Page 1

NR 7 • 4. APRILL 2012 • IGA LIIGE LOEB!

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA TÄNA TEATAJAS: • Kaubanduskoja liikmed: Smart City OÜ • Koduukselepingu teatise muudatustest • 13 uut koostööpakkumist

ÕTJAD ET TEV OT S I O R A J E SOOM , I T S ONIL E E O I S T A ELEG ÜHISD

A N I I H 7

lk 1 emalt loe läh

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA • ILMUB AASTAST 1925


3 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- JUHTKIRI -

KOOSTÖÖS PEITUB JÕUD Hiljuti toimunud Eesti-Soome välis- ja kaubandusministrite visiit Indoneesiasse

PETER GORNISCHEFF Teenuste direktor

ning BENCH projekti raames korraldatud visiit Hiina Jiangsu provintsi koos Rootsi ja Soome partneritega näitavad, et koos on võimalik palju rohkem ära teha kui eraldi ning lisandväärtus ei teki mitte üksnes Eestile, vaid ka meie märksa kogenenumatele partneritele Skandinaaviast.

P

alju on räägitud sellest, et

ja kontaktidega, tegeleb viisaküsi-

da usaldusväärseid kontakte. Hal-

Eesti ettevõtjad peavad oma

mustega, vastutab haldusküsi-

vim, mis selliste visiitide käigus võib

positsioonide tugevdamiseks vä-

muste eest ning korraldab ise

juhtuda on see, et midagi ei juhtu.

listurgudel koostööd tegema. Nii

ka raamatupidamise. Lisaks on

on see ka meie regioonide osas riik-

Shanghais Ettevõtluse Arendami-

Rootsi ja Soome on jätkuvalt meie

likul tasandil. Hiina ja teised Aasia

se Sihtasutuse esindaja ning tema

peamisteks ekspordi- ja impordi-

riigid, kes on maailmamajanduses

assistent, kes tegelevad peamiselt

partneriteks. Aga nad võiksid olla

üha enam võimu saavutamas, ei

investeeringute hankimisega. Sel-

meie peamisteks partneriteks ka

näe Soomet, Rootsit, Eestit, Lätit,

les osas on Hiina isegi positiivses

teistel sihtturgudel. Tundub, et ta-

Leedut jne eraldiseisvaina. Pigem

mõttes erandlik. Aga vaadakem

sapisi oleme hakanud sellest aru

vaadatakse regiooni kui tervikut.

teisest küljest — Rootsit esindab

saama seadmaks sammud reaalsuse

Sama kehtib väga suure tõenäo-

Shanghais 47 ekspordikonsultanti,

poole.

susega ka Ameerika Ühendriikide,

kes töötavad Rootsi Ekspordinõu-

Kanada, Brasiilia või Austraalia

kogu heaks. Lisaks kümned saat-

Veelgi enam — ühe uue algatusena

vaatenurgast. Heal juhul teatakse

konnatöötajad, kes tegelevad viisa-

on Euroopa Komisjoni asepresident

Volvo Rootsi päritolust, et Nokia

küsimuste ja muude asjadega. Meie

Antonio Tajani pakkunud Euroopa

sünniriik on Soome, kuid üldplaa-

esindajate nappust ei saa otseselt

ettevõtjatele välja võimaluse saata

nis on ka meie naabrid maailma-

ette heita, sest see on tingitud ra-

teda visiidil Ameerika Ühendriiki-

kaardil suhteliselt väljapaistmatud.

haliste vahendite piiratusest, kuid

desse, Mehhikosse ja Kolumbiasse.

rakendada koostöö abil enda ka-

Kuid pikk tee on veel ees, sest koos-

Koos on võimalik ressursse optimee-

suks tööle ka need 47 Rootsi eks-

töö on pigem projektipõhine.

rida. Eestil on väiksusest ja ressur-

pordikonsultanti on asi, mida

sipiiratusest tulenevalt suhteliselt

saaksime paremini ära kasutada. Ja

Lõpetuseks julgen väita, et Põhjala

väike välisesindajate võrgustik

mitte ainult — hiljutine visiit tões-

riigid vajavad ka ühist turundus-

võimekus ning

maailmas. Neid inimesi, kes Eestit

tas, et ka Eesti suudab Hiinas ko-

kontseptsiooni. Koostöö ekspordi-

siseturg. Koos

välisturgudel majandusküsimustes

hapeal korraldada väga hea äri-

turgudele minnes vajab läbimõel-

välisvisiitidel

esindavad on veelgi vähem — heal

programmi ning kontaktkohtu-

dumat strateegiat. Olgugi, et meil

juhul maksimaalselt kaks inimest

mised — lihtsalt ühiselt on võima-

kõigil on omad spetsiifilised sihid,

ühes esinduses ning tihtipeale

lik koormus paremini ära jagada.

on meil ka väga palju ühiseid ees-

Ühiste tegevuste kaudu areneb ka ettevõtjate

suheldes saavad ettevõtjad vahetada

jagatakse ühest esindusest mitut

kogemusi, jagada

sihtriiki. Võrrelgem — meid esindab

Ühiste tegevuste kaudu areneb ka

sesse turundusse. See ei takista

usaldusväärseid

Shanghais peakonsul, kes aitab

ettevõtjate võimekus ning siseturg.

eraldiseisvate eesmärkide täitmist

hättasattunud

Vabariigi

Koos välisvisiitidel suheldes saavad

vaid suure tõenäosusega aitab ka

kodanikke, toetab ettevõtjaid info

ettevõtjad vahetada kogemusi, jaga-

selles osas kaasa. 

kontakte.

Eesti

märke, mida saaks koondada üht-


4 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

SISUKORD JUHTKIRI Koostöös peitub jõud

NR 7 • 4. APRILL 2012

- TEEJUHT -

KALENDER

11. aprill

3

Seminar „Puhkustest ja muudatustest keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamisel 2012. aastal” Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35, Pärnu) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

SEADUSANDLUS Koduukselepingu sõlmimise teatise muutmine

5

Jäätmeseaduses kavandatakse mitmeid muudatusi

6

12. aprill

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete üldkoosolek Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3, Tallinn) Viktoria Indrisova Tel: 604 0063 • E-post: viktoria@koda.ee

EUROOPA UUDISED Raamatupidamisdirektiivide läbivaatamine

13. aprill

9

Seminar „IX Teeviit Ukrainasse” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

INNOVATSIOONIVEERG Toiduainetööstuses loetakse tibusid kevadel

19. aprill

11

Finantskoolitus firma võtmeisikutele • I Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

KAUBANDUSKOJA LIIKMED

24. aprill

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Kaubanduskoja liiget tunnustati Baltikumi Aasta Advokaadibüroo auhinnaga

Seminar „Praktiline finantsanalüüs” Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

12

Smart City OÜ — Vene turule pääseb

25. aprill

Seminar „Kuidas kasutada tarneklausleid

kiiremini asjatundjate abiga

12

Incoterms 2010?”

Liikmeintervjuu — Professional Wear Group OÜ

13

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

TEADUSELT ETTEVÕTLUSELE Ettevõtja kiitis EKA tudengite tehnilisi lahendusi

Kristel Vaher • Tel: 744 2196 • E-post: kristel.vaher@koda.ee 25.—26. aprill

Kontaktkohtumiste üritus tööstusmessil Hannover Messe

15

Hannoveris, Saksamaal Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

JUHTIMISVEERG Suurus loeb, aga mitte igavesti!

26. aprill

16

Virumaa ettevõtjate kohtumine Läänemere äärsete riikide saatkondade töötajatega Narva Kutseõppekeskuses (Kreenholmi 45, Narva) Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

TAGASIVAADE Eesti, Soome ja Rootsi ühisdelegatsioon külastas Hiinat

17

Kaubanduskojas räägiti Rootsi riigihangetest

18

TEATED

19

26. aprill

Tarbijakaitseteemaline infopäev "Suunanäitaja 2012" Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

5. mai

Kaubanduskoja Kevadball Restoranis Gloria (Müürivahe 2, Tallinn)

RIIGIHANKETEATED

24

KOOSTÖÖPAKKUMISED

24

PAKKUMISED LIIKMELT LIIKMELE

25

Annika Eesmaa • Tel: 604 0060 • E-post: annika@koda.ee

TÄPSEM INFO KÕIGI ÜRITUSTE KOHTA AADRESSIL WWW.KODA.EE

JUUBILARID

26


5 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- SEADUSANDLUS -

KODUUKSELEPINGU SÕLMIMISE TEATISE MUUTMINE

MART KÄGU Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist

Koduukseleping on vallasasja üleandmise või teenuse osutamise leping, mille puhul ettevõtja teeb tarbijale pakkumuse või ettepaneku asuda läbirääkimistesse lepingu sõlmimiseks tarbija eluruumis, töökohas, ühissõidukis, tänaval või väljaspool ettevõtja äriruume.

OLULINE:

K

oduukselepinguga on tege-

sõlmimise pakkumuse osas adek-

Eeltoodu tuleneb võlaõigussea-

mist seega näiteks olukorras,

vaatset ja lõpuni läbimõeldud ot-

duse muudatusest, millega kehtes-

kus kaupleja pöördub omal initsia-

sust. Seetõttu näeb seadus ette

tati säte (VÕS § 194 lg 6.1), mis

• Koduukselepinguga

tiivil tarbija poole (näiteks tulles

tarbijale ka lihtsustatud korras le-

keelab lepingust taganemise kor-

on tegemist näiteks

teie töökohta kohapeale või pöör-

pingust taganemise võimaluse. Tar-

ral tarbijalt nõuda asja kohasest

olukorras, kus

dudes teie poole trammis või bus-

bija võib koduukselepingust taga-

kasutamisest tingitud väärtuse

kaupleja pöördub

sis) ettepanekuga osta mingi kaup

neda 14 päeva jooksul alates lepin-

vähenemise hüvitamist.

omal initsiatiivil

või teenus. Kõige tuntumad näited

gu sõlmimisest. Sealjuures pole tar-

tarbija poole ette-

selles valdkonnas on ilmselt erine-

bijal kohustust põhjendada tagane-

Seega erinevus praeguse ja tule-

panekuga osta mingi

vate veefiltrisüsteemide ja tolmu-

mist ning taganemisavalduse võib

vase teatise vormi vahel seisneb

kaup või teenus.

imejate pakkumine. Siiski ei maksa

teha mistahes vormis (e-kirjaga,

selles, et eelnõu jõustumisel võib

nende toodete pinnalt üldistust

telefoni teel vms). Mõistagi peaks

tarbija koduukse lepingust tagane-

koduukselepingu

teha ja tuleb teadvustada, et si-

eelistama sellist viisi, mis võimaldab

da ka siis, kui ta on asja eesmärgi-

sõlmimisel arvestama

suliselt igasuguse vallasasja või

hiljem vajaduse korral tagantjärele

päraselt kasutanud. Kehtiva tea-

täiendavate nõuetega

teenuse pakkumine eelkirjeldatud

tõendada, et tõepoolest selline

tise vormil on öeldud sõnaselgelt,

vastava lepingu

viisil kuulub koduukselepingu re-

taganemisavaldus on tehtud.

et ostja ei tohi hakata asja kasuta-

sõlmimisel ja

gulatsiooni alla.

• Kaupleja peab

ma. Siinjuures peab tarbija kahtleOluline on rõhutada, et koduukse-

mata arvestama siiski sellega, et

Koduukselepingu kohta kehtib mõ-

lepingu sõlmimisel on kauplejale

kui on tuvastatud asja kasutamine

nevõrra erinev regulatsioon võr-

ette nähtud kohustus esitada tar-

heade kommete vastaselt või pa-

reldes näiteks tavalise müügilepin-

bijale koduukselepingu sõlmimise

hatahtlikult, siis ei saa tugineda

guga, kus isik ostab poest mingi

teatis, kus on kirjas tarbijale oluline

taganemisõigusele.

toote. Kaupleja peab koduukse-

info (sh selgitatud taganemise

lepingu

lõpetamisel. • Koduukselepingu sõlmimisel on kauplejale ette nähtud kohustus esitada tarbijale koduukselepingu sõlmimise teatis, kus on kirjas tarbijale oluline info.

arvestama

õigust). Vastav kohustus tuleneb

Tegemist on vormilise muudatuse

täiendavate nõuetega vastava le-

tarbijakaitseseaduse § 13 lg-st 1.

kõrval ka ilmselgelt sisulise muu-

pingu sõlmimisel ja lõpetamisel.

Muuhulgas on sama sätte alusel

datusega, mistõttu peaksid seda

Selle põhjuseks on eelkõige seadu-

kehtestatud ka teatise kohustuslik

oma tegevuses arvestama kõik

sandja soov kaitsta eelduslikult

vorm. Tuleb rõhutada, et eelmisel

ettevõtjad, kes mingilgi määral te-

lepingu nõrgemat poolt — tarbijat —

nädalal avaldas Majandus- ja Kom-

gelevad koduukselepingute sõlmi-

tavaolukorrast erinevas situatsioo-

munikatsiooniministeerium vas-

misega.

nis sõlmitud lepingu puhul. Täpse-

tava vormi muutva eelnõu. Eelnõu

malt mõeldakse seda, et tarbija ei

kohaselt soovitakse vormi muuta

Kahjuks pole eelnõus näidatud eel-

pruugi langetada temale oota-

selliselt, et vormist jäetakse välja

datavat eelnõu jõustumise aega,

matult (tänaval või sõna otseses

fraas „Ostja ei tohi hakata ostetud

kuid võib eeldada, et see juhtub

mõttes koduuksel) tehtud lepingu

eset kasutama”.

lähinädalatel. 

sõlmimisel


6 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- SEADUSANDLUS -

JÄÄTMESEADUSES

NR 7 • 4. APRILL 2012

MARKO UDRAS Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist

KAVANDATAKSE MITMEID MUUDATUSI Keskkonnaministeerium on koostanud eelnõu, millega täiendatakse jäätmeseadust eelkõige teatud ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes reguleerivate nõuetega. Muudatuste eesmärgiks on viia jäätmeseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

E

elnõu väljatöötamise tingis

tehnilise dokumentatsiooni ja ELi

Probleemtoote

vajadus viia jäätmeseadus

vastavusdeklaratsiooni, säilitama

kasutajate teavitamine

vastavusse eelmisel aastal vastu

neid dokumente vähemalt 10 aas-

• Eelnõuga sätestatakse

võetud Euroopa Liidu direktiiviga

tat, teostama tootmise sisekont-

Lisaks turuosaliste kohustuste

valmistaja, importija

teatavate ohtlike ainete kasutami-

rolli, pidama nõuetele mittevasta-

kindlaks määramisele täpsusta-

ja turustaja kohus-

se piiramise kohta elektri- ja elekt-

vate seadmete ja seadmete taga-

takse eelnõus nõudeid, mis on seo-

tused elektri- ja

roonikaseadmetes (2011/65/EL).

sivõtmise registrit ja teavitama

tud kasutaja teavitamisega prob-

elektroonikaseadmete

Uue direktiivi ja ka eelnõu pea-

sellest turustajaid, võtma viivita-

leemtoodetest (nt arvutid, külmi-

turule laskmisel või

miseks eesmärgiks on kaotada

mata kasutusele vajalikud paran-

kud) tulenevate jäätmete käitle-

kättesaadavaks

need puudused, mis olid praktikas

dusmeetmed, et viia seade vasta-

misel. Jäätmeseaduses säilitatakse

tegemisel.

esile kerkinud seoses elektri- ja

vusse kehtestatud nõuetele, kõr-

elektroonikaseadmetes sisalduva-

valdama selle turult või võtma

te ohtlike ainetega ning muuta

tagasi, kui seade ei vasta kehtes-

nõuded kõigile osapooltele selge-

tatud nõuetele. Lisaks on valmis-

valmistaja kohustatud

maks.

taja kohustatud tegema veel mit-

tagama, et elektri- või

meid toiminguid ja tegevusi.

elektroonikaseade

OLULINE:

• Täpsustatakse probleemtoote kasutajate teavitamise ja teabekampaania korraldamisega seotud nõudeid.

Turuosaliste kohustused

Eelnõu kohaselt on

vastab turule laskmisel Importijal on sarnased kohutused

kehtestatud nõuetele.

• Turule lubatakse lasta

Kehtiva jäätmeseadusega ei ole

elektri- ja elektroonikaseadmete

pliisisaldusega akusid

reguleeritud, millised on elektri- ja

valmistajaga. Samuti kattuvad mõ-

ja patareisid.

elektroonikaseadmete valmistaja,

ned turustaja ülesanded valmis-

kohustus, et tootja peab kasutajale

volitatud esindaja, importija ja tu-

taja omadega. Näiteks on eelnõu

tegema kättesaadavaks teabe,

rustaja kohustused seadmete tu-

alusel kõik turuosalised kohusta-

kuhu on võimalik probleemtoode-

rule laskmisel või kättesaadavaks

tud esitama pädeva ametiasutuse

test tekkinud jäätmed tagastada.

tegemisel. Selguse huvides soovi-

põhjendatud nõudmisel elektri- või

Eelnõuga täiendatakse seda põ-

takse eelnõuga nimetatud puudus

elektroonikaseadme kehtestatud

himõtet selliselt, et patarei, aku või

kõrvaldada.

nõuetele vastavuse tõendamiseks

kodumajapidamismasinate tootja

vajaliku teabe ja dokumentatsioo-

peab koostöös turustajaga andma

Eelnõu kohaselt on valmistaja ko-

ni. Turustaja kohustused seisne-

teada ka seda, et samas müügiko-

Eelnõu ja seletuskirjaga

hustatud tagama, et elektri- või

vadki eelkõige jälgimises, et tooted

has on võimalik üle anda jäätmeid.

saab põhjalikumalt

elektroonikaseade vastab turule

vastaks nõuetele, ning tegema

Eelnõuga säilitatakse ka põhimõte,

tutvuda Kaubanduskoja

laskmisel kehtestatud nõuetele.

koostööd järelevalveasutuse ja val-

et tootjal on kohustus korraldada

kodulehel www.koda.ee.

Samuti peab valmistaja koostama

mistaja või importijaga.

vähemalt kord aastas teabekam-


7 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

paaniaid, et informeerida probleemtoote kasutajaid toodetest

NR 7 • 4. APRILL 2012

- EUROOPA UUDISED -

EUROOPA UUDISED

tekkinud jäätmete kogumise ja käitlemise võimalustest. Eelnõuga vabastatakse aga teatud tootjad (nt põllumajandusplasti tootja) sellisest kohustusest. Muudatus seisneb ka selles, et eelnõu kohustab tootjaid esitama iga aasta lõpus teabekampaania

korraldamise

kohta aruande, mis sisaldab muu hulgas tehtud kulutuste ülevaadet.

Pliisisaldusega akud ja patareid

MEDIA MUNDUS: EUROOPA KOMISJON TOETAB RAHVUSVAHELISI FILMIPROJEKTE 5 MILJONI EUROGA

EUROOPA ETTEVÕTLUSAUHINNAD 2012 — KONKURSS ON ALANUD

väljapaistvaid algatusi, mis edendavad ettevõtlust ja ettevõtlikku vaimu. Konkursiga soovitakse esile tõsta ja jagada näiteid parimast ettevõtluspoliitikast ja -tavast ning teavitada kodanikke ettevõtjate rollist ühiskonnas. Samuti tahetakse julgustada ja

Algas Euroopa Komisjoni 2012.

inspireerida võimalikke tulevasi

Euroopa Liidu audiovisuaalsek-

aasta konkurss Euroopa ette-

ettevõtjaid.

tori rahvusvahelise koostöö- ja

võtlusauhindadele. Auhinnaga

vahetusprogrammi MEDIA Mun-

pärjatakse avalike asutuste ning

Lisateave kandideerimise kohta:

Alates liitumisest Euroopa Liiduga

dus kaudu rahastatakse 35 filmi-

avaliku ja erasektori partnerluste

http://ec.europa.eu/enterprise/

ei ole Eestis lubatud turule lasta

alast projekti kokku 5 miljoni

edukat tegevust ettevõtluse ja

policies/sme/best-practices/

pliid sisaldavaid akusid ja patarei-

euroga. Projektid aitavad kaasa

ettevõtlusvaimu

european-enterprise-awards/

sid. Teistes liikmesriikides ei ole

Euroopa filmide levitamisele kol-

2012. aasta konkursi üks teema-

sellist täielikku keeldu kehtestatud

mandate riikide turgudel ning

sid on ettevõtlustoetus väikes-

ning samuti ei ole EL õigusega plii-

vastupidi. Eesti projektidest saab

tele ja keskmise suurusega ette-

sisaldusega akude ja patareide tu-

toetust MTÜ BE projekt B’EST.

võtetele (VKE), kes tahavad oma

rule laskmine keelatud. Sellest

„Meile kõigile meeldib vaadata

tegevust laiendada ja uutele tur-

lähtuvalt soovitakse eelnõuga

häid filme kinos ja televiisoris.

gudele jõuda. Praegustes majan-

lubada ka Eestis pliid sisaldavate

MEDIA Mundus — Euroopa Liidu

dustingimustes tunnustatakse

akude ja patareide turule laskmist.

eduka MEDIA programmi üle-

VKE-de panust majanduskasvu

See tähendab, et muudatuse jõus-

maailmne versioon — toetab rah-

ning nende muljetavaldavat po-

Kuni 4. maini saab esitada kandi-

tumisel võib Eestis turule lasta plii-

vusvahelist ühistootmist ja filmi-

tentsiaali töökohtade loomisel.

daate Euroopa Komisjoni digitaal-

sisaldusega akusid, mida kasuta-

de levitamist kogu maailmas ning

85% kõikidest uutest töökohta-

valdkonna auhindadele, mis sel

takse näiteks bussides, traktorites

suurendab audiovisuaalvaldkon-

dest ELis luuakse VKE-des. Riigi-

aastal antakse kohalikul tasandil

ja veokites. Samas jääb endiselt

na konkurentsivõimet. Eesmärk

asutused toetavad VKE-sid arvu-

tegutsevatele organisatsioonide-

keelatuks lasta turule sõiduauto-

on pakkuda publikule rohkem

kate algatustega. Ekspertidest

le või üksikisikutele, kes kirjelda-

des ja väikestes veoautodes kasu-

valikut ja võimalust näha mujal

koosnev žürii valib välja kõige

vad oma kogemusi seoses inter-

tatavaid pliiakusid, sest nende

maailmas toodetud filme,“ ütles

suurema mõjuga meetme ning

neti kasutamisega või toetavad

suhtes kehtib erand nn keelatud

kultuurivolinik Androulla Vassiliou.

auhinnad antakse kätte novem-

e-osalust edendavaid projekte.

ainete määruse alusel. 

Programmi MEDIA Mundus kolme

bris Küprosel toimuval 2012.

Peaaegu veerand üle 16aastas-

aasta (2011–2013) eelarve on 15

aasta VKE-de assambleel.

test eurooplastest ei ole kunagi

miljonit eurot ja sellest rahas-

Auhindu antakse viies kategoo-

kasutanud Internetti. Kui olete

tatakse projekte, mis toetavad

rias, milleks on ettevõtlusvaimu

toetanud inimeste ligipääsu info-

Euroopa filmitegijate ja nende

edendamine, investeerimine os-

tehnoloogiale mõne projekti, tee-

ettevõtluskeskkonna

nuse või toote kaudu, kutsutakse

arendamisel.

index_en.htm

E-OSALUSE AUHIND OOTAB KANDIDAATE

mujal maailmas töötavate kollee-

kustesse,

Eelnõuga kavandatavad muu-

gide liikuvust ja koostööd.

parandamine, ettevõtete rahvus-

teid oma lugusid kirja panema ja

datused plaanitakse jõustada

Komisjoni kavandatud ja 2014.

vahelistumise toetamine ning

jagama saadud kogemusi teistega.

mitmes etapis. Kasutaja teavi-

aastal käivituva Loova Euroopa

vastutustundlik ja kaasav ette-

Võistlus on mõeldud üksikisi-

tamisega seotud muudatused

programmi kaudu on plaanis eral-

võtlus.

kutele, firmadele, ettevõtjatele,

jõustuvad üldises korras ehk

dada programmidele MEDIA ja

Konkurss toimub kahes etapis.

MTÜdele ja valitsusasutustele,

kümnendal päeval pärast Riigi

MEDIA Mundus rohkem kui 900

Esmalt tuleb kandidaatidel võis-

kes inspireerivad inimesi oma te-

Teatajas avaldamist. Ettevõt-

miljonit eurot. Lõpliku otsuse eel-

telda riigisiseselt. Iga riik valib 16.

gevuses ära kasutama infotehno-

jatele olulisemad sätted (nt

arve kohta teevad Euroopa Parla-

juuliks 2012 kaks kandidaati üle-

loogia võimalusi.

turuosaliste kohutused, plii-

ment ja liikmesriigid.

euroopalisele konkursile.

Selleaastased auhinnad on mõel-

Euroopa Komisjoni iga-aastase

dud kohalikul tasandil tegutse-

sisaldusega akude lubamine turule) kavandatakse jõustada

Lisateave: http://ec.europa.eu/

Euroopa ettevõtlusauhinna ees-

vatele inimestele ja organisatsioo-

2. jaanuaril 2013.

culture/media/index_en.htm

märk on leida ja tunnustada

nidele. Preemiad antakse välja


8 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

kahes kategoorias, millest mõlemas tuleb koos avaldusega esitada ka kirjalikku ja audiovisuaalset materjali oma tegevuse kohta. Kandideerida saab kuni 4. maini 2012. Kaksteist finalisti kummastki kategooriast kutsutakse esitlema oma projekte digitaalarengukava assamblee konverentsil, mis toimub 21.–22. juunil 2012 Brüsselis, kus kuulutatakse välja ka lõplikud võitjad.

IT-AGENTUUR ALUSTAB PEAGI „Infosüsteemide tähtsust sisejulgeoleku tagamisel ei sea tänapäeval kahtluse alla enam keegi. Arvestades illegaalse rände ja piiriülese kuritegevusega seotud riske ning kontrolli puudumist Schengeni ruumi sisepiiridel, on infosüsteemid tõhusaks täienduseks

EUROOPA KOMISJON LOOB EUROOPA ETTEVÕTETELE RAHVUSVAHELISTEL RIIGIHANKETURGUDEL VÕRDSED VÕIMALUSED

politseikoostööle ja siseriiklikule

Lisainfo aadressil: www.e-inclusionawards.eu E-osaluse auhinna meeskond Tel: +44 (0) 207 234 3547 hannah.lison@e-inclusionawards.eu

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku,

nisteeriumi nõunik Piret Lilleväli.

millega luuakse ELi ettevõtetele paremad võimalused nii ELi kui ka

Lisainfo aadressil:

välismaistel riigihanketurgudel.

http://blogs.ec.europa.eu/estonia/

Algatuse peamine eesmärk on

it-agentuur-alustab-peagi

aidata avada riigihanketurge kogu ettevõtetel oleks neile võrdne

E-OSKUSTE NÄDAL 2012: IGAÜHE JAOKS ON KUSKIL TÖÖ

ülikooli hiljemalt 31. juuliks 2012. Avalduste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2012 kell 13.00 Eesti aja järgi. Töö ELi institutsioonides on hästi tasustatud ja vaheldusrikas ning töötajatel on suurepärased võimalused koolituseks ja enesearenduseks. Töökeskkond on rahvusvaheline, võimaldades kaasa rääkida Euroopa tasandi otsuste tegemisel. Kandideerimismenetlus on kaheosaline. Pärast avalduse esitamist

rändekontrollile,” kirjutab sisemi-

maailmas ning tagada, et Euroopa

EUROOPA LIIDU SUUREMAHULISTE IT-SÜSTEEMIDE AMETI PIDULIK AVAMINE TALLINNAS

NR 7 • 4. APRILL 2012

- EUROOPA UUDISED -

juurdepääs. Samuti peaks ettepanek tagama, et kõigil ettevõtetel nii ELis kui ka väljaspool seda oleksid võrdsed võimalused konkureerimiseks ELi tulusal riigihanketurul.

