__MAIN_TEXT__

Page 1

NACIONALINIS KAU]'IO DRAI{O5 TEATRAs AISKINAMASISRASTAS pRrE 2015METITnruoZnro vyKDyMo ATASKATTU 2016-01-29 NacionalinisKaunodramosteatras(toliau- Teatras)yrabiudletineistaiga,organizuojanti profesionalaus scenosmenoprogramqkDrim4ir jq vie54atlikim4. AdresasLaisves a1.71,Kaunas,imones kodas 290754450,valstybinebiudZetineistaiga iregistruota1997m.spaliomen.08d.LR Kultlros ministerijojeNr. 675.Nuo 2013m.vasariomâ‚Źn. paramosir kitq le5q s4skaitasAB banke 14 d. teatrasturi: biudZeting,gautq uZ paslaugas, ..Swedbank". Buhalterineapskaitatvarkomavadovaujantis LietuvosRespublikos vieSojosektoriaus apskaitos standartais bei kitais teisesaktais.BiudZetovykdymo ataskaitossudaromosvadovaujantisLR valstybesbiudZetoir savivaldybir+ biudZetqsudarymoir vykdymotaisyklemis,patvirtintomisLRV 2001-05-14nutarimuNr.543 ir Valstybesir savivaldybiqbiudZetiniqistaigq ir kitq subjektq Zemesniojolygio biudZetovykdymo ataskaitqsudarymotaisyklemis,patvirtintomisLR frnansq ministro2008-12-31isakymuNr.lK-465, redakcijosdata2013-11-28isakymoredakcijosNr.407. Ataskaitossudaromospagal paskutinesataskaitiniolaikotarpiodienos duomenis.Buhalterinei programa,,Labbis apskaitai tvarkytinaudojama buhalterines apskaitos III". Teatrasturi i5 EuroposS4jungosfondq finansuojam4projekt4 ,,Kaunovalstybinio dramos pritaikymaskultlrinio turizmoreikmdm". teatrokompleksi5kas Pagalteatroveiklosataskait4pagrindines 69,79yo. salesuZemimoprocentas ApsilankeZilrovq per2015metus- 59,3tDkst.Zm. pastatespektakli:reZisierius Teatrasper 2015 metq I pusmetivykde projekt4 ,,Nerki teatrqoo, A.Areima ,,MechanineSirdis" verte -49699,14Eur., R. Atkodiflno ,,Klarossantykiai"verte 23168,45Eur., A.Kurieniaus,,Vargsqopera"verte- 24170,66Eur., A.Dilyte ,,Soleir modiutes" verte- 9760,54Eur.,ValtersSilis,,Mi5kinis,, vertd- 32195,05Eur.,V.Bareikis,,Hamletas" vertd38299,81 Eur. Teatro ataskaitinio laikotarpio pabaigojepatvirtinti 137 etatai, uLimta 128 etatai, vidutinis darbuotojq skaidius126. NacionalinisKauno dramos teatrasdirba pagal Siasprogramas: Bendrasuma

-2286,8tflkst.Eur.

Tame skaidiujepagal finansavimoSaltinius 1.1.1.1.1 ftiudZetoleSos) - 1615.2tlkst. Eur.


,

1.4.1.1.1(pajamq imokos) - 671,6t[kst. Eur. Per 2015metqi5 Europos Sqjungosfondq pagal finansuojam4projekt4 ,,Kaunovalstybinio dramos teatro kompleksi5kaspritaikymas kultlrinio turizmo reikmems" gauta 501758,53Eur., netinkamq i5laidq nera.2014 -12-05d. pateiktaspra5ymasNr. 15 sumai 194561,29 Lt., apmoketa2015-01- 16d. -56348,84Eur.

programoms finansuoti, fmokq i biudZet4,skiriamq specialiosioms 2015 m. metind ataskaita(Forma Nr.l) Nacionalinio Kauno dramosteatrometinispajamqplanas 463,4tflkst. Eur. Teatrasturejo iSankstiniqapmokejimqmetq pradLiai-58946,99Eur. per ataskaitinilaikotarpi gavo pajamq 522896,67Eur. fakti5kosimokos i Mokesdiqinspekcijoss4skait4sudare- 548392,00Eur., tame skaidiujeuZ ilgalaikio turto nuom4- 38763,87Eur. Biudieto iSlaidqs4matosivykdymo ataskaitapagal programas 2015 m. metind (Forma Nr.2) I.

