__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PAZINK PASAULÁ SU GRÛDA

sis

-ta

20

2011

Kelionës


TURINYS............................................................................................................................ 2 NUOLAIDOS...................................................................................................................... 3 POILSIO IR PAÞINTINËS KELIONËS LËKTUVU...................................................... SAVAITGALIAI EUROPOS SOSTINËSE....................................................................4 POILSIS PRIE JÛROS (poilsinës – paþintinës) ......................................................... LYG PAVEIKSLËLIS GRAÞI DALMATIJA ........................................................................5 - 7 PALEI ADRIJOS JÛRA , NEATRASTØ KALNØ LINK ..........................................................8 CENTRINËS KROATIJOS RIVJERA Naujiena.....................................................................9 ÐIAURËS KROATIJA...........................................................................................................10 KUR SUSITINKA JÛRA IR KALNAI (Juodkalnija)...............................................................12 ISPANIJA – ÐVEICARIJA – PRANCÛZIJOS RIVJERA.......................................................22 ITALIJA – POILSIS KÛNUI IR DVASIAI...............................................................................23

POILSIS KALNUOSE........................................................................................................ AUSTRIJOS ALPËS............................................................................................................31 AUSTRIJOS IR ITALIJOS ALPËS.......................................................................................32 SLOVËNIJOS ALPËS.........................................................................................................33 SLOVËNIJOS IR AUSTRIJOS ALPËS................................................................................34 SLOVAKIJOS TATRAI ..................................................................................................61 - 62 LENKIJOS IR SLOVAKIJOS TATRAI Naujiena..................................................................63 ÈEKIJOS KALNAI, PILYS, MIESTAI...................................................................................65 ÈEKIJOS KALNAI...............................................................................................................66

KELIONIØ GURMANAMS ........................................................................................... LOFOTENØ SALØ MAGIJA................................................................................................13 OLIMPINË GRAIKIJA..........................................................................................................17 KLASIKINË GRAIKIJA........................................................................................................18 DIDÞIOJI TURKIJA.............................................................................................................19 PORTUGALIJA – ISPANIJA – MAROKAS..........................................................................20 ISPANIJA IKI GIBRALTARO................................................................................................21 SICILIJA, MALTA IR ITALIJA Naujiena............................................................................... 27 KORSIKA, SARDINIJA IR VIDURIO ITALIJA......................................................................28 ANGLIJA – VELSAS – ÐKOTIJA........................................................................................36 ÐVEICARIJA, PRANCÛZIJOS RIVJERA, MONBLANAS, BAVARIJOS ALPËS ................37 ALPIØ KALNØ MAGIJA......................................................................................................38 DIDYSIS BALKANØ TURAS...............................................................................................11 PROVANSO KERAI Naujiena.............................................................................................43 GURMANIÐKOJI PRANCÛZIJA Naujiena..........................................................................44

LENKIJA – SLOVAKIJA – AUSTRIJA.................................................................................55 BUDAPEÐTAS IR ÞYDROJO DUNOJAUS VINGIS...........................................................56 VENGRIJA – TAI ÈARDAÐO ÐALIS, LAÐAS KVAPNAUS TOKAJAUS.............................56 KROKUVA – TATRØ KALNAI – BUDAPEÐTAS..................................................................57 VENGRIJA: SAULËTASIS BALATONAS IR ËGERIO ÞVAIGÞDËS ..................................58 SANKT PETERBURGAS....................................................................................................79 BAVARIJA – TIROLIS .........................................................................................................30 ROMANTIÐKOSIOS VOKIETIJOS KELIAIS......................................................................30 PRAHA – KARLOVY VARAI...............................................................................................69 KROKUVA – KARLOVY VARAI – PRAHA..........................................................................70

KELIONËS VISAI ÐEIMAI.............................................................................................. GRACAS – GARDALENDAS – VENECIJA – VIENA.........................................................47 EUROPOS VAIKØ PRAMOGØ PARKAI.............................................................................48 VOKIETIJOS PRAMOGØ PARKAI – I................................................................................49 VOKIETIJOS PRAMOGØ PARKAI – II...............................................................................50 VOKIETIJOS IR DANIJOS PRAMOGØ PARKAI.................................................................50

SAVAITGALIO KELIONËS.............................................................................................. SAKSONIJOS ÐVEICARIJA – DREZDENAS.....................................................................59 BERLYNAS – DREZDENAS .............................................................................................60 BERLYNAS – KVEDLINBURGAS......................................................................................60 ÈEKIJOS GAMTOS STEBUKLAI.......................................................................................67 SAVAITGALIS SLOVAKIJOS KALNUOSE.........................................................................68 TATRØ KALNAI – KROKUVA..............................................................................................71 ZAKOPANË – VELIÈKA – KROKUVA.................................................................................71 KROKUVA – VARÐUVA......................................................................................................72 OSVENCIMAS – KROKUVA...............................................................................................72 DIDINGOJI LENKIJA.........................................................................................................73 GDANSKAS....................................................................................................................... 74 SENOJOJE AISÈIØ ÞEMËJE............................................................................................74 ROMANTIÐKOSIOS LIETUVOS DIDIKØ PILYS BALTARUSIJOJE...................................73 ARTIMOJE, BET KITOKIOJE ESTIJOJE ..........................................................................80 ESTIJOS SALØ GROÞIS IR SENASIS TALINAS...............................................................80 LATVIJOS PILYS – TARTU – TALINAS..............................................................................81 PASLAPTINGOJI SAREMA IR SENASIS TALINAS ...........................................................81 DVI BALTIJOS SOSTINËS..................................................................................................81 LEGENDINËS LATVIJOS PILYS IR RÛMAI.......................................................................82 LATVIJOS VENECIJA........................................................................................................82 KURÞEMËS KELIAIS.........................................................................................................82

KELIONËS KARTÀ METUOSE......................................................................................

GRÛDOS POILSINËS IR PAÞINTINËS KELIONËS LËKTUVU...........................

OLANDIJA – GËLIØ IR VËJO MALÛNØ ÐALIS..................................................................64 Á LAPLANDIJÀ PAS KALËDØ SENELÁ................................................................................83

AIRIJA Naujiena................................................................................................................85 ANGLIJA – VELSAS – ÐKOTIJA Naujiena........................................................................85 PORTUGALIJA Naujiena...................................................................................................86 ISPANIJA Naujiena............................................................................................................86 OLIMPINË GRAIKIJA Naujiena..........................................................................................87 KLASIKINË GRAIKIJA Naujiena.........................................................................................87 TURKIJA Naujiena..............................................................................................................88 KORSIKA – SARDINIJA Naujiena......................................................................................88 ITALIJA Naujiena................................................................................................................89 SICILIJA Naujiena..............................................................................................................89 PROVANSO KERAI Naujiena............................................................................................90 PARYÞIUS – LUAROS SLËNIO PILYS Naujiena...............................................................90

KELIONËS LAIVAIS......................................................................................................... DIDINGOS ISTORIJOS IR GAMTOS KRAÐTAS...............................................................75 DIDYSIS BALTIJOS KRUIZAS...........................................................................................76 MAÞASIS BALTIJOS KRUIZAS..........................................................................................77 ROMANTIÐKAS KRUIZAS BALTIJOS JÛRA.....................................................................77 ATRASK VIKINGØ SALÀ – GOTLANDÀ Naujiena.............................................................78

PAÞINTINËS KELIONËS................................................................................................. NORVEGIJA – ÐVEDIJA – DANIJA....................................................................................14 NORVEGIJA – ÐVEDIJA....................................................................................................15 NORVEGIJA....................................................................................................................... 16 ITALIJA. VISI KELIAI VEDA Á ROMÀ..................................................................................24 KLASIKINË ITALIJA............................................................................................................25 VENECIJOS LAGÛNO GROÞIS.........................................................................................26 ÐIAURËS ITALIJA...............................................................................................................29 ANGLIJA............................................................................................................................. 35 ÐVEICARIJA – DIEVIÐKO GROÞIO ÐALIS........................................................................39 ÐVEICARIJA – ÞEMËS LOPINËLIS ARÈIAUSIAI DANGAUS............................................40 PRANCÛZIJOS MENO IR ISTORIJOS PERLAI – LUAROS SLËNIO PILYS Naujiena.......41 PRANCÛZIJA: NORMANDIJA, BRETANË..........................................................................42 PARYÞIUS – BENILIUKSAS...............................................................................................45 PARYÞIUS.......................................................................................................................... 46 KLASIKINË AUSTRIJA IR PIETØ ÈEKIJA.........................................................................51 MORAVIJA – BOHEMIJA – PRAHA...................................................................................52 VIENA – BUDAPEÐTAS.....................................................................................................53 PRAHA – VIENA – BUDAPEÐTAS.....................................................................................54 LENKIJA – ÈEKIJA – AUSTRIJA........................................................................................55

KELIONËS KOLEKTYVAMS.......................................................................................84 TOLIMI KRAÐTAI.......................................................................................................91-92 AUTOBUSO NUOMA ..............................................................................................93-94 SUTARTIS – PATARIMAI........................................................................................95-96 SLIDINËJIMAS................................................................................................................97

GRÛDOS BIURUOSE PARDUODAMOS VISØ LIETUVOS IR UÞSIENIO TUROPERATORIØ POILSIO ir PAÞINTINËS KELIONËS LËKTUVU • Keliones galima pirkti iðsimokëtinai • Paskutinës minutës ir specialius pasiûlymus rasite www.gruda.lt


KELIONIØ NUOLAIDOS VYKSTANTIEMS AUTOBUSU:

3


VASARA 2011

Poilsinës ir pažintinës kelionës lëktuvu

TIESIOGINIAI SKRYDÞIAI IÐ VILNIAUS TURKIJA Antalija Marmaris Fetija Bodrumas Kuðadasis GRAIKIJA Kreta Santorinas Rodas ISPANIJA Kosta Brava Kosta Dorada Kosta Del Solis Maljorka BULGARIJA TUNISAS EGIPTAS KIPRAS ITALIJA - SICILIJA PORTUGALIJA

PASKUTINËS MINUTËS PASIÛLYMAI:

www.gruda.lt

TIESIOGINIAI SKRYDÞIAI IÐ VILNIAUS/KAUNO/PALANGOS

Savaitgaliai Europos miestuose:

PARYÞIUS AMSTERDAMAS PRAHA BERLYNAS KOPENHAGA BUDAPEÐTAS HELSINKIS DUBLINAS LONDONAS STOKHOLMAS

ROMA OSLAS BRIUSELIS VENECIJA MADRIDAS ATËNAI BARSELONA BREMENAS MILANAS TAMPERË

4


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KELIONËS PRIVALUMAI: •Jau 10 - tàjá sezonà populiariausias pietø Kroatijos kurortas Makarska! •Puikûs Makarskos Rivjeros pliaþai, vandens pramogos, turiningos ekskursijos, smagûs vakarai diskotekose! •Poilsio metu autobusas aptarnauja turistø grupæ (neiðvyksta atgal á Lietuvà)! •Geros gyvenimo sàlygos. Skanus ir gausus maitinimas! •Galimybë derinti poilsá su paþintinëmis iðvykomis! •Didelë patirtis, patikrintas kelionës grafikas! Hercegovinà! •Galimybë aplankyti Bosnijà - Hercegovinà! •Net savaitë prie skaidrios Adrijos! •Në vienos nakties autobuse!

APGYVENDINIMO MAKARSKOS KURORTE PAVYZDÞIAI KAMBARIAI SU PATOGUMAIS (miegamasis su vonios kambariu)

STUDIJOS SU PATOGUMAIS (miegamasis kambarys, kuriame árengtas mini virtuvëlës kampas, vonios kambarys, tinka gyventi 2-3 asm. )

APARTAMENTAI SU PATOGUMAIS (1-2 miegamøjø kambariø butas su virtuve, vonios kambariu, tinka gyventi 3-6 asm.)

5

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

LYG PAVEIKSLËLIS GRAÞI DALMATIJA POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS MAKARSKOS KURORTE

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

VIENA (BUDAPEŠTAS) - PLITVICËS NAC. PARKAS - MAKARSKA RIVJERA - DUBROVNIKAS TROGIRAS - SPLITAS - BOSNIJA - HERCEGOVINA - ZADARAS- ZAGREBAS - KROKUVA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto gatvelës nuves prie Lenkijà, Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su miesto globëjo Ðv. vieðbutyje. Blaþiejaus baþnyèia, Katedros su Ticiano Mergelës Marijos dangun ëmimo paveikslu ir eksponatais turtingø muziejø. 2 DIENA. a) Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Vienà Dubrovnikas - tikras architektûros ðedevras, dël iðskirtinio imperatoriðkosios prabangos, elegancijos ir romantikos savo groþio átrauktas á UNESCO saugomø objektø sàraðà. miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis: Marijos Teresës Sakoma, kad pasaulyje su Dobrovniku gali lygintis nebent aikðtë, Hofburgas - didingas Habsburgø dinastijos rûmø Venecija ir Amsterdamas. P.s.Ðios iðvykos metu turëkite LR kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XXa. Austrijos pilieèio pasà. bei Europos ávykius; Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams 3. Iðvykà á Trogirà - Splità. Trogiras - tipiðkas viduramþiø maro aukø; gotikos ðedevras - Ðv. Stepono Katedra, tapusi miestelis, taèiau neáprastas tuo, kad ásikûræs salelëje, o su svarbiausiu miesto simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas sausuma sujungtas tik nedideliu tiltuku. Kartais dël ðios genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus prieþasties Trogiras vadinamas „Venecijos miniatiûra“. pagerbimo vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir Matysite Ðv.Lauryno katedrà - vienà ið Dalmatijos meno miesto valdþios rezidencija - rotuðë. Iðvykimas ið Vienos. virðûniø, XIV - XV a. rotuðæ, renesansinius Þemyno vartus, Kelionë per Austrijà , Slovënijà. gotikinius Èipiko rûmus. Splitas - svarbiausias ir bene b) Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á Budapeðtà. Apþvalginë judriausias Dalmatijos miestas, vienas aktyviausiø Dalmatijos ekskursija pësèiomis ir autobusu po miestà: Budos pilies uostø. Taip pat tai ir didelis prekybinis bei kultûrinis centras. ansamblis su barokine Ðv.Trejybës kolona, gotikine Dievo Paþintinë ekskursija: antikiniai Romos imperatoriaus Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø Deokleciano rûmai su Aukso, Sidabro, Vario ir Geleþies vartais, vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus - dabartinë katedra, tvirtovës - Þvejø bastiono. XIV a. statyti Karaliø rûmai. Peðtas: babtisterija - buvusi Jupiterio ðventykla, Tautos aikðtë su neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono XV a. rotuðe. katedra - bazilika, Operos ir baleto teatras. Iðvykimas ið 4. Papildomai siûlomos iðvykos laivais á gausybæ Adrijoje Budapeðto. Atvykimas á Kroatijà. Nakvynë vieðbutyje. iðsibarsèiusiø salø, saulës palydëjimas Biokovo kalnuose, 3 DIENA. Iðvykimas á garsø visoje Europoje Plitvicës eþerø raftingas, vandens pramogos, smagûs vakarai diskotekose, nacionaliná parkà, átrauktà á UNESCO saugomø objektø sàraðà. kavinëse, restoranuose (þr. ekskursijø apraðà). Kelionë pësèiomis, traukinuku ir laiveliu po kriokliø, eþerø, 10 DIENA. Poilsis prie jûros. Prieðpiet iðvykimas ið Makarskos miðkø ir paukðèiø pasaulá. Daugybë upeliø ir kriokliø èia jungia Rivjeros. Dovanojame dar dvi ekskursijas po áspûdingus vienas ðalia kito ávairiame aukðtyje iðsidësèiusius 16 Kroatijos miestus: Zadarà ir Zagrebà. Zadaras - vienas kriðtolo skaidrumo eþerø. Natûraliai susiformavæs unikalus didþiausiø Dalmatijos regiono ir seniausiø visos Kroatijos gamtovaizdis, gausi ir ávairi augalija, turtinga kontrastingø miestø, skaièiuojantis treèiàjá savo gyvavimo istorijos spalvø gama padovanos ramybës ir harmonijos pojûtá. tûkstantmetá. Mieste iðlikæ romënø forumo griuvësiai, Iðvykimas prie nepakartojamo groþio Adrijos jûros pakrantës áspûdinga IX ðimtmetyje pastatyta Ðv.Donato baþnyèia. vadinamos Makarska Rivjera. Apgyvendinimas ir nakvynë Zadaras - tai ir kultûrinis Kroatijos centras. Bûtent èia buvo apartamentuose (vieðbuèiuose) su pasirinktu maitinimu. atidaryta pirmoji valstybinë mokykla, iðleistas pirmasis Makarskos kurorte. laikraðtis kroatø kalba, o 1396m. ásteigtas pirmasis Kroatijos 4 - 9 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros. Mëgausitës universitetas. Trumpa paþintis su Zagrebu - Kroatijos sostine. stebinanèiai skaidria þydra jûra ir skaisèios saulës spinduliais, Istorinis miesto centras - Kaptolas ir Gradecas. Katedra, klausysitës tik naktá nurimstanèiø cikadø ir kvëpuosite puðø ir Kruvinasis tiltas, Akmeniniai vartai su stebuklinguoju ðv.Mergelës Marijos paveikslu, ðv. Morkaus baþnyèia (XIIIa.). levandø aromatu dvelkianèiu tyru kalnø oru. Þemutinio miesto centras - J.Jelaèièiaus aikðtë. Kelionë per Jûsø paþinèiai su egzotiðka ðalimi dovanojame: 1. Paþintinæ ekskursijà po Makarskos kurortà: uosto Kroatijà. Nakvynë vieðbutyje. promenada su veðliø palmiø alëja. Miesto centras - Kaèièiaus 11 DIENA. Kelionë per Vengrijà, Slovakijà, Lenkijà. Atvykimas á aikðtë, nuo kurios prasideda vaizdingø gatveliø labirintas. XVIII Krokuvà. Vakaro ekskursija po karaliø miestà: Vavelio kalva, a. Ðv. Morkaus baþnyèia, ðalia kurios ðurmuliuoja turgus. kurià puoðia Lenkijos ir Lietuvos valdovø rezidencija, Krokuvos Pranciðkonø vienuolynas su turtingiausiu pasaulyje kriaukliø senamiestis: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, rinkiniu. Vakare siûlome aplankyti Vepric ðventavietæ - Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto kroatiðkàjá Lurdà Ðv.Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. vartai, Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos Sutemus èia suþimba ðimtai þvakuèiø, sustiprinanèiø ramø ðios baþnyèia, Sukenicai senovinë prekyvietë. Nakvynë vieðbutyje. vietos didingumà. 2. Dienos iðvykà á legendiná miestà - tvirtovæ Dubrovnikà, savo 12 DIENA. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo senamiestis poilsiui. Vakare gráþimas á Lietuvà. apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio áspûdingo ploèio ir Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km. aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir tuo paèiu didingas Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

KELIONËS KAINA

þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28; 10 05 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 tarpinës nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •7 nakvynës privaèiame sektoriuje, apartamentuose, studijose su pasirinktu maitinimu (þr.kainø lentelæ www.gruda.lt) •keliø, ekologiniai mokesèiai, kurorto mokesèiai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas, •nemokamos ekskursijos Vienoje (Budapešte), Zagrebe, Makarskoje, išvykos á Plitvicës parkà (uþ bilietà mokama papildomai), Dubrovnikà (uþ vietinio gido paslaugas mokama papildomai), •išvyka á Trogirà, Splità, Zadarà.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 25 EUR, papildomos ekskursijos (þr. ekskursijø aprašà). PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •reikalingas LR pilieèio pasas, asmens tapatybës kortelë galioja tik tuo atveju jei nevykstama á Dubrovnikà ir Bosnijà - Hercegovinà.

6


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PIETØ KROATIJA - DALMATIJA REKOMENDUOJAMOS PAPILDOMOS VIETOS AGENTÛRØ EKSKURSIJOS IR PRAMOGOS 1. BIOKOVO KALNAI a) Saulëlydis Biokovo kalnuose. Vëlyvo vakaro iðkyla. Vadovo paslaugos ir vakarienë áskaièiuoti. Pusvalandþio kopimas akmenø taku á áspûdingà Biokovo kalnø virðûnæ. Abejojantiems savo fizinëmis galimybëmis ar sveikata rekomenduojame á virðûnæ nekopti ir palaukti grupës apaèioje. Nusileidus nuo virðûnës - apie valandà trunkantis pasivaikðèiojimas vakarinës saulës nutviekstais kalnø takais. Jûsø laukia nepamirðtama iðkylos kulminacija - besikeièianèiomis spalvomis per kalnø virðûnes nuslystantis saulëlydis. Po to bus patiekta gardi naminë vakarienë: kumpis, sûris, naminë duona, arbata, vynuogiø brendis. b) Saulëtekis Biokovo kalnø gamtos parke. Ankstyvo ryto iðkyla. Þygis á kalnus pësèiomis ankstyvà rytà pasitikti saulæ. Vis nauji, vienas uþ kità graþesni vaizdai dþiugina aká. Áspûdingas, nepaprastai banguotas, Mënulio pavirðiø primenantis Dinarø kalnyno kraðtovaizdis. Pirmøjø saulës spinduliø þadinama Adrijos jûra ir Makarskos kurortas. P.S. nepamirðkite apsiauti patogia avalyne neslystanèiu padu ir ðiltai apsirengti tekant ir nusileidus saulei kalnuose vësu (tiks sportiniai bateliai, storas megztinis ar ðiltesnë striukë).

7. IMOTSKIS IR „RAUDONASIS“ BEI „ÞYDRASIS“ EÞERAI. Vienos dienos iðvyka. Gido paslaugos ir áëjimo mokesèiai áskaièiuoti. Pakeliui pasigroþësime Cetinos upës kanjonu ir kriokliu, aplankysime Imotskio etnografiná muziejø Pranciðkonø vienuolyne. Nuo Imotskio pilies bokðto pasigroþësime Raudonuoju eþeru. Gráþdami uþsuksime á autentiðkà kroato sodybà kalnø apsuptyje, kurios vyno darykloje susipaþinsime su vyno gamybos procesu, degustuosime geriausià Dalmatiðkà vynà ir garsujá dþiovintà kumpá.

8. GURMANIÐKA IÐVYKA Á PELJEÐO PUSIASALÁ (vynas, austrës ir midijos). Kelionë á pietus palei Rijeka Dubrovaèka nutiesta Adrijos automagistrale groþintis nuostabiu kraðtovaizdþiu. Èia viena kità keièia makijomis apaugusios uolos, puðynai, vynmedþiø ir alyvmedþiø giraitës bei nedidelës ðlaitais á kalnus kylanèios gyvenvietës. Atvykimas á Peljeðo pusiasalá, kurá iðgarsino jûreivystë ir vynai. Kelionë pro vynuogynais apaugusias kalvas. Sustojimas Potomje gyvenvietëje, kurioje yra vienas garsiausiø visoje Kroatijoje Dingaè vyno centras. Vyno centro lankymas ir vyno degustacija. Kelionë iki pusiasalio iðkyðulio, kurio gale aplankomas Pranciðkonø vienuolynas. Jo meno vertybiø sàraðà papildo brangûs jûrininkø dovanoti daiktai. Kelionë á 2. PLAUKIMAS LAIVU Á BRAÈ IR HVAR SALAS Vienos dienos iðvyka. Pietûs ir vynas áskaièiuoti. Sustosite Mali Ston miestelá, þymø savo austriø ir midijø veisyklomis. vienoje graþiausiø pasaulio salø Hvar, garsëjanèioje Midijø ir austriø degustacija. levandø ir rozmarino plantacijomis. Braèo saloje turësite laiko pasivaikðèiojimui ir maudynëms nuostabiu pliaþu 9. DIENOS IŠVYKA Á BOSNIJÀ - HERCEGOVINÀ garsëjanèiame Auksiniame iðkyðulyje, kurio kryptis keièiasi Dienos išvyka á dar maþai turistams paþástamà šalá Bosnijà – besikeièiant jûrø vëjui. Hercegovinà: Mostaras - Medþugorje - Kravice kriokliai. Mostaro miestas minimas nuo XVa. ir yra þinomas kaip rytø ir 3. RAFTINGAS - nusileidimas plaustais sraunia kalnø upe. vakarø - dviejø didþiøjø kultûrø – susilietimo vieta. Áspûdingas Smagi pusës dienos iðvyka. Vadovo - instruktoriaus paslaugos, senasis akmeninis tiltas, meèetës, minoretai... Medþugorje – plaustas ir reikalinga amunicija áskaièiuoti. Kelionë prasideda Cetinos upës iðtakose Biokovo kalnø regione. Áspûdingi èia 1981m. šešiems vaikams apsireiškë šv.Mergelë Marija, ir ši nusileidimai srauniais vandenimis, apsuptais nepakartojamo vieta tapo gausiai lankoma piligrimø ir turistø. Kravice kriokliai Kroatijos miðkø ir kalnø vainiko. Pavojingiausiose vietose išsimaudysite gëlame vandenyje ir pailsësite gaivios gamtos paunksmëje. instruktorius papraðys iðlipti ið plausto ir paëjëti pakrante. P.s. nepamirškite pasiimti LR pilieèio paso. 4. VAKARONË KALNØ RESTORANE Vakaro iðvyka. Maloniai praleisite vakarà vaizdingoje Biokovo 10. ÞVEJYBA priekalnëse ásikûrusiame garsaus vyno rstorane. Valgysite Á kainà áskaièiuota: plaukimas motorine valtimi, þvejybos autentiðkà kroatiðkà avienos patiekalà - pekà, uþgerdami inventoriaus nuoma, naktipieèiai. Þvejyba organizuojama apie sklidina taure kroatiðko vyno. Galbût svaiginantis vynas ir 10 þmoniø grupelëms, trunka apie 4 valandas. kroatiðka muzika ásuks Jus á ðokio sûkurá. 11. AKTYVUS POILSIS PAPLÛDIMYJE Jûsø pramogai: katerio traukiami parasparniai, katerio 5. KRKA KRIOKLIAI traukiami pripuèiami “bananai”, iðnuomojamos valtys. Vienos dienos iðvyka. Gido paslaugos ir bilietai á parkà áskaièiuoti. Nacionaliniame Krka parke nuostabaus groþio 12. NARDYMAS pradedantiesiems ir patyrusiems. skaidraus vandens kriokliai áveikia daugiau nei 17 natûraliai susiformavusiø terasø. Turësite pakankamai laiko groþëtis Kainas þr. www.gruda.lt nepaliesta gamta, maudytis gaivinanèiame upës vandenyje ir ilsëtis citrinmedþiø pavësyje. Gráþtame per Trogirà - jaukø senoviná miestelá.

NAUJIENA!

6. KORÈULA - MLJET Vienos dienos iðvyka laivu. Gido paslaugos ir áëjimo mokesèiai áskaièiuoti. Gërëdamiesi nuostabiais Braè ir Hvar salø ir Peljeèic iðkyðulio vaizdais, nuplauksite iki Korèulos miesto, kurios groþá pirmieji iðvydo Trojos didvyriai. Pasakojama, kad bûtent èia gimë garsusis Marko Polo. Kelionæ tæsiame iki Mljet salos vienos þaliausiø Adrijoje. Tai nacionalinis parkas, glaudþiantis du druskingus eþerus: Maþàjá ir Didájá. Po ramaus pasivaikðèiojimo kvepianèiame puðyne, maudynës vaizdingoje Pomenos álankëlëje.

7

KRUIZAS JACHTA - KROATIJOS PAKRANTËMIS

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Palei Adrijos jûrà, neatrastø krantø link

PIETØ KROATIJA (DALMATIJA) Makarskos kurortas 12d.

POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS

ËGERIS - SARAJEVAS - MOSTARAS - MEDÞUGORJE - MAKARSKA RIVJERA - DUBROVNIKAS TROGIRAS - SPLITAS - ŠIBENIKAS - SENJ - CIRKVENICA - PULA - GRACAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, midijos). Kelionë á pietus palei Rijeka Dubrovaèka nutiesta Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Adrijos automagistrale groþintis nuostabiu kraðtovaizdþiu. Èia 2 DIENA. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á Ëgerá, kurá iðgarsino viena kità keièia makijomis apaugusios uolos, puðynai, savita architektûra, tvirtovës gynëjø patriotizmas, vyno vynmedþiø ir alyvmedþiø giraitës bei nedidelës ðlaitais á kalnus gamybos ir pirèiø tradicijos. Ekskursija po miestà: pilis - buvusi lipanèios gyvenvietës. Atvykimas á Peljeðo pusiasalá, kurá vyskupø rezidencija, Dabo Iðtvano aikðtë, turkø valdymo iðgarsino jûreivystë ir vynai. Kelionë pro vynuogynais simbolis 40m aukðèio Minaretas - vienas graþiausiø Centrinëje apaugusias kalvas. Sustojimas Potomje gyvenvietëje, kurioje Europoje. Antra pagal dydá Vengrijos bazilika - neatsiejamas yra vienas garsiausiø visoje Kroatijoje Dingaè vyno centras. miesto akcentas. Baroko dvasia alsuojanti Szechenyi gatvelë. Vyno centro lankymas ir vyno degustacija. Kelionë iki Vengriðko vyno degustacija viename ið Egerio vyno rûsiø. pusiasalio iðkyðulio, kurio gale aplankomas Pranciðkonø Iðvykimas ið Ëgerio. Kelionë per Vengrijà, Serbijà. Atvykimas á vienuolynas. Kelionë á Mali Ston miestelá, þymø savo austriø ir midijø fermomis. Midijø ir austriø degustacija. Serbijà. Nakvynë vieðbutyje. c) Dienos iðvykà á legendiná miestà - tvirtovæ Dubrovnikà, 3 DIENA. Iðvykimas á Bosnijos ir Hercegovinos sostinæ - savo groþiu stebinantá net daug maèiusá keliautojà. Jo Sarajevà. Ekskursija po senàjá miestà: miesto Rotuðë, senamiestis apjuostas pylimais ir dviejø kilometrø ilgio Nacionalinë biblioteka, Baðèarðija - pagrindinë prekyvietë, áspûdingo ploèio ir aukðèio siena, nuo kurios atsiveria jaukus ir Miljackos upës tiltai, meèetës, cerkvës, singogos. Iðvykimas á tuo paèiu didingas viso miesto vaizdas. Siaurutës miesto Kroatijà, pakeliui aplankant Mostarà - poezijos, istorijos, gatvelës nuves prie didingø Sponzos ir Kunigaikðèio rûmø su akmens miestà susikûrusá aplink áspûdingà akmeniná tiltà miesto globëjo Ðv. Blaþiejaus baþnyèia, Katedros su Ticiano jungentá Neretvos krantus. Paþintis su Mostaro senamiesèiu, Mergelës Marijos dangun ëmimo paveikslu ir eksponatais kuriame susipina rytø ir vakarø kultûros, senieji turkiðki namai, turtingø muziejø. Dubrovnikas - tikras architektûros ðedevras, minaretai, katalikiðkos baþnyèios, viduramþiðki pastatai... dël iðskirtinio savo groþio átrauktas á UNESCO saugomø objektø Kelionë per Hercogovinà. Trumpas sustojimas Medþugorje, kur sàraðà. Sakoma, kad pasaulyje su Dobrovniku gali lygintis 1981 metais apsireiðkë Mergelë Marija, kviesdama þmones nebent Venecija ir Amsterdamas. P.s.Ðios iðvykos metu atsigræþti á Dievà. Nuo tada á ðià vietà plûsta þmonës ið visø turëkite LR pilieèio pasà. pasaulio kampeliø, atverti savo sielas ir ðirdis. Iðvykimas prie nepakartojamo groþio Adrijos jûros pakrantës vadinamos 10 DIENA. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë vaizdinga Makarska Rivjera. Apgyvendinimas ir nakvynë apartamen- automagistrale, þydros jûros ir kalnø panorama. Trumpas tuose, pensionuose su pasirinktu maitinimu. Makarskos kurorte sustojimas Ðibenike, garsëjanèiame savo architektûra, nuostabiu senamiesèiø ir ástabia Ðv.Jokûbo katedra. Tæsiame 4-9 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros. Mëgausitës kelionæ link Ðiaurinës Kroatijos. Pravaþiuojame Senj ir stebinanèiai skaidria þydra jûra ir skaisèios saulës spinduliais, Cirkvenicos kurortus. Nuostabûs gamtos vaizdai, þydros klausysitës tik naktá nurimstanèiø cikadø ir kvëpuosite puðø ir safyro spalvos ir kerinèio skaidrumo Adrijos jûra. Atvykimas á levandø aromatu dvelkianèiu tyru kalnø oru. antikiná Pulos miestà, kuriame aplankysime romënø Jûsø paþinèiai su egzotiðka ðalimi - dovanojame: 1. Paþintinæ amfiteatrà, Oktaviano ðventyklà ir „Auksinius vartus“. ekskursijà po Makarskos kurortà. 2. Iðvykà á Trogirà - Splità. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Papildomai siûlome iðvykas (vietos agentûrø) laivais á gausybæ Adrijoje iðsibarsèiusiø salø, saulëteká ir saulës palydëjimà 11 DIENA. Kelionë per Slovënijà (Italijà), Austrijà. Atvykimas á Biokovo kalnuose, raftingà, vandens pramogas, smagius Ðtirijos sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija vakarus diskotekose, kavinëse, restoranuose (þr.ekskursijø po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, apraðà). Siûlome ðias paþintines iðvykas (uþ papildomà dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai mokestá); a) Saulëtekis Biokovo kalnø gamtos parke. Ankstyvo ryto Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su iðkyla. Þygis á kalnus pësèiomis ankstyvà rytà pasitikti saulës. Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi Vis nauji, vienas uþ kità graþesni vaizdai dþiugina aká. imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Áspûdingas, nepaprastai banguotas, Mënulio pavirðiø Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Slovakijà (Èekijà). primenantis Dinarø kalnyno kraðtovaizdis. Pirmøjø saulës Nakvynë vieðbutyje. spinduliø þadinama Adrijos jûra ir Makarskos kurortas. 12 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà su trumpais P.S. nepamirðkite apsiauti patogia avalyne neslystanèiu padu ir sustojimais poilsiui. Vakare gráþimas á Lietuvà. ðiltai apsirengti tekant ir nusileidus saulei kalnuose vësu (tiks sportiniai bateliai, storas megztinis ar ðiltesnë striukë). Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4800 km. b) Gurmaniðka iðvyka á Peljeðo pusiasalá (vynas, austrës ir Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

!

Atrask P.Kroatijà ið naujo!

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 04, 11, 18, 25; 06 01, 08, 15, 22, 29; 07 06, 13, 20, 27; 08 03, 10, 17, 24, 31; 09 07, 14, 21, 28; 10 05 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •7 nakvynës privaèiame sektoriuje, apartamentuose, studijose su pasirinktu maitinimu (þr. kainø lentelæ www.gruda.lt), •keliø, ekologiniai mokesèiai, kuro mokesèiai •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •nemokamos ekskursijos ŠIBENIKE, PULOJE, GRACE, ËGERYJE, BOSNIJOJE IR HERCEGOVINOJE, MAKARSKOJE, išvykos á TROGIRÀ, SPLITÀ. •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •lankytinø objektø bilietø kaina ~35 EURAI, •papildomos ekskursijos (þr. ekskursijø ir pramogø apraðà), •sveikatos draudimas.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, •bûtinas LR pilieèio pasas.

8


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

CENTRINËS KROATIJOS RIVJERA

!

NAUJIENA!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt KELIONËS KAINA PRIKLAUSO NUO KELIONËS DATOS IR PASIRINKTO APGYVENDINIMO þr.www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 22; 05 21, 28; 06 04, 11, 18, 25; 07 02, 09, 16, 23, 30; 08 06, 13, 20, 27; 09 03, 10; Á KELIALAPIO KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •5 nakvynës Kroatijoje (privaèiame sektoriuje), •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •lankytinø objektø bilietø kaina ~ 85 EUR.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS GRACAS - PLITVICOS EÞERØ NACIONALINIS PARKAS - ZADARAS - TROGIRAS SPLITAS - ŠIBENIKAS - KORNATI SALØ NACIONALINIS PARKAS PAKLENICOS NACIONALINIS PARKAS - PTUJUS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykstate ið Lietuvos. Kelionë per 150 didesniø ir maþesniø salø. Kroatai sako: „kaip metai turi Lenkijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. daug dienø, taip ir Kornati turi daug salø“. Dienà praleiste pramogaudami laive, maudydamiesi jûroje, groþëdamiesi 2 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Austrijà. Atvykimas á áspûdingu peizaþu. Atvykimas á Zadarà ir trumpa paþintis su Ðtirijos sostinæ - Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija vienu didþiausiø Dalmatijos regiono ir seniausiu visos Kroatijos po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, miestu, skaièiuojanèiu treèiàjá savo gyvavimo istorijos dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus tûkstantmetá. Mieste iðlikæ romënø forumo griuvësiai, Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai áspûdinga IX ðimtmetyje pastatyta Ðv.Donato baþnyèia, penkø Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su ðuliniø aikðtë... Esant galimybei pakrantëje klausysitës unikaliø Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi jûros vargonø. Gráþimas á kurortà. Nakvynë. imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Slovënijà, Kroatijà. Vakare atvykimas á Starigrad Paklenica kurortà prie Adrijos jûros. Nakvynë. 3 DIENA. Poilsis prie jûros arba iðvyka á Plitvicos eþerø nacionaliná parkà, átrauktà á UNESCO saugomø objektø sàraðà. Kelionë pësèiomis, traukinuku ir laiveliu po kriokliø, eþerø, miðkø ir paukðèiø pasaulá. Daugybë upeliø ir kriokliø èia jungia vienas ðalia kito ávairiame aukðtyje iðsidësèiusius 16 kriðtolo skaidrumo eþerø. Natûraliai susiformavæs unikalus gamtovaizdis, gausi ir ávairi augalija, turtinga kontrastingø spalvø gama padovanos ramybës ir harmonijos pojûtá. Gráþimas á kurortà. Nakvynë. 4 DIENA. Poilsis prie jûros arba iðvyka Trogirà, Splità, Ðibenikà. Trogiras - tipiðkas viduramþiø miestelis, taèiau neáprastas tuo, kad ásikûræs salelëje, o su sausuma sujungtas tik nedideliu tiltuku. Kartais dël ðios prieþasties Trogiras vadinamas „Venecijos miniatiûra“. Matysite Ðv.Lauryno katedrà - vienà ið Dalmatijos meno virðûniø, XIV-XV a. rotuðæ, renesansinius Þemyno vartus, gotikinius Èipiko rûmus. Splitas - svarbiausias ir bene judriausias Dalmatijos miestas, vienas aktyviausiø Dalmatijos uostø. Paþintinë ekskursija: antikiniai Romos imperatoriaus Deokleciano rûmai su Aukso, Sidabro, Vario ir Geleþies vartais, Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus dabartinë katedra, baptisterija - buvusi Jupiterio ðventykla, Tautos aikðtë su XV a. rotuðe. Kelionë vaizdinga automagistrale, þydros jûros ir kalnø panorama. Trumpas sustojimas Ðibenike, garsëjanèiame savo architektûra, nuostabiu senamiesèiu ir ástabia Ðv.Jokûbo katedra. Gráþimas á kurortà. Nakvynë.

6 DIENA. Poilsis prie jûros arba iðvyka á Velebito kalnus, Paklenicos nacionaliná parkà. Didþioji Paklenica - áspûdingiausias ir didþiausias parko kanjonas, kurio staèios sienos vietomis net 400 m iðkilusios virð tako, vingiuojanèio palei greta tekanèià kalnø upæ. Dël staèiø ir aukðtø sienø ðis kanjonas yra pamëgtas uolø laipiotojø, kurie èia laipioja ávairiausio sudëtingumo marðrutais. Pasivaikðèiojimas kalnø takais. Po pasivaikðèiojimo kalnuose uþsukame á kroato sodybà, kurios ðeimininkas pavaiðins rakija, vynu ir kepta mësa. Gráþimas á kurortà. Nakvynë. 7 DIENA. Iðvykimas. Kelionë per Kroatijà, Slovënijà. Atvykimas á Dravos upës pakrantëje ásikûrusá Ptujaus miestelá, garsëjantá puikiais regiono vynais ir terminiais baseinais. Ekskursija po senamiestá: centrinë aikðtë, Rotuðë, Floriano kolona, Ptujaus pilis. Esant galimybei, vyno rûsio aplankymas ir vyno degustacija arba maudynës terminiuose baseinuose. Iðvykimas ið Ptujaus. Kelionë per Slovënijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje Èekijoje (Slovakijoje).

5 DIENA. Poilsis prie jûros arba iðvyka laivu á Kornati salø 8 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá nacionaliná parkà. Pasak raðytojo Bernardo Shaw, paskutinæ sugráþtate á Lietuvà pasaulio tvërimo dienà Dievas karûnavo savo darbà, sukurdamas Kornati salas ið aðarø ir þvaigþdþiø... Didþiausià Kelionës metu nuvaþiuojam 4000 km. salynà Adrijos jûroje - Kornati salø archipelagà - sudaro apie

9

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐIAURËS KROATIJA

POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS LIUBLIANA - PLITVICËS NACIONALINIS PARKAS - POREÈAS - ROVINIS - PULA - POSTOINA PREDJAMOS PILIS - VENECIJA - GRACAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykstate ið Lietuvos. Kelionë per Ekskursija po „svajoniø miestà“ aplankant Ðv. Morkaus aikðtæ, Lenkijà, Èekijà. Vëlai vakare atvykstate á vieðbutá Èekijoje. *Ðv. Morkaus bazilikà su auksiniu altoriumi ir arkliø galerija, Nakvynë vieðbutyje. Rialto ir „Atodûsiø“ tiltus. Laisvu laiku siûlome pasikelti á 100 m aukðèio *varpinæ, aplankyti áþymiausias Venecijos baþnyèias. 2 DIENA. Pusryèiai. Iðvykstate á Liublianà. Kelionë per Èekijà, Po pietø iðvykstate Kroatijos link. Vakare sugráþtate á kurortà. Austrijà, Slovënijà. Atvykus á Liublianà trumpa ekskursija po e) Gurmaniðka iðvyka: vynas, alyvuogiø aliejus, trumai. miestà aplankant Rotuðæ, XIII a. barokinæ Ðv. Mikalojaus Gido paslaugos ir áëjimo mokesèiai, bei vynø, alyvuogiø aliejaus katedrà, Robba fontanà, simbolizuojantá tris upes - Savà, Krkà ir ir trumø degustacijos áskaièiuoti. Keliaudami provincijos Liublianicà. Iðvykstate á Kroatijà. Vëlai vakare atvykstate á miesteliais, groþësitës puikiu kraðtovaizdþiu, pakeliui matysite kurortà prie Adrijos jûros. ant kalvø stûksanèius tvirtoviø, varpiniø griuvësius, vynuogiø 3 - 7 DIENOS. Poilsis prie Adrijos jûros. Mëgausitës laukus. Vaiðingumu garsëjantys Istrijos regiono vyndariai stebinanèiai skaidria þydra jûra ir skaisèios saulës spinduliais, pakvies paragauti naminio vyno. Vyno ir alyvuogiø aliejaus bei kvëpuosite puðø ir levandø aromatu dvelkianèiu tyru kalnø oru. trumu degustacija Jûsø paþinèiai su egzotiðka ðalimi siûlome ðias vietiniø 8 DIENA. Iðvykstate Austrijos link, pakeliui trumpam sustojate agentûrø siûlomas ekskursijas: Ðtirijos sostinëje Grace, kuriame aplankote Herrengasse, a) Ekskursija á Plitvicos eþerø nacionaliná parkà - vienà Landhaus - istorinæ valdþios bûstinæ, Ðv. Egidijaus katedrà, graþiausiø parkø Europoje. Miðkingame slënyje tarp dviejø pasikeliate á Pilies kalnà. Iðvykstate Èekijos link. Vëlai vakare kalvø grandiniø - gausybë vandens kriokliø. Jie jungia ávairiame atvykstate á vieðbutá Èekijoje. Nakvynë vieðbutyje. aukðtyje iðsidësèiusius 16 dideliø ir gausybæ maþø eþerëliø. Vaþiuosite turistiniu autobusiuku, eisite pësèiomis nacionalinio 9 DIENA. Pusryèiai. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá parko takeliais, plauksite laivu didþiausiu Kozjak (Oþiuko) eþeru. sugráþtate á Lietuvà. Visur lydës kerintis eþerø ir kriokliø, gëliø ir paukðèiø pasaulis, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3600 km. traukiantis begales turistø. b) Ekskursija á Istrijos pusiasalá. Poreèo mieste aplankysite seniausià triskliautæ baþnyèià Vakarø Europoje - áþymiàjà VI a. Eufrazijaus bazilikà su puikiai iðsilaikiusiomis bizantiðkomis mozaikomis. Rovinis - vaizdingas þvejø miestelis: siauros gatvelës, italiðko stiliaus namai, miestà juosusiø sienø likuèiai, KRUIZAS JACHTA - KROATIJOS PAKRANTËMIS vëliau sutvirtinti miesto bokðteliais; trys ið buvusiø septyneriø miesto vartø ir barokinë miesto globëjø - Ðv. Eufemijos ir Ðv. Jurgio - katedra. Antikiniame Pulos mieste apþiûrësite nuostabøjá Romos imperijos laikø amfiteatrà, statytà tuo paèiu metu, kaip ir Romos Koliziejus. c) Ekskursijà á Postoinà (Slovënijoje), kur aplankysite nuostabø gamtos stebuklà - Postoinos urvus. Upës vanduo suformavo apie 20 km ilgio ávairaus dydþio galerijø, kambariø ir koridoriø labirintus. Stalagmitø amþius èia siekia iki 192 tûkstanèiø metø. Vivariume pamatysite Proteus anguinus þuvá, gyvenanèià visiðkoje tamsoje ir ðaltyje. Netoli urvø áspûdingiausias statinys visoje Slovënijoje - dramatiðkai pakibusi vidury 123 m aukðèio uolos Predjamos pilis. d) Ekskursijà á Venecijà. Labai anksti ryte iðvykstate á Venecijà. Priimami uþsakymai vykstant individualiai Atvykæ *plaukiate laivu ið Punta Sabionni á Ðv. Morkaus aikðtæ.

NAUJIENA!

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA

þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 07, 18, 28; 06 10, 21; 07 02, 13, 24; 08 04, 15, 26; 09 06, 16, 26

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vie?buèiuose su pusryèiais, •6 nakvynës Kroatijoje (privaèiame sektoriuje), •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •ekskursija Liublianoje, Grace, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •lankytinø objektø bilietø kaina ~20-30 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. Mokamos i?vykos, á kurias vykstama esant 20 asm. grupei: - išvyka á Istrijos pusiasalá ~ 29 EUR, - išvyka á Plitvicës eþerø nacionaliná parkà ~ 46 EUR, - išvyka á Venecijà ~ 60 EUR, - išvyka á Postoinà – 49 EUR, - gurmaniška išvyka nuo 39 EUR iki 60 EUR.

10


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

DIDYSIS BALKANØ TURAS Kroatija - Juodkalnija

!

KELIONIØ GURMANAMS!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

A - 1599 Lt B - 1699 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 550 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 21(A); 05 20(A); 06 03(B), 17(B), 24(B); 07 01(B), 15(B), 29(B); 08 12(B), 19(B), 26(B); 09 02(A), 16(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •9 nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, ið jø 4 nakvynës Juodkalnijoje, (3 nakvynës kurorte prie Adrijos jûros, 1 nakvynë kalnø kurorte), •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 80 - 120 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, •bûtinas LR pilieèio pasas.

11

APLANKANT ALBANIJÀ IR SERBIJÀ GRACAS - PLITVICËS EÞERØ NAC.PARKAS - SPLITAS - DUBROVNIKAS - KOTORAS OSTROGO VIENUOLYNAS - BUDVA - MORAÈOS IR TAROS UPIØ KANJONAI DURMITORO NAC.PARKAS - BELGRADAS - BUDAPEŠTAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per menanèiu venecijieèiø uþkariavimo laikus. Gráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensionuose. Lenkijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ Gracà. Ekskursija po miestà: Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai, buvusieji Ðtirijos parlamento rûmai, imperatoriø rezidencija dabartiniai Parlamento rûmai, Ðv. Pauliaus vartai, gotikinë miesto katedra, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, miesto parkas. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Slovënijà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Kelionë per Kroatijà. Atvykimas á garsø visoje Europoje Plitvicës eþerø nacionaliná parkà, átrauktà á UNESCO saugomø gamtos paminklø sàraðà. Ekskursija pësèiomis, autobusu ir laiveliu po kriokliø, eþerø, miðkø, paukðèiø ir þuvø pasaulá. Daugybë upeliø ir kriokliø èia jungia vienas ðalia kito ávairiame aukðtyje iðsidësèiusius 16 kriðtolo skaidrumo eþerø. Natûraliai susiformavæs unikalus gamtovaizdis, gausi ir ávairi augalija, turtinga kontrastingø spalvø gama padovanos ramybës ir harmonijos pojûtá bei paliks neuþmirðtamà áspûdá. Iðvykimas á Splità - svarbiausià ir bene judriausià Dalmatijos miestà. Paþintinë ekskursija: antikiniai Romos imperatoriaus Deokleciano rûmai su Aukso, Sidabro, Vario ir Geleþies vartais, Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus - dabartinë katedra, babtisterija - buvusi Jupiterio ðventykla, Tautos aikðtë su XV a. rotuðe. Iðvykimas ið Splito. Nakvynë vieðbutyje, pensionuose. 4 DIENA. Kelionë vaizdingu keliu palei Adrijos jûrà á vienà ið graþiausiø ir áspûdingiausiø Kroatijos miestø - Dubrovnikà. Tai legendinis miestas tvirtovë, stebinantis net daug kà maèiusius keliautojus ir dël savo iðskirtinumo átrauktas á UNESCO pasauliná kultûros paveldo sàraðà. Ekskursija po Dubrovniko senamiestá: Ðv. Nikolajaus baþnyèia, centrinë aikðtë, Sponzos rûmai, varpinë, Rotuðë, Kunigaikðèio rûmai. Pasivaikðèiojimas senamiestá juosianèia áspûdinga gynybine siena, kurios ilgis net 2 km., o aukðtis ~25 m. Nuo èia atsiveria nepakartojama senojo miesto panorama. Iðvykimas ið Dubrovniko. Kelionë á Juodkalnijà gërintis vaizdinga Kotoro álankos pakrante. Atvykimas á senovës miestà Kotorà, minimà nuo III a. pr. Kr.. Paþintis su senamiesèiu, apsuptu galinga tvirtovës siena: Ðv. Luko baþnyèia, Kunigaikðèiø rûmai, Katedra ir katedros aikðtë, Ðv. Tribûno soboras, pastatytas XII a., Napoleono teatras, laikrodþio bokðtas. Atvykimas á Adrijos jûros pakrantës kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensionuose.

6 DIENA. Poilsis prie Adrijos jûros arba ekskursijos uþ papildomà mokestá: 1. Iðvyka á Albanijà. Paþintis su egzotiðka Europos valstybe, kitaip vadinama „kalnø ereliø ðalimi“. Atvykimas á Ðkoderá vienà seniausiø Europos miestø, ásikûrusá prie didþiausio Albanijoje Skadaro eþero. Legendinës Rozafos tvirtovës apþiûrëjimas. Iðvykimas á Tiranà - Albanijos sostinæ. Paþintis su miesto centru: Skanderbergo aikðtë ir jos prieigos. Atvykimas á Duresà - kurortà prie Adrijos jûros. Didþiausio Balkanø ðalyse romënø amfiteatro apþiûrëjimas. Iðvykimas á Juodkalnijà. 2. Pasiplaukiojimas Kotoro álanka ir Adrijos jûra. Malonus plaukimas turistiniu laiveliu po kalnø apsuptà Kotoro álankà, vadinamà pieèiausiu Europos fiordu. Kalnai, nuoðalios álankëlës, smëlio paplûdimiai, istoriniai miestai ir vienuolynai. Gráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensionuose. 7 DIENA. Kvapà gniauþianti kelionë á vaizdingiausias Juodkalnijos vietas. Áspûdingas Moraèos upës kanjonas, palei kurá driekiasi pagrindinë Juodkalnijos automagistralë. Trumpas sustojimas prie XIII a. Moraèos vienuolyno. Kelionë palei Taros upës kanjonà, dël savo skaidraus tarsi kriðtolas vandens dar vadinamo “Europos aðara”. Tai per ðimtmeèius erozijos suformuotas kanjonas, antras pagal dydá pasaulyje po Kolorado. Kai kuriose vietose jo gylis siekia net 1300 m. Taros upës kanjonas, kaip nepaliestos gamtos oazë, nuo 1980 m. yra átrauktas á UNESCO pasauliná gamtos paveldo sàraðà. Pasivaikðèiojimas prie kanjono unikaliu tiltu per Taros upæ, kuris vadinamas „Tiltø karaliumi”. Kalnø keliais tæsiame kelionæ po Durmitoro nacionaliná parkà. Atvykimas á Þabljakà, visame Balkanø pusiasalyje aukðèiausiai virð jûros lygio (1456m) ásikûrusá miestelá. Esant galimybei pasivaikðèiojimas iki Juodojo (Crno) eþero, ðalia kurio dunkso aukðèiausia Juodkalnijos virðukalnë - Bobotov Kuk (2522 m). Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Iðvykimas ið Juodkalnijos. Kelionë per Serbijà. Atvykimas á Serbijos sostinæ Belgradà. Ekskursija po miestà: Rotuðë, parlamento rûmai, archivyskupo Ðv.Savos cerkvë, Respublikos aikðtë su Nacionalinio teatro rûmais ir nacionaliniu muziejumi, Kalemegdano parkas su iðkilusia Belgrado tvirtove. Laisvas laikas kunigaikðèio Mihailovo pësèiøjø alëjoje. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Kelionë per Serbijà, Vengrijà. Atvykimas á Budapeðtà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis ir autobusu po miestà: Budos pilies ansamblis su barokine Ðv.Trejybës kolona, gotikine Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës Þvejø bastiono. XIV a. statyti Karaliø rûmai. Peðtas: neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesan-sinë Ðv.Stepono katedra bazilika, Operos ir baleto teatras. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Poilsis prie Adrijos jûros arba iðvyka á Ostrogo vienuolynà - antrà pagal svarbà Juodkalnijos dvasiná centrà, ásikûrusá áspûdingose uolose, tarsi kabantá ore 900 m aukðtyje. Ostrogo vienuolynà XVIIa. ákûrë vienas ið keturiø pagrindiniø Juodkalnijos ðventøjø - Ðv.Vasilijus, kurio palaikai, pasak tikinèiøjø, turëdami gydanèià galià, pavertë Ostrogo vienuolynà piligrimø traukos centru. Kelionë per kalnus 10 DIENA. Kelionë per Vengrijà, Slovakijà, Lenkijà. Naktá link didþiausio Balkanø pusiasalyje Skadaro eþero. Po pietø - gráþimas á Lietuvà. plaukiojimas valtimis paèiomis vaizdingiausiomis eþero vietomis. Paþintis su Budva - vienu graþiausiø ðalies miestø, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5500 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KUR SUSITINKA JÛRA IR KALNAI Juodkalnija (Serbija - Bosnija ir Hercegovina) POILSIS PRIE ADRIJOS JÛROS

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE!

EGERIS - SARAJEVAS - MOSTARAS - MEDÞUGORJE - KOTORAS - SKADARO EÞERAS - CETINE OSTROGO VIENUOLYNAS - ALBANIJA - DUBROVNIKAS - BELGRADAS - ŠEGEDAS

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per kitaip vadinama „kalnø ereliø ðalimi“. Atvykimas á Ðkoderá Lenkijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. vienà seniausiø Europos miestø, ásikûrusá prie didþiausio Albanijoje Skadaro eþero. Legendinës Rozafos tvirtovës 2 DIENA. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á ðalies baroko apþiûrëjimas. Iðvykimas á Tiranà - Albanijos sostinæ. Paþintis su sostinæ Ëgerá, kurá iðgarsino savita architektûra, tvirtovës miesto centru: Skanderbergo aikðtë ir jos prieigos. Atvykimas á gynëjø patriotizmas, vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Duresà - kurortà prie Adrijos jûros. Didþiausio Balkanø ðalyse Ekskursija po miestà: pilis - buvusi vyskupø rezidencija, Dabo romënø amfiteatro apþiûrëjimas. Gráþimas á kurortà prie Adrijos Iðtvano aikðtë, turkø valdymo simbolis 40 m aukðèio Minaretas jûros. - vienas graþiausiø Centrinëje Europoje. Antra pagal dydá 5. Raftingas - tai kvapà gniauþianti kelionë plaustais Taros upe. Vengrijos bazilika - neatsiejamas miesto akcentas. Baroko Laukinë, ðvari, be galo srauni upë. Ðimtmeèio senumo erozija dvasia alsuojanti Szechenyi gatvelë. Iðvykimas ið Ëgerio. suformavo 82 km kanjonà, didþiausià pasaulyje po Kolorado Kelionë per Vengrijà, Kroatijà. Atvykimas á Bosnijos ir kanjono. Kai kuriose vietose jo gylis siekia 1300 m. Hercegovinos sostinæ. Nakvynë vieðbutyje. Nenuostabu, jog Tara traukia vandens pramogø ir adrenalino 3 DIENA. Paþintis su Bosnijos ir Hercegovinos sostine - mëgëjus, o UNESCO jà átraukë á gamtos paveldo fondà. Sarajevu. Ekskursija po senàjá miestà: miesto Rotuðë, Staigiuose upës slenksèiuose apmirðta ðirdis nuo aðtriø Nacionalinë biblioteka, Baðèarðija - pagrindinë prekyvietë, pojûèiø, o tyliose þemumose uþgniauþia kvapà nuo supanèios Miljackos upës tiltai, meèetës, cerkvës, sinagogos. Iðvykimas á gamtos groþio bei didybës. Puikûs nacionaliniø patiekalø pietûs Juodkalnijà, pakeliui aplankant Mostarà - poezijos, istorijos, ðalia ðniokðèianèiø upës vandenø.Gráþimas á kurortà prie akmens miestà susikûrusá aplink áspûdingà akmeniná tiltà Adrijos jûros. jungiantá Neretvos upës krantus. Paþintis su Mostaro 6. Dubrovnikas - aplankysite vienà ið graþiausiø ir senamiesèiu, kuriame susipina rytø ir vakarø kultûros, senieji áspûdingiausiø Kroatijos miestø. Tai legendinis miestas, turkiðki namai, minaretai, katalikiðkos baþnyèios, viduramþiðki tvirtovë, stebinantis net daug kà maèiusius keliautojus ir dël pastatai... Kelionë per Hercegovinà. Trumpas sustojimas savo iðskirtinumo átrauktas á UNESCO pasauliná kultûros Medþugorje, kur 1981 metais apsireiðkë Mergelë Marija, paveldo sàraðà. Gráþimas á kurortà prie Adrijos jûros. kviesdama þmones atsigræþti á Dievà. Nuo tada á ðià vietà plûsta 7. Iðvyka á etnografiná kaimà, kuris iki mûsø dienø iðsaugojo þmonës ið visø pasaulio kampeliø, atverti savo sielas ir ðirdis... senovines tradicijas ir paproèius. Èia galima pajusti ypatingà Vakare atvykimas á Juodkalnijos kurortà prie Adrijos jûros. vietiniø gyventojø charakterá, gërëtis nacionaliniais ðokiais, paklausyti juodkalnieèiø melodijø, paragauti tradicinës virtuvës Nakvynë privaèiame sektoriuje. patiekalø. Gráþimas á kurortà prie Adrijos jûros. Nakvynë 4 DIENA. Poilsis prie Adrijos jûros viename ið Juodkalnijos privaèiame sektoriuje. kurortø arba nemokama iðvyka á senoviná Kotoro miestà, minimà nuo III a. pr. Kr., ir ásikûrusá prie pieèiausio Europoje 8 DIENA. Iðvykimas ið pajûrio kurorto. Kvapà gniauþianti Kotoro álankos fiordo. Paþintis su senamiesèiu, apsuptu galinga kelionë á vaizdingiausias Juodkalnijos vietas. Áspûdingas tvirtovës siena: Ðv. Luko baþnyèia, Kunigaikðèiø rûmai, Katedra Moraèos upës kanjonas, palei kurá driekiasi pagrindinë ir katedros aikðtë, Ðv. Tribûno soboras, pastatytas XII a., Juodkalnijos automagistralë. Trumpas sustojimas prie XIII a. Napoleono teatras, laikrodþio bokðtas. Laisvas laikas. Po pietø Moraèos vienuolyno. Kelionë palei Taros upës kanjonà, dël savo skaidraus tarsi kriðtolas vandens dar vadinamo “Europos gráþimas á kurortà. Nakvynë privaèiame sektoriuje aðara”. Tai per ðimtmeèius erozijos suformuotas kanjonas, 5 - 7 dienos. Poilsis prie Adrijos jûros viename ið antras pagal dydá pasaulyje po Kolorado. Kai kuriose vietose jo Juodkalnijos kurortø. Èia Jûsø laukia skaidri Adrijos jûra, gylis siekia net 1300 m. Taros upës kanjonas, kaip nepaliestos nuostabûs smëlio paplûdimiai, palmiø alëjos, visà pakrantæ gamtos oazë, nuo 1980 m. yra átrauktas á UNESCO pasauliná supantys nepakartojamo groþio kalnai. O taip pat - ðvelnus gamtos paveldo sàraðà. Pasivaikðèiojimas prie kanjono Vidurþemio jûros klimatas, saulëtos dienos, ðilti vakarai bei unikaliu tiltu per Taros upæ, kuris vadinamas „Tiltø karaliumi”. paþintis su ðalimi ekskursijø metu. Kalnø keliais tæsiame kelionæ po Durmitoro nacionaliná parkà. Iðvykos siûlomos pasirinktinai (uþ papildomà mokestá) : Atvykimas á Þabljakà, visame Balkanø pusiasalyje 1. Visos dienos iðvyka po graþiausias Juodkalnijos vietas. aukðèiausiai virð jûros lygio (1456m) ásikûrusá miestelá, þavø Kelionë per kalnus link didþiausio Balkanø pusiasalyje Skadaro kalnø kurortà. Esant galimybei pasivaikðèiojimas iki Juodojo eþero. Plaukiojimas valtimis paèiomis vaizdingiausiomis eþero (Crno) eþero, ðalia kurio dunkso aukðèiausia Juodkalnijos vietomis. Kalnø keliais kelionæ tæsiame pro dabartinæ sostinæ virðukalnë - Bobotov Kuk (2522 m). Nakvynë vieðbutyje, Podgoricà á senàjà Juodkalnijos sostinæ Cetinæ - miestelá, pensione. prisiglaudusá kalnø papëdëje. Apþiûrime kunigaikðèio Nikolos rûmus ir vienuolynà, kuriame saugoma Jono Krikðtytojo ranka. 9 DIENA. Iðvykimas ið Juodkalnijos. Kelionë per Serbijà. Atvykimas á Serbijos sostinæ Belgradà. Ekskursija po miestà: Gráþimas á kurortà prie Adrijos jûros. 2. Iðvyka á Ostrogo vienuolynà - antrà pagal svarbà Rotuðë, parlamento rûmai, archivyskupo Ðv.Savos cerkvë, Juodkalnijos dvasiná centrà, ásikûrusá áspûdingose uolose, tarsi Respublikos aikðtë su Nacionalinio teatro rûmais ir nacionaliniu kabantá ore 900 m aukðtyje. Ostrogo vienuolynà XVIIa. ákûrë muziejumi, Kalemegdano parkas su iðkilusia Belgrado tvirtove. vienas ið keturiø pagrindiniø Juodkalnijos ðventøjø - Laisvas laikas kunigaikðèio Mihailovo pësèiøjø alëjoje. Ðv.Vasilijus, kurio palaikai, pasak tikinèiøjø, turëdami gydanèià Nakvynë vieðbutyje. galià, pavertë Ostrogo vienuolynà piligrimø traukos centru. 10 DIENA. Kelionë per Vengrijà. Atvykimas á „Saulës miestu" Kelionë per kalnus link didþiausio Balkanø pusiasalyje Skadaro vadinamà Ðegedà, ásikûrusá Tisos ir Maros upiø santakoje. eþero. Po pietø -- plaukiojimas valtimis paèiomis Trumpa paþintis su miestu: Kupolo aikðtë, savo dydþiu vaizdingiausiomis eþero vietomis. Paþintis su Budva - vienu prilygstanti Ðv. Morkaus aikðtei Venecijoje, Vyskupø rûmai ir graþiausiø ðalies miestø, menanèiu venecijieèiø uþkariavimo neoromaninio stiliaus Katedra, dar vadinama Áþadø baþnyèia. laikus. Gráþimas á kurortà prie Adrijos jûros. Vasaros metu kupolo aikðtëje vyksta teatro dienos. Kelionë per 3. Pasiplaukiojimas Kotoro álanka ir Adrijos jûra. Malonus Vengrijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. plaukimas turistiniu laiveliu po kalnø apsuptà Kotoro álankà, vadinamà pieèiausiu Europos fiordu. Kalnai, nuoðalios 11 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Vakare gráþimas á álankëlës, smëlio paplûdimiai, istoriniai miestai ir vienuolynai. Lietuvà. Gráþimas á kurortà prie Adrijos jûros. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km. 4. Iðvyka á Albanijà. Paþintis su egzotiðka Europos valstybe, Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

!

KELIONIØ GURMANAMS!

KELIONËS KAINA

þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 19, 26; 06 02, 09, 16, 23, 30; 07 07, 14, 21, 28; 08 04, 11, 18, 25; 09 01, 08, 15, 22 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 tarpinës nakvynës viešbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, •5 nakvynës Juodkalnijos kurorte privaèiame sektoriuje su pasirinktu maitinimu, •1 nakvynë Juodkalnijos kalnø kurorte su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •mokamos ekskursijos poilsio metu Juodkalnijoje (þr. kainø lentelæ www.gruda.lt), •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 40 - 60 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, •bûtinas LR pilieèio pasas.

12


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

LOFOTENØ SALØ MAGIJA

!

KELIONIØ GURMANAMS!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2799 Lt 3099 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 949 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 23; 07 10, 26; 08 12 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •10 nakvyniø su pusryèiais, •keltas Talinas - Helsinkis - Talinas, •1 nakvynë 4-vietëse kelto kajutëse (1 pusryèiai), •mokestis uþ tunelá á Nordkapà ir atgal, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. •kelionës dokumentø sutvarkymas.

PAÞINTIS SU SUOMIJA, ŠVEDIJA IR NORVEGIJOS ŠIAURE IKI NORDKAPO IMATRA - SAVONLINA - JOENSU - KOLI KALVA - OULANKOS NAC. PARKAS - TANKAVARA KARASJOKAS - SKARSVOGAS - KIRKEPORTEN UOLA - NORDKAPAS - ALTA - TROMSË MOSELVO KRIOKLYS - VESTEROLENO SALYNAS - LOFOTENØ SALOS NARVIKAS - KIRUNA - ROVANIEMIS - HELSINKIS 1 DIENA. Anksti ryte i?vykimas i? Lietuvos. Kelionë per Latvijà ir Estijà. Atvykimas á Talinà. Esant galimybei trumpas pasivaik?èiojimas po Talino senamiestá. Plaukimas keltu á Helsinká. Nakvynë kelte (kajutëse).

(Ledjûrio) katedra. Esant galimybei pakilimas lyno keltuvu á Storsteinen (420 m.), i? kur atsiveria fantasti?ki miesto ir apylinkiø vaizdai, matoma Tromsdalstindino vir?ûnë (1238m). Nakvynë vie?butyje.

2 DIENA. Kelionë rytine Suomijos dalimi, did?iausio Suomijoje Saimos e?ero apylinkëmis. Saimos kanalas. Atvykimas á Imatrà, kurioje tekanti upë granitinëse uolienose i?grau?ë gilø tarpeklá, Imatros krioklys, vandens jëgainë. Suomijos - Rusijos pasieniu kelionë link ledyno atsitraukimo metu susidariusio Punkaharju moreninio gûbrio. Retreti meno centro, kurio dalis ásikûrusi olose, aplankymas. Savonlina. Pageidaujant 1,5 val. ekskursija turistiniu laivu po e?erà, besigro?int e?erynu bei didinga Olavinlinos tvirtove. Vakare atvykimas á Joensu. Nakvynë vie?butyje.

7 DIENA. Ap?valginë ekskursija po „? iaurës Pary?iumi“, „ledjûrio miestu“ ar „vartais á Arktá“ vadinamà Tromsæ: turgaus aik?të, paminklas R. Amundsenui, senoji katedra, ?iauriausia pasaulyje kataliki?ka ba?nyèia. Ekskursija á Arkties „Polaria“ muziejø. I?vykimas Narviko kryptimi, u?sukant prie Andselvo apylinkëse esanèio Moselvo krioklio. Kelionë per did?iausià Norvegijoje Hiniojos salà, priklausanèià Vesteroleno salynui. Atvykimas á Lofotenø salas. Nakvynë vie?butyje. 8 DIENA. Lofotenø salos. Kelionë á pieèiausiai salose esanèias Reine ir Å gyvenvietes, garsëjanèias fotogeniðkiausiais ir vaizdingiausiais kraðtovaizdþiais. Áspûdingi santykiniai aukðèiai, smaragdinë pievø þaluma, ávairiaspalviø namø gyvenvietës, dþiovinama menkë ir kt. Svolveris - salø sostinë. Ekskursija á Vikingø muziejø. Kelionë á nedidelá, unikalø þvejø kaimelá Nusfjordà, garsëjantá vaizdingomis apylinkëmis. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Ryte ekskursija po Joensu miestà. Siûlome aplankyti ? iaurës Karelijos „Carelicum“ muziejø. I?vykimas Kusamo kryptimi, pakeliui sustojant prie Pielineno e?ero. Pakilimas á Koli kalvà (347m.), nuo kurios atsiveria áspûdinga e?ero ir apylinkiø panorama. Karjalos ir Keinun auk?tumomis kelionë á ?iauræ, stebint platuminio zoni?kumo kaità, med?iø rû?inæ sudëtá, ledyno atsitraukimo metu suformuotà pavir?iø. Pakeliui ap?iûrime 9 DIENA. Poilsio diena Lofotenø salose. Siûlome (pasirinktinai nepakartojamà Kaliausiø paradà. Nakvynë vie?butyje. pagal pageidavimà ir priklausomai nuo oro sàlygø): trumpà Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: 4 DIENA. Iðvykimas á Oulankos nacionaliná parkà. Þygis ?vejybà Vestfjorde (èia geriausios menkiø ?vejybos vietos •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina pësèiomis Kiutakongos tarpekliu. Kelionë á ðiauræ besigroþint pasaulyje); kruizà per vienà galingiausiø pasaulyje Malstremo ~ 40 EUR, ~ 800 NOK (Norvegiškø kronø) + þvejyba ir besigananèiais ðiaurës elniais link Kemijervi ir Sodankyle. sûkurá ap?iûrint rytinæ salø dalá; pasivaik?èiojimà po kalnus kruizas ~ 650 NOK; ~ 320 SEK (Švediškø kronø). Atvykimas á Suomijos Arkties traktà. Ðiaurës poliarinio rato e?ero pakrante stebint salø augmenijà ir apylinkiø kra?tovaizdá; kirtimas. Suomiðkoji Laplandija. Ekskursija á Tankavarà - aukso apsilankymà Lofoteno salø d?iovintos menkës muziejuje (esant ieðkotojø kaimelá - muziejø. Galimybë patiems iðsiplauti aukso galimybei). Nakvynë vie?butyje. grûdeliø. Atvykimas prie Inari eþero - antro pagal dydá uþ PASTABOS: poliarinio rato telkðanèio eþero pasaulyje ir vieno didþiausiø 10 DIENA. Grá?imas á ?emyninæ Norvegijos dalá. Kelionë á Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina Narvikà - neu??àlantá, specialiai ?vedi?kai gele?ies rûdai Europoje. Nakvynë vie?butyje. gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. perve?ti pastatytà uostà. Trumpa pa?intis su miestu. I?vykimas 5 DIENA. I?vykimas á Norvegijà. Karasjokas - samiø sostinë. á ? vedijà va?iuojant labai gra?iu kra?tovaizd?iu. Prava?iuojame PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE Ekskursija á Samiø muziejø. Lakselv gyvenvietë. Pasiekiami Abisko nacionaliná parkà. Atvykimas á Kirunà: ? vedijos samiø REIKALAUKITE ŠIOS KELIONËS ATMINTINËS! Arktiniai vandenys. Kelionë Porsangerio fiordo pakra?èiu. parlamentas, rotu?ë, katedra. Nakvynë vie?butyje. Sustojimas Skarsvoge, kuris laikomas labiausiai á ?iauræ nutolusia ?vejø gyvenviete pasaulyje. Trumpas ?ygis pësèiomis 11 DIENA. Esant galimybei Kirunavaros gele?ies rûdos iki Kirkeporten uolos, vadinamos vartais á Nordkapà. Viena i? kasyklos lankymas. I?vykimas link Suomijos. Rytiniais kelionës kulminacijø. Atvykimas á Nordkapà - ?iauriausià Skandinavijos kalnø ?laitais bei Norlando plynauk?te kelionë Europos ta?kà ir Nordkapo centro lankymas. Ðiauriausias Botnijos álankos kryptimi. Atvykimas á suomi?kosios Europoje paðtas, koplyèia, restoranas, suvenyrø kioskai, Laplandijos sostinæ Rovaniemá, ásikûrusá prie ilgiausios panoraminis filmas apie Nordkapà 180° ploèio ekrane, galimybë ?alies upës Kemijokio. ? iaurës poliarinio rato kirtimas. Kalëdø ásigyti vardiná Nordkapo paþymëjimà. Po ?eme i?kaltu tuneliu senelio rezidencijos lankymas. I?vykimas link Helsinkio. Nakvynë vie?butyje. patenkama á panoraminæ terasà. Nakvynë vie?butyje.