tuleb sooritada arvutipõhine test, mida saab teha eksamikeskustes üle kogu Euroopa ja maailma. Esimeses voorus parima tulemuse saanud kandidaadid kutsutakse katsetele Brüsselis asuvasse eksamikeskusesse. Valituks osutunud kandidaadid selguvad 9 kuu jooksul. Lisaks kõrgharidusele on kandideerimiseks vajalik ELi liikmesriigi kodakondsus ning emakeele ja inglise, prantsuse või saksa keele oskus. Testid toimuvad osaliselt

Pea kõik tänapäeva noored on tut-

Lisainfo: http://ec.europa.eu/inter

tavad elektronmängude ja sotsi-

nal_market/publicprocurement/

Uue ameti peamine ülesanne on

aalvõrgustike maailmaga. Neid

modernising_rules/international_

tagada, et viisainfosüsteem (VIS)

kõiki võib pidada digitehnoloogia

access/index_en.htm

ja

toimiksid

sünnipärasteks valdajateks, kuid

ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas.

samas puudub neil digitaalne pä-

Amet hakkab täies mahus tööle

devus: nad ei ole piisavalt kursis

2012. aasta detsembris.

sellega, kuidas kasutada digilahen-

„Ootused on suured ja ülesandeid

dusi ettevõtlusmaailmas.

palju,” nentis volinik Cecilia Malm-

Seepärast käivitas Euroopa Komis-

ström. „Uuest ametist peab kiiresti

jon täna 2012. aasta e-oskuste nä-

saama tippkeskus, mis selgitab

dala. Nädala eesmärk on pakkuda

välja kõige paljutõotavamad teh-

noortele teavet selle kohta, kuidas

Alates 15. märtsist saab jälle kan-

noloogilised suundumused, leiab

omandada e-oskusi ja leida tööd

dideerida tööle ELi institutsiooni-

võimalused nende kasutuselevõt-

digitaalmajanduses. Aastaks 2015

desse. Avalduse esitamiseks on

miseks ja teeb tihedat koostööd

eeldab 90% töökohtadest e-os-

vajalik kõrgharidus.

suuremate sidusrühmadega.”

kuste olemasolu. 2007. aasta algu-

Töötajaid otsitakse viies valdkon-

Alates 2013. aastast hakkab amet

ses töötas Euroopas infotehno-

nas: ELi avalik haldus, õigus, audit,

haldama

põlvkonna

loogia valdkonnas 4,7 miljonit

teabevahetus ja välissuhted. Kan-

Schengeni infosüsteemi (SIS II).

inimest, kuid eeldatavasti peaks

dideerimisel tuleb valida neist üks.

Lisaks sellele vastutab amet süs-

nende arv 2015. aastaks kasvama

Avalduse saab esitada kahel eri

teemide turvalisuse eest, täidab

5,26 miljonini. E-oskuste nädala

tasemel: palgaaste AD 5 on mõel-

teatavaid ülesandeid sideinfra-

raames toimub kogu Euroopas

dud hiljuti ülikooli lõpetanutele.

struktuuri valdkonnas ning tege-

mitmesuguseid ettevõtmisi.

Palgaaste AD 7 eeldab vähemalt

Lisainfot leiab

Eurodac-süsteem

ka

teise

leb järelevalve ja aruandluse, sta-

emakeeles ning osaliselt esimeses võõrkeeles. Konkurss on tavaliselt väga tihe — eelmisel aastal laekus 323-le töökohale 41 000 avaldust.

KANDIDEERI TÖÖLE ELI JA SIND OOTAB PÕNEV JA TASUV KARJÄÄR!

Lisainfo: www.eu-careers-online.eu

(Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis)

6-7aastast töökogemust. Viimaste

Kaubanduskoja kodulehelt

tistika koostamise ja riiklike ameti-

Sündmuste ajakava ja lisainfo:

kursuste üliõpilased saavad kan-

www.koda.ee rubriigist

asutuste töötajate koolitamisega.

eskills-week.ec.europa.eu

dideerida juhul, kui nad lõpetavad

„Euroopa Uudised”.


9 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- EUROOPA UUDISED -

RAAMATUPIDAMISDIREKTIIVIDE

REET TEDER Kaubanduskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

LÄBIVAATAMINE Euroopa Komisjon on välja käinud ettepaneku tunnistada kehtetuks neljas nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (78/660/EMÜ) ja seitsmes nõukogu direktiiv, milles käsitletakse konsolideeritud aastaaruandeid (83/349/EMÜ).

E

uroopa Komisjon (EK) soovib

Konkreetsemalt tähendab see, et

ettevõtjatele enam kohustuslikud.

need asendada vaid ühe di-

väikeste ettevõtjate jaoks nähakse

Komisjon arvab, et arvestades

rektiiviga teatavat liiki ettevõtjate

ette eraldi skeem, millega piiratakse

kõnealuste ettevõtjate suurust (so

Direktiivi üldised

aruandeaasta finantsaruannete,

finantsaruannete lisades teatud

väiksust), ei põhjusta see mingit

eesmärgid on:

konsolideeritud finantsaruannete

teabe avalikustamise kohustust.

ohtu finantsaruannete koostami-

OLULINE:

sel või huvitatud isikutele teabe

ja nendega seotud aruannete • vähendada ja lihtsus-

edastamisel nõutavale läbipaist-

kohta. See on osa EK ulatuslikust

tada eelkõige väikeste

Väikeste ettevõtjate

algatuste kogumist väikese ja

ettevõtjate jaoks fi-

keskmise suurusega ettevõtetele

jaoks nähakse ette

nantsaruannete

(VKE) kehtestatud menetluste liht-

eraldi skeem, millega

koostamisega kaas-

sustamiseks, mille eesmärgiks on

piiratakse finantsaru-

mist, kui on sätestatud uues direk-

nevat halduskoor-

vähendada ettevõtjate haldus-

annete lisades teatud

tiivis.

must,

koormust. Loodetakse, et arve-

teabe avalikustamise

• suurendada fi-

pidamiseeskirjade lihtsustamine

kohustust.

vusele. Rõhutamist väärib, et liikmesriigid ei või nõuda väikestelt ettevõtjatelt rohkema teabe esita-

Äriühingu suuruse piirmäärad

nantsaruannete sel-

VKEde jaoks aitab parandada et-

gust ja võrreldavust,

tevõtluskeskkonda ja ergutab alus-

mis on eriti oluline

tama ettevõtlusega, sellega peaks

Kohustuslikud viited koosnevad

suurettevõtjad (arvutatakse bilan-

piiriülese majandus-

kaasnema ka positiivne mõju töö-

uue direktiivi kohaselt üksnes

simahu, netokäibe ja töötajate ko-

tegevusega ettevõt-

kohtade loomisele.

järgmisest: arvestusmetoodika; bi-

guarvu põhjal), tagades kategoo-

jate jaoks,

ühtlustatakse kolme kategooriana: väikesed, keskmise suurusega ja

lansis kajastamata garantiid ja

riate standardse käsitlemise kogu

Direktiivi üldised eesmärgid on:

siduvad kohustused, võimalikud

ELis. Halduskoormuse vähendami-

vähendada ja lihtsustada eelkõige

sündmused ja kokkulepped; bilan-

sega, mis on kõnealuse ettepaneku

• suurendada mäetöös-

väikeste ettevõtjate jaoks finants-

sis kajastamata bilansipäevajärg-

eesmärk, luuakse seega ühesuu-

tuse ja ürgmetsade

aruannete koostamisega kaasnevat

sed sündmused; pikaajalised ja

rustele ettevõtjatele kogu ELis

raiega tegelevate

halduskoormust, suurendada fi-

tagatud võlad ning seotud osa-

võrdsed tingimused (vähemalt

ettevõtjate poolt valit-

nantsaruannete selgust ja võrrel-

poolte vahelised tehingud. Kuigi

raamatupidamisarvestuse osas).

semissektorile tehtud

davust, mis on eriti oluline piiriülese

mõnes liikmesriigis kohustuslik, on

maksete läbipaistvust.

majandustegevusega ettevõtjate

enamikus liikmesriikides bilansis

Väikekontsernid

jaoks, kaitsta finantsteabe kasuta-

kajastamata bilansipäevajärgsed

konsolideeritud finantsaruannete

jaid ning suurendada mäetööstuse

sündmused ning seotud osapoolte

koostamisest (kui emaettevõtja ja

ja ürgmetsade raiega tegelevate et-

vahelised tehingud avalikustamise

tütarettevõtjad ei ületa konsoli-

tevõtjate poolt valitsemissektorile

kohustusest vabastatud. Kohus-

deeritud alusel kaht lisas sätes-

tehtud maksete läbipaistvust.

tuslikud auditid ei ole väikestele

tatud kriteeriumi).

• kaitsta finantsteabe kasutajaid ning

vabastatakse


10 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- EUROOPA UUDISED -

Lisas tuuakse aga direktiivis sä-

• Keskmise suurusega kontser-

testatud ettevõtjate ja kontser-

nid on ema- ja tütarettevõtjad,

nide kategooriad. Need on:

kes ei ole väikekontsernid ja kes

E

esti Parim Toiduaine

terajahuga rukkileib Leibö. Parima

2012 valitakse sel aastal

kastme tiitli sai Vertigo Gourmet

koostöös peakokkadega

valmistatav Caesari kaste, kondiitritoodete kategoorias oli võit-

konsolideeritud alusel ei ületa • Väikesed ettevõtjad on ette-

emaettevõtja bilansipäeval kol-

Eesti Toiduainetööstuse Liidu

jaks Marmiton suvine piparkook

võtjad, kes oma bilansipäeval

me järgmise kriteeriumi seast

poolt korraldatud konkursi too-

apelsinitükkidega. Parima magus-

ei ületa kolme järgmise kritee-

kahe piirmäärasid:

tekategooriate parimad selgitati

toidu tiitli sai Vertigo Gourmet

riumi seast kahe piirmäärasid:

• bilansimaht:

välja toiduala professionaalidest

šokolaadikreemide sari. Parimaks

moodustatud hindamiskomisjo-

piimatooteks valiti AS Tere Natu-

nide poolt märtsi lõpul. Esmakord-

ral vähendatud laktoosisisaldu-

selt tootekonkursi 18 aastases

sega maitsestamata jogurt. Liha-

ajaloos valib Eesti Peakokkade

toodete kategoorias tunnistati

• bilansimaht: 5 000 000 eurot; • netokäive: 10 000 000 eurot; • keskmine töötajate arv

20 000 000 eurot; • netokäive: 40 000 000 eurot; • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul: 250.

aruandeaasta jooksul: 50.

Ühendusse kuuluvatest tippkokkadest žürii paralleelselt ka „Kok-

Sirje Potisepp:

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-

kade lemmiku”. Peakokkade vali-

• Keskmise suurusega ette-

komitee (EMSK) toetab uue raa-

ku üheks lisakriteeriumiks oli

võtjad on ettevõtjad, kes ei ole

matupidamisdirektiivi vastuvõt-

toote sobivus professionaalseks

„Eesti Parim Toidu-

väikesed ettevõtjad ja kes oma

mist, kuid osundab, et mõned

toiduvalmistamiseks.

aine” konkursi raames

bilansipäeval ei ületa kolme

sätted näivad olevat vastuolus

järgmise kriteeriumi seast ka-

rahvusvaheliste finantsaruand-

Üldhindamiskomisjoni kuulusid

he piirmäärasid:

lusstandardite tavadega. Samuti

nii Tallinna Tehnikaülikooli Toidu-

• bilansimaht:

taotleb EMSK, et direktiivi lisataks

ainete Instituudi õppejõude kui

võistluse eesmärgiks

ka mikroettevõtjate määratlus.

Põllumajandusministeeriumi,

on tunnustada

EMSK peab eriti oluliseks väikeste

Veterinaar- ja Toiduameti, Tarbi-

väikeettevõtete

ettevõtjate vabastamisest kohus-

jakaitseameti ning kaubanduse

tuslikust auditist, sõltumata sel-

esindajaid, toitlustamisega tege-

pingutusi toote-

aruandeaasta jooksul:

lest, kas tegemist on piiratud vas-

levate õppeasutuste pedagooge,

250.

tutusega äriühinguga või mitte.

lisaks toiduajakirjanikke.

20 000 000 eurot; • netokäive: 40 000 000 eurot; • keskmine töötajate arv

„Viiendat korda

läbiviidava väikeettevõtetele suunatud

arendusel ning innustada teisigi väiksemaid ette-

EMSK hinnangul on sel meetmel • Suurettevõtjad on ettevõtjad,

märkimisväärne finantsmõju bör-

kes oma bilansipäeval ületa-

sil noteerimata väikestele ette-

vad kolme järgmise kriteeriu-

võtjatele, keda on kohustatud seda

mi seast kahe piirmäärasid:

menetlust järgima pigem nende

Sel aastal olid 30 Eesti toidutoot-

• bilansimaht:

õigusliku vormi kui suuruse tõttu.

jat võistlusele välja pannud 97

võitjaks Rakvere Lihakombinaadi

Ei ole mingit mõtet kohustada väi-

uudistoodet, mis konkureerisid

rukkileivakattega ahjukael. Val-

kest ettevõtjat, kes on börsil notee-

kaheteistkümnes kategoorias. Es-

mistoitude kategoorias Külma-

rimata, järgima kulukat menetlust

makordselt olid hindamisel uue

linna küüslaugusupp AS-lt Põltsa-

vaid seetõttu, et valitud juriidilise

alamkategooriana ka magustoi-

maa Felix.

aruandeaasta jooksul:

isiku staatus teda selleks õigus-

dud. „Parima magustoidu valimi-

250.

likult kohustab. Finantsaruannete

ne muudab võistlemise selgepii-

Tippkokkade žürii, kes tegutses

õiguslik kinnitamine sh auditeeri-

rilisemaks ja annab tarbijatele sel-

paralleelselt toiduekspertide žü-

• Väikekontsernid on ema- ja

mine peaks toimuma nende aru-

gema pildi, sest on ju olemas

riiga, eelistas paljudes kategoo-

tütarettevõtjad, kes konsoli-

annete vastuvõtjate huvides, aga

soolased ja magusad piima- ja

riates kõrgeimalt samu tooteid.

deeritud alusel ei ületa ema-

mitte lihtsalt õigusmenetlusena,

kondiitritooted. Jäätiste, pudingite

Vaid pagaritoodete, kondiitritoo-

ettevõtja bilansipäeval kolme

mida tuleb pimesi järgida, kuna et-

ja kohupiimade paigutamine ühte

dete ja magustoitude kategoorias

järgmise kriteeriumi seast ka-

tevõtja on valinud teatud õigus-

või teise kategooriasse muutub

hinnati kõige kõrgemalt teisi too-

he piirmäärasid:

liku vormi. 

arusaadavamaks,“ selgitas Toidu-

teid, vastvalt AS Halliku Hagari

liidu juhataja Sirje Potisepp.

rukkipatja, AS Halliku täistera-

20 000 000 eurot; • netokäive: 40 000 000 eurot; • keskmine töötajate arv

• bilansimaht:

Pea 100

võtteid uuenduslikke

uudistoodet

tooteid turule tooma.”

kooki ning AS Premia Tallinna

5 000 000 eurot; • netokäive: 10 000 000 eurot;

Parimaks kalatooteks tunnistas

Külmhoone Mesikäpa jäätist.

