Page 1

NR 10 • 18. MAI 2011

ILMUB AASTAST 1925

Kaubanduskoda tunnustas ettevõtjaid oma aumärkidega Kaubanduskoja traditsioonilisel Kevadballil, mis toimus 30. aprillil restoranis Gloria, anti taas üle aumärke. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse otsusega 17. märtsist 2011 anti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esimese klassi aumärk eriliste teenete eest Eesti majanduse ja rahanduse stabiilsuse hoidmisel ning euro kasutuselevõtu tagamisel Jürgen Ligile ning eriliste teenete eest Eesti ettevõtluskeskkonna edendamisel ja Eesti KaubandusTööstuskoja pikaajalisel juhtimisel Siim Raiele. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teise klassi aumärk anti eriliste teenete eest Eesti ettevõtluse ja ekspordi edendamisel ning regionaalsele majandusarengule kaasaaitamisel Kalle Kuusikule ja eriliste teenete eest Eesti infotehnoloogia valdkonna edendamisel Tõnu Grünbergile. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kolmanda klassi aumärgi said eriliste teenete eest Eesti kaubanduse valdkonna edendamisel ning Eesti Kaupmeeste Liidu pikaajalise juhtimise eest Marika Merilai ja eriliste teenete eest avaliku sektori ja ettevõtluse vahelise koostöö ning ettevõtete aruandluskohustuste lihtsustamisega seotud tegevuste koordineerimise eest Piret Meelind.

 Tulumaksuseaduste muudatusest LK 6

 Tõnu Grünberg, EMT juhatuse liige, aumärki kätte saamas.

 Eesti Kaubanduskojast Lätis LK 13

 Eesti potentsiaal investeeringutele Hiinast

LK 17


Kevadball Laupäeval, 30. aprillil toimus Tallinnas, restoranis Gloria juba 15. korda Eesti Kaubandus-Tööstuskoja traditsiooniline Kevad-

ball. Tantsuks mängis ansambel James World Project. Solistidena astusid üles James Werts, Marilin Kongo ja Anneliis Kits.

Külalisi võtsid vastu Toomas Luman Kaubanduskoja juhatuse esimees, Mait Palts KaubandusTööstuskoja peadirektori kohusetäitja koos kaasaga ning õhtujuht Marko Reikop.

Traditsiooniline viktoriin tekitas elevust – Disainikorp OÜ esindajad Kersti Palgi ja Karel Korp küsimustele vastamas.

Veinikeldris musitseeris kitarriduo Aldo Järve ja Jüri Vaino.


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Toomas Luman Kaubanduskoja juhatuse esimees

Juhtkiri

3

Kevad on toonud positiivsemaid meeleolusid ka Eesti majandusse Väljavõte Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani kõnest Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Kevadballil 30. aprillil.

H

iljuti avaldatud kevadise ma-

võtete arv on eelmiste aastatega aga

nide kehtestamisel peab esimeseks

kõikjal võrdselt kättesaadav ning

jandusprognoosi järgi kasvab

märgatavalt vähenenud. Ehk vähene-

eesmärgiks saama selle sobitamine

riiklikult juhitud. Vaid nii saame ta-

Eesti majandus sellel ja ka järgmisel

nud on just nende ettevõtete arv,

Eesti oludega. Kui vähegi võimalik,

gada ka baashariduse ühtlaselt kõr-

aastal neli protsenti. Eesti ettevõtjate

keda me täna oma majanduse ja

peame kasutama neid võimalusi,

ge kvaliteedi. Ma ei pea normaal-

jaoks oluliste välisturgude taastu-

ekspordi mootoriteks peame.

mis Eesti ettevõtjat võimalikult vähe-

seks olukorda, kus juba esimesse

sel määral koormaksid ja haldus-

klassi astumine toimub katsete ja

mine ning ettevõtjate kohandumine kriisi ajal on võimaldanud tööstus-

Seda asjaolu arvestades tahan ma

koormust kahandada aitaksid. Mida

grupiintervjuude põhjal, milliseid

sektoril olla kasvu mootoriks. Kuigi

täna veelgi rohkem rõhutada va-

rohkem saab ettevõtja tegeleda

oleme harjunud nägema pigem

ettevõtete ja elanike kindlustunne on

jadust tagada Eesti ettevõtluspo-

oma põhitegevusega – ettevõtlu-

suurte kandidaatide arvuga tööinter-

viimaste uuringute kohaselt stabili-

liitikate ja ettevõtjaid mõjutavate

sega

mitmesuguste

vjuudel. Samas teame, et gümnaa-

ja

vähem

seerunud või isegi tõusnud, on sel-

seadusandlike algatuste kohasust

bürokraatlike kohustustega, seda

siumisse või ülikooli pääsemiseks

ge, et taastumist siseriiklikus tarbi-

just meie ettevõtjate vajadustele.

tulusam on see ka riigile.

enamasti sellist testimist läbida ei

mises või investeeringute mahtudes

Oleme Kaubanduskojas viimase

tuleb veel oodata. Möödunud näda-

aasta jooksul olnud mitmel korral

Kaubanduskoja igapäevases tege-

lal raporteerisid pangad hiljutistest

tunnistajaks eelnõudele, mille ees-

vuses on viimastel aastatel olnud

majandustulemustest – seda korda

märgiks on olnud mõne rahvusva-

äärmiselt olulisel kohal haridus ja

Traditsiooniliselt on Kaubanduskoja

positiivsetest. Märgid majanduse ve-

helise organisatsiooni või eksperdi

ettevõtlikkus. Seda väga lihtsal põh-

Kevadball olnud ka see sündmus,

reringe taastumisest mõjuvad loode-

soovituse pimesi rakendamine, mõt-

jusel. Ilma haritud ja ettevõtlike ini-

kus tunnustatakse tublisid inimesi

tavasti äratavalt kogu ettevõtlusele.

lemata sellele, kas taoline soovitus

mesteta ei ole võimalik tõsta Eesti

ettevõtjate, ärijuhtide ja ametnike

ikka meie oludes sobilik on. Pärides

rahvusvahelist konkurentsivõimet ja

hulgast. Ma usun, et omamoodi

On selge, et kiirele langusele ei pea

muudatuste kavandamise põhjuste

tagada edu tulevikus. Ettevõtjatena

aumärki väärivad täna aga kõik

järgnema ilmtingimata sama kiiret

üle, kuuleme sageli vastuseks, et

teame, kui oluline on panustada

Eesti ettevõtjad ja ettevõtlikud ini-

tõusu. Pigem ootavad ka ettevõtjad

seda nõuab meilt direktiiv või mõni

tootearendusse ja innovatsiooni,

mesed, kes keerulistele aegadele

täna stabiilset majanduse taastu-

muu rahvusvaheline regulatsioon.

kuid heade ideede elluviimiseks on

vaatamata on leidnud endas moti-

mist ning seejuures stabiilsust ka

Kahetsusväärselt sageli oleme küsi-

paratamatult vajalik ka nutikate ja

vatsiooni Eesti majandust edenda-

riigilt. Seda nii õigusloome kui ka

must edasi arutades jõudnud aga

teotahteliste inimeste olemasolu.

da, tööd pakkuda ja lisandväärtust

riigi rahanduse kujundamisel.

vastastikuse tõdemuseni, et esmalt

Prognooside

luua. Aitäh selle eest!

nn kohustuslikuks nimetatud norm

Eesti tööealiste inimeste hulk järg-

on pigem vabatahtlik.

mise 15-20 aasta jooksul üle kümne

Kaubanduskoja aumärgi statuut üt-

protsendi. Seda on rohkem, kui ela-

leb, et Eesti Kaubandus-Tööstus-

Vaadates täna Eestis aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid, on põhjust nii rõõ-

tule. Kas ei peaks olukord olema

kohaselt

väheneb

hoopis vastupidine?

mustamiseks kui ka kurvastamiseks.

Me oleme täna oluliselt teadlikumad

nike arv hetkel Tartu linnas või Pärnu

koja aumärk on austus- ja tunnus-

Head meelt teeb asjaolu, et aktiivselt

ja kogenenumad kui näiteks seitse

maakonnas. Seetõttu peaks olema

tusavaldus inimestele, kes on oma

tegutsevate ettevõtjate hulk on suure-

aastat tagasi Euroopa Liiduga liitu-

juba iseenesestmõistetav, et Eesti

aktiivse

nenud. See tähendab, et üha rohkem

mise eelõhtul. Ka oleme aastate

järgmiseks oluliseks prioriteediks

olulist rolli Eesti ettevõtluskeskkonna

inimesi on pidanud õigemaks endale

jooksul tõestanud ennast tugeva

peab olema haridusmaastiku kor-

kujundamisel ning kelle isiklikke

ise tööandjaks olla ja tööd teistele

rahvusvahelise partnerina.

rastamine. Seda kõikide haridus-

saavutusi ettevõtluses saab seada

tasemete ja koolitüüpide osas. Ma

eeskujuks.

pakkuda. Samas on mikro- ja väike-

tegevusega

mänginud

Varasemate

aastate

ettevõtete arvud ainsad, mis näitavad

Seda arvestades, olen ma veendu-

olen täna üha enam veendunud, et

jooksul on selle tunnustuse osali-

kasvutrendi. Keskmiste ja suurette-

nud, et mistahes uute regulatsioo-

põhikool peab olema kõigile ja

seks saanud 74 inimest.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Sisukord

Kalender

Juhtkiri

19. mai

Hommikukohv suursaadikuga: Eesti suursaadik Gruusias – Toomas Lukk Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Priit Raamat • Tel: 604 0081 • E-post: priit@koda.ee

19. mai

Seminar „Töölepingu seadus praktikule ehk millised küsimused tekitavad enim peavalu?” Atlantise konverentsiruumides (Narva mnt 2, Tartu) Marju Naar • Tel: 604 0092 • E-post: marju.naar@koda.ee

20. mai

Seminar „Töölepingu seadus praktikule ehk millised küsimused tekitavad enim peavalu?” Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi) Marju Naar • Tel: 604 0092 • E-post: marju.naar@koda.ee

20. mai

Kontaktkohtumine „Investeeringud, koostöö ja innovatsioon” Hotel Park Inn Konverentsikeskuses Kaunases Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

23.–27. mai

Ärivisiit Moldovasse Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

24. mai

Ettevõtjate kohtumine Eesti aukonsuliga Kanadas – Francois-Xavier Simard Priit Raamat • Tel: 604 0081 • E-post: priit@koda.ee

24. mai

Seminar „Tõstame metalli- ja masinatööstusettevõtete teadlikkust ja efektiivsust!” Viljandis Annika Metsala • Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee

26. mai

Seminar „Tõstame metalli- ja masinatööstusettevõtete teadlikkust ja efektiivsust!” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Annika Metsala • Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee

26. mai

Müügivõrgu loomise ja arendamise koolitus ART Hotelli seminariruumis (Lai 18, Rakvere) Haili Kapsi • Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee

27. mai

Ohutusalane teabepäev Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi) Margus Ilmjärv • Tel 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

2. juuni

Seminar „Hong Kong: Eesti ettevõtete värav Aasiasse” Swissôtel Tallinnas (Tornimäe 3, Tallinn) Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

6. juuni

Välismessikoolitus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35, Pärnu) Lidia Friedenthal • Tel: 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee

11. juuni

Kaubanduskoja tenniseturniir Pärnu Kesklinna Tenniseväljakutel (Ringi 14a, Pärnu) Annika Eesmaa • Tel: 604 0094 • E-post: annika@koda.ee

15.-17. juuni

Kontaktkohtumiste üritus „Green Ventures 2011” Potsdamis, Saksamaal Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

16.-17. juuni

Firmade kontaktkohtumised „Baltic Business Arena” Stockholmis Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Kevad on toonud positiivsemaid meeleolusid ka Eesti majandusse

3

Seadusandlus Erimärgistatud vedelkütuse kasutamise reformimine

5

Esimesed koalitsioonilepingujärgsed maksumuudatused tulumaksuseaduses

6

Euroopa Liidu direktiivid

7

Euroopa uudised Kuhu edasi?

8

Juhtimisveerg Ei tähendab ei ainult siis, kui seda ütleb sinu pruut

12

Välisministeerium Ei saa me ilma Lätita

13

Liikmeintervjuu Kohver paki ise, ülejäänu eest hoolitseb Wris

15

Tagasivaade Eesti potentsiaal investeeringutele Hiinast

16

Kaubanduskoda külastas Sloveenia presidenti saatev äridelegatsioon

18

Nõuanne KredEx toetab tööstusette võtjate investeeringuid masinatesse ja seadmetesse

19

Teated

20

Uued liikmed

24

Liikmelt liikmele

25

Riigihanketeated

25

Koostööpakkumised

26


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Seadusandlus

5

Erimärgistatud vedelkütuse kasutamise reformimine Vabariigi Valitsus kiitis 5. mail heaks vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt kavatsetakse lõpetada erimärgistatud vedelkütuse kasutamise lubamine kaevandus, metsandusja ehitustöödel ning paiksetes mootorites. Muudatus peaks jõustuma 2012. aasta 1. jaanuaril, kui see Riigikogus vastu võetakse. Mart Kägu Poliitikakujundamiseja õigusosakonna jurist

K

avandatava seadusemuuda-

sest. Reformi teise etapi ettepane-

laborianalüüside läbiviimine, kütuse-

Üldiselt võib öelda, et kõik eelnime-

tuse kohaselt on õigus eri-

kud on kavandatud esitada 2011.

müüjate igakuiste aruannete kon-

tatud sektorid peaksid arvestama

aasta jooksul.

troll, reidid kütuse väärkasutamise

sellega, et tõenäoliselt tooks soo-

märgistatud vedelkütust kasutada

avastamiseks jne). Mainimata ei saa

dustuse kaotamine kaasa kütusele

teeveol, laevaliikluses (välja arvatud

Kirjeldatud viisil erimärgistusega

jätta seda, et vedelkütuse erimär-

tehtavate kulutuste kasvu 1,38 kor-

lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil),

kütuse reformimise tulemusel soovi-

gistamisega kaasnevad kulud ka

da, kuna erimärgistusega diisel-

kütmiseks ning soojuse ja elektri-

takse tagada eelkõige seda, et riigi-

sellega otseselt või kaudselt kok-

kütuse asemel tuleks hakata ostma

energia tootmiseks ja põllumajan-

poolne toetus oleks suunatud n-ö

kupuutuvatele

tavalist diislikütust.

jätkuvalt reisijate ja kaupade raud-

kütusekäitlejatele.

Reformi täiendavaks eesmärgiks on

duses kasutatavas masinas, trak-

Erimärgistusega kütuste seaduse reformimise tulemusel soovitakse tagada riigipoolse toetuse eesmärgipärasem suunamine ja administratiivkulude kärpimine ning hoidumine võimalikest pettustest seoses erimärgistatud kütuse väärkasutamisega.

riigieelarve tulude kasvatamine.

tähistabki käesoleva artikli sisse-

täpsemalt ja eesmärgipärasemalt.

mata ning seetõttu saavad soodus-

juhatuses nimetatud seadusemuu-

Samuti on reformimise eesmärgiks

tust ka need ettevõtlussektorid/

datus. Reformi teine etapp näeb

vähendada administreerimiskulusid,

ettevõtted, kelle osas ei ole soodus-

ette hetkel allesjäävate soodustatud

halduskoormust ning pettusi seoses

tuse andmise vajalikkus vähemalt

valdkondade puhul soodusmäära-

erimärgistatud kütuse väärkasu-

sellises ulatuses põhjendatud.

ga kütuse (erimärgistusega kütuse)

tamisega. Kuivõrd erimärgistusega

kasutamise asemel toetusskeemide

kütust on lubatud kasutada küllaltki

Eelnõu seletuskirja on analüüsitud

või otsetoetuste rakendamise. Välis-

paljudes valdkondades, siis on ka

täpsemalt sektorite kaupa ka või-

tatud pole sealjuures täielik loobu-

kontrolli ja järelevalve teostamine

malikku reformi mõju mäetööstu-

mine vedelkütuse erimärgistami-

keerulisem ja kulukam (arvukate

ses, metsanduses ja ehitustöödel.

toris ja liikurmasinas. Erimärgistatud kütuse suhtes kohaldatakse madalamat aktsiisimäära. Erimärgistusega diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäär on hetkel 110,95 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse või kerge kütteõli kohta ning tavalise diislikütuse aktsiisimäär on 392,92 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta. Samas tuleb märkida, et erimärgistatud kütuse kasutamise reformimise plaanid saavad suure tõenäosusega tulevikus täiendust. Nimelt on Vabariigi Valitsusel plaanis reformida erimärgistatud kütuse regulat-

Kokkuvõttes võib öelda, erimärgistusega kütuse reformi esimese etapi

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse re-

osas on asjaolud küllaltki selged –

formi tagamaid ja võimalikke mõju-

lõpetatakse teatud valdkondades

sid ka põhjalikumalt. Eelnõu autorid

erimärgistusega kütuse kasutamine.

toovad esile nt selle, et Eestis on eri-

Samas reformi teise etapi osas (toe-

märgistatud vedelkütuste lubatud

tusskeemid jms) selgust veel pole,

kasutusala üks laiemaid võrreldes

kuid see peaks saabuma käesoleva

teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega

aasta jooksul, sh see, kas erimär-

ning erimärgistatud vedelkütuste

gistusega kütus kaotatakse üldse

lubatud kasutusala ei ole kujunenud

ära või mitte.

analüüsi tulemusena. Samuti tekitab vastava kütuse lai kasutusala, st erandite paljusus, probleeme administreerimisel. Lisaks eeltoodule on probleemne ka see, et soodustuse saamise kriteeriumid on määratle-

siooni kahes etapis. Esimest etappi

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse eelnõu ja selle seletuskirjaga saate lähemalt tutvuda aadressil www.koda.ee. Arvamused ja kommentaarid palume saata e-postiaadressil mart@koda.ee.


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Esimesed koalitsioonilepingujärgsed maksumuudatused tulumaksuseaduses Koos järgmiste aastate riigi eelarvestrateegiaga kiitis Vabariigi Valitsus hiljuti heaks ka mitmed seadusemuudatused. Vaadates koalitsioonilepingut, siis võib oletada, et muudatusi on veelgi tulemas, kuid osad neist on juba täna laual. Mait Palts Peadirektori kohusetäitja

S

uuri üllatusi ei ole – nagu

Rääkides muudatuse mõjust, toob

keskmise palga tõusu, oleks loomu-

vestusele erikord, pidades silmas

arvata võiski. Vaid rääkides

arvestuste kohaselt tulumaksu mää-

likult ka võit rahalistes numbrites

metsa füüsilisest isikust väikeoma-

erisoodustusest

ra langetamine alates 2015. aastast

suurem.

nikku, kelle raieõiguse ja raiutud

vabastamisest tuleb märkida, et

ühe protsendipunkti võrra kaasa riigi

vähemalt praeguse kava kohaselt ei

tulude vähenemise aastal 2015 70

Teise muudatusena piiratakse füü-

tehing, mitte jätkuv majandustege-

laieneks erisoodustuse välistus juh-

miljoni euro võrra. Sealhulgas vähe-

silise isiku tulust lubatud mahaarva-

vus. Erikord ei seaks piiranguid

miste kogusummat aastas 3196

võõrandatava raieõiguse mahule

eurolt 1920 eurole. Muudatus puu-

ega metsamaterjali kogusele. Tehta-

dutab eelkõige eluasemelaenu int-

vate muudatuste tulemusena võib

resside ja koolituskulude maksu-

füüsiline isik raieõiguse ja raiutud

muse mahaarvamise õigust mak-

metsamaterjali võõrandamise tulu

sustatavast tulust. Täpsemalt muu-

saamise aastast arvates kuni kolme

detakse TuMS § 28(2) lõiget 1, lan-

aasta jooksul tehtud metsa majan-

getades lubatud mahaarvamiste ko-

damise kulusid võõrandamistulust

gusummat praeguselt 3196 eurolt

maha arvata.

tasemekoolituse

timis- või kontrollorgani liikmetele ning oleks piiritletud konkreetselt töö- või teenistussuhtes olevate isikutega. Vaadates siinkohal näiteks Eestis tegutsevate ettevõtete struktuuri, kus ligemale 85% tegutsevatest ettevõtetest on mikroettevõtted (töötajaid kuni 9) ja tegevjuht, sõltumata omaniku või juhatuse liikme juriidilisest staatusest, täidab enamasti ka reaalseid töölepingulisi ülesandeid, tuleks eristamist siiski ilmselt veel põhjalikult kaaluda. Maksuvabastus ei

Arvestades tänaseid keskmise brutokuupalga numbreid, langeks maksumäära alanemisel keskmist palka teeniva isiku maksukohustus 2011. aastal kehtivaid teisi maksu- ja maksemäärasid arvestades 75 euro võrra aastas. Eeldades keskmise palga tõusu, oleks võit suuremgi.

metsamaterjali müük on ühekordne

1920 eurole. Muudatus kohalduks kuludele, mida isik kannab alates

Muudatuse kohaselt loetakse metsa

2012. aastast, muudatus ei kohaldu

majandamisega seonduvad doku-

2011. aasta ja varasematele kuludele.

mentaalselt tõendatud kulud võõrandamisega seotud kuludeks nii

Seaduse muudatuse mõjusid vaa-

raieõiguse kui ka raiutud metsa-

dates on välja toodud, et eluaseme-

materjali võõrandamise puhul. Võib

laenu intresside, koolituskulude ning

seega öelda, et laiendatakse tulu-

annetuste ja kingituste mahaar-

liike, millest on õigus teha mahaar-

vamise võimalust kasutati 2009.

vamisi, ning tegevuste nimekirja,

neks analüüside kohaselt füüsilise

aastal ca 216 000 isiku poolt. Kõigist

mille kulusid on võimalik võõran-

isiku tulumaksu laekumine 57 miljo-

deklaratsioonidest ületas 1920 euro

damistulust maha arvata. Metsa

Esiteks soovitakse langetada tulu-

ni euro võrra ning ettevõtte tulu-

piiri 13,5% deklaratsioone. Mõju eel-

majandamise kuludeks loetakse nt

maksu määra ühe protsendipunkti

maksu laekumine 13 miljoni euro

arvele hinnatakse positiivse märgiga

kõik kulud, mis tehakse seoses met-

võrra, mis peaks tooma kaasa

võrra. Arvestades tänaseid keskmi-

ehk muudatus suurendab riigi tu-

sa majandamisega metsaseaduse

mõningase maksukoormuse langu-

se brutokuupalga numbreid, lan-

lusid alates 2013. aastast umbes

§ 16 tähenduses, sealhulgas kulu-

se ka üldist maksukoormust arves-

geks maksumäära alanemisel kesk-

viie miljoni euro võrra aastas.

tused selliste metsa majandami-

tades. Muudatusega langetatakse

mist palka teeniva isiku maksuko-

lõikes Tulumaksuseaduse § 4 lõikes

hustus 2011. aastal kehtivaid teisi

Kolmanda muudatusega soovitakse

seks, mille kohta ei ole metsaoma-

1 sätestatud tulumaksu määra ala-

maksu- ja maksemäärasid arvesta-

luua raieõiguse ja raiutud metsa-

nikul kohustust esitada Keskkonna-

tes 2015. aastast 21%-lt 20%-le.

des 75 euro võrra aastas. Eeldades

materjali võõrandamise maksuar-

ametile metsateatist.

tohiks

kindlasti

saada

aluseks

uutele õigusvaidlustele ning peab täitma oma eesmärki.

Eelnõuga soovitakse teha neli olulisemat muudatust

sega seotud tegevuste teostami-


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Neljandast muudatusest oli juba põ-

Seadusandlus

7

Euroopa Liidu direktiivid

gusalt juttu — sellega välistatakse töö- ja teenistussuhetes tööalase tasemekoolituse käsitlemine erisoodustusena. Muudatus on kindlasti positiivne, kuid samas vajaks täiendavalt analüüsimist, kas juriidilise

Mõjusid eelarvele hinnates on jõutud eelnõu seletuskirjas tulemuseni, et tööga seotud tasemekoolituse välistamine erisoodustusena käsitlemisest alates 2012. aastast vähendab prognoosi kohaselt riigi tulusid viie miljoni euro võrra aastas.

Vastu on võetud EL direktiivid renditöö (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 19.11.2008 direktiiv 2008/104/EÜ) ja vanempuhkuste (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 08.03.2010 direktiiv 2010/18) kohta. Koidu Mölderson Poliitikakujundamiseja õigusosakonna jurist

R

iseloomu kasutajaettevõtja tellimu-

enditöö direktiiv

sest lähtuvalt. Näiteks juhul kui kasutajaettevõtja soovib leida töötajat

Edendamaks üheltpoolt paindliku-

hooajatööde tegemiseks, on rendi-

mat tööturgu aga teiselt poolt taga-

agentuuril õigus sõlmida töötajaga,

maks kõigi töötajate võrdne koht-

kes läheb kasutajaettevõtja juurde

lemine ja kaitse, on Euroopa Komis-

tööle, tähtajaline töösuhe”.

isiku juhtimis- või kontrollorgani liik-

jon vastu võtnud renditöö direktiivi,

mete erikohtlemine (negatiivses

mille põhimõtted tuleb liikmesriikidel

Direktiiviga soovitakse tagada kõigi

mõttes) on antud juhul eesmärgi-

üle võtta hiljemalt 5. detsembriks

töötajate võrdne kohtlemine, st ei to-

pärane ja põhjendatud ning milli-

2011.

hiks vahet teha n-ö tavatöötajal ning renditöötajal. Renditöötajale peavad

seid õiguslikke probleeme võib see endaga kaasa tuua. Mõjusid eel-

Eestis on renditöö võrdlemisi vähe

olema tagatud vähemalt samad

arvele hinnates on jõutud eelnõu se-

levinud tööjõu kasutamise viis ning

õigused ja tagatised, kui need, mis

letuskirjas tulemuseni, et tööga seo-

vahest seetõttu seaduses ka vähe

on võimaldatud kasutajaettevõtja

tud tasemekoolituse välistamine eri-

reguleeritud, andes vaid üldisemad

enda töötajatele, sh kaitse raseda-

soodustusena käsitlemisest alates

mõisted ja põhimõtted: renditöö

tele, imetavatele ja lastega emade-

töölepingu seaduse (TLS) kohaselt

le, võrdne kohtlemine palga, töö- ja

on kolmepoolne õigussuhe, kus

puhkeaja, puhkuste, pühade jm

tööandja ja töötaja lepivad kokku, et

osas. Samuti tagatud peab olema

töötaja teeb tööd, alludes kolmanda

renditöötajale vabadest töökohta-

isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele

dest teavitamine kasutajaettevõttes,

ja kontrollile. Direktiiv täiendab

vaba võimalus sõlmida tööleping ka

mõistet, lisades põhimõtte, et ren-

otse kasutajaettevõtjaga. Renditöö

ditöö on ajutine töö kasutajaette-

ettevõtjatel ei ole direktiivi kohaselt

võttes, täitmaks ettevõtja ajutiselt

õigust võtta renditöötajatelt vahen-

suurenenud tööjõu nõudlust. Antud

dustasusid

põhimõte on kajastatud küll mitte

tööle saamise korraldamisel või seal

seaduses aga TLS-i seletuskirjas,

töölepingu lõpetamisel.

2012. aastast vähendab prognoosi kohaselt riigi tulusid alates 2012. aastast viie miljoni euro võrra aastas.

Nagu juba eelnevalt ka öeldud, on eelnõu plaanitud jõustada juba 1. Jaanuaril 2012. Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja selle seletuskirjaga saate lähemalt tutvuda aadressil www.koda.ee.

Edendamaks paindlikumat tööturgu ning tagamaks kõigi töötajate võrdne kohtlemine ja kaitse, on Euroopa Komisjon vastu võtnud renditöö direktiivi. Direktiiviga soovitakse tagada kõigi töötajate võrdne kohtlemine, st ei tohiks vahet teha n-ö tavatöötajal ning renditöötajal.

kasutajaettevõttesse

mis ütleb, et tähtajalise lepingu regulatsioonis ei ole kirjas, millises

Liikmesriikide enda otsustada jääb,

töösuhte vormis tähtajalisi lepinguid

kas renditöö tegijatele peaks olema

võib kasutada ning seega „tähtaja-

tagatud palga maksmine tööde va-

lise lepingu võib sõlmida töö ajuti-

hepealsel ajal ning kas ja kuidas

suse tunnustel renditöö tegemiseks,

toimub renditöötajate kollektiivlepin-

sel juhul hinnatakse töö ajutist

gutesse kaasamine.


Seadusandlus • Euroopa uudised

8

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Renditöö ettevõtetes peaks propa-

 teha vanemapuhkuse andmine

geeritama renditöötajatele koolituste

sõltuvaks konkreetse tööandja

ja väljaõpete korraldamist, lapse-

juures töötamise perioodist, st

toetas kõigiti Euroopa Komisjoni

hoidude kasutamise võimaldamist

maksimaalselt ühe aastane

ettepanekut – kavatsust muuta Eu-

ka renditööde vahelisel ajal, et hoida

viiteaeg, kuni võib vanemapuh-

roopa Liidu õigusnormid selge-

kust kasutada;

maks, kindlamaks ja õiguskindla-

töötajaid aktiivsetena tööjõuturul.

 vanemapuhkusele

Vanemapuhkuste direktiiv

minemise

etteteatamise tähtajad;

E

uroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) küll

 piisavad halduskaristused põhisätete rikkumise eest; oluliste rikkumiste puhul sanktsioonide avalikustamine; haldustrahvid piisavalt suures summas;

maks, kuid samas avaldas kahet-

 füüsiliste ja juriidiliste isikute

sust, et kavandatud uus määrus on

suhtes kohaldatavad sankt-

 vanemapuhkuselt tagasi tulles

sisu poolest napp. Omalt poolt

Vanemapuhkuste direktiiv seab mii-

peab tagama töötajale sama

lisas EMSK hulga soovitusi, mida

 kriteeriumid, mida tuleb sankt-

nimum nõuded, mida iga liikmesriik

töökoha või vähemalt võrdväär-

palus Euroopa Komisjonil järgmis-

sioonide kohaldamisel arvesse

peab silmas pidama vanemapuh-

se töökoha endisega;

te tarbijakaitsealaste õigusaktide

kuste kehtestamisel. Direktiivi kohaselt peaks tagatama vanematele

 tagama võimaluse võtta vanemapuhkust kartuseta, et selle-

puhul arvesse võtta. Järgnevalt EMSKi soovitused.

pärast vallandatakse;

Direktiivi kohaselt peaks tagatama vanematele vanemapuhkust lapse sünni, lapsendamise või hooldamise puhuks kuni lapse 8-aastaseks saamiseni vähemalt neli kuud. Vanemapuhkus tuleks võimaldada nii isale kui emale võrdselt ja vähemalt üks kuu nimetatud neljast kuust ka ilma õiguseta üle kanda teisele vanemale.

 võimalusel lubada vanemapuhkuselt naasvatele töötajatele

Tugevdada turujärelevalvet

soovi korral teha muudatusi

EMSK peab asjakohaseks juuru-

tööajas;

tada siseriiklikega samaväärsed

 hoida vanemapuhkusel tööta-

üleeuroopalised kontrollimehhanis-

jaid tööasjadega kursis, et

mid selleks, et tagada riigiüleste

tagada nende sujuv tagasitulek

sätete täitmine süstemaatiliste tu-

tööle jm.

rujärelevalvekampaaniate kaudu,

praktikas (eri riikides) kasutatavate

lapsehoolduspuhkust kuni lapse

inspekteerimise kooskõlastamist

meetodite lähenemiseni. Samuti

kolmeaastaseks saamiseni, osade

võib, eriti horisontaalsete õigus-

tuleks kavandada riikidevahelist

kaupa või ühes osas. Lapsehool-

normide puhul, täiendada sõel-

duspuhkust on õigus korraga ka-

uuringutel põhinevate teavitus- ja

sutada ühel isikul. Puhkusele jää-

turu-uuringualgatustega, mis muu-

misest ning puhkuse katkestami-

daksid praegused lauskontrollid

sest peab ette teatama 14 päeva.

normiks.

Ühtlustada

on tagatud isapuhkuse võtmise

Minimaalsel vajalikul määral tuleks

õigus kokku 10 päeva enne ja pä-

ühtlustada

kus tuleks võimaldada nii isale kui

rast lapse sündi.

poolt rikkumismenetluse algatami-

emale võrdselt ja vähemalt üks kuu

 vanemapuhkuse

kasutamise

erinevad võimalused, nt ühes osas või osade kaupa, osalise tööajaga tööl olles;

järelevalvet

kehtestamises, mis viib kõnealuses

vähemalt neli kuud. Vanemapuh-

nekõike:

ja teenuste kvaliteedi

bijakaitsetaseme. Seda iga-aastast

kuni lapse 8-aastaseks saamiseni

detailid vanemapuhkuste osas, en-

Ühtlustada kaupade

turul kogu aeg kõrge ja ühtse tar-

14-aastaseks saamiseni. Samuti

reguleerida jäävad konkreetsed

damiseks.

on lapse emal või isal õigus võtta

sendamise või hooldamise puhuks

Liikmesriikide enda otsustada ja

sanktsioonide tõhusaks kohal-

Eesti kehtiva õiguse (TLS) kohaselt

(sõltuvalt laste arvust) kuni lapse

isad kasutaksid vanemapuhkust.

 piisavad tugimehhanismid

Küsimus on ühise järelevalvekorra

igal aastal lapsepuhkust 3-6 päeva

male – seda eesmärgiga, et ka

kohaldamine tõsisemate rikku-

mis võimaldavad säilitada ühtsel

vanemapuhkust lapse sünni, lap-

õiguseta üle kanda teisele vane-

võtta; võimalik kriminaalkaristuste miste korral;

Lisaks on emal või isal õigus saada

nimetatud neljast kuust ka ilma

sioonid;

rikkumismenetlusi

tarbijakaitseasutuste

se ja sanktsioonide määramise

Mõlemad direktiivid võetakse Sotsiaalministeeriumis laiemale arutamisele septembris. Teretulnud on kõik ettepanekud ja kommentaarid selle kohta, mis kujul võiks (direktiivides kehtestatud võimaluste piires) direktiivid Eesti õigusesse üle võtta. Direktiividega saab tutvuda Koja kodulehel www.koda.ee ning kommentaarid on oodatud e-postiaadressile koidu@koda.ee.

Vältimaks topelttööd tuleks kavandada riikidevahelist planeerimist, mis võimaldaks laiendada järelevalvet iga osaleva asutuse käsutuses olevate ressursside maksimaalselt tõhusa kasutamisega.

ühiseid kriteeriume, et saavutada (eri riikides) identsete rikkumiste

planeerimist, mis võimaldaks laien-

puhul menetluste algatamises ja

dada järelevalve ulatust iga osa-

lahendamises samaväärne tõhu-

leva asutuse käsutuses olevate

sus ja samaväärsed tagatised.

ressursside maksimaalselt tõhusa

Tingimata on vaja karistussüstee-

kasutamisega, sest see väldib to-

me omavahel lähendada ja karmis-

pelttööd ja kattuvust. Lisaks üht-

tada, et vältida häireid ühtse turu

sete toimimiskriteeriumide kehtes-

toimimises. EMSK tegi ettepaneku

tamisele jälgitavate toodete vali-

kehtestada ühised miinimumnõu-

misel on vaja ühises menetluses

ded riikide sanktsioonide korra mi-

kindlaks määrata näiteks näidiste

nimaalseks vajalikuks lähendami-

identifitseerimine, dokumentide vor-

seks, mis hõlmaks järgmisi aspekte:

mistamine, analüütiliste proovide


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Euroopa uudised

9

Kuhu edasi? Oma järjekordsel plenaaristungil võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu hulgaliselt arvamusi ja ettepanekuid, mis siis edastatakse vastavalt kas Euroopa Komisjonile, Parlamendile või Nõukogule. Üheks selliseks dokumendiks oli ka arvamus Euroopa tarbijakaitsealaste õigusaktide teemal. („Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklikeasutuste vahelise koostöö kohta”). Reet Teder Kaubanduskoja esindaja EMSKs

tegemine ning kõik need teised ük-

test tulenevaid riske. Lisaks tuleks

tekstis see, et tarbijad ei tea olulist

vastaste äritavadega seotud põh-

sikasjad, mida ei ole käsitletud kvali-

tõhustada praegusi hoiatussüstee-

teavet toodete päritolu kohta – kus

justel või inimesi ja keskkonda kah-

teedinormides või muudes selle-

me selliselt, et integreerida meet-

ja kuidas on need toodetud ja tu-

justavatel põhjustel.

alastes õigusaktides.

meid üheksainsaks vahendiks, mis

rustatud ning milline on majandus-

võimaldaks nende koostalitlust, st

lik ja sotsiaalne mõju neid tootvale

Lisaks soovitas EMSK veel eden-

andmetealast teabevahetust, olene-

või valmistavale kogukonnale. Ko-

dada häid ettevõtlustavasid vastu-

mata teabe päritolust ja allikatest

hustuslik märgistus peab sisaldama

tustundlikus tarbimises läbi ette-

See valdkond on eriliselt tähtis ja

ning pädevatest korraldusasutus-

teavet, mille alusel tarbijad saavad

võtete sotsiaalse vastutuse tugev-

seni ka ühtlustatuim. Seda saaks

test (tervishoiu-, põllumajandus- ja

arvestada oma ostuotsustes teisi

damise; tuleb ka stimuleerida ühis-

aga veel täiustada riskide tuvas-

toiduainetööstuse-, tarbijakaitse-,

kriteeriume

tavapärastele

hagide esitamist. Seda näiteks ette-

tamise, ohjamise ja riskidest teavi-

maksuasutused jne).

kvaliteedi- ja hinnakriteeriumidele.

võtetelt õigusrikkumiste toimepane-

ja

See tagaks, et nad oma tarbimisva-

misega saadud tulu konfiskeerimise

õigusaktide juurutamise abil, sa-

likutega ei aitaks tahtmatult kaasa

ja ühishagide fondi suunamise

teatud tootega otseselt või kaudselt

kaudu jm.

Toodete ohutus

tamisega

seotud

vahendite

mamoodi, nagu on ette nähtud seoses toiduainetest tulenevate riskidega. Töötada ka siin välja perioodiline Eurobaromeetri uuring,

Kaupade ja teenuste turustamise lubades eetiliste ja keskkonnaaspektidega arvestamine

lisaks

seotud õigusvastaste võtete juurdumisele. See tähendab, soovitakse,

Aeg näitab, kas, mida ja kui palju

et tulevikus oleksid tooted turult

nendest soovitustest reaalsuseks

selleks, et analüüsida, kuidas tarbi-

EMSK arvates on kriitilise tähtsu-

tagasi võetavad ka ökoloogilistel,

saab ja läbi õigusaktide rakenda-

jad tajuvad muudest kui toiduaine-

sega valmistamise ja tootmise kon-

eetilistel või muudel inimväärikuse

mist leiab.

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00 Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses toimub. Saatejuht on Vallo Toomet.


10

Euroopa uudised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Euroopa uudised Euroopa Komisjon valis välja kuus rahalist toetust taotlevat tehnoloogiaprojekti Euroopa Komisjon tegi 4. mail Budapestis peetud konverentsil ja näitusel „FET11” teatavaks kuus teadusuuringute projekti, mis valiti välja konkureerimiseks tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate (FET) alaste teadusuuringute valdkonnas kahele kõige tähtsamale kohale. Kuus pretendenti saavad igaüks ligikaudu 1,5 miljonit eurot, et täiustada oma ettepanekut veel ühe aasta jooksul, pärast mida valitakse välja ainult kaks. Nende eesmärk on saavutada selliseid olulisi läbimurdeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas, mis võivad pakkuda lahendusi mõnele ühiskonna suurimale probleemile. Kaks algatust, mis valitakse välja pikaajaliseks rahastamiseks, kestavad 10 aastat ning mõlema kogueelarve on kuni 100 miljonit eurot aastas. Finalistid on (tähestikulises järjekorras):

tööst ning teha koostööd spetsia-

tuvad nii kaugele, et ohtu satub kõik,

on uus aine, mis on välja töö-

listidega muudes valdkondades,

millest me sõltume – alates puhtast

tatud aatomite ja molekulide

nagu tervishoid, materjali- ja neuro-

õhust ja veest kuni põllukultuuride

tasandi manipulatsiooni abil ja

teadused ning neurorobootika. Sel-

tolmeldamiseni ja üleujutuse eest

mis võiks asendada 21. sajandi

liste fundamentaalsete teadusprob-

kaitsmiseni. Selline häving tähen-

imematerjalina räni.

leemide edukas lahendamine on

dab ELi jaoks tohutuid sotsiaalseid

 Kaitseinglid arukama planeedi

võimalik üksnes kogu Euroopa pari-

ja majanduslikke kadusid. Näiteks

jaoks (Guardian Angels for a

mate teadlaste ühispanuse tulemu-

putuktolmeldamisel, mis Euroopas

Smarter Planet): väikesed pata-

sena. Enamikku täna teatavaks teh-

drastiliselt väheneb, on ELi jaoks

reideta seadmed, mis toimivad

tud ettepanekuid toetavad paljud et-

hinnanguline majanduslik väärtus

iseseisvate isiklike assistenti-

tevõtjad, teadusuuringute rahasta-

15 miljardit eurot aastas. Ülemaa-

dena ning mis suudavad tajuda,

mise agentuurid ja sajad teadlased.

ilmselt on olukord sama muretteki-

hinnata ja teavet edastada isegi

tav. Strateegias kirjeldatakse kuut

siis, kui nad liiguvad läbi inimese

esmaeesmärki elurikkuse ohtude

vereringe. Inimaju projekt (Human Brain Project): mõistmine, kuidas inimaju töötab, võib aidata kaasa ajuga seotud või ajust inspireeritud läbimurreteks andmetöötlusstruktuuride, neuroteaduse ja meditsiini valdkonnas. Meditsiini infotehnoloogiline tulevik (IT Future of Medicine): digitaaltehnoloogia abil saab koostada

individualiseeritud

ravi-

plaani, mis põhineb konkreetselt patsiendilt kogutud molekulaar-, füsioloogilistel ja anatoomilistel andmetel, mida töödeldakse ülemaailmselt integreeritud meditsiiniliste teadmistega.

 FuturICT – teadmiste kiirendi ja kriisidele vastamise süsteem (FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System): IKT abil saab analüüsida ääretult suuri koguseid andmeid ja keerukaid olukordi, et paremini prognoosida

ogy for ICT and beyond): grafeen

loodusõnnetusi

või

juhtida inimtegevusest tingitud ja

 Robotkaaslased inimestele (Robot Companions for Citizens): pehme nahaga ja intelligentsetel robotitel on kõrgelt arenenud tajumis-, tunnetus- ja emotsionaalsed võimed ning nad saavad inimesi aidata. See muudab põhjalikult inimeste suhtlust masinatega.

riigipiire või mandreid ületavaid

Euroopa Komisjon astub uue strateegiaga vastu elurikkuse kriisile järgmisel kümnendil Uues elurikkuse strateegias leidub kuus eesmärki elurikkuse vähenemise peamiste mõjurite kohta, selgub Euroopa Komisjoni poolt 3. mail esitletud dokumendis Euroopa elurikkuse kaitseks ja olukorra parandamiseks järgmise aastakümne jooksul. Et vähendada survet ELi loodusele ja ökosüsteemiteenustele seal, kus see on kõige suurem, seoti elurikkuse alased eesmärgid olulisemate eluvaldkondade poliitikasuundadega.

Käsitletakse

ka

oluliseks vähendamiseks. Eesmärkide saavutamiseks tuleb: täielikult rakendada olemasolevaid looduskaitsealaseid õigusakte ja looduskaitsealade võrgustikke, et võimalikult paljud elupaigad ja liigid oleksid kaitstud; igal võimalusel parandada ja taastada ökosüsteeme ja ökosüsteemiteenuseid, näiteks rohkem rohelist taristut kasutades; tagada põllumajanduse ja metsanduse säästlikkus; hoida ja kaitsta ELi kalavarusid; hoida kontrolli all invasiivseid liike, mis on üha sagedamini ELi elurikkuse vähenemise põhjuseks; suurendada ELi panust kooskõlastatud üleilmsesse tegevusse elurikkuse kadumise vältimiseks.

elurikkuse

Strateegia on kooskõlas kahe suure

vähenemise üleilmseid aspekte, et

kohustusega, mille ELi juhid märtsis

Euroopa Liit saaks anda oma pa-

2010 võtsid – peatada elurikkuse

nuse elurikkuse vähenemise peata-

vähenemine ELis aastaks 2020 ning

misse igal pool maailmas. Stratee-

kaitsta, väärtustada ja taastada ELi

gia on kooskõlas kohustustega,

elurikkust ja ökosüsteemiteenuseid

mille Euroopa Liit võttis eelmisel

aastaks 2050. Samuti on see koos-

katastroofe ning neile reageerida.

Inimteadmiste arengus uuele tase-

aastal Jaapanis Nagoyas.

kõlas ülemaailmsete kohustustega,

 Grafeeniteadus ja -tehnoloogia

mele jõudmiseks tuleb FETi juhtal-

Euroopa elurikkus on kriisis – liigid

mis võeti Nagoyas 2010. aasta ok-

IKT jaoks ja muuks otstarbeks

gatuste pretendentidel minna kau-

kaovad enneolematul hulgal. Palju-

toobris bioloogilise mitmekesisuse

(Graphene Science and technol-

gemale tavapärasest IKT teadus-

de ökosüsteemide kahjustused ula-

konventsiooni raames, kui maailma


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Euroopa uudised

11

juhid võtsid vastu meetmepaketi

uute liikmesriikide tööjõuturule tu-

Kokku nimetatakse neid majandus-

Poliitilistel fraktsioonidel on paketi

bioloogilise mitmekesisuse vähene-

lekuga on olnud alusetu.

juhtimise paketiks.

osas endiselt palju eriarvamusi, nt

mise peatamiseks kogu maailmas

Kõige enam on kasvanud uutest liik-

Üle 2000 esitatud muudatusettepa-

selle osas, kui suured peaksid

järgmise aastakümne jooksul.

mesriikidest pärit töötajate arv

neku juures soovisid saadikud kar-

olema sanktsioonid ning kui palju

Praegune ülemaailmne liikide hävi-

Ühendkuningriigis ja Iirimaal (1 mil-

mimaid sanktsioone ülemäärase

peaks igal aastal vähendama võlga.

mise määr ületab nüüd kuni tuhat-

jonilt 2004. aastal 2,3 miljonini 2010.

eelarvepuudujäägi osas, kui seda

Samuti on arutluse all küsimused

kordselt looduslikku määra. Pea-

aastaks). See moodustab siiski ain-

pakkus välja Euroopa Komisjon.

nagu eurovõlakirjad, majanduste-

mine põhjus on inimtegevus. ELis

ult 0,6% kogu rahvastikust ning on

Saadikute sõnul on kerge unustada

hingute maks, Euroopa semester ja

on hävimisohus umbes 25% looma-

väike võrreldes kolmandatest riiki-

kuue õigusakti põhieesmärk —

ühine

liikidest, sealhulgas imetajad, kahe-

dest pärit tööjõuga (peaaegu 6%

tagada, et liikmesriigid identifit-

läheb täiskogu istungile juunis.

paiksed, roomajad, linnud ja libli-

kogu rahvastikust).

seerivad ning parandavad kiiresti

kad. 88% kalavarudest on ülekasu-

Prognoosi kohaselt kasvab EL 8 rii-

näitajaid, mis võiksid rikkuda ma-

tatud või märgatavalt kahanenud.

kidest (Eesti, Läti, Leedu, Ungari,

jandusstabiilsust ELis tervikuna ning

Poola, Tšehhi Vabariik, Sloveenia,

et valitsused ei mataks end võla-

Slovakkia) pärit töötajate arv EL 15

koorma alla.

riikides 3,3 miljonini 2015. aastaks

Samuti peaks saadikute hinnangul

(0,8% kogu rahvastikust) ja 3,9

komisjonil ja nõukogul olema täht-

Maist kaovad piirangud Eesti kodanike tööle asumisele teistes ELi liikmesriikides Alates 1. maist, kui Saksamaa ja Austria avavad oma tööjõuturu, kaovad viimased tõkked Eesti ja veel seitsme 2004. aastal ELiga liitunud riigi tööjõu vabalt liikumiselt Euroo-

miljonini 2010. aastaks, jäädes siiski alla 1% kogu rahvastikust.

sam roll eelarvepuudujäägi järele-

pangandusrežiim.

Raport

Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse saastekvootidega kauplemise tuleviku kohta

valve osas, et liikmesriikidel oleks

Majandusjuhtimine: ülemäärane eelarvepuudujääk nõuab karmimaid sanktsioone

vähem manööverdamisruumi. Rii-

27. aprillil võttis Euroopa Komisjon

gid, kes ei ole oma arvemajanda-

vastu otsuse, mis käsitleb tasuta

mise osas ausad, peaks maksma

saastekvootide jagamist ELi heit-

trahvi 0,5% oma SKPst. Makroma-

kogustega kauplemise süsteemi

jandusliku tasakaalustamise sankt-

kuuluvatele tööstusrajatistele alates

sioonid peaksid mängu tulema

2013. aastast. Kuigi enamik saaste-

varem — esimese vea korral 0,1%

kvootidest eraldatakse edaspidi

SKPst ning jätkuva rikkumise korral

enampakkumise korras, jäetakse

0,3% SKPst. Tehtud on kaks suurt

kuni 2020. aastani alles ka teatav hulk

on tööjõu vabal liikumisel olnud

Hoolimata märgatavast, kuid siiski

analüüsi teemal, miks on majandus-

tasuta kvoote, et vähendada tööstus-

positiivne mõju, mis on aidanud

veel tagasihoidlikust majanduse

kriis Euroopat nii valusalt löönud:

rajatiste kulusid sellistes sektorites,

kaasa majanduskasvule ja täitnud

elavnemisest ei arva saadikud, et

 riigisektorite vastutustundetu ku-

mida ohustab märkimisväärne kon-

tööturu tühimikke. Euroopa Komis-

majanduslik

kriis

lutamine (Kreeka näide) — pal-

kurents väljastpoolt ELi. Otsuses

jon ei prognoosi suurt tööjõutulva

Euroopas on möödas. See on

kade rahastamine, investeerin-

sätestatakse eeskirjad, mida liikmes-

EL 15 riikidesse, sest need, kes on

põhjus, miks majanduskomisjoni

gud, sotsiaalteenused;

riigid peavad järgima tasuta kvootide

soovinud välismaale tööle minna,

saadikud kiitsid 19. aprillil heaks

 majanduse tasakaalustamatus —

on seda juba teinud.

uute reeglite kogumi, mis kesken-

mõnedel riikidel (nt Saksamaa)

Tasuta saastekvootide osakaal on

Euroopa Komisjoni tööhõivevolinik

duvad kriisi tekkepõhjustele — ma-

on suur kaubanduse ülejääk,

tööstusharuti erinev. Enamasti jääb

Làszlò Andor tervitas 7-aastase üle-

janduse tasakaalustamatusele ning

samas kui teistel (nt Kreeka, Por-

see 70% ja 80% vahele 2005–2008.

minekuperioodi lõppu, öeldes, et

riigivõlale. Kokku mahuvad uued

tugal)

mis

aasta heitkogusest. Puuduoleva

see annab uusi võimalusi nii igale

reeglid kuude praegu ettevalmista-

tähendab, et puudujäägiga riigid

osa katmiseks saavad ettevõtted

ELi kodanikule kui ka Euroopa Lii-

vasse õigusakti.

laenavad

riikidelt

vähendada tootmise saastetaset või

dule tervikuna. Senine kogemus on

Kokku on tegu kuue ettepanekuga.

(erasektor siiski) ning kui mull

osta saastekvooti juurde, kasutades

näidanud, et liikmesriikide mure

Neist neli tegelevad puudujäägi ja

lõhkeb, siis valitsused peavad

selleks praeguse kauplemisperioodi

oma riigi kodanike töökohtade ja

võla küsimusega ning kaks makro-

päästma panku, viies omakorda

varusid või rahvusvahelisi arvestus-

töötuse määra tõusu pärast seoses

majanduse

suure avaliku puudujäägini.

ühikuid.

pa Liidu piires. Uurimuste kohaselt

ja

sotsiaalne

tasakaalustatusega.

suur

puudujääk,

ülejäägiga

jagamisel nendes tööstusharudes.


12

Juhtimisveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Ei tähendab ei ainult siis, kui seda ütleb sinu pruut Kas me ei jäta mitte liiga tihti kellegi ei tõttu oma plaani pooleli?

Taivo Paju Juhtimisajakirja Director peatoimetaja

K

ord olevat liiklusinspektorid

mist kahe inimese suhtega, ülejää-

aasta suvel Viinis tol ajal veel üsna

noore Lennart Meri kiiruse

nud elus aga üllatavalt tihti mitte.

tundmatu välisminister Lennart Meri.

ületamise eest rajalt maha võtnud.

Samas kardab suurem osa inimes-

Ta üritas suurriikide diplomaatidele

Lennart istunud politseiautos tükk

test – kaasa arvatud mina ise – piire

selgeks teha, et Eesti tuleb ka

aega. Aga kui ta väljus, säranud ta

kombata, sest kõik usuvad, et ära-

järgmisele OSCE konverentsile kut-

näol naeratus. Ei mingit trahvi, selle

ütlemine tähendabki äraütlemist.

suda. Ei saa öelda, et see tegevus eriti edukalt oleks kulgenud. Kuni

asemel olid tal hoopis käes kleepeKüsimus on lihtsalt selles, kuidas ei

sündmustesse tuli järsk pööre. Na-

pöörata jaa-ks. Goulston soovitab

gu meenutab kunagine kaitseminis-

See lugu meenus mulle, kui ma hil-

alustuseks uurida vastaspoolelt, mi-

ter Hain Rebas, kohtus Meri Viinis

juti ise politseiautost välja astusin,

da tema jah-sõna saavutamiseks

USA diplomaatidega. Kaks noore-

trahvikviitung käes. Minus valitsesid

teha tuleks. Kui palju me siis, kui

mat härrasmeest suhtusid eestla-

segatud tunded, olin kiirust ületanud

kaotus juba sisuliselt käes, siiralt

sesse üleolevalt, kuulates, jalg üle

küsime, mida me oleksime võinud

põlve, tema juttu. Äkki aga teatas

teisiti teha? Umbes nii, nagu tegi

Meri: „I know Russia better than

seda üks Coca-Cola müügidirektor,

Ryzhkov (tollane NLi peaminister). I

kes proovis ühes Ameerika suures

have organised 16 expeditions to

kinoketis jala ukse vahele saada.

Siberia, and I have visited Kam-

Kinoketi esindaja ütles talle otse:

chatka 7 times. Where does Ryzhkov

„Mul on kahju, Walter, aga minu vas-

get his information from?”* Ameerik-

tus on ei. Me oleme otsustanud Pepsi

lased võpatasid. Silmapilkselt vahe-

kasuks.“ Pausi pidamata uuris Coca-

tati hoiakut ja tooni. Sellest momen-

Cola mees: „Kas ma jätsin midagi

dist hakkas Eesti asi rahvusvahelisel

küsimata või uurimata – midagi,

areenil märksa libedamalt sujuma.

kad, millel kiri „Sõidumeister”.

Teise poole ei on tõsiseltvõetav ainult siis, kui on tegemist kahe inimese suhtega, ülejäänud elus aga üllatavalt tihti mitte. Küsimus on selles, kuidas ei pöörata jaa-ks.

tänu millele te oleksite jah vastaküll, aga möödasõidul. Mõtlesin tükk

nud?“ Selgus, et küsimus oli kino-

Nii et ei pole kaugeltki mitte igas

aega, miks ma ometi ei proovinud

fuajeede remondi rahastamises.

olukorras ei. Ning sellega toimetulek

mundrimehi ümber veenda. Tõsi,

Coca-Cola pakkus nüüd seda tea-

on harjutatav. Kui on piisavalt treeni-

see kõik juhtus ootamatult, aga ma

des tingimusi, mis võlusid kinoketi

tud, võib ka trahvist pääseda, rääki-

oleksin pidanud vähemalt proovima.

ära. Tehing läks talle.

mata sellest, et äri õitsele lüüa.

Ka Ameerika üks parimaid psüh-

Aga mõnikord peadki teisel poolel

hiaatreid Mark Goulston ütleb oma

suu kinni panema, eriti siis, kui lä-

* Ma tean Venemaad paremini kui

äsja eesti keeles ilmunud raamatus

hed oma kaubaga Eestist välja.

Rõzkov. Olen organiseerinud

„Lihtsalt kuula!”, et teise poole ei on

Ning kui näed, et midagi muud ei

7 korda Kamtšatkal. Kust muidu

tõsiseltvõetav ainult siis, kui on tege-

aita. Umbes nii, nagu tegi 1990.

Rõžkovi info pärit on?

16 Siberi-ekspeditsiooni ja käinud


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Hele Lõhmus Eesti Kaubanduskoda Lätis tegevjuht

Majanduskriis räsis tõsiselt

Välisministeerium

Ei saa me ilma Lätita Eesti Kaubanduskoda Lätis (EKL) on oma loomisest alates,

Balti riike ja nende seas

aprill 2007, aktiivselt tegutsenud oma liikmete vajaduste välja

eriti Lätit. Kõik see ei jät-

selgitamisega. Meie missiooniks on aidata uutel ja juba tegutsevatel

nud oma mõju avaldamata ka Eesti-Läti majandus-

13

ettevõtetel koonduda ühisesse katusorganisatsiooni, et edendada ning arendada majandustegevust Eesti ja Läti riikide vahel.

suhetele.

Ajutine tagasilöök ei muuda aga tõsiasja, et Läti on endiselt Eesti lähinaaber ja üks peamisi majanduspartnereid. Läti valitsus on teinud tõsiseid jõupingutusi, et raskest majandusolukorrast välja tulla ja see on andnud tulemusi. Läti majandus näitab kasvunumbreid ja seda eriti tänu ekspordile.

Kriisiaegne

Läti on toimunu ja toimuva enesekriitilises analüüsis üpris sageli seadnud endale positiivseks eeskujuks Eesti. See positiivne imidž on kindlasti konverteeritav meie täiendavaks ärieeliseks lisaks neile, mis on juba aidanud Eestil kujuneda oluliseks majandustegijaks Lätis.

Iga Lätisse kaupu ja teenuseid eksportiv või sinna

ajadus ühtse ja struktureeri-

summa tööandjale on ca 10%

 Arvestage, et Eesti ja Läti on küll

tud organisatsiooni järele

suurem kui Eestis. Raamatupi-

Balti riigid, kuid nad on sama

tekkis juba 2000-aastate alguses.

damisseadusest tulenevate eri-

erinevad nagu Soome, Rootsi

Läti Panga 31.12.2010 andmete ko-

nevustega tuleb ennast kindlasti

ja Norra.

haselt on Läti suurim välisinvestor

hästi kurssi viia. Tulumaksu ja

Eesti, moodustades kogu investee-

käibemaksu tagastustel on eri-

ringutest 13,82% mahuga 1140,3

nevad tagastusprintsiibid ning

miljonit eurot. Eestile järgnevad

nende tagasi saamine ei pruugi

Meie igapäevase töö hulka kuulub

Rootsi (12,49%), Taani (6,94%) ning

üldse kindel olla.

uute firmade nõustamine, olgu see

V

Holland (6,84%). Eesti ettevõtted ja

 E-riik ja pakutavate teenuste

siis maksu, seadusandluse vm küsi-

Läti ettevõtlusmaastik on seega

hulk on minimaalne. Kehtima on

mustest. Alginformatsiooni saame

tugevalt ühte põimunud. Ettevõtjale

hakanud pilootprojetina e-allkiri,

anda vastavalt kogutud informat-

on Läti turg alati atraktiivne olnud,

maksuameti ja äriregistribaasid

siooni põhjal ning spetsiifiliste küsi-

olenemata majanduse kriisi- või

töötavad minimaalseid toimin-

muste korral suuname oma liik-

kõrgperioodidest. Huvi Läti turu ning

guid arvestades.

metele, kes on antud ala eksperdid.

siia investeerimisvõimaluste üle on

 Ettevõtte valmisolek siseneda

Oleme täheldanud, et enim küsi-

püsinud alati kõrgel. Pigem keeru-

välisturule. Arvestada tuleks, et

musi on seotud erinevate firmade

lisemaks on osutunud siinsel turul

Läti on välisturg nagu iga teinegi,

loomisvormide ning makse puudu-

jätkusuutlikult tegutsemine.

ette valmistada tuleks ennast nii

tavates küsimustes. Tähtsuselt järg-

nagu laieneksite Rootsi, Soome

mine on kõik tööturuga seonduv.

Laienemisel Läti Vabariiki tasuks

või USA-sse. Bränd, tegevus-

Soovime omaltpoolt, et antud vald-

meeles pidada järgmisi kuldseid

plaan ja taustainfo on üli-

konnast oleks rohkem empiirilisi ja

reegleid:

olulised. Kui ettevõtte nimi või

võrdlevaid uuringuid , et ettevõtetel

 Läti = Riia. Lätit iseloomustab

bränd sisaldab täpitähti siis

oleks kergem otsuseid langetada.

elanike ja nendega kaasneva os-

soovitame Lätis registreerides

EKL annab ja aitab leida informat-

tujõu konsentreerumine riigi pea-

nime muuta.

siooni Lätis toimuva ja toimiva koh-

investeeriv ärimees teeb oma plaanid ja otsused iseseisvalt,

kuid

võõral

turul tegutsemisel on kasu tugivõrgustikust. Lätis on selleks Eesti Kaubanduskoda Lätis, kellest on ku-

Eesti Kaubanduskoda Lätis

linna Riiga. On spetsiifilisi vald-

 Suhelge äripartneritega otse ja

ta. Koja peamine info- ja koostöö-

kondi, kus laienemine Liepajas-

käige tihti Riias. Oma ettevõtet

partner on Eesti Suursaatkond

se, Ventspilsi või Daugavpilsi on

juhtima saatke ettevõttele lojaal-

Riias. Olulised infoallikad on ka

põhjendatud. Konsulteerida ta-

ne ja kohanemisvõimeline töö-

pikaajalise Läti-kogemusega koja

suks kindlasti EKL ja Läti Kau-

taja. Kindlasti tuleks arvestada,

liikmed. Kaubanduskoda pakub laia

banduskojaga enne, kui on plaa-

et venekeelne elanikkond on

suhtevõrgustikku nii Eesti ettevõ-

Edukat ühist

nis alustada laienemist Läti maa-

Lätis rohkem integreerunud kui

tete, kui ka riiklike ja rahvusvahelis-

tegutsemist soovides,

kondadesse.

Eestis ning vene keele oskus

te institutsioonide seas. EKL on

tuleb kasuks luues sidemeid ko-

Foreign Investors Council in Latvia

halike ettevõtjatega.

liige alates oktoobrist 2009.

junenud

tegus ühendus

Läti ärimaastikul ja hea koostööpartner Eesti suursaatkonnale.

MATI VAARMANN, Eesti suursaadik Lätis

 Seadusandluse nüansid erinevad Eestist. Tööjõukulude üld-


14

Välisministeerium

Traditsiooniks on kujunenud EKL liikmete kohtumine Eesti peaministriga, et arutada praktilisi ettevõtlust puudutavaid küsimusi Lätis. Liikmed on Andrus Ansipiga kohtunud kahel korral: 11. juunil, kui toimus EestiLäti koostööprojekti tutvustamine, ning 28. aprillil. EKL korraldab aastas vähemalt 6-8 seminari. Eesti Kaubanduskoda Lätis juhib 3-liikmeline juhatus, mille ülesandeks on hallata ja juhtida ühingu

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Tänu turu suurusele saab Riias uuendusi uute kaupade osas palju julgemalt katsetada kui Tallinnas. Riia klient on oluliselt avatum alla kirjutama millelegi erilisele, moodsale ja seda olenemata hinnast.

tegevust. EKL palgalised ametikohad on tegevjuht ning sekretär.

likke inimesi ja nende arvamust. Alati

 MARTIN LÄNTS,

ei tasu lähtuda eelarvamustest, vaid

Lux Express (transport)

tuleks hinnanguid andmata õppida Lux Expressi kogemusel ollakse

tundma kohalikku ärikeskkonda.

Lätis reisimisel Tallinnasse või Vil-

Eesti ettevõtjad võiksid välismaal

niusesse ühistranspordile oluliselt

kokku hoida, kuna üldiselt on meil

vähem avatumad kui Eestis. Kui

sarnased arusaamad, kuidas äri

eestlased on järjest enam hakanud

peaks ajama. Kui ühte huvi esindab

hindama oma aega ning efektiivsust

ühe ettevõtja asemel mitu, on nende

ja kasutavad reisimisel Riiga järjest

häälel suurem kaal. Samuti võimal-

enam bussi, mis võimaldab reisile

dab omavaheline suhtlus jagada

kuluvat aega kasutada töötamiseks

kogemusi ning vahest on lihtsalt hea

või puhkamiseks, siis Lätis on endi-

õlleklaasi taga Eesti keelt rääkida.

selt esikohal pigem prestiiž ja seedusi uute kaupade osas palju julge-

tõttu ka isikliku sõiduauto kasuta-

malt katsetada kui Eestis. Riia klient

mine. Samuti on lätlased oluliselt

Lisainfo:

on oluliselt avatum alla kirjutama

vähem külastanud Tallinnat kui eest-

www.eesti.lv

millelegi erilisele, moodsale ja seda

lased Riiat. Lux Expressi poolt telli-

Tel: (+371) 2781 9670

olenemata hinnast.

tud TNS Emori uuringu põhjal sel-

Läti turul tegutsevat Eesti ettevõtet

E-post: info@eesti.lv

Tegija Eestis ei tähenda automaat-

gus, et viimase kolme aasta jooksul

peetakse kindlasti välis- ja mitte ko-

selt seda, et saadakse tegijaks ka

on 31% Eesti elanikest käinud Riias,

halikuks ettevõtteks. Me oleme eri-

Lätis. Turg on erinev, klient on teine

samas ainult 18% Läti elanikest on

nevad ja see peegeldub erinevates

ja seetõttu tuleb meil siiski ennast

külastanud Eestit.

aspektides, sealhulgas ärikeskkon-

Kommentaare Eesti-Läti ettevõtluskeskkonnale TIIT MÄGI, NS King (jaekaubandus)

päris palju ümber orienteeruda. Tähtis selle juures on aga see, et eesmärk silmist ei kaoks ja ega keegi polegi ju öelnud, et lõppees-

Eesti ettevõtjad võiksid välismaal kokku hoida, kuna üldiselt on meil sarnased arusaamad, kuidas äri peaks ajama.

 BAIBA MUCENIECE, AS Tallink Latvija, Sales Marketing Director

nas, turuolukorras ja inimestes. Asi on personaalses ja professionaalses võimes kohaneda ning teha koostööd ning kasutada õigeid teadmisi õigel ajal. Seda nii peakontoris kui ka

Lätis pööratakse oluliselt rohkem

märgini liikudes see otsetee kõige

tähelepanu poe väljanägemisele ja

õigem on. Julge pealehakkamine ja

sisustuselementidele, hämmastab

optimism on siis kiirelt asendumas

seejuures aga, kui vähe pööratakse

pessimismi ja kohati loogikavastase

tähelepanu teeninduse tasemele.

olemusega. Kuid see on Läti ja kind-

Lätti sisenetakse tavaliselt peale

luua, juhtida ning klassifitseerida ko-

Aeg-ajalt logiseb see meilgi, aga

lasti kui kannatust jagub ja sihti

õnnestunud äri alustamist Eestis. Läti

halike töötajate teadmisi, sidudes ko-

seal viis alles kolm aastat sihipärast

silme ees hoida, siis tulemit teha on

tundub just sobiva turuna, kus

halikku ja rahvusvahelist kogemust,

tegevust meid tasemele, mida oota-

võimalik kõigis tegevusvaldkonda-

astuda esimesi samme ettevõtte

sime. Seega sihikindlust, eestlaslik-

des.

viimisel rahvusvahelisele areenile.

ku jonni ja kannatlikkust on vaja

Esiteks ütleb ju vanasõna, et milleks

Esiteks on Läti pealinn Riia lähedal,

rohkemgi kui arvata osatakse.

omal nahal katsetada, kui võiks õp-

teiseks on võimalik seal hakkama

Seadusandlus jaekaupmeest ei hel-

pida teiste vigadest. Kahjuks on aeg

saada vene või inglise keelega ning

lita. Praagi mõiste puudub ja see, et

näidanud, et ega see eestlaste

meil on ühine minevik, mis peaks

kaks aastat peale kasutamist/kand-

uhkus ja egoism ei luba eriti nõu

tähendama, et ka ärikeskkond ei saa

mist on kliendil veel võimalus mulle

küsida. Samas saaks juba eos pal-

justkui olla oluliselt erinev. Samuti on

kaup tagastada, on ikka terve mõis-

jud riskid maha võtta — seda enam

Eesti olnud Balti riikide arengus

tuse piiridest väljas. Kahjuks tänu

et meid on juba siinsel jaekauban-

esirinnas ja seega kui äri õnnestus

temperamendi erinevusele eestlas-

dusturul mitmeid. Kuulata neid, kes

Eestis, miks ei peaks see õnnestuma

tega võrreldes, selliseid kliente ja-

juba pikemalt kohapeal ja kujun-

Lätis. Seega astutakse esimesi

gub ja mitte vähe. See vajab aga

dada sellest midagi omale kasu-

samme

kaupluse personalilt oluliselt kõrge-

likku, annaks kindlasti ajavõitu, selle

musega, et juba teatakse kuidas kõik

mat kvalifikatsiooni, nii kauba tund-

asemel et pikalt tühja vehkida. Tei-

toimub. Ma arvan, et see ongi eelar-

mise osas, kui ka paremat psühho-

seks vajab ju ka sisustamist töö-

vamus, mis muutmist vajaks. Selle

peaks ettevõte olema võimeline saa-

loogilist ettevalmistust/oskust kon-

väline aeg. Uskumatult meeldiv on

asemel, et kinnisilmi lahingusse tor-

vutama seatud eesmärke ning olema

fliktsituatsioonide lahendamisel.

suhelda aga sellel ajal Eesti keeles

mata võiks kõigepealt kuulata kaas-

edukas teises riigis tegutsemiseks

Tänu turu suurusele (kaks korda

ja ühises arusaamises asjade ole-

maalasi, kes on juba Lätti sisenenud,

tehtud nii lühiajalistes kui ka pikema-

suurem kui Tallinn) saab siin uuen-

musest.

aga samamoodi kuulata ka koha-

ajalistes plaanides.

kohalikus esinduses, sest professionaalsus ei sõltu päritoluriigist. Kui rahvusvahelise firma juhil on võime

enesekindlalt

ja

usku-

Kui rahvusvahelise firma juhil on võime luua, juhtida ning klassifitseerida kohalike töötajate teadmisi, sidudes kohalikku ja rahvusvahelist kogemust, peaks ettevõte olema võimeline saavutama seatud eesmärke.


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Kaidi Talsen Toimetaja

Liikmeintervjuu

15

Kohver paki ise, ülejäänu eest hoolitseb Wris Kindlasti on paljud meist mõelnud, milleks meile reisibürood, kui internetis lennupileti või hotelli broneerimine on muutunud pea sama lihtsaks kui poest piima ostmine. Ent ometi on reisifirmad endiselt täiesti olemas, veelgi enam, kriisiaastad on üle elatud ning tulevik ei tundu üldsegi tume.

äisime tänavu oma 20. juube-

turism ja nii ongi paljud varem Eesti

Kuid Eesti kapitalil tegutsevaks et-

lit tähistavas reisibüroos Wris

kapitalil põhinenud turismiettevõtted

tevõtteks olemine ei tähenda ometi

 Asutatud 1991. aastal

uurimas, millega üks tänapäeva

tihenenud konkurentsi tingimustes

seda, et tegutsetakse päris üksinda.

Eesti kapitali põhjal

Eesti reisifirma tegeleb ja mis neid

oma võimaluste suurenemiseks

Aastast 2003 kuulub Wris Eesti

eriliseks teeb.

saanud osaks suurtest rahvusvahe-

Turismifirmade Liitu ning 2005. aas-

listest

Kuid

tal liituti rahvusvahelise reisibüroode

Wrisil on õnnestunud jääda iseseis-

ühendusega International Travel

vaks ja kodumaiseks.

Partnership (ITP). Ka on Wris Eesti

WRIS REISIBÜROO:

K

 Ärireiside korraldaja ja lennupiletite vahendaja

Vanim Eesti kapitalil põhinev reisibüroo

korporatsioonidest.

koostööpartneriks maailma suuru-

 Individuaalreiside korraldaja

 Esimene IATA akrediteeringu saanud Eesti ettevõte

Wris Reisibüroo lugu sai alguse

Ettevõtte juhatuse liikme Aili Kägu

selt kolmanda ametireise korralda-

1991. aastal, mil asutajaliikmete

sõnul on sellel nii head kui vead.

vale ettevõttele BCD Travel.

nimede esitähtedest omale nime

Näiteks nõuab erinevate seadusest

saanud reisifirma alustas tööd peaasjalikult lennupiletite vahendaja ja

 Eesti Kaubandus-

ametireiside korraldajana. Sellele

Tööstuskoja ja

tegevusele andis hea eelduse asja-

Eesti Turismifirmade

olu, et 1992. aastal sai firma esime-

Liidu Liige

sena Eestis endale Rahvusvahelise

 Rahvusvahelise reisibüroode ühenduse ITP liige

Õhutranspordi Assotsiatsiooni IATA akrediteeringu. Lisaks on Wrisil pea ainsana reisibüroodest õigus kasutada Venemaa ja SRÜ riikide sise-

 Maailma suuruselt

lendude broneerimissüsteemi Sirena.

kolmanda ametireise korraldava ettevõtte

Kuigi tegevuse laienedes ja firma

BCD Travel koostöö-

arenedes lisandus tegevusse ka

partner Eestis

puhkusereiside vahendamine, on

 Rail Europe esindaja Eestis

Erinevate seadusest tulenevate käendusja tagatiskohustuste täitmine nõuab üksnes Eesti kapitalil tegutsevalt reisibüroolt ilmselt suuremat jõupingutust kui suurelt rahvusvaheliselt emafirmalt tuge saavalt ettevõttelt.

Wris pakub tuge ja kindlust Seda kõike on tore teada, aga miks peaks siiski üks ettevõtja või eraisik oma reisivajaduste rahuldamiseks reisibürood kasutama? Wrisi reisikonsultantide tööks on olla kliendile reisinõustajaks. Internetiavarus on küll täis erinevaid lennupiletite ja hotellide broneerimise portaale, aga millist neist valida? Millised on usaldusväärsed? Aga mis siis, kui tuleb välja, et kaks eraldi ostetud lennupiletit ei jäta ümberistumiseks piisavalt aega? Nendele küsimustele

Wrisi peamiseks trumbiks jäänud si-

tulenevate käendus- ja tagatisko-

vastamiseks ja võimalike problee-

iski 20 aasta jooksul kogutud koge-

hustuste täitmine üksnes Eesti ka-

mide ennetamiseks ongi olemas

mustele toetudes klientide abista-

pitalil tegutsevalt reisibüroolt ilmselt

reisikonsultandid, kes aitavad orien-

mine äri- ja individuaalreiside vald-

suuremat jõupingutust kui suurelt

teeruda reisiturul ja teavad, milliseid

konnas.

rahvusvaheliselt emafirmalt tuge

ootamatusi võib esineda ning kui-

saavalt ettevõttelt. Kuid samas on

das neid vältida saab.

Globaliseerumine on jätnud oma

otsuste tegemine, arengusuundade

jälje kõikidesse eluvaldkondades-

valimine ja oma Eestimaise identi-

Kindlasti on nii mõnigi ettevõte või or-

se – ei ole sellest pääsenud ka

teedi säilitamine oluliselt lihtsam.

ganisatsioon, kelle töö igapäevaseks


16

Liikmeintervjuu • Tagasivaade

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

osaks on reisimine erinevatesse

laevapileti, vormistada endale kind-

sihtpunktidesse, murdnud pead

lustuse või tellida autorendi.

selle üle, kuidas oma ettevõtte

eni on erinevatel Hiina-tee-

peab arvestama oluliste kultuurilis-

malistel seminaridel räägitud

te erinevustega. Kindlasti ei tohi

peamiselt Hiinast ostetava alltöö-

segada poliitikat ärisse, küll aga

S

reisieelarvet planeerida. Ka siin

Lisaks on AS WRIS tütarettevõte

võtu või impordi aspektis, vähem

võib kasutada poliitilisi kanaleid

saavad Wrisi töötajad oma pika-

Tuule Piletikeskus OÜ

loonud

ekspordi aspektist, kuid üldsegi

äritegemiseks. Zhang tõi välja

ajaliste kogemustega abiks olla.

eraldiseisva broneerimissüsteemi

mitte investeeringute aspektist.

Hiina regionaalsed erinevused.

www.tuulelaevad.ee praamipiletite

Seminaril püüdsime arutleda selle

Näiteks, Nanjingi sisemajanduse

soetamiseks.

üle, kas Eesti võiks olla atraktiivne

kogutoodang aastas per capita os-

niinimetatud rätsepatööna valmi-

koht Hiina investeeringutele, aga

tujõu pariteedi järgi on 40 tuhat

vaid reisipakette. Individuaalreisi

ka selle üle, kas investeeringud

USD, mis on rohkem kui Skandi-

Hiinast on üldse siin teretulnud.

naaviamaades. Seega see piir-

Lisaks ärireisidele pakub Wris ka

ettevalmistamisel pannakse koostöös kliendiga kokku just selle

Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde

kond on liikunud n-ö postmodern-

kliendi vajadustest ja soovidest

Wrisi külastades küsisin muuhul-

Kalle Liiv (China Consulting OÜ) tõi

setele turgudele, neil on piisavalt

lähtuv reis – olgu see siis nädala-

gas ka seda, millised on nende

välja mitmeid investeeringuid, mida

rahalisi vahendeid ning seeläbi ka

vahetuse

Prahas,

tulevikuplaanid. Ettevõtte juhatuse

Hiina ettevõtted on juba Eestisse

võimekust investeerida.

mesinädalad Seišellidel või ette-

liikme Krista Esta sõnul ei ole Wrisil

teinud. Eesti Panga andmetel (30.

võtte töötajale motivatsiooniks või

grandioosseid plaane maailma val-

06.2010) on investeeringud Eesti-

Ka MAQS Law Firm advokaat Bob

tunnustuseks kingitud reis. Aga

lutada või turisminduses uut jalg-

Hiina suunal ligi 500 tuhat eurot

Lee rõhutas põhimõtet hoida polii-

reisibüroo kaudu sellise reisi or-

ratast leiutada. Arvestades nii inter-

ganiseerimine on kindlasti kallim,

neti kui muude tehnoloogiate aren-

arvab ilmselt nii mõnigi inimene.

gut, on Wrisi peamiseks ees-

Tegelikkuses ei pruugi selline arva-

märgiks uute arengutega sammu

mus üldsegi tõsi olla. Reisibüroo

pidada ning kursis olla, ja jääda

kontaktid ning koostöölepingud ja

eelkõige oma liistude juurde. Teisi-

koostööpartnerite võrgustik muu-

sõnu — olla oma arvukatele lojaal-

davad konsultandile kättesaada-

setele klientidele usaldusväärseks

vaks nii hotellide, lennupiletite kui

ja alati kättesaadavaks reisinõus-

ka ekskursioonide pakkumised,

tajaks.

linnapuhkus

tika ja äritehingud lahus. Mitmed

Eesti Panga andmetel on investeeringud Eesti-Hiina suunal ligi 500 tuhat eurot ning Hiina-Eesti suunal ligi 8 miljonit eurot.

ettevõtete suuremad vead Hiinaga suhtlemisel on seotud just kohalike kommete eiramisega ärisidemete loomise alguses, mille hulka käib ka kohaliku võimu kaasamine. Hiina moderniseerumisega on tekkinud nn generatsioon Y – noored, kes on kasvanud ühelapselistes perekondades ning on üles kasva-

ning Hiina-Eesti suunal ligi 8 mil-

nud Hiina modernsetes keskustes.

ei pruugi iialgi leida või vähemalt

Läbi oma 20aastase ajaloo on Wris

jonit eurot. Kalle Liiv rõhutas vaja-

Nende arusaam äritegemisest on

mitte nii soodsalt.

üritanud oma vanadele ja potent-

dust tihedama ja regulaarsema

hoopis läänelikum kui traditsioonili-

siaalsetele uutele klientidele või-

ametliku suhtlemise järele Hiina

selt Hiinas kombeks. Bob Lee rõ-

Ülalmainitud rollidele lisaks on Wris

malikult erinäolisi ja põnevaid

asutustega. Näiteks, võiks Eesti

hutas samuti, et tuleb osata müüa

ka Rail Europe’i esindaja Eestis,

elamusi pakkuda. Kui algusaastail

ministeeriumitel ja omavalitsustel

kelle kaudu on võimalik osta ron-

korraldati klientidele ekskursiooni

olla

gipileteid Euroopa rongidele ja

Tallinna vanalinna tornidesse, siis

nende sõsarorganisatsioonidega

Amtraki rongiliinidele Ameerika

juubeliaastal viiakse huvilised taas

Hiinas. Mis puudutab üldisi Hiina

Ühendriikides, muutes Wrisi reisi-

kõrgustesse. Nimelt jõuab sel su-

suunalisi tegevusi, siis üht-teist

büroo pakutavad võimalused veel-

vel Eestisse maailmakuulus Dinner

on siinmail juba arenenud. Olemas

gi mitmekesisemaks. Aja, mis ku-

in the Sky ehk Õhtusöök taevas.

on eestikeelne raadioprogramm

mida iseseisvalt internetist otsides

luks kõige reisiks vajaliku internetist

rohkem

koostöölepinguid

radio86.com, mida toodetakse

Tuleb osata müüa ja tutvustada Eestit, vaadata seda põhjamaade kontekstis ning vältima peaks omavahel konkureerimist – pigem tuleks ühendada jõud.

otsimisele võib nüüd kasutada

Olgu äri- või puhkusereis, me kõik

Tamperes. Kolm ülikooli valmis-

kohvri pakkimisele, sest seda kõike

tahame, et kõik reisiga seotud

tavad ette Aasia moodulit, kus

teeb reisikonsultant. Või nagu ütle-

üksikasjad läheksid ladusalt ja et

pühendutakse nii kultuuri, majan-

vad wrisikad – „Kohver paki ise,

mõni reisi korraldusliku poole de-

duse kui ka õiguslikule poolele. On

ja tutvustada Eestit, vaadata seda

ülejäänu eest hoolitseb Wris!”

tail, millele ei jõudnud või ei osa-

tekkinud Hiina spetsiifikale kesken-

põhjamaade kontekstis ning välti-

nud mõelda, ei rikuks elamust või

dunud konsultatsiooni- ja õigus-

ma peaks omavahel konkureeri-

Loomulikult on ka neid, kes taha-

mõnda äritehingut. Selleks ongi

bürood.

mist – pigem tuleks ühendada jõud.

vad ilmtingimata ise hakkama saa-

hea kasutada kogenud reisikon-

da. Ka sellele on Wris mõelnud ja

sultandi abi.

Tartu Ülikoolis teadmisi omandav

Heaks praktiliseks näiteks Hiinaga

kodulehel on juurdepääs online e-

doktorant Xiaotioan Zhang (Raa-

ärisuhete loomisel oli oma koge-

poodi, kust läbi Symphoni bronee-

tuse International Trade OÜ) rääkis,

mustest kõneleva Tallinna Sadama

et ärikultuur Hiinas on muutumas

kommertsjuht Erik Ringmaa esine-

läänelikumaks, kuid sellegi poolest

mine, mis käsitles investeeringute

rimise süsteemi saab ise endale lennupileteid otsida, broneerida

Koduleht: www.wris.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Tagasivaade

17

Eesti potentsiaal investeeringutele Hiinast 27. aprillil, kutsus Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Tartu Teaduspargi, Tartu Ülikooliga kokku ümarlaua, mille teemaks oli Hiina investeeringud ning Eesti potentsiaal selles valdkonnas.

Peter Gornischeff Teenuste direktor

atraktiivsust, vajalikkust ning muid

Tallinna Ettevõtlusameti esindajad.

Kõlama jäid järgmised mõtted:

see nüüd tegemata jätta, siis

aspekte, mida silmas pidada enne

Kohal oli Rootsi-Hiina Kauban-

 praegune Eesti migratsioonipo-

lähiaastatel saab Sinust välja-

tehingu allkirjastamist.

duskoja juhatuse esimees Henry

liitika vajab lihtsustamist;

suremisele määratud dinosau-

Lee ning Eestisse Xinhua uudiste-

 eestlaste jaoks on ülioluline olla

Pärast ettekandeid toimus diskus-

agentuuri esindust asutama saa-

üks meeskond – kui minna otsi-

 eestlased, olge aktiivsed – kasu-

sioon Eesti ettevõtete mainest,

bunud peakorrespondent Wang

ma kontakte, siis ei tasu seda

tage ära erinevaid projekte nagu

turunduslikest võimalustest ning

Yaxiong.

teha üksiküritajana, vaid ikka

sõpruslinnad ja sõprusvallad –

koos teistega;

see on ülihea võimalus uste ava-

teistest aspektidest, kuidas muutuda atraktiivsemaks niivõrd erinevale, huvitavale ja kiiresti areneva majandusega sihtriigile nagu seda on Hiina. Lisaks konsultatsioonifirmadele ning ettevõtjatele olid arutellu kaasatud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Arengufondi ning

Jalgratast ei ole vaja leiutada – saab ära kasutada pikaajalise kogemusega eksperte Euroopast.

rus;

 jalgratast ei ole kõigil endil vaja

miseks ja kontaktide loomiseks!

leiutada – saab ära kasutada

Tuleb need võimalused ära tun-

pikaajalise kogemusega eksper-

da, üles leida ning aktiivselt ka-

te Euroopast, kes on aidanud ka

sutada!

teistel tippfirmadel Hiinaga suhteid luua; just praegu on kõige õigem a eg vaadata Aasia suunas. Kui

Ümarlaual osales 36 osavõtjat 24 erinevast ettevõttest ning organisatsioonist.

 Pildil: (vasakult paremale) Raul Allikivi (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Virve Roosimägi (Addenda OÜ), Bob Lee (MAQS Law Firm), Henry Lee (Rootsi-Hiina Kaubanduskoda), Kaimo Räppo (MAQS Law Firm).

Ümarlaud toimus Eesti-RootsiSoome ühisprojekti BENCH (Beneficial Business Relations between the Central Baltic Region and China) raames, mida rahastatakse Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Programmist. Projekti koduleht: www.benchproject.eu.


18

Tagasivaade

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Kaubanduskoda külastas Sloveenia presidenti saatev äridelegatsioon 5.-6. mail võõrustas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Sloveenia presidenti Danilo Türki saatvat äridelegatsiooni. Delegatsioon oli tavapärasest suurem, 25-liikmeline ning esindatud olid väga erinevad sektorid Eva Maran Teenuste osakonna projektijuht

V

alates elektroonikast kuni turismi ja geoloogiliste uuringuteni.

isiidi raames korraldas Kau-

se sõnavõtud. Mõlemad tõdesid, et

tutvustas Petra Ambržic Sloveenia

südamele, et selliseid kontaktkohtu-

banduskoda Sloveenia-Eesti

Sloveenia ja Eesti on paljuski väga

Ettevõtluse ja Välisinvesteeringute

misi on arukas ära kasutada ning

ärifoorumi ning kontaktkohtumised

sarnased riigid, kuid samas on

Agentuurist. Viimase ettekande põh-

nendel osaleda. Isegi kui kohest

Sloveenia ettevõtjatele. 6. mail toi-

mõlemal ka üksteiselt midagi õppi-

jal võib tuua välja järgmised Slovee-

efekti ei ole, andsid paljud Eesti ja

munud ärifoorumi avas Kauban-

da. Seni ei ole kahe riigi vaheline

nia tugevused: kõrgelt haritud ja

Sloveenia poolsed osalejad taga-

duskoja juhatuse esimees Toomas

kaubavahetus olnud just kõige ak-

hea keelteoskustega töötajaskond,

sisidet, et loodud kontaktid võivad

Luman, kelle sõnul on kõrgetase-

tiivsem, seega on oluline seda po-

hea infrastruktuur ning geograafiline

olla tulevikus väga kasulikud.

meliste visiitide puhul oluline pööra-

tentsiaali mõlemalt poolt efektiivselt

asukoht.

ta tähelepanu riikide vahelistele

ära kasutada. Ärifoorumile järgnenud kontaktkoh-

majandussuhetele, mille heaks näiteks toimunud ärifoorum on.

Eesti majandus- ja investeerimis-

tumistel osales Eesti poolt ligi 30

keskkonnast andsid ülevaate Maria

ettevõtet/organisatsiooni ning koh-

Järgnesid Sloveenia majandusmi-

Alajõe (EASi juhatuse liige) ja Mait

tumiste käigus sündis 5-6 potent-

nistri Darja Radici ja Riigikogu ma-

Palts (Kaubanduskoja peadirektori

siaalset tehingut. Viimase fakti val-

janduskomisjoni esimehe Kaja Kalla-

KT).

guses on paslik panna äriinimestele

 Pildil: (vasakult paremale) Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, Sloveenia majandusminister Darja Radic ja Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Sloveenia

ettevõtluskliimat

Järgmine äridelegatsioon saabub Eestisse Monacost juuni alguses, jälgige infot Kaubanduskoja kodulehel.


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Nõuanne

19

KredEx toetab tööstusettevõtjate investeeringuid masinatesse ja seadmetesse Investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) kokku (ühik: tuhat eurot)

Lehar Kütt KredExi ettevõtlusdivisjoni juht

800 000 700 000

748 650 676 825

600 000 500 000

643 999

532 470

400 000 364 985

300 000 200 000 100 000 0 2005

V

2006

2007

2008

2009

iimaste aastate majandus-

investeeringuteks mõeldud allutatud

osa ei pea tagastama üheaegselt.

jate

langus on mõjunud pärssi-

laenu pakkumist. KredExi poolt väl-

See tähendab, et KredExi allutatud

väga soodsat intressi, mis on võrd-

valt ettevõtjate investeerimisvõime-

jastatav allutatud laen võimaldab et-

laenu tagasimaksmine algab alles

ne liisingu või pangalaenu intressiga

kusele. Joonisel toodud tööstuset-

tevõtjal kaasata täiendavat finant-

pärast

liisingu

või olenevalt finantseerimise mää-

tevõtete investeeringud materiaal-

seerimist liisingu või pangalaenu

tasumist, mis annab võimaluse oma

rast kuni 2 protsendipunkti suurem.

sesse põhivarasse aastatel 2005-

näol, sest allutatud laenu käsitle-

finantskohustusi ajatada ning ko-

Niiöelda turuhind oleks sarnasel

2009 näitavad selget langustrendi.

takse teiste finantseerijate poolt sar-

hustuste teenindamisega seonduv

laenul kordades kõrgem. Samuti

Ühest küljest on see seletatav üldise

naselt omakapitaliga ning see an-

ei kontsentreeru lühikesele ajape-

puudub lepingutasu.

majanduslangusega, millest tulene-

nab võimaluse kasutada suuremat

rioodile.

valt sooviti võtta vähem riske ning

finantsvõimendust ja tagab parema

lükati olulised investeerimisotsused

ligipääsu kommertslaenule.

pangalaenu

või

tehnoloogiainvesteeringutele

Varsti saab allutatud laenu tehnolooLaenu sihtgrupiks on ekspordipo-

giainvesteeringuteks hakata taotle-

tentsiaaliga tööstuse, energeetika,

ma läbi KredExiga vastava koostöö-

mänginud ka raskendatud ligipääs

Finantsasutuste poolt väljastatava

vee- ja jäätmemajanduse ettevõt-

lepingu sõlminud pankade ja liising-

laenukapitalile. Selline olukord pär-

investeerimislaenu ja liisingu puhul

jad, kellel on soov investeerida

firmade.

sib majanduse arengut ning on

on reeglina nõutav kuni 40% omafi-

täiendavalt masinatesse ja sead-

tegelikult probleem mitte ainult ette-

nantseeringut, mille antud juhul võiks

metesse seoses olemasoleva et-

võtja jaoks, vaid riigi jaoks tervikuna.

katta KredExi poolt antav allutatud

tevõtte laiendamisega, toodangu

laen. Seega oleks projekt rahasta-

mitmekesistamisega

Olulisteks probleemideks laenu või

tud kuni 60% ulatuses panga või lii-

muul põhjusel. Samuti saab laenu

liisingu taotlemisel on ebapiisav

singu poolt ning kuni 40% oleks

taotleda uue ettevõtte käivitamiseks.

omafinantseering, piisava tagatise

kaetud KredExi allutatud laenuga.

tulevikku, kuid samas on olulist rolli

või

mõnel

Allutatud laenuga seonduvaid riske

puudumine ja väike omakapital. Nimetatud probleemide leevenda-

Positiivne asjaolu ettevõtja jaoks on

silmas pidades võimaldatakse eks-

miseks alustab KredEx tehnoloogia-

samuti see, et mõlema laenu põhi-

pordipotentsiaaliga tööstusettevõt-

Täpsemat infot laenu kohta leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/ tehnoloogialaen.


20

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Seminar

Seminar

Töölepingu seadus praktikule ehk millised küsimused tekitavad enim peavalu?

Sihtturg — Leedu

24. mail Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35) 26. mail Tallinnas Estonian Business Schoolis (Lauteri 3)

Suursaatkonnaga Vilniuses ja Eesti Leedu Kaubanduskojaga Leedu

9. juunil Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Eesti Vabariiigi majandust ja koostöövõimalusi tutvustava äriseminari.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab ettevõtjatele tööõiguse seminari, kus käsitletakse töölepinguseaduses enim küsimusi tekitanud teemasid ja antakse nõu, kuidas saaksid tööandjad erimeelsusi vältida nt töölepingus asjad täpsemalt kirja pannes.

Lisainfo ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Päevakava 10.00

Avasõnad ja projekti tutvustus

Seminar

Mait Palts (Kaubanduskoja peadirektori kt/ poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja) 10.15

Töölepinguseaduse eesmärk ja töölepingu sõlmimine, olulisemad põhimõtted Klen Laus (Advokaadibüroo TammeOtsmannRuusVabamets advokaat)

11.00

Töölepingu kirjalik dokument – mis see on ning kuidas ja mida sinna kirja panna? Ramil Pärdi (Advokaadibüroo TammeOtsmannRuusVabamets advokaat)

11.45 12.00

Tõstame metalli- ja masinatööstusettevõtete teadlikkust ja efektiivsust! 24. mail algusega kell 10.00 Viljandis (Vabaduse plats 6, II korruse auditoorium) 26. mail algusega kell 9.00 Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17)

Kohvipaus Töölepingu lõpetamine – korrektne teostus vähendab võimalikke vaidluseid Ramil Pärdi (Advokaadibüroo TammeOtsmannRuusVabamets advokaat)

12.45

Lõunapaus

13.15

Töölepingutest tõusetuvad vaidlused –

Seminaridele kutsume osalema metalli- ja masinatööstusettevõtteid jt huvilisi. Esinevad eksperdid konsultatsioonibüroodest Brainteam, Christiansen Consulting OÜ, ELLE, ÅF-Estivo, Hendrikson & Ko ja Integre. Ühepäevastel seminaridel saab teada: kuidas muuta tootmisprotsessi efektiivsemaks,

peamised vaidlused ja probleemid vaidlustamisel Klen Laus (Advokaadibüroo TammeOtsmannRuusVabamets advokaat) 14.00

Küsimuste voor lektoritele

14.30

Päeva kokkuvõte

 vähendada materjali- ja energiakulusid, parandada jäätmekäitlust, rakendada võimalikku taaskasutamist tootmisettevõttes, millised keskkonnasäästlikud tegevused aitavad ettevõttele

luua lisandväärtust ja ekspordieeliseid, milliseid rahastusvõimalusi pakub selleks Euroopa Liit.

Mait Palts (Kaubanduskoja peadirektori kt/ poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja)

Seminarile registreerunud ettevõtetel on võimalik leppida eelnevalt kokku kontaktkohtumised seminaril kõnelevate ekspertidega. Võimalus

Üritus on ettevõtjatele TASUTA.

täpsustada ettevõtte jaoks olulisemaid küsimusi oma protsesside parendamiseks. Päeva lõpetab firmakülastus.

Tööõiguse seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel projekti nr 1.3.0201.10-0012 „Teadlikkuse tõstmine töösuhete regulatsioonist” raames.

Osalustasu 20 eurot (hinnale lisandusb käibemaks). Osalustasu sisaldab kohvipause ja lõunat.

Lisainfo ja registreerumine: MARJU NAAR Tel: 604 0092 • E-post: marju.naar@koda.ee

Lisainfo ja registreerumine: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee

Täpsem kava: www.koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Teated

Infoseminar

Edukaks Maailmapanga ja arenguabi hangetel! 7. juunil Kaubanduskojas Kutsume 7. juunil algusega kell 10.30 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) osalema unikaalsele koolitusel, mis tutvustab Eesti ettevõtjatele Maailmapanga ja regionaalsete arengupankade rahvusvahelistel hangetel osalemise võimalusi. Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille läbiviijaks on Kaubanduskoda kutsunud oma ala spetsialisti Soome ettevõtjate rahvusvahelistumise- ja ekspordi tugiorganisatsiooni Finpro pikaajaline nõustaja ja tippjuht Tapani Kaskeala. Tapani Kaskeala tugevuseks on Soome ettevõtjate nõustamise kogemus arenguabi hangetel osalemisel enam kui viimase kümnendi jooksul, millest 4 aastat resideerus Kaskeala Maailmapanga peakorteri asukohalinnas Washington DC-s. Tapani Kaskeala töökogemus: 2010-...

Finpro vanemnõunik

2006-2010

Finpro asepresident (Washington D.C.)

2001-2006

Finpro tegevjuht ja president

1997-2001

Finpro Project Advisory Services juhataja (Brüssel)

Koolitusel käsitletavad teemad:

Kohtumine Eesti aukonsuliga Kanadas —

Francois-Xavier Simard 24. mail Kaubanduskojas

 Maailmapanga ja regionaalsete arengupankade tutvustus. Erinevused ja sarnasused ÜRO ja Euroopa

Liidu välisabi projektidel. Välisabi hangetel osaleda sooviva ettevõtte jaoks on oluline mõista, milliste hankivatele organisatsioonidele tuleks keskenduda st kus on Teie toodetele/teenustele kõige suurem potentsiaal.

Quebeci provintsis resideeruv Eesti aukonsul Kanadas Francois-

 Rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide (IFI) võimalused. Kuidas Teile huvipakkuvat hankeinfot leida, mil-

Xavier Simard kutsub Kanadast

lele fokuseerida. Rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide poolt rahastatavate projektide info on täna küllaltki

kui sihtriigist huvitatud Eesti ette-

läbipaistev, ent erinevate pakkumiste monitoorimine võib-olla keerukas ja ajamahukas töö. Anname üle-

võtjaid 24. mail kell 15.00 Kauban-

vaate kuidas ja kust leida õigeaegselt ainult Teie huvidele ja tegevusele vastavat teavet.

duskotta (Toom-Kooli 17, Tallinn),

 Projektitsükli mõistmine. Pakkujate erinevad rollid pakkumismenetluses: konsultandid versus tarni-

et rääkida Kanada ärikeskkonnast.

jad/teenusepakkujad ja peatöövõtjad. Projektitsükkel on kõigi IFI´de puhul on sarnane, aga sekkumishetk millal ja kelle poole pöörduda on vägagi erinev: nii konsultantidele, toodete tarnijatele ja töövõtu puhul. Pakkumise koostamine. Mida on oluline tähele panna? Elementaarseid vigu võivad teha ka kogenud

firmad: identifitseerides vead enne pakkumise esitamist saate neid vältida.

Aukonsuli sõnul on Eesti ettevõtjatel palju võimalusi just e-teenuste vallas, milles nii Quebeci piirkonnal kui ka tervel Kanadal on

 Hindamise protseduur. Panga ja laenaja rollid. Laenaja (avaliku sektori esindaja/agentuur) on enamasti

kliendiks, mitte Pank. Ehkki on pangal on reeglite kehtestajana väga oluline roll ja lisaks ka projekti elluviimise kontrollorganina. Pakkujal on seega väga oluline teada kelle poole pöörduda juhul kui hankeprotsessis esineb ebaregulaarsusi või tekib muid küsimusi. Lepingu sõlmimine. Kui ettevõte kuulutatakse hankekonkursi võitjaks, siis on oluline arvestada, et han-

keprotsess pole veel sugugi lõppenud. Lepingu detaile puudutavad läbirääkimised peale võitja väljaku-

veel palju arenemisruumi. Samuti on tänu Eesti heale mainele ja ka aukonsulite kontaktidele siinsetel ärimeestel väga head võimalused leidda partnereid ning arendada strateegilisi koostööprogramme.

ulutamist võivad võtta kaua aega. Seega on ettevõttel oluline teada oma õigusi ja ka kohustusi, aidates aega kokku hoida ja saavutada soovitud tulemusi.

Kokkusaamine on tasuta.

 Koolituse kokkuvõtted. Alates 16.00: B2B kohtumise võimalus Tapani Kaskealaga. Peale koolituse lõppu on võimalik piiratud

arvul soovijatel registreerida 10-15 minutiline konsultatsioon koolitaja Tapani Kaskealaga.

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 18. mail.

Seminari osalustasu on Kaubanduskoja liikmele 80 eurot/1251,73 krooni (hinnale lisandub käibemaks). Osalustasu sisaldab koolitusmaterjale ning kohvipause ja lõunat.

Lisainfo ja registreerumine: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee

Lisainfo ja registreerumine: PRIIT RAAMAT Tel: 604 0081 E-post: priit@koda.ee

21


22

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Firmade kontaktkohtumised „Baltic Business Arena” 16.-17. juunil Stockholmis ICSB – International Council for Small Business korraldab Rootsis Stockholmis 15.-18. juunil oma 56. aastakonverentsi ning kohale oodatakse ligi 1000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte juhti üle 70 riigist. Konverentsi erilise osana korraldakse 16.-17. juunini esmakordselt kontaktkohtumised ettevõtjaile „Baltic Business Arena”, kus osalejad saavad võimaluse ka omavahel kohtuda ja koostöövõimalusi arutada. Osaleda võivad nii ostjad, kes otsivad uusi innovaatilisi tooteid/teenuseid; toodete/teenuste – uute lahenduste pakkujad; uurimisinstituudid, kes soovivad partneritega mõtteid ja ideid vahetada; finantsinstituudid. Osalema oodatakse järgmiste tegevuslade esindajaid: Clean-Tech (jäätmekäitlus, taaskasutus, vesi ja kanalisatsioon, keskkütte- ja

jahutusseadmed, energiasäästlikkus jmt ning sellealane konsultatsioon ja teenused) Taastuvenergia (bio-, päikese-, tuule- ja hüdroenergia, biokütused; teenused) Säästlik ehitus (ehitusmaterjalid ja -tehnoloogiad, passiivmajad jpm)

Hommikukohv suursaadikuga: Eesti suursaadik Gruusias -

Toomas Lukk 19. mail Kaubanduskojas

 Life Sciences (meditsiini- ja biotehnoloogia, tervishoid, farmaatsia jne) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (roheline IT, uued meediad, mobiilsed teenused,

kodulahendused jpm)

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Välisministeeriumiga neljapäeval, 19. mail kell 9.00-10.30 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17,

10 osaleva Eesti ettevõtte osalemistasu tasub SIDA (Swedish International Development

Tallinn) järjekordse lühiseminari sarjast „Hommiku-

Cooperation Agency), lisaks antakse ka reisitoetust umbes 200 euro ulatuses. Ürituse

kohv suursaadikuga”. Seekordsel üritusel esineb

osalemistasu 2900 Rootsi krooni sisaldab järgmist:

Eesti suursaadik Gruusias Toomas Lukk.

 kontaktkohtumiste korraldamine kahel päeval;

Käsitletavad teemad:

 osaleva ettevõtte andmete kandmine online-kataloogi ja levitamine teistele osalejatele;

 Gruusia ja Eesti majanduskoostöö

 osalemine spetsiaalsetes töötubades;

seis ja võimalused,

 lõunasöögid 16. ja 17. juunil;

 Gruusia majanduse väljavaated,

 kohvi ja suupisted kohtumiste toimumise ajal;

 Gruusia hetkeolukord,

 osalemine 16. juunil õhtusel networking-üritusel.

 saatkonna roll ja võimalused

Toetuse saamiseks peab osaleja täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi:

 Gruusia kultuurilised iseärasused ja turule

 ettevõte peab olema Eestis registreeritud;

 suhtlemine Gruusia ärikultuuris

Eesti ettevõtjate abistamisel, pürgijate takistused,

 osaleja on väike- või keskmise suurusega ettevõte;

ja bürokraatias.

 ettevõte tegutseb ühes ja/või mitmes ülalnimetatud sektoris; osaleja on alustav ettevõte või soovib tutvustada oma uut teenust/toodet/tehnoloogiat

või soovib leida uusi innovaatilisi lahendusi/tooteid.

Hommikukohvi seminari osalustasu on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmele 9,59 eurot/150 krooni ja mitteliikmele 19,17 eurot/300 krooni (hin-

Detailne informatsioon ürituse kohta ja registreerumine osalemiseks: www.b2match.eu/ balticbusiness. Registreerimisankeedi saab täita ka paberil. Täidetud ankeedi palume saata

dadele lisandub käibemaks). Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17. mail.

kas faksi või e-posti teel. Registreerimistähtaeg 9. mai.

Lisainfo ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 Faks: 604 0061 E-post: kristy@koda.ee

Lisainfo ja registreerumine: PRIIT RAAMAT Tel: 604 0081 E-post: priit@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Seminar

Hongkong — Eesti ettevõtete värav Aasiasse 2. juunil Swissotel Tallinnas (Tornimäe 3, Tallinn)

Uued liikmed

23

Ohutusalane teabepäev 27. mail Jõhvis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Tamrex Ohutuse OÜ korraldavad 27. mail Jõhvis (Kersti Võlu Koolituskeskuses aadressil Kooli 7) ohutusalase teabepäeva, kuhu oodatakse osalema ettevõtete tehnilise valdkonna juhte ning ohutuse eest vastutavaid spetsialiste.

Kaubanduskoda koostöös Välisministeeriumi, EASi ja Hongkongi

Lektorid on Margus Oberschneider, Raul Volke ja Igor Volke.

majandus- ja kaubandusesindusega Londonis korraldab 2. juunil Hongkongi majandust ja koostöövõimalusi tutvustava äriseminari. Seminari kava: 9.00-9.30

Registreerimine

9.30-9.35

Avasõnad

9.35-9.50

Päevakava 9.30-10.00 10.00-12.00

• uued nõuded tuleohutusalasele dokumentatsioonile;

Eesti ja Hongkongi kahepoolsed suhted

• uued nõuded kohustusliku koolituse ja evakuatsiooniõppe suhtes; • tuleohutusalase enesekontrolli nõue,

duse ja arengukoostööküsimuste asekantsler)

uued aruanded Päästeametile;

Hong Kong – Värav Hiinasse

• uudistoodete tutvustus.

[Agnes Allcock, Hongkongi Majandus- ja Kaubandusesinduse direktor (London), Hongkongi valitsuse erihalduspiirkond] 10.10-10.30

Hongkong innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskusena

12.00-12.30

Lõuna

12.30-14.15

Tööohutustoodete ja isikukaitsevahendite tutvustus:

[Bjorn Segerblom, Hongkongi teadus- ja

• millised riskid meid varitsevad?

tehnoloogiapargi (TBC) esindaja Euroopas]

• mis on tööõnnetuste tagajärjed ja milliseid

10.30-10.45

Kohvipaus

10.45-11.05

Case study 1:

kaitsevahendeid vajame? • millised tehnilised lahendused ja uuenduslikud tooted on saadaval?

Eesti ettevõtja kogemused Hongkongis 11.05-11.15 11.15-11.35

Case study 2:

tooterühmadest: kuulmiskaitsevahendid,

Kuidas saab HKTDC abiks olla

hingamisteede kaitsevahendid,

[Winchell Cheung, Hongkongi Kaubanduse

silmade kaitsevahendid, kaitseriietus, kaitsekindad,

Arendamise Nõukogu (HKTDC) Saksamaa

kaitsejalanõud, kukkumiskaitsevahendid 14.15-14.30

Kohvipaus

14.30-16.15

Globaalsetest ja lokaalsetest riskidest:

Hongkongi roll äri arendamisel Aasias [Gus Franklyn-Bute, Invest Hong Kong investorite

11.50-12.00

• käsitletavad teemad ja näidised alljärgnevatest

Kogemusi jagab Joel Volkov, Agentuuri Der Tank juht

ja Ida-Euroopa direktor] 11.35-11.50

Tuleohutus, uus tuleohutusseadus:

(Toomas Luman, Kaubanduskoja juhatuse esimees) (Marina Kaljurand, Välisministeeriumi välismajan9.50-10.10

Osalejate registreerumine, tervituskohv

toetamise spetsialist (London)]

• kuidas jääda jätkusuutlikuks uuenevas maailma;

Kokkuvõte

• saladused avanevad,

(Toomas Luman, Kaubanduskoja juhatuse esimees) 12.00-13.30

Lõuna

Üritus on osalejatele tasuta. Vajalik eelregistreerumine enne 23. maid.

Seminar toimub inglise keeles. Osalemistasu on Kaubanduskoja

Teabepäev toimub eesti keeles, vajaduse korral vastavad lektorid küsi-

liikmele 20 eurot/312,93 krooni ja mitteliikmele 35 eurot/547,63 krooni.

mustele ja jagavad selgitusi ka vene keeles.

Lisainfo ja registreerumine: MARGUS ILMJÄRV Lisainfo ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Tel: 337 4950 E-post: margus@koda.ee


24

Uued liikmed

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Harjumaa ja Tallinn MERE SERVICE OÜ KMA OÜ

KLASSIKA OÜ FERCOM BALTIC OÜ SUPERSERVICE OÜ NOKIA SIEMENS NETWORKS OÜ

www.mere.ee

610 2048

Diiselmootorite hooldus ja remont.

www.kma.ee

627 3342

Tarkvarapakettide väljatöötamine ja arendus. Omaarendatud tarkvarale toe pakkumine.

www.klassika.ee

633 7776

Finantsnõustamine ja õigusabi.

www.fercom.ee

684 0098

Erinevate kaupade vahendamine.

www.superservice.ee

502 3904

Kontorite varustamine toidu- ja majapidamiskaubaga. Kulleriteenus.

www.nokiasiemensnetworks.com

521 6808

Mobiili-, fiks- ja täislahenduste võrkude tehnoloogiad ja professionaalsed teenused.

www.arbalans.ee

506 4940

Raamatupidamisteenused.

www.nordicplaswt.ee

799 7082

Lehtmaterjalidest toodete valmistamine: plastikud, komposiitmaterjalid, alumiinium ja puitplaadid.

ARBALANS OÜ NORDIC PLAST OÜ

INTRO HOLDING OÜ

STAFIT OÜ LINDAJAHT OÜ PLASTOK OÜ

Puu- ja juurvilja eksport-import. Investeerimine põllumajandusse ja selle tehnoloogiasse. www.stafit.ee

621 7016

www.lindajaht.ee

504 9211

Metallide ja metallitoodete, puidu ja puidutoodete eksport-import. Jahtlaeva rent.

www.plastok.ee

5349 7090

Kummi- ja plastmassiprofiilide ja voolikute müük. Kummi ja plastmassi töötlus.

511 2903

Kaubavedu merel ja rannavetes.

www.virubeer.com

511 4761

Õlu tootmine ja müük.

www.space.ee

508 7077

Nõupidamiste ja messide korraldamine. Ürituste dekoreerimine, lavamoodulite, mööbli ja inventari rent. Brändingu tootmine. Reklaamtoodete erilahendused.

www.servitur.ee

5342 0229

Akende, uste, treppide paigaldus. Rauakaupade hulgimüük. Liugväravate tootmine, paigaldamine, automaatika. Piirdeaedade ehitus.

508 7193

Hambaproteeside tootmine hambakliinikute ja hambaarstide tellimisel.

(+371) 2927 4001

Kalakonservide tootmine. Konservtoiduainete hulgimüük. Õlikultuuride ost ja ümbertöötlemine.

www.erobalt.com

685 9660

Erootikakaupade jae- ja internetimüük. Ilu- ja terviseteenused. Meelelahutusürituste korraldamine.

www.citadele.ee

770 0000

Pangandus.

www.certex.ee

606 2599

Tõste- ja kinnitusvahendite tootmine ja müük.

www.aerogistica.com

682 5890

Kaubavedu reisi- ja kaubalennukitega, merevedu üle kogu maailma täiskonteinerite ja osakonteineritega.

www.fredemma.com

661 1265

Laste mänguväljakute ja spordivahendite tootmine ja paigaldus. Haljastustööd.

www.polvenfoods.ee

337 2030

Majoneesi, kastmete ja kondenspiima tootmine.

337 7010

Ehitusmasinate varuosade jae- ja hulgikaubandus.

www.handicrafts.ee

529 2654

Puidust käsitööesemete tootmine ja müük. Linasest ja villasest riiete tootmine. Viltide ost-müük.

www.fimeca.ee

442 5768

Metallkonstruktsioonide tootmine. Kleebiste ja isolatsioonide tootmine, siiditrükk.

5843 6913

Betooni- hüdroisolatsioonimaterjalide import, müük ja paigaldus.

www.mapomets.ee

505 0375

Metsamajandus, metsavarumine, metsamajandust abistavad tegevused, puidukaubandus, metsa ja põllumaa ost.

www.foodtrade.ee

512 7086

Puu- ja juurvilja töötlemine, säilitamine, ladustamine. Puu- ja juurviljade jaeja hulgimüük. Toitlustamine, toidukaupade jae- ja hulgimüük.

UNIVERSE SHIPPING OÜ VIRU INTERNATIONAL OÜ SPACE PRODUCTIONS OÜ

SERVITUR OÜ

RIVA LAB OÜ BAKA PRO OÜ

DKM BROTHERS OÜ

CITADELE BANKA EESTI FILIAAL OÜ CERTEX EESTI OÜ AEROGISTICA OÜ

FRED & EMMA PLAYGROUNDS OÜ

www.bakapro.com

Tööriiete, tööjalatsite ja kaitsevahendite jae- ja hulgimüük.

Ida-Virumaa POLVEN FOODS OÜ FINEI OÜ Läänemaa MIRIMART OÜ

Pärnumaa FIMECA ESTONIA OÜ Tartumaa WATER STOP OÜ

www.penetron.ee

Valgamaa MAPOMETS OÜ

Viljandimaa FOODTRADE OÜ


Liikmelt liikmele • Riigihanketeated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

25

Liikmelt liikmele Teil on võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Kaubanduskoja liikmete hulgast. Koostöösoov või soodupakkumine peab sisaldama: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile liikmetele. Lisainfo: KAIDI TALSEN • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee

Megaram OÜ

Kirjastus Juura

Pakume raamatupidamis- ja finantsnõustamisteenuseid – aastaaruanded,

Kirjastus Juura pakub kuni 24. maini soodsate hindadega õiguskirjandust,

jooksev raamatupidamine ja ka ühekordsed tööd. Oleme tegutsenud alates

sh võlaõigusseaduse ja põhiseaduse kommenteeritud väljaandeid. Ilmu-

2004 aastast. Meie klientideks on erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga

nud on uute muudatustega Kriminaalmenetluse seadustik ja Karistus-

äriühingud ning mitmed kolmanda sektori organisatsioonid. Töötame üld-

seadustik on ilmunud.

juhul kliendi ettevõttes kohapeal aga samas pakume ka võimalust tuua

Lisainfo: Kaja Griin

dokumendid meie büroosse. Töökeeled eesti ja vene. Kui Teie ettevõte

www.juura.com

vajab raamatupidajat 1-3 tööpäeva nädalas või on pakkuda ühekordset all-

E-post: juura@juura.com • Tel: 6418 519

hanketööd palume võtta ühendust. Lisainfo: T. Metsalu, raamatupidamisteenuste projektijuht E-post: raamatupidajad@megaram.ee • Tel: 508 2193

Riigihanketeated Meditsiiniseadmed

Tarned: hologrammid, plastiktooted,

 Asukohariik Argentiinas IKT-alane

 Teenuse hange Malaisia valitsusele

 Meditsiiniseadmete tarne Horvaatia

koolitus õpetajatele ja kutseõppe

säästva tarbimise ja tootmise (SCP)

reklaammaterjali tootmine

ülikooli meditsiiniteaduskonnale.

instruktoritele. Osalustaotluste täht-

valdkonna regulatiivse raamistiku

 Hologrammide maatriksite ja holo-

aeg 15.06.2011. Kood 4212

väljatöötamisel. Malaisia valitsust

grammide tarne hange (Euroopa

 Konteinerisse sisse seatud andme-

 Teenuste hange (asukohariik Bel-

aidatakse säästva tarbimise ja toot-

Liidu Nõukogu hoonete juurdepää-

keskuse tarne (asukohariik Kosovo).

gia): Meetmete väljatöötamine, mil-

mise edendamiseks sobivate ma-

sukaardi osadeks olevate kleep-

Tähtaeg 29.06.2011. Kood 4214

lega tuvastatakse ja hoitakse ära

jandus- ja regulatiivpoliitiliste va-

sude kujul). Osalustaotluste täht-

 Eelteade. Teenuste hange tammi

improviseeritud lõhkeseadeldiste

hendite valimisel, kohandamisel/

objektidele juurdepääsu maantee

toomine reisilaevade ja reisiparv-

vastuvõtmisel

rakendamisel,

 Plastiktoodete hange ajutistes hu-

täiustamise tööde järelevalve ja

laevade pardale.

parandades selle abil pikaajalist

manitaartelkides kasutamiseks (ori-

kontrolli kohta (sihtriik: Kongo

Tähtaeg 17.07.2011. Kood 4216

säästlikkust Malaisia tarbimis- ja

ginaalnimetus: plastic sheeting),

tootmisharjumuste kontekstis. Osa-

sihtriik USA, Atlanta. Osalutstaot-

Eriteenused: keskkonnateenused,

lustaotluste

tähtaeg

luse esitamise tähtaeg 06.06.2011.

uuringud, töötajate värbamine,

06.06.2011. Kood 4220 Euroopa Liidu Institutsioonidesse

 Kaubamärgistatud reklaammater-

Tähtaeg 06.07.2011. Kood 4213

Demokraatlik Vabariik). Hanke avaldamine mai 2011. Kood 4215 IT-teenused ja mööbel

biogeograafilise protsessi toetamine,

ja

laekumise

aeg 01.06.2011. Kood 4223

Kood 4218

lindude kaardistamine

ajutiste töötajate värbamisteenuse

jali kujundamine, tootmine, ladusta-

süsteem (GIS-tarkvara ning IT- ja

 Eelteade: tehniliste teenuste han-

hange (erinevates EL liikmesriiki-

mine ja levitamine (tervishoiu-

GPS-tugiseadmete tarne) projektile

kimise kohta taastuvenergia, pu-

des). Tähtaeg osalustaotluse esita-

valdkond Hispaanias). Tähtaeg on

„Ungari ja Serbia piiriüleste üleuju-

haste tehnoloogiate ja energia-

miseks 06.06.2011.

03.06.2011 infoga tutvumiseks ja

tuste ja siseveekogude kaitsmise

tõhususe jaoks Indias. Hanketeate

Kood 4221

pakkumiste

süsteemi loomine ja käivitamine

avaldamise tähtaeg juuli 2011.

 Hangitakse geograafilise teabe

Tisza jõe kallastel”. Tähtaeg 06.07.2011. Kood 4210

Kood 4217

 Teenuste hange: Natura 2000 semi-

esitamiseks

15.06.

2011. Kood 4225

naride protsessiga seotud uue bio-

 Ettevõtjate seas uuringu läbiviimine

geograafilise protsessi tehniline ja

 Eelteade. Columbia Vabariigi Sise-

10 liikmesriigis (võimalik laienda-

teaduslik toetamine (asukohariik

ministeerium ostab videokonve-

mine kuni 17 EL riiki). Uuringu sisu

Brüssel). Tähtaeg 15.06.2011.

rentsiseadmed (helivideokaamerad,

VKEdes (30-100 töötajat) tehtavate

mikrofonid ja valjuhääldid) ja video-

ümberkorralduste ajendite, vahen-

 Teenuste hange – Ülemaailmse

konverentsi ruumi mööblit. Hange

dite ja protseduuride kohta ning

Looduskaitse Liidu (IUCN) kriteeriu-

on jagatav kahte eelnimetatud

nimetatud ümberkorralduste mõju-

mide alusel nii üleeuroopalise kui

osasse. Teade avaldatud 22.04.

de kohta tööhõivele ja konkurentsi-

ka ELi tasandi Euroopa lindude

2011 ja hanketeate avaldamine mai

võimele. Tähtaeg 07.06.2011.

punase nimekirja koostamine. Täht-

2011. Kood 4211

Kood 4219

aeg 14.06.2011. Kood 4224

Kood 4222

Täpsem info: LEA AASAMAA Tel: 604 0090 • E-post: lea@koda.ee


26

Koostööpakkumised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 18. mai 2011

Koostööpakkumised Iiri keskkonna saneerimise ettevõte

 Armeenia savist katusekivide tootja

auditi, taastuv- ja alternavtiivenergia

koostööpartnerit ja edasimüüjat.

otsib insenertehnilise taustaga part-

otsib edasimüüjaid.

ning biogaasi jaamaga seonduvaid

nerit, kelle abiga viia lõpule üleuju-

Kood 2011-04-28-038

teenuseid pakkuv ettevõte otsib

 Türgi väga erinevate lõngade tootja

 Inglise kvaliteetsete vitamiinide,

partnerit kogemuste vahetamiseks,

otsib Baltikumis edasimüüjaid.

mineraalide ja toidulisandite tootja

ühisettevõtluseks ja ühisteks uuri-

otsib edasimüüjaid.

misprojektideks.

tustõkete arendus ja tuua toode turule. Kood 2011-05-04-008 Inglise uudsete valgustite tootja

Kood 2011-04-28-025

(valgustid, mis on mõeldud kasu-

Kood 2011-04-27-045

tamiseks suitsustes ruumides, mu-

 Vene teravilja kogumise ja kuiva-

 Vene tulekindlate uste ja väravate

dases pinnases jm, kasutatavad

tamise, jahu, söödasegude jm toot-

täislahendusi pakkuv ettevõte otsib

peamiselt tuletõrjes, politseis, sõja-

misega tegelev ettevõte otsib ühis-

kontakti tulekindlate uste tootjatega

väes, avalikus transpordis jm),

ettevõtluse võimalusi, teraviljaga

Euroopas. Kood 2011-04-27-043

otsib edasimüüjaid.

varustajaid ja teravilja kuivatamise

Kood 2011-05-03-023

ning töötlemise seadmeid.

lamehe, töökummikute jm) hulgi-

Kood 2011-04-28-020

müüja otsib edasimüüjaid.

 Inglise disainer otsib alltöövõtjaks

 Leedu erinevate kummikute (sh ka-

Kood 2011-04-27-030

Kood 2011-05-09-002.1

Kood 2011-05-09-001.1 Serbia reisibüroo pakub end kohalikuks partneriks reisibüroodele, et pakkuda välja reisipakette, ekskursioone, majutust jm. Kood 2011-03-13-001 Soome laias valikus erinevate LED valgustussüsteemide tootja otsib edasimüüjaid. Kood 2011-04-11-001 Bulgaaria reisibüroo otsib koostöö-

jalatsitootjat, kes toodaks kummist

 Vene suupistete, kartulikrõpsude jm

ja plastikust plätusid, sandaale ja

tootja otsib edasimüüjateks hulgi-

rannakingi. Kood 2011-05-02-026

ja jaemüüjaid ning e-poode.

teenuseid ettevõtetele, kes soovi-

turistidele Bulgaaria reise.

Kood 2011-04-28-018

vad arendada eksporti Venemaale.

Kood 2011-03-24-021

 Vene juhtiv tarkvara arendaja hääle-

 Vene logistikafirma pakuba oma

Kood 2011-04-27-018

salvestuse, mürasummutuse, hääl-

 Vene tõlkebüroo paku allhanke

tuvastamise jm vallas otsib edasi-

korras oma teenuseid (tehniline

 Vene suurim autoantennide ja auto

müüjaid. Kood 2011-04-29-002

tõlge, järel- ja sünkroontõlge, kõ-

lisatarvikute (laadijad, autolõhnad,

 Vene keskkonnasaaste likvideerim-

nekeskuseteenused, veebilehtede

porikummid jne – ca 600 erinevate

ise ettevõte (tegev jäätmekäitluses,

tõlked jm rohkem kui 70 keeles).

toodet) tootja otsib edasimüüjat

veekogude diagnostikas ja puhas-

Kood 2011-04-28-016

Baltikumis. Kood 2011-04-27-016

tamises jpm) pakub oma teenuseid

 Vene kontori- ja köögimööbli tootja

 Läti puidufirma (toodeteks kvali-

ning otsib partnerit, kellega ühiselt

otsib edasimüüjat ja ühisettevõtlu-

teetsed puidust nikerdused, gra-

uutele turgudele siseneda.

se võimalusi. Kood 2011-04-27-049

vüürid, dekoratiivsed elemendid,

 Portugali korgist punnide tootja ja

nikerdatud mööbel ja suveniirid)

korgi edasimüüja otsib koostöö-

otsib edasimüüjaid ja pakub end

rivate seadmete tootja otsib ühis-

partnereid ja edasimüüjaid.

alltöövõtjaks.

ettevõtte loomise võimalust ning

Kood 2011-05-09-003.1

Kood 2011-04-26-020

Kood 2011-04-28-043 Vene ehituses kasutatavate vibree-

esindajat Baltikumis.

 Vene energiaefektiivsete juhtimis-

 Kõrgõzstani kvaliteetse mineraal-

süsteemide rakendamist, energia-

vee ja erinevate jookide tootja otsib

Kood 2011-04-28-021

partnerit, kellega ühiselt pakkuda

Koostööpakkumiste põhjalikumad kirjeldused nüüd nähtavad Koja kodulehel http://www.koda.ee /koostoopakkumised.

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • koostööpakkumised Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • Tel: 604 0086 • liikmesuhted Tel: 604 0088• avalikud suhted Teataja toimetus • toimetaja Kaidi Talsen • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757

Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond


Kaubanduskoja TENNISETURNIIR 11. juunil Pärnus

TeateTants otsib vabatahtlikke TeateTants otsib oma meeskonda vabatahtlikke, kes oleksid abiks 20.-28. augustil 2011 toimuva TeateTantsu korraldamisel. Teiste sõnadega – otsime

11. juunil algusega kell 10.00 toimub Pärnu Kesk-

rõõmsameelseid ja kohusetundlikke inimesi, kes tahavad suurürituse

linna Tenniseväljakutel (Ringi 14a) traditsiooniline

korraldamisel kaasa lüüa.

Kaubanduskoja Tenniseturniir.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts korraldab 20.-28. augustini 2011

Võistlus viiakse läbi lihtsas „iga mehe paaris-

suuremahulise tantsuprojekti TeateTants 2011, mille käigus läbitakse

mängu” süsteemis. Võistluskaaslased ja turniiri-

tantsides 1000 kilomeetrit Eestimaa maanteid. TeateTantsu eesmärgiks on

tabel loositakse kohapeal kõigi juuresolekul,

läbida lakkamatult tantsides ja musitseerides 15 maakonda ning ühendada

tugevusgrupid moodustatakse eelregistreerunud

sel moel Eesti rahvas. Kaheksa ööpäeva kestva ürituse elu korraldavad kolm

mängijate seniste tennisetulemuste põhjal Eesti

meeskonda, kes tegutsevad 12-tunniste vahetuste kaupa. Kui tahad

Tenniseliidu eksperdi ja harrastusliigade korral-

kaheksaks päevaks väljuda oma tavapärasest rutiinist ja piiluda avarasse

daja Toomas Kuuma poolt. Kaubanduskoja ränd-

tantsu- ja muusikamaailma, siis on see hea võimalus sinule!

karikas ootab uusi Tenniseturniiri võitjaid! Eelmisel aastal toimunud turniiri võitsid Raivo Hellerma

Otsime appi inimesi, kes aitaksid: • info jagamisel osalejatele ning meeskonnale ehk oleksid abiks info valdkonnas,

(Stora Enso Eesti AS) ja Kalle Pedak (Hedman Partners Attorneys-at-Law). Turniiril osalemiseks eeldame eelnevat võistlus-

• tantsukolonni korraldamisel ehk oleksid abiks osalejate suunamisel,

kogemust. Registreerunutele saadetakse täpsem

• järelliikluse korraldamisel ehk oleksid abiks nendele inimestele,

ülevaade turniiri süsteemi ja ürituse enda kohta.

kes on juba oma tantsulõigu ära tantsinud.

Osalemistasu võistlejatele on 22 eurot/359,85 krooni (lisandub käibemaks). Arve saadetakse registreerumisel. Registreerumistähtaeg on 3. juuni.

Partnerid, kes TeateTantsule õla alla panevad:

Ootame Kaubanduskoja liikmeid koos perekondade ja kolleegidega nautima meeldejäävat võistlust ja ettevõtlike inimeste seltskonda. Kui tunned soovi kaasa lüüa, siis anna meile sellest teada aadressil teatetants@errs.ee • Lisainfo telefonil 5649 6102 TeateTants on osa Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 projektist.

Ühtlasi kutsume Sind ja Sinu toredat kollektiivi üritusel kaasa tantsima. Ühine üritus tõstab alati meeskonnavaimu. Ka Sinu ettevõtel on võimalus positiivselt meelde jääda! www.teatetants.ee

Info ja registreerimine: ANNIKA EESMAA

Koostöösoovid: PIRET SALMISTU

Tel: 604 0094 E-post: annika@koda.ee

Tel: 604 0060 E-post: piret@koda.ee

Teataja nr 10_18.05.2011  

Kaubanduskoja häälekandja aastast 1925

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you