Page 1


Juhtkiri

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

3

Kasum ja eetika? Selleaastane Eesti Majandusteadlaste Seltsi konverents oli pühendatud teemale ärieetika ning mul tuli ühe paneeldiskussioonil osalejana arutleda saalitäie majandusteadlastega tänase Eesti majanduse moraalsete väljakutsete ja ettevõtete vastutustunde üle. Tuleb tunnistada, et nii intensiivset saali ja esinejate (kelle hulka kuulusid nii õppejõud kui praktikud) vahelist arutelu on raske meenutada. SIIM RAIE Peadirektor

M

ari Kooskora EBSist tegi

ranguid ning takistusi. Ebaeetiline

mida sa ei taha, et tehtaks sinule”.

sissejuhatuseks ülevaate

käitumine, tegevus toob kaasa need

Ehk siis, kui me saame aru, et

ärieetika mõistetest ja sellealastest

asjad, mida äritegevus kõige vähem

edukas on see äri, mis panustab

uuringutest. Eriti huvitav oli aga

soovib: valitsuste poolsed regulat-

paljude inimeste jaoks oluliste väär-

tema enda doktoritöö teema, mis

sioonid ja piirangud, vaenulikud töö-

tuste ühisesse loomisse ja see in-

analüüsis moraalse arengu etappe

suhted, mis viivad tootlikkuse

vesteering ennast ka hästi ära

taasiseseisvunud Eestis ja isegi

languseni, klientide loobumiseni, et-

tasub, on kergem ka eetikat kui

enne seda (1985–2005). Kui tradit-

tevõtte toodete ja teenuste tagasi

kasumiteenimise vahendit näha.

siooniliselt on ühiskonnad erinevaid

lükkamiseni.”

Lihtsamalt öeldes, on see sama palju meie endi pikaajalistes huvides

arenguetappe läbinud põlvkondade kaupa, siis meil on tulnud 20 aasta

Järgnenud diskussiooni keskpunk-

kohelda meie jaoks olulisi äripart-

jooksul väga kiiresti — kohati 3–4-

tiks saigi see, kas sõnad „kasum” ja

nereid ja kliente nii, et kasu oleks

aastaste sammudega jõuda sotsia-

„eetika” üldse mahuvad ühte lau-

mõlemapoolne.

listlikust kaksikmoraali ajast vastu-

sesse või need on teineteist välis-

tava ja eetikaga tegeleva ühiskon-

tavad nähtused. Oli neid, kes ütle-

See ei sünni aga iseenesest — eeti-

nani. Olles läbinud eetilise vaakumi

sid, et igasugune kasust rääkimine

kast rääkimine on alati kergem kui

(1991–1994), instrumentalismi

välistab eetilised suhted. Oli aga ka

praktika. Teine suurem arutelupunkt

eesmärk pühendab abinõu (1995–

neid, kes ütlesid, et otsida tulebki

konverentsil oligi tänased ärieetika

1999) ja legalismi — periood, kus

just nende kahe vahelisi seoseid ja

praktiseerijad — ettevõtjad. Rääki-

pöörati tähelepanu seaduste ja

neid koos vaadata.

des erastajatest ei hoidnud mõned publiku hulgast värvidega tagasi ja

ühiskondlike standardite kehtes-

Diskussiooni keskpunktiks saigi, kas sõnad „kasum” ja „eetika” üldse mahuvad ühte lausesse või need on teineteist välistavad nähtused. Oli neid, kes ütlesid, et igasugune kasust rääkimine välistab eetilised suhted. Oli aga ka neid, kes ütlesid, et otsida tulebki just nende kahe vahelisi seoseid ja neid koos vaadata.

tamisele (2000–2003), oleme jõud-

Konverentsi teise päeva avaloengu

igaüks võib kasutada oma fantaa-

nud euroopalikult vastutava mo-

pidas Saksamaa üks nimekamaid

siat, milliseid silte kleebiti.

raalse arengu staadiumisse (alates

majanduseetika teoreetikuid And-

2004). Järgmist taset sellest nime-

reas Suchanek just sel teemal.

Tulles tagasi moraalse arengu ja

tavad teoreetikud „arenev-eetili-

Vaagides omakasu ja ühiskonna va-

selle võimalikkuse juurde mitte

seks”, mil toimub eetilisuse ja

jaduste üle ütles Suchanek, et

ainult ühiskonnas, vaid ka indiviidi

kasumlikkuse

tasakaalustamine

moraalsest käitumisest ei oska ini-

tasandil, oli välisesineja kommen-

ning pakutavad kaubad ja tooted on

mesed oodata isiklikku kasu, vaid

taar, et seni kuni te ise suudate tu-

eetilised. Sealt edasi on „arenenud-

pigem ebamugavust. Seetõttu nä-

rumajanduse loomise algusaastate-

eetiline” etapp. Millises faasis asute

hakse tihti omakasu teenimises

le tagasi vaadates öelda, mis oli hea

teie indiviidina ja milliseid väärtusi

eetilist konflikti. See ei pea aga nii

ja mis halb, ning sellest õppida ja

peab oluliseks teie ettevõte?

olema. Majandustegevust definee-

täna vältida seda, mis oli halb, on

rides kasutas ta väljendit „inves-

teil kõik hästi.

Rääkides üldistest arengutest äri-

teering ühiskondlikku koostöösse

eetikas tsiteeris Mari Kooskora D.

ühiseks hüvanguks” (Invest in social

Konverentsi üks järeldusi oli, et

Stewartit: „Hea eetika on ka hea äri,

cooperation for mutual advantage)

eetikat tuleb tundma õppida, et

sest see võimaldab ettevõtetel

ja võrdles selle sarnasust eetika

seda on võimalik õppida ja õpetada

hoida äritegevuses ära väliseid pii-

kuldreegliga „ära tee teistele seda,

ning sellest tuleb rääkida.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Kalender

Sisukord Juhtkiri Kasum ja eetika?

„2009. majandusaasta aruande esitamine Äriregistrile” 3

Seadusandlus Konvergentsiprogramm — eurost ja eelarvepoliitikast

5

Kavandatavad seadusemuudatused seoses soojaarvete maksmise probleemidega

6

Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse määruse muutmise eelnõu

7

Äriseadustiku muutmine

8

Koja gallupid

9

16. veebruar

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

17. veebruar

Haapsalus Haapsalu Kolledži auditooriumis (Lihula mnt 12)

18. veebruar

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

18. veebruar

Lääne-Virumaal Vinni spordikompleksis (Sõpruse 16)

22. veebruar

Valgas (Kesk 1)

25. veebruar

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

4. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

4. märts

Tartus Atlantise Konverentsikeskuses (Narva mnt 2)

10. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

16. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

17. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

18. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Seminar on tasuta. Vajalik eelregistreerimine aadressil: www.bcs.ee/~koolitus/kaubanduskoda/registreerumine.php

Euroopa Liit Euroopa patendisüsteemi tulevik

Euroopa uudised

Messikoolitus 10

9. märts

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

13. aprill

Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Tartu) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

11

Seminar „Ettevõtluskeskkond Venemaal” vene keeles 11. veebruar

Väliskaubandus Uus tolliliit on sündinud

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

12

12. veebruar

Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27) Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

14.–19. veebruar

Innovatsiooniveerg Ettevõtjad ootavad tunnustamist

Õppe- ja ärivisiit Bulgaariasse ning Rumeeniasse koostöös Tehnopoliga

14

Annika Metsala • Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee 15. veebruar

Sotsiaalne ettevõtlus Kuidas hinnata mõju?

Koostööpartnerite pärastlõuna „Üldhariduskoolide, ettevõtete ja noorte vahelise koostöö võimalused”

15

Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27, Jõhvi) Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

Välisministeerium Ettevõtjana Gruusiasse

15. veebruar 16

Seminar „Efektiivne eksport ja selle arendamine” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Teated

17

Koostööpakkumised

21

Riigihanketeated

21

Liikmelt liikmele

22

Juubilarid

23

17. veebruar

Seminar Pärnus „Tasude arvutamine uue töölepinguseaduse alusel” Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35, Pärnu) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

19. veebruar

Seminar „Võlgade sissenõudmise kolm viisi” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Aprillini

„Mentoripõhine e-õpe” — tasuta ID-kaardi koolitus Toimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Läbiviija BCS Koolitus. Piret Elm • Tel: 699 8155 • E-post: piret.elm@bcs.ee Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

5

Konvergentsiprogramm – eurost ja eelarvepoliitikast Jaanuari viimastel päevadel avaldatud uuenenud konvergentsiprogrammi eesmärk on nagu tavaliseltki anda Euroopa Komisjonile ja EL ministrite nõukogule ülevaade Eesti senisest eelarvepoliitikast ning majanduskeskkonna ja eelarvepoliitika arengusuundadest, et hinnata Eesti valmidust võtta kasutusele ühisraha euro. MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

V

Tänavu on programmi esitamine ja selle sisu tähtsus ehk olulisemgi kui varem, kuna eesmärk on Eesti soov liituda eurotsooniga 2011. aasta 1. jaanuaril.

astavalt ELi eelarvepoliitikat

3% SKPst), madalad intressimäärad

selt 2,6% tasemele ning lähiaas-

juneda. Ka erinevate valemite ja al-

koordineerivatele reeglitele

ning stabiilne vahetuskurss euroga.

tatel on oodata puudujäägi vähene-

ternatiivsete skeemide kasutamise

kohustuvad kõik liikmesriigid kord

Konvergentsiprogrammi koostanud

mist. Samuti on Eestil jätkuvalt

korral, mida võidakse kasutada

aastas esitama uuendatud stabiil-

Rahandusministeeriumi kinnitusel

madalaim riigivõlg EL liikmesriikide

võlakirjade intressimäära puudu-

hulgas.

misel, on analüüsid näidanud kri-

sus- ja konvergentsiprogrammid (eurotsooniga liitunud EL liikmesriigid esitavad uuendatud stabiilsusprogrammid ning teised liikmesriigid

konvergentsiprogrammid).

Eesti esitas vastava programmi esimest korda 2004. aasta mais. Seekordne oli järjekorras viies uuendus. Laiemalt on konvergentsiprogrammi eesmärk väljendada riigi valitsuse eesmärke ning saavutusi Maastrichti kriteeriumite täitmisel ning üleminekul ühisrahale. Sel korral seadis Euroopa Komisjon programmi esitamise tähtaja jaanuari lõpuks, et võimaldada enne pro-

Euroalaga ühinemiseks on riigil vaja täita kõik Maastrichti kriteeriumid — hindade stabiilsus, jätkusuutlik riigi rahanduse olukord (riigi võlakoormus alla 60% ja eelarvepuudujääk alla 3% SKPst), madalad intressimäärad ning stabiilne vahetuskurss euroga. Konvergentsiprogrammi koostanud Rahandusministeeriumi kinnitusel ja programmi raames antud hinnangute kohaselt täidab Eesti kõik Maastrichti kriteeriumid.

grammi esitamist liikmesriikidel

teeriumi täitmist. Inflatsioon — Eesti täitis möödunud aasta novembris inflatsioonikritee-

Stabiilne vahetuskurss — Riik peab

riumi (12 kuu keskmine harmonee-

vähemalt kaks aastat osalema va-

ritud tarbijahinnaindeks oli 1%),

hetuskursimehhanismis ERM-2 ja

kriteeriumi referentsväärtus ulatus

hoidma oma valuuta vahetuskursi

novembris 1,7 protsendini. Ka aasta-

euro suhtes stabiilsena (eelkõige

tel 2010–2011 jääb Eesti harmonee-

seda omal algatusel devalveeri-

ritud tarbijahinnaindeksi 12 kuu kesk-

mata). Eesti on olnud ERM-2 liige

mine Rahandusministeeriumi hin-

rohkem kui 5 aastat ning krooni va-

nangul kriteeriumi referentsväär-

hetuskurss on selle aja jooksul olnud

tusest madalamaks.

stabiilne. Nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Keskpank on märkinud,

Intressimäärad — tehniliselt Eesti

et Eesti krooni vahetuskurss on pü-

jaoks ehk vastuolulisim kriteerium.

sinud ERM-2 raames muutumatuna

Intressimäärade konvergentsi hin-

ja Eesti vastab vahetuskursi stabiil-

analüüsida ja kasutusele võtta eel-

ja programmi raames antud hin-

damiseks Eestil õige instrument (s.o

suse kriteeriumile. Seega täidab

arvedefitsiiti ohjavaid meetmeid.

nangute kohaselt täidab Eesti kõik

vähemalt 10 aasta pikkune Eesti

Eesti vahetuskursi stabiilsuse kri-

Liikmesriikide esitatud programme

Maastrichti kriteeriumid.

kroonides emiteeritud riiklik võlakiri)

teeriumi ning krooni fikseeritud

puudub. Euroopa Komisjon on lä-

kurss euro suhtes tagab kriteeriumi täitmise ka tulevikus.

hinnatakse Euroopa Komisjoni ja EL Ministrite Nõukogu poolt veebrua-

Eelarvestabiilsus — Eesti valitsus-

henemisaruannetes avaldanud ar-

ris-aprillis.

sektori eelarvepositsioon on viima-

vamust, et Eestil ei tohiks olla

sel kümnel aastal olnud tasakaalu-

probleeme intressimäära kriteeriu-

Mis saab edasi? Eesti eurokõlb-

Mida näitas uuendatud programm

lähedane. Konservatiivse eelarve-

mi täitmisega ning ei ole põhjust

likkuse hindamisel on oluline roll

Eesti kohta? Teatavasti on euro-

poliitika tagajärjel ja täiendavate

arvata, et Euroopa Komisjon oma

lisaks Rahandusministeeriumile ja

alaga ühinemiseks vaja riigil täita

meetmete abil on suudetud ka ma-

senist tõlgendust intressimäärakri-

Statistikaametile ka mitmed Euroo-

kõik Maastrichti kriteeriumid — hin-

janduslanguse ajal hoida valitsus-

teeriumi tõlgendamise osas muu-

pa institutsioonid: Euroopa Komis-

dade stabiilsus, jätkusuutlik riigi ra-

sektori eelarvedefitsiit alla 3% SKP-

daks.

loogikast

jon, Euroopa Keskpank, Euroopa

handuse olukord (riigi võlakoormus

st. 2009. aastal jääb see Rahan-

lähtudes, ei saaks riigi võlakirjade

Liidu rahandusministrite nõukogu

alla 60% ja eelarvepuudujääk alla

dusministeeriumi hinnangu koha-

puudumine siiski takistuseks ku-

(ECOFIN) jne. Hetkeseisuga peaks

Majanduslikust


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

eeldatav ajakava Eesti jaoks oluliste otsuse

langetamisega

seoses

olema järgmine: 28. jaanuaril kinnitas valitsus konvergentsiprogrammi, mille lühikokkuvõte oli toodud eelnevalt.

Kavandatavad seadusemuudatused seoses soojaarvete maksmise probleemidega

26. märtsil avaldab Statistikaamet 2009. aasta valitsussektori võla ja defitsiidi andmed. Veebruar-aprill viivad Euroopa Komisjon (EK) ja Euroopa Keskpank (EKP) läbi korralise hindamise, et selgitada Eesti valmi-

MART KÄGU Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

dust euroalaga liitumiseks. Mais avalikustatakse hindamise tulemusena valminud konvergentsiraport. 8. juunil koguneb Euroopa Liidu rahandusministrite

nõukogu

Ü

ldine majanduslanguse si-

menetlusega, mida kohaldatakse

piisa isegi korteri mahamüümisest

tuatsioon ning külm talv on

hooneühistute suhtes.

(nt Kohtla-Järve). Siinkohal satub kahtluse alla kavandatava regulat-

tõsiseid probleeme tekitanud kor-

(ECOFIN) ning arutab EK ja EKP

termajades (näiteks Maardus ja

Täiendavalt nähakse eelnõuga

siooni tulemuslikkus. Eelnõu ko-

hinnangute alusel Eesti vasta-

Kohtla-Järvel), kus osade korteri-

ette talveperioodil (s.o 1. oktoob-

haselt peaks soojusettevõtja taga-

vust eurokriteeriumitele. Samuti

omanike või -valdajate poolt on

rist kuni 30. aprillini) soojusvarus-

ma talveperioodil kütte ka juhul,

konsulteeritakse selles küsimu-

maksmata soojaarvete tõttu küte

tuse katkestamiseks vajalik nn

kui võlgade tagasimaksmine tule-

ses Euroopa Parlamendiga.

välja lülitatud terves kortermajas.

viitaeg (45 päeva) soojusettevõtja

vikus on ilmselgelt nullilähedane.

18. juunil koguneb Euroopa

Vastuoluline on olukord just see-

poolt saadetud võlakohustuse

Seega peaks soojusettevõtja (kes

Ülemkogu arutama Eesti sobi-

tõttu, et kütet pole ka inimestel,

täitmise teatise saamise ja reaalse

vajab oma tegevuseks siiski raha)

vust eurotsooni.

kellel arved iseenesest makstud.

soojuskatkestuse vahel. Selge, et

sellises olukorras sisuliselt pakku-

6. juulil kogunev Euroopa Liidu

Eelkirjeldatud problemaatilise olu-

kõnealune eelnõu on välja töö-

ma tasuta kütet. Teoreetiliselt

rahandusministrite

nõukogu

korra lahendamiseks valmistas

tatud eesmärgiga lahendada väga

saab niisuguses olukorras tagajär-

(ECOFIN) peaks eelnevate etap-

Majandus- ja Kommunikatsiooni-

terav probleem. Samas peab juh-

jeks olla ka soojusettevõtja tege-

pide positiivse läbimise korral

ministeerium ette korteriomandi-

tima tähelepanu sellele, et eelnõu

vuse lõppemine (nt pankroti tõt-

kinnitama lõplikult Eesti liitu-

seaduse ja teiste seaduste muut-

regulatsioon riivab tugevasti soo-

tu), mis tooks lõppkokkuvõttes

mise euroalaga.

mise eelnõu (edaspidi eelnõu).

jusettevõtja õigusi ning seda möö-

kaasa ikkagi kütmata elamud ja

navad ka eelnõu autorid.

lisaks hulga töötuid. Sellises valguses tundub, et soovitud posi-

Eelnõuga soovitakse suunata

Konvergentsiprogrammi terviktekstiga saate tutvuda siin: http://www.fin.ee/?id=8902 Juba praegu tasub aga kindlasti külastada ka EuroVeebi www.euro.eesti.ee, kust saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles vastuseid paljudele euroga seotud küsimustele ning tutvuda eurole ülemineku plaani viimase versiooniga. Arvestades edasist ajakava ning ettevalmistuste käiku, jätkame kindlasti ka oma liikmete teavitamist kõigest, mis euroga seondub.

soojusettevõtjat enam tegelema

Eelnõu seletuskirjas on toodud

tiivsete tulemuste saavutamine

võlgnikega ning selle kohaselt

paralleel saneerimismenetlusega.

kavandatava regulatsiooni abil võib

tuleb võlgnevuse likvideerimise

Samas on selge, et saneerimine on

kujuneda problemaatiliseks.

nõue suunata võlgnikust korteri-

teostatav juhul, kui on reaalsed

omaniku vastu, kusjuures nõude

väljavaated positiivseks tulemiks.

menetlemise ajal peab olema

Võib olla situatsioone, kus kavan-

tagatud elamu varustamine soo-

datav regulatsioon võib aidata

jusega. Lisaks plaanitakse eel-

olukorda lahendada, kuid teatud

nõuga kehtestada sundvalitseja

juhtudel on see äärmiselt küsitav.

määramise

selleks

Tuleb tõdeda, et mitmedki n-ö

puhuks, kui korteriühistul ilm-

probleemsed korterelamud on sel-

nevad majanduslikud raskused.

lised, kus oluline osa korteri-

Eelnõu seletuskirjas öeldakse

omanikest või -valdajatest on

muuhulgas ka seda, et kavan-

isikud, kellelt pole reaalselt võima-

datavad normid kannavad põhi-

lik võlgu sisse nõuda. Erandlik pole

mõttelist sarnasust saneerimis-

ka olukord, kus võlgade katteks ei

menetlus

Eelnõu ja selle seletuskirjaga on võimalik lähemalt tutvuda Kaubanduskoja veebilehel www.koda.ee/?id=1300.


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

7

Alustava ettevõtja stardija kasvutoetuse määruse muutmise eelnõust Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. jaanuari 2008. aasta määrus (edaspidi määrus) nr 10 reguleerib alustavale ettevõtjale mõeldud stardi- ja kasvutoetuse MART KÄGU Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

K

andmise tingimusi. Toetuste eesmärk on jätkusuutlike väikeettevõtjate (sh kasvu- ja ekspordipotentsiaaliga) tekke ning arengu- ja püsimajäämise võimaluste parandamine.

una praktikas on tekkinud

mine välismaalasele loetakse eks-

vad valdavalt tulu reklaami müügist,

nuste osutamine. Kehtiv regulat-

määruse sätete tõlgenda-

pordikäibe hulka.

vaid pigem toetada tarkvara aren-

sioon nõuab, et vastava turundus-

dusi, mis loovad ise täiendavat

teenuse osutaja põhitegevusala

ette valmistatud määruse muut-

Tootenäidise mõiste defineerimist

lisandväärtust. Siinkohal tuleb kaht-

peab olema olnud vähemalt viimase

mise eelnõu (edaspidi eelnõu) just

põhjendatakse eelnõu seletuskirjas

lemata juhtida tähelepanu veel sel-

aasta jooksul vastavate teenuste

regulatsiooni selgust silmas pida-

vajadusega rõhutada, et tootenäidis

lele, et eelnõuga plaanitakse muuta

osutamine. Analoogne muudatus

des. Tegemist on täpsustatavate

on üks ja ainuke näidis antud

abikõlblikuks ainult tarkvara pro-

nähakse ette ka isikute puhul, kel-

muudatustega, kuid tehakse ka

tootest ning tegemist pole pro-

grammeerimise ja testimisega seo-

lelt taotleja soetab oma põhivara.

mõned olulised täiendused.

totüübiga. Seega ei saa tootenäidi-

tud kulud.

Samuti soovitakse eelnõuga lugeda

misel mitmetimõistetavusi, siis on

seid olla mitu ning katsetamisjärgus

Määrusesse lisanduvad ekspordi, ekspordikäibe ja tootenäidise definitsioonid

olevat toodet ei saa tootenäidiseks lugeda. Eelnõus rõhutataksegi, et

materiaalse vara soetamist liisingu-

Turundusteenuste ostmine

andjalt ja pankrotivarast abikõlbulikeks kuludeks.

tootenäidisega seotud abikõlbulikud

Positiivne on see, et eelnõuga ka-

kulud ei ole tootenäidise prototüübi

vandatakse muuta regulatsiooni

Lisaks eeltoodule täpsustatakse

Eksport defineeritakse järgmiselt —

valmistamiseks ja tootenäidise kat-

osas, mis puudutab taotleja turun-

taotlusega koos esitatavate doku-

kauba või teenuse müümine välis-

setamisjärgus tehtud kulud. Küll

dusteenuste ostmist. Täpsemalt

mentide regulatsiooni. Muuhulgas

riiki või ka välisriigi kodanikule. Eks-

aga on jätkuvalt abikõlbulikud

pordikäibe defineerimist peetakse

tootenäidise valmistamise kulud (nii

eelnõus oluliseks eelkõige kasvu-

materjalikulu kui ka tootenäidise

toetuse andmise seisukohast, sest

tellimise kulu). Eelnõu kohaselt

nende toetuste andmisel võetakse

loetakse need turunduskuludeks.

arvesse prognoositav ekspordist saadav müügitulu (ekspordikäive). Ekspordikäibe all mõistetaksegi ekspordi rahalist väärtust, mille

Rakendustarkvara soetamise ja arendamise toetamine

on Ettevõtluse Arendamise Siht-

Positiivne on see, et eelnõuga kavandatakse muuta regulatsiooni osas, mis puudutab taotleja turundusteenuste ostmist. Täpsemalt näeb eelnõu ette, et (abikõlbulikke) turundusteenuseid saab kõnealuse toetuse taotleja osta isikult, kelle tegevusala on vähemalt viimase aasta jooksul olnud turundusteenuste osutamine.

kohta ettevõtja peab eraldi arves-

Eelnõuga soovitakse toetada ka

tust. Kõnealuste täienduste sisse-

ainult sellist äriprojekti põhitege-

toomine peaks lõpetama ka prakti-

vusega seotud rakendustarkvara

kas esilekerkinud küsitavused näi-

soetamist ja arendamist, mille

teks selles osas, kas Eestis teenuse

puhul toetuse taotleja prognoosib

osutamist või kauba müümist välis-

müügitulu arendatava rakendus-

näeb eelnõu ette, et (abikõlbulikke)

maalasele võib lugeda ekspordi-

tarkvara kasutuslitsentsi müügist.

turundusteenuseid saab kõnealuse

käibe hulka. Mainitud kavandatavad

Seletuskirja kohaselt ei ole mainitud

toetuse taotleja osta isikult, kelle

muudatused väljendavad selgesti,

muudatuse eesmärk toetada erine-

tegevusala on vähemalt viimase

et Eestis teenuse või kauba müü-

vate portaalide loomist, mis teeni-

aasta jooksul olnud turundustee-

asutusel valmimas veebikeskkond, kust kaudu saab toetuste taotlusi esitada, mistõttu täpsustatakse eelnõus ka regulatsiooni, mis puudutab taotluste erinevaid esitamise viise.

Eelnõu ja selle seletuskirjaga on võimalik lähemalt tutvuda Kaubanduskoja veebilehel aadressil: www.koda.ee/?id=1300.


8

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Äriseadustiku muutmine Justiitsministeerium saatis kooskõlastamiseks äriseadustiku muutmise eelnõu sooviga osaühingu puudutavat regulatsiooni lihtsustada ehk luua nn konkurentsivõimelise osaühingu regulatsioon.

KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

P

eamisteks muudatusteks eel-

pakkudes ei ole taoline sissemakse

sioon ei peaks kahjustama osa-

nõu seletuskirja kohaselt on

vajalik, ongi otsustatud välja pak-

ühingu võlausaldajate huve ega

ühinguõiguslike dokumentide vormi-

kuda võimalus luua osaühing ilma

panema neid varasemast suuremal

nõuete ja audiitori kaasamise kohus-

sissemakseta ning osakapitali raha-

määral kandma võlgnikust osaühin-

tuse vähendamine, osa võõrandami-

line sissemakse tehakse siis, kui

gu maksejõuetuse riski.

sel seadusjärgse ostueesõiguse ja

selleks on reaalne vajadus. Seega

juhatuse liikme ametiaja tähtajalisu-

oleks eelnõus väljapakutud muuda-

Äriseadustikku lisatakse paragrahv,

se ärakaotamine ning allutatud laenu

tuste kohaselt võimalik asutada

millega soovitakse tuua Eesti õigus-

tutvustamine Eesti õiguses.

osaühing, mille osakapitali moodus-

korda sisse allutatud laenu regulat-

tavad nõuded osanike vastu, kes

sioon, mille peamine eesmärk on

Lisaks eelpool nimetatule on olu-

vastutavad tegemata sissemaksete

tagada võlgniku ja võlausaldaja hu-

lisemaks muudatuseks võimalus

ees kogu oma varaga kuni selle

vide vahel õiglane tasakaal. Taolise

asutada osaühingu ilma, et selle

summa ulatuses, mida nad sisse-

allutatud laenu kontseptsiooni pea-

käigus peaks tegema 40 000 kroo-

maksena teha on lubanud.

miseks rakendusalaks peaks kujunema pankrotimenetlus, kuid ei

nist sissemakset, mida hetkel Samas, kui soovitakse osanikele

välistata ka rakendamist osaühingu

kasum välja maksta, siis selleks

lõpetamisel likvideerimismenetlu-

ajaks peab olema osanik teinud

ses. Täpsustavalt, aga mida taolise

reaalselt ka sissemakse või võib

allutatud laenu puhul sätestatakse:

toimuda ka tasaarvestamine, kus

kehtiva õiguse kohaselt saab osanik

osaniku nõue saada kasumit tasa-

anda näiteks makseraskustes ole-

arvestatakse osaniku kohustusega

vale ühingule olukorra parandami-

teha sissemakse. Osakapitali suu-

seks laenu. Kui vaatamata laenule

ruse kohta on aga õigustatud teavet

ühingu majanduslik olukord ei para-

saama ka kolmandad isikud, näiteks

ne ja kuulutatakse välja pankrot,

äriregistri kaudu, samas ei ole eel-

saab osanik esitada ühingu suhtes

nõus pakutud eriregulatsiooni selle

üldises korras nõudeid, mida peab

kohta, kuidas kajastatakse sisse-

rahuldama sarnaselt teistele võla-

maksete tegemist või tegemata jät-

usaldajatele. Taolist võrdsustamist

mist ning seega ei hakka äriregister

aga ei peeta siiski õiglaseks. Nõnda

kajastama ühelgi eriliselt või täien-

on sätestatud eelnõus, et juhul, kui

daval moel osaühingu sissemakseta

osanik on andnud osaühingule lae-

äriseadustik nõuab. Kuna eelnõu

asutamist. Eelnõu koostajad ei ole

nu, kus ta korraliku ettevõtja hool-

koostajate arvates teatud juhtudel,

taolist eraldi äramärkimist vaja-

susega tegutsedes oleks pidanud

näiteks nõustamis- või tõlketeenust

likuks pidanud, sest uus regulat-

tegema täiendavaid sissemakseid

Oluliseks muudatuseks on võimalus asutada osaühingu ilma, et selle käigus peaks tegema 40 000 kroonist sissemakset, mida hetkel äriseadustik nõuab. Väljapakutud muudatuste kohaselt oleks võimalik asutada osaühing, mille osakapitali moodustavad nõuded osanike vastu, kes vastutavad tegemata sissemaksete ees kogu oma varaga kuni selle summa ulatuses, mida nad sissemaksena teha on lubanud.


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

osaühingu osakapitali, rahuldatakse

Lihtsustada soovitakse ka osanikku

osaniku nõue osaühingu lõpetamise

üldkoosolekul esindava esindaja vo-

või pankroti korral pärast kõigi

likirja vormi, mis hetkel peab olema

teiste võlausaldajate nõuete rahul-

kirjalikus vormis. Eelnõuga paku-

damist.

takse välja võimalus, et tulevikus võiks volikiri olla kirjalikku taasesi-

9

Koja gallupid Täname kõiki ja palume oma liikmetel ka edaspidi

Eelnõuga soovitakse muuhulgas

tamist võimaldavas vormis, mis või-

meie küsitlustele Kaubanduskoja veebilehel aktiivselt

kustutada kohustusliku reservkapi-

maldaks ulatuslikumalt kasutada

vastata. Teie vastuste põhjal saame kujundada

tali nõue, kuna leitakse, et osa-

kaasaegseid infotehnoloogilisi va-

oma arvamused ja ettepanekud, mille edastame

ühingu puhul ei ole seadusega

hendeid ja sellega oluliselt lihtsus-

reservkapitali nõudmine põhjenda-

tada osaühingu igapäevast tege-

tud. Osaühingu vorm võib olla kasu-

vust.

seadusandjale. Teie arvamusest sõltub palju!

tatav ka väga väikeste ettevõtete Eelnõuga soovitakse vähendada ka

Eelnõuga soovitakse muuhulgas kustutada kohustusliku reservkapitali nõue, kuna leitakse, et osaühingu puhul ei ole seadusega reservkapitali nõudmine põhjendatud.

audiitori kohustuslikku osalemist

Kas „viimase hetke reis” tähendab Teie jaoks

erinevate hinnangute andmisel ning

eelkõige reisi, mis ostetakse:

pakutakse välja lahendus, mis tõstab piirmäärasid osaühingu mittekuni 14 päeva enne väljalendu — 6%

rahalise sissemaksega asutamisel audiitori kaasamise kohustuse tekkimiseks. Kui praegu peab audiitori

kuni 7 päeva enne väljalendu — 52%

kaasama alati, kui mitterahalise kaudu tegutsemiseks, mille puhul

sissemakse väärtus ületab 40 000

eriline kapitalivajadus (ja reservide

krooni või 1/10 osakapitalist, siis

kogumise vajadus) puudub. Sellisel

eelnõu kohaselt võiks osakapitali

juhul kujutaks kohustuslike reser-

piiriks olla 400 000 krooni, siin-

vide kogumine üleliigset kapitali

juures peab järgima põhimõtet, et

akumuleerimist, mida ei saa pida-

audiitori kaasamata jätmine ei kah-

da majanduslikult mõttekaks. Siis-

justaks kuidagi võlausaldajate huve.

kuni 2 päeva enne väljalendu — 32% kuni 24 tundi enne väljalendu — 10%

(Vastajaid 31)

ki võib reservkapitali nõude kehtestada osaühingu põhikirjaga ehk

Kehtiva äriseadustiku kohaselt on

reservkapitali kogumise vajalikkus

üldreegliks see, et osa võõranda-

jäetakse edaspidi osanike otsus-

misel on teisel osanikul osa ostu-

tada.

eesõigus, samas muudatus näeb ette, et tulevikus ei oleks seadusega

Millises ulatuses võiks reisikorraldaja

Lisaks nähakse eelnõus ette, et

kaasosanikule ostueesõigust antud.

osaühingu poolt äriregistrile esi-

Ostueesõiguses saaks küll põhikir-

tatavatele dokumentidele seni esi-

jaga kokku leppida, aga seaduse

tatud rangemad vorminõuded muu-

tasemel vastavat normi enam ei

Kuni 5% ulatuses — 18%

tuvad mõnevõrra leebemaks. Kui

oleks. Selline põhimõte kehtiks

Kuni 10% ulatuses — 4%

hetkel peab asutamisleping olema

tulevikus ka osa jagamise kohta.

notariaalselt tõestatud, siis edas-

varem kokkulepitud hinda muuta?

Kuni 25% ulatuses — 4% Võimalik muutmise suurus peaks olema vaba — 0%

pidi võiks see olla notariaalselt kinnitatud (mis loomulikult ei välista,

Kokkulepitud hind peab olema siduv — 74%

et asutamisleping siiski notariaalselt tõestatakse, kuid see on juba asutajate enda otsus ja soov). Kuna notariaalne tõestamine on oluliselt kulukam toiming kui notariaalne kinnitamine, siis oleks vorminõude lihtsustamise puhul võimalik vähendada ka asutamisega kaasnevaid kulutusi.

Täpsemalt saate äriseadustiku eelnõu ja seletuskirjaga tutvuda Koja veebilehel www.koda.ee/ ?id=1300 ning alati oodatud on ettepanekud ja kommentaarid.

(Vastajaid 28)


10

Euroopa Liit

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Euroopa patendisüsteemi tulevik Euroopa patent põhineb Euroopa patendikonventsioonil (vastu võetud 1973. aastal), mis hetkeseisuga hõlmab 36 Euroopa riiki (Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmesriikide nimekirja leiate aadressil: www.epo.org/about-us/epo/member-states.html?update).

JULIA MALEV Poliitikakujundamiseja õigusosakonna nõunik

P

Patendikonventsioon võimaldab taotleda samaaegselt patenti mitmes konventsiooni liikmesriigis. Euroopa Patendiameti poolt väljaantud patent kehtib kõikides märgitud riikides, kui patenditaotleja on esitanud õigeaegselt vajalikud tõlked ja tasunud lõivud.

Rohkem informatsiooni leiab Euroopa Patendiameti veebilehelt: www.epo.org.

robleemiks on olnud patendi

toetamine. Määrusega kavatsetak-

maksumus on lisakoormuseks eriti

maksumus, mis on 11 korda

se luua samuti uus kohtusüsteem,

väike- ja keskmiste ettevõtjate

kallim kui Ameerika Ühendriikide

mille pädevusse kuuluksid patendi

jaoks, siis Nõukogul, Euroopa Ko-

patent (kui patent hõlmab kõiki 27

rikkumisega seotud hagid, hagid või

misjonil ning Euroopa Parlamendil

EL liikmesriiki, kasvab maksumus

vastuhagid Euroopa patendi tühis-

tuleb saavutada tasakaal, mis

kuni umbes 82 000 euroni). Takistu-

tamiseks, hagid kahjude tuvasta-

aitaks kaasa innovatsioonile.

seks ühtse patendisüsteemi loomi-

miseks jms. Hetkel on patendi

sel on olnud samuti kohtualluvuse

kehtivuse või väidetava rikkumisega

Eurochambres, Euroopa Kauban-

küsimus patendivaidluste lahen-

seotud vaidluste puhul ühenduse

duskodade Assotsiatsioon, tutvus-

damisel ning tõlgete ja kohtume-

tsiviilõigusalaste õigusaktidega ette

tas oma ettepanekuid:

netluse kõrge maksumus (eriti väike-

nähtud, et patendi kehtivusega seo-

Patenditaotluse täitmine: taot-

ja keskmise suurusega ettevõtetele).

tud menetlus tuleb algatada selle

lus võiks olla täidetud kas Euroo-

liikmesriigi kohtus, kus patent on

pa Patendiameti töökeeles (ing-

2000. aastal tutvustas Euroopa

registreeritud. Rikkumismenetlust

lise, saksa või prantsuse) või

Komisjon Euroopa Ühenduse pa-

võib algatada nii kostja asukoha-

taotleja emakeeles, kui taotlus

tendi initsiatiivi, kuid Euroopa

liikmesriigi kohtus kui ka selle liik-

esitatakse riiklikus patendiame-

Nõukogu ei suutnud saavutada

mesriigi kohtus, kus kahjustav

tis, mis tõlgiks taotluse Euroopa

kompromissi määruse osas. 2008.

sündmus on toimunud või võib

Patendiameti töökeelde.

aastal Euroopa Ettevõtjate Parla-

toimuda. Ühtse (patendi) kohtusüs-

Kehtiv patent: kehtiv patent

mendis osalenud ettevõtjad väljen-

teemi loomine tähendaks, et ette-

oleks Euroopa Patendiameti

dasid selgelt pakilist vajadust jõuda

võte ei pea pöörduma mitme riigi

ühes töökeeles (vastavalt taot-

kokkuleppele Euroopa Ühenduse

kohtu poole, mis omakorda võimal-

leja soovile). Vastavalt kokkulep-

patendi küsimustes. 2009. aastal

daks säästa 289 miljonit eurot aas-

pele patendi lühikokkuvõte võiks

edastas Komisjon soovituse Eu-

tas.

olla tõlgitud EL keeltesse taotleja kulul.

roopa Nõkogule volitada Komisjoni looma patendi kohtusüsteemi.

Probleemiks jääb endiselt patendi

Vaidluste puhul jääks patendi ja

tõlge: konkurentsivõime nõukogu

sellega seotud dokumentide

2009. aasta detsembris tutvustas

otsustas, et tõlke valdkonda hakab

täiendava tõlke korraldamine

konkurentsivõime nõukogu Euroopa

reguleerima eraldi määrus. Tõlke

patendi omaja kanda.

patendi loomise määruse eelnõu,

küsimus kerkib esile kolmes erine-

mis annaks leiutajatele võimaluse

vas faasis, nimelt patenditaotluse

Hetkeseisuga oodetakse Euroopa

taotleda ühtset patenti ning mis

täitmine, kehtiva patendi tõlge Eu-

Kohtu arvamust (orienteeruvalt su-

kehtiks kogu Euroopa Liidus. Eelnõu

roopa Liidu keeltesse (nt kokkuvõte)

vel), kas ülaltoodud muudatused on

eesmärk on ettevõtjate koormuse

ning patendi tõlge täismahus vaid-

vastavuses EL põhilepingute artik-

vähendamine ning innovatsiooni

luste puhul. Kuna tõlketeenuste

litega.


Euroopa uudised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

ELi volinik: Uus ELi telekomeurooplaste eraelu munikatsiooniamet puutumatuse kaitse alustab tööd on järgmise ELi telekommunikatsioonisektoris aastakümne suur algas uus ajastu: 1. veebruaril tuli Brüsselis esimest korda kokku ELi 27 väljakutse

Euroopa Komisjon soovitab Euroopa Liidul suhkrueksporti ajutiselt suurendada

liikmesriigi telekommunikatsiooni-

Suhkruhindade rekordtaseme tõttu

Euroopa Komisjon (EK) soovib töö-

sektori reguleerivate asutuste esin-

maailmaturul teeb Euroopa Komis-

tada ELi tasandil välja selged ja ajako-

dajatest

asutus

jon ettepaneku lubada Euroopa

hased eeskirjad, mis tagaksid isiku-

BEREC. BEREC täidab otsustavat

Liidu suhkrutootjatel eksportida

andmete ja eraelu puutumatuse

rolli ühtse telekommunikatsiooni-

500 000 tonni kvoodivälist suhkrut.

kindla kaitse. Tööd alustatakse 1995.

turu ja ühtsete telekommunikat-

Nimelt on halvad ilmastikuolud In-

aasta andmekaitsedirektiivi muut-

sioonialaste õigusaktide edenda-

dias ja Brasiilias oluliselt vähenda-

misega. Eraelu puutumatuse kait-

misel kogu Euroopas. Seda on vaja

nud suhkruvarusid ja suurendanud

sega on seotud palju uusi väljakut-

kasvõi seetõttu, et lihtsustada

ülemaailmset suhkrupuudust. Selle

seid. Näiteks võib käitumisharju-

nende operaatorite tööd, kes tegut-

tagajärjel ületavad maailmaturu

muste jälgimisel põhinevas reklaami-

sevad ühtaegu mitmes riigis. BEREC

suhkruhinnad praegu märkimisväär-

tehnoloogias

paremaks

ja tema büroo, mis koosneb oma ala

selt ELi kvoodisuhkru turuhinda.

turustamiseks kasutada isiku inter-

ekspertidest, seisavad eelkõige hea

Erinevalt teistest suhkrutootmise

netiandmeid. Samuti kasutab prae-

ausa konkurentsi tagamise eest

piirkondadest oli Euroopas 2009.

guseks ligi 41,7 miljonit eurooplast

ühtsel telekommunikatsiooniturul.

aastal suhkrupeedi saak väga hea

suhtlusvõrkusid, mille kaudu on

2008. aastal ulatusid Euroopa

ning selle tõttu on toodetud ka suu-

isikuandmed (nt fotod) teistele näh-

telekommunikatsioonisektori tulud

remal hulgal kvoodivälist suhkrut.

tavad. Lisaks on 6 miljardi kasutuses

351 miljardi euroni. Uus Euroopa

Põllumajanduse ja maaelu arengu

oleva RFID-kiibi abil võimalik jälgida

telekommunikatsiooniamet BEREC

volinik Mariann Fischer Boel hindas

isikute liikumist. EK hoiatas, et

hakkab esitama olulisi eksperdiar-

praeguse olukorra erandlikuks ja

tehnoloogia arengust johtuvalt tuleb

vamusi telekommunikatsioonituru

sõnas, et suhkru hind maailmaturul

andmekaitse-eeskirju ajakohastada,

toimimise kohta Euroopa Liidus ja

on tõusnud tasemele, mis kahjustab

et tagada õigus eraelu puutuma-

nõustama riikide telekommunikat-

puudustkannatavate riikide tarbi-

tusele, ettevõtjate õiguskindlus ning

sioonisektori reguleerivaid asutusi

jaid. „Praegune olukord langes ajali-

uute tehnoloogiate kasutuselevõtt.

toetama ning täiendama nende

selt kokku ELi suhkrutööstuse

ELi eeskirjade kohaselt võib isikuand-

sõltumatut tegutsemist eelkõige

ümberkorraldamise

meid kasutada üksnes õiguslikel

siis, kui tegemist on otsustega,

Suhkru hinda ELi turul vähendati

põhjustel ning isikute eelneval nõus-

mille mõju ulatub üle riigipiiride.

ning vähem konkurentsivõimelised

toodete

olekul. EK infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding teatas, et selle elluviimiseks teeb ta ettepaneku eraelu puutumatust käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamiseks. Aluseks võetaks aastast 1995 kehtivad üldeeskirjad (andmekaitsedirektiiv) ning konkreetsed telekommunikatsiooni ja interneti eeskirjad (eraelu puutumatuse kaitse eeskirjad elektroonilise side valdkonnas).

koosnev

uus

lõppetapiga.

suhkrutootjad lõpetasid tootmise, tõhustades ELi suhkrusektori konkurentsivõimet nii suhkrupeeditootjate kui ka tehase tasemel,” rääkis ta 2005. aastal alanud ELi suhkrureformi positiivsetest mõjudest.

11

Euroopa Parlament kuulutas välja ajakirjandusauhinna konkursi Euroopa Parlament annab tänavu kolmandat korda välja auhinna ajakirjanikele, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud Euroopa tasandi küsimuste selgitamisele või suurendanud arusaamist Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast. Auhind antakse välja neljas kategoorias: trükimeedia, raadio, televisioon ja internet. Iga kategooria võitja saab 5000 eurot. Autoriteks võivad olla üksikisikud või kuni viiest liikmest koosnevad meeskonnad. Kandideerimiseks esitatavad tööd peavad olema avaldatud või eetris olnud ajavahemikus 1. mai 2009 kuni 31. märts 2010, ning peavad olema ühes ELi ametlikest keeltest. Kõik kandidaadid peavad olema ELi liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud ning registreeritud ajakirjanikud. Ajakirjandusauhinna konkursile saab töid esitada alates 15. jaanuarist kuni 31. märtsini 2010. Auhind antakse üle oktoobris. Taotlusvormid ning ajakirjandusauhinna konkursi reeglid leiab: www.eppj.eu. Lisainfo: Mare Haab Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis pressinõunik Tel: 630 6967 mare.haab@europarl.europa.eu


12

Väliskaubandus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Uus tolliliit on sündinud

LIDIA FRIEDENTHAL Väliskaubanduse vanemnõunik

MARJU MÄNNIK

European Asian Economical Community – EurAsEC

Väliskaubandusnõunik

Евразийскоэ Экономичское Сообщество – ЕврАзЭС

K

olm endist Nõukogude Liidu

Tolliliidu järgmine suur eesmärk on

1. juuli 2010

põllumajanduse ekspordisektoritele,

liiduvabariiki lõid kolmik-

luua 2012. aasta 1. jaanuaril kolme

tollimaksude kogumise

sh eriti ravimitele, plasti-, raua- ja

tolliliidu. Venemaa, Kasahstan ja

riiki hõlmav ühine majandusruum,

ja jaotamise mehhanismi

terasetööstuse toodangule, masi-

Valgevene moodustasid ühtse tol-

kus peale kaupade vaba liikumise

rakendamine;

naehitusele, autotööstusele. Valge-

literritooriumi, mille piires toimub nii

toimuks analoogselt Euroopa Liidule

1. juuli 2010

venega on lisanduv tollimaksu-

liitu kuuluvates riikides toodetud

ka teenuste, tööjõu ja kapitali vaba

tollivormistuse kaotamine liitu

koormus 41 miljonit eurot aastas

kaupade kui ka kolmandatest riiki-

liikumine. Samuti nähakse tulevikus

kuuluvate riikide kaupadele;

ning peamised negatiivsed muu-

dest imporditud ja vabasse ringlus-

ette liidu laienemist Kõrgõzstani ja

1. juuli 2011

tused auto- ja tekstiilitööstuse osas.

se lubatud kaupade vaba liikumine.

Tadžikistani.

tollikontrolli üleviimine tolliliidu välispiirile Kasahstanis.

Kaupadele ei rakendata tollimakse

Ühised tollitariifid

ega majanduslikku laadi piiranguid

Uue liidu ees seisab tolliliidu õigus-

v.a kaitsemeetmed, dumpinguvas-

liku baasi väljatöötamine, mis eeldab

Otsus tolliliidu loomisest ei sündi-

Nagu lisatud jooniselt järeldub, toi-

tased maksed ja kompensatsiooni-

terve rea ülesannete lahendamist:

nud küll üleöö, aga oli siiski mõneti

muvad kõige suuremad muudatu-

ühise tollitariifistiku loomine;

muule maailmale üllatuseks ja eel-

sed tollimaksude osas Kasahstanis.

mittetariifse süsteemi reguleeri-

kõige just Euroopa Liidule. Esimene

45% maksudest jääb endiseks, aga

Tolliliit kujutab endast kolme riigi

mine;

muudatus, mille uus tolliliit kauba-

45% osas maksud tõusevad ja seda

lõimumist ning liidu loomine pee-

tollikontrolli üleviimine riikide

vahetuses välisriikidega kaasa tõi,

transpordi ja puidu ning olme-

geldab üleilmalist suunda regio-

sisepiiridelt tolliliidu välispiiri-

oli uue tollitariifistiku rakendamine

tehnika, rõivaste ja jalatsite vald-

naalse koostöö suurendamisele.

dele;

1. jaanuarist 2010. Sellega kehtestati

konnas. Valgevene puhul jäävad

tollimaksude kogumise ja jao-

ühtsed imporditariifid kõigi kolme

75% ulatuses maksud samaks ja

tamise mehhanismi väljatööta-

riigi territooriumil. Uued tariifid

tõusevad vaid 18% ulatuses. Tolli-

mine;

põhinevad Venemaa nn kõrgenda-

maksu tõus on teatud lihatoodetel

ühise tollikoodeksi vastuvõtmine;

tud ajutistel tollitariifidel.

ja lihakonservidel, sõiduautodel.

meetmed.

Venemaa, Kasahstan ja Valgevene moodustasid ühtse tolliterritooriumi. Tolliliidu liikmed deklareerivad, et liidu loomise tingis reaalne majanduslik olukord ning liit soodustab vastastikuse kaubavahetuse ja konkurentsivõime kasvu ning avab uue perspektiivi investeeringutele.

ühise kaubandusrežiimi väljatöö-

Venemaa puhul jäävad 82% ulatu-

tamine suhetes kolmandate rii-

Arvestuslikult toovad kehtima ha-

ses tollimaksud muutmata. Tõus

kidega.

kanud tollimaksud kahju EL kuulu-

hõlmab 4% kaupu ja nende kaupade

vate riikide kaubavahetusele uue

hulka kuulub lamba-, hobuse- ja

Nende ja veel paljude teiste ülesan-

tolliliidu liikmetega. Venemaaga on

kitseliha.

nete täitmiseks on püstitatud järg-

aastane lisanduv koormus tollimak-

mised tähtajad:

sude näol 540 miljonit eurot. Olu-

Teiseks ja mitte vähem tähtsaks

1. jaanuar 2010

lisemad sektorid, mida muudatus

küsimuseks on EL õiguslikud suhted

Tolliliidu liikmed deklareerivad, et

ühise tariifse ja mittetariifse

enim puudutab on autotööstus,

nende kolme riigiga ja ennekõike

liidu loomise tingis reaalne majan-

regulatsiooni rakendamine;

kombainid, raua- ja terasetööstus,

Venemaaga. Takerdunud on käimas-

duslik olukord ning liit soodustab

1. juuli 2010

masinaehitus, põllumajandus ja

olevad uue Partnerlus- ja koos-

vastastikuse

tolliliidu tollikoodeksi

toiduainetööstus: sh piima- ja

töölepingu läbirääkimised ELi ja

konkurentsivõime kasvu ning avab

rakendamine;

lihatööstus, šokolaad. Kasahstaniga

Venemaa vahel (vana leping jõustus

uue perspektiivi investeeringutele.

1. juuli 2010

on aastane lisanduv tollimaksukoor-

1997. aastal 10-aastase kehti-

Tolliliidu loomisel võeti arvesse

tollikontrolli üleviimine

mus 280 miljonit eurot. Negatiivne

vustähtajaga. 2008. aastal alustati

rahvusvahelist kogemust.

tolliliidu välispiirile Valgevenes;

mõju on peaaegu kõigile tööstus- ja

uue raamlepingu läbirääkimisi).

kaubavahetuse

ja


Väliskaubandus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Ühised tollitariifid

Valgevene Muutumatu — 75% Kasvab — 7% Väheneb — 18%

Väheneb: rõivad vaibad nahast ja tekstiilist jalatsid masinad ja mehaanilised seadmed ravimid

Samuti on Venemaal pooleli läbi-

damisel oli nn elusloomade ehk

rääkimised

liitumise

täpsemalt elussigade impordil tolli-

küsimustes, mis vahepeal tundusid

maksu tõstmine 5%-lt 40%-ni.

olevat juba jõudnud lõppfaasi.

Venemaa-poolne põhjendus sellise

Kasahstan on WTOga läbirääki-

meetme kasutusele võtmisel on:

mistes pea sama kaugele jõudnud

importijate poolt seni kehtinud sei-

kui Venemaa, Valgevenega on

su kuritarvitamine vältimaks liha-

läbirääkimised alles algusjärgus.

impordi kvoodisüsteemi. Kui Vene-

Nüüd on aga uus tolliliit andnud

maa oleks juba kuulunud WTOsse,

Muutumatu — 45%

mõista, et WTOsse kavatsetakse

siis selline tollimaksu tõusu raken-

Kasvab — 10%

astuda üheaegselt, mis oleks pret-

damine oleks olnud ebatõenäoline.

WTOga

Kasahstan

Väheneb — 45%

sedenditu juhtum. Kõik EL liikmed on ühinenud WTOga ükshaaval.

Kuidas reaalsuses uus tolliliit toimima hakkab ja kui kiiresti kõik

Miks on Venemaa liitumine WTOga

plaanitavad muudatused ellu viiak-

nii tähtis muu maailma jaoks?

se, selgub järgnevate kuude ja aas-

Põhjus on selles, et WTO liikmes-

tate jooksul. Heas mõttes tervitatav

riigid peavad kinni WTO põhi-

on tolliliidu loodud veebileht, kus on

lepingutest, milleks on Üldine Tolli-

on võimalik jälgida kõiki uue tollilii-

ja Kaubanduskokkuleppe – (General

duga seonduvaid arenguid.

Kasvab: teatud lihatooted valmis konserveeritud lihatooted teatud metalliartiklid sõiduautod

Kasvab: transpordivahendid (sealhulgas sõidukid) puit külmutusseadmed ravimpreparaadid elektromehaanilised kodumasinad jalatsid ja rõivad Väheneb: mitmed põllumajandustoodete toornahad optilised meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning seadmed

Agreement on Tariffs and Trade – GATT); Üldine teenustemüügi leping (General Agreement on Trade in Services — GATS); Intellektuaal-

Venemaa

omandi õiguste kaubandusaspektid (Trade Related Aspects of Intellec-

Artiklis on kasutatud Euroopa Komisjoni

tual Property Rights — TRIPS).

Kaubanduspeadirektoraadi direktori Signe

Nende lepingute järgimine Vene-

Ratso ettekannet 12. jaanuaril 2010. aastal

Kasvab — 14%

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korral-

Väheneb — 4%

maa poolt annaks teatud kindluse

datud kohtumisel Eesti ettevõtjatega ja

teistele riikidele suhetes Venemaa-

samuti uue tolliliidu veebilehelt pärinevat

ga. WTO liikmena ei oleks Venemaal

informatsiooni.

enam õigust ootamatult suurendada ekspordi ja impordi tollimakse, vaid ta peaks kinni pidama nendest määradest, mis on WTOga liitumise läbirääkimistel paika pandud. Üheks ebameeldivamaks üllatuseks uue tolliliidu tollitariifistiku raken-

Muutumatu — 82%

Lisainfo: Uus tolliliit — ЕврАзЭС: www.tsouz.ru Signe Ratso esitlus: www.koda.ee/?id=46725

Kasvab: teatavad lihatooted valmis konserveeritud lihatooted pärm teatud rõivad ja aksessuaarid Väheneb: eksootiliste puuviljade kontsentraadid imikutoit fotograafia vahendid vill ja kangas ravimid jalatsite osad elektromehaanilised seadmed

13


14

Innovatsiooniveerg

TIIU ALLIKMÄE Innovatsiooniaasta meediasuhete juht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Ettevõtjad ootavad tunnustamist Innovatsiooniaasta on virgutanud just ise endale tööandjate ja eriti väikeettevõtjate innovaatilisust. Nii väidab 78% väikeettevõtjatest, et nad on aasta jooksul kasutanud uusi ideid, teinud midagi uutmoodi, õppinud midagi uut – olnud innovaatilised.

I

Ettevõtjad ootavad oma tegevuse märkamist ja tunnustamist. Innovatsiooniaasta jooksul on oma valdkonna innovaatilisima tiitliga tunnustatud enam kui 30 ettevõtet, toodet ja ettevõtmist, tõstes seeläbi esile uuendusi, innovaatoreid ning uut ja teistmoodi tooteid, teenuseid ja algatusi.

patroon

Panime tähele, et ettevõtjad oota-

inimesi. Sellised otsused ei ole

president Toomas Hendrik Ilves

vad oma tegevuse märkamist ja

ettevõtjatele lihtsad.

ütles aasta lõpukonverentsil, et üks

tunnustamist. Innovatsiooniaasta

Innovatsiooniaasta suuremaid saa-

jooksul on oma valdkonna innovaa-

Oleme aasta jooksul suhelnud väga

vutusi on olnud mõtete liikuma-

tilisima tiitliga tunnustatud enam

paljude ettevõtetega, kus on leitud

panek, kuid nüüd tuleb alustada

kui 30 ettevõtet, toodet ja ette-

aega ja jõudu innovatsiooniks. Nii

kõige raskema osaga ning head

võtmist, tõstes seeläbi esile uuen-

on sel aastal turule jõudnud Süda-

ideed ka ellu viia. „Eesti riigi ja rahva

dusi, innovaatoreid ning uut ja

mejuust, uudne energiasäästlik

heaolu määrab ikkagi see, kas hea-

teistmoodi tooteid, teenuseid ja al-

moodulmaja,

dest ideedest saavad kvaliteetsed

gatusi. Ka pärast Innovatsiooni-

matemaatiline doomino, Smart-

tooted ja teenused. Käegakatsu-

aasta lõppu antakse paljusid neid

Posti iseteeninduslikud pakiauto-

tavad asjad — ülekantud või otseses

auhindu innovatiivseimatele edasi.

maadid, rahvuspapudeks ristitud

tähenduses — mida saame ekspor-

Innovatsiooniaasta erimärgist „Uus

tennised, multifunktsionaalne las-

tida,” rõhutas ta.

on IN” kannab juba üle 80 toote ja

tevoodi SmartKid. Soomaal on

nnovatsiooniaasta

robotmannekeen,

teenuse. Esialgselt uusi tooteid

kaduv ühepuulootsiku ehk haabja-

Head ideed sünnivad arutlustes ja

märgistama mõeldud „Uus on IN”

kultuur pööratud tõusule ning seda

erinevate kogemuste kohtumis-

märki võtsid ettevõtjad kui tunnus-

on oskuslikult seotud turismiga.

paikades. Üks selline kohtumispaik,

tust — neid on märgatud, nad on

Aasta

www.in.ee, koondas enda ümber

innovatiivsed, eesrindlased. Märke

ModesatOÜ, kes viis lairiba interneti

märkimisväärse hulga uuendus-

saab taotleda veel kuni maikuuni ja

lennukitesse. Need on vaid mõned

meelseid inimesi ja ettevõtjaid ja

kasutada aasta jooksul peale toote

näited ja nagu näha, on uuendus-

seda on külastatud üle miljoni korra.

turuletoomist.

likke ideid rakendatud väga erine-

innovaatoriks

tunnistati

vates valdkondades.

Lehel on end registreerinud üle 3000 inimese ja üle 1000 organisat-

Kõige sagedamini tegelevad Eesti

siooni. Elavalt arutatakse blogis inno-

ettevõtted innovatsiooniga, kuna

Peamiseks innovatsiooniaasta tule-

vatsiooni eri aspektide üle ja paku-

on tarvis suurendada efektiivsust

museks ongi, et inimesed ei karda

takse ning kommenteeritakse ideid.

ja pakkuda paremaid teenuseid.

enam innovatsiooni. Loodame, et

Samas nõuavad tootearendus ja

tänu Innovatsiooniaastale 2009

IN.ee on leidnud seni täitmata niši –

innovatsioon aastatepikkust õppi-

võtsid ettevõtted tootearenduse tõ-

ka ettevõtetel on ootus suhtlusele,

mist ja harjutamist. Innovatsioon

sisemalt ette ja paari-kolme aasta

tunnustusele ja tähelepanule. Uudi-

on ettevõtetele tülikas — uue toote

pärast on meil põhjust juba roh-

sed, mis meedia uudiskünnist ei

või teenuse juurutamisel tuleb

kemgi edulugusid oodata. Innovaa-

ületa, kuid on kitsamatele siht-

muuta juba harjumuspärast töö-

toritel on põhjust silma peal hoida ja

rühmadele olulised, on leidnud oma

korraldust, mis seal salata — vahel

neid kasvõi väikeste tunnustustega

väljundi.

jääb innovatsiooni käigus üle ka

ergutada!


Sotsiaalne ettevõtlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

15

Kuidas hinnata mõju?

KAJA KUUSIK SINA haridusprogrammi koolitusjuht

Mida napimalt on ressursse, seda suurem on vajadus sotsiaalset väärtust loovate algatuste järgi. Kuid seda enam tähtsustub ka küsimus, milliseid algatusi toetada, millised ettevõtted või organisatsioonid suudavad luua tegelikku muutust?

SINA visioon:

Kuidas hinnata tulemusi?

Kaasame täna väheaktiivseid noori ja muudame Eesti noortekultuuri ettevõtlikuks ja hoolivaks. Mis on eelduseks, et noor käituks ettevõtlikult ja hoolivalt?

ETTEVÕTLIKKUS

Kui paljusid noori kaasame? Kui paljud algatused lõpule viiakse? Kui suurt hulka uusi noori kaastakse noorteprojektide elluviimisesse?

HOOLIVUS

Kuidas hinnata mõju? Kas projekti algatamise ja juhitmise kogemus on noortele esmakordne? Kuidas õppeüritused ja õpemeetodid toetavad kompetentside arengut? Milline on noore ja mentori hinnang noore arengule? Millised on SINA-aasta lõppedes noore edasised plaanid ja tegevused aasta jooksul?

Põhikompetentside määratlemine.

Põhikompetentsid: Eesmärkide seadmise, analüüsi- ja koostööoskus. Millised tegevussuunad ja meetodid aitavad neid arendada? PROJEKTI ALGATAMISE JA JUHTIMISE KOGEMUS

TOETAV ÕPPEPROGRAMM JA MENTORLUS

Sobiva tegevuskeskkonna planeerimine ja loomine.

S

ageli on sotsiaalset väärtust

tevõtte suutlikkust, piirduvad orga-

Mõju hindamine on praktiline ja

lisimad küsimused, mille kaudu oma

loovate algatuste pikema-

nisatsioonid sageli oma konkreet-

odav, kui organisatsiooni visioon

tulemusi ja mõju hindame. Nii õp-

ajaliseks sihiks laiem ühiskondlik

sete tulemuste hindamisega — mitu

„harutatakse lahti” ning seosta-

pisime sellest protsessist, et mõju

muutus hoiakutes ja käitumises.

koolitust või sündmust korraldati,

takse väiksemate tegevusetap-

hindamine, mis panustab organisat-

Ent kuidas hinnata hoiakulist muu-

mitu uut projekti käivitati või trükist

pidega. Luuakse selge seos,

siooni arendustegevusse, on võima-

tust, mille avaldumine võib võtta

loodi. Ent ellu viidud tegevused ei

kuidas iga samm aitab jõuda

lik ka piiratud aja- ning finants-

aastaid või aastakümneid ning orga-

näita veel, et midagi paremaks muu-

eesmärgini ning seejärel prog-

ressursside korral.

nisatsioon tegutsenud vaid mõned

tus ning tegelik mõju ka saavutati.

noositakse terviku mõju tegevusetappide mõju hindamise

aastad? Kuidas hinnata ulatusliku

kaudu.

muutuse loomise potentsiaali, kui

Mõju hindamiseks toob Mark Kramer,

ettevõte või organisatsioon on noor

FSG Social Impact Advisors asutaja

ning jõudnud alles väikese osani

ja juht, välja kolm lihtsat põhimõtet:

Samadest aspektidest lähtus ka

sihtgrupist? Need küsimused on

Koguda tuleb vaid infot, mida

Heateo SA portfellorganisatsioon

olulised nii noorele sotsiaalsele et-

reaalselt rakendatakse organi-

SINA — Suured Ideed Noorte Alga-

tevõtjale kui toetusvõimalusi kaalu-

satsiooni tegevuste parendami-

tusel, kui Vabaühenduste Fondi ning

vale eraettevõtjale/fondile.

seks.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel

Mõju hindamine olgu pidev väi-

loodi organisatsiooni mõju hinda-

Kuna mõju hindamine tundub kee-

keste sammude hindamine, mit-

mise süsteem. Joonisel on esitatud

rukas ning aja- ja ressursimahukas

te keeruline ajamahukas üksik-

peamised sammud SINA mõju hin-

protsess, mis väljaspool väikese et-

tegevus kord aastas või harvem.

damissüsteemi loomisel ning olu-

Täiendavaid mõtteid, kuidas lihtsalt ning kiirelt hinnata toetust küsiva organisatsiooni mõju, leiad Heateo SA käsiraamatust „Miks on hea teha head hästi?” (http://issuu.com/hea tegu/docs/kasiraamat).


16

Välisministeerium

MARTIN KÄRNER Eesti Suursaatkond Tbilisis lauaülem

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Ettevõtjana Gruusiasse

Ü

ldine ärikliima ja majan-

vaatamata mitmele järjestikusele

bandusleppe läbirääkimiste alusta-

duspoliitiline olukord

kriisile rahuldav ja seda tänu rahvus-

mine ELiga. Selleks on Gruusia

vahelisele abile (4,5 mld USD 2008-

teostamas siseriiklikke reforme (sh

Kuigi Gruusia ärikeskkond on paberil

2010). Majanduskasv oli 2009. aas-

toiduturvalisus,

lihtne ja arusaadav, on tegelikkuses

tal -4%, eelarvedefitsiit ~10%, in-

dusandlus, intellektuaalse omandi

bürokraatia (tekkimine-tekitamine),

flatsioon 9%, ootused kasvuks

kaitse, statistika). Gruusia suhtes

seadustest möödavaatamine ning

käesoleval aastal on 2%. Välisinves-

kehtib ELi ja USA enamsoodustus

usalduse kuritarvitamine igapäe-

teeringud langesid 2009. aastal

režiim GSP+, mille raames on või-

vane praktika. Ärisuhted on Gruu-

varasema 2 mld USD tasemelt 0,5

malik eksportida 7200 artiklit —

sias isiklikumat laadi, usaldus tekib

mld tasemeni, ootused 2010. aas-

Gruusia on võimeline eksportima

läbi tutvuse, kellegi soovituse või

taks on 1,5-2 mln USD. Täpsem info

neist 10–15. Üldisest ~1,7 mld USD

pikaaegse isikliku kontakti-sõpruse.

investeerimistingimustest Invest in

kaubandusdefitsiidist moodustab

Suhtluskanaliks on telefon ning sil-

Georgia veebilehelt (www.investin

defitsiit ELi siseturuga (200-300

mast silma vestlus, e-posti või faksi

georgia.org).

mln USD), st et on võimalus müüa ja toota nii Gruusia siseturule kui ka

teel asjad ei liigu. Suhtluskeeleks on

Käesolev ülevaade on koostatud mõeldes eeskätt Gruusias alustavale või alustada soovivale ettevõtjale. Lisateabe hankimiseks on võimalik leppida kokku kohtumine valdkonda kureerivas ministeeriumis/allasutuses, või rääkida Gruusias juba tegutsevate (sh Eesti) ettevõtjatega. Kontakt: Eesti saatkond Tbilisist Likhauri 4, Saburtalo Tel: +995 3236 5122 E-post: martin.karner@vm.ee

konkurentsisea-

vene, üha enam ka inglise keel. Kva-

Turule sisenemise barjäär näib reeg-

regiooniturule. Konkurentsi pakub

lifitseeritud tööjõu ning tururegu-

lina madal, sest saadaolev toodang

eelkõige odav Türgi, Iraani, aga ka

latsioonide puudus, kallis laenuraha

on vähekvaliteetne ning suhteliselt

kallim Ukraina ja Vene toodang.

ning äri- ja töökultuuri ning turu

kallis. Litsentsid ning toodetele esi-

omapärad on Gruusia ärimaastiku

tavad nõuded praktiliselt puuduvad,

Sisepoliitilise stabiilsuse lakmus-

suurimad väljakutsed. Üliliberaalse

nt ehitustööde teostamine (va gaasi

proov on kohalike omavalitsuste

tööseaduse tõttu on ettevõtete ko-

jt eritööd). Siiski on vaja teada, et

valimine 2010. aasta mais. Valitseva

hanemisvõime kiire, aga tööjõu üle-

põhitarbekaupade turgu kontrollib

partei poolse järeleandmisena on

meelitamine seetõttu lihtne ning

võimule lähedal seisev ärimeeste

seekord otsevalitav Tbilisi linnapea

sagedane. Hästikvalifitseeritud töö-

ring, mistõttu võib kaupade impordil

(majandustegevusest kuni 80%

jõud võib olla sama kallis kui Eestis,

ja edasimüügil esineda takistusi.

toimub Tbilisis ning selle lähiümb-

ootused tasustamise suhtes, eriti

Taolisi barjääre aitab usutavasti

ruses, kus elab ~1,5 mln elanikku,

välisfirmade suhtes, kõrged. Ükski

vähendada 2010. aasta alguses ra-

ülejäänu peamiselt Lääne-Gruusias

Gruusia ülikool ei ole rahvusvahe-

kenduv elektrooniline tollideklaree-

Kutaisis ning Batumis). Enamuse

liselt litsentseeritud, välisülikoolide

rimine. Standarditest on GOST-süs-

opositsiooniparteide jaoks ammen-

diplomid on ülehinnatud. Töötus on

teem kaotatud, uute kehtestamine-

dasid aprillikuised tänavaprotestid

ametlikult 16-17%, hinnanguliselt

tunnustamine on algusjärgus. Ole-

tänavapoliitika võimalused ning

30-40%, maapiirkondades kuni 80-

masolevate lubade hankimine on

edasi liigutakse konstruktiivsemalt.

90%. Ametikoolid on nõrgad. Kesk-

reeglina kiire, kuna väljastaval

mine palk oli 2008. aastal 534 Gruu-

ametkonnal on kohustus vastata 20

sia lari ehk umbes 3500 Eesti krooni.

päeva (mille möödumisel on litsents

Maksukoormus on maailmas pare-

vaikimisi väljastatud) jooksul.

muselt 4. kohal. Maksusüsteem on

Praktilised küsimused ja vajalikud formaalsused Gruusias viibimisel

ühetaoline ja lihtne, puudub sot-

Gruusia on võtnud suuna lõimu-

ELi kodanikud saavad viibida Gruu-

siaalmaks, ettevõtte tulumaks on

miseks ELi ja NATOga. Paari aasta

sias viisavabalt (ID-kaardi alusel)

15%. Üldine olukord majanduses on

perspektiivis on võimalik vabakau-

ning piiranguteta aastaringselt, töö-


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

tamiseks

väljastab

loa

riiklik

aktsiis;

register. Autot võib riigis hoida tollis

tollimaks 5% või 12%;

saadud kleebise alusel kuni 65

maa- ja omandimaks kuni 1%.

päeva, mille jooksul on vaja auto tollida ajutiselt riigis viibiva sõidu-

Eraldi seadusandluse põhjal rajatud

kina või sõita riigist välja. Tollivabalt

vabamajandustsoonides puuduvad

võib riiki tuua isiklikke asju kord 30

igasugused maksud (v.a üksikisiku

päeva jooksul kuni 30 kg, 500 lari

tulumaks). 2009. aasta lõpu seisuga

(~3300 krooni) väärtuses. Toidu-

on loodud kaks vabamajandustsoo-

ainete kommertsimpordil peab ole-

ni — Kutaisis ning Potis.

ma ette näidata päritolu kinnitav sertifikaat (vaata lisa: www.mof.ge/

Maksutagastuse avaldust saab esi-

en/2603). Reeglina on Eesti ja Eesti

tada interneti vahendusel, samuti

kodanike maine ning vastuvõtt

saab tellida Interneti vahendusel

Gruusias soe ning sõbralik, seda

väljatrükki ettevõtete registrist.

muuhulgas tugeva eestipoolse poliitilise, moraalse, aga ka ainelise

Täpsem info Gruusia rahandusmi-

toetuse ning igal tasemel heade

nisteeriumist:

Eesti Kaubandus-Tööstuskojast saab pileteid 21.—23. aprillil Saksamaal Karlsruhes toimuvale kasutatud masinate ja seadmete messile

RESALE 2010 Ülipopulaarse tööstusmessi Hannover Messe’ga samal ajal toimub Saksamaal Karlsruhes maailma juhtivaim kasutatud masinate ja seadmete mess RESALE 2010. Tegemist on juba 16. korda toimuva rahvusvahelise turuplatsiga, kus kasutatud masinatega kauplejad saavad oma pakutavat tutvustada ja huvilistega kontakte luua, masinatootjad saavad luua pikaajalisi suhteid tulevaste ostjatega ning ettevõtted saavad otsida oma mittevajalikele masinateleseadmetele uusi omanikke.

suhete tõttu, kuid sellest ega luba-

www.mof.ge/common/get_doc

Esindatud on peaaegu kõikide tööstusharude masinad ja seadmed:

dustest ei tasu end lasta uinutada.

.aspx?doc_id=6285;

metalli- ja puutöömasinad, plastmassi- ja kummitöötlemise masi-

maksude taskuteatmik www.mof

nad, pakkeseadmed, toiduainete- ja tekstiilitööstuse seadmed,

.ge/en/home;

trüki- ja paberitööstuse masinad, IT- ja kommunikatsiooni-

maksukoodeks www.mof.ge/en

seadmed, robotid ja automaatikaseadmed, keemiatööstuse ja

Registreerimine toimub riiklikus

/2647;

farmaatsia seadmed, jäätmetöötlusseadmed, ehitus- ja põllu-

registris, ka elektroonselt, võtab

tollikoodeks www.mof.ge/en/

majandusmasinad jpm.

aega kaks päeva. Vajalikud doku-

2749;

mendid:

rahandusministeeriumi infotele-

Eelmisel aastal külastas messi üle 10 000 huvilise 113 riigist, 28 riiki

fon 077.

esindasid 514 eksponenti. 62% messil stendiga osalejatest tege-

Ettevõtte asutamine Gruusias

asutaja, füüsilise isiku allkirja-

lesid masinate müügiga, 31% oli mitmesuguste teenuste pakku-

näidis; põhikiri/asutamisdokument (vene- või ingliskeelne) ja

Eesti ja Gruusia on sõlminud tulu- ja

jaid, 15% oli masinatootjad ja 4% eksponentidest olid ettevõtted,

osanike otsus, mis mõlemad

kapitalimaksudega topeltmaksus-

kes püüdsid oma kasutatud ja mittevajalikule masinale ostjat leida.

tuleb kinnitada apostilliga (välis-

tamise vältimise ning maksudest

ministeeriumis, notaris) ja gruu-

hoidumise tõkestamise lepingu:

sia keelde tõlkida;

vlepingud.vm.ee/et/contract_view/

riigilõivu tasumist tõendav do-

1682.

kument.

Lisainformatsiooni leiab ja messi online-kataloogi saab sirvida messi kodulehel: www.resale-germany.com. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub Eesti ettevõtjaile võimalust vältida kassajärjekordi messil ja osta messipilet juba Eestis.

Vaata täpsemalt: www.mof.ge/De-

Allkirjastatud on ka investeeringute

Kaubanduskojast saab soetada järgmiseid messipileteid (sisaldab

fault .aspx?sec_id=2742&lang=2 või

kaitse leping, mis jõustub eeldus-

ka kataloogi, mille saab kätte pileti registreerimisel messi-

tööjõuportaalist www.jobs.ge.

likult 2010. aasta teises pooles.

keskuses): 3-päeva pilet – hind 675 krooni,

Maksud

1-päeva pilet – hind 440 krooni.

Gruusias on Maailmapanga andmeil Ida- ja Kesk-Euroopa madalaimad. Gruusias kehtib kuus ühetaolist maksu: üksikisiku

tulumaks

(2009.

aastal 20%, alaneb 2012. aastaks 15%); ettevõtte tulumaks 15% (intres-

Käesoleva ülevaate ning põhjalikuma kirjelduse Gruusia majandussektoritest leiate ka Välisministeeriumi veebilehelt www.tbilisi.vm.ee/est/ariinfo.

sidele ja dividendidele 5%, alaneb 2011 3%); käibemaks 18%;

Teave messide kohta: www.expogeorgia.ge.

Lisainfo: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee www.resale-germany.com

17


18

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Koostööpartnerite pärastlõuna

Hea ettevõtja, kutsume Teid seminarile

„Üldhariduskoolide, ettevõtete ja noorte vahelise koostöö võimalused”

„Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik”

15. veebruaril Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27)

17. veebruaril kell 9.00–12.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Välisturgudel tegutsevad ärimehed teavad rääkida, et mõnes riigis on korruptsioon tavapärase ärikultuuri osa. Teisiti ei saavat — ainus alternatiiv olevat selles riigis äritegemisest loobuda. Meie seminari eesmärk on vaadata, kas see ikka on nii ja kas on võimlik aus äritegevus seal, kus see näib võimatu. Eesti soovib pääseda Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD), mille liikmeid ühendab muu hulgas madal korruptsioonitase. OECD võitleb üle maailma rahvusvahelistes

Päevakava 14.15

Kogunemine, tervituskohv

14.30

Avasõnad

äritehingutes makstava altkäemaksu vastu. Mõnele näib see võitlus tulutu, sest tegelikkus paistab teistsugune. Meie seminaril räägib OECD esindaja, kas ja kuidas saab ilma altkäemaksuta. Oma kogemustest kõnelevad ka Eesti peaprokurör, diplomaat ja ettevõtjad.

Margus Ilmjärv Eesti KaubandusTööstuskoda, Europe Direct Jõhvi Teabekeskus

Programm Seminari juhatab sisse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esimees, ettevõtja Toomas Luman.

Toivo Klaar, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhataja Kadi Herkül, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis juhataja

Kui pikad on prokuratuuri käed? Riigi peaprokurör Norman Aas räägib välisriikides antud altkäemaksude eest karistamisest. Millised on Eesti õiguskaitseasutuste võimalused välisriikides toimepandud altkäemaksu juhtumite uurimiseks?

15.00

Diskussioonirühmad: Noortevahelise koostöö võimalused Euroopa Liidus (Lauri Jalonen)

Millega seisavad silmitsi Eesti ettevõtjad arenguriikides? Majandusdiplomaat Margus Solnson räägib, milliste olukordadega on Eesti ettevõtjad pidanud toime tulema Ukrainas ja teistes korruptsiooniküllastes riikides.

Ettevõtete, üldhariduskoolide

Kas korruptsiooni on vähem, kui hanget korraldab rahvusvaheline organisatsioon?

ja noorte vahelise koostöö

Ettevõtja, tarkvaraarendaja ning AS Reaalsüsteemid juht Tiit Vapper,

võimalused, projektiideed

kelle klientidest suurem osa tegutseb postkommunistlikus ruumis, kahtleb,

(Kristi Ruusamäe)

kas isegi rahvusvahelised riigihankekonkursid suudavad tagada ausat äri. Kas Eesti riigihanked on läbipaistvamad kui Ukraina omad? Kas korruptsiooni

15.30

Kokkuvõtted

aitab vältida see, kui hanke korraldab Euroopa Nõukogu või ÜRO? Kuidas siis saab ilma altkäemaksuta? Inimõiguste ja turvalisuse valdkonna jurist, OECD-s töötav dr Alex Conte, kes on nõustanud mitmeid riike ja rahvusvahelisi organisatsioone, räägib teiste riikide ettevõtjate käitumisest olukorras, kus ilma altkäemaksuta justkui ei saa. Ja annab nõu, kuidas siiski ilma hakkama saada. Seminarile järgneb vestlusring, mida juhib seminari moderaator Anvar Samost. Seminari korraldab Justiitsministeerium koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Seminar toimub eesti keeles ning osalemine on tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV

Lisainfo ja registreerimine:

Tel: 337 4950 E-post: margus@koda.ee

E-post: korruptsiooniseminar@just.ee Veeb: www.korruptsioon.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Ärivisiit Peterburi ja Novgorodi 5.-8. aprill Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega korraldab 5.–8. aprillini käesoleval aastal ärivisiidi Peterburi ja Novgorodi. Visiidi raames on Eesti firmadel võimalik leida individuaalkoh-

19

Seminar „Sihtturg — Kasahstan” Kasahstani kaubandusmajanduslikud võimalused 11. märtsil Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

tumiste käigus koostööpartnereid nii Peterburi kui ka Novgorodi Kaubanduskodades. Selleks, et Eesti firma saaks kohtuda talle sobivate vene

Kasahstan on territooriumilt maailmas üheksandal kohal ning riigil on

firmadega, tuleb täita ettevõtte ankeet, kus kirjeldatakse oma koostöö-

soodne geopoliitiline asend Euroopa ja Aasia vahel. Kasahstan on rikas

soove. Ankeedi saab Kaubanduskoja teenuste osakonnast. Novgorodi

oma mineraalsete ressursside poolest (esindatud on peaaegu kogu

Kaubanduskoda korraldab ka äriseminari, kuhu tulevad kõnelema linna

Mendelejevi tabel) ning omab enda kogumis-tootmisvõimsustega suurt

administratsiooni esindajad ning majandustegelased. Lisaks eelpool kir-

kaubandus-majanduslikku potentsiaali. Kasahstanis on loodud sood-

jeldatule on kavas linnaekskursioon Novgorodis ning vastuvõtt Peterburi

sad tingimused äriks ja välismaiste investorite huvide kaitseks. Riigis

Eesti Peakonsulaadis.

läbiviidavad majandusreformid võimaldavad majandustegevuses osalejatel realiseerida nii rahvuslikke kui ka rahvusvahelisi projekte.

Paketi hind on 12 300 krooni, (millele lisandub osaliselt käibemaks). Pakett sisaldab bussitransporti, majutust Peterburis ja Novgorodis, viisat ning

Antud äriseminar on pühendatud teemadele, mis avavad Eesti et-

korralduskulusid Eestis ja Venemaal. Kasutame sihtkohta jõudmiseks

tevõtjatele ja investoritele uued võimalused koostööks Kasahstaniga.

bussitransporti.

Seminaril osalejatele jagatakse teavet ettevõtluse arendamise iseärasuste ja õiguslike aspektide kohta ning iseloomustatakse riigi erinevaid

Registreerida saab kuni 5. märtsini. Visiit toimub, kui registreerub piisav

regioone äri arendamise seisukohast. Vaadeldakse ka Valgevene, Kasah-

arv ettevõtteid! Loodame, et Loode-Venemaa pakub ettevõtjaile huvi ning

stani ja Venemaa tolliliidu mõningaid tahke.

ootame teie aktiivset osavõttu! Arvame, et seminaril käsitletavad küsimused annavad osalejaile pildi Kasahstani turust ning välismajandustegevuse iseärasustest, mida peab arvestama koostöös sealsete partneritega.

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: VIIVE RAID Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee

Seminar „Sihtturg – Prantsusmaa” 19. märtsil Kaubanduskojas 19. märtsil toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17) järjekordne sihtturuseminar. Seekord tulevad vaatluse alla Prantsusmaa ärikeskkond ja koostöövõimalused. Oma kogemusi jagavad ka Prantsusmaaga ärikontakte omavad ettevõtjad. Seminar lõppeb Prantsuse suursaadiku vastuvõtuga tema residentsis. Programm ja täpne algusaeg on täpsustamisel ning avaldame selle meie veebilehel koolituskalendris. Seminari töökeeleks on inglise keel.

Prantsusmaa — see ei ole ainult juust ja veinid! Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee


20

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Seminar

Messikoolitus Tallinnas ja Tartus

„Efektiivne eksport ja selle arendamine”

Tulemuslik messiturundus — töö enne messi, messi ajal ja pärast messi

15. veebruaril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja RM Consulting AB & Partners korraldavad esmaspäeval, 15. veebruaril 2010, kell 9.30–17.00 Eesti KaubandusTööstuskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) seminari „Efektiivne eksport ja selle arendamine. Kuidas olla edukas välisturgudel?” Seminari eesmärk on anda ülevaade, millised on määrava tähtsusega tegurid ja tegevused edukaks ekspordiks. Kuidas efektiivselt eksportida, leida välispartnereid ja arendada turundustegevust? Anda Eesti ettevõtete kogemuste alusel nõuandeid, miks osa ettevõtteid on olnud head eksportijad ja saavutanud edu välisturgudel. Koolituse sihtgrupiks on tegevjuhid, ekspordijuhid, turundusjuhid, toote- ja teenuste arendamisega seotud töötajad. Osalejatel on võimalik saada nõuandeid nende ettevõtete eksporti puudutavates küsimustes. Seminari viib läbi Stockholmis tegutseva konsultatsiooni ja nõustamisettevõtte RM Consulting AB & Partners juhtiv partner Rein Malm. Rein Malm omab pikaajalist ja praktilist kogemust rahvusvahelisest ärist, alustades juba 30 aastat tagasi tööd infotehnoloogiakontsernis IBM. Ta on oma Stockholmis asuva konsultatsiooniettevõtte kaudu viimase 10 aasta jooksul nõustanud ekspordialaselt ligi 80 Eesti ettevõtet ja aidanud neid välisturgude leidmisel. Rein Malm teeb koostööd EASiga, nõustab Tartu Ülikooli ettevõtluskeskust ning on tunnustatud õppejõud Rootsi kõrgkoolides. Teemad ja ajakava: 9.00–9.30 Registreerimine, hommikukohv 9.30–11.00 Rahvusvaheline turundus ja eksport. Ettevõtte ekspordivalmidus. 11.00–11.15 Kohvipaus 11.15–13.15 Äriplaani ja turundusplaani seosed. Tooted, teenused, kompetentsid — nende lisandväärtus ja maht. Ärikultuuride erinevus. Turud ja turusegmendid, sihtgrupid ja lõpptarbijad. 13.15–13.45 Lõuna 13.45–15.00 Konkurentsianalüüs ja eksportööri positsioneerumine turul. Turunduskanalid. Hinnakujunduse strateegiad. 15.00–15.15 Kohvipaus 15.30–17.00 Konkurents turul ja eksporditugi. Üldpilt ja kokkuvõte päevast.

Tallinnas 9. märtsil kell 9.00–17.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17) Tartus 13. aprillil kell 9.00–17.00 Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1)

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koolituse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Koolituste korraldamist rahastab EASi Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond. Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem ja täpsemalt selgitama, kuna valik mis turule jõuab on väga mitmekesine ja muudab otsuse langetamise kliendile väga raskeks. Üha tiheneva konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama isiklikud suhted. Ja nende arendamiseks pole paremat kohta kui messid või näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potentsiaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas, vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse, tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, realiseerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd saadud kontaktidega peale messi. Antud koolituse käigus antakse põhjalik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid. Seminaril leiavad käsitlust järgmised teemad Konkurentsieelis, sihtturg, messi valik Messi ettevalmistus: eesmärgid, messiboksi planeerimine, meeskond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus Messiboksis: messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, mida teha, mida mitte Järeltöö pärast messi: tulemuste analüüs, edasised sammud Messikoolitused viib läbi Jakob Saks, kes on pikaajalise praktilise kogemusega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase 6 aasta jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende 2-4 rahvusvahelisel messil aastas (sh Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on 11 aastat ekspordi juhtimise kogemust (sh 5 aastat töötades väljaspool Eestit) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist. Osalustasu on 300 krooni. Huvi korral palume eelnevalt registreeruda!

Seminari osavõtutasu Kaubanduskoja liikmetele on 900 krooni, mitteliikmetele 1800 krooni, hindadele lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad teabematerjalid, lõuna ja kohvipausid.

Info ja registreerimine: KATI KRASS Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: LIIS LEHESALU Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee


Koostööpakkumised • Riigihanketeated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

21

Koostööpakkumised: Belgia ilu- ja tervisetoodete val-

Iisraeli kõrgtehnoloogilisi kaug-

Türgi lõngade tootja otsib esin-

Saksa tõlkefirma, mis tõlgib

mistaja otsib pakendite tootjat.

juhtimissüsteeme pakkuv ette-

dajat ja koostööd kangatoot-

muu hulgas ka äri-, teaduslikke

Kood 2010-01-19-030

võte otsib koostöövõimalusi.

jatega. Kood 2010-01-06-003

ja tehnoloogiaalaseid tekste,

Rootsi puidust lastetoolide aren-

Kood 2010-02-01-003

Hispaania ehituses vajalike natu-

otsib koostööpartnerit ning pa-

daja ja tootja otsib alltöövõtjaks

Valgevene puu- ja juurviljapüree-

raalsete kivimitoodete valmis-

kub end allhanketööde teosta-

kogemustega puitmööbli toot-

sid, mahlu, nektareid jm kon-

taja (lubjakivist, kiltkivist, kipsist

jaks. Kood 2010-01-19-024

jat. Kood 2010-01-18-042

servitud lastetoite valmistav

jne) otsib erialaste teadmistega

Saksa sadam pakub veostega

Bulgaaria LED-ekraanide, -valgus-

ettevõte otsib edasimüüjat.

esindajat ja koostööd samas

tegelevatele ettevõtetele sada-

tähtede, -ribade ja neoonkaablite

Kood 2010-02-01-004

valdkonnas tegelevate ettevõte-

mapinda ja kõikvõimalikke sada-

(LED displays, LED modules, FLEX

Vene furgoonautode ning pool-

tega. Kood 2009-03-02-042

mateenuseid. Tegemist on ühe

Neon, kasutamiseks nii sise- kui

haagiste eriotstarbelise ümber-

Egiptuse ravimi- ja toidulisandite

tuntuma Läänemere sadamaga

välitingimustes) importija otsib

ehituse ja arendusega (pääste-

tootjad otsivad kontakti Eesti

juba hansaaegadest.

esindajat ja pakub end allhanke-

autodeks, töötoaks, meeskonna

importijatega.

Kood 2010-01-19-012

tööde partneriks reklaamiagen-

elamuks, lõhkeainete vedami-

Kood 2010-02-01-006

tuuridele jt. Kood 2010-01-19-002

seks sobivaks, puhkuse elamuks

Ukraina advokaadi- ja konsultat-

Valgevene külmkappide komp-

jmt) tegelev ettevõte otsib va-

sioonibüroo otsib pakub enda

ressorite (motor-compressors on

hendajat ja pakub end allhanke

teenuseid Ukraina turul.

refrigerants R600a, R134a ja R12

tööde teostajaks.

Kood 2010-02-01-007

with capasity 60-20 Watt) tootja

Kood 2009-12-30-002

Saksa tööstuslike ventilaatorite

otsib koostööd edasimüüja või

Vene hüdrosüsteemide arendaja

tootja otsib edasimüüjat ja vas-

külmikute parandusega tege-

ja tootja otsib edasimüüjat,

tastikuse koostöö võimalusi.

leva ettevõttega.

koostööpartnerit ja pakub end

Kood 2010-01-27-043

Kood 2010-02-01-001

allhangete teostajaks.

Saksa kanalisatsiooniteenustele

Iisraeli meditsiiniturismi teenust

Kood 2010-02-01-005

ja –toodetele spetsialiseerunud

(pakutakse raviteenuseid koos

Türgi vaskriba, -fooliumi, -lindi,

ettevõte otsib koostööd antud

ekskursioonide jmt Iisraelis)

-lehe (copper strip, foil, tape,

valdkonnas juba tegutseva ja ko-

pakkuv ettevõte otsib koostöö-

sheet) tootja pakub end varusta-

gemustega vahendajaga.

partnerit. Kood 2010-02-01-002

jaks. Kood 2009-12-28-003

Kood 2010-01-20-002

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee

Vaata: www.koda.ee  teenused  koostööpakkumised ja infoteenused  viimased koostööpakkumised

Riigihanketeated: NATO

Akende ja uste hange. Tähtaeg

valdkond). Tähtaeg 01.03.2010.

Ravimite ostmise hange. Hankel

IT-arendusteenused (originaal-

28.01.2010. Kood 3056

Kood 3061

on 27 osa (st erinevat tootenime-

keeles: software development

Puidutooted ja ehitusplaatide

Eelteade pagaritoodete ostmise

tust). Tähtaeg 15.03.2010.

and services for the NATO Intel-

hange. Tähtaeg 18.01.2010.

kohta. Kood 3062

Kood 3067

Toolbox NITB). Tähtaeg 14.02.

Kood 3057

Küttepuude hange. Tähtaeg on

2010. Kood 3052

Kaitseriiete ja jalanõude hange.

17.02.2010. Kood 3063

Tähtaeg 18.01.2010. Kood 3058 SOOME

Ostetakse kalu (originaalnime-

LÄTI

Eelteade pehmete pabertoodete

tus: järvitaimenet, kirjolohet, har-

Eelteade teravilja, kartulite, köö-

hange sh hügieenitarbed.

jukset, karpit ja siiat). Tähtaeg

giviljade, puuviljade ja pähklite

Kood 3053

16.02.2010.

ostmise kohta. Kood 3064

Ehitustooted (sh maalritarbed).

Kood 3059

Eelteade personaalarvutite, süle-

Tähtaeg 11.03. 2010.

Ostetakse kartuleid ning kartuli-

arvutite, kuvarite jt seadmete

Kood 3054

tooteid. Tähtaeg 15.03.2010.

hankimiseks.

Haiglakardinate hange. Tähtaeg

Kood 3060

Kood 3065

24.02.2010.

Ostetakse männimetsa raja-

Eelteade kontoritarvete ostmise

Kood 3055

miseks seemneid (ca 1300 ha

kohta. Kood 3066

Täpsem info: LEA AASAMAA Tel: 604 0090 • E-post: lea@koda.ee

Vaata kõiki kehtivaid hanketeateid Koja veebilehelt www.koda.ee  teenused  valik riigihanketeateid.


22

Liikmelt liikmele

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Nüüd on Teil võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulgast, samuti saate soovi korral teha liikmesettevõtetele oma toodete või teenuste sooduspakkumisi. Huvi korral palun saatke oma koostöösoov või sooduspakkumine e-postiaadressile kadri@koda.ee. Koostöösoov või sooduspakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile Kaubanduskoja liikmetele. NB! Avaldame ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete pakkumisi. Lugege koostööpakkumisi nüüd ka Kaubanduskoja veebilehel Teenused – Koostööpakkumised ja info – Liikmelt liikmele aadressil http://www.koda.ee/?id=46026. Lisainfo: KADRI LIIMAL • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee

AS VALMECO

ostusoov/päring korraga paljudele teenuse-

reldes analoogidega täiesti konkurentsivabad

AS Valmeco otsib investor-koostööpartnerit

pakkujatele. Teenuses osalevad kõik meie

ning omavad tohutut potentsiaali kasutami-

puidujäätmete kasutamise, betoontoodete

lepingulised kliendid ja see on toonud neile

seks erinevates valdkondades. Pakume kauban-

valmistamise, puit- ja mööblidetailide tootmise

reaalseid kliente. Lisaks internetile toimib meie

duspartneritele eksklusiivseid territoriaalõigusi,

vallas. Omalt poolt on välja pakkuda tootmis-

andmebaas ka mobiilses internetis ja on kasu-

infotuge, reklaammaterjale, seminare ja kooli-

2

maa 28 466 m mis asub 350 meetri kaugusel

tajatele ka seal tasuta. Lisaks sellele valmistame

tust nanoFormula uute toodete osas.

raudtee kaubaterminalist. Olemas detailpla-

ja haldame ettevõtetele mobiilseid kodulehti,

Lisainfo:

neering. Võimaldame vooluvõimsust 600 A ja

lähiaja plaanis on hakata valmistama ka interneti

Larissa Orlova

soojusenergiat 1,0 MW. Maa-alal gaas, vesi ja

kodulehti ja avada E-pood. Pakume kõikidele

Tel: 392 6007 • E-post: larisa@nanoformula.eu

kanalisatsioon. AS Valmeco tegeleb freespruss-

Kaubanduskoja liikmetele liitumist meie andme-

majade tootmisega Jõgeval.

baasiga soodushinnaga, kuu otsingute limiidiga

KADARBIKU KÖÖGIVILI OÜ

Lisainfo:

200 krooni. See on 40% odavam kui normaalhind.

Kadarbiku Talu toodab kõrgekvaliteetset 96,3%

Raul Taul

Lisainfo:

piiritust ning otsib koostööpartnerit piirituse

Tel: 505 5068 • E-post: raul.taul@valmeco.ee

Tel: 5556 2470 • 612 9078

baasil valmistatavate toodete tootmiseks ja

E-post: klienditeenindus@emateab.ee

turustamiseks. Võimalik alltöövõtt. Kadarbiku

EUROSAT GROUP OÜ

Köögivili OÜ pakub pakendamise teenust Tetra

Eurosat Group OÜ, kelle tegevusvaldkond on

TOP TEXTILE OÜ

Pak liiniga TetraTop pakendisse (0,2/0,33/0,5 L).

telemeetria, liikurvahendite ja autoparkide kon-

Top Textile OÜ pakub Kaubanduskoja liikmetele

Maksimaalne tootlikkus 9600 pakendit/tunnis.

troll ning jälgimine, pakub Kaubanduskoja liik-

head võimalust värskendada oma kontorit või

Lisainfo:

metele GPS kontrollerit FM 2200 kuni veebruari

kodu soodsamalt:

Sten Õepa

lõpuni 2000 krooni (lisandub km). Ainult 2000

• tekstiilkardinaid, kodutekstiil -15%;

Tel: 5625 0156

krooni ja Sa hoida oma autol silma peal!

• disaineri teenus TASUTA.

E-post: kadarbiku.piiritus@gmail.com

Lisainfo:

Hotellidele, restoranidele, haiglatele jt:

Lea Kallo

• projektimüük -15% (tekstiilkardinad,

Tel: 5698 1111 • E-post: lea@eurosat.ee

voodikatted, toolikatted jpm);

1OFFICE EESTI OÜ 1Office pakub Koja liikmetele võimalust tutvuda

• disaineri teenus TASUTA;

virtuaalkontori lahendustega. Virtuaalkontori ka-

OÜ DIRECTA

• ameti-, töörõivad -10%.

sutamisel hoolitseb teie firma kirjade, kõnede,

OÜ Directa pakub Eesti turul mitmesuguseid

Pakkumine kehtib kuni 19. märtsini.

fakside ning e-kirjade eest 1Office. Soovi korral

interneti infoteenuseid. Oleme Eestis tegut-

Lisainfo:

saab ettevõtte juriidilise aadressi vormistada

senud täpselt kaks aastat ja meie emafirma Di-

Kristel Suik

meie teenuskeskusesse Narva mnt 5 ning

recta OY on elektroonilise infokanalina Soomes

Tel: 5553 7102 • E-post: info@toptextile.ee

kliendikohtumised ja koosolekud läbi viia 1Office

turuliider. Meie põhilise toote, infoportaali

www.akardin.ee

ruumides. Virtuaalkontori lahendused koos soodsa raamatupidamisega on 2010. aastal Koja

www.emateab.ee, kasutajate arv nädalas on 25 000 ja 30 000 vahel. Kuna teeme koostööd

BALTI KAUBAD JA TEENUSED AS

liikmetele 15% odavamad. Teenused on saadaval

Google-otsingumootoriga, siis on meie lepin-

Pakume stabiilset ja kauakestvat äri! Eesti nano-

ka Lätis ja Leedus meie partnerite kaudu.

gulistel klientidel parem nähtavus kogu inter-

tehnoloogiliste toodete tootja otsib partnereid

Lisainfo:

netikeskkonnas, kõigis Google-otsingumootoris

edendamaks Eesti ja EL turul toodangut ühise

Veronika Kimsen

tehtavates otsingutes. Eelmise aasta alguses

nanoFormula (www.nanoformula.eu) kauba-

Narva mnt 5, Tallinn 10117

käivitasime hinnapäringuteenuse, mis võimal-

märgi all. NanoFormula tooted on saadud oma

Tel: 631 1118

dab inimestel lihtsalt ja tasuta edastada oma

originaalse tehnoloogia järgi, ei ole kallid, võr-

E-post: veronika@1office.ee • www.1office.ee


Juubilarid

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 10. veebruar 2010

Õnnitleme veebruarikuu juubilare! IIZI KINDLUSTUSMAAKLER AS liige alates 2005

KEILA TRANS AS liige alates 1997

65 VIISNURK AS liige alates 1987

FILMIMEES OÜ liige alates 1997

FORTUM TARTU AS liige alates 2003

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOON MTÜ liige alates 2001

20 ELTRON AS liige alates 2000

DIVINUM OÜ liige alates 2009 BENEXON OÜ liige alates 2004

DISAINIBÜROO REMLINGER OÜ liige alates 2008

AKTAPRINT AS liige alates 2000

AMADEUS EESTI AS liige alates 2007

ERMEL TRANS OÜ liige alates 2008 KAAMOS EHITUS OÜ liige alates 2007 KATEVARA OÜ liige alates 2008 KOOLITUSÜHISTU VAIN & PARTNERID KOOLITUSED TuÜ liige alates 2009 KOPAR BALTIK AS liige alates 2009 REMKO GRUPP OÜ liige alates 2008

15 5

UPONOR EESTI OÜ liige alates 1995 TERAMET AS liige alates 1996 TAASTUSRAVIKESKUS ESTONIA AS liige alates 2003

ALDERA HOTELL OÜ liige alates 2006

10 TRETIMBER OÜ liige alates 2004

TARTU KLASTER OÜ liige alates 2005

AUGLI METALL OÜ liige alates 2009

TILDE EESTI OÜ liige alates 2006

BAUMERK GRUPP OÜ liige alates 2008

NORDWEST ELCOM OÜ liige alates 2007

STEELMAN OÜ liige alates 2004

MILSTRAND AS liige alates 2007

OK INTERACTIVE OÜ liige alates 2009

EESTI ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE RINGLUS MTÜ liige alates 2007

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950

23


Ehituse ja sisekujunduse mess

MosBuild Moskvas 6.-9. aprill 2010

Tasuta ID-kaardi koolitused Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projekti „Mentoripõhine e-õpe” raames viib BCS Koolitus alates juunikuust läbi tasuta koolitused

MosBuild ametlik messiesindaja Eestis Eesti KaubandusTööstuskoda kutsub Eesti projekteerimis- ja ehitusfirmasid, ehitusmaterjalide tootjaid, arhitekte, sisekujundajaid ja kõiki teisi ehituse ja sisekujundusega tegelevaid ettevõtteid osalema Venemaa suurimal ehitus- ja sisustusmessil MosBuild. 6.–9. aprillil 2010. aastal toimub Moskvas Venemaa üks suurem ja populaarseim ehitus- ning sisekujunduse mess MosBuild. Mess koosneb 6 kategooriasse liigitatud 23 alanäitusest ja katab kogu ehituse ja sisekujunduse toodete ja teenuste valdkonnad:

kõigile ettevõtlikele inimestele. Koolitus annab praktilised oskused e-keskkonnas olevate teenuste turvaliseks kasutamiseks ja ID-kaardiga või Mobiili-IDga digiallkirjastamiseks. Koolituse õppevorm on mentoripõhine e-õpe. Koolitusklassis on kohal mentor-koolitaja, kes abistab küsimuste tekkimise korral. E-õppematerjal sisaldab videoklippe, teste ja praktilisi harjutusi ning on nii eesti- kui venekeelne. Mobiilne arvutiklass tuuakse Teie ettevõttesse kokkulepitud ajal kohale, kui teil on vähemalt 40 inimest, kes soovivad läbida ID-kaardi koolituse. Koolitus võtab aega 2–4 akadeemilist tundi ja igaüks saab valida endale sobiva tempo. Ka üksikutel soovijatel palume oma soovist teada anda. NB! Selleks, et koolituse käigus saaks praktiliselt läbi teha digiallkirjastamise, tuleb koolitusele kindlasti kaasa võtta ID-kaart

Buildex (tööriistad, elektri- ja automaatikaseadmed, ehitusmaterjalid ja seadmed, kanalisatsioon ja torud); Cersanex (keraamika, vannitoad, tehnokeraamika); WindowBuild (akende- ja profiilide süsteemid, arhitektuuriline klaas ja fassaadid, alumiiniumi- ja teraskonstruktsioonid, tulekindlad süsteemid, varikatused ja rull-luugid, väravad ja automaatika); CountryLiving (aiamööbel, suvilad, laste mänguväljakud, basseinid, saunad, spaa, maastikukujundus, välisvalgustus); MosInteriors (kodutekstiilid, uksed ja lukud, värvid, põrandakatted, jm sisekujundus); Stonex (aiateede kattematerjalid, kiviseinad- ja põrandad jm).

või Mobiili-ID koos pin1 ja pin2-ga. Koolitusele registreerumine toimub läbi ettevõtte kontaktisiku. Registreerimiseks saatke kiri e-postiaadressile ekoolitus@bcs.ee.

2009. aastal oli messidel väljas kokku 2483 eksponenti 45-st riigist ja messe külastas 98 393 inimest. Täpsem informatsioon veebilehel: www.mosbuild-expo.com.

Lisage kindlasti sobivaim koolitusaeg, töötajate arv. Vali sobiv kuupäev ja pane ennast kirja!

Ettevõtetel, kellel on huvi esineda nimetatud messidel oma stendiga, palume ühendust võtta Eesti KaubandusTööstuskojaga ja me aitame teid teie stendi korraldamisel.

Lisainfo ja registreerimine: PIRET SALMISTU Kaubanduskoja turundusdirektor E-post: piret@koda.ee • Tel: 604 0060

EVA MARAN

PIRET ELM BCS Koolituse projektijuht/õpetaja E-post: piret.elm@bcs.ee • Tel: 699 8155

KRISTY TÄTTAR

Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

Teataja 03_2010  
Teataja 03_2010  

eetikas tsiteeris Mari Kooskora D. ning pakutavad kaubad ja tooted on des erastajatest ei hoidnud mõned ja võrdles selle sarnasust eetika Ko...

Advertisement