Page 1

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA

TEATAJA

85

NR 2 • 27. JAANUAR 2010

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA HÄÄLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL

Majandusolukord on parem kui 2009. aasta septembris

Vaatamata kehvale seisule (või just selle tõttu) olid eksperdid-analüütikud detsembris üllatavalt üksmeelsed selles, et riigi majandusolukord on 6 kuu pärast parem kui praegu. Ootuste tugevust rahvusvahelisel 9-palli skaalal väljendab hinne 7,8 palli, mis tähendab, et 75%

Eesti majandusolukord 1993–2009 (kvartalite lõikes) ja prognoos 6 kuu pärast (ekspertide hinnangute alusel)

eksperte on selle hinnanguga nõus.

10

Majandusolukorra paranemist Eestis seostatakse valdavalt väliskeskkonna

9

edusammudega, meie kontekstis eel8 PAREM

kõige positiivsete arengutega Soomes ja

7

Rootsis. See on peamiseks eelduseks, et lähikuudel hakkab nõudlus Eesti eksporditoodetele kasvama. Eesti Kon-

6

junktuuriinstituudi analüütikute grupi

5

hinnang ekspordimahu kohta 6 kuu pärast oli peaaegu üksmeelne — eksport HALVEM

4 3

on siis suurem. Inflatsioon jääb lähikuudel madalaks ja tõenäoliselt ei tõuse ka intressimäärad. Suures plaanis peab aga

2

nõustuma tõsiasjaga, et lähikuudel jääb

Hinnang praegusele majanduslikule olukorrale Hinnang majanduslikule olukorrale 6 kuu pärast — parem 

majandusarengut iseloomustama (pidur-

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1

dama) endiselt nõudluse ja töö puudus.

Loe artiklit lk 10 

halvem 

TÄNA LEHES:  Veelkord leebusprogrammist  Audiitortegevuse seadusest

 Kaubanduskoja väliskaubandusteenustest  Karjääriõppest ja -infost

 Ärivisiitidest ja sihtturumaaseminaridest aastal 2010  Ettevõtjana Soome

Iga liige loeb! | www.koda.ee


Juhtkiri

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

3

2010 „2009 jääb eluks ajaks meelde – see oli nagu üheksakümnendatel, ainult et ma olen vahepeal 20 aastat vanemaks saanud”, kommenteeris üks ettevõtja hiljuti möödunud aastat ja pingutust, mida see nõudis.

SIIM RAIE Peadirektor

N

ooremaks ei muutu meist

ettevõtetes vajaka ja mida on üldse

narid. Kohe, kui hindamine teosta-

keegi, aga loota võib, et

pakkuda rahvusvahelise kogemu-

tud ja otsused tehtud, alustame

targemaks. Igal juhul kuluvad

sega inimestele. Plaani teine pool on

selgitustööd, mida ühisraha kasu-

eelmise aasta kogemused ära ka

välismaal elavate inimeste ülesleid-

tamine tähendab nii äriühingute

alanud aastal, sest olukord pole

mine, nende teavitamine ja kokku-

põhikirjadele, millised on hinda-

sugugi parem. Küll aga on oluliselt

viimine potentsiaalsete tööandja-

de avaldamise, ümardamise jms

positiivsem inimeste suhtumine

tega. Selleks loodav internetiportaal

reeglid.

olukorda. Ma ei taha küll alahinnata

ja pidev teavitustöö vajavad ette-

valitsuse tegevust ja rolli, aga nii

võtjate aktiivset panust ja kaasalöö-

Hariduspoliitika valdkonnas looda-

nagu ennustada võis, jäi ja jääb ma-

mist.

me jaanipäevaks valmis saada ettevõtlusõppe edendamise kava ja

janduskriisi raskus enamasti etteKvalifitseeritud tööjõu olemasolu

seda siis ka koos partneritega ellu

tagamiseks oleme partneriks mit-

viima hakata. Selle tegevuse ees-

2010. aastal oleme Kaubanduskojas

mete kõrghariduse valdkonna pro-

märk ei ole ainult ettevõtjate n-ö

ettevõtjatele toeks mitme uue init-

jektidele. Juba on käimas õppe-

taastootmine

siatiiviga. Jaanipäevaks peab valmi-

kavaarendus tehnoloogiapõhise äri

laiem ettevõtlikkus ja ettevõtlik

ma põhjalik uuring Eesti eksportöö-

juhtimiseks ja ettevõtlusmooduli

hoiak noorte hulgas.

ride arengutakistustest — nii ette-

välja töötamiseks. Loodetavast

võtte sisestest, kui ka välisturgudel

saame kaasa aidata ka ekspordijuh-

Otse loomulikult jätkub meie üles-

eksisteerivatest tõketest. Nii, et kui

timise mooduli tekkele ühes või

anne ja järelvalveroll, et seadusand-

teile saabub küsitlusankeet või

mitmes ülikoolis ning ettevõtetel

lus ettevõtjasõbralik püsiks. 8. jaa-

kutse arutelule siis lööge lahkesti

avaneb tulevikus võimalus oma töö-

nuaril avaldas Vabariigi Valitsuse

kaasa. Uuringu tulemusel sünnivad

tajaid sinna ka täienduskoolituseks

pressibüroo uudise, et „ ... 1. jaanua-

poliitikasoovitused ja ettepanekud

saata. Jätkame ekspordialaste kooli-

ril 2009 kehtis Eestis 412 seadust,

nii koduste toetusmeetmete ja

tuste läbiviimist ka iseseisvalt —

aasta jooksul muutus neist 306.

majanduspoliitika kui ka välisma-

eksporditurunduskoolitused, siht-

Uue aasta algusest jõustus 208 uut

janduspoliitika tegevusteks.

turuseminarid ja ka Ekspordi Aka-

seaduse tervikteksti.” See kõlab

deemia jätkab oma tegevust.

nagu oleks tegemist noore ja alus-

võtjate kanda.

2010. aastal oleme Kaubanduskojas ettevõtjatele toeks mitme uue initsiatiiviga. Jaanipäevaks peab valmima põhjalik uuring Eesti eksportööride arengutakistustest – nii ettevõtte sisestest, kui ka välisturgudel eksisteerivatest tõketest. Nii, et kui teile saabub küsitlusankeet või kutse arutelule siis lööge lahkesti kaasa. Uuringu tulemusel sünnivad poliitikasoovitused ja ettepanekud nii koduste toetusmeetmete ja majanduspoliitika kui ka välismajanduspoliitika tegevusteks.

ühiskonnas,

vaid

tava riigiga, mis vajab pidevat uuen-

Teine ja veidi pikem projekt on suunatud välismaal elavate, töötavate

Kuni kevade keskpaigani jätkuvad

damist. Eesti Kaubandus-Tööstus-

ja õppivate Eestist pärit inimeste

nii eesti kui vene keeles majandus-

koda esitas 2009. aastal ettevõtjate

tagasikutsumiseks siinsele töötu-

aasta aruande elektroonilise esita-

arvamused kokku 105 seaduse- või

rule. „Talendid koju” programmi

mise koolitused. Suurema seeriana

määruse eelnõu kohta. Seega pea-

raames püüame esmalt kaardistada,

on tulemas ka euro kasutuselevõtu

me kõvasti pingutama, et riigilohe-

milliseid kompetentse on Eesti

erinevaid aspekte tutvustavad semi-

ga võistelda.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Kalender

Sisukord Juhtkiri 2010

„2009. majandusaasta aruande esitamine Äriregistrile” 3

Seadusandlus

2. veebruar

Saaremaal Kuressaare Kultuurikeskuses (Tallinna tn 6)

8. veebruar

Põlvas Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses (Kesk 15)

17. veebruar

Haapsalus Haapsalu Kolledži auditooriumis (Lihula mnt 12)

18. veebruar

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

18. veebruar

Lääne-Virumaal Vinni spordikompleksis (Sõpruse 16)

19. veebruar

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) — vene keeles

Audiitortegevuse seaduse eelnõu jõuab lõpphääletusele

5

Veelkord leebusprogrammist

7

22. veebruar

Valgas (Kesk 1)

Riigikohtu tõlgendus erisoodustuse tuvastamise kohta asja võõrandamisel alla turuhinna

8

25. veebruar

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

2. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) — vene keeles

3. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) — vene keeles

4. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

10. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

Konjunktuur

16. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

Analü ü tikud: majandusolukord on parem kui 2009. aasta septembris

17. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

18. märts

Tallinnas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17)

Koja gallupid

9

10

Seminar on tasuta. Vajalik eelregistreerimine aadressil: www.bcs.ee/~koolitus/kaubanduskoda/registreerumine.php

Koja teenused Kaubanduskoja väliskaubandusteenused

11

Ärivisiidid ja sihtturumaade seminarid aastal 2010

12

Euroopa uudised

Messikoolitus 2. veebruar

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

9. märts

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

13. aprill

Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Tartu) Liis Lehesalu • Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

12 8. veebruar

Seminar: „Majandusaasta aruande koostamine ja elektrooniline esitamine”

Välisministeerium

Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee Ettevõtjana Soome

13 Venekeelne seminar „Ettevõtluskeskkond Venemaal” 11. veebruar

Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

12. veebruar

Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27)

Hariduspoliitika Karjääriõpe koolis ja karjääriinfo Rajaleidjas

Viive Raid • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee 14

Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

Juhtimisveerg Kapsastest ja kondoomidest

14.–19. veebruar

Õppe- ja ärivisiit Bulgaariasse ning Rumeeniasse koostöös Tehnopoliga

15

Annika Metsala • Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee

Teated

16

15. veebruar

Koostööpartnerite pärastlõuna „Üldhariduskoolide, ettevõtete ja noorte vahelise koostöö võimalused” Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27, Jõhvi)

Liikmelt liikmele

20

Koostööpakkumised

21

Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee 15. veebruar

Seminar „Efektiivne eksport ja selle arendamine” Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Riigihanketeated

21

Uued liikmed

22

Kati Krass • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee Aprillini

„Mentoripõhine e-õpe” — tasuta ID-kaardi koolitus Toimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Läbiviija BCS Koolitus. Piret Elm • Tel: 699 8155 • E-post: piret.elm@bcs.ee Piret Salmistu • Tel: 604 0060 • E-post: piret@koda.ee


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

5

Audiitortegevuse seaduse eelnõu jõuab lõpphääletusele Uut audiitortegevuse seaduse eelnõud on erinevatel tasanditel menetletud tänaseks pea kaks aastat kui mitte rohkemgi. Alates 2009. aasta kevadest on eelnõu olnud ka Riigikogu menetleda ning peaks arvestades Riigikogu majanduskomisjoni ettepanekut seadusena vastu võetama 27. jaanuaril käesoleval aastal. MAIT PALTS Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja

Lühidalt: Uue seaduse väljatöötamisel lähtuti audiitortegevuse valdkonna süsteemse ja kaasaegse reguleerimise vajadusest. Nii reguleeribki uus audiitortegevuse seadus detailsemalt audiitorite kutsetegevusega seonduvat – fikseeritud on ka kutseeksamitasu maksimaalsed suurused ning audiitorkogu liikme kohustusliku liikmemaksuga seonduv.

Seaduse regulatsioon laieneb kogu audiitortegevusele, mis on seotud majandusarvestusega, välja jäävad infotehnoloogiasüsteemide, keskkonnaalased, tervishoiu valdkonnas toimuvad ja muud auditeerimised osas, milles need ei puutu kokku majandusarvestuse valdkonnaga.