žürii sel aastal DGM Shipping AS poolt toodetava Briis vürtsikilu

Kõikidele tootekategooriate võit-

aruandeaasta jooksul:

filee. Pagaritoodete kategoorias

jatele omistatakse „Eesti Parim

50.

tunnistati parimaks Leiburi täis-

Toiduaine 2012“ hõbemärk ning

• keskmine töötajate arv


11 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- I N N O VAT S I O O N I V E E R G -

TOIDUAINETÖÖSTUSES LOETAKSE TIBUSID KEVADEL

PIRET POTISEPP Innovatsioonikeskus InnoEurope

Juba 18ndat korda toimub sel aastal Eesti Parim Toiduaine 2012 uudistoodete konkurss, kus valitakse välja parimad uuenduslikud tooted. Konkursi eesmärk on tutvustada tarbijatele ning kaubandusele uusi toiduaineid ja nende tootjaid ning innustada toiduainetööstust tootearendusele. Seeläbi jõuavad turule kaubad, mis on kvaliteetsed ja konkurentsivõimelised nii meil kui mujal ning mis aitavad kaasa tasakaalustatud toitumisharjumuste kujunemisele.

nende seast selgitatakse aprilli al-

Väikeettevõtted

kursi raames läbiviidava väike-

nii Lõuna- kui Lääne-Eestist ja Viru-

guses välja kuldmärk „Eesti Parim

konkureerisid omavahel

ettevõtetele suunatud võistluse

maalt. Kokku esitati konkursile 21

eesmärgiks on tunnustada väikeet-

erinevat toodet,” lisas ta. Ka regio-

Toiduaine 2012”, lisaks „Eesti Parim Toit Tervisele 2012”, „Eesti Parim

Eraldi toimus märtsi alguses re-

tevõtete pingutusi tootearendusel

naalse tootekonkursi parimad te-

Mittealkohoolne Jook 2012” ja

gionaalne tootekonkurss „Eesti

ning innustada teisigi väiksemaid

hakse teatavaks aprilli lõpus. 

„Eesti Parim Alkohoolne Jook 2012”.

Parim Toiduaine Piirkonna Väike-

ettevõtteid uuenduslikke tooteid

Üldvõitjad tehakse teatavaks Toidu-

ettevõttelt 2012” Lääne-Eestis,

turule tooma,” selgitas eraldi kon-

ainetööstuse Aastakonverentsil

Lõuna-Eestis ja Virumaal. „Viiendat

kursi vajadust Sirje Potisepp. „Rõõm

aprilli lõpus.

korda „Eesti Parim Toiduaine” kon-

on tõdeda, et sel aastal oli osalejaid

Lisainfo:

FOTO: VIRGO LOIDE

www.toiduliit.ee/parim

Konkureerivad tooted enne hindamiskomisjoni ette jõudmist.


12 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- K A U B A N D U S KO J A L I I K M E D -

KAUBANDUSKOJA LIIGET TUNNUSTATI

BALTIKUMI AASTA ADVOKAADIBÜROO AUHINNAGA

S

mart City, Eesti juurtega

ärikontakte, sest nagu tegus äri-

agentuur, mis on juba mit-

naine ütleb, on suurlinnas paljud

meid aastaid edukalt Peterburi

nišid vabad, alates IT-teenustest

turul tegutsenud, asutas oma

ja lõpetades käsitöötoodetega.

Eesti filiaali käesoleva aasta märtsi alguses. Ettevõte teenindab nii suur- kui ka väikekliente, riigiasu-

Venemaa turul

tusi, avalikku sektorit ning rah-

on hetkel puudus

vusvahelisi kontserne, pakkudes

keskmise hinna ja hea

täislahendusi turunduse, kom-

kvaliteediga toodetest

munikatsiooni, disaini ja stratee-

ning teenustest.

1997. aastast Kaubanduskoja liige olnud advokaadibüroo

gilise nõustamise valdkondades.

SORAINEN võitis juba kolmandat korda Baltikumi

Olles tegutsenud pikki aastaid Venemaa turul, on ettevõttel

„Väga tähtis fakt Venemaa turu

piisavalt kogemusi, võimalusi ja

kohta on see, et hetkel ei ole seal

informatsiooni, mille abil aidata

piisavalt keskmise hinnaga ning

juhtiva finantsõigusturge hindava väljaande

Eesti ettevõtetel edukalt Vene

hea kvaliteediga tooteid ja teenu-

International Financial Law Review (IFLR)

turule siseneda.

seid. Puudub suures osas kesk-

Aasta Advokaadibüroo auhinna. Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel omistati SORAINENile maailma

klassi nišš. Eesti tootjate jaoks see

Euroopa auhinnatseremoonial 22. märtsil. Suur ja mitmetahuline Venemaa

on ideaalne koht oma toodete

turg on paljudele Eesti ettevõt-

eksportimiseks, sest eesti toodete

jatele atraktiivne, kuid sinna sise-

ja teenuste hinnad on märgata-

nemine nõuab vaevarikast tööd

valt konkurentsivõimelisemad kui

ärikeskkonna tundmaõppimisel ja

näiteks Skandinaavias või Inglis-

kindlate

maal,” selgitas Kostina.

kontaktide

loomisel.

Kahjuks on suhteliselt vähese tähelepanu tõttu Vene suunal

Kuna Venemaa turg on siinsest

sealsed ärivõimalused selged vaid

paljuski väga erinev, siis on sinna

üksikutele Eesti firmadele, kuigi

Kostina sõnul kõige parem sise-

turupotentsiaal on väga suur —

neda kohaliku nõustaja abil. Mit-

ainuüksi Tallinnast neljasaja kilo-

med Eesti ettevõtted on püüdnud

meetri kaugusel asuvas Peterbu-

ise otsida Venemaalt endale kor-

ris elab ligi viis miljonit tarbijat.

ralikku partnerit või esindajat, kuid alati pole see õnnestunud.

Advokaadibüroo SORAINEN on Kaubanduskoja liige aastast 1997.

V

„Vene turg pakub Eesti ettevõte-

Põhjus on üsna tavaline — tausta-

tele sisuliselt piiramatuid võima-

uuringuid ei tehta piisavalt ja nii

lusi, kuid suur hulk inimesi arvab

sõlmitakse kontaktid kas nõrgal

et naabermaa turule sisenemine

tasemel või sootuks petturitega.

on tohutult keeruline ettevõtarasemalt on IFLR nimeta-

Heidelberg Druckmaschineni Eesti,

mine. Mööngem, et mingil määral

„Viimane on meie jaoks tähtis ar-

nud SORAINENi Baltikumi

Läti, Leedu ja Soome tütarette-

see kindlasti nii on, kuid õppides

gument ning põhjus, miks Smart

Aasta Advokaadibürooks aastatel

võtete piiriülese ühinemise nõus-

tundma turu eripärasid, spetsii-

City on otsustanud avada esin-

2009. ja 2010.

tamisel õigus- ja maksuküsi-

fikat, tarbijaid ning viies läbi just

duse ka Tallinnas. Tahame siinse

mustes, era- ja avaliku sektori

venemaal hästi töötavaid turun-

esinduse kaudu pakkuda kohali-

SORAINENi peeti autasu vääri-

partnerluse (PPP) dokumentat-

duskampaaniaid, ei käi sealsesse

kele firmadele ning organisatsioo-

liseks Balti regioonis 2011. aasta

siooni koostamisel ligi 1,5 miljardi

ärisse sisenemine ühelegi tegu-

nidele kvaliteetset strateegilise

jooksul tehtud kõige keerulise-

euro suuruse eelarvega Riia põh-

sale firmale üle jõu,“ ütles rahvus-

nõustamise teenust Venemaa tu-

mate ja uuenduslikemate rahvus-

jakoridori projektile ja Eleringi 225

vahelise loovagentuuri Smart

rule sisenemiseks. Julgustav on,

vaheliste tehingute nõustamise

miljoni euro suuruse eurovõla-

City asutaja Ksenija Kostina.

et paljud suured Eesti ettevõtted

eest.

kirjaemissiooni nõustamisel.

on juba varem pöördunud meie Eestist pärit ja ladusat eesti keelt

Venemaa kontorisse päringuga

Eriliselt tõsteti esile SORAINENi

Kaubanduskoda õnnitleb advo-

rääkiva Ksenija asutatud Smart

aidata neil teha õigeid samme

panust Visaginase tuumajaama

kaadibürood SORAINEN ning soo-

City, mille peakontor asub Peter-

Venemaa turul,“ rääkis SmartCity

strateegilise investori Hitachi ning

vib edu edaspidiseks! 

buris, on vahendanud paljusid

Tallinna esinduse juht Ilja Burtsev.


13 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- K A U B A N D U S KO J A L I I K M E D -

SMART CITY OÜ —

VENE TURULE PÄÄSEB KIIREMINI ASJATUNDJATE ABIGA

KAIDI TALSEN Toimetaja

Seekordse liikmeintervjuu fookuses on üks meie uuematest liikmetest — Smart City OÜ.

Peamised küsimused, mis Eesti fir-

Hästi eelpool nimetatud teemasid,

on aeg ja raha just Vene turule

suure turu potentsiaalist osa saada

masid Venemaa suunal huvitavad

kohalikke olusid ja Vene turgu tun-

sisenemisel väga kriitilise tähtsu-

ning kasu lõigata.

on turuanalüüs ja turundusalane

dev Ksenija Kostina on võtnud sü-

sega. Kui hakkate ise partnereid ot-

nõustamine, branding, turundus-

dameasjaks siinsetele ettevõtetele

sima, kontaktvõrku looma ja turu-

Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga

kommunikatsiooni planeerimine,

silla rajamise Vene turule. Ta on

uuringutega tegelema, kaotate kon-

liitumise mõte ja otsus oli ettevõt-

juhtimine ja audit, kommunikat-

jaganud oma kogemusi konverent-

kurentidele, sest tänane Venemaa

tel Tallinna esinduse juhi Ilja Burt-

siooni- ja meediavahenduse pla-

sidel ja seminaridel, esinedes hiljuti

turg näitab ülikõrget konkurentsi

sevi sõnul tehtud juba enne firma

neerimine ning koordineerimine,

ka BestMarketingi turunduskon-

ja keerulisi tingimusi väga mitmes

registreerimist Eestis. „Kauban-

reklaamikampaaniate väljatööta-

verentsil Tallinnas.

turusegmendis,“ rääkis Burtsev.

duskoda on õige ja kindel partner,

Venemaal edu saavutamiseks ei

aga ka toetaja meie ettevõtte tege-

mine, planeerimine ja läbiviimine, samuti ka reklaamtrükised, pak-

„Siinsetel firmadel pole reeglina

ole peamiseks takistuseks mitte

vuse ja eesmärkide saavutamiseks

endidisain, graafiline- ja tootedis-

tagavaraks suuri ressursse uute

piiritollid ja seadusandlus vaid

nii Eestis kui ka välisturgudel,“

ain ning veebiturundus.

turgude vallutamiseks, seepärast

kõva konkurents, sest kõik tahavad

ütles Burtsev. 

Ainuüksi Tallinnast neljasaja kilomeetri kaugusel asuvas Peterburis elab ligi viis miljonit tarbijat.


14 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- K A U B A N D U S KO J A L I I K M E D -

PROFESSIONAL WEAR GROUP OÜ Tänase lühiintervjuu tegime 2010. aasta detsembrist Koja liige olnud ettevõttega Professional Wear Group OÜ.

Küsis:

NR 7 • 4. APRILL 2012

HEAD KAUBANDUSKOJA

LIIKMESETTEVÕTETE JUHID, FINANTSDIREKTORID, PEARAAMATUPIDAJAD JA JUHIABID! Kevad on Kaubanduskoja iga-aastase liikmemaksu

KAIDI TALSEN

maksmise aeg ja me oleme siiralt tänulikud oma

Toimetaja

lojaalsetele liikmetele, kes tänaseks on oma

Vastas:

ANU KARU

liikmekohustused täitnud — teid on enam kui 2300

Professional Wear Group OÜ juhatuse liige

ehk ca 76% 3166 liikmest. Täname teid!

M

illega teie firma

rinnas keeruliste tellimuste täit-

tegeleb?

jana ja tootearendajana.

K

aubanduskoja liikmetel on mitmete õiguste kõrval kaks peamist põhikirjajärgset kohustust Kaubanduskoja ehk teiste liikmete ees:

• liikmemaksu õigeaegne tasumine;

Professional Wear Group OÜ on 2010. aasta septembrikuus loo-

Millised on plaanid 2012. aas-

dud ettevõte.

taks/pikemas perspektiivis?

• oma ettevõtte kohta tõeste andmete esitamine.

Meie põhitegevuseks on rõivaste

Meie ettevõtte olulisim ülesanne

disainimine,

konstrueerimine,

on pideva õppimise ja uuenduste

arendus ja tootmine. Teenindame

sisseviimisega saavutada nõu-

Just kehtivate andmete edastamine parandab mõlemasuunalist kiiret

moedisainereid koduvabariigist ja

tuima koostööpartneri positsioon

infovahetust. Väga oluline on Koja poolt õige info edastamine koostöö-

Skandinaaviast, pakkudes neile

tootearendajana ja näidismudelite

partnereid otsivatele ettevõtjatele. Seda saame teha aga ainult tõeste

täisteenust alates lõigete konst-

konstrueerijana suurtele tootmis-

andmete olemasolul (aadress, telefoninumber, kodulehe- ja e-posti-

rueerimisest

ettevõtetele.

aadress). Samuti ootame operatiivset infot likvideerimiste, ühinemiste

ning

lõpetades

Miks on need kohustused olulised?

ja muude muudatuste kohta teie ettevõtetes.

kollektsioonide tootmisega. Meil on oma kaubamärk „Professional-

Miks otsustasite Kojaga liituda?

Wear“, mille tootesarjas on mood-

Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga

sad — nägusad ameti- ja ärirõivad.

liitusime eesmärgiga saada osa

Pakume ka rätsepateenust.

erinevatest koolitustest, seminaridest, arendamaks suhtlusvõr-

Kuidas ettevõttel läheb,

gustikku koduvabariigist ning

millised on Teie suurimad

leidmaks koostööpartnereid Eu-

saavutused?

roopast. Samuti on võimalus Koja

Nii nagu paljudel teistelgi alusta-

liikmena kaasa rääkida Eesti et-

nud ettevõtetel, on ka meil raske.

tevõtluskliima parendamisel.

Oleme seotud pangaga. Samas oleme konfidentsiaalse ja

Millist kasu olete saanud

kvaliteetse teenuse pakkujana

Eesti Kaubandus-Tööstus-

välja teeninud usalduse vääri-

koja liikmeks olemisest?

kate klientide seas, seega saame

Meie ettevõtte esindajad on käi-

rääkida juba alalisest kliendi-

nud paljudel koolitustel, kohtu-

baasist.

mistel, seminaridel. Samuti on

Oleme võimaluste piirides ostnud

oluline saada esimesena rahvus-

uusi masinaid erinevate õmblus-

vaheliste koostööpakkumiste in-

operatsioonide jaoks, et olla esi-

formatsiooni. 

Kaubanduskoja liikmemaksu tasumise tähtaeg oli käesoleva aasta 15. märts. Anname teada, et liikmemaksu mittetasunud ettevõtetele peatame alates 1. maist 2012 Kaubanduskoja häälekandja Teataja paberkujul saatmise (elektroonilist iganädalast e-Teatajat saadame edasi) ning samuti peatame kuni liikmemaksu laekumiseni Kaubanduskoja teenuste osutamise liikmehinnaga (teenuseid on võimalik tarbida juba tingimustel, mis kehtivad mitteliikmele, üldjuhul 2x kõrgema maksumusega kui liikmele). Küsimuste korral võtke palun meiega kindlasti ühendust!

Lisainfo: JANNE-LY PRIKS, liikmesuhete spetsialist Tel: 604 0086 • E-post: janne-ly@koda.ee


15 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEADUSELT ETTEVÕ T LUSELE -

ETTEVÕTJA KIITIS EKA TUDENGITE TEHNILISI LAHENDUSI

NR 7 • 4. APRILL 2012

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) tootedisaini tudengid töötasid välja elektrikerise, milles on ühendatud kaks olulisemat omadust — see näeb pilkupüüdev ning stiilne välja ja on ka ülimalt ökonoomne ning töökindel.

A

rofer OÜ keriste projekti

koduleheküljel on üleval nimekiri

kasutajaliidese disainilahendus.

juhtinud Siim Nellis sõnas, et

erinevatest koostööpartneritest,

Projekti põhiprobleemidena toodi

just toote praktilisus ning insener-

kellega on võimalik innovatsioo-

lähteinfos välja see, et kerisel oleks

tehnilised lahendused olid need

niosaku projektide raames koos-

võimalikult optimaalne lahendus ja

20. aprillil

murelapsed,

tööd teha.

ka see, et toode oleks läbilöögivõi-

kell 14.00-18.00

meline. Viimast väljatoodut pidas

toimub esimene

mis

teda

EKAga

koostööd alustades painasid. „Mul oli väike kartus, et võib-olla õpivad

EKA EXPO

Nellis kiitis eelkõige koostööd

EKAs liialt kunstihingega tu-

EKAga. „Mul oli võimalus kõigiga

Nellis kiitis eelkõige

dengid, kes ehk ei oska nii palju

otse suhelda ja isegi tunnis viibi-

koostööd EKAga. „Mul

tehnilistele lahendustele mõelda,“

da,“ rääkis ta ja lisas, et taoline

rääkis ta. Kuid see hirm kadus, kui

koostöö kindlasti kiirendas tööprot-

oli võimalus kõigiga

Nellis esimesi tudengite poolt

sessi. Ka tulemus on täpselt see,

visandatud kavandeid nägi. „Ma

mida Nellis soovis ja vaimusilmas

tunnis viibida,” rääkis

olin tõsiselt üllatunud taoliste EKA

ette kujutas. Ta kiitis tootedisaini

ta ja lisas, et taoline

inimeste poolt välja pakutud in-

osakonna juhataja prof Heikki

koostöö kindlasti kiiren-

sener-tehniliste kõrgetasemeliste

Zoova koostöötahet, kes rõhutas,

lahenduste üle,“ ütles mees.

et tähtis on lähtuda eelkõige sel-

otse suhelda ja isegi

das tööprotsessi.

ehk koostöövõimalusi tutvustav päev. Üritus toimub EKA Rüütelkonna hoone aulas (Kiriku plats 1, Tallinn). Esialgne ajakava: 14.00 —Avasõnad 14.30–17.30 — EKA osakondade presen-

lest, mida klient soovib. Nüüdseks on tööjoonised juba val-

EKA EXPO

Nellis väga oluliseks. „Tudengid

tatsioonid

mis ja esimesed prototüübidki ole-

Ka meeldis Nellisele see, et Zoova

pakkusid välja ka väga ilusaid, aga

17.30–18.00 —

mas. Millal täpsemalt elektrikerise

kaasas projekti juurde inimesi, kes

teostamatuid kavandeid. Välja tuli

Kokkuvõte ja vestlused

tootmiseks ja turustamiseks läheb,

olid varem keriste valmistamisega

valida tõsiseltvõetavamad,“ ütles

(suupisted ja vein)

seda Nellis hetkel öelda ei tihanud.

kokku puutunud ning oskasid

ta ja põhjendas, et kerised võivad

õigeid näpunäiteid jagada. „Keriste

ju lihtsalt ilusad olla, aga taolistel

Kogu ürituse kestel on

Alguses otsis Nellis koostööpart-

puhul on väga olulised spetsiifi-

väga turgu ei ole.

võimalik erinevate osa-

nereid ka mujalt, nii Tallinna Teh-

lised insener-tehnilised lahendu-

nikaülikoolist kui ka Tartu Ülikoo-

sed ja Heikki Zoova kaasas just

Lõpptulemusega jäid nii tudengid

helda, luua kontakte ja

list, kuid erinevatel põhjustel

täpselt õiged spetsialistid, kellel on

kui ka Nellis väga rahule. „Kerisel

saada lisainfot, kuidas

nende kahe ülikooliga siiski koos-

selles valdkonnas väga hea toote-

on nüüd insener-tehniliselt väga

arendada koostööd erine-

tööst asja ei saanud.

arenduskogemus,“ sõnas Nellis.

kihvt välimus ja see on ka väga

vate EASi toetuste abil.

kondadega vahetult su-

ökonoomne,“ rääkis Nellis ja lisas, EKAni jõudis mees läbi Ettevõtluse

EKA tudengite ülesandeks oli töö-

et soovib EKA tegijatega edaspidi

Lisainfo ja registreerumine:

Arendamise Sihtasutuse, mille

tada välja elektrikerise korpuse ja

koostööd jätkata.

www.coop.artun.ee


16 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- JUHTIMISVEERG -

SUURUS LOEB, AGA MITTE IGAVESTI KOLME AASTA PÄRAST HAKKAVAD VÄIKEFIRMAD SUURTELE TÖÖANDJANA KANDADELE ASTUMA

J

TAIVO PAJU Director Media

ällegi — ei mingit üllatust ka tä-

Suur osa keskjuhtidest on viimas-

sa pead lihtsalt oma aju täiega

navu! Kõige ihaldusväärseim

tel aastatel palgatöö kõrvalt oma

tööle panema.

tööandja on Eesti Energia, nagu

firma asutanud. Ja mitte seepärast,

selgub CV Keskuse küsitlusest.

et maksude pealt kokku hoida.

Su head tööd märgatakse kohe,

Järgneb terve hulk vanu ja tuntud

Need firmad tasapisi täitsa toimi-

nagu ka läbikukkumisi. Mis on hea,

firmasid: pangad, Estonian Air,

vad — küll tehakse seal veidi nõus-

sest su jamadele saadakse kohe

A Le Coq, ABB, Tallink jne.

tamist, veidi reklaamiäri, veidi raa-

jaole.

matupidamist... Nii saab üha rohTõsi, ega kurta pole midagi. Need

kem inimesi ettevõtlusest maigu

Väike firma õpetab ettevõtjalikku

on erksa mõtteviisiga hästi juhitud

suhu ja ei karda enam oma firmaga

mõtlemist. Kui oled midagi oma

firmad, kus ka personalijuhid kuu-

edasi minna või jätkata karjääri

kätega valmis teinud, saad aru,

luvad Eesti parimate hulka. Aren-

mõnes väikefirmas. Sel põhjusel

mida tähendab omanikutunne.

guvestlused, koolitused ja tulemus-

usungi, et sellised firmad nagu

Võib-olla kõige tähtsam ongi aru-

plaanid toimivad seal nagu kella-

Now Innovations, Edicy, Hanna

saam, et kõva töö, loov mõtlemine

värk.

Korsari moefirma ning miks mitte

ja püsivus on väga olulised asjad.

ka Director Meedia sellesse nimeAga ikkagi — juba aastaid pannakse

kirja varem või hiljem jõuavad.

rima ja parima firma vahele võr-

Sest ka väikestel firmadel on töö-

dusmärk liiga kergekäeliselt. Ehkki

andjana terve rida eeliseid, millest

ka tänavu oli esimeste hulgas rida

hiljuti kirjutas Fast Company blo-

tehnoloogiafirmasid — Elion ja EMT,

gis ka autor ja filmitegija Kerrin

Skype, Webmedia ja Microsoft —,

Sheldon. Olgu siin toodud mõned

Aga ikkagi —

polnud seal mitte ainsatki toimekat

neist:

juba aastaid

startup’i ega väikefirmat. See on

pannakse lemmik-

puhas vastajate mõttelaiskus.

tööandja küsitlustes

Kui sa vähegi julged, saad sa väikeses firmas võtta sellise hulga vas-

Aga see ei jää mitte igavesti nõnda.

tutust, mida suures üliharva an-

suurima ja parima

Kui mitte varem, siis kolme aasta

takse. Tihti koosnebki terve vald-

firma vahele

pärast on pilt märksa kirjum. Sest

kond ainult sinust. Pole mingit teist

võrdusmärk liiga

paljude palgatöötajate peas on juba

osakonda ega ülemust, kes su töö

toimunud üks suur muutus — mis,

ära nulliks. Ei mingeid ametijuhen-

tõsi küll, praegu veel välja ei paista.

deid ega lõputut kooskõlastamist —

kergekäeliselt.

Nii et suure firma hea palk ja stabiilsus versus väikese firma seik-

lemmiktööandja küsitlustes suu-

luslikkus ja hasart. 


17 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TA G A S I VA A D E -

NR 7 • 4. APRILL 2012

EESTI, SOOME JA ROOTSI

ÜHISDELEGATSIOON KÜLASTAS HIINAT Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldatud delegatsioon koos nelja Eesti ettevõtte esindajaga osales 19.-23. märtsini toimuval Eesti, Soome ja Rootsi ühisprojekti BENCH visiidil Hiina.

V

isiidil osalesid lisaks Eestile

juhatuse esimees Sha Hailin kinni-

planeerimisameti juhtidega ning

Soomest ja Rootsist. Euroopa Liidu

Östergötlandi piirkond Root-

tas, et suhted Põhja-Euroopa rii-

paljude teiste ametkondade esin-

poolt rahastatava projekti ees-

sist, Päijät-Häme ja Uusima piir-

kidega on olulised, sest me oleme

dajatega. Lisaks toimusid külas-

märgiks on toetada väikese ja

kond Soomest. Visiidi eesmärgiks

innovatiivsed ja siin liigub palju

tused ettevõtetesse Oilon ja Atlas

keskmise suurusega ettevõtteid

oli kolme riigi ainulaadse koostöö

teadmisi. Lisaks tutvuti Shanghai

Copco.

nende püüdlustes suurendada

abil esitleda piirkonda kui ühtset

kõige innovatiivsema äri ning teh-

tervikut, kohtuda Hiina ettevõtete

noloogiapargiga.

Hiina-suunalist äritegevust. TeiDelegatsiooni kuulus 12 ettevõtet

seks eesmärgiks on soodustada

ja ametkondadega, luua kontakte

Eestist, Soomest ja Rootsist. Eesti

Hiina investeeringuid projektis

võimalike investoritega ning kor-

ettevõtetest külastasid Hiinat Koiv

osalevasse piirkonda. 

raldada kontaktkohtumisi.

Meie visiit on ideaalne

Invest OÜ, Väinamere Teenindus

võimalus näidata

AS, AS Tea Kirjastus ja Sangla

Projekti raames läbiviidud uurin-

Hiinas, millist koostööd

Juveelisalong AS.

gud näitavad, et huvi Hiina-suu-

meie regioonis tehakse

naliseks äritegevuseks on projektis osalevate piirkondade väikese ja

ning rõhutada, milliseid

Visiidi korraldamisel oli palju abi Eesti konsulaadist Shanghais ning

keskmise suurusega ettevõtete

kompetentse ja eeliseid

ka EAS esindusest. Eesti peakonsul

(VKE) seas suur. Delegatsiooni juh-

me koos töötamise

Jaan Reinholdi sõnul oli tegemist

tiva Östergötlandi maakonna ku-

kaudu saavutame

ainulaadse Põhjamaade koostööüritusega, kus eestlastel lasus

berneri Elisabeth Nilssoni sõnul

koordineerimisel peavastutus.

loovad riikide ametkondade head suhted olulise aluse VKEde toeta-

Visiidi käigus külastatud linnades

miseks nende äritegevuses. „Meie

toimusid Eesti, Rootsi ja Soome

BENCH (Beneficial Business Rela-

Ühisvisiit toimus Eesti-

visiit on ideaalne võimalus näidata

ühisseminarid „Nordic Room“, mille

tions between the Central Baltic

Rootsi-Soome ühisprojekti

Hiinas, millist koostööd meie re-

käigus tutvustati piirkonna äri-

Region and China) on Eesti, Soome

BENCH raames, mida

gioonis tehakse ning rõhutada,

potentsiaali ning delegatsiooniga

ja Rootsi koostööprojekt, mida

rahastatakse Euroopa Liidu

milliseid kompetentse ja eeliseid

kaasasolevaid ettevõtjaid. Huvi

juhib Östergötlandi maavalitsus

Kesk-Läänemere Programmist.

me koos töötamise kaudu saavu-

seminaride vastu oli väga suur, mis

Rootsist. Projekti Eesti poolseks

Projekti koduleht:

tame.”

annab alust arvata, et riikidevahe-

juhtpartneriks on Eesti Kaubandus-

www.benchproject.eu.

line koostöö võib tulevikus väga

Tööstuskoda. Lisaks osalevad pro-

edukaks osutuda.

jektis ka Tartu Ülikool ja Tartu

Shanghais külastati linna olulisi-

Teaduspark ning kaks ülikooli, kaks

mat riiklikku ettevõtlusagentuuri Shanghai Municipal Commission of

Kohtuti ka Wuxi linnapeaga, Jiangsu

piirkondlikku arenduskeskust ja

Commerce. Ettevõtlusagentuuri

provintsi asekuberneri ja Jiangsu

üks keskkonnatehnoloogia park

Visiidist lähemalt, ka osalenud ettevõtjate pilgu läbi, saab lugeda juba järgmisest Teatajast.


18 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- TA G A S I VA A D E -

KAUBANDUSKOJAS RÄÄGITI

ROOTSI RIIGIHANGETEST Rahvusvaheliste hangete osas pakuvad kohalikele ettevõtjatele kõige rohkem huvi lähinaabrite hanked. 9. märtsil toimus Kaubanduskojas seminar „Kuidas olla edukas Rootsi riigihangetel?”

P

MARJU NAAR Teenuste osakonna projektijuht

eaesinejaks oli Magnus Jo-

tud suuri infrastruktuuri projekte

sephson Stockholmist, kes on

50-100 miljardi Rootsi krooni väär-

nõustanud ettevõtjaid hangete alal

tuses.

juba 17 aastat. Selle aasta märtsis ilmus temalt ka temaatiline raamat

Rootsi turu teeb Eesti ettevõt-

„Kuidas võita riigihankeid“.

jatele atraktiivseks eelkõige stabiilne majanduskeskkond ja selle

Magnus Josephson rõhutas oma et-

logistiline asukoht. Piirkondlikult

tekandes hankija ja pakkuja vahe-

on konkurents suurim Stockhol-

list dialoogi — pakkuja ülesandeks

mis ja teistes suuremates linna-

jääb hankija harimine, kuna tema

des. Rääkides konkurentsist erinevates sektorites, saab välja

Magnus Josephson

tuua puhastusteenuste ja avalike

rõhutas oma

suhete valdkonnad, seal käib tihe

ettekandes hankija

rebimine.

ja pakkuja vahelist

Ettevõtjatest olid tulnud teistega

dialoogi — pakkuja

oma kogemust jagama Amhold AS

ülesandeks jääb

(projekteerimistööd, konsultatsioon

hankija harimine,

ja järelevalve ehituses) ja Protex

kuna tema tunneb oma

AS (tekstiilitööstus). Amhold on

tooteid ja võimalusi kõige paremini.

löönud Rootsi hangetel läbi madala energiatarbega intelligentsete hoonete projektidega, nt lasteaiad ja koolid. Amholdi esindaja pidas

Peaesineja hankenõustaja Magnus Josephson.

tunneb oma tooteid ja võimalusi

oluliseks Rootsi seadusandlust,

kõige paremini. Praktikas tuleb

tavasid ja keelt valdavate spetsia-

sageli ette, et hankeprotsessi läbivi-

listide leidmist. Kõrgelt hinnatakse

imisel pannakse kogu vastutus

varasemaid referentse teistest

hankespetsialistile. Samas ei pruugi

Põhjamaadest. Protex on võitnud

hankija esindaja omada piisavat

muude Rootsi hangete hulgas

ülevaadet turul pakutavast kvali-

Rootsi kuningalossi vahtkonna

teedist ja nii määratakse peamiseks

vormiriiete hanke. Protexi esindaja

kriteeriumiks madalaim hind.

rõhutas dialoogi hankijaga ning täpsust hankedokumentide koos-

Kasulikud veebilehed: • • • • •

www.opic.com www.avropa.se www.kammarkollegiet.se/upphandling www.sklkommentus.se www.e-avrop.com/Kommentus

Rootsi hanketurg on väga suur,

tmisel ja esitamisel.

ulatudes 500 miljardi Rootsi kroonini aastas. Igal aastal kuuluta-

Seminaril osales 24 ettevõtjat,

takse välja pea 20 000 hanget.

kuulajate sõnul kujunes päev huvi-

Aastatel 2010-2020 on planeeri-

tavaks ja kasulikuks.


19 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- TEATED -

Laiendage oma rahvusvaheliste kontaktide võrku — koguge uusi ideid ja sõlmige uusi rahvusvahelisi kontakte kontaktkohtumiste üritusel

Baltic Business Arena 18.-19. juunil Kopenhaagenis Taani Euroopa Liidu eesistujamaana ja Euroopa Komisjon korraldavad järjekorras juba 14. Balti Aren-

Virumaa ettevõtjate kohtumine Läänemere äärsete riikide saatkondade töötajatega 26. aprillil Narva Kutseõppekeskuses

gufoorumi Üldkoosoleku ja Euroopa Komisjoni 3. Balti mere Strateegiafoorumi — konverentsi, kuhu oodatakse ligi 700 osalejat (nii ettevõtjad kui poliitikud). Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinKonverentsi erilise osana korraldatakse 18.-19. juunini kontaktkohtumised ettevõtjaile „Baltic Busi-

dus, Europe Direct Jõhvi infopunkt ja

ness Arena”, kus konverentsil osalejad saavad võimaluse ka omavahel kohtuda ja koostöövõimalusi

Ida-Viru Maavalitsus ootavad Virumaa

arutada ning osalema oodatakse ka teisi järgmiste tegevusalade esindajaid:

ettevõtjaid kohtuma Läänemere-äärsete

• Clean-Tech (jäätmekäitlus, taaskasutus, vesi ja kanalisatsioon, keskkütte-

riikide saatkondade töötajatega 26. aprillil

ja jahutusseadmed, energiasäästlikkus jmt ning vastav konsultatsioon ja teenused); • Taastuvenergia (bio-, päikese-, tuule- ja hüdroenergia, biokütused, konsultatsioon ja teenused); • Säästlik ehitus (ehitusmaterjalid ja -tehnoloogiad, passiivmajad jpm); • Life Sciences (meditsiini- ja biotehnoloogia, tervishoid, farmaatsia jne); • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (roheline IT, uued meediad, mobiilsed teenused, kodulahendused jpm).

Narva Kutseõppekeskuses (Kreenholmi 45), kell 16.30-19.00. Ürituse eesmärgiks on julgustada ärikontaktide leidmisest huvitatud ettevõtjaid suhtlema sihtriikide saatkondadega, samuti anda saatkondadele infot Virumaa investeerimisvõimalustest ning siinsete firmade poolt pakutavatest toodetest ja

Osalema on oodatud nii ostjad, kes otsivad uusi innovatiivseid tooteid/teenuseid; toodete/teenuste uute lahenduste pakkujad; uurimisinstituudid, kes soovivad partneritega mõtteid ja ideid vahetada kui ka finantsinstituudid ja organisatsioonid. Detailsem informatsioon ürituse kohta ja registreeru-

teenustest. Oma osalemisest on teatanud Saksa, Poola, Taani, Rootsi ja Soome saatkonnad.

mine osalemiseks: www.b2match.eu/balticbusiness2012. Päevakava: Ürituse osalemistasu 200 eurot sisaldab järgmist: • osaleva ettevõtte andmete kandmine online-kataloogi ja levitamine teistele osalejatele;

16.30

Kogunemine

16.45

Saatkondade esindajad

• kontaktkohtumiste korraldamine kahel päeval;

tutvustavad nende poolt

• individuaalse kohtumiste ajakava koostamine;

ettevõtjatele pakutavaid

• osalemine spetsiaalsetes töötubades, seminaridel; • lõunasöögid 18. ja 19. juunil; • kohv ja suupisted kohtumiste toimumise ajal, • osalemine 18. juuni õhtusel networking-üritusel. Kümne Eesti ettevõtte osalemistasu tasutakse korraldajate poolt, lisaks antakse ka reisitoetust

koostöövõimalusi. 18.00

Ettevõtjate ja saatkondade töötajate vaheline suhtlus ja infovahetus.

Kohtumise töökeel on inglise keel.

umbes 200 euro ulatuses. Toetuse saamiseks peab osaleja täitma kõik alljärgnevad tingimused: • ettevõte peab olema Eestis registreeritud;

Üritusel osalemine on ettevõtete esin-

• osaleja on väikese- või keskmise suurusega ettevõte;

dajatele tasuta, osalemiseks on vajalik

• ettevõte tegutseb ühes ja/või mitmes ülalnimetatud sektoris;

registreerumine.

• osaleja on alustav ettevõte või soovib tutvustada oma uut teenust/toodet/tehnoloogiat või soovib leida uusi innovatiivseid lahendusi/tooteid.

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Lisainfo ja registreerumine: MARGUS ILMJÄRV Tel: 337 4950 E-post: margus@koda.ee


20 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

NR 7 • 4. APRILL 2012

Välismessikoolitus

SEEAC 2012 —

10. mail Kaubanduskojas

Kontaktkohtumiste üritus säästliku ehituse, energia, keskkonna ja ligipääsetavusega tegelejatele

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab 10. mail Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) „Ekspordivaldkonna koolitused 2011/2012” raames välismessikoolituse.

23.-24. mail Västerasis, Rootsis Koolituse eesmärgiks on luua eeldused ettevõtete ekspordimahtude ja konkurentsivõime suurendamiseks välisturgudel läbi teadliku tegevuse messidel. Koolituse sihtgrupiks on väikese ja

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub Eesti ettevõtteid osalema 23.-24.

keskmise suurusega ettevõtted, kellel on plaanis osaleda välismes-

mail Rootsi linnas Västerasis toimuval kontaktkohtumiste üritusel.

sidel või kes soovivad täiendada oma teadmisi edukaks osalemi-

Osalema on oodatud ettevõtted, institutsioonid, organisatsioonid jt, kes

seks tulevastel messidel. Koolituse viib läbi Jakob Saks.

tegelevad säästliku ehituse, energia, keskkonna ja ligipääsetavusega (sustainable: energy, environment, accessibility and construction).

Päevakava: 8.30-9.00

Kogunemine ja kohvipaus

9.00-11.00

I • Sissejuhatus (messid, konkurentsieelis, sihtturg) II • Messi ettevalmistus (eesmärgid, messiboksi planeerimine, meeskond)

Koostöös partneritega Austriast, Bulgaariast, Hispaanist, Itaaliast, Kreekast, Maltalt, Poolast ja Rootsist (Europa Institutet ja Rootsi-Ameerika Kaubanduskoda) loodavad korraldajad Västerasi kohale meelitada spetsialistid nimetatud riikidest ja USAst, et võimaldada informatsiooni vahendamist, uute tehnoloogiatega tutvumist ja kontaktide loomist järgmiste valdkondade esindajate vahel: energia, säästlik ehitus, keskkond, ligipääsetavus (accessibility).

11.00-11.15

Kohvipaus

11.15-12.45

III • Messi ettevalmistus

Kontaktkohtumiste üritused on mõeldud väikese ja keskmise suurusega

(eelarve, logistika, ühisstendid,

ettevõtetele, organisatsioonidele, institutsioonidele, ülikoolidele jt aren-

kliendisuhted, messiturundus)

damaks piiriülest ärisuhtlust.

12.45-13.30

Lõunapaus

13.30-15.00

IV • Messiboksis

Miks osaleda?

(messiboksil osalemine,

• Kuulata saab ettekandeid erialastel teemadel.

töökorraldus, klientidega suhtlemine,

• Lühikese, kuid intensiivse perioodi jooksul on võimalus

mida teha, mida mitte)

kohtuda oma ala spetsialistidega üheksast Euroopa riigist ja USAst

15.00-15.15

Kohvipaus

15.15-15.45

V • Järeltöö peale messi

• Kõik osalevad ettevõtted on samadest valdkondadest.

(tulemuste analüüs, edasised sammud)

• Kogemus näitab, et u 30% osalejatest sõlmivad

15.45-16.15

VI • Kokkuvõte

(iga individuaalse kohtumise kestvuseks on arvestatud 25 minutit).

pärast koostöölepingu. • Võimalus külastada säästlikku ehitamisstiili järgivat

Kokku 8 akadeemilist tundi. Osalustasu 19,17 eurot üks päev (sisaldab käibemaksu). Osalustasu sisaldab toitlustamist ja seminari materjale. NB! Korraldajatel on õigus teha vajadusel programmis muudatusi.

ehituspaika või hoolduskodu. • Osalemine on tasuta Registreerumine Osalemiseks/registreerumiseks külastage ürituse internetilehekülge www.seeac.se. Registreerumistähtaeg on 16. aprill. Mida varem registreerute, seda varem teie potentsiaalsed koostööpartnerid teie osalemist tähele panevad ja ka ise üritusele registreeruvad.

Koolitused toimuvad koostöös EASiga ning koolituste korraldamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo ja registreerumine: LIDIA FRIEDENTHAL

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR

Tel: 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee

Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee


21 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

NR 7 • 4. APRILL 2012

Seminar

Seminar

Praktiline finantsanalüüs

Kuidas kasutada tarneklausleid

24. aprillil Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub osalema teisipäeval, 24. aprillil, kell 10.00-16.00 Kaubanduskojas (ToomKooli 17, Tallinn) toimuval seminaril „Praktiline finantsanalüüs”. Seminaril käsitletakse finantsanalüüsi kui ettevõtte finantsjuhtimise olulist osa. Antakse ülevaade ja teadmised finantsanalüüsi metoodikast, kuidas lugeda ning tõlgendada ettevõtte rahalisi näitajaid ja raamatupidamisaruandeid kui finantsanalüüsi algmaterjale. Seminari lektor on vannutatud audiitor, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist Maire Otsus. Seminarile on oodatud raamatupidajad, finantstöötajad ja juhid. Ettevõtte edukaks juhtimiseks on möödapääsmatu finantsolukorra oskuslik hindamine ja rahavoogude planeerimine. Efektiivne ja praktiline finantsanalüüs võimaldab majandusnäitajate ja finantsaruannete alusel hinnata ettevõtte tegevust ja võtta finantside juhtimise seisukohalt vastu põhjendatud ja õigeid otsuseid. Käsitletavad teemad: • finantsanalüüs kui finantsjuhtimise osa; • finantsaruanded kui finantsanalüüsi allikad, nende lugemine ja tõlgendamine; • vertikaal- ja horisontaalanalüüs; • finantssuhtarvud, nende arvutamine ja tõlgendamine: likviidsuse suhtarvud, tulukuse suhtarvud, tõhususe suhtarvud, kapitali struktuuri suhtarvud, rahavoogude suhtarvud.

Incoterms 2010 25. aprillil Kaubanduskojas Koolitusel analüüsitakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt koostatud tarnetingimuste kasutamisvõimalusi ja tutvustatakse uuendusi, mis sisalduvad 2011. aastal rakendunud tarneklauslite versioonis Incoterms 2010. Seminari lektor on Koja Tartu esinduse juhataja, välisma-

Osavõtutasu Kaubanduskoja liikmetele 50 eurot, mitteliikmetele 100 eurot, lisandub käibemaks. Hinnas sisal-

janduse õppejõud ja konsul-

duvad teabematerjalid, lõuna ja kohvipaus.

tant Toomas Hansson. Käsitlemisele tulevad järgmised teemad: • Ülevaade tarneklauslite ülesehituse ja kasu-

Lisainfo ja registreerumine: KATI KRASS Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

tamise loogikast. • Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 — mida ja miks on muudetud? • Konkreetsete tarne-

Üürile anda logistiliselt heas kohas 1200 m2 tootmis- või laohoone

klauslite tutvustus — praktilised võimalused ja tüüpilised probleemid. • Kaasuste analüüs.

aadressil Suur-Sõjamäe 27c, Tallinn Koolituse maksumus on Kogupind 1 200 m2, krunt 3 620 m2, hoonestusõigus, kivimaja, valmis, Internet, tsentraalne vesi, ventilat-

Kaubanduskoja liikmetele

sioon, riidehoiuruum, seinakapid, eraldi sissepääs, estakaad, vesi, elekter, mööbel, garaaž, parkimine tasuta,

45 eurot ja mitteliikmetele

telefoninumbreid: 1. Kiire väljund Peterburi ja Tartu maanteele.

90 eurot, lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad jaotus-

• Remonditöökoda (540 m2) — angaari kõrgus 7–8 meetrit.

materjalid ja lõuna. Koolitus

• Kontorihoone I ja II korruse ruutmeetrid ca 2 x 220 m2, sisaldavad kontoripindasid ja olmeruume.

kestab kell 11.00-14.30.

• Kinnistul eraldi 3 kinnist garaaži — 3 x 50 m2. • Krundi pind 3 620 m2. Hind kokkuleppel.

Lisainfo: ANDRES TALTS • Tel: 510 0594

Lisainfo ja registreerumine: KRISTEL VAHER Tel: 744 2196 E-post: kristel.vaher@koda.ee


22 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

Infopäev

Seminar

Suunanäitaja 2012

IX Teeviit Ukrainasse

26. aprillil Kaubanduskojas

13. aprillil Kaubanduskojas

Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad teid 26. aprillil toimuvale infopäevale „Suunanäitaja 2012”. Infopäev toimub Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) kell 9.00—16.30. Infopäeva juhib Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. Ettevõtjatele ning ettevõttes töötavatele inimestele mõeldud infopäev annab ülevaate kehtivatest õigusaktidest ning nõuetest, millega igapäevaselt kokku puutute. Seekordne „Suunanäitaja” keskendub pretensiooni esitamise õiguse ja müügigarantii temaatikale. Infopäeval saad vastuse küsimustele:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Kiievi esindus, Ukraina saatkond Tallinnas ja Eesti Äri Assotsiatsioon Ukrainas (EBAU) korraldavad 13. aprillil 2012 kl 09.30-15.00 järjekorras juba üheksanda Ukraina-teemalise seminari „IX Teeviit Ukrainasse”. Seminar on vene keeles. Sellel aastal on põhirõhk Ukraina hetkeolukorral, räägitakse kohaliku ärikliima ning tolli-, maksundus- jms teemadel, tutvustatakse Eesti firmade ekspordivõimalusi (eriti ehitusmaterjalide, tööstuskaupade ja internetiturunduse valdkondades). Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi. Programm: 9.30

Kogunemine, registreerimine, kohv

10.00

Seminari avasõnad Viktor Kryzhanovsky, Ukraina suursaadik Eesti Vabariigis

• Mis tulemusi näitas Eesti poodides

Lauri Lepik, Eesti Vabariigi suursaadik Ukrainas

läbi viidud kontrollost? • Mis vahe on pretensiooni esitamise õigusel ja garantiil?

10.20

Eesti Äri Assotsiatsiooni Ukrainas (EBAU) tegevused

õigused ja kohustused?

Denis Priimägi, EAS (Enterprise Estonia) esindaja Kiievis

• Kuidas tõendada ostu ja tooteviga? 10.40

Muudatused seadusandluses ja maksustamisel, valuutakontroll Roman Sinelnikov, ekspert ja vanemjurist, maksude osakond,

tootmisdefekti puhul?

Kreston GCG (Kiiev)

• Kuidas toimub kaebuste lahendamine tarbijakaebuste komisjonis?

Eesti-Ukraina ärisuhted: viimased sündmused, trendid ja probleemid ekspordis ja investeeringutes,

• Millised on kaebuse esitamisel poolte

• Kuidas käituda esmakordse ja korduva

NR 7 • 4. APRILL 2012

11.05

Kes on süüdi? Mida teha? Eestlaste peamised küsimised

• Millised on poolte õigused ja kohustused e-poest ostes?

Ukrainas. Omandi juhtimisega seotud probleemid.

• Mida silmas pidada vouchereid pakkudes

Ruslan Stolberg, direktor ja advokaaat, DELLA õigusbüroo (Dnepropetrovsk)

ja vahendades? • Milliseid infomaterjale on teinud Tarbijakaitseamet

11.30

Ukraina äri- ja üldise majanduskeskkonna kokkuvõte

11.50

Küsimused-vastused

12.10

Kohvipaus

12.30

Transport ja logistika, Ukraina tolliameti praktika

12.55

Kaugmüük Ukrainasse, teenused internetipoodidele

13.20

Ehitusmaterjalide turu seis Ukrainas,

Lauri Lepik, Eesti Vabariigi suursaadik Ukrainas

ja kust on need kättesaadavad? Osavõtutasu on 25 eurot, grupisoodustusena osavõtutasu alates 10 inimesest 20 eurot inimese kohta. Hindadele lisandub käibemaks. Registreerumine kuni 23. aprillini. Täpsem päevakava on nähtav koolituste ja ürituste kalendris

Aleksander Lepikhov, direktor, Inkombrok (Kiiev) Aleksandr Shchekotin, partnersuhete juht, Eesti Post

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel www.koda.ee.

võimalused Eesti eksportööridele Neeme Tulp, Kommerstsdirektor, Akzo Nobel / ES Sadolin

Kasuta seda suurepärast võimalust ka oma meeskonna koolitamiseks!

13.45

Interneti- ja meediaturg Ukrainas

14.10

Küsimused-vastused

14.30

Vestlusring (pakutakse suupisteid)

Ekaterina Kabakova, Direktor, delfi.ua

Osavõtutasu on Kaubanduskoja liikmetele 20 eurot, mitteliikmetele 40 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Kindlasti on vajalik eelnev registreerumine!

Lisainfo ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee www.koda.ee

Lisainfo ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee


23 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- TEATED -

Kas lähete külastama maailma suurimat tööstusmessi Hannoveris? 23.-27. aprill 2012

Aastast 1947 korraldatav maailma suurimaks tööstusmessiks kujunenud Hannover Messe (www.hannovermesse.de) toimub sel aastal 23.-27. aprillini. Eelmine aasta oli messi jaoks 10 viimase aasta parim — ligi 300 000 ruutmeetril oli oma stendiga väljas ligikaudu 6500 eksponenti 65-st riigist, messi külastas peaaegu 230 000 huvilist ning kontaktkohtumiste üritusel oli 375 osalejat ja toimus ligi 2700 omavahelist kohtumist.

EELTEADE EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub teile võimalust messikülastusest topelt kasu saada — lisaks messistendidega tutvumisele osalege ka tööstusmessiga paralleelselt 25.–26. aprilli korraldataval kontaktkohtumiste üritusel „b2fair HANNOVER MESSE 2012”. Osalema on oodatud kõik tööstusettevõtted, investorid, riigiasutused, äriorgani-

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 20 lg-le 2 ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja põhikirja artiklile 13.1. ja 13.4. teatab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus:

satsioonid, finantsinstitutsioonid ja teised, kes koguvad informatsiooni, otsivad kontakte oma eriala spetsialistidega ning soovivad leida koostööpartnereid. Tere-

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

tulnud registreeruma ja osalema on nii need institutsioonid, kes osalevad messil

LIIKMETE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB

stendiga kui ka ainult messi külastavad spetsialistid.

12. APRILLIL 2012 ALGUSEGA KELL 13.00 NORDIC HOTEL FORUMIS,

Kuidas osaleda:

VIRU VÄLJAK 3 TALLINNAS.

• Osalemise soovi korral tuleb ära täita oma ettevõtet tutvustav profiil ürituse kodulehel: www.b2faironline.com/HannoverMesse2012, kus vali rubriik “Registration”, edasi vali riik (Estonia) ja partnerorganisatsioon (Estonian Chamber of Commerce and Industry). Teie ettevõtte profiil avaldatakse ürituse kodulehel ja kõik huvilised saavad sellega tutvuda. Registreerumistähtaeg on 15. aprill,

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (edaspidi EKTK) juhatus on teinud esialgse ettepaneku arutada järgnevaid päevakorrapunkte:

kohtumissoovid tuleb korraldajatele interneti teel edastada hiljemalt 18. aprilliks, 23. aprilliks saadetakse teile juba esialgne kohtumiste ajakava. • Osalemine kontaktkohtumiste üritusel on maksab 100 eurot (tavahind 175 eurot) ja teisele inimesele samast firmast 50 eurot.

• EKTK 2011. aasta majandusaasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine; • EKTK liikmemaksude muutmine alates 2013. a.

• Kui Te kontaktkohtumiste üritusel osaleda ei soovi, kuid soovite messi külastada, võtke ühendust kaubanduskojaga, et uurida tasuta messipileti saamise võimalust. Kasutage seda suurepärast võimalust saada messist topeltkasu ja registreeruge ka messiga paralleelselt toimuvale kontaktkohtumiste üritusele!

OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU! EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA JUHATUS

Lisainfo ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee www.b2faironline.com/HannoverMesse2012

Lisainfo: VIKTORIA INDRISOVA Tel: 604 0063 E-post: viktoria@koda.ee


24 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

RIIGIHANKETEATED: Tekstiil

Puit

Rootsis hangitakse kardinaid. Tähtaeg 02.05.2012. Kood 5140

IT •

KOOSTÖÖPAKKUMISED: Saksamaa keskkonnatehnoloo-

kusest tootmisest, pakub end

Lätis hangitakse küttepuid. Täht-

giaga (jäätme- ja reoveetöötlus,

alltöövõtjaks ning otsib edasi-

aeg 15.05.2012. Kood 5156

taaskasutustehnoloogiad jmt)

müüjaid.

tegelev ettevõte otsib partnereid

Kood 2012-01-27-016

Toiduained

projektide ühiseks läbiviimiseks

Rootsis hangitakse mitmesugu-

ning teenuse edasimüüjaid, pa-

ja servereid. Tähtaeg 14.05.2012.

seid toiduaineid. Tähtaeg 30.04.

kub end alltöövõtjaks ning samu-

huvitatud ühisettevõtlusest ja

Kood 5142

2012. Kood 5157

ti otsib alltöövõtjaid.

vastastikusest tootmisest.

Rootsis hangitakse teravilja, kar-

Kood 2012-03-15-018

Kood 2012-03-05-025

Lätis hangitakse infosüsteeme

Rootsis hangitakse arvutiga

trükiseadmed). Tähtaeg 02.05.

pähkleid. Tähtaeg 07.05.2012.

2012. Kood 5143

Kood 5158

puuetega inimestele (Parkinsoni

beks sünteetilisi paksendajaid,

Taanis hangitakse mittealko-

tõbi, artriit jmt) mõeldud voodi-

värve, rõhutundlikke liime, too-

hoolseid jooke. Tähtaeg 08.05.

pesu tootev ettevõte otsib edasi-

tev ettevõte otsib edasimüüjaid.

2012. Kood 5159

müüjaid.

Kood 2012-03-22-034

Leedus hangitakse monitore.

Ehitus, ehitusmaterjalid

Norras hangitakse istmeid, toole,

Soomes hangitakse ehitusma-

Kood 2012-03-09-038

töötlemisele spetsialiseerunud

osasid. Tähtaeg 09.05.2012.

Tähtaeg 02.05.2012. Kood 5160

ettevõte on huvitatud ühisettevõtlusest ja otsib edasimüüjaid.

Rootsis hangitakse mööblit. Täht-

Meditsiin

aeg 30.05.2012. Kood 5146

tarbekaupu. Tähtaeg 30.04.2012.

meid ja toole, laudasid, kontori-,

isolatsioon ja kontsentratsioon Poola elektroonikaettevõte (elek-

jmt) arendamisele spetsialisee-

Kood 5161

troonilised ja eriotstarbelised

runud ettevõte otsib edasimüü-

Rootsis hangitakse meditsiinilisi

mehaanilised komponendid, mik-

jaid ning pakub end edasimüü-

Tähtaeg 03.05.2012.

abivahendeid. Tähtaeg 30.04.

roprotsessorid, sensorid ja mõõ-

jaks turule siseneda soovijaile.

Kood 5147

2012. Kood 5162

teaparatuur) otsib edasimüüjaid,

Kood 2012-02-13-039

Taanis hangitakse kontorimööblit.

on huvitatud ühisettevõtlusest

Tähtaeg 25.04.2012. Kood 5148

Põllumajandus

ja pakub end alltöövõtjaks.

Rootsis hangitakse lampe ja val-

Kood 2012-03-02-008

Leedus hangitakse põllu- ja met-

gusteid. Tähtaeg 25.04.2012.

satöömasinaid. Tähtaeg 26.04.

Kood 5149

2012. Kood 5163

pakub oma teenuseid Ameerika seks ning toodete turustamisel.

lev ettevõte otsib kontakti MCP,

Kood 2011-12-30-001

Norras hangitakse päikesekat-

konnas tegutsevate tootjate ja

Soomes hangitakse kaugkütte-

teid. Tähtaeg 25.04.2012.

turustajatega, kes oleksid edasi-

alemaks ühiselt jäätmekäitlus-

torusid. Tähtaeg 25.05.2012.

Kood 5164

müüjaks.

keskuse projekteerimise ja ehi-

Soomes hangitakse puhastus-

Kood 2012-02-16-034

tamise hankel Lätis.

Kood 5150

Norras hangitakse jahutus- ja

vahendeid. Tähtaeg 09.05.2012.

ventilatsiooniseadmeid (sh kütte-

Kood 5165

seadmeid). Tähtaeg 14.05.2012. Kood 5151

Läti ettevõte otsib partnereid os-

Kood 2012-03-30-001 •

Poola puidust müügikohti pak-

Norras hangitakse märke ja silte.

kuv ettevõte otsib edasimüüjaid

Tähtaeg 24.04.2012. Kood 5167

ja on huvitatud ühisettevõtlus-

Rootsis hangitakse mootoreid ja

est, vastastikusest tootmisest ja

mootoriosasid. Tähtaeg 14.05.

ning pakub end alltöövõtjaks. Et-

2012. Kood 5152

tevõtte tooteportfelli kuuluvad

Leedus hangitakse jääkmater-

ka jalahooldusvahendid, millele

jalide konteinereid. Tähtaeg on

otsitakse samuti edasimüüjaid.

15.05.2012. Kood 5153

Kood 2012-02-27-048

Koostööpakkumiste põhjalikumad kirjeldused on nähtavad Koja kodulehel www.koda.ee/ koostoopakkumised

Rootsis hangitakse muruniidukeid. Tähtaeg 01.05.2012. Kood 5154

Ameerika Ühendriikide ettevõte

Poola IT-konsultatsiooniga tege-

ja seadmed

Ühendriikide turule sisenemi•

tekstiili- ja mööblitööstuse vald-

Iisraeli meditsiiniliste seadmete (verest saadud komponentide

Leedus hangitakse hambaravi

Muu

Kood 2012-03-02-005

Iirimaal hangitakse mööblit (ist-

Türgi trükivärve tootev ettevõte otsib edasimüüjaid.

terjale ning seonduvaid tooteid.

Metall, masinad

Türgi tekstiili trükitööstuse tar-

Poola sünteetiliste materjalide

seonduvaid tooteid ning nende

kooli-, raamatukogumööblit jmt).

• •

Kood 5145

Suurbritannia väheliikuvatele

Kood 2012-03-14-017

ja tarvikud

Serbia metallitööstuse klaster on

tuleid, köögivilja, puuvilja ja

Mööbel, sisustus

seotud seadmeid (fotokopeer-,

Tähtaeg 18.04.2012. Kood 5144

NR 7 • 4. APRILL 2012

- HANKETEATED -

Norras hangitakse laevasid ja paate. Tähtaeg 30.04.2012. Kood 5155

Poola puidust mööblit, sh kiriku-

Lisainfo: TRIIN UDRIS

mööblit (altarid, pihitoolid, palve-

Tel: 604 0090 E-post: triin.udris@koda.ee

tuure ja puunikerdusi tootev et-

majad, ristimisvannid), skulptevõtja on huvitatud vastasti-

Lisainfo: KADRI RIST Tel: 604 0091 E-post: kadri.rist@koda.ee


25 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- PAKKUMISED -

NR 7 • 4. APRILL 2012

PAKKUMISED LIIKMELT LIIKMELE: NASDAQ OMX TALLINN

ETTEVÕTE DINAMIKA OÜ

Pakume aktsiaseltsidele ja osaühingutele üldkoosolekute korraldamise

Ettevõte Dinamika OÜ on spetsialiseerunud metallesemete pulberkat-

teenust. Teenuse osutamisel kasutame spetsiaalset tehnilist lahendust,

misele. Värvime esemeid, mille mõõtmed on kuni P3300 х L1300 х

mis võimaldab ettevõtetel oma koosolekuid läbi viia efektiivsemalt, väik-

K2000 mm. Dinamika OÜ täidab üksik-, väikeseeria- ja seeriatellimusi

sema tööjõu- ja ajakuluga. Teenust kasutavad NASDAQ OMX Tallinna

kaasaegsetel seadmetel, kasutades kvaliteetmaterjale. Kindlustame

börsil noteeritud ettevõtted ning suuremad osaühingud ja aktsiaseltsid.

toodangu kõrge kvaliteedi, tellimuse täitmise lühikesed tähtajad ja us-

Ettevõttel on võimalik tellida kogu üldkoosoleku korraldamine alates

aldusväärse partnerluse.

ruumide broneerimisest ja kutsete saatmisest kuni hääletustulemuste

Pakume teenuste täiskomplekti:

väljaselgitamiseni. Üldkoosoleku toimumiseks vajalik registreerimis-

• soovitused pulberkatte valimisel;

protseduur ning päevakorrapunktide hääletamine on aktsionäri/

• eseme pinna ettevalmistamine pulbervärvimiseks;

osaniku jaoks mugav ja kiire. Hääletustulemuste väljaselgitamine võtab

• metallesemete värvimine.

vähe aega ning on konfidentsiaalne ja usaldusväärne. Omame aas-

Lisainfo:

tatepikkust kogemust ja tehnilisi lahendusi üldkoosolekute korrektsel

www.dinamika.ee

ettevalmistamisel ja ladusal läbiviimisel. Lisainfo: Hannele Pook

LAOMAAILM AS

E-post: hannele.pook@nasdaqomx.com • Tel: 640 8834

Laomaailm AS planeerib, konsulteerib, müüb ja paigaldab ladude, töö-

Veeb: www.nasdaqomxbaltic.com

kodade ja tootmishoonete lahendusi ning müüb, rendib ja hooldab tõstetehnikat. Meilt võite küsida tooted ja teenused: laoriiulid, metall-

AE PROJEKTI INSENER OÜ

kapid, kahvelkärud, virnastajad, käärtõstelavad, vastukaalutõstukid,

AE Projekti Insener OÜ on ekspert omanikujärelevalve, ehitustehnilise

kärud, toolid, komplekteeritavad töökohad, kaubaalused, plastiktooted,

nõustamise ja ehitusjuhtimise teenuste alal. Tegutseme kliendi esinda-

tööstuslik pvc kardin ehk ribauksed, laotarvikud, rent, hooldus, remont,

jana ehitusprojektides, et tellija saaks keskenduda oma põhitegevusele.

paigaldusteenus.

Meie kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses. Omame ISO

Oleme olnud Eestis kindel turuliider laosisustuse pakkumises. Asja-

2001: 2008 kvaliteedisertifikaati, mis katab meie tegevusvaldkonda.

tundjate nõuanded ja kvaliteetsed tooted on meie edu pant. Helista

Klient saab meilt küsida ehitustehnilist nõu nii uute hoonete projek-

või saada veebipäring ja küsi, millise pakkumise Eesti Kaubandus-

teerimisel, ehitamisel kui ka olemasolevate hoonete haldusküsimustes

Tööstuskoja liikmetele Laomaailm teeb!

Eestis, Lätis ja Leedus.

Lisainfo:

Lisainfo: Alger Ers

Tel: 659 3030

E-post: info@projektiinsener.ee • Tel: 5691 1023

Veeb: laomaailm.ee

www.projektiinsener.ee

Facebook: facebook.com/laomaailm

Lisainfo: KAIDI TALSEN • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM igal laupäeval kell 15.00.

Kordus laupäeva õhtul kell 22.00 ja teisipäeval kell kell 21.30 ning saated järelkuulatavad internetist.

Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses hetkel toimub.


26 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 7 • 4. APRILL 2012

- JUUBILARID -

KAUBANDUSKODA ÕNNITLEB APRILLIKUU JUUBILARE! 25

KORROME OÜ

15

liige alates 2004 MAURUM OÜ liige alates 2000

KUNDA NORDIC liige alates 1993

liige alates 1999

liige alates 2001

liige alates 1999 COMPOMAN OÜ liige alates 1995 DUSSAN OÜ liige alates 2006 ESTODES OÜ liige alates 1998 EVAS B&P AS liige alates 1995 FERE OÜ liige alates 1998 HIIU KALUR AS liige alates 1997 INSENERI- JA TEHNIKAÜHISTU

liige alates 2008

RUSTON INVEST OÜ

SKANDLER OÜ

liige alates 2003

liige alates 2008

TARTU VEEVÄRK AS

VKG ELEKTRI-

liige alates 2009

VÕRGUD OÜ

ARRIERUM OÜ

KURESSAARE

AVEX OÜ

PEMETEL OÜ

liige alates 2001 ALVIRON OÜ

TSEMENT AS

20

PUIDUKODA OÜ

EHITUS AS

ASKOTERM OÜ

liige alates 2001

liige alates 2003

LASILA BETOON AS

CHEMI-PHARM AS

liige alates 2001

liige alates 1998

PAIDE MEK AS

CLEMCO BALTIC OÜ

liige alates 2006

liige alates 1998

PARIISI VEE AS

HABECO OÜ

liige alates 1996

liige alates 2000

PT MIKRO AS

HELI RAIDVE

liige alates 2003

TÖÖÕIGUSABI AS

AUTO ONE OÜ

liige alates 1998

liige alates 2003

ISOREAL OÜ

BALTIC FENCE OÜ

liige alates 2003

liige alates 2003

LEHETU

ELOPAK OY

SEPIKODA OÜ

EESTI FILIAAL

liige alates 2002

liige alates 2007

MS MICRO OÜ

ERAPABER OÜ

liige alates 2002

liige alates 2007

ORIFLAME EESTI OÜ

ESTPANEL OÜ

BIODIESEL OÜ

liige alates 1998

liige alates 2005

liige alates 2011

PAULIG COFFEE AS

KMT PREFAB OÜ

PARAMUS OÜ

liige alates 2003

liige alates 2008

liige alates 2009 PEIKKO

SEMETRON AS

VAHKON OÜ liige alates 2000

RENEKO AS liige alates 1999

liige alates 2002

liige alates 1999

PÄRNU EKE PROJEKT AS liige alates 1998

TRV KLIIMA AS

liige alates 1996

5 AB TRUST OÜ

10 AABER HOLDING OÜ liige alates 2007

liige alates 2008 ANDRESE DEKOORI AS liige alates 2008 ANTONIO TRADE OÜ liige alates 2011 ETS LOGISTICS OÜ liige alates 2012 FINE MANAGEMENT OÜ liige alates 2008

REBELLA TuÜ

SILMANI ELEKTER AS

liige alates 2001

liige alates 1994

IS MUSIC TRADING OÜ

TAURE AS

liige alates 2001

liige alates 2001

JÕGEVA EHITUS AS

VARVO OÜ

liige alates 2003

liige alates 2007 PROVINTSI

NORDCARRIER

KAGU-EESTI TURVAS AS

VEIKAND AS

TRANSPORT OÜ

EESTI OÜ

EESTI OÜ

liige alates 1997

liige alates1999

liige alates 2002

liige alates 2005

liige alates 2008

HANSA

KAUBANDUSKODA Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • koostööpakkumised

Poliitikakujundamise ja õigusosakond

Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus

Turundus- ja liikmesuhete osakond

Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • Tel: 604 0086 • liikmesuhted Tel: 604 0088 • avalikud suhted Teataja toimetus • toimetaja Kaidi Talsen • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee

Raamatupidamine

Tel: 604 0067

Kaubanduskoja Tartu esindus

Pikk 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196

Kaubanduskoja Pärnu esindus

Rüütli 39, 80011 Pärnu • Tel: 443 0989

Kaubanduskoja Kuressaare esindus

Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757

Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Teataja  

Kaubanduskoja Teataja