13

6 DIENA. I?vykimas Tromsës kryptimi. Atvykimas á Altà. Jos apylinkëse pamatysime poledynmetyje èia gyvenusiø ?moniø pie?iniø ant uolø kompleksà. ? i vieta átraukta á UNESCO pasauliná gamtos ir kultûros paveldo sàraðà. Kelionë fiordø pakrantëmis, gro?intis áspûdinga ? iaurës gamtos harmonija. Pakylame ~400 m vir? Kvënangeno fiordo á plynauk?tæ, nuo kurios atsiveria pasaki?ka panorama. Atvykimas á Tromsæ. Arkties vandenyno

12 DIENA. Atvykimas á Helsinká. Ap?valginë ekskursija po miestà: Senato aik?të, Miesto katedra, paminklas Rusijos carui Aleksandrui II, Universiteto rûmai, Prezidentûra, Vyriausybës rûmai, Turgaus aik?të, Uspenskio katedra. Plaukimas keltu á Talinà. I?vykimas á Lietuvà. Naktá grá?imas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km., nuplaukiama ~160 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NORVEGIJA, ÐVEDIJA, DANIJA

STOKHOLMAS - OSLAS - FOSLI KANJONAS - BERGENAS - SOGNËS FIORDAS - JOSTEDALO LEDYNAS JOTUNHEIMENO NAC. PARKAS - GEIRANGERIO FIORDAS - LILEHAMERIS - KOPENHAGA 1 DIENA. Labai anksti ryte i?vykimas i? Lietuvos. A) Kelionë 6 DIENA. Poilsio diena kalnuose. Ryte pajudame link did?iausio per Latvijà (Estijà). Vakare keltas i? Rygos (Talino) á Stokholmà. Norvegijoje Jostedalo ledyno Nigardos ledo lie?uvio. Kelionæ B) Kelionë per Lenkijà. Vakare keltas i? Gdansko á Nynashamnà. pradësime ledo muziejuje Breheimsentereto. I? èia autobusu, Nakvynë kelte (kajutëse). laiveliu pasieksime ledo lie?uvio pakra?tá ir (esant galimybei) 2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Ap?valginë ekskursija po lydimi instruktoriø pasivaik?èiosime ledynu. Pasigërëjæ ? vedijos sostinæ dël daugybës kanalø da?nai vadinamà smaragdiniais ledo ply?iais grá?ime á Gaupnæ. Pailsëjæ "? iaurës Venecija". Ekskursija po miestà: Rotu?ë, kur kasmet pasidairysite po apylinkes, aplankysite 1589m. statytà vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, siauros ir jaukios ba?nyèià, pailsësite prie fiordo. Nakvynë vie?butyje. senamiesèio (Gamla Stan) gatvelës, karaliø rûmai, 7 DIENA. Ryte kelionë Sognefjelo kalnø keliu link vienos parlamentas. Grupës pageidavimu aplankomas populiariauáspûdingiausiø Norvegijoje kalnø zonø - Jotunheimeno sias Skandinavijoje karali?kojo laivo "Vaza" muziejus. nacionalinio parko, kuriame stûkso 27 auk?èiausios ?alies I?vykimas á Oslà, Norvegijos sostinæ. Kelionë per pietø ? vedijà. vir?ûnës. Poilsis kalnuose. I?vykimas á Strynà per Lomà (XIIIa. Prava?iuojame did?iausià Skandinavijoje Venerno e?erà. Netoli ba?nyèia), Bismo, Donfosà (trumpas sustojimas ties dviejø Oslo kertame did?iausià Norvegijos upæ Glomà. Vëlai vakare pakopø upës slenksèiu - kriokliu), Grotli, Erdal. Kelionë link atvykimas á Oslà. Nakvynë vie?butyje. paties gra?iausio Norvegijoje Geirangerio fiordo. Pasikëlimas á 3 DIENA. Ekskursija po Oslà: rotu?ë, Akershus tvirtovë ir „Dievø kalnà“ - Dalsnibà (esant palankioms oro sàlygoms). krantinë, katedra, parlamentas, nacionalinis teatras, Sustojimas Geirangerio kaimelyje arba garsiajame Ereliø universitetas, karaliø rûmai ir parkas. Vikingø laivø, Kon-Tikio ir kelyje. Keltas i? Eidsdal á Linge. Kelionë á Trolandijà, paslaptingø Ra-2, poliarinio laivo "Fram", Nacionalinio ar E. Munko muziejø troliø kra?tà, leidimasis garsiuoju Troliø keliu. Kelionë link lankymas (pasirinktinai). Garsusis Vigelando skulptûrø parkas. nakvynës vietos. Nakvynë vie?butyje. I?vykimas á Geilo. Unikalus ir áspûdingas Norvegijos 8 DIENA. Atvykimas á 1994 metø ?iemos olimpiniø ?aidyniø kra?tovaizdis: kalnai, kriokliai, uolos, ?ali slëniai, ramios kaimo miestà Lilehamerá. Grupës pageidavimu lankomas gyvenvietës. Prava?iuojame ?iemos ir vasaros turizmo centrà etnografinis muziejus Maihaugene, Transporto muziejus, Golà. Nakvynë vie?butyje. norvegø dailës muziejus (pasirinktinai). Kelionë link Oslo palei 4 DIENA. I?vykimas á Bergenà. Sustojimas ties garsiuoju did?iausià Norvegijoje Mjosos e?erà. Kelionë per Norvegijà, Voringo kriokliu (kritimo auk?tis 182 m). I?vyka pësèiomis Fosli ? vedijà. Nakvynë vie?butyje. kanjonu (1 - 2 val.). Poilsis gamtoje. Këlimasis keltu per 9 DIENA. Ið ryto keltas ið Ðvedijos á Danijà (Helsingborgas Eidfiordà i? Brimnes á Bruravik. Kelionë palei Hardangerio Helsingoras). Kelionë á Kopenhagà. Apþvalginë ekskursija po fiordà. Trumpas sustojimas Norheimsunde ?alia krioklio. miestà pësèiomis: "Undinëlës" skulptûra, Gefiono fontanas, Atvykimas á Bergenà, miestà, i?sidësèiusá tarp septyniø kalnø, Amalienburgo rûmai, Christiansburgo rûmai, Rotuðë, Tivoli vadinamà "vartais á fiordø karalystæ", E.Grygo gimtinæ. parkas. Vakare keltas A) ið Kopenhagos á Lenkijà; B) ið Ap?valginë ekskursija po senamiestá: viduram?iø pirkliø Karlshamno (Ðvedija) á Klaipëdà. Nakvynë kelte (kajutëse). kvartalas - Brygenas, Rozenkranco bok?tas, ? v.Marijos ba?nyèia. Nakvynë vie?butyje. 10 DIENA. Iš ryto atvykimas A) á Swinoujscie, kelionë per Lenkijà, naktá gráþimas á Lietuvà; B) á Klaipëdà. 5 DIENA. Ekskursijos po Bergenà tæsinys: pasikëlimas funikulieriumi á 320 m auk?tá arba keltuvu á 642 m auk?tá, miesto Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4700 km. panorama, ?uvø turgus senojoje prieplaukoje. Lankome Bergeno akvariumà-muziejø arba E.Grygo namà-muziejø Troldhaugene. Laisvas laikas. I?vykimas i? Bergeno. Ypaè PASTABA: pageidaujantys gali skristi iki Stokholmo arba Oslo, áspûdinga kelio atkarpa nuo Trengereit iki Voso. Plaukimas laivu prisijungti prie grupës, drauge keliauti po Norvegijà, po to atgal giliausiu ir ilgiausiu Norvegijoje Sognës fiordu i? Gudvangeno á skristi ið Oslo, Kopenhagos arba Stokholmo. Kaupangerá. Vykstame link Lustrafiordo turistinio miestelio Priemoka nuo 800 Lt. (priklausomai nuo aviabilietø kainos). Gaupnës. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vie?butyje.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA

2499 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 21; 07 01, 12, 22; 08 02, 12 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •keltø bilietai, •7 nakvynës su pusryèiais, •3 keltø bilietai mar?rute, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •plaukimas Sognës fiordu i? Gudvangeno á Kaupangerá ~300 NOK (Norvegiškø kronø), •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 180 SEK (? vedijos kronø), ~ 500 NOK (Norvegiškø kronø), ~190 DKK (Danijos kronø).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. DËL TVARKARAÐÈIO IR KELTØ LINIJØ PAKEITIMØ, KELTØ IÐPLAUKIMO/ATPLAUKIMO VIETOS IR DATOS GALI KEISTIS.

PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ÐIOS KELIONËS ATMINTINËS!

14


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NORVEGIJA - ÐVEDIJA

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

1799 Lt 2099 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 700 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 17, 24; 07 01, 08, 15, 22, 29; 08 05, 12 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës su pusryèiais, •2 nakvynës keltuose 4-vietëse kajutëse, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~200 NOK (Norvegijos kronø), ~80 SEK (Švedijos kronø), ~5 LVL (Latvijos latø).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. DËL TVARKARAŠÈIO IR KELTØ LINIJØ PAKEITIMØ, KELTØ IŠPLAUKIMO/ATPLAUKIMO VIETOS IR DATOS GALI KEISTIS. PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ŠIOS KELIONËS ATMINTINËS!

RYGA - STOKHOLMAS - OSLAS - HARDANGERIO PLYNAUKŠTË - VORINGO KRIOKLYS - BERGENAS SOGNËS FIORDAS - BRIKSDALO LEDYNAS - GEIRANGERIO FIORDAS TROLSTIGENAS - LILEHAMERIS 1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á Rygà. Trumpa ekskursija po Rygos senamiestá. Vakare keltas ið Rygos á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kelte (kajutëse).

kalnø upeliai, snieguotos virðûnës, ledo lieþuviai. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Kelionë link paties graþiausio Norvegijoje Geirangerio fiordo. Sustojimas Geirangerio kaimelyje arba garsiajame Ereliø kelyje. Keltas per Nordalio fiordà ið Eidsdal á Linge. Kelionë á Trolandijà, paslaptingø troliø kraðtà. Troliø 2 DIENA. Ið Stokholmo iðvykimas á Norvegijos sostinæ Oslà. namai - Trolstigenas. Leidimasis garsiuoju Troliø keliu, Kelionë per pietø Ðvedijà. Pravaþiuojame didþiausià apsuptu milþiniðkø kalnø, iðraiþytø serpantinais. Kelionë per Skandinavijoje Venerno eþerà ir prie jo esanèius miestus, Dombas link Lilehamerio. Nakvynë vieðbutyje. vidinius ðalies uostus. Atvykimas á Norvegijos sostinæ Oslà. Ekskursija po miestà: Akershus tvirtovë ir krantinë, rotuðë, 6 DIENA. Atvykimas á Lilehamerá. Paþintis su 1994 metø judriausia Norvegijoje Karlo Johano pësèiøjø gatvë, þiemos olimpiniø þaidyniø centru: Olimpinis parkas, ið kurio neoklasicistiniai karaliø rûmai, universiteto pastatø ansamblis, atsiveria áspûdinga miesto ir Mjosos eþero panorama. Grupës parlamento rûmai. Laisvas laikas Karlo Johano pësèiøjø pageidavimu lankomas etnografinis muziejus Maihaugene, gatvëje. Esant galimybei, aplankome garsøjá Vigelando Transporto muziejus, norvegø dailës muziejus (pasirinktinai). skulptûrø parkà, kuriame 212 skulptûrø vaizduoja gyvenimo Iðvykimas ið Lilehamerio, kelionë link Oslo palei didþiausià Norvegijoje Mjosos eþerà. Kelionë per Norvegijà, Ðvedijà. ciklà. Nakvynë vieðbutyje. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Ekskursijos po Oslà tæsinys: Vikingø laivø, Kon-Tikio ir Ra-2, poliarinio laivo "Fram" muziejus, aplankome garsøjá 7 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Vigelando skulptûrø parkà, kuriame 212 skulptûrø vaizduoja Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà gyvenimo ciklà. Iðvykimas á Bergenà. Unikalus ir áspûdingas "Ðiaurës Venecija". Ekskursija po miestà: Rotuðë, kur kasmet Norvegijos kraðtovaizdis: kalnai, kriokliai, uolos, þali slëniai, vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, siauros ir jaukios ramios kaimo gyvenvietës. Pravaþiuojame þiemos ir vasaros senamiesèio (Gamla Stan) gatvelës, karaliø rûmai, turizmo centrà Golà. Kelionë per Hardangerio plynaukðtæ link parlamentas. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Bergeno. Stebime, kaip keièiasi gamta, pakylame iki tundros, Rygà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø susipaþástame su tundrine augalija (berþeliais keruþiais, kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai tekðëmis). Pakeliui aplankome Voringo krioklá ir palei Mobiodal klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kelto kajutëse. kanjonà leidþiamës link Brimnes. Këlimasis keltu per 8 DIENA. Kelionë per Latvijà. Gráþimas á Lietuvà. Hardangerio fiordo atðakà. Atvykimas á Bergenà, miestà, iðsidësèiusá tarp septyniø kalnø, vadinamà "vartais á fiordø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4100 km. karalystæ", E.Grygo gimtinæ. Apþvalginë ekskursija po miesto uosto senamiestá. Pasikëlimas funikulieriumi á 320 m aukðtá arba keltuvu á 642 m aukðtá, nepakartojama miesto panorama. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Anksti ryte, aplankæ Bergeno þuvø turgø iðvykstame link ilgiausio ir giliausio pasaulyje Sognës fiordo pro Gudvangenà, Flom, Aurlandà. Pravaþiuojame ilgiausiu Europoje Laerdalo tuneliu. Këlimasis keltu per Sognës fiordo atðakà. Atvykimas prie áþymiojo Briksdalo ledyno. Pasivaikðèiojimas pësèiomis ypaè áspûdingame kalnø rajone: kriokliai,

15

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

NORVEGIJA

RYGA (RUNDALË) - STOKHOLMAS - OSLAS - LILEHAMERIS - GUDBRANDSDALIO IR ROMSDALIO SLËNIAI - TROLANDIJA - STOGFOSSENO KRIOKLYS - NURDALIO FIORDAS ERELIØ KELIAS - GEIRANGERIS - DALSNIBAS - BRIKSDALO LEDYNAS SOGNEFJELO KALNØ KELIAS - JOTUNHEIMENO NAC. PARKAS 1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà aplankant Rundalæ. Vakare keltas ið Rygos á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nuostabûs kraðtovaizdþiai artëjant prie Ðvedijos krantø. Nakvynë kelte (kajutëse).

Ereliø keliu, trumpas sustojimas Geirangerio kaimelyje. Pasikëlimas á „Dievø kalnà“ - Dalsnibà (esant palankioms oro sàlygoms). Kelionæ tæsiame link Briksdalo ledyno. Pasivaikðèiojimas pësèiomis (1,5 - 2 val.) ypaè áspûdingame kalnø rajone: kriokliai, kalnø upeliai, snieguotos virðûnës, ledo lieþuviai. Iðvykstame á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà "Ðiaurës Venecija": Rotuðë, kur kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, siauros ir jaukios senamiesèio (Gamla Stan) gatvelës, karaliø rûmai, parlamentas. Iðvykimas á Oslà, Norvegijos sostinæ. Kelionë per pietø Ðvedijà. Pravaþiuojame didþiausià Skandinavijoje Venerno eþerà, netoli Oslo kertame didþiausià Norvegijos upæ Glomà. Vëlai vakare atvykimas á Oslà. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Kelionæ tæsiame per Lomà (XIIIa. baþnyèia), Sognefjelo kalnø keliu, vedanèiu viena áspûdingiausiø Norvegijoje kalnø zonø - Jotunheimeno nacionaliniu parku, kuriame stûkso 27 aukðèiausios ðalies virðûnës. Pasigroþëjæ nuostabiais kalnø vaizdais vykstame link Oslo á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Kelionë á Stokholmà. Esant galimybei, pagal pageidavimà siûlome aplankyti populiariausià Skandinavijoje karaliðkojo laivo „Vaza“ muziejø arba pasikelti á televizijos 3 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Oslà: Rotuðë, Akershus bokðtà. Vakare keltu iðplaukiame á Rygà. Nakvynë kelto tvirtovë ir krantinë, katedra, parlamentas, nacionalinis teatras, kajutëse. universitetas, karaliø rûmai ir parkas. Laisvas laikas Karlo Johano pësèiøjø gatvëje. Garsusis Vigelando skulptûrø parkas. 7 DIENA. Kelionë per Latvijà. Gráþimas á Lietuvà. Vykstame á Bygdoi pusiasalá, kur pasirinktinai aplankomi Vikingø laivø, Kon-Tikio ir Ra-2, poliarinio laivo "Fram" muziejai. Po pietø iðvykstame link Andalsnes palei didþiausià Norvegijoje Mjosos eþerà. Pravaþiuojame Lilehamerá, uþsukdami prie þiemos 1994 metø olimpiniø þaidyniø centro. Groþëdamiesi besikeièianèiu reljefu, palei sraunià Lageno upæ keliaujame áspûdingais Gudbrandsdalio ir Romsdalio slëniais. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Kelionë á legendomis apipintà Trolandijà. Pakilsime garsiuoju serpantininiu Troliø keliu, kurá supa milþiniðki kalnai “uþburtieji Troliai”. Groþësimës Stigo kriokliu, krentanèiu ið 320m aukðèio. Pravaþiavæ Trolandijà, kelsimës per Nurdalio fiordà ið Linge á Eidsdal. Kelionë link paties graþiausio Norvegijoje Geirangerio fiordo. Nusileidimas serpantininiu Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA

nuo 1579 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 670 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 18, 25; 07 02, 09, 16, 23, 30; 08 06, 13 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës keltuose 4 - vietëse kajutëse, •4 nakvynës su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 5 LVL (Latvijos latai), ~ 120 SEK (Švedijos kronø), ~ 400 NOK (Norvegijos kronø). PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. DËL TVARKARAŠÈIO IR KELTØ LINIJØ PAKEITIMØ, KELTØ IŠPLAUKIMO/ATPLAUKIMO VIETOS IR DATOS GALI KEISTIS. PIRKDAMI KELIALAPÁ, SAVO KELIONIØ AGENTÛROJE REIKALAUKITE ŠIOS KELIONËS ATMINTINËS!

16


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

OLIMPINË GRAIKIJA

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUÈIUOSE!

!

TIK GRÛDOJE! Kelioniø gurmanams!

KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2499 Lt 2799 Lt

+ ~500 Lt (dviejø dienø kelionë laivu á Santorini ir Kretos salas, 2 nakvynës keturvietëse kajutëse) PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 700 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 04, 25; 05 16; 09 12; 10 03 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •11 nakvyniø C ir B kategorijos vieðbuèiuose su pusryèiais, •dviejø dienø kelionë laivu á Santorini ir Kretos salas, 2 nakvynës keturvietëse kajutëse. •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 120 EURØ. •vakaras tavernoje ~ 35 EURAI. •dienos kruizas á tris salas (Eginos, Idros, Poros) ~ 85 EURAI.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

BELGRADAS - TESALONIKAI - ATËNAI - SUNIONO I? KY? ULYS - DELFAI - KRUIZAS Á SANTORINI IR KRETOS SALAS - KORINTO KANALAS - MIKËNAI - EPIDAURAS - OLIMPIJA - METEORØ VIENUOLYNAI 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per iðplaukimas á Santorini salà. Nakvynë laive (kajutëse). Lenkijà, Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Santorini - mitinë Atlantida, unikali ugnikalnio 2 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Vengrijà, Serbijà su trumpais iðsiverþimo suformuota Egëjo jûros sala. Apþvalginë ekskursija sustojimais poilsiui. Vakare atvykstame á Belgradà. Esant po salà autobusu: Ijos miestelis - kikladinës architektûros galimybei apþvalginë ekskursija po miestà: Miesto rotuðë, pavyzdys, paþintis su sostine Tira, salos panorama nuo Parlamentas, Respublikos aikðtë, miesto tvirtovë, Imperato- aukðèiausio pranaðo Ilijos kalno. Poilsis ir maudynës juodo riaus Karolio vartai ir kt. Nakvynë vieðbutyje. vulkaninio smëlio paplûdimyje. Pavakary plaukimas á Kretà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Kelionë per Serbijà, Makedonijà. Atvykimas á Tesalonikus. Apgyvendinimas vieðbutyje. Tesalonikai - kultûrø 9 DIENA. Kreta: iðvyka á minojinës kultûros centrà Knosà; kryþkelë, antras pagal dydá modernus Graikijos miestas. paþintis su rûmais - labirintu, karaliðka mene, karalienës Vakarinë ekskursija po miestà: romënø forumas, Ðv. apartamentais, maisto atsargø sandëliais, liustracijø Demetrijaus bazilika, Ðv.Jurgio rotonda, Ðv.Sofijos etc. baseinais, puikiais minojinës sienø tapybos pavyzdþiais. ðventyklos, imperatoriaus Galerijaus arka ir rûmø liekanos, Apþvalginë ekskursija Iraklione. Irakliono archeologijos Baltasis bokðtas, Filipo II ir Aleksandro Makedonieèio muziejus - turtingiausias pasaulyje minojinës kultûros ir meno paminklai. Nakvynë vieðbutyje. muziejus. Laisvas laikas, kurio metu galima pasivaikðèioti 4 DIENA. Iðvykimas á Atënus. Sustojimai: Litohoro kaimelyje Daidalo pësèiøjø gatve, paragauti ypatingø Kretos saldumynø. Olimpo kalno papëdëje - Olimpo kalno panorama, Vakare iðplaukimas á Atënus. Nakvynë laive (kajutëse). Termopiluose prie karðtøjø ðaltiniø ir Leonido paminklo. 10 DIENA. Iðvyka á Argolidæ: technikos paminklas Korinto Nakvynë vieðbutyje. kanalas, Homero apdainuoti karaliðkieji Mikënai - Liûtø vartai, 5 DIENA. Atënai. Paþintis su antikine Atënø praeitimi: rûmø ir valdovo menës liekanos, kapavietës tolosai, Atrëjo Akropolis - klasikos laikø ðventyklø kompleksas, Dioniso lobynas. Asklepijo kulto centras Epidauras, kuriame ðalia teatras - pirmasis akmeninis Graikijos teatras, Agora - gydyklos yra geriausiai iðlikæs IV a.pr.Kr. graikø teatras. Kelionë pagrindinë miesto aikðtë, pilietinio gyvenimo centras. vaizdingu Arkadijos kalnynu á Elidës sritá. Atvykimas á Olimpijà. Pasivaikðèiojimas po Plakà - ðurmuliuojantá Atënø senamiestá. Nakvynë vieðbutyje. Laisvas laikas, kurio metu galima paragauti graikiðkos virtuvës 11 DIENA. Olimpija - viena pagrindiniø antikinës Graikijos patiekalø, pasivaikðèioti prekybinëmis Atënës, Hermio arba ðventavieèiø: palestros ir gimnasionai - atletø treniruoèiø Eolo gatvëmis, apsilankyti triukðmingame ir spalvingame vietos, Heros ðventykla, prieð kurià uþdegama Olimpiniø miesto turguje. Nacionalinis archeologijos muziejus - þaidyniø ugnis, Dzeuso ðventykla, kurioje buvo vienas ið turtingiausios antikinës skulptûros ir keramikos kolekcijos. septyniø antikos stebuklø - Feidijo darbo Dzeuso skulptûra, Vakarà siûlome praleisti tavernoje (graikø virtuvë ir nacionalinæ olimpinis stadionas - garsiøjø olimpiniø þaidyniø vieta, graikø muzikà bei ðokius pristatanti programa). Nakvynë Filipeionas - atletø vieðbutis. Kelionë iki Kalambakos. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 6 DIENA. a) Atënai: paþintis su moderniuoju miestu 12 DIENA. Lankymasis bizantiðkø ikonø dirbtuvëje: galimybë Olimpinis stadionas, Dzeuso Olimpieèio ðventykla, Nacionasusipaþinti su meistrø darbu ir ásigyti jø kûriniø. Ekskursija po linis parkas, Zapeionas, Konstitucijos aikðtë, Neþinomo unikalø dvasinio gyvenimo centrà - Meteorø vienuolynus. kareivio kapas ir sargybos pasikeitimo ceremonija. PasirinktiDidþiojo Meteorono, Ðv.Varlamo ir Ðv.Stepono vienuolynø nai siûlome aplankyti Bizantijos muziejø, Kikladø meno muziejø lankymas. Áspûdingos uolos, puikûs panoraminiai vaizdai, arba pakilti á Likabeto kalnà ir pasigroþëti miesto panorama. Kretos ir Makedonijos mokyklø meistrø freskos, paþintis su Laisvas laikas. Pavakary iðvyka vaizdingomis Atikos pakrantëvienuoliø gyvenimu ir buitimi. Iðvykimas. Kelionë per Graikijà, mis á Suniono iðkyðulá prie Poseidono ðventyklos, iðlikusios ið Makedonijà. Nakvynë vieðbutyje. V a.pr.Kr. b) Kruizas laivu á Eginos, Idros, Poros salas. Nakvynë 13 DIENA. Kelionë per Serbijà, Vengrijà su trumpais vieðbutyje. sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Iðvykimas á Delfus. Delfai - religinis antikinës Graikijos centras, ásikûræs vaizdingame Parnaso kalno ðlaite. Lankymasis Delfø ðventavietëje: ðventasis kelias, lobynai, pasaulio bamba, Apolono ðventykla, Dioniso teatras, stadionas, Kastalijos ðaltinis. Gráþimas á Atënus. Vakare

17

14 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km.; nuplaukiama ~ 800 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KLASIKINË GRAIKIJA

BELGRADAS - TESALONIKAI - ATËNAI - SUNIONO IŠKYŠULYS - DELFAI - KORINTO KANALAS MIKËNAI - EPIDAURAS - OLIMPIJA - METEORØ VIENUOLYNAI 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per 6 DIENA. a) Atënai: paþintis su moderniuoju miestu Lenkijà, Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Olimpinis stadionas, Dzeuso Olimpieèio ðventykla, NacionaNakvynë vieðbutyje. linis parkas, Zapeionas, Konstitucijos aikðtë, Neþinomo kareivio kapas ir sargybos pasikeitimo ceremonija. 2 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Vengrijà, Serbijà su trumpais Pasirinktinai siûlome aplankyti Bizantijos muziejø, Kikladø sustojimais poilsiui. Vakare atvykstame á Belgradà. Esant meno muziejø arba pakilti á Likabeto kalnà ir pasigroþëti miesto galimybei apþvalginë ekskursija po miestà: Miesto rotuðë, panorama. Laisvas laikas. Pavakary iðvyka vaizdingomis Parlamentas, Respublikos aikðtë, miesto tvirtovë, ImperatoAtikos pakrantëmis á Suniono iðkyðulá prie Poseidono riaus Karolio vartai ir kt. Nakvynë vieðbutyje. ðventyklos, iðlikusios ið V a.pr.Kr. 3 DIENA. Kelionë per Serbijà, Makedonijà. Atvykimas á b) Kruizas laivu á Eginos, Idros, Poros salas. Nakvynë Tesalonikus. Apgyvendinimas vieðbutyje. Tesalonikai - vieðbutyje. kultûrø kryþkelë, antras pagal dydá modernus Graikijos miestas. 7 DIENA. Iðvykimas á Delfus. Delfai - religinis antikinës Vakarinë ekskursija po miestà: romënø forumas, Ðv. Graikijos centras, ásikûræs vaizdingame Parnaso kalno ðlaite. Demetrijaus bazilika, Ðv.Jurgio rotonda, Ðv.Sofijos etc. Lankymasis Delfø ðventavietëje: ðventasis kelias, lobynai, ðventyklos, imperatoriaus Galerijaus arka ir rûmø liekanos, pasaulio bamba, Apolono ðventykla, Dioniso teatras, Baltasis bokðtas, Filipo II ir Aleksandro Makedonieèio stadionas, Kastalijos ðaltinis. Gráþimas á Atënus. Nakvynë paminklai. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 4 DIENA. Iðvykimas á Atënus. Sustojimai: Litohoro kaimelyje 8 DIENA. Iðvyka á Argolidæ: technikos paminklas Korinto Olimpo kalno papëdëje - Olimpo kalno panorama, kanalas, Homero apdainuoti karaliðkieji Mikënai - Liûtø vartai, Termopiluose prie karðtøjø ðaltiniø ir Leonido paminklo. rûmø ir valdovo menës liekanos, kapavietës tolosai, Atrëjo Nakvynë vieðbutyje. lobynas. Asklepijo kulto centras Epidauras, kuriame ðalia 5 DIENA. Atënai. Paþintis su antikine Atënø praeitimi: Akropolis - klasikos laikø ðventyklø kompleksas, Dioniso teatras - pirmasis akmeninis Graikijos teatras, Agora pagrindinë miesto aikðtë, pilietinio gyvenimo centras. Pasivaikðèiojimas po Plakà - ðurmuliuojantá Atënø senamiestá. Laisvas laikas, kurio metu galima paragauti graikiðkos virtuvës patiekalø, pasivaikðèioti prekybinëmis Atënës, Hermio arba Eolo gatvëmis, apsilankyti triukðmingame ir spalvingame miesto turguje. Nacionalinis archeologijos muziejus turtingiausios antikinës skulptûros ir keramikos kolekcijos. Vakarà siûlome praleisti tavernoje (graikø virtuvë ir nacionalinæ graikø muzikà bei ðokius pristatanti programa). Nakvynë vieðbutyje.

gydyklos yra geriausiai iðlikæs IV a.pr.Kr. graikø teatras. Kelionë vaizdingu Arkadijos kalnynu á Elidës sritá. Atvykimas á Olimpijà. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Olimpija - viena pagrindiniø antikinës Graikijos ðventavieèiø: palestros ir gimnasionai - atletø treniruoèiø vietos, Heros ðventykla, prieð kurià uþdegama Olimpiniø þaidyniø ugnis, Dzeuso ðventykla, kurioje buvo vienas ið septyniø antikos stebuklø - Feidijo darbo Dzeuso skulptûra, olimpinis stadionas - garsiøjø olimpiniø þaidyniø vieta, Filipeionas - atletø vieðbutis. Kelionë iki Kalambakos. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Lankymasis bizantiðkø ikonø dirbtuvëje: galimybë susipaþinti su meistrø darbu ir ásigyti jø kûriniø. Ekskursija po unikalø dvasinio gyvenimo centrà - Meteorø vienuolynus. Didþiojo Meteorono, Ðv.Varlamo ir Ðv.Stepono vienuolynø lankymas. Áspûdingos uolos, puikûs panoraminiai vaizdai, Kretos ir Makedonijos mokyklø meistrø freskos, paþintis su vienuoliø gyvenimu ir buitimi. Iðvykimas. Kelionë per Graikijà, Makedonijà. Nakvynë vieðbutyje.

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2299 Lt 2599 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 700 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 05, 26; 05 17; 09 13; 10 04 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •11 nakvyniø C ir B kategorijos vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina~ 100 EURØ. •vakaras tavernoje ~ 35 EURAI. •dienos kruizas á tris salas (Eginos, Idros, Poros)~ 85 EURAI.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

11 DIENA. Kelionë per Serbijà, Vengrijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 12 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

18


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

DIDÞIOJI TURKIJA

!

Kelioniø gurmanams!

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2399 Lt 2899 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1099 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 02, 30; 05 14; 09 17; 10 08 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •12 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelto bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietos transportas Stambule, nacionalinë vakarienë turkiðkame restorane su programa ~70 -100 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda, •turëti galvos apdangalus (skaras, ðalius) áeinant á meèetes, •bûtinas LR pilieèio pasas.

19

SOFIJA - EDIRNË - STAMBULAS - KAPADOKIJA - DENIZLIS - PAMUKALË - HIERAPOLIS KU? ADASIS - EFESAS - IZMIRAS - PERGAMAS - TROJA - BELGRADAS Turkija - tai tiltas tarp Vakarø ir Rytø, tai ðalis, kuri jungia Europà ir Azijà. Turkijos þemë - senoji Anatolija - kultûros ir civilizacijos lopðys. Èia viena kità keitë ir átakojo skirtingiausios hetitø, persø, graikø, romënø, Bizantijos ir Osmanø tautos bei kultûros, èia susidûrë pagonybë, krikðèionybë ir islamas. Tokia ávairovë sukûrë unikalià Turkijos kultûrà ir pavertë ðalá muziejumi po atviru dangumi. Turkija - áspûdinga gamtos ir kultûros dermë, kur raiþytas Vidurþemio jûros pakrantes, derlingus slënius, neátikëtinas uolas ir kalvotas aukðtumas papildo senovës paminklai. 1 DIENA. Naktá iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, puikiomis viduramþiðkomis freskomis. Lankymasis kilimø Slovakijà, Vengrijà. Nakvynë vieðbutyje. arba keramikos, arba onikso dirbiniø parduotuvëse. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Kelionë per Vengrijà, Serbijà, Bulgarijà su trumpais 8 DIENA. Iðvykimas á Denizlá pakeliui apþiûrint Kaimakli (arba sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Derinkuju) - poþeminá miestà su daugiaaukðèiais tuneliø 3 DIENA. Trumpa ekskursija Bulgarijos sostinëje Sofijoje. labirintais, gyvenamaisiais namais, koplyèiomis, kapinëmis, Ðv.Sofijos soboras. Iðvykimas link Turkijos. Atvykimas á Edirnæ. ðviesos ir vëdinimo angomis. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Nacionalinis Pamukalës parkas su karðtøjø 4 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Edirnæ - antikiná ðaltiniø suformuotomis áspûdingomis karstinëmis terasomis. Adrianopolá, Osmanø imperijos sostinæ, charakteringà Romëniðkas miestas - gydykla Hierapolis: Apolono ðventykla, rytietiðkà miestelá su vingiuotomis gatvelëmis, turgumi, senais puikiai iðlikæs romënø amfiteatras, nekropolis. Maudynës namais ir tiltu: pagrindinë Dþiumchurijet Meidani - Laisvës mineraliniø vandenø baseine. Vykimas á Kuðadasá - kurortiná aikðtë, Ðerefeli Dþiami - pereinamojo seldþiukø-osmanø stiliaus miestelá ant Egëjo jûros kranto su puikia Samo salos panorama. meèetë, bedestanas - dengtas turkiðkas brangiøjø akmenø Nakvynë vieðbutyje. turgus, senoji meèetë Eski Dþiami ir garsioji genialaus architekto M.Sinano Selimo meèetë su aukðèiausiais Turkijoje 10 DIENA. Iðvyka á antikiná Efesà. Efesas - didþiausias ir minaretais - XVI a. osmanø imperijos klestëjimo liudininkë. geriausiai iðlikæs antikinis miestas: vieno ið septyniø pasaulio stebuklø Artemidës ðventyklos liekanos, teatras, viena Laisvas laikas. Iðvykimas á Stambulà. Nakvynë vieðbutyje. þymiausiø antikoje Celso biblioteka, agora, grástos gatvës, vartai, 5 DIENA. Apþvalginë ekskursija (autobusu ir pësèiomis) fontanai. Krikðèioniðkojo Efeso paminklai: VIa. Ðv.Jono bazilika, po Stambulà. Stambulas: buvusi trijø galingø imperijø - pastatyta virð ðventojo kapo, Ðv.Mergelës Marijos namas Romos, Bizantijos ir Otomanø - sostinë, stulbinanti savo galybe katalikø piligrimø tikslas Turkijoje. Laisvas laikas arba iðvyka á ir ávairove. Ðv.Sofijos soboras - Dievo Iðminties bazilika, groþiu garsià antikinæ Didimos ðventavietæ. Pageidaujantiems galima pranokusi Saliamono Jeruzalës ðventyklà. Cisterna - poþeminë uþsakyti turkiðkà pirtá. Nakvynë vieðbutyje. miesto vandens saugykla. Sultono rûmai (gali bûti Topkapi rûmai - buvusi sultonø rezidencija ir haremas, otomanø 11 DIENA. Iðvyka á Izmirà. Izmiras - treèiasis pagal dydá imperijos ðirdis nuo XV iki XIX a. arba ádomesni Dolmabachèe - modernus Turkijos miestas. Apþvalginë ekskursija: palmiø kitame Aukso rago krante prie Bosforo). Nacionalinë vakarienë promenados krantinë, centrinë Konak aikðtë ir Saat Kulesi (laikrodþio bokðtas), seniausia ir didþiausia miesto meèetë Hisar, turkiðkame restorane su programa. Nakvynë vieðbutyje. Kemeralti turgus. Kelionë á Pergamà - vienà þymiausiø 6 DIENA. Ekskursijos po Stambulà tæsinys (vietos transportu). helenistinës kultûros centrø. Pergamo akropolis: garsiosios Mëlynoji meèetë - klasikinës osmanø architektûros pavyzdys. bibliotekos liekanos, teatras, ðventyklos, monumentalus Dzeuso Hipodromas - romëniðkojo Konstantinopolio palikimas. Didysis altorius. Kizil Avlu (Raudonoji bazilika) - buvusi Serapio ðventykla, Stambulo turgus - tai 4000 parduotuviø, dirbtuviø, restoranø ir viena ið septyniø Apokalipsës baþnyèiø, Bizantijos laikais tapusi meèeèiø po vienu stogu, kur laukia rytietiðki turtai ir bazilika. Kelionë á Edremito álankà. Nakvynë vieðbutyje. svetingumas. Laisvas laikas, kurio metu galima aplankyti Archeologijos ar Senøjø Rytø muziejus, pasivaikðèioti 12 DIENA. Iðvyka á Trojà. Legendinës Trojos liekanos Hisarliko senamiesèio gatvelëmis. Vakare iðvykimas á Kapadokijà. kalvoje, puiki Dardanelø - antikinio Helesponto, panorama. Këlimasis per Dardanelø sàsiaurá, jungiantá Marmuro ir Egëjo Naktis autobuse. jûras ir skiriantá Balkanø ir Maþosios Azijos pusiasalius. Kelionë 7 DIENA. Paþintis su Kapadokija - labiausiai turistø lankoma per Bulgarijà, Serbijà. Nakvynë vieðbutyje. Turkijos sritimi, buvusia senosios hetitø imperijos ðirdimi, vëliau Biblijoje minima Romos provincija. Uèchisar pilis, 13 DIENA. Atvykimas á Belgradà. Trumpa paþintis su Serbijos ásikûrusi aukðtoje vulkaninëje uoloje, nuo kurios atsiveria sostine. Iðvykimas link Vengrijos. Nakvynë vieðbutyje. áspûdinga Kapadokijos panorama, pasivaikðèiojimas Balandþiø 14 DIENA. Kelionë per Vengrijà, Slovakijà, Lenkijà. Naktá slënyje. Gioreme slënio muziejus, kuriame po atviru dangumi gráþimas á Lietuvà. uolose ákurti unikalaus atsiskyrëliðko gyvenimo liudininkai - IXXIII a. bizantiðkos cerkvës, koplyèios ir vienuolynai su Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 9800 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PORTUGALIJA -ISPANIJA MAROKAS CELË - BLUA PILIS - SAN SEBASTIJANAS - BILBAO - SANTJAGO DE KOMPOSTELA - PORTAS KOIMBRA - TOMAR - FATIMA - BATALIJA - NAZARE - SINTRA - CABO DA ROCA - LISABONA SEVILIJA - GIBRALTARO SÀSIAURIS - MAROKAS: TANDÞERAS - RABATAS - MEKNESAS MOULAY IDRISS - FESAS - VOLUBILIS - GIBRALTARO SÀSIAURIS - ALHAMBRA - BARSELONA STRASBÛRAS - ROTENBURGAS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su maurø palikimas gotikinë Sevilijos katedra - viena didþiausiø trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. baþnyèiø Europoje, La Giraldos bokðtas - varpinë; nuostabus mudecharø amatininkø kûrybos, karaliðkosios didybës ir 2 DIENA. Atvykimas á Celæ - viduramþiø dvasià iðsaugojusá dekoratyvinës sodininkystës derinys - karaliðkieji Alkazaro Vokietijos miestelá. Apþiûrime vienus graþiausiø Vokietijoje rûmai ir sodai; romantiðkiausia Sevilijos vieta - Santa Kruz renesansinius hercogø rûmus, èia buvo jø vasaros rezidencija. kvartalas su siaurø baltø gatveliø ir kiemø labirintu. Iðvykimas ið Celës senamiestis: daugybë puikiai restauruotø XVI - XIX a. Sevilijos. Kelionë link Gibraltaro. Nakvynë vieðbutyje. fachverkiniø namø, Rotuðë, prancûziðko stiliaus parkas. Laisvas laikas. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Anksti ryte kelionë keltu per Gibraltaro sàsiaurá ið Ispanijos á Marokà. Atvykimas á Marokà. Marokas - tai maþuèiai 3 DIENA. Atvykimas á Blua - vienà þavingiausiø Luaros miestø. uþdari kaimeliai kalnuose, neáveikiamø tvirtoviø grandinës ten, Mieste iki ðiol iðliko senoviniø pastatø, aikðèiø, bei iðskirtinë kur, rodos, niekas nenorëtø gyventi, romënø miestø griuvësiai. atmosfera. Lankome Blua pilá, pagrindinæ karaliaus rezidencijà Atvykimas á Tandþero miestà. Tai daugiakalbis, daugiakultûiki dvarui persikeliant á Paryþiø. Paþintis su pilies menëmis, rinis miestas. Jame dar ir ðiandien alsuoja maurø palikimo apstatytomis autentiðkais baldais, nukabinëtomis paveikslais, dvasia. Paþintis su miestu: ðiuolaikinio, modernaus miesto dalis atspindinèiais audringà ir kruvinà ðios pilies praeitá. Iðvykimas ið - Ville Nouve; Maroko karaliaus vasaros rezidencija; senoji Blua. Kelionë per Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje. miesto dalis - Medina su savo siauromis gatvelëmis, rytietiðkas 4 DIENA. Atvykimas á Ispanijos kurortà San Sebastijanà, turgus, berberø vaistinë. Trumpas sustojimas prie ðiauriausio ásikûrusá ant kriauklës formos álankos kranto. Santa Kruz de la Afrikos taðko ir Herkulio stulpø. Iðvykimas á Rabatà - Maroko Mota pilis ant Urguli kalno, iðkilusi virð senamiesèio. Miesto ir karalystës sostinæ. Ekskursija po miestà: puikiai iðlikæs Le Tour álankos panorama. Paþintis su miestu, aplankant miesto ðirdá - Hassan minaretas, Mohamedo V mauzoliejus, skirtas garbiajam Konstitucijos aikðtæ. Iðvykimas á Bilbao. Modernaus Maroko valdovui Mohamedui V, átvirtintoji Rabato senamiesèio Guggenheimo muziejaus lankymas. Kelionë tæsiama vaizdinga dalis - kasba... Esant galimybei apþiûrimi Karaliðkieji rûmai. Atlanto vandenyno Kosta Verde pakrante, garsiuoju piligrimø Nakvynë vieðbutyje. keliu. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Iðvykimas ið Rabato á Meknesà, kuris yra 5 DIENA. Atvykimas á Santjago de Kompostelà, vienà vadinamas Maroko Versaliu. Tai vienas ið keturiø svarbiausiø svarbiausiø krikðèioniø piligrimø vietø po Jeruzalës ir Romos. imperatoriø miestø, ásikûrusiø ðiaurës Atlaso kalnø Ekskursija po miestà aplankant Ðv.Jokûbo katedrà, kurià plynaukðtëje. Trumpa paþintis su Mekneso senamiesèiu. popieþius Jonas Paulius II yra pavadinæs „dvasine Europos Pravaþiuojame Moulay Idriss (Ðventasis) miestà. Tai maþytis ðirdimi“, vienà graþiausiø Ispanijoje Obradoiro aikðtæ, apsuptà kalkëmis balintø statiniø miestas, ásikûræs kalnø áduboje. istoriniø pastatø; elegantiðkàjà Kvitana aikðtæ. Iðvykimas á Pirmasis musulmoniðkas miestas Maroke. Trumpa paþintis su Portugalijà. Kelionë per miðkais apaugusias kalvas. Atvykimas á Moulay Idriss miesteliu. Atvykimas á Fesà. Paþintis su Fesu ðiaurës Portugalijos sostinæ Portà. Tai antras pagal dydá ðalies vienu geriausiai pasaulyje iðlikusiø arabø miestø, garsø unikaliu miestas. Porto regionas visame pasaulyje garsëja savo vynais. senamiesèiu. Tai seniausias Maroko imperatoriðkasis miestas. Paþintis su miestu: Pranciðkonø baþnyèia, garsëjanti nuostabiu Dël savo unikalumo ðis miestas átrauktas á UNESCO paveldo interjeru, dekoruota paauksuoto medþio raiþiniais, áþymieji sàraðà. Paþintis su miestu: Fes el Bali senamiestis, Bou Inania Birþos rûmai, paminklas jûrø keliautojui Henrikui. Esant medrasa, Kairaouine meèetë - technologijos universitetas; galimybei, garsiausio Portugalijos vyno - portveino aplankomi odos ir medþio apdirbëjø, keramikø rajonai, degustavimas arba plaukimas Duero upe, groþintis nuostabia pamatomas Nejjarin fontanas, átrauktas á UNESCO paveldo miesto panorama. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë sàraðà. Senamiesèio dalis Fes el Djedid, pastatyta Merenidø dinastijos valdymo laikais XIII a., karaliðkieji rûmai. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 6 DIENA. Ekskursija po senàjà Portugalijos sostinæ - Koimbrà: XIIa. romaninio stiliaus katedra; Universitetas, kuris buvo 11 DIENA. Iðvykimas ið Feso. Kelionë á Volubilá - vienà ið ákurtas XIII amþiuje ir iki ðiol iðlaikë savo akademines tradicijas. geriausiai iðlikusiø romënø miestø Maroke. Groþëdamiesi Iðvykimas á Tomar. Buvusio Tamplieriø ir Kristaus ordino Atlaso kalnø grandinëmis tæsiame kelionæ á Tandþerà. Geltonos vienuolyno lankymas. Atvykimas á pasaulio piligrimø centrà spalvos kalnø papëdëse driekiasi virtinë senøjø berberø Fatimà - Ðv. Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. Apþiûrime kaimeliø, per daugelá metø iðlaikiusiø autentiðkumà, piuikiai Ðv.Mergelës Marijos bazilikà, kurios aikðtë talpina 300000 ásiliejanèiø á bendrà kraðtovaizdþio visumà. Atvykimas á maldininkø. Iðvykimas á Batalijà, kur apþiûrime áspûdingàjá Ðv. Tandþerà. Kelionë keltu per Gibraltaro sàsiaurá ið Maroko á Mergelës Marijos Vitorijos vienuolynà - portugalø gotikos perlà. Ispanijà. Atvykimas á Ispanijà, kelionë link Granados. Nakvynë Kelionë á Nazare - tipiðkà þvejø miestelá. Dar ir ðiandien èia vieðbutyje. þmonës dëvi tradicinius ðio pajûrio kaimelio rûbus. Esant 12 DIENA. Iðvyka á ðalia Granados ásikûrusià maurø ðventovæ. galimybei tradicinio portugalø þuvies patiekalo „Caldeirada“ Alhambra - buvæs maurø valdovø rûmø kompleksas ir Nasridø ragavimas. Iðvykimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. karaliø uþmiesèio dvaras - Generalifës sodai. Èia Nasridø 7 DIENA. Iðvykimas á nedidelá, bet nuostabø miestelá Sintrà dinastijos kalifai kûrë visagalës valdþios ávaizdá ir taip ágyvendino (vykstame vietos transportu), kur pagal galimybæ lankome savo þemiðkojo rojaus idëjà. Kelionë link Barselonos. Nakvynë Karaliø rûmus arba vienuolynà. Trumpas sustojimas vieðbutyje. vakariausiame Europos taðke Cabo da Roca (Uolos kyðulys). 13 DIENA. Kelionë Vidurþemio jûros pakrante. Atvykimas á Nepakartojama Atlanto vandenyno panorama nuo kyðulio vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø - Barselonà. Paþintis su kraðto. Po pietø ekskursija po Portugalijos sostinæ Lisabonà miestu: architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdingiausiø (vietos transportu ir pësèiomis): Ðv.Jurgio pilis, Rossio aikðtë, Katalonijos sostinës pastatø, pradëta bet nebaigta statyti Belemo sargybos bokðtas - ðvyturys, gotikinis Ðv. Jeronimo „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. vienuolynas, kuriame ilsisi garsiojo jûrø keliautojo Vasko da Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama, Gamos palaikai, paminklas Jûrø uþkariautojams. Laisvas laikas. Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, judrioji La Vakarà siûlome praleisti tradicinëje tavernoje, klausantis fado Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia galima pajusti muzikos. Nakvynë vieðbutyje. Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas 8 DIENA. Anksti ryte iðvykimas á Sevilijà - Andalûzijos su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais karaliø rûmais. provincijos sostinæ. Trumpa paþintis su miestu: aukso bokðtas, Laisvas laikas. Kelionë per Ispanijà á Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

!

KELIONIØ GURMANAMS!

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE! KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

3299 Lt 3799 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1100 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 03 31; 04 28; 05 12; 09 15; 10 06 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •15 nakvyniø viešbuèiuose su pusryèiais, •2 vakarienës Maroke, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietos transporto bilietai Lisabonoje ~ 200 - 250 EUR. •Norintys lankyti Alhambros rûmus - informuoti ir mokëti uþsakant kelionæ ~28 EUR. •Kelto á Marokà bilietai ~ 50 EUR. PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •bûtinas LR pilieèio pasas. 14 DIENA. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Strasbûrà laisve alsuojanèià Europos ðirdá. Paþintis su miestu. "Maþoji Prancûzija" - Strasbûro senamiesèio dalis, per kurià teka Ilo upë. Dievo Motinos katedra - vienas áspûdingiausiø Europoje gotikos pavyzdþiø. Pradëta romënø ðventyklos vietoje, katedra buvo statyta kone keturis ðimtmeèius - nuo 1015-øjø iki XV amþiaus pirmosios pusës. "Virð miesto sklandantis roþinis angelas" - taip ðá statiná apibûdino prancûzø poetas Polas Klodelis. Rohan rûmai, centrinë miesto aikðtë. Kelionë per Prancûzijà, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 15 DIENA. Atvykimas á Bavarijos miestà Rotenburgà prie Tauberio upës. Pasivaikðèiojimas po miestà, apjuostà gynybinëmis sienomis, iðvagotà siaurø grástø gatveliø, apstatytà vaizdingais namais. Apþiûrite rotuðæ, kilmingøjø rezidencijø nusëtà Herrngasse prekybinæ gatvæ, miesto parkà. Iðvykimas ið Rotenburgo. Kelionë per Vokietijà (Èekijà), Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. 16 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 9700 km.

20


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ISPANIJA IKI GIBRALTARO DVIEJØ DIENØ POILSIS PRIE VIDURÞEMIO JÛROS KOSTA DEL SOLIO PAKRANTËJE. IŠVYKOS Á GIBRALTARÀ IR MAROKÀ NIURNBERGAS - REINO KRIOKLIAI - LIUCERNA - FIGUERAS - SARAGOSA - MADRIDAS ESKORIALAS - TOLEDAS - KORDOBA - SEVILIJA - KOSTA DEL SOLIO PAKRANTË GIBRALTARAS - TANDÞERAS - ALHAMBRA - BARSELONA - AVEN D'ORGNAC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. labirintu. Iðvykimas link Kosta del Solio pakrantës. Nakvynë Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje.

!

KELIONIØ GURMANAMS!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2799 Lt 3299 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 1100 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 01, 29; 05 13; 09 16; 10 07 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •14 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai Madride, ekskursijos á Gibraltarà, Marokà ~ 250 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •vykstantiems á Marokà bûtinas LR pilieèio pasas, asmens tapatybës kortelë negalioja.

2 DIENA. Atvykimas á Niurnbergà, senàjà Ðventosios Romos imperijos sostinæ. Trumpa apþvalginë ekskursija po senamiestá: miesto panorama nuo Imperatoriaus pilies, A. Diurerio namas muziejus, centrinë senamiesèio aikðtë, Rotuðë, Ðv.Lorenco ir Ðv.Sebaldo gotikinës baþnyèios. Iðvykimas ið Niurnbergo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Atvykimas á Ðveicarijos pasienio miestelá Ðafhauzenà. Sustojimas prie didþiausiø Europoje Reino kriokliø. Pasivaikðèiojimas vaizdinga Reino pakrante, kur prieð akis iðkils didingas reginys. Toliau kelionë tæsiama per Ðveicarijà. Atvykimas á Liucernà - tiltø ir bokðtø miestà, kuris daþnai vadinamas „Ðveicarijos perlu“. Keturiø Kantonø eþeras, miesto simboliai - seniausias Europoje medinis Koplyèios tiltas ir Malûnø tiltas. Paþintis su senamiesèiu: Vyno ir Grûdø aikðtës, nuostabiais ornamentais dekoruota senoji Rotuðë, barokinë Jëzuitø baþnyèia, mirðtanèio Liûto monumentas - aikðtë, simbolizuojanti Ðveicarijos gvardieèiø iðtikimybæ. Iðvykimas link Prancûzijos. Kelionë vaizdingu Ementalio slëniu per Ðveicarijos Alpes. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Poilsis prie Vidurþemio jûros Kosta del Solio pakrantëje. Pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá) iðvyka á 4 DIENA. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Figuerà Marokà. Plaukimas keltu ið Ispanijos á Tandþero miestà, Salvadoro Dali gimtinæ. S.Dali teatro-muziejaus lankymas. Tai groþintis Gibraltaro sàsiauriu. Atvykimas á Tandþero miestà. Tai labiausiai lankomas muziejus Ispanijoje po Prado, þaisminga daugiakalbis, daugiakultûrinis miestas. Jame dar ir ðiandien vieta, ákurta senajame Figuero teatre, kurio 24-iose salëse alsuoja maurø palikimo dvasia. Paþintis su miestu: ðiaurinë ir eksponuojami siurrealistiniai þymaus ispanø menininko darbai. vakarinë krantinës, nusëtos áspûdingais kranto artilerijos Iðvykimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. pabûklais; ðiuolaikinio, modernaus miesto dalis - Ville Nouve; 5 DIENA. Iðvykimas á Madridà, pakeliui apþiûrint áspûdingà Maroko karaliaus vasaros rezidencija; senoji miesto dalis De Nuestra Senora del Pilar bazilikà Aragono sostinëje Medina su savo siauromis, romantiðkomis gatvelëmis, Saragosoje. Atvykimas á Ispanijos sostinæ Madridà. Vakarinë rytietiðkas turgus. Miesto ir Atlanto vandenyno platybiø ekskursija po miestà aplankant Prado alëjà su Karalienës Sofijos panorama nuo aukðèiausio apylinkëse esanèio taðko. Laisvas modernaus meno centru. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. laikas. Vakare gráþimas á kurortà Ispanijoje. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Ekskursijos po Madridà tæsinys (pësèiomis ir miesto transportu): Sibelës aikðtë, Didþioji gatvë, Ispanijos aikðtë su paminklu Servantesui, Karaliaus rûmai, kuriuos pastatë pirmieji Burbonø dinastijos valdovai, didingoji XVIIa. senamiesèio Didþioji aikðtë, kurioje vykdavo inkvizicijos teismai ir egzekucijos, Saulës vartø aikðtë. Po pietø paþintis su Prado muziejumi - viena didþiausiø pasaulyje meno galerijø su áspûdingomis D.Velaskezo ir F.Gojos kûriniø kolekcijomis. Grupës pageidavimu, esant galimybei lankome koridà. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Iðvykimas á Eskorialà, Ispanijos karaliø Panteonà. Lankomas Þuvusiøjø slënis (Ispanijos pilietinio karo aukø atminimo memorialas). Kelionë á Toledà - istorinæ Ispanijos sostinæ, puikiai iðsaugojusià viduramþiø dvasià, kultûrà ir architektûrà. Ekskursija po miestà, kuriame gyveno ir kûrë El Grekas: katedra - viena didþiausiø krikðèioniðkojo pasaulio katedrø, Ðv.Marijos Baltosios, Ðv.Tomo, kurioje yra áþymusis El Greko ðedevras „Orgaso grafo laidotuvës“ ir Ðv.Jono baþnyèios. Laisvas laikas. Iðvykimas link Kordobos. Nakvynë vieðbutyje.

21

9 DIENA. Poilsis prie Vidurþemio jûros Kosta del Solio pakrantëje. Kosta del Solis (iðvertus „Saulëtas Krantas“) þinomiausia Andalûzijos pakrantës dalis. Ðiame þemës plotelyje telpa smëlëti paplûdimiai, kalnai snieguotomis virðûnëmis, derlingas Gvadalkviviro upës slënis ir miðkai. Pageidaujantiems (uþ papildomà mokestá) iðvyka á Gibraltaro kyðulá - vienà egzotiðkiausiø Europos vietø. Tai neáveikiama jûrø tvirtovë, vienintelë Britø kolonija Europoje. Èia Jus pakerës nepaprasti vaizdai, atsiveriantys nuo 426 m aukðèio Gibraltaro uolos. Tolumoje skendinti Afrika - Maroko Atlaso kalnai. Vienoje pusëje krantà skalauja Atlanto vandenynas, kitoje - Vidurþemio jûra. O taip pat nuostabà sukels laisvëje gyvenanèios beuodegës beþdþionës makakos - vieninteliai laukiniai primatai visoje Europoje. Tie, kurie nebuvæ Anglijoje, jos dvasià galës pajusti vaikðèiodami siaurosiomis Gibraltaro gatvelëmis: angliðkos parduotuvës, bankai, dviaukðèiai autobusai. Gráþimas á kurortà. Esant galimybei, vakarà siûlome praleisti ispaniðkoje tavernoje, kurioje rodoma flamenko ðou programa. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Ekskursija po Kordobos senamiestá, aplankant garsiausià Kordobos architektûros paminklà - maurø meèetæ, pastatytà prieð 12 ðimtmeèiø ir simbolizavusià islamo galià Pirënø pusiasalyje. Iðvykimas á Sevilijà - Andalûzijos provincijos sostinæ. Trumpa paþintis su miestu: Amerikos ir Ispanijos aikðtës; maurø palikimas gotikinë Sevilijos katedra - viena didþiausiø baþnyèiø Europoje, La Giraldos bokðtas - varpinë; nuostabus mudecharø amatininkø kûrybos, karaliðkosios didybës ir dekoratyvinës sodininkystës derinys karaliðkieji Alkazaro rûmai ir sodai; romantiðkiausia Sevilijos vieta - Santa Kruz kvartalas su siaurø baltø gatveliø ir kiemø

11 DIENA. Iðvykimas á ðalia Granados ásikûrusià maurø ðventovæ. Alhambra - buvæs maurø valdovø rûmø kompleksas ir Nasridø karaliø uþmiesèio dvaras - Generalifës sodai. Èia Nasridø dinastijos kalifai kûrë visagalës valdþios ávaizdá ir taip ágyvendino savo þemiðkojo rojaus idëjà. Išvykimas iš Alhambros. Kelionë link Barselonos. Nakvynë vieðbutyje. 12 DIENA. Atvykimas á Barselonà. Ekskursija po vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta bet nebaigta statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama, Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, judrioji La Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia galima pajusti Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais karaliø rûmais. Laisvas laikas, kurio metu pasirinktinai galite aplankyti P.Pikaso muziejø arba didþiausià mieste Citadelës parkà. Iðvykimas ið Barselonos. Nakvynë vieðbutyje. 13 DIENA. Atvykimas á Aven d'Orgnac. Vienø áspûdingiausiø pasaulyje poþeminiø urvø lankymas. Keliautojo ðirdá pakeri ávairiausios formos stalaktitai - stalagmitai, ávairaus dydþio galerijos, salës bei labirintai. Kelionæ tæsiame per Prancûzijà. Nakvynë vieðbutyje. 14 DIENA. Kelionë per Prancûzijà, Vokietijà. Trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 15 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 8500 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ISPANIJA - ÐVEICARIJA PRANCÛZIJOS RIVJERA POILSIS PRIE VIDURÞEMIO JÛROS KOSTA BRAVOS PAKRANTËJE BAMBERGAS - REINO KRIOKLIAI - LIUCERNA - FIGUERAS - KOSTA BRAVOS PAKRANTË TOSSA DE MARAS - ANDORA - BLANES - MONTSERATAS - BARSELONA - ÞIRONA - NICA - MONAKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per bûti pavadintas gamtos mylëtojø rojumi, nes jame yra vienas ið labiausiai vertinamø botanikos sodø Europoje. „Mar i Murtra“ Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. botanikos sodas, kuriame yra 4000 rûðiø augalø, uþimantis apie 2 DIENA. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir senovës 15 hektarø plotà, buvo ákurtas 1924 metais. Èia galite iðvysti Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi puikiai áspûdingà kaktusø kolekcijà. Nakvynë vieðbutyje. iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø 8 DIENA. Poilsis prie jûros arba iðvyka á Montserato namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji vienuolynà ir Barselonà. Anksti ryte kelionë á Montseratà. Venecija” Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø Montseratas - tai didþiulis vienuolyno kompleksas, jau beveik rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. tûkstantá metø priklausantis Benediktinø ordinui, skirtas Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø tamsiaveidei Montserato Madonai - Dievo Motinai, kurios kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas medinë romaninio stiliaus statulëlë - brangiausia vienuolyno ið Bambergo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. relikvija. Vienuolynas ásikûræs ant áspûdingo Montserato kalno ir prigludæs prie vos ne 1235 m aukðèio fantastiðkø uolø, kuriø 3 DIENA. Atvykimas á Ðveicarijos pasienio miestelá forma ir ritmika ákvëpë ne vienà menininkà. Vienuolynas garsus Ðafhausenà. Sustojimas prie didþiausiø Europoje Reino kriokliø. Pasivaikðèiojimas vaizdinga Reino upës pakrante. berniukø choru ir áspûdingai jo atliekamu baþnytiniu himnu. Po Toliau kelionë tæsiama per Ðveicarijà. Atvykimas á Liucernà - pietø atvykimas á vienà judriausiø Vidurþemio jûros uostø tiltø ir bokðtø miestà, kuris daþnai vadinamas „Ðveicarijos Barselonà. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas áspûdinperlu“. Keturiø Kantonø eþeras, miesto simboliai - seniausias giausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta bet nebaigta Europoje medinis Koplyèios tiltas ir Malûnø tiltas. Paþintis su statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio senamiesèiu: Vyno ir Grûdø aikðtës, nuostabiais ornamentais parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto dekoruota senoji Rotuðë, barokinë Jëzuitø baþnyèia, mirðtanèio panorama, Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, Liûto monumentas - aikðtë, simbolizuojanti Ðveicarijos judrioji La Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia gvardieèiø iðtikimybæ. Iðvykimas link Prancûzijos. Nakvynë galima pajusti Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais vieðbutyje. karaliø rûmais. Laisvas laikas, kurio metu pasirinktinai galite 4 DIENA. Iðvykimas link Ispanijos. Kelionë per Prancûzijà. aplankyti: P.Pikaso muziejø arba didþiausià mieste Citadelës Áspûdingi Pirënø kalnai - tarsi paèios gamtos suformuota parkà. Esant galimybei, siûlome pasiþiûrëti „grojanèius“ natûrali siena tarp Prancûzijos ir Ispanijos. Atvykimas á Figuerà fontanus. Sugráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje. - Salvadoro Dali gimtinæ. S.Dali teatro-muziejaus lankymas. Tai labiausiai lankomas muziejus Ispanijoje po Prado, þaisminga 9 DIENA. Iðvykimas link Prancûzijos Rivjeros. Pakeliui vieta, ákurta senajame Figuero teatre, kurio 24-iose salëse sustojimas Þironoje - didþiausia Katalonijos katedra, eksponuojami siurrealistiniai þymaus ispanø menininko darbai. Ðv.Nikolajaus baþnyèia. Pasivaikðèiojimas senamiesèio gatviø Vakare atvykimas á Ispanijos kurortà Kosta Bravos pakrantëje. ir laiptø labirintu po þydø kvartalà. Aukðtai virð vandens iðkilusiø pasteliniø spalvø namø panorama nuo Onyar upës. Nakvynë vieðbutyje. Kelionë per Ispanijà, Prancûzijà. Atvykimas á Nicà. Vakare 5 DIENA. Poilsis prie jûros arba plaukimas laivu á senoviná paþintis su „Þydrojo kranto“ sostinës senamiesèiu: þemutinis Tossa de Maro miestelá, vadinamà Kosta Bravos pakrantës miestas su siauromis gatvëmis, pasaþais, Opera, Rotuðë, perlu. Jûra, smëlis ir uolos suteikia kraðtovaizdþiui miesto ðirdis - Masenos aikðtë, pasivaikðèiojimas garsiuoju nepakartojamà þavesá. Laisvas laikas, kurio metu siûlome Nicos Anglø bulvaru. Nakvynë vieðbutyje. pasivaikðèioti po piratø laikus menanèius átvirtinimus - fortus, nusipirkti suvenyrø, pasimaudyti jûroje, paskanauti jûros 10 DIENA. Iðvyka á parfumerijos fabrikà ir kvepalø muziejø Eze gërybiø ar ispaniðkø patiekalø. Gráþimas á kurortà. Vakarà kaimelyje. Kelionë á nykðtukinæ Monako kunigaikðtystæ ir siûlome praleisti ispaniðkoje naktyje „La Siesta“ arba „La azartiniø loðimø sostinæ Monte Karlà. Ekskursija á egzotiðkàjá Masia“, kurioje rodoma flamenko ðou programa. Ispaniðkasis sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje kaktusiniø augalø flamenko, tai ne tik ðokis, bet átaigiai ir meniðkai iðreikðtas kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Paþintis su senàja Monako dalimi: gyvenimo dþiaugsmas ir liûdesys. Nakvynë vieðbutyje. Kunigaikðèio rûmai, Napoleono relikvijø muziejus, katedra, 6 DIENA. Poilsis prie jûros arba iðvyka á vandens atrakcionø Okeanografijos muziejus. Atvykimas á Monte Karlà - garsusis parkà (vykstama miesto transportu). Pageidaujantiems iðvyka á kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. Po pietø iðvykimas á Italijà. Andorà* - nykðtukinæ valstybæ Pirënø kalnuose, ðalia Kelionë pro áspûdingo groþio Italijos Alpes, Genujos álankos Prancûzijos ir Ispanijos sienø. Prieð akis iðkyla kerintis kalnø pakrante. Atvykimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. peizaþas. Didingø virðukalniø papëdëje prisiglaudæ vieðbuèiai, prekybos kompleksai, iðtaigingos parduotuvës, modernûs 11 DIENA. Iðvykimas ið vieðbuèio. Kelionë per Italijà, Austrijà bankai, jaukûs restoranëliai, praðmatnios vilos. Laisvas laikas su trumpais sustojimais poilsiui. Atvykimas á vienà ið Austrijos Andoros sostinëje Andora la Vela, ásikûrusioje daugiau negu vyndariø miesteliø. Vyno ûkio lankymas, vynø ragavimas. 1012 m aukðtyje. Vakare sugráþimas á kurortà. Nakvynë Tæsiame kelionæ per Austrijà, Èekijà (Slovakijà). Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje.

!

Poilsinë - paþintinë kelionë!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 30; 05 07, 14, 21, 28; 06 04, 11, 18, 25; 07 02, 09, 16, 23, 30; 08 06, 13, 20, 27; 09 03, 10, 17, 24

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës kurorte su 5 pusryèiais ir 5 vakarienëmis, •6 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais kelionës metu, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •nemokamos ekskursijos á Barselonà, Montserato vienuolynà, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 170 - 200 EURØ, •iðvyka á Andorà* ~ 35 EURØ (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei; nesusirinkus grupei turistams siûlomos vietinës Ispanijos turizmo agentûros paslaugos).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

7 DIENA. Poilsis prie jûros arba plaukimas laivu á Blanes 12 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. miestelá. Blanes - senovinis romënø miestelis. Èia susipina Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 7000 km. viduramþiø laikø istorija ir ðiuolaikinis gyvenimas. Blanes gali Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

22


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ITALIJA POILSIS KÛNUI IR DVASIAI

!

POILSINË - PAÞINTINË kelionë!

POILSIS PRIE TIRËNØ JÛROS

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ þr. www.gruda.lt

VIENA - TIVOLI - ROMA - VATIKANAS - POMPËJA - NEAPOLIS - OSTIJA - C ÈERVETERIS - FLORENCIJA - PIZA - VENECIJA - GRACAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Neapolio álankos pakrantëje dominuojantys karaliðkieji rûmai, Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. XIX amþiaus pabaigos prekybos centras - Umberto I galerija Nakvynë vieðbutyje. pastatas, imituojantis metalo ir stiklo konstrukcijomis uþdengtà 2 DIENA. Atvykimas á Austrijos sostinæ Vienà. Ekskursija po sankryþà. Sugráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

.

.

IÐVYKIMAS: 2011 05 19, 26; 06 02, 09, 16, 23, 30; 07 06, 14, 21, 28; 08 04, 11, 18, 25; 09 01, 08 Á KELIALAPIO KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 tarpinës nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •5 nakvynës Italijos kurorte (þr.www.gruda.lt), •5 pusryèiai ir 5 vakarienës Italijos kurorte, •3 vakarienës Italijoje kelionës metu, •nemokamos ekskursijos á Romà, Vatikanà, Pompëjà, Neapolá, Ostijà, Èerveterá, •kelionës dokumentø sutvarkymas, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa.

senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos ðedevras - Ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. Iðvykimas á Italijà, kelionë per áspûdingàsias Rytø Alpes. Nakvynë vieðbutyje. .

3 DIENA. Kelionë per Italijà, per jos ðiaurinæ lygumà su didþiausiomis upëmis ir per vaizdingus Apeninø kalnus. Trumpi sustojimai poilsiui. Atvykimas á kurortà prie Horacijaus apdainuotos ir daugelio visø epochø þmoniø pamëgtos þydrosios Tirënø jûros. Apgyvendinimas vieðbuèiuose, pensionuose. Poilsis prie jûros. Nakvynë vieðbutyje, pensione. .

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietiniø gidø paslaugos Florencijoje, Vatikane ir Pompëjoje, miesto transporto bilietai Romoje, plaukimai á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~100 - 150 EURØ. •iðvyka á Tivoli ~ 25 EURAI (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei). •Italiðkø vynø degustacija ~ 10 EURØ.

4 DIENA. Poilsis prie Tirënø jûros viename ið Italijos kurortø. Pageidaujantiems uþ papildomà mokestá siûloma iðvyka á Tivoli*, kuriame Romos patricijai turëjo savo vasaros rezidencijas. Aplankysime didþiausios ir prabangiausios Adriano vilos liekanas, taip pat renesanso laikø Villa d'Este ir Villa Gregoriana, ðalia kurios árengtos garsiosios Aniene upës kaskados. O kur dar nuostabûs parkai ir fontanai... Grupei pageidaujant uþ papildomà mokestá italiðkø vynø degustacija*. Sugráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione. .

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

5 DIENA. Poilsis prie Tirënø jûros arba iðvyka á Italijos sostinæ Romà. Ekskursija po senàjá amþinojo miesto centrà: didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus; senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas; Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis; Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija; gigantiðkas Tautos altorius; imperatoriaus Trajano kolona; geriausiai iðsilaikæs antikinës Romos pastatas - Panteonas; Baroko epochos klasika Navonos aikðtë, Trevi fontanas. Iðvyka á maþiausià pasaulyje valstybæ Vatikanà. Ðv. Petro bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia: Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilus bazilikos kupolas. Sugráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

7 DIENA. Laisva diena poilsiui prie Tirënø jûros arba iðvyka á senàjà Ostijà - antikinës Romos pagrindiná uostà, kuriame galima susipaþinti, kaip buvo gyventa antikos laikais: tebëra iðlikæs gatviø tinklas, forumo, ðventyklø, parduotuviø, dirbtuviø ir namø liekanø. Iðvykimas á Èerveterá - buvusá vienà didþiausiø etruskø miestø. Paþintis su paslaptingomis VII-V a. pr. Kr. etruskø kapavietëmis. Sugráþimas á kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione. .

8 DIENA. Iðvykimas á Renesanso kultûros lopðá - Florencijà. Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklø auksakaliø tëvui B.Èelini. Kelionë á Pizà: lankymasis dermës ir harmonijos komplekse - Campo dei Miracoli (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, romaninë-gotikinë krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su atviromis romaninëmis arkadomis). Nakvynë vieðbutyje. .

9 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Aplankome Venecijos lagûnos salas: Burano salà buvusá þvejø kaimelá su spalvingais namais ir pakrypusia varpine; stiklo dirbiniais garsëjanèià Murano salà. Apþvalginë ekskursija po Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë evangelisto Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi; varpinë; buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai; Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo kanalo vaizdai; Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome romantiðkà pasiplaukiojimà gondolomis Venecijos kanalais. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. .

10 DIENA. Kelionë per Alpes. Atvykimas á Štirijos sostinæ Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia posëdþiauja Štirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Štirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su 6 DIENA. Poilsis prie Tirënø jûros arba iðvyka á Pompëjà - Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi dabarties ir praeities miestà Vezuvijaus papëdëje. Ekskursija imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokštai. “Pompëja ðiandien ir prieð 2000 metø” - paþintis su atkasta Kelionë per Austrijà, Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje. Pompëjos dalimi, atskleidþianèia gyvenimo antikos laikais 11 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá uþkulisius. Esant galimybei atvykimas á didþiausià Italijos uostà gráþimas á Lietuvà. prie Tirënø jûros - Neapolá. Ekskursija po miesto centrà: Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6500 km. Plebiscito aikðtë, bauginanti savo galybe Naujoji tvirtovë,

.

.

.

23

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ITALIJA. VISI KELIAI VEDA Á ROMÀ ...

! GRACAS - FLORENCIJA - PIZA - ROMA - VATIKANAS - MONTEKASINO ABATIJA - NEAPOLIS POMPËJA - KAPRIO SALA - ASY?IUS - SAN MARINAS - VENECIJA 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per antikinës Romos pastatas - Panteonas - „visø dievø ðventykla“, Lenkijà, Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje. pirmoji barokinë Jëzaus baþnyèia. Nakvynë vieðbutyje. .

.

2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Kelionë link Neapolio, pakeliui aplankant pirmàjà benediktinø ordino baþnyèià - Montekasino abatijà, kurià ákûrë Ðv.Benediktas ant antikinio akropolio griuvësiø. Atvykimas á Neapolá, ásikûrusá Vezuvijaus kalno papëdëje. Ekskursija po miesto centrà: Plebiscito aikðtë, bauginanti savo galybe Naujoji tvirtovë, Neapolio álankos pakrantëje dominuojantys karaliðkieji rûmai, XIX amþiaus pabaigos prekybos centras - Umberto I galerija - pastatas, imituojantis metalo ir stiklo konstrukcijomis uþdengtà sankryþà. Iðvykimas á antikinæ Pompëjà, miestà . muziejø. Ekskursija “Pompëja ðiandien ir prieð 2000 metø” 3 DIENA. Atvykimas á Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir paþintis su atkasta Pompëjos dalimi, atskleidþianèia gyvenimo senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po antikos laikais uþkulisius. Nakvynë vieðbutyje. puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur . palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., 7 DIENA. Iðvyka laivu á Kaprio salà daþnai vadinamà „Rojumi stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore þemëje“. Paþintis su salos sostine Kaprio miestu: Laikrodþio katedra, Dþoto varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla aikðtë, Faraljoni uolos, Augusto sodai. Laisvas laikas prie su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis jûros ar plaukimas aplink salà, arba vykimas á Anakaprá, kurá “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos garsina San Mikelës vila. Iðvykimas link Asyþiaus. Nakvynë aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø vieðbutyje. dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. . 8 DIENA. Atvykimas á Asyþiø. Ðv.Pranciðkaus bazilika - viena Kelionë á Pizà: lankymasis dermës ir harmonijos komplekse didingiausiø krikðèioniðkø ðventoviø: Þemutinë ir Aukðtutinë Campo dei Miracoli (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, baþnyèios su garsiosiomis Dþoto, Èimabuës ir kitø freskomis, romaninë-gotikinë krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su kripta ir Ðv. Pranciðkaus kapas. Iðvykimas á seniausià ir atviromis romaninëmis arkadomis). Nakvynë vieðbutyje. maþiausià pasaulyje respublikà - San Marinà. Apþvalginë . 4 DIENA. Atvykimas á Romà, senojo pasaulio sostinæ. Ekskursija ekskursija nykðtukinës valstybës ant Titano kalno San Marino po antikiná amþinojo miesto centrà: Ðv. Marijos Madþiore bazilika sostinëje: Valstybës rûmai, Laisvës aikðtë, Valstybës katedra, - pirmoji baþnyèia Mergelei Marijai Vakarø pasaulyje, iðaugusi gynybinës tvirtovës, suvenyrø krautuvëlës. Laisvas laikas. antikinës Junonos ðventyklos vietoje (unikalios V-XIII a. Iðvykimas link Venecijos. Nakvynë vieðbutyje. mozaikos, sakralios relikvijos ir t.t.); didþiausias antikinio . 9 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulio pastatas Koliziejus, dar vadinamas Flavijø amfiteatru; pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas; Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis; puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija; gigantiðkas altoriumi; varpinë; buvusios valstybës valdovø iðkilioji Tautos altorius; Trajano kolona, vaizduojanti imperatoriaus rezidencija - Doþø rûmai, - gotikos ðedevras; Rialto tiltas, nuo Trajano kovos su Dakija kelià; Trevi fontanas, Ispanijos aikðtë. kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo vaizdai; Venecijos gatveliø Nakvynë vieðbutyje. ir kanalø labirintai. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë . 5 DIENA. Ekskursija á maþiausià pasaulyje valstybæ - Vatikanà. vieðbutyje. Lankymasis Vatikano muziejuose - viename ið didþiausiø . 10 DIENA. Kelionë per Slovakijà pasaulyje meno lobynø (Rafaelio stancos - popieþiø (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á apartamentai, Mikelandþelo freskos Siksto koplyèioje, kurioje Lietuvà. renkamas popieþius, Pinakoteka - popieþiðkoji paveikslø galerija . ir kt.). Ðv. Petro bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia: Kelionës metu nuvaþiuojama Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, ~ 6000 km. popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilus bazilikos kupolas. Ekskursijos po Romà tæsinys: Ðv. Angelo pilis, Navonos aikðtë su áspûdingais fontanais, geriausiai iðsilaikæs

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

POPULIARIAUSIA KELIONË!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 1759 Lt B - 1859 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 549 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 03 05(A), 26(A); 04 14(B) */** Verbø sekmadienis Romoje; 04 21 (B) */**Ðv.Velykos Italijoje; 04 23(A); 05 14 (A), 28 (A); 06 04 (A), 11 (A), 18 (B), 24 (B); 07 02 (B), 09 (B), 16 (B), 23 (B), 30 (B); 08 06 (B), 13 (B), 20 (B), 27 (B); 09 03 (A), 10 (A), 17 (A), 24 (A); 10 08 (A), 10 22 (A) *nevykstama á Pizà; **keièiamas programos eiliðkumas (04 14 - 4 kelionës dienà Verbø sekmadienio iðkilmës Vatikane; 04 21 - 4 kelionës dienà Velykø ryto Ðv.miðios Vatikane).

