Page 1

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA NR 17 • 7. OKTOOBER 2009

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL

Jalad põhjas — kriisi tulemusel konkurentsivõimelisem majandus 24. septembril toimus Pärnus Kauban-

duslangus Eestis on sügav, siis õnneks

duskoja Pärnu esinduse ja Swedbanki

on õhus juba mõned optimistlikumad

Lääne-Eesti piirkonna „Majandusteema-

noodid. Näiteks näitab majanduse kind-

line pärastlõuna”. Tegemist on tradit-

lustunde indeks üle pika aja tõusumärki

sioonilise üritusega, mis toimus juba

nii Euroopas kui ka Eestis. Tema hinnan-

neljandat korda. Oma ala parimate eks-

gul on käes võimaluste ehk uute äri-

pertide arvamusi kogunes kuulama üle

ideede rakendamise periood. Loomu-

120 Pärnumaa ettevõtja ja koostööpart-

likult ei saabu edu üleöö, paljuski loeb

neri. Esinejateks olid Tartu Ülikooli

see, mis varem ära tehtud on. Professor

rahvusvahelise ettevõtluse professor

ütles, et me peame õppima elama tee-

Urmas Varblane, Swedbanki makroma-

nimisvõimele vastavalt ja seda nii riigi,

janduse analüütik Maris Lauri ja Stock-

ettevõtete kui ka üksikute majapida-

holmis asuva konsultatsiooniettevõtte,

miste tasandil. Küsimusele, millest on

mis on viimase 10 aasta jooksul aidanud

puudus Eesti majanduses, vastas ta, et

kaasa ligi 80 Eesti ettevõtte arengule,

rahastamisest, usaldusväärsusest, tur-

omanik väliseestlane Rein Malm. Esine-

gudest ja ideedest ning teadmisest.

jad rääkisid majanduskriisi tagamaadest ja põhjustest ning andsid vihjeid, kuidas tekkinud olukorda enda kasuks pöörata. Urmas Varblane väitis, et kuigi majan-

Jätkub lk 18. Esinejate ettekanded on olemas ka Kaubanduskoja veebilehel www.koda.ee.

 Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor.

TÄNA LEHES: Tarbijakrediidi direktiivist Muudatustest rahvastikuregistri seaduses

 Tarbijaõiguste ühtsest regulatsioonist ELis Ettevõtete osalemisest OECD töös

 Koja teenustest Kuidas saada juurde oma ettevõtmistele ideid ja energiat?

Iga liige loeb! | www.koda.ee


Tasuta ID-kaardi koolitused Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projekti „Mentoripõhine e-õpe” raames viib BCS Koolitus alates juunikuust läbi tasuta koolitused kõigile ettevõtlikele inimestele. • Kasutage võimalust saada oma töötajatele tasuta koolitus. • Koolitus tuleb Teie ettevõttesse kohale! • E-õppe materjalid nii eesti kui vene keeles. Koolitus annab praktilised oskused e-keskkonnas olevate teenuste turvaliseks kasutamiseks ja ID-kaardiga või Mobiili-IDga digiallkirjastamiseks.

Käsitletavad teemad: • turvaline autentimine, • praktiline dokumendi allkirjastamine ID-kaardi või Mobiili-IDga, • ülevaade olulisematest avalikest ja ettevõtete e-teenustest. Koolituse õppevorm on mentoripõhine e-õpe. Koolitusklassis on kohal mentorkoolitaja, kes abistab küsimuste tekkimise korral. E-õppematerjal sisaldab videoklippe, teste ja praktilisi harjutusi ning on nii eesti- kui venekeelne. Mobiilne arvutiklass tuuakse Teie ettevõttesse kokkulepitud ajal

Koolitusele registreerumine toimub läbi ettevõtte kontaktisiku. Registreerimiseks saatke kiri e-postiaadressile ekoolitus@bcs.ee. Lisage kindlasti • sobivaim koolitusaeg • koolitusest huvitatud töötajate arv.

kohale, kui teil on vähemalt 40 inimest, kes soovivad läbida ID-kaardi koolituse. Koolitus võtab aega 2–4 akadeemilist tundi ja igaüks saab valida endale sobiva tempo. Ka üksikutel soovijatel palume oma soovist teada anda. NB! Selleks, et koolituse käigus saaks praktiliselt läbi teha digiallkirjastamise, tuleb koolitusele kindlasti kaasa võtta IDkaart või Mobiili-ID koos pin1 ja pin2-ga. Koolitusele registreerumine toimub läbi ettevõtte kontaktisiku. Registreerimiseks saatke e-kiri aadressile ekoolitus@bcs.ee.

Lisainfo: Piret Salmistu Kaubanduskoja turundusdirektor E-post: piret@koda.ee • Tel: 604 0060 Piret Elm BCS Koolituse projektijuht/õpetaja E-post: piret.elm@bcs.ee • Tel: 699 8155


Juhtkiri

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

3

Vähem juhuslikkust! Lisaks 1,3 miljonile kohalikule tarbijale, kes on viimasel aastal oma kulutusi kõvasti kokku tõmmanud, on Eesti majandusele sama olulised ka ligi 3 miljonit väliskülastajat.

SIIM RAIE Peadirektor

25.

septembril toimunud Tu-

Ministrigi poolt mainitud ühise

järgne aeg (laste iseseisvumisest

Teine külalisesineja oli Eestisse

rismikonverents kandis

suure plaani vajadust rõhutas aga

kuni surmani pikem periood), ehk siis

loodusturistide gruppe toov belg-

seekord pealkirja „Ma armastan

veelgi elavamalt konverentsiosale-

need perioodid, kus on rohkem vaba

lane Gerard Broddelez, kes oma

Eestimaad” ja oli traditsiooniliselt

jate vaieldamatu lemmikesineja

raha. Ka inimeste elukäik muutub —

Eesti looduses tehtud fotodega

kogu turismisektori kogunemis-

Raul Rebane. „Vaja on ühist mõtte-

elu jooksul kogetakse üha rohkem

suutis tervet saalitäit veenda, et

paigaks. Minul oli võimalus juba kol-

viisi, sektorisiseseid kokkuleppeid

sündmusi ja neid ka otsitakse roh-

meil on loodusturistile pakkuda pal-

mandat korda seda konverentsi

arendustööks ning potentsiaalsetes

kem. Paul rõhutas korduvalt, et kui

ju elamusi ja see on lihtsasti

juhtida ja kuna turismis toimuv

külastajates veendumuse loomist”,

teie teenus ei paku elamust, siis pole

ligipääsetav. Ka rõhutas ta suure

peegeldab hästi ka üldiselt Eesti

oli Rebase sõnum. EASi juhatuse

sellel ka suurt mõtet ning samas

eelisena Eesti elu traditsioonilisust,

majanduses toimuvat, siis alljärg-

liige Maria Alajõe tõi välja turismi-

peab kogu asi olema lihtne.

mida me ehk ise alati ei märka, kuid

nevalt väike kokkuvõte räägitust

sektori hetkeseisu kommenteerides

kõikidele Koja liikmetele.

kolm olulist mõtet: me peame ise õppima nautima

Konverentsi avanud majandusmi-

oma nelja aastaaega ja oskama

nister Juhan Parts rõhutas turimisek-

seda ka teistele pakkuda;

tori olulisust, tunnustas tegijaid ja

tänane aeg on parim mõtlemaks

nentis, et sektori olulisust rasketel

järele, mida on vaja juurde õppi-

aegadel näitab seegi, et langus

da ja mida oma töötajatele õpe-

selles on väiksem kui muudes — vaid

tada;

9%. Poliitilistest sõnumitest olu-

arendada on vaja tooteid ja tee-

lisem oli vast see, mida härra Parts

nuseid lastega turistidele, kuna

ütles turismitoodete tarbijana ja mis

see on täna meie nõrgim koht.

tegelikult jäi kõlama ka konverentsi paljude teiste esinejate poolt —

Maria poolt mainitut tõid välja

vähem juhuslikkust! Nii turismi

ka konverentsi välisesinejad. Paul

infrastruktuuri arendamisel kui too-

Flatters Inglismaa uuringufirmast

dete ja teenuste pakkumisel on vaja

Trajectory rõhutas demograafilisi

pikemaajalisemat ja läbimõeldumat

muudatusi arenenud ühiskondades

planeerimist ja juhtimist. Kvaliteet

ja selle mõju tarbimisele, kaasaar-

on eeltingimuseks, et meil oleks või-

vatud turismitoodete tarbimisele.

malik kõrgemat hinda küsida —

Elanikkonna vananedes ja oodatava

söögi, joogi, teeninduse, taksondu-

eluea pikenedes muutub juba ise-

se kvaliteet, igal pool leiab arengu-

enesest arusaam east. Eelkõige

ruumi ja enamasti ei nõua see suuri

pikeneb pere-eelne aeg (abiellutakse

investeeringuid.

ja lapsed sünnivad hiljem) ja ka pere-

mis turistile on huvitav nagu ka

Paul Flatters Inglismaa uuringufirmast Trajectory rõhutas demograafilisi muudatusi arenenud ühiskondades ja selle mõju tarbimisele, kaasa-arvatud turismitoodete tarbimisele. Elanikkonna vananedes ja oodatava eluea pikenedes muutub juba iseenesest arusaam east. Eelkõige pikeneb pere-eelne aeg (abiellutakse ja lapsed saadakse hiljem) ja ka perejärgne aeg (laste iseseisvumisest kuni surmani) on pikem, ehk siis need perioodid, kus on rohkem vaba raha. Ka inimeste elukäik muutub — elu jooksul kogetakse üha rohkem sündmusi ja neid ka otsitakse rohkem. Ta rõhutas korduvalt, et kui teie teenus ei paku elamust, siis pole sellel ka suurt mõtet ning samas peab kogu asi olema lihtne.

meie looduslähedane söögilaud. Ainukese negatiivse aspektina tõi ta välja kõige selle hinna — Eestis on küll 24 tunni jooksul võimalik märgata 180 linnuliiki, kuid nädalane pakett on kaks korda kallim, kui sarnane reis Hispaaniasse. Konverents lõppes mitmete näidetega Eesti turismiprojektidest – Tallinna kultuuripealinn 2011, Narva muuseum, Soomaa, SuperNoova. Nendest kõikidest jäid kõlama märksõnad nagu nišš, koostöö, külastaja harimine, oma lugude loomine ja rääkimine. Kogu konverentsi sobiks kokku võtma 2009. aasta Turismi Uuendaja auhinna saanud Narva Muuseumi direktori ütlus, et nende edu põhjuseks on nemad ise, mitte jumala või EASi soosing. Sellist selge visiooni ja sügava missioonitundega tegutsemist tahaks näha kõikides Eesti ärides.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Kalender

Sisukord Juhtkiri Vähem juhuslikkust!

Seadusandlus Kuidas, mida ja kui palju reguleerida tarbijakrediidi valdkonnas?

5

Rahvastikuregistri seaduse kavandatavad olulisemad muudatused

6

Koja gallupid

7

Tarbijaõiguste ühtne regulatsioon ELis

8

Uue Komisjoni prioriteediks saab innovatsioonipoliitika tõhustamine

9

Euroopa uudised

7. oktoobril

Seminar „Tark maksumaksja” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

8. oktoober

Tartu ettevõtlusnädala raames läbiviidav seminar „Äriühingute ühinemised, jagunemised ja ülevõtmised” Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

8. oktoober

Tallinna ettevõtluspäeva raames läbiviidav seminar „Väliskaubanduse rahastamine” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Marju Männik • Tel: 604 0079 • E-post: marju.mannik@koda.ee

13. oktoober

Messikoolitus Tallinnas (venekeelne) Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

15. oktoober

Seminar „Soome äripartnerina — mina Sulle, Sina mulle” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Eva Maran • Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee

15. oktoober

Heli Raidve loengusari „Põhjalikult uuest töölepinguseadusest” 1. päev Töölepingu sõlmimine Hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

20. oktoober

Infotund Jõhvis „Teadmistest tehnosiirdeni — Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt Virumaa ettevõtetele pakutavad koostööprojektid ja nende rahastamise võimalused” Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27, Jõhvi) Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

22. oktoober

Heli Raidve loengusari „Põhjalikult uuest töölepinguseadusest” 2. päev — Töö- ja puhkeaeg Hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

29. oktoober

Heli Raidve loengusari „Põhjalikult uuest töölepinguseadusest“ 3. päev — Lepingu ülesütlemine Hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

30. oktoober

Seminar „Uuest töölepinguseadusest raamatupidajatele“ Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee

3

10

Juhtimisveerg Avalik kiri...

11

Välisministeerium vastab Kuidas puudutab OECD ettevõtjaid?

12

Nõuanne Hea valimistava

13

Sotsiaalne ettevõtlus Ideed ja värske tegutsemistahe — Sinu käeulatuses

14

Innovatsiooniveerg Kes on Eesti innovatsiooniliidrid?

15

Koja teenused Kutsume aktiivselt kasutama meie tasuta partnerotsingu- ja infoteenuseid!

16

Kaubanduskojast saab tellida Rahusvahelise Kaubanduskoja trükiseid

17

Tagasivaade Jalad põhjas — kriisi tulemusel konkurentsivõimelisem majandus

18

Teated

19

Liikmelt liikmele

24

Riigihanketeated

25

Koostööpakkumised

25

Juubilarid

26

Detsembrini 2009 „Mentoripõhine e-õpe” — tasuta ID-kaardi koolitus Toimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Läbiviija BCS Koolitus. Piret Elm • Tel: 699 8155 • E-post: piret.elm@bcs.ee Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

Arvamused küsimustikus toodud küsimuste kohta on oodatud e-postiaadressil mait@koda.ee. Küsimustik on tervikuna leitav Kaubanduskoja veebilehelt www.koda.ee/?id=1300.

5

Kuidas, mida ja kui palju reguleerida tarbijakrediidi valdkonnas? Järgmise aasta 12. mai on kuupäev, mil EL liikmesriigid peavad olema üle võtnud eelmise aasta kevadel jõustunud uue tarbijakrediidi direktiivi põhimõtted. Selleks on Justiitsministeerium hetkel ka ettevalmistusi tegemas.

K

una direktiiv jätab liikmes-

välistada hüpoteegiga tagatud kre-

mille puhul kuulub krediit tagas-

pakutud toote põhiomaduste kohta.

riikidele teatud sätete juures

diidilepingud täielikult tarbijakre-

tamisele ühe kuu jooksul, tuleks

Selgitusi tuleb anda ka selle kohta,

valikuvabaduse nende siseriiklikus-

diidi regulatsiooni kohaldumisalast

välistada tarbijakrediidi regulat-

kas krediidileping on kohandatud vas-

se õigusesse sisseviimisel, ongi es-

(nagu võimaldab direktiiv) või säili-

siooni alt või mitte.

tavalt konkreetse tarbija vajadustele

malt sellised teemad kaardistatud

tada kehtiv VÕSi regulatsioon, mis

ja koostatud vastav küsimustik, mil-

piirab teatud sätete kohaldumist,

lele ka ettevõtjate tagasisidet oo-

kuid tagab tarbijale mõnevõrra tu-

datakse. Eelkõige soovitakse teada,

gevama kaitse.

missugust lahendust liikmesriiki-

Veel võimaldab direktiiv tarbija-

Nimelt näeb direktiiv ette hulga in-

Seega tõusetuvadki küsimused sel-

dele antud valikuvõimalustest eelis-

krediidi kohustuslikke sätteid kohal-

formatsiooni, mis tuleb tarbijale

lest, mis vormis peaks tarbija nõus-

taksite. Alljärgnevalt toome ära aga

damata jätta lepingutele, mille

enne lepingu sõlmimist teatavaks

tamine aset leidma? Kas seadus

mõned olulisemad valdkonnad, kus

krediidi kogusumma on väiksem kui

teha. Info tuleb tarbijale esitada

peaks määratlema, millal kasutada

alternatiivid olemas.

200 eurot või suurem kui 75 000

mõistliku aja jooksul enne lepingu

vahetut suhtlust ja millal piirduda

eurot. Eesti seadustes selliseid piir-

sõlmimist. Kehtiv õigus ega ka di-

kirjalike selgitustega?

määrasid hetkel ei ole (alampiir

rektiiv ei täpsusta, mida tuleks

võeti seadusest välja alles käesoleva

mõistliku aja all silmas pidada. Eel-

Eraldi teema puudutab ka kauba

aasta mais seoses nn SMS-laene

duslikult sõltub see konkreetsetest

müüja või teenuseosutaja ja kredii-

puudutava eelnõuga). Seega on ka

asjaoludest. Samas on mõistliku aja

diandja solidaarvastutust. Nimelt

Direktiivi kohaselt on teatud lepin-

siin peamiseks küsimuseks, kas

kriteeriumi sisustamine jäetud liik-

on direktiivis mainitud ka sellist

gud sellised, kus tarbijakrediidi tin-

kehtiv olukord tuleks säilitada või

mesriikide pädevusse, mis tähen-

olukorda, kus liikmesriigil on õigus

gimusi kindlasti kohaldada tuleb,

määratleda ka summaline ülempiir,

dab, et seda võib siseriiklike sea-

kehtestada krediidiandja solidaarne

kuid on ka rida valdkondi, kus kohal-

millest suuremas summas antud

dustega teha, kuid ei pea. Seega

vastutus tarbija nõuete osas kauba

damine on jäetud iga riigi enda ot-

krediidile enam tarbijakrediidilepin-

ongi küsimuseks, kas kehtivat

tarnija või teenuse osutaja vastu,

sustada. Näiteks ei pea direktiivi

gu sätteid ei kohaldata.

paindlikku tõlgendust tuleks muuta

kui kauba ostu või teenuse osu-

kohaldama krediidilepingutele, mis

ja teavitamise aega täpsemalt

tamist rahastati krediidilepinguga.

on tagatud kas hüpoteegiga või

reguleerida. Kui jah, siis mis võiks

Juhul, kui selline solidaarvastutus

mõistlik aeg olla?

peaks kehtima, võiks näiteks pesu-

Millistele lepingutüüpidele üldse tarbijakrediidi nõudeid kohaldada?

muu võrreldava tagatisega, mida liikmesriigis tavaliselt kinnisvarale seatakse, või mis on tagatud kinnisvaraga seotud õigusega. Kehtivas võlaõigusseaduses (VÕS) on tarbi-

Kas tarbijakrediidi nõudeid tuleks kohaldada arvelduskrediidi vormis krediidilepingutele, mille puhul kuulub krediit tagastamisele ühe kuu jooksul?

ja finantsolukorrale. Liikmesriikidele

Kas seadus peaks täpsustama, mis on mõistlik aeg?

on antud direktiivis aga õigus määrata, missuguses ulatuses ja mil viisil tuleks nõustamine läbi viia.

masina puudustest tuleneva nõude

Kuidas peab toimuma tarbija nõustamine?

esitada ka krediidiandja vastu, kes ostu järelmaksuga aitas finantseerida. Tarbijale oleks selline lahen-

jakrediidi sätete kohaldumist hüpo-

Kuna hetkel Eesti õiguses arveldus-

Direktiivist tuleneb krediidiandja ja

dus kindlasti üsna soodne, kuid kas

teegiga tagatud laenudele piiratud,

krediidi osas sellist eriregulatsiooni

krediidivahendaja kohustus anda tar-

see ka üldist õiguskultuuri ja prak-

kuid mitte täiesti välistatud. Seega

pole, ongi vaja otsustada, kas arvel-

bijale vajaduse korral selgitusi lepingu

tikat arvestades mõistlik oleks, on

tuleks siinkohal otsustada, kas

duskrediidi vormis krediidilepingud,

sõlmimise eelselt antud teabe ja

kaheldav.


6

Seadusandlus

MART KÄGU Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Rahvastikuregistri seaduse kavandatavad olulisemad muudatused Siseministeerium töötas välja rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu).

Lühidalt: Eelnõuga rõhutatakse põhimõtet, mille kohaselt on riigil keelatud dubleerivalt erinevatesse registritesse andmeid koguda.

Avalike ülesannete täitmisel tuleb lähtuda rahvastikuregistri andmetest.

Asutuste- ja isikuteringi laiendamine, mille kaudu saab vastavaid andmeid muuta, peaks tagama inimeste jaoks andmete esitamise lihtsustumise ja ka andmete vastavuse tegelikule olukorrale.

Füüsiliste ja juriidiliste isikute seisukohalt toob see eelnõu konkreetsust õigustatud huvi määratlemisel, mille olemasolul on eelnimetatud isikutel juurdepääsuõigus rahvastikuregistris olevatele andmetele.

E

elnõu eesmärk on välistada

amet, Sotsiaalkindlustusamet (sh

asjaomased asutused. Asutus või

riigi poolt dubleeriv andmete

pensioniametid), Maksu- ja Tolli-

isik ei või inimest täiendavate and-

kogumine erinevatesse andmeko-

amet, Maanteeamet (sh ARK), maa-

mepäringutega koormata, kui vas-

gudesse, muuta elukoha registree-

valitsus, notarid ja kohtutäiturid,

taval asutusel puudub võimalus

rimine inimesele veelgi lihtsamaks

esimese ja teise astme kohtud.

neid andmeid vajaduse korral edastada rahvastikuregistrisse.

ning aidata kaasa rahvastikuregistris sisalduvate andmete kvaliteedi

Eelnõu näeb ette, et eelnimetatud

parandamisele.

asutused ja isikud edastavad asja-

Rahvastikuregistris sisalduvaid and-

omased isikuandmed andmeside-

meid kasutatakse eelkõige riigi ava-

Kehtiva rahvastikuregistri seaduse

võrgu kaudu kohalikule omavalit-

like ülesannete täitmisel. Õigusta-

(RRS) kohaselt peab isik elukoha-

susele, mille territooriumil elukoha-

tud huvi korral ja tasu eest võimal-

teate või sideandmete esitamiseks

teates märgitud elukoha aadress

datakse vastavatele andmetele ligi-

pöörduma kohalikku omavalitsusse

asub. Ainult sideandmete esitamise

pääsu ka füüsilistel ja juriidilistel

või edastama elukohateate posti

korral saavad vastavad asutused ja

isikutel. Seda, kas õigustatud huvi

teel või digitaalallkirjastatuna. Eel-

isikud sideandmed otse rahvastiku-

eksisteerib või mitte, hindab ja ot-

nõuga soovitakse anda võimalus

registrisse ise kanda. Et vajalike

sustab andmete väljastaja igal ük-

esitada elukohateade või sideand-

infotehnoloogiliste lahenduste sis-

sikjuhul eraldi. Õigusselguse ja era-

med rahvastikuregistrisse ka muu

seseadmine vajab täiendavat aega,

elu puutumatuse tagamise huvides

menetluse käigus (nt juhiloa and-

siis eelnõu kohaselt on kuni 1. jaa-

oleks kahtlemata hea, kui õigusta-

mise menetluses).

nuarini 2011 lubatud asutustel või

tud huvi mõiste on määratletud

isikutel elukohateade esitada koha-

selgemalt. Seda ka eelnõu teeb.

Eelnõu koostajad juhivad siiski tä-

likule omavalitsusele ka postiga või

Õigustatud huviga on eelnõu ko-

helepanu asjaolule, et muudatuse

skaneeritult elektrooniliselt.

haselt tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotle-

eesmärk ei ole vaid võimaluse loomine esitada elukohateade või

Eelnõu koostajad rõhutavad, et kui

takse taotleja või muu isiku tervise

sideandmed läbi teiste pädevate

asutusel ei ole infotehnoloogilist

ning õiguste ja vabaduste kaitseks,

asutuste, vaid tegemist peab olema

võimekust andmete rahvastikure-

taotlejaga sõlmitud lepingu täitmise

avaliku ülesande täitmisel läbivii-

gistrisse edastamiseks, tuleb kasu-

tagamiseks või ilma konkreetse rah-

dava muu haldusmenetlusega, mille

tada ainult rahvastikuregistri and-

vastikuregistri objekti isikuandmeid

käigus on ka vastavaid andmeid või-

meid ja ta ei tohi inimeselt oma ka-

väljastamata (nt päringud selle koh-

malik esitada.

sutuse tarbeks küsida ega koguda

ta, mitu naissoost, mitu meesoost

dubleerivalt muid esitatud andmeid.

valijat osales valimistel).

Asjaomaste andmete edastamiseks

Seega keskse tähendusega on rah-

planeeritakse järgmisi asutusi ja isi-

vastikuregistris sisalduvad andmed,

Juhul, kui andmete väljastaja leiab,

kuid: Kodakondsus- ja Migratsiooni-

mida kohustuvad kasutama kõik

et taotlejal puudub õigustatud huvi


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

7

Koja gallupid Täname kõiki ja palume oma liikmetel ka edaspidi meie küsitlustele Kaubanduskoja veebilehel aktiivselt vastata. Teie vastuste põhjal saame kujundada oma arvamused ja ettepanekud, mille edastame seadusandjale. Teie arvamusest sõltub palju!

Kas toetaksite kauba või teenuse müüja ja tarbijakrediidiandja (panga, krediidiasutuse) solidaarvastutust kauba või teenuse puuduste eest? andmetele juurdepääsuks, võib ta

Täiendavalt väärib mainimist, et eel-

taotleja soovil küsida isiku, kelle

nõuga soovitakse muuta maksu-

andmeid taotletakse, nõusolekut

korralduse seadust, et maksuhal-

tema andmete väljastamiseks või

duril oleks võimalik väljastada rah-

edastada talle taotleja andmed.

vastikuregistri vastutavale töötle-

Ei, ostetud kauba või teenuse puuduste eest vastutab selle müüja — 58%

Eelnõu koostajad toonitavad, et isiku

täitmiseks maksusaladust sisaldu-

Toetan ka krediidiandjale solidaarvastutuse panemist — 29%

nõusoleku küsimine andmete väljas-

vat teavet. Nimetatud muudatus on

Ei oska öelda — 13%

tamiseks on siiski andmete väljas-

vajalik selleks, et vastutaval töötle-

taja õigus. Kui andmete väljastaja

jal oleks võimalik saada maksu-

leiab, et isiku eraelu kaitstus kaalub

kohustuslaste registrisse kantud

ilmselgelt üle taotleja andmete saa-

andmeid isikute elukoha- ja side-

mise vajaduse, on tal õigus keelduda

andmete kohta. Hetkel on nende

nimetatud menetluse läbiviimisest.

andmete puhul tegemist maksu-

jale rahvastikuregistri ülesannete

(Vastajaid 24)

saladust sisaldava teabega ning Eelnõuga kavandatavate muuda-

neid ei ole võimalik vastutavale

tuste jõustumine tooks kaasa ka

töötlejale väljastada.

Kas toetaksite sotsiaalmaksu arvestamise aluseks olevale töötasule „lae” seadmist?

mitmete teiste seaduste muutmise. Peamiselt oleks muudatuste

Mis puutub kõnealuse eelnõu jõus-

sisuks seaduste vastavusse viimine

tamise aega, siis otseselt pole seda

RRS § 6 lõikega 2, mille kohaselt

eelnõus ega seletuskirjas väljen-

avaliku ülesande täitmisel, kui selle

datud. Võib arvata, et tõenäoliselt

käigus kasutatakse rahvastiku-

soovitakse seda teha veel käesoleva

registri objekti andmeid, lähtutakse

aasta jooksul.

üksnes rahvastikuregistrisse kantud

Jah, arvestuslik „lagi” võiks olla umbes 2 keskmist kuupalka — 23% Jah, arvestuslik „lagi” võiks olla umbes 3 keskmist kuupalka — 27% Jah, arvestuslik „lagi” võiks olla umbes 4 keskmist kuupalka — 11%

andmetest. Vastavalt RRS §-le 4 on rahvas-

Jah, arvestuslik „lagi” võiks olla umbes 5 keskmist kuupalka — 4%

tikuregistri objektiks Eesti kodanik, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalane.

Rahvastikuregistri seaduse muutmise eelnõuga saab lähemalt tutvuda Koja veebilehel www.koda.ee/?id=1300.

Ei toeta „lae” kehtestamist — 35% (Vastajaid 52)


8

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Tarbijaõiguste ühtne regulatsioon Euroopa Liidus Euroopa Komisjonis on koostamisel direktiiv tarbija õiguste kohta. Põhimõtteliselt on kõik tarbija õigused juba praegu kirjas neljas erinevas direktiivis, kuid ülevaatamise käigus leiti, et direktiivide koondamine peaks tooma selgust nii tarbijatele kui ka turul üldisemalt. KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

N

õnda siis koondatakse re-

tavapäraste lepingutingimuste alu-

kaks aastat. Viies peatükk on

gulatsioon tarbijate õiguste

sel ja samade teabematerjalidega.

eba-õiglaste lepingutingimuste, nt

kohta väljaspool äriruume sõlmita-

Samuti peaks sellega märgatavalt

tüüptingimuste suhtes kohaldatav.

vate lepingute ehk koduukse lepin-

vähenema kauplejapoolsed tarbija-

gute puhul, ebaõiglaste tingimuste

kaitse-eeskirjade täitmiseks vaja-

Sooviga ühtlustada kogu Euroopa

kohta tarbijalepingutes, sidevahen-

minevad kulud.

Liidu piires tarbijakaitse regulatsiooni on oht, et tarbijakaitselised

dite abil sõlmitavate lepingute ning tarbijatele müügi ja nende garan-

Eelnõu variant, mis on hetkel kätte-

nõuded lähevad liialt laiaks ning

tiide kohta.

saadav ka laiemale üldsusele ja mil-

muutuvad sellega mitmetimõiste-

lega saab tutvuda Kaubanduskoja

tavateks. Näiteks artiklis 2 punktis

Ehkki tarbijaõiguste direktiivid on

veebilehel, ei ole veel kindlasti lõp-

8 on defineeritud „väljaspool äri-

üle võetud kõigil liikmesriikidel, on

lik versioon ning arutelud Komisjoni

ruume sõlmitav leping” ehk kodu-

jäetud vabad käed kehtestada oma

töögruppides jätkuvad.

ukseleping. Koduukseleping Eestis kehtiva võlaõigusseaduse kohaselt

riigile sobivamaid ning ka rangemaid nõudmisi ja nõnda on riigiti tarbijaõiguste eeskirjad suhteliselt

Komisjoni ettepanekuga soovitakse koostada ühtne eeskirjade kogum, millega tagatakse kogu ühenduse piires tarbijakaitse kõrge tase ja võimaldatakse kauplejatel müüa 27 liikmesriigis elavatele tarbijatele samadel tingimustel kui nad müüvad kodumaal, näiteks samade tavapäraste lepingutingimuste alusel ja samade teabematerjalidega.

Lühidalt käesolevast versioonist

on leping, mille puhul majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik teeb

erinevad. Selline õiguslik killustatus

Esimeses eelnõu peatükis kirjuta-

pakkumise tarbijale väljaspool äri-

avaldab aga Komisjoni arvates

takse lahti üldisemad mõisted.

ruume. Direktiivi eelnõu kohaselt on

negatiivset mõju siseturule, kuna

Teine peatükk käsitleb põhilisi and-

koduukselepinguteks ka juhud, kui

ettevõtjad ei taha müüa välismaal

meid, mida kauplejad peavad esi-

tarbija ise pöördub ettevõtja poole

asuvatele tarbijatele ning tarbijatel

tama enne kõikide tarbijalepingute

ning kui pelgalt läbirääkimised toi-

puudub sellega ligipääs piiriülestele

sõlmimist, ning teavitamiskohus-

muvad väljaspool äriruume. Taoliste

pakkumistele, millele lisaks tekita-

tust, mis lasub vahendajatel, kes

koduukselepingute puhul kehtib ka

vad erinevad tarbijakaitselised nõu-

sõlmivad lepinguid tarbijate nimel.

direktiivijärgne taganemisõigus 14

ded usaldamatust piiriüleste pakku-

Kolmandas peatükis, mida kohal-

päeva jooksul ehk tarbijal jääb õigus

miste osas.

datakse ainult kaugmüügi ja väljas-

selle aja jooksul taganeda juba telli-

pool kaupleja valdusi toimuva

tud või kättesaadud kaubast põh-

Seega soovitakse Komisjoni ette-

müügi puhul sõlmitavate lepingute

just esitamata, saades tagasi kogu

panekuga koostada ühtne eeskirja-

suhtes, sätestatakse konkreetsed

tasutud raha. Paljudel aladel aga

de kogum, millega tagatakse kogu

teavitamisnõuded ja reguleeritakse

toimuvadki läbirääkimised väljas-

ühenduse piires tarbijakaitse kõrge

lepingust taganemise õigusi. Nel-

pool äriruume — nt riiete õmblemi-

tase ja võimaldatakse kauplejatel

jandas peatükis käsitletakse vastu-

sed või köögimööbli tellimine, kus

müüa 27 liikmesriigis elavatele tar-

tust ning säilib põhimõte, et juhul,

mõõdud võetakse kliendi kodus.

bijatele samadel tingimustel kui nad

kui kaup ei vasta lepingutingimus-

Antud juhul ei pruugi läbirääkimiste

müüvad kodumaal, näiteks samade

tele, vastutab kaupleja tarbija ees

pidamine olla muudmoodi võimalik,


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

kui majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik peabki läbirääkimisi väljaspool äriruume. Võimaldada tarbijale 14 päevane taganemisõigus koos kõigi makstud tasude tagastamisega just temale eritellimusel tehtud kauba eest oleks kindlasti ebamõistlikult kahjustav

9

Uue Komisjoni prioriteediks saab innovatsioonipoliitika tõhustamine

ettevõtjale. Samuti võib kauglepingute ehk

Tutvustades uue Euroopa Komisjoni prioriteete järgmiseks viieks aastaks

lepingute, mille puhul pakkumine

Komisjoni president Jose Manuel Barroso rõhutas innovatsiooni rolli EL majanduses

tehti ja võeti vastu ühe või mitme

ning kinnitas, et just innovatsiooni poliitika tõhustamine saab esmaprioriteediks.

erineva sidevahendi abil, regulatsioon direktiivi eelnõus liialt laiaks minna. Kuna kehtiva regulatsiooni kohaselt on sidevahendi abil sõlmitava lepingu tunnuseks kasutatav turustus- või teenindussüsteem, siis eelnõu kohaselt oleks ka pelgalt

JULIA MALEV Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna nõunik

L

issaboni strateegiaga seatud

hetkel toimiv killustatud lähene-

eesmärki kuulutada 2010.

mine ei paista olevat piisavalt efek-

aastaks 3% EL SKPst teadus- ja

tiivne (innovatsiooni erinevate tee-

samuti rangete „kauglepingute”

arendustegevusele ei ole saavu-

madega tegeleb hetkel kolm peadi-

regulatsiooni all, sh informatsiooni

tatud, see on püsinud 1,85% tase-

rektoraati). Lahenduseks on paku-

jagamise nõuded, mis tuleks siis

mel umbes 10 aastat (ettevõtete

tud ka Komisjoni programmide ja

tarbijal telefonis ette lugeda.

panus moodustab 55%). See oma-

initsiatiivide suurem sihipärasus.

Seega, vältimaks edaspidi võima-

korda tähendab, et koostöö ette-

Komisjoni hinnangul on võtmeteh-

likke probleeme, peaks ettevõtjatel

võtete ja teadusasutuste vahel ei

noloogiateks nano- ja mikrotehno-

soovitama mitte võtta vastu side-

ole endiselt piisavalt produktiivne,

loogiad, nüüdisaegsed materjalid

vahendi abil tehtavaid tellimusi.

mis nõrgendab EL positsiooni maa-

(ingl k advanced materials), fo-

Selline olukord ei oleks aga kind-

ilmaturul, kus samal ajal Hiina

toonika ja biotehnoloogiad. Tule-

lasti tarbijale mugav ning turul va-

näitab kasvavat tendentsi patendi-

vikus on oodata rohkem programme

jalik.

taotluste arvu poolest.

ja finantsinitsiatiive, mis on suu-

Soovitav oleks põhjalik analüüs ka

Ettevõtluse ja tööstuse voliniku

ülejäänud regulatsiooni ulatuse

Günter Verheugeni sõnul on prob-

Uue Komisjoni eesmärk on jätku-

osas, näiteks kas taoline tarbija-

leemiks Lissaboni strateegia raken-

suutlik innovatsioon, mis kesken-

kaitse regulatsioon on vajalik muu-

damisel olnud erinevate program-

dub eelkõige „rohelistele” lahendus-

hulgas

tehtavate

mide ja initsiatiivide rohkus, mille

tele. Seda joont hakkab toetama ka

tehingute puhul või eluruumide

tulemused on vaieldavad. Teiseks

Euroopa Innovatsiooniakt, mis pre-

üürilepingute puhul — et tarbijale

probleemiks

intellektuaalse

sident Barroso sõnul peaks valmima

jääb 14 päevane taganemisõigus,

omandi õiguste kaitsmine ning üle-

2010. aasta kevadeks. Akti eesku-

eelnev kohustuslik informatsiooni

euroopalise patendi puudumine.

juks on olnud nn väikeettevõtluse

andmine, taganedes põhilepingust

Hans Martens, European Policy

akt ning selle kujundamises mängis

lõpeb ka automaatselt kõrvalleping

Centre peadirektor arvas aga, et

olulist rolli ettevõtluse ja tööstuse

isegi kui selline patent peaks siiski

peadirektoraat. Akti sisu ja ulatus ei

jõustuma, ei vasta ta ilmselt glo-

ole aga seni teada, kuna selle lõplik

baliseeruva maailma ootustele, kus

variant sõltub uuest Komisjonist.

telefoni teel tehtavad pakkumised

natud just nendele valdkondadele.

kinnisvaraga

ilma igasuguste lisanõueteta tarbijale jms.

Komisjoni ettepanek on lähemaks tutvumiseks Koja veebilehel www.koda.ee/?id=1300 ning oodatud on kõik kommentaarid.

Uue Komisjoni eesmärk on jätkusuutlik innovatsioon, mis keskendub eelkõige „rohelistele” lahendustele. Seda joont hakkab toetama ka Euroopa Innovatsiooniakt, mis presidendi Barroso sõnul peaks valmima 2010. aasta kevadeks.

on

intellektuaalse omandi õigused peaksid olema paindlikumad.

Innovatsioon on fookuses ka Euroopa Parlamendis, kus 13.–14. oktoob-

Barroso ülesandeks saab Komisjoni

ril toimub esimene üle-euroopaline

tõenäoline restruktureerimine või

innovatsiooni tippkohtumine (Euro-

ülesannete ümberjagamine, kuna

pean Innovation Summit).


10

Euroopa uudised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

ELi vaheprognoos: majanduslangusest tullakse välja, kuid ebakindlus on jätkuvalt suur

aktiivsest poliitilisest sekkumisest.

nad pangale maksavad, samuti ei

Tänu paranenud finantstingimus-

suuda kolmandik küsitletutest võr-

tele aeglustus ELi SKP langus teises

relda omavahel eri pankade teenus-

kvartalis märkimisväärselt võrreldes

tasusid. Kõige väiksem on läbipaist-

eelmise kvartaliga (2009. aasta esi-

vus Austria, Itaalia, Hispaania ja

mese kvartali 2,4%-lt 0,2%-le). Ar-

Prantsusmaa pankades, kus samas

vestades varude tsükli pöördepunkti

oli pangakonto omamine kõige

jõudmist ja usalduse suurenemist

kallim. Uuring näitas olulist erine-

Alates teisest kvartalist on majan-

peaaegu kõigis sektorites ja riikides,

vust pangakontodega seotud tee-

dusolukord märkimisväärselt para-

on lähiaja väljavaated soodsad.

nustasude suuruses.

nenud ning see osutab parematele kasvuväljavaadetele aasta teisel poolel, selgub ELi vaheprognoosist. Kuid, et majandustegevus oli 2008. aasta lõpus ja 2009. aasta alguses esialgu oodatust halvem, prognoositakse nagu ka kevadel, et SKP

Euroopa Komisjoni aruanne kritiseerib läbipaistmatuid pangatasusid

väheneb käesoleval aastal tervikuna

Veel toodi aruandes välja, et elektrooniliselt esitatud teave hindade kohta on sageli puudulik: ebapiisav oli see koguni 33 protsendil pankadest. Samuti järeldub uuringust, et kliendid ei saa finantsteenuste

EL-Jaapani Tööstuskoostöö Keskus (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) kutsub 5-päevasele ärialasele koolitusele Jaapanis „Distribution and Business Practices in Japan”

kohta piisavalt selget teavet ja

Koolitus toimub 22.—26. veebruaril

4% nii ELis kui ka euroalal. Siiski va-

Värskest aruandest selgub, et tarbi-

nõustamist ning see on peamiseks

2010, kandideerimistähtaeg on 10.

litseb jätkuvalt ebakindlus ja isegi

jate jaoks on suurimateks pangan-

takistuseks pangateenuste piiri-

detsember 2009. Koolitus on suu-

kui majandus võib lühiajaliselt oota-

dusega seotud probleemideks ras-

ülese kasutamise puhul.

natud ettevõtjatele, kes soovivad

matult elavneda, ei ole majanduse

kesti arusaadav teave, läbipaist-

jätkusuutlik elavnemine veel kindel.

matud teenustasud ning ebapiisa-

Aruanne toob probleemina välja ka

pani turust ja tarbijaskonnast.

Komisjoni 2009. aastaks prognoosi-

vad nõustamisteenused. Teisipäeval

klientide vähese valmiduse panka

Koolitus võimaldab osavõtjatel

tav inflatsioonitase jääb ka samaks –

avaldatud komisjoni aruande koha-

vahetada. Kontosid viiakse ühest

koostada edukas marketingistra-

0,9% ELis ja 0,4% euroalal. Energia-

selt on pangandusturg ELis killus-

pangast teise üle harva, möödunud

teegia sisenemaks või laiendamaks

ja toiduainehindade varasema järsu

tunud ning tarbijad on ilma jäetud

kahel aastal tegi seda vaid 9 prot-

oma tegevust Jaapani turul.

tõusu üldmõju hakkab kaduma, mis-

siseturu eelistest.

senti kontoomanikest. Komisjon tõi

tõttu hinnad alanevad ning muud

omada paremat ettekujutust Jaa-

välja võrdluse autokindlustusega,

Väike- ja keskettevõtetele on kooli-

märkimisväärset inflatsioonisurvet

Uuringu käigus analüüsiti konto-

kus teenuseosutajat vahetati 25

tusel osalemine tasuta ning osale-

ei ole näha.

dega seotud tasusid 224 pangas,

protsendil kindlustusjuhtudest.

jad saavad taotleda toetust elamis-

mis moodustab 81% Euroopa Liidu

kulude katteks.

Suve jooksul on tingimused muu-

pangandusturust. Aruandes märgi-

Euroopa Komisjoni siseturu volinik

tunud soodsamaks, kuna maailma-

takse, et teenustasude hinnastruk-

Charlie McCreevy ütles: „Pangandus

Osalemiseks võtke palun ühendust:

majandus on hakanud stabilisee-

tuurid on läbipaistmatud ning

tuleb muuta tarbijatele, on selle

Jessica Michelson

ruma, mis on osaliselt tingitud

tarbijad ei saa sageli aru, kui palju

eesmärgi täitmine eriti tähtis.”

E-post: j.michelson@eu-japan.eu

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsuvad kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00

Kuku raadio ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad. Saade on eetris kolmapäeviti kell 11.00−12.00, õhtul kell 20.00−21.00. Saatejuht on Kaileen Mägi. Saateid on tagantjärele võimalik kuulata ka KUKU raadio arhiivist http://akamai.tehnokratt.net/tehnokratt/arhivaar/majandusruum/.


Juhtimisveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

11

Avalik kiri... Tiina Mõisale, Olari Taalile, Raivo Varele, Indrek Toomele, Heldur Meeritsale ja paljudele teistele, kel on õnne olnud ja kes on ise ka tublilt tegutsenud.

TAIVO PAJU Juhtimisajakirja Director peatoimetaja

T

teate kõik ju omast kogemusest,

sedavõrd erinev, et nad ei tun-

et sellest ei piisa kaugeltki. Eriti,

neks üksteist konkurendina. Need

kui puudub soov pühenduda, oskus

alustavad ettevõtjad vajavad vade-

suhteid hoida ja sõna pidada...

reid.

Õnneks on meil Eestis mitmeid

Tõsi, paljudel ettevõtjatel on prae-

häid algatusi, kus targem ja

gu kiirem kui kunagi varem —

Mulle endale ei meeldiks, kui keegi

kogenum algajaid edasi aitab. Meil

Hugo Osula arendab tagasiostetud

minu raha ikka ja jälle üle loeks.

on EASi mentoriprogramm, tänu-

bussifirmat, Rain Lõhmus ehitab

ere!

Selle kirja üheks põhjuseks on paari nädala tagune Äripäeva üllitatud rikaste TOP 500.

LHVst panka ning Armin Karu kor-

Aga üks tore asi on selle nimekirja juures ka — see aitab meenutada, kuidas keegi esimese miljoni teenis. Kui mõned hapukad juhud kõrvale jätta, ühendab selle nimekirja inimesi kaks joont: korduvad targad otsused (rõhk sõnal korduvad) ning võime kõvasti pingutada kui tarvis. Teiseks ütleb mu sisetunne, et tänavu on kordades kasvanud nende

Õnneks on meil Eestis mitmeid häid algatusi, kus targem ja kogenum algajaid edasi aitab. Meil on EASi mentoriprogramm, tänuväärset tööd teeb Fontes, 20 õnnelikku tudengit saavad Ajujahil hea juhtimiskoolituse. Aga seda kõike on ikkagi vähe, et kümned ja sajad tekkivad firmahakatised ellu jääksid.

raldab Olympicu tegevust ümber. Aga paljudel ei ole operatiivjuhtimist kaela peal, seisud on paranemas. Seetõttu kutsun teid, keda ülal mainisin ja kõiki teisi kogenud juhte-ettevõtjaid kaasa mõtlema, kuidas teha nii, et teie mõtlemisvõimest ja kogemustest oleks kasu ka järgmise põlvkonna ettevõtjaile. Kuidas see täpselt välja võiks näha,

noorte inimeste hulk, kel firma juba tiksub või on loomisel. Vaa-

väärset tööd teeb Fontes, 20 õn-

ei oska ma siin ja praegu öelda, see

dake kas või tudengite üha kasva-

nelikku tudengit saavad Ajujahil

on arutelu küsimus.

vat huvi Ajujahi ettevõtluskonkursi

hea juhtimiskoolituse. Aga seda on väga vaja, et noorte

vastu. Viimati oli selline ärilise energia laine ehk üheksakümnen-

Aga seda kõike on ikkagi vähe, et

stardikiirendus parem oleks. Sest

date alguses.

kümned ja sajad tekkivad firma-

noored ei tea veel, kui väärtuslikud

hakatised ellu jääksid. Vaja on sel-

on tegelikult võrreldes miljoni või

Aga ülemäära rõõmustada on vara.

list õhkkonda, et algaja ettevõtja

paariga need nõuanded, mis õpeta-

Tõsi, tänastel noortel enesekind-

võiks alati minna kellegi kogenuma

vad sind neid miljoneid teenima — ja

lust ja keelteoskust jagub. Aga te

juurde, kelle tegutsemisala on

hoidma.


12

Välisministeerium vastab

KAIRI SAAR Välisministeeriumi rahvusvahelise koostöö büroo direktor

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Välisministeerium vastab: Kuidas puudutab OECD ettevõtjaid? 2010. aastal plaanitakse Eesti liitumist Majandusliku koostöö- ja arengu organisatsiooniga (inglise keeles Organisation for Economic Co-operation and Development), mis on rohkem tuntud ingliskeelsest nimest tuleneva lühendi OECD järgi.

Lühidalt: OECD on tunnustatud majandusanalüüsikeskus, oluline infovahetuspaik liikmesriikide ekspertidele ning suunanäitaja mitmetes valdkondades.

OECD töövormiks on ca 200 komitees ja töörühmas kogemuste vahetamine ning info kogumine, süstematiseerimine ja avalikuks tegemine. Töö tulemusena sünnivad ülevaated ja juhised, mis puudutavad tihti kitsast valdkonda, kuid mida järgitakse maailmas laialdaselt.

OECD nõuandvates komiteedes (äri- ja tööstuse konsultatiivkomitee ehk BIAC ja ametühingute konsultatiivkomitee ehk TUAC) osalevad ettevõtjad ja töövõtjad katusorganisatsioonide kaudu. Eesti esindajaks BIAC-is saab Eesti Tööandjate Keskliit.

O

ECD eelkäija loodi peale Teist

hindamise direktiiv järgib OECD sel-

mida teises riigis tegutsev ettevõtja

maailmasõda Euroopa üles-

leteemalist soovitust jne. OECD liik-

peaks järgima. Peamised soovitused

ehitamiseks antava abi ehk Mar-

mena saab ka Eesti oma kogemusi

on järgmised:

shalli plaani koordineerimiseks. Aja

jagada ning osaleda uute suunda-

Ettevõtja peaks järgima ausaid

jooksul saavutas organisatsioon

näitavate dokumentide välja töö-

äri-, turundus- ja reklaamitavasid;

oma praeguse kuju, see tähendab

tamisel.

tegutsema kooskõlas asukohariigi poliitikate ja arengukavadega,

muutus tunnustatud majandusanalüüsikeskuseks (Eesti majan-

OECD kohta leiab lisainfot organi-

eriti teaduse, tehnika ja keskkon-

duse ülevaade ilmus käesoleva

satsiooni veebilehelt www.oecd.org.

nakaitse valdkondades;

aasta aprilli lõpus), oluliseks infor-

Välisministeeriumi veebilehel on

võitlema korruptsiooniga;

matsiooni

paigaks

www.vm.ee eestikeelne kokkuvõte

avaldama õigeaegselt ja korra-

liikmesriikide ekspertidele ning

OECD-st ning ametniku, kelle poole

päraselt ettevõtet puudutavat

suunanäitajaks mitmetes valdkon-

OECD kohta täpsemat infot sooviv

teavet;

dades, näiteks arengukoostöö alal.

kodanik peaks pöörduma, kontaktid.

tagama töötajate õigused ja

OECD töövormiks on umbes kahesa-

Järgnevalt annan ülevaate kahest

jas komitees ja töörühmas koge-

otseselt ettevõtjaid puudutavast

Kõik deklaratsiooniga liitunud riigid

muste vahetamine ning õnnestu-

aktist, mis OECD on rahvusvahelise

on loonud rahvuslikud kontaktpunk-

miste (aga ka ebaõnnestumiste)

ettevõtlusmaastiku korrastamiseks

tid, mille ülesandeks on suuniseid

kohta informatsiooni kogumine,

ning kõikidele võrdsete võimaluste

tutvustada, jälgida nende täitmist

süstematiseerimine ja avalikuks

tagamiseks vastu võtnud. Mõlemad

ning vastata ettevõtjate päringu-

tegemine, et keegi ei peaks jalg-

on liitumiseks avatud ka mitte-

tele, mis on seotud suuniste ja

ratast leiutama hakkama. Töö tule-

OECD liikmesriikidele ning Eesti on

nende rakendamisega konkreetses

musena sünnivad ülevaated, suu-

mõlemaga liitunud.

riigis. Kontaktpunkti poole saab et-

vahetamise

kaitse.

tevõtja pöörduda ka siis, kui tal

nised, juhised ja näidised, mis puudutavad tihti väga kitsast valdkonda, kuid mida järgitakse maailmas laialdaselt, ka riikides, mis OECD-sse ei kuulu. Näiteks põhineb

Rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsioon

tekib suuniste täitmisel antud riigis probleeme, näiteks on suuniseid puudutav seadusandlus segane ja vastuoluline. Tekkinud küsimuste

OECD näidislepingul suurem osa

(Deklaratsiooni eestikeelne tekst

lahendamiseks on kontaktpunktil

maailmas sõlmitud topeltmaksus-

asub lehel http://web-static.vm.ee

võimalus kaasata erinevaid part-

tamise vältimise lepingutest (ka

/static/failid/118/OECDsuunised.pdf.)

nereid ja seeläbi pakkuda aruteluvõimalust seotud osapoolte vahel

Eesti omad), Eesti siirdehindande regulatsiooni aluseks on OECD vas-

Deklaratsioonis on suunised harg-

ning leida parimad lahendused vas-

tavad suunised, EL keskkonnamõju

maistele ettevõtetele ehk hea tava,

tavalt kehtivale seadusandlusele.


Nõuanne

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Eesti Rahvuslik Kontaktpunkt asub

ventsiooniga liitunud riik) amet-

administratiivselt Majandus- ja

nikule altkäemaksu, siis saab seda

Kommunikatsiooniministeeriumi

ettevõtjat selle eest Eestis krimi-

majandusarengu osakonnas.

naalkorras karistada samamoodi,

13

Hea valimistava

kui altkäemaksu oleks pakutud (Ülejäänud deklaratsiooniga liitu-

Eesti ametiisikule.

18.

oktoobril toimuvad ko-

määratud tegevustoetus, kasutatakse vaid tingimustel, mis

dataoecd/17/44/1900962.pdf.)

Ettevõtjate osalemine OECD töös

haliku omavalitsuse vo-

likogu valimised. Eesti Mittetulun-

on kättesaadavad ka teistele

dusühistute ja Sihtasutuste Liit

valimistel osalevatele nimekir-

Kui välisriigis tegutseval ettevõtjal

OECD juures tegutsevad äri- ja töös-

(EMSL) kutsus 2009. aasta kevadel

jadele ja üksikkandidaatidele.

tekib probleem või küsimus, siis

tuse konsultatiivkomitee (The Busi-

Eesti erakondi kokku leppima heas

peaks ta eelistatult pöörduma

ness and Industry Advisory Com-

valimistavas, et muuta valimis-

selles riigis asuva kontaktpunkti

mittee to the OECD, www.biac.org),

kampaaniaid sisukamaks ja eetili-

poole.

tuntud lühendi BIAC järgi ning

semaks. Valimised on üks viisidest,

ametühingute konsultatiivkomitee

kuidas inimesed ühiskonnas toi-

(Trade Union Advisory Committee

muva üle otsustada saavad ning

Valimiskampaania teemaringi

to the OECD, www.tuac.org) ehk

aktiivne ja arukas osalemine ühiste

määrab ühiskondlik olulisus,

lühendatult TUAC. Mõlemad kon-

asjade arutamises, otsustamises ja

mitte lihtsus ja atraktiivsus.

sultatiivkomiteed

kaasatakse

elluviimises on ka EMSLi ja tuhan-

Hoidutakse

OECD äri- ning ettevõtlust puudu-

dete teiste kodanikuühenduste

tamisest ja äraostmisest ning

tavate õigusaktide ja suuniste väl-

eesmärk. Kohalikeks valimisteks

rahvusliku, sotsiaalse, rassilise

jatöötamisse ja nende teemade

käesoleva aasta sügisel on hea vali-

või muu grupikuuluvuse kaudu

arutamisse OECD igapäevase töö

mistava osa vabaühenduste mani-

vastuseisu õhutamisest.

käigus. Samuti on konsultatiiv-

festist. Vt www.ngo.ee/manifest.

Valimisreklaamile eelistatakse

nud riikides loodud kontaktpunktid leiab lingilt http://www.oecd.org/

Rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsioon (Konventsiooni eestikeelne tekst asub aadressil https://www.riigi teataja.ee/ert/act.jsp?id=13145559.)

juhtida OECD tähelepanu kitsas-

ning ebaeetiline nähtus on tauni-

kohtadele, mille lahendamisele

tav kõikides OECD liikmesriikides.

OECD saab kaasa aidata.

Kõigis neis on astutud samme

valijate

hirmu-

kampaanias kohtumisi vali-

komiteedel õigus ning võimalus Korruptsioon kui turgu moonutav

Valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele

Valimiskampaania rahastamine on läbipaistev

jatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid. Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu päde-

Nõuandvates komiteedes osalevad

Kõik valimiskampaaniaga seo-

vusega, keskenduvad enam

ettevõtjad ja töövõtjad katusor-

tud kulud rahastatakse üksnes

plaanitavale poliitikale, mitte

karistamiseks. Täpsem informat-

ganisatsioonide kaudu. Eesti esin-

erakonna, valimisliidu või kan-

mõne konkreetse isiku või grupi

sioon korruptsioonivastase võit-

dajaks BIACis saab Eesti Töö-

didaadi eelarve kaudu, mis ava-

headele või halbadele oma-

luse kohta Eestis on Justiitsminis-

andjate Keskliit.

likustatakse pärast valimisi.

dustele.

siseriikliku korruptsiooniga võitlemiseks ning korruptiivse tegevuse

Rahaliselt hinnatava valimis-

teeriumi hallataval lehel www.kor ruptsioon.ee.

lubaduse puhul tuuakse välja

Avalikku võimu ei kuritarvitata

OECD on korruptsioonivastases

nende maksumus ja tuluallikas.

võitluses sammu edasi astunud

Riigi- või kohaliku omavalitsuse

ning muutnud kriminaalkorras

asutustes

karistatavaks kuriteoks ka taht-

ametikohtadel töötavad isikud

liku ebakohase rahalise või muu

ei osale oma tööajast ühegi

hüve pakkumise välisriigi ameti-

nimekirja või kandidaadi vali-

Kandidaadid ei varja oma era-

isikule või kolmandale isikule

miskampaanias.

kondlikku kuuluvust ega polii-

Maksumaksja poolt ülal pee-

tilisi vaateid, samuti seotust

tavad meediakanalid peavad

erinevate huvigruppidega.

olema võrdsetel tingimustel

Valimisnimekirja kantud kandi-

kättesaadavad kõigile valimis-

daadid teatavad hiljemalt ak-

tel osalevatele nimekirjadele ja

tiivse valimisagitatsiooni algu-

üksikkandidaatidele.

seks avalikult, kas nad asuvad

Avalikke vahendeid, välja arva-

valituks osutumise korral esin-

tud erakondadele riigieelarvest

duskogusse tööle.

eesmärgiga saada ebaseaduslikke soodustusi. Kuna Eesti on konventsiooniga liitunud, siis tähendab see seda, et Eesti ettevõtjat, kes tegutseb välismaal ja pakub ükskõik millise välisriigi (ei pea olema teine kon-

EESTI RAHVUSLIK KONTAKTPUNKT (OECD Watch) Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, 15072 Tallinn Tel: 625 6338 Faks: 631 3660 E-post: regina.raukas@mkm.ee

mittepoliitilistel

Kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud


14

Sotsiaalne ettevõtlus

JAAN APS Heateo Sihtasutus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Ideed ja värske tegutsemistahe – Sinu käeulatuses Legend jutustab hindamatult väärtuslikust sinilinnust, keda üle terve ilmamaa taga otsiti. Sinilind ise istus tegelikult kogu aja otsijate endi aias õunapuu otsas. Vaatame nüüd korraks peeglisse. Kas ka Eesti ettevõtjatena oleme oma Nokiaid ja muid rahalõhnalisi karvaseid-sulelisi otsides jätnud käeulatuses olevad ressursid tähelepanuta? Noor põlvkond on meil kesk- ja ülikoolides kogu aeg olemas olnud.

Noorte ettevõtlikkust ei takista piisava toetuse korral isegi ratastool (fotol kolm osalejat SINA 2008/09. aasta programmist).

K

olm võimalust,

rohkem kui 50% olla vanuses üle 35

olla edaspidi ette valmistatum ja

noored.ee) toetab üheksa kuu jook-

kuidas:

aasta. Soovitan võtta ühendust üli-

veenvam. Tulemused võivad olla

sul oma esimest projekti ellu viivaid

saada oma ettevõtmistele juurde

koolide teaduskondadega, kohtuda

värbamisintervjuudel näha juba

13-19-aastaseid noori.

ideid ja energiat lühemas plaanis;

aktiivsemate tudengitega, kuulata

paari-kolme aasta pärast.

Senised mentorid kinnitavad, et

tõsta oma kasumlikkust pike-

ära nende ideed, teha ühine äriplaan.

Kümme aastat tagasi olin ise noorte-

noortemeeskondade „käe hoid-

mas plaanis.

Ka tulemusteta kohtumistel võib olla

ühenduse AIESEC liige. Meenub hetk

mine” on võimaldanud taasavas-

tulemus: võib-olla annad noortele tu-

enne rahvusvahelist konverentsi.

tada loovust ja entusiasmi asjade

geva impulsi järgmiseks aastaks ning

Ootamatult tekkis vajadus hankida

ära tegemises ning andnud juh-

nad võtavad Sinuga ise ühendust.

150 kilekotti. Aega oli pool tundi.

timisele teise perspektiivi.

Raha meil polnud. Tõmbasin hinge ja

Elukooli poolt rikkumata ambit-

helistasin tollasesse Tartu Emajõe

sioonid, siiras tegutsemistahe ja

Konsumisse. Poole tunni pärast olid

värsked ideed — millist ressurssi

1. Ajujahi äriplaanide konkursil osalevad noored — toeta ja tee koostööd Sel aastal paneme Ajujahi konkursil

2. Toeta noori, kes ilusasti abi küsivad

meil 150 tasuta kilekotti olemas.

ettevõtjana veel tahta? Eelpool

auhinna parimale sotsiaalse ette-

Noorteorganisatsioonid on ettevõt-

Olen kaupluse juhile siiani tänulik

nimetatud

võtluse äriplaanile (www.heategu.ee

like noorte kasvulavaks. Aktiivsetele

ühe elu olulisima edukogemuse

tegutsedes aitame selle ressursi

/ajujaht). Heategu toetab ühiskond-

noortele on isegi ühekordsete üri-

andmise eest. Ilma selleta poleks

arendamisele kaasa.

like probleemide lahendamist läbi

tuste jaoks sponsorluse küsimine

võib-olla tulnud mitmeid teisi,

jätkusuutliku tegevusmudeli. Kui Su

võimas veenva suhtlusoskuse ja

„väärikamaid” edukogemusi.

tutvusringkonnas on säravaid noori,

müümise kunsti kogemus. Soovitan

anna palun neile sellest võimalusest

taoliste kogemuste omandamist

teada!

toetada. Kui suhtlete noortega kor-

Taolistes konkurssides peituvad äri-

rektselt ja toetavalt, saavad nad

lised võimalused. Konkursi tingimu-

jaatava vastuse korral eneseusku

Sotsiaalse ettevõtluse kogemus-

praegu. Soovid seda toetada?

sed: meeskonnaliikmetest võivad

edasiseks, eitava vastuse korral indu

õppe programm SINA (www.sina

Palun võta ühendust!

Heateo Sihtasutuse poolt välja eri-

kolmes

valdkonnas

Ka Heateo Sihtasutus jääb noori toetama. Tahame viie aasta pärast

3. Panusta ise mentorina noorte algatustesse

näha meie poole oma ideedega pöördumas kordades rohkem leidlikke sotsiaalseid ettevõtjaid kui


Innovatsiooniveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

15

Kes on Eesti innovatsiooniliidrid? Innovatsiooniliidrid on mõiste, mille võttis kasutusele rahvusvaheline konsultatsioonifirma Innovaro (www.innovaro.com), kui hakkas läbi viima innovatsioonihindamisi erinevates ettevõtetes. Selle mõiste abil sooviti esile tõsta kõige tublimaid organisatsioone, kus innovatsioonil oli tähtis roll. PIRET POTISEPP Innovatsiooniaasta partnersuhete juht

K

una selliseid ettevõtteid lei-

Tarbijate jaoks on tegemist lihtsa ja

paremaks muuta, lihtsustades toi-

dus üllatavalt palju, siis ot-

selge sõnumiga, mis aitab valikut

minguid uue tehnoloogia või kasu-

teha uue ja innovatiivse kasuks.

tusviisi kaudu. Elu võib olla parem

sustati, et innovaatoreid tõstetakse

aga ka üsna lihtsal moel — läbi

esile sektorite kaupa. Innovaro on nüüdseks sellise hindamisega jär-

Esimese kahe nädalaga laekus üle

heade emotsioonide, mis tulevad

jepidevalt tegelenud kuus aastat.

50 märgisoovi. Üle poole neist on

uuest maitsest või kaunist pildist.

Eesti ettevõtted siiani kahjuks sinna

seotud e-teenustega, kuid taotle-

Innovatsioon on elluviidud uuendus,

nimistusse ei ole veel sattunud.

jate hulgas on ka uudsete ja leidlike

seega sobib märgile kandideerima

tarbekaupade tootjaid. Näiteks on

iga uus toode või teenus.

Märk „Uus on IN”

taotlejate hulgas energiasäästmise seade, lemmiklooma transpordi-

Kindlasti väärivad märki ka sep-

Septembrikuust alates on aga kõigil

puur, postipaki automaat, kitarri-

tembrikuus innovaator 2009 tiitliga

uute toodete ja teenuste arendaja-

õpik koos sinna juurde kuuluva

pärjatud Modesat Communications

tel võimalik taotleda märki „Uus on

õpetajaga, valgusrobot, MicroFiber

OÜ teenused ning mitmed teisedki

IN”. See on loodud Innovatsiooni-

aknapesukomplekt, vildist ehted,

ettevõtted. Loodame, et märgi abil

aasta tähistamiseks ning mõeldud

pakumööbel, seiklusmäng jpm.

on loodud pinnas ka Eesti oma innovatsiooniliidrite kasvulavaks!

tasuta kasutamiseks kõigile uudistoodete arendajatele ja turustaja-

Innovatsiooniaasta veebileheküljel

tele. Selle abil soovitakse esile tõsta

www.in.ee on üleval täpne juhend,

Innovaro poolt koostatud innovat-

kuidas märki taotleda ning kasu-

siooniliidrite nimistus olevatelt

tada. Märgi kasutamise taotluse

ettevõtetelt on igalt ühelt midagi

võib esitada iga organisatsioon, kes

õppida ning järgida. Sellest, mida

soovib oma uut toodet või teenust

täpsemalt innovatsiooniliidritelt õp-

sellega esile tõsta. Märki võib kasu-

pida räägib selleaastasel Innovat-

tada toote ja organisatsiooniga seo-

sioonikonverentsil InnoEstonia ka

tud turunduskommunikatsioonis,

üks peaesinejatest, Tim Jones. Kon-

sh veebilehel, pakenditel ja rek-

verents toimub 12.–13. novembril

laamis. Toodete uuenduslikkust ja

Tallinnas.

Märk „Uus on IN” on loodud Innovatsiooniaasta tähistamiseks ning mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile uudistoodete arendajatele ja turustajatele. Tarbija jaoks on tegemist lihtsa ja selge sõnumiga, mis aitab valikut teha uue ja innovatiivse kasuks.

sobivust „Uus on IN” märgile hindab Innovatsiooniaasta projektimees-

edukalt ellu viidud uuendusi, et toe-

kond.

tada novaatorlikke firmasid, seada nad teistele eeskujuks ning tuua

Innovatsiooniaasta 2009 kontekstis

innovatsiooni mõiste toodete ja

soovitakse esile tõsta uuendusi, mis

teenuste kaudu ühiskonna infovälja.

muudavad elu paremaks. Elu võib

Lisainfo „Uus on IN” märgi kohta www.in.ee leheküljelt.


16

Koja teenused

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Kutsume aktiivselt kasutama meie tasuta partnerotsinguja infoteenuseid!

LEA AASAMAA Projektijuht

I

nfopäringud ja partnerite otsing Euroopas ja kaugemal Enterprise Europe Network abil

loetelu eelpool). Infopäringud

teetseim pakkumine. Riigihanke ko-

vahelisi riigihankeid koondavast

võivad puudutada nt huvipak-

rraldamise puhul mängib tähtsat

andmebaasist TED (kõik ELi

kuva sihtriigi seadusandlust, ko-

rolli ostetava objekti/ teenuse raha-

rahvusvahelised hanked), Eesti

halikke tururegulatsioone, toe-

line maksumus, mis jaotab riigi-

Riigihangete Registrist, NATOst

tusmeetmeid vms vajaminevat

hanke vastavalt siseriiklikuks või

ja Eesti saatkondadest.

ettevõtlusalast informatsiooni.

rahvusvaheliseks riigihankeks. Kõik

vahelises koostöös praktilisi info- ja

Välisfirmade koostööpakkumis-

Eesti siseriiklikku piirmäära ületavad

partnerotsinguteenuseid laia geo-

tega tutvumine. Lisainfo leiate

riigihanked avaldatakse Eesti Riigi-

graaflise

Kaubanduskoja Teatajas ning

hangete Registris https://riigi-

veebilehelt www.koda.ee tee-

hanked.riik.ee ning rahvusvahelist

nused koostööpakkumised.

piirmäära ületavad riigihanked ka

Pakume taas võimalust leida koos-

Meie pädevusala hõlmab Enterprise

Koostööprofiili avaldamine vali-

Euroopa Liidu ühtses riigihangete

tööpartnereid ning uusi kliente teis-

Europe võrgustiku ulatusala (600

tud sihtriikides. Potentsiaalse

andmebaasis TED (Tenders Elec-

te Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

erinevat ettevõtluse tugi-organisat-

koostööpartneri otsimiseks pa-

tronic Daily) http://ted.europa.eu.

liikmete hulgast. Teostame pärin-

siooni) Euroopas ning kaugemalgi.

kume võimalust avaldada koos-

TED andmebaasis avaldavad kohus-

guid liikmete asukoha, tegevusvald-

Lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele

tööpakkumine EENi koostöö-

tuslikus korras rahvusvahelist raha-

konna, töötajate vahemiku või

asuvad meie partnerid ka tänastes

pakkumiste andmebaasis, infor-

list piirmäära ületavaid riigihanke-

koostöömaa kohta (infot väljastame

kandidaatriikides ja osades kolman-

matsiooni levitatakse EENiga

teated ka kõik teised Euroopa Liidu

excel-tabelina).

dates riikides, mis võimaldab pakku-

liitunud riikides või vastavalt eel-

liikmesriigid, Euroopa Liidu institut-

da Eesti ettevõtjale usaldusväärset

nevale riikide valikule (vt loe-

sioonid jt.

informatsiooni nii sihtriikide kui ka

telu).

potentsiaalsete partnerite kohta.

Kontaktandmete väljastamine

Kaubanduskoda

pakub

ulatusega

rahvus-

Enterprise

Europe Network (EEN) abil.

sihtriigi potentsiaalsete partner-

Partnerite otsing Kaubanduskoja liikmete hulgast

Samuti alustasime Teataja veergudel Kaubanduskoja liikmete omava-

Koja riigihangete alased infoteenused

heliste koostöö- ja sooduspakkumiste avaldamist. Koostöösoovi või

Enterprise Europe Network asub

ettevõtjate kohta. Peale kliendi

täna järgmistes riikides: Austria,

päringu saabumist kaardista-

Valik riigihankepakkumisi Eu-

osaks on tegevusvaldkond, kontakt-

Armeenia, Belgia, Bulgaaria, Eesti,

takse kliendi ootused ja esitakse

roopast ja kaugemalt. Avaldatud

andmed, pakkumise kehtivusaeg

Egiptus, Hispaania, Hiina, Holland,

partnerotsingu soov sihtriigi

teated pärinevad ELi liikmesrii-

jne. Sooduspakkumise tingimuseks

Horvaatia, Island, Iirimaa, Iisrael,

Enterprise Europe Networki esin-

kidest (TED andmebaas), NATOst,

on selle kehtimine kõigile Kauban-

Kreeka,

dajale.

sooduspakkumise kohustuslikuks

Euroopa Kaitseagentuurist ning

duskoja liikmetele ning avaldame

Luksemburg, Malta, Makedoonia,

Eesti saatkondadest. Infot aval-

ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

Montenegro, Norra, Poola, Portugal,

dame kliendilehes Teataja ja Koja

liikmete pakkumisi.

Küpros,

Läti,

Leedu,

Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Suur-

Riigihangete infoteenused ja monitooring

kodulehel (www.koda.ee teenused valik riigihanketeateid).

Konsultatsioonid

britannia, Šveits, Süüria, Tšehhi

Riigihange ehk hankekonkurss kor-

Riigihangete monitooringu tee-

Vabariik, Taani, Türgi, USA, Ungari,

raldatakse asjade, teenuste või ehi-

nus. Individuaalne profiilipõhine

Tšiili, Vene Föderatsioon.

tustööde ostmiseks — riigiasutuste

infoteenus, otsingut teostame

nõu väliskaubanduse ja tolli-

või teiste avaliku sektoriga seotud

spetsiifilise tarkvara abil ning

protseduuride kohta;

või finantseeritud asutuste poolt

avaldatud infost teavitame et-

nõu Euroopa Liiduga seotud

(riigihangete korraldamise kohustus

tevõtjat igapäevaselt (või vas-

küsimustes (EL toetusprogram-

on reguleeritud riigihangete seadu-

tavalt avaldamise sagedusele)

mid, poliitikad, seadusandlus

Infopäringud Enterprise Europe

sega) ning eesmärgiks on välja sel-

saates e-posti teel ülevaatliku

jne);

Network partnerriikidesse (vt

gitada soodsaima hinnaga kvali-

raporti. Info pärineb rahvus-

samuti juriidilist nõu ja abi.

EEN raames pakutavad teenused

Meilt saab:


Koja teenused

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Kaubanduskojast saab tellida Rahvusvahelise Kaubanduskoja trükised

E

17

Lisainfo ja tellimine: HAILI KAPSI Teenuste osakonna nõunik Tel: 604 0078 E-post: haili@koda.ee

esti Kaubandus-Tööstuskoda on Rahvusvahelise Kaubanduskoja — ICC Business Bookstore ametlik esindaja Eestis. Kaubanduskoja kaudu on võimalik tellida erinevaid trükiseid, mis käsitlevad selliseid teemasid nagu

rahvusvaheline pangandus, rahvusvahelise kaubanduse tingimused, rahvusvaheliste vaidluste lahendamine, võltsingud, erinevate lepingute mudelid jne. Trükised on ingliskeelsed. Kaubanduskoja liikmele kehtib allahindlus. Tellimine toimub läbi Kaubanduskoja teenuste osakonna e-postiaadressil trade@koda.ee. Allpool on valik trükiseid. Täisvalikuga on võimalik tutvuda Rahvusvahelise Kaubanduskoja kodulehel www.iccbooks.com.

UCP 600 (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)

Guide to Export-Import Basics

ICC Model Commercial Agency Contract

ICC Model International Sale Contract

ICC Model Distributorship Contract Sole Importer-Distributor

3. trükk.

2. trükk.

Rahvusvaheline

2. trükk.

Dokumendiakreditiivide

Eksport-impordi käsiraamat

(68 lk + CD-ROM).

müügileping (64 lk).

Distributsioonileping

käsitlemise üldtavad

(300 lk).

Agendilepingu näidis.

Hind Kaubanduskoja liik-

(40 lk + CD-ROM).

ja –praktika (60 lk).

Hind Kaubanduskoja

Hind Kaubanduskoja

mele 1115 krooni, mitteliik-

Hind Kaubanduskoja

Hind Kaubnaduskoja

liikmele 1115 krooni,

liikmele 1115 krooni,

mele 1261 krooni.

liikmele 1195 krooni,

liikmele 341 krooni,

mitteliikmele 1261 krooni.

mitteliikmele 1261 krooni.

mitteliikmele 386 krooni.

Rahvusvaheline müügile-

mitteliikmele 1351 krooni.

See olulise tähtsusega käsi-

Kaubandusagendi lepingu

ping on aega kokku hoid-

ICC on rahvusvahelise kau-

Juba üle 70 aasta on rahvus-

raamat katab kogu rahvus-

sõlmimisel puuduvad üht-

vaks abimeheks kaupmees-

bandusega koostanud näi-

vahelises kaubavahetuses

vahelise kaubandustegevuse

sed reeglid, seega osapoo-

tele, importijatele, juristi-

dislepingu, mis annab üht-

kasutatud ICC poolt kehtes-

tarneahela (müügileping,

led peavad tuginema kohali-

dele ja kõikidele teistele, kes

seid juhiseid rahvusvahelise

tatud dokumendiakreditiivi

rahvusvahelist transport;

kule seadusandlusele, mis

on seotud tähtsamate rah-

kaubandusega tegelevatele

reegleid. UCP 600 on prakti-

agendi-, distribuutori-, frant-

erineb riigiti ning ei võta

vusvaheliste tehingutega.

edasimüüjatele ja on abiks

line ja lihtsamalt mõistetav

siisilepingud ja e-kauban-

arvesse lepingu rahvusva-

Näidisleping on kooskõlas

lepingute koostamisel.

38 reegli kogumik, mis se-

dus).

helist iseloomu. ICC poolt

rahvusvahelise

letab dokumendiakreditii-

väljatöötatud mudel hõlmab

siooniga ja samas on võima-

vide kasutamispõhimõtteid,

nii väliskaubanduses kehti-

lik teda kohaldada ka vasta-

kajastades ka põhilisi jurii-

vaid tavasid kui ka kohaliku

va riigi seadusandlusega.

dilisi otsuseid, mis on viima-

seadusandluse tunnustatud

se kümne aasta jooksul

põhimõtteid.

kohtu poolt tehtud.

konvent-


18

Tagasivaade

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Jalad põhjas — kriisi tulemusel konkurentsivõimelisem majandus Kokkuvõte 24. septembril toimunud Kaubanduskoja Pärnu esinduse ja Swedbanki Lääne-Eesti piirkonna „Majandusteemalisest pärastlõunast”. Artikli algus on esikaanel.

KATI KRASS Pärnu esinduse projektijuht

P

angad on senisest konserva-

jandussektorit. Tema hinnangul

nangul on olukord majanduses sta-

tööjõud on suures osas vabastatud,

tiivsemad, varasemad inves-

tagab ettevõtte pikaajalise edu

biliseerunud, kuid kas põhi on käes,

ülemaksmine lõpetatud ja ümber-

teerimisvaldkonnad ei ole enam

rahvusvahelistumine ja innovat-

seda saame teada alles hiljem. Sta-

korraldused tootmises tehtud. Käes

atraktiivsed. Usaldusväärsuse juu-

sioon. Siseturule orienteeritus on

biliseerumisest annab märku eks-

on läbikukkujate selgumise aeg ja

res mängib suurt rolli see, et Eestit

lühiajaline võimalus — välisturg on

pordi ja kindlustunde kasv, paremad

võimalik pankrottide ja ülevõtmiste

vaadatakse maana teiste Kesk-Ida

peamine võimalus, aga seal konku-

uudised välismaalt ja väsimus hal-

kasv. Lauri hinnangul on pangad

Euroopa riikide hulgas ja õhus on

reerides on vaja palju enam koos-

badest uudistest. Samas me ei tea,

valmis endiselt laenama, kuid 2006-

Balti riikide devalveerimisootused.

tööd ettevõtete vahel (strateegi-

kas korrektsioon tootmisvõimsuses

2007. aasta laenutingimusi enam ei

Eurole üleminek lõpetaks devalvee-

lised partnerlused, haruliitude te-

hindades kvaliteedis on olnud piisav.

tule.

rimisjutud ja annaks väga tugeva

gevus) ja toetust riigilt (turu-eelsed

Lauri väidab, et kindlasti ei tähenda

usaldusväärsuse signaali välisinves-

vahendid).

võimalik paranemine üldist kasvu,

Rein Malm kinnitas samuti eelkõne-

vaid tarbijakulutuste nõrgenemine

lejate sõnu, et edusoovi korral ei saa

värsked mõtted olemasoleva ärimu-

Antud olukorras on ometi ka midagi

jätkub, kuna töötus kasvab ja toe-

ekspordist üle ega ümber. Tema

deli muutmisest ja uute ideedega

head. Tekib uuesti konkurents eri-

tuspaketid lõpevad.

sõnul on eestlaste suurim probleem

äride alustamine, teadmiste baasi ja

nevate pakkujate vahel. Ärimudelid

meeskondade laiendamine. Viimase

peavad olema läbimõeldud, sest

Konkurents on tihe ja kulude oh-

jäär, vähene ettevalmistus ja sageli

puhul on vajalik kaasata erineva

kõik ei lähe enam automaatselt

jamise vajadus välismaal tõstab ku-

ka nõrk müügitöö. Malm soovitab

tausta ja tehnoloogiaalaste tead-

müügiks. Tekib tugev surve õppi-

lueelise väärtust ja Eesti on siiski

sihtturu tundmaõppimiseks koge-

mistega partnereid. Vajalik on leida

miseks — turgude, juhtimismude-

endiselt suhteliselt odava tootmise

mustega spetsialist appi võtta.

uusi turgusid nt endised liiduvaba-

lite, tehnoloogiate osas. Kauba ja

maa. Majapidamiste finantsseis

Kuigi iga maa on erinev, siis reeglina

riigid, Araabiamaad. Vanadel turgu-

teenuse kvaliteet on taas oluline.

võib nõrgeneda, mis toob kaasa pes-

ootab muu maailm avatust, sõbra-

del tuleb leida uued nišid, kuna

Kulueelis osaliselt taastub ja atrak-

simismi kasvu. Seega hakatakse

likkust, huvi tundmist nende vastu,

Aasia potentsiaal on tohutu ja me

tiivsus välismaiste turistide jaoks

veelgi enam kulusid kokku hoidma

samuti ka Eesti tutvustamist.

peame leidma eristumisvõimaluse.

paraneb. Kasutada on väga suured

ning ostud ei kasva. Pole oste, pole

EL struktuurifondide rahalised va-

tööd. Sotsiaalsete probleemide kas-

Rein Malm väidab, et tootja peab

Urmas Varblane peab oluliseks

hendid. Ettevõtted vajavad juhte,

vades on riigil vaja rohkem raha ku-

tundma oma lõppklienti, sest ainult

koostöö arendamist erinevate vald-

kes tunnevad maailmaturu nõud-

lutada sotsiaalabile, töötutoetus-

siis saab ta toota seda, mida tege-

kondade kokkupuutekohtades, sest

lust, kohandavad ja kasutavad

tele. Just seetõttu ei saagi majan-

likult vajatakse! Samuti on ülioluline

just seal tekivad sageli uuendused.

uusi tehnoloogiaid, oskavad juhtida

duse kosumine alata siseturust,

tootele väärtuse lisamine, olgu sel-

Sarnaste valdkondadega ettevõtetel

organisatsiooni muutustes ja on või-

vaid ikkagi väljast.

leks tootekujundus/disain või mõni

on terve rida ühiseid piiranguid —

melised pidevalt ise õppima ja käivi-

nad vajavad sageli sarnaseid teh-

tama õppimisprotsessi ettevõttes.

toritele. Varblase sõnul on vajalikud

noloogiaid, kuid vajalikud tead-

kesine suhtlemisoskus, keelebar-

muu ekstra. Ülioluline on tema hinMaris Lauri sõnul on tänaseks et-

nangul kasutada ära ka e-äri või-

tevõtetes toimunud palju muutusi.

malused. Kui seda hästi teha, siis

mised asuvad väljaspool seda

Maris Lauri rääkis majanduse hetke-

Mull on suuresti tühjaks lastud: lao-

töötab teie kodulehekülg 24 tundi

konkreetset tööstusharu või ma-

seisust ja prognoosidest. Tema hin-

seisud on normaliseerunud, liigne

ettevõtte edu heaks.


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

19

Eesti-Saksa ühiskonverents 13. oktoobril Nordic Hotel Forumis Saksamaa Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi toetusel korraldab

jekteerimisel ning ümberehitus, moderniseerimine ja kohandamine vas-

Brücke Osteuropa e.V. tehniliste teenuste pakkujatele ja innovaatilistele

tavalt ELi seadustele. Koostöösoov: Projekteerimisbürood. Elektrijaa-

ettevõtetele 12.–15. oktoobrini 2009 ettevõtlusreisi Eestisse ja Lätti. Eesti-

made ning rafineerimistehaste operaatorid.

Saksa ühiskonverents peetakse Tallinnas 13. oktoobril. Kohtumine toimub

Hölscher Wasserbau GmbH (lisainfo: www.hoelscher-wasserbau.de)

kell 9.30–14.00 Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3, Tallinn).

Valdkonnad: drenaaž, põhjavee taseme ajutine alandamine ehitusprojektide ajaks; keskkonnatehnika, põhjavee töötlemine, saastatud pin-

Saksa delegatsiooni kuuluvad 17 ettevõtte esindajad

nase puhastamine; jäätmetehnoloogia; gaasikontrolli- ja nõrgvee-

järgmistest tegevusvaldkondadest:

seadmete ehitamine prügilatesse; kaevude ehitamine, veevarustus,

energiamajandus,

geotermiline energia. Koostöösoov: Ehitusfirmad: infrastruktuuri-,

keskkonnatehnika,

allmaa-, spetsialiseeritud tsiviil-, tunneli-, torujuhtmete, reoveepuhas-

vesiehitus,

tite, prügilate ehitus. Ettevõtted, kes teevad puurimisi uuringute

transpordi infrastruktuuri ehitus,

eesmärgil ja ehitusmaa uuringuid (geotehnika). Projekteerimis-/

masina- ja seadmetööstus,

inseneribürood, kes tegelevad põhjaveega, olemasolevate prügilate

puistematerjalide käitlusseadmed,

sulgemisega või ehitusplatsidega (geotehnika).

elektrotehnilised seadmed,

Schirmer-Consult

konsultatsiooniteenused.

Juhtimiskonsultatsioonid. Schnell Zündstrahlmotoren AG & Co. KG (lisainfo: www.schnellmotor.de)

Saksa ettevõtete profiilide lühikirjeldused:

Toodab soojuse ja elektri lokaaljaamu 40–340 kW elektrijuhtmetega bio-

Brücke Osteuropa e.V. (lisainfo: www.bruecke-osteuropa.de)

gaasi-, prügilagaasi-, reoveegaasi- ja kaevandusgaasi seadmetele.

Majandus- ja tehnoloogiakoostöö edendamine Ida-Euroopa riikide ja

Koostöösoov: Otsitakse partnerit turustamise ja teeninduse jaoks.

Hiinaga.

Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH

fillpack GmbH & Co. KG (lisainfo: www.fillpack.de)

(lisainfo: www.technologiezentrum.de)

Konstrueerib ja valmistab individuaalseid täitmis- ja pakkimisseadmeid

Majandust toetav organisatsioon, mis tegeleb sõltumatu ja edule orien-

toiduaine- ning kosmeetikatööstusele. Koostöösoov: Toiduainete ja kos-

teeritud konsultatsioonifirmana aastast 1991. Toetab ettevõtteid nende

meetikatoodete tootjad ning pudelisse, purki, topsi, karpi jne pakendajad.

asutamisel ja on juhiks oma ettevõtte loomisel. Koostöösoov: Taastuv-

Fuchs Ingenieurbüro für Verkehrsbau

energia ettevõtted ja asutused. Informatsiooni ja kommunikatsiooni

Projekteerimisbüroo, mis tegeleb teede- ja raudtee-ehituse, ehitus-

tehnoloogia ettevõtted ning asutused. Plasmatehnoloogia ettevõtted ja

tehnika ning raudteeliikluse rajatiste turvatehnikaga. Ekspertiisid ja

asutused.

analüüsid raudteerajatistele ning teedele. Koostöösoov: Samadel tege-

Trapo AG (lisainfo: www.trapo.de)

vusaladel tegutsevad projekteerimisbürood või liiklusinfrastruktuuri

Arendab ja toodab nii konveiertehnika detaile ja kompleksseid

ettevõtted.

täisautomaatseid transpordiseadmeid kui ka terveid transpordisead-

H. Holzapfel GmbH & Co KG

mete ahelaid.

Arendab ja toodab innovaatilisi tooteid suruõhuseadmete, -tarvikute,

Varolux Technik Gerätebau GmbH (lisainfo: www.varolux.com)

töökodade suruõhuteenuste ning keevitamis- ja jootmistehnika vald-

Valjuhääldiside/optiliste signaalseadmete arendamine, tootmine, tu-

konnas. Koostöösoov: Otsib müüjaid või edasimüüjaid, kellel oleks juba

rustamine ja teenindus hooldusasutustele, eelkõige vanadekodudele,

väljakujunenud suhted tööstuse, naftakompaniide, lõpptootjate ja teiste

toetatud elamist pakkuvatele asutustele ja haiglatele.

kohalike turustussüsteemidega, kes nende tooteportfelli Baltikumi turul

Traporol GmbH

professionaalselt esindaksid ja müüksid. Töökodade suruõhuteenuste

Tootevalik: silindrilised ja koonilised lintkonveieri rullikud, gravitat-

jaoks otsitakse sellel tegevusalal müüjat, kellel oleks ligipääs nafta-

siooniga; silindrilised ja koonilised lintkonveieri rullikud, ajamiga; omni-

kompaniidele või bensiinijaamade varustajatele.

wheel’id; erirullikud; trumlid; lintkonveieri siinid ja liistud; tarvikud.

Luther Beratender Ingenieur (LBI)

Koostöösoov: Seadmetööstuse tootjad (puistematerjalide käitlus-

Nõustamine elektrijaamade/kaugkütte katlamajade uusrajatiste pro-

seadmed, masinaehitus, trükkimine, paber, meditsiin, puit).

Lisainfo ja registreerumine: www.eastbridge.de/Tallinn • Osavõtt on tasuta.


20

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Seminar

„Uuest töölepinguseadusest raamatupidajatele” 30. oktoobril Kaubanduskojas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esindus korraldab 6. oktoobril kell 10.30–14.30 Kaubanduskojas (ToomKooli 17, Tallinn) seminari uuest töölepinguseadusest, mis on suunatud raamatupidajatele. Lektor on Regina Valge Baker Tilly Baltics OÜst.

Soome äripartnerina — mina Sulle, Sina mulle 15. oktoobril Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Seminari teemad Töötasu: uus keskmise töötasu arvutamise kord; töötasult makstavad maksud ja maksed ning nende korrektne kajastamine töölepingus; töötaja ja tööandja vastutus maksukohustuste täitmata jätmise korral. Uus haigushüvitiste maksmise kord. Muudatused kogumispensioni regulatsioonis. Uut töölähetuste valdkonnas. Töö ja puhkus: puhkuserahade arvestus; uus õppepuhkuste regulatsioon; töö ja puhkuse ühildamine; muud puhkused (rasedusja sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhkus, täiendav puhkus jmt). Ülevaade uuemast kohtupraktikast.

15. oktoobril toimub Kaubanduskojas juba viiendat korda seminar Soome äripartnerina. Seminari moderaator on Valdar Liive, EAS Helsingi esindaja. 12.30–13.15

Registreerimine, kohv

13.15–13.20

Seminari avamine — Siim Raie, Kaubanduskoja peadirektor

13.20–13.30

Soome Vabariigi suursaadiku tervitus — Jaakko Kalela, Soome Vabariigi suursaadik Eestis

13.30–13.50

Kristi Karelsohn, Eesti Suursaatkond Helsingis 13.50–14.25

Ühiselt uutele turgudele — Heiki Pant ja Marja-Liisa Kruusimäe, EAS ning Mikael Orkomies, Excedea

14.25–14.50

Helsinki Exhibition and Convention Centre — Highlights in 2010 — Jussi Kivikari, The Finnish Fair Corporation (ettekanne on ingliskeelne)

14.50–15.20

Kohvipaus

15.20–15.50

Ettevõte Soome? Kust saada nõu ja abi ettevõtte rajamisel Soome? — Toivo Utso, YritysHelsinki

15.50–16.15

Juriidilisi näpunäiteid Soome turule sisenemiseks — Kalle Pedak, Advokaadibüroo Hedman Partners

16.15–16.40

See tuntud ja tundmatu soomlane ehk kuidas naabritega hakkama saada — Kaja Saksakulm Tampere, Jyväskylä Ülikool

16.40–17.10

Osalustasu on liikmetele 600 krooni, mitteliikmetele 1200 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad materjalid, lõuna ja kohvipausid.

Saatkonna kaudu Soome klientideni —

Kas üksi või kahekümnekesi, kogemusi Soome Elamumessilt — Henri Enniste, Seve Ehitus

17.10–17.20

Kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

17.30–19.00

Vastuvõtt Soome suursaatkonnas, Kohtu 4, Tallinn

Täpsema informatsiooni programmi kohta leiate Kaubanduskoja veebilehelt: www.koda.ee sündmuste kalendrist. Osavõtutasu Kaubanduskoja liikmetele 300 krooni, mitteliikmetele 450 krooni (hindadele lisandub käibemaks). NB! Registreerimine kuni 12. oktoobrini või kohtade lõppemiseni.

Lisainfo ja registreerimine: TOOMAS HANSSON Tel: 744 2196 E-post: toomas@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN • Tel: 5645 1639 • E-post: eva@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Kutsume taas osalema Elmia allhankemessil!

21

Seminar

„Sihtturg — Ukraina” 26. novembril Kaubanduskojas

10.–13. novembril Jönköpingis, Rootsis Allhankemess Elmia Subcontractor (www.elmia.se/subcontractor) on Põhja-Euroopa suurim omalaadne mess, mis hõlmab masina-, metalli-, plastmassitööstust, elektroonikat jpm. Sellel aastal osalevad Eesti ettevõtjad messil ühisstendiga juba üheteistkümnendat korda. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda organiseerib ühisstendi B-hallis stendil B03:18, mille suuruseks on 73,5 m². Koostöös oma pikaajaliste partneritega pakume kompaktset paketti, et ettevõtjal oleks võimalikult

26. novembril kell 10.30–14.30 toimub Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) järjekordne sihturuseminar Ukrainast. Seminari korraldab Eesti Välisministeerium koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Üritust toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Äri Assotsiatsioon Ukrainas (EBAU). Päevajuht on Margus Solnson, Eesti Välisministeeriumi lauaülem. 10.30 10.32

mugav ja soodne messil osaleda. 2009. aastal messil osalemise tingimused:

10.50

esialgne hind 40 000 krooni, lisanduvad reisikulud; osaleja ei tohi olla maksuvõlglane või maksuvõlg peab olema ajatatud.

11.05

11.20 11.30 11.45 12.15

12.40 12.50 13.40 14.00

Avasõnad Poliitiline olukord Ukrainas Jaan Hein, Eesti Vabariigi suursaadik Ukrainas Pavlo Kirjakov, Ukraina suursaadik Eestis Ukraina majanduspoliitiline olukord, Kiievi kommunaalmajanduse olukorrast Rostislav Karandeejev, Ukraina spordi- ja pereasjade aseminister Vastavushindamise küsimused — muudatused sertifitseerimise korra osas Ukraina Standardiameti esindaja Muudatused tollikorralduses — tariifid, lõivud Ukraina saatkonna esindaja Uued ärivaldkonnad Ukrainas — info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, taastuvenergia Kohvipaus Eesti ärist Ukrainas — riigi võimalused ettevõtete ja ettevõtjate toetamisel Denis Priimägi, EASi esinduse direktor Ukrainas Margus Solnson, lauaülem, Eesti Välisministeerium Eesti Äri Assotsiatsiooni (EBAU) presentatsioon EBAU esimees või juhatuse liige Ettevõtete töökogemustest Ukrainas Küsimused saalile ja seminari lõpetamine Lõuna

Osavõtutasu on 300 krooni (hinnale lisandub käibemaks). Hinnas sisalduvad koolitusmaterjalid ning lõuna ja kohvipausid. Palume seminarile eelnevalt registreeruda!

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN Tel: 5645 1639 • E-post: eva@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID

MARGUS SOLNSON

Tel: 604 0080 E-post: viive@koda.ee

Tel: 637 7217 • GSM: 5370 0300 E-post: margus.solnson@mfa.ee


22

Teated

Heli Raidve loengusari

„Põhjalikult uuest töölepinguseadusest” Hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) 15. oktoober kell 10.00-16.00 1. päev — Töölepingu sõlmimine, muutmine, töötegemisest keeldumine 22. oktoober kell 10.00-16.00 2. päev — Töö- ja puhkeaeg, töötasu, puhkus 29. oktoober kell 10.00-16.00 3. päev — Töölepingu ülesütlemine, varaline vastutus, üleminekuaeg

1. juulist jõustus uus töölepinguseadus, veel juuni lõpul tegi Riigikogu seadusesse viimased parandused. Praeguseks on praktikas ilmnenud esimesed uue seaduse rakendamisega seotud probleemid. Paljud Kaubanduskoja liikmed on avaldanud soovi saada põhjalikumat teavet uuest töölepinguseadusest ja sellega seonduvatest aktuaalsetest küsimustest. Seetõttu korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Heli Raidve Tööõigusabiga kolmepäevase loengutsükli „Põhjalikult uuest töölepinguseadusest“. Lektor on Heli Raidve. 1. päev: töölepingu seaduse olemus enne ja nüüd, töölepingu koht eraõiguses, töölepingu sõlmimine, tähtajaline tööleping; hea usu ja mõistlikkuse põhimõte, hoolsuskohustus, töötaja teavitamine töötingimustest, töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel (ärisaladus, konkurentsikeeld, koolituskokkulepe, varaline vastutus), töölepingu muud kokkuleppelised tingimused (summeeritud tööaeg, valveaeg, puhkusetasu maksmine), töölepingu muutmine, sh tööandja ühepoolne töölepingu muutmine, töölepingu peatumine vs töö tegemisest keeldumine, töötaja seadusest tulenevad täiendavad õigused töösuhtes, tööandja kohustused töösuhtes. 2. päev: tööaeg, puhkeaeg, valveaeg, vaba aeg; töö- ja puhkeaja regulatsioon ja piirnormid, täistööaeg, osaline tööaeg, summeeritud tööaeg, õhtutöö, ületunnitöö; tööaja muutmine; palk vs töötasu; õhtutöö, öötöö, ületunnitöö, valveaja tasustamine; tasustamine eritingimustes (n-ö tööseisak, hädavajadus, hinna alandamine); tasaarvestuse alused; puhkuse andmine uue töölepingu seaduse alusel, puhkuse arvestamine ja aegumine, üleminek kalendriaastapõhisele puhkuste arvestamisele, 2010. kalendriaasta kui puhkuste tasaarvelduse aasta 3. päev: töölepingu lõppemine, ülesütlemine; korraline vs erakorraline ülesütlemine; töölepingu lõppemine surmaga, tähtaja möödumisel (erisus n-ö vanade lepingutega), lõpetamine kokkuleppel; töölepingu ülesütlemine töötaja poolt, korraline ja erakorraline ülesütlemine, enda isikust tulenevatel ja tööandjast tulenevatel põhjustel; töölepingu ülesütlemine tööandja poolt, töötaja isikust ja tööandja majanduslikest põhjustest tulenevatel põhjustel; ülesütlemise kord, tingimused ja tähtajad; poolte õigused ja kohustused töölepingu lõpetamisel, nõuete sissenõutavus, n-ö lõpparve tasumine; töölepingu ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtajad ning õigusvastase ülesütlemise tagajärjed; varaline vastutus, süüline vastutus vs süüst sõltumata vastutus, mis saab n-ö vanadest töölepingutest? Osavõtutasu ühel koolituspäeval on Kaubanduskoja liikmetele 950 krooni, mitteliikmetele 1900 krooni. Osalemistasu kõigil kolmel loengupäeval on Kaubanduskoja liikmetele 2600 krooni, mitteliikmetele 5200 krooni. Hinnas sisalduvad loengumaterjalid, lõuna ja kohvipaus (hindadele lisandub käibemaks).

Lisainfo ja registreerimine: KATI KRASS • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Tallinna ettevõtluspäeva raames läbiviidav seminar

„Väliskaubanduse rahastamine” 8. oktoobril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Tallinna Ettevõtlusamet kutsuvad 8. oktoobril osalema Tallinna ettevõtluspäeva raames toimuval seminaril, kus käsitletakse erinevaid rahastamise võimalusi nii ettevõtetele, kes juba tegelevad väliskaubandusega kui ka neile, kes alles alustavad selle valdkonnaga. Põhiesinejad on oma valdkonna spetsialistid EASist, KredEx-ist, SEB Pangast. Neid toetavad ettekannete ja praktiliste näidetega kaubavahetusest kolmandate riikidega ja ettevõtete partnerotsingu erinevatest võimalustest Eesti Kaubandus-Tööstuskoja spetsialistid. Käsitletavad teemad Euroopa Liidu ettevõtete kaubavahetus kolmandate riikidega EAS eksporditoetused KredEx´i väliskaubanduse tugimeetmed Väliskaubanduse rahastamise võimalused SEB Panga näitel Praktilised partnerotsinguteenused läbi Kaubanduskoja juures asuva Enterprise Europe Network´i Osalemine on tasuta, kuid nõuab kindlasti eelregistreerumist!

Lisainfo ja registreerimine: MARJU MÄNNIK Tel: 604 0079 E-post: marju.mannik@koda.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Messikoolitus: „Tulemuslik messiturundus – töö enne messi, messi ajal ja pärast messi!” Seminarid toimuvad: 13. oktoobril kell 9.00–17.00 Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Toom-Kooli 17 (vene keeles) 1. detsembril kell 9.00–17.00 Tartus Raadimõisa hotellis, Mõisavärava 1 (eesti keeles) 2. detsembril kell 9.00–17.00 Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Toom-Kooli 17 (eesti keeles) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koolituse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Koolituste korraldamist rahastab EASi Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond. Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem ja täpsemalt selgitama, kuna valik, mis turule jõuab, on väga mitmekesine ja muudab otsuse langetamise kliendile raskeks. Üha tiheneva konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama isiklikud suhted. Ja nende arendamiseks pole paremat kohta, kui messid või näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potentsiaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas, vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse, tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, realiseerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd saadud kontaktidega pärast messi. Antud koolituse käigus antakse põhjalik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid. Seminari teemad: Konkurentsieelis, sihtturg, messi valik Messi ettevalmistus: eesmärgid, messiboksi planeerimine, meeskond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus Messiboksis: messiboksis osalemine, töökorraldus, suhtlemine Järeltöö pärast messi: tulemuste analüüs, edasised sammud Messikoolitused viib läbi Jakob Saks, kes on pikaajalise praktilise kogemusega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase 6 aasta jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende 2-4 rahvusvahelisel messil aastas (sh Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on 11 aastat ekspordijuhtimise kogemust (sh 5 aastat väljaspool Eestit töötades) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist. Koolituse osalustasu on 300 krooni (hind sisaldab käibemaksu).

23

20. oktoobril toimub Koja Jõhvi esinduses infotund

„Teadmistest tehnosiirdeni — Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt Virumaa ettevõtetele pakutavad koostööprojektid ja nende rahastamise võimalused” Kaubanduskoja Jõhvi esindus koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga korraldavad 20. oktoobril Jõhvis (Pargi 27, esimese korruse saal) kell 10.00–12.00 infotunni, kus tutvustatakse Virumaa ettevõtetele Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt pakutavaid koostööprojekte ja nende rahastamise võimalusi. Osalema on oodatud firmad, kes on huvitatud oma tegevust toetavate ja konkurentsivõimet suurendavate rakendusteaduslike uuringute teostamisest, konsultatsioonidest, nõustamist ja täienduskoolitusest. Osalemine on tasuta, kuid palume kindlasti eelnevalt registreeruda!

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV Tel: 337 4950 E-post: margus@koda.ee

Töötukassa teabepäev tööandjatele 21. oktoobril Jõhvis 21. oktoobril toimub Jõhvis Töötukassa teabepäev tööandjatele, et tutvustada oma võimalusi tööandjate toetamiseks. Samuti leiab käsitlust töölepingute kollektiivset ülesütlemist ja töölepinguseadust puudutav. Palume teabepäevale registreerida 14. oktoobriks!

Lisainfo ja registreerimine: AHTO TISLER Lisainfo ja registreerimine: LIIS LEHESALU • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

Tel: 5332 5220 E-post: ahto.tisler@tootukassa.ee


24

Liikmelt liikmele

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Nüüd on Teil võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulgast, samuti saate soovi korral teha liikmesettevõtetele oma toodete või teenuste sooduspakkumisi. Huvi korral palun saatke oma koostöösoov või sooduspakkumine e-postiaadressile kadri@koda.ee. Koostöösoov või sooduspakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile Kaubanduskoja liikmetele. NB! Avaldame ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete pakkumisi. Lugege koostööpakkumisi nüüd ka Kaubanduskoja veebilehel Teenused – Koostööpakkumised ja info – Liikmelt liikmele aadressil http://www.koda.ee/?id=46026. Lisainfo: KADRI LIIMAL • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee

ADVOKAADIBÜROO

Kunstimuuseumiga Wiiralti reprosid ehtsast

KARELL ARSTIKESKUS

RAUDSEPP & CO

portselanist tassidel kenas kinkekarbis. Kokku

Karell Arstikeskus on Eesti üks suuremaid

Advokaadibüroo Raudsepp & Co on tsiviil- ja

on valikus neli erinevat teost („Lapsed”, „Lamav

haiglaväliseid tervishoiuteenuseid osutavaid

haldusõiguse valdkonnas õigusteenust osutav

tiiger”, „Bajadeerid”, „Absindijoojad”). Wiiralti

eraettevõtteid. Arstikeskus on keskendunud

ettevõte. Pakume oma klientidele kvaliteetset,

reprodega portselantassid kinkekarbis on igati

eriarstiabi ning töötervishoiu teenuste osu-

asjatundlikku ja komplektset õigusteenust, mis

meeldejääv kingitus ja samas ka osake Eestit

tamisele, kuid pakume ka üldarstiabi-, manu-

hõlmab nii nõustamist ettevõtete igapäevase

tutvustavast kunstist. Idamaa kalendri kohaselt

aalmeditsiini- ja diagnostikateenuseid.

tegevusega seotud küsimustes (äriõigus, lepin-

on järgmine aasta saabumas tiigri aasta.

Töötervishoid on teenus, mida pakume meie

guõigus), vajalike õigusdokumentide koosta-

Wiiralti „Lamav tiiger“ on igati tähenduslik ning

arstikeskustes Tallinnas ja Tartus. Anname

mist kui ka esindamist õiguslike probleemidega

ilus kingitus, millega saab üllatada kõige tore-

kõigile Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele

seotud läbirääkimistes, kohtu – ja vahekoh-

damal moel. Võtke kindlasti ühendust ja

võimaluse kontrollida oma tervislikku seisundit

tumenetluses ning suhtlemist riigi- ja kohaliku

toetame koos eesti kunsti!

ja selle raames läbida ühtlasi ka Eesti Vabariigi

omavalitsuse asutustega erinevate haldus-

Lisainfo:

seadustega ettevõtetele kohustuslikuks muu-

õiguslike teemadega seonduvalt (sh esindus

VSV Baltic Connection OÜ

detud töötajate tervisekontroll. Aitame ka läbi

vaide- ja halduskohtumenetluses). Osutame

Paadi 14a–49, Tallinn 10151

viia töökeskkonna riskianalüüsi, mõõdistamisi

teenust nii äriühingutele kui ka eraisikutele.

Keyt Väliste

ja koolitusi. Kõigile Eesti Kaubandus-Tööstus-

Advokaadibüroo Raudsepp & Co pakub kõigile

Tel: 661 6920

koja liikmetele pakume: töötervishoiu teenust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele õigus-

E-post: keyt@vsvbc.eu.

soodushinnaga -20%; gripivastane vaktsineerimine -10%. Pakkumine kehtib kuni 31.12.2009.

teenust järgmistel soodustingimustel: teenuste osutamisel 20% allahindlust tavahinnast; püsi-

ABIPRINT OÜ

Teie ettevõttele sobivat pakkumist küsige

teenuse lepingu sõlmimisel kolmel esimesel

Lugupeetud firmajuht! Olete te kokku lugenud,

e-postiaadressil myyk@karell.ee juba täna.

kuul 1 tunni ulatuses tasuta õigusteenust.

kui palju teie firma aastas erinevate materjalide

Lisainfo:

Käesolev pakkumine kehtib 31. oktoobrini.

printimisele kulutab? Seda summat on võima-

Maiu Helmeste

Teenuse saamiseks palume saata e-kiri aadres-

lik vähendada, ilma et see kvaliteeti kuigivõrd

Tel: 534 13 398

sil info@raudsepp.ee (märgusõnaks „Koja soo-

mõjutaks. Abiprint OÜ pakub Kaubanduskoja

E-post: myyk@karell.ee

duspakkumine”), vastame hiljemalt kahe töö-

liikmetele allahindlust –44% printerikassettide

www.karell.ee

päeva jooksul.

täitmisele ja laiaformaadilise väljatrükile.

Lisainfo:

Pakkumine kehtib kuni 31.11.2009. Lisaks sel-

AS EEK-TRADE

Tel: 611 6270

lele pakume kõigile uutele klientidele tulevikus

AS Eek-Trade otsib koostööpartnereid. Ette-

www.raudsepp.ee

12% püsisoodustust. Meie firma loosungiks ja

võtte tegevusaladeks on kompaktplaadi ja

juhtmõtteks on maksimaalne kvaliteet. Praegu

laminaadi müük ning kattematerjali pressimine

VSV BALTIC CONNECTION OÜ

kasutab meie teenuseid üle 500 Eesti, Läti ja

ja toote töötlemine. AS Eek-Trade on 100% Eesti

Ilus kingitus eesti kunstivaramust! Eesti 20.

Soome juriidilise isiku. Aitame Teil rõõmuga

kapitalil põhinev mööblidetaile ja aknalaudu

sajandi tuntuim ja silmapaistvaim graafik on

trükikulusid vähendada ja oleme valmis tegema

tootev ettevõte, mis on spetsialiseerunud ak-

Eduard Wiiralt. Viibides neliteist aastat eemal

Teile personaalse pakkumise.

nalaudade, töötasapindade ning mööblide-

kodumaast, tegi Eduard Wiiralt endale ja Eestile

Lisainfo:

tailide tootmisele. 2004. aastal omistati

nime rahvusvahelises graafikas. Wiiralti töödel

Jevgeni Nemeržitski

ettevõttele ISO 9001:2000 kvaliteedisertifikaat.

on omalaadne aura, mille annab elu- ja kunsti-

Tel: 676 6466 • 5551 9767

Lisainfo:

kogemustest küllastunud vaimne tagamaa.

E-post: jevgeni@abiprint.ee

Edgar Übner

Meil on võimalus välja pakkuda koostöös Eesti

www.abiprint.ee

Tel: 5341 2294 • E-post: edgar@eektrade.ee


Riigihanketeated • Koostööpakkumised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Koostööpakkumised:

Riigihanketeated: Läti

Soome

Taani firma otsib puidust ratas-

Läti kodumööbli tootja otsib

kärude tootjat.

allhanketööde võimalusi.

Pakkumiste esitamise tähtaeg

Kood 2009-09-28-002

Kood 2009-09-14-023

28.10.2009. Kood 2567

Leedu maiustuste ja šokolaadi-

Läti ettevõte, mis vahendab

tootja otsib vahendajat.

Ameerikas toodetud mikrotur-

Kood 2009-09-24-022

biine (30kW kuni 1MW), otsib

Ostetakse leivatooteid, värskeid

Ostetakse

valikpagaritooteid ja kooke. Pakkumiste esitamise tähtaeg

lasteaiamööblit.

12.10.2009. Kood 2554 Ostetakse pealisrõivaid. Pak-

25

Leedu

kumiste esitamise tähtaeg on

Ostetakse erinevaid kütuseid.

Poola erinevate klaasist akvaa-

koostööpartnerit.

16.11.2009. Kood 2555

Pakkumiste esitamise tähtaeg

riumite ning nende lisatarvi-

Kood 2009-09-28-003.

Ostetakse puitu. Pakkumiste

17.11.2009. Kood 2568

kute tootja otsib esindajat ja

Rumeenia rõivaste ja jalanõude

esitamise tähtaeg 8.10.2009.

Ostetakse erinevaid toiduaineid

pakub ühtlasi allhanketeenust.

hulgimüüja otsib kontakte vas-

Kood 2556

(piimatooted, lihatooted, kül-

Kood 2009-09-24-017

tastikuseks koostööks Euroopas.

mutatud kala, puuviljad, köögi-

Poola akna- ja uksetootja otsib

Kood 2009-09-14-033

viljad, kuivained, imikutoit jne).

äripartnerit.

Vene gaasiboilerite varustust

Otsitakse värvimistööde teos-

Pakkumiste esitamise tähtaeg

Kood 2009-09-24-002

müüv ettevõte pakub vahen-

tajat. Pakkumiste esitamise

10.11.2009. Kood 2569

Saksa meretranspordiettevõte

dusteenust.

tähtaeg 3.11.2009. Kood 2557

Eelteade: ostetakse ravimeid.

pakub täisteenust omas vald-

Kood 2009-09-02-015

Otsitakse kapitaalremondi- ja

Kood 2570

konnas.

Iiri plastikelementide tootja

Kood 2009-09-24-007

soovib ümbertöötlemise ees-

Ungari ettevõte, kooritud küüs-

märgil kokku osta polüpropeeni

Rootsi

renoveerimistööde teostajat. Pakkumiste esitamise tähtaeg

Austria

3.11.2009. Kood 2558

Ostetakse meditsiiniseadmeid,

laugu ja jahvatatud paprika

ülejääke.

Ostetakse piimatooteid. Pakku-

farmaatsiatooted ja isikuhool-

maitseainete tootja ja vahen-

Kood 2009-08-17-006

miste esitamise tähtaeg on

dustooted. Pakkumiste esita-

daja, otsib vahendajaid ja pakub

Valgevene ettevõte otsib inves-

12.11.2009. Kood 2559

mise tähtaeg 5.11.2009.

allhanke võimalust.

torit Minskisse rajatava kau-

Ostetakse mööblit. Pakkumiste

Kood 2571

Kood 2009-09-21-008

banduskeskuse projektile.

esitamise tähtaeg on 3.11.2009.

Ostetakse kontorimööblit. Pak-

Poola ettevõte, mis tegeleb heli-

Kood 2009-09-28-001

Kood 2560

kumiste esitamise tähtaeg on

tõkete ning muu helikindluse ja

Ostetakse majaehitusmaterja-

5.10.2009. Kood 2572

ventilatsiooniga seonduvaga ruu-

le. Pakkumiste esitamise tähtaeg 2.11.2009. Kood 2561

mi sisustuses, otsib vahendajat. Gruusia

Kood 2009-09-21-006

Ostetakse veepaake, -mahuteid.

Ostetakse jahutajaid ja soojus-

Leedu ettevõte, mis vahendab

Pakkumiste esitamise tähtaeg

vaheteid. Pakkumiste esitamise

puidutooteid (parketilauad, vär-

9.11.2009. Kood 2562

tähtaeg 12.10.2009. Kood 2573

vitud lauad), otsib edasimüüjat.

Ostetakse rõivaid. Pakkumiste

Otsitakse uue raudteejaama

Kood 2009-09-18-022

esitamise tähtaeg on 3.11.2009.

ehitajat. Pakkumiste esitamise

Põhja-Saksamaal asuv ettevõte,

Kood 2563

tähtaeg 22.10.2009. Kood 2574

mis on spetsialiseerunud ärilahenduste pakkumistele kiirme-

Norra

ditsiini valdkonnas (emergency

Ostetakse mööblit ja muud

medical services), otsib edasi-

varustust

müüjat teistes Euroopa riikides.

postkontoritesse.

Pakkumiste tähtaeg 14.10.2009. Kood 2564 Ostetakse jäätme- ja prügikonteinereid ning -kaste. Pakkumiste esitamise tähtaeg on

Kood 2009-09-17-014 Täpsem info: LEA AASAMAA Tel: 604 0090 E-post: lea@koda.ee

11.11.2009. Kood 2565 Ostetakse plastist ja paberist tooteid (kilekotid, salvrätid jm). Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.10.2009. Kood 2566

Läti mineraalvee tootja otsib edasimüüjat. Kood 2009-09-17-024 Ungari teeremondiettevõte otsib allhanketööde võimalusi

Vaata kõiki kehtivaid hanketeateid Koja veebilehelt www.koda.ee teenused valik riigihanketeateid.

(vana eemaldatud asfaldi ümbertöötlemine uuskasutuseks kohapeal). Kood 2009-09-14-046

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annikam@koda.ee

Vaata lisainfot Koja tasuta partnerotsinguteenustest ja koostööpakkumiste loetelu veebilehelt www.koda.ee teenused koostööpakkumised ja infoteenused (ülevaade partnerotsinguteenustest) viimased koostööpakkumised (loetelu pakkumistest).


26

Juubilarid

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 7. oktoober 2009

Õnnitleme oktoobrikuu juubilare!

90 TALLINNA ÜLIKOOL liige alates 2007

65 STANDARD AS liige alates 1948

60

BITEST TuÜ liige alates 2000

KRIMELTE OÜ liige alates 1996

ERITRADE KODUKAUBAD OÜ liige alates 2007

ESTINGER OÜ liige alates 1997

LEIPURIEN TUKKU AS liige alates 1998

ESTMOR SERVICE TRANSIIT OÜ liige alates 2005

SELF II OÜ liige alates 2000

METOS AS liige alates 2000

EUROVENTEST OÜ liige alates 2007

TELGER OÜ liige alates 2002

NEOMEL OÜ liige alates 1999

KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ liige alates 2002

ÕIGUSBÜROO ARMIT OÜ liige alates 1999

SALVETE AS liige alates 2001

LINKOBALT OÜ liige alates 2004

UUSVENTO OÜ liige alates 2005

MARFIN PANK EESTI AS liige alates 2000

SKANSKA EMV AS liige alates 1995

15 40 ISTERM OÜ liige alates 1996

35 VÕRU SOOJUS AS liige alates 2001

20 ADVOKAADIBÜROO HETA AS liige alates 1998

AARE RAIGI ADVOKAADIBÜROO OÜ liige alates 2005 BALTEM AS liige alates 2001

10 AJ TOOTED AS liige alates 1997 ALDARONDO OÜ liige alates 2007

BREKKE BALTI OÜ liige alates 1999 EKSTRÖM EESTI AS liige alates 2003

C. STEINWEG TALLINN AS liige alates 2004

IV PLUSS AS liige alates 1996

DESINTEGRAATOR TOOTMISE OÜ liige alates 2004

KIVILIIV OÜ liige alates 1999

EKOL OÜ liige alates 2005

PENTELLA OÜ liige alates 2000 SANDESE HALDUSTEENUSTE OÜ liige alates 2008 SIR AUTORENT OÜ liige alates 2003 TRANS-BOOL OÜ liige alates 2008 VIRAITO OÜ liige alates 2005 VKG TRANSPORT AS liige alates 2004

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0081 • Kölni messid • Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised • raamatukogu Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Teataja 17_2009  

septembrikuu Teataja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you