K

a Teatajas oleme eelnõust

suurused ning audiitorkogu liikme

leidub äriühingute audiitorkontrol-

ning meie ettepanekutest

kohustusliku liikmemaksuga seon-

lile viiteid nii äriseadustikus kui raa-

sellele mitmel korral jõudnud kirju-

duv. Reguleeritud on ka audiitorite

matupidamise seaduse põhiosas.

tada. Kuni uue seaduse jõustumi-

täiendkoolituse ja kvalifikatsiooniga

Äriseadustiku reguleerida jäävad

seni (eelduslikult 8. märtsil) regu-

seotud küsimusi. Kõik see kokku

jätkuvalt audiitori nimetamisega

leerib Eestis audiitortegevust jätku-

peaks tagama audiitorkontrolli kva-

seotud regulatsioonid, kuid raa-

valt juba 1999. aasta 10. veebruaril

liteedi ning kaudselt omakorda

matupidamise seaduses sisalduv

vastuvõetud audiitortegevuse sea-

suurendama ka kogu majandus-

regulatsioon audiitorkontrolli osas

dus ning selle volitusnormi alusel

keskkonna läbipaistvust.

viiakse üle uude seadusesse.

Uus seadus reguleerib jõustumisjärgselt kogu majandusarvestuse audiitortegevuse haru

Muutuvad audiitorkontrolli kohustuse kriteeriumid ning lisaks auditile ka ülevaatuse regulatsioon

sest alates on nii maailmas kui ka

Uue audiitortegevuse seaduse regu-

Ettevõtjatele olulisemaks uudiseks

Eestis toimunud valdkondlikult

latsioon laieneb kogu audiitortege-

uuest seadusest on kindlasti muu-

suured muudatused, millele senine

vusele, mis on seotud majan-

tuvad audiitorkontrolli kohustuse

seadus mitmes osas jalgu oli

dusarvestusega. Reguleerimisalast

kriteeriumid ning lisaks traditsioo-

jäänud.

jäävad välja infotehnoloogiasüs-

nilisele auditile ka ülevaatuse regu-

teemide auditeerimine, keskkon-

latsioon. Lühidalt tähendab viimane

2000. aasta 15. juunil vastuvõetud auditeerimiseeskiri. Selle aja jooksul on seadust ning viidatud korda muudetud üsna minimaalselt. Samas on ilmselge, et kehtiva audiitortegevuse seaduse vastuvõtmi-

Uus seadus reguleerib detailsemalt audiitorite kutsetegevusega seonduvat

naalased auditeerimised, tervishoiu valdkonnas toimuvad auditeerimised ja muud auditeerimised (nt tulemusaudit) osas, milles need ei

Ettevõtja, kelle majandusnäitajad on suured, peab laskma teha oma majandusaasta aruandele ülevaatuse ning väga suured ettevõtted auditi. Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle majandusnäitajad jäävad aga allapoole ülevaatuse kriteeriumeid, on audiitorkontrollist jätkuvalt vabastatud.

Üheks kesksemaks märksõnaks on

puutu kokku majandusarvestuse

koostajad uue seaduse väljatöö-

valdkonnaga. Siiski ei reguleeri uus

tamisel seadnud audiitortegevuse

seadus mitte ainult audiitorite kut-

valdkonna süsteemse ja kaasaegse

setegevust. Uude seadusesse on

reguleerimise vajaduse. Nii regulee-

koondatud ka need kriteeriumid ja

ribki uus seadus senisest oluliselt

nõuded, mis kohustavad ettevõtjaid

detailsemalt kogu audiitorite kut-

audiitorkontrolli korraldama. Selline

setegevusega seonduvat. Seda ko-

lähenemine on ka meie arvates

guni nii detailselt, et fikseeritud on

olnud põhjendatud ning ettevõt-

seda, et ettevõtja, kelle majandus-

ka kutseeksamitasu maksimaalsed

jatele kergemini hoomatav. Hetkel

näitajad (käive, varade maht ja töö-


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

tajate arv) on suured, peab laskma

võtjale majanduslikult odavamaks ja

rioodide kohta, mis algavad 2010.

niskriteeriumeid selliselt, et need

oma majandusaasta aruandele teha

vähendama seega halduskoormust.

aasta 1. jaanuaril või hiljem, ehk

arvestades eelnõus toodud auditi

ülevaatuse ning väga suured ette-

Ka meie oleme ülevaatuse lisamist

käesoleva aasta kohta koostatud

kriteeriumeid ei oleks nendest

võtted auditi. Väikese- ja keskmise

eelnõu koostamisest alates toe-

aruannetele kehtivad juba uued

rohkem kui kahe korra madalamad.

suurusega ettevõtted, kelle majan-

tanud just põhjusel, et see peaks

nõuded. Lähtudes oma liikmetelt

Loomulikult võib ka edaspidi nii

dusnäitajad jäävad aga allapoole

olema väiksematele ettevõtjatele

laekunud ettepanekutest ning ana–

põhikirja kui ka osanike otsusega

ülevaatuse kriteeriumeid, on audii-

vähem koormavam ning asendama

lüüsides teistes EL riikides kehtivaid

audiitorkontrolli alati ette näha, kuid

torkontrollist (audit või ülevaatus)

paljudel juhtudel praegu kehtivat

audiitorkontrolli kriteeriumeid, esi-

kohustuslikud oleksid vastavalt üle-

jätkuvalt vabastatud.

auditi kohustust.

tas Kaubanduskoda eelmise aasta

vaatus või audit alles siis, kui

lõpus Riigikogu majanduskomis-

seaduses toodud kriteeriumid on

jonile veelkord täiendavalt ette-

ületatud. Seega suureneks ette-

panekud. Palusime kaaluda eelnõus

panku kohaselt äriühingute hulk,

sisaldunud

majandusnäitajatel

kellele audiitorkontroll enam kohus-

põhinevate kriteeriumite tõstmist

tuslik ei ole ning auditi või ülevaa-

ülevaatuse osas ning tegime ette-

tuse korraldamine sõltuks eelkõige

Milline on auditi ja ülevaatuse vahe? Kuigi oleme auditi ja ülevaatuse vahet ka varasemalt kirjeldanud,

2011. aastast tõusevad senised kriteeriumid, millal on ettevõtjale kohustuslik audit või ülevaatus

kordame selle veelkord üle. Eelnõu

Paljudele ettevõtjatele on kindlasti

paneku loobuda praegu osaühin-

äriühingu omanike soovist. Mõle-

seletuskirjas toodud näidete põhjal

oluliseks muudatuseks ka see, et

gutele kehtivast täiendavast ko-

mad ettepanekud leidsid jaanuari

saab siin hõlpsasti vahet teha.

alates 2011. aastast tõusevad senised

hustuslikust majandusaasta audi-

teisel nädalal toimunud Riigikogu

Auditi korral avaldatakse audiitori

kriteeriumid, millal on ettevõtjale ko-

teerimise kohustusest, mis põhineb

majanduskomisjoni istungil ka toe-

aruanne üldistavas jaatavas vormis,

hustuslik audit või ülevaatus. Praegu

vaid osakapitali suurusel. Teatavasti

tust ning vastavalt muudeti eel-

näiteks: „Meie arvates on töövõtu

koostatavad majandusaasta aruan-

kehtib praegu osaühingutele nõue,

nõud. Juhul, kui seadus sellisena ka

objekt kriteeriumite XYZ põhjal

ded kuuluvad auditeerimisele nende

et sõltumata raamatupidamise

vastu võetakse, tuleb järgmisel aas-

tulemuslik kõikides olulistes osa-

kriteeriumite kohaselt, mis toodud

seaduses sisalduvatest majandus-

tal lähtuda uutest kriteeriumitest.

des.” Ülevaatuse korral avaldatakse

kehtivas äriseadustikus või raamatu-

näitajatele põhinevatest kriteeriu-

aruanne aga üldistavas eitavas

pidamise seaduses. Nende kohaselt

mitest, kuuluks OÜ majandusaasta

Audit on lisaks eelpool nimetatud

vormis, näiteks: „Meiepoolse töö

on audit kohustuslik lisaks muudele

aruanne igal juhul auditeerimisele,

alustel kohustuslik aktsiaseltside-

põhjal, mida on kirjeldatud käes-

seadustes sätestatud juhtudele raa-

kui tema osakapital ületab 400 000

le, riigi raamatupidamisekohus-

olevas aruandes, ei täheldanud me

matupidamiskohustuslasele, kellel

krooni (u 25 000 eurot). Ettepaneku

tuslastele, kohaliku omavalitsuse

midagi, mis sunniks meid uskuma,

vähemalt kaks järgmisest kolmest

kohaselt kuuluksid osaühingute

üksustele ja avalik-õiguslikele jurii-

et töövõtu objekt ei ole kriteeriu-

näitajast on aruandeaasta bilansi-

majandusaasta aruanded ülevaatuse

dilistele isikutele, sihtasutusele ja

mite XYZ põhjal tulemuslik kõikides

päeva seisuga suuremad kui: äriühin-

või auditi kontrolli alla vastavalt aru-

riigieelarvelist eraldist saavale era-

olulistes osades.” Nii auditi kui üle-

gul müügitulu (netokäive) 10 miljonit

andeaasta majandusnäitajatele, sõl-

konnale. Kohustusliku ülevaatuse

vaatuse teostamise aluseks on

krooni, bilansimaht 5 miljonit krooni

tudes käibest, varade mahust ja töö-

võib alati asendada ka auditiga

rahvusvahelised standardid. Lähtu-

ja töötajate arv 10.

tajate arvust ehk reaalse majandus-

ning nagu ka ülalpool kirjeldatud,

tegevuse ulatusest.

võib auditi või ülevaatuse alati kor-

des standarditest ja eeldatavast

raldada ka vabatahtlikult, ka siis

töömahu erinevusest on eelnõu

Uued kriteeriumid jõustuvad aga

koostajad olnud ka arvamusel, et

2011. aasta 1. jaanuaril, kehtides ma-

Teine ettepanek oli tõsta kavan-

kui viidatud kriteeriumid täidetud

ülevaatus peaks kujunema ette-

jandusaasta aruannete aruandepe-

datud ülevaatuse kohustuse kün-

ei ole.

Ülevaatuse ja auditi kriteeriumid audiitortegevuse seaduse eelnõus: Vähemalt kaks allnimetatud kolmest kriteeriumist peavad auditi või ülevaatuse kohustuse tekkimiseks olema täidetud. Näitaja

Müügitulu, tulu (käive) EUR

Varad kokku EUR

Töötajate arv

Auditeerimise kohustus

2 000 000

1 000 000

30

Ülevaatuse kohustus

1 000 000

500 000

15

Vähemalt üks allnimetatud kolmest kriteeriumist peab auditi või ülevaatuse kohustuse tekkimiseks olema täidetud. Müügitulu, tulu (käive) EUR

Varad kokku EUR

Töötajate arv

Auditeerimise kohustus

Näitaja

6 000 000

3 000 000

90

Ülevaatuse kohustus

3 000 000

1 500 000

45

Eelnõu viimase teksti leiate hetkel veel Riigikogu veebilehelt www.riigikogu.ee, kuid alates jõustumisest juba Riigi Teataja andmebaasist www.riigiteataja.ee.


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

7

Veelkord leebusprogrammist Tänaseks on karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (laiemalt tuntud kui leebusprogrammi eelnõu) jõudnud Riigikogus läbida kaks lugemist.

KOIDU MÖLDERSON Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

M

Leebusprogrammi põhiidee on konkurentsi kahjustavate tegevuste ja kokkulepete ennetamine. Selle saavutamiseks aga kohelda leebemalt kartelli osalist, kes teatab järelevalve- või uurimisasutusele kartellist juhul, kui informatsioon selle kohta puudub või ei võimalda menetlust alustada, või esitab olulised tõendid õigusrikkumise kohta juhul, kui menetluses tuvastatud asjaolud ei ole piisavad süüdimõistmiseks.

öödunud aasta alguses,

esitab kõik temale teadaolevad

Kaubanduskoda muret, et eelnõus

kui leebusprogrammi eel-

andmed konkurentsi kahjustavates

ei ole piisavalt arvestatud võima-

nõu avaldati kommenteerimiseks ja

asjaoludes või kartellikokkulepetest

lusega, et leebusprogrammi või-

ettepanekute

ava-

konkurentsiametile, aidates nõnda

dakse hakata kasutama pahatahtli-

likkusele, esitas oma märkused ka

uurimisele kaasa. Taotluse esita-

kel eesmärkidel konkurentide ma-

Kaubanduskoda, millega tänases

mine on oma olemuselt toimepan-

jandustegevuse negatiivseks mõju-

eelnõu variandis ka arvestati.

dud kuriteo ülestunnistamine ja

tamiseks. Seega sai tehtud ette-

teistest osalistest teavitamine ning

panek, et eelnõu täiendatakse nii, et

Kuigi leebusprogrammist on mitmel

sõltuvalt antud informatsiooni väär-

leebustaotluse pahatahtlik esita-

pool juttu olnud, siis meeldetule-

tusest uurimisele on siis võimalik

mine oleks rangemalt karistatav.

tamiseks lühidalt eelnõu põhimõte-

taotleda kas täielik karistusest

Nõnda täiendatigi eelnõud, sätes-

test.

vabastamine või selle kergenda-

tades juriidilise isiku vastutus vale-

mine. Nendel juhtudel ja isiku

kaebuse eest. Kui füüsiline isik

Leebusprogrammi põhiidee on kon-

suhtes, kes esitab oma algatusel

annab

kurentsi kahjustavate tegevuste ja

esimesena leebuse kohaldamise

nähakse ette kuni kolmeaastane

kokkulepete

Selle

taotluse, ulatub ülesnäidatav leebus

vangistus. Samuti näeb eelnõu

saavutamiseks aga kohelda leebe-

täieliku immuniteedini, st karistu-

raskendava asjaoluna ette tõendite

malt kartelli osalist, kes teatab

sest vabastamiseni. Õigusrikkujate

kunstliku loomise, mis toob kaasa

järelevalve- või uurimisasutusele

suhtes, kes esitavad leebuse kohal-

kuni viieaastase vangistuse.

kartellist juhul, kui informatsioon

damise taotluse menetluse jaoks

selle kohta puudub või ei võimalda

kasuliku teabega, kuid ei ole esi-

menetlust alustada, või esitab

mesed, kohaldatakse leebust kit-

olulised tõendid õigusrikkumise

samas tähenduses, vähendades

kohta juhul, kui menetluses tuvas-

mõistetavat karistust. Leebuse

tatud asjaolud ei ole piisavad

kohaldamise eelduseks on täielik

süüdimõistmiseks.

koostöö menetlejaga ja teatud

tegemiseks

ennetamine.

tingimustele vastamine; näiteks ei Taoliste konkurentsi kahjustavate

ole leebus kohaldatav isiku suhtes,

kokkulepete avastamisel loode-

kes on kartelli juht või algataja.

takse nn leebuse taotlejatele, kellele antakse võimalus karistust vältida.

Ja ehkki eelnõu kirjutajad on kindlad,

Selleks peab kokkuleppes osalenu

et leebusprogrammi ära kasutama

või sellest teadev ettevõtja esime-

ei hakata ehk uurimisasutustele

sena ja omal algatusel esitama nn

konkurentide kohta ebaõiget laima-

leebuse taotluse. Ehk teisisõnu

vat informatsiooni esitama, tundis

tunnistajana

valeütlusi,

Samuti on eelnõu koostajate poolt toetust leidnud teised Kaubanduskoja ettepanekud. Eelnõu menetlusetappidega ja eelnõu endaga on võimalik tutvuda Riigikogu veebilehel http://www.riigikogu.ee/?page =en_etapid&op=ems&eid=5654 62&u=20100118131246.


8

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Riigikohtu tõlgendus erisoodustuse tuvastamise kohta asja võõrandamisel alla turuhinna MART KÄGU Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

R

iigikohtu 26. novembri 2009.

loetakse näiteks see, kui tööandja

mil kinnistu oli OÜ M omandis, tegi

müünud. Sellisest maksuhalduri

aasta lahend nr 3-3-1-73-09

katab oma töötaja eluasemekulud,

osaühing kinnistule kulutusi ca 360

seisukohast järeldub, et erisoodus-

on huvipakkuv eelkõige just tulu-

annab töötajale tasuta kasutada

000 krooni väärtuses. Tulenevalt as-

tuse maksustamisel tuleks arvesse

maksuseaduses sätestatud erisoo-

sõiduki või maksab töötajale isikliku

jaolust, et M.R. oli OÜ M juhatuse

võtta justkui ainult juhatuse liik-

dustuse andmise tuvastamise sei-

sõiduauto kasutamise eest hüvitist.

liige ning osaühing müüs talle kin-

mega tehtud tehingu väärtuse ja

sukohalt. Seaduse kohaselt on

Erisoodustuseks loetakse muu hul-

nistu turuhinnast madalama hin-

turuhinna erinevus ning muud as-

erisoodustus

kaup,

gas ka asja, väärtpaberi, varalise

naga, oli maksuhalduri arvates

jaolud nagu näiteks see, et samade

teenus, loonustasu või rahaliselt

õiguse või teenuse tasuta üleand-

tegemist erisoodustusega tulu-

isikute vahel on tehtud sama kin-

hinnatav soodustus, mida antakse

mist, müüki või vahetust turuhin-

maksuseaduse (TuMS) § 48 lg 4 p 7

nistuga varem samuti turuhinnast

töötajale (kelleks loetakse muuhul-

nast madalama hinnaga (tulu-

tähenduses (asja müük turuhinnast

erineva väärtusega tehing, ei saa

gas ka äriühingu juhatuse liige)

maksuseaduse § 48 lg 4 p 7).

madalama hinnaga). Maksuhaldur

maksustamist mõjutada.

igasugune

luges erisoodustuse väärtuseks kin-

Kui töötaja on saanud rahaliselt hinnatava soodustuse, siis on tegemist erisoodustusega ja selle pealt tuleb maksta ka tulu- ja sotsiaalmaksu. Kui rahaliselt hinnatav soodustus ei ole tuvastatav, ei saa rääkida ka erisoodustuse andmisest ja sellega kaasnevast maksukohustusest.

seoses töö- või teenistussuhtega,

Just viimati mainitud erisoodustuse

nistu turuhinna ja müügihinna vahe

Riigikohus ei nõustunud Maksu- ja

liigiga seoses jõudis Riigikohtusse

ehk 1,4 miljonit krooni ning kohustas

Tolliameti seisukohaga ja juhtis

vaidlus (lahend nr 3-3-1-73-09),

M.R.-i tasuma nimetatud summalt

tähelepanu asjaolule, et TuMS § 48

milles täpsemalt otsiti vastust küsi-

tulu- ja sotsiaalmaksu. Kohtume-

lg 4 p 7 tõlgendamisel on olulise

musele: kas tehingu puhul, millega

netluses leidis M.R., et maksuhaldur

tähendusega määratlus „rahaliselt

äriühing võõrandab oma töötajale

ei arvestanud maksuotsuse tege-

hinnatav soodustus”. Riigikohus on

asja, mille äriühing on varem oman-

misel tehingu tegelikku sisu, sest

varasemas praktikas väljendanud

danud samalt isikult, tuleb võima-

jättis arvesse võtmata asjaolu, et

seisukohta, et „erisoodustus on

liku erisoodustuse tuvastamiseks

M.R. müüs kinnistu OÜ-le M samuti

tööandja poolt töötajale antav ra-

vaadelda mitte ainult viimast tehin-

turuhinnast madamala hinnaga.

haliselt hinnatav hüve, millest vii-

gut eraldivõetuna, vaid mõlemat

Kusjuures kinnistu tagasiostmisel

mane saab otseselt isiklikku kasu.

tehingut koos?

tagastas M.R. OÜ-le M nii algselt

Erisoodustusena tuleb vaadelda sel-

saadud müügihinna (550 000 kroo-

list hüve, mis antakse töötaja isik-

juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pika-

Kõnealuse kohtuasja faktilised asja-

ni) kui OÜ M poolt tehtud paren-

likes huvides ja mida saaks põhi-

ajalise lepingulise suhtega, olene-

olud olid järgmised. M.R., kes oli

dused (ca 360 000 krooni). Seega ei

mõtteliselt käsitleda ka loonuspal-

mata erisoodustuse andmise ajast.

ühtlasi OÜ M juhatuse liige, müüs

saanud ta (M.R.) kahe tehingu

gana. Erisoodustus on määratle-

Erisoodustuse pealt tuleb maksta

kinnistu OÜ-le M hinnaga 550 000

kokkuvõttes rahaliselt hinnatavat

mata õigusmõiste, mille sisusta-

nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu.

krooni ning ostis hiljem selle kinnis-

soodustust. Maksuhaldur oli seisu-

misel tuleb arvestada iga juhtumi

tu tagasi hinnaga 1,1 miljonit krooni

kohal, et erisoodustuse arvutamisel

eripära.” Eeltoodut ja kõnealuse

Tulumaksuseadus toob näitliku

(olles endiselt OÜ M juhatuse liige).

ei saa turuhinnast maha lahutada

kohtuasja asjaolusid arvestades

loetelu rahaliselt hinnatavatest soo-

Kusjuures tuvastati, et antud kin-

hinda, mille võrra juhatuse liige oli

asus Riigikohus seisukohale, et

dustustest, mida käsitletakse eri-

nistu turuhind oli tagasimüümise

sama kinnistu varem äriühingule

„erisoodustusega ei ole tegemist

soodustustena.

hetkel 2,5 miljonit. Selle aja jooksul,

väidetavalt turuhinnast odavamalt

siis, kui töötaja hüvitab saadud

Erisoodustuseks


Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

soodustuse tööandjale. Tehingu puhul, millega äriühing võõrandab oma töötajale asja, mille äriühing

Koja gallupid

on varem omandanud samalt isikult, tuleb võimaliku erisoodustuse tuvastamiseks vaadelda mitte

Täname kõiki ja palume oma liikmetel ka edaspidi meie

ainult viimast tehingut eraldivõe-

küsitlustele Kaubanduskoja veebilehel aktiivselt vastata.

tuna, vaid mõlemat tehingut koos.

Teie vastuste põhjal saame kujundada oma arvamused ja ettepanekud,

Kui töötaja ostab varem tööandjale

mille edastame seadusandjale. Teie arvamusest sõltub palju!

müüdud asja tööandjalt tagasi sama hinnaga, millega ta varem sama asja tööandjale müüs, ning

Kas olete valmis 2010. aastal võtma juurde uusi töötajaid?

lisaks hüvitab tööandjale kõik kulutused, mida tööandja tegi kahe tehingu vahepealsel ajal asja parendamiseks, siis ei ole töötaja saanud rahaliselt hinnatavat soodustust, sest ta ei ole tööandja arvel oma varalist

olukorda

parandanud.”

Jah, kindlasti – 27% Jah, kuid ainult vastavate riiklike toetusmeetmete suurenemisel (nt palgatoetus või maksusoodustus) – 15% Jah, kuid osalise tööajaga – 9%

Lisaks juhtis Riigikohus tähelepanu

Ei, pigem mitte – 22%

veel sellele, et erisoodustuse tuvas-

Ei, kindlasti mitte – 27%

tamiseks piisab lihtsalt vastava kahe tehingu omavahelisest võrdlemisest ning pole oluline, mis oli

(Vastajaid 55)

see täpne põhjus, miks müüdi asi turuhinnast madalama hinnaga. Lähtudes eeltoodust võib kokkuvõtlikult öelda, et tehingu puhul,

Mis kujul peaks reisi kohta käiva informatsiooni tarbijale lepingu sõlmimisel esitama?

millega äriühing võõrandab oma töötajale asja, mille äriühing on varem omandanud samalt isikult, tuleb võimaliku erisoodustuse tuvastamiseks vaadelda mitte ainult

Paberil – 15% Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt faks, e-kiri, CD) – 77% Piisab kodulehel avaldamisest ja viitest sellele – 8%

viimast tehingut eraldivõetuna, vaid mõlemat tehingut koos. Kui

(Vastajaid 13)

töötaja on saanud rahaliselt hinnatava soodustuse, siis on tegemist erisoodustusega ja selle pealt tuleb maksta ka tulu- ja sotsiaalmaksu. Kui rahaliselt hinnatav soodustus ei ole tuvastatav, ei saa rääkida ka erisoodustuse andmisest ja sellega kaasnevast maksu-

Millisel varaseimal hetkel peaks pakettreisiga reisijatele esitama olulise info, nagu viisa-, vaktsineerimise nõuded, hinnas sisalduvad ekskursioonid jms?

kohustusest. Brošüüris – 71% Lepingueelselt – 29% Lepingus – 0% Kõnealuse Riigikohtu lahendiga saab lähemalt tutvuda aadressil: www.riigikohus.ee/?id=11&tekst =RK/3-3-1-73-09.

Enne väljalendu – 0%

(Vastajaid 17)

9


10

Konjunktuur

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Analüütikud: majandusolukord on parem kui 2009. aasta septembris LEEV KUUM Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur

JOONIS Eesti majandusolukord 1993–2009 (kvartalite lõikes) ja prognoos 6 kuu pärast (ekspertide hinnangute alusel).

E

esti Konjunktuuriinstituudi

niivõrd sellest, et SKP on suures lan-

ettevõtjate kasumid kui ka töötajate

konna edusammudega, meie kon-

analüütikute paneeli hinnan-

guses, vaid eelkõige sellest, et riigi

palgad. Lisaks on töötute armee

tekstis eelkõige positiivsete aren-

gud majanduse üldolukorra kohta

majandus üha kohaneb paremini

täienenud enam kui poolesaja tu-

gutega Soomes ja Rootsis. See on

2009. aasta detsembris jagunesid

kokkutõmbunud nõudlusega ja aina

hande inimesega.

peamiseks eelduseks, et lähikuudel

järgmiselt: olukord on hea 0% eks-

rohkem ettevõtteid otsib (ja leiab)

perte, olukord on rahuldav 31%

lahendusi uueks tõusuks. Parimaks

Vaatamata kehvale seisule (või just

detele kasvama. Eesti Konjunktuuri-

eksperte ja olukord on halb 69%

tunnustuseks Eesti majandusele ja

selle tõttu) olid eksperdid-analüü-

instituudi analüütikute grupi hin-

eksperte. Sellise jaotuse tulemusel

valitsuse tegevusele on rangete

tikud detsembris üllatavalt üks-

nang ekspordimahu kohta 6 kuu

kujunes majandusolukorra hindeks

Maastrichti kriteeriumide (5) täit-

meelsed selles, et riigi majandus-

pärast oli peaaegu üksmeelne —

2,3 punkti, mis on 0,4 punkti enam

mine, mis oli 2009. aastal jõukoha-

olukord on 6 kuu pärast parem kui

eksport on siis suurem. Inflatsioon

kui eelmisel küsitlusel septembris.

ne vaid vähestele EL liikmesriikidele.

praegu. Ootuste tugevust rahvus-

jääb lähikuudel madalaks ja tõe-

vahelisel 9-palli skaalal väljendab

näoliselt ei tõuse ka intressimäärad.

Toodust järeldub, et riigi majandus-

hakkab nõudlus Eesti eksporditoo-

olukord on endiselt raske, kuid vähe-

Siiski ei saa silma kinni pigistada

hinne 7,8 palli, mis tähendab, et 75%

Suures plaanis peab aga nõustuma

mal määral kui varem. Suurenes

asjaolu ees, et majanduslangus on

eksperte on selle hinnanguga nõus.

tõsiasjaga, et lähikuudel jääb ma-

ekspertide-analüütikute arv, kes

olnud suur (2 kriisiaastaga kokku ca

hindasid

rahuldavaks.

20%) ja selle tagajärjel on tunduvalt

Majandusolukorra paranemist Eestis

durdama) endiselt nõudluse ja töö

Nemad lähtusid hindamisel mitte

vähenenud nii riigi eelarvetulud,

seostatakse valdavalt väliskesk-

puudus.

olukorda

jandusarengut iseloomustama (pi-


Koja teenused

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

11

Kaubanduskoja väliskaubandusteenused Kaubanduskoda jätkab oma traditsiooniliste teenustega väliskaubandusdokumentide vallas väljastades kauba mitte-sooduspäritolu tõendavaid päritolusertifikaate nn üldsertifikaati, ATA märkmikke ja kinnitades kaubandusega seotud dokumente (arved, hinnakirjad, lepingud jne). Lisaks dokumentidele jagatakse informatsiooni LIDIA FRIEDENTHAL Väliskaubanduse vanemnõunik

S

ertifikaadid

väliskaubandusega seonduvates küsimustes nagu riikide tollimaksud, kvoodid, kaubakoodid, vastavustõendid, kaubanduslepingud jne.

sertifikaati. Üldsertifikaat esitatak-

vahendite ajutist väljavedu. ATA

banduskojas kohapeal eelnevalt

se importiva riigi tollile kauba

märkmik on kasutusel ATA süstee-

kokkulepitud ajal.

vormistamisel vabasse ringlusse.

miga liitunud riikides ja neid riike on

Lisaks üldsertifikaadile (Certificate

Üldsertifikaati kasutatakse tariifi-

praegu 66. Viimati on ATA märk-

Kaubanduskoda on mitteriiklik mit-

of Origin) on Euroopa Liidus kauba

kvootide, seire-, karistus- ja kaitse-

mikuga saadetud teele kaupu sel-

tetulundusühing ja seetõttu on

päritolu tõendamisel kasutusel veel

meetmete, kvootide, dumpingu-

listesse kaugetesse maadesse nagu

meie teenused osaliselt tasulised.

liikumissertifikaat EUR 1 (Movement

vastaste tollimaksude, päritolu

Uus-Meremaa künnivõistluste MM-

Teenuste hind sõltub Kaubandus-

Certificate EUR1) ja üldise soodus-

tähistuse, põllumajandustoetuste

ile, Lõuna-Aafrika Vabariiki jalgpalli

koja liikmelisusest. Liikmetele on

tustesüsteemi sertifikaat vorm A

ja avalike enampakkumiste korral.

MM-i ettevalmistusele, Kanada

teenused kas tasuta või oluliselt

(General Systeme of Preferences

2009. aastal kinnitati Kaubandus-

taliolümpiale, USA-sse purjetami-

odavamad

Form A). Kahte viimast väljastab

kojas üle 15 000 sertifikaadi.

se treeninglaagrisse, Indiasse näi-

Teenuste hinnakirja leiate Kauban-

tusele.

duskoja veebilehelt www.koda.ee/

Eestis Maksu- ja Tolliamet. Erinevate päritolutõendite kasutamine tuleneb riikide vahel kehtivatest

mitteliikmetele.

?id=2561.

ATA märkmik Informatsioon

kaubanduslepingutest ja muudest

ATA märkmik on rahvusvaheline

kaubandustavadest.

tollidokument, mida kasutatakse

Informatsiooni kaubandusega seon-

teatud kaupade ajutisel väljaveol.

duvates küsimustes jagatakse liik-

Nagu juba eespool nimetatud, väl-

ATA märkmik lihtsustab näituste

metele telefoni ja e-posti teel.

jastab Kaubanduskoda nn mitte-

eksponaatide, kaubanäidiste, spor-

Keerulisematele päringutele vasta-

sooduspäritolu sertifikaati ehk üld-

diinventari ja professionaalsete töö-

takse konsultatsioonivormis Kau-

ATA märkmik on rahvusvaheline tollidokument, mida kasutatakse teatud kaupade ajutisel väljaveol. ATA märkmik lihtsustab näituste eksponaatide, kaubanäidiste, spordiinventari ja professionaalsete töövahendite ajutist väljavedu.

kui

Väliskaubandusküsimustes palume pöörduda meie nõunike poole telefonidel 604 0077, 604 0078, 604 0079 või e-postiaadressil trade@koda.ee.


12

Koja teenused • Euroopa uudised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Ärivisiidid ja sihtturumaade seminarid aastal 2010

S

el aastal planeerib Eesti

ning sel korral külastame Harkovi

ma viia kaks delegatsiooni, võima-

Kaubandus-Tööstuskoda äri-

ning Kiievit. Kuna Harkovis toimu-

likud toimumisajad jäävad augusti

visiite Venemaale, Ukrainasse,

vad samal ajal eestlaste kultuuri-

lõpu ja oktoobri alguse vahele (pro-

Valgevenesse ja Norrasse.

päevad, siis selle ürituse raames

jektijuhid Kristy Tättar ja Eva Maran).

korraldame seal ka äripäeva. Toimu-

Jälgige täiendatud jooksvat informatsiooni meie veebileheküljel ja huvi korral võtke aegsasti ühendust meie teenuste osakonna projektijuhtidega: VIIVE RAID Tel: 604 0092 E-post: viive@koda.ee

KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

Venemaa visiit St Peterburi ja

vad nii Eesti kui ka Ukraina ärisemi-

2010. aasta esimesel poolel on ka-

Novgorodi toimub 5.-8. aprillil (pro-

narid ning kontaktkohtumised ette-

vas korraldada mitmeid seminare,

jektijuht Viive Raid). Käisime möö-

võtjatele. Kiievis korraldab Ukraina

mille käigus tutvustatakse ärikesk-

dunud aastal samuti nendes linna-

Kaubanduskoda meie ärimeestele

kondasid ja koostöövõimalusi järg-

des ning võime öelda, et huvi Eesti

individuaalsed kohtumised Ukraina

mistel sihtturumaadel:

ettevõtjate ja koostöö vastu oli suur.

ettevõtjatega. Samuti toimub äri-

Ka sel aastal planeerime mõlemas

seminar.

põhirõhk on individuaalsetel kohtu-

Sügisel korraldame visiidi Valgeve-

Jõhvis (projekitjuht Viive Raid);

mistel. Samuti külastame kohalikke

nesse (projektijuht Viive Raid), kus

11. märts „Sihtturg – Kasahstan”

ettevõtteid ning tutvume sealsete

samuti põhirõhk on firmadevahelis-

(projektijuht Viive Raid);

vaatamisväärsustega.

tel kontaktkohtumistel ja ärisemi-

29. märts „Sihtturg – Norra”

naril. Lisaks sellele külastame kind-

(projektijuht Eva Maran);

Mai algusesse on plaanitud külastus

lasti ka kohalikke ettevõtteid ning

märts „Sihtturg – Prantsusmaa”

trollidemaale Norrasse ja oktoobri

osaleme meile pakutavas kultuuri-

(projektijuht Kristy Tättar);

teisel poolel Türki (projektijuht Eva

programmis.

märts „Sihtturg – Hiina Fujiani piirkond” (projektijuht Kristy

Maran). EVA MARAN Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

Euroopa Liidul on sel aastal kolm kultuuripealinna

11. ja 12. veebruar „Venemaa ettevõtluskeskkond” Tallinnas ja

kohas korraldada äriseminare ning

Seoses Hiina linnas Shanghais

Tättar);

Visiit Ukrainasse (projektijuht Viive

toimuva maailmanäitusega EXPO

mai „Sihtturg – Hong Kong”

Raid), on planeeritud 24.-28. mail

2010 plaanime Hiina turuga tutvu-

(projektijuht Kristy Tättar).

kuulusid nii karneval, teatrieten-

Eurobaromeetri Eesti raporti tutvustus ELi Majas 29. jaanuaril

dused, videoprojektsioonid ja valgusinstallatsioonid kui ka linna peale paigaldatud interaktiivsed seinad. Istanbul kuulutatakse kultuuripealin-

suurem osa teemasid on leidnud kajastamist varasemates Eurobaromeetri uuringutes, on võimalik analüüsida ajalisi muutusi inimeste hoiakutes. Seda nii riigis endas kui võrdluses EL teiste liikmesriikidega.

Kultuuripealinna aastat on juba

naks sel laupäeval ning jaanuarikuu

ametlikult alustanud Saksamaal

täidavad näitused, koolitused, semi-

Ruhris asuv Essen ja Pécs Ungaris. 16.

narid ning kirjandus- ja muusika-

29. jaanuaril avalikustatakse Euro-

16. novembrini. Kokku küsitleti 1006

jaanuaril toimub kultuuripealinna

sündmused. Euroopa Liidu ministrite

baromeetri Eesti aruanne, mis annab

Eestis elavat ELi kodanikku. Euro-

avatseremoonia Türgis Istanbulis.

nõukogu nimetab igaks aastaks kaks

ülevaate üldistest hinnangutest elule

baromeetri aruande esitlus toimub

Essenis avati aasta suure kultuu-

kultuuripealinna, sel aastal on neid

Eestis, sh kodanike prognoosist riigi

29. jaanuaril kell 11.00 Euroopa Liidu

rifestivaliga maailma kultuuripärandi

aga erandlikult koguni kolm. Valiku

majanduse ja tööhõive käekäigule.

Majas (sissepääs Laikmaa 15). Uurin-

nimekirja kuuluvas Zollvereinis —

tegemisel lähtutakse rangetest kri-

Euroopa Liidu puhul uuriti rahva arva-

gu tulemusi tutvustab aruande autor

maailma kõige kaunimas söekaevan-

teeriumidest, mis on seotud ühest

must ELi kuulumise suhtes. Kaardis-

Aivar Voog TNS Emorist. Lisainfo:

duses. Pécs alustas kultuuripealin-

küljest sündmuse üleeuroopalise

tati inimeste hinnanguid erinevatele

Pille Vaher, Euroopa Komisjoni esin-

naks olemist kogu linna hõlmava

mõju ja teisalt kohalike elanike

EL poliitikavaldkondadele ning uuriti

dus Eestis, tel: 626 4424, e-post:

24-tunnise programmiga, millesse

osalusega.

toetust eurole üleminekuks. Kuna

pille.vaher@ec.europa.eu.

Eestis toimus küsitlus 23. oktoobrist


Välisministeerium

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

13

Ettevõtjana Soome

KRISTI KARELSOHN 1. sekretär majandusküsimustes Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Helsingis

Soome nagu Eestigi on üsna väike ja avatud, kuid palju stabiilsema majandusega. Tõusud ja mõõnad on väiksemad kui Eestis, 2009. aastal langes majandus siiski umbes 7-8%. Kuna Soome jõudis kriis alles 2008. aasta keskel, oodatakse ka tõusule pöördumist hiljem kui mujal.

S

uure kukkumise on läbi teinud

umbusku eestlaste suhtes. Soome

Traditsioonilistest sektoritest võiks

mise suurusega ettevõttel tasub

Soome eksport (2008. aas-

turule pürgijat võib samuti kohu-

Eesti ettevõtetele Soomes enim

Soomes kohapeal kontakti võtta

taga võrreldes 30-40%) vähem on

tada pikk aeg tulemuse saavu-

huvi pakkuda masinaehitus (ka

maakondlike ettevõtluskeskustega

langenud

tarbimine.

tamiseks. Soomlased on lojaalsed

keerulisemate komponentide val-

(ELY-keskused, www.ely-keskus.fi)

Tööstustest on kriisi ajal enim kan-

olemasolevale äripartnerile ning

mistamine) ning mööbli või sisus-

või linnade ettevõtlusametitega

natanud suurimad sektorid metsa-

isegi paremate tingimuste pakku-

tuslahenduste ja -toodete müük.

(Helsingis nime all YritysHelsinki,

ja metallitööstus, elektroonikatöös-

mise korral peate neid oma eelistes

Perspektiivsed tulevikualad Soomes

töötab ka eestlasest nõustaja Toivo

tuse toodang on langenud koguni

pikalt veenma.

on nn targad tehnoloogiad ja lahen-

Utso), mis abistavad ja nõustavad

dused, eriti keskkonna ja energee-

nii ettevõtluse alustamisel, finant-

tika vallas. Kiirelt vananema hak-

side leidmisel kui äriplaani koos-

kava elanikkonna tõttu nähakse

tamisel. On olemas hulk partneri-

lähitulevikus suurt hüpet ka eaka-

otsingu ja muid andmebaase, mille

tele inimestele suunatud teenuste

kohta on põhjalikum info eelnime-

osas.

tatud Välisministeeriumi leheküljel.

sisemaine

kolmandiku. Erinevalt paljudest teistest riikidest on vähe probleeme olnud finantssektoril. Valitsus võttis vastu mitu kriisipaketti, mis suurendasid nii laenude ja ekspordi tagatisi kui toetasid töökohtade loomist näiteks ehituses.

Mida pidada silmas, kui on soov Soome turule tulla?

Perspektiivsed tulevikualad Soomes on nn targad tehnoloogiad ja lahendused, eriti keskkonna ja energeetika vallas. Kiirelt vananema hakkava elanikkonna tõttu nähakse lähitulevikus suurenemist ka eakatele inimestele suunatud teenuste osas.

Kust saada infot?

Paljudes valdkondades on kõige kasulikumad kontaktide loomise

Kui Te pole veel sihtturu valikus

kohad messid ja muud kontaktüri-

kindel, tuleks alustada kontaktivõ-

tused. Messide info on kättesaadav

Kuigi Soome on meile lähedane nii

Soomlased on reeglina korrektsed,

tust Ettevõtluse Arendamise Siht-

korraldajate kaudu, kes on ühi-

geograafiliselt kui kultuuriliselt ning

peavad kinni kokkulepetest ja koh-

asutusega. Soome kasuks otsusta-

nenud

meie kuulumine Euroopa Liitu on

tumisajast. Kõige mugavam asja-

nuna saab abi ja nõu nii Eesti saat-

(www.fairsunion.fi), suurim mes-

kõrvaldanud äritegevuselt otsesed

ajamise viis on e-kirja teel, sellele

konnast kui EASi esindajalt Helsin-

sikorraldaja on Suomen Messut

takistused, ei ole Eesti ettevõtted

vastatakse peaaegu alati ja üsna

gis Valdar Liivelt (helsinki@eas.ee).

(www.finnexpo.fi).

naaberturul eriti kanda kinnitanud.

kiiresti. Kui soovite näida usaldus-

Palju infot on kättesaadav inter-

Märkimisväärne eestlaste tegevus

väärne, vastake samaga. Soomes

netist. Pikem saatkonna poolt koos-

toimub vaid ehitus- ja kinnisvara-

valitseb tugev nõupidamiste kultuur

tatud Soome ärikeskkonna ülevaade

sektoris. Põhjuseid võib olla mit-

ning otsuseid ei tee juht ainuisi-

(ettevõtte asutamine, maksud,

meid. Esiteks on väljaarenenud turul

kuliselt, mis teeb otsustamise meie

turule sisenemine jne) on Välismi-

kindlasti raskem oma tootele vaba

jaoks mõnikord tavatult aeglaseks.

nisteeriumi kodulehel: www.vm.ee/

nišši leida. Teiseks on soomlased

Soomlane usaldab kõige enam teist

?q=et/taxonomy/term/101.

üsna nõudlikud kvaliteedi suhtes, nii

soomlast, mistõttu on tihti kasu-

et pelgalt madala hinna pärast nad

likum palgata soomlasest esindaja

Hea ülevaatlik info välisinvesto-

kaupa osta ei pruugi. Seniajani, kuigi

kohapeal asju korraldama või kaupa

rile on saadaval veebileheküljel:

järjest vähem, võib kohata ka

/teenust müüma.

www.yrityssuomi.fi. Väike- ja kesk-

Messikorraldajate

Liitu

Kontakt: KRISTI KARELSOHN 1. sekretär majandusküsimustes Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Helsingis Tel: +358 9622 0260 E-post: Kristi.Karelsohn@mfa.ee Veeb: www.estemb.fi


14

Hariduspoliitika

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Karjääriõpe koolis ja karjääriinfo Rajaleidjas Vaatamata info paljususele on tänased noored valikute tegemisel hoopis keerulisemas olukorras kui mina kakskümmend aastat tagasi. Valikuvõimalusi on küll ahvatlevalt palju, aga raske on vahet teha, mis pakutavast on ehtne, mis kassikuld. Kelle arvamust uskuda, kelle mitte? Karjääriteenuste rolli eelolevatele TIIA RANDMA Haridusnõunik

H

küsimustele vastamisel on raske ülehinnata. Sestap on Kaubanduskoda olnud aktiivne taganttorkija ühtse karjääriteenuste süsteemi (taas)loomisel Eestis.

aridus- ja teadusminister

karjääriteenuste jätkusuutlikkuse

õppekäik ettevõttesse, kooli info-

kaardistati hetkeolukord. Töörühma

Tõnis Lukase ja sotsiaal-

tagamine teavitamis- ja nõustamis-

stend, -koduleht, -raamatukogu

töö tulemusena valmis Rajaleidja

minister Maret Maripuu poolt 2008.

keskustes, karjääriõppe jätkusuut-

jne). Testimine viiakse läbi karjääri-

täiskasvanu osa töömaailma käsit-

aastal allkirjastatud koostöökokku-

likkuse tagamine, avalikkuse tea-

õppe tegevuskava põhiselt. Karjääri-

leva alajaotuse uus struktuur ja sisu,

leppe (fotol) alusel tagab karjääri-

vitamine karjääriteenustest ja koos-

õppe laienemist kõigisse koolidesse

vaata www.rajaleidja.ee/taiskasvanu.

teenuste metoodika ning koolitus-

töökogu tööplaan aastal 2010.

takistab erinevate ametkondade

Ühtlasi sai selgeks, et kuigi erinevad

ja kvaliteedisüsteemi väljaaren-

haldusalasse jääv vastutus (ameti-

asutused toodavad andmeid töö-

damise Haridus- ja Teadusminis-

kohad, tegevuse koordineerimine

turust ja/või haridusest, siis hari-

jne).

ettepanekul

duse ja tööturuvahelisi seoseid loo-

teerium. Riigipoolseks süsteemi

Karjääriõpe

Koostöökogu

koordineerijaks jääb Elukestva Õppe

Karjääriõppe hetkeolukorrast tegi

analüüsitakse lähitulevikus erineva-

vat infot „ei tooda” keegi. Valmis-

Arendamise Sihtasutuse Innove

ülevaate Mare Lehtsalu, Innove kar-

te õigusaktide sidustatust karjääri-

kujul karjääriinfot ei ole hetkel ole-

juures tegutsev Karjääriteenuste

jääriõppe juhtivspetsialist. Karjääri-

teenuste pakkumise toetamisel.

mas. Koostöökogu leidis, lähitule-

Arenduskeskus. Karjääriteenuste

õpe on uues riiklikus õppekavas

Arenduskeskuse tegevusi aitab ka-

sees, valminud on karjääriõppe

vandada laiapõhjaline koostöökogu,

metoodilised materjalid. Karjääriõpe

kuhu kuulub ka Kaubanduskoda.

on käivitatud pilootprojektina 26

Karjääriinfo töömaailma käsitlev osa

andmeid ja „tõlkida” mahukad

vikus on vaja Karjääriteenuste Aren-

Karjääriinfo

duskeskusesse luua kompetents, et süstematiseerida

olemasolevad

üldhariduskoolis. Kaasatud koolid

on olnud aastaid tagasihoidlik.

uuringud või statistilisi andme-

2009. aasta lõpupäevil toimus viies

testivad karjääriõpet kooli õppe-

2009. aastal koos käinud karjääri-

kogusid hõlpsasti tarbitavaks ja

Karjääriteenuste koostöökogu koh-

kavas ja selle lõimisvõimalusi tunni-

info töörühmas olid organisat-

sidustatud karjääriinfoks Rajaleid-

tumine. Kohtumise peateemad olid

välise tegevusega (karjääripäev,

sioonid, kes toodavad alginfot ja

jas. Tegevus jätkub.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja sotsiaalminister Maret Maripuu allkirjastamas karjääriteenuste kokkulepet 2008. aastal Kaubanduskojas.


Juhtimisveerg

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Kapsastest ja kondoomidest Samm-sammu teooria on tõesti võimas asi. Paari kuu eest sattusin restorani, kus keset tuba seisis alasti mees, pealaest jalatallani

15

Kaubanduskoda käivitab projekti

Talendid koju!

kondoomidega kaetud. Ei, see ei olnud Linnar TAIVO PAJU Juhtimisajakirja Director peatoimetaja

Priimägi, ja õigupoolest oli tegemist kujuga. Aga kirevavärvilised kummid olid ehtsad.

T

oo söögikoht asub Taimaal

levik on pidurdunud. Seksist rää-

Pattayas, nimeks Cabbages

kimine pole enam tabu — ja mõis-

Käesoleval aastal käivitab Eesti

and Condoms. Soovitan neile, kes

tagi ei pea ma silmas seksiäri piir-

Kaubandus-Tööstuskoda projekti,

Taisse satuvad, kindlasti ühes sel-

kondi.

mille raames soovime kodumaale tagasi tööle tuua andekaid noori,

lises õhtust süüa — neid restorane on mitmes paigas. Sest mitte ainult

Kuidas üks mees seda kõike suutis?

kes on läinud välismaale õppima

söök pole seal julgelt üle Tai kesk-

Ei suutnudki. Mõistnud, et üksi kuigi

või tööle. Aastaid on räägitud

mise. Seal süües teed ka heateo.

kaugele ei jõua, hakkas ta looma

„ajude väljavoolust” ning selle

oma mõttekaaslastest ülemaalist

kahjulikkusest majandusele, kuid

Selle ettevõtmise taga on mees

võrgustikku. Siht oli silme ees —

siiani on selle protsessi pidurda-

nimega Mechai Viravaidya, kelle

pöörata oma usku igas külas vähe-

miseks suhteliselt vähe ette võetud.

hüüdnimi on Kondoomikuningas

malt üks inimene, kes julgeks neil

Projekti jooksul luuakse muuhulgas

ning kelle ajakiri Time on arvanud

teemadel ka naabreid valgustada.

koostöös ettevõtjate ning talenti-

Aasia 20 kõige mõjukama tegelase

Esialgu oli mõttekaaslasi mõni

dega internetikeskkond, kus nime-

hulka.

üksik, aga iga aastaga tuli neid

tatud osapooled kohtuvad, et ühelt

juurde.

poolt pakkuda ning teiselt poolt leida

Restoranid aitavad tulu teenida

võimalusi omandatud teadmisi ja

tema loodud ühingu jaoks, mis

Teiseks, Mechai raius ühte ja sama

hoolitseb selle eest, et seksi- ja

sõnumit päevast päeva, aastast

pereplaneerimise ning AIDSiga seo-

aastasse. Kümnendist kümnen-

tud teadmised leviksid ka kõige

disse, võiks isegi öelda. Alguses pidi

vaesemates Tai piirkondades. Cab-

ta taluma irooniat ja isegi solvan-

bages and Condoms pole juhuslik

guid. Nüüdseks on ta aga üks lugu-

nimevalik. Mechai on veendunud,

peetavamaid inimesi terves 65

et kogu selle valdkonna info peab

miljoni elanikuga Tais. Ja last but not

levima sama hästi ja olema sama

least — restoraniketil läheb ka hästi.

igapäevane nagu kapsad talumehe põllul.

kogemusi kodumaal rakendada. Siinkohal kutsume üles oma liikmeid, kellel on huvi välismaal ennast täiendanud töötajate vastu, meiega ühendust võtma, et saaksime üheskoos võimalikult palju andekaid kaasmaalasi Eestisse tagasi tuua ning seeläbi meie majandust jälle tõusujoonele aidata.

Nii et sobib ka pool rehkendust, kui tervet ei jõua. Pisike samm korraga.

Täna saab ilma mingi kahtluseta

Ja siis järgmine.

öelda, et härra Mechai on teinud ajalugu. Kui ta seitsmekümnendail

Viigu see lootusrikas aasta meid

aastail oma misjonitööd alustas,

kõiki oma eesmärgile lähemale. Kas

sündis Tai perekonda keskmiselt

või pool maad plaanitust, aga peaasi

seitse last. Tänapäeval kaks. AIDSi

et õiges suunas!

Lisainfo: EVA MARAN Teenuste osakonna projektijuht Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee


16

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Koostööpartnerite pärastlõuna

Hea ettevõtja, kutsume Teid seminarile

„Üldhariduskoolide, ettevõtete ja noorte vahelise koostöö võimalused”

„Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik”

15. veebruaril Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27)

17. veebruaril kell 9.00–12.00 Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Välisturgudel tegutsevad ärimehed teavad rääkida, et mõnes riigis on korruptsioon tavapärase ärikultuuri osa. Teisiti ei saavat — ainus alternatiiv olevat selles riigis äritegemisest loobuda. Meie seminari eesmärk on vaadata, kas see ikka on nii ja kas on võimlik aus äritegevus seal, kus see näib võimatu. Eesti soovib pääseda Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD), mille liikmeid ühendab muu hulgas madal korruptsioonitase. OECD võitleb üle maailma rahvusvahelistes

Päevakava 14.15

Kogunemine, tervituskohv

14.30

Avasõnad

äritehingutes makstava altkäemaksu vastu. Mõnele näib see võitlus tulutu, sest tegelikkus paistab teistsugune. Meie seminaril räägib OECD esindaja, kas ja kuidas saab ilma altkäemaksuta. Oma kogemustest kõnelevad ka Eesti peaprokurör, diplomaat ja ettevõtjad.

Margus Ilmjärv Eesti KaubandusTööstuskoda, Europe Direct Jõhvi Teabekeskus

Programm Seminari juhatab sisse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esimees, ettevõtja Toomas Luman.

Toivo Klaar, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhataja Kadi Herkül, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis juhataja

Kui pikad on prokuratuuri käed? Riigi peaprokurör Norman Aas räägib välisriikides antud altkäemaksude eest karistamisest. Millised on Eesti õiguskaitseasutuste võimalused välisriikides toimepandud altkäemaksu juhtumite uurimiseks?

15.00

Diskussioonirühmad: Noortevahelise koostöö võimalused Euroopa Liidus (Lauri Jalonen)

Millega seisavad silmitsi Eesti ettevõtjad arenguriikides? Majandusdiplomaat Margus Solnson räägib, milliste olukordadega on Eesti ettevõtjad pidanud toime tulema Ukrainas ja teistes korruptsiooniküllastes riikides.

Ettevõtete, üldhariduskoolide

Kas korruptsiooni on vähem, kui hanget korraldab rahvusvaheline organisatsioon?

ja noorte vahelise koostöö

Ettevõtja, tarkvaraarendaja ning AS-i Reaalsüsteemid juht Tiit Vapper,

võimalused, projektiideed

kelle klientidest suurem osa tegutseb postkommunistlikus ruumis, kahtleb,

(Kristi Ruusamäe)

kas isegi rahvusvahelised riigihankekonkursid suudavad tagada ausat äri. Kas Eesti riigihanked on läbipaistvamad kui Ukraina omad? Kas korruptsiooni

15.30

Kokkuvõtted

aitab vältida see, kui hanke korraldab Euroopa Nõukogu või ÜRO? Kuidas siis saab ilma altkäemaksuta? Inimõiguste ja turvalisuse valdkonna jurist, OECD-s töötav dr Alex Conte, kes on nõustanud mitmeid riike ja rahvusvahelisi organisatsioone, räägib teiste riikide ettevõtjate käitumisest olukorras, kus ilma altkäemaksuta justkui ei saa. Ja annab nõu, kuidas siiski ilma hakkama saada. Seminarile järgneb vestlusring, mida juhib seminari moderaator Anvar Samost. Seminari korraldab Justiitsministeerium koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Seminar toimub eesti keeles ning osalemine on tasuta. Osalemissoovist palume teatada enne 6. veebruari aadressil korruptsiooniseminar@just.ee.

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV

Lisainfo ja registreerimine:

Tel: 337 4950 E-post: margus@koda.ee

E-post: korruptsiooniseminar@just.ee Veeb: www.korruptsioon.ee


Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Messikoolitus Tallinnas ja Tartus

Hiina Zhenwei metallisektori messid

Tulemuslik messiturundus — töö enne messi, messi ajal ja pärast messi

10.—12. oktoobril Pekingis

Tallinnas 2. veebruar ja 9. märtsil kell 9.00–17.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17) Tartus 13. aprillil kell 9.00–17.00 Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1)

Eelmise aasta kevadel sõlmisid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Beijing Zhenwei Exhibition Co. Ltd lepingu prestiižikate Hiina Zhenwei messide esindamiseks. Esindatavad messid toimuvad paralleelselt 10.—12. oktoobril Pekingis, Hiinas.

AlChina (www.alchina.net) Alumiiniumisektori rahvusvaheline mess, kuhu on oodatud osalema ettevõtjad, kes tegelevad toormaterjali ja sulami produktidega: poolvalmistooted, poolsünteestooted, alumiiniumribad,

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koolituse koostöös Ettevõtluse

alumiiniumvalu, foolium, kattematerjalid jne; alumiiniumist ehi-

Arendamise Sihtasutusega. Koolituste korraldamist rahastab EASi

tus, transpordi, elektroonika ja masinadetailid; pinnatöötluse ja

Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond.

ühendus(keevitamine)tehnika; kergmetalliga kauplemine ja

Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem

taaskasutamine; masinad, seadmed ja lisatarvikud alumiiniumi

ja täpsemalt selgitama, kuna valik mis turule jõuab on väga mitmekesine

tootmiseks ja töötlemiseks jne; teenused, nõustamine,

ja muudab otsuse langetamise kliendile väga raskeks. Üha tiheneva

akadeemilised uuringud jne. 2009. aastal laius mess 12 000 m²-l

konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama

ning osales 280 eksponenti ja ligi 9000 külastajat.

isiklikud suhted. Ja nende arendamiseks pole paremat kohta kui messid või näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potent-

CuChina (www.cuchina.com.cn)

siaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas,

Hiina tähtsaim vasesektori mess. Eelmisel aastal osales messil ligi

vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse,

300 eksponenti ning ligi 9000 külastajat. Osalema oodatakse:

tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, reali-

toormaterjali ja sulami produktid; traditsioonilised vasktooted

seerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd

(torud/torustikud, ühendused, kraanid, sanitaartehnika jm);

saadud kontaktidega peale messi. Antud koolituse käigus antakse põhja-

uudsed vasktooted, mida kasutatakse kõrgtehnoloogias, IT-töös-

lik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid.

tuses/seadmetes, elektroonikatööstuses, kosmosetööstuses, autotööstuses, kodutarvikutes, ehitusmaterjalide tööstuses jne;

Seminaril leiavad käsitlust järgmised teemad

masinad, seadmed ja lisatarvikud alumiiniumi tootmiseks ja

Konkurentsieelis, sihtturg, messi valik

töötlemiseks jne; tehnoloogiad vase taaskasutamiseks, keskkon-

Messi ettevalmistus: eesmärgid, messiboksi planeerimine, mees-

nakaitseks ning samuti pakendamiseks; vase valu ning selle

kond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus

töötlemise tehnoloogiad; lisaained vasetööstusele (kemikaalid,

Messiboksis: messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega

määrdeained, gaasid jne); uudsed tehnoloogiad vasetööstuse mo-

suhtlemine, mida teha, mida mitte

derniseerimiseks k.a IT.

Järeltöö pärast messi: tulemuste analüüs, edasised sammud

TiChina (www.tichina.com.cn) Messikoolitused viib läbi Jakob Saks, kes on pikaajalise praktilise koge-

Hiina suurima titaanimessi eesmärgiks on tuua kokku titaaniumi

musega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase 6 aasta

kõige enam kasutavad tööstusvaldkonnad nagu kosmosetööstus,

jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende 2-4

laevaehitus, tuumaenergeetikatööstus, keemiatööstus, kütuse-

rahvusvahelisel messil aastas (sh Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on

tööstus, metallurgiatööstus, meditsiinitööstus, aparaadiehitus jne —

11 aastat ekspordi juhtimise kogemust (sh 5 aastat töötades väljaspool

kõik, kus kasutatakse titaani toodete või protsesside olulise kom-

Eestit) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist.

ponendina.

Osalustasu on 300 krooni. Huvi korral palume eelnevalt registreeruda!

Kojast saab tasuta lisainfot Zhenwei messide kohta, infomaterjali ja statistilisi andmeid. Samuti abistame messil osaleda soovijaid korralduslikes küsimustes. Vajadusel aitame koostada ühisturunduse või messitoetuse taotlust.

Lisainfo ja registreerimine: LIIS LEHESALU Tel: 604 0081 • E-post: liis@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee

17


18

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Venekeelne seminar

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASi ja

registrisse kandmine; kasumimaksud;

„Ettevõtluskeskkond Venemaal”

rahvusvahelise konsultatsioonikompaniiga G.S.L.

maksude planeerimine — lubatud piir).

11. veebruaril Tallinnas (Toom-Kooli 17) 12. veebruaril Jõhvis (Pargi 27)

10.00

Law & Consulting korraldab venekeelse seminar

12.00

Lõuna

ettevõtluskeskkonnast Venemaal. Lektor on GSL

12.45

Tolliaspekt (regulatsiooni põhimõtted; tollirežiimide liigid. Ekspordi-impordi

Law & Consulting jurist Sergei Panuško.

regulatsioon; tolliorganite ja -maakleri9.30

Osavõtjate registreerimine, hommikukohv

tega koostööküsimused). 13.20

(juriidilise isiku loomine — näidisalgoritm;

-kontroll (investeeringud: õiguslikud

JL loomise protseduur, sh põhikirjakapitali

garantiid ja võimalused; õigusregulat-

tasumine; muudatused Vene seadus-

siooni aktuaalsed probleemid Vene

andluses OÜ osas; töösuhete regulat-

Föderatsioonis; välismajandustegevus:

sioon — mõningad iseärasused; litsent-

panga- ja valuutaregulatsioonid), 11.00

Korporatiivne aspekt. Muud aspektid

Investeeringud, valuutaregulatsioonid ja

seerimine).

Maksuaspekt (välismaiste ettevõtjate

14.15

juuresoleku vormid Vene Föderatsioonis;

Vastused küsimustele, kokkuvõtete tegemine.

föderaalne maksusüsteem; alalise esinduse loomine; mitteresidentide maksu-

Osalustasu on 600 krooni (lisandub käibemaks).

Info ja registreerimine: Tallinnas — VIIVE RAID • Tel: 604 0092 • E-post: viive@koda.ee • Jõhvis — MARGUS ILMJÄRV • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

Seminar „Efektiivne eksport ja selle arendamine” 15. veebruaril Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja RM Consulting AB & Partners korraldavad

Teemad ja ajakava:

esmaspäeval, 15. veebruaril 2010, kell 9.30–17.00 Eesti Kaubandus-

9.00–9.30

Tööstuskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) seminari „Efektiivne eksport ja selle

9.30–11.00

Registreerimine, hommikukohv Rahvusvaheline turundus ja eksport. Ettevõtte ekspordivalmidus.

arendamine. Kuidas olla edukas välisturgudel?” Seminari eesmärk on anda ülevaade, millised on määrava tähtsusega tegurid ja tegevused edukaks

11.00–11.15

ekspordiks. Kuidas efektiivselt eksportida, leida välispartnereid ja arendada

11.15–13.15

Kohvipaus Äriplaani ja turundusplaani seosed.

turundustegevust? Anda Eesti ettevõtete kogemuste alusel nõuandeid, miks

Tooted, teenused, kompetentsid —

osa ettevõtteid on olnud head eksportijad ja saavutanud edu välisturgudel.

nende lisandväärtus ja maht.

Koolituse sihtgrupiks on tegevjuhid, ekspordijuhid, turundusjuhid, toote- ja

Ärikultuuride erinevus. Turud ja turusegmendid, sihtgrupid ja lõpptarbijad.

teenuste arendamisega seotud töötajad. Osalejatel on võimalik saada nõuandeid nende ettevõtete eksporti puudutavates küsimustes.

13.15–13.45 13.45–15.00

Seminari viib läbi Stockholmis tegutseva konsultatsiooni ja nõustamisettevõtte RM Consulting AB & Partners juhtiv partner Rein Malm. Rein Malm omab pikaajalist ja praktilist kogemust rahvusvahelisest ärist, alustades juba 30 aastat tagasi tööd infotehnoloogiakontsernis IBM. Ta on oma

Lõuna Konkurentsianalüüs ja eksportööri positsioneerumine turul. Turunduskanalid. Hinnakujunduse strateegiad.

15.00–15.15 Kohvipaus 15.30–17.00

Konkurents turul ja eksporditugi. Üldpilt ja kokkuvõte päevast.

Stockholmis asuva konsultatsiooniettevõtte kaudu viimase 10 aasta jooksul nõustanud ekspordialaselt ligi 80 Eesti ettevõtet ja aidanud neid välis-

Seminari osavõtutasu Kaubanduskoja liikmetele on 900 krooni, mitteliik-

turgude leidmisel. Rein Malm teeb koostööd EASiga, nõustab Tartu Ülikooli

metele 1800 krooni, hindadele lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad

ettevõtluskeskust ning on tunnustatud õppejõud Rootsi kõrgkoolides.

teabematerjalid, lõuna ja kohvipausid.

Info ja registreerimine: KATI KRASS • Tel: 443 0989 • E-post: kati@koda.ee


20

Liikmelt liikmele

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Nüüd on Teil võimalus leida koostööpartnereid ning uusi kliente teiste Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete hulgast, samuti saate soovi korral teha liikmesettevõtetele oma toodete või teenuste sooduspakkumisi. Huvi korral palun saatke oma koostöösoov või sooduspakkumine e-postiaadressile kadri@koda.ee. Koostöösoov või sooduspakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: sooduspakkumist/koostöösoovi, tegevusvaldkonda, firma nime, kontaktandmeid, aadressi, telefoninumbrit, e-postiaadressi, kontaktisiku andmeid ning pakkumise kehtivusaega. Sooduspakkumise tingimuseks on selle kehtimine kõigile Kaubanduskoja liikmetele. NB! Avaldame ainult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete pakkumisi. Lugege koostööpakkumisi nüüd ka Kaubanduskoja veebilehel Teenused – Koostööpakkumised ja info – Liikmelt liikmele aadressil http://www.koda.ee/?id=46026. Lisainfo: KADRI LIIMAL • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee

MAHTRA TEENINDUSE AS

maa 28 466 m2 mis asub 350 meetri kaugusel

lähiaja plaanis on hakata valmistama ka interneti

Pakume Teile ja Teie töötajatele soodsat maju-

raudtee kaubaterminalist. Olemas detailpla-

kodulehti ja avada E-pood. Pakume kõikidele

tust Tallinnas, Mahtra Hostelis. Asume Lasna-

neering. Võimaldame vooluvõimsust 600 A ja

Kaubanduskoja liikmetele liitumist meie andme-

mäel, Mustakivi asumis, Peterburi maantee

soojusenergiat 1,0 Mw. Maa-alal gaas, vesi ja

baasiga soodushinnaga, kuu otsingute limiidiga

lähedal. Meil on majutusteenuse osutamisel 15-

kanalisatsioon. AS Valmeco tegeleb freespruss-

200 krooni. See on 40% odavam kui normaalhind.

aastane kogemus ning meil on kõik tingimused

majade tootmisega Jõgeval.

Lisainfo:

lühema- või pikemaajaliste komandeeritute

Lisainfo: Raul Taul

Tel: 5556 2470 • 612 9078

vastuvõtuks: logistiliselt hea asukoht, suur

Tel: 505 5068 • E-post: raul.taul@valmeco.ee

E-post: klienditeenindus@emateab.ee

Külaliste kasutada on peale hiljuti remonditud

EUROSAT GROUP OÜ

TOP TEXTILE OÜ

tubade veel köök, internet ning saun. Hommi-

Eurosat Group OÜ, kelle tegevusvaldkond on

Top Textile OÜ pakub Kaubanduskoja liikmetele

kusöögivõimalus. Hinnad alates 125 kroonist

telemeetria, liikurvahendite ja autoparkide kon-

head võimalust värskendada oma kontorit või

inimene ööpäevas (tasumine ka garantiikirja

troll ning jälgimine, pakub Kaubanduskoja liik-

kodu soodsamalt:

alusel ülekandega vastavalt ööbinud inimeste

metele GPS kontrollerit FM 2200 kuni veebruari

• tekstiilkardinaid, kodutekstiil -15%;

arvule). Pakkumine kehtib kuni 31.12.2010.

lõpuni 2000 krooni (lisandub km). Ainult 2000

• disaineri teenus TASUTA.

Lisainfo: Peep Sarapuu

krooni ja Sa hoida oma autol silma peal!

Hotellidele, restoranidele, haiglatele jt:

Tel: 621 8828, 634 5433

Lisainfo: Lea Kallo

• projektimüük -15% (tekstiilkardinad,

E-post: hostel@mahtra.ee • www.mahtra.ee

Tel: 5698 1111 • E-post: lea@eurosat.ee

parkla, turvaline õhkkond ja sõbralik teenindus.

voodikatted, toolikatted jpm); • disaineri teenus TASUTA;

NONGROTO OÜ

OÜ DIRECTA

• ameti-, töörõivad -10%.

Nongroto OÜ otsib partnereid innovaatilise

OÜ Directa pakub Eesti turul mitmesuguseid

Pakkumine kehtib kuni 19. märtsini.

toodangu toimetamiseks Lääne-Euroopast

interneti infoteenuseid. Oleme Eestis tegut-

Lisainfo: Kristel Suik

Eesti turule. Pakume klientidele kompleks-

senud täpselt kaks aastat ja meie emafirma Di-

Tel: 5553 7102 • E-post: info@toptextile.ee

teenust torustike sisemiseks taastamiseks ja

recta OY on elektroonilise infokanalina Soomes

www.akardin.ee

hooldamiseks: TV-uuringud, ettevalmistustööd

turuliider. Meie põhilise toote, infoportaal

freesrobotiga ja torusiseste remondimuhvide

www.emateab.ee, kasutajate arv nädalas on

BALTI KAUBAD JA TEENUSED AS

mehhaaniline paigaldamine. Pakume samuti

25 000 ja 30 000 vahel. Kuna teeme koostööd

Pakume stabiilset ja kauakestvat äri! Eesti nano-

mobiilseid läbipesuseadmeid, mitmesuguseid

Google-otsingumootoriga, siis on meie lepin-

tehnoloogiliste toodete tootja otsib partnereid

sulgurkorke, päästevahendeid ning soojus-

gulistel klientidel parem nähtavus kogu inter-

edendamaks Eesti ja EL turul toodangut ühise

vahetite süsteeme energia saamiseks kana-

netikeskkonnas, kõigis Google otsingumootoris

nanoFormula (www.nanoformula.eu) kauba-

lisatsioonist.

tehtavates otsingutes. Eelmise aasta alguses

märgi all. NanoFormula tooted on saadud oma

Lisainfo:

käivitasime hinnapäringuteenuse, mis võimal-

originaalse tehnoloogia järgi, ei ole kallid, võr-

Tel: 651 3646 • E-post: info@nongroto.ee

dab inimestel lihtsalt ja tasuta edastada oma

reldes analoogidega täiesti konkurentsivabad

www.nongroto.ee

ostusoov/päring korraga paljudele teenuse-

ning omavad tohutut potentsiaali kasutami-

pakkujatele. Teenuses osalevad kõik meie

seks erinevates valdkondades. Pakume kauban-

AS VALMECO

lepingulised kliendid ja see on toonud neile

duspartneritele eksklusiivseid territoriaalõigusi,

AS Valmeco otsib investor-koostööpartnerit

reaalseid kliente. Lisaks internetile toimib meie

infotuge, reklaammaterjale, seminare ja kooli-

puidujäätmete kasutamise, betoontoodete

andmebaas ka mobiilses internetis ja on kasu-

tust nanoFormula uute toodete osas.

valmistamise, puit- ja mööblidetailide tootmise

tajatele ka seal tasuta. Lisaks sellele valmistame

Lisainfo: Larissa Orlova

vallas. Omalt poolt on välja pakkuda tootmis-

ja haldame ettevõtetele mobiilseid kodulehti,

Tel: 392 6007 • E-post: larisa@nanoformula.eu


Koostööpakkumised • Riigihanketeated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Koostööpakkumised:

21

Riigihanketeated: GRUUSIA

SAKSAMAA

Taani ettevõte otsib kontakti

Tšehhi traktorite ja autode va-

Eesti firmaga, mis ehitab

ruosade müüja otsib esindajat.

Raudteeterminali projekteeri-

Tööstuses kasutatavate rõi-

puumaju Rootsis. Firmal on 8

Kood 2010-01-05-003

mishange. Kood 3029

vaste hange. Tähtaeg pakku-

krunti, kuhu soovivad ehitada.

Itaalia hõbeehete (poolvääriski-

Kood 2010-01-18-001

vide ja kristalliga) tootja otsib

Taani ettevõte otsib Eesti

spetsialiseerunud vahendajat.

firmat, mis toodab moodulmaju.

Kood 2010-01-04-021 Itaalia värskete ja kuivatatud

miste esitamiseks 24.02.2010. LÄTI

Kood 3043

Töödeldud paberi ja papi hange.

Mööblihange. Tähtaeg pakku-

Tähtaeg pakkumiste esitami-

miste esitamiseks 25.02.2010.

seks 02.03.2010. Kood 3030

Kood 3044

Elektriseadmete osade ja tarvi-

Tuletõrjeautode hange. Täht-

kute hange. Tähtaeg pakku-

aeg pakkumiste esitamiseks

miste esitamiseks 16.02.2010.

16.03.2010. Kood 3045

Kood 3031

Politseivarustuse hange (kaitse-

Kood 2010-01-18-002

viigimarjade tootja otsib va-

Ungari ettevõte, mis pakub

hendajat.

tahavaatepeegleid ja muid

Kood 2010-01-04-019

varuosi veoautodele, bussidele,

Poola

treileritele, traktoritele, otsib

-konstruktsioonide tootja otsib

vahendajat.

vahendajat ja pakub end all-

Turba hange. Tähtaeg pakku-

Haiglalinade hange. Tähtaeg

Kood 2009-11-30-016

hanketööde teostajaks.

miste esitamiseks 09.03.2010.

pakkumiste esitamiseks on

Rumeenia

Kood 2009-12-18-006

Kood 3032

08.03.2010. Kood 3047

tootja (naiste-, spordi-, vormi-

Poola laevavarustuse, metall-

Veeseadeldiste hange. Tähtaeg

Tulekindlate uste hange. Täht-

rõivad, tikandid, trükk) otsib

konstruktsioonide ja muude

pakkumiste esitamiseks on

aeg pakkumiste esitamiseks 09.02.2010. Kood 3048

kvaliteetrõivaste

allhanketööde võimalust.

teraselementide

ja

ja turvarõivad). Eelteade. SOOME

Kood 3046

metallist elementidega tegelev

01.03.2010. Kood 3033

Kood 2010-01-04-015

ettevõte otsib ühisettevõtluse

Ehitustööde hange. Eelteade.

Tugevdatud metallninaga jalat-

Poola ettevõte, mis toodab

ja allhanketööde võimalusi.

Kood 3034

site hange. Tähtaeg pakkumis-

varustust erivajadustega ini-

Kood 2009-12-22-013

Mööblihange. Tähtaeg pakku-

te esitamiseks 04.03.2010.

mestele, otsib ettevõtjat, kes

miste esitamiseks 26.02.2010.

Kood 3049

toodaks allhanke korras ja

Kood 3035

kavandite järgi alumiiniumist

Koolimajade ehitustööde han-

elemente.

ge. Eelteade. Kood 3036

NORRA Tualettpaberi, tasku-, käte- ja salvrätikute hange. Tähtaeg

Kood 2010-01-15-017 ROOTSI

Ungari valgustuslülitite (sensoriga lülitid sisetingimustes kasutamiseks) hulgimüüja otsib vahendajat. Kood 2010-01-14-045

pakkumiste esitamiseks 03.03.

Laegastega kappide hange.

2010. Kood 3050

Tähtaeg pakkumiste esitami-

Ortopeediliste proteeside han-

seks 11.03.2010. Kood 3037

ge. Tähtaeg pakkumiste esita-

Tisleri- ja puusepatoodete pai-

miseks 02.03.2010. Kood 3051

galdustööde hange. Tähtaeg Leedu valgustatud märkide ja reklaamide tootja otsib vahendajat. Kood 2010-01-12-045 Rumeenia värvi-, laki- jm sar-

pakkumiste esitamiseks on Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee

naste keemiatoodete valmistaja otsib esindajat. Kood 2010-01-07-013 Saksa ettevõte, mis teostab toiduainete, loomasööda, kosmeetika- ja ravimitööstuse jaoks molekulaar-bioloogilisi, keemilisi, mikrobioloogilisi jm analüüse, otsib esindajat Euroopas. Kood 2010-01-06-019

25.02.2010. Kood 3038 Rinnahoidjate hange. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 15.03. 2010. Kood 3039 Toiduainete ja jookide hange.

Vaata lisainfot Koja tasuta partnerotsinguteenustest ja koostööpakkumiste loetelu veebilehelt www.koda.ee  teenused  koostööpakkumised ja infoteenused (ülevaade partnerotsinguteenustest)  viimased koostööpakkumised (loetelu pakkumistest).

Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 12.03.2010. Kood 3040 LEEDU Arhitektuurialaste projektee-

Täpsem info: LEA AASAMAA Tel: 604 0090 • E-post: lea@koda.ee

rimisteenuste hange. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks on 15.03.2010. Kood 3041 Ravimite hange. Tähtaeg 01.03. 2010. Kood 3042

Vaata kõiki kehtivaid hanketeateid Koja veebilehelt www.koda.ee  teenused  valik riigihanketeateid.


22

Uued liikmed

Tallinn ja Harjumaa

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

AJA NÄGU OÜ

621 2530

www.ajanagu.ee

Puidust detailide restaureerimine ja valmistamine (aknad, uksed, trepid, puitfassaadid, mööbel).

BAKER TILLY BALTICS OÜ

687 0575

www.btb.ee

Auditeerimine, maksualane ja muu nõustamine.

CONSULTIT OÜ

505 3032

www.consultit.ee

Arvutialased konsultatsioonid, ärinõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine.

EUR-INVEST GROUP OÜ

678 8362

www.eurinvestgroup.eu

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.

EXCLUSIVE STONE OÜ

512 6606

www.exclusivestone.ee

Tehiskivi import ja müük.

KUMMI-OTT OÜ

610 1063

www.kummiott.ee

Rehvide, velgede müük ja paigaldus, autohooldus ja transport.

LOKSA LAEVATEHASE AS

622 4000

www.ls.ee

Metallkonstruktsioonide tootmine, laevaehitus ja -remont, metalli eeltöötlus, värvimine.

www.metaadvisory.ee

Avalikud suhted, valitsussuhted, suhtekorraldus, juhtimisalane nõustamine.

META ADVISORY GROUP OÜ

5331 3104

NORDINGREDIENTS OÜ

665 4810

SANTA MARIA AS

665 2000

www.santamaria.ee

Maitseainesegude tootmine, nende turundus ja müük.

SUMMAARUM OÜ

5648 9859

www.summaarum.ee

Raamatupidamisteenused, tõlketeenused, ärikonsultatsioonid, majandustarkvara konsultatsioonid.

ZIRCON GROUP OÜ

620 5900

www.zircon.ee

Stantsid, pressvormid, peenmehaanika, stantsimistööd.

WELL TEHNOLOOGIA OÜ

529 7157

www.welltehnoloogia.ee

Metallkonstruktsioonide valmistamine tööstuslikuks otstarbeks.

AERO GRUPP OÜ

517 8821

www.aerogrupp.ee

Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus. Ehitus ja projekteerimine.

MICRON ELECTRONICS OÜ

602 7930

www.microne.eu

Elektrooniliste seadmete müük.

JÕGEVA VEEVÄRK OÜ

772 2720

www.jvv.ee

Veekogumine, -töötlus ja -varustus. Kanalisatsiooni ja heitveekäitlus.

VALMECO AS

772 3144

www.walmeco.ee

Kokkupandavate prussmajade detailide tootmine ja turustamine, ehitus-ja tööstuskaupade jaekaubandus.

Tartumaa

ELMER SKB OÜ

518 5428

www.parool.ee

Infotehnoloogilised teenused.

Viljandimaa

TORU-JÜRI OÜ

433 0000

www.torujyri.ee

Veevarustus- ja kütteseadmete müük, paigaldus, hooldus ning remont.

Võrumaa

FRANSERMAX OÜ

782 1521

Ida-Virumaa

Jõgevamaa

Toidulisandite import-eksport.

Aparaadiehitus.

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00

Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses toimub. Saatejuht on Vallo Toomet. Saateid on tagantjärele võimalik kuulata Raadio Kuku arhiivist http://akamai.tehnokratt.net/tehnokratt/arhivaar/majandusruum/.


23

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Ehituse ja sisekujunduse mess

MosBuild Moskvas 6.-9. aprill 2010

MosBuild ametlik messiesindaja Eestis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub Eesti projekteerimis- ja ehitusfirmasid, ehitusmaterjalide tootjaid, arhitekte, sisekujundajaid ja kõiki teisi ehituse ja sisekujundusega tegelevaid ettevõtteid osalema Venemaa suurimal ehitus- ja sisustusmessil MosBuild. 6.–9. aprillil 2010. aastal toimub Moskvas Venemaa üks suurem ja populaarseim ehitus- ning sisekujunduse mess MosBuild. Mess koosneb 6 kategooriasse liigitatud 23 alanäitusest ja katab kogu ehituse ja sisekujunduse toodete ja teenuste valdkonnad: Buildex (tööriistad, elektri- ja automaatikaseadmed, ehitusmaterjalid ja seadmed, kanalisatsioon ja torud); Cersanex (keraamika, vannitoad, tehnokeraamika);

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

WindowBuild (akende- ja profiilide süsteemid, arhitektuuriline

klaas ja fassaadid, alumiiniumi- ja teraskonstruktsioonid, tulekindlad süsteemid, varikatused ja rullluugid, väravad ja automaatika); CountryLiving (aiamööbel, suvilad, laste mänguväljakud, basseinid, saunad, spaa, maastikukujundus, välisvalgustus); MosInteriors (kodutekstiilid, uksed ja lukud, värvid, põrandakatted, jm sisekujundus); Stonex (aiateede kattematerjalid, kiviseinad- ja põrandad jm). 2009. aastal oli messidel väljas kokku 2483 eksponenti 45-st riigist ja messe külastas 98 393 inimest. Täpsemat informatsiooni leiate veebilehelt: www.mosbuild-expo.com. Ettevõtetel, kellel on huvi esineda nimetatud messidel oma stendiga, palume ühendust võtta Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ja me aitame teid teie stendi korraldamisel.


24

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 27. jaanuar 2010

Mida ema ei tea, pole vajagi teada! www.emateab.ee • Info kõigi Eesti ettevõtete kohta ja palju muid teenuseid • Kasutajale kõik täiesti tasuta • Kasuta emateab.ee hinnapäringu teenust ja võida auhind

Leia meid: www.emateab.ee

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • Stockholmi messid Tel: 604 0082 • koostööpakkumised Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • liikmesuhted • avalikud suhted • Tel: 604 0085 Teataja toimetus • toimetaja Kadri Liimal • Tel: 523 6146 • E-post: kadri@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Ringi 35, 80010 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950

Teataja 02_2010  

Majandusolukorra paranemist Eestis edusammudega, meie kontekstis eel - Rootsis. See on peamiseks eelduseks, et lähikuudel hakkab nõudlus Ees...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you