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •9 nakvynës su pusryèiais vieðbuèiuose, •7 vakarienës Italijoje, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, papildomos paslaugos, miesto transporto bilietai Romoje, vietiniø gidø paslaugos Florencijoje, Vatikane ir Pompëjoje, plaukimas á Kaprá ir Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~125 EURAI.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

24


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KLASIKINË ITALIJA

KELIONËS KAINA

A - 1339 Lt B - 1399 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 07(A), 21(A); 06 04(A), 11(A), 18(B), 25(B); 07 02(B), 09(B), 16(B), 23(B), 30(B); 08 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 09 03(A), 10(A), 17(A), 24(A); 10 08(A), 22(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, papildomos paslaugos, miesto transporto bilietai Romoje, vietiniø gidø paslaugos Florencijoje, Vatikane ir Pompëjoje, plaukimas á Kaprá ir Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~100 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

VIENA - FLORENCIJA - ROMA - VATIKANAS - MONTEKASINAS - NEAPOLIS POMPËJA - KAPRIO SALA - VENECIJA 1 DIENA. Labai anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionë per dominuojantys karaliðkieji rûmai, XIX amþiaus pabaigos Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. prekybos centras - Umberto I galerija - pastatas, imituojantis Nakvynë vieðbutyje. metalo ir stiklo konstrukcijomis uþdengtà sankryþà. Iðvykimas á antikinæ Pompëjà, miestà - muziejø. Ekskursija “Pompëja 2 DIENA. Atvykimas á Austrijos sostinæ Vienà. Ekskursija po ðiandien ir prieð 2000 metø” - paþintis su atkasta Pompëjos senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - dalimi, atskleidþianèia gyvenimo antikos laikais uþkulisius. didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis Nakvynë vieðbutyje. svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos 6 DIENA. Iðvyka laivu á Kaprio salà. Ekskursija po salos ðedevras - Ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto sostinæ Kaprio miestà: Laikrodþio aikðtë, Faraljoni uolos, simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Augusto sodai. Laisvas laikas prie jûros ar plaukimas aplink Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo salà, arba vykimas á Anakaprá, kurá garsina San Mikelës vila. vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto Vakare iðvykimas link Venecijos. Naktis autobuse. valdþios rezidencija - rotuðë. Iðvykimas á Italijà, kelionë per 7 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà áspûdingàsias Rytø Alpes. Nakvynë vieðbutyje. pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. 3 DIENA. Atvykimas á Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur altoriumi ir antikiniais Lisipo þirgais; varpinë; buvusios palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore ðedevras; Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo katedra, Dþoto varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, kanalo vaizdai; Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su 8 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø gráþimas á Lietuvà. tëvui - B.Èelini. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5800 km. 4 DIENA. Atvykimas á Italijos sostinæ Romà. Paþintis su Vatikano Ðv. Petro bazilika - svarbiausia katalikø ðventove pasaulyje: Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo Petro kapas, popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo suprojektuotas iðkilusis bazilikos kupolas. Ekskursija po senàjá amþinojo miesto centrà: Ðv. Angelo pilis - imperatoriaus Adriano mauzoliejus; Navonos aikðtë su áspûdingais fontanais; geriausiai iðsilaikæs antikinës Romos pastatas - Panteonas; vienas ið graþiausiø Romoje Trevi fontanas; imperatoriaus Trajano kolona; gigantiðkasis Tautos altorius; Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija; Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis; senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas; didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Kelionë link Neapolio, pakeliui aplankant pirmàjà benediktinø ordino baþnyèià - Montekasino abatijà, kurià ákûrë Ðv.Benediktas ant antikinio akropolio griuvësiø. Atvykimas á Neapolá, ásikûrusá Vezuvijaus kalno papëdëje. Ekskursija po miesto centrà: Plebiscito aikðtë, bauginanti savo galybe Naujoji tvirtovë, Neapolio álankos pakrantëje

25

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VENECIJOS LAGÛNOS GROÞIS

GRACAS - VERONA - GARDOS EÞERAS - SIRMIONE VENECIJOS LAGÛNOS SALOS: TORÈELO, BURANAS, MURANAS - VENECIJA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per lagûnos vandenimis, bei tolumoje grakðèiais Venecijos Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. bokðtais. Kelionë á Burano salà - paèià spalvingiausià lagûnos Nakvynë vieðbutyje. salà. Kiekvienas atvykëlis netruks pastebëti unikalià salos architektûrà. Viena ið Burano specifiniø savybiø - tai itin ryðkûs 2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ - skirtingø spalvø namukai. Burano sala nepalieka abejingø: èia Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: pasijunti kaip rojaus kampelyje, kur senutës susëdæ ant gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia suoliukø siuvinëja ir stebi nutrûktgalvius anûkus; èia spalvotø posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus sienø palanges puoðia ne maþiau spalvingi gëliø þiedai; Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai maþakalbiai þvejai gráþta ið jûros, tyliai dþiaugdamiesi savo Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su laimikiu; èia laikas sustoja ir niekas niekur neskuba... Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi Iðvykimas á Murano salà - stiklo lopðá. Dar ir ðiandien stiklo imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. dirbtuvës - salos ekonomikos variklis. Stiklas - tai kaþkas Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Nakvynë nepaprasto, trapaus ir kartu amþino. Murano saloje kasdien vieðbutyje. gimsta tûkstanèiai „Murrinø“ - amþinai þydinèiø stikliniø gëlyèiø. Stiklo gamybos istorija sekama Murano gatvëse - ant 3 DIENA. Atvykimas á meilës sostinæ Veronà - Romeo ir daþno namo sienø galima pamatyti iðtapytas stiklapûèiø darbo Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto centrà: akimirkas, maþos parduotuvëlës ir prabangios galerijos siûlo amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami grandioziniai vietiniø meistrø kûrinius. Vakare parplaukimas á þemynà. muzikos koncertai bei operø pastatymai, Dþiuljetos namas su Nakvynë vieðbutyje. garsiuoju balkonëliu, turgaus ir Sinjorijos aikðtës, valdovø kapinës, katedra. Iðvykimas ið Veronos. Kelionë prie Gardos 5 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà eþero - didþiausio Italijos eþero ir nuostabaus gamtos kampelio. pasaulyje. Venecija - Adrijos karalienë. Vienas pasaulinës Atvykimas á þavø viduramþiðkà Sirmione miestelá, ásikûrusá kultûros stebuklø, iðsidësèiusi ant kadaise pelkëtø lagûnos salø viename ið Gardos eþero pusiasaliø. Paþintis su miesteliu: ir saleliø. Vietoj gatviø - kanalai, vietoj automobiliø - gondolos ir Skaligieriø, valdþiusiø Gardà XIII a. pilis; romënø epochos vilos - motorinës valtys, net ir autobusai - irgi valtys. Kaþkas yra Katulos grotos - liekanos, nuostabi Gardos eþero ir Alpiø pasakæs, kad tai ne miestas, o marmuro, vandens ir oro pasaka, panorama. Grupës pageidavimu garsiøjø Sirmione vynø fantazija ant vandens. Apþvalginë ekskursija po Venecijà: ragavimas. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë evangelisto Ðv.Morkaus 4 DIENA. Atvykimas á Venecijos lagûnà. Kelionë „vandens bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi; varpinë; buvusios autobusais“ á lagûnoje iðsimëèiusias Torèelo, Burano ir Murano valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai; Rialto tiltas salas. Kelionës metu pro akis praplauks lagûnos salø ir saleliø ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo kanalo vaizdai; vaizdai: vienos visiðkai tuðèios, kitose pamaþu griûva kadaise Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio statyti namai... Atplaukimas á Torèelo salà, kurioje panoro metu siûlome paklaidþioti siauromis gatvelëmis, pajusti apsilankyti daugelis pasaulio garsenybiø: karalienë Elþbieta II ir jaudinanèià didingo ir spindinèio viduramþiø miesto atmosferà. princas Karlas, sopranë Maria Callas, nemirtingasis komikas Iðvykimas ið Venecijos. Kelionë per Italijà, Austrijà, Slovakijà Èarlis Èaplinas ir þymusis raðytojas Ernestas Hemingvëjus. (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje. Ðioje saloje buvo galingojo „barbarø“ valdovo Atilos rezidencija. Akmeninis Atilos sostas, meno ðedevras Torèelo 6 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas baþnyèia, su garsiomis mozaikinëmis freskomis, virð saleliø ir á Lietuvà. vandens plyniø didingai iðkilæs bokðtas, nuo kurio á visas puses atsiveria beribiai toliai su keistai iðsirangiusiais kanalais, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 999 Lt B - 1099 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

Iðvykimas: 2011 04 04(A); 05 30(A); 06 06(A), 20(B); 07 04(B), 18(B), 25(B); 08 01(B), 08(B),15(B), 22(B); 09 05(A), 19(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, plaukimas á Venecijà ir lagûnos salas, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~100 - 150 EUR. PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint šortus neáleidþiama.

26


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISA SICILIJA, MALTA IR ITALIJA

!

NAUJIENA! Kelioniø gurmanams!

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE

KELIONËS KAINA

2999 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 650 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16; 05 18; 06 14; 07 23; 08 13; 09 10 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •12 nakvyniø viešbuèiuose su pusryèiais, •9 vakarienës Italijoje ir Sicilijoje, •keltø bilietai á Sicilijà ir atgal, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 -200 EUR, •vietiniø gidø paslaugos, plaukimas á Venecijà ir lagûnos salas, ávaþiavimo mokestis á Venecijà. •ekskursija á Maltà (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei. Kaina ~ 450,00 Lt. Pasikeitus keltø bilietø kainai, keltø grafikui – ekskursijos kaina ir diena gali kisti).

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint šortus neáleidþiama.

27

GRACAS - VENECIJA - BURANAS - MURANAS - PADUVA - ORVIETA - TAORMINA ETNOS UGNIKALNIS -SIRAKÛZAI - MALTA - AGRIGENTAS - MONREALË - PALERMAS MATERA - URBINA - RAVENA - FERARA posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas dabartiniai Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Nakvynë vieðbutyje.

regionà. Saloje ðeimininkavo finikieèiai, romënai, arabai, normandai, ispanai. XVI amþiuje saloje ásivieðpatavo Ðv. Jono (Maltos) riteriø ordinas, atneðæs á salà savo kultûrà bei tradicijas.Paþintis su ðalies sostine, miestu - tvirtove Valeta: Ðv. Elmo fortas, miesto vartai, átvirtinimai ir bastionai, Ðv. Jono katedra, Ordino didþiøjø magistrø rûmai, Ðv. Povilo baþnyèia. Gráþimas á Sicilijà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Aplankome Venecijos lagûnos salas: Burano salà buvusá þvejø kaimelá su spalvingais namais ir pakrypusia varpine; stiklo dirbiniais garsëjanèià Murano salà. Apþvalginë ekskursija po Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë evangelisto Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi; varpinë; buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai; Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo kanalo vaizdai; Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome romantiðkà pasiplaukiojimà gondolomis Venecijos kanalais. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Kelionë á Agrigentà. Lankymasis áspûdingiausiame Sicilijoje antikinës architektûros komplekse - Ðventyklø slënyje: Heros ðventykla su iðlikusiu aukojimo altoriumi; didinga Dzeuso ðventykla, garsëjusi visame graikø pasaulyje; puikiausiai iðsilaikiusi Santarvës ðventykla, kadangi VI a. buvo paversta krikðèioniø baþnyèia; dar senesnë Heraklio ðventykla ir kiti sanktuarijai. Atvykimas á nedidelá miestelá ðalia Palermo Monrealæ: paþintis su nuostabiausia Italijoje normanine Santa Maria La Nuova katedra (1174 m.). Èia puikiai dera gotikinës langø rozetës ir smailiaarkiai arabiðki langeliai, XII - XIIIa. mozaikos Biblijos temomis ir puoðniausias bei turtingiausias ið visø romaniðkøjø katedrø vidinis kiemas. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Iðvykimas á Paduvà - ðv. Antano miestà. ðv. Antano bazilika - áspûdinga ðventovë, iðkilusi ant Ðv. Antano Paduvieèio kapo: Donatelo sukurtas Didysis altorius su Ðv. Antano stebuklø scenomis, ðventojo palaikø, relikvijø ir kt. koplyèios. Kelionë á Orvietà - garsø savo Duomo - viena didingiausiø Italijoje romaninio - gotikinio stiliaus katedrø, kur saugomos Eucharistijos stebuklo relikvijos. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Iðvykimas á Sicilijà. „Italija þemëlapiuose panaði á auliná batà, spiriantá akmená. Taèiau ji niekada jo nenuspirtø, nes tas akmuo - tikras aukso grynuolis. Tai Sicilija - didþiausia Vidurþemio jûros sala.” Kelionë link pieèiausios Apeninø pusiasalio dalies per Lacijø, Kampanijà, Bazilikatà ir Kalabrijà. Këlimasis per Mesinos sàsiaurá, jungiantá Tirënø ir Jonijos jûras. Vakare atvykimas á Taorminà - geriausià Sicilijos kurortà prie Jonijos jûros. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Paþintis su senuoju Taorminos miestu: antikinis graikø teatras (III a. pr. Kr); ávairiø stiliø XIII - XVII a. katedra; Korvajos rûmai, kur posëdþiaudavæs Sicilijos parlamentas. Kelionë prie Etnos ugnikalnio - aukðèiausio Europos ir vieno didþiasio pasaulyje veikianèio ugnikalnio, kurio aukðtis nuolat kinta. Galimybë keltuvu ir visureigiais pakilti iki kalno virðûnës: lavos ir pelenø laukai, alsuojantys krateriai... Iðvykimas á Sirakûzus - vienà garsiausiø antikinës kultûros centrø, galingiausià senovës graikø uþjûrio kolonijà. Bûtent ðiame mieste III a. pr. Kr. matematikas Archimedas atrado pagrindiná hidrostatiná dësná ir nuogas iðbëgo á gatvæ, ðaukdamas “Eureka”. Apþvalginë ekskursija: miesto katedros aikðtë; archeologinis parkas su gerai iðlikusiu kalvos ðlaite iðkaltu graikø teatru (V a. pr. Kr.), Rojaus latomija, Dionisijaus ausimi. Eurialo pilis - svarbiausias iðlikæs senovës graikø átvirtinimas. Kelionë link Pozzalo. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Sicilijos sostinë - Palermas. Apþvalginë ekskursija mieste: Naujieji vartai - renesansinis paminklas Karolio V apsilankymui Palerme, Karaliðkieji normanø rûmai; daugiau nei ðeðeto amþiø kûrinys - miesto katedra, su porfyro sarkofaguose besiilsinèiais normanø karaliais; Pretorijos aikðtë su monumentaliu manieristiniu fontanu; San Cataldo ðventovë - XII a. islamo ir normanø stiliø miðinys. Iðvykimas á Mesinà, këlimasis per Mesinos sàsiaurá á Redþio Kalabrijà. Kelionë link Materos. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Per Bazilikatos regionà vykstame á unikalø miestà uolose - Materà, kur buvo kuriama daug filmø Biblijos tema, vienas ið jø „Kristaus kanèia“. Nusikeliame á praeitá ir pasivaikðtome senajame - sassi rajone, kuriame þmonës gyveno jau akmens amþiuje. Viskas iðskaptuota uolose: aikðtës, ðuliniai, namai, baþnyèios, net prabangûs rûmai.VIII-XIIIa. olose glausdavosi vienuoliai ið Bizantijos imperijos. Kai kurie Materos olø bûstai virto gana dideliais rûmais ir vienuolynais. Iðvykimas ið Materos. Nakvynë vieðbutyje. 11 DIENA. Atvykimas á Urbinà - Raffaello ir Bramante gimtinæ. Casa Natale di Raffaelo - gimtieji Raffaelo rûmai. Graþiausi Italijoje renesansiniai rûmai Palazzo Ducale. Markës meno galerija (P.della Francesca, L.Laurana, Raffaelo darbai). Iðvykimas á Ravenà. Ravena - Vakarø Romos imperijos sostinë Va. Ankstyvosios krikðèionybës paminklai: San Vitale baþnyèia (526-547 m.), Galla Placidia mauzoliejus (430 m.), Neoniano krikðtykla (Va.), degli Ariani krikðtykla (Va.), Sant Apollinare Nuova baþnyèia (Va). Dantës kapas. Iðvykimas ið Ravenos. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

12 DIENA. Iðvykimas á Ferarà. Ferara - vienas didingiausiø Emilijos Romanijos srities átvirtintø miestø. Castello Estense D'Este dinastijos pilis, apjuosta grioviø, su bokðtais ir dantytomis sienomis. XIIa. Romaninë - gotikinë katedra, Katedros muziejus. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Feraros. Kelionë 7 DIENA. Poilsis prie jûros arba ekskursija á Maltà. Malta - tai per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. lobiø sala arba tiesiog muziejus po atviru dangumi. Nuo senø 13 DIENA. Kelionë per Èekijà (Slovakijà), Lenkijà. Naktá gráþimas laikø savo átakà èia stengësi plësti ávairios tautos, nes á Lietuvà. kontroliuoti Maltos salynà - tai valdyti visà Vidurþemio jûros Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 8000 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KORSIKA, SARDINIJA IR VIDURIO ITALIJA VIENA - FLORENCIJA - PIZA - LIVORNAS - KORSIKOS SALA - (BASTIJA - KORTE - AÞAKSIS FILITOSA - BONIFAÈIS) - SARDINIJOS SALA - (PORTO TORES - KAPO KAÈIA IŠKYŠULYS ALGERAS - SAKARDÞIO - TAROS - ORISTANAS - KALJARIS - KALA GONONË SERA ORIOS - NUORO) - VERONA - VENECIJA 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per senamiesèiu. Paþintis su senàja miesto dalimi: gynybiniai Lenkijà, Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje. miesto átvirtinimai, miesto katedra, kurios architektûroje vyrauja Katalonijos gotikos stilius, o portalas aragonietiðkas, 2 DIENA. Atvykimas á Austrijos sostinæ Vienà. Ekskursija po Ðv.Pranciðkaus baþnyèia (XIV a.), senieji valdovø rûmai. senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas Gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; 8 DIENA. Iðvyka á Sakardþios Ðvè. Trejybës baþnyèià, Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos pastatytà 1116 m. Pizos romanikos stiliumi. Jos interjerà ðedevras - Ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto puoðia vienintelis iðlikæs Sardinijoje XIII a. freskø ciklas. simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Atvykimas á Taros archeologinæ gyvenvietæ, ákurtà VIII a.pr.Kr. Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo kartaginieèiø ir 238 m.pr.Kr. uþimtà romënø. Áspûdingos vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto fortifikacijos, drenaþo sistema ir kt. Kelionë á Oristanà, to paties valdþios rezidencija - rotuðë. Iðvykimas á Italijà. Nakvynë pavadinimo provincijos sostinæ. Paþintis su senamiesèiu. vieðbutyje. Laisvas laikas. Kelionë á Kaljará. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Atvykimas á Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë - amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø tëvui - B.Èelini. Kelionë á Pizà: lankymasis dermës ir harmonijos komplekse - Campo dei Miracoli (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, romaninë-gotikinë krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su atviromis romaninëmis arkadomis). Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Sardinijos sostinë - Kaljaris. Paþintis su aukðtutiniu Kastelo rajonu - Kaljari senamiesèiu: Ðv.Pankracijaus bokðtas (XIV a.), Rûmø aikðtë su romanine katedra, turinèia pizieèiø, aragonieèiø ir baroko architektûros elementø, ir vicekaraliaus bei arkivyskupo rûmais, Dramblio bokðtas, Ðv.Remigijaus bastionas, nuo kurio atsiveria nuostabûs miesto ir apylinkiø vaizdai. Laisvas laikas. Kelionë áspûdinga rytine Sardinijos pakrante, ðalia ir per Orosëjos álankos ir Dþenardþentu nacionaliná parkà. Atvykimas á prie pat parko esantá kurortiná Kala Gononës miestelá prie Tirënø jûros. Nakvynë vieðbutyje.

10 DIENA. Poilsis prie jûros nuostabioje Kala Gononës pakrantëje prie Orosëjos álankos. Pageidaujantys gali uþsisakyti kruizà laivu link Kala di Luna ir Kala Sisine arba nuplaukti á garsiàjà Grotta del Bue Marino (Ruonio vienuolio grotà), kurià 4 DIENA. Atvykimas á Livorno uostà. Plaukimas á Prancûzijai puoðia paslaptingi uolø dariniai. Arba pasivaikðèiojimas priklausantá Korsikos salos Bastijos uostà. Paþintis su Bastija, pësèiomis ástabaus groþio gamtoje. Nakvynë vieðbutyje. Aukðtutinës Korsikos sostine: St.Nicolas ir L'Hotel de Ville 11 DIENA. Lankymasis vienoje ið ypatingiausiø Sardinijos aikðtës, tvirtovë (XVIa.), Genujos gubernatoriaus rûmai (XIV áþymybiø - nuragø Sera Orios komplekse, datuojamame 1200XVIa.). Kelionë á Kortæ - buvusios Korsikos respublikos sostinæ. 1000 m.pr.Kr. Nuragai - keistos nupjauto kûgio konstrukcijos, Paþintis su senamiesèiu: Gaffori aikðtë su paminklu generolui datuojamos 1500 - 400 m.pr.Kr., buvo pastatytos be jokio J.P.Gaffori ir kovø pëdsakais namø fasaduose, Paoli aikðtë, riðamojo skiedinio ið milþiniðkø bazalto blokø, atgabentø nuo Apreiðkimo baþnyèia, citadelë (XVa.). Atvykimas á Aþaksá. uþgesusiø ugnikalniø. Atvykimas á Nuoro, prie Ortobenës kalnø Nakvynë vieðbutyje. ásikûrusá miestà, kuriame gyveno keletas garsiø Sardinijos 5 DIENA. Aþaksis - Pietø Korsikos departamento centras, literatø, tarp jø ir Nobelio premijos lauretë Gracija Deleda. Napoleono Bonaparto gimtinë. Paþintis su miestu - ðiuolaikinës Paþintis su miestu: Sata aikðtë su ið grindinio kylanèiais granito nacionalinës Korsikos sostine: Notre-Dame de la Miséricorde blokais, Ðvè.Mergelës Marijos Snieginës aikðtë su katedra, kurioje buvo pakrikðtytas Napoleonas, Napoleono neoklasicistine katedra, senamiesèio gatveliø labirintai. namas - muziejus, kur gimë ir vaikystæ praleido bûsimasis Kelionë link Olbijos uosto. Plaukimas Tirënø jûra ið Olbijos á imperatorius, Feðo rûmø muziejus - Napoleono dëdës kardinolo Livorno. Nakvynë laivo kajutëse. Feðo surinkta geriausia ikirenesansinës dailës kolekcija 12 DIENA. Kelionë á meilës sostinæ Veronà - Romeo ir Prancûzijoje po Luvro. Muziejuje yra ir Belinio, Botièelio, Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto centrà: Ticiano, Veronezës, Berninio ir kt. kûriniø. Imperatoriðkoji amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami grandioziniai koplyèia - antkapinis paminklas Bonapartui, 1855 m. muzikos koncertai bei operø pristatymai; Dþiuljetos namas su pastatytas Napoleono III. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. milijonais ásimylëjëliø áraðø sienose; turgus ir Sinjorijos aikðtës; 6 DIENA. Kelionë á Filitosà - prieðistorinæ salos gyvenvietæ: Skaligeriø arka; miniatiûrinës valdovø kapinës miesto centre, 4000 metø senumo natûralaus dydþio akmeniniai Filitosos kur puoðnûs kunigaikðèiø sarkofagai iðkelti ant aukðtø kolonø; kariai yra áspûdingiausi þmogø vaizduojantys megalitai miesto katedra. Kelionë link Venecijos. Nakvynë vieðbutyje. Korsikoje. Atvykimas á Bonifaèá - pieèiausià Korsikos miestà. 13 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi Paþintis su aukðtutiniu miestu: belvederis, Ste-Marie-Majeure, miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: Genujos laikø valdovo rezidencija - Maison du Podestat, Stðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës Jean-Baptiste, Aragono karaliaus laiptai. Këlimasis per valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su Bonifaèio sàsiaurá á Italijai priklausanèià Sardinijos salà. garsiuoju Aukso altoriumi; varpinë; buvusios valstybës valdovø Kelionë vaizdinga Asinaros álankos pakrante link Porto Tores. iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras; Rialto tiltas, Nakvynë vieðbutyje. nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo vaizdai; Venecijos 7 DIENA. Iðvyka á garsø savo grotomis ir atodangomis Kapo gatveliø ir kanalø labirintai. Kelionë per Italijà, Austrijà, Èekijà Kaèia iðkyðulá, esantá Porto Konte regioniniame parke. (Slovakijà). Nakvynë vieðbutyje. Áspûdingieji Kabirolio laiptai (656 pakopos) veda link Neptûno 14 DIENA. Kelionë per Èekijà (Slovakijà), Lenkijà. Naktá grotos. Prieðais - Foradados salos profilis. Atvykimas á gráþimas á Lietuvà. Algerà - XII a. pradþioje genujieèiø ákurtà, vëliau aragonieèiø administruotà miestà, garsëjantá savo ispaniðko stiliaus Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

!

KELIONIØ GURMANAMS!

KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2999 Lt 3399 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 750 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 30; 05 21; 06 11; 07 09; 09 10; 10 01 Á KELIALAPIO KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •12 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, •1 nakvynë kelte (sëdima vieta), •keltø bilietai marðruto metu: Livorno - Bastija, Bonifaèio - S.Teresa, Olbija - Livorno, •kelionës vadovo paslaugos, •kelionës dokumentø sutvarkymas, •ekskursinë programa.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietiniø gidø paslaugos Florencijoje, plaukimai á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~180 - 200 EURØ. •Vietà dvivietëje ar keturvietëje kajutëje galima uþsisakyti uþ papildomà mokestá.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

28


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐIAURËS ITALIJA

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 1199 Lt B - 1299 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 400 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 22(A); 06 12(A), 19(B); 07 03(B), 17(B), 30(B); 08 07(B), 14(B), 21(B); 09 04(A), 11(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, plaukimas á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~ 100 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

29

GRACAS - VENECIJA - BURANO IR MURANO SALOS - VERONA GARDOS E?ERAS - DOLOMITINËS ALPËS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per garsiuoju balkonëliu, turgaus ir Sinjorijos aikðtës, valdovø Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. kapinës, katedra. Iðvykimas ið Veronos. Kelionë prie Gardos Nakvynë vieðbutyje. eþero - didþiausio Italijos eþero ir nuostabaus gamtos kampelio. Atvykimas á þavø viduramþiðkà Sirmione miestelá, ásikûrusá 2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ - viename ið Gardos eþero pusiasaliø. Paþintis su miesteliu: Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: Skaligieriø, valdþiusiø Gardà XIII a. pilis; romënø epochos vilos gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia Katulos grotos - liekanos, nuostabi Gardos eþero ir Alpiø posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus panorama. Laisvas laikas miestelyje arba maudynës Gardos Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai eþere. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi 5 DIENA. Poilsis kalnuose. Kelionë garsiuoju Dolomitø keliu pro imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. Sellos masyvà á vienà aukðèiausiø Pordoi kalnø perëjø Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Nakvynë (2239 m). Lyno keliu kylame á Sass Pordoi virðûnæ (2952 m), vieðbutyje. vadinamà „Dolomitø terasa“. Èia atsiveria visas Dolomitø groþis, stulbinantys Sellos masyvo skardþiai, atskirti ledyno 3 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà lieþuviø; aukðèiausia Sellos virðukalnë Piz Boe (3152 m), pasaulyje. Aplankome Venecijos lagûnos salas: Burano salà - aukðèiausia Dolomitiniø Alpiø virðûnë Marmolada (3343 m). buvusá þvejø kaimelá su spalvingais namais ir pakrypusia Kelionë autobusu aplink aukðèiausià Dolomitiniø Alpiø varpine; stiklo dirbiniais garsëjanèià Murano salà. Apþvalginë Marmolados masyvà. Nakvynë vieðbutyje. ekskursija po Venecijà: ðurmuliuojanti Ðv.Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis - puoðnioji bizantinë 6 DIENA. Kelionë per Dolomitines Alpes aplankant vienà evangelisto Ðv.Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi; garsiausiø pasaulyje Italijos slidinëjimo kurortà Cortina varpinë; buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø d'Ampezo. Tarp Alpiø ásispraudæs kurortas vadinamas rûmai; Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabûs Didþiojo italiðkuoju Monaku. Laisvas laikas kurorte. Iðvykimas ið kanalo vaizdai; Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai, tiltai. kurorto. Kelionë per kalnus, gërintis balto kalkakmenio uolomis, Laisvas laikas, kurio metu siûlome romantiðkà pasiplaukiojimà raudono granito kalnø virðûnëmis, ryðkiaspalvëmis alpinëmis gondolomis Venecijos kanalais. Iðvykimas á nakvynës vietà. pievomis. Iðvykimas ið Italijos. Kelionë per Austrijà. Atvykimas Nakvynë vieðbutyje. á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Atvykimas á meilës sostinæ Veronà - Romeo ir 7 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas Dþiuljetos miestà. Ekskursija po savità istoriná miesto centrà: á Lietuvà. amfiteatras, kuriame ir ðiandien organizuojami grandioziniai muzikos koncertai bei operø pastatymai, Dþiuljetos namas su Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

BAVARIJA - TIROLIS NIURNBERGAS - ROMANTIŠKASIS KELIAS - AUGSBURGAS - FIUSENAS NOIŠVANŠTAINAS - GARMIŠ PARTENKIRCHENAS - INSBRUKAS - MIUNCHENAS - REGENSBURGAS 1 DIENA. Ansti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà áspûdingas kalnø miestelis Fiusenas, garsus aukðtutine pilimi ir su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Benediktinø vienuolynu. Ekskursija á pasakiðko groþio Bavarijos karaliaus Liudviko II pilá - Noiðvanðtainà, kurios sienos 2 DIENA. Kelionë á Niurnbergà - senàjà Ðventosios Romos iðpieðtos R.Vagnerio operø motyvais. Nakvynë vieðbutyje. imperijos sostinæ. Paþintis su miestu. Imperatoriðkoji pilis ir pilies kiemeliai, senojo miesto panorama nuo pilies sienø; 4 DIENA. Iðvykimas á þymiausià Vokietijos kalnø kurortà Garmið nusileidimas kreivomis grástomis gatvëmis nuo pilies kalvos á - Partenkirchenà, prigludusá prie aukðèiausios Vokietijos Alpiø senàjá miestà, stebinantá ámantria architektûra. Garsiojo virðukalnës Cugðpice (2962 m). Poilsis kalnuose. Kelionë á dailininko A.Diurerio namas. Turgaus aikðtë su turtingà miesto Tirolá. Atvykimas á garsø visame pasaulyje Svarovskio kristalø istorijà menanèiais pastatais: Rotuðë, Dievo Motinos ir muziejø, kuriame susipaþinsite su kalnø kriðtolu, pajusite jo Ðv.Sebaldo gotikinës baþnyèios, “Nuostabiøjø ðaltiniø” gotikinis groþá, þmogaus ir gamtos harmonijà. Iðvykimas á Tirolio sostinæ fontanas; ant srauniosios Pegnitz upës vandenø pastatyta Insbrukà. Paþintis su senamiesèiu, kuris nustebins viduramþiø Ðv.Dvasios prieglauda, Ðv.Lorenso, Ðv.Martos ir Ðv.Klaros pastatais, baþnyèiomis, parkais. Rotuðës bokðtas, Hofkirche baþnyèios, amatininkø kvartalas. Laisvas laikas, kurio metu baþnyèia, Ðv.Jokûbo katedra, imperatoriðkieji Hofburgo rûmai, siûlome aplankyti seniausià Niurnbergo uþeigà „Deðreliø Auksinis stogelis... Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. namai“. Èia galësite paragauti frankiðkø deðreliø ir bavariðko 5 DIENA. Atvykimas á Bavarijos sostinæ - Miunchenà. alaus. Iðvykimas ið Niurnbergo. Kelionë „Romantiðkuoju Ekskursija po senamiestá: Karlo vartai, Dievo Motinos katedra, keliu“, kuriuo kadaise traukë romënai, kryþiuoèiø riteriai, Naujoji ir Senoji rotuðës, ðv.Mykolo baþnyèia, Marijos piligrimai, viduramþiø pirkliai. Kelionë pro ðvelniai aikðtë, Olimpinis stadionas, BMW centras, Nimfenburgo banguojanèias Frankonijos pievas ir vynuogynus, pro þavius rûmai. Laisvas laikas, kurio metu galësite papietauti viduramþiø miestelius su didingais barokiniais rûmais ir seniausioje Miuncheno aludëje “Hofbrauer” (HB). Iðvykimas á fantastiðkomis pasakø pilimis. Nakvynë vieðbutyje. Regensburgà, vienà ið senosios Vokietijos architektûros perlø. Paþintis su senamiesèiu: gotikinë katedra, vyskupø 3 DIENA. Atvykimas á Augsburgà, dviejø tûkstanèiø metø rûmai, viduramþiø miesto gatveliø labirintai. Kelionë per senumo miestà, su plaèiomis gatvëmis, romaninëmis ir Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. gotikinëmis baþnyèiomis, rokoko stiliaus rûmais. Paþintis su senamiesèiu: XVII a. Rotuðë, Ðv.Marijos katedra, Ðv.Onos 6 DIENA. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. baþnyèia. Iðvykimas ið Augsburgo. Kelionë per Bavarijos Alpes, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3700 km. uþburianèias miðkø, eþerø ir virðukalniø groþiu. Aplankomas

ROMANTIÐKOSIOS VOKIETIJOS KELIAIS PILZENAS - VIURCBURGAS - BAMBERGAS - BAIROITAS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais ansamblis. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Frankonijos vyno vienoje ið Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Kelionë á Pilzenà - antrà pagal dydá Bohemijos miestà. Jo istorija skaièiuojama nuo XIII a. pabaigos. Tai industrinis 4 DIENA. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir senovës miestas - visame pasaulyje garsaus Pilsner Urquell alaus Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi puikiai gimtinë, „Ðkoda" automobiliø gamybos centras ... Paþintis su iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: senamiesèiu: XIII -XVI a. pastatyta gotikinë Ðv. Baltramiejaus Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø katedra, nuo kurios bokðto atsiveria nuostabi miesto ir apylinkiø namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji panorama, Respublikos aikðtë, Rotuðë, viena didþiausiø Venecija” Pegnico upës pakrantëje, Katedra, Vyskupø pasaulyje Sinagoga, istoriniai Pilzeno poþemiai - XIII a. tuneliai, rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. rûsiai, vandens bokðto galerijos, ðuliniø sistemos, intriguojantys Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø pasakojimai apie vieno svarbiausiø viduramþiø Èekijos kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas á karaliðkøjø miestø istorijà, Alaus daryklos muziejus, ásikûræs Vokietijos festivaliø miestà Bairoità. Paþintis su senamiesèiu: renesansiniame pastate, kuriame nuo XIII a. veikia garo alaus festivaliø rûmai, kuriuose kasmet vyksta pasaulyje þinomi darykla. Tikro èekiðko alaus degustavimas. Nakvynë vieðbutyje. Richardo Vagnerio operø festivaliai, graþiausias Europoje barokinis markgrafø Operos teatras, barokinë Dievo Motinos 3 DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës baþnyèia, miesto simbolis - 17a. varpinës bokðtas, R. Vagnerio Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis vila, kurios parkelyje ilsisi didþiojo kompozitoriaus ir jo þmonos su miestu: áspûdinga Marienbergo tvirtovë, buvusi vyskupø palaikai. Miesto ir apylinkiø panorama nuo Naujosios Rotuðës rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas stogo. Iðvykimas ið Bairoito. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su Nakvynë vieðbutyje. Marienbergo tvirtove; UNESCO paveldo baroko perlas Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; 5 DIENA. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. romaniðkoji Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3700 km. Noimiunsterio bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

1099 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 17, 26; 05 24; 06 07, 21; 07 05, 19; 08 02, 13, 23; 09 06 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

899 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 299 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 18, 26; 05 11, 25; 06 08, 22; 07 06, 20; 08 11, 24; 09 14; 10 26 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

30


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

AUSTRIJOS ALPËS

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

1079 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 28; 06 04, 11, 18, 25; 07 02, 09, 16, 23, 30; 08 06, 13, 20, 27; 09 03, 10

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 - 150 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus, kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ.

GALIMAS 6d. 5n. VARIANTAS þr.www.gruda.lt

31

POILSIS KALNUOSE ZALCBURGAS - CEL AM ZË - KAPRÛNAS - AUK? TUTINIO TAUERNO NAC. PARKAS - BAD HOFGA? TEINAS - VERFENAS - HOENVERFENO PILIS - LICHTEN? TEINO TARPEKLIS - HAL? TATAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per virðûniø ir ledyno panorama (grupæ lydá vietinis instruktorius Lenkijà, Èekijà, trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. uþ papildomà mokestá). Iðvyka á Bad Hofgaðteinà, vienà garsiausiø terminiais vandenimis Austrijos kurortø. Maudynës 2 DIENA. Iðvykimas á Austrijà. Atvykimas á Zalcburgà - vienà terminiuose baseinuose po atviru dangumi. Gráþimas á kalnø graþiausiø pasaulio miestø, klasikinës muzikos gerbëjø Mekà: kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione. Mirabelës sodas, skendintis gëlëse ir veðlioje þalumoje, nykðtukø parkas, vyskupø rûmai. Pasivaikðèiojimas graþiausia 5 DIENA. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Iðvyka á senamiesèio gatve - “Getreidegasse”, namas, kuriame gimë Verfenà - “Ledo milþinø karalystæ”. Pasikëlimas á 1641 m austrø muzikos genijus Mocartas, miesto Katedra (pastatyta aukðtyje esantá ledo urvà. Tai didþiausias pasaulyje ledo urvas ankstyvojo baroko stiliumi), Mocarto paminklas, Ðv.Petro (42 km ilgio), pribloðkiantis ledo simfonijos didybe, ðaltu groþiu, vienuolynas ir kapinaitës, ásikûrusios kalno papëdëje, miesto kurio áspûdá sustiprina fantastiðko dydþio ledo masyvai. Po pilis - didþiausia iðlikusi Europoje tvirtovë, pasikëlimas pietø ekskursija po Hoenverfeno pilá, pastatytà ant staèios funikulieriumi, miesto panorama nuo tvirtovës sienø. Laisvas kalvos 1077 m. Tai milþiniðka tvirtovë, ásikûrusi Salzach upës laikas, kurio metu siûlome aplankyti vienà seniausiø vyniniø slënyje. Dresuotø plëðriøjø paukðèiø (sakalø) pasirodymas Europoje, paragauti prelatiðko vyno. Kelionë á kalnø kurortà Cel pilies kieme, kurio metu groþësitës tauriøjø paukðèiø kerinèiu am Zë - vienà populiariausiø Austrijos þiemos ir vasaros skrydþiu dangaus platybëse. Pakeliui pasivaikðèiojimas Lichtenðteino tarpeklyje árengta turistine trasa. Kabanèios kurortø. Nakvynë vieðbutyje, pensione. uolos ir tiltai, po jais ðniokðèiantys kriokliai - tai gniauþiantis 3 DIENA. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Kaprûnas. kvapà gamtos ir þmogaus rankø darbo ðedevras. Pasikëlimas lyno keliu á Alpiø centrà, esantá 2452 m aukðtyje. P.S. Pageidaujantiems vietoj Verfeno ledo urvo ir Hoenverfeno Grupës pageidavimu pasikëlimas á “Kitzsteinhorn” virðûnæ pilies diena skirta plaukiojimui baidarëmis arba plaustais (3023m) ir pasivaikðèiojimas kalno tuneliu iki panoraminës (vadovaujant vietiniams instruktoriams) - kaina nuo 50 Eurø. aikðtelës, kur atsiveria didinga kalnø panorama. Po to Jûsø Nakvynë vieðbutyje, pensione. laukia áspûdinga kelionë á kalnus. Vaþiuosite kalnø autobusiuku, kelsitës didþiausiu Europoje atviru funikulieriumi, eisite 6 DIENA. Iðvykimas á Halðtatà. Halðtatas - viena seniausiø pësèiomis iki aukðtai kalnuose esanèio Kaprûno kalnø slënio, Austrijos gyvenvieèiø, menanti druskø kasyklø laikus. kuriame ryðkia smaragdo spalva þëri du eþeriukai suspausti Romantiðkas miestelis ásikûræs didingø kalnø apsuptyje, prie snieguotø virðûniø. Apþiûrime 2040 metrø aukðtyje esanèius didþiulio kalnuose esanèio eþero. Halðtatas áspûdingas kriokliu, Kaprûno vandens rezervuarus. Pasivaikðèiojimas pësèiomis krentanèiu vos ne ant namø stogø, siauromis gatvelëmis, po kalnus, kur aká dþiugins alpinës pievos, eþerai ir snieguotos snieguotomis kalnø virðûnëmis. Laisvas laikas. Pasiplaukiokalnø virðûnës. Poilsis kalnuose. Vakare groþimës Krimlo jimas laiveliu, esant galimybei maudynës eþere. Kelionë per kriokliu, krentanèiu ið 1460 m aukðèio. Tai nuostabus vandens Austrijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. stichijos ðëlsmas, stebimas nuo apþvalgos aikðteliø. Gráþimas á 7 DIENA. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. kalnø kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione. 4 DIENA. Visa diena skirta poilsiui kalnuose. Iðvyka autobusu Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km. “Þvilgsnis á áspûdingà Alpiø pasaulá” Aukštutinio Tauerno nacionaliniame parke prie aukðèiausio Austrijoje kalno Grosgloknerio (3798 m). Kelionë labiausiai turistø mëgiamu, áspûdingu kalnø panoraminiu keliu, nutiestu prieð 70 metø, pro nepaprasto groþio Austrijos Alpes. Kylant „ledynø keliu“ jus dþiugins trumpi sustojimai apþvalgos aikðtelëse, nuo kuriø atsiveria vaizdai á aukðèiausias Austrijos Alpiø virðûnes, kalnø eþeriukus, ledynø lieþuvius. Atvykimas prie Grosgloknerio kalno ir Pasterzë ledyno. Nusileidimas funikulieriumi nuo Franco Josefo apþvalgos aikðtelës, pasivaikðèiojimas pësèiomis po ledynà, kur pajusite stingdantá ledo ðaltá, pasigroþësite tik kalnams bûdingais gyvûnais: kalnø oþiais, meiliaisiais ðvilpikais, aukðtikalniø strazdais, kalnø ereliais... Grupës pageidavimu þygis kalnuose: keliausite ledyno lieþuviu pro vandens saugyklas, groþëdamiesi nuostabia snieguotø kalnø Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

AUSTRIJOS IR ITALIJOS ALPËS

POILSIS KALNUOSE MORAVIJA - KAPRÛNAS - BAD HOFGA? TEINAS - AUK? TUTINIO TAUERNO NAC.PARKAS DOLOMITINËS ALPËS - CORTINA D'AMPEZO

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

1099 Lt

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per terminiuose baseinuose po atviru dangumi. Gráþimas á kalnø Lenkijà, Èekijà, trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 340 Lt

2 DIENA. Kelionë á Moravijos Karstà - unikalià pasaulinio garso poþeminiø urvø ir karstiniø ádubø karalijà. Ðiame rajone daugiau kaip tûkstantis urvø. Ekskursija á Macochos urvus vienà ið graþiausiø ir labiausiai lankomø urvø Èekijoje, kur kiekvieno keliautojo ðirdá pakerës poþemio karalystës groþis: ávairaus dydþio ir ilgio galerijos, salës bei labirintai, poþeminës upës ir eþerai. Kelsimës keltuvu, keliausime pësèiomis. Pageidaujantys galës palypëti iki apþvalgos aikðtelës, nuo kurios atsiveria kalnø ir gilios ádubos panorama. Kelionë á Austrijà. Vakare atvykimas á Cel am Zë kurortà. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

IÐVYKIMAS: 2011 06 18, 25; 07 02, 09, 16, 23, 30; 08 06, 13, 20, 27

4 DIENA. Poilsis Austrijos Alpëse. Kelionë autobusu. “Þvilgsnis á áspûdingà Alpiø pasaulá” Aukðtutinio Tauerno nacionaliniame parke prie aukðèiausio Austrijos Alpiø kalno Grosgloknerio (3798 m). Kelionë áspûdingu kalnø panoraminiu keliu per nepaprasto groþio Austrijos Alpes. Trumpi sustojimai apþvalgos aikðtelëse nuo kuriø atsiveria vaizdai á aukðèiausias Austrijos Alpiø virðûnes, kalnø eþeriukus, ledynø lieþuvius. Atvykimas prie Grosgloknerio kalno ir Pasterzë ledyno. Pasivaikðèiojimas pësèiomis po ledynà. Bûtent èia galima pamatyti tik kalnams bûdingus gyvûnus: kalnø oþius, meiliuosius ðvilpikus, aukðtikalniø strazdus, kalnø erelius... Kelionæ tæsiame Rytø Tirolio Alpëmis. Trumpas sustojimas 3 DIENA. Poilsis Austrijos Alpëse. Iðvyka kalnø autobusiuku, Heiligenblut kurorte. Atvykimas á Italijà. Nakvynë vieðbutyje, keltuvu ir pësèiomis prie Kaprûno vandens saugyklø, esanèiø pensione. 2040 m aukðtyje. Pasivaikðèiojimas pësèiomis po kalnus, kur aká dþiugins Alpiø pievos, kalnø eþerai ir net vasarà 5 DIENA. Poilsis Italijos Alpëse. Kelionë Dolomitø keliu pro nenutirpstantis sniegas. Atvykimas á Kaprûnà. Pasikëlimas Sellos masyvà á vienà aukðèiausiø Pordoi kalnø perëjø (2239 lyno keliu á Alpiø centrà, esantá 2452 m aukðtyje. Grupës m). Lyno keliu kylame á Sass Pordoi virðûnæ (2952 m), pageidavimu kilimas á “Kitzsteinhorn” virðûnæ (3029 m). alpinëmis pievomis keliaujame iki Piz Boe virðukalnës (3152 Praëjimas kalno tuneliu iki panoraminës aikðtelës, kur atsiveria m). Èia atsiveria visas Dolomitø groþis, stulbinantys Sellos didinga kalnø panorama. Iðvyka á Bad Hofgasteinà, vienà masyvo skardþiai, atskirti ledyno lieþuviø, aukðèiausia garsiausiø terminiais vandenimis Austrijos kurortø. Maudynës Dolomitiniø Alpiø virðukalnë Marmolada (3343 m). Laisvas laikas kalnuose. Nakvynë vieðbutyje, pensione. 6 DIENA. Poilsis Italijos Alpëse. Kelionë autobusu aplink aukðèiausià Dolomitiniø Alpiø Marmolados virðûnæ. Kelionë per kalnus aplankant vienà garsiausiø pasaulyje Italijos slidinëjimo kurortà Cortina d'Ampezo. Tarp Alpiø ásispraudæs kurortas vadinamas italiðkuoju Monaku. Laisvas laikas kurorte arba (esant galimybei) këlimasis keltuvu á Tofana Di Mezzo virðûnæ, nuo kurios atsiveria vaizdas á uolëtus Alpiø ðlaitus, didingas virðûnes, ðlaituose boluojanèius sniego lopinëlius, þydinèias alpines pievas, miðkingus slënius. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë per kalnus, gërintis balto kalkakmenio uolomis, raudono granito kalnø virðûnëmis, ryðkiaspalvëmis alpinëmis pievomis. Iðvykimas á Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vieðbutyje.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës viešbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 - 120 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus, kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ.

7 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

32


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

SLOVËNIJOS ALPËS

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

1249 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 04, 18; 07 02, 16, 30; 08 13, 27; 09 03,

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës vieðbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70-100 EURØ, raftingas, vyno ir sûriø degustavimas.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà, atsi?velgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà. •Turizmo agentûra gali keisti kelionës programà, atsi?velgdama á grupës pageidavimus ir objektyvias sàlygas. •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius, rank?luosèius; drabu?ius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis), kurprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ (detalus turistinio inventoriaus sàra?as www.gruda.lt).

POILSIS KALNUOSE GRACAS - BOVECAS - KANIN - TOLMINKOS TARPEKLIS - KOBARIDAS - KOZJAKO KRIOKLIAI SOÈOS UPËS - GORI? KA BRDA - POSTOINA - PREDJAMOS PILIS - PIRAN JULIJOS ALPËS - VINGTARO TARPEKLIS 1 DIENA. Anksti ryte i?vykimas i? Lietuvos. Kelionë per 4 DIENA. Aktyvus poilsis kalnuose. ?ygis pësèiomis giliausia Lenkijà, Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë Triglavo parko vieta - Tolminkos tarpekliu, kur susilieja vie?butyje. Tolminkos ir Zadla?èicos upës. Jø u?buriantis gro?is ákvëpë italø poetà Dantæ ra?ant „Dievi?kàjà komedijà“. I?vykimas á 2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á ? tirijos Kobarido miestelá. Keliaujame iki vienos áspûdingiausiø Soèos sostinæ Gracà. Ekskursija po miestà: Pilies kalnas - upës slënio vietø - Kozjako kriokliø. Soèa - viena gra?iausiø Buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrod?io bok?tai, Europos upiø, ákalinta siauruose tarpekliuose, u?spausta buvusieji ? tirijos parlamento rûmai, imperatoriø rezidencija - uolomis, taèiau prasiver?ianti per visas kliûtis galinga kriokliø dabartiniai Parlamento rûmai, ? v.Pauliaus vartai, gotikinë jëga. Stulbinantis smaragdiniø Soèos vandenø vaizdas atsivers miesto katedra, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus, nuo Napoleono tilto. Iðvyka á Goriðkà Brdà - vynuogynø miesto parkas. I?vykimas i? Graco. Kelionë per Austrijà, karalystæ. Apsilankymas vyno rûsiuose, vynø ir sûriø degustacija. Nakvynë vieðbutyje, pensione. Slovënijà. Nakvynë vie?butyje, pensione. 3 DIENA. Aktyvus poilsis kalnuose. Bovecas - miestelis, vadinamas Slovënijos Alpiø centru. Pasikëlimas lyno keliu á Kanin - vienintelá Slovënijoje kalnø kurortà, kurio ?iemos slidinëjimo trasos ir vasaros pësèiøjø ?ygiø takai driekiasi daugiau nei 2km auk?tyje. Esant skaidriam orui nuo vir?ûnës galima á?iûrëti Triesto jûrø uoste i?rikiuotus laivus. ?ygis pësèiomis, gro?intis vis naujais kvapà gniau?ianèiais kalnø vaizdais. Po pietø ypatinga pramoga - raftingas ir piknikas (u?sakoma ir apmokama agentûroje prie? i?vykstant). Raftingas - tai leidimasis valtimi putojanèia upe, áveikiant slenksèius. Plaukimas nepaprasto gro?io kalnø upe. Pikniko metu - muzika ir patiekalai, kepti ant groteliø. Vietoje raftingo ekstremalaus sporto mëgëjai gali i?bandyti: hidrospydà (tai kalnø upiø slenksèiø ir kitokiø kliûèiø áveikimas paèiam neriant á vandená su specialiomis saugos priemonëmis ?almu, plastikiniu plûduru, gelbëjimo liemene, hidrokostiumu, plaukmenimis); plaukimà kajaku. Nakvynë vie?butyje, pensione.

5 DIENA. Atvykimas á Postoinà, kur aplankysite nuostabø gamtos stebuklà - Postoina urvus. Upës vanduo suformavo apie 20 km ávairaus dydþio galerijø, kambariø ir koridoriø labirintus. Netoli urvø - áspûdingiausias statinys visoje Slovënijoje - Predjamos pilis. Iðvykimas á viduramþius menantá Piran miestà, ásikûrusá Slovënijos pajûryje. Esant galimybei maudynës Adrijos jûroje. Nakvynë vieðbutyje, pensione. 6 DIENA. Kelionë á Triglavo nacionaliná parkà. Diena Julijos Alpëse. Siûlome rinktis: 1) Áspûdinga diena viename did?iausiø Europoje Triglavo nacionaliniame parke, kurá vainikuoja auk?èiausias ?alyje Triglavo kalnas (2864m). Pakilæ á kalnus keltuvu gërësitës did?iausio Slovënijos e?ero Bohinjo vaizdu, kalnø takeliais eisite pro piemenø trobeles, gro?ësitës civilizacijos nepaliesta gamta. 2) Poilsis kalnø kurorte Blede, prie Slovënijos simboliu tapusio ledyninës kilmës Bledo e?ero su salele, kurioje pastatyta ma?a ba?nytëlë. Laiveliu nuplauksite á salelæ arba aplankysite Bledo pilá, nuo kurios atsiveria nuostabi e?ero ir kalnø panorama. Bledas yra vienas gra?iausiø Slovënijos kalnø kurortø 2004 - aisiais at?ventæs savo 1000 metø jubiliejø. Po pietø pasivaik?èiojimas Vintgaro tarpekliu, kuriuo teka Radovnos upë. Tai gniau?iantis kvapà gamtos ?edevras, kur 1,6 km ilgio atkarpoje turistus lydi kabanèios uolos ir tiltai, po jais ?niok?èiantys kriokliai ir ?alsvai ?ydras upës srautas. Pavakare i?vykimas i? Slovënijos. Kelionë per Austrijà, Slovakijà (Èekijà). Nakvynë vie?butyje. 7 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Naktá grá?imas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km.

33

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

SLOVËNIJOS IR AUSTRIJOS ALPËS

POILSIS KALNUOSE BLEDAS - TRIGLAVO NAC.PARKAS - VINTGARO TARPEKLIS AUK? TUTINIO TAUERNO NAC. PARKAS - KAPRÛNAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per 5 DIENA. Poilsis kalnuose. Áspûdinga kelionë á Austrijos Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. Alpes. Vaþiuosite kalnø autobusiuku, kelsitës didþiausiu Nakvynë vieðbutyje. Europoje atviru funikulieriumi, eisite pësèiomis iki aukðtai kalnuose esanèio Kaprûno kalnø slënio, kuriame ryðkia 2 DIENA. Kelionë per Austrijà, Slovënijà. Atvykimas á smaragdo spalva þëri du eþeriukai suspausti snieguotø Slovënijà. Poilsis kalnø kurorte Blede, prie Slovënijos virðûniø. Apþiûrime 2040 metrø aukðtyje esanèias Kaprûno simboliu tapusio ledyninës kilmës Bledo eþero su salele, kurioje vandens saugyklas. Pasivaikðèiojimas pësèiomis po kalnus, pastatyta maþa baþnytëlë. Tarp kalnø ásiterpusá ledyninës kur aká dþiugins alpinës pievos, eþerai ir snieguotos kalnø kilmës Bledo eþerà ðiltos srovës suðildo iki 24°C. Laiveliu virðûnës. Po pietø iðvykimas á Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. nuplauksite á salelæ eþero viduryje su maþa barokine Ðv.Marijos baþnytële arba aplankysite Bledo pilá, nuo kurios atsiveria 6 DIENA. Kelionë per Èekijà, Lenkijà su trumpais sustojimais nuostabi eþero ir kalnø panorama. Bledas yra vienas graþiausiø poilsiui. Naktá gráþimas á Lietuvà. Slovënijos kalnø kurortø 2004 - aisiais atðventæs savo 1000 Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km. metø jubiliejø. Nakvynë vieðbutyje, pensione. 3 DIENA. Poilsis kalnuose. Áspûdinga diena viename didþiausiø Europoje Triglavo nacionaliniame parke, kurá vainikuoja aukðèiausias ðalyje Triglavo kalnas (2864m). Apþiûrësite áþymiausià Slovënijoje Savicos krioklá, krentantá ið 78 m aukðèio. Pakilæ á kalnus keltuvu gërësitës didþiausio Slovënijos eþero Bohinjo vaizdu, kalnø takeliais eisite pro piemenø trobeles, groþësitës civilizacijos nepaliesta gamta. Po pietø pasivaikðèiojimas Vintgaro tarpekliu, kuriuo teka Radovnos upë. Tai gniauþiantis kvapà gamtos ðedevras, kur 1,6 km ilgio atkarpoje turistus lydi kabanèios uolos ir tiltai, po jais ðniokðèiantys kriokliai ir þalsvai þydras upës srautas. Nakvynë vieðbutyje, pensione. 4 DIENA. Iðvykimas ið Slovënijos. Kelionë per Italijà, Austrijà. Poilsis kalnuose. Kelionë autobusu per Aukðtutinio Tauerno nacionaliná parkà prie aukðèiausio Austrijoje kalno Grosgloknerio (3798 m). Kelionë labiausiai turistø mëgiamu, áspûdingu kalnø panoraminiu keliu, nutiestu prieð 70 metø, pro nepaprasto groþio Austrijos Alpes. Kylant „ledynø keliu“ jus dþiugins trumpi sustojimai apþvalgos aikðtelëse, nuo kuriø atsiveria vaizdai á aukðèiausias Austrijos Alpiø virðûnes, kalnø eþeriukus, ledynø lieþuvius. Atvykimas prie Grosgloknerio kalno ir Pasterzë ledyno. Nusileidimas funikulieriumi nuo Franco Josefo apþvalgos aikðtelës, pasivaikðèiojimas pësèiomis po ledynà, kur pajusite stingdantá ledo ðaltá, pasigroþësite tik kalnams bûdingais gyvûnais: kalnø oþiais, meiliaisiais ðvilpikais, aukðtikalniø strazdais, kalnø ereliais... Atvykimas á kalnø kurortà Cel am Zë. Nakvynë vieðbutyje, pensione.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

1149 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 04, 18; 07 02, 16, 30; 08 13, 27; 09 03, Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës viešbuèiuose (pensionuose) su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus, kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ.

34


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ANGLIJA

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

1499 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 599 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16; 05 21; 06 18; 07 02, 23; 08 13; 09 10; 10 22

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelto per Lamanðà arba Eurotunelio bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai ~ 40 EURØ, 100 GBP (Anglijos svarø).

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •turëti adapterá ("tarpininkà" elektros srovës suderintuvà keitiklá).

35

BERLYNAS - VINDZORO PILIS - LONDONAS - OKSFORDAS - STRATFORDAS PRIE EIVONO BATH - STONEHENGE - BRIUGË 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per 5 DIENA. Kelionë á Oksfordà. Apþvalginë ekskursija po Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. universitetiná miestà: Christ Church, Mertono, Magdalenos koledþai, Aukðtutinë gatvë, kiti þymûs pastatai, gatveliø 2 DIENA. Atvykimas á susivienijusios Vokietijos sostinæ labirintas. Iðvykimas á V.Ðekspyro gimtinæ Stratfordà prie Berlynà. Apþvalginë ekskursija po miestà autobusu: Eivono. Ekskursija po vietas, susijusias su Ðekspyro Aleksandro aikðtë su Pasaulio laikrodþiu, ir pirmuoju Europoje gyvenimu. Ðekspyro gimtasis namas, esant galimybei pastatytu televizijos bokðtu, viena seniausiø mieste Ðv. Marijos lankome Ðv.Trejybës baþnyèià - Ðekspyro amþinojo poilsio baþnyèia, alegorinis Neptûno fontanas. Unter-den-Linden vietà, Karaliðkasis Ðekspyro teatras. Senamiestis. Nakvynë alëja, kurià vainikuoja neoklasikiniai Brandenburgo vartai. vieðbutyje. Ðiuolaikinës architektûros ðedevras Potsdamo aikðtë, iðkilusi neutralioje teritorijoje tarp buvusiø Rytø ir Vakarø Vokietijø. 6 DIENA. Iðvykimas á Bath miestelá, ádomø savo architektûra, Ðalies parlamento bûstinë - kaip Feniksas ið pelenø prisikëlæs romënø pirtimis, baþnyèia, kurioje iðlikæ „þvaigþdiniai“ skliautai. Reichstagas. Kurfiurstendamo prospektas - viena graþiausiø Kelionë á Stonehenge - svarbiausià prieðistoriná (2800 m.pr.Kr.) komerciniø Berlyno gatviø. Vakarø Berlyno traukos centras - paminklà visoje Britanijoje. Jis unikalus, nes panaðaus nëra Braitðaido aikðtë, kurioje iðlikæ kaizerio Vilhelmo atminimo visame pasaulyje. Ði akmenø ðventykla nuo neatmenamø laikø baþnyèios liekanos. Iðvykimas ið Berlyno á nakvynës vietà. kelia pagarbià baimæ kiekvienam èia apsilankanèiam. Kelionë ið Doverio á Kale. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Kelionë ið Kale á Doverá. Atvykimas á karaliðkàjà Vindzoro pilá. Prieð 900 m. Vindzoro pilá pastatë Vilhelmas uþkariautojas, po to ji buvo ne kartà perstatyta ir iðplësta. Vindzoras yra viena ið karalienës rezidencijø. Ekskursija á karaliðkuosius apartamentus ir gotikinæ Ðv.Jurgio koplyèià. Iðvykimas á Londonà - vienà graþiausiø ir didingiausiø pasaulio miestø, Jungtinës karalystës sostinæ. Ekskursija po miestà pësèiomis ir autobusu. Viktorijos laikø inþinerijos stebuklas Tauerio tiltas. Tauerio tvirtovë - viena ið labiausiai turistø lankomø vietø, buvusi karaliðkaisiais rûmais, kalëjimu, mirties bausmiø vykdymo vieta, ginklø arsenalu, karûnos brangenybiø saugykla. Ðv. Pauliaus katedra - sero Kristoferio Reno baroko architektûros ðedevras. Visada jauna Pikadilio aikðtë, niekada nemieganti Lesterio aikðtë, spalvingas ir egzotiðkas Kinø kvartalas. Kovent Garden, buvæs gëliø turgus, ðiandien - vienas gyviausiø miesto rajonø su teatrais, alaus barais, maþomis krautuvëlëmis. Esant galimybei lankomas Madam Tiuso muziejus. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Atvykimas á Briugæ. Ekskursija po miestà pësèiomis: XIII a. gotikinë Dievo motinos katedra, kurioje yra Mikelandþelo sukurta „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Ðv. Jono ligoninë - seniausia ligoninë Belgijoje. Ðv. Salvatoro baþnyèia - viena seniausiø ir didþiausiø baþnyèiø Briugëje. Miesto ðirdis Centrinë aikðtë, Varpinës bokðtas, ið kurio balkono bûdavo skelbiami ástatymai. Laisvu laiku galësite uþkopti 366 laiptelius ir á Briugæ paþvelgti ið Varpinës aukðtumø. Nedidelë, kukliai pasislëpusi kampe Ðvento kraujo bazilika - viena svarbiausiø Flandrijos baþnyèiø. Seniausia Belgijoje miesto Rotuðë. Iðvykimas ið Briugës. Kelionë per Belgijà, Vokietijà á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km.

4 DIENA. Londonas. Apþvalginës ekskursijos po Londonà tæsinys (pësèiomis ir miesto transportu): Vestminsterio abatija - Anglijos karaliø karûnavimo ir laidojimo vieta, þymiø Anglijos þmoniø ir poetø panteonas. Didysis Benas - Parlamento rûmø laikrodis, Londono simbolis. Didþiausia ir populiariausia mieste Trafalgaro aikðtë; Pietinis Kensingtonas - Gamtos Istorijos muziejus, Mokslo muziejus, Alberto ir Viktorijos muziejus, Harrods, Karaliðkoji Alberto koncertø salë, Kensingtono sodai, Alberto memorialas, Velingtono arka ir monumentas, Namas Nr.1, Haid parkas. Marmurinë arka, D.Britanijos karalienës rezidencija - Bekingemo rûmai, St.Dþeimso parkas. Laisvas laikas. Siûlome aplankyti Nacionalinæ Paveikslø galerijà, Tate galerijà, Britø muziejø pasirinktinai. Nakvynë vieðbutyje. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ANGLIJA - VELSAS - ÐKOTIJA

BERLYNAS - BRIUGË - GENTAS - VINDZORAS - SOLSBERIS - STONEHENGE - LONDONAS STRATFORDAS PRIE EIVONO - ÈESTERIS - VELSAS - CARNARVONAS - CONWY PILIS SNOWDONIA NAC.PARKAS - JORKAS - DARAMAS - KODORO PILIS - LOCH NESS EÞERAS FORT WILLIAMS - EDINBURGAS - AMSTERDAMAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per vienas gyviausiø miesto rajonø su teatrais, alaus barais, Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. maþomis krautuvëlëmis. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Atvykimas á susivienijusios Vokietijos sostinæ Berlynà. Apþvalginë ekskursija po miestà autobusu: Aleksandro aikðtë su Pasaulio laikrodþiu, ir pirmuoju Europoje pastatytu televizijos bokðtu, viena seniausiø mieste Ðv. Marijos baþnyèia, alegorinis Neptûno fontanas. Unter-den-Linden alëja, kurià vainikuoja neoklasikiniai Brandenburgo vartai. Ðiuolaikinës architektûros ðedevras - Potsdamo aikðtë, iðkilusi neutralioje teritorijoje tarp buvusiø Rytø ir Vakarø Vokietijø. Ðalies parlamento bûstinë - kaip Feniksas ið pelenø prisikëlæs Reichstagas. Kurfiurstendamo prospektas - viena graþiausiø komerciniø Berlyno gatviø. Vakarø Berlyno traukos centras Braitðaido aikðtë, kurioje iðlikæ kaizerio Vilhelmo atminimo baþnyèios liekanos. Iðvykimas ið Berlyno á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Iðvykimas á Viljamo Ðekspyro gimtinæ - Stratfordà prie Eivono. Paþintis su miestu: beveik nepakitæs namas, kuriame 1564 metais gimë didysis anglø dramaturgas, raðytojas, poetas. Ðventosios Trejybës baþnyèia, Karaliðkasis Ðekspyro teatras, kuriame vyksta Ðekspyro kûriniø festivaliai. Atvykimas á Èesterá. Ypatinga architektûra (fachverkas), miesto siena, Rows (parduotuviø gatvë) - iki ðiol þavi turistus. Didþiosios Britanijos aruodas - Velsas. Uolëti kalnai, giliai pasislëpæ smaragdo þalumo slëniai ir bekraðèiai jûros peizaþai uþburia ir ákvepia. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Carnarvonas - senovinis miestas-tvirtovë prie Meino álankos, Velso iðkilmiø sostinë. Conwy pilis ir miesto sienos yra didþiausia, stipriausia ir geriausiai iðsilaikiusi 3 DIENA. Atvykimas á Briugæ. Ekskursija po miestà pësèiomis: tvirtovë ðiaurës Velse. Snowdonia nacionalinis parkas XIIIa. gotikinë Dievo motinos katedra, kurioje yra Mikelandþelo vienas graþiausiø ir áspûdingiausiø kraðtovaizdþiø ðalyje. sukurta „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Ðv. Jono ligoninë Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. - seniausia ligoninë Belgijoje. Ðv.Išganytojo baþnyèia - viena 8 DIENA. Jorkas - viduramþiø miestas, ðiaurinës Anglijos seniausiø ir didþiausiø baþnyèiø Briugëje. Miesto ðirdis - sostinë. Viduramþiais statyta Jorko katedra, kuri didþiuojasi Centrinë aikðtë, Varpinës bokðtas, ið kurio balkono bûdavo vitraþiniais langais, vaizduojanèiais pasaulio sutvërimà ir skelbiami ástatymai. Laisvu laiku galësite uþkopti 366 laiptelius Apokalipsës scenas. Daramas (Durham) - vienas ádomiausiø ir á Briugæ paþvelgti ið Varpinës aukðtumø. Nedidelë, kukliai Europos miesteliø. Normanø laikø katedra su devyniø altoriø pasislëpusi kampe Ðvento kraujo bazilika - viena svarbiausiø koplyèia. Centrinis katedros bokðtas su 325 laipteliais. Flandrijos baþnyèiø. Seniausia Belgijoje miesto Rotuðë. Iðvykimas á Ðkotijà - iðdidþiø, laisvæ mylinèiø þmoniø ðalá. Iðvykimas ið Briugës. Kelionë per Belgijà. Trumpas sustojimas Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Gente. Išvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Kodoro (Cawdor) pilis, kurioje, kaip manoma, 4 DIENA. Kelionë á Didþiàjà Britanijà. Atvykimas á Vindzorà, kuris jau daugiau kaip 900 metø yra Britanijos valdovø savaitgalio rezidencija. Trumpas sustojimas Solsberyje, ásikûrusiame penkiø upiø santakoje. Solsberio katedra statyta XIIIa. ir turinti aukðèiausià bokðto smailæ Jungtinëje karalystëje (123m). Joje saugomas vienas ið keturiø iðlikusiø Magna Carta (1215 m.) egzemplioriø ir seniausias Europoje veikiantis laikrodis, valandas skaièiuojantis nuo 1386 metø. Kelionë á Stonehenge - svarbiausià priešistoriná (2800 m.pr.Kr.) paminklà visoje Britanijoje. Jis unikalus, nes panašaus nëra visame pasaulyje. Ši akmenø šventykla nuo neatmenamø laikø kelia pagarbià baimæ kiekvienam èia apsilankanèiam. Kelionë á Londonà. Nakvynë vieðbutyje.

nuþudytas karalius Makbetas. Trys nuostabûs sodai supa pilá ir suteikia jai dar daugiau paslaptingumo. Kvapà gniauþianti iðvyka tipiðku ðkotiðku peizaþu: aká dþiugins kalnai aðtriomis virðûnëmis, vingiuoti slëniai, ûksmingi miðkai, tamsûs paslaptingi eþerai, aviø bandos, Atlanto vandenyno platybës. Esant galimybei škotiðko viskio degustavimas. Loch Ness didþiausias gëlo vandens Ðkotijos eþeras su paslaptingàja pabaisa Nese, Nesës muziejus. Fort Williams - miestelis, prisiglaudæs aukðèiausio Ðkotijos kalno Ben Nevis (1344m) papëdëje. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

!

DIDYSIS TURAS kelioniø gurmanams!

KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys

- 2699 Lt - 3199 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 899 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 05 17; 06 14; 07 12; 08 09; 09 06

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •10 nakvyniø viešbuèiuose su pusryèiais, •1 nakvynë keturvietëse kelto kajutëse, •kelto per Lamanðà arba Eurotunelio bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai ~ 70 EURØ ir ~ 180 GBP (Anglijos svarø).

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá).

10 DIENA. Edinburgas - Ðkotijos sostinë nuo 15 amþiaus. Edinburgo pilis - magnetas, traukiantis minias turistø, seniausias pastatas mieste Ðv. Margaritos koplyèia. Karaliðkoji mylia - aðis, apie kurià 1128 metais pradëjo kurtis miestas. Ðv. Gilo katedra, garsi savo vitraþiniais langais, didingais vargonais ir rafinuota, dailia Usnies koplyèia. Ðkotijos nacionalinë galerija eksponuoja þymiø Ðkotijos dailininkø darbus, taip pat gali pasigirti Rafaelio, Ticiano, Velaskeso, Ternerio, Mone, Van Gogo ir kitø garsiø pasaulio dailininkø darbais. Iðvykimas á Newcastle upon Tyne uostà vaizdingu keliu Ðiaurës jûros pakrante. Këlimasis á Amsterdamà. Nakvynë kelto kajutëse.

5 DIENA. Paþintis su Londonu (pësèiomis ir miesto transportu) - vienu graþiausiø ir didingiausiø pasaulio miestø, Jungtinës karalystës sostine. Viktorijos laikø inþinerijos stebuklas - Tauerio tiltas. Tauerio tvirtovë - viena ið labiausiai turistø lankomø vietø, buvusi karaliðkaisiais rûmais, kalëjimu, mirties bausmiø vykdymo vieta, ginklø arsenalu, karûnos brangenybiø saugykla. Ðv. Pauliaus katedra - sero Kristoferio Reno baroko architektûros ðedevras. Vestminsterio abatija Anglijos karaliø karûnavimo ir laidojimo vieta, þymiø Anglijos 11 DIENA. Paþintis su Olandijos sostine Amsterdamu þmoniø ir poetø panteonas. Didysis Benas - Parlamento rûmø ðiaurës Venecija. Plaukimas kanalais, ekskursija pësèiomis: laikrodis, Londono simbolis. Didþiausia ir populiariausia Dam aikðtë, Karaliø rûmai, Naujoji katedra, Singel kanalo gëliø mieste - Trafalgaro aikðtë. Visada jauna Pikadilio aikðtë, turgus. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. niekada nemieganti Lesterio aikðtë, spalvingas ir egzotiðkas 12 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kinø kvartalas. Kovent Garden, buvæs gëliø turgus, ðiandien Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6300 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

36


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐVEICARIJA, PRANCÛZIJOS RIVJERA, MONBLANAS, BAVARIJOS ALPËS

!

KELIONIØ GURMANAMS!

BAMBERGAS - SENT GOTARDO PERËJA - LUGANAS - MILANAS - MONAKAS - ANTIBAI KANAI - NICA - GRASAS - GRENOBLIS - ŠAMONI - AUGUILLE DU MIDI KALNAS - ŠVEICARIJA LICHTENŠTEINAS - NOIŠVANŠTAINO PILIS - FIUSENAS - GARMIŠ PARTERKIRCHENAS

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA minimali grupë 35 asmenys minimali grupë 25 asmenys -

2249 Lt 2599 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 799 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 27; 05 18; 06 15, 29; 07 13, 27; 08 10, 24; 09 07

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •10 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, vietos transporto bilietai P.Prancûzijoje ~150 - 190 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per aikðtë su Provansiðkuoju turgumi, Antibø pasididþiavimas - ant Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. uolos pastatyta, þvaigþdës formos tvirtovë, jachtø uostas. 2 DIENA. Kelionë á Bambergà. Bambergas, kaip ir senovës Grupës pageidavimu Pikaso muziejaus, kuriame saugoma Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi puikiai didþioji dalis dailininko darbø, lankymas. Iðvykimas á Kanus iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: praðmatniausià ir garsiausià Prancûzijos Rivjeros kurortà. Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø Miesto Apþvalga nuo Ðevalje de Siuke kalvos: alëjos, uostas, namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Kruazetës bulvaras, Kanø álanka. Senojo miesto fragmentai: Venecija” Pegnico upës pakrantëje, katedra, Vyskupø Notr - Dame d'Esperance katedra, varpinë, miesto átvirtinimø rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. liekanos. Garsusis 2,5 km ilgio Kruazetës bulvaras: Festivaliø Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø rûmai, praðmatnûs Hiltono, Karltono, Martinezo vieðbuèiai, kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas parduotuvës, palmës ir auksinis pakrantës smëlis. Laisvas laikas. Vakare gráþimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. ið Bambergo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje.

.

.

.

