasirodymà, kur dalyvauja ne tik lëlës, bet suvaidinami epizodai ið pilies gyventojø gyvenimo ávairiais istorijos laikotarpiais. Vorvikas - gyva pilis, èia sukaupta tûkstantmetë istorija ir apsilankius joje pirmà kartà neámanoma susilaikyti nuo aikèiojimø, nes visa tai, kà pamatote, pranoksta visus jûsø lûkesèius. Nakvynë vieðbutyje.

(pirma Vindzoro pilis). Nuo 1309m. èia gyvena Percy ðeima, ðiuo metu Nortumberlendo hercogas Ralfas XII. 1950m. ðeimininkai atvërë pilá lankytojams ir pradëjo nuomoti filmø kûrëjams. 1960 øjø metø viduryje - Alnviko pilyje buvo nufilmuota deðimtys filmø, tarp jø: “Beketas” su Piteriu O'Tulu, “Robinas Hudas - vagiø karalius” su Kevinu Kostneriu, “Marija, ðkotø karalienë” su Vanesa Redgreiv. Ir þinoma pirma ir antra “Hario Poterio” dalys, dël to pilis tapo moksleiviø apgulties vieta. Jûsø laukia þavinga kelionë po pilá. Atvykimas á Jorkà - Jorkðyro grafystës centras buvo ákurtas II m.e.a. Viduramþiais Jorkas, pagal svarbà, buvo antras miestas Anglijoje, po Londono. Senoviniai pastatai, didinga Jorko Katedra - didþiausia gotikinio stiliaus katedra Ðiaurës Europoje, Jorko archivyskupo rezidencija, senovinë Ðembls gatvelë su tradiciniais juodai - baltais namais, Vikingø muziejus, Jorko pilies muziejus. Romantiðkai þaliuojantys Uzo upës krantai sukûrë Jorkui vieno ið graþiausiø ir istoriðkai svarbesniø Didþiosios Britanijos miestø ðlovæ. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Stratfordà prie Eivono Ðekspyro gimtinë, jaukus miestelis, nuo viduramþiø beveik nepasikeitæs. Blenheimo rûmai - veikianti Malboro (Marlborought) hercogo rezidencija. Vienas ið prabangiausiø ðalies rûmø, Anglijos karaliø pavydo objektas. Rûmus supa puikus parkas, per metus rûmus aplanko tûkstanèiai turistø. Dalá pastato iki ðiø dienø uþima vienuoliktojo Malboro Hercogo ðeima. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bitlø turà Liverpulyje. Su Bitlø Ðiuose rûmuose gimë Vinstonas Èerèilis. Turistams siûloma grupe susijusiø vietø lankymas: “Bitlø istorijos” muziejus. aplankyti ðiam garsiam anglø politikui skirtà parodà. Nakvynë Muziejuje daug saliø, kurios supaþindina su roko grupës „Beatles“ vieðbutyje. istorija. Muziejaus atmosfera sukurta taip, kad nuo pirmøjø þingsniø lankytojus pasitinka grupës muzika: ankstyvieji áraðai 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Bath miestelá ( átrauktas á pirmose salëse, vëlesni - sekanèiose salëse. Kelionæ tæsiame á UNESCO), ádomø savo architektûra, romënø pirtimis, baþnyèia, Eþerø kraðtà (Lake District). Labai vaizdingas ðiaurës Anglijos kurioje iðkilæ „þvaigþdiniai“ skliautai. Kelionë á Glastonbury rajonas, didþiausias Didþiosios Britanijos parkas. Jis uþima 2279 laikomà stebuklingiausia vieta Anglijoje, kur susitiksite su senøjø km2 plotà. Pavadinimà jam davë 16 dideliø eþerø. Èia randasi ir legendø veikëjais: karaliumi Artûru ir jo Apskritojo stalo riteriais, su aukðèiausi Anglijos kalnai. Ið virðaus, prieð lankytojo akis atsiveria burtininku Merlinu ir fëja Morgana. Vienas ið þymiausiø objektø pasakiðkas vaizdas á þydrus eþerus ir rûsèias kalvas, putojanèius Glastonberio Abatija. Pasak legendos, pirmàjà baþnyèià abatijos krioklius ir maþutëlius kaimelius su tipiðkais pilkojo akmens vietoje ákûrë Josifas Arimafejietis Ia. Sakoma, kad jis á Britanijos salas atveþë garsiàjà Gralio Tauræ. Pasak vienos legendos, pilis namukais. Nakvynë vieðbutyje. ant Toro kalno, tai ta vieta kur saugomas Ðventasis Gralis. Kai 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas prie Adriano sienos - pylimo kalbama apie eþerà, kuris juosia kalnà, legendoje visada (Hadrian's Wall). Pylimas supiltas 122-128m.m. romënø primenama apie karaliaus Artûro kardà - stebuklingàjá Eskaliburà. imperatoriaus Adriano ásakymu, ant sienos tarp Anglijos ir Kelionë tæsiama á Ekseterá - nedidelá miestelá, notoløsá nuo Ðkotijos. Tai milþiniðka 118 km. siena, kurià sudaro 17 dideliø megapoliø triukðmo ir laikomu vienu graþiausiø Anglijoje. fortø, apsuptø grioviø. Pylimas tûrëjo nubrëþti Romos imperijos Didingas XIIIa. Katedros pastatas atskleis savo vaiduokliø ribas ir apsaugoti nuo barbarø genèiø antpuoliø. Adriano pylimas - paslaptis. Ekseterio universitetas - viena labiausiai mëgiamø vienas ið stambiausiø kultûriniø ir fortifikaciniø romënø civilizacijos mokymo ástaigø Jungtinëje Karalystëje. Miestas yra judrus paminklø Romos kolonijø teritorijoje. Alnviko pilis (Alnwick kultûros centras, su kinoteatrais, teatrais, puikiomis Castle) - antra pagal dydá gyvenama pilis Didþiojoje Britanijoje parduotuvëmis. Nakvynë vieðbutyje.

IÐVYKIMAS: www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos, arbatpinigiai (~10-15 GBP); • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietai ~ 140 GBP (Anglijos svarø).

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • visi perveþimai pagal programà; • 8 nakvynës 3*** vieðbuèiuose su pusryèiais; • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu; • kelionës dokumentø sutvarkymas.

P.S Nuvykimas á Anglijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

103

7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Boscastle - þavingà kaimelá su vaizdingais kotedþais, ant Keltø jûros kranto. Jus svetingai pasitiks kavinukës, restoranai, uþeigos. Kelias nuo jûros jus atves prie þalumoje pasislëpusiø cerkviø, kur suþinosite apie slaptà ryðá tarp raðytojo Tomo Charbi ir Ðiaurës Kornvalio. Rami prieplauka, kur tvyro patriarchalinës Anglijos dvasia, prisotinta viduramþiø istorijos. Tintangelis (Tintangel) - ðiaurinëje Kornvalio pakrantëje ásikûræs miestelis, garsus legendomis apie karaliø Artûrà ir jo Apskritojo Stalo riterius. Ant stataus ðlaito stovi karaliaus Artûro pilis, datuojama XIII amþiumi. Ðioje pilyje Artûras gimë ir ið èia burtininkas Merlinas naujagimá paslapèia iðveþë. Vëliau ðiose vietovëse vystësi meilës trikampis: karalius Markas, jo þmoa Izolda ir Tristanas. Kasmet vaizdingus pilies griuvësius aplanko 200 tûkstanèiø, legendø apie karaliø Artûrà, gerbëjø. Ðiuo metu pilis priklauso Kornvalio hercogams ir yra dalis istorinio Anglijos paveldo. Launceston - „Vartai á Kornvalá“ - buvæs Kornvalio grafø administracinis centras. Launceston pilis, pastatyta 1067m., normandø stiliaus, su sienø átvirtinimais, yra miesto vizitinë kortelë. Senovinë miesto architektûra, ramus jo ritmas sukuria ypatingà atmosferà. Ðv. Marijos Magdalietës baþnyèia stebina sumania akmens droþyba, laikoma viena ið geriausiai atliktø Anglijoje. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Stonehenge - pagal kai kurias mokslo teorijas, Stonehenge galëjo pastatyti ateiviai, nes skerspjûvis rodo tikslø Saulës sistemos modelá. Ðis miestas galëjo bûti naudojamas kaip observatorija, galëjo bûti druidø ðventovë, o taip pat Merlino veiklos aktas ir turëti didþiuliø gydomøjø galiø. Solsberis (Salisbury) - seniausias Anglijos miestas su puikia Katedra, kurioje saugoma Didþioji Laisvës Chartija (Magna Carta), vienas ið keturiø originaliø egzemplioriø. Portsmutas Britanijos laivyno lopðys. Numatytas apsilankymas garsiajame laive „Viktori“, kuris buvo pastatytas 1765m. Su ðiuo laivu admirolas Horacijus Nelsonas nugalëjo frankø - ispanø flotilæ prie Trafalgaro iðkyðulio. Nuo 1922m. laivas „Viktori“ yra muziejus, Nelsono pergalës garbei. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Braitonà - kurortiná miestelá Sasekso grafystëje. Aplankysite Karaliaus Rûmus (Royal Pavilion). Rûmø architektas - garsusis Dþordþas Neðas - pastatë juos panaðius á galingojo indø radþos rûmus. Lyds pilis (Leeds Castle) - iðsidësèiusi ant dviejø maþø saleliø, vidury eþero, apsupto vaizdingomis kalvomis. Vienas ið pilies savininkø buvo karalius - uþkariautojas Eduardas I, kuris prie Anglijos prijungë Velsà ir Ðkotija (savo karaliavimo laikotarpiui). Gráþimas á Londonà ~ 19 val., perveþimas (savarankiðkas arba uþ papildomà mokestá) á oro uostà. Skrydis Londonas - Vilnius/Kaunas.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, • turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá).