Programa 01002,,Menindskiirybos plOtrair sklaida Lietuvoje ir uZsienyje" 1.1 FinansavimoSaltinis,,ValstybdsbiudZetol65os" 1.2

Eur.,kasinesiSlaidos1615,2 2015 m. teatrometinebiudZetoiSlaidqs4mata1615,21[kst. tlkst. Eur. gauti asignavimai1615,2tukst. Eur., 1. Darbo uZmokestis:asignavimqplanasmetams982,4tfikst. Eur., kasinesi5laidos982,4 tukst. Eur., gauti asignavimai982,4tflkst. Eur. 2. Socialinisdraudimas:asignavimqplanasmetams140,4tlkst. Eur., kasinesiSlaidos140,4tlkst. Eur. gauti asignavimai- 140,4tlkst. Eur. 3. Materialiojo turto lsigijimo i5laidos(negyvenamiejipastatai):planasmetams492,4tlkst. Eur., kasinesi5laidos- 492,4tlkst. Eur., gauti asignavimai- 492,4 t[kst. Eur. 1.2 FinansavimoSaltinis,,BiudZetiniqistaigq pajamq imokos" 2015m. teatrometine biudZetoiSlaidqs4mata677,6 tDkst.Eur.,kasinesi5laidos- 671,6tukst. Eur., gauti asignavimai- 671,6t[kst. Eur. 1. DarbouZmokestis: asignavimqplanasmetams158,0tlkst. Eur.,kasinesi5laidos- 158,0 tDkst.Eur.,gauti asignavimai- 158,0tDkst.Eur. 2. Socialinisdraudimas:asignavimqplanasmetams212,2t[kst. Eur.,kasinesiSlaidos-212,2 tDkst.Eur., gauti asignavimai-212,2tDkst.Eur. 3. RySiqiSlaidos:asignavimqplanasmetams3,3 tiikst. Eur., kasinesi5laidos-3,3 tlkst. Eur., gauti asignavimai- 3,3 tfikst. Eur. 4. TransportoiSlaikymas:asignavimqplanasmetams14,4tflkst. Eur., kasinesiSlaidos- 74,4 ttkst. Eur., gauti asignavimai14,4tflkst. Eur.


5. Kitos prekes:asignavimqplanasmetams72,0tukst.Eur.,kasinesiSlaidos-72,0 tDkst. Eur., gauti asignavimai-72,0 t[kst. Eur. 6. Komandiruotes: asignavimqplanasmetams2,9 tukst. Eur., kasinesi5laidos-2,9 tfikst. Eur., gauti asignavimai-2,9 tukst. Eur. T.Komunalinespaslaugos:asignavimqplanasmetams61,0 tDkst.Eur., kasinesi5laidos61,0t[kst. Eur., gautiasignavimai- 61,0tDkst.Eur. 8. Kitos paslaugos: asignavimqplanasmetams147,8tDkst.Eur., kasinesiSlaidos- 147,8 tDkst.Eur., gauti asignavimai- 147,8tDkst.Eur. 1.3 Lietuvos kulttiros taryba Lietuvos kulttros tarybos2015m.kovo mdn. 17 d. sprendimuNr. 1LKT-15 projektui ,,Nerk 1teatr4"gautasdalinis finansavimas- 6,0 t[kst. Eur. Lietuvos kult[ros tarybos2015m.geguZes04d. sprendimuNr. 1LKT-31 spektakliui ,,Klarossantykiai" skirtasfinansavimas- 9,0 tlkst. Eur. Lietuvos kulttros tarybos20I5m. kovo 17 d. sprendimuNr, lLKT-15 spektakliui ,,Mi5kinis" gautasfinansavimas- 20,0 tlkst. Eur. Lietuvos kultflros tarybos2015m.kovo 17 d. sprendimuNr.lLKT-l5 spektakliui ,,Varg5qopera" gautasfinansavimas- 15,0t[kst. Eur. Lietuvos kult[ros tarybos2015m.liepos02 d. sprendimuNr.lLKT-35 spektakliui,, Sole ir modiutâ‚Źs"gautasfinansavimas- 10,0tlkst. Eur.

Finansinâ‚Źsnuomos(lizingo) ir pirkimo i5simokdtinaiisipareigojimq ataskaita (Forma Nr.3) Finansinesnuomosir pirkimo i5simoketinaisutardiqteatrasnesudargsir isipareigojimqneturi. Mokdtinq ir gautinq sumrl ataskaita 2015 m. metind (Forma Nr.4) Moketinq sumq likutis metq pradZioje- 57,7 tDkst.Eur. Moketinq sumq likutis metq pabaigoje-13,7tukst. Eur. Pridedamamoketinq ir gautinq sumq Sifruote,priedas 1 Pinigq likutis 2015m.gruodZiom6n.31 d. BiudZetiniqle5qs4skaitoje2015-12-31d.leSqlikudio nera.BiudZetokasojeteatrasle5qneturi. Mokeiimo korteliu teatrasneturi. Pridedamabanko s4skaitosiSraSoir kasosknygos 201 12-31d. kopijos. UZbalansinejes4skaitojeapskaitomaLeme- 1029 tiikst. Eur.