7 DIENA. Iðvykimas ið vieðbuèio. Grupës pageidavimu vykstame á pasaulio parfumerijos sostinæ Grase. Miestas apsuptas roþiø, jazminø, lavandø ir kitø gëliø laukais, kurie Grase orui suteikia ypatingà kvapà. Galimard dinastijos parfumerijos fabriko, iðlaikiusio seniausias prancûziðkas kvepalø gamybos tradicijas, lankymas. Èia iðgaunami aromatiniai aliejai, kuriami magiðkieji kvapai. Kelionë per Prancûzijà. Ronos upës slëniu vykstame link Grenoblio. Pravaþiuojame Centrinio masyvo kalnynà, kuris pakeri uþgesusiø ugnikalniø kraðtovaizdþiu. Trumpas sustojimas 1968 m. þiemos olimpiniø þaidyniø sostinëje Grenoblyje. Paþintis su miestu: Didþioji gatvë, Ðv.Andriaus aikðtë, senasis 4 DIENA. Kelionë per Italijà. Atvykimas á Italijos ekonomikos, parlamento pastatas, miesto rotuðë. Kelionæ tæsiame link kultûros ir mados sostinæ Milanà. Paþintis su miesto centru: Ðamoni - nuostabaus Prancûzijos Alpiø kurorto, traukianèio didinga penkianavë viena graþiausiø Italijoje Milano katedra, aktyvaus poilsio mëgëjus. Nakvynë vieðbutyje. statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto 8 DIENA. Iðvykimas á Ðamoná. Poilsis kalnuose. Keltuvu stiliø. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija - demonstratyvus pasikeliame á Aiguille du Midi kalnà (3842 m) “Vidurdienio monumentas ið plieno ir stiklo XIX a. prekybos dvasiai. Operos Smaigalá”, kur atsiveria áspûdinga Monblano masyvo bei ðventovë La Scala - didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø aukðèiausio Vakarø Europos kalno Monblano (4807 m) pasaulyje operos teatrø. Kelionë á Pietø Prancûzijà. Atvykimas á panorama. Esant galimybei kvapà gniauþianti kelionë þymiausià Prancûzijos kurortà Nicà. Vakare paþintis su Nicos panoraminiu keltuvu virð “Baltojo slënio” ið Prancûzijos á Italijà. senamiesèiu: þemutinis miestas su siauromis gatvëmis, Kerintis ledyno groþis, þydros bedugnës, horizonte spindintis pasaþais, Garibaldþio aikðtë, Katedra, Laskario ir Teisingumo Monblanas suþavi kiekvienà èia atvykusá. Laisvas laikas. rûmai, Opera, Rotuðë, miesto ðirdis - Masenos aikðtë. Laisvas Áspûdingais kalnø keliais vaþiuojame link Þenevos eþero. Pravalaikas, kurio metu siûlome paragauti Vidurþemio jûros gërybiø þiuojame garsiàjà Savojos kunigaikðèiø Ðijono pilá, arba garsiøjø Nicos salotø vienoje ið senamiesèio uþeigø. apdainuotà Bairono, ðveicariðkàjá Monte Karlà - Montriu. Nakvynë vieðbutyje. Kelionë per Ðveicarijà. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Grupës pageidavimu lankomi M.Ðagalo arba 9 DIENA. Kelionë per Ðveicarijà. Pravaþiuojame nykðtukinæ Modernaus meno muziejai Nicoje. Ekskursija á nykðtukinæ valstybæ Lichtenðteinà. Esant galimybei apþvalginë ekskursija Monako kunigaikðtystæ, aplankant azartiniø loðimø sostinæ turistiniu traukinuku po Lichtenðteino sostinæ Vaducà. Kelionë Monte Karlà: garsusis Kazino, „Paryþiaus“ vieðbutis. per Bavarijos Alpes. Ekskursija á pasakiðko groþio Bavarijos Ekskursija á egzotiðkàjá sodà, garsëjantá didþiausia pasaulyje karaliaus Liudviko II pilá - Noiðvanðtainà, kurios sienos kaktusiniø augalø kolekcija. Nuo jo staèiø terasø atsiveria iðpieðtos R.Vagnerio operø motyvais. Esant galimybei puikiausias Monako kunigaikðtystës vaizdas. Toliau ekskursija sustojimas kalnø miestelyje Fiusene. Nakvynë vieðbutyje. po senàjà Monako dalá: Kunigaikðèiø rûmai, Napoleono relikvijø muziejus, Katedra. Okeanografijos muziejus. Laisvas laikas. 10 DIENA. Kelionæ tæsiame per Bavarijos Alpes, uþburianèias savo miðkø, eþerø ir tolimø virðukalniø kraðtovaizdþio groþiu. Vakare gráþimas á vieðbutá. Nakvynë vieðbutyje. Atvykimas á þymiausià Vokietijos kalnø kurortà Garmið 6 DIENA. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba kelionë á menininkø Parterkirchenà, prigludusá prie aukðèiausios Vokietijos Alpiø pamëgtus Antibus ir kino festivaliø miestà Kanus (vykstama virðukalnës Cugðpice (2962 m). Poilsis kalnuose. Kelionë per vietos transportu). Atvykimas á Antibus - impresionistø Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. pamëgtà Provanso miestelá. Ekskursija Antibuose: 11 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. romantiðkasis Revely rajonas: siauros gatvelës, viduramþiðki namai, arkos, dengti praëjimai; Ðv.Marijos katedra, Masenos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5500 km. 3 DIENA. Iðvykimas á Ðveicarijà. Kelionë per kerinèio groþio Ðveicarijos kraðtovaizdá. Sent - Gotardo perëja (2108m). Pasivaikðèiojimas garsiuoju Velnio tiltu virð putojanèios Roiso upës. Bûtent èia pastatytas didingas paminklas rusø didvyriams, perëjusiems Alpes 1799m. vadovaujant karvedþiui Suvorovui. Kelionæ tæsiame per italiðkuosius Graubiundeno ir Tièino kantonus. Jûsø laukia nepakartojami áspûdþiai vaismedþiø sodai ir vynuogynai Reino ir Ticino upiø slëniuose, tamsios bedugnës, aukðti kalnai, snieguotos virðûnës. Atvykimas á Luganà, didþiausià Tièino kantono miestà, daþnai vadinamà „Maþàja Neapolio kopija“. Trumpa paþintis su miesto centru. Nakvynë vieðbutyje.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ALPIØ KALNØ MAGIJA !

ŠVEICARIJA - ITALIJA - AUSTRIJA BAIROITAS - STEIN AM RHEIN - ŠAFHAUZENAS - LIUCERNA - JUNGFRAUJOCH TRIUMELBACHO KRIOKLYS - ARËS TARPEKLIS - CERMATAS - MAÞASIS MATERHORNAS SIMPLON PERËJA - MILANAS - INSBRUKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per kabanèios uolos ir tiltai, o po jais ðniokðèiantys kriokliai ir Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. pulsuojantis þydro vandens srautas. Vaizdingu Hasli slëniu kylame á Grimzelio perëjà (2165m). Áspûdingu kalnø keliu 2 DIENA. Iðvykimas á festivaliø miestà Bairoità. Paþintis su vykstame prie ledyno, ið kurio iðteka Ronos upë. Poilsis senamiesèiu: festivaliø rûmai, kuriuose kasmet vyksta kalnuose. Fantastiðka snieguotø kalnø virðûniø panorama. pasaulyje þinomi Richardo Vagnerio operø festivaliai, Kelionæ tæsiame Goms ir Vale slëniais. Trumpas sustojimas graþiausias Europoje barokinis markgrafø Operos teatras, etnografiniame Ulricheno miestelyje. Materos slëniu kylame á barokinë Dievo Motinos baþnyèia, miesto simbolis - XVIIa. kalnus. Atvykimas á Cermatà - vienà geriausiø kalnø kurortø varpinës bokðtas, R. Vagnerio vila, kurios parkelyje ilsisi pasaulyje. Èia uþdraustas automobiliø eismas ir vienintelës didþiojo kompozitoriaus ir jo þmonos palaikai... Miesto ir susisiekimo priemonës yra elektromobiliai bei arkliø apylinkiø panorama nuo Naujosios Rotuðës stogo. Laisvas kinkiniai. Kurorto simbolis - Materhorno kalnas (4478 m), laikas. Iðvykimas ið Bairoito. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë primenantis gigantiðkà piramidæ ir didingai stûksantis vieðbutyje. virð didþiulio slënio. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Atvykimas á Ðveicarijà. Trumpas sustojimas 6 DIENA. Aktyvus poilsis kalnuose. Pasikëlimas aukðèiausiu idiliðkame Stein am Rhein miestelyje, iðsidësèiusiame Europoje lyno keltuvu á Maþàjá Materhornà (3820m). Poilsis prie Reino. Paþintis su senamiesèiu: pro Þemutinio bokðto kalnuose besigërint amþinos þiemos vaizdais, didinga vartus patenkama á pagrindinæ senamiesèio gatvelæ, kurià Materhorno virðûne ir kitomis aplinkui stûksanèiomis virð puoðia iðtapyti pastatø fasadai su erkeriais, XVIa. statytas 4 km aukðèio Alpiø virðûnëmis (o jø èia yra dar 37! ). Rotuðës pastatas, ðv. Jurgio vienuolyno ir baþnyèios Pasivaikðèiojimas po aukðèiausiai kalnuose esanèià ledo ansamblis. Iðvykimas ið Stein am Rhein miestelio. Kelionë palei skulptûrø galerijà. Nusileidæ iki kalno vidurio, kelionæ tæsiame Reinà vingiuojanèiu keliu. Atvykimas á Ðafhauzenà. pësèiomis. Leisdamiesi kalnø takeliais þemyn groþimës Sustojimas prie garsiøjø Reino kriokliø. Iðvykimas á suþydëjusia alpiniø pievø augmenija, nedideliais kalnø Liucernà. Ekskursija po miestà: XIVa. statytas koplyèios tiltas eþerëliais, èiurlenanèiais upeliais, atsiverianèiomis naujomis (seniausias dengtas medinis tiltas Europoje), Vandens bokðtas, kalnø panoramomis. Pavakary sugráþimas á Cermatà. Laisvas Katedra, Liûto aikðtë - XVIIIa. monumentas Ðveicarijos laikas kurorte. Nakvynë vieðbutyje. gvardieèiams atminti, Rotuðë, gynybinë siena. Grupës pageidavimu unikalaus Ledynmeèio sodo - muziejaus 7 DIENA. Iðvykimas ið kurorto. Kelionë Vale slëniu iki Brigo. lankymas. Plaukiojimas laivu po keturiø Kantonø eþerà (pagal Áspûdingu kalnø keliu kylame á vienà aukðèiausiø Alpiø kalnø pageidavimà). Iðvykimas ið Liucernos. Kelionë á Interlakenà. Simplon perëjà (2005m), nuo kurios atsiveria nuostabi Ðveicarijos ir Italijos Alpiø kalnø panorama. Statûs pakilimai, Nakvynë vieðbutyje. staigûs posûkiai, ðirdá verianèios prarajos, aukðtikalniø eþerai. 4 DIENA. Kelionës kulminacija - pasikëlimas kalnø traukiniu á Fantastiðka snieguotø virðûniø panorama. Atvykimas á Pjemonto uolø, ledo ir sniego karalystæ 3500m aukðtyje. Jungfraujoch - regionà Italijoje. Kelionë Madþorës eþero pakrante, apsodinta aukðèiausiai Europoje esanti geleþinkelio ir paðto stotis. Turistø palmëmis, nusëta nedideliais kurortiniais miesteliais. paslaugoms restoranas, kavinë, suvenyrø parduotuvës, árengta Atvykimas á Italijos ekonomikos, kultûros ir mados sostinæ ledo skulptûrø ekspozicija. Pasikëlimas greituoju liftu á Sfinkso Milanà. Paþintis su miesto centru: didinga penkianavë viena terasà (3571m), kur þvilgsná traukia didingame kalnø masyve graþiausiø Italijoje Milano katedra, statyta iðtisus penkis ryðkëjanèios trys aukðèiausios virðûnës: Jungfrau (4158m), ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto stiliø. Karaliðkoji Viktoro Mionch (4099m), Eiger (3970m), ilgiausias Europoje Aleèo Emanuelio II galerija - demonstratyvus monumentas ið plieno ir ledynas (22km ilgio). Nusileidus á Lauterbruneno slëná stiklo XIX a. prekybos dvasiai. Operos ðventovë La Scala vykstame apþiûrëti áspûdingø Triumelbacho kriokliø, kurie didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø pasaulyje operos teatrø. susidarë paskutinio ledynmeèio laikotarpiu. Jie yra kalno Nakvynë vieðbutyje. viduje,tapo prieinami lankymui tik nuo 19a. pabaigos. Gráþimas 8 DIENA. Kelionë per Italijà, Austrijà. Atvykimas á Tirolio sostinæ á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Insbrukà. Paþintis su senamiesèiu, kuris nustebins viduramþiø 5 DIENA. Kelionë per kalnus - nepakartojamo groþio Ðveicarijos pastatais, baþnyèiomis, parkais. Iðvykimas ið Insbruko. Kelionë Alpës, snieguotos virðûnës, þavingi miesteliai, nuostabûs per Austrijà, Vokietijà. Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. eþerai ir tarpekliai. Atvykimas á Meiringeno miestelá, ðalia kurio yra Arës upës tarpeklis. Tai gniauþiantis kvapà gamtos ir 9 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. þmogaus rankø sukurtas ðedevras. Keliautojus pakeri Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5200 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

KELIONIØ GURMANAMS!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

A - 1699 Lt B - 1799 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 799 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 06 10, 24; 07 08, 22; 08 05, 19; 09 02

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •8 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EUR, ~500 CHF (Ðveicarijos frankø).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

38


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐVEICARIJA DIEVIÐKO GROÞIO ÐALIS

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA

A - 1299 Lt B - 1399 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 499 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A); 05 14(A), 28(A); 06 11(A), 25(B); 07 02(B), 16(B), 30(B); 08 13(B), 20(B); 09 03(A), 10(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ, ~250 CHF (Šveicarijos frankø).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

39

VIURCBURGAS - STEIN AM RHEIN - ŠAFHAUZENAS - LIUCERNA - JUNGFRAUJOCH VIRŠÛNË LAUTENBRUNENO SLËNIS - ARËS UPËS TARPEKLIS - SUSTEN KALNØ PERËJA MIUNCHENAS - REGENSBURGAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Mionch (4099m), Eiger (3970m), ilgiausias Europoje Aleèo Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. ledynas (22km ilgio). Net ir vasarà poilsá gamtoje galima paávairinti kalnø slidinëjimu (turistø paslaugoms árengtas 2 DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës slidinëjimo inventoriaus nuomos punktas). Ne tik vaikus, bet ir Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. suaugusius dþiugina pasivaþinëjimas rogëmis ðunø kinkiniu. Paþintis su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi Nusileidus ið kalnø, iðvyka á Lauterbruneno (kriokliø) slëná vyskupø rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, pasigroþëti galingu Trumelbacho krioklio srautu, pralauþusiu puoðtas barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá sau 12-kos pakopø kelià uoloje. Gráþimas á nakvynës vietà. miestà su Marienbergo tvirtove; UNESCO paveldo baroko Nakvynë vieðbutyje. perlas Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; romaniðkoji Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; 5 DIENA. Iðvyka á kalnus - nepakartojamo groþio Ðveicarijos Noimiunsterio bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës Alpës, snieguotos virðûnës, þavingi miesteliai, nuostabûs ansamblis. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti eþerai ir tarpekliai. Pasivaikðèiojimas Arës upës tarpekliu. Tai Frankonijos vyno vienoje ið Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið gniauþiantis kvapà gamtos ir þmogaus rankø sukurtas Viurcburgo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. ðedevras. Keliautojus pakeri kabanèios uolos ir tiltai, o po jais ðniokðèiantys kriokliai ir pulsuojantis þydro vandens srautas. 3 DIENA. Atvykimas á Ðveicarijà. Trumpas sustojimas Kelionë viena aukðèiausiø Ðveicarijoje Susten kalnø perëja idiliðkame Stein am Rhein miestelyje, iðsidësèiusiame prie (Susten pass - 2224 m). Stulbinantys statûs pakilimai, staigûs Reino. Paþintis su senamiesèiu: pro Þemutinio bokðto vartus posûkiai, ðirdá verianèios prarajos, aukðtikalniø eþerai. patenkama á pagrindinæ Senamiesèio gatvelæ, kurià puoðia Atvykimas prie Stein ledyno. Pasivaikðèiojimas kerinèio groþio iðtapyti pastatø fasadai su erkeriais, 16a. statytas Rotuðës gamtoje. Fantastiðka snieguotø kalnø virðûniø panorama. pastatas, ðv. Jurgio vienuolyno ir baþnyèios ansamblis. Kelionæ tæsiame link Andermato. Trumpas sustojimas prie Iðvykimas ið Stein am Rhein miestelio. Kelionë palei Reinà „Velnio tilto“, ant kurio vyko garsus prancûzø bei rusø vingiuojanèiu keliu. Atvykimas á Ðafhauzenà. Sustojimas prie kariuomeniø mûðis. Istoriniame kalnø restoranëlyje galima garsiøjø Reino kriokliø. Iðvykimas á Liucernà. Ekskursija po susipaþinti su karðtøjø mûðiø epizodais. Kelionë per Ðveicarijà, miestà: XIVa. statytas koplyèios tiltas (seniausias dengtas Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. medinis tiltas Europoje), Vandens bokðtas, Katedra, Liûto aikðtë - XVIIIa. monumentas Ðveicarijos gvardieèiams atminti, 6 DIENA. Atvykimas á Bavarijos sostinæ - Miunchenà. Rotuðë, gynybinë siena. Grupës pageidavimu unikalaus Ekskursija po senamiestá: Karlo vartai, Dievo Motinos katedra, Ledynmeèio sodo - muziejaus lankymas. Plaukiojimas laivu po Naujoji ir Senoji rotuðës, ðv.Mykolo baþnyèia, Marijos aikðtë, keturiø Kantonø eþerà (pagal pageidavimà). Iðvykimas ið Olimpinis stadionas, BMW centras, Nimfenburgo rûmai. Liucernos. Kelionë á Interlakenà. Nakvynë vieðbutyje. Laisvas laikas, kurio metu galësite papietauti seniausioje Miuncheno aludëje “Hofbrauer ”(HB). Iðvykimas á 4 DIENA. Kelionës kulminacija - pasikëlimas kalnø traukiniu á Regensburgà, vienà ið senosios Vokietijos architektûros perlø. uolø, ledo ir sniego karalystæ 3500m aukðtyje. Jungfraujoch Paþintis su senamiesèiu: gotikinë katedra, vyskupø rûmai, aukðèiausiai Europoje esanti geleþinkelio ir paðto stotis. Turistø viduramþiø miesto gatveliø labirintai. Kelionë per Vokietijà, paslaugoms restoranas, kavinë, suvenyrø parduotuvës, árengta Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. ledo skulptûrø ekspozicija. Pasikëlimas greituoju liftu á Sfinkso terasà, kur þvilgsná traukia didingame kalnø masyve 7 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.. ryðkëjanèios trys aukðèiausios virðûnës: Jungfrau (4158m), Kelionës metu nuvaþiuojama ~4200 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÐVEICARIJA - ÞEMËS LOPINËLIS ARÈIAUSIAI DANGAUS

DREZDENAS - REINO KRIOKLIAI - ŠVYCAS - ALDORFAS - LIUCERNA - JUNGFRAUJOCH VIRŠÛNË - LAUTENBRUNENO SLËNIS - ARËS UPËS TARPEKLIS - SUSTEN IR FURKOS PERËJOS RONOS LEDYNAS - ŠIJONO PILIS - VEVE - MONTRE - ÞENEVA - BERNAS - NIURNBERGAS 1 DIENA. Anksti ryte i?vykimas i? Lietuvos. Kelionë per 5 DIENA. I?vyka á kalnus - nepakartojamo gro?io ? veicarijos Lenkijà. Nakvynë vie?butyje. Alpës, snieguotos vir?ûnës, ?avingi miesteliai, nuostabûs e?erai ir tarpekliai. Pasivaik?èiojimas Arës upës tarpekliu. Tai 2 DIENA. Atvykimas á Drezdenà, vadinamà “Elbës Florencija”. gniau?iantis kvapà gamtos ir ?mogaus rankø sukurtas Ap?valginë ekskursija pësèiomis po miestà. Pasivaik?èiojimas ?edevras. Keliautojus pakeri kabanèios uolos ir tiltai, o po jais Briul terasa, vadinama “Europos balkonu”; atstatyta Dievo ?niok?èiantys kriokliai ir pulsuojantis ?ydro vandens srautas. Motinos katedra; „Karali?koji eisena“ - freska i? daugybës Kelionë viena aukšèiausiø Šveicarijoje Susten kalnø perëja porcelianiniø plok?teliø, kurioje pavaizduoti Vetinø dinastijos (Susten pass – 2224 m). Stulbinantys statûs pakilimai, staigûs kunigaik?èiai; renesanso stiliaus Karali?kieji rûmai ir posûkiai, širdá verianèios prarajos, aukštikalniø eþerai. Trumpas Karali?kosios ?eimos koplyèia; Ta?enbergo rûmai (pastatyti sustojimas prie „Velnio tilto“, ant kurio vyko garsus prancûzø Augusto Stipriojo favoritei grafienei Kozel); garsioji Zemperio bei rusø kariuomeniø mûšis. Istoriniame kalnø restoranëlyje opera; Augusto Stipriojo baroko ?edevras - Cvingerio rûmai, galima susipaþinti su karštøjø mûšiø epizodais. Keliaujame rûmø panorama nuo Nimfø fontano. I?vykimas i? Drezdeno. Furkos perëja iki didingo Ronos ledyno, iš kurio išteka Ronos Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vie?butyje. upë. Poilsis kalnuose. Fantasti?ka snieguotø kalnø vir?ûniø panorama. Kelionæ tæsiame Goms ir Vale slëniais. Ma?i kalnø 3 DIENA. Atvykimas á Ðveicarijà. Sustojimas prie garsiøjø miesteliai pakeri savita viduram?iø architektûra. Sustojimas Reino kriokliø. Iðvykimas á Ðveicarijos ðirdá Ðvycà, davusá etnografiniame Ulricheno miestelyje. Trumpas sustojimas prie pavadinimà Ðveicarijos valstybei. 1291 m. èia, Riutli lauke, garsiosios Savojos kunigaik?èiø ? ijono pilies, apdainuotos buvo pasiraðyta sutartis, áteisinusi Ðveicarijos konfederacijos Bairono, prava?iuojame ?veicari?kàjá Monte Karlà - Montre, gimimà. Nepaprasto groþio Ûrio eþero pakrante vykstame á nuostabøjá Veve miestelá menantá È. Èaplinà. Nakvynë Aldorfà, legendinio Viliaus Telio gimtinæ. Paminklas Viliui Teliui vie?butyje. ir jo sûnui. Pravaþiuojame vienu ilgiausiø Ðveicarijoje Selisbergo tuneliu (9,3km). Tæsiame kelionæ iki Liucernos. 6 DIENA Kelionë á ?enevà - ?.?. Ruso gimtàjá miestà. Ekskursija Ekskursija po miestà: XIVa. statytas koplyèios tiltas ?enevoje: Monblano tiltas, miesto simbolis - Didysis (seniausias dengtas medinis tiltas Europoje), Vandens bokðtas, fontanas, Gëliø laikrodis, ? v. Petro katedra, Universiteto Katedra, Liûto aikðtë - XVIIIa. monumentas Ðveicarijos parkas, paminklas reformatoriams, Tarptautiniø organizacijø gvardieèiams atminti, Rotuðë, gynybinë siena. Plaukiojimas bûstiniø rajonas. Po pietø i?vykimas i? ?enevos. Gërimës laivu po keturiø Kantonø eþerà (pagal pageidavimà). Iðvykimas snieguotø Alpiø vir?ûnëmis, ûksmingais Juros kalnø vaizdais, ?one lieka Nev?atelio e?eras. Atvykimas á Bernà. Ekskursija po ið Liucernos. Kelionë á Interlakenà. Nakvynë vieðbutyje. ? veicarijos sostinës senamiestá, kuris átrauktas á UNESCO 4 DIENA. Kelionës kulminacija - pasikëlimas kalnø traukiniu á saugomø kultûros paminklø sàra?à: Parlamentas, Teatro uolø, ledo ir sniego karalystæ 3500m auk?tyje. Jungfraujoch - aik?të, ? v.Vincento katedra, Arës upës panorama, Bok?to auk?èiausiai Europoje esanti gele?inkelio ir pa?to stotis. Turistø laikrodis, viduram?iø fontanai. I?vykimas á Vokietijà. Nakvynë paslaugoms restoranas, kavinë, suvenyrø parduotuvës, árengta vie?butyje. ledo skulptûrø ekspozicija. Pasikëlimas greituoju liftu á Sfinkso terasà, kur ?vilgsná traukia didingame kalnø masyve 7 DIENA. Atvykimas á Niurnbergà, senàjà ? ventosios Romos ry?këjanèios trys auk?èiausios vir?ûnës: Jungfrau (4158m), imperijos sostinæ. Ap?valginë ekskursija po senamiestá: miesto Mionch (4099m), Eiger (3970m), ilgiausias Europoje Aleèo panorama nuo Imperatoriaus pilies, A. Diurerio namas ledynas (22km ilgio). Net ir vasarà poilsá gamtoje galima muziejus, centrinë senamiesèio aik?të, Rotu?ë, gotikinës paávairinti kalnø slidinëjimu (turistø paslaugoms árengtas ba?nyèios. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti unikalø slidinëjimo inventoriaus nuomos punktas). Ne tik vaikus, bet ir ?aislø muziejø ir seniausià Niurnbergo u?eigà “De?reliø namai”. suaugusius d?iugina pasiva?inëjimas rogëmis ?unø kinkiniu. Èia galësite paragauti garsiøjø franki?kø de?reliø ir bavari?ko Nusileidus i? kalnø, i?vyka á Lauterbruneno (kriokliø) slëná alaus. I?vykimas i? Niurnbergo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. pasigro?ëti galingu Trumelbacho krioklio srautu, pralauþusiu Nakvynë vie?butyje. sau 12-kos pakopø kelià uoloje. Gráþimas á nakvynës vietà. 8 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare grá?imas á Lietuvà. Nakvynë vieðbutyje.

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 1459 Lt B - 1559 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 599 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A); 05 14(A), 28(A); 06 04(A), 11(A), 18(B), 25(B); 07 02(B), 09(B), 16(B), 23(B), 30(B); 08 06(B), 13(B), 20(B), 27(A); 09 03(A), 10(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ; ~300 CHF (Ðveicarijos frankø).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4500 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

40


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PRANCÛZIJOS MENO IR ISTORIJOS PERLAI - LUAROS SLËNIO PILYS

!

NAUJIENA!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

VIURSBURGAS - REIMSAS - FONTENBLO PILIS - PARYÞIUS - VERSALIS - ÐARTRAS - ANÞERAS SAUMUR, ÐINON, USSE, AZE LE RIDO, VILANDRI, AMBUAZ, BOIS PILYS - STRASBÛRAS - BAMBERGAS

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Þemutinës Frankonijos sostinæ ir vyndarystës centrà - Viurcburgà. Paþintis su miestu: áspûdinga Marienburgo tvirtovë, buvusi vyskupø rezidencija; XVIa. statytas tiltas per Maino upæ, puoðtas barokinëmis ðventøjø skulptûromis, jungiantis senàjá miestà su Marienburgo tvirtove; UNESCO paveldo baroko perlas Arkivyskupø Rezidencijos rûmø ansamblis su parku; romaniðkoji Ðv.Kilijono katedra su graþiu barokiniu interjeru; Noimiunsterio bazilika, XIII a. pradëtas statyti Rotuðës ansamblis. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti Frankonijos vyno vienoje ið Viurcburgo vyniniø. Iðvykimas ið Viurcburgo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvykimas á Prancûzijà. Kelionë á Reimsà Ðampanës provincijos sostinæ. Didþiausia Prancûzijoje Dievo motinos katedra, menanti Prancûzijos karaliø karûnavimo laikus. Garsieji Ðampanës vyno rûsiai (esant galimybei KELIONËS KAINA

A - 1699 Lt B - 1799 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 649 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 28(A); 05 26(A); 06 09(A), 23(B); 07 14(B), 28(B); 08 11(B), 25(B); 09 15(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EURØ, •miesto transporto bilietai Paryþiuje.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

41

ðampano degustavimas). Iðvykimas ið Reimso, kelionë á Fontenblo. Fontenblo pilis - viena seniausiø karaliðkøjø rezidencijø Prancûzijoje. Ðià pilá supa didþiulës girios, kuriose nuo viduramþiø medþiodavo Prancûzijos karaliai. Tai viena ið keturiø mëgstamiausiø Napoleono I rezidencijø. Ðioje pilyje vyko atsisveikinimas su Napoleonu, kai 1814 m. balandþio 20d. jis buvo iðtremtas á Elbos salà. Paþintis su Fontenblo karaliðkaisiais ir imperatoriðkaisiais apartamentais. Iðvykimas ið Fontenblo. Kelionë á Paryþiø. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Paþintis su Paryþiumi. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Golio aikðtë su Triumfo arka. Ekskursija po istoriná miesto centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos katedra, Teisingumo rûmai. Ekskursija pësèiomis po Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas. Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Kliði bulvaras. Mulen Ruþas. Vakare romantiðkas plaukimas laivu Senos upe. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Iðvykimas á Paryþiaus priemiestá Versalá. Versalis Liudviko XIV karaliðkoji rezidencija, tapusi Karaliaus Saulës paminklu ir testamentu ateinanèioms kartoms. Paþintis su Versalio architektûros ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø ðedevru - Versalio sodais. Kelionë á Ðartrà. Lankome vienà ið pasaulio architektûros ðedevrø - Ðartro katedrà, kurioje virð 2000 m² vitraþø ið 12 - 13 a., lobynas su ðventosiomis relikvijomis, paslaptingasis labirintas navos grindyse. Pasivaikðèiojame viena jaukiausiø senamiesèio gatveliø des Ecuyers, kurioje gausu fachverkiniø pastatø. Nuo vienos ið senamiesèio apðvalgos aikðteliø atsiveria vaizdas á Eure'o upës karantinæ su malûnais, akmeniniais tiltais, skalbyklomis ir ant kalvos stovinèia Ðartro katedra. Laisvas laikas. Iðvykimas á Anþero miestà. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Trumpas sustojimas prie Anþero pilies. Anþeras yra istorinë Anþu dinastijos sostinë ir vartai á Luaros slëná. Kelionë á karaliðkàjá Luaros slëná. Luara - ilgiausia Prancûzijos upë (1020 km). Dël gausybës piliø, statytø XV - XVIIIa., ir ramaus gyvenimo bûdo derlingi ðios upës slëniai daþnai vadinami „Prancûzijos sodu“. Renesansiniai rûmai daþniausia iðkildavo prie vandens telkiniø ar erdviuose upës slëniuose. Jie bûdavo apsodinami sodais, piuikiai deranèiais prie rûmus supanèio gamtovaizdþio. Atvykimas á Saumur - miestelá, garsëjantá pilimi, kavalerijos mokykla ir putojanèiu vynu. Daug emocijø suteikia aukðtai virð upës ir miesto iðkilusi bokðtuota Saumur pilis, ið toli ðvieèianti tarsi baltas perlas, apsuptas vynuogynø þalumos. Pilies apþiûrëjimas. Tæsiame kelionæ Luaros slëniu. Ðinon pilis-tvirtovë, menanti ðimtametá karà su Anglija, kada Luaros slënio pilys sudarë galingà gynybinæ sistemà. Ussë

pilis, apraðyta Ðarlio Pero „Mieganèios graþuolës“ pasakoje. Autorius ðià pilá pavertë savo herojës buveine. Aze le Rido pilis - tai ankstyvojo Renesanso perlas, pastatytas upës salos viduryje. Balzakas ðià pilá pavadino „daugiabriauniu Indre'o deimantu“. Esant galimybei Luaros vynø degustacija viename ið vyno rûsiø. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Tæsiame kelionæ Luaros slëniu. Vilandri pilis vëliausias Renesanso statinys Luaros slënyje, garsëjantis didinga sodø, gëlynø ir darþø kompozicine darna, jø ornamentikos ir minties paslaptingumu. Ambuaz - grandiozinë pilis-tvirtovë. Pilies koplyèioje palaidotas Renesanso epochos genijus Leonardas da Vinèi. Aplankome prie pilies prigludusá Ambuaz miestelá, kuriame tebegyva senoji bretonø dvasia. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paragauti aromatingøjø paðtetø, bretoniðko sûrio. Sustojimas vyno mëgëjams putojanèio bei ávairiø rûðiø rausvojo, baltojo, raudonojo vynø degustacija PLou šeimos vyno rûsiuose. Atvykimas á þavingiausià Luaros slënio miestelá Blois. Paþintis su senamiesèiu iðsidësèiusiu tarp pilies, katedros ir upës. Blois pilis, Ðv.Luiso katedra, miesto rotuðë - buvæ vyskupø rûmai... Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Kelionë á Elzaso provincijos sostinæ Strasbûrà. Ekskursija po miestà: senamiestis nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas á graþiausià senojo miesto rajonà - „Maþàjà Prancûzijà“. Aplankome Dievo Motinos katedrà, groþimës jos vakariniu fasadu, vitraþais. Pasivaikðtome pëstiesiems sirta senàja Turgaus gatve su turtingai dekoruotais elzasietiðkais namais, sudaranèiais unikalø miesto ansamblá. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasiplaukiojimà laivu Ilo upe aplink Senamiestá. Plaukiame nuo „Maþosios Prancûzijos“ iki Europos Parlamento ir kitø institucijø pastatø komplekso. Iðvykimas ið Strazbûro. Kelionë per Prancûzijà, Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 9 DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Bambergà. Bambergas, kaip ir senovës Roma, ant septyniø kalvø ásikûræs miestas didþiuojasi puikiai iðlaikytu senamiesèiu. Paþintis su Bambergo senamiesèiu: Maksimilijano aikðtë, Ðv.Martyno baþnyèia, barokiniai patricijø namai, Neptûno fontanas, senoji miesto rotuðë, “Maþoji Venecija” Pegnico upës pakrantëje, Katedra, Vyskupø rezidencijos rûmai, Ðv.Mykolo benediktinø vienuolynas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome apsilankyti þvejø nameliø kvartale, kuriame galësite paragauti dûminio alaus. Iðvykimas ið Bambergo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5900 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PRANCÛZIJA: NORMANDIJA, BRETANË

NIURNBERGAS - PARYÞIUS - LUAROS SLËNIO PILYS: ŠAMBORO, ŠENONSO, AMBUAZ, VILANDRI, USSE - SEN MALO - MON SEN MIŠELIS - ETRETATO UOLOS - BRIUGË BRIUSELIS - ACHENAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà 6 DIENA. Ekskursijos po Luaros slënio pilis tæsinys: Vilandri su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. pilis - vëliausias Renesanso statinys Luaros slënyje, garsëjantis didinga sodø, gëlynø ir darþø kompozicine darna, jø 2 DIENA. Kelionë á Niurnbergà - senàjà Ðventosios Romos ornamentikos ir minties paslaptingumu. Aplankome Usse pilá, imperijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: miesto apraðytà Ðarlio Pero „Mieganèios graþuolës“ pasakoje. panorama nuo Imperatoriaus pilies, kurioje vieðëjo visi vokieèiø Autorius ðià pilá pavertë savo herojës buveine. Kelionë á Sen imperatoriai, A.Diurerio namas, centrinë senamiesèio aikðtë, Malo - korsarø miestà-tvirtovæ su galingomis sienomis, kurioje kasmet vyksta garsioji Vokietijos Kalëdø mugë, Rotuðë, bastionais, masyviais pastatais. Pasivaikðèiojimas ant gotikinës Ðv.Sebaldo ir Ðv.Lorenco baþnyèios. Kelionë per gynybinës sienos Atlanto pakrantëje, nuo kurios atsiveria Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. vaizdas á ið vandens kyðanèias uolas, fortus, salas. Èia bûna 3 DIENA. Atvykimas á Paryþiø. Ekskursija autobusu po patys efektingiausi potvyniai ir atoslûgiai. Laisvas laikas, kurio Paryþiø. Bastilijos aikðtë su Liepos kolona ir Bastilijos Opera. metu pakrantës restoranëliuose galësite paragauti jûros Didþiausio pasaulyje meno muziejaus - Luvro, kuriame gërybiø bei iðsimaudyti Atlanto vandenyne (sezono metu). eksponuojamos neákainojamos meno vertybës: Leonardo da Nakvynë vieðbutyje. Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rasta „Milo Venera“, lankymas. 7 DIENA. Vakarø pasaulio stebuklas - Mon Sen Miðelio Kelionë á Defansà. Pravaþiuojame Santarvës aikðtæ, vienuolynas, pastatytas ant uolos XIIIa., gotikinës elegantiðkiausià Paryþiaus gatvæ - Eliziejaus laukus, Ðarlio de architektûros ðedevras, neregëto groþio tvirtovë jûroje, Golio aikðtæ su Triumfo arka. Atvykimas á Defansà. Tai traukianti piligrimus ir turistus ið viso pasaulio. Prie vienuolyno prancûziðkoji Amerika, pribloðkianti áspûdingø formø stiklo ir taip pat labai ryðkûs vandenyno potvyniai ir atoslûgiai. Kelionë plieno konstrukcijomis. Impozantiðkiausias statinys - Naujoji prie áspûdingø Etretato uolø, ábridusiø gilyn á Atlantà. Vienas arka - „Defanso galva“. Didinga Paryþiaus panorama nuo Eifelio ádomiausiø ðios vietovës reginiø - „Falaise d'Aval“ uola, savo bokðto. Nakvynë vieðbutyje. forma primenanti dramblio, ámerkusio straublá á vandenynà, 4 DIENA. Ekskursija pësèiomis po Monmartrà. Siauros, þavios figûra. Laisvas laikas Etretato miestelyje. Iðvykimas á nakvynës gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis vietà. Nakvynë vieðbutyje. Paryþiaus rajonas, Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. 8 DIENA. Kelionë á Belgijà. Atvykimas á Briugæ - vienà þaviausiø Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Kliði ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø miestø Europoje. Tai miestas bulvaras. Mulen Ruþas. Laisvas laikas Monmartre. Ekskursija muziejus, kurio centras Didþioji turgaus aikðtë su Varpo bokðtu. po istoriná miesto centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos Ekskursija po senamiestá: Ðv.Kraujo bazilika, Ðv.Mergelës katedra, Teisingumo rûmai; Rotuðë. Bobiuro rajone esantis baþnyèia, kurioje groþësitës balto marmuro Mikelandþelo Þ.Pompidu meno ir kultûros centras, Haliø forumas, garsioji „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Iðvykimas ið Briugës, Rivoli gatvë. Laisvas laikas, kurio metu galite aplankyti vienà ið kelionë á Belgijos sostinæ Briuselá. Ekskursija po miestà, muziejø. Romantiðkas plaukimas laivu Senos upe. Nakvynë kuriame susimaiðë kalbos ir architektûros stiliai. Didþioji aikðtë, vieðbutyje. apsupta gildijø namais, graþioji miesto Rotuðë, Ðv.Huberto 5 DIENA. Iðvyka á karaliðkàjá Luaros slëná. Luara ilgiausia galerija, miesto simbolis - Manneken Pis skulptûra. Iðvykimas Prancûzijos upë. Dël gausybës piliø, statytø XV-XVIIIa., ir ið Briuselio. Nakvynë vieðbutyje. ramaus gyvenimo bûdo derlingi ðios upës slëniai daþnai 9 DIENA. Atvykimas á Achenà - Karolio Didþiojo laikø vadinami „Prancûzijos sodu“. Ðamboro pilis - didingiausias Ðventosios Romos imperijos sostinæ, mineraliniø vandenø Renesanso stiliaus ðedevras, viena graþiausiø piliø pasaulyje, kurortà. Paþintis su Acheno senamiesèiu: Katedra, pirmasis karaliaus Pranciðkaus I medþioklës rezidencija. Manoma, kad statinys Vokietijoje, átraukas á UNESCO paminklø sàraðà, èia ðios pilies darbø ákvëpëjas buvo Leonardas da Vinèis. Ðenonso per 600 metø buvo karûnuota virð 30 karaliø, Karolio Didþiojo - „damø pilis“, kurioje gyveno karalienës ir karaliaus favoritës. kapas. Miesto simbolis - Ðv.Elþbietos fontanas, nuostabaus Ði pilis daþnai vadinama pilimi - tiltu, kabanèiu ant vandens. groþio statinys, kuriame galima pasisemti mineralinio vandens; Aplankomi nuostabûs pilies sodai. Ambuaz - grandiozinë pilis Centrinë turgaus aikðtë su jà supanèiais pirkliø namais. tvirtovë. Pilies koplyèioje palaidotas Renesanso epochos Iðvykimas ið Acheno. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë genijus Leonardas da Vinèi. Aplankomas prie pilies prigludæs vieðbutyje. Ambuaz miestelis, kuriame tebegyva senoji bretonø dvasia. Esant galimybei XV a. Plou ðeimos vyno rûsio lankymas. 10 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5700 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

A - 1649 Lt B - 1749 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 28(A); 05 19(A); 06 02(A), 16(B), 30(B); 07 06(B), 21(B); 08 04(B), 18(B); 09 08(A), 22(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •9 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EURØ, •miesto transporto bilietai Paryþiuje.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

42


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PROVANSO KERAI

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

ROTENBURGAS - KOLMARAS - RONÐANAS - AVEN D'ORGNAC - ORANÞAS - LES BAUX DE PROVENCE - ARLIS - AVINJONAS - PROVANSO EKSAS - HERISONO KRIOKLIAI - RIKVIRAS

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Europoje krokodilø fermà. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë 7 DIENA. Poilsis prie jûros arba paþintis su vienu seniausiø Lenkijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. Prancûzijos miestø - ávairiø tautø kultûros kryþkele - Marseliu. Tai miestas, kuriame gimë „Marselietë“ - dabartinis Prancûzijos 2 DIENA. Iðvykimas á viduramþiø ir Renesanso miestà - 4 DIENA. Provansas - ochros raudonio þemë, þydintys lavandø himnas. Esant galimybei, iðvyka laivu á Ifo tvirtovæ (kukmedþio Rotenburgà prie Tauberio upës. Paþintis su senamiesèiu, ir saulëgràþø laukai, apelsinmedþiø þiedai, þaliuojanèiø platanø salà), kurià A.Diuma apraðë romane apie grafà Montekristà. apjuostu gynybine siena, iðvagotu siaurø grástø gatveliø. pavësis ir kobalto mëlynumo dangus - ákvëpë ne vienà garsø Gësminga tvirtovë niekada nebuvo naudojama karo tikslams, ji Apþiûrime miesto rotuðæ, kurios architektûroje persipina menininkà. Èia gimë garsûs Van Gogo, Sezano, Gogeno iðkart virto kalëjimu. Paþintis su sala ir Ifo tvirtove. Sugráþus gotikos, renesanso ir baroko stiliai, kilmingøjø rezidencijomis kûriniai. Iðvykimas á Aven d'Orgnac. Vienø áspûdingiausiø ekskursija po miestà: senasis uostas - miesto ðirdis, nusëtà Herngasse, gotikinæ Ðv.Jokûbo baþnyèià su nuostabiu pasaulyje poþeminiø urvø lankymas. Keliautojo ðirdá pakeri mëgstamiausia Marselio gyventojø pasivaikðèiojimø bei Tilmano Riemenschneiderio altoriumi, Pranciðkonø baþnyèià... ávairiausios formos stalaktitai - stalagmitai, aukðèiausias vakaro renginiø vieta, miesto pasididþiavimas - Dievo Motinos Iðvykimas ið Rotenburgo. Kelionë per Vokietijà link Kolmaro. Prancûzijoje 24m stalagmitas, ávairaus dydþio galerijos, salës Sergëtojos bazilika, pastatyta ant kalvos, ið kur atsiveria bei labirintai. Atvykimas á Oranþà. Paþintis su miestu - garsiu Nakvynë vieðbutyje. nuostabus vaizdas á miestà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome antikiniais paminklais ir vadinamu vartais á Provansà. Tai galø paklaidþioti siauromis Marselio gatvelëmis, pasëdëti tyliuose 3 DIENA. Atvykimas á Kolmarà - Elzaso vynø sostinæ. Kolmaro legiono veteranø ákurtas miestas. Jame gausu galø ir romënø skvereliuose, uþsukti á vienà ið restoranëliø, kurie garsëja senamiestis pakeri savo architektûra. Fachverkiniai pastatai, kultûros palikimo. Julijaus Cezario garbei pastatyta triumfo specifine savo virtuve, paragauti populiarios þuvienës puoðti medinëmis skulptûromis ir balkonëliais, siaurø gatveliø arka, antikinis imperatoriaus Augusto valdymo laikø teatras. baullabaisse. Nakvynë vieðbutyje. labirintai tiesiog uþburia. Paþintis su senamiesèiu: XIIIa. Grupës pageidavimu pasikëlimas á apþvalgos aikðtelæ, kur Domininkonø vienuolynas, Ðv.Martyno baþnyèia, Senoji atsiveria nuostabus vaizdas á lavandø laukø apsuptà Vëjø kalnà 8DIENA. Iðvykimas á buvusià Provanso sostinæ, meno ir muitinë, Pfisterio namas, skulptoriaus Bartholdþio skulptûra, - aukðèià Provanso vietà, derlingas apylinkes, bei miesto ir kultûros þidiná - Provanso Eksà. Ðis miestelis dar vadinamas ir „Galvø namas“, odininkø rajonas - Maþoji Venecija. Namai èia Ronos upës slënio panorama. Laisvas laikas mieste. Nakvynë tûkstanèio fontanø miestu. Miestelio centras - siaurø stûkso tiesiog ant upës kranto, o ant pontonø árengti senamiesèio gatveliø labirintas su ástabiais fontanais ir vieðbutyje. restoranëliai nuteikia ypaè romantiðkai. Elzaso vynø pastatais - daugelio menininkø gimtinë. Èia gimë þymus degustacija. Iðvykimas ið Kolmaro. Kelionë link Avinjono. 5 DIENA. Iðvykimas á Chateuneuf - du - Pape miestelá. XIV a. impresionistas Polis Sezanas, gyveno raðytojai Emilis Zola ir Pakeliui aplankome garsiojo XXa. architekto Le Corbusier Avinjono popieþiai pasirinko ðià vietà naujai piliai statyti ir Ernestas Hemingvëjus. Paþintis su miestu: Mirabeau projektuotà koplyèià Ronðane. Apþiûrime unikalià ir seniausià vynuogynams veisti - juose gaminamas vienas geriausiø prospektas, miesto rotuðë ir XVa. varpinë, Ðv.Iðganytojo Ronos slënio vynø. Prancûziðko vyno gamybos ir skonio katedra, miesto sienos griuvësiai su iðlikusiais gynybos paslaptys: vyno rûsio lankymas ir vyno ragavimas. Kelionë á bokðtais. Provanso pasididþiavimo - roþinio vyno ragavimas. Avinjonà, vadinamà - „antràja Roma“. Ekskursija po ðimtmetá Iðvykimas á Provanso Ekso apylinkes, (esant galimybei) TAI JAU IÐBANDYTA! buvusià popieþiø sostinæ ant Ronos kranto. Apþiûrime didingus pasikëlimas á vienà ið miestà juosianèiø kalvø, kurios virðûnëje Kelioniø gurmanams! Popieþiø rûmus, vienus didþiausiø feodaliniø rûmø Europoje, stovi 17 m aukðèio Provanso kryþius. Èia atsiveria fantastiðkas apsuptus parkø su apþvalgos aikðtelëmis, nuo kuriø atsiveria vaizdas á mëlynuojanèius levandø laukus ir buvusià Provanso nuostabûs apylinkiø toliai; ðalia esanèià baþnyèià, kurioje sostinæ. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. KELIONËS KAINA palaidoti popieþiai Benediktas XII ir Jonas XXII; liaudies apdainuotà garsøjá Ðv.Benezeto tiltà per Ronos upæ, Monetø 9 DIENA. Áspûdingais Jûros Alpiø keliais keliaujame prie PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 799 Lt rûmus. Grupës pageidavimu lankysime biskvito ir ðokolado Herisono kriokliø, kuriø vandens srautas krenta ið 65m fabrikà, kur suþinosime ðokolado gamybos paslaptis, aukðèio. Pasivaikðèiojimas ástabios gamtos kampelyje palei IÐVYKIMAS: 2011 06 20; 07 04, 08 01 ragausime ðokoladiniø triufeliø ir biskvitø. Laisvas laikas, kurio Bonlieu ir Ilay eþerus stebint galingo krioklio srautà. Apþiûrime metu siûlome paklaidþioti jaukiomis Avinjono senamiesèio aukðèiausià Vëduoklës (65m) ir kiek þemesná Didþiojo Ðuolio gatvelëmis, pavakarieniauti viename ið Provanso virtuvës (60m) krioklius. Herisono krioklio muziejaus lankymas. Jame Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: restoranëliø, ir pajusti subtilià ðio kraðto dvasià. Nakvynë susipaþinsite su ðiø apylinkiø gamta, krioklio tyrinëjimø istorija •kelionë autobusu, vieðbutyje. •10 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, ir legendomis. Visos prancûzø sûrio gamybos ir skonio •kelionës vadovo paslaugos, 6 DIENA. Iðvykimas ið Avinjono. Kelionë prie vieno ið geriausiai subtilybës, sûrinës lankymas ir sûrio ragavimas. Iðvykimas á •ekskursinë programa, iðlikusiø antikiniø romënø akviadukø - Pont du Gard. Iðvykimas á nakvynës vietà prie Mulhouse. Nakvynë vieðbutyje. •kelionës dokumentø sutvarkymas. Les Baux - de - Provence - miniatiûriná viduramþiðkà miestelá. Jo nameliai iðkalti uoloje, 800m aukðtyje, nuo kurios atsiveria 10 DIENA. Kelionë á vienà ið Elzaso vyndarystës centrø Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: vaizdas á Vidurþemio jûrà bei graþiuosius Luberono klonius Rikvirà. Pasivaikðèiojimas senamiesèio gatvelëmis su •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~120 EUR, ðiaurëje. Senoji citadelë, mirusiøjø miestas su laiptuotomis fachverkiniais ir akmeniniais pastatais, kuriø fasadai iðtapyti •degustacijø kaina asmeniui nuo ~ 5-10 EUR (viena). pësèiøjø gatvelëmis, suvenyrø parduotuvëlës ir jaukûs vyndarystës temomis, o namai nudaþyti ávairiausiomis restoranëliai. Esant galimybei, lavandø ir kitø kvapniøjø þoleliø spalvomis. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti paðto PASTABOS: spaudyklos ir alyvuogiø aliejaus daryklos lankymas, aromatiniø arba karietø muziejus, ar tiesiog pasëdëti vienoje ið romantiðkø Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gërimø ir kvapø testavimas, aliejaus ragavimas. Kelionë á graikø senamiesèio restoranëliø, paragauti ðio kraðto vynø. Iðvykimas ir romënø miestà Arlá, kur yra gyvenæs Van Gogas. Ekskursija ið Rikviro. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á nakvynës vietà gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. po miestà, pelniusá Prancûzijos „Meno ir istorijos miesto“ titulà: Lenkijos - Vokietijos pasienyje. Nakvynë vieðbutyje. senovës romënø arena, antikinis teatras, Ðv.Trofimo katedra ir vienuolyno ansamblis, rotuðë, Konstantino pirtys, Van Gogo 11 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

!

2199 Lt

43

kavinë Forumo aikðtëje. Iðvykimas link Marselio. Nakvynë Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6400 km. vieðbutyje. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

GURMANIÐKOJI PRANCÛZIJA

ROTENBURGAS - KONIGSBURGO PILIS - RONÐANAS - BEAUNE - BOURGES KONJAKAS - BORDO - BIARITSAS - KARAKASONAS - TULÛZA - ALBI - ROKAMADURAS SARLAT - DIÞONAS - AUGSBURGAS

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per 6 DIENA. Poilsis pire jûros arba paþintis su Biaritso kurortu. Lenkijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. Populiarumà ðiam kurortui pelnë imperatotienë Eugenija, 2 DIENA. Iðvykimas á viduramþiø ir Renesanso miestà - atradusi ðvelnø þiemos klimatà. Pageidaujantiems jûrø Rotenburgà prie Tauberio upës. Paþintis su senamiesèiu, muziejaus lankymas. Pasivaikðèiojimas pylimu, palei Biskajos apjuostu gynybine siena, iðvagotu siaurø grástø gatveliø. álankà, vedanèiu iki Rocher de la Vierge uolos, nuo kurios Apþiûrime miesto rotuðæ, kurios architektûroje persipina atsiveria áspûdingas ir tolimas vaizdas á Baskø kraðto pakrantæ. gotikos, renesanso ir baroko stiliai, kilmingøjø rezidencijomis Grupës pageidavimo ðokolado muziejaus lankymas. Ðokolado nusëtà Herngasse, gotikinæ Ðv.Jokûbo baþnyèià su nuostabiu gamybos istorija ir paslaptys. Ðokolado ragavimas. Paþintis su Tilmano Riemenschneiderio altoriumi, Pranciðkonø baþnyèià... Baskø virtuve viename ið daugelio Biaritso restoranø, ragaujant Laisvas laikas, kurio metu siûlome susipaþinti su Bavarijos vietiná patiekalà - èirðkantá dubená kalmarø (chipirons), iðvirtø virtuve vienoje ið Rotenburgo tavernø. Iðvykimas ið juodame savo skystyje. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Diþonà Burgundijos sostinæ. Paþintis su senamiesèiu, kuris garsëja didinga architektûra - Burgundijos kunigaikðèiø palikimu. Hercogø rûmai, Dievo Motinos baþnyèia, ðv.Mykolo baþnyèia. Burgundai laiko savo kraðtà Prancûzijos ðirdimi. Ði klestinti sritis gali pelnytai didþiuotis pasaulinio garso vynais, puikia virtuve ir nuostabia architektûra. Paþintis su burgundiðka virtuve: burgundiðkame vyne troðkinta jautiena, viðtiena su raudonuoju vynu yra firminiai ðios sritis patiekalai. Garsiosios Diþono garstyèios patiekiamos prie kepsnio ir ruoðiant triuðá su tirðtu garstyèiø padaþu. Iðvykimas ið Diþono. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

Rotenburgo. Kelionë per Vokietijà link Kolmaro. Nakvynë 7 DIENA. Iðvykimas á Karkasonà, kurio senasis miestas vieðbutyje. vienas didþiausiø Europoje miestø - tvirtoviø. Tobulai 3 DIENA. Iðvykimas Konigsburgo pilá, kuri yra lankomiausia restauruotas Karkasono senamiestis liudija kruvinas Elzaso kraðte. Apþiûrime pilies menes, rûsá, virtuvæ, gërimës viduramþiø kovas. Jis ásikûræs ant stataus Odo upës kranto. apylinkø panorama nuo didþiojo bastiono, ið kur atsiveria Reino Miestas apjuostas dviem sienø þiedais su 52 bokðtais, o viduje kraðto vaizdas, Vogëzø kalnai, kaimeliai ir vynuogynai. - siauros gatvës ir nedidelës aikðtës. Pasivaikðèiojimas Iðvykimas ið Konigsburgo. Kelionë vaizdingu Vyno keliu pro gynybine siena, kuria keliaujant susidarysite áspûdá apie anø senasias gyvenvietes su grástomis aikðtëmis, viduramþiðkais laikø gynybà ir architektûrà, o protarpiais pasigroþësite prieð fachverkiniais namais ir renesanso epochos fontanais. akis atsiverianèiais apylinkiø peizaþais, Karkasono miesto Trumpas sustojimas viduramþiø ir renesanso laikø pastatø vaizdas. Ekskursija po senàjá Karakasonà: ðv.Nazareto bazilika turtingame Rikviro miestelyje. Paþintis su Elzaso virtuve, vyno statyta XI-XII a., XII a. statyta tvirtovë - tvirtovëje, taip galima ragavimas. Kelionë á Burgundijà. Atvykimas á Beaune miestelá bûtø apibûdinti Karakasono tvirtovæ. Iðvykimas á Tulûzà. garsëjantá vyno aukcionu. Paþintis su gynybiniø sienø ir bulvarø Atvykus paþintis su miestu, kuris pasak prancûzø, yra „rausvas apjuostu senamiesèiu. Dievo Motinos baþnyèia, didþiausias ðio brëkðtant, raudonas vidurdiená ir rausvai violetinis temstant“: miestelio lobis - senoji ligoninë. Ligoninë, kuri buvo ákurta XVa, gotikinë Jakobinø baþnyèia, didþiausia romaninio stiliaus ðiandiena laikoma viduramþiø architektûros perlu. Esant bazilika Europoje - ðv.Serneno bazilika, rotuðë, Pierre'o Seguy ir galimybei burgundijos vyno muziejaus lankymas. Iðvykimas ið Sarta bokðtai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paklaidþioti siauromis senamiesèio gatvelëmis, pasëdëti viename ið jaukiø Beaune á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. restoranëliø. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Atvykimas á Bourges. Ðis galø - romënø miestas iðsaugojo senàjà gynybinæ sienà, taèiau geriau þinomas kaip 8 DIENA. Iðvykimas á Albi. Paþintis su eretikø katarø miestu: Karolio VII finansininko ir uþsienio reikalø ministro Jacqueso pritrenkianti savo dydþiu - ðv.Cecilijos katedra, kurios bokðtai ir Coeuro gimtinë. Paþintis su miestu: gotikinës architektûros siauri langai daro jà panaðesnæ á tvirtovæ nei á maldos namus; brangakmenis - Jacques Coeur rûmai, ðv.Etjeno katedra - Henrio Tulûz Lotreko muziejus, kiti miesto architektûriniai plaèiausia gotikinë Prancûzijos katedra, Pres Fichaux parkas su paminklai. Kelionë á Rokamadurà - þymø piligrimystës centrà, tvenkiniais, gëlynais ir teatro scena. Iðvykimas ið Bourges. ásikûrusá vaizdingoje vietoje, ant uolëto plokðèiakalnio við Alzou Kelionë á Konjako (Cognac) miestà - kuriame konjako aromatas slënio. Miesto vaizdas nuo papëdës atima þadà. Viduramþiø tvyro ore. Prancûzijos Konjako regione gimsta tauriausi ðios namai, bokðtai ir dantyta siena atrodo tarsi iðaugæ ið uolos kategorijos gërimai. Èia ásikûræ ne vieni ðimtametes tradicijas papëdës. Kopiant miesto laiptais galima apþiûrët aukðèiau skaièiuojantys konjako namai. Ekskursija á vienus ið konjakø esanèias pagrindines maldininkø koplyèias: Ðv.Mykolo namø. Paþintis su konjako ir brendþio gamyba, konjako koplyèia, kurioje yra gerai iðsilaikiusios XII a. freskos, Dievo ragavimas. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Motinos koplyèia, kurioje ant altoriaus stovi visø piligrimø garbinama Juodosios mergelës Marijos skulptûra. Apylinkiø 5 DIENA. „Puikûs valgiai ir vynai þemæ paverèia rojumi“ - sakë panorama nuo gynybinës sienos uolos virðuje. Iðvykimas á Henrikas IV apie pietvakariø Prancûzijà. Atvykimas á Bordo. Sarlat miestelá - tikrà muziejø po atviru dangumi. Ðis nedidelis Paþintis su miestu: Garonos upës krantinë, Akmeninis tiltas, ið geltono kalkamenio pastatytas miestelis pakeri kiekvienà èia nuo kurio atsiveria miesto panorama; Quinconces esplanada, atvykusá: siauri skersgatviai ir arkø galerijos, senoviniai, ochra paminklas þirondistams, Didysis teatras, ðv.Andriaus katedra. nutepti ir gausiomis detalëmis iðpuoðti akmeniniai namai. Bordo vynininkystës regiono vynas yra geriausias pasaulyje. Laisvas laikas, kurio metu siûlome susipaþinti su Perigoro Esant galimybei Bordo vyno ragavimas vienoje ið piliø. srities virtuvës produktais: juodaisiais trumais, graikiðkais Vykstame prie aukðèiausios Europoje Pilat kopos (105m), rieðutais, ávairiais sûriais ir kitais delikatesais. Iðvykimas á kurios ilgis siekia beveik 3 km. Uþkopæ ant milþiniðkos kopos nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. gërimës nuostabia Arkaðono álankos ir Ferre iðkyðulio panorama. Iðvykimas á Biaritsà. Nakvynë vieðbutyje. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

10DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Augsburgà, dviejø tûkstanèiø metø senumo miestà, su plaèiomis gatvëmis, romaninëmis ir gotikinëmis baþnyèiomis, rokoko stiliaus rûmais. Paþintis su senamiesèiu: XVII a. Rotuðë, Ðv.Marijos katedra, Ðv.Onos baþnyèia. Iðvykimas ið Augsburgo. Kelionë per Vokietijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje. 11DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 6600 km.

!

NAUJIENA! Kelioniø gurmanams!

KELIONËS KAINA

2299 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 999 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 07 04, 07 18, 08 15 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •10 nakvyniø vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EUR, •degustacijoms nuo 5 - 20 EUR (vienai).

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

44


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PARYÞIUS - BENILIUKSAS

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 1299 Lt B - 1399 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 495 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A); 05 21(A); 06 04(A), 18(B); 07 02(B), 16(B), 30(B); 08 13(B), 27(A); 09 10(A), 24(A); 10 22(A), 29(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EURØ, •miesto transporto bilietai Paryþiuje.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

KVEDLINBURGAS - LIUKSEMBURGAS - REIMSAS - PARY?IUS - VERSALIS - BRIUGË - BRIUSELIS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su Triumfo arka. Ekskursija po istoriná miesto centrà: Site sala trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Paryþiaus Dievo Motinos katedra, Teisingumo rûmai; Rotuðë, Bobiuro rajone esantis Þ.Pompidu meno ir kultûros centras, 2 DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Harco priekalnëse Haliø forumas, garsioji Rivoli gatvë. Romantiðkas plaukimas iðsidësèiusá Kvedlinburgà, ákurtà 922 m. ir vadinamà laivu Senos upe. Nakvynë vieðbutyje. „Vokietijos lopðiu“. Vienas didþiausiø paminklø Vokietijoje Kvedlinburgo senamiestis yra átrauktas á pasauliná UNESCO 6 DIENA. Kelionë á Defansà. Tai prancûziðkoji Amerika, paminklø sàraðà. Paþintis su miestu: Pilies kalva, ant kurios pribloðkianti áspûdingø formø stiklo ir plieno konstrukcijomis. stûkso Kvedlinburgo pilis, Ðv.Servacijaus baþnyèia, ðalia kurios Impozantiðkiausias statinys Naujoji arka - „Defanso galva“, nuo ásikûrusiame vienuolyne raðytame metraðtyje 1009 m. pirmà kurios atsiveria didinga Paryþiaus panorama. Iðvykimas ið kartà paminëtas Lietuvos vardas; Ðv.Viperto romaniðka Paryþiaus. Kelionë per Prancûzijà. Atvykimas á Briugæ - vienà baþnyèia, turgaus aikðtë, kurià puoðia XIII - XIV a. Rotuðë ir þaviausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø miestø Europoje. Tai turtingø miestelënø namai. Iðvykimas ið Kvedlinburgo. miestas - muziejus, kurio centras Didþioji turgaus aikðtë su Varpo bokðtu. Ekskursija po senamiestá: Ðv.Kraujo bazilika, Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. Ðv.Mergelës baþnyèia, kurioje yra balto marmuro Mikelandþelo 3 DIENA. Atvykimas á nykðtukinæ Liuksemburgo kunigaikð- „Dievo motinos su kûdikiu“ skulptûra. Nakvynë vieðbutyje. tystæ. Ekskursija po Liuksemburgo sostinës Liuksemburgo senamiestá. Tai tiltø, fortø, uolø ir gynybiniø labirintø miestas. 7 DIENA. Atvykimas á Belgijos sostinæ Briuselá. Ekskursija po Konstitucijos aikðtë, Dievo motinos katedra, renesansiniai miestà, kuriame susimaiðë kalbos ir architektûros stiliai. Didþiøjø hercogø rûmai, D'Armes ir hercogo Viljamo II-ojo Didþioji aikðtë apsupta gildijø namais; miesto Rotuðë, aikðtës, senoji hercogø tvirtovë Le Bock, miesto panorama nuo Ðv.Huberto galerija, miesto simbolis - Manneken Pis skulptûra. tvirtovës sienø. Iðvykimas á Prancûzijà. Kelionë á Reimsà Iðvykimas ið Briuselio. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë Ðampanës provincijos sostinæ ir Prancûzijos karaliø vieðbutyje. karûnacijos miestà. V a. ðiame mieste Ðv.Remigijus pakrikðtijo Chlodvigà, o vëliau visi Prancûzijos karaliai bûdavo 8 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. karûnuojami Didþiausioje Prancûzijoje Dievo motinos katedroje. Garsiøjø Ðampanës vyno rûsiø, veikianèiø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km. nuo 1827 metø lankymas (pagal galimybæ ðampano degustavimas). Iðvykimas ið Reimso, kelionë á Paryþiø. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Paryþius. Ekskursija pësèiomis po Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas. Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Kliði bulvaras. Mulen Ruþas. Laisvas laikas Monmartre arba S.Dali muziejaus lankymas (pageidaujantiems). Po pietø didþiausio pasaulyje meno muziejaus - Luvro, kuriame eksponuojamos neákainojamos meno vertybës: Leonardo da Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rasta „Milo Venera“, lankymas. Vakarinio Paryþiaus panorama ið Eifelio bokðto. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Kelionë á Versalá - Liudviko XIV karaliðkàjà rezidencijà, kuri tapo Karaliaus Saulës paminklu ir testamentu ateinanèioms kartoms. Paþintis su Versalio architektûros ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø ðedevru - Versalio sodais. Gráþimas á Paryþiø. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Golio aikðtë su

45

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PARYÞIUS

DREZDENAS - PARY?IUS (4 d.) - EURODISNEILENDAS - VERSALIS - AMSTERDAMAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas, Tertro aikðtë Monmartro menininkø Meka, kalvos virðûnëje iðkilusi 2 DIENA. Atvykimas á Drezdenà, vadinamà “Elbës Florencija”. Ðventosios Ðirdies bazilika, Kliði bulvaras, Mulen Ruþas. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po miestà. Pasivaikðèiojimas Laisvas laikas Monmartre. Miesto panorama ið Eifelio bokðto. Briul terasa, vadinama “Europos balkonu”; atstatyta Dievo Nakvynë vieðbutyje. Motinos katedra; „Karaliðkoji eisena“ - freska ið daugybës porcelianiniø plokðteliø, kurioje pavaizduoti Vetinø dinastijos 4 DIENA. Iðvyka á pramogø parkà Eurodisneilendà, kur laukia kunigaikðèiai; renesanso stiliaus Karaliðkieji rûmai ir susitikimas su Volto Disnëjaus herojais, linksmybës ávairiuose Karaliðkosios ðeimos koplyèia; Taðenbergo rûmai (pastatyti atrakcionuose ir kitos nuostabios pramogos! Tiems, kurie favoritei grafienei Kozel); garsioji Zemperio opera; Augusto nepageidauja vykti á parkà, siûlome praleisti dienà Paryþiuje, Stipriojo baroko ðedevras - Cvingerio rûmai, rûmø panorama lankant muziejus (Invalidø rûmø ansamblá su Armijos nuo Nimfø fontano. Iðvykimas ið Drezdeno. Kelionë per muziejumi ir Napoleono kapu, besiþavintiems O.Rodeno kûryba, Birono rûmuose ásikûrusá O.Rodeno muziejø...). Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Kelionë á Prancûzijà. Atvykimas á Paryþiø. Bastilijos aikðtë su Liepos kolona ir Bastilijos Opera - ðiuolaikinës 5 DIENA. Ekskursijos po Paryþiø pësèiomis tæsinys. Ekskursija architektûros ðedevras, atidarytas 1989 metais minint po istoriná miesto centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos Bastilijos tvirtovës paëmimo 200 metø jubiliejø. Ekskursija po katedra, Teisingumo rûmai, Panteonas; Rotuðë, Bobiuro rajone esantis Þ.Pompidu meno ir kultûros centras, Haliø forumas, garsioji Rivoli gatvë. Didþiausio pasaulyje meno muziejaus Luvro, kuriame eksponuojamos neákainojamos meno vertybës: Leonardo da Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rastos „Milo Veneros“, lankymas. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Golio aikðtë su Triumfo arka. Laisvas laikas. Romantiðkas plaukimas Senos upe. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Kelionë á Versalá - Liudviko XIV karaliðkàjà rezidencijà, kuri tapo Karaliaus Saulës paminklu ir testamentu ateinanèioms kartoms. Paþintis su Versalio architektûros ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø ðedevru - Versalio sodais. Atvykimas á Defansà. Tai prancûziðkoji Amerika, pribloðkianti áspûdingø formø stiklo ir plieno konstrukcijomis. Impozantiðkiausias statinys Naujoji arka - „Defanso galva“, nuo kurios atsiveria didinga Paryþiaus panorama. Iðvykimas ið Paryþiaus link Amsterdamo. Nakvynë vieðbutyje.

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 1299 Lt B - 1399 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A); 05 14(A), 28(A); 06 11(A), 18(B); 07 02(B), 16(B), 30(B); 08 13(B), 27(B); 09 10(A), 24(A); 10 08(A), 22(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 110 EURØ, •miesto transporto bilietai Paryþiuje.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

7 DIENA. Atvykimas á Amsterdamà - Ðiaurës Venecijà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Olandijos sostinæ: Dam aikðtë, Karaliø rûmai, Naujoji katedra, Singel kanalo gëliø turgus. Plaukimas laivu Amsterdamo kanalais. Iðvykimas á Lietuvà. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 5000 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

46


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

GRACAS - GARDALENDAS VENECIJA - VIENA

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

!

KELIONË VISAI ÐEIMAI!

KELIONËS KAINA

999 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt VAIKAMS IKI 12m. - 949 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 17; 05 29; 06 06, 20; 07 04, 18, 25; 08 08, 15, 22 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, plaukimas á Venecijà, ávaþiavimo mokestis á Venecijà ~ 100 EURØ.

PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint šortus neáleidþiama.

GRACAS - GARDALENDAS - VENECIJA - VIENA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos per Lenkijà, Slovakijà (Èekijà). Naujos paþintys, þaidimai, ðedevras - ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto viktorinos, konkursai. Prizai ir siurprizai. Nakvynë vieðbutyje. simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo 2 DIENA. Kelionë per Austrijà. Atvykimas á Ðtirijos sostinæ - vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto Gracà, ásikûrusá abipus Mur upës. Ekskursija po miestà: valdþios rezidencija - rotuðë. Vakarà praleidþiame Praterio gotikinë miesto katedra, Burgas - buvusi tvirtovë, dabar èia atrakcionø parke. Tai ávairûs atrakcionai, mirties kilpos, posëdþiauja Ðtirijos þemës vyriausybë, imperatoriaus laiveliai, siaubo kambariai ir garsusis Vienos apþvalgos ratas. Ferdinando II mauzoliejus, Arsenalas, Landhauzas - dabartiniai Iðvykimas ið Vienos. Kelionë per Slovakijà (Èekijà). Nakvynë Ðtirijos þemës parlamento rûmai, parapijinë baþnyèia su vieðbutyje. Hitlerio ir Musolinio atvaizdais vitraþe, Pilies kalnas - buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinës ir laikrodþio bokðtai. 6 DIENA. Kelionë per Slovakijà (Èekijà), Lenkijà. Vakare Iðvykimas ið Graco. Kelionë per Austrijà, Italijà. Nakvynë gráþimas á Lietuvà. vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km. 3 DIENA. Atvykimas á vienà didþiausiø Italijoje atrakcionø parkø Gardalendà, kuris ásikûræs prie nuostabaus Gardos eþero. Kelionëje po svajoniø pasaulá Jûs patirsite nepaprastus áspûdþius plaukdami dþiungliø upe, aplankysite paslaptingas šventoves ir másliø kupinà laukiniø gyvûnø pasaulá. Jus pakerës akrobatiniai delfinø pasirodymai. Ekspedicijoje po Egiptà atrasite faraonø lobá, o juodojo kontinento sengirëje atskleisite safari paslaptis. Pašelusiu greièiu skrisite viršgarsiniu lëktuvu „Blue Tornado“, o nuo kvapà gniauþianèiø atrakcionø galësite pailsëti Elfø karalystëje. Išvykimas iš Gardalendo. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi; varpinë; buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras; Atodûsiø tiltas. Groþëdamiesi maþais siaurais kanalais, pasieksite Rialto tiltà. Ðiose vietose ásikûrë pirmieji Venecijos gyventojai, tiltas - tai nuostabiausia vieta stebëti Didájá kanalà. Norintys uþsuks á Erberia (vaisiø, darþoviø) ir Pescheria (þuvø) turgus. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paklaidþioti Venecijos gatviø labirinte, paplaukioti gondolomis miesto kanalais. Iðvykimas ið Venecijos. Kelionë per Italijà, Austrijà. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Atvykimas á Vienà. Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius;

47

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

EUROPOS VAIKØ PRAMOGØ PARKAI

!

KELIONË VISAI ÐEIMAI!

CELË - PARYÞIUS - EURODISNEILENDAS - ASTERIKSAS - HEIDËS PARKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per apiplauksite Laisvës statulà, praplauksite Vaðingtono Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Baltuosius rûmus; Olandiðkasis kvartalas - tai tikra ramybës oazë: pakeliami tiltai, vëjo malûnai; Heidës kaimelis 2 DIENA. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á Celæ - viduramþiø amatininkø sala, uþburianti maþø namukø groþiu. Poilsio dvasià iðsaugojusá Vokietijos miestelá. Paþintis su Hanoverio valandëlæ galësite pasigroþëti delfinø, aligatoriø, papûgø hercogø vasaros rezidencija. Apþiûrime vienus graþiausiø pasirodymais, pasiþiûrëti elektroniniø paukðèiø teatrà, stebëti Vokietijoje renesansinius hercogø rûmus. Celës senamiestis: karnavalà, klounø ir komikø pasirodymus... Iðvykimas ið daugybë puikiai restauruotø XVI - XIX a. farchverkiniø namø, Heidës parko. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje Rotuðë, prancûziðko stiliaus parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti vandens parkà „Badeland“. Iðvykimas 7 DIENA. Kelionë per Vokietijà, Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. ið Celës. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4800 km. 3 DIENA. Po pietø atvykimas á Paryþiø. Ekskursija po istoriná Paryþiaus centrà: Site sala - Paryþiaus Dievo Motinos katedra, Teisingumo rûmai. Rotuðë. Plaukimas laivu Senos upe. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë - Eliziejaus laukai, Triumfo arka. Paryþiaus panorama nuo Eifelio bokðto. Ekskursija po Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas. Tertro aikðtë - Monmartro menininkø Meka. Kalvos virðûnëje iðkilusi Ðventosios Ðirdies bazilika. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Iðvykimas á Eurodisneilendà. Visa diena populiariausioje Disnëjaus herojø ðalyje: ðimtus dainuojanèiø ir ðokanèiø lëliø pamatysite “Maþøjø pasaulyje”. Pokahontos indënø kaimas ir didysis Griaustinio kalnas þavûs egzotika ir aðtriais pojûèiais. Kelionë á neþinià, kvapà gniauþiantis atrakcionas Indiana Dþons. Audringø bangø dauþoma valtis Jus nuveð á tamsius urvus, kur gyvena, kaunasi ir puotauja Karibø jûros piratai. Apvainikuos áspûdþius Disnëjaus herojø paradas Mieganèiosios Graþuolës pilyje. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA

1199 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt VAIKAMS IKI 12m - 1089 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16, 25; 05 15, 29; 06 05, 25; 07 03, 17, 31; 08 14, 21 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

5 DIENA. Iðvykimas á Asteriksà. Èia Jûsø laukia nuostabûs áspûdþiai ir nuotykiai prancûziðkajame pramogø ir poilsio parke. Jûs dþiûgausite leisdamiesi kalnø upëmis. Greitaeigiai traukiniai veþios þaismingomis kilpomis. Jus linksmins prancûzø pasakø herojai ir teatralizuoti jø pasirodymai. Èia Jus nustebins ðaunioji muðkietininkø ketveriukë. Suþavës amþiaus lenktynininkø ðou ir stereo kelionës. Kosmoso tyrimø centre galësite leistis á tarpgalaktinæ kelionæ po þvaigþdynus. Iðvykimas ið Prancûzijos. Kelionë per Vokietijà. Naktis autobuse. 6 DIENA. Atvykimas á Heidës pramogø parkà. Tiek maþi, tiek dideli suras atrakcijø pagal savo pomëgius. Juk visas pasaulis yra Heidës parke: èia pat Amerika - Misisipës garlaiviu

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

48


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

!

KELIONË VISAI ÐEIMAI!

VOKIETIJOS PRAMOGØ PARKAI - I

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

699 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 199 Lt Vaikams iki 12 m. 649 Lt 4d. 2n. 639 Lt, vaikams iki 12m. 589 Lt.

