__MAIN_TEXT__

Page 1

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS Laisvdsal.7I,Kaunas {moneskodas290754450, 2015m. gruodiio 31d. FINANSINIV ATASKAITV AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJIDALIS NacionalinisKaunodramosteatras(toliau - Teatras)yra biudZetineistaiga,organizuojanti profesionalaus scenosmenoprogramqkfrrim4ir jq vie54atlikim4.Pagalscenosmenor[Sis teatras yra dramosteatras.Teatras finansuojamasi5 Lietuvos RespublikosvalstybesbiudZeto,kodas 290754450. Adresas:Laisvesal.7l, Kaunas,LietuvosRespublika. yra LietuvosRespublikos Steigejair kontroliuojantis subjektas Kulturos ministerija. NacionalinisstatusassuteiktasLRV nutarimu,,Del nacionalinioteatro statusosuteikimo Kaunovalstybiniamdramosteatrui,,2012m.spalio3l d. Nr.1322. Pagrindineveikla scenospastatymai.Teatrasbe scenospastatymqatliekakitas paslaugas (patalpqnuoma) Teatrasyra atskirasjuridinis vienetas,turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4j4 s4skait4LT707300010134390162 AB,,Swedbank".Sudaroir teikia atskirusZemesniojo lygio finansiniqataskaitqir biudZetovykdymoataskaitqrinkinius. pagal2015metq paskutines Finansiniqataskaitq dienosduomenis. rinkinyssudarytas Kontroliuojamqarba asocijuotrlsubjektqbei filialq ar kitq strukt0riniqpadaliniqteatras neturi. fstaigosataskaitiniolaikotarpiovidutinisdarbuotojqskaidius- 126.|staigosataskaitinio laikotarpiopabaigoj e patvirtintosI 37 pareigybes.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinio Kauno dramos teatro parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriausapskaitosir finansinesatskaitomybesstandartus(toliau- VSAFAS). Teatrastvarkydamas buhaltering apskait4ir rengdamasfinansines ataskaitas,vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriausatskaitomybesistatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka bei taiko apskaitospolitik4, patvirtint4teatro vadovo 2010 m. rugsejomen. 01 d. lsakymu Nr. V-


69 ,,Delbuhalterines apskaitos vadovopatvirtinimo".ApskaitospolitikaapimaDkiniqoperacijqir principus,metodusir taisykles. ivykiq pripaZinimo, ivertinimoir apskaitos Pagalnaujuosius VSAFASTeatrenaujasiss4skaitq planaspatvirtintasTeatrovadovo 2O09m.gruodZio men.31d. isakymuNr.V-107. Teatrofinansiniaimetaisutampasukalendoriniais metais. Apskaitai tvarkyti naudojamabuhalterinesapskaitosir verslo valdymo sistema ,,LABBIS-3", kuri pritaikytaapskaitai tvarkytipagalvsAFAS reikalavimus. Apskaitosduomenys detalizuojami pagalSiuospoZymius: valstybesfunkcij4; program4; le5qSaltini; valstybes biudZetoiSlaidqir pajamqekonomines klasifikacijosstraipsni; turto poZym!; tiksl4. Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitojeregistruojamidvejybiniulra5u didZiojoje knygoje.Taikomi kaupimo,subjekto,veiklostgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginiomato, palyginimo,turiniovir5enybes prie5form4principai.Pateikiama informacijayra patikima,teisinga, ne5ali5ka, visaisreik5mingais atvejaisiSsami.

Nematerialusis turtas Nematerialusis jei atitinka13-ajame turtasyra pripaListamas, VSAFASpateikt4s4vok4ir nematerialiaj am turtui nustatytuskriterijus. Nematerialusis turtaspirminiopripaZinimometuapskaitojeyra registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminiopripaZinimonematerialusis turtas,kurio naudingotarnavimolaikasribotas, finansineseataskaitoseyra parodomasisigijimo savikaina,atemus sukaupt4 amortizacrlEir jei jis yra). nuvertejimq,( Nematerialiojoturto amortizuojamojiverteyra nuosekliaipaskirstomaper vis4 nustatyt4 turto naudingotarnavimolaik4 tiesiogiaiproporcingumetodu.Iikvidacine verte - g.(Teatro vadovoisakymas2009m.gruodZiomen.28d.Nr.V-l04) Neatlygintinaigautasnematerialusis turtasne i5 vieSojosektoriaussubjektoregistruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienosbuklg,jei tikrajq vertg imanomapatikimainustatyti.Jei tikrosiosvertespatikimainustatytinegalima,tuometnematerialusis turtasregistruojamas simboline vienoEur.verte.


Neatlygintinai gautas nematerialusisturtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto (jeijis yra). registruojamas sukaupta amortizacija ir nuvertejimas isigijimosavikaina, turtasuZ simbolinimokestiregistruojamas tikrqjaverte,jei tikrqia {sigltasnematerialusis vertg galima patikimai nustatyti.Jei tikrosiosvertesnegalimapatikimai nustat5rti,nematerialusis turtasregistruojamas simbolinioatlygioverte.

Nustatytos Siosnematerialiojo turto grupesir turto atnortizacijoslaikas:

Eil.

Turto grupes

normatyvas(metai)

Nr. I

Turto amortizacijos

Programinelrangajos licencijosir technine

a J

dokumentacija

2. a J.

Kitas nematerialusis turtas

4.

PrestiZas

5

Ilgalaikismaterialusisturtas jei jis atitinka IlgalaikismaterialusisturtaspripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, ilgalaikiomaterialiojoturto s4vok4ir VSAFAS nustatytusilgalaikiomaterialiojoturto pripaZinimo kriterijus. [sigytas ilgalaikis materialusisturtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas Po pirminiopripaZinimoilgalaikismaterialusis turtas,i5skyrus isigijimo savikaina. kulturosir kitasvertybes,finansinese ataskaitose rodomasisigijimosavikaina. Iikvidacine verteO.(Teatro vadovoisakymas 20O9m.gruodZio men.28d. Nr.V-104) Neatlygintinai gautasilgalaikis materialusisturtas ne i5 vie5ojo sektoriaussubjekto jo tikr4javertepagalisigijimodienosbflklg.Jei tikrosiosvertdspatikimainustatyti registruojamas negalima, tuometilgalaikismaterialusis turtasregistruojamas simbolinevienoEur.verte. Neatlygintinai gautasilgalaikis materialusisturtas i5 kito vie5ojo sektoriaussubjekto registruojamas nusidevejimas bei nuvertejimas(ei jis yra) pagal isigijimo savikaina,sukauptas ilgalaikiomaterialiojoturtoperdavimodienosbriklg. ilgalaikio {sigytasilgalaikis materialusisturtas uZ simbolini mokesti registruojamas materialiojoturto tikr4ja verte,jei tikrqj4 vertg galimapatikimai nustatytiir kai tas subjektasiki


turto perdavimo taike tikrosios vertds metod4. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusisturtasregistruojamassimbolinevieno Eur.verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimasskaidiuojamastaikant tiesiogiai proporcingq (tiesini) metod4pagal ilgalaikio turto nusidevejimo(amortizacijos)normatyvus:

Turto grupes

Eil. Nr. I

Turto nusidevejimo normatyvas (metai)

Kapitaliniai m[riniai pastatai(sienos- lki2,5 plytos

100

storio,blokq,..)

2.

(sienos-iki2,5 plytosstorio,blokq,..) Pastatai

80

a J.

TaSytqr4stqpastatai

40

4.

15

5.

InfrastuktDrosstatiniaibetoniniai,gelZbetoniniai,akmens

60

6.

Infrastukturos statiniai metaliniai

35

7.

Infrastukt[ro s statiniai mediniai

15

8.

Kiti statiniai

15

9.

Nekilnoj amojo kultUrospaveldo objektq restauravimo

20

darbai

10.

Gamybosma5inosir irenginiai

l0

11

Apsaugos iranga

6

12.

grafavimo,mobilioj Filmavimo,foto o tel.rySioirengimai

a J

13.

Radijo ir televizijos,informaciniqir ry5iq technologijq

8

tinkh4 valdymo irenginiai ir iranga

l0

14.

15.

Lengviejiautomobiliaiir jq priekabos

6

16.

SpecialDsautomobihar

5

17,

Autobusai,krovininiaiautomobiliaijq priekabosir

6

puspriekabes

18.

priemones Kitos transporto

10

19.

Baldai

10

20.

Kompiuteriaiir jq iranga

4

2l

Kopijavimo ir dokumentqdauginimopriemones

4

22.

Kita biuro iranga

8


Scenosmeno priemones

2

.A

L+.

Muzikosinstrumentai

15

25.

Pianinai,rojaliai

15

26.

I]kinis inventoriusir kiti reikmenys

6

L).

2

27. 28.

8

Kitas ilsalaikismaterialusisturtas

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargosivertinamos isigijimo (pasigaminimo)savikaina,o sudarantfinansines ataskaitas- isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn arcahzavrmo verte. NemokamaigautosatsargosapskaitojeregistruojamosgrynEiaverte. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas,ar parduotq atsargq savikain4, teatrastaiko konkrediq kainq ikainojimo metod4. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargqpriskiriamas neatiduotasnaudoti fikinis inventorius. Naudojamo inventoriaus s4skaitosekiekine ir vertine iSrai5ka. apskaitatvarkomanebalansinese

Finansinisturtas tik tada, kai yra ivykdomosvisos s4lygos, Finansinisturtas apskaitojepripaZistamas nustatytosl7-ajame VSAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniai isipareigojimai".Pirm4 kart4 pripaZindamafinansini turt4, istaiga ivertina ji isigijimo savikaina.Finansinisturtas apskaitoje (pvz.pirkimosutartis). registruojamaspagalj o pagrindimodokumentus

Gautinossumos


Gautinossumosregistruojamos tada,kai Teatraslgyja teisggautipinigusar kit4 finansini turt4 pagal l7-EJi VSAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniai isipareigojimai".Gautinossumos pirminio pripaZinimometuyra ivertinamosisigijimo savikaina. Veliau ilgalaikesgautinossumosataskaitose parodomosamortizuotasavikaina,atemus nuvertejimonuostolius,o ffumpalaikesgautinossumosataskaitose parodomosisigijimo savikaina, atemusnuvertejimo nuostolius. Finansavimosumos FinansavimosumospripaZistamos, kai atitinka20-ojoVSAFAS nustatytuskriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotosfinansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimopajamomistais laikotarpiais,kuriais patiriamossu finansavimosumomissusijusios sanaudos.

Finansiniaiisipareigojimai Pirminio pripaZinimometu finansiniai isipareigojimaiivertinami isigijimo savikaina. VeliauSieisipareigojimai ivertinami: a.ilgalaikiaifinansiniaiisipareigojimai - amortizuotasavikaina; b.trumpalaikiaifinansiniaiisipareigojimai - isigijimo savikaina.

Atiddjiniai Atidejiniai pripaZistamiir registruojamiapskaitojetadaft tik tada,kai del ivykio praeityje teatrasturi dabartingteisingprievolgar neat5aukiam4ji pasiZadejim4, ir tiketina,kadjam ivykdyti bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimosumagali biiti patikimai ivertinta.Jei patenkinamosne vi sos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaListami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamostuo padiulaikotarpiu,kai yra patiriamossu Siomispajamomissusijusioss4naudos.


