__MAIN_TEXT__

Page 1

NACIONALINIs KAUNO DRAI'lOs TEATRAS AISKINAMASISnaSr,q.s pRrE 20rs METU r KETvrniro nruoZnro vyKDyMo ATASKATTU 2015-07-20 Nacionalinis Kauno dramos teatras(toliau - Teatras)yra biudZetine istaiga, organizuojanti profesionalausscenosmeno programqkiirim4 ir jq vie54atlikim4. Adresas Laisves al.7l, Kaunas, imones kodas 290754450, valstybine biudZetine istaiga iregistruota1997m.spalio men. 08d. LR KultDrosministerijoje Nr. 675. Nuo 2013m. vasariomdn. 14 d. teatras turi: biudZeting, gautq uZ paslaugas,paramos ir kitq leSq s4skaitasAB banke ..Swedbank". Buhalterineapskaitatvarkoma vadovaujantisLietuvos Respublikosvie5ojo sektoriausapskaitos standartaisbei kitais teises aktais. BiudZeto vykdymo ataskaitossudaromosvadovaujantis LR valstybesbiudZetoir savivaldybiqbiudZetqsudarymoir vykdymo taisyklemis,patvirtintomisLRV 2001-05-14 nutarimu Nr.543 ir Valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq istaigq ir kitq subjektq Zemesniojolygio biudZeto vykdymo ataskaitq sudarymo taisyklemis, patvirtintomis LR finansq ministro 2008-12-31isakymu Nr.lK-465, redakcijosdata 2013-ll-28 isakymo redakcijosNr.407. Ataskaitos sudaromos pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Buhalterinei apskaitaitvarkyti naudojamabuhalterinesapskaitosprograma,,LabbisII[". Teatras turi i5 Europos S4jungosfondq finansuojam4projekt4 ,,Kauno valstybinio dramos teatro kompleksi5kaspritaikymas kultlrinio turizmo reikmem". Pagalteatroveiklos ataskait4pagrindinessaldsuZemimoprocentas74o/o. ApsilankeZiiirovq per 2015 m. II ketvirti - 32,5tlkst. Zm. Teatras per 2015 mettl I pusmeti vykde projekt4 ,,Nerk i teatrq", pastatespektakli: reZisierius A.Areima,,MechanineSirdis" verte -49699,I 4 eur. Teatro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 137 etatai, uZimta I29 etatai, vidutinis darbuotojqskaidius128. NacionalinisKauno dramos teatrasdirba pagal Siasprogramas: BendrasumaII ketvirdio -ll2l.3 tlkst. Eur. Tame skaidiujepagal finansavimoSaltinius 1.1.1.1.I(biudZetole5os) - 872,1tflkst.Eur. 1.4.1.1.1(pajamq imokos) - 249,2tDkst.Eur. Per 2015metqi5 Europos Sqjungosfondq pagal finansuojam4projekt4 ,,Kauno valstybinio dramos teatro kompleksi5kaspritaikymas kult[rinio turizmo reikmems" gauta 287409,46Eur., netinkamq

Profile for Kauno drama

2015 i pusmecio biudzeto vykdymo ataskaita  

2015 i pusmecio biudzeto vykdymo ataskaita  

Advertisement