IÐVYKIMAS: 2011 04 19, 26; 05 26; 06 02, 09, 16, 23; 07 03, 14, 28; 08 12, 25 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

HEIDËS PARKAS - SERENGEÈIO SAFARIS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Þaidimai, 3 DIENA. Kelionë á Serengeèio parkà. Serengeèio safaris viktorinos, konkursai, prizai. Nakvynë vieðbutyje. tai gyvûnø pasaulis. „Þvëriø ðalyje“ laisvai gyvena daugiau nei 1000 þvëreliø. Specialiu autobusiuku leidþiatës á safará: per 2 DIENA. Ið ryto iðvykimas á Soltau. Diena praleidþiama langus dràsiai landþioja beþdþionës, ilgus kaklus kiða þirafos, Heidës pramogø parke. Tiek maþi, tiek dideli suras atrakcijø prie atvirø autobuso durø nerangiai atpëdina raganosiai. pagal savo pomëgius. Juk visas pasaulis yra Heidës parke: èia Saugesnëse vietose leidþiama iðlipti, glostyti ir fotografuoti pat Amerika - Misisipës garlaiviu apiplauksite Laisvës statulà, gyvûnus. Vaþiuojant pro tigrø, leopardø, liûtø teritorijà durys ir praplauksite Vaðingtono Baltuosius rûmus; Olandiðkasis langai uþsidaro. Linksma ir smagi Beþdþioniø ðalis. Jø pilna kvartalas tai tikra ramybës oazë: pakeliami tiltai, vëjo malûnai; visur, gali uþeiti á Beþdþioniø narvus, ið arti stebëti maþylius, tik Heidës kaimelis - amatininkø sala, uþburianti maþø namukø gorilos, mandrilai, gibonai ir ðimpanzës uþtvertoje teritorijoje. groþiu. Supimasis karusele “Nostalgija” tëvelius nukelia á Visø labai mëgstamas ir populiarus „Dþiungliø safaris“ dþipais: vaikystës ðalá, o maþiesiems suteikia dþiaugsmo. Visiems kirsite pavojingas upes, akis á aká susidursite su aligatoriais, smagu leistis kanoja nuo krioklio, plaustais plaukti kalnø upe, liûtais, pitonu, kelià uþvers griûvantys medþiai. Traukinukas vaþinëtis senoviniais automobiliais ar traukiniu. Poilsio nuveð á Vandenø ðalá, kur 30 m aukðèio kriokliai, daug spalvingø valandëlæ galësite pasigroþëti delfinø, aligatoriø, papûgø karuseliø ir egzotiðkas Kongo kaimelis. Ðventës pabaigai pasirodymais, pasiþiûrëti elektroniniø paukðèiø teatrà, stebëti laisvalaikio ðalis su daugybe atrakcionø. Iðvykimas ið parko. karnavalà, klounø ir komikø pasirodymus. Dràsesni skraidinami Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. “Konkord” lëktuvu. Bobslëjaus sporto mëgëjai iðbando nesvarumo bûklæ sëdëdami atrakcione “Limit”. Specialiose 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai, parduotuvëlëse galima ásigyti suvenyrø ið Heidës parko. prizai. Vakare gráþimas á Lietuvà. Iðvykimas ið Heidës parko. Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2800 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

49

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VOKIETIJOS IR DANIJOS PRAMOGØ PARKAI

!

KELIONË VISAI ÐEIMAI!

BERLYNAS - HEIDËS PARKAS - LEGOLENDAS 1 DIENA. Labai anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per apþvalgos bokðto, taip pat susipaþinti su karaliðkàja ðeima. Lenkijà. Nakvynë vieðbutyje. Viena áspûdingiausiø vietø Legolende - þaislø muziejus, kuriame yra antikos lëliø kolekcija. Technikos mëgëjø dëmesá patraukia 2 DIENA. Kelionë á Berlynà. Apþvalginë ekskursija autobusu ir oro bei jûrø uostø maketai. Tëveliai kartu su savo atþalomis gali pësèiomis po buvusá Rytø ir Vakarø Berlynà: Aleksandro konstruoti ávairius judanèius, kompiuteriu valdomus þaislus. aikðtë, Televizijos bokðtas, viena seniausiø mieste Marijos Iðvykimas ið Legolendo. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë baþnyèia, alegorinis Neptûno ðaltinis... Unter-den-Linden vieðbutyje. alëja, Brandenburgo vartai, ðiuolaikinës architektûros ðedevras - Potsdamo aikðtë, alsuojanti futuristine dvasia, 4 DIENA. Ið ryto iðvykimas á Soltau (Vokietija). Diena ðalies parlamento bûstinë - kaip Feniksas ið pelenø praleidþiama Heidës pramogø parke. Tiek maþi, tiek dideli prisikëlæs Reichstagas, vakarø Berlyno traukos centras - suras atrakcijø pagal savo pomëgius. Juk visas pasaulis yra „Europos centras“, kaizerio Vilhelmo atminimo baþnyèia, Heidës parke: èia pat Amerika - Misisipës garlaiviu apiplauksite Kurfiurstendamo prospektas. Laisvas laikas, kurio metu sûliome Laisvës statulà, praplauksite Vaðingtono Baltuosius rûmus; aplankyti Jûrø akvariumà - muziejø „Sea Life“. Èia susipaþinsite Olandiðkasis kvartalas - tai tikra ramybës oazë: pakeliami tiltai, su tropiniø jûrø ir sausumos vandenø gyvûnais, pasivaikðèio- vëjo malûnai; Heidës kaimelis - amatininkø sala, uþburianti maþø site permatomais gigantiðkais okeanariumo tuneliais ir namukø groþiu. Supimasis karusele “Nostalgija” tëvelius nukelia pasigroþësite povandeniniu pasauliu. Arba grupës pageidavimu á vaikystës ðalá, o maþiesiems suteikia dþiaugsmo. Visiems Berlyno Zoologijos sodo lankymas. Iðvykimas ið Berlyno. smagu leistis kanoja nuo krioklio, plaustais plaukti kalnø upe, Nakvynë vieðbutyje. vaþinëtis senoviniais automobiliais ar traukiniu. Poilsio 3 DIENA. Ryte atvykimas á Bilundà (Danija). Pramogos valandëlæ galësite pasigroþëti delfinø, aligatoriø, papûgø Legolendo parke - groþio, atrakcijø, þaidimø ir lego kaladëliø pasirodymais, pasiþiûrëti elektroniniø paukðèiø teatrà, stebëti karalystëje. Èia gërimës 20 kartø sumaþintomis pastatø ir karnavalà, klounø ir komikø pasirodymus. Dràsesni skraidinami monumentø kopijomis. Spalvotas Duplo kaladëliø pasaulis “Konkord” lëktuvu. Bobslëjaus sporto mëgëjai iðbando skirtas vaikams iki 3-ejø metø amþiaus. Kiekvienas panorëjæs nesvarumo bûklæ sëdëdami atrakcione “Limit”. Specialiose iðmoksta valdyti sraigtasparná, traukiná, vairuoti automobilá. parduotuvëlëse galima ásigyti suvenyrø ið Heidës parko. “Laukiniø vakarø” ramybæ saugo ðerifas. Indënø genties vadas Iðvykimas ið Heidës parko. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë kartu su maþaisiais ant lauþo kepa deðreles. Piratø ðalyje gausu vieðbutyje. lobiø ir brangenybiø. Kaip smagu rasti aukso, plaunant kalnø 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. upës smëlá. Karaliaus pilyje aplankomi riteriai, graþiosios princesës. Legolendà galima apþvelgti tiek ið traukinio, tiek ið Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3000 km.

VOKIETIJOS PRAMOGØ PARKAI - II

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

859 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 299 Lt Vaikams iki 12m 799 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 18, 26; 05 25; 06 01, 08, 15, 22; 07 02, 13, 27; 08 11, 24 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~70 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

KELIONË VISAI ÐEIMAI!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

699 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 180 Lt Vaikams iki 12m 649 Lt

BERLYNAS - HEIDËS PARKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. pomëgius. Juk visas pasaulis yra Heidës parke: èia pat Amerika Þaidimai, viktorinos, konkursai. Nakvynë vieðbutyje. - Misisipës garlaiviu apiplauksite Laisvës statulà, praplauksite Vaðingtono Baltuosius rûmus; Olandiðkasis kvartalas - tai tikra 2 DIENA. Kelionë á Berlynà. Apþvalginë ekskursija autobusu po ramybës oazë: pakeliami tiltai, vëjo malûnai; Heidës kaimelis buvusá Rytø ir Vakarø Berlynà: Aleksandro aikðtë, Televizijos amatininkø sala, uþburianti maþø namukø groþiu. Supimasis bokðtas, viena seniausiø mieste Marijos baþnyèia, alegorinis karusele “Nostalgija” tëvelius nukelia á vaikystës ðalá, o Neptûno ðaltinis.. Unter-den-Linden alëja, Brandenburgo vartai, maþiesiems suteikia dþiaugsmo. Visiems smagu leistis kanoja ðiuolaikinës architektûros ðedevras - Potsdamo aikðtë, nuo krioklio, plaustais plaukti kalnø upe, vaþinëtis senoviniais alsuojanti futuristine dvasia, ðalies parlamento bûstinë - kaip automobiliais ar traukiniu. Poilsio valandëlæ galësite pasigroþëti Feniksas ið pelenø prisikëlæs Reichstagas, vakarø Berlyno delfinø, aligatoriø, papûgø pasirodymais, pasiþiûrëti elektroniniø traukos centras - „Europos centras“, kaizerio Vilhelmo paukðèiø teatrà, stebëti karnavalà, klounø ir komikø atminimo baþnyèia, Kurfiurstendamo prospektas. Laisvas pasirodymus. Dràsesni skraidinami “Konkord” lëktuvu. laikas, kurio metu sûliome aplankyti Jûrø akvariumà - muziejø Bobslëjaus sporto mëgëjai iðbando nesvarumo bûklæ sëdëdami „Sea Life“. Èia susipaþinsite su tropiniø jûrø ir sausumos atrakcione “Limit”. Specialiose parduotuvëlëse galima ásigyti vandenø gyvûnais, pasivaikðèiosite permatomais gigantiðkais suvenyrø ið Heidës parko. Iðvykimas ið Heidës parko. Kelionë okeanariumo tuneliais ir pasigroþësite povandeniniu pasauliu. per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. Arba grupës pageidavimu Berlyno Zoologijos sodo lankymas. 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai. Iðvykimas ið Berlyno. Nakvynë vieðbutyje. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. 3 DIENA. Ið ryto iðvykimas á Soltau. Diena praleidþiama Heidës pramogø parke. Tiek maþi, tiek dideli suras atrakcijø pagal savo Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2800 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 19, 26; 05 26; 06 02, 09, 16, 23; 07 03, 21; 08 04, 18 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~50 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

50


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KLASIKINË AUSTRIJA IR PIETØ ÈEKIJA

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

KELIONËS KAINA

A - 849 Lt B - 889 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 299 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16 (A), 25(A); 05 10(A), 24(A); 06 07(A), 14(B), 21(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 13(B), 23(B)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

VIENA - MELKAS - ST.GILGENAS - ZALCBURGAS - ÈESKY KRUMLOV - HLUBOKA 1 DIENA. Anksti ryte i?vykimas i? Lietuvos, kelionë per Lenkijà, miestu: Mirabelës sodas, skendintis gëlëse ir veðlioje Slovakijà. Trumpi sustojimai poilsiui. Nakvynë vie?butyje. þalumoje, nykðtukø parkas, vyskupø rûmai. Pasivaikðèiojimas viena graþiausiø Europos senamiesèio gatviø 2 DIENA. Atvykimas á Vienà - imperatoriðkosios prabangos, „Getreidegasse“. Èia þvilgsná patraukia ne tik originalios elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po senamiestá iðkabos, iðlikusios ant senøjø namø dar nuo XVI am?iaus, bet ir pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas jaukûs vidiniai kiemeliai. Mocarto namas - muziejus; miesto Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis Katedra (pastatyta ankstyvojo baroko stiliumi); paminklas svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; Mocartui. ? v.Petro vienuolyno kompleksas su ba?nyèia, Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos kapinaitëmis ir katakombomis. Miesto pilis - did?iausia i?likusi ðedevras - ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Europoje tvirtovë. Nepakartojama miesto ir já supanèiø Alpiø Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo kalnø panorama nuo tvirtovës sienø. Laisvas laikas, kurio metu vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto siûlome aplankyti vienà seniausiø vyniniø Europoje, paragauti valdþios rezidencija - rotuðë. Iðvykimas á Grinzingo vyndariø prelati?ko vyno. I?vykimas i? Zalcburgo. Kelionë per Austrijà, rajonà. Lankymasis tipiðkoje „Heuriger“ tavernoje, kurioje Èekijà. Nakvynë vie?butyje. galësite paragauti Vienos deðreliø, vietinio vyno, tradicinio 5 DIENA. Atvykimas á Èesky Krumlov. ? is pietø obuoliø ?trudelio su puodeliu puikios austri?kos kavos. Bohemijos miestas yra tikras viduram?iø architektûros Nakvynë vie?butyje. ðedevras, ásikûræs vingiuojanèios Vltavos upës kilpose. Virð 3 DIENA. Kelionë romanti?kuoju keliu palei Dunojø, besigro?int miesto iðkyla áspûdinga viduramþiø pilis, kurià sudaro 5 kiemai. upës pakrantëje i?sibarsèiusiomis ma?omis vyndariø Aplink - gynybiniai bokðtai, rûmai, galerijos. Apaèioje, prie gyvenvietëmis. Atvykimas á Melkà - kultûriná ir dvasiná pilies kalno, prigludæs þavus senamiestis: Ðv. Jono baþnyèia, ?emutinës Austrijos centrà. Didingo benediktinø vienuolyno puoðni miesto rotuðë ir miestelënø namai, kiekvienas lankymas. Tai vienas did?iausiø barokiniø vienuolynø Europoje, originaliai iðpuoðtas bei dekoruotas. Iðvykimas link vienos garsus savo biblioteka, kurioje saugoma daugiau nei 130 000 graþiausiø Èekijos piliø Hlubokos, pastatytos XIII a. ir laikomos vertingø leidiniø. I?vykimas á kalnø apsuptà ma?à St.Gilgeno garsiosios Vindzoro pilies kopija. Romantiðka balto mûro pilis miestelá, i?sidriekusá prie nuostabaus did?iulio Volfgango e?ero. kadaise priklausë seniausiai Èekijos valdovø Prðemislø ? iame miestelyje gimë Mocarto motina, gyveno sesuo dinastijai, vëliau - Ðvarcenbergø giminei, kuriø pageidavimu Nanerle. Pasikëlimas lyno keliu á Zwolferhorn (1522m) kalnà, gotikinë pilis buvo rekonstruota neoromaniniu stiliumi. Pilis nuo kurio atsiveria nepakartojama Alpiø kalnø panorama. garsi turtingu interjeru ir meno kolekcijomis, jos teritorijà Laisvas laikas, kurio metu siûlome romanti?kà pasiplaukiojimà puoðia angliðko stiliaus parkas. Kelionë per Èekijà. Nakvynë vie?butyje. Volfgango e?eru. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Atvykimas á Zalcburgà - vienà gra?iausiø pasaulio 6 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá grá?imas á Lietuvà. miestø, klasikinës muzikos gerbëjø Mekà. Paþintis su Mocarto Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4000 km.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

51

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

MORAVIJA - BOHEMIJA - PRAHA

MACOCHOS URVAI - ÈESKE BUDEJOVICE - ÈESKY KRUMLOV - HLUBOKA - PRAHA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà Romantiðka balto mûro pilis kadaise priklausë seniausiai su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Èekijos valdovø Prðemislø dinastijai, vëliau - Ðvarcenbergø giminei, kuriø pageidavimu gotikinë pilis buvo rekonstruota 2 DIENA. Kelionë po Moravijos regionà. Iðvykimas á Moravijos neoromaniniu stiliumi. Pilis garsi turtingu interjeru ir meno Karstà - unikalià pasaulinio garso poþeminiø urvø ir karstiniø kolekcijomis, jos teritorijà puoðia angliðko stiliaus parkas. ádubø karalijà. Ðiame rajone daugiau kaip tûkstantis urvø. Iðvykimas ið Hlubokos. Kelionë á Prahà. Sezono metu siûlome Ekskursija á Macochos urvus - vienà ið unikaliausiø, graþiausiø aplankyti Krþiþikovo fontanus. Tai áspûdingas muzikos, ir labiausiai lankomø urvø Èekijoje, kur kiekvieno keliautojo ðirdá vandens sroviø ir ðviesos efektø spektaklis. Nakvynë pakerës poþemio karalystës groþis: ávairaus dydþio ir ilgio vieðbutyje. galerijos, salës bei labirintai, poþeminës upës ir eþerai. Kelsimës keltuvu, keliausime pësèiomis urvø labirintais, 4 DIENA. Ekskursija pësèiomis po Èekijos sostinæ Prahà: plauksime valtimis poþemine Punkvos upe. Iðvykimas á Pietø Prahos Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Bohemijos sostinæ Èeske Budejovice. Paþintis su miesto Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, pasididþiavimu - senamiesèiu: aikðtë su barokiniu Samsono didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø fontanu centre, baroko stiliaus rotuðë, miestelënø namai, mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir Juodasis bokðtas, Ðv.Mikalojaus baþnyèia. Laisvas laikas karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena senamiestyje - siûlome uþsukti á vienà ið jaukiø kavinukiø, ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë kurioje galësite paragauti vietinio “Budvar” alaus, tradiciniø gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Kelionë karaliðkuoju keliu: Mala patiekalø: kiaulienos su raugintais kopûstais ir kniedlikais, Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas, Prahos "Venecija" karkos, kepto sûrio… Nakvynë vieðbutyje. Kampos sala, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu, paminklas 3 DIENA. Paþintis su Èesky Krumlov. Ðis pietø Bohemijos Karoliui IV-ajam. Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà miestas yra tikras viduramþiø architektûros ðedevras, ásikûræs menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu vingiuojanèios Vltavos upës kilpose. Virð miesto iðkyla laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis miesto centras áspûdinga viduramþiø pilis, kurià sudaro 5 kiemai. Aplink Vaclovo aikðtë. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë per gynybiniai bokðtai, rûmai, galerijos. Apaèioje, prie pilies kalno, Èekijà. Naktis autobuse. prigludæs þavus senamiestis: Ðv. Jono baþnyèia, puoðni miesto rotuðë ir miestelënø namai, kiekvienas originaliai iðpuoðtas bei 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. dekoruotas. Kelionë á vienà graþiausiø Èekijos piliø Hlubokà, pastatytà 13 a. ir laikomà garsiosios Vindzoro pilies kopija. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3000 km.

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 669 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt

5d. 4n. A - 649 Lt; B - 699 Lt IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A), 26(A); 05 04(A), 18(A); 06 01(A), 15(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 27(B); 08 11(B), 24(B); 09 07(A), 21(A); 10 22(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 35 - 50 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

52


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VIENA - BUDAPEÐTAS

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 649 Lt

5d. 4n. A - 679 Lt; B - 749 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 18(A), 27(A); 05 04(A), 18(A); 06 01(A), 15(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 27(B); 08 11(B), 24(B); 09 07(A), 21(A); 10 05(A), 22(A), 26(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

VIENA - ESTERGOMAS - VYŠEGRADAS - SENTENDRE - BUDAPEŠTAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per turësite galimybæ paragauti ir ásigyti garsiausiø vengriðkø vynø; Lenkijà, Slovakijà (Èekijà) su trumpais sustojimais poilsiui. pirmasis Europoje marcipanø muziejus). Gráþimas á Budapeðtà. Nakvynë vieðbutyje. Laisvas laikas Vaci gatvelëje. Romantiðkas pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe (pageidaujantiems). Naktinio Budapeðto 2 DIENA. Atvykimas á Vienà, imperatoriðkosios prabangos, panorama nuo Gelerto kalno. Nakvynë vieðbutyje. elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas 4 DIENA. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Budapeðtà: Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiau- Budos pilies ansamblis su Ðv.Trejybës aikðte, gotikine Dievo sius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; Maro Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës ðedevras - ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto tvirtovës - Þvejø bastiono. Vienos vartai, XIV a. pastatyti Karaliø simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam rûmai. Peðtas: Belvaroðo baþnyèia, didþiausias ir graþiausiai Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo dekoruotas pastatas šalyje - neogotikiniai Parlamento rûmai, vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - bazilika, Operos ir baleto valdþios rezidencija - rotuðë. Laisvas laikas, kurio metu teatras. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto siûlome Vienos senamiesèio kavinëje iðgerti kvapnios kavos, parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti paskanauti garsiojo obuoliø pyrago „Ðtrudelio“. Iðvykimas ið Vaizduojamojo meno galerijà, Modernaus meno muziejø, Vienos. Kelionë per Austrijà, Vengrijà. Nakvynë vieðbutyje. Transporto muziejø, Zoologijos sodà. Nepamirðkite miesto centre ásikûrusio, vieno didþiausiø Budapeðte Seèenio 3 DIENA. Iðvyka á Dunojaus vingá: romënø gyvenvietës terminiø maudykliø komplekso (pirtys, baseinai, maudynës Akvinkum griuvësiai, Estergomas (didþiausia Vengrijoje ðiltame mineraliniame vandenyje). Iðvykimas ið Budapeðto. katalikø baþnyèia, baþnytiniø relikvijø kolekcija), Vyðegradas Naktis autobuse. (senoji Vengrijos sostinë, pilies liekanos, nepakartojama Dunojaus vingio panorama). Grupës pageidavimu linksmas 5 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. pasivaþinëjimas bobslëjaus trasa (sezono metu). Senosios Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km. architektûros miestelis Sentendre (vyno degustavimo rûsiai -

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 80 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

53

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PRAHA - VIENA - BUDAPEÐTAS

PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Lenkijà, Èekijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto vieðbutyje. valdþios rezidencija - rotuðë. Laisvas laikas. Iðvykimas á 2 DIENA. Ekskursija pësèiomis po Prahà. Prahos Hradas (pilis) Vengrijà. Atvykimas á Budapeštà. Esant galimybei romantiškas - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe, vakarinio miesto liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito panorama. Nakvynë vieðbutyje. katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø 4 DIENA. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Budapeðtà: rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið Budos pilies ansamblis su Ðv.Trejybës aikðte, gotikine Dievo seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Kelionë karaliðkuoju keliu: Mala vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas, Prahos „Venecija“- tvirtovës - Þvejø bastiono, XIVa. statyti Karaliø rûmai. Peðtas: Kampa sala, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø didþiausias ir graþiausiai dekoruotas pastatas ðalyje Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu, paminklas neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono Karoliui IV - ajam. Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà katedra - bazilika. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu Varoðligeto parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis miesto centras - aplankyti (pasirinktinai): Vaizduojamojo meno galerijà, Vaclovo aikðtë. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë link Brno. Modernaus meno muziejø, Transporto muziejø, Zoologijos sodà, atrakcionø parkà. Nepamirðkite miesto centre ásikûrusio, Nakvynë vieðbutyje. vieno didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø maudykliø 3 DIENA. Atvykimas á Vienà - imperatoriðkosios prabangos, komplekso (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame mineraliniame elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po senamiestá vandenyje). Iðvykimas ið Budapeðto. Kelionë per Vengrijà, pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas Slovakijà. Naktis autobuse. Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XX a. Austrijos bei Europos ávykius; Maro 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3100 km. ðedevras - ðv. Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 549 Lt B - 579 Lt

5d.4n. A - 649 Lt; B - 679 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 06(A), 13(A), 18(A), 27(A); 05 04(A), 11(A), 18(A), 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 02(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 17(B), 24(B), 31(A); 09 07(A), 14(A), 21(A), 28(A); 10 05(A), 12(A), 22(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 70 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

54


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

LENKIJA - ÈEKIJA - AUSTRIJA VELIÈKA - KROKUVA - MACOCHOS URVAI - BRNO - VIENA TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 649 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

5d. 4n. A - 679 Lt; B - 749 Lt IÐVYKIMAS: 2011 04 19(A), 26(A); 05 11(A), 25(A); 06 08(A), 22(B); 07 02(B), 20(B); 08 03(B), 17(B); 09 14(A), 28(A); 10 12(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70 - 100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Grupës pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Nakvynë vieðbutyje.

valtimis poþemine Punkvos upe. Pageidaujantys galës palypëti iki apþvalgos aikðtelës, nuo kurios atsiveria kalnø ir gilios ádubos panorama. Paþintis su antruoju pagal dydá Èekijos miestu Brno Ðv.Petro ir Povilo katedra, pastatyta ant kalvos, nuo kurios atsiveria senamiesèio ir kalvotø apylinkø panorama, turgaus aikðtë su Parnaso fontanu centre, Laisvës aikðtë, kurià puoðia renesansiniai Lipos ponø rûmai, vienas graþiausiø pastatø mieste - vëlyvosios gotikos stiliaus senoji rotuðë, naujoji miesto 2 DIENA. Iðvyka á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ. Ekskursija á rotuðë. Vakarà siûlome praleisti vienoje ið jaukiø senamiesèio Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos kaviniø, paragauti èekiðko alaus, nacionalinio patiekalo karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, knedlikø. Nakvynë vieðbutyje. jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø 4 DIENA. Kelionë á Austrijà. Atvykimas á Vienà, imperatoriškokapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginës ekskursijos sios prabangos, elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po tæsinys pësèiomis po senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500 - senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis senojo miesto vartai, Florijono gatvë, kurioje gyveno garsusis svarbiausius senosios ir XXa. Austrijos bei Europos ávykius; dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos Maro kolona - paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universiteto ðedevras - Šv.Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto kiemeliai. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, Èekijà. simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø; antikinæ Nakvynë vieðbutyje. ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija 3 DIENA. Kelionë po Moravijos regionà. Iðvykimas á Moravijos - rotuðë. Laisvas laikas. Galite aplankyti nuostabø Habsburgø Karstà - unikalià pasaulinio garso poþeminiø urvø ir karstiniø vasaros rezidencijos Ðionbruno rûmø parkà arba Praterio ádubø karalijà. Ðiame rajone daugiau kaip tûkstantis urvø. atrakcionø parkà. Tai ávairûs atrakcionai, mirties kilpos, laiveliai, Ekskursija á Macochos urvus - vienà ið unikaliausiø, graþiausiø ir siaubo kambariai ir garsusis Vienos apþvalgos ratas. Išvykimas labiausiai lankomø urvø Èekijoje, kur kiekvieno keliautojo ðirdá iš Vienos. Kelionë per Austrijà, Slovakijà. Naktis autobuse. pakerës poþemio karalystës groþis: ávairaus dydþio ir ilgio galerijos, salës bei labirintai, poþeminës upës ir eþerai. Kelsimës 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. keltuvu, keliausime pësèiomis urvø labirintais, plauksime Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km.

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 649 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

5d. 4n. A - 679 Lt; B - 749 Lt IÐVYKIMAS: 2011 04 16 (A), 26(A); 05 04(A), 18(A); 06 01(A), 15(B), 29(B); 07 06(B), 20(B); 08 10(B), 24(B); 09 07(A),21(A); 10 05(A), 19(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70 - 100 EURØ

LENKIJA - SLOVAKIJA - AUSTRIJA KROKUVA - TATRANSKA LOMNICA - ÞEMIEJI TATRAI - VIENA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Krokuvà. Trumpa apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500 osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Florijono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë). Grupës pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvykimas á Tatranskà Lomnicà, vienà seniausiø Rytø Europos kalnø kurortø. Poilsis Aukðtøjø Tatrø nacionaliniame parke. Grupës pageidavimu këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632m) (priklauso nuo oro sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima apþvelgti penktadalá Slovakijos teritorijos arba á Lomnicke Sedlo (2190m) virðûnæ. Pasivaikðèiojimas po kalnus pësèiomis: upeliai, kriokliai, nepakartojamo groþio Þaliasis eþeriukas, áspûdinga kalnø virðûniø panorama. Atokvëpio valandëlë kalnø trobelëje - uþkandinëje. Iðvykimas á Þemuosius Tatrus. Nakvynë vieðbutyje.

Jasnà su rajono centru Liptovski Mikulaðu, yra vieni graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø - stalagmitø urvai. Ekskursija po paslaptingà poþeminá pasaulá. Maudynës terminiuose Beðeniovo baseinuose po atviru dangumi. Maloni atgaiva natûraliame 37°- 40° C geizeriø vandenyje. Iðvykimas ið Þemøjø Tatrø. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Iðvykimas á Vienà, imperatoriðkosios prabangos, elegancijos ir romantikos miestà. Ekskursija po senamiestá pësèiomis: Marijos Teresës aikðtë, Hofburgas - didingas Habsburgø dinastijos rûmø kompleksas, liudijantis svarbiausius senosios ir XXa. Austrijos bei Europos ávykius; Maro kolona paminklas 75 tûkstanèiams maro aukø; gotikos ðedevras Šv.Stepono katedra, tapusi svarbiausiu miesto simboliu; garsioji Vienos opera; paminklas genialiajam Mocartui - viena ið pagrindiniø kompozitoriaus pagerbimo vietø; antikinæ ðventovæ primenantis parlamentas ir miesto valdþios rezidencija - rotuðë. Laisvas laikas. Galite aplankyti nuostabø Habsburgø vasaros rezidencijos Ðionbruno rûmø parkà arba Praterio atrakcionø parkà. Tai ávairûs atrakcionai, mirties kilpos, laiveliai, siaubo kambariai ir garsusis Vienos apþvalgos ratas. Iðvykimas ið Vienos. Kelionë per Austrijà, Slovakijà. Naktis autobuse.

PASTABOS: 3 DIENA. Paþintis su Þemøjø Tatrø kalnø kurortu Chopok Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. Jasna. Tai didþiausias Slovakijos þiemos ir vasaros sporto pramogø centras, dar vadinamas Slovakijos slidinëjimo rojumi. Pasikëlimas lyno keltuvu ir pësèiomis á vienà aukðèiausiø 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Þemøjø Tatrø virðûniø Chopokà (2024m). Poilsis kalnuose. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km. Áspûdinga kalnø panorama. Demono slënyje, jungianèiame

55

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

BUDAPEÐTAS ÞYDROJO DUNOJAUS VINGIS

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 559 Lt B - 589 Lt

4d. 2n. A - 499 Lt; B - 529 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 150 Lt

ESTERGOMAS - VYŠEGRADAS - SENTENDRE - BUDAPEŠTAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, 3 DIENA. Apþvalginë ekskursija po deðinájá Dunojaus krantà: Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Budos pilies ansamblis su barokine Ðv.Trejybës kolona, gotikinë Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø 2 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Vengrijà. Iðvyka á Dunojaus vedybø ceremonijos. Peðto panorama nuo neoromaninës vingá: romënø gyvenvietës Akvinkum griuvësiai, Estergomas tvirtovës - Þvejø bastiono, Vienos vartai, katakombos, XIVa. (didþiausia Vengrijoje katalikø baþnyèia, baþnytiniø relikvijø pastatyti Karaliø rûmai. Apþvalginës ekskursijos tæsinys kolekcija), Vyðegradas (senoji Vengrijos sostinë, pilies kairiajame Dunojaus krante. Peðtas: Belvaroðo baþnyèia, liekanos, nepakartojama Dunojaus vingio panorama). Grupës neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - bazilika, didþiausias ir pageidavimu linksmas pasivaþinëjimas bobslëjaus trasa graþiausiai dekoruotas pastatas ðalyje - neogotikiniai (sezono metu). Senosios architektûros miestelis Sentendre su Parlamento rûmai, Operos ir baleto teatras. Laisvas laikas Vaci siauromis, grakðèiomis gatvelëmis, spalvingais namais ir gatvelëje. Grupës pageidavimu maudynës viename didþiausiø romantiðkais skvereliais, alsuojantis vengriðkàja dvasia (vyno Budapeðte Seèenio terminiø maudykliø komplekse (pirtys, degustavimo rûsiai - turësite galimybæ paragauti ir ásigyti baseinai, maudynës ðiltame mineraliniame vandenyje). garsiausiø vengriðkø vynø; pirmasis Europoje marcipanø Iðvykimas ið Budapeðto. Nakvynë vieðbutyje. muziejus). Atvykimas á Budapeðtà. Romantiðkas pasiplaukio4 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Vëlai gráþimas á Lietuvà. jimas laivu Dunojaus upe (pageidaujantiems). Nakvynë vieðbutyje. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2600 km.

IÐVYKIMAS: 2011 04 07 (A), 14(A), 19(A), 28(A); 05 05(A), 19(A), 26(A); 06 02(A), 09(A), 16(B), 23(B), 30(B); 07 03(B), 07(B), 14(B), 21(B), 28(B); 08 04(B), 11(B), 18(B), 25(B); 09 08(A), 15(A), 22(A), 29(A); 10 06(A), 13(A), 20(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai ~ 50 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

VENGRIJA –

tai èardaðo ðalis, laðas kvapnaus tokajaus

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 669 Lt B - 699 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 220 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 06 (A),18(A), 26(A); 05 04(A), 11(A), 18(A), 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), BUDAPEŠTAS - ESTERGOMAS - VYŠEGRADAS - SENTENDRE - ËGERIS 29(B); 07 02(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà, architektûros miestelis Sentendre su siauromis, grakðèiomis 17(B), 24(B); 09 07(A), 14(A), 21(A), 28(A); 10 05(A), Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. gatvelëmis, spalvingais namais ir romantiðkais skvereliais, alsuojantis vengriðkàja dvasia (vyno degustavimo rûsiai - 12(A), 19(A), 26(A) 2 DIENA. Apþvalginë ekskursija pësèiomis ir autobusu po turësite galimybæ paragauti ir ásigyti garsiausiø vengriðkø vynø; Budapeðtà: Budos pilies ansamblis su barokine Ðv.Trejybës pirmasis Europoje marcipanø muziejus). Gráþimas á Budapeðtà. Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: kolona, gotikine Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo Laisvas laikas Vaci gatvelëje. Vakarinio Budapeðto panorama •kelionë autobusu, karûnavimo ir karaliø vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo •4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, nuo Gelerto kalno. Nakvynë vieðbutyje. neoromaninës tvirtovës - Þvejø bastiono. XIV a. statyti Karaliø •kelionës vadovo paslaugos, rûmai. Peðtas: Belvaroðo baþnyèia, neogotikiniai Parlamento 4 DIENA. Iðvykimas ið Budapeðto. Atvykimas á ðalies baroko •ekskursinë programa, rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono katedra- bazilika, Operos ir sostinæ Ëgerá, kurá iðgarsino savita architektûra, tvirtovës •kelionës dokumentø sutvarkymas. baleto teatras. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto gynëjø patriotizmas, vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti miesto Ekskursija po miestà: pilis - buvusi vyskupø rezidencija, Dabo Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: centre ásikûrusá, vienà didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø Iðtvano aikðtë, turkø valdymo simbolis 40 m aukðèio Minaretas - •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto maudykliø kompleksà (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame vienas graþiausiø Centrinëje Europoje. Antra pagal dydá transporto bilietai ~ 70 EURØ. mineraliniame vandenyje). Romantiðkas pasiplaukiojimas laivu Vengrijos bazilika - neatsiejamas miesto akcentas. Baroko Dunojaus upe (pageidaujantiems). Nakvynë vieðbutyje. dvasia alsuojanti Szechenyi gatvelë. Laisvas laikas, kurio metu PASTABOS: siûlome aplankyti terminius baseinus. Naminiø vynø ir tikro Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina 3 DIENA. Iðvyka á Dunojaus vingá: romënø gyvenvietës vengriðko guliaðo ragavimas „Graþuoliø slënyje“, klausantis gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. Akvinkum griuvësiai, Estergomas (didþiausia Vengrijoje tautinës muzikos. Iðvykimas ið Vengrijos. Nakvynë vieðbutyje. katalikø baþnyèia, baþnytiniø relikvijø kolekcija), Vyðegradas (senoji Vengrijos sostinë, pilies liekanos, nepakartojama 5 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Dunojaus vingio panorama). Grupës pageidavimu linksmas pasivaþinëjimas bobslëjaus trasa (sezono metu). Senosios Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3000 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

56


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KROKUVA -TATRØ KALNAI BUDAPEÐTAS

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

VELIÈKA - KROKUVA - CHOPOK-JASNA SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - BUDAPEŠTAS

A - 599 Lt B - 669 Lt

J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë). Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Laisvas laikas. Išvykimas iš Krokuvos. Kelionë á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje.

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

5d. 4n. A - 699 Lt; B 749 Lt

3 DIENA. Paþintis su Þemøjø Tatrø kalnø kurortu Chopok Jasna. Tai didþiausias Slovakijos þiemos ir vasaros sporto pramogø centras, dar vadinamas Slovakijos slidinëjimo rojumi. Pasikëlimas lyno keliu á vienà aukðèiausiø Þemøjø Tatrø virðûniø Chopokà (2024m). Poilsis kalnuose. Áspûdinga kalnø panorama. Demono slënyje, jungianèiame Jasnà su rajono centru Liptovski Mikulaðu, yra vieni graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø - stalagmitø urvai. Ekskursija po paslaptingà poþeminá pasaulá. Iðvykimas á Budapeðtà. Romantiðkas pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe (pageidaujantiems). Naktinio Budapeðto panorama nuo Gelerto kalno. Nakvynë vieðbutyje.

IÐVYKIMAS: 2011 04 18(A), 26(A); 05 04(A), 11(A), 18(A), 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 02(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 17(B), 24(B); 09 07(A), 14(A); 10 05(A), 12(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, PASTABOS: pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Grupës Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. Nakvynë vieðbutyje.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, miesto transporto bilietai ~ 50 - 70 EURØ.

4 DIENA. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Budapeðtà: Budos pilies ansamblis su Ðv.Trejybës aikðte, gotikine Dievo Motinos baþnyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø vedybø ceremonijos, Peðto panorama nuo neoromaninës tvirtovës - Þvejø bastiono. Vienos vartai, katakombos, Karaliø rûmai. Peðtas: Belvaroðo baþnyèia, neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë Ðv.Stepono katedra - bazilika, Operos ir baleto teatras. Didvyriø aikðtë, Vaidahuniado pilis ir Varoðligeto parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti Vaizduojamojo meno galerijà, Modernaus meno muziejø, Transporto muziejø, Zoologijos sodà. Nepamirðkite miesto centre ásikûrusio, vieno didþiausiø Budapeðte Seèenio terminiø maudykliø komplekso (pirtys, baseinai, maudynës ðiltame mineraliniame vandenyje). Iðvykimas ið Budapeðto. Naktis autobuse.

2 DIENA. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto 5 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. vartai, Florijono gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3400 km.

57

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VENGRIJA: SAULËTASIS BALATONAS IR ËGERIO ÞVAIGÞDËS

BUDAPE? TAS - HEVIZO KURORTAS - BALATONO E?ERAS - ËGERIS 1 DIENA. Anksti ryte i?vykimas i? Lietuvos. Kelionë per svetingumu. Kelionæ tæsiame ðiaurine Balatono eþero Lenkijà, Slovakijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë pakrante, nusëta nedideliø kurortø ir gyvenvieèiø, groþëdamiesi nepakartojama eþero ir já supanèiø kalvø vie?butyje. panorama. Atvykimas á Tihany pusiasalá, giliai ásiskverbusá á 2 DIENA. Atvykimas á Vengrijos sostinæ Budape?tà. Balatono eþerà. Paþintis su senàja Tihany gyvenviete: Ap?valginë ekskursija pësèiomis ir autobusu po miestà: Budos senoviniai þvejø namai, Benediktinø vienuolynas, kurá pilies ansamblis su barokine ? v.Trejybës kolona, gotikine Dievo 1005 m. ákûrë karalius Andraðas I, baþnyèia. Vakare gráþimas á Motinos ba?nyèia, kurioje vykdavo karûnavimo ir karaliø Budapeðtà. Vakarinio Budape?to panorama nuo Gelerto kalno. vedybø ceremonijos, Pe?to panorama nuo neoromaninës Nakvynë vie?butyje. tvirtovës - ?vejø bastiono. XIV a. statyti Karaliø rûmai. Pe?tas: Belvaro?o ba?nyèia, neogotikiniai Parlamento rûmai, neorenesansinë ? v.Stepono katedra - bazilika, Operos ir baleto teatras. Didvyriø aik?të, Vaidahuniado pilis ir Varo?ligeto parkas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti miesto centre ásikûrusá, vienà did?iausiø Budape?te Seèenio terminiø maudykliø kompleksà (pirtys, baseinai, maudynës ?iltame mineraliniame vandenyje). Romanti?kas pasiplaukiojimas laivu Dunojaus upe (pageidaujantiems). Nakvynë vie?butyje.

4 DIENA. I?vykimas i? Budape?to. Atvykimas á ?alies baroko sostinæ Ëgerá, kurá i?garsino savita architektûra, tvirtovës gynëjø patriotizmas, vyno gamybos ir pirèiø tradicijos. Ekskursija po miestà: pilis - buvusi vyskupø rezidencija, Dabo I?tvano aik?të, turkø valdymo simbolis 40 m auk?èio Minaretas - vienas gra?iausiø Centrinëje Europoje. Antra pagal dydá Vengrijos bazilika - neatsiejamas miesto akcentas. Baroko dvasia alsuojanti Szechenyi gatvelë. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti terminius baseinus. Naminiø vynø ir tikro 3 DIENA. I?vyka á Hevizo kurortà, garsëjantá did?iau- vengri?ko gulia?o ragavimas „Gra?uoliø slënyje“, klausantis siu pasaulyje terminiu 4,5 ha ploto eþeru, kurio giliausia vieta 38 tautinës muzikos. I?vykimas i? Vengrijos. Nakvynë vie?butyje. m. Ið vulkaninio kraterio trykðta 35°C temperatûros vanduo, 5 DIENA. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktá grá?imas á prisotintas radonu, siera, dujomis bei mineralinëmis Lietuvà. medþiagomis... Ðio eþero dumblas naudojamas gydymui. Paþintis su kurortu, kuris stebina ðvara, tvarka bei gyventojø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3300 km.

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

!

PUIKIAI ÁVERTINTA KELIONË!

KELIONËS KAINA

A - 649 Lt B - 699 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 18(A), 26(A); 05 04(A), 11(A), 18(A), 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 02(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 17(B), 24(B); 09 07(A), 14(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 nakvynës vie?buèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

58


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

!

SAVAITGALIO KELIONË!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 649 Lt

4d. 2n. - A - 549; B - 599 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 199 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 14(A), 26(A); 05 12(A), 26(A); 06 02(A), 09(A), 16(B), 23(B), 30(B); 07 03(B), 14(B), 21(B), 28(B); 08 04(B), 12(B), 18(B), 25(B); 09 08(A), 22(A); 10 27(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

59

SAKSONIJOS ŠVEICARIJADREZDENAS

KIONINGŠTEINO PILIS - RATHEINAS - BAD SCHANDAU - MEISENAS - DREZDENAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Motinos katedra; „Karaliðkoji eisena“ - freska ið daugybës Lenkijà, su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. porcelianiniø plokðteliø, kurioje pavaizduoti Vetinø dinastijos kunigaikðèiai; renesanso stiliaus Karaliðkieji rûmai ir 2 DIENA. Iðvykimas á Vokietijà. Kelionë vaizdingomis Drezdeno Karaliðkosios ðeimos koplyèia; Taðenbergo rûmai (pastatyti apylinkëmis. Aukðtai kylanèios uolos, iðraiþytos giliø tarpekliø, Augusto Stipriojo favoritei grafienei Kozel); garsioji Zemperio besitæsianèios lygumos, nuostabios reljefo formos (bokðtai, opera, kurioje dirbo J.S.Bachas, F.Mendelsonas - Bartoldis, adatos, arkos, tiltai), tai - „Saksonijos Ðveicarija“. Marðrutas K.M.Veberis ir kiti garsûs muzikai; baroko ðedevras - Cvingerio tæsiasi palei Elbës upæ, kurios pakrantëje pastatytos didingos rûmai, rûmø panorama nuo Nimfø fontano. Muziejø lankymas pilys. Pravaþiuojame áspûdinga átvirtinimø sistema garsëjanèià pasirinktinai: paveikslø galerija Cvingerio rûmuose (A.Diurerio, Stolpeno pilá. Kioningðteino pilis - tvirtovë, nuo kurios Ticiano, Dþordþonës, Rafaelio, Rubenso, Rembranto originalûs gynybinës sienos atsiveria nuostabus vaizdas á „Saksonijos darbai). Brangenybiø ekspozicija - “Þalieji skliautai”. Laisvas Ðveicarijà“. Uþkilæ ant uolos, apþiûrime XVIa. kareivines, laikas. Iðvykimas ið Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. giliausià ðuliná, katalikø koplyèià, buvusá ginklø arsenalà, pilá. Kelionë á Ratheinà. Èia pateksite á uolø, tarpekliø, staèiø ðlaitø ir 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. akmeniniø sienø labirintus. Eidami akmeniniu (76 m ilgio) Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2500 km. “Bastëjos” tiltu groþësitës nuostabiausia gamtos panorama Vokietijoje: kabanèios uolos, skardþiai, arkos... Kelionæ tæsiame romantiðku plaukimu Elbës upe á Bad Schandau miestelá. Maudynës terminiuose baseinuose (pagal galimybæ) arba laisvas laikas kurorte. Iðvykimas link Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvyka á istoriná Saksonijos lopðá - Meiseno miestà, iðsidësèiusá þaviame Elbës upës slënyje, garsø savo porceliano dirbtuvëmis. Porceliano dirbtuviø lankymas. Èia pamatysite puikius porceliano dirbinius, stebësite porceliano meistrø darbà. Kelionë á Drezdenà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Drezdenà, vadinamà “Elbës Florencija”. Pasivaikðèiojimas Briul terasa, vadinama “Europos balkonu”; atstatyta Dievo

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

BERLYNAS - DREZDENAS VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE!

! POTSDAMAS - BERLYNAS - DREZDENAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà 3 DIENA. Atvykimas á Drezdenà vadinamà “Elbës Florencija”. su trumpais sutojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po miestà. Pasivaikðèiojimas Briul terasa, vadinama “Europos balkonu”; atstatyta Dievo 2 DIENA. Atvykimas á piliø, eþerø ir parkø, Frydricho Didþiojo miestà - Potsdamà. Paþintis su miestu pësèiomis ir autobusu: Motinos katedra; „Karaliðkoji eisena“ - freska ið daugybës garsieji Cecilienhofo rûmai, kuriuose vyko Potsdamo porcelianiniø plokðteliø, kurioje pavaizduoti Vetinø dinastijos konferencija, Ðv. Nikolajaus baþnyèia, Senoji rotuðë, Olandø kunigaikðèiai; renesanso stiliaus Karaliðkieji rûmai ir kvartalas, Ðv.Petro ir Povilo baþnyèia, Brandenburgo gatvë ir Karaliðkosios ðeimos koplyèia; Taðenbergo rûmai (pastatyti vartai. Pasivaikðèiojimas po didþiulá San Susi parkà su Augusto Stipriojo favoritei grafienei Kozel); garsioji Zemperio tvenkiniais, gëlynais, daugybe paviljonø ir keturiais barokinio opera, kurioje dirbo J.S.Bachas, F.Mendelsonas - Bartoldis, stiliaus rûmais. Esant galimybei San Susi rûmø lankymas. K.M.Veberis ir kiti garsûs muzikai; baroko ðedevras - Cvingerio Kelionë á Berlynà. Apþvalginë ekskursija po miestà autobusu ir rûmai, rûmø panorama nuo Nimfø fontano. Muziejø lankymas pësèiomis: Aleksandro aikðtë, Televizijos bokðtas, viena pasirinktinai: paveikslø galerija Cvingerio rûmuose (A.Diurerio, seniausiø mieste Marijos baþnyèia, alegorinis Neptûno ðaltinis, Ticiano, Dþordþonës, Rafaelio, Rubenso, Rembranto originalûs Unter-den-Linden alëja, Brandenburgo vartai, ðiuolaikinës darbai). Brangenybiø ekspozicija - “Þalieji skliautai”. Laisvas architektûros ðedevras - Potsdamo aikðtë, alsuojanti futuristine laikas. Iðvykimas ið Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje. dvasia, ðalies parlamento bûstinë - kaip Feniksas ið pelenø 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. prisikëlæs Reichstagas, vakarø Berlyno traukos centras „Europos centras“, kaizerio Vilhelmo atminimo baþnyèia, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2900 km. Kurfiurstendamo prospektas. Iðvykimas ið Berlyno. Kelionë link Drezdeno. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 190 Lt

POTSDAMAS - BERLYNAS - KVEDLINBURGAS - LEIPCIGAS - VARŠUVA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà pilis, Ðv.Servacijaus baþnyèia, ðalia kurios ásikûrusiame su trumpais sutojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. vienuolyne raðytame metraðtyje 1009m. pirmà kartà paminëtas Lietuvos vardas. Pilies muziejaus bibliotekoje yra saugoma ðio 2 DIENA. Iðvykimas á Vokietijà. Atvykimas á piliø, eþerø ir parkø, metraðèio nuoraðo kopija. Grupës pageidavimu lankome Frydricho Didþiojo miestà - Potsdamà. Paþintis su miestu Kvedlinburgo pilies muziejø. Ekskursijos po miestà tæsinys: pësèiomis ir autobusu: garsieji Cecilienhofo rûmai, kuriuose Ðv.Viperto romaniðka baþnyèia, turgaus aikðtë, kurià puoðia vyko Potsdamo konferencija, Ðv. Nikolajaus baþnyèia, Senoji XIII - XIV a. Rotuðë ir turtingø miestelënø namai. Laisvas laikas, rotuðë, Olandø kvartalas, Ðv.Petro ir Povilo baþnyèia, kurio metu siûlome paklaidþioti siauromis senamiesèio Brandenburgo gatvë ir vartai. Pasivaikðèiojimas po didþiulá San gatvelëmis, pasigroþëti farchverkiniais, neogotikiniais bei Susi parkà su tvenkiniais, gëlynais, daugybe paviljonø ir jugendo stiliaus pastatais, aplankyti L.Feiningerio galerijà. keturiais barokinio stiliaus rûmais. Esant galimybei San Susi Iðvykimas ið Kvedlinburgo. Kelionë per Vokietijà. Atvykimas á rûmø lankymas. Iðvykimas á Berlynà. Paþintis su Vokietijos Leipcigà. Ekskursija po senamiestá: Augusto aikðtë su sostine. Ekskursija autobusu po buvusá Rytø ir Vakarø Berlynà: áþymiuoju Mendës fontanu, Leipcigo universitetas, Leipcigo Tyrgarteno parkas, Pasaulio kultûros namai, Ðiaurës ðaliø opera, Nikolajaus baþnyèia, Senoji birþa, Getës paminklas, ambasados, KaDeWe, Europos centras, Kaizerio Vilhelmo Medlerio pasaþas ir garsioji kavinë „Auersbacho rûsys", kurios atminimo baþnyèia. Ekskursija pësèiomis: Aleksandro aikðtë, áëjimà puoðia figûrø grupë ið Getës „Fausto". Turgaus aikðtë su Televizijos bokðtas, viena seniausiø mieste Marijos baþnyèia, Senàja rotuðe, vienu graþiausiø renesanso stiliaus pastatø alegorinis Neptûno ðaltinis, Unter-den-Linden alëja. Muziejø Vokietijoje, bei nuostabiais pirkliø namais, Tomo baþnyèia; sala (laisvu laiku siûlome aplankyti vienà ið muziejø: Altes, Naujoji rotuðë. Iðvykimas ið Leipcigo. Kelionë per Vokietijà. Pergamo arba Nacionalinæ galerijà). Brandenburgo vartai, Nakvynë vieðbutyje. ðiuolaikinës architektûros ðedevras - Potsdamo aikðtë, alsuojanti futuristine dvasia, ðalies parlamento bûstinë - kaip 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Feniksas ið pelenø prisikëlæs Reichstagas, vakarø Berlyno Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija pësèiomis po traukos centras - „Europos centras“. Laisvas laikas. Nakvynë Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis - buvusios Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791m. buvo pasiraðyta pirmoji Europoje vieðbutyje. Konstitucija), Ðv.Jono krikðtytojo katedra. Senoji turgaus aikðtë 3 DIENA. Atvykimas á Harco priekalnëse iðsidësèiusá - senojo miesto simbolis, Pilies aikðtë su Zigmanto II-ojo Vazos Kvedlinburgà, ákurtà 922m. ir vadinamà „Vokietijos lopðiu“. kolona, Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø Vienas didþiausiø paminklø Vokietijoje - Kvedlinburgo kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis. Iðvykimas ið Varðuvos. senamiestis yra átrauktas á pasauliná UNESCO paminklø sàraðà. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Paþintis su miestu: Pilies kalva, ant kurios stûkso Kvedlinburgo Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3200 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

A - 599 Lt B - 699 Lt 4d. 2n. A - 559; B - 579 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 14(A), 19(A), 28(A); 05 12(A), 26(A); 06 09(A), 23(B); 07 03(B), 14(B), 28(B); 08 12(B), 25(B); 09 08(A), 22(A); 10 06(A), 20(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 40 - 60 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

BERLYNAS - KVEDLINBURGAS

SAVAITGALIO KELIONË!

SAVAITGALIO KELIONË!

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 699 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 190 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 19(A), 28(A); 05 05(A), 19(A); 06 02(A), 16(A), 23(B); 07 07(B), 21(B); 08 04(B), 18(B); 09 15(A), 29(A); 10 13(A), 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 40 - 60 EURØ. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

60


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

SLOVAKIJOS TATRAI - I

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 849 Lt B - 899 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 350 Lt

7d. 5n. A - 749 Lt; B - 849 Lt. IÐVYKIMAS: 2011 05 21(A), 28(A); 06 04(A), 11(A), 18(B), 25(B); 07 02(B), 09(B), 16(B), 23(B), 30(A); 08 06(B), 13(B), 20(B), 27(A); 09 03 (A), 10(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70 - 120 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

•Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø pasirengimo ir keltuvø darbo laiko; •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà. •Priimami uþsakymai iðvykoms kalnø dviraèiais, organizuojami sudëtingesni kopimai á virðûnes, skraidymai parasparniais, plaukiojimai baidarëmis ar plaustais (vadovaujant vietiniams instruktoriams); •Organizuojami þaidimai, viktorinos, konkursai, naujokø krikðtynos;

61

AKTYVUS POILSIS KALNUOSE KROKUVA - SLOVAKØ ROJAUS NAC.PARKAS - SPIŠ PILIS - LEVOÈA - CHOPOKAS - SLOBODOS STALAKTITØ - STALAGMITØ URVAI - TATRANSKA LOMNICA - AUKÐTØJØ TATRØ NAC.PARKAS - ÐTREBSKE PLESO - PIENINØ NAC.PARKAS - STARYJ SMOKOVEC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Vakare atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ, Lietuvos - Lenkijos karaliø miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universitetas. Nakvynë vieðbutyje.

graþiausiu Aukðtøjø Tatrø kalnø marðrutu nuo Skalnate Pleso (1751 m) iki nepakartojamo groþio Þaliojo eþeriuko ir kalnø trobelës „Chata pri Zelenom plese“ (1551 m). Maudynës moderniame Poprado vandens atrakcionø parke „Aquacity“: terminiai vandenys, nusileidimo kalneliai, perlinës ir masaþinës vonios. Nakvynë vieðbutyje.

5 DIENA. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø nacionaliná parkà apþiûrëti kriokliø, palaipioti kvapà gniauþianèiom uolom, pasiþvalgyti nuo bedugnës kraðto. Atvykimas á Ðtrebske Pleso kalnø kurortà ásikûrusá 1355 m aukðtyje. Pasikëlimas keltuvu iki kalnø trobelës Chata Solisko (1830 m). Pageidaujantys gali ákopti á Predne Solisko (2093 m) virðukalnæ, pasivaikðèiojimas prie Ðtrebske eþero. Áspûdingi ðlaitai, stulbinantys vaizdai ir atokvëpio valandëlës. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamanduliø Raudonàjá vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø 3 DIENA. Pasikëlimas keltuvu á Chopoko kalno virðûnæ (2024 patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. m), kurios papëdëje ákurtas didþiausias Slovakijos vasaros ir Nakvynë vieðbutyje. þiemos sporto pramogø centras Jasna. Áspûdinga kalnø panorama. Chopokas jus pasitiks „Kamena“ troba, kurioje 6 DIENA. Iðvyka á Staryj Smokovec. Þygis pësèiomis Mala galësite mëgautis ypatingo skonio kalnø þoleliø arbata... Studena slëniu, kur ðniokðèia daugybë vienas uþ kità graþesniø Norintys galës nukeliauti iki aukðèiausio Þemøjø Tatrø kalno kriokliø. Uþburiantis didþiøjø kriokliø groþis. Kopimas iki kalnø Dumbiero. Pageidaujantiems skraidymas parasparniais trobelës uþeigos „Zamokovskecho“ (1470 m), garsëjanèios (vadovaujant vietiniams instruktoriams). Pasivaikðèiojus kvapnia kalnø þoleliø arbata. Svaiginanti kalnø panorama. gamtoje ekskursija á vienus graþiausiø Rytø Europoje Slobodos Pietûs gamtoje, snieguotø kalnø apsuptyje. Norintys galës stalaktitø - stalagmitø urvus. Kuriuose Jûs pasinersite á iðbandyti savo jëgas kopdami iki seniausios Tatrø kalnø paslaptingà poþeminá pasaulá, sukurtà ið ástabiø formø ir spalvø Tericho trobelës. Nepakartojamo groþio kalnø panorama, penki stalaktitø - stalagmitø galerijø, bei poþeminiø eþerëliø. vienas uþ kità graþesni kalnø eþeriukai apvainikuos jûsø kopimo Pageidaujantiems plaukiojimas baidarëmis, iðvyka kalnø pastangas. Maudynës kriðtolinio tyrumo kalnø upelyje, dviraèiais, laipiojimas uolomis (vadovaujant vietiniams linksmosios naujøjø kalnieèiø krikðtynos. Kelionë per Slovakijà instruktoriams). (Lenkijà). Nakvynë vieðbutyje. Maudynës terminiuose Beðeniovo baseinuose, kuriø karðtosios gydomosios versmës trykðta ið 1987 m gylio. Arba 7 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. grupës pageidavimu maudynës vandens atrakcionø parke „Tatralandija“, kur Jûsø laukia svaigûs nusileidimo takeliai: Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2500 km. „Anakonda“, „Kamikadzë“, „Juodoji skylë“ ir dar daug kitø pramogø. Nakvynë vieðbutyje. •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po 4 DIENA. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø kurortà Tatranska Lomnica. kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, Këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632 m) (priklauso nuo oro neslystanèiu einant per akmenis ir sniegà), kuprinëlæ, skraistæ sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima apþvelgti nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, penktadalá Slovakijos teritorijos. Þygis pësèiomis vienu kepuræ. (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt) 2 DIENA. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, Slovakijà. Atvykimas á Slovakø Rojaus nacionaliná parkà - vienà graþiausiø regionø, kuriame net laikas praranda prasmæ. Þygis pësèiomis vienu áspûdingiausiø parko kanjonø. Kriokliai, upeliai, tarpekliai, uolos ir daubos, gausybë tilteliø suþavi kiekvienà keliautojà. Aplankome didþiausio Vidurio Europos piliø ansamblio Spið pilies griuvësius, sustojame nuostabiame viduramþiø miestelyje Levoèa. Viduramþiais miestas buvo svarbus prekybinis centras, iki ðiø dienø iðsaugojæs senàjà miesto dalá su Ðv.Jokûbo baþnyèia. Nakvynë vieðbutyje.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

SLOVAKIJOS TATRAI - II

AKTYVUS POILSIS KALNUOSE KROKUVA - SLOVAKØ ROJAUS NAC.PARKAS - SPIŠ PILIS - LEVOÈA AUKÐTØJØ TATRØ NAC.PARKAS - ÐTREBSKE PLESO - PIENINØ NAC. PARKAS - CHOPOKAS SLOBODOS STALAKTITØ - STALAGMITØ URVAI - TATRANSKA LOMNICA - STARYJ SMOKOVEC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Vakare atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ, Lietuvos - Lenkijos karaliø miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universitetas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, Slovakijà. Atvykimas á Slovakø Rojaus nacionaliná parkà - vienà graþiausiø regionø, kuriame net laikas praranda prasmæ. Þygis pësèiomis vienu áspûdingiausiø parko kanjonø. Kriokliai, upeliai, tarpekliai, uolos ir daubos, gausybë tilteliø suþavi kiekvienà keliautojà. Aplankome didþiausio Vidurio Europos piliø ansamblio Spið pilies griuvësius, sustojame viduramþiø miestelyje Levoèa. Viduramþiais miestas buvo svarbus prekybinis centras, iki ðiø dienø iðsaugojæs senàjà miesto dalá su Ðv.Jokûbo baþnyèia. Nakvynë vieðbutyje.

Maudynës terminiuose Beðeniovo baseinuose, kuriø karðtosios gydomosios versmës trykðta ið 1987 m gylio. Arba grupës pageidavimu maudynës vandens atrakcionø parke „Tatralandija“, kur Jûsø laukia svaigûs nusileidimo takeliai: „Anakonda“, „Kamikadzë“, „Juodoji skylë“ ir dar daug kitø pramogø. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø kurortà Tatranska Lomnica. Këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632 m) (priklauso nuo oro sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima apþvelgti penktadalá Slovakijos teritorijos. Pasivaikðèiojimas pësèiomis kalnø takeliais nuo Skalnate Pleso (1751 m) link Mala Studena slënio, kur ðniokðèia daugybë vienas uþ kità graþesniø kriokliø. Uþburiantis didþiøjø kriokliø groþis. Maudynës kriðtolinio tyrumo kalnø upelyje, linksmosios naujøjø kalnieèiø krikðtynos. Pietûs gamtoje, kalnø trobelëje. Keltuvu nusileidþiame á Staryj Smokovec miestelá. Kelionë per Slovakijà (Lenkijà). Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø nacionaliná parkà apþiûrëti 6 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. kriokliø, palaipioti kvapà gniauþianèiom uolom, pasiþvalgyti nuo bedugnës kraðto. Atvykimas á Ðtrebske Pleso kalnø kurortà, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2500 km. ásikûrusá 1355 m aukðtyje. Pasikëlimas keltuvu iki kalnø trobelës Chata Solisko (1830 m). Pageidaujantys gali ákopti á Predne Solisko (2093 m) virðukalnæ, pasivaikðèioti prie Ðtrebske eþero. Áspûdingi ðlaitai, stulbinantys vaizdai ir atokvëpio valandëlës. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamanduliø Raudonàjá vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Pasikëlimas keltuvu á Chopoko kalno virðûnæ (2024 m), kurios papëdëje ákurtas didþiausias Slovakijos vasaros ir þiemos sporto pramogø centras Jasna. Áspûdinga kalnø panorama. Chopokas jus pasitiks „Kamena“ troba, kurioje galësite mëgautis ypatingo skonio kalnø þoleliø arbata... Norintys galës nukeliauti iki aukðèiausio Þemøjø Tatrø kalno Dumbiero. Pageidaujantiems skraidymas parasparniais (vadovaujant vietiniams instruktoriams). Pasivaikðèiojus gamtoje ekskursija á vienus graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø - stalagmitø urvus. Kuriuose Jûs pasinersite á paslaptingà poþeminá pasaulá, sukurtà ið ástabiø formø ir spalvø stalaktitø - stalagmitø galerijø, bei poþeminiø eþerëliø. Pageidaujantiems plaukiojimas baidarëmis, iðvyka kalnø dviraèiais, laipiojimas uolomis (vadovaujant vietiniams instruktoriams).

•Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis ir sniegà), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ. (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt)

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

A - 769 Lt B - 799 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 300 Lt

6d. 4n. A - 669 Lt; B - 749 Lt. IÐVYKIMAS: 2011 05 21(A), 28(A); 06 04(A), 11(A), 18(B), 25(B); 07 02(B), 09(B), 16(B), 23(B), 30(A); 08 06(B), 13(B), 20(B), 27(A); 09 03 (A), 10(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •5 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70-120 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

•Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø pasirengimo ir keltuvø darbo laiko; •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà. •Priimami uþsakymai iðvykoms kalnø dviraèiais, organizuojami sudëtingesni kopimai á virðûnes, skraidymai parasparniais, plaukiojimai baidarëmis ar plaustais (vadovaujant vietiniams instruktoriams); •Organizuojami þaidimai, viktorinos, konkursai, naujokø krikðtynos;

62


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

LENKIJOS IR SLOVAKIJOS TATRAI

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

POILSIS KALNUOSE ZAKOPANË - CHOPOKAS - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI AUKÐTØJØ TATRØ NAC.PARKAS - ÐTREBSKE PLESO - PIENINØ NAC.PARKAS

!

NAUJIENA!

KELIONËS KAINA

A - 629 Lt B - 699 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 250 Lt

5d. 3n. A - 579 Lt; B - 649 Lt. IÐVYKIMAS: 2011 05 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 17(B), 24(A); 09 07(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •4 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70-100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir keltuvø darbo laiko; •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà.

63

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Vakare atvykimas á Zakopanæ - miestelá ásikûrusá graþioje ir jaukioje Tatrø kalnø masyvo papëdëje. Pasivaikðèiojimas tik pëstiesiems skirta - Krupovki arba seniausia kurorto Kocelnia gatve, kurioje pajusite tikrà spalvingø vietiniø gyventojø folklorinæ (Podhalës) kultûrà, tradicijas. Èia ásikûrusiose uþeigose galësite paragauti garsiosios kalnieèiø „kvasnicos“ ar ðio kraðto tradicinës „grybienës“. Nakvynë vieðbutyje.

ásikûrusá 1355 m aukðtyje. Pasikëlimas keltuvu iki kalnø trobelës Chata Solisko (1830 m). Pageidaujantys gali ákopti á Predne Solisko (2093 m) virðukalnæ, pasivaikðèioti prie Ðtrebske eþero. Áspûdingi ðlaitai, stulbinantys vaizdai ir atokvëpio valandëlës. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamalduliø Raudonàjá vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu 2 DIENA. Ekskursija po Zakopanæ, kurià turistai „atrado“ jau nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø XIXa. Jos populiarumà lëmë sentimentai vietiniø gyventojø patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. kultûrai bei þavëjimasis gamta. Keltuvu pakilsite á Gubaluvkà Kelionë per Slovakijà (Lenkijà). Nakvynë vieðbutyje. kalnà, ið kur atsiveria nuostabi Tatrø bei kaimyniniø kalnø masyvø - Gorcø, Pieninø ir Beskidø - panorama. Arba esant 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. galimybei pasikëlimas á Kasprowy virðûnæ (1987 m virð jûros lygio), nuo kurios atsiveria nuostabi aukðtøjø Tatrø panorama. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km Po pasivaikðèiojimo kalnø takeliais, gráðite á Zakopanæ, kur ekskursija tæsis seniausioje miesto dalyje. Pasivaikðèiosite po senàsias „Na Peksowym brzyzku“ kapines, kur pamatysite raiþytus brëþinius antkapiuose, aplankysite seniausià medinæ baþnytëlæ, statytà 1874m. Laisvu laiku turësite galimybæ pabuvoti Guraliø (kalnieèiø) nacionaliniame turguje. Esant galimybei arkliø traukiamomis brièkomis galësite nuvykti prie bene graþiausio ir garsiausio Lenkijos kalnø eþero - Morskoje Oko, ið visø pusiø apsupto kalnais. Jus suþavës prieð akis atsiveriantis ne kartà lenkø poetø apdainuotas kalnø eþero kraðtovaizdis ir didinga ramybë. Iðvykimas á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Pasikëlimas keltuvu á Chopoko - kalno virðûnæ (2024 m), kurios papëdëje ákurtas didþiausias Slovakijos vasaros ir þiemos sporto pramogø centras Jasna. Áspûdinga kalnø panorama. Chopokas jus pasitiks „Kamena“ troba, kurioje galësite mëgautis ypatingo skonio kalnø þoleliø arbata... Norintys galës nukeliauti iki aukðèiausio Þemøjø Tatrø kalno Dumbiero. Pasivaikðèiojus gamtoje, ekskursija á vienus graþiausiø Rytø Europoje Slobodos stalaktitø-stalagmitø urvus. Kuriuose Jûs pasinersite á paslaptingà poþeminá pasaulá, sudarytà ið ástabiø formø ir spalvø stalaktitø-stalagmitø galerijø, bei poþeminiø eþerëliø. Maudynës terminiuose Beðeniovo baseinuose, kuriø karðtosios gydomosios versmës trykðta ið 1987 m gylio. Arba maudynës vandens atrakcionø parke „Tatralandija“, kur Jûsø laukia svaigûs nusileidimo takeliai: „Anakonda“, „Kamikadzë“, „Juodoji skylë“ ir dar daug •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir kitø pramogø. Nakvynë vieðbutyje. rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu 4 DIENA. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø nacionaliná parkà apþiûrëti einant per akmenis ir sniegà), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, kriokliø, palaipioti kvapà gniauþianèiom uolom, pasiþvalgyti nuo saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ. (detalus bedugnës kraðto. Atvykimas á Ðtrebske Pleso kalnø kurortà, turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt) Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

OLANDIJA GËLIØ IR VËJO MALÛNØ ÐALIS...

GËLIØ PARADAS OLANDIJOJE POTSDAMAS - AMSTERDAMAS - HAGA - KEUKENHOFAS - GAUDA - ZAANSE SCHANS MARKENAS - VOLENDAMAS - BREMENAS - CELË 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë Keukenhofà pagal naujus projektus. Gráþimas á nakvynës vietà. per Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje. 5 DIENA. Ryte iðvykimas á Gaudos miestelá, garsëjantá Gaudos 2 DIENA. Atvykimas á Potsdamà - piliø, eþerø ir parkø miestà. sûriu. Paþintis su senamiesèiu: miesto Rotuðë, Ðv.Jono Ekskursija pësèiomis: Olandø kvartalas, ðv. Nikolajaus gotikinë baþnyèia. Iðvykimas á Zaanse Schans etnografiná baþnyèia, Brandenburgo vartai ir gatvë, San Susi parkas ir rûmø kaimà. Paþintis su Olandijos Rumðiðkëmis, kuriose kompleksas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Potsdamo. Kelionë susipaþinsite su XVII - XVIIIa. namais, ûkiniais pastatais ir per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. malûnais. Laisvas laikas, kurio metu galite apsilankyti ávairiausiø amatininkø dirbtuvëse. Kelionë á tipiðkus senovinius 3 DIENA. Iðvykimas á Olandijà. Atvykimas á Amsterdamà þvejø miestelius. Atvykimas á etnografiná þvejø miestelá - Olandijos sostinæ. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po miestà: Markenà, kur net ir ðiandien galima pamatyti olandø tautiniais Dam aikðtë, Karaliø rûmai, Naujoji katedra, Singel kanalo gëliø kostiumais pasipuoðusius þmones. Esant galimybei lankomas turgus. Laisvas laikas, kurio metu siûlome plaukimà laivu þvejø namas, senosios þvejø kapinaitës. Plaukimas á Amsterdamo kanalais. Ekskursijos po Amsterdamà tæsinys: Volendamà. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Olandijos. Kelionë per viena seniausiø deimantø gamykla - muziejus ir parduotuvë Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. “Coster”. Esant galimybei muziejø lankymas: Rijks, Van Gogo, Modernaus meno. Kelionë á Kinderdijk vietovæ, átrauktà á 6 DIENA. Atvykimas á Bremenà. Ekskursija po miestà UNESCO saugomø paminklø sàraðà. Tai unikali galimybë pësèiomis: Rotušës aikštë, Teisingumo paminklas, Bremeno susipaþinti su XVa. statytais vëjo malûnais. Nakvynë muzikantø skulptûra, katedra, dievo Motinos baþnyèia, vieðbutyje. Medvilnës birþa. Esant galimybei vyno rûsio lankymas. Išvykimas iš Bremeno. Atvykimas á Celæ – viduramþiø dvasià 4 DIENA. Kelionë á Hagà. Trumpa paþintis su miesto centru: išsaugojusá Vokietijos miestelá. Apþiûrime vienus graþiausiø Parlamentas, karalienës Beatrièës rezidencija. Pavasariniø Vokietijoje renesansinius hercogø rûmus, èia buvo jø vasaros gëliø parado stebëjimas. Paradas vingiuoja nuo Nordvijko iki rezidencija. Celës senamiestis: daugybë puikiai restauruotø Harlemo per svogûniniø gëliø auginimo kaimelius. Ði gëliø XVI – XIX a. fachverkiniø namø, Rotušë, prancûziško stiliaus eisena tæsiasi apie 20 myliø, jà lydi muzikantai, ðokëjai, gausu parkas. Kelionë per Vokietijà. Nakvynë vieðbutyje. ádomiø ir linksmø atrakcijø. Kelionë á Keukenhofà - pavasariná Europos sodà. 28 ha plote þydi 6.000 000 pasario gëliø. Ðiame 7 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. sode yra 10 uþdarø paviljonø, 7 teminiai sodai, malûnas, 4 restoranai. 100 Olandijos firmø kasmet dalyvauja apsodinant Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 4200 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

!

KELIONË VIENÀ KARTÀ METUOSE!

KELIONËS KAINA

1329 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 499 Lt 6d. 5n. - 1179 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 13 – 19 – išvykimas 100%

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •6 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 70-100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

64


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÈEKIJOS KALNAI, PILYS,MIESTAI

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 579 Lt B - 639 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

5d. 4n. A - 679 Lt; B - 699 Lt IÐVYKIMAS: 2011 05 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 10(B), 17(B), 24(B), 31(A); 09 07(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 70 EUR.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti; kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda ir turi teisæ keisti programà priklausomai nuo oro sàlygø.

POILSIS KALNUOSE ARDŠPADØ KALNAI - PEC POD SNIEÞKO - LIBERECAS - SYCHROVO PILIS - ÈEKØ ROJUS - PRAHA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà tradicinës èekiðkos aludës. Nakvynë vieðbutyje. su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Kelionë á áspûdingà Sychrovo pilá - vienà graþiausiø 2 DIENA. Ekskursija Adrðpadø kalnø gamtos rezervate, Èekijos piliø pastatytà XVI a. Ði pilis garsëja nepaprasta vienoje unikaliausiø Èekijos vietoviø. Vanduo, vëjas ir prabanga: áspûdingi sienø apmuðalai, prabangûs senoviniai temperatûros svyravimai suformavo neátikëtinø formø baldai, puikios paveikslø bei meno dirbiniø ið porceliano ir stiklo akmeninius beveik 80 m aukðèio „pirðtus“, ástabiausias figûras: kolekcijos. Rûmus supa graþus angliðko stiliaus parkas su nesunkiai atpaþinsite àsotá, indëno galvà, milþiniðkà þuvá... nuostabiais fontanais ir augalija. Atvykimas á Èekø rojø. Rytø Valtimis praplauksite Adrðpadø eþerà, apþiûrësite tarp uolø Bohemija - vienas graþiausiø Èekijos regionø. Hruba Skala krentanèius Didijá ir Maþàjá krioklius. Jei garsiai ir nuoðirdþiai pilis ir uolø miestas. Vyksite link Prachovo, pakeliui paðauksite jø priþiûrëtojà senàjá Krokonoðà, ðis tikrai groþëdamiesi Trosky tvirtove su ant smailiø virðûniø nepagailës gausios vandens srovës... Siauri praëjimai, staèios stûksanèiais Mergelës ir Raganos bokðtais. Keliaudami uolø sienos, kriokliai ir kalnø eþerai palieka nepakartojamà nesudëtinga trasa, groþësitës vis atsinaujinanèiais, ne veltui áspûdá. Pageidaujantiems - sudëtingesnë trasa, kurioje galima Èekø rojaus vardà gavusiais, vaizdais. Esant galimybei smagus suskaièiuoti virð 500 þemesniø ir aukðtesniø pakopø - nuo jø vis plaukimas plaustais. Vakare atvykimas á Prahà. Vakare esant naujai atsiveria áspûdinga apylinkiø panorama. Laisvas laikas galimybei - áspûdingø „dainuojanèiø“ Krþiþikovo fontanø kalnø miestelyje. Èia siûlome papietauti, ásigyti suvenyrø. spektaklis. Nakvynë vieðbutyje. Iðvykimas á kalnø kurortà Pec Pod Snieþko. Pasikëlimas á 4 DIENA. Ekskursija pësèiomis po Èekijos sostinæ Prahà: aukðèiausià Krkonoðës kalnø virðukalnæ Snieþkà („Snieguotà Prahos Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias kalnà“ 1602m aukðtyje), kur aká traukia neaprëpiama kalnø Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didybë. Poilsis kalnuose. Pasivaikðèiojimas kalnø takeliais, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø besigërint nuostabiu Krkonoðës kalnø peizaþu. Iðvykimas ið mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir kalnø kurorto. Kelionë á Liberecà. Trumpa paþintis su Liberecu: karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena senamiestis, Rotuðë, jaukios senamiesèio kavinukës, ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Kelionë karaliðkuoju keliu: Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas, Prahos „Venecija“Kampos sala, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu, paminklas Karoliui IV - ajam. Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis miesto centras Vaclovo aikðtë. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë per Èekijà. Naktis autobuse. 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2600 km.