Pajamos,i5skyrusfinansavimopajamas,pripaZistamos, kai tiketina,jog teatrasgaussu sandoriususijusi4ekonomingnaud4,kai galimapatikimaiivertinti pajamqsum4ir kai galima patikimaiivertintisupajamquZdirbimususijusias s4naudas. S4naudos

S4naudosapskaitoje pripaZistamosvadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniulaikotarpiu, kai uZdirbamossu jomis susijusiospajamos,neatsiZvelgianti pinigq i5leidimo 1aik4.Tais atvejais,kai per ataskaitinilaikotarpi padarytq i5laidq neimanomatiesiogiai susietisu konkrediqpajamq uZdirbimuir jos neduosekonominesnaudosateinandiaisataskaitiniais laikotarpiais,Siosi5laidospripaZistamoss4naudomist4 pati laikotarpi,kada buvo patirtos. Teatraskas mdnesi pagal paskutinesmdnesiodienos bUklg apskaidiuotassumasmoketi uZ kasmetinesatostogaspripaZista s4naudomis.Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojamsmoketi uZ kasmetinesatostogassumoskaupiamosir pripaZistamossEnaudomispagal paskutinesmenesio dienosbilklg.

Turto nuvertOjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yta turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatomaturto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto balansineverte. PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos bDsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortrzacijos)sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo bltq tolygiai paskirstlta per vis4 likusijo naudingotarnavimolaik4, t.y. nuvertejimo sumanudevimaper likusi naudingotarnavimo Iaik4, maLinantnusidevejimo s4naudas.

fvykiai pasibaigusataskaitiniam laikotarpiui

|vykiai pasibaigus ataskaitiniamlaikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Teatro finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgianti jq itakos reik5mg parengtomsfinansinemsataskaitoms,yra parodomi finansines


b[kles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.Nekoreguojantysivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiuiapra5omi ai5kinamajame raSte,kai jie yra reikimingi. TarpusaviouZskaitos ir palyginamiejiskaiiiai Sudarantfinansiniq ataskaitqrinkini, turtas ir isipareigojimaibei pajamos ir s4naudosnera uZskaitomostarpusavyje,i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bttent tokios uZskaitos(pvz. del draudiminio ivykio patirtos s4naudosyra uZskaitomossu gauta draudimo i5moka).Palyginamiejiskaidiai yra koreguojami,kad atitiktq ataskaitiniqmetq finansinius rezultatus.Apskaitosprincipqbei apskaitiniqlverdiqpasikeitimai,sudarantataskaitiniolaikotarpio finansiniqataskaitq rinkini,pateikiamiai5kinamaj ameraSte.

Apskaitos politikos keitimas

{staigapasirinkt4apskaitospolitik4 taiko nuolat arba ganailg4laik4 tam, kad butq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas.Tokio palyginimo reikia teatro finansinesbukles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijomsnustatyti. Ukiniq operacijq bei fikiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudqvertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomastaikant retrospektyvinibld4, t.y. nauja apskaitospolitika taikoma taip, lyg ji visada b[tq buvusi naudojama,todel pakeistaapskaitospolitika yra pritaikoma Dkinemsoperacijomsir iikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitiniqiveriiq keitimas Apskaitiniaiiverdiaiyra perZiurimituo atveju,jei pasikeidiaaplinkybes,kuriomis buvo remtasiatliekantivertinim4 arbaatsirandapapildomosinformacijosar kitq ivykiq . Teatro apskaitinioiverdiopasikeitimorezultatasitraukiamasi t4 veiklosrezultatqataskaitoseilutg,kurioje buvo parodytaspirminis ivertis, nebentpasikeitimasataskaitiniulaikotarpiuturi ltakos tik finansinesb[kles ataskaitosstraipsniams. Informacija,susijusisu apskaitinioiverdiopakeitimu, pateikiamaaiSkinamaj amera5te.


Apskaitosklaidq taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu gali bDti pastebetosapskaitosklaidos, padarytospraejusiq ataskaitiniqlaikotarpiqfinansinese ataskaitose. Apskaitosklaida laikomaesmine,jei jos vertine i5rai5kaindividualiai arbakartu su kitq to ataskaitiniolaikotarpioklaidq vertinemisi5rai5komisyra didesnenei 0,05 procentoper praejusiusfinansiniusmetusgautqfinansavimosumqvertes.Jei apskaitos klaidandraesmineji taisomapaskutinilaikotarpi,kai buvopastebeta. III. PASTABOS UZbalansineje s4skaitoje 0130001,,Pagalpanaudos sutartisgautasturtas" Kaunoapskritiesvir5ininkoadministracijos 2006m.balandZio 26 d. valstybines Zemespanaudos pakeitimo2010m.sausio27 d. Nr.125. sutartis Nr. M19/2006-160 ir susitarimus delsutarties Zemessklypasperduodamas neatlygintinai naudotis50 (penkiasdeSimdiai) metq. plotas- 0,3522ha.verte1) Zemessklypas- Laisvesal.7l, UnikalusNr. 4400-0802-5534, 459803,648ur.(nekilnojamojo turtoregistrocentrinioduomenqbankoi5raSas 2012-05-16 d.) Kaunoapskritiesvir5ininkoadministracijos 2008m.gruodZio18d. valstybines Zemes panaudos sutartisNr. M19/2008-47. Zemdssklypasperduodamas neatlygintinai naudotis58 (penkiasdeSimt a5tuoneriems ) metams. plotas-0,4351ha.verte2) Zemessklypas- Kgstudiog. 62,UnikalusNr. 4400-0802-6453, 569783,088ur.(nekilnojamojo turtoregistrocentrinioduomenqbankoi5ra5as 2012-05-16 PagalUAB ,,Eksparas" panaudos sutartiNr.KA46/2/2013-08-08 ir perdavimo-priemimo akt4gautas inventorius: 1. rankqpop serveteliqlaikiklis-nerDdijandio plieno15vnt. po 52.33Eur.sumoje 784,96Eur. plieno35 vnt. po 46,50Eur.-1627,55 2. ruloniniotualetiniopopieriaus laikiklis-ner[dijandio Eur. 3. wc Sepetys plieno24 vnt.po 4,40Eur.-I07,74Eur. su deklu-nerDdijandio 4. Siuk5liadeZe plieno30 vnt. po 12,22Eur.- 366,66Bur. 5L supedalu-nerudijandio plieno6vnt.po 81,09Eur.- 486,56Eur. 5. Siuk5liadeZe 50L brabantia-nerfldijandio Visosumoje: 3373,47Eur. PagalUAB ,, Tiketa"2014-10-10d. priimamos-perduodamos panaudai gautas irangoss4ra54 delninisskeneris, kurio verte- 876,10Eur. PagalUAB ,,Tiketa"2015-10-01d. priimamos-perduodamos panaudai gautas irangoss4ra54 delninisskenerisHoneywellsudelninioskenerioakumuliatoriaus ikroveju,kurio verte- 770,00 Eur.


PagalV{ ,,Infostruktfira" 2014.0I.10d. irangospriemimo-perdavimoaktqpanaudaigauta komunikacine iranga,kuriosverte- 493,80Eur. PastabaNr. 1. 13-ojoVSAFAS,,Nematerialus turtas" 2015m.gruodZio31 d. visi5kaiamortizuoto, tadiauvis dar naudojamoistaigosveikloje nematerialiojo turtoisigijimoar pasigaminimo savikainasudaro26301,58Eur.(programine iranga). PastabaNr. 2. l2-ojo VSAFAS,,Ilgalaikis materialus turtas" 2015 m. gruodZio31 d. visi5kainudeveto,tadiauvis dar naudojamoistaigosveikloje materialaus ilgalaikioturto isigijimoar pasigaminimo savikainasudaro423823,33 Eur.,i5jq: - 80159,99 (transporto priemones) 1206001 Eur; 1205401(kitos ma5inosir irengimai)- 14290,05 Eur; -7997,27Euq' (baldai) 1208101 1208201(kompiuterine iranga)- 35716,61Eur.; (kitabiuroiranga) -1500,00 1208301 Eur. 1209401(kitasilgalaikismaterialusisturtas)- 63956,94 Eur. -220202,47Eur. I209I0I (scenos menopriemones) per 2015metus: Ilgalaikiomaterialiojoturtobalansines vertespasikeitimas UZpajamuotaspektakliq,kuriq verte - 177293,65Eur. tame skaidiuje: A.Areimos - 49699,I4Eur., R. Atkodiuno,,Klarossantykiai"- 23168,45Eur.,A.Dilytes Sirdis'o ,,Mechanine ,,Soldir modiutes"- 9760,54Eur.,A. Kurieniaus,,Varg5qopera"- 24170,66Eur.,ValtersSilis -38299,81Eur. ,,Mi5kinis"-32195,05Eur.,V. Bareikio,,Hamletas" 2.1 eilute- pirktoturto isigijimosavikaina 8 stulpelis- 134193,53 Eur.:a) VIP le5os13199,83 Eur.,ESle5os- 120993,70Eur. -26770,95Eur.: a) VIP le5os-9461,90 11 stulpelis Eur.,ES le5os-17309,05 Eur. 13 stulpelis- 132908,51 Eur.:a) VIP le5os- 8558,56Eur.,ES le5os- 10927,75 Eur.,i5 veiklos rezultatqataskaitos- atlyginimai- 19709,46Eur., sodra - 6105,97Eur., autoriniai atlyginimai- 19891,50Eur.,autoriniqatlyginimqsodra- 1667,23Eur.,autoriniaiatlyginimaipagal versloliudijimusir individuali4veikl4- 66048,04Eur. 14stulpelis- 50726,99Eur.atkeltai5 atsargq. 2.2 eilute- neatlygintinaigautoturto isigijimo savikaina- 11 stulpelis: pagalpiemimo perdavimoakt4 Nr.15llll27 iSUAB MegaGroup-MEGgautasbaldqkomplektas-2130,27Eur. 3.3 eilute 13 stulpelis- 67986,02 Eur.2015 metaisnura5ytispektakliai: ,,Svyturys"2523,35Eur., ,,Ketvirtojikede"- 4875,04Eur., ,,Markizede Sad"- 10643,70Eur.,PrieZastys ir - 26289,45Eur.,,,Jeru pasekmds" zale"- 23654,48Eur.


- 63913,71Eur. 4 eilutepergrupavimai 13stulpelis-i5 nebaigtos statybos - 64154,87Eur.,a) - 63913,71Eur. i kitasilgalaikisturtasir 14 stulpelispergrupavimai 241,75Eur.iatsargasgralinama. Pagalregistrqcentrovidutiniq rinkos verdiqvertinim4pastatounikalusNr.1991-00072048(nekilnojamosios kult[ros vertybes)tikroji vertesumaZejo 13000,00Eur. Kilnojamqjq kultlros vertybiq , kurios butq ivertintossimbolinevieno Eur. verte,teatras neturi. PastabaNr.3. 8-ojoVSAFAS,,Atsargos" Nemokamaigautqatsargqisigijimosavikaina- eilute2.2: Gautaparamai5: UAB ,,Katosstudija" - 604,77Eur., Vytauto DidZiojo universitetas- 8,70Eur.(kuras). I25,45Eur.,AB ,,Siauliqbankas"- 179,84Eur.,UAB ,,Sostena" 4 eilute- pergrupavimai, 4 stulpelis: sumaZejimas: a) iSkeltai atsargas skirtasparduotisuma- 1530,00Eur.,i5keltai nebaigt4 - 50726,99 -24I,15 Eur. statyb4 Eur.,graZinta gamybos i5 nebaigtos i atsargas Parduotaprogrameliqsumoje- 1530,00Eur. PastabaNr. 4 , 6-ojoVSAFAS,,Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas" I5ankstiniaiapmokejimai ir ateinandiqlaikotarpiqs4naudos : Eil.

I5ankstiniai apmokejimai ir kitos ateinandiqlaikotarpiq

Paskutineataskaitinro

Nr.

sanaudos

laikotarpio diena (Eur)

I

UAB ,,Teises aktqgidas"

2

UAB,,Sostena"

a J

E-Z WAY UAB Viso ateinaniiq laikotarpiq s4naudq

48,70 4806,79 94,82 4950,30

I

UAB ,,Biuropasaulis"

5? )?

2

UAB,,Mokesdiq srautas"

191,18

a J

UAB..Kauno Svara"

58,42

4

UAB ..StatoilLietuvao'

66,73

5

UAB,,Sostena"

856,50

6

LJAB,,Danesa"

159,50

I

1385,56 IS VISO:

6335,86


PastabaNr. 5, 17-ojo VSAFAS ,,Finansinisturtasir finansiniaiisipareigojimai"

Gautinossumossudaro:

Eil.Nr Gautinossumos

Paskutineataskaitimo laikotarpio diena (Eur)

L

Gautinos pajamosuZ turto naudojim4

2.

GautinospajamosuZ parduotaspaslaugas

3

prekesir paslaugas GautinossumosuZparduotas

5570,21 36137,63 1029,53 42737,37

I5 viso:

gautinossumosi5 biudZetosudaro: Sukauptos Eil.

Paskutineataskaitinio

gautinossumosi5 biudZeto Sukauptos

laikotarpio diena (Eur)

Nr. SukauptospajamosuZ parduotaspaslaugasir turto nuom4

I

lr54

85929,97

2.

65608,53 Sukauptosatostoginiqsodross4naudos

gautinossumos: Viso sukauptos

20321,44 85931,51

turtasir finansiniaiisipareigojimai PastabaNr. 6 17-ojoVSAFAS,,Finansinis I Eur. Pinigaiir pinigqekvivalentai181661,3 - likudionera. (LT707300010134390162) 20l5m.gruodZio 31d.istaigos bankos4skaitoje - likudionera. (LT537300010140086211) s4skaitoje 2015m.gruodZio 31 d. istaigos (LT317300010134390476) liko 37325,76 2015m. gruodZio 31 d. istaigos bankos4skaitoje uZbilietusir patalpqnuom4-37325,76Bur. Eur.,i5jq : i5ankstiniai apmokejimai le5qliko paramos s4skaitoj e (LT177300010134390049) 2015m.gruodZio 3I d. istaigos 144040,I2Eur.i5jq Tokyo Japonijapervestipinigaibendramprojektui"Sakuryprisiminimai"gautosle5os- 445,50Eur. 15968,49 Eur.,Vy'tautoDidZiojouniversiteto 2015m.gruodZio3ld. teatrokasojeparamosleSqlikudionera. -295,43Eur. uZpaslaugas) 2015m.gruodZio 3ld. teatrokasojelikutis(iplaukos sumos" PastabaNr. 7,20-ojoVSAFAS,,Finansavimo


PateiktainformacijaapiefinansavimosumaspagalSaltini,tikslingpaskirt!ir jq pokydia: per ataskaitinilaikotarpi. i5 biudZetopagalfinansavimo Saltinius: Per2015mgautafinansavimo 1122821,008ur. 1.1.1.1.1(biudZeto le5os) Pagalprojektusi5 kult[ros ir meno tarybos LRKM L.Zeldiauslaidotuvem Rekonstrukciiai

60000,00Eur. 1428,00Eur. 492354.00Eur.

Eur. 1676603,00

Viso:

Finansavimosumq sumaZejimas1797316,99Eur. tame skaidiuje: ilgalaikio turto - 224452,23Eur.,nura5ytaatsargqisigytqi5 biudZeto- 1026,08Eur.,kitos amoftizacqa - 1571838,68 i5laidos Eur. I5 EuroposS4jungosfondq gauti pinigai projektui "Kauno valstybiniodramosteatro kompleksi5kaspritaikymaskultDrinioturizmo reikmems"- 508794,79Eur. Vytauto gauta (gautosle5osbendramprojektui)* 776,00Eur.ir neatlygintinai DidZiojouniversiteto atsargq- 125,45Eur. Finansavimo sumq sumaZejimas512238,04 Eur. tame skaidiuje: ilgalaikio turto amortizacija-152343,70 Eur., kitosi5laidos-359894,34Eur. I5 kitq Saltiniqgauta le5q- 53001,08Eur. atsargq- 793,28Eur. ir ilgalaikioturto 2130,27Eur. Finansavimo sumq sumaZejimas27734,66 Eur., tame skaidiuje: ilgalaikio turto amortizacija-12758,86 Eur. nura5ytaatsargq- 3133,61Eur. ir kitos iSlaidos- 1I842,I9 Eur. PastabaNr.8. Moketinqsumqi biudZetus ir fondusnera. PastabaNr. 9. Moketinqsocialiniqi5mokqnera. PastabaNr. 10. Sudarbosantykiais susijusiqisipareigojimai Eil.

Trumpalaikiaiisipareigojimai

Suma(Eur)

Nr. I

MoketinasdarbouZmokestis

0

2

Moketinasglventojq pajamq mokestis

0

a J

Moketinos socialiniodraudimoimokos (9)

0

4

Moketinossocialiniodraudimoimokos(30,98)

0


5

0

Moketinossumospagalvykdomuosius raStus

6

0 Moketinos sumos pagal darbuotojq pra5ymus(teatro sqiungosnario mokestis)

7

0 Moketinos sumospagal darbuotojqpraSymus(teatro profsEjungosnario mokestis)

8

Kitos moketinossumos(autoriniai)

0

9

Moketinaspajamq mokestisnuo autoriniq

0

1 0 Moketinos soc.draudimoimokos nuo autoriniu

0

11

Moketinosdarbdaviosoc.draudimo imokosnuoautoriniu

0

IS VISO

0

jsipareigojimai" PastabaNr. 11, 17-ojoVSAFAS,,Finansinis turtasir finansiniai Informacija apie kai kurias trumpalaikesmoketinas sumas. Eil.

Trumpalaikesmoketinossumos

Suma (Eur)

Nr.

2.

Sukauptosatostoginiqs4naudos

65595,16

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo imokq

2032t,44

s4naudos

I

I5 viso

85916,60

Tiekeiamsmoketinossumos

13889,92 297,43

ry5iq paslaugos

13143,67

komunalinespaslaugos

448,82

kitos paslaugos

Pastaba Nr. 12. Ateinandiq laikotarpiq pajamos - 37411,71 Eur. (i5ankstiniai apmokejimai uL dovanq kuponus) Pastaba Nr. 13. Darbo uZmokesdioir socialiniodraudimosanaudos

Eil.

S4naudos

Suma(Eur)

Nr. t

Darbo uZmokesdio

1t31872,57

4.

Socialiniodraudimosanaudosnuo darbouZmokesdio

350669,69

6.

Autoriniu sanaudos

18608.56


7.

nuo autoriniq Socialiniodraudimos4naudos

15vrso:

5948,13 1507098,95

Pastaba Nr. 14, Komunaliniqpaslaugqir rySiq s4naudos.Ataskaitinio laikotarpio sudaro: komunaliniqpaslaugqir rySiqs4naudas S4naudos

Eil.

Suma(Eur)

Nr. I

Fiioymo

43837,62

2.

Elektrosenergijos

4222r,19

3.

Vandentiekioir kanalizaciios

2583,97

4.

Ry5iq paslaugq

3545,31

5.

Kitq komunaliniqpaslaugq

435,85

rsvrso:

92623,94

Ataskaitiniolaikotarpiokitq paslaugqs4naudas PastabaNr. 15. Kitq paslaugqs4naudos. sudaro: S4naudos

Eil.

Suma (Eur)

Nr. 1.

Kompiuteriqaptarnavimo

5179,40

2.

PatalpqprieZilross4naudos

3981,73

a J.

Latga

23358,48

4.

Reklama

24162,02

5.

s4naudos Reprezentacines

6

Kitq paslaugqsEnaudos

27947.06

rSvrso:

89238,36

4609,67

- 5504,01Eur veikloss4naudos PastabaNr. 16.Kitospagrindines

PRIDEDAMA. per ataskaitinilaikotarpi,I priedas vertespasikeitimas turto balansines 1) Nematerialaus


2) Ilgalaikio materialiojo turto balansinesvertes pasikeitimasper ataskaitini laikotarpi, 1 priedas. 3) Atsargqvertespasikeitimasper ataskaitinilaikotarp!,1 priedas. 4) Informacijaapiei5ankstiniusapmokejimus, 6 priedas. 5) FinansavimosumospagalSaltini, tikslingpaskirtiir jq pokydiaiper ataskaitinilaikotarpi, 4 priedas. sumqlikudiai,5 priedas. 6) Finansavimo 7) Informacijaapiekai kuriastrumpalaikesmoketinassumas,12priedas. 8) Informacijaapiepinigusir pinigq ekvivalentus,8 priedas. 9) Kitospajamos,2priedas. 4 priedas. ir investicines veiklospajamosir s4naudos, 10)Finansines priedas. 11)Informacijapagalveiklossegmentus, segmentai

Generalinis direktorrus

EgidijusStancikas

Vyriausiojibuhaltere

JaninaBirgioliene


I'

I I I I

t NacionalinisKauno dramos teatras, 290754450,Laisv6sal,71, Kauno m., Kauno m, sav, 20tS M. GRUODZIO 31 D. prsibaigusiqmerq FINANSINIV ATASKAITV RINKINyS (Visos sunos eurais,jei nenurodytakitaip)

Patvirtinta ID: -2147460368 D/L: 2016-04-07 t4:08:15 FINANSINi,SBOKLt,SATASKATTA PAGAL2OT5 M. GRUODZIO 3I D, DUOMENIS NI (data)

eurqis

Eil. Nr.

Straipsniai

PastabosNr

Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena

Prokutin6 pra6jusio ataskaitinio laikotarpio diena

2

3

4

5

3.043.554.80 6,174.48

3,132,782.70

ILGALAIKIS

TURTAS Nematerialusisturtas I

.2 .3 .4 .5

Progranineirmga irjos licencijos Kits nemterialusis turtas Nebaigti projektai ir isankstiniaimokejimai

2,699.02

5.4t.52 4,872.87

3,475.46

Prestiis

I.l

Zern|

1.2 t.3

Pastatai

1.4

P04

lnfrastrukt[rrosir kiti statiniai

3,037,380.32

3.t22.498.31

328,310.34

334,539.44

5 , 5t 0 . 6 6

6,015.45

Nekilnojanosios kultirros vertybes

869,000.00

Ma5inosir lrenginiai pnernones

509,568.26

881,999.93 440,900.03

t.6

Tr

1.7

Kilnojmosios kulttiros vertybâ‚Źs

1.8

Baldai ir biuro irmca

L9

Kitas ilgalaikis mterialusis turts Nebaigtastatybair iSankstiniaimokâ‚Źiirnai

Ll0

10,284.39

Pletrosdarbai

lgalaikismaterialusisturtas

I.5

P03

lt

lgalaikisfinmsinis turtas

B

BIOLOGINIS TURTAS

0.00 38,739.t2 226,464.80

239,829.85

1,059,787.14

l. I 56.846.68

0.00 48.939.05

0.00

t3.427.88

iitekliai ir kit6 ilsalaikis turtas TRUMPALAIKIS TURTAS \tstrgos Ll

Strategines ir neliedianosios atsargos

1.2 I.3

Med)iagos,2aliavosir Ikinis inventorius

4

II

Nebaigtagilninti produkcija ir nebaigtosvykdyi sutartys PagamintaprodukcijA atsilgos, skirtos parduoti(perduoti) Ilgalaikis rnaterialusisir biologinis tutas, skirtre prduoti iankstiniaiaprnokeji )er vieneriusmetusgautinossumos

I.l

Gautinostrurnpalaikds lnasinds sulnos

1.2 I,3 t.4

Gautinimokeseiai ir socialines irnokos

L5 III.6

IV

P08

372,923.18 56,2s7.t3

587,511.76

55,557.96

60,15t.t'1

699.r7

699.17

P09

6,335.86

Pl0

128,668.88

6t,450.34

t5,749.25

3 1 9 , 711. 6 8

Gautinosfinmsavimo surnos Gautinossunos uZ turto uaudojirnq,prduotas prekes,turtq, paslaugas gautinossurnos Sukauptos

Pl0

42.737.37 85.93L5 I

75,738.42 243,969.65

Kitos gautinossurnos Trurnpalaikesinvesticijos Pinigaiir pinigqekvivalenrai IS VISO TURTO:

3.61 Pll

l 81 . 6 1 6 . 3r

I 90,600.49

3.416.477.98

3,720,294.46 (tQsinyskitame

)


Laisvis al.7l, Kauno m., Kauno m. sav. Nacionalinis Kauno dramos teatras, 29075t1t150, 2015 M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiq metrt FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoseurais,jei nenurodytakitaip)

FINANSINTS BUKLTS ATASKAITA PAGAL 2015 M. CRUODZIO 3l D. DUOMENIS (tQsinys)

t31.218.23

Mokdtinossumosi biudietusir fondus

16.731.41

IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:

3,4t6,477.98

3,'120,294.46

(vardasir pavrdd)

(vadro

ir pavude)


Nacionalinis Kauno dmmos tâ‚Źatras, 290?54450' Laisvds al. 71, Knuno m., Kauno m. sav. 2015 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINIV ATASI(4.ITU (Visos sums euras, iei nenurodlta kitaip)

RINKINYS

ID Dlt,

GRYNOJOTURTO POKYCIUATASKAITA PAGAL 2OI5M. CRUODZIO31 D. DUOMENIS

Pateikimo valida ir tikshmas:

X pa.Zlmtri atdkdtos

laukai nepildod

(teises a.Llais ipdeigoto pciravi

cmero paeigq paudinim)

Vyriausioji buhaherC

(vdd6

ir pawde)

---(r-a;l-;;ae)

PaMrtmta -2t47460368 2016-04-07 l4:08:15


NacionalinisKauno dramos teatras, 29075,1450, Laisv6saI.71, Kauno m,, Kauno m. sav. 2015M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS (Visos sumoseurais,jei nenurodytakitaip)

lD: D/L:

Patvirtinta -2141460368 2016-04-07l4:08:15

VEIKLOSREZULTATVATASKAITA 3I D. DUOMENIS PAGAL2OI5M. GRUODZIO (data)

Pqleikimo vqliutq ir tikslumqs.

PACRINDINESVEIKLOS KITOS PAJAMOS

NUSIDEVEJIMOI R AMORTIZACIJOS

KTTOSVEIKLOS PAJAMOS

APSIGITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES NUOSA\ryBES METODO ITAKA PERI'IRSIS AR DEFICITAS ROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

(vie5ojosektoriaussubjektovadovasrbajo jgaliotasadrninistracijosvadovas)

Vyriausioji buhalterd JaninaBltololicnC

(ryriausiasis (buhalteris)) buhalteris

(vudu ir pavarde)


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450'Laisvds al' 71, Kauno m., Kauno m. sav. 20r5 M. GRUODZIO

3l D. pasibaigusiq metq FINANSINIU

ATASKAITV

RINKINYS

(Visos sumos eurais,jei nenurodlta kitaip)

ID DlL PINIGV SRAUTV ATASKAITA PAGAL 20I5 M. GRUODZIO 31 D, DUOMENIS Nr. _ (data)

PAGRINDINES

VEIKLOS

PINIGV SRAUTAI

Darbo uZmokesiio ir socialinio draudimo

Pailininta -2147460364 2ol6-0+0'7l4:08:15


Laisvisal. 71,Kaunom., Kaunom. sav. Katrnodramosteatras,290754450, Nacionalinis metqFINANSINIU ATASKAITU RINKINYS 2015M. CRUODZIO31 D. pasibaigusiq (Visossumoseurais,iei nenurodytakrtatp)

PINIGU SRAUTU ATASKAITA PAGAL 20T5M. GRUODZIO3T D. DUOMENIS(tCSiNYS)

INVESTICINESV

l 001.148.79

VEIKLOS PINIGU SRAUTAI

Gr4Zintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologinim

turtui lsig/ti

VALIUTOS KURSU PASIKf,ITIMO ITAKA PINIGU IR PIN EKVIVALENTU LIKU

(vie3oio sektoriau subjekto vadovo arba jo igaliots

administracllos vadovc)

Vyriausioji buhaltere

(vard6 ir pavardd)

(vardc ir pavarde)


NacionalinisKaunodramosteatras,290T54450,Laisv€sal.Tl,Kaunom.,Kaunom.sav. 2015M. GRUODZIO3l D. pasibaigusirlmetqFINANSINIU ATASKAITU RINKII{YS (Visossumoseuais,jei nenurodltakitaip) PaMrtinta ID: -2147460368 DIL: 201644-0714:08:15 Pl2

Finansavimo sumos

Per ataskaitini laikotarl

Finansavimo sumos Dil. Nr.

2 I! valstybes triudieto (i5skyrus valstybds biudieto dall gautl i5 Europos S4iungos, uZsienio valstybiq ir tarptautinirl organizacijq)

I l.l

NeDinieinimturtui isiswi

1.2

Kitoms iSlaidoms komoensuoti I5 savivaldyb€s biudieto (iSslryrus sayivaldybc biudZeto asignavimq dali gautq i5 Europos S4iungos, uisienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq)

Neoinieiniamturtui isisvtl

2.2

I Kitoms iSlaidoms kompensuoti ti kitu Saltiniu t1

5

lo

Finansavimo sumos grezintos

Finansavimo sumq (gautinq) pasikeitimas

Kiti pokyiiai

l3

Finansavimo sumq likutis atxkaitinio laikotarpio pabaigoje

14 1,812,74s.69 |,812,745.69 0.00 804.95 804.95

Kitoms iSlaidoms kompensuoti I5 Europos Sqiungog uisimio valstybiq ir tarptautinirl organizacijq (finansavimo sumq dalis kuri gaunama i5 Europos Sqiungos, neiskaitant linansavimo sumq i! valstybCs ar savivaldyb€s biudietq ES projektam finansuoti)

I

Finansavimo sumq sumai€jimas d6l jq perdavimo ne vieSojo sektoriaus subjel{tam

Nepiniginiamturtui isigli Kitoms iSlaidoms komnensuoti 15viso frnansavimo sumu

974,658.09

958.243.65 16,414.44 32r,118.80 176,183.83 144,934.97 3,109,327.53


NacionalinisKauno dramos teilrrc, 290754450,LaisvdsaI.71, Kauno m., Kauno m. sav. 2015 M. GR[IODZTO:r n. pasibaigusigmetq FINANSINIU ATASKAITV RINKINYS (Visos sumoseurais,jei nenurodltakitaip)

ID: DIL:

Patvirtinta -2147460368 201G04-0714:08:15

FINANSAVIMO SUMU LIKUdIAI Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Ataskaitinio laikotarpio pradZioje Finansavimosumos

Eil. Nr.

2 I

15valstybesbiudieto (iSskyrusvalstybesbiudieto asignavimqdal! gaut4i5 EuroposS4jungos,uZsieniovalstybiqir tarptautiniqorganizacijq)

I5 EuroposS4jungos,ulsienio valstybiqir tarptautiniqorganizacijq (finansavimosumqdalis,kuri gaunamai5 EuroposSqjungos,neiskaitant finansavimo sumq i5 valstybâ‚Źsar savivaldybesbiudZetqES projektams finansuoti) I5 kitq Saltiniq

5

Finansavimosumos (gautos)

J

15savivaldybesbiudZeto(iSskyrussavivaldybâ‚ŹsbiudZetoasignavimqdali gaut4iSEuroposSqjungos,uZsieniovalstybiqir tarptautiniqorganizacijq)

3

Finansavimosumos (gautinos)

I5 viso

flnausktiiilthalterd JanlnaBhgoltcnd

1,933,459.68

1362.34

977,199.89

I5 viso

Finansavimosumos (gautinos)

Finansavimosumos (gautos)

I5 viso

54+4

6

7

84+7

1,933,459.68

t,362.34

977,199.89

292,928.83

292,928.83

3.204,950.74

3204.950.74

t,812,745.69

804.95

974,658.09

3 2 1 , 1l 8 . 8 0

3.109.327.s3

t,812,745.69

804.95

974,658.09

321,18.80 3.109.327.53


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450,Laisvdsal. 71, Kauno m., Kauno m. sav' 2015 M. GRUODZTO:r o. pasibaigusiqmetq FINANSINIU ATASLAITU RINKINYS (Visos sumoseurais,iei nenurodytakilaip)

ID: DIL: Pl7

Tmmpalaikes mok€tinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KLTRIASTRUMPALAIKES MOKt,TNAS Paskutin6 ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

I5 viso

3 1

4.1

4.2 +.J

t.4 5 5.1

5.2 5.3

Mok€tinossubsidiios-dotaciiosir finansavimosumos iu darbosantykiaissusiigisipareigo.limai f iekdim moketinossumos lukauntosmoketinossumos s4naudos fi nansavimo Sukauptos Sukaubtos atostosiniu sanaudos

Kitos sukauptossanaudos Kitos sukauotosmoketinossumos Kiti trumpalaikiaiisipareigoiimai Moketini veiklos mokesiiai Gauti iSankstrniaiapmokeiimai Kitos mok€trnossumos Kai kunu trumDalaikiumoketinusumubalansineverte(l+2+3+4+5.

Vyriausioi buhalterd JanlnaBtr$olleni

Tarp jq vieiojo sektoriaus subjektams

Tarp jq kontroliuojamiems ir asocijuotiesiemsne vieSojosektoriaus subjektams

I3.889.92 8 5 . 9 1 66 0

20,321.44

8 5 . 96 1. 6 0

20,321.M

SUMAS Paskutind pra6jusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jq kontroliuojamiems ir Tarp jq vieSojo asocuuotiesiemsne sektoriaus I3 viso vieSojoseldoriaus subjektams subjektams 1

6

5

4

-t

2

Patvlrtlnta -2147460368 201644-07 14:08.15

3.61 59.4sL07 't4,056.09

0 17 , 51 6 . 1

74,056.09

1 7 , 51 6 l.0

37,411.71

66,469.28

3 7 , 4 1 1 .| 7

66.469.28

137,218.23

20,321.M

0.00

8

199.980.05

1 7 . 5 1 l60.

Profile for Kauno drama

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys  

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys  

Advertisement