Page 7

EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

2012

2012. aastal on Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis 33., Euroopa Liidu järjekorras 13. kohal. Rahvusvaheline konkurentsivõime näitab, kuidas riik loob ja säilitab keskkonda, mis annab ettevõtetele konkurentsijõudu. Ka suudavad konkurentsivõimelised riigid teistest enam rahvusvahelistel turgudel kaupu ja teenuseid müüa ning saavad rohkem välismaiseid otseinvesteeringuid. Konkurentsi arengut ergutab muude abinõude kõrval ka siinsete ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamine. See pakub võimalust võrrelda end konkurentidega, hinnata ettevõtte edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust ning seada uusi ambitsioonikaid eesmärke.

„Vahel arvatakse, et riik peaks oma sekku-

kaubandus, tööstus ja energeetika, toidu-

misega ettevõtete käitumist palju suuremas

ainetööstus, ehitus, side/kommunikatsioon/IT-

mahus mõjutama, kuid süsteemile, mis

teenused, transport ja logistika, põllu- ja

põhineb vabal turumajandusel ning avatud

metsamajandus, turism, finantsvahendus, äri-

konkurentsil, ei ole keegi suutnud pakkuda

teenindus ja kinnisvara, teenindus. 2012.

ühtegi tõsiseltvõetavat alternatiivi, mis mo-

aastal otsustati konkursi käigus lisada ede-

tiveeriks rohkem ettevõtlusega tegelema ning

tabelisse uus valdkond – projekteerimine ja

tulu genereerima,”

arhitektuur.

Sel aastal juba 10. korda koostatava konkurentsivõime edetabeli eesmärk on välja selgitada konkurentsivõimelisimad ettevõtted ja pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega. Konkurentsivõime edetabel koostatakse üldedetabelina, alates aastast 2007 ka väike- ja keskettevõtete arvestuses ning

ütleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

Kõikide edetabelite koostamisel lähtutakse

tegevusalade kaupa 13 kategoorias prot-

peadirektor Mait Palts.

ettevõtete statistilistest näitajatest, mistõttu

sentuaalses võrdluses esimestega.

nende järjestus eri tabelites ei pruugi täielikult kokku langeda. See leitakse nende kõigi näitajate nominaalhälvete liitmise teel, st mida Konkurentsivõime edetabelis tuuakse ära

suurem positiivne summa või väiksem nega-

ettevõtted, kes selleks ise soovi avaldavad,

tiivne summa, seda kõrgem koht.

esitades möödunud majandusaasta kohta järgmised näitajad: müügitulu, puhaskasum/kahjum, tööjõukulud, investeeringud põhivarasse, ekspordikäive, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv. Seejärel selgitatakse välja üldine konkurentsivõime paremusjärjestus, mille tulemusena selgub Eesti konku-

EESTI KONKURENTSIVÕIMELISIMA ETTEVÕTTE TIITLID:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on edetabelit

• 2003: Eesti Energia

koostanud alates 2003. aastast, 2006. liitus

• 2004 – 2006: Hansapank

Eesti Tööandjate Keskliit, tehniliste arvestuste

• 2007 – 2008: Tallink Grupp

ja edetabeli koostamise metoodikaga abistab

• 2009: Mazeikiu Nafta Trading House

Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd

• 2010: Tallink Grupp

Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituu-

• 2011 – 2012: EMT

diga.

rentsivõimelisim ettevõte. 2012. aastal sai selleks EMT AS. Lisaks üldvõitjale seatakse

Selleks et väärtustada ettevõtjate rolli Eesti

paremusjärjestusse konkurentsivõimelisimad

ühiskonnas, tegi ETV ettevõtluskonkursside

väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

(nii „Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2012” kui „Ettevõtluse auhind 2012”)

Tegevusvaldkonniti koostatakse edetabelid

pidulikust galaõhtust 20. septembril Estonia

järgmistes valdkondades: jaekaubandus, hulgi-

kontserdisaalis ka teleülekande. G

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012