65

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ÈEKIJOS KALNAI

POILSIS KALNUOSE ADRŠPADØ KALNAI - PEC POD SNIEÞKO - LIBERECAS - SYCHROVO PILIS ÈEKØ ROJUS - ÈEKIŠKOJI ŠVEICARIJA 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su 4 DIENA. Iðvykimas á nuostabø gamtos kampelá Èekiðkàjà trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. Ðveicarijà, kur atsiveria puiki kanjonø panorama, o kalnai stûkso, primindami mums apie nesuvaldomà gamtos stichijà ir 2 DIENA. Ekskursija Adrðpadø kalnø gamtos rezervate, jëgà. Nacionalinio parko pësèiøjø takais kylame link Pravèicka vienoje unikaliausiø Èekijos vietoviø. Vanduo, vëjas ir brana, didþiausios ir graþiausios smiltainio uolos - tilto temperatûros svyravimai suformavo neátikëtinø formø Europoje, iðkilusios 16 m virð þemës. Besigroþëdami kalnø akmeninius beveik 80 m aukðèio „pirðtus“, ástabiausias figûras: vaizdais, leidþiamës prie Kamenitckos upës, kur pradedame nesunkiai atpaþinsite àsotá, indëno galvà, milþiniðkà þuvá... kvapà gniauþiantá plaukimà upe, kuri iðgrauþë sau vagà Valtimis praplauksite Adrðpadø eþeru, apþiûrësite tarp uolø smiltainio uolose, sudarydama tarpeklius ir kanjonus. krentanèius Didijá ir Maþàjá krioklius. Jei garsiai ir nuoðirdþiai Plaukdami pakeliui paliekame suakmenëjusià ðeimà, visà paðauksite jø priþiûrëtojà senàjá Krokonoðà, ðis tikrai zoologijos sodà - liûtà, dramblá, kiðká, „ilgiausià“ gyvatæ... nepagailës gausios vandens srovës... Siauri praëjimai, staèios Laisvas laikas. Iðvykimas ið Èekiðkosios Ðveicarijos. Kelionë uolø sienos, kriokliai ir kalnø eþerai palieka nepakartojamà per Èekijà. Naktis autobuse. áspûdá. Pageidaujantiems - sudëtingesnë trasa, kurioje galima suskaièiuoti virð 500 þemesniø ir aukðtesniø pakopø - nuo jø vis 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. naujai atsiveria áspûdinga apylinkiø panorama. Laisvas laikas kalnø miestelyje. Èia siûlome papietauti, ásigyti suvenyrø. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2600 km. Iðvykimas á kalnø kurortà Pec Pod Snieþko. Pasikëlimas á •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir fizinio turistø aukðèiausià Krkonoðës kalnø virðukalnæ Snieþkà („Snieguotà pasirengimo; kalnà“ 1602m aukðtyje), kur aká traukia neaprëpiama kalnø •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti didybë. Pasivaikðèiojimas kalnø takeliais, besigërint nuostabiu programà atsiþvelgdami á oro sàlygas ir fiziná turistø pasirengimà. Krkonoðës kalnø peizaþu. Iðvykimas ið kalnø kurorto. Kelionë á •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus Liberecà. Trumpa paþintis su Liberecu: senamiestis, Rotuðë, (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per jaukios senamiesèio kavinukës, tradicinës èekiðkos aludës. akmenis), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá Nakvynë vieðbutyje. kremà nuo saulës, kepuræ. (detalus turistinio inventoriaus sàraðas 3 DIENA. Kelionë á áspûdingà Sychrovo pilá - vienà graþiausiø Èekijos piliø pastatytà XVI a. Ði pilis garsëja nepaprasta prabanga: áspûdingi sienø apmuðalai, prabangûs senoviniai baldai, puikios paveikslø bei meno dirbiniø ið porceliano ir stiklo kolekcijos. Rûmus supa graþus angliðko stiliaus parkas su nuostabiais fontanais ir augalija. Atvykimas á Èekø rojø. Rytø Bohemija vienas graþiausiø Èekijos regionø. Hruba Skala pilis ir uolø miestas. Vyksite link Prachovo, pakeliui groþëdamiesi Trosky tvirtove su ant smailiø virðûniø stûksanèiais Mergelës ir Raganos bokðtais. Keliaudami nesudëtinga trasa, groþësitës vis atsinaujinanèiais, ne veltui Èekø rojaus vardà gavusiais, vaizdais. Esant galimybei smagus plaukimas plaustais. Nakvynë vieðbutyje.

www.gruda.lt)

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA

A - 579 Lt B - 639 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

5d. 4n. A - 679 Lt; B - 699 Lt IÐVYKIMAS: 2011 05 21(A), 28(A); 06 04(A), 11(A), 18(B), 24(B); 07 02(B), 09(B), 16(B), 23(B), 30(A); 08 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 09 03(A), 10(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 60- 80 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti; kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda ir turi teisæ keisti programà priklausomai nuo oro sàlygø.

66


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

!

SAVAITGALIO KELIONË!

ÈEKIJOS GAMTOS STEBUKLAI

POILSIS KALNUOSE

ADRŠPADØ KALNAI - LIBERECAS - ÈEKIŠKOJI ŠVEICARIJA KELIONËS KAINA

A - 489 Lt B - 529 Lt

4d. 3n. A - 549 Lt; B - 589 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 150 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 19(A); 05 12 (A), 26(A); 06 02(A), 09(A), 16(B), 23(B), 30(B); 07 03(B), 14(B), 21(B), 28(B); 08 04(B), 12(B), 18(B), 25(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30-40 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

67

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Ekskursija Adrðpadø kalnø gamtos rezervate, vienoje unikaliausiø Èekijos vietoviø. Vanduo, vëjas ir temperatûros svyravimai suformavo ástabiausiø formø akmeninius beveik 80 m aukðèio „pirðtus“, ádomiausias figûras: nesunkiai atpaþinsite àsotá, indëno galvà, drambliø ðeimynà... Valtimi praplauksite Adrðpadø eþerà, apþiûrësite tarp uolø krentanèius Didájá ir Maþàjá krioklius. Jei garsiai ir nuoðirdþiai paðauksite jø priþiûrëtojà senàjá Krokonoðà, ðis tikrai nepagailës gausios vandens srovës... Siauri praëjimai, staèios uolø sienos, kriokliai ir kalnø eþerai palieka nepakartojamà áspûdá. Pageidaujantiems - sudëtingesnë trasa, kurioje galima suskaièiuoti virð 500 þemesniø ir aukðtesniø pakopø - nuo jø vis naujai atsiveria áspûdinga apylinkiø panorama. Laisvas laikas kalnø miestelyje. Kelionë á Liberecà. Trumpa paþintis su Liberecu: senamiestis, Rotuðë. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvykimas á nuostabø gamtos kampelá Èekiðkàjà Ðveicarijà, kur atsiveria puiki kanjonø panorama, kur kalnai stûkso, primindami mums apie nesuvaldomà gamtos stichijà ir jëgà. Nacionalinio parko pësèiøjø takais kylame link Pravèicka brana, didþiausios ir graþiausios smiltainio uolos - tilto Europoje, iðkilusios 16 m virð þemës. Besigroþëdami kalnø vaizdais, leidþiamës prie Kamenitckos upës, kur pradedame kvapà gniauþiantá plaukimà upe, kuri iðgrauþë sau vagà smiltainio uolose, sudarydama tarpeklius ir kanjonus. Plaukdami pakeliui paliekame suakmenëjusià ðeimà, visà zoologijos sodà - liûtà, dramblá, kiðká, „ilgiausià“ gyvatæ... Laisvas laikas. Iðvykimas á Lietuvà. Kelionë per Èekijà, Lenkijà. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø; •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti Naktis autobuse. programà atsiþvelgdami á oro sàlygas; •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2300 km. einant per akmenis), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ. (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt)

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

SAVAITGALIS SLOVAKIJOS KALNUOSE

!

SAVAITGALIO KELIONË!

POILSIS KALNUOSE

KROKUVA - SPIŠ PILIS - LEVOÈA - PIENINØ NAC. PARKAS TATRANSKA LOMNICA - STARYJ SMOKOVEC 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ, Lietuvos - Lenkijos karaliø miestà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universitetas. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje.

Levoèa. Viduramþiais miestas buvo svarbus prekybinis centras, iki ðiø dienø iðsaugojæs senàjà miesto dalá su Ðv.Jokûbo baþnyèia. Kelionë á Pieninø nacionaliná parkà. Aplankome paslaptingàjá vienuoliø kamanduliø Raudonàjá vienuolynà. Áspûdingas ir saugus plaukimas mediniais plaustais Dunajeco upe nuo Èerveny Klaðtor miestelio vadovaujant vietiniams instruktoriams. Grupës pageidavimu nacionalinë slovakø vakaronë po atviru dangumi. Nacionaliniø patiekalø degustavimas, gyvos guraliø muzikos klausymasis. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Iðvyka á didþiausio Vidurio Europos piliø ansamblio Spið pilies griuvësius, sustojame viduramþiø miestelyje 3 DIENA. Iðvyka á Aukðtøjø Tatrø kurortà Tatranska Lomnica. Këlimasis keltuvu á Lomnickij Ðtit (2632 m) (priklauso nuo oro sàlygø) virðukalnæ, nuo kurios giedrà dienà galima apþvelgti penktadalá Slovakijos teritorijos. Iðvyka á Staryj Smokovec. Þygis pësèiomis Mala Studena slëniu, kur ðniokðèia daugybë vienas uþ kità graþesniø kriokliø. Uþburiantis didþiøjø kriokliø groþis. Kopimas iki kalnø trobelës - uþeigos „Zamokovskecho“ (1470 m), garsëjanèios kvapnia kalnø þoleliø arbata. Svaiginanti kalnø panorama. Pageidaujant maudynës moderniame Poprado vandens atrakcionø parke „Aquacity“: terminiai vandenys, nusileidimo kalneliai, perlinës ir masaþinës vonios. Iðvykimas ið Slovakijos. Kelionë per Slovakijà, Lenkijà. Naktis autobuse. 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1900 km. •Programa vykdoma priklausomai nuo oro sàlygø ir keltuvø darbo laiko; •Grupëms vadovauja patyræ kalnø vadovai, turintys teisæ keisti programà atsiþvelgdami á oro sàlygas; •Rekomenduojame turëti maudymosi kostiumëlius ir rankðluosèius, drabuþius ir avalynæ, tinkamà keliauti po kalnus (batai turëtø bûti su auliuku ir rantuotu padu, neslystanèiu einant per akmenis), kuprinëlæ, skraistæ nuo lietaus, saulës akinius, apsauginá kremà nuo saulës, kepuræ. (detalus turistinio inventoriaus sàraðas www.gruda.lt) Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

KELIONËS KAINA

A - 489 Lt B - 529 Lt

4d. 3n. A - 549 Lt; B - 589 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ - PAGAL UÞKLAUSIMÀ

IÐVYKIMAS: 2011 04 19(A); 05 12 (A), 26(A); 06 02(A), 09(A), 16(B), 23(B), 30(B); 07 03(B), 14(B), 21(B), 28(B); 08 04(B), 12(B), 18(B), 25(A)

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50-60 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

68


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

PRAHA - KARLOVY VARAI

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 689 Lt

5d. 4n. A - 669 Lt; B - 769 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 06(A), 13(A), 18(A), 27(A); 05 04(A), 11(A), 18(A), 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 18(B), 24(B), 31(A); 09 07(A), 14(A), 21(A), 28(A); 10 05(A), 12(A), 19(A), 24(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 45 - 70 EURØ.

KUTNA HORA - PRAHA - KARLŠTEINAS - KARLOVY VARAI 1 diena. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà Ohre upiø santakoje. Pasak legendos, ðiltuosius ðaltinius su trumpais sustojimais poilsiui. Nakvynë vieðbutyje. bemedþiodamas aptikæs Èekijos karalius Karolis IV-asis ir liepæs èia pastatyti medþiotojø namelá. Nuo to laiko prasidëjusi 2 diena. Atvykimas á sidabro kasyklø miestelá Kutna Horà. savo tradicijomis garsi Karlovy Varø istorija, dabar pritraukianti Trumpa paþintis su senamiesèiu: Ðv. Barboros Katedra gausybæ lankytojø. Ekskursija aplankant senamiestá, garsiàjà (gotikinës architektûros perlas), unikali Ðv.Mergelës baþnyèia Mlynska kolonadà, Pergalës, Karolio IV, Didþiojo geizerio (Kostnica), kurios interjeras sukurtas ið gausybës þmoniø mineralinio vandens ðaltinius, Ðv.Mergelës Marijos baþnyèià, kaulø. Iðvykimas á Prahà. Ekskursija po Senàjá miestà: senieji pasikëlimas á Dianos apþvalgos bokðtà. Esant galimybei þoleliø miesto vartai - Parako bokðtas, Rotuðës aikðtë su turtingà trauktinës “Becherovka“ degustacija. Vakare gráþimas á Prahà. miesto istorijà menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju Sezono metu esant galimybei siûlome kruizà Vltavos upe astronominiu laikrodþiu, paminklas J.Husui. Kryþiuoèiø aikðtë, senovinëje Prahos atmosferoje - tai áspûdþiai, kurie tikrai ilgam Ðv.Pranciðkaus Serapinieèio baþnyèia, paminklas Karoliui IV- liks Jûsø atmintyje. Nakvynë vieðbutyje. ajam, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu. Jûsø slapèiausi 4 diena. Ekskursijos po Prahà tæsinys: Hradèanø rajonas troðkimai bûtinai iðsipildys, jei juos patikësite ant tilto XIVa. uþ iðoriniø pilies sienø ákurtas miestas. Loretos baþnyèia ir stûksanèiai Ðv.Nepomuko statulai! Prahos "Venecija" - Kampos vienuolynas, Hradèanø aikðtë. Prahos Hradas (pilis) - Èekijos sala, Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas. Sezono sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: metu siûlome aplankyti Krþiþikovo fontanus. Tai áspûdingas Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios muzikos, vandens sroviø ir ðviesos efektø spektaklis. Nakvynë poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai vieðbutyje. buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø Prahos 3 diena. Iðvyka á Karolio IV-ojo pilá Karlðteine, kur XIVa. buvo romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. saugomos imperijos brangenybës ir karûnavimo regalijos. Prekybinis miesto centras - Vaclovo aikðtë. Laisvas laikas. Karlðteinas, kurá supa penkios kalvos, ir pats ásikûræs ant Grupës pageidavimu lankomas Nacionalinis arba Vaðkiniø staèios uolos ðlaito, dovanojanèio nuostabø peizaþà. figûrø muziejus. Pageidaujantys galës paragauti èekiðko alaus Besileisdami nuo kalno bûtinai uþsukite á nedidukes vienoje ið Prahos aludþiø. Iðvykimas ið Prahos. Kelionë per krautuvëles, tiesiog plyðtanèias nuo èekiðkø suvenyrø. Esant Èekijà. Naktis autobuse. galimybei, pageidaujantys gali aplankyti Vaðkiniø figûrø muziejø arba unikalø Betliejø muziejø. Kelionë á Karlovy Varus - 5 diena. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. didþiausià ir labiausiai lankomà Èekijos mineraliniø vandenø kurortà. Miestas ásikûræs vaizdingame slënyje, Tepla ir Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2700 km.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

69

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KROKUVA- KARLOVY VARAI - PRAHA

VELIÈKA - KROKUVA - KARLOVY VARAI - PRAHA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Grupës pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Nakvynë vieðbutyje.

istorija, dabar pritraukianti gausybæ lankytojø. Ekskursija aplankant senamiestá, garsiàjà Mlynska kolonadà, Pergalës, Karolio IV, Didþiojo geizerio mineralinio vandens ðaltinius, Ðv.Mergelës Marijos baþnyèià, pasikëlimas á Dianos apþvalgos bokðtà. Esant galimybei þoleliø trauktinës “Becherovka“ degustacija. Vakare gráþimas á Prahà. Sezono metu siûlome aplankyti Krþiþikovo fontanus. Tai áspûdingas muzikos, vandens sroviø ir ðviesos efektø spektaklis. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Ekskursija pësèiomis po Èekijos sostinæ Prahà: Prahos Hradas (pilis) - Èekijos sostinës simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: Prezidentûra, Hrado kiemai, didingoji Ðv.Vito katedra, kurios poþemiai tapo Èekijos karaliø mauzoliejumi, Karaliø rûmai - buvusiø Èekijos kunigaikðèiø ir karaliø rezidencija, karaliðkieji sodai, Ðv.Jurgio bazilika - viena ið seniausiø iðlikusiø Prahos romaniniø baþnyèiø, „Auksinë gatvelë“, karaliðkieji laiptai. Kelionë karaliðkuoju keliu: Mala Strana - sodø ir aristokratø rûmø rajonas, Prahos „Venecija“Kampos sala, Karolio tiltas - vienas pirmøjø akmeniniø tiltø Europoje, jungiantis Mala Strana su Senuoju miestu, paminklas Karoliui IV - ajam. Rotuðës aikðtë su turtingà miesto istorijà menanèiais pastatais, senoji rotuðë su áþymiuoju astronominiu laikrodþiu, paminklas J.Husui, prekybinis miesto centras 3 DIENA. Iðvyka á Karlovy Varus - didþiausià ir labiausiai Vaclovo aikðtë. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Prahos. Naktis lankomà Èekijos mineraliniø vandenø kurortà. Miestas ásikûræs autobuse. vaizdingame slënyje, Tepla ir Ohre upiø santakoje. Pasak legendos, ðiltuosius ðaltinius bemedþiodamas aptikæs Èekijos 5 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. karalius Karolis IV-asis ir liepæs èia pastatyti medþiotojø namelá. Nuo to laiko prasidëjusi savo tradicijomis garsi Karlovy Varø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2800 km. 2 DIENA. Atvykimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv. Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universiteto kiemeliai. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà, Èekijà. Nakvynë vieðbutyje.

TIK VIENA NAKTIS AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 599 Lt B - 689 Lt

5d. 4n. A - 669 Lt; B - 769 Lt PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 200 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 06(A), 13(A), 18(A), 27(A); 05 04(A), 11(A), 18(A), 25(A); 06 01(A), 08(A), 15(B), 22(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 03(B), 11(B), 18(B), 24(B), 31(A); 09 07(A), 14(A), 21(A), 28(A); 10 05(A), 12(A), 19(A), 24(A)

Á KELIALAPIO KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 70 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

70


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

TATRØ KALNAI - KROKUVA !

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

A - 449 Lt B - 539 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 120 Lt 4d. 3n. A - 499 Lt; B - 589 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 20(A), 26(A); 05 05(A), 19(A); 06 02(A), 16(A), 23(B); 07 06(B), 21(B); 08 04(B), 12(B), 25(B); 09 08(A), 22(A); 10 06(A), 20(A), 27(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 EUR. •miesto transporto bilietai Krokuvoje.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro Atvykimas á Slovakijà. Nakvynë vieðbutyje. poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Gráþimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, 2 DIENA. Paþintis su Þemøjø Tatrø kalnø kurortu Chopokkurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø Jasna. Tai didþiausias Slovakijos þiemos ir vasaros sporto rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo pramogø centras, dar vadinamas Slovakijos slidinëjimo rojumi. koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø Pasikëlimas lyno keltuvu ir pësèiomis á Chopoko virðûnæ kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginë ekskursija (2024m). Poilsis kalnuose. Áspûdinga kalnø panorama. Demono pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio slënyje, jungianèiame Jasnà su rajono centru Liptovski 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), Mikulaðu, yra vieni graþiausiø Rytø Europoje Slobodos centriniai senojo miesto vartai, Florijono gatvë, kurioje gyveno stalaktitø - stalagmitø urvai. Ekskursija po paslaptingà garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv. poþeminá pasaulá, kuriame pamatysite ástabiø formø ir spalvø Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos stalaktitus ir stalagmitus, bei poþeminius eþerus. Maudynës ir universiteto kiemeliai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome maloni atgaiva terminiuose Beðeniovo baseinuose po atviru pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis ar pasëdëti vienoje ið dangumi. Kelionë á Krokuvà. Nakvynë vieðbutyje. kaviniø Sukenicø aikðtëje. Grupës pageidavimu Krokuvos 3 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià vandens atrakcionø parko lankymas. Išvykimas iš Krokuvos. Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose Kelionë per Lenkijà. Nakvynë autobuse. (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km.

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

A - 449 Lt B - 539 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 120 Lt 4d. 3n. A - 499 Lt; B - 589 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 20(A), 26(A); 05 12(A), 26(A); 06 09(A), 23(B); 07 03(B), 14(B), 28(A); 08 12(B), 25(B); 09 08(A), 22(A); 10 06(A), 20(A), 27(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~120 PLN.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

71

CHOPOK - JASNA KURORTAS - SLOBODOS STALAKTITØ-STALAGMITØ URVAI - VELIÈKA - KROKUVA

ZAKOPANË - VELIÈKA - KROKUVA KALNØ PANORAMA, MUZIEJAI, DRUSKØ KASYKLOS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Vakare akis atsiveriantis ne kartà lenkø poetø apdainuotas kalnø eþero atvykimas á Zakopanæ - miestelá ásikûrusá graþioje ir jaukioje kraðtovaizdis ir didinga ramybë. Iðvykimas ið Zakopanës. Tatrø kalnø masyvo papëdëje. Ðiandiena Zakopanë yra tikra Kelionë á Krokuvà. Nakvynë vieðbutyje. turistø Meka. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià 2 diena. Ekskursija po Zakopanæ, kurià turistai „atrado“ jau Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose XIXa. Jos populiarumà lëmë sentimentai vietiniø gyventojø (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m kultûrai bei þavëjimasis gamta. Keltuvu pakilsite á Gubaluvkà gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø kalnà, ið kur atsiveria nuostabi Tatrø bei kaimyniniø kalnø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro masyvø - Gorcø, Pieninø ir Beskidø - panorama. Po pasivaikðèio- poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Gráþimas á jimo kalnø takeliais, gráðite á Zakopanæ, kur ekskursija tæsis Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, seniausioje miesto dalyje. Apþiûrësite medinæ Atma vilà, tipiðkà kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø Zakopanës architektûros pavyzdá, kur dabartiniu metu ásikûræs rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo kompozitoriaus Karolio Szymanowskio memorialinis muziejus; koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø pasivaikðèiosite po senasias „Na Peksowym brzyzku“ kapines, kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginë ekskursija kur pamatysite raiþytus brëþinius antkapiuose, aplankysite pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio seniausià medinæ baþnytëlæ, statytà 1874m. Laisvu laiku 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), turësite galimybæ pabuvoti Guraliø (kalnieèiø) nacionaliniame centriniai senojo miesto vartai, Floriono gatvë, kurioje gyveno turguje, pasivaikðèioti tik pëstiesiems skirta - Krupovki arba garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv. seniausia kurorto Kocelnia gatve, kurioje pajusite tikrà spalvingø Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos vietiniø gyventojø folklorinæ (Podhalës) kultûrà, tradicijas. universiteto kiemeliai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome Èia ásikûrusiose uþeigose galësite paragauti garsiosios pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis ar pasëdëti vienoje ið kalnieèiø „kvasnicos“ ar ðio kraðto tradicinës „grybienës“. kavinukiø Sukenicø aikðtëje. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Pageidaujantys arkliø traukiamomis brièkomis galës nuvykti Lenkijà. Naktis autobuse. prie bene graþiausio ir garsiausio Lenkijos kalnø eþero 4 DIENA. Kelionë per Lenkijà. Gráþimas á Lietuvà. Morskoje Oko, ið visø pusiø apsupto kalnais. Jus suþavës prieð Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

KROKUVA - VARÐUVA VARŠUVA - VELIÈKA - KROKUVA - ÈENSTOCHOVA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija pësèiomis po Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis - buvusios Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791m. buvo pasiraðyta pirmoji Europoje Konstitucija), Ðv.Jono krikðtytojo katedra, kurioje palaidoti paskutinieji Mozûrijos kunigaikðèiai. Senoji turgaus aikðtë - senojo miesto simbolis, Pilies aikðtë su Zigmanto II-ojo Vazos kolona, Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis, konservatorija, kurioje mokësi M.K.Èiurlionis. Iðvykimas ið Varðuvos. Atvykimas á Krokuvà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Aplankome jau 700 metø veikianèià Velièkos druskø kasyklà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (ið druskos sukurtos skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Dviejø kilometrø turistinë trasa veda kalnakasiø iðkirstais poþemiais, vandens iðplautomis olomis, pro poþeminius eþerus á garsiàjà Kingos baþnyèià. Gráþimas á Krokuvà, senàjà Lenkijos sostinæ. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija, Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500 - osioms metinëms, Barbakanas (artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Florijono gatvë, kurioje gyveno garsusis dailininkas J.Mateika, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv. Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë), Jogailos universiteto kiemeliai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

!

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 80 Lt

A - 369 Lt B - 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 01(A), 15(A), 26(A); 05 06(A), 20(A), 27(A); 06 03(A), 10(A), 17(B), 24(B); 07 04(B), 15(B), 22(B), 29(B); 08 05(B), 12(B), 19(B), 26(B); 09 02(A), 16(A), 30(A); 10 07(A), 21(A) pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis ar pasëdëti vienoje ið kavinukiø Sukenicø aikðtëje. Grupei pageidaujant Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Èenstochovà. Ðvè.Mergelës Marijos alëja keliausime iki Ðviesaus Kalno (Jasna Gora) vienuolyno. Tai Lenkijos dvasinis simbolis ir ðalies religinë sostinë, nuo amþiø traukianti piligrimus ið viso pasaulio. Jasna Gora vienuolyne saugomas vienas ið didþiausiø Lenkijos kultûros turtø stebuklingoji Èenstochovos Juodosios Madonos ikona. Ðviesaus Kalno parkai. Iðvykimas ið Èenstochovos. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2000 km.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais. •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 PLN.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

OSVENCIMAS - KROKUVA

!

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 80 Lt

A - 369 Lt B - 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 18(A), 26(A); 05 13(A), 27(A); 06 10(A), 24(B); 07 04(B), 22(B); 08 05(B), 13(B), 19(B); 09 02(A), 16(A), 30(A); 10 14(A), 27(A)

“VILKO IRŠTVA” (HITLERIO BÛSTINË) GERLOÞO GIRIOJE AUŠVICO MUZIEJUS OSVENCIME - KROKUVA - VELIÈKOS DRUSKØ KASYKLOS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Gerloþo girià, kur aplankome buvusià Hitlerio bûstinæ “Vilko irðtvà”. “Vilko irðtva” - tai aðtuoniasdeðimt ávairiø statiniø - bunkeriø (ilgis ir plotis 30-50 metrø, aukðtis 10-12 metrø), iðsidësèiusiø nedidelëje miðkingoje teritorijoje. Apþiûrime bunkeriø liekanas: elektrinæ, karininkø namus, kazino, kino teatrà, vieðbutá. Iðvykimas ið Gerloþo girios. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare atvykimas á Krokuvà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvyka á Auðvico memorialiná muziejø Osvencime. Tai Holokausto simbolis, muziejus, ákurtas buvusiose naciø koncentracijos stovyklose Auðvicas I ir Auðvicas II (Birkenau). Paþintis su genocido vieta. Po pietø gráþimas á Krokuvà. Apþvalginë ekskursija pësèiomis po Krokuvos senamiestá: paminklas Þalgirio mûðio 500-osioms metinëms, Barbakanas

(artilerijos bastionas), centriniai senojo miesto vartai, Florijono gatvë, Centrinë turgaus aikðtë, Ðv.Marijos baþnyèia, Sukenicai (senovinë prekyvietë). Grupës pageidavimu Krokuvos vandens atrakcionø parko lankymas. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvyka á Velièkà. Ekskursija druskø kasyklø poþemiuose (skulptûros, koplyèios ir baþnyèia 135m gylyje). Gráþimas á Krokuvà. Ekskursija á Vavelio kalvà, kurià puoðia didingi rûmai - Lenkijos - Lietuvos karaliø rezidencija. Vavelio katedra (karaliaus Þygimanto varpas, jo koplyèia, S.Batoro, Jogailos, jo þmonos Jadvygos ir kitø karaliø kapai, poeto A.Mickevièiaus palaikai). Iðvykimas ið Krokuvos. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~170 PLN.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2000 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

72


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

VISOS NAKVYNËS VIEŠBUCIUOSE!

!

SAVAITGALIO KELIONË!

DIDINGOJI LENKIJA VARŠUVA - TORÛNË - FROMBORKAS - GDANSKAS - MALBORKAS

3 DIENA. Iðvykimas á Fromborkà - miestà prie Aistmariø, kuriame 1510 - 1543 m. gyveno ir savo þymiausià kûriná “Apie dangaus sferø sukimàsi” paraðë lenkø astronomas KELIONËS KAINA M.Kopernikas. Apþiûrime gotikinæ XIVa. katedrà-bazilikà, didijá PRIEMOKA U? VIENVIETÁ bokðtà, nuo kurio apþvalgos aikðtelës atsiveria nuostabus KAMBARÁ NUO 150 Lt vaizdas á viduramþiø miestà ir Aistmares, vyskupø rezidencijà juosiamà gynybiniø sienø ir bokðtø. Kelionë á Gdanskà. Paþintis su senamiesèiu: Rotuðë, miesto panorama ið Rotuðës bokðto, IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A), 26(A); 05 12(A), 26(A); “Neptûno” fontanas, Artûro rûmai, “Ilgosios prekyvietës gatvë”, 06 09(A), 23(B); 07 03(B), 21(B); 08 04(B), 12(B), áspûdinga krantinë, “Duonos” vartai, “Marijos” vartai, senasis 25(B); 09 08(A), 22(A); 10 22(A), 26(A) keltuvas, karaliðkoji koplyèia, Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia (didþiausia Lenkijoje), Arsenalas “Auksiniai vartai”, Senieji Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: 2 DIENA. Paþintis su M.Koperniko miestu Torûne, iðsidësèiusia malûnai, Turgaus aikðtë. Grupës pageidavimu aplankome abipus Vyslos krantø. Torûnë - viduramþiø dvasia alsuojantis •kelionë autobusu, archeologijos arba jûrø muziejø. Laisvas laikas. Nakvynë Lenkijos miestas, garsëjantis vienu didþiausiø senamiesèiø •3 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, vieðbutyje. Lenkijoje. Miestas, kuris vadinamas „Ðiaurës gotikos perlu“. •kelionës vadovo paslaugos, 4 DIENA. Iðvykimas á Malborkà - buvusià kryþiuoèiø sostinæ. Miesto architektûra leidþia be dideliø vaizduotës pastangø •ekskursinë programa, nuklysti á riteriø, kryþiuoèiø laikus. Paþintis su senamiesèiu: Ekskursija po vienà didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø •kelionës dokumentø sutvarkymas. miesto Rotuðë - gotikinis XIII - XIVa. statinys, gynybinës sienos, gynybinës architektûros pavyzdþiø Malborko pilá, kur buvo Torûnës pilis, gotikinës Ðv.Jono, Ðv.Jokûbo, Ðvè.Mergelës kalinamas LDK Kæstutis. Pasivaikðèiojimas po pilá, jos kiemus, Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: Marijos baþnyèios, Turgaus aikðtë, Artuso kiemas, M.Koperniko koridorius, celes, prabangias Ordino pasitarimø sales, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 170 PLN. universitetas, Ðv.Dvasios baþnyèia, Mikalojaus Koperniko valgomuosius, buitines patalpas. Iðvykimas ið Malborko. Kelionë namas, Kreivasis bokðtas, viduramþiø vartai: Tilto (Brama per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. PASTABOS: Mostowa), vienuolyno, þvejø, paminklas Mikalojui Kopernikui, Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina Namas po þvaigþde. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Torûnës. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km. gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda. Nakvynë vieðbutyje.

A - 449 Lt B - 499 Lt

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE!

!

1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Lenkijos sostinæ Varðuvà, vadinamà miestu feniksu. Ekskursija pësèiomis po Varðuvos senamiestá: Karaliø pilis - buvusios Lenkijos karalystës simbolis (èia 1791m. buvo pasiraðyta pirmoji Europoje Konstitucija), Ðv.Jono krikðtytojo katedra, kurioje palaidoti paskutinieji Mozûrijos kunigaikðèiai. Senoji turgaus aikðtë - senojo miesto simbolis, Pilies aikðtë su Zigmanto II-ojo Vazos kolona, Ðv.Kryþiaus baþnyèia, kurioje palaidota þymaus lenkø kompozitoriaus Frederiko Ðopeno ðirdis, konservatorija, kurioje mokësi M.K.Èiurlionis. Iðvykimas ið Varðuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Torûnæ. Nakvynë vieðbutyje.

ROMANTIÐKOSIOS LIETUVOS DIDIKØ PILYS BALTARUSIJOJE

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

nuo 299 Lt

+ konsulinis mokestis Baltarusijos vizai gauti PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 60 Lt

IÐVYKIMAS: savaitgaliais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 USD (JAV doleriø), •Baltarusijos viza.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

73

GARDINAS - LYDA - NAUGARDUKAS - MYRAS - MINSKAS - KRËVA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Atvykimas á vienà seniausiø Baltarusijos miestø - Gardinà, kuriame lankësi Didysis kunigaikðtis Vytautas, Lenkijos-Lietuvos karalius Steponas Batoras. Apþiûrime Gardino pilá, Jëzuitø baþnyèià, Bernardinø baþnyèià ir vienuolynà, senamiesèio fragmentus. Kelionë á kunigaikðèio Gedimino laikø Lydos pilá, kurioje buvo apsistojæs Lenkijos - Lietuvos karalius Jogaila. Paþintis su kunigaikðèio Gedimino pilies liekanomis. Kelionë á Naugardukà, kur apþiûrime poeto Adomo Mickevièiaus memorialiná muziejø. Ðiame name prabëgo poeto vaikystës metai. Apþiûrime Dievo Gailestingumo baþnyèià, kurioje poetas buvo krikðtytas ir Vytauto laikø senovinës pilies liekanas. Didinga pilis paskatino A.Mickevièiø paraðyti pasaulinæ ðlovæ pelniusià poemà „Graþina“. Iðvykimas á didikø Radvilø rezidencijà - Myro miestelá, kuris garsus puikiai iðsilaikiusia XVIa. pilimi, Ðv.Mykolo renesanso epochos baþnyèia, Ðvè.Trejybës cerkve. Kelionë á Baltarusijos sostinæ - Minskà. Nakvynë vieðbutyje.

2 DIENA. Ekskursija po Minskà autobusu: Minsko ðirdis Pergalës paminklas ir Ivano Kupalos parkas, Sporto kompleksas, Aðarø sala su paminklu kariams afganams, verkianèio angelo skulptûra, Nepriklausomybës aikðtë su architektûriniais paminklais: Centrinis paðtas, Vyriausybës aikðtë, „Ðv.Simono ir Jelenos“ baþnyèia, miesto pasididþiavimas poþeminis miestas „Sostine“; elegantiðkoji Komorovo turgavietë su skulptûrine kompozicija. Nacionalinë Baltarusijos biblioteka. Laisvas laikas. Ekskursijos po miestà tæsinys pësèiomis: Aukðtutinis miestas su XVII - XVIIIa. gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo architektûros ðedevrais: Ðv.Dvasios barokinë katedra, bernardinø baþnyèia ir vienuolynas, Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia, Jëzuitø vienuolyno kompleksas, miesto rotuðë, Sveèiø dvaro rûmai, Laisvës aikðtë. Iðvykimas á pirmàjà Lietuvos sostinæ Krëvà. Krëvos, kurioje buvo nuþudytas LDK Kæstutis, pilies liekanø apþiûrëjimas. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 600 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

!

GDANSKAS MALBORKAS - GRIUNVALDAS - GDYNIA - SOPOTAS - GDANSKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Malborkà - buvusià kryþiuoèiø sostinæ. Ekskursija po vienà didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø gynybinës architektûros pavyzdþiø Malborko pilá, kur buvo kalinamas LDK Kæstutis. Pasivaikðèiojimas po pilá, jos kiemus, koridorius, celes, prabangias Ordino pasitarimø sales, valgomuosius, buitines patalpas. Kelionë á Griunvaldà - Þalgirio mûðio laukà, kuriame 1410 metais liepos 15 dienà Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenë sumuðë Vokieèiø ordino kariuomenæ. Memorialinës ekspozicijos (paminklas mûðio nugalëtojams, muziejus) apþiûrëjimas. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

janèia Marijos gatvele, kuri suþavës maþomis juvelyrø dirbtuvëlëmis, gintaro parduotuvëlëmis, gatvës kavinëmis. „Duonos” vartai, „Marijos“ vartai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti ir pasigroþëti Motlavos upës krantinëje stovinèiais senoviniais pirkliø namais, senojo uosto panorama. Iðvykimas ið Gdansko. Kelionë per Lenkijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1500 km.

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 299 Lt B - 329 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 40 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A), 30(A); 05 14(A), 28(A); 06 04(A), 11(A), 18(B), 24(B); 07 05(B), 16(B), 23(B), 30(B); 08 06(B), 14(B), 20(B), 27(A); 09 10(A), 24(A); 10 08(A), 15(A), 22(A), 29(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

2 DIENA. Išvyka á XII a. Olivos Katedrà. Kelionë á Gdynios uostà, kur apþiûrime karo laivà “Þaibas” ir jame árengtà muziejø. Trumpas sustojimas Sopoto kurorte, garsëjanèiame vasaros estrada ir jûros molu. Iðvykimas á Hanzos pirkliø miestà Gdanskà, kuriam bûdingi ávairûs architektûros stiliai: rûsti gotika, elegantiðkasis renesansas, puoðnusis rokoko. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: „Ilgosios prekyvietës gatvë“, gotikos ir renesanso stiliaus miesto Rotuðë, „Neptûno“ fontanas, prabangûs pirkliø brolijos „Artûro namai“, Turgaus aikðtë, gotikinë Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia, miesto panorama ið baþnyèios bokðto; pasivaikðèiojimas ðurmuliuo-

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~80 PLN, •miesto transporto bilietai.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

SENOJOJE AISÈIØ ÞEMËJE GERLOÞO GIRIA - ŠV.LIPKA - FROMBORKAS - GDYNIA SOPOTAS - GDANSKAS - GRIUNVALDAS - MALBORKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà. Atvykimas á Gerloþo girià, kur aplankome buvusià Hitlerio bûstinæ “Vilko irðtvà”. “Vilko irðtva” - tai aðtuoniasdeðimt ávairiø statiniø - bunkeriø (ilgis ir plotis 30-50 metrø, aukðtis 10-12 metrø), iðsidësèiusiø nedidelëje miðkingoje teritorijoje. Apþiûrime bunkeriø liekanas: elektrinæ, karininkø namus, kazino, kino teatrà, vieðbutá ir t.t. Iðvykimas ið Gerloþo girios. Kelionë á Ðv. Lipkà, garsëjanèià stebuklais, vienà þymiausiø ðventoviø Lenkijoje, apþiûrime barokiná Ðv.Lipkos vienuolynà ir baþnyèià, kurioje groþimës “ðokanèiais” vargonais. Iðvykimas á Fromborkà - miestà prie Aistmariø, kuriame 1510-1543 m. gyveno ir savo þymiausià kûriná “Apie dangaus sferø sukimàsi” paraðë lenkø astronomas M.Kopernikas. Apþiûrime gotikinæ XIVa. katedrà-bazilikà, didijá bokðtà, nuo kurio apþvalgos aikðtelës atsiveria nuostabus vaizdas á viduramþiø miestà ir Aistmares, vyskupø rezidencijà juosiamà gynybiniø sienø ir bokðtø. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

SAVAITGALIO KELIONË!

miesto Rotuðë, „Neptûno“ fontanas, prabangûs pirkliø brolijos „Artûro namai“, Turgaus aikðtë, gotikinë Ðv.Mergelës Marijos baþnyèia, miesto panorama ið baþnyèios bokðto; pasivaikðèiojimas ðurmuliuojanèia Marijos gatvele, kuri suþavës maþomis juvelyrø dirbtuvëlëmis, gintaro parduotuvëlëmis, gatvës kavinëmis. „Duonos“ vartai, „Marijos“ vartai. Laisvas laikas, kurio metu siûlome pasivaikðèioti ir pasigroþëti Motlavos upës krantinëje stovinèiais senoviniais pirkliø namais, senojo uosto panorama. Vakare gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Atvykimas á Griunvaldà - Þalgirio mûðio laukà, kuriame 1410 metais liepos 15 dienà Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenë sumuðë Vokieèiø ordino kariuomenæ. Memorialinës ekspozicijos (paminklas mûðio nugalëtojams, muziejus) apþiûrëjimas. Iðvykimas ið Griunvaldo. Kelionë á Malborkà - buvusià Kryþiuoèiø ordino sostinæ. Ekskursija po vienà didþiausiø ir geriausiai iðlikusiø viduramþiø gynybinës architektûros pavyzdþiø Malborko pilá, kur buvo kalinamas LDK Kæstutis. Pasivaikðèiojimas po pilá, jos kiemus, koridorius, celes, prabangias Ordino pasitarimø sales, valgomuosius, buitines patalpas. Kelionë per Lenkijà. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Kelionë á Gdynios uostà, kur apþiûrime karo laivà “Þaibas” ir jame árengtà muziejø. Trumpas sustojimas Sopoto kurorte, garsëjanèiame vasaros estrada ir jûros molu. Iðvykimas á Hanzos pirkliø miestà - Gdanskà, kuriam bûdingi ávairûs architektûros stiliai: rûsti gotika, elegantiðkasis renesansas, puoðnusis rokoko. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1700 km. „Ilgosios prekyvietës gatvë“, gotikos ir renesanso stiliaus

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

SAVAITGALIO KELIONË!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 359 Lt B - 389 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 80 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 15 (A), 29(A); 05 06(A), 20(A); 06 03(A), 10(A), 17(B), 24(B); 07 04(B); 15(B), 22(B), 29(B); 08 05(B), 13(B), 19(B), 26(A); 09 02(A), 16(A); 10 07(A), 21(A), 28(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~120 PLN., vaikams ~ 80 PLN. •miesto transporto bilietai.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

74


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

!

SUPER PASIÛLYMAS 2 DIENOS STOKHOLME!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

KELIALAPIO KAINA PRIKLAUSO NUO KAJUTËS KATEGORIJOS

IÐVYKIMAS: 2011 05 11, 25; 06 08, 22; 07 02, 20, 27; 08 03, 11, 17, 24; 09 07, 14

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës viešbutyje su pusryèiais, •keltas Talinas – Helsinkis, •kruiziniai laivai Helsinkis/Turku - Stokholmas, Stokholmas - Ryga, •2 nakvynës kruiziniø laivø kajutëse, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 5LVL, ~30 EUR, ~ 350 SEK. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

75

DIDINGOS ISTORIJOS IR GAMTOS KRAÐTAS

KELIONË LAIVAIS ROMANTIŠKAS SAVAITGALIS STOKHOLME IR KRUIZAS BALTIJOS JÛRA TALINAS - HELSINKIS - STOKHOLMAS - SIGTUNA - DROTTNNINGHOLMO RÛMAI - RYGA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Estijà. Atvykimas á Talinà. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas Talino senamiestyje. Nakvynë vieðbutyje.

laikas. Iðvykimas á Stokholmà. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ Stokholmà, dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: „Globes“ arena ðiuolaikinës architektûros pavyzdys, grupës pageidavimu pasikëlimas ant arenos kupolo, miesto panorama ið apþvalgos aikðtelës „SkyView“-130m aukðtyje, Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas, nuo kurio apþvalgos aikðtelës atsiveria nuostabus vaizdas á

2 DIENA. Ryte kelionë keltu á Helsinká. Laisvas laikas seniausioje Helsinkio Kaupatori turgavietëje, kurioje galësite paragauti tradiciniø suomiðkø patiekalø ið laðiðos, upëtakio... Paþintis su baltuoju ðiaurës miestu - Helsinkiu: jachtø prieplauka, Senato aikðtë (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas imperatoriui Aleksandrui II, Rotuðë, prezidento rûmai), Esplanada - mëgstamiausia helsinkieèiø pasivaikðèiojimo vieta. Ðiaurinë krantinë - vaizdas á Helsinkio archipelago salas. Pageidaujantiems iðkyla laivu á ðiaurës Gibraltaru vadinamà Suomenlinos tvirtovæ - tai unikalus fortifikacijos statinys, kuriame galima susipaþinti su XVIIIa. pastatais, fortø sistema, pirmuoju suomiø burlaiviu ... Marðalo Manerheimo prospektas su þymiais pastatais: Suomijos parlamento rûmai, Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. architekto Alvaro Alto sukurti „Finliandijos“ rûmai, Operos rûmai, unikali granitinëje uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia, originalus paminklas suomiø muzikos genijui - J.Sibelijui. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Ðvedijà. Kruizo metu galësite groþëtis nepaprastais Baltijos jûros vaizdais: Turku ir Alandø salø archipelagais, saulëlydþiu ir saulëtekiu jûroje. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

Stokholmà. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena - Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna ir baseinas, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio 3 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Iðvyka á vienà seniausiø laivo kajutëse. Ðvedijos miestø Sigtunà. Sigtuna miestas - muziejus, kurio 5 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po gatvës alsuoja senove, o Melareno eþero pakrantëje stovi senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, prisiðvartavusios senosios vikingø valtys. Paþintis su miesteliu: Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, Stora Gatan gatvë - iðlaikiusi savo senàjà architektûrà, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos maþiausia rotuðë Ðvedijoje, turgaus aikðtë, Ðv. Petro, Loros ir pastatas - “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Olafo baþnyèiø griuvësiai, senosios Sigtunos runos, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su pasakojanèios Ðvedijos istorijà. Iðvykimas ið Sigtunos. Kelionë katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. buvusià karaliðkàjà vasaros rezidencijà, ðiandien Karaliðkosios Iðvykimas ið Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á ðeimos namus - Drottningholmo rûmus - vadinamus „ðiaurës Lietuvà. Versaliu“. Paþintis su karaliðkàja vasaros rezidencija: pilis, teatras, Kinø paviljonas, baroko ir angliðkasis parkai. Laisvas Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1500 km. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

DIDYSIS BALTIJOS KRUIZAS

TALINAS - HELSINKIS - STOKHOLMAS - RYGA 1 DIENA. Ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á Talinà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, “Trumpoji koja”, Rotuðë, “bandeliø skersgatvis”, miesto amatininkø ir “juodagalviø” gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, “Storosios Margaritos” bokðtas. Laisvas laikas Talino senamiestyje. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Ryte kelionë keltu á Helsinká. Laisvas laikas seniausioje Helsinkio Kaupatori turgavietëje, kurioje galësite paragauti tradiciniø suomiðkø patiekalø ið laðiðos, upëtakio... Paþintis su baltuoju ðiaurës miestu - Helsinkiu: jachtø prieplauka, Senato aikðtë (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas imperatoriui Aleksandrui II, Rotuðë, prezidento rûmai), Esplanada - mëgstamiausia helsinkieèiø pasivaikðèiojimo vieta. Ðiaurinë krantinë - vaizdas á Helsinkio archipelago salas. Pageidaujantiems iðkyla laivu á ðiaurës Gibraltaru vadinamà Suomenlinos tvirtovæ - tai unikalus fortifikacijos statinys, kuriame galima susipaþinti su XVIIIa.

pastatais, fortø sistema, pirmuoju suomiø burlaiviu ... Marðalo Manerheimo prospektas su þymiais pastatais: Suomijos parlamento rûmai, Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. architekto Alvaro Altos sukurti „Finliandijos“ rûmai, Operos rûmai, unikali granitinëje uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia, originalus paminklas suomiø muzikos genijui - J.Sibelijui. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Ðvedijà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna ir baseinas, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Kruizo metu galësite groþëtis nepaprastais Baltijos jûros vaizdais: Turku ir Alandø salø archipelagais, saulëlydþiu ir saulëtekiu jûroje. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. 3 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena - Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna ir baseinas, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

!

ÁSPÛDINGA KELIONË KRUIZINIAIS LAIVAIS!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE!

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

KELIALAPIO KAINA PRIKLAUSO NUO KAJUTËS KATEGORIJOS

IÐVYKIMAS: 2011 04 14, 20, 28; 05 12, 26; 06 02, 09, 16, 23, 30; 07 06, 14, 21, 28; 08 04, 12, 18, 25; 09 08, 22; 10 06, 20, 27

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešbutyje su pusryèiais, •keltas Talinas - Helsinkis, •kruiziniai laivai Helsinkis/Turku - Stokholmas, Stokholmas - Ryga, •2 nakvynës kruiziniø laivø kajutëse, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 EURØ, 200 SEK (Švedijos kronø). PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

4 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas - “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

76


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

!

SAVAITGALIO KELIONË!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

KELIALAPIO KAINA PRIKLAUSO NUO KAJUTËS KATEGORIJOS

IÐVYKIMAS: 2011 04 01, 08, 15, 21, 29; 05 06, 13, 20, 27; 06 03, 10, 17, 24; 07 01, 04, 08, 15, 22, 29; 08 05, 13, 19, 26; 09 02, 09, 16, 23, 30; 10 07, 14, 21, 28 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •kruizinis laivas Ryga-Stokholmas-Ryga, •2 nakvynës kruizinio laivo kajutëse, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 200 SEK (Švedijos kronø), 20 LVL (Latvijos latø). PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

NAUJIENA! SAVAITGALIO KELIONË!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

KELIALAPIO KAINA PRIKLAUSO NUO KAJUTËS KATEGORIJOS

MAÞASIS BALTIJOS KRUIZAS KELIONË LAIVAIS RUNDALË - BAUSKË - STOKHOLMAS - RYGA 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á Rundalës rûmø ansamblá, vienà þymiausiø baroko stiliaus statiniø ðalyje, Latvijoje dar vadinamà maþuoju Versaliu. Tai buvusi Kurðo hercogo E.J.Birono vasaros rezidencija. Rûmus projektavo þymus to meto italø architektas F.B.Rastrelis. Jûsø akis dþiugins rûmai ir parkas, kurio forma primena penkiø spinduliø saulæ. Kelionë á Rygà. Pakeliui apþiûrime áspûdingà Bauskës pilá, pastatytà Mûðos ir Nemunëlio santakoje. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. 3 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Grupës pageidavimu lankomas Rygos zoologijos sodas. Maþieji keliautojai ypaè mëgsta groþëtis pelikanais, flamingais, didþiule papûgø kolekcija, beþdþionëmis, begemotais, tigrais, tapyrais, kupranugariais, þirafomis. Tropikø pasaulis Jus pakerës neregëtos iðvaizdos vabalais, drieþais, nykðtukiniais krokodilais, baliniais vëþliais, varanais, gyvatëmis, skorpionais... Vakare gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 800 km.

ROMANTIÐKAS KRUIZAS BALTIJOS JÛRA KELIONË LAIVAIS TALINAS - STOKHOLMAS - TARTU

IÐVYKIMAS: 2011 04 08, 21, 29; 05 06, 20; 06 03, 17, 24; 07 01, 08, 22; 08 05, 19; 09 02, 16, 30; 10 07, 21, 28

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •kruizinis laivas Talinas-Stokholmas-Talinas •2 nakvynës kruizinio laivo kajutëse, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 200 SEK (Švedijos kronø), 30 EUR (Eurø). PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

77

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Estijà. Atvykimas á Talinà. Apþvalginë ekskursija po Talino senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, “Trumpoji koja”, Rotuðë, “bandeliø skersgatvis”, miesto amatininkø ir “juodagalviø” gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, “Storosios Margaritos” bokðtas. Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse.

monarchai. Grupës pageidavimu aplankomas populiariausias Skandinavijoje “Vaza” muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, ið jûros dugno iðkeltas 17 amþiaus karaliðkas karo laivas (jûros dugne iðgulëjæs 333 metus). Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Talinà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. 3 DIENA. Atvykimas á Talinà. Kelionë per Estijà. Atvykimas á universitetiná miestà - Tartu. Paþintis su senamiesèiu: Rotuðës aikðtë, Ðv.Jono baþnyèia, akmenimis grástos gatvelës vedanèios prie daugybës muziejø ir þavingø maþø kavinukiø, Tomemegi kalva su „Toravere“ observatorija, Domo katedros griuvësiai ir Universiteto biblioteka, kurioje saugoma apie trys milijonai knygø, 45 inkunabulai (knygos, iðspausdintos iki 1501 metø), senø graviûrø kolekcija, “Velniø” ir “Angelø” tiltai, Tartu universiteto (statyto 1799m) pastatø kompleksas, paminklas Tartu universiteto ákûrëjui ðvedø karaliui Gustavui II Adolfui, Ðv.Jono baþnyèia ir jos apþvalgos aikðtelës (senamiesèio panorama nuo baþnyèios varpinës aikðtelës), Ðv.Antano gildija puoselëjanti istoriniø Hanzos laikø gildijos tradicijas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Tartu. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: TV bokðtas, nuo kurio apþvalgos aikðtelës atsiveria nuostabus vaizdas á Stokholmà. Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena - Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas - Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ATRASK VIKINGØ SALA – GOTLANDÀ

!

NAUJIENA!

RUNDALË - GOTLANDO SALA: VISBIS - LUMELUNDOS URVAS - FARO SALA - BUNGE - LABRO GOTHEM - DALHEM - ROMA - GNISVARDAS - TROJEBORGAS - STOKHOLMAS - RYGA 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà. Atvykimas á Rundalës rûmø ansamblá, vienà þymiausiø baroko stiliaus statiniø ðalyje, Latvijoje dar vadinamà maþuoju Versaliu. Tai buvusi Kurðo hercogo E.J.Birono vasaros rezidencija. Rûmus projektavo þymus to meto italø architektas F.B.Rastrelis. Jûsø akis dþiugins rûmai ir parkas, kurio forma primena penkiø spinduliø saulæ. Kelionë á Rygà. Vakare iðplaukimas komfortiðku kruiziniu laivu á Stokholmà. Ávairios pramogos laive: diskotekos, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. .

2 DIENA. Atvykimas á Stokholmà. Kelionë á Nynashamnà. Atvykimas á Nynashamno uostà. Plaukimas greituoju keltu á Gotlando salà. Gotlandas - Baltijos jûros sala, garsi savo istorija ir gamta. Pasaulyje maþa tokiø nedideliø vietø, kurios turëtø toká ávairø gamtovaizdá: tankûs miðkai ir kalvoti laukai, staèios uolos ir smëlëti paplûdimiai. Kartu tai sala, kuri gali didþiuotis gausybe istoriniø paminklø. Atvykimas á Gotlando sostinæ, vienintelá salos miestà - Visbá. Paþintis su Visbiu, vadinamu „Baltijos jûros brangakmeniu“. Visbio istorinis centras átrauktas á UNESCO Pasaulio paveldo sàraðà, jo puoðmena - XIIIa. smiltainio siena, juosianti visà miestà 3,5 km ilgio þiedu ir turinti daugiau kaip 50 bokðtø; senamiesèio ðirdyje ásikûrusi Didþioji aikðtë su ðv.Katerinos baþnyèios griuvësiais bei miesto architektûroje dominuojanèia ðv.Marijos katedra. Visbis iðvagotas daugybës siauruèiø gatveliø, kuriose jaukiai prisiglaudæ nedidukai vienas uþ kità graþesni nameliai. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. .

3 DIENA. Paþintis su Gotlando sala. Kelionë ðiaurine salos pakrante, kuri garsëja karstiniø urvø sistema. Sezono metu lankome didþiausià saloje - Lumelundos karstiná urvà, kurio ilgis apie 4 km. Kelionë urvo labirintais, paþintis su kalkakmenio dariniais - stalaktitais ir stalagmitais, poþemio upeliu. Kelionæ tæsiame salos pakrante, kur iðsibarstæ þymieji ávairiø formø akmeniniai „pirðtai“ - raukai. Atvykimas prie Faro sàsiaurio, kur keltu persikeliama á maþàjà Faro - Aviø salà, kurioje dalá savo gyvenimo praleido garsusis ðvedø kino reþisierius Ingmaras Bergmanas. Kelionë salos pakrante, besigroþint salos gamtovaizdþiui bûdingais raukais. Raukai - tai ið kalkakmenio susiformavæ stulpai, stûksantys jûros pakrantëje. Jie yra kupini magijos, nepavaldûs laiko tëkmei, þadinantys vaizduotæ. Èia jie stovi jau milijonus metø. Gráþimas á Gotlando salà. Paþintis su liaudies buities muziejumi Bunge, kur eksponuojami valstieèiø namai. Kelionæ tæsiame ðiaurës rytø salos pakrante. Gotlando saloje yra apie 90 romaninio bei ankstyvosios gotikos stiliaus baþnyèiø, kuriø keletas laikomos nuostabiausiomis Ðiaurës Europoje. Apþiûrime Labro Baltajà baþnyèià, kurios interjere iðlikusi senoji sienø tapyba, bei baþnyèios ðventoriuje esanèias vikingø laikø stelas - paminklinius akmenis; vienà pirmøjø gotikiniø baþnyèiø ðiaurës Europoje - Gothem; bei vienà didþiausiø salos baþnyèiø - Dalhem, kurios interjeras buvo atkurtas 19a. pabaigoje, o pati baþnyèia statyta XIII a.

Keliaujame á salos centrinæ dalá, kurioje susipaþástame su Romos gyvenviete ir joje esanèio cistersø vienuolyno griuvësiais. Griuvësiai paversti teatru po atviru dangumi. Nerasi bukleto apie Gotlandà, kuriame nebûtø raðoma apie èia vaidinamà „Romeo ir Dþiuljetà“. Gretimais ásikûrusi stiklapûèio dirbtuvë, dailës galerija, suvenyrø krautuvëlë. Vakare gráþimas á Visbá. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. .

4 DIENA. Tæsiame paþintá su sala. Gotlando sala sëte nusëta laivinëmis kapavietëmis, iðlikusiomis ið vikingø laikø. Kai kurie kapai milþiniðki. Kelionë á Gnisvardà, kur apþiûrime didþiausià Gotlande laivinæ kapavietæ (43 m ilgio ir 7 m ploèio.) Kapavietës, didelës ar maþos, yra vienos áspûdingiausiø senovës þmoniø kûriniø - tai vëliø laivai, viltingai plukdantys brangø kroviná. Iðvykimas á didþiausià akmenø labirintà Trojeborge („Trojos pilis“). Ðis labirintas susietas su mirusiøjø kultu. Jis simbolizuoja mirusiøjø kelionæ á poþemio karalystæ. Gráþimas á Visbá. Visbio istorijos muziejaus lankymas. Po pietø iðvykimas ið Gotlando. Plaukimas greituoju keltu á Nynashamnà. Iðvykimas ið Nynashamno. Kelionë link Stokholmo. Nakvynë vieðbutyje. .

5 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Ðvedijos sostinæ Stokholmà, dël daugybës kanalø daþnai vadinamà “Ðiaurës Venecija” arba „Vandenø karaliene“: Rotuðë, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatø banketai, Rotuðës bokðtas. Sergels Torg - ðiuolaikiniø pastatø rajonas, kurio puoðmena Kultûros namai; elegantiðkoji Karalienës gatvë; Ðv.Dvasios salelë su Ðvedijos parlamento rûmais; Gamla Stanas Stokholmo senamiestis, iðraiþytas siauromis, paslaptingomis gatvelëmis su nedidelëmis aikðtëmis, kurias supa daugybë kavinukiø, restoranø, galerijø ir suvenyrø parduotuviø. Karaliø rûmai - Stokholmo simbolis - visais laikais buvæ atviri visuomenei, Didþioji katedra - vieta, kur buvo karûnuojami ðalies valdovai, Riteriø baþnyèia - viena ið geriausiai Ðiaurës Europoje iðlikusiø pranciðkonø baþnyèiø, kurioje nuo XIIIa. laidojami ðalies monarchai. Laisvas laikas. Vakare iðplaukimas ið Stokholmo á Rygà komfortiðku kruiziniu laivu. Ávairios pramogos laive: diskotekos, sauna ir baseinas, vaikø þaidimø kambariai, neapmokestintø prekiø parduotuvës, naktiniai klubai, restoranai, barai, kazino. Nakvynë kruizinio laivo kajutëse. .

6 DIENA. Atvykimas á Rygà. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas - “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Rygos. Kelionë per Latvijà. Vakare gráþimas á Lietuvà.

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 1299 Lt B - 1399 Lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 399 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 16(A); 05 10(A), 24(A); 06 07(A), 21(B); 07 05(B), 19(B); 08 02(B), 15(B), 23(B) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •keltas Ryga – Stokholmas – Ryga, •2 nakvynës kruizinio laivo keturvietëse kajutëse, •keltas Nynashamnas – Visbis – Nynashamnas, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~5 LVL, 400 SEK.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1200 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

78


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

BALTØJØ NAKTØ MIESTAS SANKT PETERBURGAS

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA

A - 749 Lt B - 849 Lt

5d. 4n. A – 849 Lt; B – 949 Lt + konsulinis mokestis Rusijos vizai gauti PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 300 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 04 13(A), 27(A); 05 11(A), 25(A); 06 08(B), 15(B), 22(B), 29(B); 07 06(B), 13(B), 20(B), 27(B); 08 11(B), 25(A); 09 07(A); 10 26(A) Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •3 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •konsulinis mokestis Rusijos vizai gauti, •registracijos mokestis mokamas papildomai atvykus á Sankt Peterburgà (apie 30 Lt), •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 50 - 100 EURØ.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

79

SANKT PETERBURGAS - PUŠKINAS - PETERHOFAS 1 DIENA. Iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà, Estijà. 3 mln. eksponatø nuo seniausiø laikø iki mûsø dienø. Laisvas Nakvynë vieðbutyje. laikas, kurio metu grupës pageidavimu keistenybiø muziejaus Kunstkameros arba vaðkiniø figûrø muziejaus lankymas. 2 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Sankt Peterburgà Iðvykimas ið Sankt Peterburgo. Kelionë per Rusijà. Naktis autobusu: Nevskio prospektas, Þiemos rûmai ir rûmø aikðtë, autobuse. kurioje stovi aukðèiausia pasaulyje Aleksandro kolona, Admiralitetas, Dekabristø aikðtë, kurià puoðia nuostabus 5 DIENA. Kelionë per Estijà, Latvijà. Gráþimas á Lietuvà. paminklas “Varinis raitelis” Sankt Peterburgo ákûrëjui Petrui IKelionës metu nuvaþiuojama ~ 2200 km. ajam. Vienas didþiausiø pasaulio soborø - Isakijaus soboras nustebins puikiomis freskomis, mozaikomis, vitraþais, o nuo PASTABA: pageidaujantiems vietoj 3 dienos ekskursijos, organi43 m aukðèio kolonados galësite gërëtis Sankt Peterburgo zuojamas kruizas laivu á Vallamo salos vienuolyno kompleksà. panorama. Laisvas laikas. Grupës pageidavimu plaukimas laivu Info: www.gruda.lt Nevos upe ir Peterburgo kanalais. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Ekskursijos po Sankt Peterburgà tæsinys: Vasiljevo sala ir jos architektûrinis ansamblis, Nevos krantinë su didþiaisiais Egipto sfinksais, Aurora, Petropavlovsko tvirtovë ir jos architektûrinis ansamblis: Ðv.Petro ir Povilo soboras, kur palaidoti visi Rusijos carai pradedant Petru Didþiuoju, kalëjimas. Po pietø lankome Jekaterinos rûmus Puðkine. Tai áspûdingi XVIIIa. baroko stiliaus rûmai, kuriuose yra restauruotas garsusis, legendomis apipintas “Gintaro kambarys”. Laisvas laikas. Gráþimas á Peterburgà. Pagal galimybæ tiltø pakëlimo per Nevos upæ stebëjimas. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Ið ryto iðvyka á rusø Versalá - Peterhofà - carø vasaros rezidencijà. Tai nuostabus XVIIIa. architektûros ansamblis ir parkas ant Suomiø álankos kranto, garsus savo rûmais, fontanø alëja ir kaskadø terasa. Petro I-ojo namelis. Po pietø gráþimas á Sankt Peterburgà laivu Suomiø álanka (esant galimybei). Ekskursija á Ermitaþà (Þiemos rûmus) - vienà didþiausiø muziejø pasaulyje. Þiemos rûmai - Rusijos carø rezidencija, áspûdingas XVIIIa. baroko stiliaus pastatas (architektas B.Rastrelis; pagal jo projektà pastatyti Rundalës ir Jelgavos rûmai Latvijoje). Ermitaþo kolekcijoje yra daugiau kaip

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

ARTIMOJE, BET KITOKIOJE ESTIJOJE TARTU - NARVA - KOHTLA JERVË - ONTIKA - TALINAS - PALDISKI 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lietuvà, Latvijà, Estijà. Atvykimas á Estijos kultûros ir mokslo sostinæ Tartu. Paþintis su senamiesèiu: Rotuðës aikðtë, Ðv.Jono baþnyèia, akmenimis grástos gatvelës vedanèios prie daugybës muziejø ir þavingø maþø kavinukiø, Tomemegi kalva su „Toravere“ observatorija, Domo katedros griuvësiai ir Universiteto biblioteka, kurioje saugoma apie trys milijonai knygø, 45 inkunabulai (knygos, iðspausdintos iki 1501 metø), senø graviûrø kolekcija. “Velniø” ir “Angelø” tiltai, Tartu universiteto (statyto 1799m), pastatø kompleksas, paminklas Tartu universiteto ákûrëjui ðvedø karaliui Gustavui II Adolfui, Ðv.Jono baþnyèia ir jos apþvalgos aikðtelës (senamiesèio panorama nuo baþnyèios varpinës aikðtelës), Ðv.Antano gildija puoselëjanti istoriniø Hanzos laikø gildijos tradicijas. Iðvykimas ið Tartu. Vëlai vakare atvykimas á Estijos pasienio miestà Narvà. Nakvynë vieðbutyje.

skardþiais iðkylanèiais iki 56 metrø aukðèio, nuo kuriø atsiveria nepakartojamas vaizdas á jûros platybes. Atvykimas prie aukðèiausio Estijos krioklio - Valaste, kur vanduo krenta ið maþdaug 30,5 m aukðèio. Pasigroþëti krioklio galybe galima nusileidus pësèiomis taku, kabanèiu virð prarajos. Kelionë link plaèiausio Estijoje krioklio - Jagala, kuris daþnai vadinamas Baltijos Niagara. Ðniokðèianti milþiniðka vandens masë krinta ið 8m aukðèio ir daro áspûdá savo didingumu. Atvykimas á Talinà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Talino. Kelionë link Paldiski. Pakeliui trumpas sustojimas prie áspûdingø Keila Joa kriokliø ir Meilës tilto. Atvykimas á Paldiski, iðsiskiriantá ið kitø Estijos miestø unikaliu gamtovaizdþiu. Èia Estijos pakrantë staèiu ðlaitu krinta á Suomijos álankos vandenis. Nepakartojamas vaizdas á neaprëpiamos Baltijos jûros vandenis ir Estijos salas. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Paþintis su Narva. Apþvalginë ekskursija po senamiestá: miesto Rotuðë, Narvos upë, dalinanti miestà á dvi dalis, bizantiðko stiliaus rusø ortodoksø katedra, „Kreenholm“ manufaktûra, Hermano tvirtovë - buvusi sunkiausiai prieðui prieinama tvirtovë Estijoje, nuo Hermano bokðto atsiverianti nuostabi panorama á Narvos upæ, Ivangorodo tvirtovæ ir Baltijos jûrà; ginybiniai átvirtinimai - bastionai. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Narvos. Kelionë á Kohtla Jervæ. Ekskursija á ðachtas, kuriose buvo kasamas degusis skalûnas, viena ið svarbiausiø Estijos naudingøjø iðkasenø. Paþintis su ðachtininkø darbu po þeme. Iðvykimas ið Kohtla Jervës. Kelionë Baltijos jûros pakrante besigroþint Estijos gamtos stebuklu - Ontikos glintu, jûros Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km.

!

SAVAITGALIO KELIONË!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

nuo 349 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 90 Lt

IÐVYKIMAS: savaitgaliais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 EUR. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

ESTIJOS SALØ GROÞIS IR SENASIS TALINAS !

SAVAITGALIO KELIONË!

VISOS NAKVYNËS VIE? BUÈIUOSE! KELIONËS KAINA

nuo 399 Lt

PRIEMOKA U? VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 90 Lt

SAREMA - HIUMOS SALA - HAPSALU - TALINAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Lietuvà, Latvijà. Atvykimas á Virtsu uostà. Plaukimas keltu á Muhu salà. Ekskursija po Muhu ir Saremos salas. Muhu sala: pasivaikðèiojimas “Juigu” skardþiu. Nuostabus salos peizaþas: akmenø luitai, pelkës ir kadagynai. Muhu cerkvë (XIIIa.), Koguvos etnografinis kaimas, kuriame apþiûrimos vietos gyventojø sodybos ir raðytojo J.Smulo gimtoji sodyba ir muziejus, seniausias salose Emu vëjo malûnas. Vaike - Vain sàsiauriu, kuris skiria Muhu salà nuo Saremos salos, patenkama á Saremos salà - didþiausià Estijos archipelago salà. Kelionë á Saremos sostinæ Kuresarës miestelá, pakeliui aplankant tipiðkà salø kaimelá Viki, Angla vëjo malûnø kompleksà, vienintelá Europoje geriausiai prieinamà Kalio meteoritiná kraterá - eþerà. Ekskursija po Kuresarës miestelá: Saremos vyskupø pilis tvirtovë, miesto parkas, Rotuðë, “vaþnia” (saugykla - archyvas). Laisvas laikas Kuresarëje. Grupës pageidavimu išvyka prie áspûdingo aukšèiausio Vakarø Estijoje Panga skardþio (21,6m). Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

puðynais. Pasivaikðèiojimas akmenø labirintu; paminklas nuskendusiam „Estonia“ keltui. Kasari pusiasalis su unikalaus groþio gamtos kampeliu - Saretirp iðkyðuliu. Kelionë keltu á Hapsalu miestelá. Paþintis su kurortu dël savo labai ðvelnaus klimato vadinamu „Estijos rivjera“. Geleþinkelio stotis su ilgiausiu Europoje dengtu peronu, vienas áspûdingiausiø miesto istorijos paminklø - viduramþiø vyskupø pilis, apipinta legendomis apie „Baltàjà damà“, miesto katedra. Iðvykimas á Talinà. Nakvynë vieðbutyje.

3 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodas, tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „Juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. Kelionë per Estijà, 2 DIENA. Kelionë keltu á Hiumos salà - „gigantø þemæ“, antrà Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà. pagal dydá Estijos archipelago salà. Paþintis su sala: salos simbolis - Kopu ðvyturys. Nuo jo atsiveria vaizdas á jûrà ir gigantø Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1600 km. þemæ. Kelionë po salà, gërintis nuostabiais peizaþais, kopomis, Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: savaitgaliais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •2 nakvynës vieðbutyje su pusryèiais, •keltø bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 EUR. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

80


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

LATVIJOS PILYS - TARTU - TALINAS CËSIO PILIS - AIRAŠIØ "EÞERO PILIS" - TURAIDOS PILIS - TARTU - TALINAS

!

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: savaitgaliais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 15 LVL, ~ 30 EUR. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

nuo 299 Lt

IÐVYKIMAS: savaitgaliais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešutyje su pusryèiais, •kelto bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 30 EUR.

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

senø graviûrø kolekcija. “Velniø” ir “Angelø” tiltai, Tartu universiteto (statyto 1799m), pastatø kompleksas, paminklas Tartu universiteto ákûrëjui ðvedø karaliui Gustavui II Adolfui, Ðv.Jono baþnyèia ir jos apþvalgos aikðtelës (senamiesèio panorama nuo baþnyèios varpinës aikðtelës), Ðv.Antano gildija puoselëjanti istoriniø Hanzos laikø gildijos tradicijas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paplaukioti krovininiu „Jomnu“ laivu (sezono metu) Emajogi upe. Aplankyti þaislø muziejø - kuriame nukeliausite atgal á vaikystës prisiminimus arba Estijos aviacijos muziejø, kur jûsø mintys ágis sparnus. Grupës pageidavimu 4D kinoteatro lankymas. Mokslo ir technikos muziejaus lankymas. Èia ir vaikai, ir suaugusieji gali susipaþinti su ávairiais fizikos ir mechanikos dësniais, atspëti bei patys patikrinti kaip jie veikia. Vakare iðvykimas á Talinà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, Ðv.Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Laisvas laikas. Iðvykimas ið Talino. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Paþintis su Tartu senamiesèiu: Rotuðës aikðtë, Ðv.Jono baþnyèia, akmenimis grástos gatvelës vedanèios prie daugybës muziejø ir þavingø maþø kavinukiø, Tomemegi kalva su „Toravere“ observatorija, Domo katedros griuvësiai ir Universiteto biblioteka, kurioje saugoma apie trys milijonai Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1800 km. knygø, 45 inkunabulai (knygos, iðspausdintos iki 1501 metø),

PASLAPTINGOJI SAREMA IR SENASIS TALINAS SAREMOS IR MUHU SALOS - TALINAS - PALDISKI 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë per Latvijà vaizdinga Baltijos jûros pakrante vadinama “Saulëtu krantu”. Kelionë á Virtsu uostà. Plaukimas keltu á Muhu salà. Ekskursija po Muhu ir Saremos salas. Muhu sala: pasivaikðèiojimas “Juigu” skardþiu. Nuostabus salos peizaþas: akmenø luitai, pelkës ir kadagynai. Muhu cerkvë (XIIIa.), Koguvos etnografinis kaimas, kuriame apþiûrimos vietos gyventojø sodybos ir raðytojo J.Smulo gimtoji sodyba ir muziejus, seniausias salose Emu vëjo malûnas. Vaike - Vain sàsiauriu, kuris skiria Muhu salà nuo Saremos salos, patenkama á Saremos salà - didþiausià Estijos archipelago salà. Kelionë á Saremos sostinæ Kuresarës miestelá, pakeliui aplankant tipiðkà salø kaimelá Viki, Angla vëjo malûnø kompleksà, vienintelá Europoje geriausiai prieinamà Kalio meteoritiná kraterá - eþerà. Ekskursija po Kuresarës miestelá: Saremos vyskupø pilis - tvirtovë, miesto parkas, Rotuðë, “vaþnia” (saugykla - archyvas). Laisvas laikas Kuresarëje. Iðvykimas ið salø. Nakvynë vieðbutyje.

centras, Ðv. Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei paþintis su tropiniø kraðtø augalais botanikos sodo ðiltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Apþvalginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Aleksandro Nevskio soboras, Domo katedra, apþvalgos aikðtelës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotuðë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „Juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës baþnyèios, „Storosios Margaritos“ bokðtas. Talino poþemiø lankymas. Laisvas laikas. Išvykimas iš Talino. Kelionë link Paldiski. Pakeliui trumpas sustojimas prie áspûdingø Keilos kriokliø ir Meilës tilto. Atvykimas á Paldiski, išsiskiriantá iš kitø Estijos miestø unikaliu gamtovaizdþiu. Èia Estijos pakrantë staèiu šlaitu krinta á Suomiø álankos vandenis. Nepakartojamas vaizdas á Suomijos álankos neaprëpiamas platybes. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Apþvalginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1500 km. Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo

DVI BALTIJOS SOSTINËS SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

nuo 299 Lt

IÐVYKIMAS: savaigaliais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë vieðbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 5 LVL, ~ 30 EUR.

81

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë á “Latvijos Ðveicarija” vadinamà Gaujos nacionaliná parkà, besidriekiantá abipus Gaujos upës, garsëjanèios sraunia vaga, vaizdingais vingiais, plaèiais kloniais, aukðtais skardþiais, apaugusiais þaliais puðynais, sauganèiais paslaptingas olas ir garsias senovës pilis. Kelionë Vidzemës kalvomis á Cësá. Akmeninë Cësio pilis yra vienas geriausiai iðsilaikiusiø Baltijos ðalyse Kalavijuoèiø ordino istoriniø-architektûriniø paminklø. Pasikëlimas á Cësio pilies bokðtà, nuo kurio matyti miðkai, banguojantys kalvomis iki horizonto. Teatralizuota ekskursija po pilies menes. Kelionë á vienà ið keisèiausiø Latvijos ir visos Ðiaurës Europos istorijos paminklø - Airaðiø „Eþero pilá“, pastatø kompleksà virð eþero. Èia galësite apþiûrëti ant poliø suræstus pastatus, ásijausti á protëviø gyvenimo bûdà ir pabandyti áspëti, kas juos vertë statytis namus virð vandens. Gaujos nacionalinio parko pasididþiavimas - didinga Turaidos pilis, statyta dar XIII a. Nuo jos bokðtø atsiveria Gaujos ir jos apylinkiø panorama. Viename skardyje yra legendomis apipinta “Gutmanio ola”. Pasakojama, kad netoli tos olos dar XVII a. pradþioje buvo nuþudyta nepaprasto groþio mergina Maja, kitaip dar Turaidos Roþe vadinta. Iðvykimas ið Turaidos. Kelionë á Estijà. Atvykimas á Estijos kultûros ir mokslo sostinæ Tartu. Nakvynë vieðbutyje.