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

ANGLIJA - ?KOTIJA - VELSAS

KEMBRIDÞAS - JORKAS - EDINBURGAS - LOCH NESO EÞERAS - SKOUN PILIS - PERTAS - BLER BALTOJI PILIS - GLAZGAS - URGUHART PILIS - FORT WILLIAMS - EÞERØ KRAÐTAS LIVERPULIS - ÈESTERIS - CARNARVONO PILIS - SNOWDONIA NAC. PARKAS - STRATFORDAS PRIE EIVONO - VORVIKO PILIS - LONDONAS - VINDZORAS 1 DIENA. Skrydis Kaunas/Vilnius - Londonas. Savarankiðkas vitraþiniais langais, didingais vargonais, subtilia Usnies koplyèia. 8 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Èesterá - garsø romënø ir nuvykimas á vieðbutá (netoli Heathrow oro uosto), arba uþsakome Pageidaujantiems siûloma vakarà praleisti „Ðkotiðkame ðou anglosaksø miestà. Èia gausu fachverko stiliaus pastatø ir perveþimà uþ papildomà mokestá. Apgyvendinimas vieðbutyje. vakare“ su vakariene (kaina ~ 55 GBP. Taip pat perveþimas á ðou ir senoviniø parduotuvëliø, romëniðka tvirtovë, miesto siena. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. á vieðbutá uþ papildomà mokestá). Nakvynë vieðbutyje. Didþiosios Britanijos aruodas - Velsas. Uolëti kalnai, giliai pasislëpæ smaragdo þalumo slëniai ir bekraðèiai jûros peizaþai 2 DIENA. Pusryèiai. Susitikimas su grupe, iðvykimas á Ðiaurës 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas ið Edinburgo. Kelionë á ðiaurës uþburia ir ákvepia. Kelionë po Velsà, aplankant Carnarvono Anglijà Jorko kryptimi. Atvykimas á Kembridþà. Trumpa ekskursija vakarus, per Grampians kalnø rajonà, prie garsiojo Loch Ness - senoviná miestà - tvirtovæ prie Meino álankos, Velso iðkilmiø po universitetiná miestà: Seniausias pasaulyje universitetas, didþiausio gëlo vandens Ðkotijos eþero su paslaptingàja pabaisa sostinæ. Aplankysite Carnarvono pilá, vienà áspûdingesniø kuriame mokësi I.Niutonas, D.Baironas, È.Darvinas. Universitetà Nese. Pakeliui apsilankysite: Skoun rûmus (Scone palace) - pilá, karaliaus Eduardo I piliø ir vienà ið didingiausiø tvirtoviø Europoje, sudaro 30 kolegijø, ið jø garsiausios King's college, Clare college, kurioje senovëje buvo karûnuojami ðkotø karaliai. Perto miestà - kurioje vyksta Velso princo (princesës) titulo suteikimas. Taip pat Quenn's college ir didþiausia Anglijoje Trinity kolegija. Iðvykimas á vienà ið Ðkotiðko viskio gamybos centrø. Ekskursija po Whisky aplankysite Snowdonia - nacionaliná parkà - vienà graþiausiø ir nakvynës vietà ðalia Leeds miestelio. Nakvynë vieðbutyje. Destillery gamyklà ir “gyvenimo vandens“ degustacija. Bler (Blair áspûdingiausiø kraðtovaizdþiø ðalyje. Nakvynë vieðbutyje. Castle) - Baltoji pasakø pilis - senoji XIII a.tvirtovë, kur 3 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Jorkà - viduramþiø miestà, ðiaurinës demonstruojama unikali senoviniø daiktø ir paveikslø kolekcija. 9 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Viljamo Ðekspyro gimtinæ Anglijos sostinæ, apie kurá sakoma, kad tai antrasis karalystës Iðvykimas á nakvynës vietà ðalia Inverneso. Nakvynë vieðbutyje. Stratfordà prie Eivono Paþintis su miestu: beveik nepakitæs miestas, ir jo istorija tai Anglijos istorija. Ekskursija po miestà namas, kuriame 1564 metais gimë didysis anglø dramaturgas, pësèiomis: senamiestis, didþiausia Anglijos viduramþiø katedra 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á pietus, Glazgo miesto link. Pakeliui raðytojas, poetas. Ðventosios Trejybës baþnyèia, Karaliðkasis su vitraþais, vaizduojanèiais pasaulio sutvërimà ir Apokalipsës apsilankysite: vilnoniø gaminiø fabriko „Woollen Mill“ Ðekspyro teatras, kuriame vyksta Ðekspyro kûriniø festivaliai. scenas, kurios statyba tæsësi net keturis amþius.Taip pat parduotuvæ, vienà ið paèiø didþiausiø Ðkotijos piliø Urquhart, Pakeliui apsilankysite vienoje graþiausiø Anglijos piliø - Vorviko aplankysite Ðambles (Shambles) gatveles su tradiciniais juodai - pastatytà ant uolos, ant Loch - Neso eþero kranto, Fort Williams - pilyje (Warwick Castle), kuri buvo pastatyta XIV a. ir yra klasikinis baltais namukais, pajusite èia tvyranèià viduramþiø atmosferà. miestelá prisiglaudøsá aukðèiausio Ðkotijos kalno Ben Nevis viduramþiø tvirtoviø pavyzdys. Nakvynë vieðbutyje. Taip pat aplankysite Vikingø (Jorvik Viking Centre) muziejø. (1344m) papëdëje. Esant geram orui galima matyti jo virðûnæ. Antroje dienos pusëje vyksite link Ðkotijos sostinës - Edinburgo, Taip pat aplankysite Inveraray pilá, Loch Lomond eþerà. 10 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija autobusu po Londonà. Antroje dienos pusëje iðvyka á Vindzorà, kuris jau pakeliui - sustojimas prie Anglijos ir Ðkotijos sienos. Nakvynë vieðbutyje. daugiau kaip 900 metø yra Britanijos valdovø savaitgalio Apgyvendinimas ðalia Edinburgo. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Pusryèiai. Á ðalies pietus vaþiuosite per vienà didþiausiø rezidencija. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija pësèiomis po Edinburgà - Ðkotijos ir graþiausiø Didþiosios Britanijos nacionaliniø parkø - Eþerø sostinæ. Ekskursija po vienà graþiausiø Europos miestø: turistø kraðtà (Lake District). Pakeliui trumpi sustojimai Gretna Green 11 DIENA. Pusryèiai. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. traukos centras Edinburgo pilis, seniausias pastatas mieste vietovëje ir Bowness on Windermere miestelyje. Liverpulis, Ðv.Margaritos koplyèia. Nuo pilies sienø atsiveria puiki miesto ir jo apsilankymas vietose susijusiose su grupës Bitlai istorija, 12 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas (savarankiðkas arba uþ apylinkiø panorama. „Karaliðkoji mylia“, vedanti per viduramþiø sustojimas Metju gatvëje, ðalia Kaverna klubo, kur prasidëjo Bitlø papildomà mokestá) á oro uostà. Skrydis Londonas - Vilnius/ Kaunas. senamiestá, aðis, apie kurià kûrësi miestas, Ðv.Gilo katedra, garsi grupës karjera. Nakvynë vieðbutyje.

IÐVYKIMAS: www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos, arbatpinigiai (~10-15 GBP); • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietai ~ 165 GBP (Anglijos svarø).

.

P.S Nuvykimas á Anglijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • visi perveþimai pagal programà; • 11 nakvyniø 3*** vieðbuèiuose su pusryèiais; • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu; • kelionës dokumentø sutvarkymas.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. • turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá)!

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

104


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

DUBLINAS - KLER GRAFYSTË: MOHERIO UOLOS, BUNRATTY PILIS - RING OF KERRY - SNEEM - KILLARNEY - BLARNEY PILIS - “ROCK OF CASHEL" PILIS - MALAHAID PILIS GLENDALOK - PAUERSKORT DVARAS 1 DIENA. Skrydis Kaunas/Vilnius - Dublinas. Savarankiðkas 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë aplink Iverago pusiasalá, labiau dangumi ir apskrità bokðtà. Gráþimas á Dublinà. Nakvynë nuvykimas á vieðbutá arba uþsakome perveþimà uþ papildomà þinomà kaip Kerio þiedas (Ring of Kerry), garsëjantá vieðbutyje. mokestá. Apgyvendinimas vieðbutyje. Laisvas laikas. Nakvynë fotogeniðkiausiais ir vaizdingiausiais kraðtovaizdþiais. Tai, 6 DIENA. Pusryèiai. Visos dienos ekskursija „Boin upës slënio ir vieðbutyje. neabejotinai, viena ið paslaptingiausiø vietø visoje Airijoje. Malahaid dolmenai“. Naut (Knowth) dolmeno lankymas arba 2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija autobusu po Airijos Áspûdingi santykiniai aukðèiai, smaragdinë pievø þaluma, Newgrange. Dolmenai, iðsidëstæ Boin upës slënyje, laikomi vienu sostinæ Dublinà: Ðv.Patriko katedra - pradþioje ðioje vietoje durpynai, eþerai ir didingas Atlanto vandenyno vaizdas Jus lydës ið „pasaulio stebuklø“ ir saugomi UNESCO. Iðkilæ neolito stovëjo maþa baþnytëlë, skirta Ðv. Patriko garbei, o XIII a. buvo viso marðruto metu. Lankome Sneem miestelá, garsëjantá savo laikotarpiu (vëlyvajame akmens amþiuje), maþdaug prieð 5 tûkst. pastatyta katedra, nepakitusi iki ðiø dienø, Trejybës Koledþas ryðkiaspalviais namais. Senovinë anglø cerkvë, nacionalinio airiø metø, dolmenai yra patys seniausi statiniai pasaulyje - senesni uþ (Trinity Colege) - seniausias ðalies universitetas, garsus savo didvyrio Danielio O'Konolo namas. Antroje dienos pusëje Gizos piramides ir Stonehenge. Antroje dienos pusëje kelionë á biblioteka, kurioje saugomi krikðèioniðkieji rankraðèiai, Këlu atvykimas á Killarney nacionaliná parkà - garsiausià ir seniausià Malahaid pilá. Pakeliui paþintis su svarbiausiais airiø istorijos Knyga (Book of Kells) ir kiti literatûros ðedevrai. Dublino pilis, turizmo centrà ðalyje, pirmàjá nacionaliná parkà. Turistinio ávykiais. Atvykimas á Malahaid pilá. Laisvas laikas papietauti ir statyta XII a. Pilies istorija tampriai susijusi su anglø vieðpatavimu miestelio ðurmulys, aukðèiausio lygio infrastruktûra ir pasivaikèioti po miestelá. Malahaid pilies, kuri 800 metø iki Airijoje (Anglø laikotarpis tæsësi beveik tûkstantá metø, net iki nepakartojamas kraðtovaizdis nepaliks abejingo në vieno. Èia 1976m., buvo airiø aristokratø Talbotø rezidencija. Gráþimas á 1922m.). Ekskursija á Gineso alaus (Guinness Storehouse) galima pajodinëti arkliais, nusipirkti suvenyrø ir aplankyti senovinæ Dublinà. Nakvynë vieðbutyje. gamyklà, kurioje suþinosite kaip buvo kuriamas ir gaminamas sodybà Muckross House, kurià Herbert ðeima Elþbietos stiliumi 7 DIENA. Pusryèiai. Pirmoje dienos pusëje lankymasis senojoje garsusis alus. Gineso alaus daryklos restorano lankymas, alaus pastatë 1843 metais. Ðios sodybos rûmai yra viena prabangiausiø krikðèioniø vienuoliø gyvenvietëje Glendalok, kurià VIa. ákûrë ragavimas (viena pinta nemokamai). Pasigroþësite Dublino Airijos rezidencijø. Muckross, apsuptas kvepianèiø sodø, yra ðventasis Kevinas. Po ekskursijos laisvas laikas, kurio metu panorama pro restorano langus. Nakvynë vieðbutyje Dubline. paèioje Killarney nacionalinio parko ðirdyje. Vakarienë. Nakvynë galësite pasivaikðèioti po àþuolynà, esantá tarp eþerø Glendalok Kerry grafystës vieðbutyje. 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á ðalies vakaruose esanèià Kler slënyje (iðvertus ið gelø kalbos „Glendalok“ reiðkia „dviejø eþerø 5 Grafystæ. Ekskursija prie garsiøjø Moherio uolø, esanèiø DIENA. Pusryèiai. Pirmoje dienos pusëje lankome Blarney pilá. slënis“) arba papietauti vietiniame bare. Antroje dienos pusëje 1446 metais pastatyta pilis tai bokðtø statinys, sukonstruotas ant grafystës vakarinëje pakrantëje, kurios driekiasi daugiau nei lankymasis - Pauerskort dvare - sodyboje (powerscourt). Tai septynis kilometrus. Staèios bangø mûðos ardomos, á didesná kaip tvirto kalkakmenio ir apsuptas nuostabaus kraðtovaizdþio. Bokðto graþiausia Uiklou grafystës sodyba, daþnai vadinama Airijos 200m aukðtá iðkilusios kvapà gniauþianèios Moherio uolos - tai virðuje iðvysite vadinamàjá iðkalbos akmená (Blarney akmuo). Sodu. Pauerskort dvaras buvo pastatytas 1731m., o ðiuo metu vienas labiausiai turistø lankomø gamtos objektø Airijoje. Antroje Legenda sako, kad tas, kuris pabuèiuos ðá akmená, ágis aplink já sukurtas ið tiesø pritrenkianèio dizaino landðaftas, kuriam dienos pusëje lankymas Bunratty pilies ir liaudies parko. Pilies graþbilystës dovanà. Ðiuo stebuklu troðko pasinaudoti kiekvienas bûdingi angliðkas, italiðkas ir japoniðkas stiliai. Gráþimas á Dublinà. istorija dramatiðka ir kruvina, jos interjeras 15-16 a., tai vienas ið - nuo Sero Volterio Skoto iki daugybës Amerikos prezidentø, Nakvynë vieðbutyje. nedaugelio iðsilaikiusiø to meto statiniø. Liaudies parkas XIX a. pasaulio lyderiø. Toliau kelias driekiasi pro legendinæ „Rock of 8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas (savarankiðkas arba uþ papildomà airiø kaimas. Apsilankymas pilyje ir kaime leis pajusti dviejø, paèiø Cashel“ pilá. Virð Cashel miestelio centrinëje Airijoje iðkilusi uola, mokestá)á oro uostà. Skrydis Dublinas - Vilnius/Kaunas. ádomiausiø ðalies istorijos periodø dvasià. Vakarienë. Nakvynë ant kurios stovi ávairûs religinës paskirties statiniai, pastatyti dar XIIa. Ekskursijos metu apþiûrësite katedrà, vienuolynà po atviru P.S. Yra daugiau kelioniø variantø á Airijà. Limerick grafystës vieðbutyje.

AIRIJA

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • visi perveþimai pagal programà; • 7 nakvynës 3*** vieðbuèiuose su pusryèiais; • 2 vakarienës; • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu; • kelionës dokumentø sutvarkymas.

105

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos; • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietai ~ 90 EUR.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kist. • turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá)! P.S. Nuvykimas á Airijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

KLASIKINË ISPANIJA

BARSELONA - VALENSIJA - GRANADA (ALHAMBRA) - SEVILIJA - KORDOBA - MADRIDAS - TOLEDAS - SARAGOSA - BARSELONA

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Barselona. Sutikimas oro uoste. 4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Sevilijà - Andalûzijos provincijos Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Po vakarienës vyksite á sostinæ. Trumpa paþintis su miestu: maurø palikimas gotikinë „grojanèiø fontanø“ ðou. Nakvynë vieðbutyje. *Sevilijos katedra - viena didþiausiø baþnyèiø Europoje, romantiðkiausia Sevilijos vieta - Santa Kruz kvartalas su siaurø 2 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po vienà judriausiø Vidurþemio baltø gatveliø ir kiemø labirintu. Laisvas laikas. Vakarà siûlome jûros uostø - Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas praleisti þiûrint flamenko ðou programà. Ispaniðkasis flamenko, áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet tai ne tik ðokis, bet átaigiai ir meniðkai iðreikðtas gyvenimo nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis dþiaugsmas ir liûdesys (uþ papildomà mokestá). Vakarienë. Guelio parkas. Gotikinis kvartalas su þymiàja Barselonos katedra Nakvynë vieðbutyje. ir senoviniais karaliø rûmais. Paminklas Kolumbui. Iðvykimas á Valensijà. Ekskursija po miesto centrà (~1,5val.). Iðvykimas 5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Kordobà. Ekskurija po senamiestá, aplankant garsiausià Kordobos architektûros Alikantës link. Nakvynë vieðbutyje. paminklà - maurø *meèetæ, pastatytà prieð 12 ðimtmeèiø ir 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á ðalia Granados ásikûrusià maurø simbolizavusià islamo galià Pirënø pusiasalyje. Iðvykimas á ðventovæ. *Alhambra - buvæs maurø valdovø rûmø kompleksas ir Madridà. Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Nasridø karaliø uþmiesèio dvaras - Generalifës sodai. Èia Nasridø dinastijos kalifai kûrë visagalës valdþios ávaizdá ir taip ágyvendino 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Toledà - istorinæ Ispanijos savo þemiðkojo rojaus idëjà. Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë sostinæ, puikiai iðsaugojusià viduramþiø dvasià, kultûrà ir vieðbutyje.

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ðeðtadiená nuo kovo iki lapkrièio mën.

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste ir visi perveþimai pagal programà; • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais; • 5 vakarienës (arba pietûs); • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu; • áëjimai á mokamus objektus (paþymëti þvaigþdutëmis); • kelionës dokumentø sutvarkymas.

architektûrà. Ekskursija po miestà, kuriame gyveno ir kûrë El Grekas: *Katedra - viena didþiausiø krikðèioniðkojo pasaulio katedrø, *Ðv.Tomo baþnyèia, kurioje yra áþymusis El Greko ðedevras „Orgaso grafo laidotuvës“. Antroje dienos pusëje kelionë á Ispanijos sostinæ - Madridà. Apþvalginë ekskursija po miestà (autobusu ir pësèiomis). Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Aragono sostinæ - Saragosà. Trumpa ekskursija (~1 val.) po miesto centrà ir Ðv.Mergelës Pilar bazilikà. Vakare atvykimas á Barselonà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Barselona Vilnius.

Pageidaujantiems kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà mokestá) poilsiu Kosta Bravos pakrantëje. P.S Yra daugiau kelioniø variantø á Ispanijà þr.www.gruda.lt

P.S. atsisakant vakarieniø, bei áëjimø á mokamus objektus, galëtume pasiûlyti pigesnæ kelionës kainà (pagal uþklausimà).

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos.

.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

.

P.S Nuvykimas á Ispanijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

106


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

ISPANIJA - PIETØ PRANCÛZIJA - ITALIJA - ÐVEICARIJA

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Barselona. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Vakarienë restorane muziejuje, po atviru dangumi „Ispaniðkas kaimas“. „Grojanèiø fontanø“ ðou. (Bus nurodyta susitikimo vieta). Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Italijà. Ekskursija po Turinà Pjemonto regiono sostinæ, svarbø pramonës ir kultûros centrà, miestà garsëjantá savo FIAT automobiliø gamykla: didþiausia Europoje miesto aikðtë, San Karlo aikðtë, architekto Antonelli suprojektuotas Turino bokðtas, dar vadinamas „Turino Eifelio bokðtu“, Kapucinø kalnas, Po upës krantinë, renesansinë Turino katedra (XV a. pab.) - kurios Sacra Sindone koplyèioje saugoma Turino drobulë - viena ið þymiausiø relikvijø pasaulyje. Teigiama, jog ðioje drobulëje buvo ávyniotas Kristaus kûnas. Iðvykimas á Ðveicarijà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø - Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. Katalonijos aikðtë, Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama. 14.00 iðvykimas á „Þydràjà pakrantæ“. 5 DIENA. Pusryèiai. Atvykimas á Þenevà - Þ.Þ. Ruso gimtàjá Kelionë per Ispanijà, Prancûzijà link Nicos. Nakvynë vieðbutyje. miestà. Ekskursija Þenevoje: Didysis teatras, Rat meno ir istorijos muziejus, Bastiono parkas, paminklas reformatoriams, Arsenalo 3 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Nicà - „Þydrosios pastatas, Ðv. Petro katedra, Bourg-de-Four aikðtë, miesto pakrantës“ sostinæ: garsusis Nicos Anglø bulvaras, þemutinis simbolis - Didysis fontanas, Tarptautiniø organizacijø bûstiniø miestas su siauromis gatvëmis, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos rajonas, miesto krantinë. Laisvas laikas. Pageidaujantiems (uþ aikðtë, Ðv. Nikolajaus Soboras. Iðvyka á parfumerijos fabrikà ir papildomà mokestá) - ekskursija á Bernà. Nakvynë vieðbutyje. kvepalø muziejø Eze kaimelyje. Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà: garsusis 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë link Prancûzijos, Þenevos eþero kazino, katedra, Kunigaikðèiø rûmai. Nakvynë vieðbutyje. Leman pakrantëmis. Gërimës snieguotø Alpiø virðûnëmis,

ûksmingais Juros kalnø vaizdais. Pakeliui trumpi sustojimai Lozanoje, nuostabiame Veve miestelyje, menanèiame È.Èaplinà, ðveicariðkame Monte Karle - Montre miestelyje. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Avinjonà - miestà átrauktà á UNESCO Pasaulio kultûros paveldo sàraðà. Ekskursija pësèiomis po ðimtmetá buvusià popieþiø sostinæ ant Ronos kranto. Apþiûrime didingus Popieþiø rûmus, vienus didþiausiø feodaliniø rûmø Europoje, apsuptus parkø su apþvalgos aikðtelëmis, nuo kuriø atsiveria nuostabûs apylinkiø toliai, ðalia esanèià baþnyèià, kurioje palaidoti popieþiai Benediktas XII ir Jonas XXII. Gráþimas á Ispanijà. Atvykimas á vieðbutá Kosta Bravos pakrantëje. Vakarienë. Nakvynës vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Barselona Vilnius.

Po programos kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà mokestá) poilsiu Kosta Bravos pakrantëje. P.S. Yra daugiau kelioniø variantø á Ispanijà þr. www.gruda.lt

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste, visi perveþimai pagal programà, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 2 vakarienës (arba pietûs), • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu, • áëjimai á mokamus objektus (paþymëti þvaigþdutëmis), • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà, • papildomos paslaugos. .

PASTABOS: Organizatorius pasilieka teisæ keisti ekskursijø eiliðkumà. P.S. Nuvykimas á Ispanijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

.

107

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE! BARSELONA - ANDORA - KARKASONAS - AVINJONAS - NIMAS - PROVANSAS MONPELJE - LLORET DE MARAS Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. þemë, þydintys levandø ir saulëgràþø laukai, apelsinmedþiø þiedai, þaliuojanèiø platanø pavësis ir kobalto mëlynumo dangus 4 DIENA. Pusryèiai. Ankstyvas iðvykimas á Prancûzijà, kelionë per ákvëpë ne vienà garsø menininkà. Èia gimë garsûs Van Gogo, legendinæ Langedoko provincijà. Atvykimas á Karkasonà, kurio Sezano, Gogeno kûriniai. Vaizdingas Le Bo kaimelis, ásikûræs uolø senasis miestas - vienas didþiausiø Europoje miestø - tvirtoviø. virðûnëje (átrauktas á katalogà „Patys graþiausi Prancûzijos Tobulai restauruotas Karkasono senamiestis liudija kruvinas kaimai“), XI a. Senanque bernardinø vienuolynas*, Gordes - tai viduramþiø kovas. Jis ásikûræs ant stataus Odo upës kranto. maþas miestukas ant kalno virðûnës pietø Prancûzijoje. Nakvynë Miestas apjuostas dviem sienø þiedais su 52 bokðtais, o viduje - vieðbutyje. siauros gatvës ir nedidelës aikðtës. Ekskursija po senàjá Karkasonà: senasis miestas - „La Site“, Narbonos vartai, XI a. 7 DIENA. Pusryèiai. Paþintis su vienu graþiausiø Pietø grafø Trankaveliø pilis, Ðv.Nazareto bazilika statyta XI-XII a. Prancûzijos miestu - Monpelje, kur kas ketvirtas ðio miesto gyventojas - studentas. Èia ásikûrusi pati seniausia Europoje Nakvynë vieðbutyje. medicinos mokykla, kurioje mokësi Fransua Rable, XV a. San Pjer 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Avinjonà - miestà átrauktà á katedra, senasis kvartalas ir Antigonës rajonas. Iðvykimas á UNESCO Pasaulio kultûros paveldo sàraðà. Ekskursija Ispanijà, pakeliui lankote austriø auginimo fermà*. Pageidaupësèiomis po ðimtmetá buvusià popieþiø sostinæ ant Ronos jantiems degustacija uþ papildomà mokestá (15 Eur). Atvykimas á kranto. Apþiûrime didingus Popieþiø rûmus, vienus didþiausiø Lloret de Marà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. feodaliniø rûmø Europoje, apsuptus parkø su apþvalgos aikðtelëmis, nuo kuriø atsiveria nuostabûs apylinkiø toliai, ðalia 8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Barselona esanèià baþnyèià, kurioje palaidoti popieþiai Benediktas XII ir Vilnius. Jonas XXII. Iðvykimas á Nimà - miestà, garsëjantá romënø laikø Po programos kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà mokestá) palikimu. Miestas ákurtas II a.pr.Kr. Nakvynë vieðbutyje. poilsiu Kosta Bravos pakrantëje.

ISPANIJA, ANDORA IR PROVANSO SPALVOS

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Barselona. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Vakarienë restorane muziejuje, po atviru dangumi *„Ispaniðkas kaimas“. „Grojanèiø fontanø“ ðou. (Bus nurodyta susitikimo vieta). Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø - Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. Katalonijos aikðtë, Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama. Iðvykimas á Andorà - nykðtukinæ valstybæ Pirënø kalnuose, ðalia Prancûzijos ir Ispanijos sienø. Prieð akis iðkyla kerintis kalnø peizaþas. Didingø virðukalniø papëdëje prisiglaudæ vieðbuèiai, prekybos kompleksai, iðtaigingos parduotuvës, modernûs bankai, jaukûs restoranëliai, praðmatnios vilos. Apgyvendinimas vieðbutyje Andoros sostinëje - Andora la Vela, ásikûrusioje daugiau negu 1012 m aukðtyje. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po paèius vaizdingiausius Andoros kampelius: Andorà la Velà, Eskaldesà ir Ordinà. Laisvas laikas. Pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá), siûloma apsilankyti viename didþiausiø Europoje SPA centrø - „Caldea“. 6 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija po Provansà - ochros raudonio

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: .

þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ðeðtadiená nuo 2013 03 02 .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste, visi perveþimai pagal programà, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 4 vakarienës (arba pietûs), • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu, • áëjimai á mokamus objektus (paþymëti þvaigþdutëmis), • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà, • papildomos paslaugos. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

.

P.S Nuvykimas á Ispanijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

108


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Barselona. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Vakarienë restorane muziejuje, po atviru dangumi *„Ispaniðkas kaimas“. „Grojanèiø fontanø“ ðou. (Bus nurodyta susitikimo vieta). Nakvynë vieðbutyje.

Pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá), siûlomos ekskursijos á: Montserato vienuolynà - 45 Eur (tai didþiulis vienuolyno kompleksas, jau beveik tûkstantá metø priklausantis Benediktinø ordinui, skirtas tamsiaveidei Montserato Madonai - Dievo Motinai, kurios medinë romaninio stiliaus statulëlë - brangiausia vienuolyno relikvija. Vienuolynas ásikûræs ant áspûdingo Montserato kalno ir prigludæs prie vos ne 1235 m aukðèio fantastiðkø uolø, kuriø forma ir ritmika ákvëpë ne vienà menininkà. Vienuolynas garsus berniukø choru ir áspûdingai jo atliekamu baþnytiniu himnu). Laisva diena Barselonoje - 20 Eur. Ekskursija á Þironà - 30 Eur. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø - Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. Katalonijos aikðtë, Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama. Olimpinis miestelis. Iðvykimas á Kosta Bravos pakrantæ. Apgyvendinimas vieðbutyje Lloret de Maro kurorte. Vakarienë. Vakarinis paþintinis pasivaikðèiojimas po 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskurija po Kosta Bravos pakrantæ, Lloret de Marà, aplankant *„Kaèiø namo“ mieziejø. Nakvynë aplankant *Santa Klotilda sodus, *vynø degustacija. Pietûs. vieðbutyje. Iðvykimas á „Þydràjà pakrantæ“, pakeliui aplankant Figuerà 3 DIENA. Pusryèiai. Laisvas laikas. Pietûs ir vakarienë. Salvadoro Dali gimtinæ. *S.Dali teatro-muziejaus lankymas.

Tai labiausiai lankomas muziejus Ispanijoje po Prado, þaisminga vieta, ákurta senajame Figuero teatre, kurio 24-iose salëse eksponuojami siurrealistiniai þymaus ispanø menininko darbai. Kelionë per Ispanijà, Prancûzijà link Nicos. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Nicà - „Þydrosios pakrantës“ sostinæ: garsusis Nicos Anglø bulvaras, þemutinis miestas su siauromis gatvëmis, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë. Iðvyka á parfumerijos fabrikà ir kvepalø muziejø Eze kaimelyje. Iðvykimas á Kanus - prabangiausià ir garsiausià Prancûzijos Rivjeros kurortà. Garsusis 2,5 km ilgio Kruazetës bulvaras: Festivaliø rûmai, praðmatnûs Hiltono, Karltono, Martinezo vieðbuèiai, parduotuvës, palmës ir auksinis pakrantës smëlis. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Italijà. Ekskursija po San Remà - garsø muzikos ir dainø festivaliais, kuriø pagrindu ir buvo sukurtas ðiuo metu þiûrimiausias muzikos renginys pasaulyje - Eurovizijos dainø konkursas. San Remas dar laikomas ir gëliø pakrantës sostine, kur gausu ávairiaspalviø þiedais apkibusiø augalø, þydinèiø nuo ankstyvo rudens iki vëlyvo pavasario. Laisvas laikas. Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà: garsusis kazino, katedra, Kunigaikðèiø rûmai. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Ispanijà. Atvykimas á Lloret de Marà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Barselona Vilnius.

