Page 1

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA 85

TEATAJA

NR 5 • 10. MÄRTS 2010

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL

Seminar

19. märtsil toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskojas järjekordne sihtturuseminar.

„Sihtturg – Prantsusmaa”

Seekord tulevad vaatluse alla Prantsusmaa ärikeskkond ja koostöövõimalused.

19. märtsil Kaubanduskojas

Oma kogemustest räägivad ka Prantsusmaaga ärikontakte omavad ettevõtjad. Seminari töökeel on inglise keel. Seminari osalustasu on liikmele 300 krooni ja mitteliikmele 600 krooni (hindadele lisandub käibemaks). Seminarikava 10.00 Avasõnad TE hr Frederic Billet, Prantsusmaa suursaadik Tallinnas TE hr Margus Rava, Eesti suursaadik Pariisis 10.45 Peamiste majandusharude ülevaade. Eelarvamused ja reaalsus Hr Laurent Charpin, majandus- ja kaubandusnõunik, Prantsuse Suursaatkond Tallinnas 11.15

Mida peaks teadma Prantsusmaale eksportides: lühiülevaade ärikultuurist, taktikast ja lõksudest Hr Pierre Blime, tegevdirektor, Horizon Development Markets

12.00 Prantsusmaa maksusüsteem ja maksud Pr Hedi Wahtramäe, vanem juhtivkonsultant, Ernst&Young Baltic AS 12.30 Prantsuse ettevõtluse tugistruktuur. Klastrid Hr Laurent Charpin, majandus- ja kaubandusnõunik, Prantsuse Suursaatkond Tallinnas 13.00 Eesti ettevõtte messikogemus 13.20 Eesti ettevõtete kogemused koostööst Prantsusmaal ja Prantsuse ettevõtetega — Uniprint / Unipress ja IB Krates OÜ 14.00 Vastuvõtt Prantsuse suursaadiku residentsis (Toom-Kooli, Tallinn) Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

TÄNA LEHES:  Ettevõtjate halduskoormuse vähendamisest

 Töölepinguseaduse muudatusettepanekutest seoses tööjõurendiga

 Ülevaade Arbitraažikohtu tegevusest

Iga liige loeb! | www.koda.ee

 Tarbijate usaldusest Eesti majanduse vastu


Juhtkiri

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

SIIM RAIE Peadirektor

3

Ettevalmistused euro kasutuselevõtuks Kuigi alles aprillikuus on Euroopa Komisjon tegemas korralist hindamist Eesti n-ö eurokõlbulikkuse kohta, mille tulemused selguvad mais ja lõplik otsus juuli alguses, on meil täna juba üsna kindlalt põhjust arvata, et 1. jaanuarist 2011 ehk siis juba vähem kui 10 kuu pärast on EL ühisraha euro Eestis kasutusel.

O

maette teema on see, kui-

nuar langevad järgmisel aastal nä-

ja kassasüsteemide muutmist ja

Kõiki ettevõtteid puudutavad ka

das euro kasutuselevõtt

dalavahetusele. Pangaautomaatide

häälestamist on mõistlik juba

äriseadustiku muudatused — aktsia

Eesti majandust makroökonoomi-

ja -kontorite ning poodide lahtiolek

täna planeerida. Aasta lõpus võib

ja osakapitalide ümberarvutamine

liselt mõjutab. Täna on aga igal

riigipühal ja pühapäeval raha suju-

see minna palavikuliselt kiireks ja

eurodesse. Ka need muudatused

ettevõttel viimane aeg hakata

vaks vahetuseks nõuab pingust ning

kalliks.

peaks Riigikogust juba kevade kes-

mõtlema sellele, kuidas see tema

head tahet just ettevõtjatelt.

kel kinnituse saama. Sularaha seisukohast on kõige olu-

tegevust muudab ning milliseid investeeringuid ja tehnilist etteval-

Raha vahetamine ei alga muidugi

lisem muutus see, et kõige väiksem

Selle juhtkirja eesmärk on teadvus-

mistust nõuab. Ettevalmistustööde

1. jaanuaril kell 00.00, vaid juba kuu

europaberraha on 5 eurot — so 78,25

tada, et euro kasutuselevõtt puu-

käigus on erinevad töögrupid juba

aega varem ning 6 kuud hiljem on

krooni. Seega kasvab hüppeliselt

dutab vältimatult iga ettevõtjat

kaardistanud hulga tähelepanu

võimalik keskse kursi järgi ilma

müntide osakaal rahakottides, kas-

ning tekitab ka kulusid, mis on

vajavaid kohti. Lisaks Eesti Panga ja

teenustasuta sularaha ümber vahe-

sades, seifides, sularahaveol, mak-

igaühe enda kanda. Mida varem et-

ministeeriumite esindajatele on

tada. Arvetel olev raha konverteeri-

seautomaatides jne. Ainuüksi fakt,

tevalmistusi alustame, seda rahu-

ettevalmistustöödesse kaasatud ka

takse automaatselt 1. jaanuari süda-

et mündid kaaluvad rohkem kui

likum on uut aastat pidulikult vastu

ettevõtlusorganisatsioonid ja tarbi-

öösel.

paberraha, väärib iga sularahaga

võtta. Tänane artikkel on vaid murd-

kokkupuutuja tähelepanu. Teine

osa eesootavatest muudatustest ja

jakaitse. Kaubanduskoja esindajad püüavad väga aktiivselt osaleda

Tulles tagasi ettevalmistustöödeni

oluline tähelepanek seoses sulara-

me jätkame kogu aasta juba detail-

kõikvõimalikel aruteludel, et infot

peavad kõik sularahaga kokkupuu-

haga paralleelkäibe perioodil on see,

semalt liikmete teavitamist. Samas

ettevõtjatelt ja ka vastupidi ette-

tuvad ärid — nii poed kui teenindus-

et jaekaupmeeste sularahavajadus

on väga oluline ka teie tagasiside —

võtjateni viia. Kaupmeeste Liit ja

kohad — välja selgitama oma käitu-

kasvab 3–5 korda (teiste riikide ko-

millist infot on kõige rohkem vaja,

Pangaliit on samuti juba infovaja-

misplaani. Kui lõplik otsus käes, on

gemuse põhjal), sest raha võetakse

milline on ettevõtte juhtide ja töö-

duse ja tegevuste kaardistamisel

järgmine samm — hindade kahes

vastu kroonides ja tagasi on lubatud

tajate koolitusvajadus. Eriti on ooda-

suure töö ära teinud, kuid siiski

vääringus avaldamine kas 1. augus-

anda ainult eurodes. Kel endal nii

tud teie tähelepanekud detailide

koorub pea iga päev välja uusi as-

tist või 1. septembrist — täna veel

palju vabu vahendeid ei ole, peab

kohta, mille peale ettevalmistuse

pekte ja detaile, mis vajavad kas siis

otsustamata. Samas kõik, kes hin-

aegsasti pangaga läbi rääkima. Ka

käigus ei ole veel tuldud — kõik

otseselt sularahavahetuse, seadus-

nasilte trükivad või hindu avaldavad,

müügipersonali koolitusele tuleks

rahavahetusega seotud peensused

andluse muudatuste või ka teavi-

peavad oma tehnika ja protsessid nii

varakult mõelda, kuna müüjad

tuleb enne välja selgitada. Vaid hea

tustegevuse seisukohast otsuseid ja

sättima, et see oleks võimalik kahes

peavad kahe nädala jooksul olema

ettevalmistuse ja sujuva kasutuse-

tegevust.

vääringus. Seejuures tuleb lähtuda

võimelised kahes vääringus korraga

levõtu puhul saame öelda, et euro

ausa ümardamise reeglitest. Neist

mõtlema, siis juhendite väljatööta-

kasutuselevõtu mõju on Eesti ma-

Kõige suurem koormus saab raha-

teemadest tuleb nii Teatajas kui

mine ja matemaatika treenimine on

jandusele positiivne. See vajab aga

vahetuse seisukohast kindlasti ole-

Koja poolt planeeritavatel koolitus-

kõige lihtsamad lahendused. Ka su-

meie ühist pingutust.

magi pangakontoritel ja poodidel.

tel korduvalt veel juttu.

laraha (euro) võltsingute äratundmise koolitused on täna juba

Eriti just planeeritud paralleelkäibe perioodil — 2011. aasta esimesel

Kaks olulist aspekti, millega kõik

plaanis. Eraldi teemaks on ette-

Eurole ülemineku plaani leiate:

kahel nädalal, kui maksevahendina

ettevõtted ja ka inimesed kokku

maksud (telefonikaardid, kinke-

www.fin.ee/euro

kehtib nii kroon kui euro. Vähetähtis

puutuvad on infosüsteemid ja sula-

kaardid jms) ning nende ümber-

Lisainfo:

pole siinkohal ka fakt, et 1. ja 2. jaa-

raha. Raamatupidamisprogrammide

konverteerimine.

euro.eesti.ee


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Sisukord

Kalender

Juhtkiri

11. märts

Seminar „Sihtturg — Kasahstan” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

12. märts

Seminar „Lepitusmenetlus — efektiivne viis vaidluste lahendamiseks” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Ettevalmistused euro kasutuselevõtuks

3

Seadusandlus Ettevõtjatel lasuvat halduskoormust on võimalik vähendada pea kolmandiku võrra

5

Juurdepääs õigusemõistmisele

6

Kas tähtajalise töölepingu sõlmimist puudutav regulatsioon pärsib ajutise tööjõu kasutamist?

7

Koja gallupid

8

Euroopa uudised

8

Konjunktuur Tarbija usaldus Eesti majanduse vastu on paranemas

9

Arbitraažikohus Arbitraažikohus kui efektiivne vaidluste lahendamise viis

10

Innovatsiooniveerg Disainmõtlemine — kas uus moesõna või sisukas ettevõtete tööriist?