Teatro generalinio direktoriaus pavaduotojas

Vyriaus. buhaltere

Valius Kri5di[nas

JaninaBirgioliene


l

fr

/il

I

Nacionalin is Kauno dramos teatras, 290754450,Laisvdsa1.71,Kaunas,

Valstyb6s iZdui, MVAL1 pavadinimas) (finansuojaneios institucijos

PAZYMADEL FTNANSAVTMO SUMU 2015M.GRUODZO 31 D. --_;:i:_

2016-01-21

Nr.

4

\saE,

Versijos Nr.1

pabaigoje(likutis)-: 1. Sukauptafinansavimopajamqsuma ataskaitinio laikotarpio Eil. Nr.

FinansavimoSaltiniokodas

1

Valstyb6s funkcija

Ekonomin6s klasifikacijos stralpsnis

1.1.1.1.1

08.02.01.04

2 . 1 .1 .1 .1 . 0 1

1.1.1.1.1

08.02.01.04

2 .1 . 2 .1 . 1 . 0 1

't.1.1.1.',|

08.02.01.04

Suma (Eur,ct) 65.608,53 20.321,44

85.929,97 85.929,97 85.929,97

1.1.1.1.1 15viso: pabaigoje(likutis)--: 2. Gautinosfinansavimo sumosataskaitinio laikotarpio Eit. Nr.

FinansavimoSaltlniokodas

ValstybAsfunkcija

Ekonomin6sklasifikacijos straipsnis

Suma (Eur,ct) 0,00

"l

0,00 0,00 0,00

l$ viso: laikotarpl 3. Per ataskaitinI

Itnansaumo s umos

Eir. Nr.

FinansavimoSaltiniokodas

1

1 .1 . 1 . 11.

08.02.01.04

2 .1 . 1 . 1 . 1 . O 1

1 .1. 1 . 11.

08.02.01.04

2 . 1 . 2 .1 . 1 . 0 1

140.368.00

1.1.1.1.1

08.02.01.04

3 . 1 . 1 . 2 1. . 0 2

492.354.00

't.'t.'t.1.1

Valstybesfunkclja

Ekonomin6s klasifikacUos straipsnis

08.02.01.04

1.1.1.1.1 15viso: 4. Gra2intinos finansavimosumosataskaitinio laikotaroio

5. SukauptosqZintlnosfinansavimosumosataskaitiniolaikotarpiopabaigoje(likutis)".-..:

Suma (Eur, ct.) 982.453.00

1.615.175,00 1.615.175,00 1.615.175,00


/ *sukauptosfinansavimopajamos((debetas1632W - Ktos ilgalaikesgautinossumos(ta dalis,kiekpatifta s4naudlLRuias finansavimopajamosir kitossukauptosgautinos iSiadov€tiauneipo 12 menesi0ir 228W - Sukauptos numatomakompensuoti iado. iS Valstyb€s sumomis) sumos,kuiosyrc susius,bssu finansavimo '* Gautinos i2do. iS ValsUbes sumos(gautinos)) finansavimo sumos(krcditas41XYXX Finansavimo '*'Gaufosfinansavimo iAdo. iS ValsVbes sumos(gautos)) 42XXXX1 Finansavimo sumos(kreditas finansavimosumos(krcditas686WX Gmtintinosfinansavimosumos)Valsfib€siAdui. "** Grqaintinos *** Sukaupfosgrqaintinos (sukauptosgrE2intinos finansavimo finansavimosumos(keditas695WX Kiti trunpalaikiaiisiparcigojimai pagalfinansavimo pateikiami valstybes Saltin[, Duomenys susumuoti Duomenyspagalbiudietiniq[staigqpajamq[mokqfinansavimo Duomenyspateikiamilitaisir centaissu dviem2enklaispo kablelio. pavaduotojas Teatrogeneraliniodirektoriaus (Lstaigos vadovoar io Lgaliotoasmonspareigq pavadinimas)

Vyriausiojibuhalter€ (vyriausiasisbuhalteris(buhalteris)

iSviso.

pa{mojenerodomi.