Pageidaujantiems kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà mokestá) poilsiu Kosta Bravos pakrantëje arba Prancûzijos rivjeros kurorte Nicoje. P.S. Yra daugiau kelioniø variantø á Ispanijà þr.www.gruda.lt

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ðeðtadiená

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste ir visi perveþimai pagal programà; • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais; • 6 vakarienës (arba pietûs); • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu; • áëjimai á mokamus objektus (paþymëti þvaigþdutëmis); • kelionës dokumentø sutvarkymas.

109

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. P.S Nuvykimas á Ispanijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

ISPANIJA (Kosta Brava) POILSIS PRIE VIDURÞEMIO JÛROS - KOSTA BRAVOS PAKRANTËJE

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Barselona. Sutikimas oro uoste. pakrantës perlu; Þironà; Blanes senoviná romënø miestelá. Perveþimas á vieðbutá (Kosta Bravos pakrantëje). Apgyvendini- Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. mas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskurija po Kosta Bravos pakrantæ, 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á vienà judriausiø Vidurþemio jûros aplankant Fenals álankà, Santa Klotilda sodus arba *Blanes uostø - Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas botanikos sodà, *vynø degustacija. Laisvas laikas. Vakarienë. áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta, bet Nakvynë vieðbutyje. nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis 5 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros arba pageidaujantiems (uþ Guelio parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto papildomà mokestá), siûlomos ekskursijos á: Perpinjanà panorama, Olimpinis miestelis, judrioji La Rambla gatvë, apie (Prancûzija); Karkasonà (Prancûzija); Andorà - nykðtukinæ kurià sakoma, kad bûtent èia galima pajusti Barselonos valstybæ Pirënø kalnuose, ðalia Prancûzijos ir Ispanijos sienø. charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas su þymiàja Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. Barselonos katedra ir senoviniais karaliø rûmais. Laisvas laikas. 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvyka á Montserato vienuolynà. Anksti ryte Sugráþimas á kurortà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. kelionë á Montseratà. Montseratas - tai didþiulis vienuolyno 3 DIENA. Pusryèiai. Laisvas laikas. Paþintinë ekskursija po Lloret kompleksas, jau beveik tûkstantá metø priklausantis Benediktinø de Maro miestà (pësèiomis), aplankant *„Kaèiø namo“ mieziejø. ordinui, skirtas tamsiaveidei Montserato Madonai - Dievo Motinai, Pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá), siûlomos ekskursijos kurios medinë romaninio stiliaus statulëlë - brangiausia á: senoviná Tossa de Maro miestelá, vadinamà Kosta Bravos vienuolyno relikvija. Vienuolynas ásikûræs ant áspûdingo

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt .

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ðeðtadiená arba treèiadiená. .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste, visi perveþimai pagal programà, • 7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, • 7 vakarienës (arba pietûs), • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu, • áëjimai á mokamus objektus (paþymëti þvaigþdutëmis), • kelionës dokumentø sutvarkymas.

Montserato kalno ir prigludæs prie vos ne 1235 m aukðèio fantastiðkø uolø, kuriø forma ir ritmika ákvëpë ne vienà menininkà. Vienuolynas garsus berniukø choru ir áspûdingai jo atliekamu baþnytiniu himnu. Sugráþimas á kurortà. Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Figuerà - Salvadoro Dali gimtinæ. *S.Dali teatro-muziejaus lankymas. Tai labiausiai lankomas muziejus Ispanijoje po Prado, þaisminga vieta, ákurta senajame Figuero teatre, kurio 24-iose salëse eksponuojami siurrealistiniai þymaus ispanø menininko darbai. Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Barselona Vilnius.

Po programos kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà mokestá) poilsiu Kosta Bravos pakrantëje. P.S. Yra daugiau kelioniø variantø á Ispanijà þr. www.gruda.lt

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà, Ÿ papildomos paslaugos. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. .

P.S. Nuvykimas á Ispanijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

110


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

PASLAPTINGOJI PORTUGALIJA

LISABONA - SINTRA - CABO DA ROCA - KASKAIS - ESTORIL - OBIDOS - BATALIJA - ALKOBASA - TOMAR - PORTO - BRAGA - GIMARAES - KOIMBRA - FATIMA - EVORA

1DIENA. Skrydis Vilnius - Lisabona, su persëdimu viename ið meno istorijos laikotarpá. Pietûs nacionaliniame restorane. 5 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Bragà. Pietûs nacionaliniame Europos miestø. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. Gráþimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. restorane. Braga - tai vienas ið Portugalijos religiniø, kultûriniø ir Apgyvendinimas (po 14 val.). Laisvas laikas. Nakvynë pramoniniø centrø. Apsilankymas vienoje ið svarbiausiø vieðbutyje. Portugalijos ðventoviø - Bon Þezut - du Monte baþnyèioje, stovinèioje ant 564m aukðèio kalvos. Iðvykimas á Gimaraes. Ðá 2 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija Portugalijos sostinëje Lisabonoje: miestà portugalai vadina „nacijos gimtine“, èia gimë pirmasis paþintis su istoriniu miesto centru: Bajða kvartalas, atstatytas ið Portugalijos karalius Alfonsas Enrikes I, kurio karûnavimà mena griuvësiø po þemës drebëjimo ávykusio 1755m., Nepriklausoiðlikusi tvirtovë su San Migelio varpine. Trumpa paþintis su mybës prospektas, árëmintas kaðtonø alëjomis, Restauratoriø senamiesèiu: Oliveiros ir Ðv.Pranciðkaus baþnyèios. Nakvynë aikðtë su granito obelisku, pastatytu 1886m., paminëti vieðbutyje. iðsivadavimo ið Ispanijos ekspansijos, Rossio aikðtë su nuostabiais bronziniais fontanais, Nacionalinis teatras, 6 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á senàjà Portugalijos sostinæ Komercijos aikðtë. Belemo sargybos bokðtas - ðvyturys, gotikinis Koimbrà: XIIa. romaninio stiliaus Katedra, universitetas, kuris Ðv. Jeronimo vienuolynas, kuriame ilsisi garsiojo jûrø keliautojo buvo ákurtas XIII amþiuje, iki ðiol iðlaikë savo akademines Vasko da Gamos palaikai, paminklas Jûrø uþkariautojams. tradicijas. Pietûs nacionaliniame restorane. Kelionë á pasaulio Iðvykimas á nedidelá, bet nuostabø miestelá Sintrà, kurio gamta piligrimø centrà Fatimà - Ðv. Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. ákvëpdavo romantiðkàjà XIXa. menininkø kartà. Karaliø rûmø Apþiûrime Ðv.Mergelës Marijos bazilikà, kurios aikðtë talpina (Quinta de Regaleira) lankymas. Iðvyka prie vakariausio Europos 300000 maldininkø. Gráþimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. taðko Cabo da Roca (Uolos kyðulys). Nepakartojama Atlanto 7 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Alanteþo provincijos sostinæ vandenyno panorama nuo kyðulio kraðto. Gráþimas á Lisabonà pro Evorà, vienà seniausiø Pirënø pusiasalio miestø. Evora laikoma Kaskais ir Estoril kurortus. Ðiuos kurortus pamëgæ aristokratai ið graþiausiu Portugalijos miestu - tikru viduramþiø muziejumi po viso pasaulio. Garsëjantys prabangiomis vilomis, eukaliptø atviru dangumi. Ðio miestelio senamiestis yra átrauktas á UNESCO giraitëmis, geriausiais centrinës Portugalijos paplûdimiais, paminklø sàraðà. Ekskursija po miestà: Romënø ðventyklos nuostabiais vieðbuèiais, prabangiais restoranais, aukðèiausio griuvësiai, Katedra, Kaulø koplyèia, senasis universitetas ir lygio golfo laukais, Formulës 1 trasa. Vakarienë nacionaliniame daugybë kitø pastatø - puikiø turtingos praeities paminklø. restorane su „Fado“ programa. Nakvynë vieðbutyje. Gráþimas á Lisabonà. Pietûs - degustacija „braziliðkame“ restorane 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Obidos, þavø Portugalijos (ragausite 7 rûðiø mësø). Po pietø á vieðbutá gráþimas miestelá apsuptà viduramþiø tvirtovës sienomis. Trumpa paþintis savarankiðkai. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. su miestu: XVIII a. tvirtovës vartai, Ðv.Mergelës baþnyèia. Vykstame á Batalijà, kur apþiûrime áspûdingàjá Ðv. Mergelës 4 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Portà. Pietûs nacionaliniame 8 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà (paëmimai ið Marijos Vitorijos vienuolynà - portugalø gotikos perlà. Iðvykimas á restorane. Paþintis su ðiaurës Portugalijos sostine Portu. Tai vieðbuèio 6.00, 11.00, 17.00 valandomis. Pageidaujantiems kitu Alkobasa miestelá, kuriame aplankome vienà graþiausiø antras pagal dydá ðalies miestas. Porto regionas visame pasaulyje laiku, uþsakomas individualus perveþimas uþ papildomà viduramþiø cistersø ordino vienuolynà ir baþnyèià. Baþnyèioje garsëja savo vynais, dël ðios prieþasties Porto daþnai vadinamas mokestá). Skrydis Lisabona - Vilnius su persëdimu viename ið palaidotas Portugalijos karalius Pedras ir jo slaptoji þmona Inesa ir portveino tëvyne. Paþintis su miestu: Pranciðkonø baþnyèia, Europos miestø. de Castro. Tragiðkà karaliaus ir Inesos meilæ ne kartà apdainavo garsëjanti nuostabiu interjeru, dekoruota paauksuoto medþio Pageidaujantiems kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà portugalø poetai. Kelionë á Tomar. Paþintis su Tamplieriø ir raiþiniais, áþymieji Birþos rûmai, paminklas Jûrø keliautojui mokestá) poilsiu Portugalijos rivjeroje. Kristaus ordino vienuolynu. Tai vienas ið svarbiausiø Portugalijos Henrikui. Ekskursija á vyno rûsius, kur turësime galimybæ deguspaminklø, atspindintis daugiau nei 500 metø trukmës Portugalijos tuoti garsiausià Portugalijos vynà portveinà. Nakvynë vieðbutyje. P.S. Yra daugiau kelioniø variantø á Portugalijà þr. www.gruda.lt JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt .

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ðeðtadiená. .

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste ir visi perveþimai pagal programà; • 7 nakvynës 4*** vieðbuèiuose su pusryèiais (5 nakvynës Lisabonoje, 2 nakvynës Porto); • 5 pietûs (su gërimais); • 1 vakarienë su "Fado" programa (su gërimais); • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu;

111

• kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos; • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietai - ~ 20 EUR.

.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

.

P.S Nuvykimas á Portugalijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

EVORA - SINTRA - CABO DA ROCA - KASKAIS - ESTORIL - LISABONA - OBIDOS - BATALIJA - ALKOBASA TOMAR - PORTO - BRAGA - GIMARAES - KOIMBRA - FATIMA - PORTUGALIJOS RIVJERA 1 DIENA. Skrydis Vilnius - Lisabona, su persëdimu viename ið 4 DIENA. Pusryèiai. Ekskursija Portugalijos sostinëje Lisabonoje 6 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Portà. Pietûs nacionaliniame Europos miestø. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. (ekskursijos trukmë ~ 5 val.): paþintis su istoriniu miesto centru: restorane. Paþintis su ðiaurës Portugalijos sostine Portu Apgyvendinimas (po 14 val.). Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. Bajða kvartalas, atstatytas ið griuvësiø po þemës drebëjimo (ekskursijos trukmë~ 4 val.). Tai antras pagal dydá ðalies miestas. 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Alanteþo provincijos sostinæ ávykusio 1755m., Nepriklausomybës prospektas, árëmintas Porto regionas visame pasaulyje garsëja savo vynais, dël ðios Evorà (ekskursijos trukme ~ 6 val., 130 km nuo Lisabonos), vienà kaðtonø alëjomis, Restauratoriø aikðtë su granito obelisku, prieþasties Porto daþnai vadinamas ir portveino tëvyne. Paþintis seniausiø Pirënø pusiasalio miestø. Evora laikoma graþiausiu pastatytu 1886m., paminëti iðsivadavimo ið Ispanijos su miestu: Pranciðkonø baþnyèia, garsëjanti nuostabiu interjeru, Portugalijos miestu - tikru viduramþiø muziejumi po atviru ekspansijos, Rossio aikðtë su nuostabiais bronziniais fontanais, dekoruota paauksuoto medþio raiþiniais, áþymieji Birþos rûmai, dangumi. Ðio miestelio senamiestis yra átrauktas á UNESCO Nacionalinis teatras, Komercijos aikðtë. Belemo sargybos paminklas Jûrø keliautojui Henrikui. Pasiplaukiojimas Douro upe (uþ paminklø sàraðà. Ekskursija po miestà: Romënø ðventyklos bokðtas - ðvyturys, gotikinis Ðv. Jeronimo vienuolynas, kuriame papildomà mokestá 10 Eur). Ekskursija á vyno rûsius, kur turësime griuvësiai, Katedra, Kaulø koplyèia, senasis universitetas ir ilsisi garsiojo jûrø keliautojo Vasko da Gamos palaikai, paminklas galimybæ degustuoti garsiausià Portugalijos vynà - portveinà. daugybë kitø pastatø - puikiø turtingos praeities paminklø. Jûrø uþkariautojams. Laisvas laikas, kurio metu siûloma aplankyti Nakvynë vieðbutyje. Gráþimas á Lisabonà. Pietûs - degustacija „braziliðkame“ restorane Okeanariumà. Vakarienë nacionaliniame restorane su „Fado“ 7 DIENA. Pusryèiai. Kelionë á Bragà. Pietûs nacionaliniame (ragausite 7 rûðiø mësø). Po pietø á vieðbutá gráþimas programa ( trukmë ~ 3 val.). Nakvynë vieðbutyje. restorane. Braga - tai vienas ið Portugalijos religiniø, kultûriniø ir

