__MAIN_TEXT__

Page 1

NacionalinisKauno drarnosteatras (asignavimqvaldyojo pavadinimas)

2014METU VEIKLOS ATASKATTA 20ts-02-23 (data)

Kaunas (parengimovieta)

I. STRATEGINIU POKYEIU IGYVENDINIMAS NacionalinioKauno dramosteatromisija - puoseleti, skleisti ir pristatyti Lietuvos bei uZsienio profesionaliojoscenosmeno k[rinius; ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomendsporeiki profesionaliam senosmenui.2014 m. istaigai pavyko tinkamai igyvendinti Vyriausybesir ministro veiklos prioritetus .-.- didinti tolygq kulturos prieinamum4 Lietuvos regionuosebei atnaujinti teatro repertuar4,plesti edukaciniqveiklq apimtis, siekiantsudomintiivairausamZiausZiDrovus. Tolygaus kulturos prieinamumo Lietuvos regionuose didinimas. 2014 m. ivykdyta 12 , suplanuotqgastroliq regionuose:- teatrassavo scenosmeno kurinius pristate RokiSkyje, BirZuose, PaneveZyje,Jonavoje,Palangoje,Aly.tuje, Rum5iSkese, Anyk5diuose,Varenoje, Zarasuose.Renginiq metu apsilanke 2,8 tlkst. Zi[rovq (planuota 2550) ir tai rodo, kad teatro pasirinkimas inicijuoti visuomenesnariq suvokimo pletr4 bei pristatyti institucijos kDrybing veikl4 ne tik Kauno miesto gyventojamsyra b[tinas. Tai pavyko igyvendinti sukuriantlanksdi4kainq sistem4(taikant nuolaidas grupdms,senjorams,studentams)- tokiu bfldu ivairaus socialiniq sluoksniq visuomenesnariai turejo galimybg ugdyti ir formuoti asmenini poreiki pamatyti profesionalaus scenos meno kurinius, atliepiandiusNacionalinio Kauno dramosteatro kDrybingveikl4 ir i5liekamqj4vertg. Taip pat vykdyti spektakliq gastrolesivairiuose miestuosepadejo abiejq Saliq iniciatyva ir noras bendradarbiautiteatrassekmingai i5laiko ry5i bei pledia kontaktini lauk4 su ivairiais kulturos centraisbei teatrais ir atsakingaisiulo Lietuvos visuomendsnariamspristatytikokybi5kusscenosmeno ktirinius. Teatro repertuaro atnaujinimas,edukaciniryveiklryapimtiespletra, siekiant sudominti ivairaus amZiausZi[rovus. Buvo planuojamos 7 premjeros, tadiau metq eigoje tapo akivaizdu, kad vien4 premjer4teks perkelti ateinandiamsezonui.Premjerosneigyvendinimasneturejo dideles itakos teatro klrybinei veiklai, kadangibendradarbiaujant su profesionaliaisreZisieriaispristatytosnet Se5iosnaujos premjeros.Pirmoji teatro premjera 2014 m. sausio5 d. pristatytasi5skirtinekoncepcijapasiZymintis spektaklis,,Sakurqprisiminimai". Spektaklisbuvo rodytastris kartus ir del suprantamqprieZasdiqjis netapo teatro repertuarodalimi (uZsieniokflrejq, dalyvaujandiqSiamespektaklyje).Tadiau pristatyti net 5 nauji scenos meno kuriniai, auk5diausio meninio lygmens spektakliai, sekmingai funkcionuojantyskaip svarbi dabartiniorepertuarodalis - "Gentis" (premjera2014 m. balandLio12 d. ReZisierius- A. Jankevidius),"Kartu" (premjera 2014 m. balandZio25d. ReZisierius- A. Areima), "Barbora". (premjera2014 m. rugsejo25 d. ReZisierius- J. JuraSas), ,,Au5rospaLadas"(premjera2014 m. spalio 4 d. ReZisierius A. Sunklodaite).Spektaklis ,,Gentis" (201a-qjq metq Dalios Tamulevidi[tes vardo festivalyje GabrieleAnidaite prrpaLintageriausiaantrojo plano aktore uZ Urtes vaidmeni spektaklyje ,,Gentis") - vienas i5 sekmingiausiaiivairiuose miestuosedemonstruojamq teatro spektaklirl,sekmingai atliepiantispamatinesteatro vertybes (anahzuojamatematika - Seimos, bendruomends,valstybes vienybe) ir tokiu btidu ugdantis novatoriSk4 lietuviSkumo samprat4. Spektaklis,,Kartu" - pretenduojatapti vieno i5 Berlyno festivaliq "Theatertreffen"dalyviu (pateikta paraiSkadalyvauti).Jau uZsakytosir spektaklio"Au5ros paZadas"demonstracijosTaurageje,BirZuose, Anyk5diuosebei PaneveZyje.Siekta,kad 80% Zifirovq domesisteatrorepertuaru.Deja, faktai rodo,jog


lankomumasbuvo Siek tiek mazesnis - 62%. Galima prieZastis- gyventojq susirflpinimaseuro ivedimu, i5laidqapribojimasir tik bltiniausiq priemoniqpirkimas. Nacionalinis Kauno dramos teatras2014 m. vykde produktyvias veiklas ir tinkamai pristate teatro, kaip institucijos edukacing funkcij4. Ketvirtasis "Nerk i teatr4" festivalis (vykgs 2014 m. vasario 10-14 d.) suteike Zilrovams galimybg dalyvauti reZisflrinese,aktorinese, scenografindse, muzikinese,scenoskalbos dirbtuvese,sudalyvautidiskusijoje (kuravo reL. A. Areima bei teatrologai) bei i5vysti LMTA absolventes reZisuot4 spektakli, Aido Giniodio reZisuot4 spektakli (kuriame vaidmenis atliko LMTA ketvirto kurso studentai)bei KU choreografijosmagisto baigiam4ji Sokio spektakli. Sis festivalis orientuotasijaunim4, o siekiamybe- inicijuoti jaunq Zmoniq apsilankymus teatro teatre. Moksleiviai, studentai, miesto gyventojai ir svediai buvo supaZindinti su galimai sqlygojo Zenkliai didesni daugialypi5kumubei galimybe i5vysti teatro uZkulisius tai lankomumqpasibaigusfestivaliui. Vienas i5 populiariausiquZsiemimq,labiausiaiatspindindiqteatro veiklos prioritetus bei atliepiandiq edukacing funkcij4 ir ivairiq socialiniq sluoksniq poreikiq patenkinimus- ekskursijospo teatr4uZ prieinam4kain4. fvairausamZiausZmonemsbuvo pristatomos visos imanomos teatro patalpos bei pasakojamakiekvienos i5 jq atsiradimo istorija. Tokiu budu ZiDrovamsbuvo suteiktagalimybe praplestisavoturimq Ziniq lauk4 negirdetaisfaktais bei iSgirstitose patalposedirbandiqasmenqivairias darbopatirtiessubtilybes.

Vr'

II.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IGYVBNDINIMO REZULTATAI

Nacionaliniam Kauno dramos teatrui 2014 m. pavyko sekmingai igyvendinti strateginitikslq ,,Puoseldti,skleisti ir pristatyti profesionalqjiscenosmen4". rti krit terl uml: slu o efekto verunlmo inio nlo tikslo rKSlolgyvenolnlmâ‚Ź i ndinimas 'S 2014metals matuo Vertinimo Efektovertinimokriterijaus kriterijaus pavadinimas kodas

2014metqefekto vertinimokriterijaus reikSme

Nepasiektqarbavir5ytqefektovertinimokriterijq reik5miq prieZastys

Planuota lvykdlaa

E - 0 1 - 0 1 Ziurovq skaidiaus

l0

l0

pokytis, lyginant su praejusiaismetais (proc.)

2014 m. pagrindinis demesysbuvo sutelktasi aktualq repertuar4,Siuolaiki5kaiir patraukliai atspindinti Siuolaikinio lietuvio tapatybg,jos socialinius ir kulturinius faktorius. Sio tikslo pasiekt4 igyvendinim4 atspindi Se5ios2014-qq metq premjeros, paZenklintosLymit4 reZisieriq, dailininkq, scenografi4 ir kitq kfrybines grupesnariq profesionalumu,kokybe ir produktyvumu.Pirmoji 2014-qiq premjera buvo ,,Sakurqprisiminimai" ( 2014 m. sausio 5d. ), reZisuotasS. Ikoh, skirtas Japonijos diplomato Chiune Sugiharos,1939-1940m. rezidavusioLietuvoje ir i5gelbejusiot[kstandius gyvybiq, atminimui. NKDT didZiojoje scenojeatlikta tik tris kartus.Dalyvavo Zymusoperossolistai:R. Karpis, V. Prudnikovas,J. Va5kevidilte, G. Gelgote, Kauno miesto simfoninis orkestras,kamerinis choras ,,Brevis", Kauno berniukq choras ,,Varpelis", VDU vaidybos studentaibei menininkai i5 Japonijos. Visq 5ir1kDrejq pastangomis,bendradarbiaujantsu Nacionaliniu Kauno dramos teatru, buvo sukurta analogq Lietuvoje neturinti pasaulineoratorija,tapusi svarbiu rei5kiniu 20la-qjq metq teatro veiklos kontekste.


" Taip pat teatraspristatepenkiasnaujaspremjeras-,,Gentis", ,,Barbora"- lietuvi5kumotematik4 atspindintysktriniai, ugdantyspilietiSkumE,s4moningum4ir novatori5k4praeities ivykiq suvokim4. Taip pat Nacionalinis Kauno dramos teatras pristate novatoriSkais sprendimais pasiZymindius spektaklius, skatinandiusSiuolaikini Zilrov4 tinkamai vertinti nusipelniusiq dramaturgq darbus ir susipaZintisu kamerinio teatro gelme ( ,,Au5rospaLadas"),plesti savointelektualinioprado ir estetinio suvokimo ribas ( ,,Biografija: vaidinimas"), susidurti su SokiruojandiaiSiuolaikiniu visuomends atspindZiu( ,,Kartu") bei i5vysti unikalq scenosmeno kiirini - bendr4Japonijosir Lietuvos menininkq projekt4 (,,Sakurq prisiminimai"). Visq spektakliq k[rybine grupe yra iSskirtinai profesionali, produktyvi ir siekianti sukurti visuomenei aktualius klrinius, galindius tapti teatro kokybes atspindZiais. Teatrastaip pat vykdo papildom4 veikl4, neieinandi4i veiklos prioritetq s4ra54-nuolatines ekskursijospo teatr4 tapo viena i5 teatro esminiq funkcijq - 2014 m. Nacionalinis Kauno dramos teatrasvykde begalg nemokamqpaZintiniq ekskursijqivairiq mokyklq pedagogamsir moksleiviams, studentams.Misija unikali - ugdyti nor4 dometisteatroinstitucija,atskleistiteatroatsiradimoprieZastis bei po teatrorekonstrukcijossusidariusiusteigiamuspokydius,i5girsti teatro lankytojq nuomonesapie teatrorepertuar4ir veikl4 bei ugdyti teatroir Zilrovo santyki. Teatras sekmingai prisideda prie Kauno Paminklineje Kristaus Prisikelimo baZnydioje vykdomq renginiq ciklo "Dialogas - Zodis ir spalva". Siuose renginiuose dalyvavo profesionalfls Nacionalinio Kauno dramosteatro aktoriai - Inga MikutavidiDte,Sauliuseiudelis, Henrikas Savickis, ro'Dainius Svobonas,Jfrate Onaityte, Mindaugas Jankauskasir daugelis kitq. Renginio siekiamybeivairiems visuomenes nariams, puoselejantiemsamZin4siasvertybes, pristatyti LodLio, aktorinio meistriSkumoir meno sintezg. ' Teatrasnuolat siekia visomis imanomomispriemonemissudaryti kokybiSkas,efektyvias darbo s4lygas, tiek teatro darbuotojams, tiek kviestiniams kflrejams, tiek gastroliuojantiemsLietuvos teatramsNacionalinio Kauno dramosteatro scenoje.TeatrasuZmezggssekming4bendradarbiavim4su savit4 braiL4 turindiais, Lietuvoje ir uZsienyjeZinomais reZisieriais- Jonu Jura5u,Gintaru Varnu, Artflru Areima, Agniumi Jankevidiumi, visus 2014 m. sieke bUti aktyviu visuomends dalyviu, edukacijosskleideju bei atspindeti vien4 i5 pagrindiniq teatro misijq - gilia psichologinetematika, atspindintautentiSkusivykius ar novatoriSkaissprendimaisgristomis meninemisrai5kospriemonemis ugdyti ZiDrov4kaip asmenybg.PagalpastebimuspokydiuslankomumoatZvilgiu, daromaprielaida,jog toks poZilris ir pasirinkta veiklos strategija bei uLmegzt4ilgalaiki bendradarbiavim4su minetais klrejais.


PROGRAMOS IGYVENDINIMO REZULTATAI Vertinimokriterijq reik5mes

metinis

kriteriiauskodas

Programos,tikslq, uZdaviniq, vertinimo kiiterijq pavadinimai ir mato vienetai

menok[rybq Tikslas:Skleistiscenos Ziurovq susiriipinimas euroivedimu, iSlaidq apribojimas

R-01-01-01-01

R-01-01-01-02

ZiUrovqdomejimasisteafrorepertuaru proc') lankomumas, (vidutinisspektakliq

Gyventojq susiriipinimas euroivedimu, iSlaidq apribojimas

PristatytiZiiirovamsgeriausiusscenosmenokiirinius

P-0I -01-0l-0 l -0I

Surengtqspektakliqskaidius(vnt')

P-0I -01-0l-0 I -02

Premjerqskaidius(vnt.)

P-0l-0 I -0I -0I -03

Surengtq gastroliq Lietuvos regionuose skaidius (vnt.)

Ziurovq,apsilankiusiqspektakliuose P - 0 l - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 4gastroliqLietuvosregionuose, skaidius(vnt')

Sudetingas repertuaro sudar).rno procesas (kviestiniai aktoriai uZimti kituose teatruose) Spektaklio premjera nukeltai kitus metus (2015m. sausiomen.)


PROGRAMOS ASIGNAVIMU PAN AUDOJIMAS Asignavimai I5 viso asignavimqprogramai(l+2)

Patvirtinti(patikslinti) asignavimai,t[kst. litq

7032,9

Panaudoti asignavimai, tiikst. litq

6976

Asignavimq panaudojimo procentas

99,1%

PrieZastys

Kadangi premjera buvo nukelta, todel le5os dar nebuvo panaudotos

I5 jq pagal finansavimoSaltinius:

L LietuvosRespublikos valstybes biudZetas

6837,4

6780,5

99,1yo

l sJ o : l.l. bendrojofinansavimole5os

4930,0

4930,0

t00%

17ll,9

1655,0

96,7%

ir kitostarptautines 1.2.EuroposSqjungos paramos fi nansinds le5os Kadangi premjera buvo nukelta, todel leSos dar nebuvo panaudotos 2. KitiSaltiniai (EuroposSqjungosfinansine paramaprojektamsigyvendinti ir kitos teisetai gautosleSos)

195,5

195,5

l00Yo

V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 2015m., atsiZvelgianti2014 m. institucijos veikl4,numatomiprioritetaiyra Sie:puoselejanttgstini edukaciniprojekt4,,Nerk iteatrq'', atnaujinti festivalio veiklas ir kurti naujas edukacinesprogramas, skirtasjaunimui. Numatoma plesti projekto koncepcij4,iterpiant naujus uZsiemimusbei spektaklius, kurie dar nerodyti Kauno miesto erdvese. Taip pat numatoma bendradarbiauti su aukSdiausiolygio Lietuvos ir uZsienio k[rejais profesionalais (V. Silis), kuriant spektaklius su skirtingos srities specialistais:choreografais,animatoriais, video instaliacijq menininkais. Neatsiejama institucijos veiklos kryptis - organizuotinaujausiqspektakliqgastrolesLieJuvosregionuose.

(Asignavimqvaldytojas)

EgidijusStancikas

Profile for Kauno drama

Veiklos ataskaita 2014  

Veiklos ataskaita 2014  

Advertisement