Page 1

NR 13 • 8. AUGUST 2012 • IGA LIIGE LOEB!

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA • ILMUB AASTAST 1925


EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA JA EKSPORDIAKADEEMIA SOOVITAVAD:

JCI Estonia Ettevõtlike Noorte Koda koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga on pannud kokku programmi, mis hõlmab ühele ettevõtjale olulisi teemasid tänapäeva globaalses maailmas, keskendudes peamiselt kahele: rahvusvaheliste meeskondade juhtimine ja ettevõtte rahvusvahelistumine. LOE ROHKEM JA REGISTREERI JUBA TÄNA

Juhtimis- ja ekspordikonverents Check-IN 14.—15. septembril 2012 Tartus 14.—15. septembril kohtuvad Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses ettevõtjad nii Eestist kui välisriikidest, et kuulata ja õppida esinejatelt nagu ettevõtluse arendaja Arne Strand (teemad: rahvusvahelise miljoniettevõtte ülesehitamine ning rahvusvaheliste meeskondade juhtimine). Tony Aperia, tunnustatud mainekujundaja kõneleb mainekujundusest rahvusvahelises keskkonnas ja J. Margus Klaar, kes annab näpunäiteid rahvusvahelises turunduses. Huvitavaks etteasteks kujuneb tulla John Longhursti poolt, kes jagab kogemusi globaalses keskkonnas töötamise ja investeerimise alal, olles ise üle kahekümne viie aasta olnud Londoni üks hinnatumaid finantsanalüütikuid. Eksporditurgudel oma väärtuspakkumist logistika toel maksimeerimisest räägib Illimar Paul, Jakob Saks kõneleb müügivõrgu loomisest välisturgudel, Raul Sõmer annab nõu investorite leidmisel. Lisaks eelmainituile esinevad Yrjö Ojasaar (Solon Partners), Jane Saatre (Tartu Ülikool), Silja Elunurm (Kredex), Matti Hyyrynen (EBRD), Toomas Kästik (EAS), Xiaotian Zhang (Raatuse International Trade), Juhan Bernadt (EkspordiAkadeemia), Antti Veranen (Advanced Business Management Limited), Mats Soomre (Belbin Associates), Mae Hansen (FinanceEstonia) ja Kalev Kaarna (TÜ Ideelabor) ning konverentsi ajal toimub Business Networking Event ehk võrgustiku loomine. Konverentsi galaõhtul kuulutatakse välja ka Silmapaistev Noor Eestlane, tunnustamaks meie tegijaid ettevõtluse, teaduse, kultuuri, eetika, meditsiini ja teistest valdkondadest. Tule ja võta osa selle konverentsist, kust saad tõuke järgmise sammu

PARTNERID:

astumiseks koos mitmesaja ettevõtjaga Eestist ja välismaalt!

REGISTREERUMINE Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikemetele kehtib soodushind -15% kehtivast hinnast ja valitud paketist. Registreerimine soodustusega kuni 31. august 2012. Soodustuse saamiseks lisada registreerumisel kommentaari KODA15.

KAASRAHASTAJAD:

MEEDIAPARTNERID:


3 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- JUHTKIRI -

MILLISED PIIRANGUD, KOHUSTUSED JA NÕUDED

TAKISTAVAD ETTEVÕTLUST?

MAIT PALTS Peadirektor

Suvi ei ole tavaliselt aeg, millal oluliste ja põhimõtteliste küsimuste üle diskuteerida soovitakse. Sellele vaatamata on just viimasel ajal ilmunud ajakirjanduses mitmeid sõnavõtte käskude ja keeldude teemal ning vaieldud koguni selle üle, kui palju siis ikka on Eestis kuritegude või väärtegude eest karistatud isikuid ning kas seda on palju või vähe.

K

õik need on äärmiselt oluli-

töögrupp, mis karistusõiguse küsi-

ülevaatamisele oleks tänasel päe-

sed teemad ning tahaks vaid

musi erineva nurga alt vaagib, ja

val kindlasti asjakohane üks suu-

loota, et kuumaks taotud raud

mille töö tulemusi võib oodata juba

rem revisjon ka nende ettevõtlus-

nüüd koos sügisel saabuvate vih-

sel sügisel. Eks näis, mis ettepane-

piirangute, kohustuste või nõuete

madega uuesti ei jahtus. Ülekrimi-

kutega töörühm välja tuleb, kuid

osas, millega ettevõtjad igapäe-

naliseerimisega tegelemise vaja-

ootamist väärib see igal juhul.

vaselt silmitsi seisavad. On selge, et ühiskond muutub ja sellega koos

dusest, sanktsioonide ühtlustami-

Tõsi on, et ega

sest ja korrigeerimisest on räägi-

Teine ja Kaubanduskoja jaoks kind-

ka keskkond, kus meie ettevõtjad

tud vähemalt viimased kolm aas-

lasti olulisemgi teema, mille veel

tegutsevad ning seetõttu võib

tat — kui mitte rohkemgi. Suurema

enne jaanipäeva Justiitsministee-

tõesti olla aeg-ajalt vajalik ka uute

hoo sai teema sisse pärast 2010.

riumis toimunud kohtumisel tõsta-

regulatsioonide

aasta mais Riigikohtus valminud

tasime, puudutab aga just ette-

kuid samavõrd loogilisena tundub

analüüsi, milles tõdeti, et kehtiva

võtluse poolt ning neid nõudeid,

seegi, et ajast ja arust nõudeid, mis

karistusega isikuid oli toona Eesti

kohustusi ja piiranguid, mis ette-

iseenesest kogu õiguskeskkonna

elanikkonnast 26,3%, kuid tööea-

võtlusvabadust piiravad. Ka sellel

legitiimsust devalveerivad, tuleks

listest isikutest juba 37,3%. Need

teemal on viimasel ajal mitmel

revideerida.

on kehtivad karistused. Kui võeti

korral sõna võetud ja arvamust

aluseks aga karistusregistrisse

avaldatud. Mis on igati tervitatav.

kehtestamine,

Et sellega veidigi algust teha ja teemat vähemasti aktiivsena hoida,

kantud isikud Eesti elukoha järgi ning vaadati nii juba kustunud kui

Kaubanduskojas näeme erinevaid

korraldame uue ärihooaja alguses

ka veel kehtivaid karistusi, oli tule-

seaduste ja määruste eelnõusid

oma liikmete hulgas ka vastava

piiranguid ehk enam

museks see, tööealisest elanikkon-

päevast päeva ning kahtlemata on

küsitluse, mille eesmärk on just

nii palju peale ei tule

nast 55,6% on olnud kantud karis-

nende seas ka selliseid, millest tu-

selliste ettevõtlusele kehtestatud

kui veel 5-10 aastat

tusregistrisse. Olgugi, et suur osa

leneb kohustusi, millega riik soovib

piirangute, kohustuste ja nõuete

neist on erinevad väärteokaristu-

ettevõtjat koormata. Tõsi on, et ega

väljaselgitamine, mis teie hinnan-

uusi nõudeid ja

tagasi, kuid samas ei

sed (enamiku moodustavad liiklus-

uusi nõudeid ja piiranguid ehk

gul kõige olulisemad ja mille põh-

ole ka näha, et keegi

rikkumised), on tegelikult mõtle-

enam nii palju peale ei tule kui veel

jendatus jätab küsimärgid õhku.

aktiivselt eba-

misainet neist numbritest küllaga.

5-10 aastat tagasi, kuid samas ei

Kes sellistest piirangutest teavita-

ole ka näha, et keegi aktiivselt

misega küsitluseni oodata ei jõua,

Justiitsministeeriumi juures käib

ebavajalike koormiste revisjoniga

võib aga juba praegu need minu

juba mõnda aega koos ka vastav

tegeleks. Lisaks karistusõiguse

e-postile mait@koda.ee läkitada. 

vajalike koormiste revisjoniga tegeleks.


4 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

SISUKORD

JUHTKIRI Millised piirangud, kohustused ja nõuded takistavad ettevõtlust?

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- TEEJUHT -

KALENDER

25. august

3

Ärihooaja 2012/2013 avamine Lennusadamas Lennusadamas (Küti 17, Tallinn) Priit Raamat Tel: 604 0060

SEADUSANDLUS

E-post: priit@koda.ee

Riigikohtu otsus osaühingu osade registreerimise kohta

5

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise eelnõu

6

Gallupid

7

EUROOPA UUDISED

14.-15. september

Juhtimis- ja ekspordikonverents Check-IN Dorpati Konverentsikeskuses (Soola 6, Tartu) Liisi Toom

8

Tel: 527 0534 E-post: liisi@conference-checkin.com

18.-21. september

Puidutööstuse ettevõtete kontaktreis Prantsusmaale

KASULIKKU SEPA – mis see veel on ja keda see puudutab?

Kristy Tättar Tel: 604 0093

10

E-post: kristy@koda.ee

INNOVATSIOONIVEERG Sel sügisel antakse esmakordselt välja Eesti Disainiauhinnad 2012

11

27. september

Finantskoolitus firma võtmeisikutele • II Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Toomas Hansson Tel: 744 2196

TARBIJAKAITSE „Suunanäitaja” näitab suunda

E-post: toomas@koda.ee

12 27.—29. september

Kristy Tättar

KOJA LIIKMED Miks on ettevõtjal mõtet arvestada noore tööle kandideerimisel noorsootöö kogemustega ning millised on noorte töötajate eelised

Tel: 604 0093

13

E-post: kristy@koda.ee

16. oktoober

TEATED

Ärivisiit Peterburisse

Finantskoolitus firma võtmeisikutele • II Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

17

Toomas Hansson Tel: 744 2196

KOOSTÖÖPAKKUMISED RIIGIHANKETEATED

20 21

E-post: toomas@koda.ee

13.—15. november

Toiduainetööstuse ettevõtete kontaktreis Taani

LIIKMELT LIIKMELE

21

Kristy Tättar Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

UUED LIIKMED

22

TÄPSEM INFO KÕIGI ÜRITUSTE KOHTA AADRESSIL WWW.KODA.EE


5 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- SEADUSANDLUS -

NR 13 • 8. AUGUST 2012

RIIGIKOHTU

OTSUS OSAÜHINGU OSADE REGISTREERIMISE KOHTA Eesti väärtpaberite keskregistri seadus (EVKS § 18 lg 2) sätestas, et registris

KOIDU MÖLDERSON

registreeritud Eesti äriühingu osad või aktsiad kustutatakse registrist vastava

Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist

äriühingu lõppemisel likvideerimis- või pankrotimenetluse lõpetamisega või äriühingu lõppemisel ühinemise või jagunemise korral. Selle sätte eesmärgiks on seadusloojate poolt peetud kolmandate isikute (eelkõige pandipidajate) ja väikeosanike kaitse, kel ei ole endal võimalik otsustusprotsessi tegelikult mõjutada ning osanikele lubatav osade vabam haldamiskorraldus võiks kahjustada võimalikke võlausaldajate ja pandipidajate seadusega kaitstud õigusi ja huve.

V

astavalt aga Riigikohtu Põhi-

lustada osaühingu juhtimiseks

rotimenetluse algatamisest osa-

notaritasusid maksmata. Kuid iga

seaduslikkuse

Järelevalve

vastuvõetud osanike otsused koh-

ühingu suhtes ning kõigist muuda-

sellise tehingu või muudatuse

Kolleegiumi 6. juuli otsusele (nr 3-

tus. Seega on EVKS § 18 lg-s 2

tustest osaühingu registripidaja

tegemisel tuleb registrile tasuda

4-1-3-12) tunnistati põhiseadu-

sisalduv piirang ebaproportsionaal-

sega vastuolus olevaks ja kehte-

ne ja põhiseadusega vastuolus.

tuks Eesti väärtpaberite keskre-

Milline täpselt seaduse uus sõnas-

gistri seaduse § 18 lg 2 osas, milles

tus hakkab olema, ei ole veel ot-

see ei sisalda õiguslikku alust osa-

sustatud.

ühingu osade Eesti väärtpaberite keskregistrist kustutamiseks osa-

Osaühingute osade registreerimi-

nike otsuse alusel, kui see ei ole

ne EVKs on vabatahtlik ning osa-

seotud äriühingu ümberkujunda-

nike nimekirja, milles tuleb näidata

misega ja kui osaühingu osad ei ole

osanike nimed, aadressid ja isiku-

panditud.

või registrikoodid, samuti nende osade nimiväärtused, peab üld-

teenustasu. Siiani kehtinud regu-

Kaubanduskoja liikmed on läbiviidud küsitluses leidnud, et ei pea osaühingu osade registreerimist EVKs oluliseks ja eelistatakse osanike nimekirja pidamist juhatuse poolt. Kuna osanike andmed esitatakse majandusaasta aruandes äriregistrile nagunii, siis peetakse täiendavat osade registreerimist EVKs pigem lisakuluks.

latsioon võimaldas küll osanikel vabatahtlikult registreerida osad EVKs, kuid ei andnud võimalust osanike otsuse alusel registreeringut soovi korral kustutada. Ka Kaubanduskoja liikmed on möödunud aastal läbiviidud küsitluses leidnud, et ei pea osaühingu osade registreerimist EVKs oluliseks ja eelistatakse osanike nimekirja pidamist juhatuse poolt. Kuna osa-

Riigikohus leidis, et EVKS § 18 lg-s

juhul osaühingu juhatus. EVK

2 sisalduv piirang ei ole osaühingu

osade registreerimist peetakse

osade Eesti Väärpaberite Kesk-

kahtlemata turvaliseks ning läbi-

registrist (EVK) kustutamiseks

paistvaks, kuid osade registreeri-

väljaspool äriühingu ümberkujun-

mine registris toob osaühingule

damist vajalik abinõu, et kaitsta

kaasa lisakohustusi. Nimelt peab

osaühingu osanike õigusi, sh õigust

osaühing, kelle osad on registree-

teada, kellele osa kuulub ja millal

ritud EVKs, teavitama registripida-

see omanikku vahetab. Sama ees-

jat viivitamata kõigist muudatus-

märki on võimalik osanikke ja

test registris registreeritud osanike

suhtes esindama õigustatud isiku-

hinguid (müük, pantimine, kinkimi-

osaühingut

koormates

õigustes ja kohustustes; dividendi

te seas. Eeliseks on küll, et EVKs

ne) tehes probleeme täheldatud. 

saavutada, kui osanike nimekirja

maksmise kohta otsuse tegemi-

registreeritud osade võõrandami-

peab osaühingu juhatus. Osanike

sest; võlakohustuselt intressi mak-

sel ei kohaldata notariaalset tões-

õiguste kaitse tagab osade võõran-

smisest ja võlakohustuse lunas-

tamise nõuet. Seega võimaldab

Põhjalikumalt on võimalik

damise

notariaalne

tusmakse tegemisest; ühinemis-,

osade registreerimine EVKs sõlmi-

kohtulahendiga tutvuda

tõestamine ning tehinguandmete

jagunemis- või ümberkujundamis-

da osade ostu- või müügitehinguid

Riigikohtu kodulehel

edastamine avalikule äriregistrile.

otsuse tegemisest, likvideerimis-

ilma kohustusliku notariaalse te-

http://www.riigikohus.ee

Lisaks on osanikel võimalus vaid-

otsuse vastuvõtmisest või pank-

hinguvormi nõuet järgimata ning

/?id=11&tekst=RK/3-4-1-3-12.

vähem

tehingute

nike andmed esitatakse majandusaasta aruandes äriregistrile nagunii, siis peetakse täiendavat osade registreerimist EVKs pigem lisakuluks, kui eeliseks. Tehtud küsitlusest selgus ka, et üldjuhul (90% vastanutest) ei ole probleeme registris registreerimata osadega te-


6 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- SEADUSANDLUS -

PAKENDISEADUSE JA PAKENDIAKTSIISI SEADUSE

MART KÄGU Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist

MUUTMISE EELNÕU Suve hakul avaldas Keskkonnaministeerium pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise eelnõu. Muudatuste sisseviimise vajadust põhjendatakse eelkõige sellega, et kehtiv regulatsioon ei ole piisav, et tagada selge ülevaade kokku kogutud ja taaskasutusse võetud pakenditest.

OLULINE:

S

elgituseks olgu öeldud, et pa-

konnaministeeriumi

kendiseaduse kohaselt pea-

aadressil www.envir.ee/999.

kodulehelt

aasta aruande esitamise tähtajale, st 30. juunile. Ülevaates soovitakse edaspidi näha muuhulgas andmeid

vad pakendiettevõtjad tagama sel-

Eelnõuga:

le, et nende poolt turule lastud

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse,

pakendi taaskasutuse teenus-

• täpsustatakse ja

pakendid ja pakendijäätmed saak-

et tagada tuleks parem ülevaade

tasude ja eelmise kalendriaasta

täiendatakse andmeid,

sid kokku kogutud taaskasutamise

kokku kogutud ja taaskasutusse

jooksul toimunud pakendimaterjali

mida ja mis kujul peab

eesmärgil. Pakendiettevõtjaks on

võetud pakenditest ja pakendijäät-

kokkuostuhinna muutuste kohta.

pakendiettevõtja, kes

isik, kes majandus- või kutsetege-

metest. Seetõttu täpsustatakse ja

pole oma kohustusi

vuse raames pakendab kaupa,

täiendatakse andmeid, mida ja mis

Taaskasutus-

üle andnud taaskasu-

veab sisse või müüb pakendatud

kujul peab pakendiettevõtja, kes

organisatsioonide

tusorganisatsioonile,

kaupa (nt toidukauplused). Seadus

pole oma kohustusi üle andnud

akrediteering

esitama järelevalve-

lubab pakendiettevõtjatel vastava

taaskasutusorganisatsioonile, esi-

ametnikule.

kohustuse ka üle anda akreditee-

tama järelevalveametnikule. Taas-

• täiendatakse taaska-

ritud taaskasutusorganisatsiooni-

kasutusorganisatsiooni tegevuse

tähtajaliseks,

sutusorganisatsiooni

dele. Olgu siinkohal öeldud, et

osas täpsustatakse mitmeid erine-

s.o 7 aastaks.

akrediteeringu

tänasel päeval on seda teinud lige-

vaid asju. Näiteks täiendatakse

saamiseks vajaliku

male 3000 ettevõtjat (pakendiet-

akrediteeringu saamiseks vajaliku

Oluline

finantsplaani nõudeid

tevõtjat). Taaskasutusorganisat-

finantsplaani nõudeid ning sätes-

taaskasutusorga nisatsioonide

ning sätestatakse

siooni ülesanne ongi korraldada

tatakse konkreetsemalt teenitud

jaoks on kindlasti see, et nende

konkreetsemalt teeni-

talle vastavad kohustused üle and-

tulu reinvesteerimise tingimusi.

akrediteering soovitakse muuta

tud tulu reinvestee-

nud pakendiettevõtjate pakendi ja

Täpsemalt seda, et taaskasutus-

tähtajaliseks, s.o 7 aastaks (praegu

rimise tingimusi.

pakendijäätmete üleriigilist kogu-

organisatsiooni kasumi reinves-

on see tähtajatu). Eelnõu juures on

mist ja taaskasutamist ning aren-

teerimine saab toimuda üksnes

kahjuks probleemiks see, et kehti-

edasi eelneva aasta

dada edasi taaskasutussüsteemi

taaskasutusorganisatsiooni põhi-

vad akrediteeringud soovitakse

tegevuse ülevaate

eesmärgiga tagada pakendijäät-

kirjalistest eesmärkidest tulene-

kehtetuks tunnistada suhteliselt

keskkonnaministrile

mete taaskasutamine vähemalt

vasse tegevusse. Taaskasutus-

kiiresti. Sealjuures on vastuolu eel-

esitamise tähtaega

seaduses sätestatud taaskasutuse

organisatsioonide tegevuse osas

nõu ja eelnõu seletuskirja tekstide

majandusaasta

sihtarvude ulatuses. Täiendavat

soovitakse muuta ka seda, et eel-

vahel — üks nimetab vastava kuu-

aruande esitamise

infot pakendite ja pakendijäätmete

neva aasta tegevuse ülevaate kesk-

päevana 31.12.2012 ja teine 31.12.

tähtajale, st 30. juunile

tagastamise ja taaskasutusse võt-

konnaministrile esitamise täht-

2013. Kaubanduskoja hinnangul

mise süsteemi kohta leiab Kesk-

aega lükataks edasi majandus-

peaks andma mõistliku aja muuda-

• soovitakse lükata

soovitakse muuta

kavandatav

muudatus


7 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

tuste ettevalmistamiseks ja kehti-

erinevate mahtudega pakendeid

vad akrediteeringud peaksid keh-

turule laskvate pakendiettevõtjate

tima vähemalt kuni 31.12.2013,

kohustused pole üheselt mõiste-

aga kindlasti oleks parem anda

tavad. Viimast just selles osas, et

aega veelgi rohkem, nt 1,5- 2 aas-

kehtiva seaduse ja eelnõu sõnas-

tat. Taaskasutusorganisatsioonile

tust koosmõjus vaadates jääb tea-

soovitakse peale panna ka kohus-

tud ettevõtetele kohustus esitada

tus korraldada pakendi ja pakendi-

audiitori poolt kontrollitud andmed

jäätmete käitlemisega seotud tee-

ja teatud ettevõtetele kohustus

nuse ostmine konkreetsetele tingi-

teostada pakendiaudit. Kui paken-

mustele vastava avaliku konkursi

diauditi sisu täpsustatakse antud

Kavandatavate muudatuste osas väärib kindlasti märkimist väikeettevõtteid puudutav muudatus-

Kas EL peaks piirama väljastpoolt ELi pärit pakkujate juurdepääsu ELi riigihanketurule?

Jah, kui teised riigid ei ole

hinnangul ei ole eelnõu

avanud oma turgu ELi

regulatsioon selge, kuivõrd erinevate mahtudega pakendeid

kohaselt on ettevõtjad, kes lasevad

turule laskvate

turule plastkilest pakendit massiga

pakendiettevõtjate

alla 10 kg aastas ja muust mater-

kohustused pole

aastas, vabastatud pakendi ja

TEIE ARVAMUSEST SÕLTUB PALJU!

Kaubanduskoja

ettepanek. Nimelt kehtiva seaduse

jalist pakendit massiga alla 20 kg

KOJA GALLUPID —

Jah, peaks — 50%

kaudu, et tagada vastavate teenuste ostmine konkurentsi olukorras.

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- SEADUSANDLUS -

ettevõtetele — 36% Ei — 7% Ei oska öelda — 7% (Vastajaid 14)

üheselt mõistetavad

pakendijäätmete tagasivõtmise,

Millise Vene õigusvaldkonna suhtes sooviksite põhjalikumat informatsiooni?

pakendiregistrisse andmete esita-

eelnõus, siis see, mida tähendab

mise ja pakendijäätmete taaskasu-

„audiitori poolt kontrollitud and-

tamise kohustusest. Kohustus on

med“ (kas see on audiitortegevuse

Lepinguõigus — 21%

vaid pakendi arvestuse pidamise

seaduse mõttes ülevaatus või

Äriõigus (nt ettevõtte

osas, et pakendiettevõtjal oleks

audit või midagi kolmandat?), jääb

asutamine jms) — 21%

pidev ülevaade selle kauba, mille ta

kahjuks ebaselgeks. Kaubandus-

on turule lasknud, pakendi mas-

koda juhtis muuhulgas vastavale

sist. Eelnõu kohaselt soovitakse

asjaolule ka Keskkonnaministee-

tõsta vastavaid piirmäärasid vas-

riumi tähelepanu omapoolses kir-

Maksu- ja tolliõigus — 21%

tavalt 100 kg ja 200 kg.

jalikus arvamuses. Kui arvestada

Täitemenetlus (oma nõuete

seda, et eelnõuga soovitakse olu-

sissenõudmine) — 0%

Oluline muudatusettepanek, mis

liselt karmistada ka trahvimäärasid

Kohtumenetlus — 21%

puudutab nii pakendiettevõtjaid

seaduse nõuete rikkumiste osas,

kui ka taaskasutusorganisatsioo-

siis on äärmiselt oluline, et kõik

ne, seondub pakendiauditi kohus-

ettevõtjad saaksid ühtemoodi ja

tuse kehtestamisega. Nimelt, pa-

õigesti oma kohustustest aru. See-

kendiettevõtjatele, kes on kohus-

ga vajab eelkirjeldatu kahtlemata

tatud esitama pakendiregistrisse

selgitamist, mida Kaubanduskoda

andmeid ning kes lasevad turule

omapoolses Keskkonnaministee-

pakendatud kaupa pakendimas-

riumile esitatud seisukohas ka rõ-

siga rohkem kui viis tonni aastas,

hutas. 

ja taaskasutusorganisatsioonidele

Tööõigus — 2% Ehitusõigus — 14%

(Vastajaid 14)

Kas peate vajalikuks Euroopa ühtse müügiõiguse kehtestamist?

Jah — 48%

nähakse eelnõus ette kohustus kor-

Ei — 19%

raldada pakendiregistrisse esitata-

Ei oska öelda — 33%

vate andmete auditeerimine lähtuvalt audiitortegevuse seadusest. Eelnõu ja selle seletuskirjaga Siinkohal tuleb aga rõhutada, et

on võimalik täpsemalt

Kaubanduskoja hinnangul ei ole

tutvuda Kaubanduskoja

eelnõu regulatsioon selge, kuivõrd

kodulehel www.koda.ee.

(Vastajaid 21)


8 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- EUROOPA UUDISED -

EUROOPA UUDISED EUROOPA LIIDU EHITUSSTRATEEGIA AITAB ÄRA KASUTADA MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE POTENTSIAALI

„Uutel tehnoloogiatel on suur po-

ja projektide konkurentsivõimelist

sõidukitega (taksod, kiirabiautod,

tentsiaal nii uute majade ehitami-

rahastamist ning tulemuslikult

jne), tehnoülevaatuse kvaliteedi

seks kui ka miljonite olemasolevate

investeerida maailmatasemel va-

parandamine, elektrooniliste ohu-

hoonete renoveerimiseks, et muu-

henditesse.

tusseadiste kohustuslik katseta-

ta need võimalikult energiatõhu-

mine ja läbisõidupettuste arvu

saks kooskõlas strateegia „Euroopa

vähendamine.

2020” eesmärkidega. Ärgem jätkem seda võimalust kasutamata. Ehitussektorist võib saada jätkusuutliku majanduse eestvedaja,” lisas asepresident Tajani.

Euroopa Komisjon esitas strateegia ehitussektori kui töökohtade loomise ja jätkusuutliku majanduskasvu peamise edendaja tugevdamiseks. Strateegia keskendub madala energiatarbega hoonetele, millel on suur potentsiaal CO2– heite piiramiseks ja energiakulude kokkuhoidmiseks, kuid mis ei ole turul veel piisavalt omaks võetud. „Praeguse majandus- ja sotsiaal-

EUROOPA KOMISJON TEEB ETTEPANEKU TEADUSE JA INNOVATSIOONI ÜHTSE TURU LOOMISEKS EUROOPAS

kriisi rasketes tingimustes kujutavad

madala

EUROOPA KOMISJON TEEB ETTEPANEKU KEHTESTADA SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUSELE RANGEMAD EESKIRJAD INIMESTE HUKKUMISE VÄLTIMISEKS

Kõigil juhtudel võivad liikmesriigid vajaduse korral kehtestada ettepanekutes kindlaksmääratud üleeuroopalistest sõidukite tehnoülevaatuse miinimumstandarditest rangemad standardid. Praegu kehtivad sõidukite tehnoülevaatuse miinimumstandardid kehtestati ELi eeskirjadega 1977. aastal ning neid on vaid vähesel määral ajakohastatud. Sellest ajast alates on aga autod, sõidukijuhtide käitumine ja tehnoloogia oluliselt muutunud.

13. juulil võttis Euroopa Komisjon vastu uute eeskirjade ettepaneku, et karmistada sõidukite tehnoüle-

EUROOPA LIIDU TOLL PIDAS PIIRIDEL KINNI ÜLE 100 MILJONI VÕLTSTOOTE

energiatarbega

Euroopa Komisjon esitas täna konk-

vaatuse korda ja laiendada selle

hooned endast turvalisi ja elu-

reetsed ettepanekud liikmesriikide

ulatust. Uute ettepanekute ees-

jõulisi investeeringuid nii ühis-

tegevusele Euroopa teadusruumi —

märk on säästa aastas rohkem kui

konna kui ka erainvestorite jaoks.

teaduse ja innovatsiooni ühtse turu

1 200 inimelu ning hoida ära roh-

Ehitussektor peaks seda nägema

loomiseks Euroopas aastaks 2014

kem kui 36 000 liiklusõnnetust,

kui võimalust innovatsiooniks ja

ning kirjutas alla ühisavaldusele ja

mille põhjuseks on mõni tehniline

uutes talentides huvi tekitami-

vastastikuse mõistmise memoran-

rike.

Euroopa Komisjoni iga-aastase

seks,” ütles Euroopa Komisjoni

dumile eesmärgiga võimaldada

Eesti jaoks on peamiseks uuendu-

aruande kohaselt pidas ELi toll

asepresident ning tööstuse ja

teadlastel, teadusasutustel ja äri-

seks vanade sõidukite sageda-

2011. aastal kinni peaaegu 115

ettevõtluse volinik Antonio Tajani.

ühingutel paremini liikuda, konku-

semad korralised tehnoülevaatu-

miljonit toodet, mida kahtlustati

Strateegia põhilised tegevusliinid

reerida ja teha koostööd piiriüleselt.

sed – autosid, mootorrattaid ja mo-

intellektuaalomandiõiguste rikku-

hõlmavad soodsate investeeri-

See tugevdab liikmesriikide teadus-

torollereid hakatakse kontrollima

mises, sealhulgas oli kinnipidamisi

mistingimuste loomist eelkõige

baasi, suurendab nende konku-

igal aastal alates kuuendast kasu-

võrreldes eelneva aastaga 15 prot-

hoonete renoveerimise ja hoolda-

rentsivõimet ja võimaldab tõhu-

tusaastast (varem kümnendast).

senti rohkem.

mise valdkonnas. Sellega seoses

samat koostööd oluliste ühiskond-

Muudatuse põhjuseks on asjaolu,

„Tänane aruanne näitlikustab kui-

julgustatakse näiteks kasutusele

like probleemide lahendamisel.

et sõidukite 5. ja 6. kasutusaasta

võrd pingelist tööd on toll teinud

võtma 120 miljardi euro suurust

80% küsitletud teadusringkonda-

vahel suureneb järsult tehnilistest

võitluses piraattoodete vastu, mis

Euroopa Investeerimispanga lae-

dest märkis, et avatud värbamis-

riketest tingitud raskete liiklus-

ohustavad meie kodanikke ja kah-

nupaketti, mis moodustab osa juu-

protsessi

õnnetuste arv.

justavad seaduslike ettevõtete te-

nikuisest majanduskasvu- ja töö-

rahvusvahelist liikuvust. Seetõttu

Lisaks eelnevale on ettepaneku

gevust," ütles maksunduse ja tolli-

hõivepaktist. Teine eesmärk on

palutakse liikmesriikidel kaotada

põhilisteks uuendusteks ühtlus-

liidu, auditi ja pettusevastase võit-

tugevdada innovatsiooni ja paran-

piiriülese teadlaskarjääri tõkked

tada suure läbisõiduga sõiduau-

luse volinik Algirdas Šemeta.

dada töötajate kvalifikatsiooni lii-

Euroopas, toetada ühisuuringute

tode ja furgoonveokite tehnoüle-

Kinnipeetud kaupade väärtus oli

kuvuse edendamise kaudu.

strateegiat, edendada asutuste

vaatused muude suure läbisõiduga

peaaegu 1,3 miljardit eurot, mis on

puudumine

takistab


9 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- EUROOPA UUDISED -

Rahvusvaheline Kaubanduskoda (Eurochambers) annab teada

kasvanud võrreldes eelneva aas-

intellektuaalomandiõiguste kaitse

tooteteabe standardi, mis oleks

taga 18 protsenti. Tollis kõige sage-

tõhustamine oluline ka tervise-

lühike ja selge ja seega oluliselt

damini kinnipeetud toodete hulka

kaitse ja ohutuse seisukohast,

tarbijasõbralikum. Igas põhiteabe-

kuulusid ravimid (24%), pakke-

kuna teatavad võltstooted (nt toi-

dokumendis antakse teavet toote

materjal (21%) ja sigaretid (18%).

duained, kehahooldusvahendid ja

peamiste tunnuste, samuti riskide

Lõuna-Aafrika

Kõigist kinnipeetud toodetest 28,6

laste mänguasjad), mis on valmis-

ja sellesse tootesse investeerimise

17. septembril leiab aset Euroo-

protsenti moodustasid esmatar-

tatud kontrollimata keskkonnas,

kulude kohta.

pa Liidu — Lõuna-Aafrika ärifoo-

bekaubad ning tarbijate tervist ja

võivad kujutada kodanikele tõsist

Praegused ELi õigusaktid ei käsitle

rum. Üritus toimub Business

ohutust mõjutada võivad tooted.

ohtu.

üksikasjalikult kindlustustoodete

2011. aastal suurenes jätkuvalt

müüki, nõuded erinevad liikmes-

kinnipeetud postipakkide arv, kus-

riigiti ja need kehtivad ainult va-

juures 36 protsenti pakkidest oli

hendajatele. Komisjoni ettepaneku

seotud ravimitega. Kõikidest võltstoodetest 73 protsenti pärines Hiinast, kuigi teatavatel tooteliikidel on oma kindel päritolumaa, nt toiduained Türgist, alkohoolsed joogid Panamast, ka-

EUROOPA KOMISJON TEEB ÕIGUSAKTI ETTEPANEKU, ET PARANDADA TARBIJAKAITSET FINANTSTEENUSTE VALDKONNAS

eesmärk on parandada kindlus-

Lähiajal toimuvad üritused: • Euroopa Liit —

Europe’i ruumides ning selle eesmärgiks on viia kokku enam kui 25 mõlema poole ettevõtet, et arutada ühiste majandusalaste tegevuste väljavaateid. Täpsem kava on hetkel väljatöötamisel,

tussektoris tarbijakaitset, luues

kuid peamiselt keskendutakse

ühtsed standardid kogu kindlus-

väike- ja keskettevõtete aren-

tusmüügi jaoks ja tagada sobiv

gule.

nõustamine. Selleks parandatakse kindlustuse müügi läbipaistvust ja

• Euroopa Liit — Uruguay 18. septembril külastab Brüsselit

luuakse vahendajatele ja kindlus-

Uruguay äridelegatsioon, mida

tusandjatele võrdsed konkurentsi-

juhatab Uruguay tööstus-, ener-

tingimused. Kuigi täpne professio-

gia ja kaevandusminister Ro-

naalne nõustamine on kindlus-

berto Kreimerman. Ministrit

tussektoris väga oluline, müüakse

saadab kõrgetasemeline Uru-

avalikustas

viimaste uuringute kohaselt üle

guay ettevõtjate grupp (vald-

õigusaktide eelnõude paketi, mil-

70% kindlustustoodetest ilma

konnad: biotehnoloogia, far-

Intellektuaalomandi-

lega kehtestatakse tarbijasõbra-

piisava nõustamiseta. 

maatsia, laevaehitus, taastuv-

õiguste kaitse

likud nõuded investeeringute koh-

rastusjoogid Taist ja mobiiltelefonid Hongkongist. Ligikaudu 90 protsendil juhtudel kinnipeetud tooted kas hävitati või algatati nende suhtes kohtumenetlus rikkumise kindlakstegemiseks.

tõhustamine on oluline ka tervisekaitse ja ohutuse seisukohast.

Euroopa

Komisjon

energia, elektroonika, metallitööstus jne) ning nendega

ta esitatavale teabele, muudetakse

oodatakse kohtuma koostööst

karmimaks nõustamist käsitlevad

huvitatud ettevõtjaid Euroopa

nõuded ja teatavad eeskirjad in-

Liidu liikmesriikidest.

vesteerimisfondide kohta, et taga-

• Euroopa Liit — Hiina

da nende turvalisus.

20. septembril toimub Brüsselis

Koostöö kaubanduspartneritega

Euroopa Komisjoni ettepanek koos-

aitab vältida võltstoodete sisse-

neb kolmest õigusakti eelnõust:

toomist ELi. Kui ettevõte kahtlus-

määruse ettepanek kombineeritud

tab, et tema intellektuaalomandi-

jaeinvesteerimistoodete põhiteabe

õigusi rikutakse, võib ta nõuda

kohta, kindlustusvahenduse direk-

tollilt

rakendamist.

tiivi läbivaatamine ning ettepanek

nister Wen Jiabao, keda saadab

Euroopa Komisjon on koostanud

parandada investeerimisfondides-

100 ettevõtjast koosnev äri-

juhendi intellektuaalomandiõigus-

se investeerijate kaitset, mida

delegatsioon.

te omajatele, et aidata neil selliseid

praegu reguleerib direktiiv vabalt

taotlusi esitada.

võõrandatavatesse väärtpaberi-

ELi 2020. aasta strateegias on rõ-

tesse ühiseks investeerimiseks loo-

hutatud, et intellektuaalomandi-

dud ettevõtjate (eurofondid) kohta.

õiguste kaitse on oluline edasiseks

Komisjoni ettepaneku eesmärk on

majanduskasvuks sellistes vald-

teavitada jaeinvesteerimistoodete

Loe lähemalt Koja kodulehelt

kondades nagu teadusuuringud,

tarbijaid kergesti mõistetaval viisil,

www.koda.ee/uudised/

kehtestades uue ja uuendusliku

euroopa-uudised-2.

meetmete

innovatsioon ja tööhõive. Lisaks on

Euroopa Liidu — Hiina majandusalane tippkohtumine. Kõrgetasemelisel sündmusel allkirjastatakse ühisdeklaratsioon ning kohtumisel osaleb Hiina peami-

(Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis)

Osalemissoovist palume teatada: LIDIA FRIEDENTHAL Tel: 604 0077 E-post: lidia@koda.ee


10 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- KASULIKKU -

SEPA –

NR 13 • 8. AUGUST 2012

ENE RAMMO Finantsdirektor

MIS SEE VEEL ON JA KEDA SEE PUUDUTAB? Eesti maksekeskkond muutub peagi seoses muudatustega, mis on vajalikud ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Payments Area, SEPA) eesmärkide elluviimiseks. Muutused on peamiselt tehnilist laadi, kuid mõjutavad suuresti ka tavaklienti.

OLULINE:

M

uutuste sujuvat elluviimist

maksekeskkonnale ning aidata ellu

kohustuslik. ISO 20022 standardile

toetab koostööfoorum, mis

viia vajalikud korralduslikud, teh-

üleminekuks tuleb ettevõtete in-

nilised ja õiguslikud lahendused.

fosüsteemides tekitada valmis-

võimaldab turuosalistega läbi viia • Eestis tuleb hakata

konsultatsioone, selgitada muu-

tegelema SEPA

tuste tagamaid ning saada infot

Kaubanduskoda

genereerimiseks ning samuti stan-

makseviiside

edasiste tegevuste kohta otsuste

hoiab teid SEPA

dardikohaste sõnumite sisseluge-

eesmärgipärase

tegemiseks. Eesti maksekeskkon-

juurutamisega. • Kreedit- ja otsekorral-

na foorum moodustati eesmärgiga toetada Eesti maksekeskkonna

olek standardikohaste sõnumite

edaspidiste

miseks (maksekorralduste algatamise sõnum, makse staatuse sõ-

arengutega kursis.

num, kontoinformatsiooni sõnumid).

duste osas on

tasakaalustatud ja jätkusuutlikku

ülemineku lõppkuu-

arengut ning kohanemist rahvus-

2014. aasta alguseks peavad kom-

Üleminekul IBAN kontonumbrile

päevaks 01.02.2014

vahelise

turu

mertspangad arendama välja mak-

riigisiseses arvelduses (01.02.2014)

muutustega, soodustades fooru-

selahendused ning ettevõtted

tuleb ettevõtetel raamatupidamis-

mis osalejate ja kaasatud isikute

uuendama raamatupidamistark-

süsteemide ja andmebaaside riigi-

peavad kommertspan-

koostööd ja teabevahetust. Kau-

vara ja täiustama arvete esitamist.

sisesed kontonumbrid konvertee-

gad arendama välja

banduskoda on kaasatud foorumi

Eesti Pank peab uuendama panka-

rida IBAN kontonumbriteks. Paljud

makselahendused

töösse ja annab arengutest vaja-

devahelist jaemaksesüsteemi, et

pangad võimaldavad juba praegu

ning ettevõtted

likku infot oma liikmetele. Foorumi

tagada riigisiseste pankadevahe-

oma elektroonilises keskkonnas

uuendama raamatu-

esimene koosolek toimus 6. juunil

liste maksete senine kvaliteet, piiri-

sama panga väljastatud riigisisese

pidamistarkvara ja

Eesti Pangas.

üleste euromaksete arveldamine ja

kontonumbri konverteerida IBAN-

võimalikult võrdsed konkurentsitin-

kontonumbriks. Mahukamaks ja

gimused kõikidele pankadele.

kontonumbri väljaantud pangast

• 2014. aasta alguseks

makseteenuste

täiustama arvete esitamist. • Uute sõnumivahetuse

Tulenevalt SEPAle ülemineku lõpptähtaja

määruse

sõltumatuks konverteerimiseks

jõustumisest

formaatide kasuta-

(30.03.2012) tuleb hakata Eestis

Selle tarbeks on välja töötatud uus

avatakse rakendus Pangaliidu ko-

mine panga ja kliendi

tegelema SEPA makseviiside ees-

rahvusvaheline sõnumite standard

dulehel. Pangaliidu kodulehel te-

vahelises faili-

märgipärase juurutamisega. Mää-

(ISO 20022). Neid uusi sõnumiva-

hakse kättesaadavaks ka mass-

vahetuses saab olema

rus seab kreedit- ja otsekorral-

hetuse formaate kasutatakse SEPA

konverteerimise näidisskript.

kohustuslik alates

duste osas ülemineku lõppkuupäe-

maksetoodete puhul ja need on

01.02.2016.

vaks 1.02.2014. Selleks, et tagada

pankadevahelises sõnumite vahe-

Töö käib ka SEPA uue otsekorral-

SEPA makseviiside tõrgeteta ja

tuses kohustuslikud (01.02.2014)

dussüsteemi nimel.

efektiivne juurutamine, tuleb foo-

ning tulevikus (01.02.2016) saab

rumil korraldada Eesti turu sujuv

panga ja kliendi vahelises failiva-

Kaubanduskoda hoiab teid SEPA

üleminek SEPA reeglite kohasele

hetuses nende kasutamine olema

edaspidiste arengutega kursis. 


11 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- I N N O VAT S I O O N I V E E R G -

NR 13 • 8. AUGUST 2012

SEL SÜGISEL ANTAKSE ESMAKORDSELT VÄLJA

EESTI DISAINIAUHINNAD 2012

PIRET POTISEPP Innovatsioonikeskus InnoEurope

Eesti Disainerite Liidu, Eesti Disainikeskuse, ADC*Estonia ja Teenusmajanduse Koja koostöös antakse 21. septembril välja Eesti Disainiauhinnad 2012, mille alla kuuluvad BRUNO auhind parimale tootedisainile ja parimale disainiprojektile, SÄSI parimale noorele tootedisainerile, ADC*E auhinnad parimate veebi- ja graafilise disaini lahenduste eest ning esmakordselt ka auhind parima teenusedisaini projekti eest. Lisaks tunnustatakse ka parimat disainikriitikut ning disainerit/disainimeeskonda.

E

rinevad disaini-

(BRUNO), noort disainerit (SÄSI),

ja lisaväärtuse loomisel mängib

tas positiivselt paljunäinud žüriid,“

valdkonnad ühtse

veebi- ja graafilist disaini (ADC*E) .

tähtsat rolli disain,“ selgitab Eesti

ütleb ta kokkuvõtvalt.

Disainerite Liidu esinaine Ilona

kontseptsiooni all

„Koondasime seni erinevate institutsioonide poolt välja antud au-

Eesmärk on väärtustada disaineri rolli ühiskonnas

Gurjanova.

Disainiauhinda BRUNO 2012 jagatakse kahes kategoorias: parima

BRUNO 2010. a võidutöö Voldik-

tootedisaini ning parima disaini-

hinnad, et võimendada ühiskon-

BRUNO on Eesti disaini auhind,

kann on olnud tootmises ja seda on

projekti eest. Bruno eelnevateks

nas disaini häält ja sõnumit,“ avab

mida Eesti Disainerite Liit annab

ka turustatud nii Eestis kui ka Vene-

laureaatideks on olnud Martin

Disainiauhindade

Eesti

välja alates 2006. aastast. Auhin-

maal. Eestis on müüdud umbes

Pärn, Annike Laigo, Tarmo Luisk,

Disainikeskuse juht Jane Oblikas.

da, mis on nime saanud disainika-

40 000 kannu nii, et hetkel peaks

Mare Kelpman, ByRoller (design

„Eesti Disainiauhindadega väär-

teedri rajaja ning esimese disaini-

igal 30ndal eestlasel see kodus

management kategooria), Maarja

tustame, tunnustame ja propa-

auhinna

professor

olema. „Voldikkannu odava laiatar-

Mõtus, Veiko Liis ja Kadarbiku Köö-

geerime head disaini, mis ei paku

Bruno Tombergi järgi, antakse välja

bekaubana piimaletis müümine on

givili OÜ (design management

vaid esteetilist naudingut, vaid la-

eesmärgiga väärtustada disaineri

praeguseks hetkeks ennast am-

kategooria). 

hendab probleeme ja muudab meid

rolli ühiskonnas ja demonstreerida

mendanud ja uute suurte partiide

ümbritseva keskkonna paremaks

disaini potentsiaali elukeskkonna

tootmist hetkel ei planeeri,“ va-

ja inimlikumaks ning seda loodust-

inimväärsemaks muutmisel ja kon-

hendab tooteidee autor Veiko Liis.

säästvalt ja jätkusuutlikult,“ lisab

kurentsivõime tõstmisel. „Eesti et-

„Selliste ürituste korraldamine on

Oblikas. „Ühtne Eesti Disainiauhin-

tevõtjaid silmas pidades annab

oluline, kuna väärtustab uute too-

dade platvorm, mis koondab enda

BRUNO auhind hea ülevaate eesti

dete disainimist ja kavandamist.

alla erinevad disainikategooriad,

disainerite konkurentsivõimest;

Samuti annab see inimestele vih-

aitab tuua Eesti disaini laiemasse

rahvusvahelise žürii otsused fina-

jeid selle kohta, mis omadused

fookusesse, luua selle ümber ava-

listide valikul aitavad positsionee-

võiksid olla ühes hea tootes tõeli-

liku diskussiooni ning edastaks nii

rida eesti disaini ja märgata neid

sed väärtused,“ tõstab Liis auhin-

disaineritele, publikule, ettevõt-

tugevusi ja nõrkusi, mida tavapä-

na tähtsust esile. Mare Klepman,

Nominentide töid tutvustavad kaks

jatele ja avalikule sektorile ühtse-

raselt eesti inimene ei pruugi näha.

BRUNO 2008. a võitja, sekundee-

näitust ning ülevaatlik kataloog.

mat ja selgemat sõnumit,“ kom-

Võimalus iga kahe aasta tagant

rub: „Konkursside korraldamine on

tausta

initsiaatori

Eesti Disainiauhinnad 2012 laureaadid kuulutatakse välja VII Disainiöö festivali raames toimuval auhinnagalal 21. septembril Lennusadamas.

Erinevate disainivaldkondade töid hindavad žüriid, kuhu kuuluvad kuus

tutvuda eesti disaini paremikuga,

kindlasti oluline ja eriti rahvusva-

kuulata kasutajate kommentaare,

helise žüriiga, see annab võimalu-

Esmakordselt on ühtse kontsept-

luua autoritega kontakte – see

se hetkeseisu asjatundliku kõrval-

siooni alla toodud ja tunnustatakse

peaks looma soodsa koostööpin-

pilguga hinnata.“ Klepman tõdeb,

Konkursi tingimused ja lisainfo:

viimase kahe aasta jooksul loo-

nase ja sillutama tee ettevõtmis-

et võit tuli tookord talle endalegi

dud parimaid tootedisaini projekte

tele, kus keskkonna kujundamisel

suure üllatusena. „Ju see siis kõne-

www.eestidisainiauhinnad.ee www.edl.ee

menteerib disainer Martin Pärn.

rahvusvahelist eksperti. Töid saab esitada kuni 31. augustini 2012.


12 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- TA R B I J A K A I T S E -

„SUUNANÄITAJA” NÄITAB SUUNDA Hästi toimiva tarbimiskeskkonna aluseks on turul toimuv aus ja tugev

HANNA TURETSKI

konkurents ning turuosaliste kõrge teadlikkus. Kõrge teadlikkuse saavutamiseks

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja

on oluline pöörata senisest rohkem tähelepanu turuosaliste koolitamisele.

T

arbijakaitseametil valmis möö-

„Suunanäitaja 2012. Kõigil kolmel

näitas, et tegemist oli huvipakkuva

siaalselt teenindajatele mõeldud

dunud aastal uus strateegia

koolitusel oli teemaks pretensiooni

teemaga ning osajatelt saadud info

meelespea, mida kõiki võib kasu-

aastani 2016, kus on sõnastatud

esitamise õiguse ja müügigarantii-

on andnud mõtted minna edasi ka

tada ka sisekoolitustel. See on

ameti visioon — loome vastutus-

ga seonduv. Teema valikul on mitu

teistesse maakondadesse. Sellise

lähim eesmärk, kuid pikem on et-

tundliku ja usaldusväärse tarbi-

konkreetset põhjust, millest oluli-

julguse mõelda saime valdavalt po-

tevõtjatele suunatud põhjalik ju-

miskeskkonna. Usaldus tekib kahe-

sem on see, et pretensiooni esita-

sitiivsest tagasisisidest, mille palu-

hend „Pretensiooni esitamine ja

poolse tegevuse tulemusena ja

mise õigus on tarbija üks põhi-

sime ettevõtjatel täita ning sealt

garantii ning kaebuse lahendamine“.

selleni on sageli raske jõuda, samas

õigustest ja selle järgi võib tarbija

nähtub, et 34% osalenutest hin-

on seda kerge kaotada. Heade

kauba puuduse ilmnemisel poe

das koolitust hindega „suurepä-

Suvi on käes ja eelnevale ei saa vaa-

kliendisuhete aluseks on õige ja

poole pöörduda kahe aasta jooksul.

rane“ ning 61% hindega „hea”.

data läbi sõrmede ka päikesepaistes.

õiglane käitumine, seejuures on nii

Kusjuures võlaõigusseadus, mis

Etteruttavalt võin öelda, et järgmi-

Traditsiooniliselt on suveperioodil

klienditeenindaja kui ka tarbija

antud teemat reguleerib, on kehti-

sena plaanime minna samasisu-

kaubandus- ja teenindusettevõtetes

teadlikud oma õigustest ja kohus-

nud juba kümme aastat, kuid möö-

lise koolitusega Ida-Virumaale. Kel

abikäed ulatanud asendustöötajad.

tustest ning oskavad neid vaja-

dunud aasta kontrollide statistika

huvi, jälgige infot ameti veebilehelt

Seetõttu tuletan ettevõtjatele-müü-

dusel kasutada erinevates olukor-

näitas paraku seda, et ca pooled

www.tarbijakaitseamet.ee ja Eesti

jatele meelde, et korrektset infot

dades sh säilitades väärikuse.

ettevõtjad ei täida kõige elemen-

Kaubandus-Tööstuskoja veebile-

kaheaastase pretensiooni esitamise

taarsemat nõuet ja eksitavad tar-

helt www.koda.ee.

õiguse kohta peavad tarbijatele andma ka suveks palgatud ajutised

Tarbijakaitseameti tegevuste foo-

bijaid. Tõsi, võrreldes möödunud

kus on strateegia elluviimiseks

aastaga on olukord paranenud sel

suunatud lisaks järelevalve ja kae-

aastal paranenud ning eksitavat

buste lahendamisele olulisel mää-

infot anti ameti inspektoritele 18%

Kindlasti peaks iga ettevõte, kes

ral ka tarbijate ja ettevõtjate tead-

kontrollitud ettevõtetes, kuid heaks

soovib olla hooliv ja vastutustund-

likkuse tõstmisele. See, et stratee-

seda siiski pidada ei saa.

lik oma klientide suhtes (seda

gia ei oleks vaid paberil, oleme

Kuidas edasi?

hooajateenindajad, mitte ainult püsipersonal. 

peaksid kõik tarbijale kaupu ja/või

Lisalugemist: •

koolitusbrändi

Vaadates kevadistele „Suunanäi-

teenuseid müüvad ettevõtted ole-

„Suunanäitaja“ ning selle nime all

taja“ koolitustele tagasi, võime öel-

ma), vaatama üle sisemised kooli-

oleme korraldanud juba paar vii-

da, et nii suurt osavõttu ja posi-

tused ja standardid ning vajadusel

mast aastat erinevaid ettevõtjatele

tiivset tagasisidet ei osanud me

täiendama oma koolituskavasid

ja ettevõtlikele inimestele suuna-

algselt plaane tehes oodata. Ka-

või juhiseid selliselt, et iga töötaja

tud tarbijakaitseteemalisi koolitusi.

vandasime kahte koolitust, kuid

saab selged juhised ja vajaliku

www.tarbijakaitseamet.ee

kuna suhteliselt kohe selgus, et

koolituse, kuidas nõustada kliente

/kuhu-ja-kuidas-esitada-

huvi on suur, lisasime aegsalt

tarbijaõigusega seonduvates küsi-

loonud

ametile

Populaarsed koolitused

Erinevad ettevõtjatele suunatud koolitused: http://www.tarbijakaitse amet.ee/index.php?id=15346

Täpsemalt pretensiooni esitamise õigusest:

kaebust •

Teenindaja meelespea:

kavva ka kolmanda. Statistikale

mustes juba siis, kui neile tutvus-

Käesoleva aasta kevadel korraldas

otsa vaadates saame tõdeda, et

tatakse klienditeeninduse aluseid

Tarbijakaitseamet koostöös Eesti

kokku oli kolmel koolitusel osale-

ja ettevõtte tööpõhimõtteid. Oleme

Kaubandus-Tööstuskojaga kolm

jaid 231, kes esindasid 130 erinevat

koostanud mitmeid praktilisi ju-

www.youtube.com

hendeid, õpetlikke videoid ja spet-

/tarbijakaitseamet

ettevõtjatele suunatud koolitust

organisatsiooni. Rohke osavõtt

www.tka.riik.ee /doc.php?15738 •

Õpetlikud videoklipid:


13 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- ETTEVÕTLIKKUS -

MIKS ON ETTEVÕTJAL MÕTET ARVESTADA NOORE TÖÖLE KANDIDEERIMISEL NOORSOOTÖÖ KOGEMUSTEGA NING

INGRID VÄRAVAS Eesti Noorsootöö Keskus

MILLISED ON NOORTE TÖÖTAJATE EELISED Eesti noored on aktiivsed noorsootöös osalejad. 2011. aasta noorteseire andmetel1 ei ole vaid üks noor kümnest viimase kolme aasta jooksul ühegi noorsootöötegevusega kokku puutunud. Noorsootöö annab noortele võimaluse oma oskusi ja teadmisi arendada ning omandada kogemusi, mida tööturule sisenedes tööandjad noortelt ootavad.

N

oorsootöö on Eestis koond-

töös osalemise käigus omandatud

panu teatud teemale ning seejärel

nimetuseks juhendatud mit-

uusi teadmisi ja oskusi, mis edas-

kogukonnas midagi ära teha.

mis

pidises tööelus vajalikuks osutusid,

Noortealgatuste projektid annavad

toimub koolist ja tööst vabal ajal.

arenenud vastutustunnet ja isik-

noorele eduelamuse tunde (ka või-

Noorsootöö on Eestis väga pika

suse mitmekülgset arendamist

malik ebaõnnestumine on kõigest

traditsiooniga, näiteks esimesed

ning konkreetse töökogemuse saa-

õppetund), et ka nende ideed ja

noorteühendused tekkisid juba 17.

mist. Mitme teise uuringuga on

panus selle elluviimiseks on olu-

sajandil ning aktiivsemaks ja pro-

tõestatud ka see, et noorsootöös

lised ning annavad võimaluse

fessionaalsemaks arenes nende

osaledes areneb noorte suhtle-

seeläbi maailmaparandamise prot-

tegevus iseseisvunud Eestis, säilis

misoskus, meeskonnatöö, teistega

sessides osaleda. Lisaks saavad

läbi nõukogude aja ning areneb

arvestamine, tulemusele orien-

noored projekte juhtides tõestada

jõudsalt ka taasiseseisvunud Eestis.

teeritus, kohusetunne ja mitmed

ennast liidri ja juhi rollis.

teformaalsele

õppimisele,

muud oskused. Ettevõtlikkuse Noorsootöös osalevad noored mit-

seisukohalt on oluline noorte või-

Noortevolikogudes osalemine või-

mel erineval moel, näiteks laagrite

malus osaleda noortevolikogude

maldab kaasa rääkida otsuste

ja malevate kaudu, osalevad huvi-

töös, õpilasmalevates, projektide

tegemisel, mis puudutavad noorte

hariduses, huvitegevuses, on ak-

algatamine ja nendes osalemine,

elu. Sealt saab noor oskuse ja jul-

tiivsed noortekeskustes, osalevad

noorteühingutes panustamine.

guse kaitsta oma seisukohti, argumenteerida ning kindlasti aitab

rahvusvahelistes noortevahetustes, teevad vabatahtlikku tööd, te-

Eelnevad faktid annavad aluse eel-

volikogudes osalemine kaasa suht-

gutsevad noorteühingutes ja noor-

dada, et noored ise väärtustavad

lusoskuste arengule.

tekogudes, algatavad uusi tegevu-

oma kogemusi, kuid puudu võib

si kogukondades jpm. Noored, kes

jääda oskusest neid tulevasele

Noored, kes löövad kaasa erineva-

on valmis ja võimelised algatama

tööandjale presenteerida. Teiselt

tes noorteprojektides, kas osaledes

uusi projekte, kas või mänguväl-

poolt eeldab see jällegi valmisole-

mõnes projektis või olles selle

jaku ehitamiseks oma koduhoovi,

kut tööandjate poolt noorsootöös

eestvedajaks, omandavad mitmeid

panema ideed projekti vormi, han-

omandatud kogemuste arvesta-

ettevõtlikkust toetavaid oskusi.

Noored saavad

kima rahastust ning juhtima kogu

miseks.

Näiteks projektide eestvedajad

läbi noorsootöö

protsessi tulemuseni, saavad tule-

näidata enda algatusvõimet noortealgatuste

vikus hakkama ka ettevõtte või vabaühenduse tegevuse korraldamisega, start-up ettevõtete välja-

tasandil.

Milliseid oskusi noorsootöö arendab?

ressursside

kavandamisega

omandavad

juhtumiskogemusi.

ja

Projektis kaasalööjad ning ka liidri

Noored saavad läbi noorsootöö

rollis olles saavad noored mitmeid

näidata enda algatusvõimet noorte-

koostöökogemusi nii kohalikul kui

19–26-aastased noored, kes noor-

algatuste projektides, riiklikul või

ka võimalik, et rahvusvahelisel

teseire raames läbiviidud küsitlu-

rahvusvahelisel tasandil. Projek-

tasandil ning õpivad suhete loo-

ses osalesid, tõstsid esile noorsoo-

tide eesmärk on juhtida tähele-

mist ja hoidmist.

arendamisega jpm.

projektides, riiklikul või rahvusvahelisel

puutuvad kokku planeerimisega,


14 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- KOJA LIIKMED -

Mis on noore eelised ja miks

tagajärgede likvideerimisele. Sa-

on teda mõtet tööle võtta?

muti mõtiskleda teemal, kust võtta insenere ja täppisteaduste

B

LRT Grupp, mis asutati 1996.

on välisturgude seis, seda rohkem

aastal, on Eesti suurim töös-

tuleb meil pingutada oma turu-

tuskontsern, tegutsedes mitmel

positsioonide säilitamise nimel.

Ettevõtjatel võib sageli tekkida

huvilisi, kui mitte soodustada

alal, sh laevaehitus ja -remont,

Võin öelda, et 100. juubeliks õn-

küsimus, millised on noorte eeli-

maast madalast laste ja noorte

suuremõõtmeliste

metallkons-

nestus meil saavutada üsna head

sed lisaks noorsootöö kogemus-

tehnika ning teaduse huvi aren-

truktsioonide ja kõrgtehnoloogi-

tulemused. Vaatamata maailma ja

tele ning mida ettevõte võidab,

damist neile meelepärases vormis

liste seadmete tootmine, metal-

Euroopa majanduses toimuvale,

kui võtab tööle aktiivse noore?

ja keskkonnas, nagu on mõni

lide müük ja töötlemine, masinae-

suurendasime möödunud aastal

Mina tooksin välja noorte head ja

huvikeskuse tehnika- ja tööõpe-

hitus, vanametalli kokkuost, med-

kontserni käivet 15% võrra, tee-

kiiret õppimisvõimet, loovat mõt-

tuse maja või mõni noortekeskus.

itsiiniliste ning tööstusgaaside

nisime 9,8 miljonit kasumit ning

lemist tööülesannete lahenda-

tootmine ja müük, transpordi-,

tugevdasime oma positsioone

misel ning värskemaid teadmisi.

sadama- ja stividoriteenused.

turgudel, kus töötame.

Eesti ühe suurima tööandjana an-

Kahjuks on järjekordne langus

nab BLRT Grupp tööd ligi 2000 in-

taas märgatav kõikidel tegevus-

imesele, teistes riikides ligi 4000.

aladel ja turgudel, kus meie kont-

Võttes tööle noori ja andekaid töötajaid, kellel võib olla rohkem uuenduslikke ideid, aitab see et-

Kuidas ja kust leida ettevõtlikke häid noori töötajaid?

tevõttel paremini tulevikuvälja-

On loodud mitmeid veebiportaale,

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kor-

sern täna töötab. Näiteks võib

kutsetele vastu minna ning ga-

mis on noorte tööotsijate seas

raldatavas Eesti Ettevõtete Kon-

tuua laevanduse ning mõistagi

ranteerib ka pikemaajalise jätku-

populaarsed ning kuhu on koon-

kurentsivõime Edetabelis on BLRT

suutlikkuse. Toote või teenuse

datud kokku just noortele mõel-

Grupp tulnud alates aastast 2004

arendamisel, mille sihtgrupp on

dud tööpakkumised. Lisa enda

igal aastal konkurentsivõimelisi-

noored, kaasake kindlasti ka noori

töökuulutus alljärgnevatele lehe-

maks tööstus- ja energeetika-

endid. Nii tagate, et toode või tee-

külgedele:

ettevõtteks. 2011. aastal oli BLRT

nus vastab ka tegelikele noorte

• www.stardiplats.ee

Grupp Konkurentsivõime Edeta-

vajadustele.

• www.firstjob.ee

belis üldjärjestuses EMT järel

• www.workbook.ee

teisel kohal.

• www.inspent.org

Usutlesime juubeliaasta puhul et-

Vabatahtlik tegevus ning noor-

tevõtte juhatuse esimeest Fjodor

sootöö projektides osalemine näitab, et noor inimene on valmis

Töökuulutuse saate lisada tasuta.

vähese või olematu raha eest,

Lisaks tasub tööpakkumisi saata

kuid kindla idee nimel pingutama.

ka suuremate ülikoolide karjää-

Millisena näete BLRT rolli Eesti

See on tõestuseks, et ta on hea

rinõustamise keskuste listidesse.

majanduses?

Bermanni.

Meil endil on raske määratleda

meeskonnatöötaja, kes sundima-

Fjodor Berman: „Kavatseme säilitada arengutempot, samuti jätkata investeerimist ja tõsta oma efektiivsust. Selle võrra rohkem loodame me panustada ka meie riigi majandusse.”

tult töötab ühise eesmärgi saavu-

Noorsootöö erinevate tegevuste

oma rolli. Kui rääkida näitajate

tamise nimel. Kui mitmed töö-

ning koostöösoovide kohta on

keeles, siis eelmise aasta käive

laevaremondi ja laevaehituse

andjad näevad vaeva, et kollek-

alati võimalik võtta ühendust

ulatus 347,3 miljoni euroni, sel

turud, kus olukord meenutab

tiivist saaks meeskond, kes ühise

Eesti

Keskusega

aastal ootame käibe kasvu 365,5

2008. aasta kriisi algust. Laeva-

eesmärgi nimel pingutab, siis va-

(www.entk.ee), mis on Haridus- ja

miljoni euroni. Seejuures ekspor-

omanikel on raskusi mitte ainult

batahtlikuna töötanul tuleb see

Teadusministeeriumi

hallatav

dime üle 80% oma toodangust ja

olemasolevate laevade moderni-

juba loomulikult.

riigiasutus ning vastutab noor-

teenustest Eestist Skandinaavia

seerimise ja uute ehitamisega,

sootöö arendamise ja koordinee-

riikidesse, Saksamaale ja teistesse

vaid ka korralise remondi rahas-

Pragmaatiliselt mõeldes võib järg-

rimise eest, siinhulgas on suurte

maailma paikadesse. 2011. aastal

tamise ja varem võetud laenude

misel korral noore CVd vaadates

riiklike programmide elluviija na-

investeerisime 64,2 miljonit eurot,

tagasimaksmisega. See kajastus

või mõne noortekeskuse, male-

gu näiteks noortemalevad, laag-

tänavused investeeringud ulatu-

ka meie selle aasta esimese kvar-

vakorraldaja või noorteühingu

rite ja noortekeskuste program-

vad ligi 50 miljoni euroni. Ning

tali tulemustes, mis ei olnud meie

koostööettepanekut läbi vaadates

mid, noorteseire ja noorsootöö

teatavasti on meie kontsern üks

jaoks rõõmustav. Kuid me võtsime

kokku arvestada, millised on te-

kvaliteedi hindamine. 

Eesti suurimatest tööandjatest.

eesmärgiks teenida kasumit ka

Noorsootöö

juubeliaastal. Usku edusse annab

gelikud kulud ühiskonnale, kui noortele arenguvõimalusi ei pa-

Kuidas avaldas ülemaailmne

juurde kogemus, mille meie mees-

kuta ja noored ühiskonnast välja

kriis BLRT-le mõju, kui üldse?

kond on omandanud viimastel

langevad ning riik peab ettevõ-

Majanduskriis ei saanud meie

aastatel. Loodame, et toeks on ka

tetelt saadud maksutulud suuna-

kontserni mitte mõjutada, kuna

investeeringud seadmetesse, teh-

ma mitte majanduse infrastruk-

suurem osa meie toodangust ja

noloogiatesse ja töötajatesse, mi-

tuuri arendamiseks ja ettevõtluse

teenustest eksporditakse. Kokku-

da me ei katkestanud ega katkes-

võtlikult öeldes — mida kehvem

ta isegi kriisiolukorras.

toetamiseks vaid riskikäitumise

1 www.noorteseire.ee


15 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- KOJA LIIKMED -

EESTI SUURIMAID TÖÖANDJAID TÄHISTAB JUUBELIT —

BLRT GRUPP 100 Juunis tähistas väärikat sünnipäeva Eesti üks vanemaid ja auväärsemaid

KAIDI TALSEN Toimetaja

ettevõtteid — BLRT Grupp. 1912. aastal Tallinnas Kopli poolsaarel laevaehitust alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud 77 ettevõttega kontserniks.

logistikakeskuse ehituse esimest etappi, aasta lõpuks kavatseme jõuda lõpule ka teeninduskeskuse rajamise esimese etapiga. Ühtlasi täiustab ettevõte oma infrastruktuuri Eestis ja Soomes.

BLRT GRUPP

Ühisettevõte Elme Messer Gaas

• Asutatud 1912.

käivitas gaasitehased Ukrainas

aastal Tallinnas

(Dnepropetrovskis) ja Lätis (Liepā-

• Gruppi kuulub

jas). Aasta lõpuks kavatseb ette-

77 ettevõtet

võte käivitada sarnase tehase ka

kogu maailmas

Eestis (Vaivara vallas).

• Annab Eestis tööd

Sel aastal plaanime ehitada valmis

ca 2000 inimesele

kaks kuivlastilaeva, mille tellijaks on kontsern ise. Asutasime trans-

• Kaubanduskoja

pordiettevõtte Ukrainas, mis on

liige aastast 1989

Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal tegutseva Elme Transi haruks. Mis puutub laevaehitusse ja laevaremonti, siis kahjuks on mõlemad tegevusalad hetkel madalseisus.

BLRT Grupi juhatuse esimees Fjodor Berman.

Laevaremondi alal keskendume BLRT Grupp on olnud seitse aa-

sajandi vältel. Peamine neist on

Meie kontserni ettevõtted tööta-

konversioonitöödele. Hetkelgi teos-

stat järjest Eesti Ettevõtete

valmidus pidevaks arenguks läbi

vad kaheksas erinevas riigis küm-

tavad Tallinn Shipyardi spetsialistid

Konkurentsivõime Edetabelis

aina raskemate tehnoloogiate sel-

nel erineval tegevusalal. Peamis-

Eesti tankeri Flagman konversiooni.

konkurentsivõimelisim töös-

geks õppimise ja aina keerulisemate

teks tegevusaladeks on laevaehi-

Laevaehituse alal eelistame jät-

tus- ja energeetikaettevõte.

projektide elluviimise.

tus, laevaremont, kõrgtehnoloo-

kuvalt projekte, mis võimaldavad

Mis on aidanud edu tagada?

Mõistagi edu toob ka investeeri-

giliste seadmete ja keeruliste suu-

meil ehitada eriotstarbelisi laevu

Peamine edu võti on professio-

mispoliitika — investeerida, inves-

remõõtmeliste metallkonstrukt-

„võtmed kätte“ põhimõttel. Näi-

naalide meeskond, seda nii juhtide,

teerida ja veelkord investeerida

sioonide tootmine, metalltoodan-

teks ehitab Klaipedas asuv West-

tootmisspetsialistide kui ka töö-

projektidesse, mis võimaldavad tu-

gu töötlus ja müük, gaaside toot-

ern Baltija Shipbuilding hetkel

liste tasandil. Senine kogemus

gevdada meie liidripositsioone.

mine ja müük.

kaasaegseima põhjasüvendiga lae-

Kui rääkida selle aasta suurimatest

va (Taani ettevõtte Rohde Nielsen

vaid aina tugevamaks ja profes-

Millised olulisemad projektid

investeerimisprojektidest, siis jät-

tellimusel) ja kalalaeva (tellijaks

sionaalsemaks.

on praegu töös? Millised suu-

kame tütarettevõtte Elme Metall

Taani ettevõte Gitte Henning).

Olulist rolli mängivad traditsioonid,

nad valitsevad laevaehituses

tegevuse arendamist Lätis (Riias).

Tallinnas arendame me väikelae-

mida meie kontsern on kogunud

ja -remondis?

Me oleme peagi lõpetamas sealse

vaehitust, sealhulgas alumiiniu-

annab aluse väita, et see muutub


16 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- KOJA LIIKMED -

lustele võtame osa erinevatest kultuuri-, spordi- ja haridusprojektidest, pakkudes ka rahalist abi. Näiteks oleme viis viimast aastat olnud Eesti meestennisistide võistkonna peasponsoriks. Tulemused avaldavad juba muljet — Jürgen Zopp on tõusnud ATP edetabelis 80. kohale. Samuti oleme juba mitu aastat toetanud Vene Teatrit ning muusikafestivale Nargen ja Birgitta. Selleks, et pöörata Eesti tulevikule veel suuremat tähelepanu, asutasime juubeli eel Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures oma fondi, mille vahendite arvelt hakkame toetama noori talente kõrghariduse omandamisel. Kõik eeldused idee elluviimiseks on olemas — fondi halduskogusse kuuluvad tuntud Tallinnas, Kopli 103 asuv tootmisala, kus BLRT Grupp on tegutsenud juba 100 aastat.

Eesti avaliku elu tegelased Raivo Vare, Indrek Neivelt ja Anvar

mist laevade ehitust. BLRT Mar-

leemideta areneda ja kasvada

siiski teiste Euroopa Liitu kuuluvate

Samost ning kontserni esindavad

ketex jätkab kalasöötmiskomplek-

või näete siiski probleeme, mille

riikide, isegi Läti, Leedu ja Poola

Mark Berman ja Katja Ljubobratets.

side ehitamist, tellijaid on Norras,

muutmine/parandamine soo-

seadustele alla ning halvendavad

Jaapanis ja Venemaal. Juulis and-

dustaks ettevõtte arengut?

seeläbi meie konkurentsivõimet.

sime tellijale, Suurbritannia ette-

Eesti valitud liberaalne majandus-

võttele Sure Wind Marine üle esi-

poliitika võimaldas meie kontsernil

Kas suurettevõttena tunneb

Kavatseme säilitada arengutem-

mese tervenisti alumiiniumist

kiiresti areneda ja saavutada mär-

BLRT kontsern endal suuremat

pot, samuti jätkata investeerimist

ehitatud katamaraani, mis on

kimisväärseid tulemusi, mille poo-

sotsiaalset vastutust?

ja tõsta oma efektiivsust. Selle võr-

mõeldud avamere tuuleparkide

lest BLRT Grupp täna tuntud on.

Kahtlemata tunnetame suurt vas-

ra rohkem loodame me panustada

teenindamiseks. Oktoobriks plaa-

Kiire areng ja kõrgelt kvalifitseeri-

tutust. Eestis on meie palgal ligi

ka meie riigi majandusse. 

nib BLRT Marketex ehitada valmis

tud töötajate puudus meie peamis-

2000 spetsialisti, kellele püüame

veel kolm taolist katamaraani.

tel tegevusaladel on aga põhjus-

tagada nii huvitavat tööd ja vää-

tanud meile probleeme vajalike

rikat palka, kui ka luua neile hea

Kas seadusandlus ja ettevõt-

välisspetsialistide kaasamisel. Aja-

töökeskkonna.

luskeskkond nii Eestis kui ka

pikku on protsess paranenud, kuid

Meie jaoks on oluline ka Eesti ühis-

Kaubandus-Tööstuskoja selleaastast

mujal on lasknud BLRT-l prob-

kahjuks jäävad Eesti seadused

konna käekäik. Vastavalt võima-

Ärihooaja avamist Lennusadamas.

Esimene avamere tuuleparkide teenindamiseks mõeldud katamaraan, mille BLRT Grupi Eesti spetsialistid ehitasid tervenisti alumiiniumist ja andsid üle tellijale tänavu juulis.

Kuidas plaanib BLRT tulevikus Eesti majandusse panustada?

BLRT Grupp toetab ka Eesti

BLRT Grupi ehitatud laevade hulgas on ka maailma suurim veeldatud gaasil töötav parvlaev. Tellijaks on Norra transpordifirma Fjord1.


17 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

NR 13 • 8. AUGUST 2012

Finantskoolitus firma võtmeisikutele • II 27. septembril, 16. oktoobril ja 1. novembril Kaubanduskojas Jätkame kevadel alanud finantskoolituste tsüklit teise osaga, mis keskendub kuluarvestuse, eelarvestamise ja rahastamisega seotud küsimustele. Seminaridel toetutakse koolitustsükli esimeses osas omandatud teadmistele ja eelkõige on need mõeldud neile firma võtmeisikutele, kellel puudub finantsalane eriharidus. Koolitusel kasutatakse praktikas korduvalt järele proovitud metoodikat, mis muudab finantsküsimused huvitavaks ja mõistetavaks. Koolituse viib läbi Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige, vandeaudiitor Margus Tinits. Käsitlemisele tulevad järgmised teemad:

Ärivisiit Peterburisse

Kuluarvestus (27. septembril)

27.-29. septembril Tallinna linnapea kutsub osalema Peter-

Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused.

Toote- ja perioodikulud – tulud-kulud raamatupidamises.

Finantsarvestuse (raamatupidamise) piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.

Asjassepuutuvad ja mittepuutuvad kulud.

Juhtimiseks vajalik kuluarvestus.

Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs ühe ja mitme toote korral.

Kulude juhtimine piiratud ressursside korral (piirangute teooria, throughput accounting, lineaarne planeerimine ja Excel Solver).

buris toimuvate Tallinna kultuuripäevade raames korraldatava äridelegatsiooni programmis 27.-29. septembril toimuvad järjekordsed

Otsesed ja kaudsed kulud.

Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud).

Kululiigid, -kandjad ja -kohad. Tegevuspõhine kuluarvestus (ABC süsteem).

Hinnakujundus lähtuvalt kuludest ja turust.

Tallinna kohtumised Peterburis, seekord juba üheteistkümnendat korda. Tradit-

Eelarvestamine (16. oktoobril)

siooniliste Tallinna kohtumiste raames

Eelarvete süsteem – tegevus-, investeeringute- ja rahavoo eelarved.

toimuvad Peterburis äridelegatsioonile

Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid.

Erinevad lähenemisviisid eelarvestamise protsessile (0-based, Bottom-Up ja Top-Down,

suunatud äriseminar, kontaktkohtumised ettevõtjate vahel ja mitmekülgne kultuuri-

paindlikud eelarved, vastutuskeskused, arvestuslikud sisehinnad, variatsiooni analüüs jne). •

Investeeringute lühi- ja pikaajaline eelarvestamine (analüüs).

Raha ajaväärtuse kontseptsioon.

Rahavoogude aruanded – otsene ja kaudne meetod.

Äridelegatsiooni on oodatud Tallinna ja

Rahavoogude eelarvestamine – rahavoo plaan.

Eesti ettevõtjad, kes juba omavad äriside-

Täissüsteemne pilt finantsarvestusest.

meid Peterburi ettevõtjatega, soovivad neid

Pro-forma aruanded ja asjaolud, mis tavalise rahavooplaani koostamisel võivad kahe silma vahele jääda.

luua või on huvitatud tutvumisest ette-

Kõikehõlmav eelarve (ja/või operatiivne aruanne) ühel lehel.

programm.

võtluse arendamise võimalustega Peterburis.

Rahastamine: laenud ja omakapital (1. novembril) •

Kapitali mõiste ja koosseis.

Võõrkapital ja rahastamistehingud (laenud, liisingud, faktooringud jmt).

Laenuarvutused (põhiosa, intressid, laenumaksed, intressi määrad jmt).

Kas laenuvõtmine on kasulik või kahjulik? Kuidas laenukontorid intressiarvestustega vassivad?

tatakse mõlema linna ettevõtluskeskkonda,

Excel ja finantskalkulaatori kasutamine investeeringute ja laenude arvestamisel.

kuulatakse ettekandeid ettevõtjatele hu-

Kapitali (keskmine) hind (WACC, CAPM).

vipakkuvatel teemadel ning vaetakse äri-

Kapitali hinna rakendused (EVA, ROCE) ning seosed finantsanalüüsi ja ettevõtte väärtuse hindamisega.

sidemete tihendamise võimalusi. Seejärel

Omakapitali ja aktsiate suhtarvud.

on võimalus luua kontakte ja kohtuda

Ülevaade ettevõtte väärtuse hindamise meetoditest (lähtuvalt netovarast ja firmaväärtusest,

Programmi raames toimub ka kahe linna ettevõtjate ühine äriseminar, kus tutvus-

Peterburi ettevõtjatega vastavalt teie poolt esitatud soovidele. Detailsem informatsioon avaldatakse lähiajal.

oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid). •

„Loominguline raamatupidamine“ ja pettused finantsarvestuses.

Kolmepäevase koolitustsükli osalemistasu on Kaubanduskoja liikmetele 210 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Kui ühest firmast on mitu osalejat, siis rakendatakse hinnasoodustust -5%. Hinnas sisalduvad jaotusmaterjalid, lõunad ja kohvipausid.

Osalemissoovist palume teatada: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Info ja registreerimine: TOOMAS HANSSON • Tel: 744 2196 • E-post: toomas@koda.ee


18 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- TEATED -

NR 13 • 8. AUGUST 2012

Toiduainetööstuse ettevõtete kontaktreis Taani

Puidutööstuse ettevõtete kontaktreisi Prantsusmaale

13.-15. novembril 2012

18.-21. septembril

Kontaktreisi eesmärk

Kontaktreisi eesmärk

Kontaktreis on hea võimalus ambitsioonikatele ja aktiivsetele ettevõt-

Kontaktreis on hea võimalus ambitsioonikatele ja aktiivsetele ettevõt-

jatele uute ärikontaktide loomiseks.

jatele uute ärikontaktide loomiseks.

Kes võivad osaleda?

Kes võivad osaleda?

Kontaktreisile ootame osalema mikro-, väikese või keskmise suurusega

Kontaktreisile ootame osalema mikro-, väikese või keskmise suurusega

Eesti ettevõtteid, kus on kuni 250 töötajat ning mille aastakäive ei ületa

Eesti ettevõtteid, kus on kuni 250 töötajat ning mille aastakäive ei ületa

50 miljonit eurot. Osaleda võib ettevõtte juht, omanik, müügi- või

50 miljonit eurot. Osaleda võib ettevõtte juht, omanik, müügi- või eks-

ekspordijuht, kes soovib laiendada oma ettevõtte eksporti Taani.

pordijuht, kes soovib laiendada oma ettevõtte eksporti Prantsusmaale.

Osalemistasu ja -tingimused

Osalemistasu ja -tingimused

Kontaktreisil osalejate arv on piiratud! Osaleda saavad vaid 8 kiiremat

Kontaktreisil osalejate arv on piiratud! Osaleda saavad vaid 8 kiiremat

huvilist. Osalemise tingimuseks on valmis toode või teenus, millega saab

huvilist. Osalemise tingimuseks on valmis toode või teenus, millega saab

koheselt alustada eksporti. Lisaks peab ettevõttel olema eelnev eks-

koheselt alustada eksporti. Lisaks peab ettevõttel olema eelnev eks-

pordikogemus (tuua välja eelnevate aastate ekspordikäive). Osalemiseks

pordikogemus (tuua välja eelnevate aastate ekspordikäive). Osalemiseks

tuleb täita profiil-ankeet, mille leiate Kaubanduskoja kodulehelt aadressil

tuleb täita profiil-ankeet, mille leiate Kaubanduskoja kodulehelt aadressil

www.koda.ee/koolitused-uritused/valisvisiidid/toiduainetetoostuse-

www.koda.ee/koolitused-uritused/valisvisiidid/puidutoostuse-ette

ettevotete-kontaktreis-taani (kuna kohtade arv on piiratud, on põhja-

votete-kontaktreis-prantsusmaale (kuna kohtade arv on piiratud, on

likult täidetud profiil-ankeet eelduseks osalemisel).

põhjalikult täidetud profiil-ankeet eelduseks osalemisel).

Osalustasu on 1000 eurot (lisandub käibemaks) osaleja kohta, mis sisaldab:

Osalustasu on 1000 eurot (lisandub käibemaks) osaleja kohta, mis sisaldab:

• edasi-tagasi lennupileteid;

• edasi-tagasi lennupileteid;

• majutust kontaktreisi perioodiks üheses toas;

• majutust kontaktreisi perioodiks üheses toas;

• transporti sihtriigis;

• transporti sihtriigis;

• hommiku- ja lõunasööki sihtriigis.

• hommiku- ja lõunasööki sihtriigis.

Registreerimine

Registreerimine

Osalemiseks palume täita ülalmainitud profiil-ankeedi. Palume ankeedi

Osalemiseks palume täita ülalmainitud profiil-ankeedi. Palume ankeedi

täitmisel olla põhjalik, kuna selle alusel korraldab Eesti Kaubandus-Töös-

täitmisel olla põhjalik, kuna selle alusel korraldab Eesti Kaubandus-Töös-

tuskoda koostöös sihtriigi partneritega igale osalejale kontaktkohtu-

tuskoda koostöös sihtriigi partneritega igale osalejale kontaktkohtu-

mised ning kujuneb kontaktreisi lõplik programm.

mised ning kujuneb kontaktreisi lõplik programm.

Kontaktreiside korraldamist kaasrahastab

Kontaktreiside korraldamist kaasrahastab

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfond

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee


20 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- PAKKUMISED -

KOOSTÖÖPAKKUMISED: •

Suurbritannia ettevõte, mis too-

päikese- ja jõusüsteemide alumii-

naid (uudne kaameratehnoloogia,

dab õli ning kütuse monitooringu-

dab ustele paigaldatavaid ning

niumprofiilidele ning ka renovee-

puuteekraan, vastupidavuse tõst-

seadmeid raskeveokitele, otsib

sõrme/käe vigastusi ennetavaid

rimise käigus kaablite seina

miseks piisavalt robustsed ning

edasimüüjaid.

seadmeid, otsib edasimüüjaid.

kinnitamiseks. Ettevõte otsib oma

lihtsalt olemasoleva masinapar-

Kood: 2012-06-06-042

Kood: 2012-06-18-027

tootele edasimüüjaid ning pakub

gina ühendatavad) tootev ette-

Suurbritannia ettevõte, mis too-

end ka sarnastele toodetele edasi-

võte otsib edasimüüjaid.

Iiri veini serveerimiseks ning säi-

müüjaks.

Kood: 2012-07-16-030

kuid tootev ettevõte otsib edasi-

litamiseks erinevaid kappe ja süs-

Kood: 2012-06-27-045

müüjaid.

teeme tootev ettevõte otsib edasi-

Kood: 2012-06-08-010

müüjaid.

Taani autode heitgaasitoruotsi-

• •

hendus/värbamis ettevõte otsib

tele kamina puhastusvahenditele

kontakti samalaadsete ettevõte-

(spreid, katalüsaatorid, tulehaka-

tega tegemaks koostööd IT spet-

Suurbritannia ortopeediliste pat-

tised) edasimüüjaid.

sialistide värbamisel.

jale tootev ettevõte otsib edasi-

jade, madratsite, patsientide trans-

Kood: 2012-07-02-015

Kood 2012-07-31-026

müüjaid.

pordivahendite jmt tootmise ja

Kood: 2012-06-08-040

hulgimüügiga tegelev ettevõte

Kood: 2012-06-20-029

Itaalia meesterõivaste õmblemiseks voodri ja sisevoodri mater-

mendist või terasest katuse vas-

Suurbritannia ettevõte pakub oma

esindajaid.

tupanuvõimet (nt katusele kogu-

teenuseid turule siseneda soovi-

Kood: 2012-06-21-018

nenud lume tagajärjel, muu ma-

niseadmete tootjatele.

terjali nõrgenemine) mõõtvaid •

Kood: 2012-06-11-006

Soome ettevõte, mis plaanib tu-

sensoreid tootev ettevõte otsib

rule tulla uue laste kodutekstiili ja

edasimüüjaid.

aksessuaaride kaubamärgiga ot-

Kood: 2012-07-05-043

Suurbritannia (Šotimaa) juhtiv

sib alltöövõtjaid toodete valmis-

arhitektuuribüroo otsib partne-

tamiseks (sh kudumine, printi-

reid osalemaks ühiselt riigihan-

mine).

tooteid müüv ettevõte otsib eda-

getel Euroopas ja ka mujal.

Kood: 2012-06-21-030

simüüjaid.

Suurbritannia uudse telekommu•

Poola spetsiaalset kriminalistikas

Iiri ettevõte, mis toodab torude

nikatsiooni seadme, mis blokeerib

külmumisvastaseid süsteeme ot-

valitud numbreid, väljatöötanud

kasutatavat, magnetkandjalt and-

sib edasimüüjaid, pakub frantsiisi.

ettevõte otsib edasimüüjaid ja

meid kutsutavat seadet tootev

Kood: 2012-06-13-021

pakub frantsiisi ning on huvita-

ettevõte otsib edasimüüjaid IT

tud ühisettevõtlusest.

valdkonnas tegutsevate ettevõ-

Kood: 2012-06-25-015

tete hulgast.

Prantsuse toiduaine-, kosmeetikaja farmaatsiatööstuse jaoks mõeldud uusi ning kasutatud tööstus-

Poola autohooldus ja -puhastus-

Kood: 2012-07-09-030

Kood: 2012-06-12-016

Saksa ainulaadseid puust, tse-

otsib edasimüüjaid, agente, müügi-

vatele farmaatsia ja meditsii-

Iiri IT vallas tegutsev tõõjõuva-

Poola ettevõte otsib ainulaadse-

Kood: 2012-07-10-003

Rootsi laste ja naiste riietedisai•

Saksa ettevõte, mis toodab ener-

masinaid müüv ettevõte otsib

niga tegelev ettevõte otsib kanga

edasimüüjaid ning pakub end

tootjaid ja printijaid (võimalusel

giasäästlikku seinasüsteemi, mil-

edasimüüjaks.

sama ettevõte). Kangaks on koo-

le abil kerekonstruktsioon sule-

Kood: 2012-06-15-008

tud siidist trikotaaž (50% viskoos

takse hermeetiliselt ning õhk va-

ja 50% puuvill), mis peaks võima-

hetub kahetunniste intervalli-

Prantsuse ettevõte otsib PMR

lusel vastama ka Fairtrade nõue-

dega, ennetades nii hallituse ja

raadiosideseadmetele (kasutuses

tele.

seene levikut ning niiskuse teket,

erinevates ametiasutustes), mis

Kood: 2012-06-26-033

otsib edasimüüjaid.

mahuvad taskusse, on dupleksedastusrežiimil ning hands-free

Kood: 2012-07-16-019

Saksa ettevõte on välja töötanud

põhimõttel töötavad, edasimüüjaid.

ühe käega opereeritava süsteemi

Kood: 2012-06-26-037

juhtmete ja kaabli kinnitamiseks

Lisainfo: KADRI RIST Tel: 604 0091 E-post: kadri.rist@koda.ee

Koostööpakkumiste põhjalikumad kirjeldused on

Saksa toiduainetööstuses kasu-

nähtavad Koja kodulehel www.koda.ee/

tatavaid optilisi sorteerimismasi-

koostoopakkumised


21 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

- PAKKUMISED -

RIIGIHANKETEATED: Tekstiil, rõivad, jalanõud • •

PAKKUMISED LIIKMELT LIIKMELE:

Rootsis hangitakse ehituspro-

Leedus hangitakse peakatteid.

jekti juhtimisteenuseid. Tähtaeg

Tähtaeg 04.09.2012. Kood 5295

03.09.2012. Kood 5310

aeg 03.09.2012. Kood 5296

Toiduained

Lätis hangitakse meditsiinilist

Norras hangitakse kuivaineid. Tähtaeg 17.09.2012. Kood 5311

mööblit. Tähtaeg 21.08.2012. Kood 5297 • •

Soomes hangitakse seljakotte.

Muu

Tähtaeg 10.09.2012. Kood 5298

• •

Kood 5299 •

Taanis hangitakse ravimeid.

Saad kasutada kõikjal, kus on internetiühendus.

Kaasaegne disain, mugav ja lihtne kasutada —

Rootsis hangitakse õhufiltreid. Rootsis hangitakse jalgrattaid.

2012. Kood 5301

Ületulek teisest tarkvarast kiirelt ja mugavalt! •

NATO

deid. Tähtaeg 1.09.2012.

Võtab arvesse ja areneb koos personalivaldkonna seadustest ja nõuetest tulenevate vajadustega.

Taanis hangitakse haiglavoo-

Lihtne ja soodne kasutuselevõtt — puuduvad algkulud, tasuda tuleb ainult kuutasu vastavalt töötajate arvule ja lisakasutajate eest.

Tähtaeg 13.09.2012. Kood 5316

naid ja -tarbeid. Tähtaeg 28.08. •

ei eelda pikka kasutajate koolitust. •

Tähtaeg 25.09.2012. Kood 5315

Kood 5300 Rootsis hangitakse köögimasi-

koolitusi ja arenguvestluseid ning hoida silma peal ettevõtte arengul.

Norras hangitakse tõlketeenu5314

personaliandmed ühte kindlasse kohta, saad arvutada puhkuseid, planeerida

Miks Persona V3?

jooksul TASUTA (kokkuleppel ka pikemalt)! Persona V3 on kaasaegne tark-

Tähtaeg 03.09.2012. Kood 5313 seid. Tähtaeg 21.08.2012. Kood

teid. Tähtaeg 23.08.2012.

proovida/kasutada veebipõhist personalitarkvara Persona V3 30 päeva

Taanis hangitakse ratastoole.

Mööbel, sisustus ja tarvikud Rootsis hangitakse välisvalgus-

AS Fujitsu Services pakub kõikidele Kaubanduskoja liikmetele võimalust

vara, mis on personalijuhi parim sõber. Selle abil saad koondada ettevõtte

Tähtaeg 11.09.2012. Kood 5312

Soomes hangitakse tekstiilitooteid. Tähtaeg 17.09.2012.

Lisainfo: KAIDI TALSEN • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee

AS FUJITSU SERVICES

Leedus hangitakse saapaid. Täht-

NR 13 • 8. AUGUST 2012

Sisaldab kõiki personalitööks vajalikke põhifunktsioone: personalija puhkusearvestus, tööajagraafikud, arenguvestlused, tegevuste

NATO hange erinevaid andme-

meeldetuletused (nii programmi sisse logimisel kui ka töötajate meilile).

Kood 5302

salvestussüsteeme ühendava

Taanis hangitakse koolimööblit.

süsteemi loomiseks (sh tehniline

Tähtaeg 03.09.2012. Kood 5303

disain, tark- ja riistvara paigal-

Vastavalt õigustele juurdepääsu piiramine.

dus, installeerimine ja muu vaja-

Hoiab kokku personalitöötaja aega, võimaldades keskenduda

Võimaldab kiirelt saada juhtimisotsuste jaoks vajalikku infot ja aruandeid.

Metall, masinad ja seadmed

liku tehnikaga varustamine).

Norras hangitakse elektrisead-

Tähtaeg hankedokumentidega

mete tarvikuid. Tähtaeg 03.09.

tutvumiseks 17.08.2012. Hanke-

Lühitutvustus saate vaadata aadressil http://youtu.be/UMW_12a_Ug0

NATO Kommunikatsiooni ja In-

Lisaks personalimoodulile on võimalik proovida ka veebipõhist tööajapla-

Tähtaeg 27.09.2012. Kood 5305

formaatika Agentuuri 2. õhu-

neerimise tarkvara – Persona Plannerit, mis annab Sulle võimaluse muuta

Lätis hangitakse tööstusmasi-

kaitseradari (DAPR – delpoyable

töötajate tööaja planeerimise ja registreerimise protsessi täpsemaks,

naid. Tähtaeg 24.08.2012.

air defence radars) CP 9A0202 –

ülevaatlikumaks ning kiiremaks. Persona Planner võimaldab:

Kood 5306

seeria 2008-5W102006-0 hange.

Planeerida tööaega osakondade ja töö liikide kaupa.

Tähtaeg hankedokumentidega

Märkida töögraafikutesse puhkuste, haiguslehtede ja töö peatumiste

Norras hangitakse mõõteriistu.

IT •

andmeid.

tutvumiseks 20.08.2012. HankeRootsis hangitakse videokonve-

tähtaeg 31.08.2012. Kood 4928

• •

08.2012. Kood 5307

Arvestada normtunde nii kuu kui ka summeeritud arvestusperioodi kohta (nt kvartal).

Leedus hangitakse tarkvarapakette ja infosüsteeme. Täht-

Märkida töögraafikusse puudutud päevad ja tunnid.

aeg 30.08.2012. Kood 5308

Aruannete koostamist nii üldisel kui personaalsel tasemel.

Planeerida töötajate lõunaid.

Kaubanduskoda pakub

Drag & Drop/ Mugavat töögraafikute muutmist info kopeerimise kaudu.

hanketemaatikast huvitatuile

Töölepinguseadusest tulenevate nõuete arvestamist (puhkeaeg,

Puit, ehitus, ehitusmaterjalid •

Arvestada töötajate normtunde lähtuvalt koormusest, vanusest ja riigipühadest.

rentside seadmeid. Tähtaeg 28. •

Võimalik proovida tasuta.

tähtaeg 27.08.2012. Kood 4927

2012. Kood 5304 •

strateegilistele tegevustele.

Leedus hangitakse katusematerjale. Tähtaeg 04.09.2012. Kood 5309

koormus jne).

ka hangete teavitamise teenust. Küsi lisainfot!

Sünkroonimisvõimalust töötaja Outlook kalendriga

Lühitutvust saate vaadata aadressil http://youtu.be/1E2zJiSJy1o

Lisainfo: TRIIN UDRIS

Täpsemat infot ja juurdepääsu personali- ja tööajaplaneerijale küsi: Kaidi

Tel: 604 0090 E-post: triin.udris@koda.ee

meie kodulehel: https://persona.fujitsu.ee.

Neeme (e-post: Kaidi.Neeme@ee.fujitsu.com) või täida ära kontaktivorm


22 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- JUUBILARID -

KAUBANDUSKODA ÕNNITLEB JUULIKUU JUUBILARE! 55 PROPAAN AS liige alates 2003

REMEDIA AS

GERMUND HULGI OÜ

liige alates 2007

liige alates 2005

SERVEKT AS

HAUGER OÜ

liige alates 1994

liige alates 2004

TARITVO AS

KADARES OÜ

liige alates 2000

liige alates 1999

20

KINTAR TRADING OÜ

AARDEMAA OÜ

liige alates 2001

liige alates 2004

KOMMUNAALPROJEKT AS

CISTA AS liige alates 1997

15

liige alates 2001

AA VISIOON STUUDIO OÜ

LEVIVEOD OÜ

liige alates 2002

liige alates 2009

AADE LÕNG OÜ

LINDORFF EESTI AS

liige alates 2002

liige alates 2004

ADVOKAADIBÜROO POHLA & HALLMÄGI OÜ

LUMINA METALL OÜ

KESTO OÜ liige alates 1997

liige alates 2002

EPOPÕRAND-R OÜ liige alates 2001

E-SERVICE AS liige alates 1996

liige alates 2001

MABELLE SPORT OÜ liige alates 1998

10

5

APPLAFORD ES TRANSPORT & LOGISTICS OÜ

AIRVITAMIN GRUPP OÜ

liige alates 2007

ARCTIC FINLAND HOUSE OÜ liige alates 2005

AVANTI PLUSS OÜ liige alates 2008

ERNST & YOUNG BALTIC AS liige alates 1998

FEMW OÜ liige alates 2002

FIESTA REISID OÜ liige alates 2006

NORDFORT OÜ

LABKLAAS AS

AKVEDUKT OÜ

liige alates 1997

liige alates 2002

LAJOS AS

ASS-TRANSPORT OÜ

MECHELIN EESTI OÜ

liige alates 1998

liige alates 2000

liige alates 2006

LOO ELEKTER AS

BELLUS FURNITUR OÜ

MGT-BAAS OÜ

liige alates 1999

liige alates 2008

liige alates 2000

SCANBALT TRAILER OÜ

LTT AS

EST-AGAR AS

OSSMET OÜ

liige alates 2002

liige alates 2001

liige alates 1998

liige alates 1998

METSÄ FOREST EESTI AS

GEOSOFT OÜ

PAIDE VESI AS

VIIRATSI SAEVESKI AS

liige alates 2000

liige alates 2011

liige alates 2003

liige alates 2006

MÄNNIKU SAEKODA OÜ

GERDO EESTI OÜ

PROMIX-MODEL OÜ

liige alates 1997

liige alates 2007

liige alates 2007

liige alates 2006

SAWMILL OF SADALA OÜ liige alates 2012

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM Taas eetris alates septembrist! Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses hetkel toimub. Saatejuht on Vallo Toomet.

liige alates 2011

ELKORAL OÜ liige alates 2009

IMEASI OÜ liige alates 2011

KORLEK EHITUS OÜ liige alates 2011

PROFELD EHITUSKAUP OÜ liige alates 2007

PUNANE SÜDA OÜ liige alates 2011

SAAREMAA LIHATÖÖSTUS OÜ liige alates 2009

SAROS EST OÜ liige alates 2009

STUUDIO REMAIND OÜ liige alates 2007


23 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

NR 13 • 8. AUGUST 2012

- JUUBILARID -

KAUBANDUSKODA ÕNNITLEB AUGUSTIKUU JUUBILARE! 65 TAASTUSRAVIKESKUS SÕPRUS AS liige alates 2001

ALARMNET AS

ART LINK BALTIC OÜ

liige alates 1996

liige alates 2010

ALVE OÜ

BALTI JUHTIMISKONVERENTS OÜ

liige alates 1996

HARJU EHITUS AS liige alates 1997

IBM EESTI OÜ

55

liige alates 1996

EESTI GEOLOOGIAKESKUS OÜ

KANSTET OÜ liige alates 2004

liige alates 1997

KUUSAKOSKI AS liige alates 1996

MOODUL AS

45

liige alates 2002

REOLA GAAS AS

REMEDIUM AS

liige alates 2001

liige alates 1997

TVS PARTNERID AS liige alates 2002

liige alates 1999

DBT AS liige alates 1999

FUJITSU SERVICES AS liige alates 1997

GT TARKVARA OÜ liige alates 2000

HIIULINK OÜ liige alates 2000

HT MANAGEMENT OÜ liige alates 2007

INTERLINK AS liige alates 2004

liige alates 2001

ERAKLIINIK DENTES AS

MAGNUM AS

15

liige alates 2009

AEGIS MEDIA CENTRAL SERVICES AS

MÜNT GRUPP OÜ

ALUOJA OÜ

20

liige alates 2006

ATLANT VII OÜ

FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ

liige alates 2005

CREDITREFORM EESTI OÜ

DOMUS KINNISVARA OÜ liige alates 2012

25

liige alates 1998

5

liige alates 2010

KBM PHARMA OÜ

liige alates 2003

10

liige alates 2001

ECO POINT OÜ liige alates 2010

EL KONSULT OÜ liige alates 2011

HORECA SERVICE OÜ liige alates 2005

ICEFIRE OÜ liige alates 2008

JÄRVA TEED AS liige alates 2005

KAAMOS KINNISVARA OÜ liige alates 2007

NE-VA TRANS OÜ liige alates 2004

RACING INVEST GROUP OÜ liige alates 2003

NARVA BUSSIVEOD AS liige alates 2004

SURVEST OÜ liige alates 2009

AGROVARU AS

ARMAPRO OÜ

ÕIGUSBÜROO RATTUS OÜ

liige alates 1998

liige alates 2006

liige alates 2003

liige alates 2008

GROUPAGE CARGO SERVICE OÜ liige alates 2008

IDEAALKODU AS liige alates 2009

KONSOLDI OÜ liige alates 2012

KPR SPEDITION OÜ liige alates 2011

MÖÖBLIMASIN OÜ liige alates 2010

NESCO FISH OÜ liige alates 2007

SUNFIELD OÜ liige alates 2011

TORI TIMBER OÜ liige alates 2010

VIIEKSTRA OÜ liige alates 2012

VISITRET DISPLAYS OÜ liige alates 2010

VELENTS & KO OÜ liige alates 2010

KAUBANDUSKODA Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0090 • koostööpakkumised

Poliitikakujundamise ja õigusosakond

Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus

Turundus- ja liikmesuhete osakond

Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • Tel: 604 0086 • liikmesuhted Tel: 604 0088 • avalikud suhted Teataja toimetus • toimetaja Kaidi Talsen • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee

Raamatupidamine

Tel: 604 0067

Kaubanduskoja Tartu esindus

Pikk 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196

Kaubanduskoja Pärnu esindus

Rüütli 39, 80011 Pärnu • Tel: 443 0989

Kaubanduskoja Kuressaare esindus

Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757

Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Kaubanduskoja Teataja nr 13  

Kaubanduskoja Teataja nr 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you