PORTUGALIJA

savarankiðkai. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á nedidelá, bet nuostabø miestelá Sintrà (ekskursijos trukmë ~ 8 val.), kurio gamta ákvëpdavo romantiðkàjà XIXa. menininkø kartà. Karaliø rûmø (Quinta de Regaleira) lankymas, pasivaikðèiojimas po senamiestá. Pietûs nacionaliniame restorane. Iðvyka prie vakariausio Europos taðko Cabo da Roca (Uolos kyðulys). Nepakartojama Atlanto vandenyno panorama nuo kyðulio kraðto. Gráþimas á Lisabonà pro Kaskais ir Estoril kurortus. Ðiuos kurortus pamëgæ aristokratai ið viso pasaulio. Garsëjantys prabangiomis vilomis, eukaliptø giraitëmis, geriausiais centrinës Portugalijos paplûdimiais, nuostabiais vieðbuèiais, prabangiais restoranais, aukðèiausio lygio golfo laukais, Formulës 1 trasa. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Obidos, þavø Portugalijos miestelá apsuptà viduramþiø tvirtovës sienomis. Trumpa paþintis su miestu: XVIII a. tvirtovës vartai, Ðv.Mergelës baþnyèia. Vykstame á Batalijà, kur apþiûrime áspûdingàjá Ðv. Mergelës Marijos Vitorijos vienuolynà - portugalø gotikos perlà. Iðvykimas á Alkobasa miestelá, kuriame aplankome vienà graþiausiø viduramþiø cistersø ordino vienuolynà ir baþnyèià. Baþnyèioje palaidotas Portugalijos karalius Pedras ir jo slaptoji þmona Inesa de Castro. Tragiðkà karaliaus ir Inesos meilæ ne kartà apdainavo portugalø poetai. Kelionë á Tomar. Paþintis su Tamplieriø ir Kristaus ordino vienuolynu. Tai vienas ið svarbiausiø Portugalijos paminklø, atspindintis daugiau nei 500 metø trukmës Portugalijos meno istorijos laikotarpá. Pietûs nacionaliniame restorane. (Visos dienos ekskursijø trukmë ~ 9 val.). Gráþimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje.

pramoniniø centrø. Apsilankymas vienoje ið svarbiausiø Portugalijos ðventoviø - Bon Þezut - du Monte baþnyèioje, stovinèioje ant 564m aukðèio kalvos. Iðvykimas á Gimaraes. Ðá miestà portugalai vadina „nacijos gimtine“, èia gimë pirmasis Portugalijos karalius Alfonsas Enrikes I, kurio karûnavimà mena iðlikusi tvirtovë su San Migelio varpine. Trumpa paþintis su senamiesèiu: Oliveiros ir Ðv.Pranciðkaus baþnyèios. (Visos dienos ekskursijø trukmë ~ 8 val.). Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á senàjà Portugalijos sostinæ Koimbrà: XIIa. romaninio stiliaus Katedra, universitetas, kuris buvo ákurtas XIII amþiuje, iki ðiol iðlaikë savo akademines tradicijas. Pietûs nacionaliniame restorane. Kelionë á pasaulio piligrimø centrà Fatimà - Ðv. Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. Apþiûrime Ðv.Mergelës Marijos bazilikà, kurios aikðtë talpina 300000 maldininkø. Nakvynë vieðbutyje Portugalijos rivjeroje (netoli Lisabonos).

9 DIENA. Pusryèiai. Poilsis prie jûros Portugalijos rivjeroje. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà (paëmimai ið vieðbuèio 5.00, 10.00, 16.00 valandomis. Pageidaujantiems kitu laiku, uþsakomas individualus perveþimas uþ papildomà mokestá). Skrydis Lisabona - Vilnius su persëdimu viename ið Europos miestø.

Pageidaujantiems kelionæ galima pratæsti (uþ papildomà mokestá) poilsiu Portugalijos rivjeroje.

P.S. Yra daugiau kelioniø variantø á Portugalijà þr. www.gruda.lt

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt

.

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ketvirtadiená.

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste ir visi perveþimai pagal programà; • 9 nakvynës 3*** arba 4**** vieðbuèiuose su pusryèiais (5 nakvynës Lisabonoje, 2 nakvynës Porto, 2 nakvynës Portugalijos rivjeroje); • 6 pietûs (su gërimais); • 1 vakarienë su „Fado“ programa (su gërimais);

• ekskursinë programa su rusakalbiu gidu; • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai; • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà; • papildomos paslaugos; • muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietai ~ 38 EUR.

.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. .

P.S Nuvykimas á Portugalijà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

112


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

PIETØ PRANCÛZIJA - „ÞYDROJI PAKRANTË“ NICA - KANAI - MONAKAS - SAN REMAS

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Nica. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á 3 DIENA. Pusryèiai. Iðvykimas á Italijà. Ekskursija po San Remà - garsø vieðbutá. Apgyvendinimas. Nakvynë vieðbutyje. muzikos ir dainø festivaliais, kuriø pagrindu ir buvo sukurtas ðiuo metu 2 DIENA. Pusryèiai. Apþvalginë ekskursija po Nicà - „Þydrosios þiûrimiausias muzikos renginys pasaulyje - Eurovizijos dainø pakrantës“ sostinæ: garsusis Nicos Anglø bulvaras, þemutinis miestas konkursas. San Remas dar laikomas ir gëliø pakrantës sostine, kur su siauromis gatvëmis, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë. Iðvyka á gausu ávairiaspalviø þiedais apkibusiø augalø, þydinèiø nuo ankstyvo parfumerijos fabrikà ir kvepalø muziejø Eze kaimelyje. Iðvykimas á rudens iki vëlyvo pavasario. Laisvas laikas. Kelionë á nykðtukinæ Kanus - prabangiausià ir garsiausià Prancûzijos Rivjeros kurortà. Monako kunigaikðtystæ ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà: Garsusis 2,5 km ilgio Kruazetës bulvaras: Festivaliø rûmai, garsusis kazino, katedra, Kunigaikðèio rûmai. Gráþimas á Nicà. praðmatnûs Hiltono, Karltono, Martinezo vieðbuèiai, parduotuvës, Nakvynë vieðbutyje.

4 - 7 DIENOS. Pusryèiai. Poilsis prie jûros „Þydrojoje pakrantëje“, kur kiekvienas suras pramogø pagal savo skoná, tai ir pasivaikðiojimai pakrante, ir ekskliuzyviniai butikai bei parduotuvës, ir naktiniai klubai bei diskotekos, ir garsûs muziejai, ir prancûziðka virtuvë, ir.... arba pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá), siûlomos ávairios ekskursijos po „Þydràjà pakrantæ“: á Grasà, San Tropezà ir daug kitø. Nakvynës vieðbutyje. 8 DIENA. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Nica - Vilnius.

palmës ir auksinis pakrantës smëlis. Nakvynë vieðbutyje.

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA: þr. www.gruda.lt . IÐVYKIMAS: Iðtisus metus, kiekvienà dienà. . Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste, visi perveþimai pagal programà, • 7 nakvynës 3* vieðbuèiuose su pusryèiais • ekskursinë programa su rusakalbiu gidu, • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

113

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà, • papildomos paslaugos. . PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. P.S. Nuvykimas á Nicà - savarankiðkas, atvykæ prisijungsite prie rusakalbiø grupës. .

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

5 VAKARIENËS! RIMINI - VENECIJA - VERONA - SIRMIONE - GARDOS EÞERAS - MILANAS - GENUJA - PORTOFINO MONTE KARLAS - NICA - FLORENCIJA - SAN MARINAS 1 DIENA. Skrydis á Rimini kurortà. Susitikimas oro uoste. gali uþsisakyti visos dienos iðvykà á Ðveicarijà (uþ papildomà regiono kvepalø fabrikà. Atvykimas á Nicà. Pasivaikðtome po Perveþimas á vieðbutá Rimini arba Rovigo regione. Laisvas laikas. mokestá). Perveþimas á kalnø apsuptà Luganà, kurá raðytojai Þydrojo kranto sostinës senamiestá: þemutinis miestas su Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. vadina „maþuoju Rio de Þaneiru“ Europoje. Trumpa paþintis su siauromis gatvëmis, pasaþais, Garibaldþio aikðtë, Katedra, miestu. Laisvas laikas. Vyksime á ðokolado fabrikà „Alprose“ Laskario ir Teisingumo rûmai, Opera, Rotuðë, miesto ðirdis 2 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Kelionë link Venecijos. Atvykimas á degustuoti nuostabaus ðveicariðko ðokolado. Gráþimas á Milanà. Masenos aikðtë. Pakylame á Pilies kalvà su dirbtinomis Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë Nakvynë vieðbutyje. kaskadomis, parku, Belandos bokðtu, Nyèës terasa, nuo kurios ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë, atsiveria nuostabi panorama á Angelø álankà, miestà ir Anglø 5 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Iðvykimas á Genujà. Paþintis su baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë Ðv. bulvarà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti Vidurþemio Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios N.Paganinio ir K.Kolumbo gimtuoju miestu - uostu, kurá italai jûros gërybiø arba garsiøjø Nicos salotø vienoje ið senamiesèio valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos vadina „iðdidþiuoju“. Apþiûrime ðv. Lorenzo katedrà, buvusius uþeigø. Iðvykimas ið Nicos. Gráþimas á vieðbutá. Vakarienë. ðedevras, Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo Genujos doþø rûmus, centrinæ aikðtæ, Operos teatrà, K.Kolumbo Nakvynë vieðbutyje. vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai. Pageidaujantiems namà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti Genujos siûlomas plaukiojimas gondola po Venecijos kanalus (uþ promenada (Corso Italia) - viena romantiðkiausiø vietø mieste. Tai 7 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Iðvykimas link Florencijos. papildomà mokestá) arba ekskursija á Doþø rûmus (uþ papildomà apie dviejø su puse kilometro ilgio pësèiøjø takas palei jûrà, Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà Florencijà mokestá). Iðvykimas link nakvynës vietos prie Veronos. Vakarienë. jungiantis miestà su Boccadasse þvejø kaimeliu. Jaukios renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës akmenuotos pakrantës, maþos þvejø valtelës ir tipiðkø Ligûrijai sostinæ: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Nakvynë vieðbutyje. pasteliniø spalvø namai nepaliks abejingø ðiam þaviam kampeliui. Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës 3 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Iðvykimas á meilës sostinæ Veronà Iðvykimas á kurortà. Laisvas laikas. Apgyvendinimas vieðbutyje. dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë - þmogaus - Romeo ir Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, centrà su rusakalbiu gidu: amfiteatras, kuriame ir ðiandien 6 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Laisvas laikas. Pageidaujantiems Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai organizuojami grandioziniai muzikos koncertai bei operø dienos iðvyka á Prancûzijos Rivjerà - Þydràjá krantà (uþ santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas pastatymai, Dþiuljetos namas su garsiuoju balkonëliu, turgaus ir papildomà mokestá). Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikð- (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu Sinjorijos aikðtës, valdovø kapinës, katedra. Kelionë prie Gardos tystæ, ásikûrusià ant uolos, ir azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. auksakaliø tëvui - B.Èelini. Pageidaujantys gali uþsisakyti Uffizi eþero - didþiausio Italijos eþero ir nuostabaus gamtos kampelio. Nuostabi gamta, modernios vilos ir restoranai, prabangûs galerijos arba Pitti rûmø aplankymà (uþ papildomà mokestá). Atvykimas á þavø viduramþiðkà Sirmionës miestelá, ásikûrusá automobiliai, prieplaukoje baltuojanèios jachtos, smëlëtas Atvykimas á nakvynës vietà Rimini rajone. Vakarienë. Nakvynë viename ið Gardos eþero pusiasaliø. Paþintis su miesteliu: paplûdimys, þalsvai melsva Vidurþemio jûra - tai tik maþa dalis to, vieðbutyje. Skaligieriø, valdþiusiø Gardà XIII a. pilis, romënø epochos vilos kà galima iðvysti apsilankius ðioje nykðtukinëje valstybëje. 8 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Kelionë á seniausià ir maþiausià Katulo grotos - liekanos, nuostabi Gardos eþero ir Alpiø Ekskursija á egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje pasaulyje respublikà - San Marinà. Apþvalginë ekskursija panorama. Iðvykimas á Milanà - antrà pagal dydá Italijos miestà, kaktusiniø augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria nykðtukinës valstybës ant Titano kalno San Marino sostinëje: Lombardijos provincijos sostinæ, dar vadinamà aukðtosios mados puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Paþintis su senàja Valstybës rûmai, Laisvës aikðtë, Valstybës katedra, gynybinës sostine. Trumpa paþintis su miestu. Apgyvendinimas Milane*. Monako dalimi: Monako kunigaikðèio rûmai, Nekalto Prasidëjimo tvirtovës, suvenyrø krautuvëlës. Perveþimas á Rimini oro uostà. Nakvynë vieðbutyje. Dievo Motinos katedra. Atvykimas á Monte Karlà - garsusis Atsisveikinimas. Skrydis á Lietuvà. 4 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Laisvas laikas. Pageidaujantys kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Vyksite á seniausià Provanso P.S. Turà galima rinktis be vakarieniø, tik su pusryèiais.