ValiusKriSdi0nas (vardasir pavardg)

Birgioliene (vardas ir pavarde)


FormaNr. B- l5 patvirtintaLietuvos Respublikosfinansq ministro2011 m. birZelio30 d. isakymu Nr. lK-230 (Lietuvos Respublikosfinansqministro 2014 m. gruodLio29 d. isakymoNr. lK-496 redakcija) NacionalinisKauno dramosteatras (dokumentosudarytojo(!staigos)pavadinimas)

INFORMACIJA APIE INSTITUCIJOS STRATEGINIV TIKSLV JGYVENDINIMA 2015 M. gruodZio3l d. D. _metinâ‚Ź_ (metine) 2016.02.12 (data ir numeris) Laisv6sal.7l, Kaunas (sudarymovieta) (Asignavimqvaldt'toio) istaigospavadinimas

9001

NacionalinisKauno dramosteatras

Ministerija

Departamentas

2993

BiudZetineistaiga (Kodas)

lnstitucijos strateginio tikslo pavadinimas

lnformacija apie strateginio tikslo igyvendinim4

20 1,5m. lstaigaipavykotinkarnailgyvendintiprofesionaliojo scenosrnenokurinius,pasizyrnindius SiuolaikinemisteatroraiSkospriernonemis.plesti auditorijq bei didinti kulturosprieinamum4regionuose.Tarn itakosturejo surengtispektakliaisu vertimu i anglq kalb4,spektakliai,pritaikyti akliesiemsir silpnaregiarns. pasirengtarodyti spektakliussu vertilnu j gestqkalb4.Tai rodo.jog teatrassiekiatapti atvira ir prieinarna Pristatl4iprofesionalqscenosmenq ivairiomis. kultUroslstaigair negali4turintiernsZrnonems.Taip pat svarbupaimeti, jog Lietuvosregionuosesurengdrne Siuolaikinemisformomis,siekiantsudaryti Zi[irovus,igyvendintinet 6 nauiipastatynrai. galimybesvisoms visuomenesgrupemspaZintiprofesionalq net 18 gastrolitl.Taip pat,siekiantsudomintiivairausarnZiaus Prista['ti nauji scenosmeno kuriniai tapo vieni populiariausiqir sekmingaifunkcionuojakaip svarbidabartinio men4bei skatinatjuo dometis

Teatro generalinisdirektonus (atsakingostruktDriniopadaliniovadovo pareigqpavadinimas)

EgidiiusStancikas (vardas,pavarde)


Forma Nr. I patvirtinta Lietuvos Respublikosfinansq ministro 2008 m. gruodZio3l d. lsakymu Nr. lK-465 (Lietuvos Respublikosfinansq ministro 2014 m. lapkridio 28 d. jsakymoNr. lK- 407 redakcija) NACIONALINIS

KAUNO DRAMOS TEATRAS, IMONES KODAS 290754450,LAMS (jstaigos pavadinimas,kodasJuridiniq asmenqregistre,adresas)

AL.7l, KAUNAS

BIUDZETINIUISTAIGq PAJAMU IMOKV I BIUDZETA,BIUDZETOPAJAMUIS MOKESCIq DALIES IR KITU LESU,SKIRIAMU PROGRAMOMSFINANSUOTI, 2015M.gruodZio 31D. (metine, ketvirtine, menesine)

ATASKAITA 2016 0129 --

Nr. I

(data)

Kodas Ministerijos / Savivaldybes Departamento Spr r:g!,ot,!y.!rafo:p" t t rS4, iki* o " " (programos pavadinimas)

90 900 2993

1 FinansavimoSaltin

1,0

4

I (eurais,ct)

Pavadinimas

Eit. Nr.

2

Likutis metq pradZioje mokq suma

z

Likutis ataskaitiniolaikotarpiopabaigoie

J

Faktinâ‚Źs imokos ! biudZetqper ataskaitini laikotarpi

Gauti biudZeto asignavimaiper ataskaitini laikotarpi

l

A

5

o

X

X

x

x

fstatymu patvirtintos imokos metams*

463392 X

* ValstybesbiudZetoir savivaldybiqbiudZetqfinansiniq rodikliq patvirtinimo istatlmas Teatrogeneralinis direktorius -(f

Vyriaus.buhaltere (ryriausiasis buhalteris(buhalteris)

548392 x

A

ffi

/lt

Panaudotiasienavimai

671s8s,99 X

NegautibiudZeto asignavimaiper ataskaitini Iaikotarpi (4-5) 7

671585,99

123195,53 -123193,99 t,54

X

EgidUus Stancikas (vardas ir pavarde)

JaninaBirgioliene (vardas ir pavarde)


FormaNr. 2 patvirtintaLietuvos Respublikos finansqministro 2008m.gruodZio 31d.lsakymuNr. 1K-465 (LietuvosRespublikos finansq ministro 2014m.lapkrieio28d. isakymoNr. 1K-407redakcija)

NacionalinisKauno dramosteatras, 290754450, Laisv6sa1.71 , Kaunas (lstaigospavadinimas, kodasJuridiniqasmenqregistre,adresas)

BTUDZETO rsLArDUSAMATOSVYKDYMO 2 0 15M.GRUODZTO 31D. metine (metine,ketvirtine)

ATASKAITA Nr._ (d"t4

Ministerijos/Savivaldybâ‚Źs Departamento lstaigos Programos Finansavimo Saltinio

Valstybesfunkcijos Data:16.01.14 Laikas: 10:50:04

SumosEur lSlaidq ekonominds klasifikacijos KOOaS

lSlaidqpavadinimas

metams 2

za

J

Eir, Nr.

planas,iskaitant Asignavimq patikslinimus

rSLArDos rSvlso rSLArDos

3

ataskaitiniam laikotarpiui

Gautiasignavimai kartusu lskaih u praejusiqmetq le5qliku6iu

4

Panaudoti asignavimai

7

307

2.286.762,00

2.286.762,00

2.286.760,99

2.286.760,99

1

't.794.408,00

1.794.408,00

1.794.406,99

1.794.406.99

2 .1 ,

D A R B OU Z M O K E S T IIS R S O C I A L I N IDSR A U D I M A S

1. 4 9 3 .1 2 , 0 0

1.493.112,00

1 . 4 9 31.1 1 , 6 0

1.493.111,60

2 . 1 .1 ,

DarbouZmokestis

1.140.501,00

1.140.501,00

1.140.501,00

1.140.501,00

2 . 1 . 1 .' l

Darbou:mokestis

1.140.501,00

1.140.501,00

1.140.501,00

2 .1 . 1 . ' t . 1

DarbouZmokestis

pinigais 2 . 1 . 1 .1 . 1 . 0 1 Darbouzmokestis Socialinio draudimoimokos

5

1, 1 4 0 . 5 0, 0 10

1.140.501,00

1.140.s01,00

1.140.501,00 ' 1 1. 4 0 . 5 0 1 , 0 0

6

1. 1 4 0 . 5 0, 1 00

1. 14 0 . 5 0 ,10 0

1.140.501,00

1 . 1 4 0 . 5 0, 010

I

3 5 2 . 61 , 0 0

352.611,00

352.610,60

352.610,60

3 5 2 . 6 1, 0 0

3 5 2 . 61 , 0 0

3 5 2 . 601, 6 0

352.610,60

2.1.2.1

Socialinio draudimoimokos

7.1.2.1.1

Socialinio draudimo[mokos

10

3 5 2 . 61 , 0 0

3s2.611,00

352.610,60

352.610,60

2 . 1 .2 . 1 .1 . 0 1 Socialinio draudimoimokos

11

3 5 2 . 61 , 0 0

352.611,00

352.610,60

352.610,60

2.2, 2 . 2 .' t ,

P R E K I UI R P A S L A U G V NAUDOJIMAS

12

301.296,00

301.296,00

301.295,39

301.295,39

Prekiqir paslaugqnaudojimas

13

301.296,00

301.296,00

301.295,39

301.295,39

2 . 2 . ' t .1

Prekiqir paslaugqnaudojimas

301.296,00

301.296,00

301.295,39

301.295,39

2.2.1.1.1

PrekiLl ir paslaugqnaudojimas

15

301.296,00

301.296,00

301.295,39

301.295,39

2 . 2 . 1 . 1. 1 . 0 5 RySiqpaslaugos

18

3.278,00

3.278,00

3.277,81

3.277,81

2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 0 6 Transporto iSlaikymas

19

14 . 3 9 2 , 0 0

14.392,00

14.391,92

14.391,92

2 . 2 .1 .1 .1 . 1 0 Kitosprekes

22

71.959,00

71.959,00

71.959,00

71.959,00

2 .2 . 1 .1 . 1 . 1 1 Komandiruotes (transporto, apgyvendinimo, rysioir kitos

23

2.878,00

2.878,00

2.877,66

2.877,66

komandiruotes iSlaidos) paslaugos 2 . 2 .1 .1 . 1 . 2 0 Komunalines

30

2 . 2 .1 .1 . 1 . 3 0 Kitospaslaugos

al

S A N D O R I ADIE LM A T E R I A L I O JI R ON E M A T E R I A L I O J O

6 1 . 0 1, 0 0

61.011,00

61.011,00

61.01,00

147.778,00

147.778,00

147.778,00

147.778,00

l?o

492.354.00

492.354,00

492.354,00

492.354,00

140

492.354,00

492.354,00

492.354,00

492.354,00

T U R T OB E IF I N A N S I N I[VS I P A R E I G O J I M VY VK D Y M A S ?t

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO[SIGIJIMO ISLAIDOS

3.1.1,

llgalaikio materialiojo turtokirimas ir isigijimas

141

492.354,00

492.354,00

492.354,00

492.354,00

3 . 1 .1 . 2

Pastataiir statiniai

145

492.354,00

492.354,00

492.354,00

492.354,00

3 . 1 .1 . 2 .1

Pastataiir statiniai

146

492.354,00

492.354,00

492.3s4,00

492.354,00

148

492.354,00

492.354,00

492,354,00

492.354,00

pastatai 3 . 1 . 1 . 2 .1 . 0 2 Negyvenamieji


Teatrogeneralinisdirektorius

EgidijusStancikas

(lstaigosvadovoarjo Lgaliotoasmenspareigq pavadinimas)

(vardasir pavardo)

Vyriausiojibuhalterâ‚Ź (Wriausiasis (buhalteris) buhalteris

Birgiolienâ‚Ź (vardasir pavardo)


1 FormaNr. 4 patvirtinta finansqministro LietuvosRespublikos 2008m. gruodZio 3l d. isalqmuNr. lK-465 (LietuvosRespublikos finansqministro 2014m.lapkridio28 d. isakymoNr. 1K-407redakcija)

NACIONALINISKAUNO DRAMOSTEATRASimondskodas290754450, Laisvesal.7l, Kaunas (istaigospavadinimas, kodasJuridiniqasmenqregistre,adresas)

MOKTTINUIR GAUTINUSUMU 2015M. gruodZio 3lD. ketvirtine (metine,ketvirtind,menesine) ATASKAITA 2016-01-20_Nr._12(data) Kodas Ministerijos/Savivaldybes

v

Departamento lstaigos tiikst. Moketinossumos biudZetold5os ISlaidqekonomines klasifikacijoskodas

Iikutis ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje ISlaidqpavadinimas likutis metq pradZioje

3

) 7

z

I t

I

I

ISlaidos Darbo uZmokestis ir socialinis draudimas DarbouZmokestis pinigais DarbouZmokestis

4

-v

I

z

I

2 I 7

I

2 2

Prekiqir paslaugqnaudojimas

2

Prekiqir paslaugqnaudojimas I

2 2

I

2 2 2 2 2 2 2 2 1

45 dienos

5

6

13,1

0,{

0'0

0'0

0'0

0r{

0'0

0,0

0,0 0,0

0,c

x x

0,0 3,3

8 Spaudiniai l 0 Kitos prekds

0,0 0,0

x

13,7

0,0

0,0

13,7

0,c

0,0

x

0,1

0,3 0,0

x x

x x

0,0

x

I

(transporto, Komandiruotes l l apgyvendinimo, rySioir kitos komandiruotds iSlaidos)

I

t2 Miestqir gyvenviediq vieSasis tikis

I

t 4 nematerialiojoturto nuoma

x

2

l

x

2

I

(iskaitantveiklosnuom4) Ilgalaikiomaterialiojoturto l5 einamasisremontas l 6 Kvalifikaciios kdlimas

2

z

x

x

Ilgalaikiomaterialiojoir

2

z

z

0,0

x

x

Mityba Medikamentai( ir darbuotojq 2 sveikatostikrinimas) 5 Ry5iqpaslaugos 6 Iransportoi5laikymas 7 Aprangair patalynâ‚Ź

x x

0,0

Socialiniodraudimoimokos

t

2

l0 dienq

2 Pajamosnatiira Socialiniodraudimoimokos

I

i5jq ivykdymoterminas praleistasdaugiaukaip

3'3

i5jq: gyventojqpajamqmokestis

2

i5 viso

x


Kodas

Ministerijos/S avivaldybes Departamento lstaigos tiikst. Moketinossumos biudZeto leSos likutis ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje

ISlaidqekonomines klasifikacijos kodas

ISlaidq pavadinimas

likutismetq pradZioje

i5jq ivykdymoterminas praleistasdaugiaukaip

i3viso

10dienq

2 2

I

2 2

I

2 2

I

2 Apmokejimasekspertams ir t7 konsultantams Turtovertinimopaslaugq 18 aomokeiimas 20 Komunalinâ‚Źspaslaugos

2 2

I

3 0 Kitospaslaugos

3

Turto iSlaidos

3 2 3 2

l-

(-

Paliikanos Nerezidentams

3

I

I

2 3

I

I

2 3

I

I

2

2

2 3

2

I

2 3

2

I

2 3

2

I

2 3 2 3

3

3 3 3

2

l

2

3

?

3

2

3 2

) 2 2 2 L

)) 1,0 0'0 0,0 0,0

0,0

0,0

0'0 0,0

I

2

5

5 2 2 5 2 2

5

3

2 5

3 3

2

5

.,

6

I

Einamiesiems tikslams 2 Kapitaluiformuoti DotacUostarptautinems orsanizaciioms Einamiesiems tikslams

I

2 Kapitaluiformuoti

2

Dotacijoskitiemsvaldymolygiams I I

2 6

2 6

I

2

I

o

0,0

Einamiesiems tikslams 2 Kapitaluiformuoti lmokosi EuroposS4jungos biudZeta radiciniainuosaviiStekliai Muitai 2

aussektoriaus mokesdiai

x

0,0

x

0'0 0,0

Subsidijos importui gaminiams 2 Subsidijos gamybai 3 Subsidijos DotacijosuZsienio valstybems

0,0

X

Subsidijos i5 biudZeto le3q

Dotacijos

x X

Subsidijos

I

0,0

0,0

X

a

5

x

x

4

2

0,0

Savivaldybiqsumoketospaliikanos

5

0,0 0,0 0,0

x

J

I

I

X

X

x

0,0

4

0,0

x

x

Nuoma gelmiq NuomauZZemg,Zemâ‚Źs i5tekliusir kit4 atsirandanti gamtojeturt4

I

x

x

2

I

X

0,3 0'0 0,0

Finansqministerijossumoketos naliikanos

3 NebiudZetiniams fondams

c

l

2

I

i

l?

x

I

2 5 2 5

2

x

Asignavimq valdytojqsumoketos palUkanos

Valstybes biudZetui q biudZetams 2

o

x

palukanos Savivaldybiqsumoketos

Kitiems valdymo lygiams I

5

4

Asignavimqvald)'tojqsumoketos oaliikanos Finansqministerijossumoketos 2 paliikanos

Rezidentams, kitiemsneivaldZios (tik uZtiesioging sektorius skol4)

2 3

3

45 dienos

X

0'0 0,0

X

x

0,0 0,0

0'0 0,0

x x

0'0 0,0

X

x

0,0

0,0

x

0,0

x x

0,0

0,0

x

0,0

x X

0'0

000

X

0'0

0,0

0,0

x

0,0

X X


Kodas Ministerijos/Savivaldybes Departamento lstaigos tiikst Moketinos sumos biudZeto le5os ISlaidqekonomines klasifikacijos kodas

likutis ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje ISlaidq pavadinimas

likutismetq pradZioje

i5 viso

i5jq ivykdymoterminas praleistasdaugiaukaip 10dienq

2 PVM nuosaviiStekliai

2 6 2 2

6

2

2

6

3

2

6

3

2

o

4

2

6

4

2

6

5

2

6

5

7

7

PVM nuosaviiStekliai Bendrqlqnacionaliniq pajamq nuosaviiStekliai

I

inds iSmokos(paSalpos)

7

I

I

2

7

I

I

2

7

Socialiniodraudimoi5mokos (palalpos) SocialiniodraudimoiSmokos pinigais SocialiniodraudimoiSmokos 2 natUra Socialineparama(soc.paramos paSalpos)

2

2 7 2 2 7 2 2 7 3

I

I

paramapinigais Socialind

I

2

SocialineparamanatUra

2 7 3

I

I

2 7 3

I

2 DarbdaviusocialineDarama natura

Darbdaviq socialineparama Darbdaviq socialindparama

)

8

2

8

I

2

8

I

I

2 8 2 8

I

2 Kitiemseinamiesiems tikslams

2

Kapitaluiformuoti Pervedamos leSos(kapitalui I formuoti) PervedamaEuroposS4jungos, kita tarptautin0fi nansind parflmair bendrojofinansavimo l05os

2

8

',

9

I

2

I

2 9

I

2 9

2

2 9

2

I

2 9

2

I

I

I

0,0

0

x

0,0

0,t

X

0,0

0,r

X

0,0

X

0'0

0'0

X

0,0

0.0

0.c

X

0,0

X

x

0.0

0.0

x

0.0

x X

0,0

0,0

X

0,(

x x

0,0

0,0

X

0,0

0,0

X

ipendijoms

0,0 0,(

x x

0,0

0,0

X

0,c

x

0'0

0,0

0,0

0,0

Subsidijos

Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams I savivaldybems

0,0

X

Kitos iSlaidos

Pervedama EuroposSeiungos, kita tarptautinefinansineparamair bendroiofinansavimole5os

0,0

x

Einamiesiems tikslams

Subsidijos i5 EuroposSqlungos rr kitostarptautines fi nansines paramos (nevaldZios sektoriui)

2 9

0,0

Junstines Karalvstes naudai

Su nuosavais iStekliais susijusios baudosir delspinieiai Su nuosavais iStekliais susijusios baudosir delspinigiai

o

X

B i u d 2 e t od i s b a l a n s qk o r e k c i j a

I

2

5

0.c

nuosavi iStekliai

BiudZeto disbalansq korekcija JungtinesKaralvstesnaudai

I

4

0.0

Bendrqiq nacionaliniqpajamq

I

2 7

3

45 dienos

X

0'0

0,0 X

0,0

0,0

X

0,0

0,0

0,0

x

0,0

x


Kodas

tUkst. Moketinossumos leSos biudZeto likutis ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje

ISlaidqekonomines klasifikacijoskodas

lSlaidqpavadinimas

likutismetq pradZioje

iSjq ivykdymoterminas praleistas daugiaukaip

i5 viso

l0 dienq 2 912

I

L

z

o?