12

Teated

13

Koostööpakkumised

20

Riigihanketeated

20

Liikmelt liikmele

21

Juubilarid

22

12. märtsil 16. märts 17. märts 18. märts 19. märts 23. märts 24. märts 25. märts 30. märts 31. märts 1. aprill

16.–17. märts 18.–19. märts 6.–7. aprill 8.–9. aprill

„2009. majandusaasta aruande esitamine Äriregistrile” Haapsalus TÜ Haapsalu Kolledži auditooriumis (Lihula mnt 12) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Pärnus Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) — vene keeles Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Paides Paide Kultuurikeskuses (Paide tn 18) Seminar on tasuta. Vajalik eelregistreerimine aadressil: www.bcs.ee/~koolitus/kaubanduskoda/registreerumine.php Ekspordi Akadeemia 2+2 ekspordikoolitus Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tartus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1) Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Tartus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

19. märts

Seminar „Sihtturg — Prantsusmaa” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

26. märts

Interneti- ja veebiturunduse seminar Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17. Tallinn) Viktoria Indrisova • Tel: 604 0063 • E-post: viktoria@koda.ee

29. märts

Seminar „Sihtturg — Norra” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Eva Maran • Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee

5.–8. aprill

Ärivisiit Peterburi ja Novgorodi Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

13. aprill 4. mai

Messikoolitus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Tartu) Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

20.–23. aprillil

Euroopa suurim tuuleenergia konverents „European Wind Energy Conference & Exhibition” ja kontaktkohtumised Varssavis Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Aprillini

„Mentoripõhine e-õpe” — tasuta ID-kaardi koolitus Toimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Läbiviija BCS Koolitus. Piret Elm • Tel: 699 8155 • E-post: piret.elm@bcs.ee Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

5

Ettevõtjatel lasuvat halduskoormust on võimalik vähendada pea kolmandiku võrra MAIT PALTS

Just selliste, pealkirjas toodud järeldusteni, jõuti äsjavalminud halduskoormuse

Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

hindamise käigus, mille tellijaks oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

L

oomulikult on teatud haldus-

Ülalviidatud projekti käigus, aprillist

täitmiseks, täitmise sagedust aas-

teadlikkust võimalustest, kuidas

koormuse olemasolu põhjen-

detsembrini 2009, viidi läbi haldus-

tas ning täitja palgakulu koos mak-

üht või teist kohustust mugavam

datud ning seda ei saa täielikult

koormuse hindamine nelja valdkon-

sudega. Palgakulu arvestamiseks

täita. Just viimase osas tõid ka

välistada, kuid siiski oleme juba aas-

na koormavaimate infokohustuste

kasutati vastava ametikoha statis-

uuringus osalenud ettevõtjad välja,

taid rõhutanud vajadusele ettevõt-

lõikes. Uuritavateks valdkondadeks

tilist keskmist palka (Statistika-

et neil puudub sageli ülevaade,

jatele kohalduvat halduskoormust

olid ehitus- ja planeerimis-, majan-

ameti andmed). Selle põhjal arvutati

kuidas kõige efektiivsemalt oleks

mõõta ning tegeleda jooksvalt selle

dushaldus-, keskkonna- ning sot-

välja, kui suur on ligikaudne rahaline

võimalik neile pandud kohustusi

vähendamisega, olgu teemaks siis

siaalõiguse valdkonnad. Samades

kulu ettevõttele infokohustuse täit-

täita. Samuti on probleemiks jätku-

statistika või muude infokohustuste

valdkondades viib Justiitsministee-

miseks, misjärel arvutati intervjuee-

valt hirm elektrooniliste vahendite

täitmine, samuti tegevusload, lit-

rium läbi ka õiguse kodifitseerimist,

ritud ettevõtete keskmine koormus-

kasutamisel.

sentsid ja registreeringud. Haldus-

millest ka varasemates Teatajates

tase ja üldistati uuritavat kohustust

koormuse vähendamine peab olema

oleme põgusalt kirjutanud.

täitvate ettevõtete üldkogumile.

selle aluseks olla analüüs, milles

Uuringu esimeses etapis selgitati

Kokkuvõtvalt võib öelda, et hin-

dusõiguse valdkond, mis hõlmab

oleks hinnatud probleemsemad

ekspertide poolt välja iga valdkonna

natud infokohustuste põhjal tehtud

näiteks kõikvõimalike tegevusluba-

kohad. Nüüd on selles suunas oluline

koormavaimad infokohustused et-

järelduste alusel on ettevõtete hal-

de ja registreeringutega seonduvat.

samm astutud ning jääb üle loota, et

tevõtjale. Kokku hinnati 32 kohus-

duskoormust võimalik keskmiselt

Valdkondlikult on olulised loomu-

järgnevad ka konkreetsed algatused

tust, valdkonniti majandushaldus-

vähendada järgmiselt:

likult teisedki.

halduskoormuse vähendamiseks.

õiguses 11, keskkonnaõiguses 6, ehi-

majandushaldusõiguses – 31%;

tus- ja planeerimisõiguses 8 ning

keskkonnaõiguses – 28%;

Nagu öeldud, on uuringu raames

sotsiaalõiguses 7. Hindamine viidi

sotsiaalõiguses – 10%;

hinnatud 11 majandushaldusõiguse

läbi personaalintervjuude vormis,

ehitus- ja planeerimisõiguses –

valdkonna kohustuse põhjal ette-

iga kohustuse lõikes intervjueeriti

20%.

võtete halduskoormust võimalik

Uuritavateks valdkondadeks olid ehitus- ja planeerimis-, majandushaldus-, keskkonnaning sotsiaalõiguse valdkonnad. Uuringu esimeses etapis selgitati ekspertide poolt välja iga valdkonna koormavaimad infokohustused ettevõtjale. Halduskoormust on võimalik keskmiselt vähendada järgmiselt: majandushaldusõiguses – 31%; keskkonnaõiguses – 28%; sotsiaalõiguses – 10%; ehitus- ja planeerimisõiguses – 20%.

Ettevõtjatele laiemalt on suurima tähtsusega kindlasti majandushal-

süsteemne ning loomulikult saab

vähendada keskmiselt 31%. Majan-

5–13 ettevõtte esindajat. Selle käigus paluti ettevõtetel anda hinnang

Kindlasti ei tähenda toodud prot-

dushaldusõiguse hinnatud kohus-

seadusandlusega kursisoleku aja-

sent seda, et sel hulgal tuleks alati

tuste halduskoormus kokku ette-

kulule (hõlmab seadusandluse luge-

kohustusi ära kaotada, vaid nende

võtete üldkogumile oli 113 miljonit

mist, koolitusi, ettevõttesiseseid

täitmist on võimalik sel määral liht-

krooni. Nendest osutus ettevõtete

konsultatsioone jms) ning hinnati

sustada. Viimaseks on võimalusi

(st kõigi ettevõtete, kellele kohus-

kohustuse täitmisega seotud aja-

aga mitmeid, alustades lihtsalt tar-

tus laieneb) jaoks kõige halduskoor-

kulu ja probleeme.

betu info kogumise lõpetamisest või

must tekitavamaks keskkonna-

lihtsustades kohustuse täitmise

kompleksloa taotlemine (16 158 828

Kohustuste koormavuse hindami-

võimalusi (asendades paberil taot-

krooni üldkogumi kohta) ja ette-

seks kasutati standardkulumudelit,

luste esitamise elektroonilisega jne)

võtete tunnustamine toiduseaduse

mis arvestab ajakulu infokohustuse

või kasvõi suurendades ettevõtjate

alusel (83 173 603 krooni üldkogumi


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Juurdepääs õigusmõistmisele

kohta). Samas on välja toodud, et tegemist on ettevõtete jaoks ühekordse ajakuluga, mistõttu näiteks ettevõtete tunnustamise kohustuse juures küsitletud ettevõtted ise seda oluliseks koormuseks ei pidanud. Võimalikest vähendamisettepane-

Euroopa Komisjon algatas uuringu juurdepääsul

kutest toodi välja võimalusel lubade

õigusemõistmisele, täpsemalt menetlusreeglitest

kehtivusaegade pikendamine, seni-

juurdepääsul õigusemõistmisele soolise

sest enam eeltäidetud andmete ka-

võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisevastastes

sutamine, andmebaasides olevate

Võimalikest vähendamisettepanekutest toodi välja võimalusel lubade kehtivusaegade pikendamine, senisest enam eeltäidetud andmete kasutamine, andmebaasides olevate andmete senisest laiem ristkasutusvõimaluste loomine ning elektrooniliste andmeedastusviiside laialdasem kasutamine.

kaasustes ning koostas selle kohta ka küsimustiku.

KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

K

oos teiste liikmesriikidega

õigusraamistiku tõhusus prak-

Samuti soovitakse teada, kas on

viib Inimõiguste Instituut

tikas;

juhtumeid, kus lõplik kohtuotsus

statistiline teave.

on jäänud täitmata ning kas on

teiste seas ka Eestis läbi vastava

märgata erinevust õigusemõist-

uuringu, mille eesmärk on pakkuda Euroopa Komisjonile sõltumatu

Küsitluses on muuhulgas küsitud,

misele juurdepääsu osas olenevalt

analüüs juurdepääsu osas õiguse-

kas diskrimineerimise kaasuste

sellest, kas on tegemist diskrimi-

mõistmisele

diskrimineerimise

esitamisel kohtule võivad takista-

neerimisalaste kaasustega või

andmete senisest laiem ristkasutus-

kaasustes soo, rassi või etnilise

vateks asjaoludeks olla näiteks

muude kaasustega — nt töösuh-

võimaluste loomine ning elektrooni-

päritolu, usutunnistuse või veen-

tõendamiskohustus, arvamus, et

ted, sotsiaalkaitse, haridus jms.

liste andmeedastusviiside laialda-

dumuste, puuete, vanuse ja sek-

asja kohtusse andmisel ei ole abi

sem kasutamine. Iseenesest on te-

suaalse orientatsiooni alusel.

kannatanule või eeldatakse liialt

Täpsustada palutakse muuhulgas

pikka ja/või kallist kohtumenet-

ka seda, kas on teada riiklikke/

gemist meetmetega, mille tähtsust oleme ka Koja poolt riigile viimaste

Uurimuses on pööratud eelkõige

lust. Lisaks on tõstatatud küsi-

rahvuslikke,

aastate jooksul sagedasti rõhutanud.

tähelepanu statistilise teabe kätte-

mus, kas on teada kaasusi, kus

kohalikke algatusi, mis on aidanud

abi mehhanismide tõhususele,

gutega ilmnes ka sel korral, et ette-

sanktsioonidele ja nende jõusta-

võtete poolt hinnatud ajakulu sea-

misele ning heale praktikale, ana-

dusandlusega kursishoidmisele (sh

lüüsides alljärgnevat:

seaduse lugemine, koolitused, ettevõttesisesed konsultatsioonid) on

menetlusgarantiid, sh tõenda-

väga suur. Lahenduseks, kuidas

miskohustus, tõendid, menet-

halduskoormust vähendada pakuti

lus kohtusse pöördumiseks,

välja näiteks senise info- ja tugisüs-

ühenduste ja teiste organisat-

teemi täiendamist, juhendmater-

sioonide roll õiguslikes menet-

jalide koostamist, aga ka ettevõtjate

lustes,

teadlikkuse tõstmist ning õigusak-

piirangud ja kestvus, menetlus-

tide mitte nii sagedat muutmist.

kulud ja õigusabi olemasolu;

Halduskoormuse hindamise lõppraportiga on huvilistel võimalik tutvuda veebilehel www.mkm.ee/halduskoormus.

menetluse

ajalised

või

kaasa isikute teadlikkuse tõst-

saadavusele, menetlus- ja õigusSarnaselt teiste valdkondlike uurin-

regionaalseid

Koos teiste liikmesriikidega viib Inimõiguste Instituut teiste seas ka Eestis läbi vastava uuringu, mille eesmärk on pakkuda Euroopa Komisjonile sõltumatu analüüs juurdepääsu osas õigusemõistmisele diskrimineerimise kaasustes soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse ja seksuaalse orientatsiooni alusel.

efektiivsete, proportsionaal-

erinevad institutsioonid või orga-

sete ja hoiatavate abinõude

nisatsioonid mängivad aktiivset

olemasolu, eelkõige sanktsioo-

rolli diskrimineerimise ohvrite aita-

nide tüübid (kriminaal- ja/või

misel kohtusse pääsemisel, kuidas

tsiviilsanktsioonid) või seaduse

ohvrit puudutavaid andmeid kaits-

alusel määratav kompensat-

takse ning kas diskrimineerimise

sioon;

kaasuste menetlused on avalikud.

misele oma õigustest ning institutsioonide ettevõtmisi, mis on aidanud kaasa õigusemõistmisele juurdepääsu suurendamisele diskrimineerimise kaasustes.

Antud küsimustiku leiate Kaubanduskoja veebilehelt www.koda.ee/?id=1300 ning oodatud on nii täidetud küsimustikud kui ka kommentaarid antud teema kohta.


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

7

Kas tähtajalise töölepingu sõlmimist puudutav regulatsioon pärsib ajutise tööjõu kasutamist? MART KÄGU

Personalirendiga tegelevad ettevõtted tegid Sotsiaalministeeriumile ettepaneku töölepingu-

Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

seaduse muutmise kohta seoses tähtajalise töölepingu sõlmimise regulatsiooniga.

K

ehtiv töölepinguseadus näeb

et selline olukord paneb nii mõnegi

suureneks omakorda tööhõive. Mai-

ette, et tähtajalise töölepin-

ettevõtte loobuma renditöötaja pal-

nida tuleb kindlasti seda, et rendi-

gu võib sõlmida kuni 5 aastaks, kui

kamisest, mis omakorda tähendab,

töö ei rahulda mitte üksnes ette-

seda õigustavad töö ajutisest täht-

et selle võrra jääb ka inimesi

võtjate paindlikkusega seotud va-

ajalisest iseloomust tulenevad mõ-

tööhõivesse kaasamata. Praeguses

jadusi, vaid rahuldab ka töötajate

juvad põhjused. Selliste põhjuste all

majandussituatsioonis on kahtle-

vajadust ühitada oma töö- ja eraelu.

mõistab seadus eelkõige töömahu

mata tervitatav iga algatus või

Seega looks vastav seadusemuuda-

ajutist suurenemist või hooajatöö

tegevus sh seadusemuudatus, mis

tus eeldused töökohtade loomisele

tegemist. Samas täpsustab seadus,

aitab kaasa tööhõive parandami-

ning tööturul osalemisele ja töö-

et kui tähtajaline tööleping on sõl-

sele. Kõnealune seadusemuudatuse

turule integreerimisele.

mitud samalaadse töö tegemiseks

ettepanek on kantud ka soovist

järjestikku rohkem kui kaks korda

suurendada tööhõivet täiendavate

Tähtajalist tööd reguleerib ELis het-

või tähtajalist lepingut pikendatud

töölepingute sõlmimise soodusta-

kel direktiiv 1999/70/EÜ, kuid see ei

rohkem kui üks kord 5 aasta jooksul,

mise kaudu renditöö tegemisel.

kohaldu ajutist tööjõudu vahendavatele ettevõtetele ning sellest ei

siis loetakse töösuhe algusest peale Täpsemalt soovitakse täiendada

tulene ka takistusi renditöö osas

töölepinguseaduse regulatsiooni (§ 9)

tähtajaliste töölepingute sõlmimi-

Kehtivast regulatsioonist ei ilmne,

nii, et seaduses oleks selgelt mää-

sele ja pikendamisele. Seega on

et renditöötaja puhul kohalduksid

ratletud võimalus sõlmida renditöö

tegemist siseriikliku otsusega, kas

eelmainitust erinevad reeglid. Ren-

tegijaga tähtajaline tööleping. Li-

eelkirjeldatud viisil seadust muuta

ditöötaja all tuleb mõista isikut, kel-

saks eelmainitud täiendusele soovi-

või mitte. Sellises olukorras on olu-

lel on rendiagentuuriga tööleping

takse ka töölepingu seaduse § 10

line, et asjaomased isikud avaldak-

või töösuhe, mille eesmärk on lähe-

täiendamist nii, et tähtajaliste töö-

sid vastavas küsimuses arvamust ja

tada töötaja ajutiselt töötama tema

lepingute järjestikuse sõlmimise ja

juhiksid seadusandja tähelepanu

tööjõudu vajavasse ettevõttesse

pikendamise piirang ei tohiks keh-

olulistele asjaoludele.

(kasutajaettevõtja). Kusjuures töö-

tida renditöö tegemisel kasutaja-

tamine toimub sellisel juhul kasuta-

ettevõttes. Eelmainitud muudatus-

jaettevõtja järelevalve ja juhtimise

te eesmärk on eelkõige välistada

all. Siinkohal on mõistetav, et kasu-

üheselt selline tõlgenduse võimalus,

tajaettevõtja jaoks oleks äärmiselt

et renditöötajaga sõlmitud tähtaja-

probleemne olukord, kus teistkord-

list töölepingut käsitletaks ühel het-

sel renditöötaja palkamisel sama-

kel tähtajatuna. Selge ja üheselt-

laadsel tööl loetaks vastav leping

mõistetav seaduse sõnastus julgus-

juba tähtajatuks, kuigi töö iseloom

taks kahtlemata ettevõtjaid kasu-

on selgelt tähtajaline. Võib arvata,

tama renditööjõudu, mille kaudu

tähtajatuks.

Töölepinguseaduse regulatsiooni soovitakse täiendada nii, et seaduses oleks selgelt määratletud võimalus sõlmida renditöö tegijaga tähtajaline tööleping. Samuti, et tähtajaliste töölepingute järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirang ei kehtiks renditöö tegemisel kasutajaettevõttes. Selge ja üheseltmõistetav seaduse sõnastus julgustaks ettevõtjaid kasutama renditööjõudu, mille kaudu suureneks omakorda tööhõive.

Kui Teil tekib täiendavaid ettepanekuid või arvamusi seoses tähtajalise töölepingu regulatsiooniga, siis palume need edastada e-postiaadressile: mart@koda.ee.


8

Koja gallup • Euroopa uudised

Koja gallupid Täname kõiki ja palume oma liikmetel ka edaspidi

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Uue Euroopa Komisjoni ees seisavad rasked ülesanded

meie küsitlustele Kaubanduskoja veebilehel aktiivselt

ja siseküsimuste voliniku ametikohad. Komisjoni koosseisu kuulub 27 volinikku: üks igast liikmesriigist. Neist 14, sealhulgas president, kuulusid ka eelmisesse Euroopa Komisjoni. Volinike ametiaeg on 5 aastat.

vastata. Teie vastuste põhjal saame kujundada

17. veebruaril toimus esimene José

oma arvamused ja ettepanekud, mille edastame

Manuel Barroso juhitud uue Euroo-

seadusandjale. Teie arvamusest sõltub palju!

ni koosseisus eraldi humanitaarabi

pa Komisjoni koosseisu koosolek. Kui president Barroso eelmine meeskond ametisse astus, oli majanduse olukord hea. Viis aastat

Kas toetate võimalust asutada osaühing

hiljem, pärast viimaste aastaküm-

ilma reaalset sissemakset tegemata?

nete suurimat majanduslangust, seisavad uue Euroopa Komisjoni ees rasked ülesanded. Prioriteete tutvustades ütles president Barroso, et

Igast seitsmest solaariumist üks ei vasta ultraviolettkiirguse osas ohutusnõuetele

tema olulisimad ülesanded on ma-

Toetan — 49%

janduse edendamine ning uute töö-

Euroopa Komisjon avaldas möödu-

kohtade loomine nendele miljoni-

nud nädalal solaariume ja solaariu-

tele inimestele, kes majanduskriisi

miteenuseid käsitleva turujärele-

käigus oma töökoha kaotasid.

valve uuringu tulemused ning leiab,

Samuti lubas ta jätkata oma püüd-

et tarbijad peaksid olema teadlikud

lusi majandusreformide läbiviimi-

solaariumi kasutamisega kaasneda

seks, et hoida ära uut kriisi.

võivatest ohtudest. 10 Euroopa

Ei toeta — 43% Ei oska öelda — 8% (Vastajaid 53)

Kas pooldate osaühingu juhatuse liikme ametiaja tähtaja kaotamist seadusest?

Jah — 31% Jah, kui põhikirjaga saab tähtaja ette näha — 43% Ei — 13% Ei oska öelda — 13% (Vastajaid 47)

Liidu liikmesriigi turujärelevalve Eelmisel nädalal tutvustas presi-

asutused inspekteerisid enam kui

dent Barroso ELi juhtidele kava

500 solaariumit. Nad tuvastasid, et

„Euroopa 2020”. Presidendi sõnul on

igast seitsmest ilusalongides ja

selle eesmärk tugevdada ühisturgu

muudes asutustes kasutatavast

ning saavutada kontroll liikmesrii-

solaariumist üks ei vastanud UV-

kide eelarvepuudujääkide üle, rõhu-

kiirguse piirmäära nõuetele. Puu-

tades majanduspoliitika parema

dusid tarbijatele mõeldud info-

koordineerimise vajalikkust. Praegu

materjalid UV-kiirguse kahjuliku

ületab 20 liikmesriiki ELi seatud eel-

mõju (näiteks põletushaavade ja

arvepuudujäägi piirmäära, milleks

nahavähi ohu) kohta ja selle kohta,

on 3%. Samuti on strateegia kesk-

et solaariumi kasutamine on kee-

mes väikese süsinikdioksiidi heit-

latud neile, kes on nooremad kui 18.

kogusega tööstuse edendamine,

Lisaks ei olnud solaariumitele sageli

investeerimine teadusuuringutesse

märgitud vajalikke hoiatusi (näiteks

ja arendustegevusse, digitaalma-

selle kohta, et ultraviolettkiirgus võib

janduse potentsiaali täielik äraka-

põhjustada tervisehäireid). Euroopa

sutamine ning hariduse ja koolituse

Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimus-

moderniseerimine. Globaalne soo-

te volinik John Dalli ütles, et nõuetele

jenemine, mis oli üheks põhiküsi-

mittevastavate solaariumite üle on

museks president Barroso esimesel

põhjust muret tunda. „Tegemist on

ametiajal, on seda ka nüüdsele

tervise seisukohast olulise küsimu-

koosseisule. Seda tõestab ka uue,

sega, sest nahavähi esinemise sage-

ainult kliimaküsimuste eest vastu-

dus kahekordistub iga 15–20 aasta

tava volinikukoha loomine. Kliima-

järel. Liikmesriikide pädevad järele-

meetmed ei ole ainuke uus vastutus-

valveasutused peavad tagama nen-

valdkond. Esmakordselt on komisjo-

de seadmete ohutuse,” lisas ta.


