__MAIN_TEXT__

Page 1

TECHNINĖ UŽDUOTIS NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO PROJEKTO „TEATRO FABRIKAS“ INVESTICIJŲ PROJEKTO IR PARAIŠKOS PARENGIMO PASLAUGOS 1. Nacionalinis Kauno dramos teatras, kodas 290754450, Laisvės al. 71, 44304 Kaunas, tel. (+370 37) 22 41 98, el. paštas: info@dramosteatras.lt (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ar valstybės biudžeto lėšų, perka Nacionalinio Kauno dramos teatro įgyvendinamo projekto „Teatro fabrikas“ investicinio projekto ir paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą parengimo paslaugas. 2. Techninė užduotis yra skirta paslaugos teikėjui detalizuoti investicijų projekto (toliau – IP), kuris rengiamas siekiant gauti finansavimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, struktūrą ir turinį bei paraiškos rengimo tvarką. 3. Paslaugos Vykdytojas, rengdamas IP bei paraišką, turi vadovautis LR Kultūros ministerijai pateiktu Perkančiosios organizacijos rinkodaros planu ir investicijų poreikiu; „Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa“; VšĮ „Centrinė projektų agentūra“ investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika; priemonės „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir jo priedais; kitais galiojančiais teisės aktais. 4. IP apimtis ir turinys turi atitikti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1CPVA-V-304 priemonės „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1 išdėstytas sąlygas bei UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ (toliau – VIPA) suformuotus reikalavimus investicijų projektams, jei bus kreipiamasi į VIPA dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. 5. IP rengimo tikslas yra įvertinti ir aprašyti Perkančiosios organizacijos problemą išsprendžiančias alternatyvas, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir pan. 6. IP turi būti finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. 7. IP rengimo metu projekto koncepcija gali būti tikslinama atsižvelgiant į finansinio modeliavimo rezultatus siekiant užtikrinti, kad projekto sukuriama nauda visuomenei viršytų jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. 8. Parengtą IP Paslaugos teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai pirminei peržiūrai. 9. Pagal Užsakovo pateiktas pastabas ir pasiūlymus, jeigu tokie buvo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Paslaugos Vykdytojas pakoreguoja IP ir parengia galutinį variantą. 10. Galutinis IP užsakovui turi būti pateiktas spausdintas (3 egz.) ir elektronine forma (3 CD), taip pat, tokia forma, kaip bus numatyta valstybės planavimo projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimuose. 11. Neįtraukus projekto į valstybės planavimo projektų sąrašą pagal priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, paraiškos rengimo paslaugų Perkančioji organizacija gali atsisakyti.

Profile for Kauno drama

Techninė užduotis  

Techninė užduotis  

Advertisement