__MAIN_TEXT__

Page 1

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS Laisvesal.7I, Kaunas fmoneskodas290754450, 2016m. kovo 31d. FINANSINIV ATASKAITV AISKINAMASIS n,q.STaS

I.BENDROJI DALIS

Nacionalinis Kauno dramos teatras(toliau - Teatras)yra biudZetine istaiga, organizuojanti profesionalausscenosmeno programqkflrim4 ir jq vie54 atlikim4. Pagal scenosmeno rflSisteatras yra dramos teatras. Teatras finansuojamasi5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, kodas 290754450. Adresas:Laisves al.7l, Kaunas,LietuvosRespublika. Steigejair kontroliuojantissubjektasyra Lietuvos RespublikosKultDros ministerija. Nacionalinis statusassuteiktas LRV nutarimu ,,Dâ‚Źl nacionalinio teatro statuso suteikimo Kaunovalstybiniamdramosteatrui,,2012m.spalio31 d. Nr.1322. Pagrindineveikla scenospastatymai.Teatrasbe scenospastatymqatlieka kitas paslaugas (patalpq nuoma ) Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4j4 s4skait4LT707300010134390162AB,,Swedbank". Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojolygio finansiniq ataskaitqir biudZetovykdymo ataskaitqrinkinius. Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytaspagal 2016 metq I ketvirdio paskutinesdienos duomenis.

v

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktUriniq padaliniq teatras neturi. {staigos ataskaitiniolaikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius- 128. [staigosataskaitinio laikotarpiopabaigoje patvirtintos 150 pareigybiq.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinio Kauno dramos teatro parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriausapskaitosir finansinesatskaitomybesstandartus(toliau- VSAFAS). Teatrastvarkydamas buhaltering apskait4ir rengdamasfinansines ataskaitas,vadovaujasi Lietuvos Respublikosvie5ojo sektoriausatskaitomybesistatymoir kitq teisesaktq nustatfiatvarka


I

politik4,patvirtint4teatrovadovo2010m. rugsejomen.01 d. isakymuNr, Vbei taiko apskaitos 69 ,,Delbuhalterines apskaitos vadovopatvirtinimo".Apskaitospolitikaapima[kiniq operacijqir principus,metodusir taisykles. ivykiq pripaZinimo, ivertinimoir apskaitos planaspatvirtintasTeatrovadovo Pagalnaujuosius VSAFASTeatrenaujasiss4skaitq 2009m.gruodZio men.31d.isakymuNr.V-107. Teatrofinansiniaimetaisutampasukalendoriniaismetais. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterines apskaitos ir verslo valdymo sistema tvarkytipagalVSAFASreikalavimus. ,,LABBIS-3",kuri pritaikytaapskaitai pagalSiuospoZymius: Apskaitosduomenys detalizuojami valstybes funkcij4; program4; leSqSaltini; valstybes klasifikacijosstraipsn!; biudZetoi5laidrlir pajamqekonomines turto poZymi; tiksl4. Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitojeregistruojamidvejybiniuira5u didZiojoje periodi5kumo, pastovumo, piniginiomato, knygoje.Taikomi kaupimo,subjekto,veiklostgstinumo, palyginimo,turiniovir5enybes prieSform4principai.Pateikiama informacijayra patikima,teisinga, ne5ali5ka, vi sais reik5mingais atvejaisi5sami.

Nematerialusis turtas

jei atitinka 13-ajameVSAFAS pateikt4s4vokqir Nematerialusisturtas yrapripaListamas, nematerialiajam turtui nustatytuskriterijus. Nematerialusisturtas pirminio pripaZinimometu apskaitojeyra registruojamasisigijimo savikaina.Po pirminio pripaZinimo nematerialusisturtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 anortizacij4 ir jei jis yra). nuvertejimq,( Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstomaper vis4 nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Iikvidacine verte - O.(Teatro vadovo isakymas2009m. gruodZiomen. 28d. Nr.V-I04) Neatlygintinai gautasnematerialusisturtasne i5 vie5ojo sektoriaussubjektoregistruojamas jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos buklg, jei tikraj4 vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei


tikrosiosvertdspatikimai nustatytinegalima,tuometnematerialusis turtasregistruojamas simboline vienoEur.verte. Neatlygintinai gautas nematerialusisturtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas ir nuvertejimas(ei jis yra). isigijimo savikaina,sukauptaarnortizacija turtasuZ simbolinimokestiregistruojamas tikrqjaverte,jei tikrqja fsigytasnematerialusis vertg galima patikimai nustatyti.Jei tikrosiosvertesnegalimapatikimai nustatyti,nematerialusis turtasregistruoj amassimbolinioatlygioverte. NustatytosSiosnematerialiojoturto grupesir turto amortizacijoslaikas: Eil.

Turto grupes

Nr. I

Turto amortizacijos normatyvas(metai)

Programineirangajos licencijosir technine dokumentaciia

2.

Patentai, i5radimai,licencijos,isigytoskitosteises

5

a J.

Kitas nematerialusisturtas

5

4.

PrestiZas

5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusisturtas pripaZistamasir registruojamasapskaitoje,jei jis atitinka ilgalaikio materialiojoturto s4vok4ir VSAFAS nustatytusilgalaikio materialiojoturto pripaZinimo kriterijus. |sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamasisigijimo savikaina.Po pirminio pripaZinimoilgalaikis materialusisturtas,i5skyrus kultfiros ir kitas vertybes,frnansindseataskaitoserodomasisigijimo savikaina.Zikvidacine verte 0.(Teatrovadovoisakymas2OO9m.gruodZio men.28d.Nr.V-104) Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamasjo tikr4ja verte pagal isigijimo dienosb0klg. Jei tikrosios vertespatikimai nustatyti negalima,tuomet ilgalaikis materialusisturtasregistruojamassimbolinevieno Eur. verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusisturtas i5 kito vie5ojo sektoriaussubjekto registruojamasisigijimo savikaina,sukauptasnusidevejimasbei nuvertejimas(ei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojoturto perdavimodienosbfrklg.


ilgalaikio {sigytasilgalaikis materialusisturtas uZ simbolini mokesti registruojamas materialiojoturto tikrEja verte,jei tikraja vertg galimapatikimai nustatytiir kai tas subjektasiki turto perdavimotaike tikrosiosvertesmetod4.Jei tikrosiosvertdsnegalimapatikimainustatyti, ilgalaikismaterialusis turtasregistruoj amassimbolinevienoEur.verte. taikanttiesiogiaiproporcing4 skaidiuojamas Ilgalaikio materialiojoturto nusidevejimas (amortizacijos) normatyvus: (tiesini)metod4pagalilgalaikioturtonusidevejimo Turto grupes

Eil.

normatyvas(metai)

Nr. I

Turto nusidevejimo

Kapitaliniai mrlriniai pastatai(sienos-iki2,5 plytos

100

storio,blokq,..) 9

2.

Pastatai(sienos-iki2,5 plytosstorio,blokq,..)

80

3.

Ta5ytqr4stqpastatai

40 15

4. 5.

Infrastuktfros statiniai betoniniai,gelZbetoniniai,akmens

60

6.

Infrastukttros statiniai metaliniai

35

Infrastukttrosstatiniaimediniai

15

8.

Kiti statiniai

l5

9.

Nekilnoj amojo kultDrospaveldo objektq restauravimo

20

darbai

at

10.

ir irenginiai GamybosmaSinos

l0

1i

Apsaugosiranga

6

t2.

o tel.rySioirengimai Filmavimo,fotografavimo,mobilioj

J

13.

ir ry5iqtechnologijq Radijo ir televizijos,informaciniq

8

tinklq valdymoirenginiaiir iranga

t4.

10

15.

6

16.

automobiliai Specialus

5

t7.

automobiliaijqpriekabosir Autobusai,krovininiai

6

puspriekabes 18.

Kitos transporto priemones

10

19.

Baldai

t0

20.

Kompiuteriaiir jq iranga

4


I,l 21

Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemonds

4

22.

Kita biuro iranga

8

-a

zJ.

Scenosmeno priemones

2

24.

Muzikosinstrumentai

15

25.

Pianinai,rojaliai

15

26.

Ukinis inventoriusir kiti reikmenys

6

27.

Specialieji drabuLiaiir avalYne

2

28.

Kitas ilgalaikismaterialusisturtas

8

Atsargos

I

Pirminio pripaZinimo metu atsargosivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarantfinansines ataskaitas- isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqarealizavimo verte. Nemokamai gautosatsargosapskaitojeregistruojamosgryn4ja verte. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas,ar parduotq atsargq savikain4, teatrastaiko konkrediq kainq ikainojimo metod4. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b1d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargqpriskiriamas neatiduotasnaudoti [kinis inventorius. Naudojamo inventoriaus s4skaitosekiekine ir vertine iSraiSka. apskaitatvarkomanebalansinese

9

Finansinisturtas tik tada, kai yra ivykdomosvisos s4lygos, Finansinisturtas apskaitojepripaZistamas nustatltos l7-alarne VSAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4 pripaZindamafinansin! turt4, lstaiga ivertina ji isigijimo savikaina.Finansinisturtas apskaitoje (pvz.pirkimosutartis). registruojamaspagalj o pagrindimodokumentus

Gautinossumos


Gautinos sumos registruojamostada, kai Teatrasigyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4 pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitoseparodomos amortizuota savikaina, atdmus nuvertejimonuostolius,o trumpalaikesgautinossumosataskaitoseparodomosisigijimo savikaina, atdmusnuvertejimo nuostolius. Finansavimosumos

Finansavimo sumospripaZistamos,kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytuskriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios L

s4naudos.

Finansiniaiisipareigojimai Pirminio pripaZinimometu finansiniai isipareigojimaiivertinami isigijimo savikaina. VeliauSieisipareigojimai ivertinami: a.ilgalaikiaifi nansiniaiisipareigojimai - amortizuotasavikaina; - isigijimo savikaina. b.trumpalaikiai finansiniaiisipareigojimai

Atid6jiniai I

Atidejiniai pripaZistamiir registruojamiapskaitojetadair tik tada,kai del ivykio praeityje teatrasturi dabartingteisingprievolgar neat5aukiamqji pasiZadejim4, ir tiketina,kadjam ivykdyti bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimosumagali biiti patikimai ivertinta.Jei patenkinamosne visosSioss4lygos,atidejiniainerapripaZistami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamostuo padiulaikotarpiu,kai yra patiriamossu Siomispajamomissusijusioss4naudos.


kai tiketina,jog teatrasgaussu Pajamos,i5skyrusfinansavimopajamas,pripaZistamos, sandoriususijusiqekonomingnaudq,kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimaiivertinti su pajamquZdirbimususijusiass4naudas, S4naudos vadovaujantiskaupimo ir palyginamumoprincipais SqnaudosapskaitojepripaZistamos tuo ataskaitiniulaikotarpiu,kai uZdirbamos sujomis susijusiospajamos,neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimolaik4. Tais atvejais,kai per ataskaitinilaikotarpipadarytqi5laidqneimanomatiesiogiai ataskaitiniais susietisu konkrediqpajamquZdirbimuir jos neduosekonominesnaudosateinandiais laikotarpiais,Siosi5laidospripaZistamos t4 pati laikotarpi,kadabuvopatirtos. s4naudomis I

sumasmoketi Teatraskas mdnesipagalpaskutinesmdnesiodienosbfklg apskaidiuotas Apskaitojetarnautojamsar darbuotojamsmoketi uZ kasmetinesatostogaspripaZistas4naudomis. pagalpaskutines mdnesio s4naudomis uZ kasmetines atostogas sumoskaupiamosir pripaZistamos dienosbDklg.

Turto nuvertOjimas Nuostoliai del turto nuvertejimoapskaitojepripaZistamipagal nuvertejimopoZymius. Sudarantfinansiniq ataskaitqrinkini, nustatoma,ar yra turto nuvertejimopoZymiq.Jeigu yra vidiniq ar iSoriniqnuvertejimopoZymiq,nustatomaturto atsiperkamojivert6,kuri palyginamasu turto balansineverte. t-

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamosbusimiesiemsataskaitiniamslaikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortizacijos)sumos,kad turto nudevimoji(amortizuojamojD vertepo nuvertejimobfltq tolygiai paskirstyta per vis4 likusijo naudingotarnavimolaik4,t.y. nuvertejimosumanudevimaper likusi naudingotarnavimolaik4, maLinarftnusidevej imo s4naudas.

frykiai pasibaigusataskaitiniamlaikotarpiui fvykiai pasibaigusataskaitiniamlaikotarpiui,kurie suteikia papildomosinformacijosapie Teatro finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantysivykiai), atsiZvelgianti jq itakos reik5mgparengtomsfinansinemsataskaitoms,yra parodomifinansines


b[kles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.Nekoreguojantysfvykiai, pasibaigus ra5te,kai jie yra reikimingi. ataskaitiniamlaikotarpiuiapra5omiai5kinamajame TarpusaviouZskaitosir palyginamiejiskaiiiai Sudarantfinansiniq ataskaitqrinkini, turtas ir isipareigojimaibei pajamos ir s4naudosnâ‚Źra uZskaitomostarpusavyje,iSskyrusatvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios uZskaitos(pvz. del draudiminioivykio patirtos s4naudosyra uZskaitomossu gauta draudimo i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami,kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius rezultatus.Apskaitosprincipqbei apskaitiniqiverdiqpasikeitimai,sudarantataskaitiniolaikotarpio raSte. finansiniqataskaitqrinkini, pateikiamiai5kinamajame ?J

Apskaitospolitikoskeitimas fstaigapasirinkt4apskaitospolitik4 taiko nuolatarbaganailg4laik4 tam,kad btitq galima palyginti skirtingq ataskaitiniqlaikotarpiqfinansinesataskaitas.Tokio palyginimo reikia teatro nustatyti. finansinesblkles, veiklosrezultatq,grynojoturto ir pinigq srautqkeitimositendencijoms Ukiniq operacijq bei trkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandioturto, isipareigojimq,finansavimosumq,pajamqir (arba)s4naudqvertinimo apskaitojepakeitimasyra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansineseataskaitose parodomastaikant retrospektyvinibld4, t.y. nauja apskaitospolitika taikomataip, lyg ji visada b[tq buvusi naudojama,todel pakeistaapskaitospolitika yra pritaikoma[kinems operacijomsir

Y-

[kiniams ivykiamsnuojq atsiradimo. Apskaitiniqiveriiq keitimas Apskaitiniai iverdiai yra perZilrimi tuo atveju,jei pasikeidiaaplinkybes,kuriomis buvo remtasiatliekantivertinim4 arbaatsirandapapildomosinformacijosar kitq ivykiq . Teatro apskaitinioiverdiopasikeitimorezultatasltraukiamasit4 veiklosrezultatqataskaitoseilutg,kurioje buvo parodytaspirminis ivertis, nebent pasikeitimasataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik Informacija,susijusisu apskaitinioiverdio pakeitimu, finansinesbflkles ataskaitosstraipsniams. pateikiamaai5kinamaj amera5te.


Apskaitosklaidq taisymas Ataskaitiniu laikotarpiugali blti pastebetosapskaitosklaidos, padarytospraejusiq ataskaitiniqlaikotarpiqfrnansinese ataskaitose. Apskaitosklaida laikomaesmine,jei jos vertine yra i5rai5kaindividualiaiarbakartusu kitq to ataskaitinio laikotarpioklaidqvertinemisi5rai5komis didesnenei 0,05 procentoper praejusiusfinansiniusmetusgautqfinansavimosumqvertes.Jei apskaitos klaidaneraesmineji taisomapaskutinilaikotarpi,kai buvopastebeta. III. PASTABOS UZbalansineje 0130001,,Pagalpanaudos sutartisgautasturtas" s4skaitoje Kaunoapskritiesvir5ininkoadministracijos 26 d. valstybines Zemespanaudos 2006m.balandZio pakeitimo2010m.sausio27 d.Nr.l25. sutartis Nr. M19/2006-160 ir susitarimus delsutarties

L

Zemessklypasperduodamas neatlygintinai naudotis50 (penkiasde5imdiai) metq. - 0,3522ha.verte1) Zemessklypas- Laisvesal.7l, UnikalusNr. 4400-0802-5534,plotas (nekilnojamojo 2012-05-16 459803,64Eur. turtoregistrocentrinioduomenqbankoi5ra5as d.) Kaunoapskritiesvir5ininkoadministracijos Zemes 2008m.gruodZiol8 d. valstybines panaudos naudotis58 sutartisNr. M19/2008-47. Zemessklypasperduodamas neatlygintinai (penkiasde5imt a5tuoneriems ) metams. plotas- 0,4351ha.verte2) Zemessklypas- Kgstudiog. 62,UnikalusNr. 4400-0802-6453, (nekilnojamojo 569783,08Eur. 2012-05-16 turtoregistrocentrinioduomenqbankoi5ra5as panaudos PagalUAB ,,Eksparas" sutartiNr.KA46/2/2013-08-08 ir perdavimo-priemimo akt4gautas inventorius: 1. rankqpop servetdliqlaikiklis-neriidijandio plieno15vnt. po 52,33Eur.sumoje 784,96Eur.

L

2. ruloniniotualetiniopopieriaus plieno35 vnt. po 46,50Eur.-1627,55 laikiklis-nertidijandio Eur. plieno24vnt.po4,40Bur.-107,74Eur. 3. wc Sepetys sudeklu-ner[dijandio plieno30 vnt.po 12,22Eur.- 366,66Bur. 4. SiukSliadeZe 5L supedalu-nerldijandio plieno6vnt.po 81,09Eur.- 486,56Eur. 5. Siuk5liadeZe 50L brabantia-ner[dijandio Viso sumoje: 3373,47Erur. priimamos-perduodamos panaudaigautas PagalUAB ,, Tiketa"2014-10-10d. irangossqraS4 delninisskeneris, kurio verte- 876,10Eur. priimamos-perduodamos panaudaigautas PagalUAB ,,Tiketa"2015-10-01d. irangoss4ra54 delninisskenerisHoneywellsudelninioskenerioakumuliatoriaus ikroveju,kurio verte- 770,00 Eur.


gauta PagalVf ,,Infostrukt[ra"2014.01.10d. irangospriemimo-perdavimoakt4panaudai komunikacine iranga,kuriosverte- 493,80Eur. PastabaNr. 1. 13-ojoVSAFAS,,Nematerialus turtas" 2016m.kovo 3l d. visi5kai amortizuoto,tadiauvis dar naudojamoistaigosveikloje nematerialiojo turto isigijimoar pasigaminimo savikainasudaro26301,58Eur.(programine iranga). PastabaNr. 2. 12-ojoVSAFAS,,Ilgalaikismaterialus turtas" 2016 m. kovo 3l d. visiSkainudeveto,tadiau vis dar naudojamoistaigosveikloje materialaus ilgalaikioturtoisigijimoar pasigaminimo savikainasudaro425907 ,46Eur.,i5jq: - 80159,99 (transporto priemones) 1206001 Eur; Eur; 1205401(kitos ma5inosir irengimar)- 14290,05 -7997,27Eur; (baldai) 1208101

t

1208201(kompiuterine iranga)- 36768,67Eur.; (kitabiuroiranga) -1500,00 1208301 Eur. 1209401(kitas ilgalaikismaterialusis turtas)- 64987,99 Etx. -220203,49Eur. l209t0l (scenos menopriemones) Kilnojamqjq kulturosvertybiq , kurios bfltq ivertintossimbolinevieno Eur. verte,teatras neturi. PastabaNr.3. 8-ojoVSAFAS,,Atsargos" Parduotaprogrameliqsumoje- 531,41Eur. PastabaNr. 4 , 6-ojoVSAFAS,,Finansiniq ra5tas" ataskaitq ai5kinamasis I5ankstiniaiapmokejimai ir ateinandiqlaikotarpiqs4naudos :

reEil.

ISankstiniaiapmokejimai ir kitos ateinandiqlaikotarpiq

Paskutineataskaitinro

Nr.

sEnaudos

laikotarpio diena (Eur)

I

UAB ,,Teises aktqgidas"

2

UAB..Sostena"

4203,42

J

E-Z WAY UAB

85,05

Viso ateinaniiq laikotarpiq s4naudq

37,2r

4325,68

PastabaNr. 5, 17-ojo VSAFAS ,,Finansinisturtasir finansiniaiisipareigojimai"


Gautinossumossudaro:

Eil.Nr Gautinossumos

Paskutineataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

l.

Gautinos pajamosuZ turto naudojimq

I 7858,1

2.

GautinospajamosuZ parduotaspaslaugas

21033,45

GautinossumosuZ parduotasprekesir paslaugas I5 viso:

1156,68 30048.24

Sukauptosgautinossumosi5 biudZetosudaro:

Eil. t

Sukauptosgautinossumosi5 biudZeto

Nr.

Paskutineataskaitimo laikotarpio diena (Eur)

I

pajamosuZparduotas Sukauptos paslaugas ir turtonuomE

L15702,34

2.

Trumpalaikiaiisipareigojimai

225237,56 169893,1 5

Sukauptosatostoginiqsodross4naudos

gautrnos Viso sukauptos sumos:

55344,4r 340939,90

PastabaNr. 6 17-ojoVSAFAS,,Finansinis turtasir finansiniaiisipareigojimai Pinigaiir pinigqekvivalentai152129,57 Eur. - likudionera. 2016m.kovo (LT707300010134390162) 31d.istaigos bankos4skaitoje - 834,75Eur. (LT537300010140086211) 2016m.kovo31 d. istaigos s4skaitoje (LT317300010134390 2016m. kovo31 d. istaigos bankos4skaitoje 476) liko 15414,99 rg.

Eur.,i5jq : iSankstiniai apmokejimai uZbilietusir patalpqnuom4- 15414,99 Eur. (LT177300010134390049) 2016m.kovo31 d. istaigoss4skaitoje liko paramos le5q135094,74 Eur.i5jq Tokyo Japonijapervestipinigaibendramprojektui"Sakurqprisiminimai"15968,49 gautosle5os- 445,50Eur. Eur.,VytautoDidZiojouniversiteto 2016m.kovo 31d.teatrokasojeparamosle5qlikudionera. - 785,09Eur. 2016m.kovo 31d.teatrokasojelikutis(iplaukosuZpaslaugas)

PastabaNr. 7,20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" Pateikta informacija apie finansavimosumaspagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitinilaikotarpi . Per 2016I ketvirtim gautafinansavimoi5 biudZetopagal finansavimoSaltinius: 1 . 1 . 1 . 1 . 1 ( b i u d Z e tloe 5 o s-)

248422,69Eur.


Viso:

248422,69 Eur.

Finansavimo sumr+ sumaZejimas309156,49Eur. tame skaidiuje: ilgalaikio turto amortrzacija- 60133,19Eur., nura5ytaatsargqisigyttl i5 biudZeto- 0,61 Eur., kitos i5laidos- 248422,69 Eur. I5 EuroposS4jungosfondq gautqpinigq projektui "Kauno valstybiniodramosteatro pritaikymaskulturinioturizmoreikmems", kompleksi5kas f,tnansavimo sumrlsumaZejimas 39714,96Eur. tameskaidiuje:ilgalaikio turto anortizacija -39714,96Bur. I5 kitq Saltiniqgautaatsargq- 95,96Eur. Finansavimosumq sumaZejimas12311,02 Eur., tame skaidiuje: ilgalaikio turto - 9801,88Eur. amorlizaclja 1479,93 Eur.nura5yta atsargq- 29,2I Eur.ir kitosiSlaidos

a

PastabaNr.8. MoketinqsumqibiudZetusir fondusnera. PastabaNr. 9. Moketinqsocialiniqi5mokqnera. PastabaNr. 10. Sudarbosantykiais susijusiqisipareigojimai Suma(Eur)

Eil. Nr.

L

I

MoketinasdarbouZmokestis

60444,r2

2

Moketinasgyventojqpajamq mokestis

11988,62

J

Moketinossocialiniodraudimoimokos(9)

8849,72

4

Moketinossocialiniodraudimoimokos(30,98)

5

Moketinos sumospagalvykdomuosiusra5tus

6

28047,59 150,00 93,56

Moketinos sumospagal darbuotojqpraSymus(teatro sqjungosnario mokestis)

193,29 Moketinos sumospagal darbuotojqpraSymus(teotro profs4jungosnario mokestis)

8

Kitos moketinossumos(autoriniai)

449,87

9

Moketinaspajamq mokestisnuo autoriniq

86,25

t0

Moketinos soc.draudimoimokos nuo autoriniu

38,88

t1 II

Moketinos darbdaviosoc.draudimoimokos nuo autoriniq

T18,73

IS VISO

110460,63


/

jsipareigojimai" PastabaNr. 11, 17-ojoVSAFAS,,Finansinis turtasir finansiniai Informacija apie kai kurias trumpalaikesmoketinas sumas.

Eil.

Suma (Eur)

Trumpalaikesmoketinossumos

Nr. I

Sukauptosatostoginiqs4naudos

2.

Sukauptos

valstybinio

socialinio

88110.80 draudimo

imokq

27296,82

sanaudos

:'

I5 viso

115407,62

Tiekejamsmoketinossumos

139357.83

ry5iq paslaugos

296,13

transporto

974,74

prekes

2300,76

komunalinespaslaugos

2283r,99

kitos paslaugos

25764,54

rekonstrukcija

87t89.67

Pastaba Nr. 12. Ateinandiq laikotarpiq pajamos - 4079,72 Eur. (i5ankstiniai apmokejimai uL dovanq kuponus) Pastaba Nr. 13. Darbo uZmokesdioir socialiniodraudimosanaudos

Eit.

S4naudos

Suma(Eur)

Nr. :

I

Darbo uZmokesdio

300720.68

4.

Socialiniodraudimosanaudosnuo darbouZmokesdio

93020,44

6.

Autoriniusanaudos

11026,86

7.

Socialiniodraudimos4naudos nuoautoriniu

2204,2r 406972,19

IS VISO:

Pastaba Nr. 14. Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio komunaliniqpaslaugqir ry5iq s4naudassudaro:

Eil.

S4naudos

Suma(Eur)

Nr. 1.

Sildymo

t8737,49


2.

Elektrosenergijos

10913,63

a J.

Vandentiekioir kanalizacijos

1246,06

4.

Ry5iqpaslaugq

896,02

5.

Kitq komunaliniqpaslaugq

0

rsvrso:

31793,20

pastaba Nr. 15. Kitq paslaugqsqnaudos. Ataskaitiniolaikotarpiokitq paslaugqs4naudas sudaro:

b.

Suma (Eur)

Sqnaudos

Eil. Nr. I

Kompiuteriqaptarnavimo

1460,75

2.

PatalpqprieZiflross4naudos

1780,40

a J.

Latga

4.

Reklama

5.

s s4naudo Reprezentacines

6

Kitq paslaugqs4naudos

11120,98

rSvrso:

35004,06

20225.52 404,41

t2,00

- 0,00Eur veikloss4naudos Nr. 16.Kitospagrindines Pastaba

v

PzuDEDAMA. laikotarpi, sumospagalsaltini l) Finansavimo , tikslingpaskirtiir jq pokydiaiperataskaitini 1 lapas.

Generalinisdirektorius

EgidijusStancikas

Vyriausiojibuhaltere

JaninaBirgioliene


t

CRCkodas: f56b0ee7 2-ojoVSAFAS,,Finansines blklâ‚Źs ataskaita" 2 priedas

NacionalinisKauno dramosteatras (vieSojo sektoriaus subiekto arba vieiojo sektoriaus subjekt4grupds pavadinimas)

Laisvesal.7l. Kaunasimoneskodas290754450 (vieiojo sektoriaus subjekto, parengtsio finansinis bfiklis ataskaitq (konsoliduolqiqfinansinds biklds ataskaitq), kodas, adresas)

FINANSINESBUKLES ATASKAITA PAGAL Zi.I6 M. {orc3ld

DUOMENIS

2016-05-05 Nr (Data)

Eil. Nr.

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS Nematerial usistur-tas I.l Pletrosdarbai 1,2 Proeramine iraneair ios licenciios L.J Kitas nematerialusis turtas t.+ NebaietiDroiektaiir i5ankstiniai mokeiimai I.5 PrestiZas II. Ilealaikismaterialusisturtas 1 Zeme 2 Pastatai Inlrastrukfirosir kiti statiniai A Nekilnoiamosios kultUrosvertybes .5 MaSinosir irenginiai II.6 Transportopriemones tI.7 Kilnoiamosios kulturosvertvbes II.8 Baldaiir biuro iranga II.9 Kitas ilealaikismaterialusisturtas II.IO Nebaie,ta statybair i5ankstiniai mokeiimai III. Ilsalaikisfi nansinisturtas IV. Mineraliniaiistekliaiir kitasilealaikisturtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS Atsarsos Strategines ir neliediamosios atsarsos z MedZiasos.Zaliavosir [kinis inventorius 3 Nebaistaeamintiprodukciiair nebaietoswkdvti sutartvs 4 Pagamintaprodukciia, atsargos,skirtos parduoti(perduoti) 5 Ilealaikismaterialusisir biologinisturtas,skirtasparduoti ISankstiniai apmokeiimai m. Pervienusmetussautinossumos m Gautinostrumoalaikes fi nansines sumos TTI.2 Gautinimokesdiai ir socialines imokos III.3 Gautinos finansavimo sumos prekes.turta.paslausas III.4 GautinossumosuZturto naudoiima.parduotas n.5 Sukauotos sautinossumos III.6 Kitos eautinossumos IV. Trumpalaikes investiciios V. Pinieai ir pinieu ekvivalentai

PaskutinE Pastabos ataskaitinio laikotarpio Nr. diena

2.926.047.48 3.043.554.80 5.498.76 6.t74.48

A.

I oast.

2 past.

I

II. III

ry. E.

FINANASAVIMO SUMOS 15valstvbes biudZeto I5 savivaldybes biudZeto I5 EuroposSaiunsos. uZsienio valstybiuir tarptautiniu organizaciiu ISkitu Saltiniu ISIPAREIGOJIMAI

2.312,92 3 .l 8 5 , 8 4

2.699,02 3.475,46

2.920.548,723.037.380,32 10.34 326.763.06 328.3 5.384,45

5 . 51 0 , 6 6

869.000.00 869.000,00 492.113,15

509.568,26

36.189,12 38.739,t2 2t5.723,08 226.464,80 975.375.86 1.059.787.t 4

3 oast.

686.847.27 67.927,99 67.228.83 699,t6

4 past.

5 past.

6 past,

4.325.68

372.923.t8 56.257,r3 55 {(?

q6

699,17

462.464.03

6 . 3 35 . 8 6 128.668.88

30.048.24

42.737.37

432.415.79

r .5r 85.93

t52.129.57

181.661.31

3.612.894.75 3.416.477,98

IS VISO TURTO: D.

Paskutin6 pra6jusio ataskaitinio laikotarpio diena

7 past.

2.996.663.62 3.109.327.53 1.752.011.89 t .812.745.69 804.95 804,86 934.943.13 974.658,09

308.903.74 3 2 1 . 1 r 8 . 8 0 369.305.80 137.218.23


CRCkodas:f56b0ee7

a

Nacionalinis Kauno dramos teatras (vieiojo sektoriaus subjekto arba vieiojo sektoriaus subjekt4 grupds pavadinimas)

Laisvesal.7l. Kaunasimoneskodas290754450 (vieiojo sektoriaus subjekto. parengrsiofnansinds

bfrklds ataskaitq(konsoliduotqjqfnansinds

Ilealaikiaiisipareigoi imai Ilealaikiaifi nansiniaiisipareieoiimai Ilealaikiaiatideiiniai l.J Kiti ilealaikiai isioareieoiimai I Trumoalaikiai isioareisoi imai II.1 Ilealaikiuatideiiniueinamuiumetudalisir trumpalaikiai atideiiniai L2 Ilealaikiuisipareieoi imu einamuiumetudalis II.3 Trumpalaikiai fi nansiniaiisipareigoiimai Il.4 Moketinossubsidiios. dotaciiosir finansavimo sumos II.5 Moketinossumos EuroposSaiuns.os biudZeta II.6 Moketinossumos biudZetus ir fondus IL6.I GraZintinosfi nansavimosumos rr.6.2 Kitos moketinossumosbiudZetui Il.7 Moketinossocialines i5mokos II.8 GraZintinimokesdiai, imokosir jq permokos II.9 Tiekeiamsmoketinossumos II.IO Sudarbosantykiais susiieisipareieoiimai II.II Sukauptos moketinos sumos It.t2 Kiti trumoalaikiai isioareisoiimai F. GRYNASISTURTAS I. Dalininkukaoitalas II Rezervai II.I Tikrosiosvertesrezervas It.2 Kiti rezervai III Nuosavvbesmetodo itaka pervir5isar deficitas IV. Sukauotas IV.I Einamuiumetupervir5isar deficitas tv.2 Ankstesniumetupervir5isar deficitas G . UAZUMOS DALIS

bukles aEskaitq). kodas. adresas)

I. t t.2

IS VISO FINANSAVIMOSUMV, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJOTURTOIR MAZUMOSDALIES:

369.305,80 137.2t8,23

l0 past. I I past. | 2 past.

139.357.83 I 10.460,63

13.889,92

tts.407.62

85.916.60 37.411.71 246.925,33 169.932,22 4.079.72

246.925,33 t69.932,22 76.993,r1 -t45.431,45 169.932.22 3r5.363.67

3.6t2.894.75 3.416.477.98 Irltrgo.'

kr:rltt.t


CRC kodas: ee76fc15

1

3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultatq atskaita" I priedm

NacionalinisKluno dramos teatras (viciojo sektorious subjekto arhu vicittio sakktriaus suhjekt4 grupa.t pavadinimas) Laisves al.7l. Kaunas imones kodas 290754450 (vieiojo sektoriaus .suhjakto,parangutio linansint.s bukles ato.\kaitq (kon.toli.luotqJqJinqnsinAshfiklCs alaskailq), kodas, adresas)

VEIKLOS REZI-ILTATU ATASKAITA M PAGAL m6 DUOMENIS koro3ld 2016-05-05

Nr.

(Data)

Eil. Nr.

Pastabos Nr.

Straipsniai

755.150.69 540.666.12 591.966,04 390.347.62 539.939,97 34'1.884,67 009 10,69 39.'714.96 38 . 7 3 8l. 7 t2.311,02 3.713,55

PAGRINDINES VBIKLOS PAJAMOS FINANSAVIMO PAJAMOS I5 valstvbesbiudZeto t.l i5 savivaldvbiubiudZeto T,2 le5q i5 ES, uZsieniovalstybiqir tarptautiniq organizacijq I.3 i5 kitu finansavimoSaltiniu L4 A.

t.

MOKESCIUIR SOCIALINIUIMOKU PAJAMOS PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS Pasrindinesveikloskitos oaiamos pap,rindines veikloskitu paiamusuma ITI,2 Pervestinu B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS I DARBO UZMOKESEIO ]R SOCIALINIO DRAUDIMO I1 NUSIDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS III KOMUNALIMU PASLAUGUIR RYSIU IV KOMANDIRUOCru TRANSPORTO VI. KVALIFIKACIJOS KELIMO vII. PAPRASTOJOREMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. IR NURASYTUSUMU NUVERTEJIMO IX. SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA X. SOCIALINIU ISMOKU XI NUOMOS X]I. FINANSAVIMO XIII. KITU PASLAUGU XIV. KITOS C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSISAR DEFICITAS D. KITOSVEIKLOSREZULTATAS I, KITOSVEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOSI BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SANAI]DOS E, FINANSINES IR INVESTICINTS VEIKLOS REZULTATAS

II. III. IIt.l

F. G. H.

J,

Pra6jgs ataskaitinis leikotnrois

Ataskaitinis laikotarpis

1 6 3 . 1 8 4 . 6 5 I 50.318.50 I50.3 I8.50 163.I 84,65

13past l4 oast.

69t.738,29 406.9'72.t9 t1'7.4'74,08 3l.793.20 1724.05

28.461,24 463,72

8'7.189.67

4.645.36 54.01 86.757,34

t.695.25

1.405.66

|.927.90

487,00

35.004.06

8.24'7.91

7.255.96

701,93

l5 past.

454.363,42 252.309.01 69.229,22

63.412,40

13,879.80 13.9t3,04

2.302,95 86.302,70 7.057,27 7.079,43

33,24

22.t6

-299,09

-25J,18

76.993,tl

93.106,79

16.993.11

93.106.79

ApsKArros pol,rTrKos KEITIMO IR ESMTNTU APSKATTOS KLAIDU TAISYMO ITAKA PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRSTSAR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA NUOSAVYBESMETODO ITAKA SRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

IENKANTISKONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI II

IENKANTIS MAZUMOS DALIAI

// Generalinisdirektorius

ii buhaltere

7i --*",,,""'^-^,/// /r '+

, 4{{

<//

t'rt;rr.r.r /i,a/irr

:t!].j

eidiius Stancikas (varots

tr paldoe)

aninaBireiolien0 #

(viloas

lr Davdoc,


CRCkodas:eeee7319

20-oio VSNAS

..Frnansaumo sumos'

4 pndas

Nacionalinis (vie:ojo

sektofiaus

silblekto

Kauno

arha vieioJo

dramos

sektorial6

teatras subiaktq

SnPes

pawdinmas)

Laisves a1.71. Kaund (vieiojo

FINANSAVIMO

sektoridus

subJekto, parenEusiojinansinas

biHes

dMskailq(konsoliduotqiq.linansinas

hfikles

SUMOS PAGAL SALTINI, TIKSLINE PASKIRTJ IR JU POKYEIAI PAGAL ml6 M kor031d

ataskaitq).

kodas. adresos)

PER ATASKAITINI

LAIKOTARPT

Finansavimo strm{ sumaZijimas dâ&#x201A;Źl jq perdavimo ne vieiojo sektodaus subjektams

yalstybs biudieto (isskyrus valstyb6s asignavimq dali, gauta i5 S4iungos, uisienio valstybiq ir

t.812.745,69

|.812.745,69 savivaldyb6s biudieto (iSskyrus vivaldybs biudieto asignavimq dali'

15Europos Sqjungos, uisienio valstybiq organizacijq (fi nansavimo dalis, kuri gaunama ii Europos jungos, neiskaitant finansvimo sumq i5 valsfyb6s ar savivaldybds biudieftl ES projektams fi nansuoti): t6.414.44 321.118.80 176.183.83

direktoriusEeidiiusStanciko

vyriausbjibuhatterc Z Jaolna Btr$ollcnd,%4^ha rffi

Jtr

Profile for Kauno drama

2016 m i ketv finansinių ataskaitų rinkinys  

2016 m i ketv finansinių ataskaitų rinkinys  

Advertisement