Konjunktuur

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

9

Tarbijate usaldus Eesti majanduse vastu on paranemas Iga kuu hindavad 800 Eesti elanikku tarbijabaromeetri küsimustiku kaudu oma pere ja riigi majanduslikku olukorda ja prognoosivad tulevikku. Eesti Konjunktuuriinstituut on tarbijabaromeetri uuringut läbi viinud alates 1992. aastast ning tarbijate hinnangud on ettevõtjatele heaks orientiiriks, kuidas muutub MARJE JOSING Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor

lähikuudel siseturu nõudlus. Ebakindlad tarbijad piiravad tarbimist ja püüavad säästa.

A

jalooliselt madalaim oli tar-

tase kui jaanuaris, kuid ikka veel

(tööpuuduse prognoos), halvene-

bijate kindlustunne* 2009.

allpool ajaloolist (1992-2009) kesk-

mine 1 osas (säästmise prognoos)

mist (–11).

ja 2 komponendi osas jäi jaanuari

aasta märtsis (-37). Sealt edasi on

olukord püsima. Kõige rohkem on

tarbijate kindlustunne paranenud. Veebruaris oli kindlustunde indi-

Neljast tarbija kindlustunde indi-

viimase aasta jooksul paranenud

kaator –15 ja see on oluliselt parem

kaatori

komponendist*

ootused Eesti majandusarengu

tase kui aasta tagasi (-35), sama

veebruaris paranemine 1 osas

Tabel  Tarbijate kindlustunde indikaator (indikaatori komponentide lõikes)

Joonis  Tarbijate kindlustunde indikaator 2002–2010

toimus

suhtes.

Kindlustunde indikaator

Pere majanduslik olukord järgneval 12 kuul (saldo)

Eesti majanduslik olukord järgneval 12 kuul (saldo)

Tööpuudus järgneval 12 kuul (saldo)

Säästmine järgneval 12 kuul (saldo)

Veebruar 2009

-35

-15

-35

67

-23

Märts 2009

-37

-16

-35

66

-30

September 2009

-19

-5

-5

33

-32

Oktoober 2009

-14

-5

1

28

-24

November 2009

-14

-4

1

34

-17

Detsember 2009

-20

-9

-12

34

-26

Jaanuar 2010

-15

-3

-3

34

-20

Veebruar 2010

-15

-3

-2

30

-26

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


10

Arbitraažikohus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Arbitraažikohus kui efektiivne vaidluste lahendamise viis

Veebruaris prognoosis Eesti majandusolukorra paranemist järgneva 12 kuu jooksul 31% küsitletutest (aasta tagasi vaid 9%), sama olukorra püsimist 31% (aasta tagasi 15%), olukorra halvenemist prognoosis 14% (aasta tagasi 63%). Oma pere majandusolukorra väljavaadete suhtes ollakse tunduvalt pessimistlikum. Olukorra paranemist järgneva 12 kuu jooksul ootab 17% küsitletutest, 41% ootab olukorra samaks jäämist ja 22% küsit-

DEBBIE-TRIIN NAPITS Arbitraažikohtu sekretär

letutest prognoosib pere majandusolukorra edasist halvenemist. Elanike hinnangul kasvab töötus 2010. aasta jooksul jätkuvalt. Perede rahaline olukord veebruaris võrreldes jaanuariga natuke halvenes: kui jaanuaris oli peresid, kes elasid võlgu või varasemate säästude arvel 10%, siis veebruaris oli selliseid peresid 14%. Madalaima sissetulekuga elanike kvartiilis oli rahalistes raskustes iga viies küsitletu. Kui töölkäivatest inimestest oli rahalisi probleeme 13% küsitletutest, siis töötutest oli rahalistes

Kui arvestada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu alguseks selle reglemendi esimest kinnitamist 1992. aasta 3. märtsil, on vahekohtul täitunud äsja kaheksateistkümnes tegevusaasta. Aastale 2009 tagasi vaadates julgeme väita, et huvi Arbitraažikohtu ja meie menetluse vastu on jätkuvalt suurenev nagu ka usalduse kasv.

J

ärjest enam võetakse Arbit-

Arbitraažimenetlus on kiirem,

raažikohtuga ühendust ja pa-

kuid tagatud on siiski võimalus

lutakse informatsiooni ning

lahendada vaidlus ka suulisel is-

selgitusi arbitraažimenetluse ja ar-

tungil;

bitraažiklausli korrektse vormista-

Pooltel on võimalus osaleda

mise kohta enne lepingute sõlmi-

vaidlust lahendava vahekohtu

mist. Peamiseks arbitraažiklausli

moodustamises — valida vaid-

lepingusse lisamise põhjusteks on

lust lahendama hinnatud spet-

toodud arbitraažimenetluse kiirust,

sialist või võimekas jurist.

suhtelist odavust ja konfidentsiaalsust.

Lähemalt aastast 2009

Arbitraažimenetlus on konfi-

2009. aasta 1. jaanuaril jõustusid

dentsialne, mis tähendab, et

uued, pea kahekordseks tõstetud

Paljude perede rahaline olukord on

Arbitraažikohus ei väljasta vaid-

riigilõivumäärad,

tasakaalus ainult tänu oluliselt

levate poolte ja menetluses

Arbitraažikohtule eelise menetlus-

piiratud kulutustele. Püsikaupade

oleva asja kohta mitte mingisu-

kulude osas. 2009. aastal võttis

ostukavatsused püsivad endiselt

guseid andmeid kolmandatele

Arbitraažikohtu nõukogu menetlus-

väga tagasihoidlikud (saldo veeb-

isikutele. Informatsiooni väljas-

se kokku 34 hagiasja. Kinnitatud va-

ruaris –35, 1992-2009 keskmine

tatakse kolmandatele isikutele

hekohtu koosseisule anti vaidluse

saldo –16).

üksnes juhul, kui Arbitraažikoh-

lõplikuks lahendamiseks üle 23 ha-

tul on eelnevalt poolte kirjalik

giasja materjalid. Vahekohus tegi

nõusolek informatsiooni väljas-

otsuse kokku 21 korral (arvesse on

tamise kohta;

võetud ka need asjad, millede me-

Arbitraažimaks on seda odavam,

netlemist alustati aastal 2008). Ka-

mida suurem on nõude suurus.

heksal korral paluti Arbitraažikoh-

Arbitraažikohtu nõukogu proo-

tule laekunud hagiavalduses hagi

vib hoida arbitraažimenetluse

tagamise

kulud võimalikult madalal. See-

millest suurem osa pädevale kohtu-

ga

arbitraažimaksu

instantsile edastatud hagi tagamise

määramisel alati arvesse vaid-

taotlustest kohtu poolt ka rahul-

luse eeldatavat keerukust ja

dati.

raskustes 27%.

* Tarbijate kindlustunde indikaator arvutatakse alljärgnevate saldode (negatiivsete ja positiivsete vastuste vahe) aritmeetilise keskmisena: tarbijate prognoosi järgnevaks 12 kuuks riigi majandusolu-

võetkse

abinõu

mis

annavad

rakendamist,

vahekohtu moodustamise viisi

korrale, oma pere majandusolukorrale,

(kas pooled soovivad ühe- või

Pisut rohkem kui pooled (22/34-st)

tööturule ja säästudele.

näiteks viieliikmelist vahekohut);

vaidlustest, millega Arbitraažikohtu


Arbitraažikohus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

11

Kaubanduskoda käivitab projekti

Talendid koju!

poole pöörduti olid siseriiklikud ja

Arbitraažikohtule hagiavalduse esi-

sevad arbiteridena tunnustatud

12 rahvusvahelised. Ka need arvud

tamine ei ole keeruline, kuid eeldab

advokaadid ja kohtunikud Eesti

Käesoleval aastal käivitab Eesti

näitavad, et Eesti äriühingud lisa-

korrektsust. Sellega ei ole hagejad

kohtutest. Kohtunikud tegutsevad

Kaubandus-Tööstuskoda projekti,

vad lepingutesse järjest rohkem ar-

ka raskustes olnud. Hagimaterjale

arbiteridena Arbitraažikohtu nõu-

mille raames soovime kodumaale

bitraažiklauslit. Veel mõned aastad

on tulnud kohtu poolt siiski ka

kogu poolt määratuna, sest vas-

tagasi tööle tuua andekaid noori,

tagasi oli Eesti äriühingute vahelisi

tagastada, kuid seda rekordiliselt

tavalt kohtute seaduse § 49 lg 5 ei

kes on läinud välismaale õppima

vaidlusi vähem, enamuse moodus-

vähe — vaid viiel juhul. Kolmes asjas

või kohtunik olla vaidlevate poolte

või tööle. Aastaid on räägitud

tasid vaidlused, kus üks pool oli

said pooled kokkuleppele enne vaid-

poolt valitud vahekohtunikuks.

„ajude väljavoolust” ning selle

väljastpoolt Eestit. Rahvusvahe-

lust lahendava vahekohtu moodus-

listes vaidlustes olid poolteks äri-

tamist, ühel juhul lõpetati menetlus

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Arbit-

siiani on selle protsessi pidurda-

ühingud Venemaalt, Valgevenest,

seoses kostja pankroti välja kuulu-

raažikohtu tegevus on stabiilne

miseks suhteliselt vähe ette võetud.

Prantsusmaalt, Ukrainast, Saksa-

tamisega ning ühel korral tagastati

ning 18 aasta jooksul kogunenud

Projekti jooksul luuakse muuhulgas

maalt, Lätist, Leedust ja Soomest.

materjalid hagejale kuivõrd hageja

usaldus on suurendamas ka lepin-

koostöös ettevõtjate ning talenti-

Kuigi valdavalt olid vaidlused kahe

ei tasunud arbitraažimaksu.

gupoolte soovi lahendada vaidlus

dega internetikeskkond, kus nime-

äriühingu vahelised, esines ka

just Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

tatud osapooled kohtuvad, et ühelt

vaidlusi, kuhu oli pooltena haa-

Arbitraažikohtus. Nagu viidatud,

poolt pakkuda ning teiselt poolt leida

tegutseb Arbitraažikohus alalise

võimalusi omandatud teadmisi ja

Vaidlust lahendava vahekohtu moo-

vahekohtuna Eestis alates aastast

kogemusi kodumaal rakendada.

dustamise viise on mitmeid (arbi-

1992. Vastavalt Arbitraažikohtu

Põhiliselt on vaidluste põhjuseks ja

tere võib olla 1, 3 või 5 jne) ning

reglemendile

objektiks ikka lepingud. Ostu-müügi-

pooled saavad selle moodustamise

=44241) lahendab vahekohus era-

lepingutest tulenes ligemale pool

viisis kokku leppida. Vahekohus

õigussuhetest, sealhulgas ka välis-

ning laenulepingutest ligemale

moodustati alati vastavalt poolte

kaubandus- ja muudest rahvus-

veerand vaidlustest, ülejäänud

soovile ja enamasti nii ühe- kui ka

vahelistest majandussuhetest tu-

rendi-, ehitus-, tarne, jm lepingu-

kolmeliikmelisena. Üheliikmelised

lenevaid vaidlusi.

test. Vahekohtul paluti mõista

vahekohtu koosseisud moodustati

välja saamata jäänud tulu, tekita-

enamalt jaolt Arbitraažikohtu nõu-

Kuna reglement ei sea piiranguid

tud kahju, tunnustada lepingust

kogu poolt, kui pooled seda soo-

hagi hinnale on Kaubanduskoja

taganemist ning lepingu ülesütle-

visid.

Arbitraažikohtus võimalik lahen-

ratud kolm ja ühel juhul isegi viis osapoolt.

Vahekohtu moodustamine

ostu-müügilepingute osakaal ning

(www.koda.ee/?id

Siinkohal kutsume üles oma liikmeid, kellel on huvi välismaal ennast täiendanud töötajate vastu, meiega ühendust võtma, et saaksime üheskoos võimalikult palju andekaid kaasmaalasi Eestisse tagasi tuua ning seeläbi meie majandust jälle tõusujoonele aidata.

dada mistahes hinnaga vaidluseid.

mise õigusvastasust, lepingu ülesütlemise tühisust. Seega suurenes

kahjulikkusest majandusele, kuid

Kes on arbiterid?

Vaidluseid on praktikas olnud nii hagihinnaga alates mõnekümnest

ka ehitusega seonduvaid vaidlusi

Arbitraažikohtul ei ole suletud ar-

tuhandest kroonist kuni kümnete

oli aastal 2009 kordades rohkem

biteride nimekirja, pooltel on õigus

miljoniteni. Samuti on menetlus

kui varem.

arbiter ise valida. Põhiliselt tegut-

üldjuhul olnud suuline.

Lisainfo: EVA MARAN Teenuste osakonna projektijuht Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee


12

Innovatsiooniveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Disainmõtlemine — kas uus moesõna või sisukas ettevõtete tööriist? Business of Design Week (www.bodw.com) on Aasia regiooni tähtsaim ja suurim aasta disainisündmus, kuhu lisaks kohalike ettevõtete esindajatele PIRET POTISEPP

ning disaineritele oodatakse oma valdkonna tipptegijaid üle kogu maailma.

Innovatsioonikeskuse InnoEurope juht

Innovatsioonikeskuse InnoEurope ja Eesti Disainerite Liidu esindajad käisid kohal ning võtsid sellest tähelepanuväärsest üritusest osa.

V

iisime läbi intervjuusid maa-

palju kui uuest tööriistast, mis aitab

gitele praktikavõimalust just selles

ilma tippdisainerite ning arhi-

ettevõtetel orgaaniliselt areneda.

valdkonnas, mis neile enim huvi pakub,” rõhutas ta. Loomulikult ei

tektidega; uurisime Aasia ja kogu

Disainmõtlemise all peetakse silmas loovate lahenduste otsimist ettevõtte probleemide ning väljakutsete lahendamisel. Appi võetakse interdistsiplinaarsed meeskonnad, kuhu kuuluvad erineva tausta ning kogemusega loovinimesed. Disainmõtlemisest on viimastel aastatel räägitud palju kui uuest tööriistast, mis aitab ettevõtetel orgaaniliselt areneda.

maailma disaini suundumusi ning

Osalesime Business of Design Week

saa jätta tähtsustamata ka lihtsalt

trende ning kogusime suurel hulgal

raames DesignEd konverentsil, kus

üliõpilaste julgustamist — tihtipeale

kasulikku infot, mille tõime tagasi

räägiti disainihariduse tähtsusest ja

ei ole neil puudu oskustest ja tead-

Eestisse.

praegustest väljakutsetest. Ürituse

mistest, vaid hoopis julgusest mi-

üks meeldejäävamaid esinejaid oli

dagi täiesti uut proovida.

Disainmõtlemise (inglise keeles de-

Steven Doehler Cincinnati Ülikoolist.

sign thinking) all peetakse silmas

Ta keskendus oma ettekandes neile

Bill Moggridge, maailmakuulsa di-

loovate lahenduste otsimist ette-

tegevustele, mida on ise algatanud

sainmõtlemist praktiseeriva ette-

võtte probleemide ning väljakutsete

ja ellu viinud eesmärgiga üliõpilaste

võtte IDEO kaasasutaja, tõdes De-

lahendamisel. Appi võetakse inter-

ettevõtlikkust kasvatada. Steven on

signEd konverentsi raames, et inter-

distsiplinaarsed meeskonnad, kuhu

üliõpilastele esinema kutsunud

distsiplinaarsete meeskondade töö-

kuuluvad erineva tausta ning koge-

praeguseks

iseseisvat

lepanek on midagi, mida paljud

musega loovinimesed. Disainmõtle-

karjääri alustanud kooli vilistlasi.

ettevõtte kardavad. Esialgu napib

misest on viimastel aastatel räägitud

„Samuti on oluline pakkuda tuden-

neil sellistesse meeskondadesse ka

edukalt

 Calvin Tsao räägib oma hiljutistest projektidest.


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

usku. Samal ajal puudub aga tuden-

Calvin huulepulga pakendi. Ta valis

gitel praktiliselt võimalus interdist-

pakendi materjaliks välja läbipaistva

siplinaarses meeskonnas töötamist

plastmassi. „Nägin pidevalt oma

proovida. „Pole siis ime, et ette-

naissõpru õiget värvi huulepulka

võtetes esimesed katsetused aia

käekotist otsimas ning sealt minu

taha kipuvad minema,” lisas Bill.

disainilahendus inspiratsiooni saigi”

Hirmudele vaatamata kasvab IDEO

ütles Calvin. Tegemist on hea näi-

klientide arv jätkuvalt, ettevõte

tega, kus disain ei ole eraldiseisev

on avanud oma kontori Shanghais

kunstiese, vaid tarbijate vajadusi

ning alustanud laienemisprojektiga

rahuldav praktiline tarbeese ja

Koreasse ning Jaapanisse.

kunstiväärtus ühes tükis. Samuti on see näide, kuidas loovad lahendu-

Koostöö ülikoolide ja ettevõtete vahel on oluline

sed väljakujunenud tööstusharudesse jõuavad.

Professor Cees de Bont, kes juhib

Eestiski räägitakse üha enam

hetkel tööstusdisaini inseneeria

loomemajandusest ning disainerite

õppetooli Delfti Tehnikaülikoolis

ja ettevõtete ühiste projektide täht-

Hollandis, rääkis aga vajadusest

susest ning häid näiteid, kus loo-

tähtsustada jätkusuutlikkuse tee-

meinimesed on oma väljapakutud

mat praeguste ja tulevaste disai-

ideedega ettevõtete probleeme

nerite seas. Eelnev, üle kümne aasta

lahendanud, on mitmeid. Ülalpool

pikkune töökogemus Philipsis on

mainitud märksõnad vaid kinni-

temasse tugevalt juurutanud tead-

tavad, et ettevõtted on õigel teel

mise, et äärmiselt vajalik on pak-

ning loodan, et peatselt saab kuulda

kuda tudengitele praktikavõimalust

veel mitmetest edukatest disain-

projektides, kuhu on kaasatud ka

mõtlemist rakendanud projektidest.

kohalikud ettevõtted. Seda on ta

13

Euroopa suurim tuuleenergia konverents ja kontaktkohtumised 20.-23. aprillil Varssavis

Euroopa suurim tuuleenergiakonverentsi ja messi (European Wind Energy Conference & Exhibition — EWEC) puhul on tegemist iga-aastase traditsioonilise üritusega, mille korraldaja ja korraldamise asukoht aasta-aastalt muutub. Konverents on laialt tunnustatud kui kõige professionaalsem, põhjalikum ja informatiivsem üritus tuuleenergia valdkonnas Euroopas. Konverentsil käsitletakse tuuleenergia tootmisega seonduvaid tehnilisi ja juriidilisi teemasid, arutletakse administratiivsete ja finantsküsimuste üle. Teemad on jaotatud kategooriatesse: poliitika ja turud; finantseerimine ja majandamine; ressursid ja aerodünaamika; riistvara; võrgud; plenaar- ja paneelsessioonid. Konverentsi kaalukust näitab laiemalt tuntud esinejate osalemine: Guenter Oettinger (EL Energeetika Komisjonäär), Poul Nyrup Rasmussen (endine Taani peaminister), Donald Tusk (Poola peaminister) jne. Konverentsile on oodatud üle 7000 tuuleenergia valdkonna võtmetegija peamiselt Euroopast aga ka üle maailma. Lisaks konverentsi põhiprogrammile toimub mitu nn kõrvalprogrammi. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub Eesti firmasid osalema tuule-

oma töös järjekindlalt jälginud ning

Business of Design Week Hong-

energiakonverentsi ja messi raames korraldataval kontaktkohtumiste

seisnud hea selle eest, et praktiline

Kong on Aasia regiooni suurim ja

päeval, kus on võimalik kohtuda kolleegidega teistest riikidest.

kogemus õppetööst ei puuduks.

tähtsaim aasta disainisündmus. Lisainfot www.bodw.com. Osalemine

Seda, et disainmõtlemine on tähtis,

Business of Design Week 2009 üri-

ei jätnud mainimata mitte ükski

tusel toimus tänu Innovatsiooni-

konverentsil esineja. Küll aga jätsid

keskus InnoEurope ja Eesti Disai-

ettekandjad lahtiseks viisi ja mee-

nerite Liidu koostööle ja Tallinna

todid, kuidas mõtteviisi teooriast

Ettevõtlusameti ja Eesti Kultuuri-

ellu viia. Nagu ikka, oli konverentsi

ministeeriumi toetusele.

Kontaktkohtumised toimuvad Euroopa Komisjoni poolt rahastatava projekti Net 4Biz raames PARP (Polish Agency for Enterprise Development) ruumides ja on tasuta. Kontaktkohtumistepäevale on oodata ligikaudu 200 ettevõtet Rootsist, Norrast, Suurbritanniast, Hispaaniast, Poolast, Bulgaariast, Kreekast, Austriast, Itaaliast, Maltalt ja Poolast. Ettevõtjad peavad ise kandma oma lähetuskulud (sh transport Varssavisse ja tagasi, majutus, päevarahad jmt).

lõppedes kuulatud rida huvitavaid

Kontaktkohtumiste päeval osalevad ettevõtjad võivad osaleda ka kon-

näiteid ja lugusid, kuid retsepti,

verentsil, projektipartneritel (Eestis on selleks Eesti Kaubandus-Töös-

kuidas ning mil viisil midagi teha,

tuskoda) on korraldajatega kokkulepe tunduvalt soodsama hinnaga

osalejatele ei jagatud. See jääb iga-

konverentsile pääsemiseks.

ühele endale katsetamiseks.

Disainmõtlemine praktikas Suurepärane näide, kuidas disain, arhitektuur ja äri kooskõlas edukaks äriprojektiks muuta, on New Yorgis elav ning Hong-Kongis üles kasvanud arhitekt Calvin Tsao ühisprojekt. Lisaks maailmas ainulaadsete ehitiste projekteerimisele disainis

Vaata ja kuula, missugused on disaini tulevikusuunad Aasias ning mujal maailmas tipparhitektide ja -disainerite arvamusel. Muljeid Aasia suurimalt disainiürituselt, Hong-Kong Business of Design Week’ilt, saad jälgida Eesti suurimast videoloengute portaalist www.areng.ee Disain alamlehelt.

Täpsem informatsioon ja registreerumine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee Konverentsi ja messi veebilehekülg: www.ewec2010.info Kontaktkohtumiste päeva veebilehekülg: www.net4biz.se


14

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Interneti- ja veebiturunduse seminar

Infoseminar

26. märtsil Kaubanduskojas

8. juunil Zürichis

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Google ja OKIAga korraldab seminari

8. juunil toimub Šveitsi-Baltikumi kaubanduskoja eestvedamisel

interneti- ja veebiturunduse teemal. Esinejateks on oma ala spetsialistid. Seminar

Zürichis infoseminar „Baltic Day 2010”. Tegemist on teist aastat

toimub 26. märtsil kell 10.00-15.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn).

toimuva seminariga, mis on suunatud Šveitsi väikese ja keskmise

„Baltic Day 2010”

suurusega ettevõtetele, kes on huvitatud äritegevusest Balti

Seminari päevakava ja lektorid 10.00

11.15

riikides või on siin juba tegevad.

Chewy Trewhella, kes on üle nelja aasta juhtinud uute äride arendamist Google´s, räägib kasutajate käitumistrendidest internetis ja toob prak-

Seoses majanduskriisiga võib täheldada Šveitsi väikse ja kesk-

tilisi näiteid tulevikusuundumuste edukaks ärakasutamiseks interneti-

mise suurusega ettevõtete huvi suurenemist väikeste turgude

turunduses.

vastu. Infoseminaril „Baltic Day 2010” tutvustatakse äritegemise

OKIA (1996. aastal loodud OK Interactive on Eesti üks vanemaid veebiagentuure) äriarenduse juht Lauri Ilison räägib, mis teeb kodulehest eduka terviku, kuidas toimib kogu protsess, eeltööst sisuni, kuhu pöörata tähelepanu, millised on riskid, millist tehnilist lahendust oleks tark eelistada, kuidas koostada sisu, nii külastaja kui otsingurobotite seisukohast. Vaatame erinevaid võimalusi e-kanalites oma uue vahva

võimalusi Eestis, Lätis ja Leedus. Kohal on Eesti saatkond Viinist. Šveitslastest korraldajad kutsuvad 8. juunil ühte Eesti ettevõtet ennast ja oma majandussektorit tutvustama. Reisikulud jäävad Eesti ettevõtte enda kanda. 9. juunil korraldatakse Eesti ettevõtte jaoks lisaüritus, kus firma saab ennast põhjalikumalt tutvustada nii B2B kohtumistel kui ka pikema ettekandega.

veebi/ brändi/toote kommunikeerimiseks sihtgrupini, kaasates sellesse

Huvi korral tutvustada enda ettevõtet ja majandussektorit laie-

nii sotsiaalmeedia, e-posti kui näiteks otsingumootoriturunduse. Sele-

malt Šveitsi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, palume

tame lahti mis on PIKK-kontakt ja püüame seda saavutada.

ühendust võtta majandusametnikuga Eesti Saatkonnas Viinis.

12.30

Lõuna

13.30

Vana Euroopa turgude vallutamine — müütide purustamine. Ettekanne ühe ettevõtte kogemustest — Maksim Melamed, BIGBANKi Piiriülese äritegevuse juht.

14.00

Elor Pruvli, kes on poolteist aastat töötanud Google’s arenevate turgude osakonnas selgitab lahti, kuidas toimib turunduslehter internetis — teadvustamisest ostuotsuseni jõudmisel. Juttu tuleb, milliseid turundusvahendeid erinevas faasis kasutada, kaasaarvatud otsingumootoriturundus ja kuidas mõõta turunduse tulemuslikkust. Esinemise teises osas tuleb juttu Google AdWordsi reklaami platvormist. 15 minutiga tehakse Google AdWordsis ühe osaleja näitel Google otsingukampaania (loosi teel valime osaleja, kellele teeme kohapeal inglise keelse kampaania).

Seminar toimub osaliselt inglise keeles. Osavõtutasu Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele on 500 krooni, mitteliikmetele 1000 krooni. Hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab kohvipausi.

Lisainfo ja registreeimine: VIKTORIA INDRISOVA E-post: viktoria@koda.ee • Tel: 604 0063

Lisainfo ja registreerimine: HELENA SEPANDI Tel: +431 5057 76112 E-post: Helena.Sepandi@mfa.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Seminar

15

„Sihtturg — Norra”

29. märtsil Kaubanduskojas 29. märtsil toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Norra sihtturuseminar. Seminaril antakse ülevaade Norra majanduskeskkonnast ja koostöövõimalustest. Oma kogemusi jagavad Norraga ärikontakte omavad ettevõtjad. Seminari ajakava on täpsustamisel, avaldame selle meie kodulehel koolituskalendris.

Päevakava

Ärivisiit Peterburi ja Novgorodi 5.-8. aprillil

12.40

Registreerimine

12.55

Seminari avamine

13.05

Suursaadiku tervitus* — Norra Kuningriigi suursaadik Stein Vegard Hagen

13.20

Ülevaade Norra majandusest ja äritegemise võimalustest — Leena Prozes, I sekretär (majandus ja konsulaar), Eesti Suursaatkond Oslos

13.50

Praktilised kogemused Norra õigusruumis — Jüri Ploom, Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi, Norra-Eesti Kaubanduskoja juhatuse liige

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega korraldab 5.–8. aprillini käesoleval aastal ärivisiidi Peterburi ja Novgorodi. Visiidi raames on Eesti firmadel võimalik leida individuaalkoh-

14.20

Ülevaade Norra maksusüsteemist — Kristjan Järve, Rimess

15.00

Kohvipaus

15.30

Kultuur, tavad, inimesed* — Paal Juul-Aschjem, Norra-Eesti Kaubanduskoda

16.00

Eesti ettevõtjate kogemus Norras —

tumiste käigus koostööpartnereid nii Peterburi kui ka Novgorodi Kaubanduskodades. Selleks, et Eesti firma

Andrus Lepik, Kodumaja ja Igor Treiel, BLRT Marketex* 16.50

Seminari lõpetamine

saaks kohtuda talle sobivate vene firmadega, tuleb täita ettevõtte ankeet, kus kirjeldatakse oma koostöösoove.

Seminari töökeelteks on eesti ja inglise keel (*ettekanne on inglise keeles). Osalustasu

Ankeedi saab Kaubanduskoja teenuste osakonnast. Nov-

on Kaubanduskoja liikmele 300 ja mitteliikmele 600 krooni (lisandub käibemaks).

gorodi Kaubanduskoda korraldab ka äriseminari, kuhu tulevad kõnelema linna administratsiooni esindajad ning majandustegelased. Lisaks eelpool kirjeldatule on kavas linnaekskursioon Novgorodis ning vastuvõtt Peterburi Eesti Peakonsulaadis. Paketi hind on 12 300 krooni, (millele lisandub osaliselt

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN • Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee

käibemaks). Pakett sisaldab bussitransporti, majutust Peterburis ja Novgorodis, viisat ning korralduskulusid Eestis ja Venemaal. Kasutame sihtkohta jõudmiseks bussitransporti. Registreerida saab kuni 12. märtsini. Visiit toimub, kui registreerub piisav arv ettevõtteid! Loodame, et Loode-

Ärivisiit Norrasse 3.–6. maini

Venemaa pakub ettevõtjaile huvi ning ootame teie aktiivset osavõttu!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega korraldab 3.–6. maini ärivisiidi Oslosse. Plaanis on korraldada koostöös Oslo Kaubanduskojaga B2B kohtumised ning firmakülastused. Täpne programm ja maksumus on täpsustamisel.

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID Tel: 604 0092 E-post: viive@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN • Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee


16

Teated

Eesti Kaubandus-Tööstuskojast saab pileteid 21.—23. aprillil Saksamaal Karlsruhes toimuvale kasutatud masinate ja seadmete messile

RESALE 2010 Ülipopulaarse tööstusmessi Hannover Messe’ga samal ajal toimub Saksamaal Karlsruhes maailma juhtivaim kasutatud masinate ja seadmete mess RESALE 2010. Tegemist on juba 16. korda toimuva

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Messikoolitus Tartus ja Tallinnas

Tulemuslik messiturundus — töö enne messi, messi ajal ja pärast messi Tartus 13. aprillil kell 9.00–17.00 Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1) Tallinn 4. mail kell 9.00–17.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

rahvusvahelise turuplatsiga, kus kasutatud masinatega kauplejad saavad oma pakutavat tutvustada ja huvilistega kontakte luua, masinatootjad saavad luua pikaajalisi suhteid tulevaste ostjatega ning ettevõtted saavad otsida oma mittevajalikele masinateleseadmetele uusi omanikke.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koolituse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Koolituste korraldamist rahastab EASi Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond. Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem

Esindatud on peaaegu kõikide tööstusharude masinad ja seadmed:

ja täpsemalt selgitama, kuna valik mis turule jõuab on väga mitmekesine

metalli- ja puutöömasinad, plastmassi- ja kummitöötlemise masi-

ja muudab otsuse langetamise kliendile väga raskeks. Üha tiheneva

nad, pakkeseadmed, toiduainete- ja tekstiilitööstuse seadmed,

konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama

trüki- ja paberitööstuse masinad, IT- ja kommunikatsiooni-

isiklikud suhted. Ja nende arendamiseks pole paremat kohta kui messid või

seadmed, robotid ja automaatikaseadmed, keemiatööstuse ja

näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potent-

farmaatsia seadmed, jäätmetöötlusseadmed, ehitus- ja põllu-

siaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas,

majandusmasinad jpm.

vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse, tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, reali-

Eelmisel aastal külastas messi üle 10 000 huvilise 113 riigist, 28 riiki

seerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd

esindasid 514 eksponenti. 62% messil stendiga osalejatest tege-

saadud kontaktidega peale messi. Antud koolituse käigus antakse põhja-

lesid masinate müügiga, 31% oli mitmesuguste teenuste pakku-

lik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid.

jaid, 15% oli masinatootjad ja 4% eksponentidest olid ettevõtted, kes püüdsid oma kasutatud ja mittevajalikule masinale ostjat leida.

Seminaril leiavad käsitlust järgmised teemad Konkurentsieelis, sihtturg, messi valik

Lisainformatsiooni leiab ja messi online-kataloogi saab sirvida

Messi ettevalmistus: eesmärgid, messiboksi planeerimine, mees-

messi kodulehel: www.resale-germany.com.

kond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub Eesti ettevõtjaile võimalust vältida kassajärjekordi messil ja osta messipilet juba Eestis. Kaubanduskojast saab soetada järgmiseid messipileteid (sisaldab ka kataloogi, mille saab kätte pileti registreerimisel messikeskuses): 3-päeva pilet – hind 675 krooni, 1-päeva pilet – hind 440 krooni.

Messiboksis: messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, mida teha, mida mitte Järeltöö pärast messi: tulemuste analüüs, edasised sammud Messikoolitused viib läbi Jakob Saks, kes on pikaajalise praktilise kogemusega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase 7 aasta jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende 2-4 rahvusvahelisel messil aastas (sh Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on 12 aastat ekspordi juhtimise kogemust (sh 7 aastat töötades väljaspool Eestit) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist. Osalustasu on 300 krooni (sisaldab käibemaksu).

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee www.resale-germany.com

Lisainfo ja registreerimine: LIIS LEHESALU Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmap채ev, 10. m채rts 2010

Teated

17


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Tartu Ülikool Tallinnas

ESTONIAN EXPORT DIRECTORY Kasutage seda praktilist töövahendit Eesti ja Eesti ettevõtete tutvustamiseks välismaal!

5.–10. aprillil

Tartu Ülikooli nädalal Tallinnas toimub Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) erinevaid tasuta koolitusi, loenguid, seminare ja infotunde. Ettevõtjate jaoks kulmineerub nädal seminariga

Mahukas väljaandes tutvustavad ennast Eesti ettevõtted, kes soovivad oma kaupu ja teenuseid välisturgudele viia ja mujalt maailmast partnereid leida — seda nii tegevusalade järgi kui ka alfabeetilises järjekorras. Lisaks ettevõtete kataloogile saab potentsiaalne äripartner või investor sellest kiire ülevaate Eestist ning kasulikke fakte ja atraktiivseid vihjeid Eesti majanduse ja siin ettevõtluse alustamise kohta.

„Head kriisi ei tohi lasta raisku minna – aga mida teha töötutega” 6. aprillil kell 13.30–17.30

Esinevad Urmas Varblane (Tartu Ülikooli professor), Andres Arrak (Mainori Kõrgkooli õppejõud), Meelis Paavel (Töötukassa juhatuse esimees) jt. Tartu Ülikooli Tallinna nädala täpne kava ja registreerumine: www.ut.ee/tallinn

Kogu see teave on raamatus inglise, saksa ja prantsuse keeles. Väljaanne on ka DVD-l ning veebiaadressil www.estonianexport.ee.

Koostööpartner: Infoatlas AS Tel: 626 6987

Lisainfo väljaande kohta: PIRET SALMISTU Tel: 604 0060 E-post: piret@koda.ee

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00

Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses toimub. Saatejuht on Vallo Toomet. Saateid on tagantjärele võimalik kuulata Raadio Kuku arhiivist http://akamai.tehnokratt.net/tehnokratt/arhivaar/majandusruum/.

19


20

Koostööpakkumised • Riigihanketeated

Koostööpakkumised: Rumeenia ettevõte pakub enda

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Riigihanketeated: Rootsi lasterõivaste tootja otsib

GRUUSIA

Eelteade. Puhastusvahendite ja

allhanketööde teostajat, sh kan-

Väikehüdrojaamade arendamise

seonduvate puhastusmaterjalide

taar-, soojus-, gaasi- ja veesead-

gatrükk (production of detailed

konsultatsiooniteenuse hange.

hange. Kood 3103

mete osas (kesk-, põrandakütte-

printed patterns) ja puuvillase ja

Tähtaeg pakkumiste esitami-

Ostetakse kooritud kartuleid.

süsteemid jmt).

trikookangast lasteriiete õmble-

seks 17.03.2010. Kood 3089

Tähtaeg 26.03.2010. Kood 3104

Kood 2010-02-25-017

mine. Kood 2010-02-19-005

Rumeenia suurim vahendaja

Läti päikeseküttesüsteemide- ja

elektroonikatoodete, -lisade ja

kollektorite esindaja otsib edasi-

Hangitakse suusavarustust kait-

Ostetakse nööpe. Pakkumiste

müüjat Eestis.

sejõududele (originaalnimetus:

esitamine inglise või rootsi kee-

end edasimüüjaks Rumeenia

Kood 2010-02-19-034

maastosukset siteineen, hiihto-

les. Tähtaeg 27.04.2010.

turul. Kood 2010-02-25-014

Läti käsitööna valmivate ehete

sauvat, lumikengät, ahkio). Täht-

Kood 3105

Saksa meditsiinis kasutatavate

tootja (kasutatud poolvääris-

aeg 16.04.2010. Kood 3090

Hangitakse kruusa, liiva, purus-

kive) otsib edasimüüjat.

Akende hange (sh kaks ust) koos

tatud kivi ja killustikku. Tähtaeg

(software components for radiol-

Kood 2010-02-19-029

paigaldustöödega. Tähtaeg on

07.04.2010. Kood 3106

ogy and other fields of medcine

Makedoonia kummi- ja kummi-

23.03.2010. Kood 3091

Puitkütuste hange. Tähtaeg

involving image processing) otsib

toodete valmistaja otsib edasi-

Hangitakse biolagunevaid prügi-

07.04.2010. Kood 3107

müüjat, ühisettevõtluse ja all-

kotte. Tähtaeg 19.03.2010.

Hangitakse rõivaid, jalatseid ja

tega esindajat.

hanketööde võimalusi.

Kood 3092

reisitarbeid. Pakkumiste esita-

Kood 2010-02-25-007

Kood 2010-02-17-014

Hangitakse leiva jt pagaritooteid

mine inglise või rootsi keeles.

Rumeenia raadio- ja telekom-

Makedoonia nahkdiivanite toot-

haiglatele. Tähtaeg 22.04.2010.

Tähtaeg 19.04.2010.

ja otsib esindajat.

Kood 3093

Kood 3108

daja, arendaja ja hooldaja pakub

Kood 2010-02-17-018

Hangitakse soola teehoolduseks.

Ostetakse veetöötluskemikaale

end edasimüüjaks.

Bulgaaria erinevate valgustus-

Tähtaeg 18.03.2010.

ja kloriide. Tähtaeg 31.03.2010.

Kood 2010-02-24-037

seadmete tootja otsib vahenda-

Kood 3094

Kood 3109

jat ja allhanketööde teostamise

Teetähistamise märkide hange.

Köisronimise varustuse hange.

filtreid tootva ettevõtte Soome

võimalusi. Kood 2010-02-01-038

Tähtaeg 22.03.2010.

Tähtaeg 06.04.2010. Kood 3110

harukontor otsib esindajat Bal-

Ungari ratsapükste, jakkide jm

Kood 3095

Häiresüsteemide, turva- ja tule-

tikumis. Kood 2010-02-23-027

meeste ja naiste rõivaste tootja

Maantee kiirusemõõdikute han-

kahjuhäiresüsteemide

Läti biokütuste (saepuru, turba-

pakub end allhangete teostajaks

ge (originaalnimetus: Automaat-

Tähtaeg 29.03.2010. Kood 3111

pelletid, brikett, küttepuud jne)

ning otsib koostöövõimalusi.

tinen nopeudenvalvonta UUD

otsib edasimüüjat.

Kood 2010-02-17-037

2010). Tähtaeg 19.04.2010.

Kood 2010-02-17-028

Itaalia põllumajandusmasinate

Kood 3096

Hispaania disainehete tootja

osade, jõujaamade helikindlate

Lasteaiamööbli ja -seadmete

otsib esindajat.

katete, invasõidukite kaldteede,

hange. Tähtaeg 31.03.2010.

Kood 2010-02-17-027

laadimisseadmete jmt tootja

Kood 3097

Rumeenia elektri- ja soojus-

otsib vahendajat ja koostöövõi-

Biojäätmete konteinerite hange

seadmete

malusi. Kood 2010-02-23-006

(140 ja 240 liitrit). Tähtaeg on

tuuleturbiinid, küttepumbad

Ungari vineerkarpide, käsitsi val-

19.03.2010. Kood 3098

jne) vahendaja soovib leida kon-

mistatud metallist siltide ja

Hangitakse kanala seadmeid.

takte tootjatega, et laiendada

painduvast vineerist kingituste

Tähtaeg 30.03.2010. Kood 3099

oma tootevalikut Rumeenia

(peamiselt veini- ja piirituse-

Patjade hange. Tähtaeg 24.03.

turul. Kood 2010-02-17-017

tööstustele) tootja otsib esinda-

2010. Kood 3100

Poola peotelkide, täispuhuta-

jat. Kood 2010-02-19-014

Hangitakse PVC materjalist telk-

äri- ja allhanketeenuseid sani-

erinevate IT-toodete osas pakub

tarkvarakomponentide arendaja

vastavas valdkonnas kogemus-

munikatsioonisüsteemide esin-

Rahvusvahelisele turule õhu-

(päikesepaneelid,

SOOME

vate reklaamide ja paadikatete

hall koos paigaldusega (origi-

tootja pakub end allhanketööde

naalnimetus: halli 10m x 15m).

teostajaks.

Tähtaeg 24.03.2010. Kood 3101

Kood 2010-02-16-034 Läti kvaliteetsetest materjalidest kaminate tootja otsib esindajat. Kood 2010-02-18-022

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee

Ostetakse teekatte täidismaterjale sh liiva, killustikku jms. Tähtaeg 06.04.2010. Kood 3102

ROOTSI

hange.

Täpsem info: LEA AASAMAA Tel: 604 0090 • E-post: lea@koda.ee

Vaata lisainfot Koja tasuta partnerotsinguteenustest ja koostööpakkumiste loetelu veebilehelt www.koda.ee  teenused  koostööpakkumised ja infoteenused (ülevaade partnerotsinguteenustest)  viimased koostööpakkumised (loetelu pakkumistest).


Liikmelt liikmele

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

21

Teil on võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulgast, samuti saate soovi korral teha liikmesettevõtetele oma toodete või teenuste sooduspakkumisi. Huvi korral palun saatke oma koostöösoov või sooduspakkumine e-postiaadressile kadri@koda.ee. Koostöösoov või sooduspakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile Kaubanduskoja liikmetele. NB! Avaldame ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete pakkumisi. Lugege koostööpakkumisi nüüd ka Kaubanduskoja veebilehel Teenused – Koostööpakkumised ja info – Liikmelt liikmele aadressil http://www.koda.ee/?id=46026. Lisainfo: KADRI LIIMAL • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee

MÜNT GRUPP OÜ

AERO GRUPP OÜ

Meie ettevõttel on tegevusload gaasi (A klass)

Hiljuti kiirabiarst Mare Liigeri poolt Kanal 2 saates

Meie ettevõtte tegevusalad on seotud ventilat-

ja ehitusetööde teostamise valdkondades.

Reporter läbiviidud eksperiment Viru Keskuses

siooniga ehk hoonete sisekliimaga. Pakume

Uuringutest projektini, projektist finantseeri-

näitas, et ka enda teada esmaabiandmist oska-

kvaliteetseid ja mõisliku hinnaga teenuseid:

miseni, finantseerimisest ehituseni ja objekti

vad inimesed ei suuda adekvaatselt olukorda

ventilatsioonide puhastamine (puhastame

ekspluatatsiooni üleandmine. Teostame re-

hinnata ja õigesti abi osutada. See, mida teevad

seespidiselt ventilatsioonikanalid sh torus-

monditöid, monteerimist ja tehnoloogiasead-

lähedal seisvad inimesed kannatanu abistamisel

tiku kaasaegsete seadmete ja tehnoloogia

mete seadistamist. Meie alltöövõtjad täidavad

esimestel minutitel peale õnnetust, määrab abi-

abil, mida kasutatakse edukalt üle maailma)

elektriremondi- ja monteerimistööd mistahes

vajaja tuleviku. Kiirabi ei saa seda hiljem muuta.

ventilatsioonide inspekteerimine (video- ja

keerukuse tasemel (üle 20 kv). Otsime Eestis

Läbi vajalike teadmiste ja oskuste väärtustame

fotouuringud spetsiaalse robotkaameraga)

ning väljaspool partnereid koostööks ülalmaini-

nii enda elu kui loome vajaliku kindlus- ja tur-

ventilatsioonide hooldustööd (hoolduslepin-

tud tootmisvaldkondades ning kaupade ja tee-

vatunde keskkonnas, kus viibime. Münt Grupp OÜ

gud, agregaatide hooldus, filtrite vaheta-

nuste eksportimiseks.

pakub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele

mine jne)

Lisainfo:

võimalust osaleda töökoha esmaabiandjate

lisateenusena pakume ka suitsulõõride pu-

E-post: ferritkt@gmail.com

esmaabikoolitustel hotelli Dzingel (Tallinn,

hastusteenuseid.

Sergey Orlov • Tel: 5399 9658

Männiku tee 89) konverentsiruumis 16.–17. märt-

Loetletud teenused on Kaubanduskoja liikme-

Sergei Sisõi • Tel: 513 9074

sil ja 20.–21. aprillil 2010. Koolitajateks on kiirabi-

tele 20% soodsamad (pakkumine kehtib kuni

Juri Maksimov • Tel: 5190 9369

meedikud Mare Liiger või Margit Pärn. Samas

2010 aasta sügiseni). Puhastamata ventilat-

korraldame ka firmasiseseid ja perekoolitusi.

siooni puhul on tegemist ohtliku nähtusega nii

CONSULTIT OÜ

Koolitustele registreerimine ja lisainfo:

tuleohutuse kui ka inimeste tervise seisuko-

ConsultIT OÜ on konsultatsiooni- ja koolitus-

Külli Hiietamm

hast. Ventilatsioonisüsteemide puhastamist

firma, mis toetab asutusi ja organisatsioone

Tel: 656 4130 • E-post: info@myntgrupp.ee

nõuab seadusandlus ning selle täitmist kont-

strateegiate elluviimisel, tõstes nende konku-

rollib päästeamet.

rentsivõimet läbi tulemuslikuma juhtimise ning

ADVOKAADIBÜROO TAMME & OTSMANN

Lisainfo: Tõnis Lipp

lisaväärtust loovate turvaliste infotehno-

Tamme & Otsmann alustas ettevõtjatele suu-

Tel: 517 8821 • E-post: info@aerogrupp.ee

loogiliste lahenduste. ConsultIT OÜ põhilised

natud õigusblogi pidamist, kus kajastatakse

www.aerogrupp.ee

tegevusvaldkonnad on IT-juhtimine, infoturve, IT-audit ja üldjuhtimine. Kaubanduskoja liikme-

aktuaalseid muudatusi juriidikas ning analüüsitakse ettevõtjatele huvipakkuvaid õigusküsi-

FERRIT OÜ

tele märtsikuus „sünnipäevahinnad” Hinna-

musi. Olles seadnud õigusblogi eesmärgiks büroo

Koostööpakkumine köögimööbli tootjatele.

soodustus 20% avalikel kursustel:

praegustele ja tulevastele klientidele lisaväärtuse

Perenaistel ei jätku tihti köögis ruumi, seda eriti

Projektijuhtimine,

pakkumise, esitatakse õigusanalüüsi lühidalt

kraanikausikapis, kuhu on monteeritud vee-

Tõhus infoturve,

ning ka mittejuristile arusaadavalt. Õigusblogi pi-

puhastusfilter, mis tavaliselt hõlmab kuni 2/3

Juhi IT-alane „kirjaoskus”.

damisega soovitakse hõlbustada dialoogi büroo

valamukapi ruumist. Filtrite ja lihtsamate vee-

klientidega ning osaleda aktiivsemalt õigusega

puhastussüsteemide jaoks on tootma hakatud

Soodustus kehtib kursustele registreerimise ja

seotud teemade avalikus arutelus.

konteinereid, mis mahuvad köögimööbli sokli-

arve tasumise korral. Hinnasoodustus 10% fir-

Lisainfo: Katri Kaibiainen

tühikusse ja vabastavad nii ruumi valamukapis.

masiseste konsultatsiooni- või koolitusprojek-

Tel: 697 6090

Köögimööbliga koos paigaldatavad filtrikon-

tide lepingu sõlmijatele.

E-post: katri@abtamme.ee

teinerid võimaldavad kasutajatel kokku hoida

Lisainfo: Mati Ilisson

www.abtamme.ee

raha ning aega, mida kulutataks täiendavalt

Tel: 505 3032 • E-post: info@consultit.ee

Blogi leiab aadressilt: www.abtamme.ee/blog

filtri ostmiseks ja monteerimiseks.

www.consultit.ee


22

Juubilarid

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. märts 2010

Õnnitleme märtsikuu juubilare! 20 ATER AS liige alates 2008 KODALA OÜ liige alates 1997 KROONPRESS AS liige alates 1999

RIHTI PROJEKT AS liige alates 1996

INSTIGO EESTI OÜ liige alates 2009

DEVIAN INVEST OÜ liige alates 2007

ROGER PUIT AS liige alates 1998

LORE EESTI OÜ liige alates 2006

EESTI FIRMASPORT OÜ liige alates 2007

TOHVRI PUIT OÜ liige alates 2002

MOVEK GRUPP OÜ liige alates 2000

GLANZ & GLAMUUR OÜ liige alates 2008

NORDECON BETOON OÜ liige alates 2009

INTERSTUDIO OÜ liige alates 2006

PIPERON OÜ liige alates 2005

LINNAVESKI OÜ liige alates 2010

PW DETAIL OÜ liige alates 2004

NBI TEENUSED OÜ liige alates 2009

PÕLVA TEED AS liige alates 2003

OMA AED OÜ liige alates 2005

SCANRAPID EESTI OÜ liige alates 2003

PHARMADULE OÜ liige alates 2009

10 15 ANDESTON OÜ liige alates 2005 ANTTILA AS liige alates 2001 EESTI ESIMENE ERAKOSMEETIKAKOOL liige alates 2002 GENOVIQUE SPECIALTIES AS liige alates 1997 JÕGEVA VESI OÜ liige alates 2001 MALUX EAST OÜ liige alates 1998 MAREPLEKS OÜ liige alates 1997 REGINETT OÜ liige alates 2003

AKUANT OÜ liige alates 2007 ARD HELLAMAA ÕIGUSBÜROO OÜ liige alates 2007 BALTI-FILTRID OÜ liige alates 2004 BASTINI OÜ liige alates 2005

TIAL OÜ liige alates 2005

DENSEL BALTIC OÜ liige alates 2002 EAST POINT GROUP OÜ liige alates 2002

TRILLIAN INFOSÜSTEEMID OÜ liige alates 2006 WEBMEDIA AS liige alates 2005

HYDROSCAND AS liige alates 2003 INCAP ELECTRONICS ESTONIA OÜ liige alates 2000

RADIUS MACHINING OÜ liige alates 2005 RUNFOREST OÜ liige alates 2005 TREK GRUPP OÜ liige alates 2007

5

V-ARTAM GRUPP OÜ liige alates 2008

DERMOSHOP OÜ liige alates 2006

VISIOLINE OÜ liige alates 2008

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950


Teataja 05_2010_pisike  

Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AA...

Teataja 05_2010_pisike  

Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AA...

Advertisement