RYGA - TALINAS - PALDISKI

1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë á Rygà. Apþvalginë ekskursija po Rygos senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena su parako bokðtu bei Ðvedø vartais, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia (grupës pageidavimu ir esant galimybei pasikëlimas á Ðv.Petro baþnyèios bokðtà, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas á Rygos senamiestá), Rygos Opera, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø labirintai. Laisvas laikas. Grupës pageidavimu lankomas Rygos zoologijos sodas. Maþieji keliautojai ypaè mëgsta groþëtis pelikanais, flamingais, didþiule papûgø kolekcija, beþdþionëmis, begemotais, tigrais, tapyrais, kupranugariais, þirafomis. Tropikø pasaulis Jus pakerës neregëtos iðvaizdos vabalais, drieþais, nykðtukiniais krokodilais, baliniais vëþliais, varanais, gyvatëmis, skorpionais... Ekskursija á maðinø muziejø, kuris turi unikalià XXa. pirmos pusës automobiliø kolekcijà. Èia puikuojasi ávairiø áþymiø þmoniø automobiliai (L.Breþnevo, M.Gorkio, V.Èerèilio ir kt.), lenktyniniai automobiliai, bemotorës transporto priemonës. Muziejuje taip pat galima pamatyti ir Latvijoje gamintus “REAF 50” markës automobilius. Kelionë per

Latvijà vaizdinga Baltijos jûros pakrante vadinama “Saulëtu krantu”. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Ap?valginë ekskursija po Talinà autobusu: Tompea, Kadriorgo parkas ir rûmai, Dainø slënis, Piritos buriavimo centras, ? v. Brigitos vienuolyno griuvësiai, Botanikos sodo „Palmiø namas“. Esant galimybei pa?intis su tropiniø kra?tø augalais botanikos sodo ?iltnamiuose. Tarptautinis jûrø uostas. Ap?valginës ekskursijos tæsinys pësèiomis po senamiestá: Tompea pilis, Domo katedra, ap?valgos aik?telës, nuo kuriø atsiveria vaizdas á Talino álankà ir senamiestá, „Trumpoji koja“, miesto rotu?ë, „bandeliø“ skersgatvis, miesto amatininkø ir „Juodagalviø“ gildijos pastatai, Nigulistës ir Olevistës ba?nyèios, „Storosios Margaritos“ bok?tas. Laisvas laikas. I?vykimas i? Talino. Kelionë link Paldiski. Pakeliui trumpas sustojimas prie áspûdingø Keilos kriokliø ir Meilës tilto. Atvykimas á Paldiski, i?siskiriantá i? kitø Estijos miestø unikaliu gamtovaizd?iu. Èia Estijos pakrantë staèiu ?laitu krinta á Suomiø álankos vandenis. Nepakartojamas vaizdas á Suomijos álankos neaprëpiamus vandenis. Kelionë per Estijà, Latvijà. Naktá grá?imas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1200 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


LEGENDINËS LATVIJOS PILYS IR RÛMAI BAUSKËS PILIS - RUNDALËS RÛMAI - JELGAVOS RÛMAI - RYGA -

KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

TURAIDOS PILIS - CËSIO PILIS - AIRAŠIØ PILIS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Atvykimas á Bauskës miestelá. Paþintis su Livonijos ordino pilimi. Storos akmens sienos, gynybinës angos ir aukðti bokðtai - viskas atrodo masyvu, didinga, grësminga! Pakilæ á restauruotà kuorà, gërimës vaizdinga apylinkiø panorama. Tæsiame kelionæ po Latvijà. Atvykimas á Rundalës rûmø ansamblá, vienà þymiausiø baroko stiliaus statiniø ðalyje, Latvijoje dar vadinamà maþuoju Versaliu. Tai buvusi Kurðo hercogo Ernesto J.Birono vasaros rezidencija. Rûmus projektavo þymus to meto italø architektas F.B.Rastrelis. Jûsø akis dþiugins rûmai ir parkas, kurio forma primena penkiø spinduliø saulæ. Iðvykimas á Jelgavà. Ekskursija po Jelgavos rûmø poþemius, kuriø kriptose ilsisi Kurðo hercogai, jø þmonos, sûnûs ir marèios. Taip pat èia galima pamatyti ir paskutinio Livonijos ordino magistro Gothardo Ketlerio sarkofagà. Kelionë á Rygà. Apþvalginë ekskursija po Rygos senamiestá: Rygos pilis ir gynybinë siena su parako bokðtu bei Ðvedø vartais, “Trijø broliø” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotuðës aikðtë, kurioje atstatytas graþiausias ir puoðniausias prieðkario Rygos pastatas “Juodagalviø” gildijos namai, Ðv.Petro baþnyèia (grupës pageidavimu ir esant galimybei pasikëlimas á Ðv.Petro baþnyèios bokðtà, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas á Rygos senamiestá), Rygos Opera, Laisvës paminklas, didþioji ir maþoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesèio gatveliø

labirintai. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Kelionë á “Latvijos Ðveicarija” vadinamà Gaujos nacionaliná parkà, besidriekiantá abipus Gaujos upës, garsëjanèios sraunia vaga, vaizdingais vingiais, plaèiais kloniais, aukðtais skardþiais, apaugusiais þaliais puðynais, sauganèiais paslaptingas olas ir garsias senovës pilis. Gaujos nacionalinio parko pasididþiavimas - didinga Turaidos pilis, statyta dar XIII a. Nuo jos bokðtø atsiveria Gaujos ir jos apylinkiø panorama. Viename skardyje yra legendomis apipinta “Gutmanio ola”. Pasakojama, kad netoli tos olos dar XVII a. pradþioje buvo nuþudyta nepaprasto groþio mergina Maja, kitaip dar Turaidos Roþe vadinta. Akmeninë Cësio pilis yra vienas geriausiai iðsilaikiusiø Baltijos ðalyse Kalavijuoèiø ordino istoriniø-architektûriniø paminklø. Pasikëlimas á Cësio pilies bokðtà, nuo kurio matyti miðkai, banguojantys kalvomis iki horizonto. Teatralizuota ekskursija po pilies menes. Kelionë á vienà ið keisèiausiø Latvijos ir visos Ðiaurës Europos istorijos paminklø - Airaðiø „Eþero pilá“, pastatø kompleksà virð eþero. Èia galësite apþiûrëti ant poliø suræstus pastatus, ásijausti á protëviø gyvenimo bûdà ir pabandyti áspëti, kas juos vertë statytis namus virð vandens. Iðvykimas á Lietuvà. Gráþimas vëlai vakare.

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

nuo 249 Lt

IÐVYKIMAS: šeštadieniais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 LVL. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 900 km.

LATVIJOS VENECIJA KOLKOS IŠKYŠULYS - JAUNMOKU PILIS - VENTSPILIS - KULDIGA - ABAVOS REGIONINIS PARKAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë link Rygos álankos, Kolkos iðkyðulio, unikalaus gamtos kampelio. Pasivaikðèiojimas Kolkos iðkyðulio gamtos taku, besigroþint savitu pajûrio kopø gamtovaizdþiu su ðakotomis, keliø ðimtmeèiø senumo smëlio uþpustytomis puðimis. Iðvykimas ið Kolkos kyðulio. Esant galimybei trumpas sustojimas prie Jaunmoku pilies - puikaus XIXa. architektûros statinio. Iðvykimas á Ventspilá. Ekskursija po miestà. Ventspilis harmoningai suderina senamiesèio þavesá ir industriná miesto vaizdà. Grástos gatvës ir pësèiøjø takeliai, jachtø uostas, puikus Þydrosios vëliavos paplûdimys, ekskursijø laivelis „Hercogas Jokûbas“, miesto pasididþiavimas - Livonijos ordino laikø pilis, garsi vienintele Baltijos ðalyse skaitmenine ekspozicija „Gyvoji istorija“, „Gëliø laikrodis“, fontanai „Saulës laiveliai“ ir „Laivø statytojas“, vandens atrakcionø parkas, „vaikø miestelis“, inkarø takas… Pasivaikðèiojimas pietine jûros molo promenada. Esant galimybei maudynës Baltijos jûroje. Nakvynë vieðbutyje.

Miestelio panorama nuo Ðv.Kotrynos bokðto, ilgiausias plytinis tiltas Europoje. Kurþemës pasididþiavimas - Ventos krioklys plaèiausias Europoje (240 m). Ðis gamtos stebuklas apipintas legendomis ir istoriniais ávykiais. Pasakojama, kad „kunigaikðèiai èia laðiðas gaudydavo tiesiog ore“. Èia yra ir aukðèiausias Latvijoje Alekðupelio krioklys (4,5m). Kelionë á poþemio karalystæ - Rieþupës smëlio urvus, kurie vilioja nuotykiø iðtroðkusius turistus. Èia galima paklaidþioti 2,5 km ilgio labirintais nusileidþiant iki 8m po þeme (skaidrus baltas smëlis, mëlynasis, raudonasis molis apðviestas þvakiø ir … neásivaizduojama tyla buvusiose kasyklose). Po áspûdingo pasivaikðèiojimo urvuose latviðkais serpantinais vykstame á Abavos regioniná parkà - „Kurþemës Ðveicarijà“. Ekskursija á sveiko gyvenimo bûdo ir prieskoniniø augalø pasaulá Maros Bergmanës biologiniame ûkyje „Upmali“. Arbatos degustacija nepaprastuose Arbatos soduose. Iðvykimas á Sabilæ, nuo Livonijos ordino laikø iðlikusio ðiauriausio pasaulyje vynuogyno apþiûrëjimas. Esant galimybei ir grupës pageidavimu smagus pasivaþinëjimas vasaros bobslëjaus trasa - tai daug adrenalino 2 DIENA. Kelionë á Kuldigà - miestà, iðlaikiusá viduramþiø dvasià þadanti pramoga. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà. bei architektûrà ir vadinamà „Latviðkàja Venecija“. Maþyèiai tilteliai, vanduo ir apsamanojæ namai primena Venecijà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1200 km. .

KURÞEMËS KELIAIS

KEMERIØ NAC.PARKAS - KINO MIESTELIS „CINEVILLA“ ABAVOS REGIONINIS PARKAS - KULDIGA - LIEPOJA - PAPËS EÞERAS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos. Kelionë link Rygos álankos. Atvykimas á Kemeriø Nacionaliná parkà. Pasivaikðèiojimas parko takais: per tikrus akivarus, nuklotus samanomis ir pelkiø augalais. Sieros tvenkinio takas, kuriuo eidami galësite stebëti kaip kunkuliuoja sieringo vandens ðaltiniai, ið kuriø susiformuoja tvenkiniai. Iðvykimas link Tukumo. Paþintis su kino miesteliu „Cinevilla“, vadinamu Latvijos Holivudu. Kino miestelyje galima pajusti praëjusio ðimtmeèio miesteliø dvasià. Áspûdingos gatvës ir namø fasadai iðlikæ po èia kurto filmo „Rygos sargai“. Pasivaikðèiojæ po Latvijos holivudà vykstame á Abavos regioniná parkà. Vaizdingas poetø ir raðytojø apdainuotas Abavos slënis yra vienas iðraiðkingiausiø Latvijoje, kurá J.Rainis pavadino „Kurþemës Ðveicarija“. Abavos upë turtinga savo giliomis raguvomis ir atðlaitëmis, smiltainio atodangomis, olomis ir kriokliais. Atvykimas á Sabilæ, garsëjanèià Vyno kalnu vynuogienojais apaugusia kalva, kuri pateko á Gineso rekordø knygà, kaip toliausias ðiaurëje esantis vynuogynas pasaulyje. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

!

m). Ðis gamtos stebuklas apipintas legendomis ir istoriniais ávykiais. Pasakojama, kad „kunigaikðèiai èia laðiðas gaudydavo tiesiog ore“. Èia yra ir aukðèiausias Latvijoje Alekðupelio krioklys (4,5m). Kelionë á poþemio karalystæ - Rieþupës smëlio urvus, kurie vilioja nuotykiø iðtroðkusius turistus. Èia galima paklaidþioti 2,5 km ilgio labirintais nusileidþiant iki 8 m po þeme (skaidrus baltas smëlis, mëlynasis, raudonasis molis apðviestas þvakiø ir… neásivaizduojama tyla buvusiose kasyklose). Po áspûdingo pasivaikðèiojimo urvuose latviðkais serpantinais vykstame á Liepojà. Atvykimas á Liepojà - vëjo, vandens ir gintaro miestà, kurá juosia fortai. Paþintis su miestu: Petro I-jo namelis - seniausias Liepojos namas, uosto krantinë, senamiesèio promenada. Ekskursija Karo uosto teritorijoje buvusiame Sovietø Sàjungos povandeniniø laivø uoste ir miestelyje. Áspûdingas istorinës realybës spektaklis dalyvaujant þiûrovams. Jo tikslas - leisti kiekvienam dalyviui pasijusti kaliniu. Tai vienintelis turistams prieinamas buvæs karo kalëjimas Europoje. Tai kalëjimas, kuris pradëjo veikti daugiau kaip prieð 100 metø; tai kalëjimas ið kurio niekas nëra pabëgæs... Iðvykimas ið Liepojos. Kelionë prie Papës eþero - unikalaus gamtos kampelio, kur pievose ganosi laukiniai arkliai, tauro karvës ir stumbrai. Paþintis su Papës eþero gyvûnijos ir augalijos pasauliu. Esant galimybei maudynës Baltijos jûroje. Vëlai vakare gráþimas á Lietuvà.

2 DIENA. Kelionæ tæsiame Kurþemës keliais. Atvykimas á Kuldigà - miestà, iðlaikiusá viduramþiø dvasià bei architektûrà ir vadinamà „Latviðkàja Venecija“. Maþyèiai tilteliai, vanduo ir apsamanojæ namai primena Venecijà. Miestelio panorama nuo Ðv.Kotrynos bokðto, ilgiausias plytinis tiltas Europoje. Kurþemës pasididþiavimas - Ventos krioklys - plaèiausias Europoje (240 Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 1200 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

!

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

nuo 259 Lt

IÐVYKIMAS: šeštadieniais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 15 LVL. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

!

SAVAITGALIO KELIONË!

KELIONËS KAINA

nuo 269 Lt

IÐVYKIMAS: šeštadieniais Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •1 nakvynë viešbutyje su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 20 LVL. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

82


KELIONËS AUTOBUSU

www.gruda.lt

Á LAPLANDIJÀ PAS KALËDØ SENELÁ !

KELIONË VISAI ÐEIMAI!

NË VIENOS NAKTIES AUTOBUSE! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

PRIEMOKA UÞ VIENVIETÁ KAMBARÁ NUO 699 Lt

IÐVYKIMAS: 2011 12 25, 26, 29; 2012 01 03 Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •kelionë autobusu, •keltas Talinas - Helsinkis - Talinas, •1 nakvynë kelto kajutëse, •2 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, 2 nakvynës Laplandijoje kotedþuose, motelyje (kambariai 2-3-4-5 – vieèiai su WC, dušu) su pusryèiais, •sveikatos draudimas kelionës metu, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa, •kelionës dokumentø sutvarkymas.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EURØ. •sniegomobiliø safaris nuo 120 EURØ (bûtina uþsisakyti Lietuvoje) PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

83

TALINAS – HELSINKIS – ROVANIEMIS 1 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið Lietuvos, kelionë per Latvijà, Estijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai, prizai. Atvykimas á Talinà. Ekskursija po senamiestá: Tompea pilis, “Trumpoji koja”, “bandeliø skersgatvis”, Rotuðës aikðtë, “Storosios Margaritos” bokðtas ir miesto gynybinë siena... Pavakary Jûsø laukia kelionë á Helsinká keltu, kuriame verda gyvenimas: veikianèios kavinës, restoranai, parduotuvëlës, vaikø þaidimo kambarys... Atvykimas á Helsinká. Iðvykimas ið Helsinkio. Kelionë á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvykimas á Laplandijà. Kelionë per Suomijà prie poliarinio rato. Esant galimybei trumpas sustojimas prie Oulu esanèiame Vaskikelo varpø muziejuje. Varpø, surinktø ið visø Suomijos rajonø, apþiûrëjimas. Atvykimas á Laplandijà. Iðvyka á ðiaurietiðkø laikø - haskiø - fermà, kurioje iðgirsite pasakojimà apie ðiaurës ðunø auginimà bei veisimà, dresavimà, ragausite karðto ðiaurës uogø gërimo. *Pasivaþinëjimas paèia pagrindine Laplandijos transporto priemone - laikø kinkiniais. Apgyvendinimas kotedþuose, motelyje. Nakvynë kotedþuose, motelyje. 3 DIENA. Paþintis su Laplandijos sostine Rovaniemiu. Apsilankymas ðiaurës ðaliø istorijos ir etnografijos *muziejuje “Arktikum”. Tai mokslo ir kultûros centras, kuriame tiriama Arktika. Èia Jûs susipaþinsite su ðiaurës tautø istorija, gyvenimo bûdu, tradicijomis. Iðvyka prie poliarinio rato á Kalëdø Senelio - Joulupukki kaimà - Joulumaa. Senelio rezidencija, ið rastø suræsti nameliai - parduotuvës, Senelio namas, ledo pilis, paðtas, ið kurio galësite iðsiøsti atvirlaiðká su paties Kalëdø Senelio antspaudu. Susitiksite su vietiniu *bûrëju - ðamanu, tikroje laplandiðkoje jurtoje. Poliarinio rato kirtimo ceremonija. Grupës pageidavimu *Kalëdø Senelio parko lankymas. Nakvynë kotedþuose, motelyje. 4 DIENA. Ið ryto siûlome pasimëgauti suomiðkos pirties malonumais (esant galimybei). Pramogos Rovaniemyje. Pageidaujantiems - **sniegomobiliø safaris. Apsirengæ tarsi kitos planetos gyventojai, lydimi vietinio gido, sniegomobiliu lëksime uþðalusios upës ir uþpustytos tundros keliais á elniø

fermà, kur susipaþinsite su tradiciniu samiø verslu - elniø auginimu, ágysite patirties vadelioti elnius ir laikysite egzaminà elniø vadeliotojo - profesionalo paþymëjimui gauti. Sëkmingai iðlaikæ egzaminà, tapsite profesionaliu elniø vadeliotoju. Nevykstantiems á sniegomobiliø safará laisvas laikas Rovaniemi arba kelionë prie Ounasvaros kalno. Esant galimybei *pasikëlimas á kalno virðûnæ, kalnø slidinëjimas. Pageidaujantiems iðvyka á prie poliarinio rato ásikûrusià *elniø fermà, kurioje susipaþinsite su elniø auginimu. Iðvykimas link Helsinkio. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Atvykimas á Helsinká. Grupës pageidavimu *mokslo ir þiniø centro “Eureka” lankymas. Èia turësite galimybæ vaþiuoti dviraèiu lynu iðtiestu 4 metrø aukðtyje, iðbandyti "viniø lovà", apsilankyti “Veidrodþiø karalystëje”. "Verne" kino teatre galësite pasijusti kino filmo herojais dëka specialaus plokðèio ir plataus ekrano, bei puikios akustikos. Arba vandens pramogø centro „*Flamingo SPA“ lankymas. Tai naujausias vandens pramogø centras Suomijoje. Vandens parko lankytojø laukia ávairiausios pramogos. Atrakcionø zonoje gausu efektingø uþdarø ir atvirø èiuoþyklø, kalneliø, baseinø. Vandens parke Jûsø laukia ávairûs baseinai, net 6 vandens èiuoþyklos, sraunioji upë, atrakcionai, paplûdimiai ir salos. Ilgiausias nusileidimo kalnelis - net 152 metrø! Maþiausiøjø laukia vaikø baseinëliai su atrakcionais. Dienos rûpesèius nuneð sraunioji upë tekanti per dþiungles, kûnà atgaivins sûkurinës vonios bei masaþiniai kriokliai. O kur dar pirèiø kompleksas. Ekskursija po Suomijos sostinæ: Senato aikðtë su aplinkiniais administraciniais pastatais, universitetas, biblioteka, Rotuðë, Prezidento rûmai, Nacionalinis teatras, marðalo Manerheimo gatvë, Parlamentas, „Finliandija“ rûmai, uoloje iðkalta Tempeliaukio baþnyèia. Nakvynë kelte (kajutëse). 6 DIENA . Këlimasis keltu ið Helsinkio á Talinà. Iðvykimas ið Talino. Kelionë per Estijà, Latvijà. Þaidimai, viktorinos, konkursai, prizai. Trumpas sustojimas Rygoje. „Lido“ laisvalaikio centro lankymas. Vakare gráþimas á Lietuvà. Kelionës metu nuvaþiuojama ~ 3800 km.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


Kelionës kolektyvams: PORTUGALIJA - ISPANIJA PILIGRIMØ ITALIJA AMÞINOJI ITALIJA ITALIJA - MARMURAS, SAULË IR VYNAS ITALIJA - KULTÛRA IR EGZOTIKA ÐVEICARIJA - AUSTRIJA ÐVEICARIJA - VOKIETIJA BENILIUKSAS, REINO UPËS SLËNIS ANGLIJA, ÐKOTIJA 10d. NORVEGIJA - ÐVEDIJA - DANIJA 9d. SLOVËNIJA - KROATIJA PARYÞIUS 7d. DREZEDENAS, SAKSONIJOS IR ÈEKIJOS ÐVEICARIJA, PRAHA MASKVA RUSIJOS AUKSO ÞIEDAS KARPATØ PERLAI KIJEVAS - LVOVAS LENKIJA - ÈEKIJA - AUSTRIJA LENKIJA - SLOVAKIJA - AUSTRIJA BUDAPEÐTAS - DUNOJAUS VINGIS VENGRIJA

Kelionës detaliø apraðø ieðkokite www.gruda.lt 84


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

AIRIJA

DUBLINAS - BELFASTAS - GIANT'S CAUSEWAY - SLIGO GRAFYSTË - GALWAY - DOOLENAS BUNRATTY PILIS - LIMERIKAS - KILLARNEY - CORCK - "ROCK OF CASTEL" - KILKENNY - DUBLINAS 1 DIENA. Skrydis á Airijà. Atvykimas á Dublinà. Apgyvendini- Ðv.Mikalojaus baþnyèia (XII-XIIIa.), Lynch's tvirtovë ir kt. Mistiðkas Poulnabrone dolmenas, menantis paslaptingos mas vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Ekskursija po Airijos sostinæ Dublinà: Trinity keltø salos praeitá. Aillwee urvas, kuriame þiemà ir vasarà koledþas, Airijos bankas, Leinsterio rûmai, Nacionalinis laikosi pastovi +10ºC oro temperatûra. Áspûdingas stalaktitø ir muziejus, Nacionalinë galerija, Vikingø centras, Dublino pilis, stalagmitø pasaulis, amþinos tamsos buveinë. Burreno Ðv.Patriko katedra, Kristaus katedra, muitinës namas, Konelo plynaukðtë - kraðtas, kuriame, kaip niekur Airijoje, stokojama gatvë (plaèiausia gatvë Airijoje ir plaèiausias bulvaras vandens, nëra tinkamos dirbti þemës, beveik neauga medþiai. Europoje). Laisvas laikas. Po pietø ekskursijos po Dublinà Karstinës ágriuvos, akmenø laukai. Dël laukinës gamtos tæsinys: vieno ið muziejø lankymas pasirinktinai - Leinsterio Burreno plynaukðtë vadinama „vesternø kraðtu“. Kelionë á rûmai, Nacionalinis muziejus, Nacionalinë galerija, Vikingø Doolenà, garsø folklorine airiø muzika miestelá. Atvykimas prie centras, Dublino pilis, Ðv.Patriko katedra, Dublino raðytojø Atlanto vandenyno. Statûs bangø mûðos ardomi, á didesná muziejus, Old Jameson viskio darykla ir garsiausio Airijoje kaip 200 m aukðtá iðkilæ kvapà gniauþiantys Moherio krantai. Gineso alaus „Guiness Hopstore“ muziejus. Nakvynë Tai vienas labiausiai turistø lankomø gamtos objektø Airijoje. Nakvynë vieðbutyje. vieðbutyje.

NAUJIENA! KELIONIØ GURMANAMS! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr.www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •7 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EUR. PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. •turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá).

NAUJIENA! KELIONIØ GURMANAMS!

6 DIENA. Atvykimas á Bunratty pilá, restauruotà XIX a. gyvenvietæ: gyvenamieji ir ûkiniai statiniai, mokykla, vandens malûnas, maþytës parduotuvëlës, grástos gatvelës, tvenkiniai, parko alëjos ir kt. Atvykimas á Limerikà, buvusià vikingø gyvenvietæ. Trumpa paþintis su miestu: Ðv. Marijos katedra, normanø laikus menanti karaliaus Dþono pilis. Keltø parko lankymas: pievose ratu sustatyti akmenys, dolmenai, megalitai, akmeniniai sostai, ritualinës paskirties stulpai su raðmenimis. Atvykimas á Killarney - garsiausià ir seniausià turizmo centrà ðalyje, pirmàjá nacionaliná parkà. Turistinio miestelio ðurmulys, aukðèiausio lygio infrastruktûra ir nepakartojamas kraðtovaizdis nepaliks abejingo në vieno. Groþëdamiesi savitos airiðkos gamtos vaizdais, atvykstame á Corck. Tai antras pagal dydá Airijos miestas. Trumpos apþvalginës ekskursijos metu pamatysime Ðv.Patriko tiltà, pereisime prestiþine laikoma Ðv.Patriko gatve, esant galimybei 4 DIENA. Áspûdinga kelio atkarpa nuo Dunluce pilies griuvësiø pakilsime á Ðv.Patriko kalvà, nuo kurios atsivers vaizdas á iki Portstwart pro Coleraine ir Derry. Toldami nuo vandenyno miestà. Nakvynë vieðbutyje. vaþiuojame per atokiausiai nuo Dublino esanèià Sligo grafystæ. 7 DIENA. Atvykimas á „Rock of Cashel“ gyvenvietæ: katedra, Tai savotiðka Airijos provincija, dël nepakartojamo groþio Cormac's koplyèia, kapinës su keltiðkais kryþiais ir amerikieèiø vadinama „Airijos Aliaska“. Áspûdá paliekantys krikðèioniðkais simboliais, kraðtotyros muziejus. Kelionë á stalkalniai, upiø slëniai ir þiotys. Mayo regionas. Clew álanka, Kilkenny - turistø magnetu ðalies pietryèiuose vadinamà nuo kurios matosi Ðv. Patriko kalnas. Nakvynë vieðbutyje. miestà. XII a. Kilkenny pilis, Tholstelio bokðtas, antroji pagal 5 DIENA. Atvykimas á Galway, vadinamà „Airijos vartais á dydá Airijoje 1251 m. pradëta statyti gotikinë Ðv. Kanise vakarus“. Tai didþiausias miestas vakarinëje ðalies dalyje. katedra, Ðv.Marijos baþnyèia, Juodøjø broliø vartai ir kt. Senamiestis, pësèiøjø gatvelës, Eyre skveras - reprezentacinë Nakvynë vieðbutyje. miesto aikðtë, Ispanijos arka, Salmon Weir tiltas per Corrib upæ, 8 DIENA. Iðvykimas á Dublino oro uostà. Skrydis á Lietuvà. 3 DIENA. Kelionë á Ðiaurës Airijos sostinæ Belfastà. Trumpa paþintis su miestu: Donegalo skveras, kuriame pamatysime imperinës architektûros stiliumi pastatytà miesto rotuðæ, paminklas karalienei Viktorijai, pasivaikðèiosime judriomis gatvelëmis, kuriose apsèiai aludþiø, Ðv. Onos katedra, operos teatras, turësime galimybæ pamatyti laivø statyklà, nuo kurios ðtapeliø 1912 m. á vandená buvo nuleistas garsusis „Titanikas“. Esant galimybei seniausios viskio daryklos Airijoje „Bushmills“, veikianèios nuo 1608 m. lankymas. Atvykimas á Giant's Causeway, lietuviðkai vadinamà milþinø klojiniu. Tai be konkurencijos paèiø aukðèiausiø ávertinimø nusipelnæs gamtos objektas Airijos saloje (átrauktas á UNESCO gamtos ir kultûros paveldo sàraðà). Keliø valandø pasivaikðèiojimas po 60 mln. metø amþiaus 37 000 bazaltiniø stulpø bei kolonø klojiná jûros pakrantëje. Nakvynë vieðbutyje.

ANGLIJA - VELSAS - ÐKOTIJA

VINDZORAS - SOLSBERIS - STONEHEINDÞAS - LONDONAS - OXFORDAS - STRATFORDAS PRIE EIVONO - ÈESTERIS - VELSAS - CARNARVONAS CONWY PILIS - SNOWDONIA NAC. PARKAS - JORKAS - DARAMAS - KODORO PILIS - LOCH NESS EÞERAS - FORT WILLAMS - EDINBURGAS 1 DIENA. Skrydis Vilnius/Kaunas - Londonas. Apgyvendinimas jantis nuo 1386 metø. Kelionë á Stoneheindþà - svarbiausià vieðbutyje. Nakvynë vieðbutyje. prieðistoriná (2800 m.pr.Kr.) paminklà visoje Britanijoje. Jis 2 DIENA. Iðvyka á Vindzorà, kuris jau daugiau kaip 900 metø unikalus, nes panaðaus nëra visame pasaulyje. Ði akmenø yra Britanijos valdovø savaitgalio rezidencija. Trumpas ðventykla nuo neatmenamø laikø kelia pagarbià baimæ sustojimas Solsberyje, ásikûrusiame penkiø upiø santakoje. kiekvienam èia apsilankanèiam. Gráþimas á Londonà. Nakvynë Solsberio katedra - statyta 13 a. ir turinti aukðèiausià bokðto vieðbutyje.

5 DIENA. Carnarvonas - senovinis miestas-tvirtovë prie Meino álankos, Velso iðkilmiø sostinë. Conwy pilis ir miesto sienos yra didþiausia, stipriausia ir geriausiai iðsilaikiusi tvirtovë ðiaurës Velse. Snowdonia nacionalinis parkas - vienas graþiausiø ir áspûdingiausiø kraðtovaizdþiø ðalyje. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

smailæ Jungtinëje karalystëje (123 m). Joje saugomas vienas ið 3 DIENA. Paþintis su Londonu pësèiomis ir miesto transportu keturiø iðlikusiø Magna Carta (1215 m.) egzemplioriø ir vienu graþiausiø ir didingiausiø pasaulio miestø, Jungtinës seniausias Europoje veikiantis laikrodis, valandas skaièiuo- karalystës sostine. Viktorijos laikø inþinerijos stebuklas Tauerio tiltas. Tauerio tvirtovë - viena ið labiausiai turistø lankomø vietø, buvusi karaliðkaisiais rûmais, kalëjimu, mirties KELIONËS KAINA þr. bausmiø vykdymo vieta, ginklø arsenalu, karûnos brangenybiø saugykla. Ðv. Pauliaus katedra - sero Kristoferio Reno baroko architektûros ðedevras. Vestminsterio abatija - Anglijos karaliø IÐVYKIMAS: þr.www.gruda.lt karûnavimo ir laidojimo vieta, þymiø Anglijos þmoniø ir poetø panteonas. Didysis Benas - Parlamento rûmø laikrodis, Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: Londono simbolis. Didþiausia ir populiariausia mieste •visi perveþimai pagal programà, Trafalgaro aikðtë. Visada jauna Pikadilio aikðtë, niekada •8 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, nemieganti Lesterio aikðtë, spalvingas ir egzotiðkas Kinø •kelionës vadovo paslaugos, kvartalas. Kovent Garden, buvæs gëliø turgus, ðiandien - vienas •vietiniø gidø paslaugos, gyviausiø miesto rajonø su teatrais, alaus barais, maþomis •ekskursinë programa. krautuvëlëmis. Nakvynë vieðbutyje.

6 DIENA. Jorkas - viduramþiø miestas, ðiaurinës Anglijos sostinë. Viduramþiais statyta Jorko katedra, kuri didþiuojasi vitraþiniais langais, vaizduojanèiais pasaulio sutvërimà ir Apokalipsës scenas. Daramas (Durham) - vienas ádomiausiø Europos miesteliø. Normanø laikø katedra su devyniø altoriø koplyèia. Centrinis katedros bokðtas su 325 laipteliais. Iðvykimas á Ðkotijà - iðdidþiø, laisvæ mylinèiø þmoniø ðalá. Atvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje.

www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~180 GBR (Anglijos svarø). PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti. •turëti adapterá ("tarpininkà" - elektros srovës suderintuvà - keitiklá).

85

7 DIENA. Kodoro (Cawdor) pilis, kurioje, kaip manoma, nuþudytas karalius Makbetas. Trys nuostabûs sodai supa pilá ir suteikia jai dar daugiau paslaptingumo. Kvapà gniauþianti iðvyka tipiðku ðkotiðku peizaþu: aká dþiugins kalnai aðtriomis virðûnëmis, vingiuoti slëniai, ûksmingi miðkai, tamsûs paslaptingi eþerai, aviø bandos. Esant galimybei ðkotiðko viskio degustavimas. Loch Ness - didþiausias gëlo vandens Ðkotijos eþeras su paslaptingàja pabaisa Nese, Nesës muziejus. Fort 4 DIENA. Kelionë á Oxfordà. Apþvalginë ekskursija po Williams - miestelis prisiglaudæs aukðèiausio Ðkotijos kalno universitetiná miestà: Christ Church, Mertono, Magdalenos Ben Nevis (1344m) papëdëje. Iðvykimas á nakvynës vietà. koledþai, Aukðtutinë gatvë, kiti þymûs pastatai, gatveliø Nakvynë vieðbutyje. labirintas. Iðvykimas á Viljamo Ðekspyro gimtinæ - Stratfordà 8 DIENA. Edinburgas - Ðkotijos sostinë nuo 15 amþiaus. prie Eivono. Paþintis su miestu: beveik nepakitæs namas, Edinburgo pilis - magnetas, traukiantis minias turistø, kuriame 1564 metais gimë didysis anglø dramaturgas, seniausias pastatas mieste Ðv. Margaritos koplyèia. Karaliðkoji raðytojas, poetas. Ðventosios Trejybës baþnyèia, Karaliðkasis mylia - aðis apie kurià 1128 metais pradëjo kurtis miestas. Ðv. Ðekspyro teatras, kuriame vyksta Ðekspyro kûriniø festivaliai. Gilo katedra, garsi savo vitraþiniais langais, didingais vargonais Atvykimas á Èesterá. Ypatinga architektûra (fachverkas), ir rafinuota, dailia Usnies koplyèia. Ðkotijos nacionalinë galerija romëniðka tvirtovë, miesto siena, Rows (parduotuviø gatvë) - eksponuoja þymiø Ðkotijos dailininkø darbus, taip pat gali iki ðiol þavi turistus. Didþiosios Britanijos aruodas - Velsas. pasigirti Rafaelio, Ticiano, Velaskeso, Ternerio, Mone, Van Uolëti kalnai, giliai pasislëpæ smaragdo þalumo slëniai ir Gogo ir kitø garsiø pasaulio dailininkø. Nakvynë vieðbutyje. bekraðèiai jûros peizaþai uþburia ir ákvepia. Iðvykimas á 9 DIENA. Skrydis Edinburgas - Kaunas. nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


ISPANIJA IKI GIBRALTARO

BARSELONA - SARAGOSA - MADRIDAS - ESKORIALAS - TOLEDAS - KORDOBA - SEVILIJA GIBRALTARAS - POILSIS KOSTA DEL SOLIO PAKRANTËJE - TANDÞERAS - ALHAMBRA - BARSELONA krantà skalauja Atlanto vandenynas, kitoje - Vidurþemio jûra. O taip pat nuostabà sukels laisvëje gyvenanèios beuodegës beþdþionës makakos - vieninteliai laukiniai primatai visoje Europoje. Tie, kurie nebuvæ Anglijoje, jos dvasià galës pajusti vaikðèiodami siaurosiomis Gibraltaro gatvelëmis: angliðkos 2 DIENA. Ekskursija po Madridà: Sibelës aikðtë, Didþioji gatvë, parduotuvës, bankai, dviaukðèiai autobusai. Gráþimas á kurortà. Ispanijos aikðtë su paminklu Servantesui, Karaliaus rûmai, Esant galimybei vakarà siûlome praleisti þiûrint flamenko ðou. kuriuos pastatë pirmieji Burbonø dinastijos valdovai, didingoji Nakvynë vieðbutyje. XVIIa. senamiesèio Didþioji aikðtë, kurioje vykdavo inkvizicijos teismai ir egzekucijos, Saulës vartø aikðtë. Po pietø paþintis su 6 DIENA. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba pageidaujantiems (uþ Prado muziejumi - viena didþiausiø pasaulyje meno galerijø su papildomà mokestá) iðvyka á Marokà. Plaukimas keltu ið áspûdingomis D.Velaskezo ir F.Gojos kûriniø kolekcijomis. Grupës Ispanijos á Tanþero miestà, groþintis Gibraltaro sàsiauriu. pageidavimu, esant galimybei lankome koridà. Laisvas laikas. Atvykimas á Tanþero miestà. Tai daugiakalbis, daugiakultûrinis miestas. Jame dar ir ðiandien alsuoja maurø palikimo dvasia. Nakvynë vieðbutyje Paþintis su miestu: ðiaurinë ir vakarinë krantinës, nusëtos 3 DIENA. Iðvykimas á Eskorialà, Ispanijos karaliø Panteonà. áspûdingais kranto artilerijos pabûklais; ðiuolaikinio, modernaus Lankomas Þuvusiøjø slënis (Ispanijos pilietinio karo aukø miesto dalis - Ville Nouve; Maroko karaliaus vasaros rezidencija; atminimo memorialas). Kelionë á Toledà - istorinæ Ispanijos senoji miesto dalis - Medina su savo siauromis, romantiðkomis sostinæ, puikiai iðsaugojusià viduramþiø dvasià, kultûrà ir gatvelëmis, rytietiðkas turgus. Miesto ir Atlanto vandenyno architektûrà. Ekskursija po miestà, kuriame gyveno ir kûrë El platybiø panorama nuo aukðèiausio apylinkëse esanèio taðko. Grekas: Katedra - viena didþiausiø krikðèioniðkojo pasaulio Laisvas laikas. Vakare gráþimas á kurortà Ispanijoje. Nakvynë katedrø, Ðv.Marijos Baltosios, Ðv.Tomo, kurioje yra áþymusis El vieðbutyje Greko ðedevras „Orgaso grafo laidotuvës“ ir Ðv.Jono baþnyèios. 7 DIENA. Iðvyka á ðalia Granados ásikûrusià maurø ðventovæ. Laisvas laikas. Iðvykimas link Kordobos. Nakvynë vieðbutyje. Alhambra - buvæs maurø valdovø rûmø kompleksas ir Nasridø 4 DIENA. Ekskursija po Kordobos senamiestá, aplankant karaliø uþmiesèio dvaras - Generalifës sodai. Èia Nasridø garsiausià Kordobos architektûros paminklà - maurø meèetæ, dinastijos kalifai kûrë visagalës valdþios ávaizdá ir taip ágyvendino pastatytà prieð 12 ðimtmeèiø ir simbolizavusià islamo galià savo þemiðkojo rojaus idëjà. Iðvykimas link Valensijos. Nakvynë Pirënø pusiasalyje. Iðvykimas á Sevilijà - Andalûzijos provincijos vieðbutyje. sostinæ. Trumpa paþintis su miestu: Amerikos ir Ispanijos aikðtës; maurø palikimas gotikinë Sevilijos katedra - viena didþiausiø 8 DIENA. Atvykimas á Barselonà. Ekskursija po vienà judriausiø baþnyèiø Europoje, La Giraldos bokðtas - varpinë; nuostabus Vidurþemio jûros uostø. Architekto A.Gaudi ðedevrai: vienas mudecharø amatininkø kûrybos, karaliðkosios didybës ir áspûdingiausiø Katalonijos sostinës pastatø, pradëta bet nebaigta dekoratyvinës sodininkystës derinys - karaliðkieji Alkazaro rûmai statyti „Ðventosios ðeimynos“ baþnyèia, spalvingasis Guelio ir sodai; romantiðkiausia Sevilijos vieta - Santa Kruz kvartalas su parkas. Montþuiko kalnas, nuo kurio atsiveria miesto panorama, siaurø baltø gatveliø ir kiemø labirintu. Iðvykimas link Kosta del Olimpinis miestelis, Ispanijos ir Katalonijos aikðtës, judrioji La Rambla gatvë, apie kurià sakoma, kad bûtent èia galima pajusti Solio pakrantës. Nakvynë vieðbutyje. Barselonos charakterá. Paminklas Kolumbui. Gotikinis kvartalas 5 DIENA. Poilsis prie Vidurþemio jûros arba pageidaujantiems (uþ su þymiàja Barselonos katedra ir senoviniais karaliø rûmais. papildomà mokestá) iðvyka á Gibraltaro kyðulá - vienà Laisvas laikas, kurio metu pasirinktinai galite aplankyti P.Pikaso egzotiðkiausiø Europos vietø. Tai neáveikiama jûrø tvirtovë, muziejø arba didþiausià mieste Citadelës parkà. Nakvynë vienintelë Britø kolonija Europoje. Èia Jus pakerës nepaprasti vieðbutyje. vaizdai, atsiveriantys nuo 426 m aukðèio Gibraltaro uolos. 9 DIENA. Skrydis Barselona - Vilnius/Kaunas. Tolumoje skendinti Afrika - Maroko Atlaso kalnai. Vienoje pusëje

KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

1 DIENA. Skrydis Vilnius/Kaunas - Barselona. Iðvykimas á Madridà, pakeliui apþiûrint áspûdingà De Nuestra Senora del Pilar bazilikà Aragono sostinëje Saragosoje. Atvykimas á Ispanijos sostinæ Madridà. Nakvynë vieðbutyje.

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •8 nakvynës vieðbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina, ekskursijos á Gibraltarà, Marokà ~250 EUR. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

PORTUGALIJA - ATRADËJØ ŠALIS LISABONA - OBIDA - BATALIJA - ALKOBASA - TOMAR - FATIMA - KOIMBRA - PORTAS - BRAGA GIMARAES - AVEIRO - MAFRA - OSE FRANKU - ERISEIRA - SESIMBRA EVORA - SINTRA - CABO DA ROCA - LISABONA 1 DIENA. Skrydis Kaunas/Vilnius - Lisabona, su persëdimu viename ið Europos miestø. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Laisvas laikas. Pageidaujantiems vakarienë su „Fado“ programa. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvykimas á Obidos, þavø Portugalijos miestelá apsuptà viduramþiø tvirtovës sienomis. Trumpa paþintis su miestu: XVIII a. tvirtovës vartai, Ðv.Mergelës baþnyèia. Vykstame á Batalijà, kur apþiûrime áspûdingàjá Ðv. Mergelës Marijos Vitorijos vienuolynà - portugalø gotikos perlà. Iðvykimas á Alkobasa miestelá, kuriame aplankome vienà graþiausiø viduramþiø cistersø ordino vienuolynà ir baþnyèià. Baþnyèioje palaidotas Portugalijos karalius Pedras ir jo slaptoji þmona Inesa de Castro. Tragiðkà karaliaus ir Inesos meilæ ne kartà apdainavo portugalø poetai. Kelionë á Tomar. Buvusio Tamplieriø ir Kristaus ordino vienuolyno lankymas. Tai vienas ið svarbiausiø Portugalijos paminklø, atspindintis daugiau nei 500 metø trukmës Portugalijos meno istorijos laikotarpá. Gráþimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Kelionë á pasaulio piligrimø centrà Fatimà Ðv.Mergelës Marijos apsireiðkimo vietà. Apþiûrime Ðv.Mergelës Marijos bazilikà, kurios aikðtë talpina 300000 maldininkø. Iðvykimas á senàjà Portugalijos sostinæ - Koimbrà: XIIa. romaninio stiliaus Katedra; Universitetas, kuris buvo ákurtas XIII amþiuje, iki ðiol iðlaikë savo akademines tradicijas. Kelionë á Portà. Esant galimybei, ekskursija á 300 metø senumo vyno rûsius, kur turësime galimybæ degustuoti garsiausià Portugalijos vynà - portveinà. Grupei pageidaujant plaukimas Douro upe groþintis nuostabia miesto panorama. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Kelionë á Bragà. Braga - tai vienas ið Portugalijos religiniø, kultûriniø ir pramoniniø centrø. Apsilankymas vienoje ið svarbiausiø Portugalijos ðventoviø - Bon Þezut - du Monte cerkvëje, stovinèioje ant 564m aukðèio kalvos. Iðvykimas á Gimaraes. Ðá miestà portugalai vadina „nacijos gimtine“, èia gimë pirmasis Portugalijos karalius Alfonsas Enrikes I, kurio karûnavimà mena iðlikusi tvirtovë su San Migelio varpine.

Trumpa paþintis su senamiesèiu: Oliveiros ir Ðv.Pranciðkaus Jeronimo vienuolynas, kuriame ilsisi garsiojo jûrø keliautojo Vasko da Gamos palaikai, paminklas Jûrø uþkariautojams. cerkvës. Gráþimas á Portà. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Paþintis su ðiaurës Portugalijos sostine Portu. Tai Nakvynë vieðbutyje. antras pagal dydá ðalies miestas. Porto regionas visame pasaulyje garsëja savo vynais, dël ðios prieþasties Porto daþnai vadinamas ir portveino tëvyne. Paþintis su miestu: Pranciðkonø baþnyèia, garsëjanti nuostabiu interjeru, dekoruota paauksuoto medþio raiþiniais, áþymieji Birþos rûmai, paminklas Jûrø keliautojui Henrikui. Iðvykimas á Portugalijos Venecijà - Aveiro. Ðis miestas, kadaise buvæs Atlanto uostas, gausiai iðvagotas kanalø, per kuriuos permesti grakðtûs tilteliai. Atvykimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Iðvykimas á istoriná Mafros centrà. Paþintis su milþiniðku Mafros vienuolyno - rûmø kompleksu, statytu baroko stiliuje, valdant karaliui Joanui V. Atvykimas á tipiðkà XX amþiaus pradþios kaimelá Þose Franku. Tai - muziejus po atviru dangumi, ákurtas 1945 metais Þoze Franko. Maþuèiai, jaukûs nameliai, senoji pilis, baþnyèia, malûnas - visa tai kas atspindi portugalijos valstieèiø gyvenimo kasdienybæ. Kelionë á Eriseirà. Tai nepakartojamas þvejø miestelis ant vandenyno kranto. Daugelá ðimtmeèiø ðis miestelis buvo svarbiu þvejybos centru, menantis galybæ Portugalijos istoriniø ávykiø. Pasivaikðèiojimas Atlanto vandenyno pakrante. Gráþimas á Lisabonà. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Iðvykimas ið Lisabonos. Nuostabi Lisabonos panorama nuo tilto per Teþo upæ. Kelionë á Sesimbrà. Apþiûrime Sesimbros pilá. Iðvykimas link Evoros. Kelionë per Arrabidos kalnus - unikalø gamtos draustiná kerintá savo kraðtovaizdþiu. Atvykimas á Alanteþo provincijos sostinæ Evorà, vienà seniausiø Pirënø pusiasalio miestø. Evora laikoma graþiausiu Portugalijos miestu - tikru viduramþiø muziejumi po atviru dangumi. Ekskursija po miestà: Romënø ðventyklos griuvësiai, Katedra, Kaulø koplyèia, senasis universitetas ir daugybë kitø pastatø puikiø turtingos praeities paminklø. Gráþimas á Lisabonà. Ekskursija Portugalijos sostinëje Lisabonoje: Ðv.Jurgio pilis, Rossio aikðtë, Belemo sargybos bokðtas - ðvyturys, gotikinis Ðv.

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

8 DIENA. Iðvykimas á nedidelá, bet nuostabø miestelá Sintrà, kurio gamta ákvëpdavo romantiðkàjà XIXa. menininkø kartà. Karaliø rûmø arba vienuolyno lankymas. Iðvyka prie vakariausio Europos taðko Cabo da Roca (Uolos kyðulys). Nepakartojama Atlanto vandenyno panorama nuo kyðulio kraðto. Gráþimas á Lisabonà. Skrydis Lisabona - Vilnius/Kaunas su persëdimu viename ið Europos miestø.

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •7 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 -200 EUR.

PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

86


KLASIKINË GRAIKIJA

KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

TESALONIKAI - OLIMPO KALNAS - TERMOPILAI - ATËNAI - EGINOS, IDROS, POROS SALOS DELFAI - KORINTO KANALAS – MIKËNAI - EPIDAURAS - OLIMPIJA KALAMBAKA - METEORØ VIENUOLYNAS - TESALONIKAI 1 DIENA. Skrydis Vilnius - Tesalonikai. Iðvykimas á Atënus. Sustojimai: Litohoro kaimelyje Olimpo kalno papëdëje Olimpo kalno panorama, Termopiluose prie karðtøjø ðaltiniø ir Leonido paminklo. Nakvynë vieðbutyje.

PLATUS IR IŠSAMUS TURAS! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •7 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 90 EUR, •dienos kruizas á Eginos, Idros, Poros salas ~ 85 EUR.

5 DIENA. Iðvyka á Argolidæ: technikos paminklas Korinto kanalas, Homero apdainuoti karaliðkieji Mikënai - Liûtø vartai, rûmø ir valdovo menës liekanos, kapavietës tolosai, Atrëjo lobynas. Asklepijo kulto centras Epidauras, kuriame ðalia 2 DIENA. Atënai. Paþintis su antikine Atënø praeitimi: gydyklos yra geriausiai iðlikæs IV a.pr.Kr. graikø teatras. Kelionë Akropolis - klasikos laikø ðventyklø kompleksas, Dioniso vaizdingu Arkadijos kalnynu á Elidës sritá. Atvykimas á Olimpijà. teatras - pirmasis akmeninis Graikijos teatras, Agora - Nakvynë vieðbutyje. pagrindinë miesto aikðtë, pilietinio gyvenimo centras. 6 DIENA. Olimpija - viena pagrindiniø antikinës Graikijos Pasivaikðèiojimas po Plakà - ðurmuliuojantá Atënø senamiestá. ðventavieèiø: palestros ir gimnasionai - atletø treniruoèiø Laisvas laikas, kurio metu galima paragauti graikiðkos virtuvës vietos, Heros ðventykla, prieð kurià uþdegama Olimpiniø patiekalø, pasivaikðèioti prekybinëmis Atënës, Hermio arba þaidyniø ugnis, Dzeuso ðventykla, kurioje buvo vienas ið Eolo gatvëmis, apsilankyti triukðmingame ir spalvingame septyniø antikos stebuklø - Feidijo darbo Dzeuso skulptûra, miesto turguje. Nacionalinis archeologijos muziejus - olimpinis stadionas - garsiøjø olimpiniø þaidyniø vieta, turtingiausios antikinës skulptûros ir keramikos kolekcijos. Filipeionas - atletø vieðbutis. Kelionë iki Kalambakos. Nakvynë Vakarà siûlome praleisti tavernoje (graikø virtuvæ ir nacionalinæ vieðbutyje. graikø muzikà bei ðokius pristatanti programa). Nakvynë 7 DIENA. Lankymasis bizantiðkø ikonø dirbtuvëje: galimybë vieðbutyje. susipaþinti su meistrø darbu ir ásigyti jø kûriniø. Ekskursija po 3 DIENA. a) Atënai: paþintis su moderniuoju miestu Olimpinis stadionas, Dzeuso Olimpieèio ðventykla, Nacionalinis parkas, Zapeionas, Konstitucijos aikðtë, Neþinomo kareivio kapas ir sargybos pasikeitimo ceremonija. Pasirinktinai siûlome aplankyti Bizantijos muziejø, Kikladø meno muziejø arba pakilti á Likabeto kalnà ir pasigroþëti miesto panorama. Laisvas laikas. Pavakary iðvyka vaizdingomis Atikos pakrantëmis á Suniono iðkyðulá prie Poseidono ðventyklos, iðlikusios ið V a.pr.Kr. b) Kruizas laivu á Eginos, Idros, Poros salas. Nakvynë vieðbutyje.

unikalø dvasinio gyvenimo centrà - Meteorø vienuolynus. Didþiojo Meteorono, Ðv.Varlamo ir Ðv.Stepono vienuolynø lankymas. Áspûdingos uolos, puikûs panoraminiai vaizdai, Kretos ir Makedonijos mokyklø meistrø freskos, paþintis su vienuoliø gyvenimu ir buitimi. Atvykimas á Tesalonikus. Apgyvendinimas vieðbutyje. Tesalonikai - kultûrø kryþkelë, antras pagal dydá modernus Graikijos miestas. Vakarinë ekskursija po miestà: romënø forumas, Ðv. Demetrijaus bazilika, Ðv.Jurgio rotonda, Ðv.Sofijos etc. ðventyklos, imperatoriaus Galerijaus arka ir rûmø liekanos, Baltasis bokðtas, Filipo II ir Aleksandro Makedonieèio paminklai. 4 DIENA. Iðvykimas á Delfus. Delfai - religinis antikinës Nakvynë vieðbutyje. Graikijos centras, ásikûræs vaizdingame Parnaso kalno ðlaite. 8 DIENA. Perveþimas á oro uostà. Skrydis Tesalonikai - Vilnius. Lankymasis Delfø ðventavietëje: ðventasis kelias, lobynai, P.S. YRA GALIMYBË KELIONÆ PRATÆSTI POILSIU pasaulio bamba, Apolono ðventykla, Dioniso teatras, CHALKIDIKËJE. stadionas, Kastalijos ðaltinis. Gráþimas á Atënus. Nakvynë vieðbutyje. .

PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

.

OLIMPINË GRAIKIJA

ATËNAI - SANTORINAS - KRETA - DELFAI - METEORØ VIENUOLYNAS - OLIMPIJA - MIKËNAI EPIDAURAS - KORINTO KANALAS - EGINOS, IDROS, POROS SALOS - ATËNAI 1 DIENA. Skrydis Vilnius - Atënai, su persëdimu viename iš unikalø dvasinio gyvenimo centrà - Meteorø vienuolynus. Europos miestø. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á viešbutá. Didþiojo Meteorono, Ðv.Varlamo ir Ðv.Stepono vienuolynø lankymas. Áspûdingos uolos, puikûs panoraminiai vaizdai, Apgyvendinimas. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Atënai. Paþintis su antikine Atënø praeitimi: Kretos ir Makedonijos mokyklø meistrø freskos, paþintis su Akropolis - klasikos laikø ðventyklø kompleksas, Dioniso vienuoliø gyvenimu ir buitimi. Kelionë link Olimpijos. Nakvynë teatras - pirmasis akmeninis Graikijos teatras, Agora - vieðbutyje.

TIK „GRÛDOJE”! KELIONIØ GURMANAMS!

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •7 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •2 dienø kelionë laivu á Santorino ir Kretos salas, •2 nakvynës keturvietëse kajutëse, •lietuvio kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 100 EUR, •vakaras tavernoje ~ 35 EUR, •dienos kruizas á Eginos, Idros, Poros salas ~ 85 EUR. PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

87

pagrindinë miesto aikðtë, pilietinio gyvenimo centras. Pasivaikðèiojimas po Plakà - ðurmuliuojantá Atënø senamiestá. Laisvas laikas, kurio metu galima paragauti graikiðkos virtuvës patiekalø, pasivaikðèioti prekybinëmis Atënës, Hermio arba Eolo gatvëmis, apsilankyti triukðmingame ir spalvingame miesto turguje. Nacionalinis archeologijos muziejus turtingiausios antikinës skulptûros ir keramikos kolekcijos. Vakare iðplaukimas á Santorino salà. Nakvynë laive (kajutëse). 3 DIENA. Santorinas - mitinë Atlantida, unikali ugnikalnio iðsiverþimo suformuota Egëjo jûros sala. Apþvalginë ekskursija po salà autobusu: Ijos miestelis - kikladinës architektûros pavyzdys, paþintis su sostine Tira, salos panorama nuo aukðèiausio pranaðo Ilijos kalno. Poilsis ir maudynës juodo vulkaninio smëlio paplûdimyje. Pavakary plaukimas á Kretà. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Olimpija - viena pagrindiniø antikinës Graikijos ðventavieèiø: palestros ir gimnasionai atletø treniruoèiø vietos, Heros ðventykla, prieð kurià uþdegama Olimpiniø þaidyniø ugnis, Dzeuso ðventykla, kurioje buvo vienas ið septyniø antikos stebuklø - Feidijo darbo Dzeuso skulptûra, olimpinis stadionas - garsiøjø olimpiniø þaidyniø vieta, Filipeionas - atletø vieðbutis. Kelionë á Tolo. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Paþintis su Argolide. Homero apdainuoti karaliðkieji Mikënai - Liûtø vartai, rûmø ir valdovo menës liekanos, kapavietës tolosai, Atrëjo lobynas. Asklepijo kulto centras Epidauras, kuriame ðalia gydyklos yra geriausiai iðlikæs IV a.pr.Kr. graikø teatras, technikos paminklas Korinto kanalas. Atvykimas á Atënus. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. a) Atënai: paþintis su moderniuoju miestu - Olimpinis stadionas, Dzeuso Olimpieèio ðventykla, Nacionalinis parkas, Zapeionas, Konstitucijos aikðtë, Neþinomo kareivio kapas ir sargybos pasikeitimo ceremonija. Pasirinktinai siûlome aplankyti Bizantijos muziejø, Kikladø meno muziejø arba pakilti á Likabeto kalnà ir pasigroþëti miesto panorama. Laisvas laikas. Pavakary iðvyka vaizdingomis Atikos pakrantëmis á Suniono iðkyðulá prie Poseidono ðventyklos, iðlikusios ið V a.pr.Kr. b) Kruizas laivu á Eginos, Idros, Poros salas. Vakarà siûlome praleisti tavernoje (graikø virtuvë ir nacionalinæ 5 DIENA. Iðvykimas á Delfus. Delfai - religinis antikinës graikø muzikà bei ðokius pristatanti programa). Nakvynë Graikijos centras, ásikûræs vaizdingame Parnaso kalno ðlaite. vieðbutyje. Lankymasis Delfø ðventavietëje: ðventasis kelias, lobynai, pasaulio bamba, Apolono ðventykla, Dioniso teatras, 10 DIENA. Perveþimas á oro uostà. Skrydis á Vilniø (Atënai stadionas, Kastalijos ðaltinis. Kelionë link Kalambakos. tarpinis oro uostas - Vilnius). 4 DIENA. Kreta: iðvyka á minojinës kultûros centrà Knosà; paþintis su rûmais - labirintu, karaliðka mene, karalienës apartamentais, maisto atsargø sandëliais, liustracijø baseinais, puikiais minojinës sienø tapybos pavyzdþiais. Apþvalginë ekskursija Iraklione. Irakliono archeologijos muziejus - turtingiausias pasaulyje minojinës kultûros ir meno muziejus. Laisvas laikas, kurio metu galima pasivaikðèioti Daidalo pësèiøjø gatve, paragauti ypatingø Kretos saldumynø. Vakare iðplaukimas á Atënus. Nakvynë laive (kajutëse).

Nakvynë vieðbutyje.

P.S. YRA GALIMYBË KELIONÆ PRATÆSTI POILSIU 6 DIENA. Lankymasis bizantiðkø ikonø dirbtuvëje: galimybë CHALKIDIKËJE. susipaþinti su meistrø darbu ir ásigyti jø kûriniø. Ekskursija po Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


DIDÞIOJI TURKIJA

KELIONËS LËKTUVU

ANTALIJA - KONIJA - KAIMAKLI (DERINKUJU) - KAPADOKIJA - ANKARA - STAMBULAS - TROJA PERGAMAS - IZMIRAS - EFESAS - PAMUKALË - HIERAPOLIS - ANTALIJA

www.gruda.lt

1 DIENA. Skrydis Vilnius - Antalija. Atvykimas á Antalijà. Ásikûrimas vieðbutyje. Esant galimybei ekskursija po Antalijos senamiestá - Kaleici. Antalijos senamiestis, tai muziejus po atviru dangumi: Adriano vartai, Antalijso simbolis „Rifliuotasis minaretas“ pastatytas 1200m. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje.

Atvykimas á Ankarà. Anatolijos civilizacijø muziejaus lankymas. Efesà. Efesas - didþiausias ir geriausiai iðlikæs antikinis miestas: Apþvalginë ekskursija po Ankarà. Aplankome Ankaros pilá ir vieno ið septyniø pasaulio stebuklø Artemidës ðventyklos senamiestá. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. liekanos, teatras, viena þymiausiø antikoje Celso biblioteka, 5 DIENA. Anksti ryte iðvykimas á Stambulà. Apie pietus agora, grástos gatvës, vartai, fontanai. Krikðèioniðkojo Efeso atvykimas á Stambulà: buvusi trijø galingø imperijø - Romos, paminklai: VIa. Ðv.Jono bazilika, pastatyta virð ðventojo kapo, Bizantijos ir Otomanø - sostinæ, stulbinantá savo galybe ir Ðv.Mergelës Marijos namas - katalikø piligrimø tikslas Turkijoje. 2 DIENA. Anksti ryte iðvykimas ið vieðbuèio. Kelionë per ávairove. Apþvalginë ekskursija: Mëlynoji meèetë - klasikinës Kelionë link Denizlio. Nakvynë vieðbutyje. nepakartojamo groþio Tauro kalnus. Ûksmingos puðø giraitës, osmanø architektûros pavyzdys. Hipodromas - romëniðkojo 9 DIENA. Nacionalinis Pamukalës parkas su karðtøjø ðaltiniø kalnø tarpekliai, ðniokðèianèios kalnø upës, miniatiûrinës kalnø Konstantinopolio palikimas. Didysis Stambulo turgus - tai 4000 suformuotomis áspûdingomis karstinëmis terasomis. gyvenvietës. Atvykimas á Konijà - vienà didþiausiø Turkijos parduotuviø, dirbtuviø, restoranø ir meèeèiø po vienu stogu, kur Romëniðkas miestas - gydykla Hierapolis: Apolono ðventykla, miestø centrinëje Anatolijoje. Tai ðventasis Turkijos miestas, laukia rytietiðki turtai ir svetingumas. Nakvynë vieðbutyje. puikiai iðlikæs romënø amfiteatras, nekropolis. Maudynës kuriame sukauptas didþiulis kultûrinis bei religinis palikimas: 6 DIENA. Ekskursijos po Stambulà (autobusu ir pësèiomis) mineraliniø vandenø baseine. Iðvykimas ið Hierapolio. Nakvynë Alaadino meèetë. Dþalaladino Rumi (Mevlanos) mauzoliejus. tæsinys: Ðv.Sofijos soboras - Dievo Iðminties bazilika, groþiu vieðbutyje. Iðvykimas á Kapadokijà. Pakeliui aplankomas seldþiukø pranokusi Saliamono Jeruzalës ðventyklà. Cisterna - poþeminë 10 DIENA. Vykimas á Antalijos oro uosta. Skrydis Antalija - Vilnius karavansarajus. Sustojimas Kaimakli (arba Derinkuju), kur miesto vandens saugykla. Sultono rûmai (gali bûti Topkapi rûmai apþiûrime poþeminá miestà su daugiaaukðèiais tuneliø - buvusi sultonø rezidencija ir haremas, otomanø imperijos ðirdis labirintais, gyvenamaisiais namais, koplyèiomis, kapinëmis, nuo XV iki XIX a. arba ádomesni Dolmabachèe - kitame Aukso KELIONËS KAINA þr. ðviesos ir vëdinimo angomis. Nakvynë vieðbutyje. rago krante prie Bosforo). Esant galimybei pasiplaukiojimas laivu

www.gruda.lt

3 DIENA. Paþintis su Kapadokija - labiausiai turistø lankoma Turkijos sritimi, buvusia senosios hetitø imperijos ðirdimi, vëliau Biblijoje minima Romos provincija. Uèchisar pilis, ásikûrusi aukðtoje vulkaninëje uoloje, nuo kurios atsiveria áspûdinga Kapadokijos panorama, pasivaikðèiojimas Balandþiø slënyje. Gioreme slënio muziejus, kuriame po atviru dangumi uolose ákurti unikalaus atsiskyrëliðko gyvenimo liudininkai - IXXIII a. bizantiðkos cerkvës, koplyèios ir vienuolynai su puikiomis viduramþiðkomis freskomis. Lankymasis kilimø arbà keramikos, arba onikso dirbiniø parduotuvëse. Vakare, esant galimybei lankymasis „derviðø“ vakare. Tai vakaras, kurios metu „derviðai“ ðoka ðventus ðokius skambant sakralinei muzikai, iðreikðdami meilæ, ramybæ, brolybæ. 45 minutes „derviðai“ sukasi aplink savo aðá ir ávairiais judesiais tarsi pasakoja istorijà. Nakvynë vieðbutyje.

Bosforo sàsiauriu. Laisvas laikas, kurio metu galima pasivaikðèioti senamiesèio gatvelëmis. Nacionalinë vakarienë turkiðkame restorane su programa. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Këlimasis per Dardanelø sàsiaurá, jungiantá Marmuro ir Egëjo jûras ir skiriantá Balkanø ir Maþosios Azijos pusiasalius. Kelionë á Trojà. Legendinës Trojos liekanos Hisarliko kalvoje, puiki Dardanelø - antikinio Helesponto, panorama. Iðvykimas á Pergamà - vienà þymiausiø helenistinës kultûros centrø. Pergamo akropolis: garsiosios bibliotekos liekanos, teatras, ðventyklos, monumentalus Dzeuso altorius. Kizil Avlu (Raudonoji bazilika) - buvusi Serapio ðventykla, viena ið septyniø Apokalipsës baþnyèiø, Bizantijos laikais tapusi bazilika. Kelionë á Izmirà. Nakvynë vieðbutyje.

8 DIENA. Izmiras - treèiasis pagal dydá modernus Turkijos miestas. Apþvalginë ekskursija: palmiø promenados krantinë, 4 DIENA. Iðvykimas á Ankarà. Pravaþiuojame pro druskingàjá centrinë Konak aikðtë ir Saat Kulesi (laikrodþio bokðtas), Tuz eþerà - vienà didþiausiø druskø kasyklø pasaulyje. seniausia ir didþiausia miesto meèetë Hisar. Iðvykimas á antikiná

KORSIKA, SARDINIJA

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •9 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelto bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~70 -100 EUR. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

KELIONIØ GURMANAMS! Tai jau išbandyta!

MILANAS - LIVORNAS - KORSIKOS SALA - (BASTIJA - KORTE - AÞAKSIS - FILITOSA - BONIFAÈIS) -SARDINIJOS SALA - (PORTO TORES - KAPO KAÈIA IÐKYÐULYS - ALGERAS - SAKARDÞIO - TAROS - ORISTANAS - KALJARIS - KALA GONONË - SERA ORIOS - NUORO - OLBIJA) - GENUJA - MILANAS 1 DIENA. Skrydis Kaunas - Milanas. Atvykimas á Milanà. Trumpa paþintis su miesto centru: didinga penkianavë viena graþiausiø Italijoje Milano katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto stiliø. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija, operos ðventovë La Scala didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø pasaulyje operos teatrø. Iðvykimas ið Milano. Kelionë per ðiaurës Italijà. Nakvynë vieðbutyje.

Áspûdingieji Kabirolio laiptai (656 pakopos) veda link Neptûno grotos. Prieðais - Foradados salos profilis. Atvykimas á Algerà XII a. pradþioje genujieèiø ákurtà, vëliau aragonieèiø administruotà miestà, garsëjantá savo ispaniðko stiliaus senamiesèiu. Paþintis su senàja miesto dalimi: gynybiniai miesto átvirtinimai, miesto katedra, kurios architektûroje vyrauja Katalonijos gotikos stilius, o portalas aragonietiðkas, Ðv.Pranciðkaus baþnyèia (XIV a.), senieji valdovø rûmai. 2 DIENA. Atvykimas á Livorno uostà. Plaukimas á Prancûzijai Gráþimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. priklausantá Korsikos salos Bastijos uostà. Paþintis su 6 DIENA. Iðvyka á Sakardþios Ðvè.Trejybës baþnyèià, pastatytà Bastija, Aukðtutinës Korsikos sostine: St.Nicolas ir L'Hotel de 1116 m. Pizos romanikos stiliumi. Jos interjerà puoðia vienintelis Ville aikðtës, tvirtovë (XVIa.), Genujos gubernatoriaus rûmai iðlikæs Sardinijoje XIII a. freskø ciklas. Atvykimas á Taros (XIV - XVIa.). Kelionë á Kortæ - buvusios Korsikos respublikos archeologinæ gyvenvietæ, ákurtà VIII a.pr.Kr. kartaginieèiø ir 238 sostinæ. Paþintis su senamiesèiu: Gaffori aikðtë su paminklu m.pr.Kr. uþimtà romënø. Áspûdingos fortifikacijos, drenaþo generolui J.P.Gaffori ir kovø pëdsakais namø fasaduose, Paoli sistema ir kt. Kelionë á Oristanà, to paties pavadinimo aikðtë, Apreiðkimo baþnyèia, citadelë (XVa.). Atvykimas á provincijos sostinæ. Paþintis su senamiesèiu. Laisvas laikas. Aþaksá. Nakvynë vieðbutyje. Kelionë á Kaljará. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Aþaksis - Pietø Korsikos departamento centras, Napoleono Bonaparto gimtinë. Paþintis su miestu ðiuolaikinës nacionalinës Korsikos sostine: Notre-Dame de la Miséricorde katedra, kurioje buvo pakrikðtytas Napoleonas, Napoleono namas - muziejus, kur gimë ir vaikystæ praleido bûsimasis imperatorius, Feðo rûmø muziejus - Napoleono dëdës kardinolo Feðo surinkta geriausia ikirenesansinës dailës kolekcija Prancûzijoje po Luvro. Muziejuje yra ir Belinio, Botièelio, Ticiano, Veronezës, Berninio ir kt. kûriniø. Imperatoriðkoji koplyèia - antkapinis paminklas Bonapartui, 1855 m. pastatytas Napoleono III. Laisvas laikas. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Kelionë á Filitosà - prieðistorinæ salos gyvenvietæ: 4000 metø senumo natûralaus dydþio akmeniniai Filitosos kariai yra áspûdingiausi þmogø vaizduojantys megalitai Korsikoje. Atvykimas á Bonifaèá - pieèiausià Korsikos miestà. Paþintis su aukðtutiniu miestu: belvederis, Ste-MarieMajeure, Genujos laikø valdovo rezidencija - Maison du Podestat, St-Jean-Baptiste, Aragono karaliaus laiptai. Këlimasis per Bonifaèio sàsiaurá á Italijai priklausanèià Sardinijos salà. Kelionë vaizdinga Asinaros álankos pakrante link Porto Tores. Nakvynë vieðbutyje.

7 DIENA. Sardinijos sostinë - Kaljaris. Paþintis su aukðtutiniu Kastelo rajonu - Kaljari senamiesèiu: Ðv.Pankracijaus bokðtas (XIV a.), Rûmø aikðtë su romanine katedra, turinèia pizieèiø, aragonieèiø ir baroko architektûros elementø, ir vicekaraliaus bei arkivyskupo rûmais, Dramblio bokðtas, Ðv.Remigijaus bastionas, nuo kurio atsiveria nuostabûs miesto ir apylinkiø vaizdai. Laisvas laikas. Kelionë áspûdinga rytine Sardinijos pakrante, ðalia ir per Orosëjos álankos ir Dþenardþentu nacionaliná parkà. Atvykimas á prie pat parko esantá kurortiná Kala Gononës miestelá prie Tirënø jûros. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Poilsis prie jûros nuostabioje Kala Gononës pakrantëje prie Orosëjos álankos. Pageidaujantys gali uþsisakyti kruizà laivu link Kala di Luna ir Kala Sisine arba nuplaukti á garsiàjà Grotta del Bue Marino (Ruonio vienuolio grotà), kurià puoðia paslaptingi uolø dariniai. Arba pasivaikðèiojimas pësèiomis ástabaus groþio gamtoje. Nakvynë vieðbutyje.

9 DIENA. Lankymasis vienoje ið ypatingiausiø Sardinijos áþymybiø - nuragø Sera Orios komplekse, datuojamame 12001000 m.pr.Kr. Nuragai - keistos nupjauto kûgio konstrukcijos, datuojamos 1500 - 400 m.pr.Kr., buvo pastatytos be jokio riðamojo skiedinio ið milþiniðkø bazalto blokø, atgabentø nuo uþgesusiø ugnikalniø. Atvykimas á Nuoro, prie Ortobenës kalnø 5 DIENA. Iðvyka á garsø savo grotomis ir atodangomis Kapo ásikûrusá miestà, kuriame gyveno keletas garsiø Sardinijos Kaèia iðkyðulá, esantá Porto Konte regioniniame parke. literatø, tarp jø ir Nobelio premijos lauretë Gracija Deleda. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

Paþintis su miestu: Sata aikðtë su ið grindinio kylanèiais granito blokais, Ðvè.Mergelës Marijos Snieginës aikðtë su neoklasicistine katedra, senamiesèio gatveliø labirintai. Kelionë link Olbijos uosto. Plaukimas Tirënø jûra ið Olbijos á Genujà. Nakvynë laivo kajutëse. 10 DIENA. Atvykimas á Genujos uostà. Paþintis su miestu - uostu, kurá italai vadina „iðdidþiuoju“: seniausias pasaulyje veikiantis ðvyturys La Lanterna, Piazza de Ferrari aikðtë, valdþios rûmai Palazzo Ducale, Operos teatras, Ðv.Lauryno katedra, K.Kolumbo namas. Laisvas laikas, kurio metu siûlome aplankyti didþiausià Europoje akvariumà, pasigroþëti miesto panorama ið 60 metrø apþvalgos lifto - Bigo arba pavaikðèioti rytine uosto krantine. Iðvykimas á Milanà. Nakvynë vieðbutyje. 11 DIENA. Skrydis: Milanas - Kaunas. KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •9 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •1 nakvynë kelte (sëdima vieta), •keltø bilietai, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 180 - 200 EUR, •vietà dvivietëje ar keturvietëje kajutëje galima uþsisakyti uþ papildomà mokestá. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

88


KELIONËS LËKTUVU

www.gruda.lt

ITALIJA. VISI KELIAI VEDA Á ROMÀ... MILANAS - FLORENCIJA - PIZA - ROMA - VATIKANAS - MONTEKASINO ABATIJA - NEAPOLIS POMPËJA - KAPRIO SALA - ASYÞIUS - SAN MARINAS - VENECIJA - MILANAS 1 DIENA. Skrydis Vilnius/Kaunas - Milanas. Trumpa paþintis su miesto centru: didinga penkianavë viena graþiausiø Italijoje Milano katedra, statyta iðtisus penkis ðimtmeèius ir iðlaikiusi pirminá projekto stiliø. Karaliðkoji Viktoro Emanuelio II galerija, operos ðventovë La Scala - didþiausias Italijoje ir vienas garsiausiø pasaulyje operos teatrø. Iðvykimas ið Milano. Kelionë per ðiaurës Italijà. Nakvynë vieðbutyje.

NAUJIENA! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •8 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EUR. PASTABOS: •objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, •á baþnyèias apnuogintais peèiais ir mûvint ðortus neáleidþiama.

TIKRIEMS KELIONIØ GURMANAMS!

KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt

Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •9 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •vietiniø gidø paslaugos, •keltø bilietai á Sicilijà ir atgal. •ekskursinë programa.

Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 - 200 EUR. •ekskursija á Maltà (organizuojama susirinkus ne maþiau 20 þmoniø grupei. Kaina ~ 450,00 Lt. Pasikeitus keltø bilietø kainai, keltø grafikui – ekskursijos kaina ir diena gali kisti). PASTABOS: Objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti, kelionës vadovas muziejuose ekskursijø neveda.