ÐIAURËS ITALIJA

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA:

.

þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste, visi perveþimai pagal programà, grupinis perveþimas ið ir á oro uostà (jeigu atitinka skrydþiai), • 7 nakvynës 3* vieðbuèiuose su pusryèiais ir vakarienëmis (*arba tik su pusryèiais), • rusakalbio kelionës vadovo - gido paslaugos, • ekskursinë programa (2 val. paþintinë ekskursija Florencijoje, 1,5 val. paþintinë ekskurija Venecijoje, Veronos, Sirmione, Gardos aplankymas, Milano aplankymas, apsilankymas Genujoje, San Marino aplankymas. • kelionës dokumentø sutvarkymas.

.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • oro uosto mokesèiai, individualûs perveþimai ið ir á oro uostà,

• bilietai á mokamus objektus, • arbatpinigiai gidams, vairuotojams, • gërimai vakarieniø metu, • papildomos paslaugos. Mokamiems objektams turëti: ~ 150 EUR. Romos vieðbutyje atvykus mokamas Romos mokestis, kituose miestuose - 2-3 EUR asmeniui per dienà.

PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama. Papildomø mokamø ekskursijø ir lankomø objektø kainos: • visos dienos iðvyka á Ðveicarijà - 70 EUR; visos dienos iðvyka á Monte Karlà ir Nicà - 75 EUR; bilietai á Uffizi galerijà arba Pitti rûmus (áskaitant bilietus) - 27 EUR; plaukiojimas laivu po Venecijos kanalus 15 EUR; plaukiojimas gondola - 25 EUR 1,5 val. ekskursija á Doþø rûmus (neáskaitant áëjimo bilieto) - 14 EUR ausinukai visos kelionës metu - 14 EUR .

.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

114


KELIONËS LËKTUVU

ITALIJOS ÐVIESOS

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE! 7 VAKARIENËS!

ROMA - VATIKANAS - NEAPOLIS - POMPËJA - FLORENCIJA - SIENA - PIZA - MONTEKATINI - VENECIJA - SAN MARINAS - ROMA

1 DIENA. Skrydis á Romà. Atvykimas á Romà, senojo pasaulio sostinæ. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá Romoje. Laisvas laikas. Vakarienë. Vakare siûloma naktinë ekskursija po Romà (uþ papildomà mokestá). Gráþimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje.

Flavijø amfiteatru, senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas, Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis, Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija, gigantiðkas Tautos altorius, Trajano kolona, vaizduojanti imperatoriaus Trajano kovos su Dakija kelià, Trevi fontanas, Ispanijos aikðtë. Geriausiai iðsilaikæs antikinës Romos 2 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Ekskursija á maþiausià pasaulyje pastatas - Panteonas - „visø dievø ðventykla“. Laisvas laikas. valstybæ - Vatikanà. Lankymasis Vatikano muziejuose - viename Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje. ið didþiausiø pasaulyje meno lobynø (Rafaelio stancos - popieþiø apartamentai, Mikelandþelo freskos Siksto koplyèioje, kurioje 3 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Laisva diena Romoje arba uþ renkamas popieþius, Pinakoteka - popieþiðkoji paveikslø galerija papildomà mokestá organizuojama dienos ekskursija autobusu á ir kt.). Ðv. Petro bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia: Neapolá ir Pompëjà. Atvykimas á Neapolá, ásikûrusá Vezuvijaus Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, kalno papëdëje. Ekskursija po miesto centrà: Plebiscito aikðtë, popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilus bauginanti savo galybe Naujoji tvirtovë, Neapolio álankos bazilikos kupolas. Laisvas laikas. Apþvalginë ekskursija po Romà: pakrantëje dominuojantys karaliðkieji rûmai, XIX amþiaus Ðv. Marijos Madþiore bazilika - pirmoji baþnyèia Mergelei Marijai pabaigos prekybos centras - Umberto I galerija - pastatas, Vakarø pasaulyje, iðaugusi antikinës Junonos ðventyklos vietoje imituojantis metalo ir stiklo konstrukcijomis uþdengtà sankryþà. (unikalios V-XIII a. mozaikos, sakralios relikvijos ir t.t.), Iðvykimas á antikinæ Pompëjà, miestà - muziejø. Ekskursija didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus, dar vadinamas “Pompëja ðiandien ir prieð 2000 metø” paþintis su atkasta

Pompëjos dalimi, atskleidþianèia gyvenimo antikos laikais uþkulisius. Vëlai vakare gráþimas á Romà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Iðvykimas link Florencijos. Pakeliui sustojimas Toskanos provincijoje. Siûlome padegustuoti garsaus italiðkojo Chianti raudonojo vyno ir firminiø uþkandþiø. Laisvas laikas arba galimybë uþsisakyti apþvalginæ ekskursijà po Toskanos provincijos sostinæ Sienà, kurios istorinis centras átrauktas á UNESCO pasaulio ðedevrø sàraðà (uþ papildomà mokestá). Ekskursija po miestà pësèiomis: centrinë aikðtë, gotikiniai Visuomenës rûmai su 102 m. varpine, Gajos fontanas, katedra - viena puikiausiø gotikiniø katedrø Italijoje (N. Pizano sakykla, grindø inkrustacijos ir kt.). Yra galimybë (uþ papildomà mokestá) uþsisakyti ekskursijà á Pizà: lankymasis dermës ir harmonijos komplekse - Campo dei Miracoli (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, romaninë-gotikinë krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su atviromis romaninëmis arkadomis). Iðvykimas á nakvynës vietà (Montecatini kurorte arba Florencijoje - uþ priemokà). Nakvynë vieðbutyje

5 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Pageidaujantys gali uþsisakyti Uffizi galerijos arba Pitti rûmø aplankymà (uþ papildomà mokestá). Gráþimas á nakvynës vietà. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA:

.

þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: Kiekvienà sekmadiená.

.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • pasitikimas oro uoste, visi perveþimai pagal programà, grupinis perveþimas ið ir á oro uostà (jeigu atitinka skrydþiai), • 7 nakvynës 3* vieðbuèiuose su pusryèiais ir vakarienëmis (*arba tik su pusryèiais), • rusakalbio kelionës vadovo - gido paslaugos, • ekskursinë programa (3 val. paþintinë ekskursija po Romà, 3 val. ekskursija po Vatikano muziejø, 2 val. paþintinë ekskursija Florencijoje, 2 val. paþintinë ekskurija Venecijoje su Doþø rûmø aplankymu (bilietai neáskaièiuoti), San Marino aplankymas, • Chianti vyno degustacija. • kelionës dokumentø sutvarkymas. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • oro uosto mokesèiai, individualûs perveþimai ið ir á oro uostà, • bilietai á mokamus objektus, • arbatpinigiai gidams, vairuotojams,

115

• gërimai vakarieniø metu, • papildomos paslaugos. Mokamiems objektams turëti: ~ 150 EUR. Romos vieðbutyje atvykus mokamas Romos mokestis, kituose miestuose - 2-3 EUR asmeniui per dienà. PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, • á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama. Papildomø mokamø ekskursijø ir lankomø objektø kainos: • iðkilminga vakarienë Teatre Romoje (áskaièiuota mineralinis vanduo ir vynas) - 47 EUR; • naktinë ekskursija po Romà - 25 EUR; • Vatikano muziejus (áskaitant uþsakymo mokestá) - 21 EUR; • visos dienos ekskursija á Neapolá ir Pompëjà - 65 EUR; • ekskursija á Pizà - 30 EUR; • bilietai á Uffizi galerijà arba Pitti rûmus (áskaitant bilietus) - 27 EUR; • ekskursija á Sienà - 37 EUR; • plaukiojimas laivu po Venecijos kanalus - 15 EUR; plaukiojimas gondola - 25 EUR; • 1,5 val. ekskursija á Doþø rûmus (neáskaitant áëjimo bilieto) 14 EUR; • ausinukai visos kelionës metu - 14 EUR. .

.

6 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Kelionë link Venecijos. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë, baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, varpinë, buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras, Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai. Pageidaujantiems siûlomas plaukiojimas gondola po Venecijos kanalus (uþ papildomà mokestá) arba ekskursija á Doþø rûmus (uþ papildomà mokestá). Iðvykimas link nakvynës vietos (Rimini arba Bolonijos regione). Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Kelionë á seniausià ir maþiausià pasaulyje respublikà - San Marinà. Apþvalginë ekskursija nykðtukinës valstybës ant Titano kalno San Marino sostinëje: Valstybës rûmai, Laisvës aikðtë, Valstybës katedra, gynybinës tvirtovës, suvenyrø krautuvëlës. Laisvas laikas. Iðvykimas link Romos. Apgyvendinimas vieðbutyje. Laisvas laikas. Vakarienë. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Pusryèiai vieðbutyje. Perveþimas á Romos oro uostà. Atsisveikinimas. Skrydis á Lietuvà.

P.S. Turà galima rinktis be vakarieniø, tik su pusryèiais.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠÐBUÈIUOSE!

