Page 1

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA NR 12 • 17. JUUNI 2009

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL

Kaubanduskoja Tenniseturniir Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldas 30. mail Pärnu kesklinna tenniseväljakutel juba 13. korda tenniseturniiri. Pisut eelarvamusi tekitav järjekorranumber korraldajaile takistusi ei seadnud, vastupidi. Osales 42 Koja liikmesettevõtte esindajast tenniseharrastajat, mitmed neist on turniiril osalenud alates esimesest Koja turniirist 1997. aastal. Turniir läks igati korda – esimene suurepäraselt suvine nädalalõpp, tore seltskond ja nauditav mäng rõõmustasid osalejaid ning pealtvaatajaid. Võistlus viidi läbi „igamehe paarismängu” süsteemis, paarid loositi kohapeal ning tugevusgrupid moodustati eelregistreerunud mängijate seniste tennisetulemuste põhjal Eesti Tenniseliidu eksperdi ja harrastusliigade korraldaja Toomas Kuuma poolt. Turniiri võitjateks tulid Raivo Koitel (Koitel Patendi- ja Kaubamärgibüroo) ja Toomas Kuuda (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus). Finaalkohtumises olid võitjad üle paarist Martin Villig (CSA Partners OÜ) ja Toomas Kornet (Semetron AS). Kolmanda koha saavutasid Aso Koris (Aska Paber OÜ) ja Andre Krull (Webmedia AS). Lohutusturniiri võit kuulus paarile Tõnis Kukk (Bochako Eesti OÜ)/Indrek Raig (Eesti Post AS).

Võitjad: Toomas Kuuda (vasakul) ja Raivo Koitel. 

TÄNA LEHES:  Haigushüvitiste  EORI number maksmisest 1. juulist  Mittetulundusühingute kohustuslik! seaduse muudatustest

 Koja teenused aitavad eksportida ja koostööd teha

Iga liige loeb! | www.koda.ee

 Välisministeerium vastab: ehitusturg


2

Tagasivaade

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus pidas 28. mail uue koosseisu esimese juhatuse istungi ning pakkus Eesti Vabariigi Presidendile traditsioonilise lõuna. Lõunalaua vestluse põhiteemad olid majanduskriis ja sisepoliitiline olukord. Eraldi käsitleti ka devalveerimise ja maksutemaatikat. Lõuna lõpus nenditi, et majanduskriisi situatsioonis on vajadus selliste kohtumiste järele, kus ettevõtjate seisukohti kuulatakse, suurem.  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldas 30. mail Pärnu kesklinna tenniseväljakutel juba 13. korda tenniseturniiri. Turniir läks igati korda – esimene suurepäraselt suvine nädalalõpp, tore seltskond ja nauditav mäng rõõmustasid osalejaid ning pealtvaatajaid. Tenniseturniiri toetasid Silberauto, Estonian Air, Reval Hotels, Strand SPA & Konverentsihotell, Dermoshop, Firmakink, Tele2, Paulig ja Saku.


Juhtkiri

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

3

Ettevõtlus arvudes Igal kevadel oleme küsinud Maksu- ja Tolliametilt andmeid eelmisel aastal maksudeklaratsioone esitanud ettevõtete kohta ja seda infot ka Koja liikmetega jaganud.

SIIM RAIE Peadirektor

M

öödunud, 2008. aasta and-

arvata 188 suurettevõtte käibed.

loomulikult suuremate firmade käes.

med ja tulemused suuri

VKEde (väike- ja keskettevõtete)

Liites kokku eksportööridest suur-

keskmine käive oli 14,2 mln krooni.

ettevõtted (188-st 111 ekspordivad)

muudatusi Eesti ettevõtluse struk-

ja keskmise suurusega eksportöörid

tuuris kaasa ei toonud. Tegutsevate äriühingute – pean silmas neid, kes

Tegutsevate ettevõtete kõrval ole-

(689 ettevõtet) ehk 800 Eesti suu-

annavad tööd vähemalt ühele ini-

me alati jälginud ka äriühinguid, kus

remat eksportööri, siis selgub, et

mesele ja kes deklareerivad nullist

küll ei tööta ühtegi inimest, kuid

need annavad 66,3% koguekspor-

suuremat tulu, arv oli pea sama, mis

millel on käive – see tähendab, et

dist. Pea 2/3 kogu rahast, mis riiki

2007. aasta deklaratsioonid põhjal

need on loodud kas varade juhti-

läbi ekspordi sisse tuleb on nende

ehk ligi 45 000. Nagu varemgi, moo-

miseks või siis on tehingu vormiks.

ettevõtete kanda. Loomulikult osa-

dustavad suurima osa (80,8%) neist

Nende arv on aastaga veidi kasva-

leb suur hulk väiksemaid ettevõt-

mikroettevõtted – äriühingud, kus

nud ja ületab 12 500. Peaaegu pooled

teid läbi koostöö suurematega selle

on palgal vähem kui 10 inimest.

neist on äriteenuste valdkonnas.

raha teenimisel ja annavad oma panuse väliskaubandusdefitsiidi vä-

Need ettevõtted annavad tööd pea veerandile erasektoris töötavale ini-

Eksport

hendamisse. Tänases majandussituatsioonis tuleks rõhutada, et iga

mesele. Üleüldse jaotub tööhõive mikro-, väike-, kesk- ja suurette-

Ülioluline number Eesti majandu-

võtete vahel veerandike kaupa üsna

sele hinnangut andes on ekspor-

ühtlaselt. Millised saavad olema

tööride arv. 2008. aastal kasvas

eksportöör on kulla hinnas.

Iive

hõive näitajad käesoleval aastal ja kas senine tasakaal säilib, näitavad järgmise kevade numbrid.

Keskmine Eesti ettevõte Iga ettevõte on omapärane loomi-

2008. aasta andmed ja tulemused suuri muudatusi Eesti ettevõtluse struktuuris kaasa ei toonud. Tegutsevate äriühingute arv oli pea sama, mis 2007. aasta deklaratsioonid põhjal ehk ligi 45 000.

Kuigi majanduse jahtumise märke oli Eestis näha juba 2007 ja tunda 2008. aastal, siis uute ettevõtete loomisel suurt langust ei olnud. Loodi üle 5000 uue äriühingu ja likvideerimisele läks veidi üle 1000, seega oli ettevõtete iive positiivne. 2009. aasta esimesed kuud on aga

sest alates nagu iga inimenegi. Keskmised on olemas vaid mate-

piiriüleseid tehinguid sooritanud et-

kaasa toonud senisest oluliselt

maatiliselt. Kel soov aga ennast

tevõtete arv pea 400 võrra 7900-ni,

kõrgema pankrottide ja likvideeri-

keskmisega võrrelda, siis peab tead-

mis moodustab 17,5% kõikidest

miste laine. Seetõttu on senisest

ma, et statistiliselt keskmises Eesti

tegutsevatest ettevõtetest. Ka eks-

veelgi olulisem ettevõtlikkuse eden-

firmas töötas mullu 11,4 inimest ja

portööride hulgas on arvuliselt kõige

damine ühiskonnas laiemalt ja ette-

käive oli 18,9 miljonit krooni. Kesk-

rohkem väikeettevõtteid, kuid eks-

võtlushariduse jõudmine kõikidesse

mine käive muutub oluliselt, kui välja

pordikäibeid võrreldes on jäme ots

koolidesse ja õppevormidesse.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Kalender

Sisukord Juhtkiri Ettevõtlus arvudes

15.–19. juuni

Ärivisiit Kiievisse ja Dnepropetrovskisse Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

18.–19. juuni

Eksporditurunduse koolitus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Vahi kü la, Tartu vald) – 2. osa Julia Malev • Tel: 604 0082 • E-post: julia@koda.ee

18. juuni

Infopäev „Uus töölepinguseadus” vene keeles Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Lidia Friedenthal • Tel: 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee Marju Männik • Tel: 604 0079 • E-post: marju.mannik@koda.ee

9

19. juuni

Öko-innovatsiooni rahastamisvõimaluste infopäev Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Vaibla • Tel: 604 0080 • E-post: kati.vaibla@koda.ee

11

29. august

Ärihooaja 2009/2010 avamine KUMU sisehoovis (Weizenbergi 34 / Valge 1, Tallinn) Annika Eesmaa • Tel: 604 0094 • E-post: annika@koda.ee

3

Seadusandlus Veelkord haigushü vitiste maksmisest pärast 1. juulit

5

Mittetulundusü hingute seaduse muudatused jõustuvad 1. juulist

7

Koja gallupid

8

Väliskaubandus EORI number on väliskaubandusega tegelevale ettevõtjale 1. juulist kohustuslik

Tagasivaade Ärivisiidil Soomes

Koja teenused Meie teenused aitavad eksportida ja koostööd teha

12

Välisministeerium vastab

13

Etikett Kutse ja peo eest tänamine

14

Innovatsiooniveerg Innovaatiline kohaturundus Eestis

16

Euroopa uudised

17

24. september Seminar „Sihtturg – Leedu” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee Juunist detsembrini

„Mentoripõhine e-õpe” – tasuta ID-kaardi koolitus Toimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Läbiviija BCS Koolitus. Piret Elm • Tel: 699 8155 • E-post: Piret.Elm@bcs.ee Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0081 • Kölni messid • Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised • raamatukogu Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

5

Veelkord haigushüvitiste maksmisest pärast 1. juulit Kuigi oleme töövõimetushüvitistega seonduvaid muudatusi juba varasemates Teatajates tutvustanud, kordame ka sel korral olulisemaid teemasid, mida alates 1. juulist sellega seoses arvestada tuleb. MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

1.

juulist 2009 muutuv haigus-

(17) ning haigestumine või vigas-

vastavad osad pärast töötajalt hai-

ja muude vajalike dokumentidega

hüvitiste maksmise kord ra-

tus raseduse ajal (19). Sellistel

guslehe saamist, teeb sellest koopia

haigekassa piirkondlikule osakonnale

kendub haiguslehtedele, mille töö-

puhkudel maksab haigushüvitist

ning edastab koopia tavapärasel

seitsme kalendripäeva jooksul arva-

vabastuse algus on 1. juuli 2009 või

alates 2. päevast jätkuvalt haige-

viisil haigekassale. Kõik vajalikud

tes kindlustatud isikult töövõimetus-

hiljem. Kõikide varasema algusega

kassa vastavalt enne 1. juulit 2009

dokumendid koos töövõimetuslehe

lehe saamise päevast järgmiselt:

töövabastuste puhul tuleb lähtuda

kehtinud korrale ja määrades.

saatekirjaga tuleb esitada haige-

kindlustatud isiku hoolduslehe,

kassa piirkondlikule osakonnale

sünnituslehe ja lapsendamislehe

Tabelis 1 (vt lk 6) on toodud info

jätkuvalt seitsme kalendripäeva

originaali,

enamlevinud hüvitiste liikidest ja

jooksul arvates töötajalt töövõime-

haiguslehe originaali juhul, kui

Peamised muudatused haigushüvi-

suurusest, mida haigekassa või

tuslehe saamise päevast.

haigusleht ei kuulu väljamaks-

tise maksmisel alates juulist:

osaliselt ka tööandja maksavad.

ka varasematest reeglitest (hüvitist maksab haigekassa).

misele tööandja poolt,

haigushüvitist hakatakse kind-

Üheks muudatuseks on , et kui kind-

kõigi tööandja poolt väljamaks-

lustatule maksma alates haiges-

lustatul on mitu tööandjat, annab

tavate haiguslehtede koopiad.

tumise või vigastuse 4. päevast

Muudatused töövõimetuslehtede esitamises

arst isikule nii mitu sama numbriga töövõimetuslehte, kui palju on kind-

(Töövõimetuslehe liikumisest vt ka

päevast);

Nagu oleme ka varem kirjutanud,

lustatud isikul tööandjaid. Iga töö-

joonist 1 lk 6.)

haigestumise või vigastuse 4.

säilib töötajal alates 1. juulist kohus-

andja jätab tema poolt väljamaksta-

päevast 8. päevani maksab hai-

tus esitada töövõimetuslehed töö-

vate haiguslehtede originaalid alates

gushüvitist tööandja 80% töö-

andjale ning samuti säilivad suures

juulist endale ja esitab haige-

taja keskmisest töötasust;

osas tööandja kohutused edastada

kassale nendest lehtedest koopiad,

alates haigestumise või vigas-

need edasi haigekassale.

kuhu teeb nõuetekohased kanded.

Kuna haigushüvitised on ikkagi

Haigekassa sõnul on kõikide haigus-

isiku tuluks, maksustatakse tulu-

lehtede (sh kuni 8 päeva kestvate,

maksuseadusesse tehtud muuda-

mille alusel tööandja on ise hüvitist

tuste kohaselt tulumaksuga ka

maksnud) haigekassale esitamine

tööandja makstav haigushüvitis.

kohustuslik, sest järglehtede maks-

Seega käsitletakse haigushüvitist

misel lähtub haigekassa esmaste

kui tavapärast töötaja tulu, millelt

lehtede kannetest. Samuti on jätku-

tuleb tulumaks tööandjal kinni pi-

valt vaja pidada riiklikku haigus-

dada. Sotsiaalmaksu tööandja poolt

(praegu makstakse alates 2.

tuse 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa; tööandja ei pea hüvitist maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on (sulgudes on toodud töövabastuse põhjuse numbriline kood vastavalt määrusele): kut-

Tööandja esitab haigekassale kõik temale esitatud kindlustatud isiku hoolduslehe, sünnituslehe ja lapsendamislehe originaalid ning kõik esitatud haiguslehtede koopiad.

sehaigus (2), tööõnnetus (5),

Väljamakstav haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga

tööõnnetus liikluses (6), töö-

Haigekassale esitab tööandja kõik

hüvitiste statistikat (sh lehtede ja

tasutud haigushüvitiselt maksma ei

õnnetuse tagajärjel tekkinud tü-

temale esitatud kindlustatud isiku

haiguspäevade kasutamine) ning

pea, kui hüvitis ei ületa 80% töötaja

sistus/haigestumine (7), vigas-

hoolduslehe, sünnituslehe ja lap-

teostada haigushüvitiste põhjenda-

või teenistuja keskmisest palgast

tus riigi või ühiskonna huvide

sendamislehe originaalid ning kõik

tuse järelvalvet. Seega esitab töö-

ehk hüvitis peab vastama seadu-

kaitsmisel ja kuriteo tõkestami-

esitatud haiguslehtede koopiad.

andja töövõimetuslehe või selle koo-

sest tulenevale hüvitamiskohus-

sel (8), kergemale tööle viimine

Seega täidab tööandja haiguslehe

pia koos töövõimetuslehe saatekirja

tusele.


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Tabel 1 Hüvitise määramise ja maksmise kestvus ning hüvitise protsent kalendripäeva keskmisest tulust (Allikas: www.haigekassa.ee)

Töövabastuse põhjus

Lehe tüüp

%

Mitmendast päevast makstakse hüvitist

Hüvitist makstakse

Alates 01.07.2009

Haigestumine

Haigusleht

80

Esmane leht teisest päevast, järgnev leht esimesest päevast

Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)

Tööandja maksab haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast

Kutsehaigestumine

Haigusleht

100

Esmane leht teisest päevast, järgnev leht esimesest päevast

Kuni 182 päeva

Olmevigastus, liiklusvigastus

Haigusleht

80

Esmane leht teisest päevast, järgnev leht esimesest päevast

Kuni 182 päeva

Tööõnnetus

Haigusleht

100

Esmane leht teisest päevast, järgnev leht esimesest päevast

Kuni 182 päeva

Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus või haigestumine

Haigusleht

100

Esmane leht teisest päevast, järgnev leht esimesest päevast

Kuni 182 päeva

Haige perekonnaliikme põetamine kodus

Hooldusleht

80

Esimesest päevast

Kuni 7 päeva

Haigestumine või vigastus raseduse ajal

Haigusleht

80

Esmane leht teisest päevast, järgnev leht esimesest päevast

Kuni 182 päeva

Alla 12-aastase lapse põetamine

Hooldusleht

100 kodus, 80 haiglas

Esimesest päevast

Kuni 14 päeva

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Sünnitusleht

100

Esimesest päevast

140 päeva, lisa 14 päeva

Võimalik sünnitushüvitist saada kuni 140 päeva

Üleviimine teisele tööle

Haigusleht

80 või palga vahe

Esimesest päevast, millal asuti kergemale tööle või uuele ametikohale

Haiguse korral kuni 60 päeva, raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni

Võimalik hüvitist saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni

Tööandja maksab haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast

Hakkab kehtima alates 01.07.2009

Joonis 1 Töövõimetuslehe liikumine (Allikas: „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmise eelnõu seletuskiri)

ARST

KINDLUSTATU

TÖÖANDJA

HAIGEKASSA

Väljastab kindlustatule nii

Märgib lehele konto and-

Kui on tegemist esmase

Teostab vajalikud kontrol-

mitu haiguslehte kui palju

med ning allkirjastab lehe

haiguslehega, siis maksab

lid ning arvestab ja mak-

on kindlustatul tööandjaid.

ja edastab tööandjale.

töötajale hüvitist haiges-

sab välja haigushüvitised

tumise 4. kuni 8. päevani;

alates 9 päevast (v.a eri-

TVL andmisel kindlustatud isikule, edastab selle andmed x-tee kaudu ka haigekassale. X-tee lahendused arstidele jõustuvad eeldatavalt 1. oktoobril 2009.

Teeb haiguslehest koopia, teeb sellele vajalikud kanded ning edastab koos saatekirjaga 7 päeva jooksul haigekassae.juhud).


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

7

Mittetulundusühingute seaduse muudatused jõustuvad 1. juulist Juuli algusest jõustuvad mittetulundusühistute (MTÜ) seaduse (koos sellega ka sihtasutuste seaduse, tulundusühistute seaduse, äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste) muudatused. Seadus võeti vastu käesoleva aasta jaanuaris, kuid jättes MTÜ-dele aega kohandada oma tegevus lähtuvalt tehtavate muudatustega, toimub KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

Lühidalt: Muudatustega täpsustatakse juriidiliste isikute juhtorganite ning nende liikmete pädevust ning seeläbi ka vastutust, juriidilise isiku organi otsuste tühisuse ja kehtetuks tunnistamisega seonduvat.

jõustumine ligi pool aastat hiljem ehk 1. juulist 2009.

K

okkuvõtvalt seadusemuudatustest

Eelnõuga reguleeritakse senisest detailsemalt mõningaid juriidiliste isikutega seotud küsimusi (näiteks MTÜ-de üldkoosolekuga seonduvat), et tagada kõikide osapoolte kaitse ja ennetada vaidluste tekkimist.

põhikirja muutmine,

dusele kirjutab alla ka uus juhatuse

juhatuse liikmete määramine ja

liige. See asendab senist allkirjanäi-

tagasikutsumine,

täpsusta-

dise esitamise kohustust, teisalt aga

volinike valimine ja tagasikutsu-

takse seaduste regulatsiooni vald-

tagab, et isikut ei ole võimalik juha-

mine,

kondades, mille põhimõtete raken-

tuse liikmeks nimetada ilma tema

juhatuse või muu organi liik-

damine on tekitanud praktikas eba-

nõusolekuta. Kui juhatuse liikmed on

mega tehingu tegemise otsusta-

kindlust või mitmeti mõistetavust.

õigustatud MTÜ-d esindama vaid

mine,

Näiteks on oluliselt täpsustatud jurii-

koos, siis peavad ka uue juhatuse liik-

tehingu tingimuste määramine,

diliste isikute juhtorganite ning nen-

me registrisse kandmise avaldusele

õigusvaidluse pidamise otsusta-

de liikmete pädevust ning seeläbi ka

alla kirjutama kõik juhatuse liikmed.

mine ning selles tehingus või

Seadusemuudatustega

vaidluses MTÜ esindaja määra-

vastutust, juriidilise isiku organi otsuste tühisuse ja kehtetuks tunnis-

Kaotatakse praktikas tarbetuid formaalsusnõudeid, näiteks juhatuse liikme allkirjanäidise esitamise kohustus ja liikmetele kehtestatud piirangud esindajate nimetamiseks üldkoosolekule.

registrisse kandmist, kui kandeaval-

tamisega seonduvat. Kergendatud on

Vastutuse jagunemine MTÜ asutamisel

mine, majandusaasta aruande kinnitamine,

sihtasutuste ja MTÜ-de ühinemise ja jagunemisega seonduvaid reegleid,

Lisaks on MTÜ-de seaduses siiani

MTÜ lõpetamise, ühinemise ja

mis peaks neid protsesse lihtsustama

puudunud säte, mis reguleeriks asu-

jagunemise otsustamine.

ja kiirendama. Kaotatud on praktikas

tajate ja juhatuse liikmete vastutust

tarbetuid formaalsusnõudeid, näiteks

MTÜ asutamisel. Nõnda on seadus-

Kuna MTÜ liikmetel endal peab aga

juhatuse liikme allkirjanäidise esita-

andja seaduse paragrahvi 10¹ lisa-

olema võimalik otsustada, kes

mise kohustus ja liikmetele kehtes-

misega sätestanud selged ja üksik-

MTÜ-d juhivad, siis uueks üldkoos-

tatud piirangud esindajate nimetami-

asjalikud reeglid vastutuse määra-

oleku ainupädevusse kuuluvaks

seks üldkoosolekule. Samas regulee-

miseks MTÜ asutamisel registrile

küsimuseks on juhatuse liikmete

ritakse eelnõuga senisest detailse-

valeandmete edastamise korral ning

määramine ja tagasikutsumine,

malt mõningaid juriidiliste isikutega

äriseadustiku eeskujul on vastuta-

praegu võib seda otsustada ka MTÜ

seotud küsimusi (näiteks MTÜ-de

vateks isikuteks juhatuse liikmed

muu organ, kui selline võimalus on

üldkoosolekuga seonduvat), et taga-

ning asutajad.

põhikirjaga ette nähtud.

MTÜ-de üldkoosolekuga seonduvad muudatused

Kui hetkel puudub MTÜ-de seadu-

da kõikide osapoolte kaitse ja ennetada vaidluste tekkimist.

ses säte, mis kohustaks sõnaselgelt üldkoosoleku kokkukutsumise tea-

Uue juhatuse liikme registrisse kandmine

Muudatustega on edaspidi sätes-

tes päevakorda, toimumise aega ja

tatud täpselt, milliseid MTÜ jaoks

kohta teatavaks tegema, siis 1. juulil

Olulisemad muudatused puuduta-

olulisi küsimusi võib vaid üldkoos-

jõustuvate muudatustega on päe-

vad muuhulgas uue juhatuse liikme

olek otsustada:

vakorra teavitamine tehtud kohus-


8

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

tuslikuks. Kuna seadusandja sõnul

esindama seaduslik esindaja, vaid

on MTÜ liikmete jaoks väga oluline

selle õiguse saab edasi anda ka

juba enne üldkoosolekut teada,

kolmandale isikule, nt mõnele töö-

mida üldkoosolekul arutama haka-

tajale.

takse, sest sellest lähtuvalt saavad nad otsustada, kas nad soovivad

Lühidalt veel mõnest tehtud muu-

üldkoosolekul osaleda või mitte.

datusest:

Koja gallupid Täname kõiki ja palume oma liikmetel ka edaspidi meie küsitlustele Kaubanduskoja veebilehel aktiivselt

Samuti tuleb teavitada liikmeid, kui

tunnistatakse kehtetuks säte,

vastata. Teie vastuste põhjal saame kujundada oma ar-

päevakorda muudetakse enne üld-

mille kohaselt nähakse põhi-

vamused ja ettepanekud, mille edastame seadusandjale.

koosolekut ning sellega võib kaas-

kirjaga ette juhatuse liikmete

neda üldkoosoleku edasilükkamise

minimaalne arv;

vajadus.

juhatuse liige peab olema teo-

Teie arvamusest sõltub palju!

võimeline füüsiline isik, kelle

Kui hetkel puudub MTÜ-de seaduses säte, mis kohustaks sõnaselgelt üldkoosoleku kokkukutsumise teates päevakorda, toimumise aega ja kohta teatavaks tegema, siis 1. juulil jõustuvate muudatustega on päevakorra teavitamine tehtud kohustuslikuks.

suhtes kohus ei ole kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise

Kas peaksite vajalikuks EL tasandil reguleerida tarbijalepingute vorminõudeid (st kirjalik vorm või vormivabadus)?

keeldu ja samuti isik, kellel ei ole keelatud tegutseda samal tegeEi, lepingute vorminõuded peaksid jääma täielikult liikmesriikide otsustada – 33%

vusalal, millel tegutseb MTÜ ning isik, kellel ei ole keelatud olla juhatuse liige seaduse või

Teatud lepingute (kaugmüük, väljaspool äriruume sõlmitavad lepingud jne) puhul oleksid ühtsed vorminõuded vajalikud – 50%

kohtulahendi alusel; MTÜ puhul sätestatakse praegu puuduv juhatuse liikme ametiaja

Kui üldkoosolekul osaleb liikme

kestus, see tähendab juhatuse

asemel volituse alusel tema esin-

liige valitakse tähtajaliselt kuni

daja, siis peab ta seda kirjaliku

kolmeks aastaks, kui põhikirjas

volikirjaga tõendama. Uute muuda-

ei ole ette nähtud muud täht-

tustega lisatakse seadusesse säte,

aega ning põhikirjaga ei või ette

kus üldkoosoleku protokollile võib

näha, et juhatuse liikme ameti-

lisada originaalvolikirja asemel selle

aeg on pikem kui viis aastat;

ärakiri. Vastasel juhul peab üldkoos-

reguleeritakse juhatuse liikme-

olekul osalev esindaja kas loovuta-

tele makstavat tasu, öeldes, et

ma volikirja originaali, mida ta võib

juhul, kui põhikirjaga ei ole ette

vajada muude tehingute tegemi-

nähtud teisiti, võib juhatuse liik-

Kas välisriikide kohtuotsuseid tsiviil- ja kaubandusasjades peaks

seks või saama liikmelt spetsiaal-

metele maksta tasu. Samas

teistes riikides kohaldatama otse, ilma täiendava tunnustamise või

selt üldkoosolekul osalemiseks vor-

rõhutatakse põhimõtet, mille

otsuseta?

mistatud volikirja.

kohaselt juhatuse liikmele makstav tasu koos muude hüvedega

Samuti jäetakse seadusest välja

peab olema mõistlikus vasta-

lause, mille kohaselt võib MTÜ liik-

vuses juhatuse liikme ülesanne-

me esindajaks üldkoosolekul olla

te ja ühingu majandusliku olu-

ainult teine MTÜ liige. Selline pii-

korraga.

esindajaks määrata isikut, keda ta teiste MTÜ liikmete hulgast. Piirangu tühistamine võimaldab enda esindajaks määrata talle sobiv isik, kes tema huvide eest kõige paremini seisaks. Samuti on juriidilistel isikutel tulevikus lihtsam üldkoosolekul osaleda, kuna enam ei pea teda üldkoosolekul tingimata

(Vastajaid 6)

Jah, igal juhul – 7% Jah, aga mitte väljastpoolt Euroopa Liitu kostjate suhtes – 7% Jah, aga mitte väljastpool Euroopa Liitu tehtud kohtuotsuste suhtes – 7%

rang ei võimalda MTÜ liikmel enda soovib, vaid ta peab valima esindaja

Ühtsed vorminõuded kõikidele tarbijalepingutele ELs oleksid vajalikud – 17%

Kuna muudatusi on veel mitmeid, siis täpsemalt saab nendega tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/ert /act.jsp?id=13147322 ning samuti 1. juulist jõustuva kogu seadusega https://www.riigiteataja .ee/ert/act.jsp?id=13149444.

Jah, aga ainult siis, kui kostjal on võimalik otsust tagantjärgi tõhusalt vaidlustada – 50% Ei, ainult täiendava kohtuotsusega (tunnustamisega) kostja asukohariigis – 29% (Vastajaid 14)


Väliskaubandus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

9

EORI number on väliskaubandusega tegelevale ettevõtjale 1. juulist kohustuslik Alates 1. juulist 2009 on EORI number kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel HAILI KAPSI

tollitoimingutel ning suhtlemisel tolliasutuste ja teiste liikmesriikide asutustega.

Väliskaubanduse nõunik

Lühidalt: EORI on unikaalne identifitseerimisnumber, mis omistatakse väliskaubandusega tegelevale ettevõtjale registreerumisel Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemis.

Eestis omistab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet ja see edastatakse EORI keskandmebaasi. EORI numbri taotluste vastuvõtmist alustati 5. juunist. Eestis saab EORI numbrit taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja, kellel on e-maksuamet/ e-tolli kasutamise leping.

Täiendava informatsiooni saamiseks jälgige juunis Maksu- ja Tolliameti veebilehel EORI rubriiki. (Toll/ EORI).

E

ORI on unikaalne identifit-

dega hõlmatud tehingute alusta-

taotlema EORI numbrit. Kui ta

seerimisnumber, mis omis-

mist.

aga soovib esitada ELis mõne eespool loetletud deklaratsiooni,

tatakse väliskaubandusega tegelevale ettevõtjale registreerumisel

Ettevõtja, kes ei asu Euroopa Liidu

tuleb ta EORI numbri saamiseks

Ettevõtjate registreerimise ja iden-

tolliterritooriumil, peab taotlema

registreeruda.

tifitseerimise

Seda

EORI numbri talle sobivas liikmes-

Kanada ettevõtja, kes deklaree-

kasutatakse ettevõtjate ja teiste

riigis. Ettevõtja, kes ei asu ELi

rib kauba ajutise impordi protse-

isikute identifitseerimiseks nende

tolliterritooriumil, peaks laskma

duurile ATA-märkmiku alusel, ei

suhetes tolliasutustega.

ennast registreerida juhul, kui ta

pea taotlema EORI numbrit.

süsteemis.

teeb ühte järgnevast: Ettevõtjate registreerimise ja iden-

esitab Euroopa Liidus üld- või

tifitseerimise süsteem (Economic

tollideklaratsiooni (nt ajutise

Operators Registration and Identifi-

ladustamise ülddeklaratsiooni),

cation System) on loodud tolli vaja-

mis ei ole:

Registreerides end ühes liikmesriigis, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus.

dusteks ja on kasutatav Euroopa

tolliseadustiku rakendussä-

Liidu tolliterritooriumil kaubavahe-

tete artiklite 225–238 koha-

Eestis saab EORI numbrit taotleda

tuses kolmandate riikidega. Regist-

selt esitatud tollideklarat-

juriidilise isiku seaduslik esindaja,

reerides end ühes liikmesriigis,

sioon,

kellel on e-maksuamet/e-tolli kasu-

saavad ettevõtjad EORI numbri, mis

ajutise impordi protseduuriks

tamise leping. EORI number väljas-

kehtib terves Euroopa Liidus.

tehtud tollideklaratsioon (nt

tatakse süsteemis e-maksuameti/

ajutiselt imporditud kaupade

e-toll elektroonse taotluse alusel.

Eestis omistab EORI numbri Maksu-

kasutamiseks näitusel või

Taotluse vorm asub alajaotuses

ja Tolliamet ja see edastatakse EORI

reeksportimiseks kooskõlas

e-tolliteenused/EORI registreeri-

keskandmebaasi. EORI numbri taot-

tolliseadustiku artikliga 137);

mine.

luste vastuvõtmist alustati 5. juu-

esitab Euroopa Liidus väljumise

nist. Esimestel nädalatel võtab

või sisenemise ülddeklaratsiooni;

Taotlusel tuleb kindlasti määrata,

EORI numbri kinnitamine Euroopa

peab ajutise ladustamise raja-

kas nõustutakse või mitte oma

Liidu keskbaasis aega rohkem kui

tist;

EORI numbri, nime ja aadressi aval-

24 tundi. Kinnitust võite näha peale

taotleb mõnda luba;

damisega Euroopa Komisjoni veebi-

24. nädalat so alates 15. juunist.

taotleb volitatud ettevõtja serti-

lehel. Andmete avaldamine ei ole

fikaati.

kohustuslik ning avaldamisest keeldumine ei mõjuta mitte mingil viisil

Kuna EORI numbri registreerimine keskandmebaasis

võtab

aega,

Näited:

ei EORI numbri taotluse töötlemist

peaksid ettevõtjad taotlema EORI

Hiina eksportija, kelle kaup saa-

ega muid asjaomase isikuga seotud

numbri enne tollialaste õigusakti-

detakse ELi kaubasaajale, ei pea

tolliformaalsusi.


10

Väliskaubandus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Isikutel, kellel on vaja taotleda EORI

EORI numbrit ei ole kohustatud

numbrit, kuid kes ei ole Eesti äri-

taotlema ELis asuv tarnija, kes ei ole

registris, on EORI numbri taotle-

seotud tollialaste õigusaktidega

miseks vaja:

hõlmatud tegevusega ja kes tarnib

taotleda mitteresidentide re-

juba vabas ringluses olevat toor-

gistri (MRR) number,

materjali ELis asuvale tootjale.

sõlmida e-maksuameti/e-tolli

Samuti ei pea EORI numbrit olema

kasutamise leping,

transpordiettevõtjal, kes ei ole seo-

esitada taotlus EORI registree-

tud tollialaste õigusaktidega hõl-

rimiseks.

matud tegevusega üheski liikmesriigis ja kes transpordib üksnes

ELi määruse kohaselt on EORI

vabas ringluses olevat kaupa ELi

number struktureeritud järgmiselt:

tolliterritooriumi piires.

Infopäev vene keeles

„Uus töölepinguseadus” 18. juunil Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab 18. mail kell 10.00–15.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) venekeelse infopäeva teemal „Uus töölepinguseadus”. Uus töölepinguseadus võeti vastu 17. detsembril 2008 ja jõustub 01.07.2009.

2 täheline riigikood + 10 numbrit + 5 tähte, kokku 17 kohta. Näiteks

Kui EORI number on välja antud,

Ootame osalema ettevõtete juhte, personalitöötajaid, juriste ja

Poolas: PL1234567890ABCDE.

peab seda unikaalset numbrit kasu-

kõiki asjast huvitatuid. Lektor on Angela Melikhova, PhD,

tama kogu ELis kõikides tolli-

ECOMEN ülikooli dotsent, õigus- ja raamatupidamisbüroo

Eestis on EORI number strukturee-

tehingutes ja tolliga seotud tege-

ABConsult jurist

ritud järgmiselt:

vuses alati, kui nõutakse identifitseerimist.

Päevakava:

EE + MRR number (mitteresi-

Alates 1. juulist ei saa ilma EORI

9.45–10.00

Registreerumine

dentide registri number).

numbrita klient tollitoiminguid te-

10.00–11.30

Eesti tööseadusandlus: seisund ja arenduse

EE + Äriregistri number; EE + Isikukood (FIE, füüsiline isik);

ha! Kuna EORI registreerimine on

perspektiivid. Olulisemate uuenduste ülevaade.

Taotlusel avanevad eeltäidetud

ainult elektroonne, siis võimaldab

Uue Töölepinguseaduse siht ja ideoloogia.

andmed. Andmed pärinevad Äri-

toll kasutada piiril registreerimiseks

Tsiviil- ja tööõiguse korrelatsioon töösuhete

registrist, Rahvastikuregistrist või

kliendiarvutit.

reguleerimisel – uus lähenemine. Tööleping ja käsundusleping: sarnasused ja erinevused.

Mitteresidentide registrist, kus neid saab vajadusel muuta. Muudetud

Aluseks on 16. aprilli 2009 Komisjoni

11.30–11.45

Kohvipaus

andmed kanduvad juba esitatud

määrus (EÜ) nr 312/2009, millega

11.45–13.15

EORI numbri taotlusele.

muudetakse määrust (EMÜ) nr

mine. Alaealistega töölepingu sõlmimise eripä-

2454/93, millega kehtestatakse

ra. Uuendused töölepingu sisu osas. Tööandja

Kontaktandmed pärinevad e-mak-

rakendussätted nõukogu määrusele

ja töötaja õigused ja kohustused.

suamet/e-toll  Leping ja seaded 

(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtes-

13.15–13.30 Kohvipaus

Kontaktandmed lehelt, kus neid

tatakse ELi tolliseadustik.

13.30–15.00

Tähtajaliste ja tähtajatute töölepingute sõlmi-

Töötasustamise süsteemi muutmine. Seaduse

saab ka muuta. Taotlusel tuleb

uuendused töö- ja puhkeaja osas. Töötaja vara-

sisestada vaid kontaktisiku nimi.

line vastutus. Töölepingust ülesütlemine, teatamistähtajad

Avalikustatud EORI numbrit, isiku nime ja juriidilist aadressi on võima-

Infopäeva osalemistasu Kaubanduskoja liikmetele 200 krooni

lik kontrollida internetis andmete

ja mitteliikmetele 400 krooni (hind sisaldab käibemaksu). Hin-

levitamise süsteemi DDS kaudu. Kui

nas sisalduvad loengumaterjalid ja kohvipausid.

isik ei ole andnud nõusolekut oma andmete avalikustamiseks, siis on võimalik DDS kaudu kontrollida ainult EORI numbri kehtivust/ mittekehtivust. Lühend DDS (Data Dissemination System) tähendab andmete levitamise süsteem, mille leiab aadressil: http://ec.europa.eu /taxation_customs/common/data bases/index_en.htm.

Info ja registreerimine:

Täiendava informatsiooni saamiseks jälgige juunis MTA veebilehel EORI rubriiki. (Toll/EORI).

LIDIA FRIEDENTHAL

MARJU MÄNNIK

Tel: 604 0077 E-post: lidia@koda.ee

Tel: 604 0079 E-post: marju.mannik@koda.ee


Tagasivaade

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

11

Ärivisiidil Soomes 26. ja 27. mail organiseeris Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Suursaatkonnaga Helsingis ärivisiidi Soome.

PETER GORNISCHEFF Teenuste direktor

Ä

Koda tänab! Kaubandus-Tööstuskoda tänab Valdar Liivet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest ja Kristi Karelsohni Välisministeeriumist, kelle abiga programm teoks sai. Visiidi korraldamist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus osaliselt ka rahaliste vahenditega.

rivisiit toimus osana Eesti

ja mittetulundussektoris. Selgus, et

demola.fi), mis pakub keskkonda

peaminister Andrus Ansipi

Soomes ei ole sellist IT-põhiste ava-

üliõpilastele ja ettevõtjatele oma-

ametlikust külastusest Soome. Äri-

like teenuste sidusust (à la X-tee)

vahelise koostöö arendamiseks –

delegatsiooni kuulusid Martin Link

nagu Eestis. Paljud asutused aren-

kontakte, pinda ja töövahendeid

ja Silver Kits (AS E-Arsenal), Eero

davad oma sõltumatuid lahendusi.

kohalike tehnikakõrgkoolide üliõpi-

Tohver (Uptime), Kaspar Loog

Ettekande Eesti IT-valdkonna aren-

lastele, kes koos ettevõtetega töö-

(Know IT Estonia Consulting OÜ),

gutest tegi Märt Haamer. Pärast

tavad välja erinevaid IT-lahendusi.

Märt Haamer (Overall Eesti AS),

seminari külastati Helsingi Kauban-

Keskuses andis Petri Räsänen üle-

Andre Veskimeister (Ülemiste City

duskõrgkooli (Helsinki School of

vaate, kuidas selline koostöövorm

AS), Jaak Ennuste (IT Grupp), Marko

Economics) ettevõtlusinkubaatorit

toimib.

Sverdlik

Ivo

Start-up Center (www. start-upcen-

Remmelg (Telegrupp AS), Riho Oks

ter.fi), mis on spetsiaalselt alusta-

Külastati üht kiireminiarenevat

(eGovernance Laboratory), Neeme

vatele IT-ettevõtetele teenuseid

ettevõtet Flander (www.flander.fi),

Org (eGovernance Laboratory), Garry

pakkuv inkubaator. Inkubaatoris

kus Tuomas Eerola selgitas, kuidas

Koort (Fugira OÜ), Seth Lackmann

kohtuti selle asukasettevõtetega,

ettevõte tegeleb oma teenuste

(Ericsson Eesti), Valdar Liive (EASi

kes pakkusid huvitavaid lahendusi

turundamisega ja mismoodi peaks

esindaja Soomes), Peter Gornischeff

internetiturunduse- ja müügikesk-

äri arendama Soomes ja ka välis-

ja Julia Malev (Eesti Kaubandus-

konna arendamiseks.

turgudel. Tampere ülikoolis andis

(AS

Proekspert),

Tommi Mikkonen ülevaate sellest,

Tööstuskoda). Pealelõunal toimus vastuvõtt Eesti

kuidas toimib infotehnoloogilise

Esimesel päeval toimus äriseminar

saatkonnas, kus osales enam kui

hariduse andmise süsteem Soomes.

Eesti Saatkonnas. Seminari avas

sada ettevõtjat, ametnikku, välis-

Andrus Ansip ning kohal oli ka

saatkondade esindajat ja teist küla-

Päeva lõpetuseks tutvuti tehno-

Soome Vabariigi peaminister Matti

list.

loogiakeskus Hermiaga, Tampere organisatsioonide poolt pakutavate

Vanhanen. Seminari ettekannetes keskenduti peamiselt ülevaatele

27. mail oli delegatsioon Tamperes.

äriteenustega ja toimus ka kontakt-

Soome IT-sektori arengust avalikus

Külastati Demola keskust (www.

lõuna kohalike ettevõtetega.


12

Koja teenused

PETER GORNISCHEFF Teenuste direktor

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Meie teenused aitavad eksportida ja koostööd teha 2. osa Jätkuks eelmises Teatajas ilmunud Lea Aasamaa artiklile, tutvustame seekord Kaubanduskoja poolt pakutavaid teenuseid laiemalt. Soovime oma liikmetele pakkuda alati asjakohast infot erinevate aktuaalsete valdkondade kohta ning teha ettevõtja jaoks meie üritustel osalemine võimalikult kasulikuks ja mugavaks. Loodame, et saate alljärgnevast häid ideid oma ettevõtluse arendamiseks ning uute teadmiste omandamiseks.

Ä

ridelegatsioonid ja välisfirmade kontaktpäevad

organisatsioonid sooviga saada kon-

kasulikum teatud asju koos teha

erinevaid trükiseid, mis käsitlevad

takte Eesti firmadega, sellistel puh-

kui omapäi tegutseda. Heaks või-

teemasid: pangandus, kaubanduse

kudel organiseerime kontaktkohtu-

maluseks on viia läbi ühisturundust

tingimused, vaidluste lahendamine,

Kaubanduskoda organiseerib äri-

mised leides sobivad ettevõtjad

ja ühiseid messikülastusi. Koos saab

võltsingud, erinevate lepingute

visiite uute turgudega tutvumiseks

Kaubanduskoja liikmete hulgast.

kulude pealt kokku hoida ning Koja

mudelid jne. Kõiki perioodilisi ja ük-

kaasabil taotleda Ettevõtluse Aren-

sikväljaandeid saab Kojast osta leti-

damise Sihtasutusest rahalist toe-

hinnast odavamalt, liikmetele veelgi

tust. Kaubanduskoja kaudu saab

suurema soodustusega. Populaar-

või seal äri arendamiseks. Meie koostööpartnerid on Välisministee-

Koolitused

rium, Eesti saatkonnad välisriikides, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,

Nagu visiitide ja kontaktpäevade

otse registreeruda Kölni messidele,

semad trükised on Guide to Export

välisriikide Kaubanduskojad ning in-

puhul, soovitame ka koolituste osas

Stockholmi messidele ja Hiina Zhen-

Import Basics, ICC Model Commer-

vesteerimise agentuurid, mis annab

jälgida pidevalt Koja kalendrit. 2009.

wei messidele. Meil on pikaaegne

cial Agency Contract, The ICC Model

visiidile vajaliku ametliku joone ning

aasta kevadel korraldas Koda ligi 50

kogemus ühisstendi organiseeri-

International Sale Contract, The ICC

seeläbi on äriasju tihtipeale lihtsam

koolitust/seminari erinevatel tee-

misel Elmia allhankemessil Jönkö-

Model Distributorship Contract Sole

madel. Väga populaarsed olid eks-

pingis, Rootsis. Käesoleval aastal

Importer-Distributor, UCP 600.

porditurunduse ja messikoolitused

läheme esimest korda välja ühis-

ning sihtturuseminarid Venemaa,

stendiga Soomes toimuvale Alihan-

Gruusia ja Moldova suunal. Ekspordi

kinta messile ning korraldame

Akadeemia käigus toimusid semi-

ühiskülastuse Milanos toimuvale

narid ja arutelud Eesti ekspordi

EMO messile. Kaubanduskoja ees-

Kaubanduskojas on lai valik erine-

arendamise suunal. Asjakohased ja

märk on tegeleda ise kogu organi-

vaid infomaterjale teiste riikide ma-

kasulikud on olnud infotunnid välis-

satoorse poolega. Nii võimaldame

janduse ja ärikeskkonna kohta,

hangete ja toetuste kohta. Uue

ettevõtjal keskenduda uute kontak-

samuti messide ja ürituste infot.

töölepinguseaduse jõustumisega

tide loomisele ning enda tutvusta-

Kaubanduskoda külastavad pidevalt

seoses korraldati selleteemalisi

misele messil, milleteemalisi kooli-

välisriikide äridelegatsioonid ja ma-

seminare ja koolitusi.

tusi samuti pakume.

jandusesindajad, mistõttu koguneb

Rasketel aegadel tuleb ühelt poolt tegeleda enam turundus- ja müügitegevusega, samas peab leidma kulude kokkuhoiukohti. Ettevõtjatel on kasulikum teatud asju koos teha kui omapäi tegutseda.

ajada. Visiidile eelneb tavaliselt

siia lai valik erinevaid kasulikke info-

sihtturu seminar, et ettevõtjatel oleks mugav ennast vastava riigi

Muud majanduselu tutvustavad väljaanded

materjale.

Ühised turundustegevused ja messide külastused

Ekspordi ja väliskaubanduse käsiraamatud

ta. 2009. aasta esimesel poolel on

Rasketel aegadel tuleb ühelt poolt

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on

Teataja ning venekeelset Vestnikku.

ärivisiite korraldatud Loode-Vene-

tegeleda enam turundus- ja müügi-

Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC

Nendes kajastame muudatusi ja ak-

maale ja Ukrainasse. Tihti pöördu-

tegevusega, samas peab leidma ku-

Business Bookstore ametlik esin-

tuaalseid teemasid seadusandlu-

vad meie poole välisfirmad või

lude kokkuhoiukohti. Ettevõtjatel on

daja Eestis. Koja kaudu saab tellida

sest, väliskaubandusest, Euroopa

oludega kurssi viia ning visiit enda jaoks võimalikult efektiivseks muu-

Koda annab ka ise välja infokandjat


Välisministeerium vastab

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Liidust, toetustest ja muudest asjakohastest teemadest. Lisaks kuuluvad Koja väljaannete juurde järgmised praktilised infokandjad:

13

Välisministeerium vastab: ehitusturg

Praktiline ärikataloog „Estonian Export Directory” (www.estonianexport.ee), milles on ülevaade Eesti eksportivatest ettevõtetest. „Eesti parimad ettevõtted”/ „Top Estonian Enterprises”

S

oome

avatud infopunkt, kus nõustatakse

Taani

Lisainfo: Kristi Karelsohn

tasuta just välismaiseid ehitustöölisi

Lisainfo: Kristel Lõuk

Eesti Suursaatkond Helsingis

ja -ettevõtjaid (info: Kluuvin työ-

Eesti Suursaatkond Kopenhagenis

Lauaülem (majandus ja kaubandus)

voimatoimisto, Mikonkatu 7 A 4. krs,

Lauaülem (majandus)

Helsinki, tel: + 358 1060 70860,

(www.konkurents.ee)

Taani turul kehtivad erinevad reeglid

EL riigi ettevõttel ega ka töötajatel

faks: + 358 1060 70805. Infot saab

pole eraldi mingeid lube vaja. Siin

ka ametiühingust Rakennusliitto

pikemalt kui 3 kuud elavad ettevõt-

(www.rakennus liitto.fi) ja ehituset-

jad ja töötajad peavad enda elukoha

tevõtete liidust Rakennusteollisuus

Pakume liikmetele võimalust

registreerima kohalikus politseiasu-

ry (www.raken nusteollisuus.fi).

edendada oma ettevõtmisi ja

tuses. Uue ettevõtte peaks kõige-

leida uusi kliente teiste liikmete

pealt registreerima Patendi- ja

hulgast, paigutades reklaami

Registrivalitsuses (info, kontaktid ja

Kaubanduskoja Teatajasse või

blanketid olemas www.prh.fi, kor-

Koja veebilehele aktiivse bän-

raga saab end kohe registreerida nii

nerina. Ka on ennast võimalik

registrisse kui Maksuametisse) või

reklaamida erinevate ürituste

kui Eesti ettevõte tuleb tegema vaid

Norra Ehitusameti info kohaselt EL

raames nagu tenniseturniir või

lühiajalist tööd/üht objekti, siis

sertifikaate automaatselt ei aktsep-

ärihooaja

peab registreerima ainult Maksu-

teerita, vaid isikutel või firmadel

ametis (info: www.vero.fi), kust

tuleb esitada dokumendid, mis

saab täpsemat teavet ka maksude

tõendavad nende kvalifikatsiooni ja

maksmise kohta.

haridustaset. ELi loa olemasolu võib

Peamiselt esitavad ametühingud

aga asjaajamist kiirendada. Loa

nõudmisi mitte töötajate kvalifikat-

saamiseks tuleks pöörduda kohaliku

Meie esinduslikes ruumides

siooni, vaid nende töö- ja palga-

omavalitsuse poole.

saab läbi viia koosolekuid, esit-

tingimuste osas. Koolituse läbimist

Lisaks võib küsimuste korral pöör-

lusi või seminare. Võimalik on

on vaja tõendada vaid ohtlike tööde

duda ehitustehnoloogia ja administ-

valida nelja erineva suuruse ja

(lõhkamine, veealused tööd jne)

reerimise ametisse (www.be.no) või

funktsionaalsusega

ruumi

teostajate puhul. Enne konkreetse

Ehitusettevõtjate Liitu (www.bnl.no).

vahel: konverentsisaal (maksi-

töö alustamist tuleb andmed

mum 50 kohta), nõukogu saal

objekti kohta esitada kohalikule

Rootsi

(18 kohta), suur keldrisaal (kuni

Töökaitsepiirkonnale (Työsoojelu-

Lisainfo: Triinu Kallas

40 inimest), väike keldrisaal (15

piiri, www.tyosuojelu.fi).

Eesti Suursaatkond Stockholmis

kohta).

Ehitustööstuse Liit ja Ehitajate ame-

www.ebst.dk

Lauaülem (majandusküimused)

www.danskbyggeri.dk

keelse infolehe „Juhend Soomes

Rootsis üldine litsentside süsteem

http://bi.di.dk

tööle asuvatele välismaalastele“, mis

puudub. Vaid mõnede eritööde jaoks

www.skat.dk

on suunatud ehitustöölistele ning

on tarvis ka eriluba. Infot ehitussek-

www.virk.dk

ettevõtetele. Seal käsitletakse ena-

tori kohta leiab ehitustööliste ameti-

www.deaca.dk

mikku nõudeid, mida ettevõtjale töö-

ühingu veebilehelt www.byggnads.se/

www.statbank.dk

tajate suhtes esitatakse. Tähelepanu

Om-byggnads,

ehitusettevõtjate

www.at.dk

tuleks pöörata renditööjõu maksus-

liidu veebilehelt www.bygg.org ja ka

www.ds.dk

tamise erisustele. EURESe ning

Rootsi ehitusajakirjast www.byg-

Soome ehitusalaliitude koostöös on

gindustr in.com.

„Leading Brands of Estonia”

Reklaam

avamine,

samuti

temaatilistel seminaridel.

Seminari- ja koosolekuruumide kasutamine

Taani turul allhanget või rendib oma tööjõudu. Ametiühinguga liitumise nõuet Taanis ei ole, aga Eesti ettevõtete senine kogemus on näidanud, et ametiühingutega tasub

Norra

tutvuda ja häid suhteid hoida. Sama

Lisainfo: Leena Prozes

kehtib Ehitusettevõtjate ja Tööand-

Eesti Suursaatkond Oslos

jate Liidu kohta. Välismaised ette-

I sekretär (majandus ja konsulaar)

võtted, kes lähetavad oma töötajaid Taani, peavad registreerima end RUT registris (www.virk.dk). Oluline on tutvuda tööohutusnõuetega, täpsem informatsioon Taani Töökeskkonna Ametist (www.at.dk). Ehitusseadustikuga tegeleb Ettevõtlus- ja Ehitusamet

(www.ebst.dk)

ja

(www.deaca.dk/byggeri/0/3/0). Standarditega

Dansk

Standard

(www.ds.dk). Pöörduda võib ka Taani Ehitusettevõtjate ja Tööandjate Liidu poole (kontaktisik on Sören Lange Nielsen, tel: +45 7216 0094, e-post: sln@danskbyggeri.dk; veebileht: www.danskbyggeri.dk).

tiühing on koostöös teinud eesti-

Täpsema info teenuste ja nende hindade kohta leiate Kaubanduskoja veebilehelt www.koda.ee rubriigi „Teenused” alt.

olenevalt sellest, kas ettevõte teeb

Kasulikku infot leiab ka:


14

Etikett

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Kutse ja peo eest tänamine Kutse eest tänatakse juba vastamise ajal. Ürituselt lahkudes tänatakse peoperemeest ja -perenaist kutse ning meeldiva peo eest. Kena komme on kirjutada enne lahkumist tänusõnad külalisteraamatusse ja/või jätta oma visiitkaart vastavale kandikule või lauale.

TIINA TŠATŠUA EBSi õppejõud

M

ujal maailmas on kombeks tänada võõrustajaid kirja-

likult ka järgmisel päeval või mõne päeva möödudes. Mõnest reast piisab, et valmistada võõrustajatele heameelt ja kindlustada endale kutse järgmisele vastuvõtule. Pii-

Austatud Malle ja Mati Palun reserveerige oma kalendris 23. august 2008, et saaksite osa võtta meie abielu registreerimisest ja sellele järgnevast pulmapeost Hiiumaal. Kati ja Karl

seadjalt ühtses stiilis kaunistused,

nädalat varem. Ka tagasihoid-

mis sobivad peo meeleoluga.

likule kodusele koosviibimisele pole sobiv kutsuda vahetult enne

Teabe kingituste ja lillede kohta võib

kokkusaamist.

lisada kutsele ka eraldi kaardil.

Olenemata sündmusest ja kutse

Eestis on kombeks võtta lilled kaasa

esitamise vormist peab kutselt

tseremooniale ja anda need isiklikult

selguma, keda ja miks kutsuta-

üle. Pulmakutsele vastatakse alati

kse, millal ja kus üritus toimub,

teel. Klassikaline tänukiri või -kaart

Põhikutse saadetakse külalistele

tänades, isegi kui pole võimalik osa-

kuidas riietuda ja kuhu teatada

valmistab mõistagi suuremat rõõmu.

vähemalt kuu aega enne pidulikku

leda. Heaks tavaks on kujunenud, et

osavõtust.

sündmust. Põhikutse sisaldab täp-

vastne abielupaar tänab pulmas

set teavet kogu pulmapeo kohta:

sab, kui tänada telefoni või e-posti

osalenud külalisi tänukaardi või kir-

Armsad Kai ja Karl

kutsujad,

jaga. Sageli lisatakse kaardile ka

Ootan 24. novembril 2008 kell 18

Pulmadeks valmistutakse põhja-

keda kutsutakse (kas üks inimene

pruutpaari foto.

Kolu kõrtsi peole toredaid inimesi,

likult ja ühe osa sellest moodus-

või ka abikaasa, kaaslane),

tavad ka kutsed. Eestiski on juur-

tseremoonia nimetus (kas kut-

dumas tava saata kohe pärast abiel-

sutakse laulatusele või abielu

lumise kuupäeva selgumist kõigile

registreerimisele, pulmapeole

Perekondlikke tähtpäevi on mitme-

ruumis on pikad lauad ja pingid. Rahvariided sobivad hästi. Pärast

Pulmakutse

külalistele eelkutse, mille võib vor-

kes on olnud minuga koos ja minu

Perekondlikud koosviibimised

lähedal pool sajandit. Riietumisel võiks arvestada sellega, et peo-

või vastuvõtule),

suguseid: ristsed, leeripäev, kooli-

mistada kauni kirja või postkaardina

ürituse toimumise aeg: päev,

lõpu tähistamine, juubelid, laste-

pidu on korraldatud transport

või samas stiilis tulevase pulma-

kuupäev, kellaaeg,

peod, lõuna- või õhtusöögid täht-

Tallinna kesklinna. Kes ei saa peost

kutsega. Vormistusest tähtsam on

ürituse toimumise koht,

päevade puhul, suguvõsa kokku-

osa võtta, teatagu enne 14. novemb-

märkus riietuse kohta (vajadusel),

tulekud,

talgud,

rit telefonile 555 4555. Teie Mai

koosviibimiste

tekst.

aiapeod

jms.

millal ja kuhu teatada osavõtust,

Koduste

Eelkutse peaks sisaldama järgmist

kingiinfo ja/või lillearve,

edastatakse sageli telefoni või e-

Lähedasi inimesi sobib kutsuda

teavet:

vajadusel eritingimused (parki-

posti teel. Kirjalikud kutsed saade-

lõuna- või õhtusöögile mõni päev

mine jms).

takse tavaliselt vabas vormis.

varem telefoni või e-posti teel.

kutsujad,

kutsed

keda kutsutakse (kas ainult üks

Kutset ei esitata kunagi sellise

inimene või ka abikaasa, kaas-

Kui kutsel on märgitud kingiinfo ja

Mida pidulikum on kutse või selle

inimese juuresolekul, keda koos-

lane),

lillearve telefon, siis saavad küla-

esitamise viis, seda suuremaid

viibimisele ei kutsuta. Kodustele koosviibimistele kut-

põhjus, miks kutsutakse (laula-

lised sellelt teada, milline on noor-

ettevalmistusi pererahvas teeb.

tus, registreerimine, vastuvõtt),

paari soovitavate kingituste nime-

Eriti olulise tähtpäeva kutse

sutakse külalised koos abikaa-

toimumise kuupäev ja koht,

kiri, ning arvelduskonto numbri,

saadetakse vähemalt kuu aega

saga. Kui keegi otsustab tulla

vajaduse korral märgitakse pul-

kuhu kanda lillede ostmiseks mõel-

varem. Sünnipäevadele kutsu-

üksi, siis tuleb võõrustajatel selle

dud raha. Selle eest tellitakse lille-

takse külalisi enamasti üks-kaks

otsusega leppida.

mapeo stiil.


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Etikett

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

2009/2010 ärihooaja avamine

Artiklis on kasutatud käsiraamatut „Etikett tööl ja kodus” (autorid: Tiina Tšatšua ja Mati Lukas).

Kui kutsele on vastatud kaks

Nimekirja koostamisel peaks ar-

korda eitavalt, siis pole sobiv

vestama külaliste omavahelist

kutset rohkem korrata.

sobivust, näiteks keeleoskust, hu-

Eitavat vastust on viisakas põh-

visid jne. Mida väiksemale ringile

jendada.

vastuvõtt korraldatakse, seda hoo-

Laste sõpru kutsutakse nende

likamalt peaks külalisi valima. Üld-

vanemate kaudu.

juhul ei kutsu nooremad amet-

29. augustil kell 12.00 –16.00 KUMU sisehoovis

nikud endast positsioonilt või ealt

Külaliste nimekiri

vanemaid isikuid enne, kui nad on viibinud kutsutuna nende pool.

Ametlikel vastuvõttudel lülitatak-

Erandina on see lubatud isikliku

se nimekirja ennekõike need ini-

tutvuse puhul.

mesed, kes aitavad kaasa ürituse eesmärgi saavutamisele. Teises jär-

Kui teid pole vastuvõtule või koos-

jekorras ja vabade kohtade olemas-

viibimisele kutsutud, siis tuleb

olul lisatakse nimekirja nn selts-

sellega leppida ning mitte paluda

konnainimesed, ettevõtte sõbrad,

kutset iseendale! Erandina võivad

isikud, kes on kutsunud teid oma

sekretärid või abid kontrollida tele-

vastuvõttudele jne. Nimekirja koos-

fonitsi oma ülemuse lülitamist või

tamist alustatakse aukülalis(t)est.

mittelülitamist külaliste nimekirja.

Viisakas on küsida aukülaliselt, kel-

Niisugune järelepärimine on äär-

lega tema soovib üritusel kohtuda.

miselt delikaatne toiming ning arusaamatuste vältimiseks on pigem

Kui aukülaline peatub kellegi pool

soovitatav sellest loobuda.

kodus, siis peetakse viisakaks lisada kutsutavate nimekirja teda võõ-

Küll aga peetakse võimalikuks

rustav pererahvas. Kutse saade-

paluda kutset erialasele seminari-

takse ka aukülalist saatvatele ini-

le, konverentsile, presentatsioo-

mestele. Kui aukülaline kutsutakse

nile. Sel juhul tuleb korraldajale

koos abikaasaga, siis kutsutakse

teatada ka valmisolekust maksta

ka ülejäänud külalised koos abikaa-

osalemistasu. Kunagi ei paluta

saga. Kui vastuvõturuumid või

kutset mitteametlikule üritusele,

muud tingimused ei võimalda, siis

mille sisu on ennekõike meele-

võib suurematel vastuvõttudel

lahutus. Kutsumata külalisena on

seda põhimõtet eirata.

ebaviisakas peole ilmuda.

Kavas on palju huvitavat ja põnevat! Katuseterrassil saab nautida suurepärast Tallinna panoraamvaadet! Võta pere kaasa ja tule veeda üks tore pärastlõuna koos meiega! Lisainfo: Annika Eesmaa • Tel: 604 0094 • E-post: annika@koda.ee Koostöösoovid: Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee

15


16

Innovatsiooniveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Innovaatiline kohaturundus Eestis „Niikaua kui ei eksisteeri avaliku ja erasektori vahelist dialoogi, ei jõua ka uuenduslikud teenused avalikku sektorisse,” tõdes rahvusvahelisel kohaturunduse konverentsil Alatskivis Ulf Johansson Rootsi SWECO Eurofutures AB-st. PIRET POTISEPP Innovatsiooniaasta partnersuhete juht

Esmakordselt toimus konkurss Parim Pala, kus võistlesid omavahel uuenduslikud ja innovaatilised suupisted erinevatelt Eesti väiketootjatelt.

K

onverentsi avaettekandes

milline ettevõte on tulevikus edu-

kutse hoopis ebaausate võtetega

Kaasa partnereid – koos asju ellu

andis Ulf Johansson oma

kas. Mis aga peamine – ükski ette-

konkurendid (Peipisiveere puhul siis

viia on soodsam ja lihtsam,

vaatenurga avaliku sektori rolli üle

võte ei ole liiga väike – tähtis on vaid

Poola sibula müüjad, kes väidavad,

samuti on seeläbi alati kindlus-

kohaliku ettevõtluse arendamisel.

leida oma koht.

et tegemist Peipsi sibulaga). Ka ühi-

tatud nõuanded ning erinevad

se kvaliteedi tagamine võib keeru-

vaatenurgad;

Johansson, kel on pikaajaline avaliku sektori töökogemus, tõdes, et tihti-

Uuenduslikust lähenemisest koha-

kaks osutuda, sest eks kõigil ole ju

Ühisturundus – nii nagu Peipsi-

peale jäävad uuenduslikud ning

turundusele rääkis Setomaa näitel

oma arusaamine sellest! Mis aga

veere talunikud panid seljad

innovaatilised

teenused/tooted

Margus Timmo Setomaa Valdade

kindlasti on suurimaks plussiks –

kokku, et Tallinnas oma köögi-

avalikus sektoris ostmata, kuna

Liidust. Ta tõi välja, kuidas kohalike

võimalus oma kaupa koos turustada

vilju müüa ja turustada, saaksid

nende hind ei ole odavaim. „Kuid kas

kaasamisega ning neile koolituste

ning seeläbi garanteerida vajalikud

Eesti ettevõtted ühiselt eksport-

ei peaks siiski lähtuma sellest, et

jmt tegevuste korraldamisega ka-

kaubakogused kauplustesse.

turgudele minna.

odavaim ei ole soodsaim?”, küsis ta.

hanes setolaste väljaränne; kasvas

Ta tõi näite igapäevaelust: eraisi-

ettevõtlus ning inimeste soov Seto-

kutena valime kõik hoolikalt, mis-

maal asju ära teha. Timmo tõdes, et

suguse autoga sõidame ning tihti

kõige tähtsam ongi olnud kokku-

see auto, mille soetame, ei ole oma

tooja ning sütitaja roll – kui inimesed

Eks ikka seda, et täpselt nii, nagu

lesid omavahel uuenduslikud ja

hinnalt odavaim. „Miks peaksime

on leidnud ühise eesmärgi, siis nad

kohaturundajad edu on saavutanud,

innovaatilised suupisted erinevatelt

siis teistel tingimustel tegema

on valmis ka pühenduma selle ellu-

saab läbi lüüa ka teistes tegevus-

Eesti väiketootjatelt. Juba konkursil

viimisele.

valdkonades.

osalevaid töid uudistades võis näha,

des tõdes ta, et niikaua, kui ei eksis-

Ühisturundusest rääkis kaasahaa-

Paar nõuannet:

teeri avaliku ja erasektori vahelist

ravalt ning tõetruult aga Peipsiveere

Loo ja jutusta lugu, millesse Sina

Rahvusvahelise kohaturunduse kon-

dialoogi, ei jõua ka uuenduslikud

Köögiviljaühistu eestvedaja Ingvar

ja Su ettevõtte töötajad usuvad –

verentsi korraldaja oli Tartumaa Aren-

teenused avalikku sektorisse. Lõpe-

Tsizikov. Loomulikult on ühisturun-

jutustused jäävad meelde ning

dusselts koos Maamajanduse Info-

tuseks soovitas Johansson lähtuda

dusel nii plusse kui ka miinuseid,

tekitavad uudishimu ka potent-

keskuse, Tartu Ärinõuandla ja Inno-

põhimõttest, et kunagi ei tea,

kuid kahtlemata on suurim välja-

siaalsete klientide seas;

vatsiooniaasta meeskonnaga.

otsuseid avaliku sektori teenuste

Mida on kohaturundajatelt õppida igal ettevõtjal?

Lisaks ettekannetele toimusid ka praktilised töötoad ning esmakordselt konkurss Parim Pala, kus võist-

et kohaturundajatel ideid jätkub!

valimisel?”, küsis ta. Oma ettekan-


Euroopa uudised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Euroopa Investeerimispank annab Eestile 700 miljonit eurot laenu Euroopa Investeerimispank (EIP) annab Eestile 700 miljoni euro ulatuses laenu sotsiaalse ja majandusliku infrastruktuuri, inimkapitali arendamise ja energeetikaga seotud olulisteks investeeringuteks. Eestile antakse 550 miljonit eurot laenu aastatel 2007–2013 ELi va-

17

konkurentsivõimet, vaid ka tõhus-

hõlmavatele litsentsidele, teeksid

taastuvenergia sektoris ning looma

tavad Eestile ELi toetusfondidest

nad enda pakutava kättesaadavaks

lisaväärtust kokku ligikaudu 1,1%

eraldatud vahendite kasutamist,“

kõigile Euroopa Liidu tarbijatele,

SKP-st. Euroopa Komisjoni energee-

ütles Eva Srejber. Loe lisaks EIP vee-

seda ka riikides, kus iTunesi kasuta-

tikavoliniku Andris Piebalgsi sõnul

bilehelt: www.eib.org.

mine on seni piiratud. Samuti kinni-

näitab see, et taastuvenergia posi-

tas rahvusvaheline plaadifirma EMI,

tiivne mõju energiajulgeolekule

et ta on valmis lubama õiguste hal-

ja kliimamuutustega võitlemisele

dajatel pakkuda enda avaldatud

võib tuua kaasa ka majanduslikku

muusikat kogu Euroopa Majandus-

kasu.

piirkonna territooriumil.

2005. aastal töötas taastuvenergia

Praegu takistab kogu Euroopa Ma-

sektoris 1,4 miljonit inimest ning

janduspiirkonda hõlmavat muusika

sektori loodud lisaväärtus ulatus

litsentsimist asjaolu, et õigused on

kokku 58 miljardi euroni. Kõnealuse

valdavalt territooriumipõhised ning

tööstusharu olulisus on eri liikmes-

litsentse antakse ainult kindlate

riikides erinev. Praegu on tööhõive

territooriumite jaoks.

seisukohalt olulisimad biomassi-,

Euroopa Komisjon toetab muusikalitsentsimise piirangute kiiret kaotamist

tuule- ja vee-energiaga seotud

henditest kaasrahastatavate esmatähtsate investeeringute jaoks.

Euroopa Komisjoni konkurentsivoli-

Tegemist on raamlaenuga, mida

niku Neelie Kroesi sõnul on suur-

Eesti riik hakkab kasutama inimres-

firmad, kes tegelevad Euroopas

sursside arendamiseks, elukesk-

muusika levitamisega internetis,

konna parandamiseks ja ühte-

väljendanud valmisolekut ületada

kuuluvuse suurendamiseks. Eesti

takistused, mis ei lase tarbijatel

Energiale antav 150 miljoni euro

täielikult ära kasutada interneti

suurune laen aitab rahastada

pakutavaid võimalusi. „Julgustaksin

kolmeaastast investeerimiskava,

muusikatootjaid ja autoreid esin-

tehnoloogiad. Tulevikus võib eelda-

Suurenev taastuvenergia kasutamine võib anda tööd 2,8 miljonile inimesele

da, et taastuvenergia sektoris leiab tööd üha rohkem inimesi, seda eelkõige 2004. ja 2007. aastal ELiga liitunud riikides. Uuringus rõhutatakse, et taastuvenergiast maksimaalse majandusliku kasu saamine eeldab jõulisemat lähenemist. Lähiperspektiivis tuleb täiendavate rahaliste vahenditega

mille eesmärk on uuendada ja laien-

davaid organisatsioone kohandama

Euroopa Komisjoni uuring, mis

dada elektrienergia edastus- ja jao-

oma litsentsimispõhimõtteid inter-

käsitles

taastuvenergiapoliitika

toetada selliseid innovatiivseid vald-

tusvõrke kogu Eestis. Investeerimis-

netikeskkonnaga sobivaiks,” lausus

mõju majanduskasvule ja tööhõivele

kondi nagu fotogalvaanika ning

Kroes.

Euroopa Liidus, tõi olulisima järel-

avamere tuuleenergia, päikeseener-

sõnul on Eestile antud laen seotud

Juba on näiteks Apple teatanud, et

dusena välja selle, et taastuvenergia

gia ja teise põlvkonna biokütuste

Euroopa majanduse elavdamise

kui iTunes saaks muusikatootjatelt

kasutamisele seatud eesmärkide

kasutamine, kuid just nende tehno-

kavaga. „Pakutavad vahendid mitte

ja autoreid esindavatelt organisat-

saavutamine aastaks 2020 peaks

loogiate abil on võimalik saavutada

sioonidelt õiguse mitut territooriumi

kaasa tooma 2,8 miljonit töökohta

ELi eesmärgid aastaks 2020.

panga asepresidendi Eva Srejberi

ainult ei tõsta Eesti majanduse

Seminar „Sihtturg-Leedu” 24. septembril Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Suursaatkonnaga Vilniuses, Leedu Suursaatkonnaga Eestis ja Leedu Kaubanduskojaga korraldab sihtturuseminari Leedust. Seminaril antakse ülevaade Leedu majanduse hetkeseisust ja perspektiividest. Leedus tegutsevad Eesti ettevõtjad jagavad oma kogemust ja nõuandeid Leedus tegutsejaile ja alustajaile. Täpsem kava on valmimas.

Liainfo ja registreerimine: VIIVE RAID • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee


Koolitusele registreerumine toimub läbi ettevõtte kontaktisiku. Registreerimiseks saatke kiri e-postiaadressile ekoolitus@bcs.ee. Lisage kindlasti • sobivaim koolitusaeg • koolitusest huvitatud töötajate arv. Koolitust „Mentoripõhine e-õpe” rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Ettevõtte tõeste andmete esitamine kiirendab infovahetust! Head liikmesettevõtete juhid, finantsEesti suurim ettevõtjate huve esindav ja kaitsev organisatsioon – enam kui 3600 liikmesettevõttega

direktorid, pearaamatupidajad ja juhi-

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda otsib oma töökasse kollektiivi

abid! Palume Kojale edastada koheselt

Teenuste osakonna projektijuhti

aadressandmete jm Teie ettevõte andmeid puudutavad muudatused. Oma ettevõtte kohta tõeste andmete esitamine parandab kindlasti mõlemasuunalist kiiret infovahetust. Väga olulise tähtsusega on Koja poolt õige info edastamine koostööpartnereid

Projektijuhi ülesanne on:

Tööks vajalikud isiksuse omadused:

• • • • •

• • • • • • •

koolituste korraldamine; seminaride korraldamine; kontaktkohtumiste korraldamine; välisvisiitide korraldamine; taotluste ja aruandluste koostamine.

Kandidaadilt eeldame: • kõrgharidust; • eelnevat töökogemust projektide juhtimisel rahvusvahelisel tasemel; • väga head eesti ja inglise keele oskust ning rahuldavat vene keele oskust nii kõnes kui kirjas (kasuks tuleb ka teiste võõrkeelte oskus – soovitavalt saksa, soome või prantsuse keel); • arvuti kasutamise oskust (MS office, internet jms) lõppkasutaja tasemel.

loovus; korrektsus ja kohusetundlikkus; pingetaluvus; orienteeritus kliendile; abivalmidus ja positiivsus; hea suhtlemis- ja müügioskus; oskus ja tahe töötada meeskonnas ning teha koostööd rahvusvahelisel tasemel.

Pakume: • konkurentsivõimelist töötasu vastavalt töötulemustele; • vajadusel paindlikku tööaega; • võimalust töötada prestiižikas asutuses ning sõbralikus ja asjatundlikus meeskonnas; • töökohta asukohaga Vanalinnas; • muid soodustusi.

otsivatele ettevõtjatele. Seda saame teha aga ainult tõeste andmete olemasolul (aadress, telefoni- ja faksinumber, e-postiaadress). Samuti ootame operatiivset infot likvideerimiste, ühinemiste ja muude muudatuste kohta. Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust! Teie küsimustele vastab hea meelega meie kliendisuhete spetsialist Virve Pronin.

Konkursil osalemiseks palume saata oma CV märgusõnaga „projektijuht” e-postiaadressile koda@koda.ee või postiga Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Lisainfo: 604 0060 • www.koda.ee

www.koda.ee

Lisainfo: VIRVE PRONIN Kliendisuhete spetsialist Tel: 533 10001 • 604 0086 • 604 0060 E-post: virve@koda.ee

19


20

Liikmelt liikmele

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Alustame uuesti Teataja veergudel Kaubanduskoja liikmete omavaheliste koostöö- ja sooduspakkumiste avaldamist. Nüüd on Teil taas võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulgast, samuti saate soovi korral teha liikmesettevõtetele oma toodete või teenuste sooduspakkumisi. Huvi korral palun saatke oma koostöösoov või sooduspakkumine e-postiaadressile kadri@koda.ee. Koostöösoov või sooduspakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile Kaubanduskoja liikmetele. NB! Avaldame ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete pakkumisi. Lugege koostööpakkumisi nüüd ka Kaubanduskoja veebilehel Teenused – Koostööpakkumised ja info – Liikmelt liikmele aadressil http://www.koda.ee/?id=46026. Lisainfo: KADRI LIIMAL • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee

OÜ SIID JA SAMET

saab korraldada (reklaami)kampaaniaid, saata

ilmas. Saadetis jõuab Euroopa suurematesse

OÜ Siid ja Samet soovib leida uusi koostööpart-

välja uudiskirju, teavitada kliente/liikmeid/

ärikeskustesse järgmisel tööpäeval, teistesse

nereid oma toodete edasimüümisel. Tegemist

toetajaid, müüa oma tooteid ja teenuseid,

maailmajagudesse 1–4 tööpäeva jooksul. Econ-

on 8 aastat Eesti turul tegutsenud sisustus-

koguda tellimusi, registreerida üritusele, rek-

omy Express Kiire, säästlik ja usaldusväärne

tekstiile pakkuva ettevõttega. Peamiselt

laamida uut kodulehte jms.

autotransport Euroopas ning kombineeritud

valmistame tekstiilkardinaid. Välja on töötatud

Lisainfo: Markus Kõiv

transport üle maailma. Euroopa piires jõuavad

soodsamad, n-ö hulgi-kardinamudelid ja

Tel: 626 3236 • E-post: info@projektid.ee

saadetised sihtkohta 1–5 tööpäevaga. Saade-

keerukamad individuaalmudeleid. Oleme paind-

www.projektid.ee

tised liiguvad mööda kindlaid marsruute igal tööpäeval ning pakkide liikumist võite jälgida

likud – kliendil on võimalik teha valik olemasolevate mudelite vahel, kui ka teha ette-

OÜ FORWER LOGISTICS

interneti vahendusel. Eripakkumise kasuta-

panekuid uute väljatöötamiseks. Igast mudelist

Korraldab toodangu müügist Venemaale huvi-

miseks registreeri ennast TNT kodulehel:

pakume valitud värvi näidise tasuta. Tingimu-

tatud firmade komplektset logistilist teenin-

www.tnt.ee/tagasiside/lepingu.solmimine.php

seks on vaid selle eksponeerimine. OÜ Siid ja

damist. Teenused hõlmavad toodete transporti,

ja pane märksõnaks „Kaubanduskoda”.

Samet asub arenevas ja innovatiivses Rakvere

tollivormistust Eestis ja Venemaal ning

Lisainfo: Anton Juurik

linnas, Posti 5b.

toimetamist lõpptarbija ukseni. Konsulteerib

Tel: 627 1900 • Faks: 627 1901

Lisainfo: Ave Pirn

kõigis küsimusis, mis puudutavad äri Venemaal.

GSM: 512 5407 • E-post: anton.juurik@tnt.com

Tel: 52 23153

Lisainfo: Sergei Fedoruk

E-post: kardinella@hot.ee • avepirn@hot.ee

Tel: 502 6513 • E-post: sergei@forwer.com

PROJEKTIEKSPERT OÜ

TNT EXPRESS WORLDWIDE EESTI AS

ERKAS Valduse OÜ ning tema tütar- ja siduset-

Projektiekspert OÜ aitab leida finantseerimisal-

TNT pakub Kaubanduskoja liikmetele rahvus-

tevõtted on teostanud erinevaid projekte koos-

likaid (pakume projektikirjutamise ning e-posti-

vahelist kullerteenust 20% soodsamalt. TNT

töös omavalitsuste, nende liitude ja rahvusvahe-

turunduse teenust). Kaubanduskoja liikmed

võtab peale ja toimetab kohale miljoneid pakke,

liste organisatsioonidega. Üha enam tehakse

saavad tellida Projektiekspert OÜ teenuseid

dokumente ja kaubasaadetisi iga päev üle kogu

koostööd ka eraettevõtetega. Lisaks Teie ideede

10% soodsamalt. Projektikirjutamise teenuse

maailma. Teenustevaliku pidev laienemine

arendamisele pakume ettevõtluse erinevates

all peame silmas taotlusdokumentatsiooni

tähendab seda, et ka teie kliendid saavad kasu-

valdkondades muuhulgas ka järgnevaid teenuseid:

koostamist rahastajalt toetuse saamiseks.

tada sama uksest ukseni kullerteenust või

• rahastustaotluste koostamine erinevatesse

Teenus hõlmab projektitaotluse täitmist, de-

konkreetsel päeval saadetise kättetoimetamise

tailse projekti kirjelduse/ äriplaani kirjutamist,

teenust. Globaalsete kullerteenuste võrgustiku

• eelarvestrateegiate ja äriplaanide koostamine;

finantsprognooside koostamist, lisadokumen-

taga on tipptasemel väljaõppe saanud profes-

• tasuvus- ja teostatavusanalüüside koosta-

tide koostamist/hankimist. Teavitamine pro-

sionaalide meeskond, mis leiab sobivad lahen-

jektikonkurssidest ja ideede sobivuse testimine

dused äriettevõtetele kogu maailmas. Garan-

• planeeringud ja keskkonnamõjude hindamine;

on tasuta. Meiliturunduse abil on võimalik

teerime saadetise uksest ukseni kättetoime-

• hangete korraldamine;

edastada huvipakkuvat teavet paljudele adres-

tamise mistahes sihtkohta. Meie asjatundjad

• koolituste korraldamine;

saatidele korraga ning samas igale adressaadile

leiavad teie nõudmistele vastava sobiva lahen-

• finantseerimisskeemide väljatöötamine;

personaalselt. Konkreetsele nimele adresseeri-

duse – TNT teeb kõik teie vajaduste rahulda-

• ettevõtete ja KOV koostööprojektide nõus-

tud kiri saadetakse teie organisatsiooni e-posti-

miseks. Pakume konkurentsivõimelist hinda

aadressilt. Meie igal kuul uuenevas andme-

ning kullerteenuseid üha kasvavale äriette-

Lisainfo: Jüri Roos

baasis on üle 53 tuhande Eesti ettevõtte, asu-

võtete hulgale. Express Kiireim teenus lennu-

Tel: 694 3423 • 510 4179

tuse ja organisatsiooni kontakti. Teenusega

saadetiste kohaletoimetamiseks kõikjale maa-

E-post: juri@erkas.ee • www.erkas.ee

ERKAS VALDUSE OÜ ERKAS Valduse OÜ otsib koostööpartnereid.

programmidesse-meetmetesse;

mine;

tamine.


Riigihanketeated • Koostööpakkumised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Koostööpakkumised:

Riigihanketeated: Ühendkuningriik

21

Norra

Suurbritannia konsultatsioonifirma pakub

Ostetakse magnetresonantstomograafe ja

Hange mobiiltelefonide ostmiseks. Tähtaeg

oma teenuseid firmadele, kes soovivad sise-

magnetresonantsskannereid. Tähtaeg osale-

pakkumiste esitamiseks 20.08.2009.

neda Suurbritannia turule. Kood 12321

mistaotluste esitamiseks 21.06.2009.

Kood 2483

Hispaania mootorrataste ketaspidurite toot-

Kood 2469

Hange

Hange vihikute ja harjutuspaberite ostmi-

seks. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks on

Venemaa kontoritarvete hulgi- ja jaemüüja

seks. Tähtaeg osalemistaotluste esitamiseks

26.08.2009. Kood 2484

soovib laiendada oma valikut ning pakub

21.07.2009. Kood 2470

Ostetakse pealistatud või impregneeritud

edasimüügiteenuseid tootjatele. Kood 12323

Uste hange. Tähtaeg osalemistaotluste esi-

riidest rõivaid. Tähtaeg pakkumiste esita-

Venemaa autovärvide ja autokeemia edasi-

tamiseks 15.07.2009. Kood 2471

miseks 28.08.2009. Kood 2485

müüja pakub koostööd tootjatele.

Ostetakse prille. Tähtaeg osalemistaotluste

Mööbli tarne (toolid, söögitoatoolid, tugi-

Kood 12324

esitamiseks 09.07.2009. Kood 2472

toolid, lamamistoolid, sohvad, kapid ja raa-

Rumeenia suhkru, kohvi, tee jms hulgimüüja

Hange rasva ja määrdeainete ostmiseks.

matukapid, riidekapid). Tähtaeg pakkumiste

pakub vastastikust koostööd. Kood 12325

Tähtaeg osalemistaotluste esitamiseks on

esitamiseks 06.08.2009. Kood 2486

täispuhutavate

parvede

ostmi-

ja otsib edasimüüjaid. Kood 12322

Valgevene metalltorude tootja otsib edasi-

12.07.2009. Kood 2473

müüjat. Kood 12326

Ostetakse erinevaid reklaamkingitusi, sh vih-

Ukraina valgustite tootja otsib edasimüü-

mavarjud, täitesulepead, kotid, sülearvutite

jaid. Kood 12327

kotid, polosärgid, universaalse jadasiini (USB)

Leedu fototeenuseid pakkuv ettevõte otsib

liidesed, mapid, kellad, särgid. Tähtaeg osa-

koostööd. Kood 12328

lemistaotluste esitamiseks 17.07.2009. Läti loomasööda tootja otsib edasimüüjaid.

Kood 2474

Kood 12329 Hange kontorimööbli ostmiseks. Tähtaeg Rootsi ettevõte otsib koostööd kodutekstiili

osalemistaotluste esitamiseks 07.08.2009.

tootjaga. Kood 12330

Kood 2475

Prantsuse valuvormide tootja otsib koos-

Ostetakse infosüsteeme. Tähtaeg osalemis-

tööd [originaalkeeles: cast raw material in

taotluste esitamiseks 03.07.2009. Kood 2476

steel (SAE 1020) with capacity of up to 4400 Hange kirjutusvahendite ostmiseks sh pliiat-

mm x 700 mm (outside diameter), with a

sid, markerid, kiudmaterjalist otsaga pliiatsid,

Täpsem info: LEA AASAMAA

pastapliiatsid, täitesulepead. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 20.07.2009.

Tel: 604 0090 • E-post: lea@koda.ee

Kood 2477

Soome Ostetakse oreleid. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 25.09.2009. Kood 2478 Hange kontrolli- ja katseaparatuuri ostmi-

max weight of 12 metric tons]. Kood 12331 Venemaa toiduõli tootja otsib edasimüüjaid. Kood 12332

Riigihangete monitooringu teenus nüüd soodsama hinnaga – ainult 375 krooni kuu! Vaata kõiki kehtivad hanketeateid meie veebilehelt www.koda.ee  teenused  valik riigihanketeateid.

seks. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks on

Täpsem info: JULIA MALEV Tel: 604 0082 • E-post: julia@koda.ee

22.07.2009. Kood 2479 Õlikütuste tarne. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 03.07.2009. Kood 2480 Ostetakse töökindaid. Tähtaeg osalemistaotluste esitamiseks 22.06.2009. Kood 2481

KÜSIMUS: Kas leiate, et oleks vajalik, et riigihangete monitooringu teenus kajastaks riigihankeid lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka ülejäänud Ida-Euroopast, Ameerikast, Aasiast,

Ostetakse maismaa postiveoteenuseid ja

Austraaliast ja Aafrikast?

pakiveoteenuseid. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 28.07.2009. Kood 2482

Vastus saatke e-postiaadressile lea@koda.ee.

Vaata lisainfot Kaubanduskoja tasuta partnerotsinguteenustest ja koostööpakkumiste loetelu veebilehelt www.koda.ee  teenused  koostööpakkumised ja infoteenused (ülevaade partnerotsinguteenustest)  viimased koostööpakkumised (loetelu pakkumistest).


22

Uued liikmed

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 17. juuni 2009

Tegevliikmetena on Kaubanduskojaga liitunud järgmised firmad: Ida-Virumaa

Pärnumaa

Tallinn ja Harjumaa

ALTAIRBALT OÜ

336 0073

www.altairbalt.ee

Rahvusvaheline autovedu, spetsialiseerimata hulgikaubandus.

DELLFORT OÜ

337 3341

www.dellfort.ee

Internetiteenused, arvutite müük ja remont.

NOVIRINA KALAPARADIIS OÜ

337 1484

Kalapüük.

SELECT SERVICE OÜ

337 4970

Muu vedel- ja gaasikütuse hulgimüük, teede ja kiirteede ehitus.

NAIMA KÄSITÖÖ AS

527 5811

Lambavilla töötlemine villalooriks, heideks, maavillaseks lõngaks ja nendest käsitööesemete valmistamine (tekid, pleedid, vaibad jms).

SANDERT OÜ

514 3642

www.sandert.ee

Üldehitus, remont, fassaaditööd.

2 KIDS OÜ

521 0939

www.2kids.ee

Plastikust moodulmööbli, mööbli ja sisustustarvete jae- ja hulgimüük.

ABIPRINT OÜ

676 6466

www.abiprint.ee

Printerikassettide täitmine, kontoritehnika hooldus, laiaformaadiline trükk. Trükiteenused, kulumaterjalide müük.

ACCON INDUSTRIAL OÜ

660 4052

www.accon.ee

Pakendite müük (tööstus pakendid, IBC mahutid, erinevad kaubaalused, bigbag-id).

DIRECTA OÜ

507 8820

www.emateab.ee

Informatsiooniteenused, andmebaaside pidamine.

ELULILL OÜ

501 4947

www.elulill.ee

Farmaatsiatoodete hulgimüük.

HANSAWIND OÜ

516 9024

www.hansawind.ee

Väetise eksport-import, rahvusvahelise kaubanduse ja logistika konsultatsioonid, raamatupidamise teenused.

IKE VALENTINI OÜ

640 3425

KNOW IT ESTONIA CONSULTING OÜ

660 5273

www.knowit.ee

Tarkvara testimine ja kvaliteedialased teenused, tarkvara testimise ja kvaliteediteemalised koolitused.

LINNAKUJUNDUSE ARENDUSBÜROO OÜ

661 3801

www.linnakujundus.ee

Arhitektuuriplaneerimine. Passiivmaja ehitustehnoloogia.

MEREC-TÖÖSTUSE OÜ

600 7843

www.merec.ee

Metallitööpinkide ja- seadmete müük. Metallitöötlemisseadmete remont, paigaldus.

SENTIO OÜ

502 5425

www.sentio.ee

Ettevõtete finantsnõustamine, kapitali kaasamine, ettevõtte väärtuste hindamine, ettevõtete restruktureerimine.

SOLIFINANCE OÜ Tartumaa

Võrumaa

5660 0399

Jalatsitemüügi vahendus.

www.solifinance.ee

Sanitaarseadmete ja ehitusmaterjalide hulgimüük.

KALMA KAUBANDUS OÜ

552 8114

www.kalma.ee

Kala püük ja töötlemine.

PLAYTECH ESTONIA OÜ

697 7900

www.playtech.ee

Tarkavara väljatöötamine ja arendus.

REITING PR OÜ

742 0438

www.reiting.ee

Täiskasvanute koolitus, raamatupidamisteenused, koolituste korraldamine, projektide juhtimine.

SISUSTUSKODA OÜ

512 8111

www.sisustuskoda.ee

Eritellimusel puittoodete valmistamine, täispuidust akende, treppide, uste ja mööbli valmistamine. Palkmajade eksport, projektijuhtimine, puuskulptuuride valmistamine, lehtlate, palkehitiste valmistamine.

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsuvad kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00

Kuku raadio ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad. Saade on eetris kolmapäeviti kell 11.00−12.00, õhtul kell 20.00−21.00 ja kolmapäeva ööl vastu neljapäeva kell 03.00−04.00. Saatejuht on Vallo Toomet. Saateid on tagantjärele võimalik kuulata ka KUKU raadio arhiivist http://podcast.kuku.ee/saated/majandusruum/. Toimunud saadete kohta vaata lisaks Kaubanduskoja kodulehelt http://www.koda.ee/?id=6957.


oluline pööre

PÄRNU JUHTIMISKONVERENTS – Kannapööre – Praegune kriis on millekski hea. Vajasime kannapööret juhtimismõtlemises juba mõnda aega ja nüüd järsku hakkas kiire.

14. Pärnu Juhtimiskonverentsil räägime kannapööretest: • ettevõtlikkuses • strateegilistes valikutes • ärimudelites • eestvedamises, inimeste juhtimises • avaliku sektori juhtimises • saneerimises ja saneerimismenetluses • ning mitmetest muudest pööretest

15.-16. oktoober 2009 Strand SPA & Konverentsihotell www.konverentsid.ee • 6 177 333


NB! KÕIKIDELE EESTI ETTEVÕTETELE! KUTSUME KÕIKI ETTEVÕTJAID OSALEMA!

ETTEVÕTLUSE AUHIND ja KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

2009 Ankeedid, tingimused ja sel aastal osalevad firmad leiate aadressilt www.konkurents.ee

Ankeetide saatmise tähtaeg on

25. juuni 2009

Traditsiooniks kujunenud auhinnakonkursi ja edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada ja tunnustada riigi ning ettevõtlusorganisatsioonide poolt Eesti edukamaid ettevõtjad.

Teataja 12_2009  

NR 12 • 17. JUUNI 2009 EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL Toomas Kornet (Semetron AS). Kolmanda koha saavutasid...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you