2 DIENA. Atvykimas á Florencijà - renesanso kultûros lopðá ir senàjà suvienytos Italijos karalystës sostinæ. Ekskursija po puikiai iðlikusá viduramþiðkà miestà: Ðv. Kryþiaus baþnyèia, kur palaidotas Galilëjus, Mikelandþelas, Makiavelis ir kt., stulbinanèio dydþio ir iðorës dekoro Santa Maria del Fiore katedra, Dþoto varpinë - þmogaus amatø enciklopedija, krikðtykla su nepaprasto groþio durimis, Mikelandþelo pavadintomis “Rojaus vartais”, viduramþiðkai santûri ir didinga Sinjorijos aikðtë, seniausias mieste Vekjo tiltas (XIV a.) su juvelyriniø dirbiniø krautuvëlëmis ir paminklu auksakaliø tëvui B.Èelini. Kelionë á Pizà: lankymasis dermës ir harmonijos komplekse - Campo dei Miracoli (áspûdingiausia Toskanoje romaninë katedra, romaninë-gotikinë krikðtykla, cilindrinis svyrantis bokðtas su atviromis romaninëmis arkadomis). Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Atvykimas á Romà, senojo pasaulio sostinæ. Ekskursija po antikiná amþinojo miesto centrà: Ðv. Marijos Madþiore bazilika - pirmoji baþnyèia Mergelei Marijai Vakarø pasaulyje, iðaugusi antikinës Junonos ðventyklos vietoje (unikalios V-XIII a. mozaikos, sakralios relikvijos ir t.t.); didþiausias antikinio pasaulio pastatas Koliziejus, dar vadinamas Flavijø amfiteatru; senosios Romos visuomeninio gyvenimo centras - forumas; Kapitolijaus kalva su miesto merija, muziejais ir skulptûromis; Venecijos aikðtë su B.Musolinio valdþios rezidencija; gigantiðkas Tautos altorius; Trajano kolona, vaizduojanti imperatoriaus Trajano kovos su Dakija kelià; Trevi fontanas, Ispanijos aikðtë. Nakvynë vieðbutyje.

suprojektuotas iðkilus bazilikos kupolas. Ekskursijos po Romà tæsinys: Ðv. Angelo pilis, Navonos aikðtë su áspûdingais fontanais, geriausiai iðsilaikæs antikinës Romos pastatas Panteonas - „visø dievø ðventykla“. Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Kelionë link Neapolio, pakeliui aplankant pirmàjà benediktinø ordino baþnyèià - Montekasino abatijà, kurià ákûrë Ðv.Benediktas ant antikinio akropolio griuvësiø. Atvykimas á Neapolá, ásikûrusá Vezuvijaus kalno papëdëje. Ekskursija po miesto centrà: Plebiscito aikðtë, bauginanti savo galybe Naujoji tvirtovë, Neapolio álankos pakrantëje dominuojantys karaliðkieji rûmai, XIX amþiaus pabaigos prekybos centras Umberto I galerija - pastatas, imituojantis metalo ir stiklo konstrukcijomis uþdengtà sankryþà. Iðvykimas á antikinæ Pompëjà, miestà - muziejø. Ekskursija “Pompëja ðiandien ir prieð 2000 metø” - paþintis su atkasta Pompëjos dalimi, atskleidþianèia gyvenimo antikos laikais uþkulisius. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Iðvyka laivu á Kaprio salà daþnai vadinamà „Rojumi þemëje“. Paþintis su salos sostine Kaprio miestu: Laikrodþio aikðtë, Faraljoni uolos, Augusto sodai. Laisvas laikas prie jûros ar plaukimas aplink salà, arba vykimas á Anakaprá, kurá garsina San Mikelës vila . Iðvykimas link Asyþiaus. Nakvynë vieðbutyje. 7 DIENA. Atvykimas á Asyþiø. Ðv.Pranciðkaus bazilika - viena didingiausiø krikðèioniðkø ðventoviø: Þemutinë ir Aukðtutinë baþnyèios su garsiosiomis Dþoto, Èimabuës ir kitø freskomis, kripta ir Ðv. Pranciðkaus kapas. Iðvykimas á seniausià ir maþiausià pasaulyje respublikà - San Marinà. Apþvalginë ekskursija nykðtukinës valstybës ant Titano kalno San Marino sostinëje: Valstybës rûmai, Laisvës aikðtë, Valstybës katedra, gynybinës tvirtovës, suvenyrø krautuvëlës. Laisvas laikas. Iðvykimas link Venecijos. Nakvynë vieðbutyje. 8 DIENA. Atvykimas á Venecijà - unikalø savo padëtimi miestà pasaulyje. Apþvalginë ekskursija po miestà: ðurmuliuojanti Ðv. Morkaus aikðtë; baþnytinës ir politinës valdþios simbolis puoðnioji bizantinë Ðv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi; varpinë; buvusios valstybës valdovø iðkilioji rezidencija - Doþø rûmai - gotikos ðedevras; Rialto tiltas, nuo kurio atsiveria puikûs Didþiojo kanalo vaizdai; Venecijos gatveliø ir kanalø labirintai. Iðvykimas á Milanà. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Ekskursija á maþiausià pasaulyje valstybæ - Vatikanà. Lankymasis Vatikano muziejuose - viename ið didþiausiø pasaulyje meno lobynø (Rafaelio stancos - popieþiø apartamentai, Mikelandþelo freskos Siksto koplyèioje, kurioje renkamas popieþius, Pinakoteka - popieþiðkoji paveikslø galerija ir kt.). Ðv. Petro bazilika - pagrindinë pasaulio katalikø baþnyèia: Mikelandþelo “Pieta”, Berninio ðedevrai, apaðtalo 9 DIENA. Skrydis Milanas - Vilnius/Kaunas Petro kapas, popieþiø palaidojimai, Mikelandþelo

VISA SICILIJA, MALTA ROMA - TAORMINA - SIRAKÛZAI - MALTA - NOTO - AGRIGENTAS - MONREALË PALERMAS - PESTA - ROMA 1 DIENA. Skrydis Vilnius/Kaunas - Roma, su persëdimu Sicilijoje antikinës architektûros komplekse - Ðventyklø viename ið Europos miestø. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á slënyje: Heros ðventykla su iðlikusiu aukojimo altoriumi; didinga Dzeuso ðventykla, garsëjusi visame graikø pasaulyje; vieðbutá. Apgyvendinimas. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvykimas á Sicilijà. Kelionë link pieèiausios Apeninø puikiausiai iðsilaikiusi Santarvës ðventykla, kadangi VI a. buvo pusiasalio dalies per Lacijø, Kampanijà, Bazilikatà ir Kalabrijà. paversta krikðèioniø baþnyèia; dar senesnë Heraklio ðventykla Këlimasis per Mesinos sàsiaurá, jungiantá Tirënø ir Jonijos ir kiti sanktuarijai. Atvykimas á nedidelá miestelá ðalia Palermo jûras. Vakare atvykimas á Taorminà - geriausià Sicilijos kurortà Monrealæ: paþintis su nuostabiausia Italijoje normanine Santa Maria La Nuova katedra (1174 m.). Èia puikiai dera gotikinës prie Jonijos jûros. Nakvynë vieðbutyje. langø rozetës ir smailiaarkiai arabiðki langeliai, XII - XIIIa. 3 DIENA. Paþintis su Etnos ugnikalniu - aukðèiausiu Europos ir mozaikos Biblijos temomis ir puoðniausias bei turtingiausias ið vienu didþiasiø pasaulyje veikianèiu ugnikalniu, kurio aukðtis visø romaniðkøjø katedrø vidinis kiemas. Nakvynë vieðbutyje. nuolat kinta. Galimybë keltuvu ir visureigiais pakilti iki kalno virðûnës: lavos ir pelenø laukai, alsuojantys krateriai... 7 DIENA. Sicilijos sostinë - Palermas. Apþvalginë ekskursija Iðvykimas á Sirakûzus - vienà garsiausiø antikinës kultûros mieste: Naujieji vartai - renesansinis paminklas Karolio V centrø, galingiausià senovës graikø uþjûrio kolonijà. Bûtent apsilankymui Palerme, Karaliðkieji normanø rûmai; daugiau nei ðiame mieste III a. pr. Kr. matematikas Archimedas atrado ðeðeto amþiø kûrinys - miesto katedra, su porfyro sarkofaguose pagrindiná hidrostatiná dësná ir nuogas iðbëgo á gatvæ, besiilsinèiais normanø karaliais; Pretorijos aikðtë su ðaukdamas “Eureka”. Apþvalginë ekskursija: miesto katedros monumentaliu manieristiniu fontanu; San Cataldo ðventovë aikðtë; archeologinis parkas su gerai iðlikusiu kalvos ðlaite XII a. islamo ir normanø stiliø miðinys. Kelionë á Taorminà. iðkaltu graikø teatru (V a. pr. Kr.), Rojaus latomija, Dionisijaus Paþintis su senuoju miestu: antikinis graikø teatras (III a. pr. Kr); ausimi. Eurialo pilis - svarbiausias iðlikæs senovës graikø ávairiø stiliø XIII - XVII a. katedra; Korvajos rûmai, kur posëdþiaudavæs Sicilijos parlamentas. Nakvynë vieðbutyje. átvirtinimas. Kelionë link Pozzalo. Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Poilsis prie jûros arba ekskursija á Maltà (Priklauso 8 DIENA. Atvykimas á Mesinà, këlimasis per Mesinos sàsiaurá á nuo keltø grafiko. Diena gali keistis). Paþintis su ðalies Redþio Kalabrijà. Pasakiðki Pietø Italijos vaizdai. Atvykimas á sostine miestu - tvirtove Valeta: Ðv. Elmo fortas, miesto vartai, Sorento kurortinæ zonà. Nakvynë vieðbutyje. átvirtinimai ir bastionai, Ðv. Jono katedra, Ordino didþiøjø 9 DIENA. Iðvykimas á Pestà - svarbiausià senovës graikø magistrø rûmai, Ðv. Povilo baþnyèia. Gráþimas á Sicilijà. vietovæ Kampanijoje, vadintà Poseidonija. Ðventyklø (VI - V a. pr. Kr.) kompleksas ir muziejus. Lankymasis Vietrio miestelyje, Nakvynë vieðbutyje. 5 DIENA. Laisva diena poilsiui prie jûros arba iðvyka á Noto - tai garsëjanèiame majolikos dirbtuvëmis bei dirbiniais. Kelionë link nuostabus baroko architektûros miestas: didngos baþnyèios, Romos. Nakvynë vieðbutyje. 10 DIENA. Skrydis Roma - Vilnius/Kaunas su persëdimu aikðtës ir áspûdinga Via Nicolosi gatvë, Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Kelionë á Agrigentà. Lankymasis áspûdingiausiame viename ið Europos miestø.

89

Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt


PROVANSO KERAI

KELIONËS LËKTUVU

ÞIRONA - KARKASONAS AVEN D'ORGNAC - ORANÞAS - CHATEUNEUF DU PAPE - AVINJONAS PROVANSO EKSAS - MARSELIS - LES BAUX DE PROVENCE - ARLIS - ÞIRONA 1 DIENA. Skrydis Kaunas - Þirona. Sutikimas oro uoste. Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Laisvas laikas. Pageidaujantiems vakarienë su „Flamenko“ programa. Nakvynë vieðbutyje. 2 DIENA. Iðvykimas á Prancûzijà. Atvykimas á Karkasonà, kurio senasis miestas - vienas didþiausiø Europoje miestø tvirtoviø. Tobulai restauruotas Karkasono senamiestis liudija kruvinas viduramþiø kovas. Jis ásikûræs ant stataus Odo upës kranto. Miestas apjuostas dviem sienø þiedais su 52 bokðtais, o viduje - siauros gatvës ir nedidelës aikðtës. Pasivaikðèiojimas gynybine siena, kuria keliaujant susidarysite áspûdá apie anø laikø gynybà ir architektûrà, o protarpiais pasigroþësite prieð akis atsiverianèiais apylinkø peizaþais, Karkasono miesto vaizdais. Ekskursija po senàjá Karkasonà: ðv.Nazareto bazilika statyta XI-XII a., XII a. statyta tvirtovë - tvirtovëje, taip galima bûtø apibûdinti Karkasono tvirtovæ. Iðvykimas á nakvynës vietà. Nakvynë vieðbutyje. 3 DIENA. Provansas - ochros raudonio þemë, þydintys lavandø ir saulëgràþø laukai, apelsinmedþiø þiedai, þaliuojanèiø platanø pavësis ir kobalto mëlynumo dangus ákvëpë ne vienà garsø menininkà. Èia gimë garsûs Van Gogo, Sezano, Gogeno kûriniai. Iðvykimas á Aven d'Orgnac. Vienø áspûdingiausiø pasaulyje poþeminiø urvø lankymas. Keliautojo ðirdá pakeri ávairiausios formos stalaktitai stalagmitai, aukðèiausias Prancûzijoje 24m stalagmitas, ávairaus dydþio galerijos, salës bei labirintai. Atvykimas á Oranþà. Paþintis su miestu - garsiu antikiniais paminklais ir vadinamu vartais á Provansà. Tai galø legiono veteranø ákurtas miestas. Jame gausu galø ir romënø kultûros palikimo. Julijaus Cezario garbei pastatyta triumfo arka, antikinis imperatoriaus Augusto valdymo laikø teatras. Grupës pageidavimu pasikëlimas á apþvalgos aikðtelæ, kur atsiveria nuostabus vaizdas á lavandø laukø apsuptà Vëjø kalnà - aukðèiausià Provanso vietà, derlingas apylinkes, bei miesto ir Ronos upës slënio panorama. Laisvas laikas mieste. Nakvynë vieðbutyje.

www.gruda.lt

Apþiûrime didingus Popieþiø rûmus, vienus didþiausiø feodaliniø rûmø Europoje, apsuptus parkø su apþvalgos aikðtelëmis, nuo kuriø atsiveria nuostabûs apylinkiø toliai; ðalia esanèià baþnyèià, kurioje palaidoti popieþiai Benediktas XII ir Jonas XXII; liaudies apdainuotà garsøjá Ðv.Benezeto tiltà per Ronos upæ, Monetø rûmus. Grupës pageidavimu lankysime biskvito ir ðokolado fabrikà, kur suþinosime ðokolado gamybos paslaptis, ragausime ðokoladiniø triufeliø ir biskvitø. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paklaidþioti jaukiomis Avinjono senamiesèio gatvelëmis, pavakarieniauti viename ið Provanso virtuvës restoranëliø ir pajusti subtilià ðio kraðto dvasià. Nakvynë vieðbutyje.

uoloje, 800m aukðtyje, nuo kurios atsiveria vaizdas á Vidurþemio jûrà bei graþiuosius Luberono klonius ðiaurëje. Senoji citadelë, mirusiøjø miestas su laiptuotomis pësèiøjø gatvelëmis, suvenyrø parduotuvëlës ir jaukûs restoranëliai. Esant galimybei, lavandø ir kitø kvapniøjø þoleliø spaudyklos ir alyvuogiø aliejaus daryklos lankymas, aromatiniø gërimø ir kvapø testavimas, aliejaus ragavimas. Kelionë á graikø ir romënø miestà Arlá, kur yra gyvenæs Van Gogas. Ekskursija po miestà, pelniusá Prancûzijos „Meno ir istorijos miesto“ titulà: senovës romënø arena, antikinis teatras, Ðv.Trofimo katedra ir vienuolyno ansamblis, rotuðë, Konstantino pirtys, Van Gogo kavinë Forumo aikðtëje. Iðvykimas á Ispanijà. 5 DIENA. Iðvykimas á buvusià Provanso sostinæ, meno ir kultûros Nakvynë vieðbutyje. þidiná - Provanso Eksà. Ðis miestelis dar vadinamas ir tûkstanèio 8DIENA. Skrydis Þirona - Kaunas. fontanø miestu. Miestelio centras - siaurø senamiesèio gatveliø labirintas su ástabiais fontanais ir pastatais - daugelio menininkø gimtinë. Èia gimë þymus impresionistas Polis Sezanas, gyveno raðytojai Emilis Zola ir Ernestas Hemingvëjus. Paþintis su miestu: Mirabeau prospektas, miesto rotuðë ir XVa. varpinë, Ðv.Iðganytojo katedra, miesto sienos griuvësiai su iðlikusiais gynybos bokðtais. Provanso pasididþiavimo - roþinio vyno ragavimas. Iðvykimas á Provanso Ekso apylinkes, (esant galimybei) pasikëlimas á vienà ið miestà juosianèiø kalvø, kurios virðûnëje stovi 17 m aukðèio Provanso kryþius. Èia atsiveria fantastiðkas vaizdas á mëlynuojanèius lavandø laukus ir buvusià Provanso sostinæ. Iðvykimas á Marselá. Nakvynë vieðbutyje. 6 DIENA. Poilsis prie jûros arba paþintis su vienu seniausiø Prancûzijos miestø - ávairiø tautø kultûros kryþkele - Marseliu. Tai miestas, kuriame gimë „Marselietë“ - dabartinis Prancûzijos himnas. Esant galimybei, iðvyka laivu á Ifo tvirtovæ (kukmedþio salà), kurià A.Diuma apraðë romane apie grafà Montekristà. Grësminga tvirtovë niekada nebuvo naudojama karo tikslams, ji iðkart virto kalëjimu. Paþintis su sala ir Ifo tvirtove. Sugráþus ekskursija po miestà: senasis uostas - miesto ðirdis, mëgstamiausia Marselio gyventojø pasivaikðèiojimø bei vakaro renginiø vieta, miesto pasididþiavimas - Dievo Motinos Sergëtojos bazilika, pastatyta ant kalvos, ið kur atsiveria nuostabus vaizdas á miestà. Laisvas laikas, kurio metu siûlome paklaidþioti siauromis Marselio gatvelëmis, pasëdëti tyliuose skvereliuose, uþsukti á vienà ið restoranëliø, kurie garsëja specifine savo virtuve, paragauti populiarios þuvienës bouillabaisse. Nakvynë vieðbutyje.

4 DIENA. Iðvykimas á Chateuneuf - du - Pape miestelá. XIV a. Avinjono popieþiai pasirinko ðià vietà naujai piliai statyti ir vynuogynams veisti - juose gaminamas vienas geriausiø Ronos slënio vynø. Prancûziðko vyno gamybos ir skonio paslaptys: vyno rûsio lankymas ir vyno ragavimas. Kelionë á 7 DIENA. Kelionë prie vieno ið geriausiai iðlikusiø antikiniø Avinjonà, vadinamà - „antràja Roma“. Ekskursija po romënø akviadukø - Pont du Gard. Iðvykimas á Les Baux - de ðimtmetá buvusià popieþiø sostinæ ant Ronos kranto. Provence - miniatiûriná viduramþiðkà miestelá. Jo nameliai iðkalti

NAUJIENA! Kelioniø gurmanams!

www.gruda.lt

KELIONËS KAINA þr.

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •7 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~150 EUR. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

PARYÞIUS – LUAROS SLËNIO PILYS PARYÞIUS - VERSALIS - LUAROS SLËNIS: ÐAMBORO, ÐENONSO, AMBUAZ VILANDRI, AZE LE RIDO, USSË, ÐINON PILYS - PARYÞIUS 1 DIENA. Skrydis Vilnius/Kaunas - Paryþius. Sutikimas oro daþnai vadinami „Prancûzijos sodu“. Renesansiniai rûmai uoste. Perveþimas á vieðbutá. Apgyvendinimas. Nakvynë daþniausia iðkildavo prie vandens telkiniø ar erdviuose upës vieðbutyje. slëniuose. Jie bûdavo apsodinami sodais, piuikiai deranèiais prie 2 DIENA. Ekskursija po Paryþiø: istorinis miesto centras: Site rûmus supanèio gamtovaizdþio. Ðamboro pilis - didingiausias sala - Paryþiaus Dievo Motinos katedra, Teisingumo rûmai, Renesanso stiliaus ðedevras, viena graþiausiø piliø pasaulyje, Panteonas; Rotuðë, Bobiuro rajone esantis Þ.Pompidu meno ir karaliaus Paranciðkaus I medþioklës rezidencija. Manoma, kad kultûros centras, Haliø forumas, garsioji Rivoli gatvë. ðios pilies darbø ákvëpëjas buvo Leonardas da Vinèis. Ðenonso Didþiausio pasaulyje meno muziejaus - Luvro, kuriame „damø pilis“, kurioje gyveno karalienës ir karaliaus favoritës. Ði eksponuojamos neákainojamos meno vertybës: Leonardo da pilis daþnai vadinama pilimi - tiltu, kabanèiu ant vandens. Vinèio „Mona Liza“, Graikijoje rastos „Milo Veneros“, Aplankomi nuostabûs pilies sodai. Ambuaz - grandiozinë pilis lankymas. Santarvës aikðtë, elegantiðkiausia Paryþiaus gatvë tvirtovë. Pilies koplyèioje palaidotas Renesanso epochos genijus - Eliziejaus laukai, Ðarlio de Golio aikðtë su Triumfo arka. Leonardas da Vinèi. Aplankomas prie pilies prigludæs Ambuaz Laisvas laikas. Atvykimas á Defansà. Tai prancûziðkoji miestelis, kuriame tebegyva senoji bretonø dvasia. Esant Amerika, pribloðkianti áspûdingø formø stiklo ir plieno galimybei XV a. Plou ðeimos vyno rûsio lankymas. Nakvynë konstrukcijomis. Impozantiðkiausias statinys Naujoji arka - vieðbutyje. „Defanso galva“, nuo kurios atsiveria didinga Paryþiaus 5 DIENA. Tæsiame kelionæ Luaros slëniu. Vilandri pilis panorama. Romantiðkas plaukimas Senos upe. Nakvynë vëliausias Renesanso statinys Luaros slënyje, garsëjantis didinga sodø, gëlynø ir darþø kompozicine darna, jø vieðbutyje. 3 DIENA. Iðvykimas á Paryþiaus priemiestá Versalá. Versalis - ornamentikos ir minties paslaptingumu. Aze le Rido pilis - tai Liudviko XIV karaliðkoji rezidencija, tapusi Karaliaus Saulës ankstyvojo Renesanso perlas, pastatytas upës salos viduryje. paminklu ir testamentu ateinanèioms kartoms. Paþintis su Balzakas ðià pilá pavadino „daugiabriauniu Indre'o deimantu“. Versalio architektûros ansambliu, prancûziðkojo stiliaus parkø Esant galimybei Luaros vynø degustacija viename ið vyno rûsiø. ðedevru - Versalio sodais. Gráþimas á Paryþiø. Ekskursija po Ussë pilis, apraðyta Ðarlio Pero „Mieganèios graþuolës“ Monmartrà. Siauros, þavios gatvelës, maþi, jaukûs skvereliai - pasakoje. Autorius ðià pilá pavertë savo herojës buveine. Ðinon tai buvæs bohemiðkasis Paryþiaus rajonas, Tertro aikðtë - pilis - tvirtovë, menanti ðimtametá karà su Anglija, kada Luaros Monmartro menininkø Meka, kalvos virðûnëje iðkilusi slënio pilys sudarë galingà gynybinæ sistemà. Iðvykimas á Ðventosios Ðirdies bazilika, Kliði bulvaras, Mulen Ruþas. Paryþiø. Nakvynë vieðbutyje. Laisvas laikas Monmartre. Miesto panorama ið Eifelio bokðto. 6 DIENA. Ekskursija po Paryþiø. Bastilijos aikðtë su Liepos kolona ir Bastilijos Opera - ðiuolaikinës architektûros ðedevras, Nakvynë vieðbutyje. 4 DIENA. Kelionë á karaliðkàjá Luaros slëná. Luara - ilgiausia atidarytas 1989 metais minint Bastilijos tvirtovës paëmimo 200 Prancûzijos upë (1020 km). Dël gausybës piliø, statytø XV - metø jubiliejø. Nakvynë vieðbutyje.

NAUJIENA! KELIONËS KAINA þr.

www.gruda.lt

IÐVYKIMAS: þr. www.gruda.lt Á KELIONËS KAINÀ ÁSKAIÈIUOTA: •visi perveþimai pagal programà, •6 nakvynës viešbuèiuose su pusryèiais, •kelionës vadovo paslaugos, •ekskursinë programa. Á KELIONËS KAINÀ NEÁSKAIÈIUOTA: •tarptautiniø skrydþiø bilietai, •oro uosto mokesèiai, •muziejø ir kitø lankytinø objektø bilietø kaina ~ 150 EUR. PASTABOS: objektø lankymo tvarka, skaièius ir áëjimo bilietø kaina gali kisti.

XVIIIa., ir ramaus gyvenimo bûdo derlingi ðios upës slëniai 7 DIENA. Skrydis Paryþius - Vilnius/Kaunas. Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Maršrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

90


TOLIMI KRAŠTAI

www.gruda.lt

PAÞINK PASAULÁ SU GRÛDA *AUTORINIAI „GRÛDOS“ MARÐRUTAI SU AUKÐTOS KVALIFIKACIJOS KELIONIØ VADOVAIS IÐ LIETUVOS DIENØ SKAIÈIUS

IŠVYKIMAS

KAINA

23d, 24d, 28d.

2011 11 08

nuo 23 499 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Super ekskliuzyvas!

DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO N.ZELANDIJÀ IR FIDÞIO SALAS *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

15d. 18d.

2011 10 22

nuo 13 799 Lt nuo 15 799 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Super ekskliuzyvas!

VISA KANADA - ALIASKA (kruizas) *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

21d.

2011 05 31; 08 02

nuo 16 499 Lt

na uj ie na

TIBETAS - NEPALAS BUTANAS *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

19d.

2011 04 03; 09 03; 10 01

nuo 12 899 Lt

na uj ie na

TIBETAS - NEPALAS - INDIJA 4 Programos! *Autoriniai „GRÛDOS“ marðrutai.

29d. 20d. 21d. 23d.

2011 04 03; 09 03; 10 01

nuo 9 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Net 4 programos!

DIDÞIOJI KINIJA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

14d.

2011 04 11; 05 18; 06 13; 08 10; 09 14; 10 12

nuo 6400 Lt

Puikiai ávertinta populiari kelionë!

2011 05 18

nuo 5440 Lt

na uj ie na

2011 04 18; 05 09; 06 07; 09 20; 10 11

nuo 9 499 Lt nuo 10 599 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

2011 02 11,25; 03 04,18,25; 04 01,08,15,22; 05 06,13,20,27; 06 10,17,24

nuo 4490 Lt

na uj ie na

2011 05 09; 07 18; 09 12; 10 03

nuo 10 499 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

2011 05 09; 07 18; 09 12; 10 03

nuo 12 899 Lt

na uj ie na

KELIONËS PAVADINIMAS DIDÞIOJI EKSPEDICIJA PO AUSTRALIJÀ IR TASMANIJÀ (Kruizas laivu po Didijá barjeriná rifà) *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

KLASIKINIS TURAS PO KINIJÀ *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas. KINIJA - TIBETAS KINIJA - HONKONGAS - TIBETAS *Autoriniai „GRÛDOS“ marðrutai.

13d.

KINIJA Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 2 asm. HONKONGAS - JAPONIJA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

10d. 12d.

P.KORËJA - JAPONIJA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

PASTABOS

VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

INDOKINIJOS ÐIRDIS - VIETNAMAS IR KAMBODÞA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

17d.

2011 03 07; 10 11

nuo 10 399 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

VIETNAMAS IR KAMBODÞA Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 2 asm.

17d.

2011 02 05, 12, 19, 26; 03 05, 12, 19, 26; 04 02, 09, 16, 23, 30

nuo 7 499 Lt

VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

IRANAS *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

12d.

2011 04 10; 05 15; 09 25; 10 09; 11 06

nuo 6 899 Lt

Kelioniø gurmanams - patikrintas ir optimizuotas marðrutas á masinio turizmo nenuniokotà, neatrastà ir nepasiektà ðalá!

IZRAELIS - ÐVENTOJI ÞEMË *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

10d.

2011 03 23; 04 29; 05 10; 09 05; 10 22; 11 14

nuo 4 299 Lt

Galimybë nuvykti á Petrà Jordanijoje arba pailsëti Elate prie Raudonosios jûros. Puikiai ávertinta kelionë!

2011 03 23; 04 29; 05 10; 09 05; 10 22; 11 14

nuo 5 089 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

IZRAELIS-JORDANIJA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas. DIDYSIS TURAS PO TAILANDÀ IKI CHIANG RAI Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 7 asm.

15d.

2011 02 06,11,18; 03 02; 04 03,11

nuo 5 749 Lt

Poilsis Koh Chang salose. Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

PAÞINTINIS TURAS PO TAILANDÀ SU POILSIU Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

15d.

2011 02 06,11,18; 03 02; 04 03,11

nuo 4 149 Lt

Poilsis Patajoje, Koh Chang saloje. Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

POILSIS TAILANDE Min. keliautojø skaièius 1 asm.

15d.

2011 02 07,21; 03 07,21; 04 04

nuo 2 500 Lt

Uþsakomi vieðbuèiai poilsiui Tailande. Bus daugiau datø!

PAÞINTINIS TURAS PO TAILANDÀ IR KAMBODÞÀ SU POILSIU Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

15d.

2011 02 06,11,18; 03 02; 04 03,11

nuo 5 129 Lt

Poilsis Patajoje, Koh Chang saloje. Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

ÐRI LANKA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

13d.

2011 01 24; 02 14; 03 07

nuo 5 460 Lt

Populiari paþintinë kelionë su poilsiu! Bus daugiau datø!

ÐRI LANKA Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 2 asm.

16d.

2011 02 12; 03 12; 03 26; 04 09

nuo 4 650 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

ÐRI LANKA SU POILSIU MALDYVUOSE Ekskursinë programa rusø k. Min. keliautojø skaièius 2 asm.

15d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

nuo 6700 Lt

Populiari kelionë!

POILSIS MALDYVUOSE Min. keliautojø skaièius 2 asm.

10d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

nuo 5 360 Lt

Uþsakomi vieðbuèiai poilsiui Maldyvuose.

91


TOLIMI KRAŠTAI

www.gruda.lt DIENØ SKAIÈIUS

IŠVYKIMAS

KAINA

POILSIS ÐRI LANKOJE Min. keliautojø skaièius 2 asm.

13d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

nuo 3605 Lt

Uþsakomi vieðbuèiai poilsiui Ðri Lankoje.

ISLANDIJA - LEDO IR UGNIES ÞEMË *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

11d.

2011 07 02; 08 08

nuo 7 499 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Kelioniø gurmanams. Pageidaujantiems turas á Grenlandijà.

ISLANDIJA (individualiems keliautojams) Min. keliautojø skaièius 1 asm.

7d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

nuo 4 399 Lt

Kelioniø gurmanams!

ISLANDIJA (turas gyvenant palapinëse) Min. keliautojø skaièius 1 asm.

11d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

nuo 5 999 Lt

Kelioniø gurmanams!

DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO KUBÀ KLASIKINË KUBA *Autoriniai „GRÛDOS“ marðrutai.

13d. 12d.

2011 03 10; 10 17; 11 07; 12 05

nuo 6800 Lt nuo 7 750 Lt

Uþsakomi vieðbuèiai poilsiui Varadero kurorte

2011 11 08

nuo 19 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! Kelioniø gurmanams. Ekskliuzyvinis turas!

KELIONËS PAVADINIMAS

PASTABOS

DIDÞIOJI GRÛDOS EKSPEDICIJA PO PIETØ AMERIKÀ IR OKEANIJÀ Argentina-Èilë-Ugnies þemë-Patagonija-Velykø sala *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

20d. ir 26d.*

PAÞINTINIAI TURAI PO ARGENTINÀ Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

nuo 8d. iki 20d.

nuo rugsëjo iki balandþio

Priklauso nuo sezono

PIETØ AMERIKOS PASLAPTYS (Peru-Velykø s.) Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 2 asm.

14d.

2011 02 19; 03 26; 04 30; 05 28; 06 25; 07 23; 08 13; 09 17; 10 15; 11 12

nuo 11 349 Lt

VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI!

PERU - BOLIVIJA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

21d.

2011 03 29; 05 10; 08 09; 10 04; 11 08

nuo 13 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

PERU MOZAIKA Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 2 asm.

9d.

2011 02 19; 03 26; 04 30; 05 28; 06 25; 07 23; 08 13; 09 17; 10 15; 11 12

nuo 8 729 Lt

VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI!

PERU - BOLIVIJA Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

13d.

2011 02 18; 03 25; 04 29; 05 27; 06 24; 07 22; 08 12; 09 16; 10 14; 11 11

nuo 11 899 Lt

VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI!

DIDYSIS GRÛDOS TURAS PO VIDURIO AMERIKÀ Meksika - Gvatemala - Hondûras - Belizas *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

21d.

2011 03 10; 11 05

nuo 11 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë. Ekskliuzyvinis turas!

MAGIÐKOJI MEKSIKA (PRIME MEXICO) Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

12d.

2011 01 28; 02 06; 03 10; 03 23

nuo 6 159 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

KITOKIA MEKSIKA (MEXICO SAGRADO) Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

8d.

2011 02 05; 03 06

nuo 6 099 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

EGZOTIÐKOJI MEKSIKA (MEXICO EXOTICO) Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

14d.

2011 02 16

nuo 7 090 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

DIDÞIOJI MEKSIKA (GRAN MEXICO) Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

14d.

2011 02 13, 26; 03 06; 04 28

nuo 6 761 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

MISTIÐKOJI MEKSIKA (MEXICO MISTICO) Ekskursinë programa - rusø k. Min. keliautojø skaièius 1 asm.

15d.

2011 03 18

nuo 6 990 Lt

Puikiai ávertinta kelionë! VISI IÐVYKIMAI GARANTUOTI! Bus daugiau datø!

PIETØ AFRIKOS RESPUBLIKA - SVAZILANDAS *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

19d.

2011 04 09; 11 12

nuo 13 899 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

DIDYSIS GRÛDOS SAFARIS PO PIETØ AFRIKÀ PAR - Namibija - Botsvana - Zambija *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

23d.

2011 04 09; 11 12

nuo 16 449 Lt

Paþink Afrikà per nuotyká. Puikiai ávertinta kelionë. Tikriems kelioniø gurmanams!

KENIJA - TANZANIJA *Autorinis „GRÛDOS“ marðrutas.

11d.

2011 10 01

nuo 9 999 Lt

Puikiai ávertinta kelionë!

KENIJA (su poilsiu) Min. keliautojø skaièius 1 asm.

13d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

Priklauso nuo sezono

NAUJIENA! na uj ie na

KENIJA - TANZANIJA Kopimas á Kilimandþarà Machame marðrutu. Safariai nacionaliniuose parkuose. Min. keliautojø skaièius 2 asm.

17d.

pagal pageidavimà (esant vietø skrydþiuose)

Priklauso nuo sezono

Kelionë aktyvaus poilsio mëgëjams!

na uj ie na

Net 14 programø! Tikslaus apraðo ir kainos teirautis agentûroje!

NAUJIENOS! Ruoðiamos autorinës „GRÛDOS“ kelionës á JAV, BRAZILIJÀ, INDONEZIJÀ, INDIJÀ, JEMENÀ, OMANÀ, SAUDO ARABIJÀ ir kitas ðalis. Poilsinës, paþintinës kelionës egzotiðkuose kraðtuose su kelioniø operatoriais TUI, Meier's, Dertour, Thomas Cook, Ecco Holiday ir kt. Skrydþiai á/ið Vokietijos,Londono,Varðuvos. Dël platesnës informacijos apie keliones á egzotiðkus kraðtus maloniai praðome kreiptis á artimiausià „GRÛDOS“ biurà.

92


AUTOBUSØ NUOMA Kelioniø organizatorius GRÛDA nuomoja autobusus NEOPLAN - 116, 117

KELIONËMS Á UÞSIENÁ IR PO LIETUVÀ

www.gruda.lt 93


AUTOBUSØ PLANAI Autobuso planas Nr.1

VAIRUOTOJAS

Autobuso planas Nr.2

DURYS

A

B

1 EILË

D

C

A

B

1 EILË

C

D

A

B

2 EILË

A

B

2 EILË

C

D

A

B

3 EILË

C

A

B

3 EILË

C

D

A

B

4 EILË

C

A

B

4 EILË

C

D

A

B

5 EILË

C

A

B

5 EILË

C

D

A

B

6 EILË

C

A

B

6 EILË

C

D

A

B

7 EILË

C

A

B

7 EILË

C

D

A

B

8 EILË

C

A

B

8 EILË

A

B

9 EILË

A

B

9 EILË

A

B

10 EILË

C

A

B

10 EILË

C

D

A

B

11 EILË

C

A

B

11 EILË

C

D

A

B

12 EILË

C

A

B

12 EILË

C

D

A

B

13 EILË

C

A

B

13 EILË

C

D

A

B

14 EILË

C

TV, WC, KARÐTAS VANDUO

Autobuso planas Nr.3

VAIRUOTOJAS

TV

D

D

D

D

D

D

TV, WC, KARÐTAS VANDUO

D

D

D

D

D

DURYS

A

B

1 EILË

A

B

2 EILË

A

B

3 EILË

A

B

4 EILË

A

B

5 EILË

A

B

6 EILË

A

B

7 EILË

A

B

8 EILË

A

B

9 EILË

A

B

10 EILË

A

B

11 EILË

A

B

12 EILË

A

B

13 EILË

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

TV, WC, KARÐTAS VANDUO

D

C

B

STALAS

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

VIETÀ AUTOBUSE GALITE PASIRINKTI PIRKDAMI KELIONÆ ! Dël objektyviø, ið anksto neámanomø numatyti aplinkybiø, pasirinkta vieta autobuse gali keistis.

KELEIVIO ATMINTINË Gerbiami keleiviai, Autobuso ekipaþas maloniai sveikina Jus pasirinkus kelionæ autobusu. Mûsø tikslas - uþtikrinti keleiviø saugumà ir aukðtà aptarnavimo kokybæ bei pilnai patenkinti keleiviø poreikius kelionës metu, kad kelionës autobusais bûtø maksimaliai saugios, greitos ir malonios. Siekiant ðio tikslo yra nuolat tobulinamas ir pleèiamas paslaugø paketas. Autobuse yra ádiegtos visos keleiviø komfortà uþtikrinanèios priemonës (vëdinimo ir ðildymo sistema, garso bei vaizdo sistema, karðto vandens paruoðimo aparatas, tualetas ir kt.), reguliariai atliekama autobusø techninë prieþiûra. Jus aptarnauja vairuotojai, turintys ilgalaikæ keleiviø veþimo patirtá vietiniais ir tarptautiniais marðrutais. Jie visuomet draugiðki ir pasirengæ Jums padëti kelionës metu. Dëmesio! •Jûsø asmeninio ir kitø keleiviø saugumo labui grieþtai draudþiama vaikðèioti, gerti karšðtus gërimus ir stovëti autobuso salone autobusui judant. •Kelionës metu Jûsø paèiø labui, saugumo ir higienos sumetimais, tualetu naudokitës tik ypatingu atveju. •Keliose autobuso salono vietose prie lango yra árengti avariniai plaktukai, skirti avariniam stiklo iðdauþimui. Grieþtai draudþiama plaktukus liesti kelionës metu, iðskyrus avarijos atvejus. •Primename, kad be prieþiûros palikti vertingi daiktai gali tapti lengvu grobiu ilgapirðèiams. Turto vagystës ar sunaikinimo dël treèiøjø asmenø nusikalstamos veikos atveju transporto paslaugø teikëjas atsakomybës neprisiima. •Autobuse grieþtai drauþiama rûkyti. Maloniai praðome Jûsø palaukti iki artimiausio sustojimo vietos. Mobiliaisiais telefonais praðome naudotis tik ásitikinus, kad Jûsø pokalbis netrukdys kitiems keleiviams ar autobuso ekipaþui. Maloniai praðome laikytis Jus aptarnaujanèio personalo nurodymø, kuriø tikslas yra uþtikrinti Jûsø ir kitø keleiviø saugumà bei komfortà kelionës metu. Jei vairuotojai kelionës metu buvo paslaugûs ir geranoriðš ki - arbatpinigiai geriausia dovana.

94


TURIZMO PASLAUGØ TEIKIMO SUTARTIES SÀLYGOS 1. SUTARTIES ŠALIØ ÁSIPAREIGOJIMAI 1.1 Kelionës organizatorius ásipareigoja: 1.1.1. Organizuoti turistui(-ams) turistinæ kelionæ pagal programà, nurodytà kataloge ar kitoje kelionæ aprašanèioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionæ aprašanèioje medžiagoje nurodytos kelionës programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistà programà. Katalogas arba kita kelionæ aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. 1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistø skaièiaus, pranešti raštu apie kelionës anuliavimà likus ne mažiau kaip 5 kalendorinës dienos iki kelionës pradžios. Minimalus turistø skaièius kelionëje užsakomuoju lëktuvo reisu yra lygus 80 procentø vietø keleiviams atitinkamame lëktuve, o kelionëje autobusu - 30 turistø. Jeigu prie užsakomos kelionës aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistø skaièius, galioja pastarasis. 1.1.3. Pateikti turistui(-ams) tikslià ir neklaidinanèià informacijà apie kelionës maršrutà (išvykimo, grážimo vietas, datas ir laikus bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada á jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus arba kelionëje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionæ aprašanèioje medžiagoje arba pakeistoje programoje. 1.1.4. Pateikti rašytinæ informacijà apie valiutø keitimo sàlygas, vizø gavimo tvarkà, valstybiø sienø perëjimo tvarkà, lankomø vietoviø epidemiologinæ bûklæ, profilaktines priemones, vakcinacijà, turistiniø paslaugø teikimo sutarties áforminimo tvarkà bei sàlygas. 1.1.5. Prieš pasirašant sutartá suteikti informacijà apie sveikatos, gyvybës bei kitus draudimus. 1.1.6. Prieš išvykstant á kelionæ rašytine forma turistui pateikti: informacijà apie tarpines stotis ir sustojimo laikà, buvimo vietà bei informacijà apie keleivio vietà transporto priemonëje (išskyrus lëktuvà); kelionës organizatoriaus atstovo pavardæ, adresà ir telefono numerá ar vietiniø agentûrø, á kurias turistas galëtø kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokiø atstovø ar agentûrø nëra, turistui nurodyti telefono numerá, kuriuo jis galëtø skambinti nenumatytu atveju, ar informacijà, kuri jam padëtø susisiekti su kelionës organizatoriumi. Jei á kelionæ vyksta nepilnameèiai, pateikti tëvams ar globëjams informacijà, leisianèià tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. 1.1.7. Informuoti turistà apie šalies, á kurià vykstama, á šalá ávežamø daiktø kiekio, skaièiaus ir draudimø reikalavimø, pasienio kirtimo taisykliø ypatumus. 1.1.8. Turisto(-ø) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionës dokumentø áforminimui. J ei turistas (-ai) davë sutikimà, pateikti asmens duomenys taip pat gali bûti renkami siunèiant informacijà apie “Kauno Grûdos” organizuojamas keliones. 1.2. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaræs su kelionës organizatoriumi sutartá (sutartá pasirašæs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-iø) vardu sutartá pasirašæs asmuo perka organizuotà turistinæ kelionæ ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartá (kiti naudos gavëjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartá pasirašæs asmuo arba bet kuris naudos gavëjas perleidžia savo teisæ á kelionæ. 1.3. Turistas(-ai) ásipareigoja: 1.3.1.Sudarant sutartá, jeigu iki kelionës pradžios lieka daugiau kaip 3 savaitës, sumokëti už kelionæ 20 % dydžio avansà, ir likutá sumokëti ne vëliau kaip 3 savaitës iki išvykimo. Sudarant sutartá, jeigu iki kelionës pradžios lieka mažiau kaip 3 savaitës, iš karto sumokëti už kelionæ visà kainà. Kelioniø organizatoriaus paskelbtø akcijø metu gali bûti nustatoma kita apmokëjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Pirkdamas kelionæ išsimokëtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokëjimo už paslaugas tvarkos. 1.3.2 Pateikti visà informacijà ir dokumentus reikalingus kelionës organizatoriui ávykdyti šià sutartá, pasitikslinti išvykimo laikà ir vietà likus 1 dienai iki išvykimo ir informuoti kartu vykstanèius asmenis; atvykti laiku á nurodytà pirminæ bei kelionës vadovo nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines, kelionëje turëti tvarkingà pasà, galiojantá ne mažiau 6 mën. po kelionës pabaigos; laikytis organizatoriaus nurodymø dël kelionës ar atskirø jos daliø vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautiniø keleiviø vežimo taisykliø, bagažo gabenimo tvarkos ir á šalá ávežamø daiktø kiekio, skaièiaus ir draudimø reikalavimø, rûpintis savo asmeniniø daiktø saugumu. Vykdyti pasienio ir muitinës tarnybø nurodymus. Vykstant á kelionæ su nepilnameèiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintos “Vaiko laikino išvykimo á užsienio valstybes tvarkos”. Vaikas iki 18 metø kelionëje privalo turëti abiejø tëvø sutikimà, tvirtintà notaro (bûtina kopija). 1.3.3. Atsakyti už kelionës metu padarytà žalà (sugadintà viešbuèio inventoriø, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnameèio, visus nuostolius už já apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltæ ir sutinka atlyginti žalà, žalà reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltës neprisiima, kelionës organizatorius turi teisæ žalà išieškoti Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dël nenugalimos jëgos. 1.4. Turistas, pagrindinë šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavëjus, kad turistinë kelionë yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sàlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sàlygas. 2. TEISË ATSISAKYTI SUTARTIES 2.1.Turistas turi teisæ bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas ásigalioja nuo jo pareiškimo momento. 2.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dël aplinkybiø, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybës, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dël paties turisto kaltës, t.y. dël jo tyèiniø veiksmø ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionës organizatoriui nuostolius, padarytus dël tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostoliø dël turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra: Sutarties nutraukimo laikas (Suma procentais nuo kelionës kainos): a) daugiau kaip 28 dienos iki išvykimo: 10%; b) nuo 28 iki 14 dienø iki išvykimo: 20%; c) nuo 14 dienø iki 7 dienø iki išvykimo: 50%; d) mažiau nei 7 dienos iki išvykimo: 100%;

2.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dël su juo susijusiø aplinkybiø, kuriø jis negali kontroliuoti ir kuriø sutarties sudarymo metu negalëjo protingai numatyti (pvz., dël sveikatos bûklës, mirties ir pan.), kelionës organizatorius turi teisæ reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dël tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dël nenugalimos jëgos aplinkybiø. Turistas privalo kuo greièiau po šiame punkte nurodytø aplinkybiø atsiradimo informuoti apie sutarties atsisakymà ir pateikti tokio atsisakymo priežastá patvirtinanèius dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostoliø dydis dël turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.2 punkte pateiktà lentelæ. 2.4. Kelionës organizatorius turi teisæ atsisakyti sutarties tik dël svarbiø priežasèiø, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistà. 2.5. Jeigu kelionës organizatorius atsisako sutarties dël aplinkybiø, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiûlyti turistui naujà, tokios pat ar geresnës kokybës alternatyvø kelionës variantà. Jeigu turistas pasiûlytos kelionës atsisako, kelionës organizatorius turi gràžinti turistui už kelionæ ámokëtus pinigus arba, jei kelionë iš dalies jau ávyko, proporcingà jø dalá. 2.6. Kelionës organizatorius, atsisakæs sutarties, privalo organizuoti kelionæ iš naujo arba gràžinti turistui pinigus už kelionæ bei atlyginti turistui turtinæ žalà. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dël 1.1.2 punkto aplinkybiø arba nenugalimos jëgos. 3. SUTARTIES SÀLYGØ PAKEITIMAS 3.1. Kelionës organizatorius dël svarbiø priežasèiø, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistà, gali pakeisti atitinkamà sutarties sàlygà. Turistas turi teisæ atsisakyti keisti sutartá. 3.2 Kelionës organizatorius dël svarbiø priežasèiø, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistà, turi teisæ pakeisti sutarties sàlygà. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartá tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytø esminæ žalà. 3.3. Kelionës organizatorius turi teisæ, likus iki kelionës pradžios ne mažiau kaip 20 dienø, padidinti kelionës kainà dël to, kad pasikeièia vežimo išlaidos, áskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesèiams ar atitinkamø valiutø keitimui. Kelionës organizatorius nurodo, kodël padidëjo kaina ir kaip buvo apskaièiuotas kainos padidëjimas. Turistas turi teisæ atsisakyti kainos didinimo. Jeigu likus mažiau kaip 20 dienø prieš išvykimà paaiškëja, kad kelioniø organizatorius turi padidinti kelionës kainà, jis nedelsdamas apie tai informuoja turistà, nurodydamas kainos padidëjimo priežastá ir naujos kainos apskaièiavimo tvarkà. Turistas turi teisæ atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti atitinkamà sutarties pakeitimà. Turistas privalo kaip ámanoma greièiau informuoti kelioniø organizatoriø apie savo sprendimà. 3.4. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sàlygas 3.1, 3.2, 3.3 punktø atvejais, kelionës organizatorius ágyja teisæ atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisæ reikalauti gràžinti už kelionæ sumokëtus pinigus arba, jei kelionë iš dalies jau ávyko, kompensuoti proporcingà jø dalá. Jei kelionës organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sàlygas 3.1, 3.2 punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.6 punktas. 4. SUTARTIES ŠALIØ PASIKEITIMAS 4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisæ, likus iki kelionës pradžios ne mažiau kaip 10 dienø, perleisti savo teisæ á kelionæ treèiajam (kelionæ perimanèiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sàlygas. 4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionës organizatorius naudojasi, taisyklëms (t.y. jei per laikà, likusá iki kelionës pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonëje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi bûti pateiktos šios taisyklës. 4.3. Toks perleidimas turi bûti áformintas sutartimi, atitinkanèia Civilinio kodekso reikalavimus, su treèiuoju (kelionæ perimanèiu) asmeniu, o kelionæ perimantis asmuo, sudaræs sutartá, ar turistas, perleidæs kelionæ, apie tai raštu privalo pranešti kelionës organizatoriui ir perduoti informacijà bei dokumentus, reikalingus sklandžiai ávykdyti šià sutartá kelionæ perëmusio asmens atžvilgiu. Teisæ á kelionæ perleidžiantis turistas ir treèiasis (kelionæ perimantis) asmuo, perëmæs kelionæ, atsako solidariai kelionës organizatoriui už kelionës kainos ir išlaidø, susijusiø su teisës á kelionæ perleidimu, sumokëjimà. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionës perleidimo išlaidos sudaro 100 litø asmeniui, jeigu šis perleidimas yra ámanomas. Turistui pareikalavus, kelioniø organizatorius privalo pateikti dël sutarties šaliø pasikeitimo turëtø papildomø išlaidø paskaièiavimà. Jeigu kelionës perleidimas yra neámanomas dël 4.2 punkte minëtø ar kitø priežasèiø, turistas turi teisæ nutraukti sutartá, sumokëdamas 2.2. punkte nurodytà nutraukimo mokestá. 5. ATSAKOMYBË UŽ NETINKAMÀ SUTARTIES VYKDYMÀ 5.1. Jeigu sutartis nëra vykdoma pagal turisto protingus lûkesèius, kuriø pagal sutarties sàlygas ir teikiamø paslaugø pobûdá turistas galëjo turëti, kelionës organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionës organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionës organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamà sutarties vykdymà, jeigu: 5.1.1. dël netinkamo sutarties ávykdymo kaltas turistas (1.3.1 punkto sàlygø nevykdymas ir kt. priežastys); 5.1.2. už netinkamà sutarties vykdymà, kurio kelionës organizatorius nenumatë ir negalëjo numatyti, atsako treèiasis asmuo, nesusijæs su šia sutartimi. 5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dël nenugalimos jëgos arba dël ávykio, kurio kelionës organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionës organizatorius naudojosi, atsižvelgiant á visà ámanomà jø apdairumà, nenumatë ir negalëjo numatyti. 5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lûkesèius, kelionës organizatorius, atsižvelgdamas á konkreèias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopà pagalbà ir paramà. Jeigu priežastis, dël kurios sutartis nëra tinkamai vykdoma, susijusi su paèiu turistu, kelionës organizatorius turi teikti turistui tokià pagalbà ir paramà, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali bûti reikalaujama iš kelionës organizatoriaus pagal sutartá. Šiuo atveju kelionës organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamà sutarties vykdymà atsako kelionës organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionës organizatorius.

5.3. Jeigu prasidëjus kelionei ar jos metu paaiškëja, kad kelionës organizatorius negalës ávykdyti pagrindinës sutartø paslaugø dalies, jis privalo pasiûlyti turistui (-ams) tinkamà alternatyvià kelionæ (paslaugas) už tokià paèià kainà sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksèiau pasiûlytø ir faktiškai suteiktø paslaugø kainos skirtumà. Jeigu kelionës organizatorius dël pagrástø priežasèiø negali pasiûlyti alternatyvios kelionës (paslaugø) arba dël protingø priežasèiø turistas jos atsisakë, kelionës organizatorius turi užtikrinti turisto gràžinimà atgal arba nuvežimà á kità vietovæ, dël kurios sutinka turistas, taip pat gràžinti turistui pinigus už tokià kelionæ. 5.4. Kelionës organizatorius neturi teisës riboti ar panaikinti savo civilinæ atsakomybæ už žalà, padarytà turistui, jeigu žala padaroma dël kelionës organizatoriaus tyèios ar didelio neatsargumo. 5.5. Turistui padaryta turtinë ir neturtinë žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dël tam tikrø taisykliø, susijusiø su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dël tam tikrø taisykliø, susijusiø su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimà, Konvencijos, dël tam tikrø tarptautinio vežimo oru taisykliø suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužës 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojanèios Vežëjo atsakomybæ ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentà EC 2027/97 dël Vežëjo atsakomybës aviaciniø ávykiø atveju. Ši Konvencija nustato ir daugelyje atvejø apriboja vežëjo atsakomybæ asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavëlavus atvežti bagažà. 6. BENDROSIOS SÀLYGOS 6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojø teisiø gynimo ástatymas, Reklamos ástatymas, Turizmo ástatymas bei kiti ástatymai ir poástatyminiai teisës aktai bei ši sutartis. 6.2. Šalys susitaria ir sutinka, kad, jeigu turistas (-ai) ne dël organizatoriaus kaltës negauna ávažiavimo vizos, pamiršta ar pameta asmens dokumentus, jei dokumentai yra netvarkingi ir neparuošti kelionei, jeigu turistas (-ai) neatvyksta á pirminæ išvykimo bei kelionës vadovo nurodytas išvykimo vietas, savavališkai nutraukia kelionæ ar atsisako dalies paslaugø, kelionës organizatorius neatsako ir su tuo susijusiø išlaidø turistui (-ams) neapmoka. 6.2.2. Kelionës metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dël šios sutarties netinkamo vykdymo ar neávykdymo, pretenzijos nedelsiant turi bûti pareiškiamos kelionës organizatoriaus atstovui arba kelioniø vadovui, jiems nesiëmus pretenzijø spræsti – turi bûti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspræsti, pretenzijas kelionës organizatoriui galima pareikšti raštu per 10 darbo dienø nuo kelionës pabaigos; kelionës organizatorius privalo raštu atsakyti á pretenzijas per 10 darbo dienø nuo pretenzijø gavimo dienos. Ginèai sprendžiami derybø keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka. 6.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sàlygø esminiai pakeitimai (pagrindinë sutartø paslaugø dalis ir kaina) galimi tik abiejø šaliø rašytiniu susitarimu. 6.4. Kelionës organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dël grážimo išlaidø apmokëjimo ar ámokëtø pinigø gràžinimo turistas gali kreiptis á Valstybiná turizmo departamentà nuo sutarties pasirašymo datos vieneriø metø laikotarpiu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintas Kelionës organizatoriaus prievoliø ávykdymo užtikrinimo draudimo taisykles. 6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vienà kelionës organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodà juridinæ galià. Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašant šià sutartá gavo rašytiná dokumentà (sutartá, katalogà, kainynà, kità kelionæ aprašanèià medžiagà), kuriame išdëstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimà bei transporto priemonæ, kelionëje teikiamas paslaugas, kelionës maršrutà, išvykimo ir grážimo vietà, laikà, lankomas vietas, jø epidemiologinæ bûklæ, valiutø keitimà, valstybiø sienø perëjimo tvarkà, daiktø ávežimo apribojimus, vizø gavimà, imunoprofilaktikos reikalavimus, informacijà, leisianèià tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei á kelionæ nepilnameèiai vyksta vieni), kelionës organizatoriaus ar agentûros atstovà, jo telefonà ir kitus kontaktinius duomenis. Šios Turizmo paslaugø teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionës organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus - naudos gavëjus, kad turistinë kelionë yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sàlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sàlygas. Pastabos: Turistui, atsisakiusiam vykti á kelionæ dël nepalankiø metereologiniø sàlygø (sniego dangos storio ir kt.) ir norinèiam atsisakyti sutarties, yra taikomos sutarties punktuose numatytos sutarties atsisakymo sàlygos. Sutarties priedas: katalogas: ; kita kelionæ aprašanti medžiaga : ; programa: ; Turistas patvirtina, jog yra informuotas apie galimybæ sudaryti draudimo sutartis, kad bûtø padengtos turisto patirtos išlaidos dël neávykusios kelionës, dël suteiktos pagalbos, áskaitant repatriacijà, nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, dël kelionës jungties praradimo, dël bagažo vëlavimo, sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, taip pat apie šiø draudimø áforminimo tvarkà. PASTABA. Lëktuvø bilietai nekeièiami ir negràžinami. Pinigai už juos negràžinami. Turistui atsisakius vykti á kelionæ, kai dël kelionës finansavimo jis yra sudaræs finansavimo (vartojimo kredito) sutartá, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dël sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiûros mokesèiai, palûkanos ir kt.) ir atlyginti kelionës organizatoriaus patirtus, aukšèiau nustatytus, nuostolius. Turistui pageidaujant, pateikiamas kelioniø organizatoriaus nuostoliø, patirtø dël tokio atsisakymo, paskaièiavimas.

ÐALIØ REKVIZITAI Kelionës organizatorius (atstovaujamas kelioniø pardavimo agento)

Turistas, pasiraðantis sutartá (pagrindinë sutarties ðalis)

Kelionës organizatoriaus paraðas: ..............................................................................................

Turisto paraðas:...................................................................................................................

Vardas, pavardë:.........................................................................................................................

Vardas, pavardë:.................................................................................................................

95


INFORMACIJA IR PATARIMAI KELIAUJANTIEMS Kelionës dokumentai: •Vykstant á kelionæ bûtina turëti asmens dokumentà (pasà arba asmens tapatybës kortelæ, priklausomai nuo kelionës, á kurià vykstate), medicininiø iðlaidø draudimà, turizmo paslaugø teikimo sutartá. Asmens dokumentai •Á uþsiená galima vykti tik turint galiojantá pasà ar asmens tapatybës kortelæ (galioja ne visose ðalyse). Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionës metu, laikomas negaliojanèiu. Daugelis valstybiø reikalauja, kad turisto pasas galiotø ne trumpiau kaip 3 mënesius skaièiuojant nuo kelionës pabaigos dienos. Patariama tai iðsiaiðkinti prieð iðvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasà ar pratæsti jo galiojimo laikà. Asmens tapatybës kortelës pripaþástamos ne visose ðalyse. Tikslesnæ informacijà apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. •Kertant Ðengeno valstybiø nariø vidaus sienas, nebëra asmens dokumentø kontrolës. ES ðalies pilietis turi teisæ laisvai keliauti asmeniniais ar darbo reikalais po visà Europos Sàjungà, pakanka turëti galiojantá pasà arba asmens tapatybës kortelæ. ES pilieèio teisë keliauti gali bûti apribota tik vieðosios tvarkos, visuomenës saugos ar visuomenës sveikatos sumetimais. Valstybës narës pasiliko sau teisæ tam tikram laikui sugràþinti kontrolës pasienyje procedûras, jeigu kiltø grësmë jø saugumui ar vieðajai tvarkai. Pasienio kontrolë gali bûti atkurta ir masiniø tarptautiniø sporto renginiø metu. Vykstant á kelionæ privaloma turëti pasà ar asmens tapatybës kortelæ (galioja ne visose ðalyse). Vizos •ES pilieèiams, vykstantiems á keliones, apraðytas kelioniø organizatoriaus „Kauno Grûda“ kataloge (iðskyrus keliones á Sankt Peterburgà, Baltarusijà, Turkijà ir „Tolimi kraðtai“), galioja bevizio ávaþiavimo reþimas. Rusijos ir Baltarusijos vizos iðduodamos ðiø valstybiø ambasadose Vilniuje (dël vizø gavimo kreipkitës á kelioniø agentûrà, kurioje uþsisakëte kelionæ). Turkijos vizos iðduodamos vietos oro uostuose arba sausumos pasienio postuose. •„Kauno Grûda“ neatsako uþ tai, kad neásigijæs (negavæs) vizos, turistas neiðvyksta á kelionæ arba dël vizos neturëjimo yra priverstas kelionæ nutraukti. Tokiu atveju á gyvenamàjà vietà turistas gráþta pats. „Kauno Grûda“ taip pat neatsako uþ pasienio bei migracijos tarnybø priimtus sprendimus turisto atþvilgiu. Daugiau ir naujausios informacijos galite rasti: http://www.urm.lt Transporto priemonë Autobusai: •Á kelionæ vykstama mikro autobusu, autobusu, kuriuse yra garso ir vaizdo grotuvai, karðto vandens aparatas, tualetas, vëdinimo sistema, sëdynës pusiau atsilenkia. Sëdimø vietø skaièius nuo 18 iki 66. •Vietà autobuse, kurioje sëdësite kelionës metu, galite pasirinkti kelioniø agentûroje uþsisakydami kelionæ. Dël objektyviø, ið anksto neámanomø numatyti aplinkybiø, pasirinkta vieta autobuse gali keistis. Atvykimo á vieðbuèius ir iðvykimo/sugráþimo á/ið kelionës laikas •Ne vëliau kaip 2-3 dienos prieð iðvykimà bûtinai pasitikslinkite iðvykimo á kelionæ laikà. Ðià informacijà suteiks kelioniø agentûros, kurioje uþsisakëte kelionæ, darbuotojai. •Á iðvykimo vietà atvykite 10 - 15 min. iki nurodyto iðvykimo laiko. •Atvykimo á vieðbuèius, sugráþimo ið kelionës laikas priklauso nuo daugelio faktoriø, kuriø neámanoma ið anksto numatyti: meteorologiniø sàlygø, transporto kamðèiø, keliø bûklës bei jø remonto darbø. Kataloge nurodomi ðie apytikriai laikai, kurie gali keistis dël neámanomø ið anksto numatyti sàlygø: „labai anksti ryte“ - daþniausiai tai iðvykimo á kelionæ laikas, kuris yra 35 val. ryto, priklausomai ið kurio miesto (Vilniaus ar Kauno) iðvykstama; „anksti ryte“ - tai iðvykimo á kelionæ laikas, kuris yra ~5-8 val. ryto, priklausomai ið kurio miesto (Vilniaus ar Kauno) iðvykstama; „vëlai vakare“ - tai atvykimo á vieðbutá ar sugráþimo ið kelionës laikas, kuris yra ~22-24 val. vakaro; „labai vëlai vakare“ - daþniausiai tai atvykimo á vieðbutá ar sugráþimo ið kelionës laikas, kuris yra apie vidurnaktá - 1 val. nakties; „naktá sugráþtate“ - tai sugráþimo ið kelionës á Lietuvà laikas, kuris yra ~1-4 val. nakties, priklausomai á kurá miestà (Vilniø ar Kaunà) gráþtama Atmintinë vykstantiems á kelionæ •Atmintinëje nurodyta detali informacija, reikalinga ruoðiantis á pasirinktà kelionæ: atskirø objektø kainos, apranga bei avalynë, kurios gali prireikti kelionës metu, kiti daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti á kelionæ. •Atmintinæ galite rasti tinklapyje www.gruda.lt •Jei neturite galimybës pasiþiûrëti tinklapyje, reikalaukite, kad agentûros, kurioje perkate kelionæ, darbuotojas Jums jà atspausdintø. Informacija apie vieðbuèius •Vieðbuèio para: atvykimo dienà vieðbuèio paros pradþia yra 14-18 valanda, iðvykimo dienà vieðbuèio paros pabaiga yra 10-12 valanda. •Apgyvendinimas: kataloge apraðytø kelioniø metu turistai apgyvendinami 3*, 2* arba “turistinës klasës” vieðbuèiuose. Jei kelionës metu yra daugiau nei 1 nakvynë vieðbutyje, vieðbuèiø, kuriuose apgyvendinama grupë, kategorija gali skirtis (t.y. tos paèios kelionës metu gali bûti skirtingø kategorijø vieðbuèiai). Kai kuriuose maþaaukðèiuose vieðbuèiuose gali nebûti lifto. “Turistinë klasë” tai minimaliø patogumø vieðbuèiai, sveèiø namai ar pensionai, kuriø kambariuose yra duðas arba vonia, tualetas. Kai kuriuose vieðbuèiuose gali bûti ir balkonas, televizorius, telefonas.

Vieðbuèiuose gali bûti vienvieèiai, dvivieèiai, trivieèiai kambariai, ar apartamentai (numeris, kuriame du atskiri miegamieji kambariai naudojasi vienu duðu ir tualetu). Trivieèiuose kambariuose treèia lova daþniausiai yra pristatoma (t.y. papildoma sudedama lova). Trivieèiø kambariø skaièius vieðbuèiuose ribotas arba kai kurie vieðbuèiai jø visai neturi (ypaè Prancûzijoje). •Vienas turistas: jei turistas vyksta vienas ir neperka vienvieèio kambario esant galimybei apgyvendinamas su kitais grupës turistais 2vieèiame arba 3vieèiame kambaryje. Tuo atveju, jei neámanoma uþsakyti trivieèio kambario arba nëra su kuo apgyvendinti, privaloma priemoka uþ vienvietá kambará. •Kelionëse, kuriø metu yra nakvynës keltø kajutëse, turistai turi galimybæ ið anksto nusipirkti vietà norimos kategorijos kajutëje, pasirenkant ið kelto linijø tuo metu siûlomø kajuèiø. Keltuose yra dvivietës, trivietës, keturvietës kajutës be langø arba su langais skirtinguose deniuose (priklausomai nuo kajutës kategorijos). Priklausomai nuo laivo modelio, paslaugø kiekis ir ávairovë laive, kajuèiø modifikacija, jø plotas ir vidaus áranga gali skirtis. Kita svarbi informacija •Europos sveikatos draudimo kortelë (toliau ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant á Europos Sàjungos ðalis, Norvegijà, Islandijà, Lichtenðteinà bei Ðveicarijà (toliau ES ðalys). ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisæ ES ðalyje gauti bûtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas ið Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto lëðø. Privalomojo sveikatos draudimo lëðomis kompensuojamos sveikatos prieþiûros paslaugos ES ðalyse teikiamos pagal tose ðalyse galiojanèià valstybinës sveikatos apsaugos sistemos tvarkà, tai reiðkia, kad LR privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisæ gauti tas paèias paslaugas uþ tokià pat kainà, kaip ir ES ðalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galëtø pasinaudoti ðia teise, laikinai vykdamas á kità ES ðalá, asmuo privalo turëti ESDK, kurià, kreipdamasis á gydymo ástaigà dël bûtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybæ patvirtinanèiu dokumentu turi pateikti ástaigos registratûroje ar ligoninës primamajame. Daugiau informacijos galite rasti http://www.ktlk.lt/gyventojams/es •Jei neturite Europos sveikatos draudimo kortelës arba vykstate á kelionæ, kurios metu aplankoma nors viena ne ES ðalis, tuomet rekomenduojame ásigyti medicininiø iðlaidø draudimà, garantuojantá bûtinos medicininës pagalbos uþsienyje ir papildomø iðlaidø, susidariusiø su draudiminio ávykiu, apmokëjimà. Toká draudimà galite ásigyti kelioniø agentûrose arba draudimo bendroviø atstovybëse. Atidþiai perskaitykite visà informacijà, pateiktà draudimo polise. Iðlaidø kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti praðant kompensuoti patirtas iðlaidas ar gauti kitokià draudimo iðmokà, ávairiose draudimo bendrovëse gali skirtis.Ne visos uþsienio ðaliø medicinos ástaigos dirba su draudimo kompanijomis, todël gali tekti sumokëti uþ jø suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininiø iðlaidø draudimà. Reikalaukite ið gydytojo tokiø dokumentø: paþymos, kurioje bûtø nurodyta diagnozë, gydymo iðlaidø sàskaitos, patvirtintos gydytojo paraðu ir antspaudu, taip pat reikës vaistø receptø ir iðraðytø vaistø pirkimo kvitø. Uþ gydymà ligoninëje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sàlygas sumokës draudimo bendrovë, jei laiku kreipsitës á draudimo bendrovës atstovà (adresai bûna nurodyti polise), kuris ágaliotas pasirûpinti gydymu ir atsiskaityti uþ já. Draudimo bendrovës nekompensuoja iðlaidø susijusiø su gráþimu (po ligos) á gyvenamàjà vietà ar prisijungimu prie grupës kelionës tæsimui, iðskyrus tuos atvejus kada gydytojas nurodo, kad ligoniui bûtinas transportavimas á gyvenamàjà vietà. Ásigydami medicininiø iðlaidø draudimà kelioniø agentûrose arba draudimo bendroviø atstovybëse, praðykite, kad darbuotojai parodytø, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turëtumëte skambinti nelaimës atveju ir uþregistruoti ávyká. •Neávykusios kelionës rizikos draudimas. Uþsisakant kelionæ rekomenduotina apsidrausti neávykusios kelionës rizikos draudimu, kuris sudaro galimybæ iðvengti nuostoliø, jei kelionë neávyksta dël prieþasèiø, susijusiø su paèiu keliaujanèiuoju. Neávykusios kelionës draudimas apima visas pagrindines rizikas, dël kuriø gali neávykti kelionë paties asmens ar artimø jo ðeimos nariø liga ar mirtis, eismo ávykis vykstant á kelionæ, dël kelionës dienà ar prieð jà prarasto turto ir t.t. Neávykusios kelionës draudimu gali draustis tik vienas ið keliaujanèiøjø asmenø, arba visi kartu keliaujantys turistai. Ðiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su áprastu medicininiø iðlaidø draudimu. Daugiau informacijos apie neávykusios kelionës rizikos draudimo sàlygas teiraukitës kelioniø agentûrose arba draudimo kompanijose. Elektros srovë •Kai kuriø ðaliø vieðbuèiuose pasitaiko elektros srovës tiekimo sutrikimø. Ne visur vienoda elektros srovës átampa (125 V arba 220 V), todël visada atkreipkite dëmesá á instrukcijà voniose. Kai kuriuose vieðbuèiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje, todël, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turëti „tarpininkà“. Kartais vieðbuèiuose toká prietaisà galima iðsinuomoti. Ásigijæ „tarpininkà“ prieð iðvaþiuodami, nesusidursite su galimais nepatogumais. Naudingos nuorodos •Prieð iðvykstant á kelionæ, patariame atidþiai iðstudijuoti Valstybinio turizmo departamento turistams skirtà informacijà interneto svetainëje www.tourism.lt (skyrelis „Kelioniø formalumai“). •Papildomos informacijos apie iðvykimo á uþsiená sàlygas galite gauti paskambinæ á Valstybës sienos apsaugos tarnybà (prie LR vidaus reikalø ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt )

www.gruda.lt

Detalius kelionës apraðus bei atmintines keliautojams skaitykite GRÛDOS tinklapyje

96


ÞIEMOS POILSIS IR SLIDINËJIMAS KALNUOSE slidininkams • jaunimui • ðeimoms • nuotykiø ieðkotojams NAUJØJØ METØ SUTIKIMAS Laplandijoje (12.29 - 01.03) Baltijos kruize (12.29 - 01.02) Taline (12.30 - 01.01) Rygoje (12.31 - 01.01) Prahoje (12.29 - 01.02) Krokuvoje (12.30 - 01.01)

Budapeðte (12.29 - 01.02) Romoje (12.27 - 01.01) Berlyne (12.30 - 01.01) Vienoje (12.30 - 01.02) Paryþiuje (12.27 - 01.03) Londone (12.27 - 01.02)

MES SLIDINËJAME JAU 21-àjá SEZONÀ!

Sutikite Naujuosius Metus kalnuose su GRÛDA Jûsø laukia lauþas, varþybos, prizai, ðokiai, naujokø krikðtynos. Teikiame kvalifikuotø instruktoriø paslaugas.

SLOVAKIJA Slidinëjimo centrai: Chopok - Jasna, Ðtrebske Pleso, Staryj Smokovec, Tatranska Lomnica.

ÈEKIJA

TAI JAU IÐBANDYTA! •Sezono atidarymas Italijos Dolomitø Alpëse gruodþio pradþioje ypaè þemomis kainomis. • Sujunkite du slidinëjimo kurortus - kvieèiame á Èervinijà ir Cermatà! •Jau 12 -tàjá kartà sezono uþdarymas Alpëse kovo mënesá.

Slidinëjimo centras: Ðpindleruv Mlyn.

AUSTRIJOS ALPËS

.. Slidinëjimo centrai: Zell am See, Kaprun, Zillertal, Kitzbuhel, .. Saalbach Hinterglemm, Lech, Zurs, Ischgl, Bad Gastein, .. St. Anton, Solden, Salzburger Sportwelt Amade.

ITALIJOS ALPËS Slidinëjimo centrai: Alta Badia, Marmolada-Arabba, Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Livigno, Breul-Cervinia, Val di Fassa.

ÐVEICARIJOS ALPËS Slidinëjimo centrai: Zermatt, Saas Fee, Saas Tal, Davos, St. Moritz.

PRANCÛZIJOS ALPËS Slidinëjimo centrai: Les Trois Vallees, Alpe d’Huez, Chamonix Mont-Blanc, Meqeve, La Plaqne, Val d’Isere, Tignes, Les Deux Alpes.

ANDORA Slidinëjimo centrai: Encamp, Ordino - Arclis, Pal - Arinsal, Sodeu - El Torter, Pas de la casa/Grau roig.

Vykstame lëktuvu, autobusu, mikroautobusu.

97

UÞSAKOME vieðbuèius, pensionus, namelius visuose Europos slidinëjimo centruose.

TIESIOGINIAI UÞSAKOMIEJI SKRYDÞIAI IÐ VILNIAUS Á GERIAUSIUS AUSTRIJOS, ITALIJOS SLIDINËJIMO KURORTUS

Kelioniø datø ir kainø teiraukitës GRÛDOS biuruose, ieðkokite www.gruda.lt


•Vieðbuèiai. Keltø bilietai. Draudimas. •Gidai. Informacija keliautojams. •Lëktuvø bilietai. Kelionës lëktuvu. •Tolimi kraðtai. Ekspedicijos. •Verslo kelionës. •Þiemos poilsis ir slidinëjimas. •Aktyvus vasaros poilsis kalnuose. •Jaunimo stovyklos Lietuvoje ir uþsienyje. •Ekskursijos po Lietuvà ir baltø þemes (50 marðrutø). •Sveèiø priëmimas Lietuvoje. •Specializuotos kelionës pedagogams.

AUTOBUSØ NUOMA

KELIONËMS Á UÞSIENÁ IR PO LIETUVÀ

Kelioniø organizatorius GRÛDA nuomoja autobusus NEOPLAN - 116, 117.

VILNIUS M.K.Èiurlionio g. 9/2-12 Tel.: (8-5) 215 00 77, 215 02 10 Faksas (8-5) 233 52 19 El. paðtas: vilnius@gruda.lt

KAUNAS K.Donelaièio g. 48/A.Mickevièiaus g. 50 Tel.: (8-37) 32 44 54, 32 44 60 Faksas (8-37) 32 44 56 El. paðtas: kaunas@gruda.lt

KLAIPËDA S.Daukanto/S.Ðimkaus g. 4/18 Tel.: (8-46) 31 17 43 Tel./faksas (8-46) 31 44 47 El. paðtas: klaipeda@gruda.lt

PANEVËÞYS Respublikos g. 8-1 Tel./faksas (8-45) 43 73 31 El. paðtas: panevezys@gruda.lt

MAÞEIKIAI Naftininkø g. 8-2 Tel./faksas (8-443) 25 300 El. paðtas: mazeikiai@gruda.lt

ÐIAULIAI SMARAGDAS TRAVEL Tilþës g. 109 Tel.: (8-41) 42 18 74

www.gruda.lt Kataloge pateikiama 2011 01 10 dienos informacija. Marðrutø ir kainø pakeitimai skelbiami tinklalapyje www.gruda.lt

PARALELË Varpo g. 25 Tel.: (8-41) 50 07 77 KELIONIØ CENTRAS Vilniaus g. 233 Tel.: (8-41) 39 95 44 NIJOLËS KELIONIØ AGENTÛRA Stoties g. 12 Tel.: (8-41) 43 77 66

Profile for Kauno Grūda

2011m. Grūdos kelionių katalogas  

#keliones #turizmas #gruda

2011m. Grūdos kelionių katalogas  

#keliones #turizmas #gruda

Profile for kaunogrda
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded