Page 104

TURISMI UUENDAJA 2012 NOMINENDID

SA TEADUSKESKUS AHHAA

EESTI AJALOOMUUSEUMI SUURGILDI HOONE

AHHAA Teaduskeskuse idee taga oli kolm füüsikust Jaaku: Jaak Kikas,

Tallinna Suurgildi hoone valmis 1410. aastal saksa hansakaupmeeste

Jaak Jaaniste ja Jaak Aaviksoo, kel olevat Tartu Tähetorni sattudes

esindushoonena. Tänaseks on sellest saanud Tallinna vanalinna üks

tekkinud idee sinna tulevikus teaduskeskus ehitada. Ideest sai 1997.

märgilisemaid ja kõrge arhitektuuriväärtusega ehitisi. Pärast põhjalikke

aastal Tartu ülikooli projekt. 2004. aastal asutati sihtasutus Teadus-

restaureerimistöid avas ajaloomuuseum 2011. aasta kevadel Suurgildi

keskus AHHAA ning 2011. aasta kevadel avati pärast pikka ootamist

hoone uksed taas külastajatele, jätkates juba üle 600 aasta kestnud

avalikkusele oma uue maja uksed, et teadust põneval ja interaktiivsel

traditsiooni olla avalikus kasutuses.

moel tutvustada. Suurgildi hoone põnevad siseruumid on külastajatele nüüdsest avatud Tänaseks on AHHAAd külastanud enam kui 200 000 igas vanuses

90% ulatuses. Gildihoones on avatud ajaloomuuseumi uus interak-

inimest, peamised meetodid on nn käed-külge-näitused, sh plane-

tiivne püsinäitus „Visa hing. 11 000 aastat Eesti ajalugu”, millega liitu-

taarium ja teadusteater. Siia vuravad ekskursioonibussid üle Eesti, ka

vad väliekspositsioonid Börsi käigus ja sisehoovis. Ajaloomuuseumi

käivad keskuse teadusteatrid ja töötoad (nt šokolaadi valmistamise

ekspositsioon on üks kaasaegsemaid ning elamuslikumaid muuseu-

töötuba või seasilma lahkamine) ise koolides, festivalidel, messidel ja

mikeskkondi, kus esitatakse Eesti ajalugu nii mitmetahuliselt. Eri-

ettevõtetes.

päraste lahendustena jäävad silma nt interaktiivne ajakapsel, loheretk lastele, eksperimentaarium ja relvakamber. Keskaegset muinsuskait-

AHHAAl on 4D elamuskino, näitusepinnad Tallinnas ja Tartus, sihtasu-

sealust hoonet saavad uudistama tulla ka liikumispuudega inimesed.

tus on teadusfestivali korraldaja ning üle-eestilise Teadlaste Öö koordinaator. Ka on sihtasutus olnud leiutiste konkursi kaaskorraldaja.

Nii Suurgildi hoone kui püsinäitus on pälvinud rohkelt tunnustusi: aren-

Teadushuvilistele lastele toimuvad öö- ja linnalaagrid, täiskasvanuile

dustegu 2011 Tallinna linnalt, Eesti parima uuenenud muuseumi

aga teaduskohvikud.

preemia Muuseumirott 2011 ja aasta muinsuskaitsja muuseumist 2011 seoses toimunud restaureerimistöödega. Peale selle valiti

www.ahhaa.ee

Suurgildi hoone 2012. aastal Tallinna disainikaardile. www.ajaloomuuseum.ee

Ettevõtluse auhind •

104

• Konkurentsivõime edetabel

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement