Page 1

NR 9 • 2. MAI 2012 • IGA LIIGE LOEB!

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA

JATE T Õ V E ET T GATE L E D S D ÜHI MUL JE SIIDIST I V I N SIOO

A N I I H lt lk 14

ema loe läh

TÄNA TEATAJAS: • Uued hommikukohvi seminarid mais • Töötajate lähetamise regulatsioonist • Liikmeintervjuu — AE Projekti Insener OÜ

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA • ILMUB AASTAST 1925


2 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- JUHTKIRI -

UUSI NÕUDEID ON IKKA HEA KEHTESTADA — KUNI NEID ISE TÄITMA EI PEA MAIT PALTS

Viimastel nädalatel on palju räägitud maksupettustest ja selle tõttu riigil

Peadirektor

saamata jäävatest maksutuludest. Oleme juba mitme aasta jooksul tõstatanud tubaka ja alkoholi salaturu suurust puudutava probleemi ning rääkinud vajadusest tegeleda kütusepettustega. Viimasega jõuti reaalselt tegelema asuda siis, kui kära ülemäära suureks tõusis. Tulemuste ja võetud meetmete tõhususe üle võib vaielda, kuid olukord muutus paremuse suunas.

V

õitlus ümbrikupalkade ja

kohustus langeks pigem selliste

ette saaks, kaoks täiendava kohus-

kondade vahel. Ka maksupettus-

maksupettustega, ehk laie-

kohustuste kategooriasse, mis

tuse kaalumise vajadus ilmselt ise-

tega võitlemisel ning võimalike

malt öelduna ausa konkurentsi

ettevõtja koormust suurendavad,

enesest.

uute

tagamine, on kahtlemata olulised

kuid tulemust maksupettustega

ja ilmselt ei leidu ühtegi ausalt

võitlemisel ilmselt ei annaks.

Näiteks eksisteerib sarnane tööta-

võita. Tänane pilt riigis paistab aga

makse maksvat ettevõtet, kes ar-

Samuti tuleb mistahes uute meet-

jate registreerimiskohustus juba

pigem selline, kus on minu teema,

vaks, et nende teemadega ei peaks

mete kaalumisel alati hinnata, kas

mõnes mõttes ka täna — seda ko-

minu probleem, minu lahendused

tegelema. Summad, mis riigil igal

tänased võimalused maksupet-

hustusena töötajad loetud päeva-

ja minu tulemused.Tuleb ka mee-

aastal ainuüksi maksustamata

tustega võidelda on ennast am-

de jooksul haigekassas arvele

les pidada, et mistahes uute ko-

tubakatoodetega kauplemise tõttu

mendanud või on probleemid se-

võtta. Samuti on tööandjatel mit-

hustuste seadmine lööks kõige

saamata jäävad, ületavad nii mit-

nises tegevuses või tegevusetu-

meid kohustusi tööinspektsiooni

valusamalt väiksemaid ettevõt-

megi Eesti linna (näiteks Narva)

ses.

ees. Majandustegevuse register ja

teid, kes hiljuti avaldatud uuringu-

muud sarnased andmekogud ja

tulemuste (VKE-de arengusuun-

aastaeelarvet. Ümbrikupalkade või

tegevuste

kavandamisel

oleks sellisest koostööst ainult

muude maksupettuste tõttu saa-

Lihtsalt väide, et teistes riikides

-allikad veel lisaks. Kõik need

dumuste uuring) kohaselt näevad

mata jäävad summad on juba kor-

taolised kohustused eksisteerivad,

nõuded ja arvukad aruanded sisal-

ettevõtte tegevust takistavate re-

dades suuremad. Tervitatav on ka

ei saa olla põhjuseks, miks peak-

davad juba täna informatsiooni,

gulatsioonide osas peamisi prob-

arutelu erinevate ettepanekute

sime täpselt samuti tegema. Loo-

mille abil, hinnata ja uurida, kui suur

leeme just maksuprotseduuride,

üle, kuidas maksupettustega tõ-

mulikult on arutelus hea ka teiste

on risk maksupettuseks ja, erine-

raamatupidamisnõuete ja statis-

husamalt võidelda, kuid seejuures

riikide kogemusi ja praktikaid uuri-

vate tõendite kooshindamisel, ot-

tikaaruandlusega seoses.

peab vaatama, mida nende teosta-

da ning analüüsida, kuid öelda, et

sustada ka maksupettuse üle. Ega

mine ettevõtetele tervikuna kaasa

kõik, mis Soomes või Rootsis teh-

mistahes uue kohustuse tekitami-

Elu on näidanud sedagi, et õigus-

toob ja kas ettepanekud on mõist-

tud, on hiilgav ja sobib ka meile, on

ne ei taga automaatselt seda, et

kuulekalt käituvad ettevõtjad täi-

likult ja reaalselt ka praktikas ra-

lühinägelik.

maksukuulekus koheselt ideaal-

davad kohustusi ka siis, kui neid

seks muutub. Ka maksukohustus

muudetakse, kuid probleem on ju

Pigem tuleks täna vaadata juba

on täna ju seadusest tulenev

nendes, kes kohustusi ei täida. Ilm-

Ühe mõttena on välja käidud ka

olemasolevaid nõudeid ja ettevõt-

kohustus.

selt ei ole põhjust arvata, et kohus-

täiendav kohustus ettevõtjatele

jal lasuvaid kohustusi ka riigis ter-

oma töötajaid täiendavalt regist-

vikuna. Kui see pilt kokku panna,

Hirmus lihtne on öelda, et tekitame

sed nende mittetäitjad nüüd vastu-

reerima hakata. Kus ja kuidas, on

leiab kindlasti ka kohti, mis mak-

juurde uued kohustused ja veel

pidiselt käituma. Tõenäoline tule-

lahtine, kuid ilmselgelt oleks tege-

suhaldurile kasulikku infot anna-

lihtsam, kui ise neid täitma ei pea.

mus on ikka see, et seni ausalt

mist uue ja täiendava kohustusega

vad ja võitlust ümbrikupalkadega

Siinkohal ootaks probleemidele

toimetanud

ettevõtja jaoks. Kaubanduskoda

edukamaks muudavad. Kui üle-

lähenemist riigi seisukohast ter-

reaalsuses veelgi rohkem kohustusi

sellist kohustust ei toeta. Üleüldine

vaate erinevatest info-, registree-

vikuna ja laiemat koostööd ning

juurde ja nendegi motivatsioon et-

täiendav töötajate registreerimis-

rimise- ja aruandluskohustustest

vähemat dubleerimist eri amet-

tevõtlusega tegelemiseks langeb. 

kendatavad või mitte.

tuste lisamisega hakkaksid seni-

ettevõtjad

saavad


3 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

SISUKORD JUHTKIRI Uusi nõudeid on ikka hea kehtestada —

NR 9 • 2. MAI 2012

- TEEJUHT -

KALENDER 8. mai

2

VIIMAST KORDA! Müügivõrgu loomise ja arendamise koolitus Tallinnas*

kuni neid ise täitma ei pea

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Haili Kapsi • Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee

SEADUSANDLUS Euroopa Liit plaanib täiendada töötajate

9. mai

VIIMAST KORDA! Turu-uuringute koostamise koolitus Tallinnas*

4

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

lähetamise regulatsiooni

Haili Kapsi • Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee 10. mai

LIIGE KÜSIB Tööohutuse nõuete täitmisest ja kahju hüvitamisest

5

EUROOPA UUDISED

6

Uus Euroopa arestimismäärus

8

VIIMAST KORDA! Välismessikoolitus* Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Lidia Friedenthal • Tel: 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee

10. mai

Hommikukohv suursaadikuga: Eesti suursaadik Rootsis Jaak Jõerüüt Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Priit Raamat • Tel: 604 0060 • E-post: priit@koda.ee

KAUBANDUSKOJA LIIKMED AE Projekti Insener OÜ

Hind liikmetele 7 eurot, mitteliikmetele 14 eurot*

9

15. mai

Hommikukohv suursaadikuga: Eesti suursaadik Venemaal Simmu Tiik

KAUGTÖÖ 10 soovitust kaugtöö rakendamisel Kuidas muuta ettevõte kaugtöö kaudu tõhusamaks?

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Priit Raamat • Tel: 604 0060 • E-post: priit@koda.ee

10 11

17. mai

Seminar „Maksekäitumise analüüs ja makseriskide kindlustamine muutuvas ärikeskkonnas” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

INNOVATSIOONIVEERG Eesti ettevõtted maailma suurimal tehnoloogia

Marju Naar • Tel: 604 0082 • E-post: marju.naar@koda.ee

12

18. mai

ja tööstusmessil

II Rahvusvaheline vahekohtu konverents „Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu 20. aastapäev: 20 aastat vahekohut Eestis ja vahekohtu menetlus Lätis, Leedus, Vene Föderatsioonis, Soomes ja Rootsis”

JUHTIMISVEERG Millenniumipõlvkonna needus

Swissôtel Tallinnas (Tornimäe 3, Tallinn)

13

Debbie-Triin Napits • Tel: 604 0060 • E-post: debbie@koda.ee 22. mai

Ettevõtjate muljed ühisdelegatsiooni visiidist Hiina

Praktiline pärastlõuna maksukonsultandiga: erisoodustused ja kaasnevad kohustused-võimalused

TAGASIVAADE

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

14

Marju Naar • Tel: 604 0082 • E-post: marju.naar@koda.ee 23. mai

TEATED

16

PAKKUMISED LIIKMELT LIIKMELE

20

Seminar „Põhjalikult käibemaksust maksuameti pilgu läbi” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

23.–24. mai

SEEAC: Kontaktkohtumiste üritus säästliku ehituse, energia, keskkonna ja ligipääsetavusega tegelejatele Västerasis Rootsis

RIIGIHANKETEATED

Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

21 30. mai

KOOSTÖÖPAKKUMISED

21

JUUBILARID

22

Seminar „Erisoodustuste ja dividendide maksustamine ning maksuvaidlused” (vene keeles) Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee * Koolitused toimuvad koostöös EASiga ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist

TÄPSEM INFO KÕIGI ÜRITUSTE KOHTA AADRESSIL WWW.KODA.EE


4 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- SEADUSANDLUS -

EUROOPA LIIT PLAANIB

TÄIENDADA TÖÖTAJATE LÄHETAMISE REGULATSIOONI

MARKO UDRAS Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist

Euroopa Liidus reguleerib hetkel töötajate piiriülest lähetamist töötajate lähetamise direktiiv (96/71/EÜ), mis on Eesti õigusesse üle võetud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadusega. Mitmed analüüsid on aga näidanud, et senised õigusaktid ei ole piisavalt efektiivsed. Seetõttu on Euroopa Komisjon töötanud välja ettepanekud, mis peaksid tagama lähetatud töötajate õiguste parema kaitse, hõlbustama teenuste piiriülest osutamist ning ausat konkurentsi.

OLULISEMAD ET TEPANEKUD:

S

enine praktika töötajate pii-

töötab. Euroopa Komisjon on tei-

tutvuma teises liikmesriigis kohal-

riülesel lähetamisel on näi-

nud ettepaneku, et hindamaks, kas

datavate töötingimustega. Samas

danud, et mõnikord on keeruline

lähetatud töötaja töötab ajutiselt

on eelkõige väikeettevõtetel kee-

• Määratleda täpsemalt

kindlaks teha, kas tegemist on töö-

muus liikmesriigis, tuleb uurida

ruline teada saada, millised on töö-

lähetamise mõiste.

tajate lähetamisega Euroopa Liidu

kõiki tööd ja töötajaid iseloomus-

tingimused konkreetses liikmes-

õiguse tähenduses või mitte.

tavaid kriteeriume. Muuhulgas

riigis. Sellest tulenevalt on Euroopa

Õigusaktide ebaselgust on kuri-

tuleb arvesse võtta, kas töötamine

tarvitanud mitmed ettevõtted, kes

teises liikmesriigis toimub piiratud

Kui ettevõte soovib

on leidnud lünki, kuidas kehtes-

aja jooksul, kas lähetatud töötaja

oma töötaja lähetada

tatud nõuetest mööda hiilida. Sel-

pöördub pärast teenuse osutamist

teise liikmesriiki,

line tegevus vähendab aga ausat

või tööde tegemist tagasi ning kas

konkurentsi Euroopa siseturul.

samal töökohal on varasemalt töö-

• Parandada teabe kättesaadavust seoses lähetatud töötajate suhtes kohaldatavate töötingimustega. • Kehtestada nõue, et peatöövõtjal on solidaarvastutus otsese alltöövõtja

Lähetamise mõiste täpsustamine

kohustuste eest

Euroopa Komisjon on välja pakku-

lähetatud töötajate

nud mitmeid meetmeid, kuidas

osas.

praegust ebaselgust töötajate piiriülese lähetamise valdkonnas vä-

• Muuta haldusnõuded ja riiklik järelevalve selgemaks ning parandada riikidevahelist koostööd.

hendada. Lisaks liikmesriikide va-

siis tuleb lähetatud

tanud sama või mõni teine lähe-

töötajale tagada,

tatud töötaja. Lähetamise mõiste

et tema töötingimused

täpsustamine aitab suurendada

vastaksid vastuvõtvas

õigusselgust ning vähenda kehti-

liikmesriigis kehtivatele

vate nõuete kuritarvitamise ohtu.

Teabe kättesaadavus paraneb

miinimumnõuetele. Ettevõte peab enne lähetamist tutvuma teises liikmesriigis

helise halduskoostöö tihendami-

Kui ettevõte soovib oma töötaja

sele, järelevalve tõhustamisele

lähetada teise liikmesriiki, siis tu-

ning piiriüleste haldustrahvide

leb lähetatud töötajale tagada, et

vastastikusele tunnustamisele on

tema töötingimused vastaksid

Euroopa Komisjon teinud ettepane-

vastuvõtvas liikmesriigis kehti-

Komisjon teinud ettepaneku, et iga

ku täpsustada lähetamise mõistet.

vatele miinimumnõuetele. Näiteks

liikmesriik peaks võtma asjakoha-

lähetades

kohaldatavate töötingimustega.

Hollandisse,

seid meetmeid tagamaks, et teave

Lähetatud töötaja on töötajate

peab ettevõte jälgima, et töötaja

kohaldavate töötingimuste kohta

lähetamise direktiivi kohaselt töö-

töötasu, töö- ja puhkeaeg oleksid

oleks kasutajasõbralikult tervik-

taja, kes piiratud aja jooksul teeb

kooskõlas seal kehtivate miini-

likult elektroonilisel teel kergesti

oma tööd muu liikmesriigi territoo-

mumnõuetega. See tähendab, et

kättesaadav ka muus keeles kui

riumil, kui riik, kus ta tavaliselt

ettevõte peab enne lähetamist

riigikeel.

töötaja


5 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- LIIGE KÜSIB -

Peatöövõtja ja alltöövõtja solidaarvastutus Lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks ning ausa kon-

tuse otsese alltöövõtja kohustuste

TÖÖOHUTUSE NÕUETE TÄITMISEST

eest lähetatud töötajate osas.

JA KAHJU HÜVITAMISEST

kurentsi edendamiseks soovib Euroopa

Komisjon

kehtestada

nõude, mis näeb ette ehitusvaldkonnas peatöövõtja solidaarvastu-

KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist

Peatöövõtja vastutuse ulatus ei ole siiski absoluutne, vaid on piiratud miinimumpalgaga. Näiteks kui

Töölepingu seaduse § 28 kohustab tööandjat

Eesti ettevõte saadab oma töötaja

muuhulgas tagama töötervishoiu ja tööohutuse

kolmeks kuuks Iirimaale ehitus-

nõuetele vastavad töötingimused ning tutvustama

platsile allhanketöid tegema ning

töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise

Eesti ettevõte jätab lähetatud töö-

ajal tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.

tajale palga maksmata, siis on töötajal õigus nõuda töötasu peatöövõtjalt Iirimaal kehtiva miinimum-

T

palga ulatuses. Peatöövõtjal on

äpsemalt on tervisele ohutu

Ohutu töökoha loomine ei taga aga

töökeskkonna loomise ja ta-

alati, et saaks vältida kutsehaigus-

gamise ning töötaja ja tööandja

te teket või kutsehaigustest tule-

tutusest, juhul kui ta on järginud

õigused ja kohustused selles vallas

nevate nõuete esitamist tööand-

hoolsuskohustust allhankija vali-

kirja pandud töötervishoiu ja töö-

jale. Ka on Tööinspektsioon oma

misel. Solidaarvastutuse põhimõte

ohutuse seaduses. Tööandja on ko-

2011. aasta töökeskkonna ülevaa-

peaks aitama vältida olukordi, kus

hustatud kujundama ja sisustama

tes öelnud: „Võrreldes paari aasta

peatöövõtja kasutab allhankijana

töökoha nii, et oleks võimalik väl-

taguse ajaga on kutsehaigestu-

ettevõtteid, kes ei täida oma ko-

tida tööõnnetusi ja tervisekahjus-

miste diagnoosimine küll mõne-

hustusi lähetatud töötajate ees.

tusi, ning säilitama töötaja töö-

võrra tõusnud, kuid kindlasti ei saa

võime ja heaolu. Tööandja ei tohi

lugeda põhjuseks töökeskkonna

Euroopa Komisjoni ettepanekud

lubada tööle asuda töötajal, kellel

olulist halvenemist, vaid pigem

on vormistatud direktiivi eelnõu-

puuduvad vajalikud erialateadmi-

tuleks otsida põhjuseid näiteks

na. See tähendab, et esmalt tuleb

sed ja oskused ning töötervishoiu-

möödunud

direktiiv vastu võtta Euroopa Liidu

ja tööohutusalased teadmised.

kus töötasu kaotamine paneb

Tööandja on muuhulgas kohus-

inimese otsima muid sissetuleku-

tatud viima läbi süstemaatilist töö-

allikaid, olgu selleks kasvõi hüvitis kutsehaiguse eest.”

Euroopa Komisjoni ettepanekute kohaselt võimalik vabaneda vas-

tasandil. Seejärel on liikmesriikidel

majanduslangusest,

kaks aastat, et direktiivis sisaldu-

Võrreldes paari

vad põhimõtted oma siseriikli-

aasta taguse ajaga

keskkonna sisekontrolli, mille käi-

kusse õigusesse üle võtta. Eestis

on kutsehaigestu-

gus ta kavandab, korraldab ja jälgib

õigusesse jõuavad eelnevalt kirjel-

miste diagnoosimine

töötervishoiu ja tööohutuse olu-

Siinkohal tuleb aga meelde tule-

korda ettevõttes. Samuti on töö-

tada, et kutsehaigusest tingitud

andja

korraldama

kahju hüvitamine käib kohtu kau-

töökeskkonna riskianalüüsi, mille

du, ehkki loomulikult on väga posi-

kindlasti ei saa

käigus selgitatakse välja töökesk-

tiivne, kui töötaja (või ka endine

lugeda põhjuseks

konna ohutegurid, tagama, et ohu-

töötaja) ja tööandja sobivas hüvi-

töökeskkonna olulist

alal töötab ainult asjakohase eri-

tises ning selle maksmises oma-

juhendamise või eriväljaõppe saa-

vahel kokku lepivad. Kui töötaja ja

nud töötaja jne.

tööandja kokkuleppele ei jõua, siis

datud muudatused seega hiljemalt 2014. aastal. 

küll mõnevõrra tõusnud, kuid

kohustatud

Euroopa Komisjoni

halvenemist, vaid

ettepanekutega töötajate

pigem tuleks otsida

piiriülese lähetamise kohta

põhjuseid näiteks

Selliseid tööandja kohustusi kon-

tusse, kus töötaja peab suutma ära

möödunud

trollib Tööinspektsioon, kellel on

tõendada tööandja õigusvastase

õigus teha ettekirjutusi ning rikku-

käitumise ning tööandja peab

mise korral määrata trahv.

omakorda suutma ära tõendada, et

saab põhjalikumalt tutvuda Kaubanduskoja kodulehel www.koda.ee.

majanduslangusest

tuleb esitada hüvitise nõue koh-


6 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- LIIGE KÜSIB -

ei ole tööohutuse nõudeid rik-

tekkinud kahju, sealhulgas sisse-

kunud. Tervislike töötingimuste

tulekute vähenemisest ja eda-

tagamata jätmise eest tööandjale

siste majanduslike võimaluste

vastutuse panemiseks on vaja tu-

halvenemisest tekkinud kahju”.

vastada, milles seisnes töökorral-

Sissetulekute vähenemine ja ma-

duse vastuolu õigusaktidega keh-

janduslike võimaluste halvene-

testatud nõuetega või millega

mine peab aga olema seotud kan-

tööandja eiras tööohutuse nõu-

natanu tervisekahjustusega, mis

deid. Tööandja tegevuse õigus-

on kahju hüvitamise nõude alu-

vastaseks lugemiseks ei piisa

seks. Kui töötaja sissetulek oli

üldisest etteheitest, et töötaja

enne töötamise lõpetamist tervist

töötingimused tööandja juures

kahjustavates töötingimustes vä-

olid tervist kahjustavad ja põhjus-

henenud muudel põhjustel, mitte

tasid töötajale kutsehaiguse.

tervisekahjustuse tõttu, siis ei saa

EUROOPA UUDISED SCIENCE LINK VIIB EESTI FIRMADE ARENDUSTÖÖ EUROOPA TIPPUURIMISKESKUSTESSE

ütles Kirm. Firmad saavad Sciencelinki abil kasutada sünkrotronkiirguse keskuseid MAX-Lab Lundis, Rootsis, samuti Saksamaal Hamburgis asuvat HASYLABi ja Helmholtzi materjalide uurimiskeskusi Berliinis ning Geeshtachtis. Lisainfo aadressil:

seda sissetuleku vähenemist luKui kahju tekitamine toimus en-

geda tööandja hüvitatava kahju

Baltimere regiooni projekt Science

ne võlaõigusseaduse jõustumist

hulka.

Link avab Tartu ülikooli teadlaste abiga innovaatilistele Eesti firma-

1. juulil 2002, võtab kohus kutse-

ning säästlikke tehnoloogiaid,“

• www.teaduspark.ee/et/ Projektid/SCIENCE-LINK ja • http://www.science-link.eu

haigusega tekitatud kahju hüvita-

Viidates veelkord Tööinspekt-

dele tasuta teadus- ja arendustöö

mise aluseks Vabariigi Valitsuse

siooni 2011. aasta ülevaatele, kus

võimalused Rootsis ja Saksamaal.

10. juuni 1992. a määruse nr 172

on öeldud, et töötervishoiu ja töö-

Taotlusi selleks saab esitada 30.

ohutuse seadusest tulenevate

aprillini.

Vältimaks ette-

nõuete rikkumisi tuvastati kokku

Sciencelinki eesmärk on luua ma-

kirjutusi ja trahve

3986 ehk ligi kolmandik kogu

jandusearengut ja innovatsiooni

rikkumiste arvust ning nt riski-

toetav võrgustik piirkonna suur-

analüüs oli tegemata igal neljan-

test uurimiskeskustest, ülikooli-

ning kahju hüvitise

dal kontrollitud tööandjal. Kutse-

dest, regionaalarengu agentuu-

12. aprillil toimus Tehnopolis jär-

nõudeid töötajatelt,

haiguse kahju hüvitamisel on aga

ridest ning kohalikest omavalit-

jekordne ekspordiklubi, mis andis

tasub dokumendid

kohus töökeskkonna riskianalüüsi

sustest. Projekti veavad TÜ füü-

ettevõtetele võimaluse jagada

tegemata jätmise ja töötaja ter-

sika instituut ja Tartu teaduspark

oma ekspordikogemusi, edu ja

vise kahjustamise vahel näinud

koos teiste Baltimere-äärsete rii-

ebaedu välisturgudel. Oma koge-

põhjuslikku seost — kuna töötaja

kide teaduskeskustega.

mustest rääkisid seekordses klu-

„Ettevõtete, asutuste ja organi-

ei teadnud riskianalüüsi tegemata

Sciencelinki taotlusvooru on ooda-

bis Jaak Ennuste (ADM Interactve)

satsioonide töötajatele tööülesan-

jätmise tõttu ohuteguritest ega

tud kõik ettevõtted, kes tunnevad

ja Kristjan Tabri, Meelis Mäesalu

nete täitmisel saadud vigastuse

osanud oma tervist hoida tervist

vajadust kvaliteetse teadus- ja

(MEC Insenerilahendused).

või muu tervisekahjustusega te-

kahjustavates tingimustes töö-

arendustöö järele, aga puuduvad

Jaak Ennuste rääkis oma koge-

kitatud kahju hüvitamise ajutine

tamise ajal.

vajalikud kontaktid ja uuringuteks

muse ebaeduloost mobiilimängu

raha napib. Taotlusi aitavad ette

turundamisel. Peamiste õppimis-

Tööinspektsioonilt

korras hoida

kord” (veel enne 1992. aastat on

EKSPORDIKLUBIS RÄÄGITI MOBIILIMÄNGUDEST JA LAEVADEST

kahju hüvitamise aluseks ENSV

Vältimaks ettekirjutusi ja trahve

valmistada TÜ füüsika instituudi

kohtadena tõi Jaak välja selle, kui

tsiviilkoodeks). Kui kohus tuvas-

Tööinspektsioonilt ning kahju

teadlased.

oluline on katsetada toodet õige

tab, et tööandja vastutab pärast

hüvitise nõudeid töötajatelt, ta-

TÜ füüsika instituudi direktor

sihtgrupiga ehk nendega, kes

1. juulit 2002 töötajale kutsehai-

sub dokumendid korras hoida

Marco Kirm selgitas, et tööstusele

peavad mängu ostjatest moodus-

gusega tekitatud kahju eest, tuleb

ning töötajatele ohutuid töövõt-

vajalikeks uuringuteks kasuta-

tama põhiosa. Samuti rääkis Jaak

selle eest makstav hüvitis arves-

teid tutvustada. 

takse Euroopa suuri sünkrotron-

sellest, et targem on proovida tu-

tada VÕS § 130 lg 1 alusel, mis

kiirguskeskuseid vaid 10% ajast,

rule sisenemisel mitmete erine-

ütleb „Isiku tervise kahjustami-

mida on väga vähe. „Üks maailma

vate versioonidega mängust, sest

sest või talle kehavigastuse teki-

Töötervishoiu ja

kõrgtehnoloogia veduritest, Jaa-

mängu turundust väikese firma

tamisest tekkinud kahju hüvita-

tööohutuse seadus

pan, teeb selliseid uuringuid 50%

puhul on väga raske ise planeeri-

mise kohustuse olemasolu korral

https://www.riigiteataja.ee/

ulatuses. Sciencelink ongi ellu

tult mõjutada.

tuleb kahjustatud isikule hüvitada

akt/110022012005

kutsutud selleks, et aidata väikes-

Kristjan Tabri ja Meelis Mäesalu

kahjustamisest tekkinud kulud,

Tööinspektsiooni

tel ja keskmise suurusega ette-

rääkisid, kuidas nad võitsid suurte

sealhulgas vajaduste suurenemi-

2011. aasta ülevaade

võtetel jõuda maailmatasemel

firmade usalduse õppides Helsin-

sest tekkinud kulud, ning täieli-

http://ti.ee/public/files/

teaduse tippkeskusteni ja arenda-

gi Ülikooli doktorantuuris, olles

kust või osalisest töövõimetusest

TKY_2011%281%29.pdf

da koostöös innovatiivseid tooteid

eksperdid laevade ja teiste mere-


7 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- EUROOPA UUDISED -

kindlatega struktuuride tugevus-

koostöös

kiirendiprogrammiga

1300 eurot, Tehnopoli klientet-

tutvuda Tehnopoli Startup Inku-

arvutustes. Nüüdseks on MEC In-

Startup Wiseguys ning missiooni

tevõttele 1100 eurot inimese koh-

baatoriga ja Eesti startup ette-

senerilahendused tegutsenud 10

toetavad Startup Estonia, EAS,

ta. Hind sisaldab terviklikku pro-

võtetega. Kohtumisel oli ettevõte-

aastat, neil on 9-meheline mees-

TechHUB Riga, Silicon Vikings ja

grammi, otsekohtumiste eelkok-

tel võimalus ennast tutvustada ja

konda ja neilt tellitakse väga suurt

LIAA.

kuleppeid, kontaktide otsingut

leida kasulikke kontakte, keda

vastutust nõudvaid inseneritöid

Ärimissiooni eesmärk on tutvus-

kohapeal ning reisi- ja majutus-

kaasata ettevõtte tegevusse või

maailma eri paigust. Meelis rõhu-

tada Silicon Valley investor- ja

kulusid. Ettevõtete erivajadustest

hoopis Soome turu suunal uksi

tas meeskonna ühtekuuluvust ja

startup-maastiku olulisematele te-

tulenevad transpordi ja muud

avama. Kuna Aaltos asub stratee-

laitmatu koostöö toimimist, sest

gijatele Baltikumi ja Skandinaavia

kulud tuleb kanda igal osalejal.

giliselt mitu olulist organisatsiooni,

laevade projekteerimisel on see

regiooni innovaatilisi ettevõtteid.

Lisainformatsioon ja programmi

nagu Aalto Venture Garage ja Aalto

kriitiliselt oluline. Väike kõikumine

Missiooni raames saavad ettevõt-

lühitutvustus aadressil:

Entrepreneurship Society võib

inseneri arvutustes võib tähenda-

ted võimaluse luua väärtuslikke

www.tehnopol.ee/et/Uudised/

kontaktidest saadav kasu olla üsna

da laevafirmadele miljoneid euro-

otsekontakte, mis aitavad äri laien-

Uudised/917/tehnopol-kutsub-

laiapõhjaline.

sid lisakulu, aga ka tuhandete

dada Silicon Valley regiooni. Sa-

silicon-valley-arimissioonile

inimeste uppumist.

muti saavad osalejad missiooni

Lisainfo aadressil:

raames esmaklassilise kogemuse,

www.tehnopol.ee/et/Uudised/U

kuidas äri tegemine USA turul

udised/916/ekspordiklubis-raag-

tegelikult käib.

iti-mobiilimangudest-ja-laevadest

Programmile lisavad väärtust treeningud, mis valmistavad ettevõtjaid missiooniks ette ning aitavad

TEHNOPOL KUTSUB SILICON VALLEY ÄRIMISSIOONILE

seada osalemisele mõõdetavad

KOHTUMINE AALTO ÜLIKOOLI TUDENGITEGA 21. APRILLIL

ärilised eesmärgid.

Laupäeval, 21. aprillil külastasid

Selleks, et ärimissioonil selget foo-

Tehnopoli Aalto Ülikooli ja Finnish-

kust ja sisukust hoida, on sellel

Tallinn Student Organization üli-

korral grupi suurus piiratud maksi-

õpilasdelegatsioon. Delegatsiooni

maalselt 15 inimeseni. Ühest ette-

kuulus 50 inseneri, programmee-

19. maist kuni 2. juunini 2012 kor-

võttest võib missioonil osaleda

rijat, turundajat ja teisi kasulikke

raldab Tehnopol järjekordse äri-

kuni 2 inimest.

kontakte, kes eriti just alustavatele

missiooni Silicon Valleysse. See-

Silicon Valley ärimissioonil osale-

ettevõtetele kasulikud võiksid olla.

kordne ärimissioon toimub tihedas

mise hind Eesti ettevõttele on

Aalto külalised soovisid eelkõige

(Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis)

Lisainfot leiab Kaubanduskoja kodulehelt www.koda.ee rubriigist „Euroopa Uudised”.

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM igal laupäeval kell 15.00.

Kordus laupäeva õhtul kell 22.00 ja teisipäeval kell kell 21.30 ning saated järelkuulatavad internetist.

Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses hetkel toimub. Saatejuht on Vallo Toomet.


8 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- EUROOPA UUDISED -

UUS EUROOPA ARESTIMISMÄÄRUS

REET TEDER Kaubanduskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Kõigepealt olgu öeldud, et alljärgnev ei puuduta mitte isikute vaid pangakontode arestimist. Seda lähitulevikus. Praegu on võla teises liikmesriigis sissenõudmine võlausaldaja jaoks väga keeruline. Eelkõige on tema jaoks tülikam, aeganõudvam ja kulukam esialgse õiguskaitse kohaldamise otsuse saamine võlgniku välisriigis asuva vara arestimiseks.

OLULINE: • Määruse eesmärgiks

Ü

hest Euroopa Komisjoni läbi

nit eurot. Hinnanguline kulude

pööramist taotlevate võlausal-

viidud mõjuhinnangust tule-

kokkuhoid piiriüleses kaubanduses

dajate rahalisi kulusid ning aja-

nes kokkuvõttes, et:

tegevate ettevõtjate jaoks oleks

kulu.

• piiriülesed lootusetud võlad

81,9-149 miljonit eurot aastas.

on luua alus rahaliste

ulatuvad 1120 kuni 2000 mil-

nõuete võlgnike

joni euroni aastas;

Seekord plaanitakse kehtestada alNeid mõjuhinnanguid arvesse võt-

ternatiivselt või paralleelselt liik-

• õigusest elatisele tulenev võlg-

tes tuligi Euroopa Komisjon (EK)

mesriikides kehtivate sama laadi ja

arestimiseks tsiviil-

nevus võib hinnanguliselt olla

välja uue ettepanekuga. Sellega

sama otstarbega menetlustega (nn

ja kaubandusasjades,

268 miljonit eurot aastas;

plaanib EK luua ühenduse õigus-

teine kord, mida üldiselt tuntakse

• piiriülestes äritehingutes hästi

korras määruse abil, alternatiivina

„28. korrana”).

kontodel hoiustatavate

kindlaks määramata võlad on

riikides kehtivatele menetlustele,

vahendite väljavõtmist

55 tuhande miljoni euro ringis

uue õiguskaitsevahendi — Euroopa

Ettepanekus kavandatud korrast

või raha ülekandmist

aastas;

pangakontode arestimise määruse.

jäävad eri põhjustel välja:

• ainult 11,6 % ettevõtjatest üri-

Seda eesmärgil, et saaks kiiresti ja

• maksu-, haldus- ja tolliküsi-

tas võlgu riigiväliselt sisse nõu-

väheste kuludega arestida rahalis-

da pangakonto arestimise riigi-

te nõuete võlgnike pangakontosid

• pankrotimenetlused, äriühin-

sisese määruse kaudu;

tsiviil- ja kaubandusasjades, et

gute likvideerimismenetlused,

• hinnanguliselt toimus aastas

vältida pangakontodel hoiustata-

kompromissi tegemise ja ana-

34 000 pangakontode aresti-

vate vahendite väljavõtmist või

loogsed menetlused;

mist seoses piiriüleste võlgade-

raha ülekandmist mis tahes riigis

• sotsiaalkindlustus;

ga, mis moodustasid 640 miljo-

ELis. Ettepanekuga soovitakse

• vahekohtumenetlused;

nit eurot.

täpsemalt:

• konto asukoha liikmesriigi sea-

pangakontode

et vältida panga-

• võimaldada võlausaldajatel han-

mused;

duste kohaselt arestimatuks tunnistatud pangakontod;

See omakorda tähendab, et praegu

kida pangakonto arestimise

jäävad paljud võlad sissenõudmata

määrusi ühtedel ja samadel

ka põhjusel, et vastav raha asub

tingimustel, olenemata sellest,

mingi välisriigi pangakontol. Kui

millises riigis pädev kohus asub;

Euroopa pangakonto arestimise

aga oleks võimalik pangakontosid

• võimaldada võlausaldajatel saa-

otsust võib taotleda ja teha eri aja-

piiriüleselt arestida, ehk kui eksis-

da teavet võlgnike pangakon-

hetkedel:

teeriks Euroopa arestimismäärus,

tode asukoha kohta ja

• enne kostja vastu süüdimõist-

• väärtpaberiarveldused.

võiks see tagada igal aastal täien-

• vähendada piiriülestes olukor-

davalt lootusetute võlgade sisse-

dades pangakonto arestimise

kohtumenetluse algatamist;

nõudmise summas 373-600 miljo-

määruse tegemist ja täitmisele

• kohtumenetluse igas etapis;

miseks või otsuse täideviimiseks


9 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- KOJA LIIKMED -

• pärast kostja vastu süüdimõistva kohtuotsuse või muu päritoluriigis täitmisele pööratava, aga konto asukohariigis veel mitte täitmisele pööratava dokumendi saamist; • pärast täitedokumendi saamist,

AE PROJEKTI INSENER OÜ

mis on konto asukohariigis juba täitmisele pööratav. Üldjuhul kuulub Euroopa pangakonto arestimise määruse tegemine

Tänases Teatajas on liikmeintervjuu fookuses 2009. aastast Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

KAIDI TALSEN Toimetaja

liikmeks olnud ettevõte AE Projekti Insener OÜ.

selle liikmesriigi kohtute pädevusse, kes on Euroopa õigusaktide või siseriikliku õiguse kohaselt pädev asja sisuliselt arutama. Teise võimaluse-

AE

Projekti Insener OÜ on

uute hoonete projekteerimisel,

personali ning näeme, kui keeru-

ekspert ehitustehni-

ehitamisel kui ka olemasolevate

line on leida mõnes kitsas vald-

lise nõustamise, ehitusjuhtimise

hoonete haldusküsimustes Eestis,

konnas kogemustega spetsialis-

Määruses sätestatakse põhimõte,

ja omanikujärelevalve teenuste

Lätis ja Leedus.

te. Just nimelt kogemustega ja

et välisriigi kohtuotsuse täideta-

alal. Alates asutamisest 2004.

vaks tunnistamise menetlus ei ole

aastal on ettevõte keskendunud

Uurisime, kuidas ettevõttel lä-

runud inseneride abil on võimalik

vajalik ja reguleeritakse üksikasja-

ärikinnisvara projektidele Eestis,

heb, millised on tulevikuplaanid

tagada teenuste kvaliteet ning

likult, kuidas tagada Euroopa pan-

Lätis ja Leedus. Tegutsetakse tel-

ning milliseid soovitusi AE Pro-

efektiivsus. Edu tagab tegutse-

gakonto arestimise otsuste tegelik

lija esindajana ehitusprojektides,

jekti Insener OÜ oma valdkonna

mine alal, millele ollakse pühen-

täitmine, kehtestades eri osalejate

et tellija saaks keskenduda oma

teenuste osas Kaubanduskoja

dunud.

(pangad, kohtud, asjaomased riiki-

põhitegevusele. AE Projekti Inse-

liikmetele anda on. Küsimustele

de ametiasutused, kostjad, hage-

ner OÜ omab ka ISO 9001: 2008

vastas ettevõtte tegevjuht ja

Millega peaks tellija enne tööde

jad, teised konkureerivad võlausal-

kvaliteedisertifikaati, mis katab

juhatuse liige Alger Ers.

tellimist arvestama?

dajad ja kahjustatud kolmandad

kogu ettevõtte tegevusvaldkon-

isikud) õigused ja kohustused.

da. Ettevõtte kontorid asuvad

Millised on probleemid, millega

rimistööde tellimist olla piisavalt

Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniu-

ettevõte praeguses majandus-

selge, mida ja kuidas ta soovib

Ühtlasi reguleeritakse määruses

ses. Samuti on neil koostööpart-

olukorras silmitsi seisab?

tellida. Sageli tellijad ei tähtsusta

ka õiguskaitsevahendeid Euroopa

ner Poolas.

Praegu on suhteliselt keeruline

piisavalt projekteerimisperioodi,

leida mõnes kindlas valdkonnas

kus tehakse ära juba peamised

dumise vastu. Euroopa arestimis-

AE Projekti Insener OÜ pakub

kogenud spetsialiste. Otsime nii

otsused, mis mõjutavad kogu

määruse läbivaatamine selle ese-

klientidele ehitustehnilist nõu nii

Eestis, Lätis kui ka Leedus lisa-

projekti. Enne projekteerijate

na võib määruse teha selle liikmesriigi kohus, kus pangakonto asub.

arestimismääruse tegemisest keel-

kindlas valdkonnas spetsialisee-

Tellijal võiks juba enne projektee-

me muutmiseks/piiramiseks, arestimismääruse kustutamiseks, tühistamiseks või peatamiseks ja lõpuks edasikaebamiseni tavalise või erakorralise kaebusega, milleks pooltele säilivad muutumatuna kehtivate riiklike õigusaktidega ettenähtud õigused. Reguleeritud on ka tagatisdeposiidi või samaväärse garantii andmine Euroopa arestimismääruse täitmise peatamiseks. Määrus jõustub 20. päeval peale Euroopa Liidu Teatajas avaldamist, on vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides v.a Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani, ja kuulub kohaldamisele 24 kuud pärast jõustumist. 

Tallinn. Technopolis Ülemiste büroohooned. Valmimine 2013 sügis

Vilnius. Honda müügikeskus. Valmis märts, 2012


10 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- KAUGTÖÖ -

poole pöördumist peaks tellijal

See võib osutuda kulukamaks, kui

olema valmistatud ette korralik

eeldatud. Ehitamine on ju paljuski

lähteülesanne, mis jääb projek-

pika eeltöö vormistamine.

teerimise aluseks ja projekteeri-

Vahel juhtub, et tellijad ei mõtle

mislepingu lisaks. Lähteülesandes

piisavalt ette läbi projektlahendusi,

muidugi pole mõtet pilli lõhki ajada,

mis puudutavad hoone hilisemaid

kuid igal juhul peaks lähteülesanne

halduskulusid ja hooldust. Hiljem

olema korrektne ja sisaldama kõiki

võib see kätte maksta kõrgemate

tellijale vajalikke nõudmisi. Korra-

halduskulude ning keeruliste hool-

lik lähteülesanne võimaldab samu-

dusküsimuste näol.

ti vältida võimalikke hilisemaid

Tellijal ei maksa unustada, et pro-

vaidlusi osapoolte vahel projekt-

jekteerimine ja ehitamine on prot-

K

lahenduste osas.

sessid, mida tellija ise peab aktiiv-

tööaja ja -koha määramisel, aga ka suurem vastutus on töötulemuste

Projekteerimise perioodil võiks tel-

selt juhtima. Alati võiks tellija hoida

eest, suurendada organisatsioonide efektiivsust ja suurendada töö-

lija varuda piisavalt aega, et pro-

kätt projekti pulsil, et vajadusel

tajate pühendumist. Olenevalt organisatsiooni suurusest ja tegevus-

jekteerimise käigus tekkivad küsi-

sekkuda.

valdkonnast võib kaugtöö rakendamine olla lihtsam või keerukam,

mused ja variandid rahulikult läbi

Kindlasti tuleb vaid kasuks, kui tel-

siin on Targa Töö Ühingu poolt välja pakutud 10 soovituslikku punkti,

kaaluda. See aitab vältida hilise-

lijal on projekteerijate ja ehitajatega

millele tasuks enne kaugtöö rakendamist mõelda.

maid vaidlusi ja võimalikke aja-

sõlmitud põhjalik leping. Korrekt-

ning lisakulusid ehitusperioodil.

selt vormistatud koosolekute me-

Mõtle läbi

Samuti võiks tellija enne projektee-

mod, kus on fikseeritud ja kinni-

1. Miks kaugtööd rakendatakse — kas selleks, et hoida kokku

rimist mõelda ka sellele, milliseks

tatud olulised otsused, ei tee sa-

kontorikulusid, vähendada töötajate tööle ja töölt kojusõidu

kujunevad hoone halduskulud

muti paha.

kulusid, töötulemuste parandamiseks, töötajate töö- ja isikliku elu

ning kuidas hiljem hooldustöid

Projekteerimis- ja ehitusperioodil

parema ühildamise eesmärgil vms? Kelle huvi või vajadus on

teostada.

on olulisel kohal infovahetus, mis

Enne kui tellija pöördub juba han-

jääb sageli unarusse. Selle eest, et

2. Millised on tööd ja inimesed, kellele kaugtööd võimaldatakse?

kekutsega ehitaja poole, võiks pro-

vajalikku kohta jõuaks õige ja

Kellele kaugtööd ei võimaldata ning millega seda põhjendatakse ja

jekteerimistööd olla nii valmis kui

kehtiv info, peab ka paljuski tellija

võimalik. Samuti aitab parema

ise hea seisma. Tähtsama infova-

3. Kuidas kaugtööd rakendatakse, kas kaugtöötaja tööaeg ja -koht on

tulemuseni jõuda ka see, kui telli-

hetuse korral võiks kindlasti jääda

tema enda otsustada ja jälgitakse ainult tulemuse saavutamist või on

jal on ehitajate poole pöördudes

sellest ka kirjalik märk maha.

tööajale ja kohale seatud piirid? Või on lubatud ainult aeg-ajalt ko-

10 SOOVITUST KAUGTÖÖ RAKENDAMISEL augtöö on saanud paljudes organisatsioonides loomulikuks töökorralduse osaks. Erinevate uuringute andmetel aitab läbi-

mõeldud paindlik töökorraldus, kus töötajatel on suurem vabadus oma

kaugtöö rakendamine?

kompenseeritakse, et säiliks sisemine õiglus?

olemas korrektne pakkumiskutse

dutööpäevad? Kas kaugtöö on töötajate õigus või pigem soodustus?

dokumentatsioon. See aitab saada

Millised on ettevõtte tuleviku-

ka võrreldavamad ehituspakku-

plaanid?

mised. Pakkumiskutse dokumen-

Jätkame samas valdkonnas nagu

vajavad kohandamist? Millised on potentsiaalsed turvariskid?

tatsioon peaks sisaldama lisaks

praegugi. Keskendume ehitusteh-

5. Millised küsimused tuleks juhtide ja töötajatega — nii kaugtöö te-

projektdokumentatsioonile ka muid

niliste nõustamisteenuste pakku-

gijate kui mittetegijatega — läbi arutada — nt info liikumine, tööüle-

tellijapoolseid nõudeid ja tingimusi

misele ärikinnisvara turul kõigis

sannete andmine ja tagasiside saamine, kokkusaamistest ette

ehituspakkumisele. Loomulikult

kolmes Balti riigis.

aitab tellijat parema tulemuseni ka korrektne leping.

4. Millised on teie tehnoloogilised (sidevahendid, dokumendihaldus jm tarkvara jms) võimalused kaugtöö rakendamiseks ja kas need

teatamine, koostöö korraldamine? 6. Kas töötajad ja juhid vajavad eraldi koolitust IKT vahendite kasu-

Miks otsustasite Eesti KaubandusTööstuskojaga liituda?

tamiseks ja koostöö sujumiseks? 7.

Millised on töökeskkonna tingimused töötajatel, kes suurema osa

Millised on levinuimad tellija-

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on

ajast distantsilt töötavad – kas nende kujundamisel on arvestatud

poolsed vead projekteerimis- ja

tugev organisatsioon, mille kaudu

ergonoomika nõudeid, kas on tagatud andmete turvalisus ja töö-

ehitusperioodil ning kuidas neid

on võimalik hankida palju kasulik-

vältida?

ku informatsiooni ning kontakte. 

Tellijad on muutunud põhjaliku-

kvaliteet? 8. Kas töökorraldust reguleerivates dokumentides on vaja muudatusi teha ja kaugtöö kasutamine kuidagi fikseerida?

maks ning nõudlikumaks, samuti

9. Millised on potentsiaalsed kaugtöö rakendamisega seotud kulud

on tellijate teadlikkus paranenud.

ja tulud?

Erinevaid möödalaskmisi, aga ikka

10. Kas enne põhjalikke muudatusi oleks otstarbekas viia läbi kaugtöö

juhtub.

kasutamise prooviperiood? 

Sageli pöörab tellija vähe rõhku projekti ettevalmistustööle ja lük-

Lisainfo:

kab lahendused ehitusperioodile.

www.projektiinsener.ee

Lisainfo: www.smartwork.ee


11 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- KAUGTÖÖ -

NR 9 • 2. MAI 2012

KUIDAS MUUTA ETTEVÕTE

KAUGTÖÖ KAUDU TÕHUSAMAKS? Kümne aasta eest istusid kõik kontoritöölised üheksast viieni töölaua taga ja tegid tööd lauaarvutiga. Tänaseks on olukord täielikult muutunud —

RAIN LAANE Microsoft Eesti juht

enamikul inimestel on olemas sülearvuti, paljudel nutitelefon ja vidinahuvilistel ka tahvelarvutid. Traadita internet on levinud praktiliselt kõikjal Eestis ja seetõttu saame mobiilsete seadmete abil ühenduse välismaailmaga just seal, kus seda vaja. Muutused tehnoloogias on avanud uksed ka muutusteks töökultuuris — seda läbi kaugtöö.

K

KAUGTÖÖ PÄEV:

augtöö on kõige üldisemas

Microsoft Eesti inimestel on võima-

teeb ta tööd sama edukalt ka mujal

tähenduses kokkulepe töö-

lik teha näiteks pool tööd väljas-

kui oma töölaua taga. Kui ta ei ole

taja ja tööandja vahel, mille koha-

pool kontorit nendele sobival ajal.

motiveeritud, siis tuleb ta tööle ja

selt töötaja teeb osaliselt tööd

Kaasaegne pilvetehnoloogia või-

istub oma aja täis. Viimasel juhul

31. mail korraldame

väljaspool kontorit. See tähendab,

maldab neil andmetele ligipääsu

tuleks tööandjal pigem endale tuh-

koostöös Elioni, Eesti

et inimene valib ise töötamiseks

kõikjalt ja osalemine koosolekutel

ka pähe raputada ning üle vaadata

Kaubandus-Tööstuskoja

sobiliku asukoha ja kellaaja. Kaug-

veebi vahendusel tähendab seda,

oma efektiivsuse mõõdikud.

ja Targa Töö Ühinguga

töö ei ole ületunnitöö ega töö-

et igaks kohtumiseks ei pea isegi

kaugtöö päeva.

kontorisse tulema. Sellest on suu-

Pilvetehnoloogia kasutuselevõtu

Päeva eesmärgiks on

Kaugtööga võib esile

renenud töötajate paindlikkus ja

kohta on Euroopas teostanud

suurendada ühiskonna

kerkida hirm, et

rahulolu, 2011. aastal saime Äri-

uuringu ettevõte VansonBourne,

teadlikkust võimalustest

tööandjal kaob kontroll

päevalt Eesti kõige töötajasõbra-

kes küsitluses 2100 väikest ja

ja eelistest, mida

likuma ettevõtte tiitli. Miks me lu-

keskmise suurusega ettevõtet.

kaugtöö kaasaegsete

bame oma inimestele kaugtööd?

Uuringust selgus, et 35% ette-

tehnoloogiate abil nii

võtetest on üle läinud pilvetehno-

töötajatele kui ka

töötajate üle. See ei ole aga õigustatud hirm. Kui inimene on

Kui reede õhtul selgub, et esmas-

loogiale, mis võimaldab paindliku-

ettevõtetele pakub.

motiveeritud, siis teeb

päevaks on vaja kokku panna näi-

mat töötamist. Pilvetehnoloogiat

Ettevõttele on see hea

teks mõni ettekanne ja seda tehak-

kasutavatest ettevõtetest 54% on

võimalus uurida, kas

se nädalavahetusel, siis ei ole

tunnetanud rahalist säästu, 47%

töötajad on teistsugusest

ka mujal kui oma

mõistlik eeldada, et inimene teeb

ettevõtte paindlikkuse suurene-

tööstiilist huvitatud, ning

töölaua taga. Kui ta

vabast ajast tööd ja tuleb esmas-

mist ja 39% töötajate tõhususe

ühtlasi proovida, kas

ei ole motiveeritud,

päeval kell 9 kontorisse. Esmas-

kasvu.

ollakse ideoloogiliselt ja

ta tööd sama edukalt

siis tuleb ta tööle ja

tehnoloogiliselt selliseks

päeva hommikut võiks selle ase-

muutuseks valmis.

mel alustada näiteks hilisema ärka-

Hiljuti viisime koos Elioniga inter-

mise või ujula külastamisega. See

neti vahendusel läbi küsitluse ka

on tööandja suhtumise küsimus —

Eestis — 765st inimesest 80%

meilide lugemine puhkuse ajal —

kas oluline on inimest iga hinna

ütlesid, et nemad võtaksid vastu

selle eesmärgiks on võimaldada

eest kontorilaua taga hoida või

tööandja pakkumise osaliselt või

Lisainformatsiooni

inimestel nende isiklikest eelistus-

pigem see, et töö tehtud saaks?

täiskohaga kodust töötada. Seega

kaugtöö päeva kohta

on töötajate poolne huvi muutus-

saab aadressilt

istub oma aja täis.

test ja harjumustest lähtuvalt panna ise kokku oma töögraafik.

Kaugtööga võib esile kerkida hirm,

teks tööstiilis olemas. Tehnoloogi-

on.fb.me/ktpaev,

Samas tuleb tähele panna, et

et tööandjal kaob kontroll töötajate

lised arengud toetavad seda valmis-

kus on olemas ka

kaugtöö ei sobi kõigile inimestele ja

üle. See ei ole aga õigustatud hirm.

olekut muutusteks. Kas muutus-

viited lisalugemisele

igale ametile.

Kui inimene on motiveeritud, siis

teks on valmis ka tööandja? 

kaugtöö kohta.


12 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- I N N O VAT S I O O N I V E E R G -

EESTI ETTEVÕTTED MAAILMA SUURIMAL TEHNOLOOGIAJA TÖÖSTUSMESSIL

PIRET POTISEPP Innovatsioonikeskus InnoEurope

11 Eesti ettevõtet osalesid EASi eestvedamisel 23.–27. aprillini riikliku ühisstendiga Saksamaal Hannoveris toimunud maailma suurimal tehnoloogiaja tööstusmessil HANNOVER MESSE 2012. Järjekorranumbrilt juba neljas kord ühiselt osalemine võeti ette, kuna varasemate aastate tagasiside ettevõtjatelt on kinnitanud ettevõtmise vajalikkust ning kasu.

E

esti tutvustab

säilitanud omanäolise majandus-

võimalust Põhja-Euroopa jätkusu-

innovaatilisi kõrg-

struktuuri, kus tegutsevad väga

utlikus keskkonnas,“ selgitas os-

tehnoloogilisi arendusi

erineva valdkonna tööstus-, tee-

alemist süstasid tootva OÜ Tahe

nindus- ja logistikaettevõtted ning

Kayaks müügijuht Indrek Aas.

Tänavusel Eesti ühisstendil osale-

teaduskeskused. Kõike eelnevat

sid AS Harju Elekter, Click & Grow

arvesse võttes võiks Eestit oma

„Tallinna Tehnikaülikool soovib

OÜ, Favor AS, Innovative Manufac-

majandusstruktuurilt ning võima-

Hannoveri messil leida uusi rah-

turing Engineering Systems Com-

luste komplekssuselt kirjeldada

vusvahelisi

petence Centre (IMECC), Intercon-

Põhjamaade suurima tööstuspar-

kellele pakkuda maailmatasemel

nect Product Assembly AS, my!

gina,” selgitas EASi ekspordidivis-

teadus- ja arendustegevuse tee-

WIND OÜ, Skeleton Technologies

joni direktor Allar Korjas. „Eesti

nust erinevate koostööprojektide

OÜ, SNC Promex OÜ, Surface Labs

stendil ongi näha innovaatilised

kaudu ning demonstreerida oma

International OÜ, Tahe Kayaks OÜ

kõrgtehnoloogilised

arendused,

eksponaati, milleks on innovaati-

ja Tallinna Tehnikaülikool. Osale-

mis oma valdkonnas muudavad

line impedantsi mõõtmise seade,”

mise eesmärgiks on tutvustada

maailma,” kinnitas Korjas.

kommenteeris Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõt-

Eestit võimalusterohke keskkonnana tööstusettevõtete, tehnoloogia ja teaduse integratsiooniks,

„Soovime oma

kus soodsa ärikeskkonna tingi-

koostööpartnereid,

Osalemisest loodetakse konkreetset kasu

luskeskuse suurettevõtete valdkonna juht Villu Reimann. Tallinna Tehnikaülikoolis välja töötatud im-

mustes teevad omavahel sisukat

„Soovime oma ettevõtet ja pärit-

pedantsmõõturiga saab mõõta eri-

koostööd ettevõtted, ülikoolid, tea-

olumaad tutvustada koos teiste

nevate objektide omadusi, eeskätt

dusasutused, tootmis- ja IT-sektor.

Eesti innovaatiliste tööstusette-

bioloogiliste ja elektrokeemiliste,

võtetega, et luua seeläbi terviklik

aga ka pooljuht- ja metallistruktuu-

„Tänane Eesti majanduskeskkond

pilt pakutavatest võimalustest.

ride ning teiste tehniliste süstee-

on loonud väga konkurentsivõime-

Euroopa üks suuremaid komposiit-

mide omi. Leiutise autor professor

lised tingimused tööstusettevõte-

materjalidest süstatootjaid Tahe

Mart Min kinnitab, et leiutise kasu-

te, teaduse ja teenindussektori

Kayaks on laienemas täiendava-

tusele võtmisega muutub kogu

võtetega, et luua

integratsiooniks — töötavad lokaal-

tesse tööstusvaldkondadesse, mis-

vaatenurk impedants-spektroskoo-

seeläbi terviklik

sed väärtusahelad alates idee

tõttu on meie sooviks leida uusi all-

piale. „Seade võimaldab oluliselt

pilt pakutavatest

väljatöötamisest ja prototüüpide

hankepartnereid Saksamaa plasti-

laiendada

valmistamisest kuni esimeste see-

ja komposiidisektori ettevõtete

koopia tööstuslikku kasutusvald-

riapartiide tootmiseni. Eesti on

hulgast, kellele pakkuda tootmis-

konda,“ selgitas Min. 

ettevõtet ja päritolumaad tutvustada koos teiste Eesti innovaatiliste tööstusette-

võimalustest”

impedants-spektros-


13 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- JUHTIMISVEERG -

MILLENNIUMIPÕLVKONNA NEEDUS

TAIVO PAJU Director Media

Tööandja suhtumine on oluline kõigile, mitte ainult noortele.

Ei

ole mingit kahtlust — aeg,

See propaganda on tekitanud veid-

Muidugi ei saa väita, et millenniu-

mida kutsutakse iga töö-

ra olukorra, jagades maailma justkui

mipõlvkond eelmistest üldse ei

andja õudusunenäoks, on käes.

kaheks: ühel pool on millenniumi-

erine. Olud, milles nad üles kasvasid,

Sest põlvkond, kes on sündinud

lapsed ja teisel pool vanamoodsad

on ju hoopis teised. Ja suurim erine-

1980. aastal, on nüüd firmadesse

idioodid, kes on sündinud enne

vus pole ehk isegi mitte digividinate

tööle jõudnud.

1980. aastat, rabavad katkematult

kasutamine, vaid see, et millenniu-

tööd teha ning on üdini lojaalsed,

mipõlvkond ei laena end kodu ost-

Seda põlvkonda iseloomustab kõi-

ükskõik kui mõttetu nende töö ei ole

mise nimel ennast lõhki. Nad on oma

ge paremini järgmine seik: kohe kui

ja kui palju ülemus neid ka ei nöögi.

otsustes tänu sellele palju vabamad.

milaps kontorist välja ning kukub

Halloo, seda mustvalget maailma ei

Eks igas põlvkonnas leidu igasugu-

surfama. Ja kui sa julged talle mär-

ole olemas! Sest murranguline muu-

sed. Aga kokkuvõttes on millen-

Millenniumilaste

kuse teha, siis ta solvub ja läheb

tus sai — vähemalt Eestis — alguse

niumipõlvkonnal olemas kaks väga

ülemaailmne

töölt minema. Sest ta on ebalojaal-

tegelikult 20 aastat tagasi, eelmise

vajalikku omadust: tugev töövõime

kummardamine

ne, kõrge enesehinnanguga, teda

põlvkonnaga. See põlvkond käis

ja vastutustunne. Nad ei vaja tööl

huvitab vaid tema töö eriline tä-

vähemalt korra aastas nädalakese

erikohtlemist. Inimlikku suhtumist

henduslikkus jne.

suusamäel, samuti Kanaaridel ja

ja tunnustust eeldavad aastal 2012

Tais neile sobival ajal, kui hea soo-

ka vanema põlvkonna inimesed. Ja

Millenniumilaste ülemaailmne kum-

duspakkumine tuli. Kahe viimase

kui nad seda ei saa, siis on nende

mardamine on võtnud peaaegu et

aastakümne jooksul on mõisted

tegutsemine sama radikaalne, olgu

kultuslikud mõõtmed. Meretagune

tööaeg ja töökoht muutunud järjest

selle näiteks kas või arstide minek

konsultantide tööstus jahvatab

venivamaks. Ning kui töö tõesti

Soome. Nii et tööandjal tuleb pin-

täiega. Igal aastal ilmub sel teemal

mingil põhjusel enam ei köitnud,

gutada, et kõigilt töötajatelt nende

hulk raamatuid, hoomamatu arv

siis ükski palk seda seltskonda

pühendumine kätte saada.

„gurusid“ käib mööda maailma ja

kinni ei hoidnud. Pole ju saladus,

viibutab näppu: „Kui te ei hoia neid

kui palju andekaid 40aastaseid ja

Mis tähendab, et kui üldse keegi

nagu vati sees, siis pole aastaks

vanemaid on pankade jt tugevate

peaks tõsiselt hirmu tundma, siis on

2020 teie firmas enam ainsatki

tööandjate juurest lahkunud, et

need kaubokapitalismi mõtteviisiga

head töötajat!“ Ja tänulikke maks-

panna end proovile täiesti uuel alal

firmad, kus töötajate mured juhti-

jaid jagub. Tõepoolest, hirm jääda

või teha oma äri. Elu on läinud nii

dele-omanikele eriti korda ei lähe.

ilma ühegi talendita paneb tegut-

palju kindlamaks, et sa julged kat-

Need firmad jäävad ilma töötajateta

sema.

setada ja riskida.

isegi varem kui aastal 2020. 

õige tuul puhub, kõnnib millenniu-

on võtnud peaaegu et kultuslikud mõõtmed.


14 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- TA G A S I VA A D E -

ETTEVÕTJATE MULJED ÜHISDELEGATSIOONI VISIIDIST HIINA Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldas 17.-24. märtsini koostöös Östergötlandi piirkonnaga Rootsist, Päijät-Häme ja Uusimaa piirkonnaga Soomest ühisvisiidi Hiina Jiangsu provintsi. Projekti BENCH raames korraldatud edukas visiit koos PRIIT RAAMAT

Eesti peamiste ekspordi partnerriikidega on üks hea näide piiriülesest koostööst.

Turundus- ja liikmesuhete osakonna projektijuht

D

elegatsioon koosnes 32

Shanghais

tiivne mõju on pikaajaline. Kõik,

regiooni tutvustuse tegi ametliku

kes vähegi Hiina traditsioonide ja

delegatsiooni liige Raul Allikivi Ma-

vast riigist, nende hulgas 10 et-

Shanghais külastati linna olulisi-

kultuuriga kokku on puutunud,

jandus- ja Kommunikatsioonimi-

tevõtjat. Eestit esindasid Tea Kir-

mat riiklikku ettevõtlusagentuuri

mõistavad kindlasti, kuivõrd olu-

nisteeriumist ning selleks visiidiks

jastus AS (Silva Tomingas), Sangla

Shanghai Municipal Commission

lised on seal sellised kohtumised.

valminud atraktiivne presentat-

Juveelisalong AS (Jevgeni Kampus),

of Commerce, mille juhatuse esi-

Ühe väikese riigi delegatsioon ei

sioon tekitas kohalike seas suurt

Väina-mere Teenindus AS (Jaak

mees Sha Hailin kinnitas, et

jõua just sageli Shanghai linna ko-

elevust. Huvi seminaride vastu oli

Põldma) ning Koiv Invest OÜ

suhted Põhja-Euroopa riikidega

dulehele ja uudiskirjadesse,” ütles

väga suur, mis annab alust arvata,

on olulised, sest need riigid on

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pea-

et riikidevaheline koostöö võib

inimesest kolmest erine-

(Urmas Kõiv).

innovatiivsed ja seal liigub palju

direktor Mait Palts. „Veelkord aval-

tulevikus väga edukaks osutuda.

Reisi käigus külastati kolme linna:

teadmisi. Lisaks tutvuti Shanghai

dan suurimat tänu Eesti peakon-

Kokku külastas neid seminare üle

Shanghai (23 miljonit elanikku),

kõige innovatiivsema äri- ja tehno-

sulile Jaan Reinholdile, kelle panu-

220 Hiina ettevõtja ning saadud

Wuxi (4,5 miljonit elanikku) ning

loogiapargiga, kus on alates pla-

seta oleks Shanghai võimaluste

kontaktid on visiidil osalenud fir-

Nanjing (9 miljonit elanikku). Kuna

neerimisest loodud kõik eeldused

kompamine äärmiselt keerukaks

madele äärmiselt asjalikud.

tegemist oli ühisdelegatsiooniga

ning võimalused ülikoolide ja

osutunud”, lisas Palts.

kolmest erinevast riigist, olid ka lin-

ettevõtjate aktiivseks koostööks,

„Kohtumised erinevate investeeri-

samuti on seal ilmekalt esindatud

Visiidi käigus külastatud linnades

misfirmadega andsid alust arvata,

kolme partnerriigi vahel. Eesti vas-

euroopalik ning hiinapärane mõt-

toimusid Eesti, Rootsi ja Soome

et

tutada oli Shanghai programm, kus

lemine. „Eesti ja Eesti ettevõtjate

ühisseminarid „Nordic Room“, mille

huvi Eestisse investeerimise vastu

Eestil on tänu peakonsulaadile

nad ning organiseerimine jagatud

Jiangsu

piirkonna

firmade

nähtavaks tegemine kõige kõrge-

käigus tutvustati piirkonna äripo-

suureneb, eriti suurt huvi tuntakse

ning ka EASi esindajale suurim

mal tasemel sellises linnas nagu

tentsiaali ning delegatsiooniga

tehnoloogiaprojektide vastu, millel

kompetents.

Shanghai on saavutus, mille posi-

kaasasolevaid ettevõtjaid. BENCH

on potentsiaali läbi lüüa ka Hiina


15 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- TA G A S I VA A D E -

turul (e-tervis, smart buildings,

olevaid kaaslasi, oli võimalus teada

oodanud võimalust, et Hiinaga

smart traffic jne.) Veel tunti huvi

saada selliseid „pisiasju”, mille

paremini tutvuda ning kui kuul-

lahenduste vastu, mis aitavad juba

mitteteadmine võinuks tulevikus

sime, et Eestist on minemas rah-

valmisehitatud korterelamuid en-

Hiina äri enne lõpetada, kui see

vusvaheline delegatsioon Hiina

Jaan Reinhold, Eesti pea-

ergiasäästlikumaks muuta,“ ütles

alguse

just meile sobivate eesmärkidega,

konsul Shanghais: „Visiidi

Urmas Kõiv Koiv Invest OÜ-st.

Kampus.

otsustasime sellest projektist osa

korraldus näitas, et Eesti

võtta. BENCH oli suurepäraselt läbi

peakonsulaadi

viidud projekt, mille käigus saime

Shanghais on end igati õi-

väga hea esmase ülevaate ette-

gustanud. Laiemalt mõel-

Tea Kirjastuse esindaja Silva Tomingase sõnul võib Tea Kirjastuse

oleks

saanud,”

rääkis

Wuxi

JAAN REINHOLD:

loomine

poolt uute koostöökontaktide ja

Soomlaste poolt korraldatud pro-

võtlusest Hiinas. Oli haruldane või-

des ongi vaja meie välis-

Hiina-poolsete investeerimissoo-

grammis oli delegatsioonil võima-

malus kohtuda paljude poliitikute,

esindusi luua just ettevõt-

vide valguses väita, et toimunud

lus kohtuda Wuxi linnapeaga, kes

ametnike ja ettevõtjatega, mis ilma

jate jaoks atraktiivsetele

visiit Hiina võib täielikult muuta

avas uksed ka teistele delegat-

professionaalse eeltööta organi-

turgudele, seni kättesaa-

Eesti kirjastusmaastikku ja mõju-

siooni liikmetele, rõhutades koha-

seerijate poolt oleks võimatu olnud.

matuks jäänud ja võima-

tada oluliselt mitmete Euroopa kir-

liku piirkonna suurust, mis on

Väinamere Teenindus on tänulik

lusi pakkuvatesse piir-

jastuste ja trükikodade tegevust.

ideaalne prooviturg. Somlaste kor-

Eesti Kaubandus-Tööstuskojale kui

kondadesse. Mainekujun-

„Olen Hiinas toimunud läbirää-

raldatud programmiosas külastati

ka kõigile teistele rahvusvahelis-

dus, vajaliku kontaktvõr-

kimistega ja neile järgnenud kon-

ka Soome ettevõtet Oilon, kus osa-

tele partneritele, kes BENCH-i raa-

gustiku loomine sihtriigis

taktivõttudega väga rahul ja usun,

lenud ettevõtjad said praktilise

mes vaeva nägid.“

ja teised välisesindustele

et TEA partnerid, kogemused ja

näite Hiinas läbilöönud ettevõtte

tooteportfell viivad meid senisest

tegevusest, Hiina turu vallutamise

Peter Gornischeffi, Kaubanduskoja

ettevõtjate jaoks ära eel-

oluliselt laiemalt Hiina turule (ka

muredest, rõõmudest ning võima-

teenuste direktori sõnul on selliste

töö ja annavad enesekind-

e-toodete osas) ning koostöös hiin-

lustest.

delegatsioonide

tulemuste

luse, mille pinnal otsusta-

seatud ülesanded teevad

ja

lastega ka Euroopa ja Venemaa

märksõnaks

„Projekti

da, kas ja milliseid äririske

turgudele uues võtmes,“ lisas

BENCH raames korraldatud visiit

võtta, millega senitund-

Rootsi ja Soome partneritega Hiina

matus ärikeskkonnas ar-

Nanjingis oli tänu Rootsi poole

Jiangsu provintsi näitab, et koos on

vestada.

Kaubanduskoda korraldas ettevõt-

väga headele kontaktidele ning

võimalik palju rohkem ära teha, kui

poolt oleme viimase aasta

jatele ka seminari „How to do busi-

eelnevale pingsale koostööle koha-

eraldi ning lisandväärtus ei teki

jooksul suutnud Eesti et-

ness in Shanghai”, kus erinevad

likega võimalus kohtuda Nanjingi

mitte üksnes Eestile, vaid ka meie

tevõtjaile avada nii mõ-

kohalikud

ettevõtlusorganisat-

linnapea ja Jiangsu provintsi ku-

märksa kogenenumatele partne-

nedki seni suletuks osutu-

sioonid andsid väga põhjaliku üle-

berneriga. Selle tulemusena avati

ritele Skandinaaviast. Palju on

nud uksed, tekitanud huvi

vaate Shanghai ärikultuuri eri-

uks tõhusamaks koostööks selle

räägitud sellest, et Eesti ettevõtjad

Eestisse

pärast ja üldisest Hiina ettevõt-

provintsiga ka Soomele ja Eestile.

peavad oma positsioonide tugev-

vastu ja hoidnud ära nii

luskeskkonnast ning olemusest.

Lisaks toimusid erinevad kõrge-

damiseks välisturgudel koostööd

mõnedki petuskeemid. Ar-

Paaritunnisel seminaril rõhutati

tasemelised kohtumised Jiangsu

tegema. Nii on see ka meie regioo-

vestades Shanghai kui

just füüsilise kohalolu ning usal-

keskkonnakaitse osakonnaga ning

nide osas riiklikul tasandil. Hiina ja

Aasia majanduskeskuse

duse suurt väärtust, mis garan-

Jiangsu linnaplaneerimise osakon-

teised Aasia riigid, mis on maail-

võimalusi ja Eesti väiksust

teerib ka parema kliima äri tege-

naga.

mamajanduses üha enam võimu

pole seda sugugi vähe.

Tomingas

Nanjing

kostöö.

Peakonsulaadi

investeerimise

saavutamas, ei näe Soomet Root-

Jääb vaid loota, et Kauban-

Rootsi ettevõtte Atlas Copco külas-

sit, Eestit, Lätit, Leedut jne eraldi-

duskoja kureeritud BENCH

Ühe visiidil osalenud ettevõtja,

tus oli heaks näiteks ühe spetsiifil-

seisvaina. Pigem vaadatakse re-

visiit mõjus omalaadse ära-

Sangla Juveelisalong AS-i esindaja

ise tegevusvaldkonnaga ettevõtte

giooni kui tervikut.” 

tuskellana, sundides meie

Jevgeni Kampuse sõnul oli tege-

globaalsest haardest. See spetsiifi-

ettevõtjaid senisest suu-

mist ainulaadse võimalusega tut-

liste kaevandusmasinate tootmi-

remalt mõtlema ja tegut-

vuda Hiina kultuuri ja äriring-

sega tegelev firma on võtnud Hiina

sema.“

kondadega nii kõrgel tasemel. „Üksi

omale Aasia vallutamise plaani

või turistina ei oleks kindlasti sel-

avalöögiks. „Suurelt mõeldes tuleb

Projekti rahastab osaliselt

liseid teadmisi ja kogemusi oman-

ka suuri tegusi teha,” jäi kohtumi-

Euroopa Liit Kesk-Läänemere

danud. Lisaks hindamatud, kõrge-

sest kõlama.

Interreg IV A 2007-2013

miseks.

tasemelised kontaktid, mis on äri

programmist.

alustamiseks väga olulised. Eriti

Jaak Põldma, Väinamere Teenindus

Hiinas. Kuna grupis oli teemat

AS-ist ütles visiidi kokkuvõtteks:

Projekti koduleht:

valdavaid ja Hiinaga hästi kursis-

„Väinemere Teenindus AS on

www.benchproject.eu


16 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

NR 9 • 2. MAI 2012

Hommikukohv suursaadikuga:

Hommikukohv suursaadikuga:

Eesti suursaadik Venemaal

Eesti suursaadik Rootsis

Simmu Tiik

Jaak Jõerüüt

15. mail Kaubanduskojas

10. mail Kaubanduskojas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tuleb vastu ettevõtjate suurele

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Välisministeeriu-

huvile ning korraldab koostöös Välisministeeriumiga teisipäeval,

miga 10. mail kell 8.45-10.15 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

15. mail kell 8.45-10.15 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

järjekordse Hommikukohvi lühiseminari. Seekordsel üritusel esineb

järjekordse Hommikukohvi lühiseminari. Seminari külaliseks on

Eesti suursaadik Rootsis Jaak Jõerüüt. Kohtumisel osaleb ka Eesti

Eesti suursaadik Venemaal Simmu Tiik.

saatkonna majandusametnik Kattri-Helina Põld.

Käsitletavad teemad:

Käsitletavad teemad:

• Venemaa ja Eesti majanduskoostöö seis ja võimalused.

• Rootsi ja Eesti majanduskoostöö seis ja võimalused.

• Venemaa kui Eesti üks suurimaid/lähemaid eksporditurge.

• Rootsi kui Eesti üks suurimaid/lähemaid eksporditurge.

• Venemaa majanduse väljavaade.

• Rootsi majanduse väljavaated, võimalused/ohud.

• Venemaa võimalused/ohud lähemas tulevikus.

• Eesti ettevõtjate võimalustest Rootsi turul.

• Eesti ettevõtjate võimalustest Vene turul.

• Saatkonna roll ja võimalused Eesti ettevõtjate abistamisel.

• Saatkonna roll ja võimalused Eesti ettevõtjate abistamisel.

• Rootsi kultuurilised iseärasused ja turule

• Venemaa kultuurilised iseärasused ja turule pürgijate takistused.

pürgijate takistused. • Suhtlemine Rootsi ärikultuuris ja bürokraatias.

• Suhtlemine ja komplikatsioonid Venemaa ärikultuuris ja bürokraatias.

Hommikukohvi seminari osalustasu on Kaubanuduskoja liikmele 7 eurot, mitteliikmele 14 eurot (hindadele lisandub käibemaks).

Hommikukohvi seminari osalustasu on Kaubanuduskoja liikmele

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 8. maiks. Kohtade arv on piiratud.

7 eurot, mitteliikmele 14 eurot (hindadele lisandub käibemaks). Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 11. maiks. Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo ja registreerumine: PRIIT RAAMAT

Lisainfo ja registreerumine: PRIIT RAAMAT

Tel: 604 0060 E-post: priit@koda.ee

Tel: 604 0060 E-post: priit@koda.ee

Registreeru nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu!

Registreeru nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu!


17 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

NR 9 • 2. MAI 2012

SEEAC 2012 — Kontaktkohtumiste üritus säästliku ehituse, energia, keskkonna ja ligipääsetavusega tegelejatele 23.-24. mail Västerasis, Rootsis MEIL ON HEA MEEL TEILE TEATADA, ET KAUBANDUSKOJA ARBITRAAŽIKOHUS KORRALDAB: 18. MAIL KELL 9.00–17.00 SWISSÔTEL TALLINNAS (TORNIMÄE 3, TALLINN)

II RAHVUSVAHELISE VAHEKOHTU KONVERENTSI „EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA ARBITRAAŽIKOHTU 20. AASTAPÄEV:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub Eesti ettevõtteid osalema 23.-24. mail Rootsi linnas Västerasis toimuval kontaktkohtumiste üritusel. Osalema on oodatud ettevõtted, institutsioonid, organisatsioonid jt, kes tegelevad säästliku ehituse, energia, keskkonna ja ligipääsetavusega (sustainable: energy, environment, accessibility and construction). Koostöös partneritega Austriast, Bulgaariast, Hispaanist, Itaaliast, Kreekast, Maltalt, Poolast ja Rootsist (Europa Institutet ja Rootsi-Ameerika

20 AASTAT VAHEKOHUT EESTIS JA

Kaubanduskoda) loodavad korraldajad Västerasi kohale meelitada spet-

VAHEKOHTU MENETLUS LÄTIS, LEEDUS,

sialistid nimetatud riikidest ja USAst, et võimaldada informatsiooni

VENE FÖDERATSIOONIS, SOOMES JA ROOTSIS”

vahendamist, uute tehnoloogiatega tutvumist ja kontaktide loomist järgmiste valdkondade esindajate vahel: energia, säästlik ehitus, keskkond, ligipääsetavus (accessibility).

Konverents on mõeldud kõigile juristidele, kes on seotud lepingute

Kontaktkohtumiste üritused on mõeldud väikese ja keskmise suurusega

koostamisega ja tsiviilõiguslike vaidluste lahendamisega kohtutes

ettevõtetele, organisatsioonidele, institutsioonidele, ülikoolidele jt aren-

ja vahekohtutes, arbiteritele, kohtunikele, samuti ettevõtjatele, kes

damaks piiriülest ärisuhtlust.

on huvitatud äripartneritega tekkivate vaidluste kiirest ja konfidentsiaalsest lahendamisest. Ettekannetega esinevad vahekohtu

Miks osaleda?

menetluse asjatundjad nii Eestist kui välismaalt.

• Kuulata saab ettekandeid erialastel teemadel. • Lühikese, kuid intensiivse perioodi jooksul on võimalus

PLANEERITUD TEEMAD: • 20 aastat vahekohut Eestis - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevus 1992-2012, probleemid, lahendused. • UNCITRAL-i Mudelseaduse ja TSMS-i vahekohtu sätete võrdlus, ettepanekud vahekohtu menetluse täiustamiseks. • Eesti kohtu roll vahekohtu menetluses TSMS ja kohtulahendite valguses.

kohtuda oma ala spetsialistidega üheksast Euroopa riigist ja USAst (iga individuaalse kohtumise kestvuseks on arvestatud 25 minutit). • Kõik osalevad ettevõtted on samadest valdkondadest. • Kogemus näitab, et u 30% osalejatest sõlmivad pärast koostöölepingu. • Võimalus külastada säästlikku ehitamisstiili järgivat ehituspaika või hoolduskodu. • Osalemine on tasuta

• Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmisele pööramine Eesti kohtutes.

Registreerumine Osalemiseks/registreerumiseks külastage ürituse internetilehekülge

Osalustasu Kaubanduskoja liikmele 100 eurot, mitteliikmele 150 eurot. Konverentsi hind sisaldab kohvipause, lõunat, vastuvõttu peale konverentsi ja materjale.

www.seeac.se. Mida varem registreerute, seda varem teie potentsiaalsed koostööpartnerid teie osalemist tähele panevad ja ka ise üritusele registreeruvad.

KOHTUMISENI KONVERENTSIL!

Lisainfo ja registreerumine: DEBBIE-TRIIN NAPITS Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 E-post: debbie@koda.ee

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee


18 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- TEATED -

Euroopa riikide maksekäitumise uuring 2011 tulemused ja makseriskide kindlustamine muutuvas ärikeskkonnas 17. mail Kaubanduskojas

Praktiline pärastlõuna maksukonsultandiga:

Erisoodustused ja sellega kaasnevad kohustused-võimalused 22. mail Kaubanduskojas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab 17. mail Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) seminari „Euroopa riikide maksekäitumise uuring 2011 tulemused ja makseriskide kindlustamine muutuvas ärikeskkonnas”. Üritusel tutvustatakse ja analüüsitakse viimase maksekäitumise uuringu tulemusi ning arutletakse, kuidas vähendada makseriske ning tegeleda efektiivselt võlgnikega.

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Rödl & Partner Audit OÜ koostöös korraldatav „Praktiline pärastlõuna maksukonsultandiga: erisoodustused ja sellega kaasnevad kohustusedvõimalused”.

Esinejad:

Lektor Virve Aru töötab Rödl & Partner Audit OÜs

• Ivar Tammemäel on 17aastane rahvusvaheline krediidijuhtimise kogemus.

(www.roedl.ee) alates 2002. aastast maksukonsultandina.

Tammemäe on sellel alal ettevõtjate hulgas kõrgelt hinnatud nõuandja ja

Eelnevalt on ta töötanud 5 aastat maksukonsultandina

esineja. Ta on üles astunud mitmetel krediidijuhtimise koolitustel Eestis ja

audiitorfirmas Ernst & Young Eesti AS. Virve Aru omab viie

mujal ning pikaajalise praktikuna on tema esinemisi saatnud alati menu.

aasta pikkust töökogemust maksuameti keskaparaadis

• Mariko Rukholm on tegutsenud krediidikindlustuse valdkonnas 11 aastat.

tulu- ja käibemaksu peaspetsialistina.

Sellesse aega mahub osalemine SA KredEx riiklike ekspordigarantiide väljatöötamises ning hiljem ettevõtete nõustamine krediidikindlustuslahenduste loomisel Marsh Kindlustusmaakler ASis. Marikol on suurepärane ülevaade krediidikindlustusturu arengust ja igapäevastest probleemidest, millega ettevõtted krediidiriskide juhtimisel kokku puutuvad. • Advokaadibüroo Tamme Ruus Otsmann Vabamets omab pikaajalist kogemust võlgade kohtuliku sissenõudmise vallas. Esineja täpsustamisel.

Seminaril käsitletavad teemad: • Erisoodustuse mõistest (sh erisoodustuse saajate ring). • Sõiduautode kasutamisega seotud erisoodustused (sh tööle-koju, töölähetuses sõidud — kas isikliku või tööandja autoga). • Töölähetusega kaasnevad erisoodustused.

Seminaril käsitletavad teemad: • Euroopa riikide maksekäitumise uuring 2011 tulemused ehk maksekäitumine meil ja mujal Euroopas. Millal on õige aeg pöörduda sissenõudmise osas kolmanda osapoole poole? Rahvusvaheline sissenõudmine, levinumad probleemid ja ettepanekud nende ennetamiseks. • Krediidiriskide maandamine kindlustuslahendustega. Krediidikindlustuse võimalused.

• Koolituskulud ja erisoodustus. • Vastuvõtukulu ja erisoodustus. • Kauba või teenuse ostmise-müümisega seotud erisoodustus. • Töötervishoiukulud ja erisoodustus. • Erisoodustuse maksustamise erisused piiriülesel töötamisel.

• Praktilisi soovitusi võlgade kohtulikul sissenõudmisel Seminari osalustasu on Kaubanduskoja liikmetele 40 eurot Seminari osalustasu Kaubanduskoja liikmele 40 eurot ja mitteliikmele 80 eurot

ja mitteliikmele 80 eurot (lisandub käibemaks). Hind

(lisandub käibemaks). Hind sisaldab seminari materjale ja kohvipause. Reg-

sisaldab seminari materjale ja kohvipause. Registreerumise

istreerumise tähtaeg on 15. mai. Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel

tähtaeg on 18. mai. Korraldajal on õigus teha vajadusel

programmis muudatusi.

programmis muudatusi.

Lisainfo ja registreerumine: MARJU NAAR

Lisainfo ja registreerumine: MARJU NAAR

Tel: 604 0082 E-post: marju.naar@koda.ee www.koda.ee

Tel: 604 0082 E-post: marju.naar@koda.ee www.koda.ee


19 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- TEATED -

Välismessikoolitus 10. mail Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab 10. mail Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) „Ekspordivaldkonna koolitused 2011/2012” raames välismessikoolituse.

Müügivõrgu loomise ja arendamise koolitus 8. mail Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab 8. mail Kaubanduskojas (Tooma-Kooli 17, Tallinn) „Ekspordivaldkonna koolitused 2011/2012”

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused ettevõtete ekspordimah-

raames müügivõrgu loomise ja arendamise koolituse. Koolitajaks on

tude ja konkurentsivõime suurendamiseks välisturgudel läbi tead-

pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ekspordijuht Jakob Saks.

liku tegevuse messidel. Koolituse sihtgrupiks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel on plaanis osaleda välismessidel või kes soovivad täiendada oma teadmisi edukaks osalemiseks tulevastel messidel. Koolituse viib läbi Jakob Saks.

Koolituse eesmärk on anda ettevõtjatele praktilisi teadmisi sellest, kuidas arendada ja hallata müügikanaleid sihtturgudel, kuidas moodustada vajalikku kontaktvõrgustikku, kas turule sisenemiseks on vaja omada esindusi või kasutada teisi kanaleid — agente, edasimüüjaid? Koolituse käigus antakse praktilisi ja reaalses elus

Päevakava: 8.30-9.00

Kogunemine ja kohvipaus

9.00-11.00

I • Sissejuhatus (messid, konkurentsieelis, sihtturg) II • Messi ettevalmistus (eesmärgid, messiboksi planeerimine,

kasutatavaid teadmisi müügivõrgu arendamise kohta. Päevakava: 8.30-9.00

Kogunemine ja kohvipaus

9.00-11.00

Sissejuhatus teemasse. Müügivõrgu eesmärgid ja rollid. Optimaalse kanali

meeskond) 11.00-11.15

Kohvipaus

11.15-12.45

III • Messi ettevalmistus (eelarve, logistika, ühisstendid,

struktuuri loomine. Kanali alternatiivid. 11.00-11.15

Kohvipaus

11.15-12.45

Müügivõrgu loomine. Sihtriikide valik. Partnerite otsing. Kontaktide loomine.

kliendisuhted, messiturundus) 12.45-13.30

Lõunapaus

13.30-15.00

IV • Messiboksis (messiboksil osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, mida teha, mida mitte)

15.00-15.15

Kohvipaus

15.15-15.45

V • Järeltöö peale messi (tulemuste analüüs, edasised sammud)

15.45-16.15

VI • Kokkuvõte

Kokku 8 akadeemilist tundi. Osalustasu 19,17 eurot (sisaldab käibemaksu). Osalustasu sisaldab toitlustamist ja seminari materjale.

Läbirääkimised. Partnersuhete ärilised ja juriidilised aspektid. 12.45-13.30

Lõunapaus

13.30-15.00

Müügivõrgu juhtimine. Eesmärgid. Motiveerimine. Koolitamine.

15.00-15.15

Kohvipaus

15.15-15.45

Müügivõrgu juhtimine jätkub. Tugi müügivõrgule. Teadmusjuhtimine müügivõrgus.

15.45-16.15

Kokkuvõte

Osalustasu 19,17 eurot (sisaldab käibemaksu). Osalustasu sisaldab toitlustamist ja seminari materjale. NB! Korraldajatel on õigus teha vajadusel programmis muudatusi.

NB! Korraldajatel on õigus teha vajadusel programmis muudatusi.

Koolitused toimuvad koostöös EASiga ning koolituste

Koolitused toimuvad koostöös EASiga ning koolituste

korraldamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

korraldamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo ja registreerumine: LIDIA FRIEDENTHAL

Lisainfo ja registreerumine: HAILI KAPSI

Tel: 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee

Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee


20 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- TEATED -

Laiendage oma rahvusvaheliste kontaktide võrku — koguge uusi ideid ja sõlmige uusi rahvusvahelisi kontakte kontaktkohtumiste üritusel

PAKKUMISED LIIKMELT LIIKMELE:

Baltic Business Arena 18.-19. juunil Kopenhaagenis

REMKO GRUPP OÜ Remko Grupp pakub järgmisi teenuseid: • Seadmete remont ja hooldustööd

Taani Euroopa Liidu eesistujamaana ja Euroopa Komisjon korraldavad järjekorras juba 14.

• Seadmete kolimine, montaaz ja paigaldus

Balti Arengufoorumi Üldkoosoleku ja Euroopa Komisjoni 3. Balti mere Strateegiafoorumi —

• Elektroonilised tööd

konverentsi, kuhu oodatakse ligi 700 osalejat (nii ettevõtjad kui poliitikud).

• Treimistöid • Freesimistöid

Konverentsi erilise osana korraldatakse 18.-19. juunini kontaktkohtumised ettevõtjaile „Baltic

• Lihvimine (kuni 1200 mm)

Business Arena”, kus konverentsil osalejad saavad võimaluse ka omavahel kohtuda ja koos-

• Tuupimistööd

töövõimalusi arutada ning osalema oodatakse ka teisi järgmiste tegevusalade esindajaid:

• Keevitusseadmete remont

• Clean-Tech (jäätmekäitlus, taaskasutus, vesi ja kanalisatsioon, keskkütte-

Oleme sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008

ja jahutusseadmed, energiasäästlikkus jmt ning vastav konsultatsioon ja teenused); • Taastuvenergia (bio-, päikese-, tuule- ja hüdroenergia, biokütused, konsultatsioon ja teenused);

(nr EST 38311A) standardile. Garanteerime kõrge kvaliteediga remonditööd. Individuaalne lähenemine igale kliendile ja paindlik hinnakujundus.

• Säästlik ehitus (ehitusmaterjalid ja -tehnoloogiad, passiivmajad jpm); • Life Sciences (meditsiini- ja biotehnoloogia, tervishoid, farmaatsia jne); • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (roheline IT, uued meediad, mobiilsed teenused, kodulahendused jpm).

Lisainfo: Remko Grupp OÜ Telliskivi 60, 10412 Tallinn, Eesti Müügiosakond: 5553 8033

Osalema on oodatud nii ostjad, kes otsivad uusi innovatiivseid tooteid/teenuseid; toodete/teenuste uute lahenduste pakkujad; uurimisinstituudid, kes soovivad partneritega mõtteid ja ideid vahetada kui ka finantsinstituudid ja organisatsioonid. Detailsem informatsioon ürituse kohta ja registreerumine osalemiseks: www.b2match.eu/balticbusiness2012. Ürituse osalemistasu 200 eurot sisaldab järgmist: • osaleva ettevõtte andmete kandmine online-kataloogi ja levitamine teistele osalejatele; • kontaktkohtumiste korraldamine kahel päeval; • individuaalse kohtumiste ajakava koostamine; • osalemine spetsiaalsetes töötubades, seminaridel; • lõunasöögid 18. ja 19. juunil; • kohv ja suupisted kohtumiste toimumise ajal, • osalemine 18. juuni õhtusel networking-üritusel.

Tehniline osakond: 5551 0300 E-post: remko.grupp@gmail.com www.remko.ee

SMART CITY OÜ Smart City Eesti esindus pakub KaubandusTööstuskoja liikmetele 15% hinnasoodustust kõikidelt oma teenustelt ja lisaks veel 2 tundi tasuta nõustamist Venemaa turule sisenemise võimalustest. Pakkumine kehtib 2012. aasta lõpuni. Smart City OÜ asub Technopolis Ülemistel, Lõõtsa 2A majas ning on heaks partneriks Venemaa turule sisenemisel. Ettevõtte peakontor asub

Kümne Eesti ettevõtte osalemistasu tasutakse korraldajate poolt, lisaks antakse ka reisitoetust umbes 200 euro ulatuses.

Peterburis ning tänaseks päevaks on laienetud ka Eesti, Läti, Leedu ja Soome turgudele. Klientideks on nii suur- kui ka väikekliendid, alustades ava-

Toetuse saamiseks peab osaleja täitma kõik alljärgnevad tingimused: • ettevõte peab olema Eestis registreeritud; • osaleja on väikese- või keskmise suurusega ettevõte; • ettevõte tegutseb ühes ja/või mitmes ülalnimetatud sektoris; • osaleja on alustav ettevõte või soovib tutvustada oma uut teenust/toodet/tehnoloogiat või soovib leida uusi innovatiivseid lahendusi/tooteid.

likust sektorist ja lõpetades rahvusvaheliste kontsernidega. Ettevõte pakub täislahendusi turunduse, kommunikatsiooni, disaini ja strateegilise nõustamise alal. Lisainfo: Smart City OÜ | Eesti • Lõõtsa 2a, Tallinn www.smartcityagency.co/et Tel: 646 4607 • Mob: 522 9077

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR

Lisainfo: KAIDI TALSEN

Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee


21 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- PAKKUMISED -

RIIGIHANKETEATED:

KOOSTÖÖPAKKUMISED:

Tekstiil, rõivad

Puit, Ehitus,

Rootsis hangitakse kutserõivaid,

ehitusmaterjalid

mööbli ja kangatootjaid ning on

seerunud ettevõte otsib edasi-

eritöörõivaid ja manuseid. Täht-

Norras hangitakse puitu. Täht-

huvitatud vastastikusest toot-

müüjaid.

aeg 04.05.2012. Kood 5210

misest.

Kood: 2012-04-06-004

Lätis

Kood: 2012-04-04-028

aeg 30.05.2012. Kood 5194 •

Norras hangitakse tekstiilist val-

• •

hangitakse

ehitustöid.

Poola pehmemööbli tootja otsib

Tähtaeg 29.05.2012. Kood 5211

mistooteid. Tähtaeg 01.06.2012. •

Kood 5195

Rootsis hangitakse saeveski-

• •

Poola õlletootmisele spetsiali-

Venemaa tööstusseadmete ja

Poola farmaatsia, kosmeetika ja

riistvara tarnija pakub vahen-

Taanis hangitakse kindaid. Täht-

tooteid. Tähtaeg on 28.05.2012.

toidulisandite tootja otsib edasi-

dusteenust

aeg 29.05.2012. Kood 5196

Kood 5212

müüjaid, samuti pakub frantsiisi-

kaablitootmisega tegelevatele

Norras hangitakse torusid. Täht-

võimalust farmaatsiaturule sise-

ettevõtetele.

aeg 31.05.2012. Kood 5213

nejatele.

Kood: 2011-07-07-021

Rootsis hangitakse tarbepuitu.

Kood: 2012-04-05-005

Suurbritannias hangitakse rõi-

vaid. Tähtaeg 17.05.2012. •

Kood 5197

terastrosside

ja

Tähtaeg 22.05.2012. Kood 5214 Mööbel, sisustus ja tarvikud • •

simüüjaid, samuti on huvitatud

aeg 30.05.2012. Kood 5198

Norra hangitakse märke (sh liik-

ühisettevõtlusest pooltoodete

Lätis hangitakse mitmesugust

lusmärke) ja silte. Tähtaeg 30.05.

tootjatega.

mööblit. Tähtaeg 28.05.2012.

2012. Kood 5215

Kood: 2012-04-05-013

jakute tarvikuid. Tähtaeg 29.05.

kontorimööbel), sisustust, kodu-

2012. Kood 5216

sib vineeri ja laminaadi tootjaid.

Norras hangitakse klaasi. Täht-

Kood: 2012-04-12-021

23.05.2012. Kood 5200

Rootsi mööblisektori ettevõte ot-

Rootsis hangitakse suulise tõlke

Rootsi villa pesemisega tegelev

Leedus hangitakse põrandakat-

teenuseid. Tähtaeg 30.05.2012.

ettevõte otsib villapesemise masi-

teid. Tähtaeg 24.05.2012.

Kood 5218

nat, keskmise jõudlusega (1-2

Soomes hangitakse tõlketeenu-

tonni villa päevas), eelistatud

seid. Tähtaeg 24.05.2012.

CE-sertifitseeritud masin.

Kood 5219

Kood: 2012-04-12-009

Kood 5201 Norras

hangitakse

lasteaia-

mööblit. Tähtaeg on 23.05.2012. Kood 5201 •

aeg 30.05.2012. Kood 5217

hastusvahendeid. Tähtaeg on

Soomes hangitakse mänguväl-

Soomes hangitakse mööblit (sh masinaid (v.a valgustus) ja pu-

Poola ökotoodete tootja otsib eda-

Muu

Kood 5199 •

Leedus hangitakse mööblit. Täht-

Taanis hangitakse jäätme- ja

Suurbritannias hangitakse kodu-

prügikonteinereid ning -kaste.

masinaid. Tähtaeg 24.05.2012.

Tähtaeg 30.05.2012.

sekaitsesüsteemidega tegelev et-

Kood 5203

Kood 5220

tevõte otsib kauba turustajaid ja

Rootsis hangitakse patareisid.

müügiagente, pakub alltöövõttu.

Metall, masinad

Tähtaeg 28.05.2012.

Kood: 2012-03-20-003

ja seadmed

Kood 5221

Soomes hangitakse mehaanilisi

Rootsis hangitakse parkimis-

Slovakkia energiatõhususe ja pik-

Bulgaaria juhtiv elektroonika-

jõumasinaid. Tähtaeg on 21.05.

automaate. Tähtaeg 21.05.2012.

komponentide

2012. Kood 5204

Kood 5222

tootja otsib koostööpartnereid.

Taanis hangitakse lapsevank-

Kood: 2012-03-21-012

Lätis hangitakse elektrimasinaid,

-aparaate, -seadmeid ja -tarvi-

reid. Tähtaeg 23.05.2012.

kuid; ning valgustust. Tähtaeg

Kood 5223

(LED-plaadid)

Itaalia veini ja ekstra külmpressi-

Koostööpakkumiste

21.05.2012. Kood 5205

tud oliiviõli tootmisega tegelev,

põhjalikumad kirjeldused on

Lätis hangitakse valgustussüs-

samuti turismiteenuseid (maju-

nähtavad Koja kodulehel

teeme. Tähtaeg 29.05.2012.

tus, giid, degusteerimine) pakkuv

www.koda.ee/

Kood 5206

ettevõte otsib edasimüüjaid, rei-

koostoopakkumised

Rootsis hangitakse mootorsõi-

sikorraldus- ja transpordifirmasid.

dukeid. Tähtaeg on 28.05.2012.

Kood: 2012-03-21-011

Kood 5207 •

Leedus hangitakse tõste- ja

teisaldus mehhanisme. Tähtaeg 07.06.2012. Kood 5208 •

Suurbritannias hangitakse kaablitorusid. Tähtaeg 24.05.2012. Kood 5209

Ungari sõidukitele ja seadmetele terasest komponente tootev et-

Lisainfo: TRIIN UDRIS Tel: 604 0090 E-post: triin.udris@koda.ee

tevõte otsib edasimüüjaid, on huvitatud vastastikusest tootmisest ja pakub end alltöövõtjaks. Kood: 2012-03-22-050

Lisainfo: KADRI RIST Tel: 604 0091 E-post: kadri.rist@koda.ee


22 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 9 • 2. MAI 2012

- JUUBILARID -

KAUBANDUSKODA ÕNNITLEB MAIKUU JUUBILARE! 20

PARMET AS

EVLI SECURITIES AS

PROFILE VEHICLES

liige alates 1995

liige alates 2001

BALTIC OÜ

RADEMAR OÜ

HEWLETT-PACKARD OY

liige alates 2002

EESTI FILIAAL

STENDER ESTONIA OÜ

liige alates 2006

liige alates 2008

INLOOK COLOR OÜ

TRUCKPARTS

liige alates 2000

EESTI OÜ

ARWEST OÜ liige alates 2001 COCA-COLA HBC EESTI AS liige alates 1995

RAUDVELI OÜ liige alates 2008

ELMET RAKVERE AS liige alates 2000

RENEWO AS

KIVILUKS AS

liige alates 1997 ERALD NORDIC OÜ liige alates 2004 EVENTUS EA OÜ

SAKALA TÖÖSTUS-

5

AUTOMAATIKA OÜ

KÜLLI SIIMU FIE

liige alates 1996

liige alates 2009

SAVI AS

LEVIRA AS

liige alates1990

liige alates 2008

TET-KO OÜ

OPTILAND EESTI OÜ

PIDAMINE OÜ

liige alates 2001

liige alates 1998

liige alates 2011

TÜV EESTI OÜ

RENEK KEMIA OÜ

ARCO EHITUS OÜ

liige alates 1996

liige alates 1998

liige alates 2011

V.G.A KAUBANDUS AS

TARRATUOTE EESTI OÜ

INPUIT OÜ

liige alates 2004

liige alates 1999

liige alates 2011

TELCONTAR OÜ

KLARBERG OÜ

liige alates 2002

liige alates 2009

TREWOOD OÜ

PIIPER OÜ

liige alates 2001

liige alates 2007

liige alates1997 FILTER AS

liige alates 2004

liige alates 2006

liige alates 1998 FASHION GARDEN AS

liige alates 2003

A2B GRUPP OÜ liige alates 2010 AAKRI RAAMATU-

liige alates 2000 FURNICO OÜ liige alates 2004 KBE AS liige alates 2005 KEILAR AS liige alates 1997

15

K-PRINT OÜ

ALLEDEM OÜ

liige alates 1997

liige alates 2010

LEKU METALL OÜ

ARCO TRANSPORT AS

liige alates 1996

liige alates 2005

10

LÕHKETÖÖD OÜ

ARTARO OÜ

ABCOM TEENINDUSE OÜ

liige alates 2004

liige alates 2005

liige alates 2010

NÕO LIHATÖÖSTUS AS

ESTCOTTIMPEX OÜ

KADARBIKU KÖÖGIVILI OÜ

liige alates 2005

liige alates 1998

liige alates 2008

PUUMAJATEHASE OÜ liige alates 2008

KAUBANDUSKODA Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • koostööpakkumised

Poliitikakujundamise ja õigusosakond

Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus

Turundus- ja liikmesuhete osakond

Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • Tel: 604 0086 • liikmesuhted Tel: 604 0088 • avalikud suhted Teataja toimetus • toimetaja Kaidi Talsen • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee

Raamatupidamine

Tel: 604 0067

Kaubanduskoja Tartu esindus

Pikk 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196

Kaubanduskoja Pärnu esindus

Rüütli 39, 80011 Pärnu • Tel: 443 0989

Kaubanduskoja Kuressaare esindus

Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757

Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Teataja nr 9  

Kaubanduskoja Teataja