I

J

2

olt

2

2

9t2

2

I

z

nl,

2

I

l z 92

Einamiesiems tikslamsnevaldZios sektoriui Kapitaluiformuoti

I

2

x

0,0 0,0

x x

0,0 0,0

x

I Investicijos, skirtossavivaldybems

Investicijos kitiemsvaldZios sektoriaussubjektams

x

3 Investici iosnevald2iossektoriui

x

2

o

x

Investicijos

2

a?

5

4

Einamiesiems tikslamskitiems valdZiossektoriaussubjektams

- -T- -

2

3

45 dienos

3

SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BBI FINANSINIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMAS

54,4

0'0

x

0r0

3

Materialiojoir nematerialiojo turto isigijimoiSlaidos

54.4

0,0

x

0,0

Ilgalaikiomaterialiojoturto kiirimasir isieiiimas

54,

0,0

x

0,c

0,0

0,0

x

0,0

54,4

0.0

J

lLt

t

ll

J

tl

I

J

tt

z

tl

2

I

pastatai 2 Negyvenamieji

lrir

I

I

2

3 tll 3 rlr

2 3

J

ll

3

3

r'f.l

3

3 tl

J

Zeme

I

Pastataiir statiniai

I

0,0

0,0

0,0

x x x x

rlr

Vertybes

I

ll

5

Kitas ilsalaikismaterialusis turtas

x

F[; -l

I

0,0

0,0

x

Naudin gqlq iSkasenqLv algymo darbai

x

3

lj2 l

I

z

Kompiuterineprogramineiranga, programines kompiuterines irangos licenciios

x

3

1:2

I

J

Patentai

x

I

4 Literattiros ir menoktiriniai

x

I

turtas 5 Kitasnematerialusis

x

3 I2 3

frl t lT l 3 I ift

IL f l

r Ir l 3

ll

ll3 I' l3+-t--

ItI t

3

2

Atsargqkiirimas_ir isigijimas

l -. I

ir neliediamosios Strategines atsargos I j Strategines ir neliediamosios atsargos

i:

fi,".

1r"rg"t

0,0

X

4

Nematerialiojo tuno kurimasir

0,0

x

3 Ginklaiir karineiranga

3 l2 3

54,4

Kiti pastatai ir statiniai

MaSinosir irenginiai Transportopriemones 2 KitosmaSinos ir jrenginiai

x x

)c'/enamleJlnamal

J

3

x

0,9_--0,!

x

q'!

I

I

0,0

0,0l x

0,0

0,0

1.-----

I ----. 0,0

l;

;"0

x

0,0


Kodas Ministerijos/Savivaldybâ‚Źs Departamento {staigos ( tiikst. Mok0tinossumos biudZetoleSos likutis ataskaitiniolaikotarpiopabaigoje

Illaidq ekonomines klasifikaciioskodas

ISlaidqpavadinimas

likutis metq pradZioje

q

I J

i5jq ivykdymoterminas praleistasdaugiaukaip 10dienq

45 dienos

5

6

2

I

I Zaliavosir medZiagos

x

3 2

I

2

Nebaigta gamyba

x

J

Pagamintaprodukcija

x

J

J

2

J

J

4 Pirktosprekes,skirtosparduoti

x

3

J

5 Karindsirangos

x

v J

I

3

7

5

3 3

Ilgalakioturto isigijimasfinansines nuomos(lizingo) biidu

x

Biologinisturtasir mineraliniai iStekliai

x

Finansinioturto isigijimo iSlaidos(perskolinimas)

x

ISlaidosdâ‚Źl finansiniq isipareigojimqvykdymo(paskolq gr4Zinimas)

x

rSvrso (2+3)

ISlaidqekonomines klasifikacijoskodas

v

i5 viso

57,7

L3,7

0'0

0,0

ISlaidqpavadinimas

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIU ISIPAREIGOJIMU

Teatrogeneraliniodirektoriauspa ( istaigosvadovoarjo igaliotoasmenspareigqpavadinimas)

Vvriausioiibuhaltere (buhalteris)) (vyraiusiasis buhalteris

ValiusKri5diiinas (vardas,pavardd)

JaninaBirgioliene (vardas,pavarde)

Profile for Kauno drama

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaita  

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaita  

Advertisement