SICILIJA - SAULËS SALA

PALERMAS - ÈEFALU - TAORMINA - KATANIJA - ETNOS UGNIKALNIS - SIRAKÛZAI - NOTO - MODICA - RAGUSA - KALTADÞIRONE - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTAS - SELINUNTE - SEDÞESTA MONREALË - PALERMAS 1 DIENA (ðeðtadienis). Skrydis Vilnius - Palermas (su persëdimu graikø gynybinis átvirtinimas. Pietûs vietiniame restorane. Po pietø V a. pr. Kr. Sedþestos ðventyklà ir iðlikusius antikinio viename ið Europos miestø). Perveþimas á vieðbutá. iðvyka á Noto - tai nuostabus baroko architektûros miestas: teatro griuvësius. Iðvykimas á Palermo. Apgyvendinimas 4* Apgyvendinimas 4* vieðbutyje. Laisvas laikas. Vakarienë didngos baþnyèios, aikðtës ir áspûdinga Via Nicolosi gatvë. vieðbutyje. Vakarienë vieðbutyje. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. Kelionæ tæsiate link Modicos bei Ragusos. Modica - vienas vieðbutyje. vaizdingiausiø Sicilijos miestø, turtingas áþymiomis baþnyèiomis 2 DIENA (sekmadienis). Pusryèiai. Kelionë á Èefalu, þavingà 7 DIENA (penktadienis). Pusryèiai. Sicilijos sostinë - Palermas. (San Giorgio, San Pietro) bei nuostabiu panoraminiu vaizdu. pakrantës miestelá, buvusá þvejø kaimelá. Trumpa ekskursija po Apþvalginë ekskursija mieste: Naujieji vartai - renesansinis Ragusa - miestas padalintas á dvi dalis (aukðtutinæ ir þemutinæ), senamiestá: XII a. miesto katedra, arabø skalbykla ir kt. Vykstate á paminklas Karolio V apsilankymui Palerme, Karaliðkieji normanø kurios po 1693 m. þemës drebëjimo buvo atstatytos prabangiu Tirënø jûros miestelá Capo d'Orlando, pietûs. Kelionæ tæsiate rûmai; daugiau nei ðeðeto amþiø kûrinys - miesto katedra, su baroko stiliumi. Pagrindinëje miesto aikðtëje ásikurusioje jaukioje Taorminos link - geriausio Sicilijos kurorto prie Jonijos jûros. porfyro sarkofaguose besiilsinèiais normanø karaliais; Pretorijos uþeigoje degustuosite tipiðkus sicilietiðkus patiekalus. Atvykimas á Paþintis su senuoju Taorminos miestu: antikinis graikø teatras (III aikðtë su monumentaliu manieristiniu fontanu; San Cataldo 4* vieðbutá. Laisvas laikas. Vakarienë vieðbutyje. Nakvynë a. pr. Kr); ávairiø stiliø XIII - XVII a. katedra; Korvajos rûmai, kur ðventovë - XII a. islamo ir normanø stiliø miðinys. Atvykimas á vieðbutyje. posëdþiaudavæs Sicilijos parlamentas. Pasivaikðèiosite nedidelá miestelá ðalia Palermo - Monrealæ: paþintis su siauromis gatvelëmis. Iðvykimas á Katanijà - antrà pagal dydá 5 DIENA (treèiadienis). Pusryèiai. Kelionë á Kaltadþironæ, kuri nuostabiausia Italijoje normanine Santa Maria La Nuova katedra Sicilijos miestà. Apgyvendinimas 4* vieðbutyje. Laisvas laikas. garsëja savo keramikos dirbiniais. Miesto simbolis ir (1174 m.). Èia puikiai dera gotikinës langø rozetës ir smailiaarkiai pasididþiavimas - Santa Maria del Monte 142 pakopø laiptai, kuriø arabiðki langeliai, XII - XIIIa. mozaikos Biblijos temomis ir Vakarienë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. kiekvienà puoðia skirtingas rankø darbo ornamentas. Aplankote puoðniausias bei turtingiausias ið visø romaniðkøjø katedrø 3 DIENA (pirmadienis). Pusryèiai. Esant geroms oro sàlygoms, vienà ið daugybës Kaltadþironës keramikos dirbtuviø, kur vidinis kiemas. Gráþimas á Palermo 4* vieðbutá. Pietûs. Po pietø kelionë prie Etnos ugnikalnio - aukðèiausio Europos ir vieno pamatote, kaip gimsta autentiðki dirbiniai. Aplankote netoli Piazza laisvas laikas Palerme. Vakarienë vieðbutyje. Nakvynë didþiausio pasaulyje veikianèio ugnikalnio, kurio aukðtis nuolat Armerina miestelio esanèià *Romënø Vilà, spëjama, kadaise vieðbutyje. kinta. Ugnikalná romënai laikë Vulkano (ugnies dievo) kalve. Ðá priklausiusià turtingam patricijui. Kadaise buvusi prabangi vila yra Sicilijos pasididþiavimà iki pavasario puoðia „sniego kepurë“. 8 DIENA (ðeðtadienis). Pusryèiai. Perveþimas á oro uostà. vienas didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø tokio pobûdþio antikos Esant galimybei, keltuvu ir visureigiais pasikeliate iki ugnikalnio Skrydis Palermas - Vilnius (su persëdimu viename ið Europos statiniø. Pietûs vietiniame restorane. Kelionë á Agrigentà. kraterio, kur pasijauèiate lyg iðsilaipinæ mënulyje: lavos ir pelenø miestø). Lankotës áspûdingiausiame Sicilijoje antikinës architektûros laukai, alsuojantys krateriai... Pietûs Etnos ugnikalnio ðlaite komplekse - Ðventyklø slënyje: Heros ðventykla su iðlikusiu ásikûrusioje kavinëje, degustuojant vietos vynus. Gráþimas á aukojimo altoriumi; didinga Dzeuso ðventykla, garsëjusi visame Katanijà. Ðiame mieste galima pamatyti itin vaizdingø graikø pasaulyje; puikiai iðlikusi Santarvës ðventykla, kadangi VI barokiniø pastatø ið sustingusios lavos. Ið Piazza del Duomo a. buvo paversta krikðèioniø baþnyèia; dar senesnë Heraklio aikðtës, kurioje stovi lavinis dramblys „Liotru“ (Katanijos simbolis), ðventykla ir kiti sanktuarijai. Vakarienë. Po vakarienës siûloma neðantis egiptietiðkà obeliskà, matyti dramatiðkas Etnos kalno paþvelgti á apðviestà ðventyklø slëná nuo panoraminës aikðtelës. vaizdas. Trumpa ekskursija po miestà: romaniðkas amfiteatras, Atvykimas á 4* vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. Operos namai, Universitetas bei Biscari rûmai. Iðvykimas á 4* vieðbutá. Vakarienë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA (ketvirtadienis). Pusryèiai. Iðvykimas á Selinunte. Ðio miesto griuvësiai - vienas reikðmingiausiø Sicilijos istoriniø 4 DIENA (antradienis). Pusryèiai. Iðvykimas á Sirakûzus - vienà paminklø. Antikinis pavadinimas „Selinus“ kildimanas ið laukinio garsiausiø antikinës kultûros centrø, galingiausià senovës graikø saliero, kuris vis dar èia auga. Selinunte - tai archeologinis parkas uþjûrio kolonijà. Bûtent ðiame mieste III a. pr. Kr. matematikas Vidurþemio jûros teritorijoje su ðventyklomis ir akropoliu. Iki ðiol Archimedas atrado pagrindiná hidrostatiná dësná ir nuogas iðbëgo á aplink akropolá galima pamatyti sienø átvirtinimus. Po ekskursijos gatvæ, ðaukdamas “Eureka”. Apþvalginë ekskursija: miesto sustojimas vietinëje uþeigoje degustuoti garsiausius Sicilijos katedros aikðtë; archeologinis parkas su gerai iðlikusiu kalvos vynus bei alyvuoges. Pietûs. Iðvykstate Sedþestos link. ðlaite iðkaltu graikø teatru (V a. pr. Kr.), Rojaus latomija su Aplankote áspûdingà ant atokios kalvos iðkylanèià nebaigtà statyti Dionisijaus ausimi. Eurialo pilis - svarbiausias iðlikæs senovës JUNGTINË GRUPË. GARANTUOTAS IÐVYKIMAS NET 1 KELIAUTOJUI!

KELIONËS KAINA:

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: Kiekvienà ðeðtadiená. Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: • visi perveþimai pagal programà; • 7 nakvynës 4* vieðbuèiuose su pusryèiais, pietumis ir vakarienëmis; • angliðkai, rusiðkai kalbanèio gido paslaugos; • vietiniø gidø paslaugos; • ekskursinë programa; • atvykimo gërimas; • vyno degustacija; • tipiðkø Sicilijos produktø (vyno, ðokolado, sausainiø)

degustacija Ragusoje; • kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: • tarptautiniø skrydþiø bilietai, • oro uosto mokesèiai, • individualûs perveþimai ið ir á oro uostà, • pasitikimas oro uoste, • arbatpinigiai gidams, vairuotojams, gërimai vakarieniø metu, papildomos paslaugos, • bilietai á mokamus objektus ~ 70 EURØ. PASTABOS: • objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, • Á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

116


GRÛDA ir vël kvieèia savo keliautojus á pasaulio kraðtà... EKSPEDICIJOS. TOLIMI KRAÖTAI SU GRÚDA 2013 ÐIAURËS, VIDURIO IR PIETØ AMERIKA. KARIBAI. GRÛDOS kelionës su grupe ir profesionaliu kelionës vadovu ið Lietuvos.

Grupës vadovë - N. Lûþienë.

21d.

2013 03 09 (100% iðvykimas)*; 2013 04 10; 11 05

nuo 11 999 Lt

VAKARØ PRERIJOS IR PRAÐMATNIOJI

22d.

2013 05 27; 09 09

nuo 16 999 Lt

JAV - DU VANDENYNAI

21d.

2013 09 09

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

JAV RYTINË PAKRANTË

14d.

2013 07 30

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Programa ruoðiama.

14d. ir 21d.

2013 06 04; 07 30

nuo 16 299 Lt (su kruizu)

Ekspedicinë kelionë!

19d.

2013 06 14; 08 09

nuo 19 499 Lt (su kruizu)

13d.

2013 03 11; 04 08; 09 10; 10 15; 11 19

nuo 6 890 Lt nuo 6 890 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO VIDURIO AMERIKÀ Meksika - Gvatemala - Hondûras - Belizas

DIDYSIS GRÛDOS TURAS: JAV - LAUKINIØ RAMIOJO VANDENYNO PAKRANTË

DIDYSIS GRÛDOS TURAS: VISA KANADA -

ALIASKA (kruizas)

ALIASKA IKI ARKTIES VANDENYNO (su kruizu) DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO KUBÀ

Puikiai ávertinta kelionë! Super ekskliuzyvas!

Puikiai ávertinta kelionë! Programa ruoðiama.

Naujiena!

Ekspedicinë kelionë!

KLASIKINË KUBA

12d.

DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO PERU - BOLIVIJÀ

20d.

2013 04 12; 05 10; 08 09; 10 03; 11 08

nuo 13 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

20-26d. 14-19d.

2013 10 20; arba 2014 01 21

nuo 19 999 Lt nuo 16 999 Lt

Iðankstinë registracija! Puikiai ávertinta kelionë! Ekspedicinë kelionë!

16-21d.

2013 11 mën. arba 2014 01-04 mën.

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Ekspedicinë kelionë!

DIDÞIOJI GRÛDOS EKSPEDICIJA PO PIETØ

AMERIKÀ IR OKEANIJÀ

Argentina - Èilë - Ugnies þemë - Urugvajus Brazilija -Patagonija - Velykø sala

DIDÞIOJI GRÛDOS EKSPEDICIJA

PO BRAZILIJÀ IR AMAZONËS DÞIUNGLES

Naujiena!

2012 09 24 - 10 15 Didþioji GRÛDOS ekspedicija: JAV - Laukiniø Vakarø prerijos...

Mirties slënis - JAV, Nevada 117

Daugiau kelioniø programø www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai


GRÛDA ir vël kvieèia savo keliautojus á pasaulio kraðtà... EKSPEDICIJOS. TOLIMI KRAÖTAI SU GRÚDA 2013 AFRIKA

GRÛDOS kelionës su grupe ir profesionaliu kelionës vadovu ið Lietuvos. www.gruda.lt/ keliones/ tolimi-krastai

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Naujiena!

www.gruda.lt/ MADAGASKARAS - PIETØ AFRIKOS keliones/ RESPUBLIKA - REUNIONAS (su poilsiu Mauricijuje) tolimi-krastai

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Super ekskliuzyvas!

DIDYSIS GRÛDOS SAFARIS PO PIETØ AFRIKÀ PAR - Namibija - Botsvana - Zambija

23d.

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

nuo 15 449 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

NUOTYKIØ SAFARIS PO RYTØ AFRIKÀ: KENIJA - TANZANIJA

13d.

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

nuo 11 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

PIETØ AFRIKOS RESPUBLIKA - SVAZILANDAS

19d.

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

nuo 13 899 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

GRÛDOS DIDÞIOJI EKSPEDICIJA Á ETIOPIJÀ istorija, kultûra, gamta.

Naujiena!

INDIVIDUALIEMS KELIAUTOJAMS. KOPIMAS Á KILIMANDÞARÀ MACHAME MARÐRUTU Safaris po Kenijos - Tanzanijos nacionalinius parkus.

17d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

Pagal uþklausimà.

Puikiai ávertinta kelionë!

KENIJA - TANZANIJA

11d.

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Pagal uþklausimà.

Puikiai ávertinta kelionë!

EUROPA, ARTIMIEJI RYTAI, KAUKAZAS

GRÛDOS kelionës su grupe ir profesionaliu kelionës vadovu ið Lietuvos. ISLANDIJA - LEDO IR UGNIES ÞEMË. GRENLANDIJA

11d.

2013 06 24; 07 06; 08 06;

nuo 7 499 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

9d - 12d.

2013 03 11; 04 23; 05 19; 09 08; 10 25; 11 19;

nuo 4 299 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

IZRAELIS - JORDANIJA

12d.

2013 03 11; 04 23; 05 19; 09 08; 10 25; 11 19;

nuo 5 299 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

IRANAS

12d.

2013 04 21; 05 05; 09 22; 10 06; 11 03

nuo 7 599 Lt

Super ekskliuzyvas! Puikiai ávertinta kelionë!

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Naujiena!

2013 04 22; 05 20; 06 17; 07 15; 08 12; 09 16

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Naujiena!

IZRAELIS - ÐVENTOJI ÞEMË (4 programos)

JUNGTINIAI ARABØ EMYRATAI IR OMANAS GRUZIJA GRUZIJA - ARMËNIJA GRUZIJA - ARMËNIJA - AZERBAIDÞANAS

www.gruda.lt/ keliones/ tolimi-krastai www.gruda.lt/ keliones/ tolimi-krastai

JUNGTINËS KELIONËS. Individualûs keliautojai prijungiami prie rusakalbës arba anglakalbës grupës. Iðvykimas garantuotas net 1 keliautojui. NUOSTABIOJI ISLANDIJA (Ledinë Grenlandija)

8d.

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

nuo 7 889 Lt

Daugiau kelioniø programø www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

Puikus pasiûlymas!

118


GRÛDA ir vël kvieèia savo keliautojus á pasaulio kraðtà... EKSPEDICIJOS. TOLIMI KRAÖTAI SU GRÚDA 2013 AZIJA

GRÛDOS kelionës su grupe ir profesionaliu kelionës vadovu ið Lietuvos.

SPALVINGOJI INDIJOS MOZAIKA (3 programos)

14d.

2013 02 09, 16, 23; 03 02, 09, 16, 23; 04 06, 13, 20; 05 11; 09 14; 10 19; 11 16

nuo 3 333 Lt

Naujiena! Be tarptautiniø skrydþiø bilieto kainos.

INDIJOS EKSPRESAS

17d.

2013 02 09; 03 09, 23; 04 13; 05 11; 09 14; 10 05, 19; 11 02, 16

nuo 5 999 Lt

INDIJA - NEPALAS

14d.

2013 04 12; 05 10; 09 14; 10 19; 11 16

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Puikiai ávertinta kelionë! Be tarptautiniø skrydþiø bilieto kainos.

DIDÞIOJI KINIJA KLASIKINIS TURAS PO KINIJÀ

14d. 12d.

KINIJA SU KRUIZU JANGDZËS UPE (2 programos)

14d. 16d.

2013 03 25; 04 15; 05 13, 27; 06 10; 08 15; 09 23; 10 14; 11 04

nuo 3 849 Lt nuo 4 649 Lt

KINIJA… LYG PERLAS ANT ÐILKO (2 programos) *su kruizu Jangdzës upe ir Geltonaisiais kalnais

16d. 17d.*

2013 03 25; 04 15, 13; 08 15; 09 23; 10 14

nuo 5 999 Lt nuo 6 199 Lt

ÞVILGSNIS Á KINIJÀ NUO GELTONØJØ KALNØ VIRÐÛNËS (2 programos)

13d. 15d.

2013 03 25; 04 15, 13; 08 15; 09 23, 10 14

nuo 3 977 Lt nuo 4 399 Lt

KINIJA - TIBETAS KINIJA - HONKONGAS - TIBETAS

13d. 15d.

2013 03 25; 04 15; 05 13; 08 15; 09 23; 10 14

nuo 9 499 Lt nuo 10 599 Lt

Puikus pasiûlymas!

TIBETAS - NEPALAS Galimybë prijungti iðvykà á Butanà

14d.

2013 04 12, 05 10, 09 03, 10 01

Naujiena!

TIBETAS - NEPALAS - BUTANAS

19d.

2013 04 12; 05 10; 09 03; 10 01; 2014 04 05

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai nuo 13 899 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

nuo 9 999 Lt

Puikiai ávertintos kelionës!

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Puikiai ávertinta kelionë!

TIBETAS - NEPALAS - INDIJA (4 programos) JAPONIJA DIDYSIS GRÛDOS TURAS Á PIETØ KORËJÀ IR JAPONIJÀ PIETØ KORËJA INDOKINIJOS ÐIRDIS - VIETNAMAS IR KAMBODÞA

2013 04 12; 09 03; 10 01; 2014 04 05

12d.

2013 05 10; 07 12; 09 14; 10 04

www.gruda.lt/ keliones/ tolimi-krastai www.gruda.lt/ keliones/ tolimi-krastai 17d. 17d.

VISAS VIETNAMAS (2 programos) VIETNAMO MOZAIKA (2 programos)

14d. 15d.

ÐRI LANKA SU POILSIU kurorte prie Indijos vandenyno ÐRI LANKA SU POILSIU MALDYVUOSE

13d. 14d.

GRÛDOS TURAS PO FILIPINUS - TÛKSTANÈIO SALØ VALSTYBÆ (su poilsiu) GRÛDOS EKSPEDICIJA Á LAOSÀ IR MIANMARÀ UZBEKIJA

119

20d. - 29d.

VIETNAMAS IR KAMBODÞA

DIDÞIOJI GRÛDOS EKSPEDICIJA Á INDONEZIJÀ VAKARØ PAPUA (su poilsiu Balio saloje)

2013 03 25; 04 15; 05 13, 27; 06 10; 08 15; 09 23; 10 14; 11 04

nuo 6 199 Lt nuo 5 005 Lt

Naujiena! Puikiai ávertinta kelionë! Populiari kelionë. Be tarptautiniø skrydþiø bilieto kainos. Populiari kelionë. Be tarptautiniø skrydþiø bilieto kainos. Be tarptautiniø skrydþiø bilieto kainos.

2013 05 10; 07 12; 09 14; 10 04

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Naujiena!

2013 05 10; 07 12; 09 14; 10 04

nuo 7 899 Lt

Naujiena!

Daugiau datø: www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

nuo 10 399 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Super ekskliuzyvas.

Daugiau datø: www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

nuo 6 698 Lt

Paþintinis turas su poilsiu Phan Thiet kurorte prie P.Kinijos jûros!

nuo 3 319 Lt nuo 4 119 Lt

Be tarptautiniø skrydþiø bilieto kainos.

nuo 5 300 Lt nuo 6 700 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Naujiena!

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Naujiena!

2013 03 23; 04 06

2013 02 23; 03 23; 04 06

2013 02 02, 09, 16, 23; 03 02, 09, 11, 16, 23, 30; 04 06, 13, 20, 27; 05 04

Daugiau datø: www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

2013 02 03, 17; 03 09, 03 24; 04 14; 05 12; 06 16; 07 14; 08 18; 09 15; 10 12; 11 10

www.gruda.lt/ 2013 05 25; 07 06; 08 03; 09 14 keliones/ tolimi-krastai www.gruda.lt/ www.gruda.lt/keliones/ keliones/ tolimi-krastai tolimi-krastai www.gruda.lt/ 2013 11 mën. keliones/ tolimi-krastai www.gruda.lt/ www.gruda.lt/keliones/ keliones/ tolimi-krastai tolimi-krastai

www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai www.gruda.lt/keliones/ tolimi-krastai

Daugiau kelioniø programø www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

Naujiena! Naujiena!


GRÛDA ir vël kvieèia savo keliautojus á pasaulio kraðtà... EKSPEDICIJOS. TOLIMI KRAÖTAI SU GRÚDA 2013 AZIJA

GRÛDOS kelionës su grupe ir profesionaliu kelionës vadovu ið Lietuvos. JUNGTINËS KELIONËS. Individualûs keliautojai prijungiami prie rusakalbës arba anglakalbës grupës. Iðvykimas garantuotas net 1 keliautojui.

PAÞINTINIS TURAS PO TAILANDÀ SU POILSIU

13d. 15d. 16d. 17d.

PAÞINTINIS TURAS PO TAILANDÀ IR KAMBODÞÀ SU POILSIU DIDYSIS TURAS PO TAILANDÀ IKI CHANG RAI

15d. 15d.

2013 02 06, 08, 18, 27; 03 01, 03, 08, 11, 17, 22; 04 22, 05 29

Daugiau datø: www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

2013 02 06, 08, 18; 03 03, 08, 11, 22

Daugiau datø: www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

nuo 4 189 Lt nuo 4 349 Lt nuo 4 449 Lt nuo 5 859 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

nuo 4 619 Lt nuo 5 859 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

P.S Puikûs pasiûlymai prijungiant prie rusakalbiø arba anglakalbiø grupiø arba keliauti individualiai á Kinijà, Vietnamà-Kambodþà, Ðri Lankà, Indijà, Nepalà etc.

OKEANIJA

GRÛDOS kelionës su grupe ir profesionaliu kelionës vadovu ið Lietuvos. TRUKME DIDYSIS GRÛDOS TURAS: AUSTRALIJA N.ZELANDIJA

26d.

2013 11 05; 2014 02 18

nuo 27 999 Lt

Naujiena!

AUSTRALIJA

16d.

2013 11 05; 2014 02 18

nuo 20 999 Lt

Naujiena!

DIDÞIOJI GRÛDOS EKSPEDICIJA PO AUSTRALIJÀ IR TASMANIJÀ (Kruizas laivu po Didijá barjeriná rifà)

19d.

2013 11 05; 2014 02 18

nuo 24 499 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Super ekskliuzyvas!

DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO N.ZELANDIJÀ IR FIDÞIO SALAS

19d. 21d.

2013 11 05; 2014 02 18

nuo 16 399 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Super ekskliuzyvas!

TOLIMI KRAÐTAI. POILSIO KELIONËS (pagal pageidavimà, esant vietø skrydþiuose) Su tarptautiniais kelioniø operatoriais: TUI, MEIER'S, DERTOUR, THOMAS COOK, ECCO HOLIDAY, ITAKA ir kt. Skrydþiai á/ið Vokietijos, Lenkijos miestø, Londono, Amsterdamo. 7-14 dienø poilsis Indijos vandenyno salose: MALDYVAI, SEIÐELIAI, MAURICIJUS (REUNIONAS), ZANZIBARAS, MOMBASA. 7-14 dienø poilsis Karibuose: VARADERAS, COYO COCO, HOLGVINAS (KUBA). PUNTA CANA, PUERTO PLATA (DOMINIKOS RESPUBLIKA), MONTEGO BAY, PORTO ANTONIO (JAMAIKA), AKAPULKAS, KANKUNAS (MEKSIKA). KRUIZAI: Kruizai po visà pasaulá: Aliaska, Bahamai, Karibai, Havajai, Europa, Kanada, Argentina, Australija, JAE, Kinija. Daugiau kelioniø programø www.gruda.lt/keliones/tolimi-krastai

120


VYKSTAME LËKTUVU, AUTOBUSU, MIKROAUTOBUSU

www.gruda.lt

u a j e m a j ë n i d i l s s e M ! à n o z e s á j à 23

?IEMOS POILSIS IR SLIDINËJIMAS KALNUOSE SLIDININKAMS • JAUNIMUI • ÐEIMOMS • NUOTYKIØ IEÐKOTOJAMS

SLOVAKIJA

Slidinëjimo centrai: Chopok - Jasna, Ðtrebske Pleso, Staryj Smokovec, Tatranska Lomnica.

ÈEKIJA

TAI JAU IÐBANDYTA! • Sezono atidarymas Italijos Dolomitø Alpëse gruodþio pradþioje ypaè þemomis kainomis.

• Sujunkite du slidinëjimo kurortus - kvieèiame á Èervinijà ir Cermatà! • Jau 14 -tàjá kartà sezono uþdarymas Alpëse kovo mënesá.

ITALIJOS ALPËS

Slidinëjimo centrai: Alta Badia,

Slidinëjimo centras: Ðpindleruv Mlyn.

Marmolada-Arabba, Cortina d’Ampezzo,

AUSTRIJOS ALPËS

Breul-Cervinia, Val di Fassa.

Slidinëjimo centrai: Zell am See, Kaprun, Zillertal,

Madonna di Campiglio, Livigno,

PRANCÛZIJOS ALPËS

Slidinëjimo centrai: Les Trois Vallees,

Alpe d’Huez, Chamonix Mont-Blanc, Meqeve,

La Plaqne, Val d’Isere, Tignes, Les Deux Alpes.

ANDORA

Kitzbuhel, Saalbach Hinterglemm, Lech, Zurs,

ÐVEICARIJOS ALPËS

Slidinëjimo centrai: Encamp, Ordino - Arclis,

Salzburger Sportwelt Amade.

Saas Tal, Davos, St. Moritz.

Pas de la casa/Grau roig.

Ischgl, Bad Gastein, St. Anton, Solden,

Slidinëjimo centrai: Zermatt, Saas Fee,

Pal - Arinsal, Sodeu - El Torter,

SUTIKITE NAUJUOSIUS METUS KALNUOSE SU GRÛDA Jûsø laukia lauþas, varþybos, prizai, ðokiai, naujokø krikðtynos.

Teikiame kvalifikuotø instruktoriø paslaugas.

UÞSAKOME vieðbuèius, pensionus, namelius visuose Europos slidinëjimo centruose

TIESIOGINIAI UÞSAKOMIEJI SKRYDÞIAI IÐ VILNIAUS Á GERIAUSIUS AUSTRIJOS, ITALIJOS SLIDINËJIMO KURORTUS

NAUJØJØ METØ SUTIKIMAS

Laplandijoje (12.29 - 01.03) Budapeðte (12.29 - 01.02) Rygoje (12.31 - 01.01) Baltijos kruize (12.29 - 01.02) Prahoje (12.29 - 01.02) Romoje (12.27 - 01.01) Taline (12.30 - 01.01) Krokuvoje (12.30 - 01.01) Berlyne (12.30 - 01.01)

121

Vienoje (12.30 - 01.02) Paryþiuje (12.27 - 01.03) Londone (12.27 - 01.02)

Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Maršðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


•Vieðbuèiai. Keltø bilietai. Draudimas. •Gidai. Informacija keliautojams. •Lëktuvø bilietai. Kelionës lëktuvu. •Tolimi kraðtai. Ekspedicijos. •Verslo kelionës. •Þiemos poilsis ir slidinëjimas. •Aktyvus vasaros poilsis kalnuose. •Jaunimo stovyklos Lietuvoje ir uþsienyje. •Ekskursijos po Lietuvà ir baltø þemes (50 marðrutø). •Sveèiø priëmimas Lietuvoje. •Specializuotos kelionës pedagogams.

AUTOBUSØ NUOMA KELIONËMS Á UÞSIENÁ IR PO LIETUVÀ

VILNIUS M.K.Èiurlionio g. 9/2-12 Tel: (8-5) 215 00 77, 215 02 10 Faksas (8-5) 233 52 19 El. paðtas: vilnius@gruda.lt

KAUNAS K.Donelaièio g. 48/A.Mickevièiaus g. 50 Tel.: (8-37) 32 44 54, 32 44 60 Faksas (8-37) 32 44 56 El. paðtas: kaunas@gruda.lt

KLAIPËDA S.Daukanto/S.Ðimkaus g. 4/18 Tel.: (8-46) 31 17 43 Tel./faksas (8-46) 31 44 47 El. paðtas: klaipeda@gruda.lt

PANEVËÞYS Respublikos g. 8-1 Tel./faksas (8-45) 43 73 31 El. paðtas: panevezys@gruda.lt

MAÞEIKIAI Naftininkø g. 8-2 Tel./faksas (8-443) 25 300 El. paðtas: mazeikiai@gruda.lt

ÐIAULIAI SMARAGDAS TRAVEL Tilþës g. 109 Tel.: (8-41) 42 18 74 PARALELË Varpo g. 25 Tel.: (8-41) 50 07 77

www.gruda.lt Kataloge pateikiama 2012 12 17 dienos informacija. Marðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

KELIONIØ CENTRAS Vilniaus g. 233 Tel.: (8-41) 39 95 44 NIJOLËS KELIONIØ AGENTÛRA Stoties g. 12 Tel.: (8-41) 43 77 66

Profile for Kauno Grūda

2013m. Grūdos kelionių katalogas  

#keliones #turizmas #gruda

2013m. Grūdos kelionių katalogas  

#keliones #turizmas #gruda

Profile for kaunogrda
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded