Page 1

NR 18 • 19. OKTOOBER 2011

ILMUB AASTAST 1925

Uut Euroopa Liidu rahastusest ning abiprogrammidest ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis oktoobris ja novembris ettevõtlusseminaride sarja „Uut Euroopa Liidu rahastusest ning abiprogrammidest ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks”, mille eesmärgiks on luua eeldused ettevõtetele kiiremaks arenguks, ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ning teenuste osakaalu suurendamiseks. Kokku toimub üle Eesti kokku 14 seminari, mille käigus käsitletakse ettevõtjatele olulisi aspekte Euroopa Liidu poolt pakutavates otsestes ja kaudsetes ettevõtlustoetustes. Lisaks valdkondade spetsialistidele kõnelevad seminaridel oma kogemusest ka kohalikud tublid ettevõtjad. Seminarid on eelregistreerunutele tasuta. Loe lisa lk 17

 Elektrituru regulatsioonist

LK 5

 Kuidas tugevdada ühtset turgu LK 7

 Leev Kuum Eesti majanduse olukorrast

LK 10


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Juhtkiri

3

Aastasse mahub 52 ettevõtlusnädalat – miks pühendatakse ettevõtlusele vaid üks? Mait Palts Peadirektor

J

Teisest küljest tuleks aga küsida ka riigipuhul — kas kõik otsused ja tegevused on läbimõeldud, tuginevad põhjalikul analüüsil ning kas riigiaparaadi toimimine on piisavalt efektiivne ja vastutustundlik.

ust sellise küsimuse püstitas Eu-

selles osas, kui palju üks või teine

loa nõude kehtestamine tõesti as-

roopa Kaubanduskodade Assot-

kohustus ettevõtjatele maksab ja

jakohane, siis täna ei pruugi see

siatsioon (Eurochambers) eelmisel

kus ning kui palju oleks reaalne

enam nii olla, või on vajalik info teisiti

nädalal Euroopa Parlamendis pee-

koormust vähendada. Näiteks hin-

ja hõlpsamini kättesaadav. Veel mõ-

tud diskussioonil. Tegemist oli üle-

nati juba 2005. aastal, et haldus-

ni aasta tagasi oli näiteks ettevõtete

euroopalise ettevõtlusnädala ühe

koormus käibemaksu arvestuse ja

majandusaasta aruannetest info

kulminatsiooniga, mille käigus arutati

deklareerimise valdkonnas on ette-

kättesaamine riigile kordi ajamahu-

mitmeid ettevõtluspoliitika teemasid.

võtjatele kokku umbes 15,54 miljonit

kam kui täna. Sama kehtib muude

eurot. Samast aastast pärineb ka

andmekogude puhul. Kui kasvõi osa

Täna on ettevõtjate peamine soov

töötasu ja tööjõu statistika ning

neist andmetest, mida riik kogub

kogu Euroopas sarnane — et suu-

maksuarvestusega seotud analüüs.

saaks ristkasutusse lülitada, oleksid

reneks stabiilsus nii majanduses kui

Viimaste osas oli kulu ettevõtetele

tulemused kindlasti positiivsed.

ka poliitikakujundamises. Selge on,

kokku umbes 4,47 miljonit eurot

et majanduskasvu ja töökohti ei loo

aastas. Kas ja kui palju annaks nen-

Eestis

poliitikakujundajad vaid siiski ette-

des valdkondades kulu vähendada?

raames palju ettevõtete vastutus-

võtjad. Poliitikakujundajate tähtsaim

Kas olete kuulnud midagi selle-

tundlikust käitumisest ehk sellest,

roll on tagada seda soosivate tingi-

teemalistest aruteludest või kogenud,

kuidas pikemaajaline planeerimine,

muste loomine ja vajadusel toeta-

et midagi oleks muutunud liht-

efektiivsem toimimine ning laiem

mine. Nii oli ka kaubanduskodade

samaks? Jah – muudatusi ei tohi teha

vaade kogu ettevõtte tegevusele

peamine sõnum suunatud ettepa-

uisapäisa ja kiirustades. Kui aga

kasu toob. Need on kahtlemata

nekutele, mis aitaksid kaasa hal-

kuskilt ei alusta, ei ole ka tulemusi

olulised aspektid ja ma arvan, et

duskoormuse vähendamisele ja

loota. Olles samal teemal ka mitmeid

enamik ettevõtjaid on oma käitu-

toetaksid ettevõtete võimekust olla

arutelusid pidanud, võin kindlalt öel-

mises vastutustundlikud. Teisest kül-

aktiivsed ka rahvusvahelistel turgudel.

da, et alati suudetakse leida põhju-

jest tuleks aga küsida sama ka riigi

Eraldi teemana on jätkuvalt oluline ka

seid, mis räägivad praeguse olukorra

puhul — kas kõik otsused ja tege-

ettevõtete ligipääs finantsvahenditele

külmutamise kasuks. See on ju kogu

vused on läbimõeldud, tuginevad

ehk teisisõnu, kuidas tagada, et

aeg nii olnud ja me ei tea, milliseid

põhjalikul analüüsil ning kas riigia-

heade ideede elluviimine ja inves-

tagajärgi tooks näiteks mõne ettevõt-

paraadi toimimine on piisavalt efek-

teeringute tegemine ei jääks ainult ra-

jale pandud kohustuse muutmine,

tiivne ja vastutustundlik.

haliste vahendite puuduse taha.

kõlab sageli vastuargument.

räägiti

ettevõtlusnädala

Kokkuvõttes ei ole ju olulist vahet, kas Tuleb tunnistada, et laias laastus

Miks ei võiks vastuargumentide

meil on üks või 52 ettevõtlusnädalat,

samad probleemid on meilgi. Hal-

asemel aga arutada hoopis selle üle,

sest oluline on suhtumine ja teod. Kui

duskoormuse vähendamisest on

kas on ehk vajadused, võimalused

neist peegeldub järjepidev ettevõtlu-

räägitud juba aastaid. On koostatud

ja põhjused aja jooksul muutunud.

se soosimisele vaatav suund, võiksi-

erinevaid hinnanguid ja analüüse

Kui kümme aastat tagasi oli mõne

me nädala ka päevaga asendada.


4

Teejuht

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Sisukord

Kalender

Juhtkiri

19. oktoober

Moldova ärifoorum ja firmadevahelised kohtumised Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Aastasse mahub 52 ettevõtlusnädalat – miks pühendatakse ettevõtlusele vaid üks?

3

Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee Eelregistreerunutele tasuta infoseminar „Uut Euroopa Liidu rahastusest ning abiprogrammidest

Seadusandlus

ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks”

Elektrituru regulatsioon

5

Kavandatakse mitmeid muudatusi ehitusvaldkonnas

6

20. oktoober

Hotellis Centrum (Tallinna mnt 24, Viljandi) Toomas Kuuda Tel: 443 0989 • E-post: toomas.kuuda@koda.ee

24. oktoober

Müügivõrgu loomise ja arendamise koolitus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartumaa)

Euroopa uudised

Haili Kapsi • Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee Kuidas tugevdada ühtset turgu

7 24. oktoober

Sihtturuseminar „Soome äripartnerina” Suursaatkond Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3, Tallinn)

Konjunktuur Pilved kogunevad (maailma)majanduse kohale: Eesti majanduskliima indeks langes kolme kuuga 7,5 punktilt 5,5 punktile

Eva Maran • Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee 10

25. oktoober

Haili Kapsi • Tel: 604 0078 • E-post: haili@koda.ee 25. oktoober

Loomemajandus Kuidas saab loomemajandus ettevõtte edu toetada?

Turu-uuringute koostamise koolitus Tartus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartumaa)

Valgevene ärifoorum ja ettevõtetevahelised kohtumised Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Kristy Tättar • Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

12

Eelregistreerunutele tasuta infoseminar „Uut Euroopa Liidu rahastusest ning abiprogrammidest

Tagasivaade

ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks”

Ettevõtlusnädala avakonverents „Miks on vastutustundlikud ettevõtted edukad?“

13

Disaini juhtimisest ja ettevõtjate-disainerite vahelisest koostööst Tallinna ettevõtluspäeval

14

26. oktoober

Ajamaja konverentsisaalis (Tallinna 16, Kuressaare)

27. oktoober

SA Tuuru hoones (Vabriku väljak 1, Kärdla) Priit Raamat • Tel: 604 0081 • E-post: priit@koda.ee

26. oktoober

Välismessikoolitus Tartus Raadimõisa hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartumaa) Lidia Friedenthal • Tel: 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee

Teated

16 28. oktoober

Ida-Virumaa visiooniseminar 2020 Kukruse Polaarmõisas (Mõisa, Kukruse küla 20, Kohtla vald)

Liikmelt liikmele

Margus Ilmjärv • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

25 1. november

Tarbijakaitse infopäev „Suunanäitaja 2011” Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu)

Koostööpakkumised

25

Kaubanduskoja Tartu esindus Tel: 744 2196 • E-post: tartu@koda.ee

Riigihanketeated

25

3. november

Seminar „Tõstame metalli- ja masinatööstusettevõtete teadlikkust ja efektiivsust!” (vene keeles) Jõhvi Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi)

Uued liikmed

Viktoria Indrisova

26

Tel: 604 0063 • E-post: viktoria.indrisova@koda.ee Eelregistreerunutele tasuta infoseminar „Uut Euroopa Liidu rahastusest ning abiprogrammidest ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks” 8. november

Pesa hotellis (Uus 5, Põlva) Toomas Hansson Tel: 744 2196 • E-post: Toomas.hansson@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Seadusandlus

5

Elektrituru regulatsioon Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on kooskõlastamisele saadetud elektrituru seaduse eelnõu, millega tehakse täpsustusi seaduses tingituna ennekõike 2013. aastal avanevast elektriturust. Seega jõustuks enamik muudatusi turu avanemisega pooleteise aasta pärast. Eelnõuga võetakse üle nii direktiiv, millega turg avaneb kui ka direktiiv, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju. Koidu Mölderson Poliitikakujundamiseja õigusosakonna jurist

E

Seoses turu avamisega muutub kehtetuks muuhulgas elektrienergia kooskõlastamine Konkurentsiametiga, sest suletud turuosale müüdava elektrienergia hinda sellest tähtpäevast alates enam ei reguleerita. Täpsemalt on võimalik eelnõuga tutvuda Koja kodulehel www.koda.ee ning oodatud on kommentaarid ja ettepanekud eelnõu osas e-posti aadressile koidu@koda.ee.

elnõu jõustumine seadusena

et tagada õiglane konkurents, pii-

võrguettevõtja tegevus tuleb eralda-

peaks muutma tegutsemise

savad investeeringud, uute turule

da tootmisest ja müügist, siis sel-

elektriturul selgemaks — täpsus-

sisenejate võrdne kohtlemine ja

leks kehtestatakse põhivõrguette-

tatakse tarbija õigusi ning võrguet-

elektriturgude lõimimine. Põhivõr-

võtjale lisanõudeid: põhivõrguet-

tevõtja kohustusi. Antakse teada, et

guettevõtja tegevus tuleb eelnõu ko-

tevõtjat ja tootjat või müüjat ei tohi

elektrituru avanedes on kodutarbi-

haselt täielikult eraldada tootmisest

kontrollida sama isik. Kui põhivõrgu-

jatele tagatud üldteenus, mis peaks

ja müügist, lubades võrguettevõtjal

ettevõtja ja tootja või müüja kuulu-

ära hoidma esialgu tekkida võiva

toota elektrienergiat ainult oma võr-

vad riigile, ei tohi sama valitsus-

segaduse elektrimüüja valimisel

gukadude korvamiseks. Põhivõrgu-

asutus kontrollida põhivõrguettevõt-

ning sobiva elektrilepingu sõlmimi-

ettevõtja tohib toota elektrienergiat

jat ja tootjat või müüjat.

sel. Üldteenuse osutamise eest võib

ainult avariireservelektrijaamas, mil-

võrguettevõtja või müüja võtta tee-

les definitsiooni kohaselt toodetakse

Tagamaks Euroopa Liidu rahvus-

nustasu, mis koosneks põhjenda-

elektrienergiat süsteemi või süs-

vaheliste kohustuste täitmine ning

tud kulutustest ning mõistlikust (näi-

teemiga elektrilises ühenduses ole-

solidaarsus ja energiajulgeolek,

teks 1,5%) ärikasumi marginaalist.

va teise riigi elektrisüsteemi tootmis-

kontrollitakse erilise tähelepanuga

võimsuse või ülekandevõimsuse

välisriigist pärit põhivõrgu omaniku

Seadust täiendatakse paragrahviga

ootamatu väljalülitumise korral või

või põhivõrguettevõtja sertifitseer-

põhivõrguettevõtja määramise ja

kui on ohustatud süsteemi varus-

imistaotlust. Konkurentsiametil on

sellest Euroopa Komisjonile teata-

tuskindlus.

õigus sertifitseerimisest keelduda, kui see seab ohtu Eesti või teise

mise kohta. Põhivõrguettevõtjaks määramise eelduseks seatakse, et

Seoses turu avamisega muutub

liikmesriigi varustuskindlusele. Sa-

ettevõtja peab seaduses sätestatu

kehtetuks muuhulgas elektrienergia

muti annab selle kohta oma arva-

kohaselt olema sertifitseeritud ja

kooskõlastamine Konkurentsiameti-

muse ka Euroopa Komisjon.

omama

põhivõrgu

ga, sest suletud turuosale müüdava

kaudu võrguteenuse osutamiseks.

elektrienergia hinda sellest tähtpäe-

Nõuete ühtlustamise eesmärgil keh-

Kuna Eestis on juba olemas põhi-

vast alates enam ei reguleerita.

testatakse ühtsed vorminõuded tar-

võrguettevõtja, kes omab tähtajatut

Samas jääb kontroll põhivõrguette-

bijatele teenuse selgitamiseks võrgu-

tegevusluba põhivõrgu kaudu võr-

võtja nõuetekohasuse üle (st kas

ettevõtja veebilehel (näiteks mida

guteenuse osutamiseks, tähendab

põhivõrguettevõtja tegevus on täie-

tähendab tarbimistingimuste muut-

muudatus ka seda, et põhivõrgu-

likult eraldatud tootmisest ja müü-

mine või võrguühenduse kasuta-

ettevõtja peab taotlema tegevusloa

gist) ning õigus keelduda nõudeid

mine). Võrguettevõtja peab tarbijale

tingimuste muutmist, et viia oma

eirava põhivõrguettevõtja sertifit-

andma infot ka selle kohta, kuidas

tegevus seadusega kooskõlla. Eel-

seerimisest. Sertifitseeritud põhivõr-

tarbija pääseb ligi oma tarbimisand-

nõuga reguleeritakse põhivõrgu-

guettevõtja

metele, ning esitama tarbimisand-

ettevõtja kohta kehtestatud nõuded,

Euroopa Liidu Teatajas. Kuna põhi-

tegevusluba

otsus

avaldatakse

med, kui tarbija seda soovib.


6

Seadusandlus

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Kavandatakse mitmeid muudatusi ehitusvaldkonnas

Marko Udras Poliitikakujundamiseja õigusosakonna jurist

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud ehitusseaduse, korteriomandiseaduse ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse üle võtta Euroopa Liidu direktiivi hoonete energiatõhususe kohta (2010/31/EÜ).

E

hitusseaduses tehtavad muu-

soovi korral teha energiamärgise

ehitisele, mille ehitusluba väljastati

radikaalseid muudatusi — eesmär-

datused teenivad peamiselt

väljatrükke ehitisregistrist. Energia-

enne 1. jaanuari 2009, siis ei nõuta

giks ei ole muuta ekspertiisi sisu.

kolme eesmärki. Esiteks soovitakse

tarbimise informatsiooni kättesaa-

kasutusloa väljastamisel energia-

aidata kaasa energiakasutuse tõ-

davuse parandamiseks lisatakse ka

märgist.

hususe paranemisele olemasole-

nõue, et hoone müüja või üürile-

vates hoonetes. Kehtiva regulat-

andja on kohustatud kuulutuses

siooni kohaselt tuleb hoone olulisel

avaldama sisekliima tagamisega

rekonstrueerimisel suurendada ener-

hoone energiamärgise andmed.

giakasutuse

tõhusust

vähemalt

Oluliseks uuenduseks, mida eelnõuga soovitakse tagada, on ka põhimõte, et kui uus ehitis ei vasta energiatõhususe miinimumnõuetele, mis kehtisid ehitusloa andmise hetkel, siis keeldutakse kasutusloa andmisest. Kehtivas regulatsioonis sellist keeldumise alust ei esine.

miinimumnõueteni ainult juhul, kui

Kolmandaks eelnõu eesmärgiks on

hoone kasulik pind on üle 1000 m2.

tagada, et uute hoonete kavanda-

Eelnõuga kaotatakse selline piirang

misel rakendatakse Eesti oludele

ning seega tuleb tulevikus ener-

sobivaid põhimõtteid hoonete ener-

giatõhususe miinimumnõudeid jär-

giatarbimise kujundamisel. Näiteks

gida kõigi ehitiste olulisel rekonst-

lisatakse seadusesse nõue, mille

rueerimisel. Tähelepanu tuleb pöö-

kohaselt

rata sellele, et eelnõuga täpsus-

soojus- või jahutusseadme paigal-

tatakse olulise rekonstrueerimise

damisel nende soojus- ja jahutus-

mõistet ning edaspidi nimetatakse

seadmete tehnilised andmed riik-

oluliseks rekonstrueerimiseks re-

likus ehitisregistris, kui soojussead-

konstrueerimist, mille puhul hoone

mete puhul on võimsus üle 20 kW ja

välispiirete või tehnosüsteemide

jahutusseadmete puhul üle 12 kW.

rekonstrueerimisega seotud kulud

Selle reegliga soovitakse tagada, et

on suuremad kui üks neljandik re-

kasutaja on juba soojus- ja jahutus-

konstrueeritava hoonega sama-

seadme valimisel ning paigaldamisel

Lisaks ehitusseadusele soovib Ma-

väärse hoone keskmisest ehitus-

teadlik energiatõhususest.

jandus- ja Kommunikatsiooniminis-

paigaldaja

registreerib

ekspertiisi aruannetele vorminõuete kehtestamine. Eelnõu kohaselt peavad ekspertiisi aruanded olema loetavad ja arusaadavad, aruande tiitelleht peab vastama kehtestatud nõuetele (nt sisaldama ekspertiisi koostaja nime ja allkirja), iga aruande leht peab sisaldama kindlaid andmeid (nt töö number, töö nimetus), aruannet võib esitada või kopeerida ainult terviktekstina. Vorminõuete kehtestamise tulemusena suureneks õigusselgus ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi valdkonnas.

teerium kaasajastada „Ehituspro-

maksumusest, välja arvatud selle Oluliseks uuenduseks, mida eel-

jekti ekspertiisi tegemise korda” ja

nõuga soovitakse tagada, on ka

„Ehitise ekspertiisi tegemise korda”.

Teiseks eelnõu eesmärgiks on ta-

põhimõte, et kui uus ehitis ei vasta

Võrreldes kehtiva regulatsiooniga ei

gada hea ligipääs hoone energia-

energiatõhususe

miinimumnõue-

muuda uued määrused esialgsel

tarbimise informatsioonile. Selle täit-

tele, mis kehtisid ehitusloa andmise

hinnangul oluliselt olemasolevaid

miseks lisatakse ehitusseadusesse

hetkel, siis keeldutakse kasutusloa

ekspertiiside tegemise kordasid. Nii

reegel, mille alusel tuleb energia-

andmisest. Kehtivas regulatsioonis

ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi

märgise andmed kanda ehitisre-

sellist keeldumise alust ei esine. Kui

lähtealuste kui ka ekspertiiside tule-

gistrisse. Seega saab tulevikus

aga ehitise kasutusluba antakse

muse regulatsioonis ei ole tehtud

maa väärtus, millel hoone asub.

Kõige olulisemaks uuenduseks on

Seaduse ja määruste eelnõudega ning seletuskirjadega on võimalik tutvuda Kaubanduskoja kodulehel aadressil www.koda.ee/aktuaalsedeelnoud. Eelnõudega seotud märkused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile marko@koda.ee.


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Euroopa uudised

Kuidas tugevdada ühtset turgu

1

Põhimeede

Vahend

Komisjoni ettepanek

Õigusaktid, mis muudaksid olukorra lihtsamaks,

Rahaliste vahendite

2011. aasta

Reet Teder

nii et ühes liikmesriigis asutatud riskikapitalifondid

kättesaadavus väikese

neljas kvartal

Kaubanduskoja esindaja EMSKs

saaksid teha ilma takistuste ja täiendavate tingimusteta

ja keskmise suurusega

investeeringuid mis tahes muus liikmesriigis.

ettevõtete (VKEd) jaoks

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamisega seotud

Kodanike liikuvus

2

õigusaktide ajakohastamine.

M

õni aeg tagasi töötas Eu-

3

roopa Komisjon välja nn

Intellektuaalomandi

2011. aasta

liikmesriikide jaoks ühtne patendikaitse ja vaidluste

õigused

teine kvartal

lahendamise ühtlustatud süsteem, mille eesmärk on

50 ettepanekut ja abinõu, kuidas ja

anda 2013. aastal välja esimesed ühtse

mille abil saaks Euroopa Liidu sise-

patendikaitse alla kuuluvas patendid.

duste kõrvaldamiseks tuleks komis-

4

joni arvates töötada välja ennetav ja

neljas kvartal

Õigusaktid, millega luuakse võimalikult suure hulga

Ühtse turu akti, milles nähti ette ca

turgu arendada. Praeguste puu-

2011. aasta

Õigusakt alternatiivse vaidluste lahendamise korra

Tarbijad kui täie-

2011. aasta

kohta. E-kaubandusele on meetmes kavandatud

õiguslikud osalejad

neljas kvartal

eraldi osa.

ühtsel turul

Euroopa standardimissüsteemi käsitlevate

Teenused

paljusid valdkondi hõlmav strateegia. Tuleb peatada turu killustumine

5

õigusaktide läbivaatamine, et laiendada süsteemi

ning likvideerida teenuste liikumist,

2011. aasta teine kvartal

teenustele ning muuta standardimismenetlused

innovatsiooni ja loovust pärssivad

tõhusamaks, mõjusamaks ja kaasavamaks.

tõkked ja takistused. Vaja on suurendada kodanike usaldust siseturu

6

vastu ja pakkuda tarbijale kõiki siseturu eeliseid.

Võrgud

2011. aasta

õigusaktid, millega määratakse kindlaks ja viiakse

neljas kvartal

ellu Euroopa huvides olevad strateegilised projektid

2011. aasta

ning tagatakse koostalitlusvõime ja mitmeliigilisus.

kolmas kvartal

Õigusakt, millega tagatakse e-identifitseerimise ja

Digitaalne

2012. aasta

Nüüdseks, võttes aluseks avaliku

e-autentimise vastastikune tunnustamine Euroopa

ühtne turg

esimene kvartal

arutelu käigus saadud arvamused,

Liidus, ja e-allkirja käsitleva direktiivi läbivaatamine. Õigusakt, millega luuakse vastutustundlike

Sotsiaalne

2011. aasta

investeerimisfondide arengut lihtsustav ELi raamistik.

ettevõtlus

neljas kvartal

Energiatoodete maksustamist käsitleva direktiivi

Maksustamine

2011. aasta

Ühtse turu akt oli avalikul arutelul.

määras komisjon kindlaks kaksteist

7

Energia- ja transpordiinfrastruktuuri käsitlevad

8

vahendit. Komisjon teeb ettepaneku, et Euroopa Liit võtaks neist igaühe

9

puhul vastu põhimeetme, mis aitaks

läbivaatamine, et tagada eri energiaallikate ühtne

edendada majanduskasvu.

teine kvartal

käsitlemine, võttes arvesse toodete energiasisaldust ja nende tekitatavat CO2-heidet.

Mainitud vahendid on toodud kõrvalolevas tabelis. Tabelis esitatud

10

aeg tähendab seda aega, millal Eu-

Õigusakt, millega parandatakse ja tõhustatakse töö-

Sotsiaalne

2011. aasta

tajate lähetamist käsitleva direktiivi ülevõtmist, kohal-

ühtekuuluvus

neljas kvartal

Ettevõtete

2011. aasta

õigusraamistik

teine kvartal

damist ja rakendamist,* ning õigusakt, millega täpsus-

roopa Komisjon kavatseb vastava

tatakse asutamisvabaduse ja teenuste osutamise

ettepaneku esitada. Vastu tuleks kõik

vabaduse kasutamist koos sotsiaalsete põhiõigustega.

meetmed võtta 2012 aasta lõpuks. 11 * Vt juhtalgatus „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”, KOM(2010) 682.

12

Raamatupidamisalaste direktiivide lihtsustamine.

Riigihangete õigusraamistiku läbivaatamine ja ajakohastamine.

Riigihanked

2011. aasta neljas kvartal

7


8

Euroopa uudised

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Euroopa uudised Tallinn saab Euroopa Liidult toetust merekiirtee loomiseks Tallinn on üks kolmest linnast, millel on Läänemere kesksadamana võimalik saada Euroopa Liidult toetust

Eurobaromeeter: 42% eestlastest kaaluksid teises Euroopa Liidu liikmesriigis töötamist

merekiirtee loomiseks. Lisaks TallinEurobaromeetri ühtset turgu käsitle-

Göteborg ja Århus. Kolme linna sa-

vast uuringust ilmnes, et 42% eest-

damad on koostanud merekiirteede

lastest kaaluksid teises Euroopa

projekti “Läänemere põhi- ja kõrval-

Liidu liikmesriigis töötamist. 65%

sadamad”, millele on ette nähtud

eestlastest usub, et ühtne turg pa-

Euroopa Liidu poolne kaasrahas-

kub Euroopa Liidus rohkem töökohti

tamine. Projekti raames saadakse

(EU27: 52%)

Euroopa Liidult kuni 2013. aasta

Euroopa elanikud on üldiselt rahul

detsembrini ligikaudu 25 miljonit

võimalustega, mida ühtne turg neile

eurot.

pakub tänu suuremale tootevalikule

Projekti põhieesmärk on soodus-

(74%), uutele töökohtadele (52%) ja

tada piirkonnas tõhusat, keskkon-

ausale konkurentsile (47%). Samas

nasõbralikku ja tulemuslikku ühend-

ollakse arvamusel, et ühtsest turust

vedu ning parandada juurdepääsu

saavad kasu üksnes suured ette-

turgudele. See suurendab kauban-

võtted (62%, Eestis 57%) ning et see

dus- ja majanduskasvu võimalusi

halvendab töötingimusi (51%, Eestis

ning tõstab meritsi toimuva kauba-

31%).

veovoogude mahtu, mis omakorda

Samuti on Euroopa Komisjon koos-

tõhustab sadamate kasvu ja muu-

tanud nimekirja kahekümnest kõige

dab üksikriigid konkurentsivõime-

sagedasemast probleemist, millega

lisemaks.

ELi elanikud ja ettevõtjad välismaal

Projekt on kooskõlas Euroopa Liidu

reisides, ringi liikudes või töötades

piirkondliku Läänemere-strateegia-

kokku puutuvad. Muuhulgas käsitle-

ga. Läänemere majandustsooni

takse selliseid küsimusi nagu kutse-

laienemise ja üha kasvava koostöö

kvalifikatsioonid, sotsiaalkindlustus,

tõttu Kaug-Idaga on vaja välja arend-

maksutõkked, juurdepääs rahas-

ada piirkonna kesksadamad, mis

tamisele ja e-kaubandus.

tulevasi kaubamahte ja reisijate vedu.

Uuring: kaupade ostmine teise Euroopa Liidu liikmesriigi e-poest on tarbijale turvaline

Euroopa Liidu õigusküsimuste volinik Viviane Reding ja Euroopa majanduskoolide juhid arutasid kohtu-

nale osalevad projektis veel ka

suudaksid käidelda praeguseid ja

Viviane Reding: naisjuhtide osakaal ettevõtluses peab kasvama

misel, kuidas parandada soolist tasakaalu ettevõtete juhatuses. Majanduskoolidel on täita oluline osa selles, et valmistada noori naisi ette karjääriks ettevõtluses ning aidata neil jõuda ettevõtte juhatuse liikmete hulka. Euroopa koolid on liitunud võrgustikuga, mis pakub naistele tööalaseid seminare ja koolitusprogramme. Need algatused järgivad asepresident Redingi üleskutset ettevõtetele kohustuda vabatahtlikult suurendama naiste osalust ettevõtete juhatustes 2015. aastaks 30%-ni ja 2020. aastaks 40%-ni. Hoolimata sellest, et 60% ülikooli lõpetanutest on naissoost, on börsil noteeritud Euroopa suurimate ettevõtete juhatuse liikmete seas naisi ainult 12% ning üksnes 3% juhtudest on juhatuse esimees naine. Euroopa majanduskoolide juhid ja ettevõtete naisjuhid kohtusid ühisel istungil, et vahetada mõtteid naiste rolli üle Euroopa ettevõtete üldjuhtimises. Kokkusaamise korraldasid majanduskool EDHEC, naiste üle-

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik viis Euroopa Liidu liikmesriikides läbi hulga kontrolloste, et teha kindlaks, kas kauba tellimine mõne teise liikmesriigi veebikauplusest on tarbija jaoks turvaline. 28 riigis tehtud 305 ostu näitasid, et kauba kohaletoimetamine välismaalt on üldiselt usaldusväärne. Täideti 94% tellimustest (võrreldes 66%-ga aastal 2003) ja ainult 1% toodetest olid puudulikud. Need tulemused lubavad järeldada, et piiriülene ostude kohaletoimetamine ELis on vähemalt sama usaldusväärne kui sisemaiste ostude puhul. Samas esines ostjatel probleeme kaupade tagastamisega, sh kogu tasutud raha tagasi saamisega. Kui ostjad tagastasid tooted vastavalt järelemõtlemisaja reeglile, maksti neile toote maksumus tagasi 90% juhtudest. Siiski oli 57%-l ostjatest probleeme algsete saatekulude tagasisaamisega, nagu Euroopa Liidu eeskirjad nõuavad. Samuti oli osa ettevõtjaid kehtestanud ebaseaduslikke piiranguid kauba tagastamisele (näiteks öeldi ostjatele, et neil ei ole sellist õigust).

maailmne sidevõrk Global Telecom

Lisateave: ec.europa.eu/tentea

Women's Network (GTWN) ning

Aruande terviktekst on kättesaadav

või e-posti aadressil:

McKinsey & Company.

aadressil: bit.ly/nJepSo

tent-agency@ec.europa.eu


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Üleeuroopaline uuring: e-kaubanduses esineb endiselt tarbijaõiguste rikkumisi

Avalikud arutelud seoses juurdepääsuga telekommunikatsioonivõrkudele

jakaitsevõrgustiku (ECC-võrgustik) läbi viidud e-kaubandust puudutava uuringu Mystery Shopping tulemused. Uuringu raames sooritati ühe nädala jooksul reaalselt 305 ostu internetikaubamajadest üle Euroopa, et teha kindlaks, kui turvaline on piiriülene e-ostlemine tarbija jaoks. Uuringu tulemused kinnitavad, et piiriülese e-kaubanduse olukord on tavatarbija seisukohalt märkimisväärselt paranenud — 94% uuringu raames tellitud ning makstud kaupadest jõudis reaalselt tellijani (2003. aastal oli see osakaal 66%). Tarbija seaduslikust õigusest lepingust taganeda ning tellitud kaupade eest raha tagasi küsida teavitas siiski vaid 82% kauplustest. Paraku andis 20% kauplejatest taganemisõiguse kohta teavet, mis ei ole kooskõlas seadustega. Eestist osales uuringus Tarbijakaitseameti koosseisus tegutsev EL tarbija nõustamiskeskus, mis on nimetatud ECC-võrgustiku liige alates 2005. aastast.

avalikku arutelu seoses alternatiiv-

valitsevate telekommunikatsiooniettevõtete telefoni ja lairiba püsivõrkudele. Esimese arutelu teemaks on alternatiivsete ettevõtete juurdepääs turgu valitsevate telekommunikatsiooniettevõtete taristule ja teenustele. Teises arutelus uuritakse, kuidas arvutavad riikide reguleerivad asutused välja ettevõtetelt sellise hulgimüügitasandi

juurdepääsu

eest nõutavad hinnad. Komisjon uurib neid teemasid, kuna riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused korraldavad praegu neid valdkondi erinevalt. Saadud tulemuste põhjal koostab komisjon soovitused diskrimineerimise vältimise ja hinnakontrolli meetmete rakendamise kohta. Mõlemas arutelus on kuni 28. novembrini 2011 oodatud osalema telekommunikatsiooniettevõtted, tarbijaorganisatsioonid, riikide reguleerivad asutused, liikmesriigid ja muud huvitatud isikud. Kiudoptilised võrgud on äärmiselt tähtsad selleks, et saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärk tagada 2020. aastaks igale

Täismahus ingliskeelse uuringuga

Euroopa elanikule võimalus kasutada

saab tutvuda Euroopa Liidu tarbija

kiiret või ülikiiret lairibaühendust.

nõustamiskeskuse kodulehel.

9

Siseturu tulemustabel: ainus mahajäämust vähendanud riik on Eesti

Eurobaromeeter: 75% eestlastest usuvad kutsehariduse kõrgesse tasemesse

Euroopa Komisjoni siseturueeskir-

Euroopa Komisjon esitles Eurobaro-

jade jõustamise tulemustabelist ilm-

meetri uuringut, milles käsitletakse

neb, et Euroopa Liidu 27 liikmes-

suhtumist kutseharidusse ja -kooli-

riigist 16 ei suutnud täita riigipeade

tusse. Ilmneb, et oma kaaslasel

ja valitsusjuhtide 2007. aastal sea-

soovitaks kutsehariduse omandada

tud eesmärki, et seaduste ülevõt-

vaid 27% noortest 15–24-aastastest

misel ei jäädaks viimasel poolaastal

noortest. Kuigi enamiku vanuserüh-

maha rohkem kui 1%. Eesti kuulub

made silmis on kutsehariduse maine

nende liikmesriikide hulka, kes suut-

üldiselt positiivne, sest pakutava koo-

sid 1%-lise piirmäära eesmärgi siiski

lituse kvaliteet on kõrge ja tööhõive-

saavutada.

perspektiiv kindel, on 15–24-aastaste

Neist 11 liikmesriigist, kes on prae-

vanuserühmas vaja kutsehariduse

guseks täitnud 1%-lise piirmäära

mainet parandada ja noorte huvi selle

eesmärgi, on võrreldes kuue kuu

vastu suurendada.

taguse ajaga vähendanud maha-

Eestlaste suhtumine kutseõppesse

jäämust ainult Eesti: 1,3%-lt märtsis

kattub suures osas Euroopa Liidu

praegusele 0,9%-le. Kõige eduka-

keskmisega. 75% ELi elanikest leia-

mad siseturueeskirjade ülevõtjad on

vad, et kutseõpet pakkuvad hari-

endiselt Malta ja Läti.

dusasutused pakuvad kõrgekvali-

ELi õigusnormide kohaldamisega

teedilist õpet (Eesti: 75%) ning 55%

seotud rikkumiste arv on vähenenud

ELi elanikest usuvad, et kutsehari-

2007. aastast veerandi võrra ning

dus aitab saada hästi tasustatud

liikmesriigid on suutnud vähendada

töökoha (Eesti: 51%).

Euroopa Komisjon algatas kaks

sete ettevõtete juurdepääsuga turgu 4. oktoobril avaldati Euroopa tarbi-

Euroopa uudised

keskmist aega, mis kulub ELi direktiivide ülevõtmiseks riikide õigusesse 5,5 kuuni. Kõige rohkem komisjoni algatatud rikkumismenetlusi on endiselt seotud Belgiaga, kellele järgnevad Kreeka ja Itaalia. Kui võtta arvesse kõiki jõustamisindikaatoreid, on Malta ja Läti jätkuvalt kõige edukamad ülevõtjad.

Kutsehariduse ja -koolituse mainet oma riigis hindas heaks 71% ja halvaks 23% küsitletutest. Eestlastest pidas mainet positiivseks 73% vastanutest. Kõige suurem oli positiivsete hinnangute osakaal Maltas (92%), Soomes (90%) ja Austrias (88%) ning kõige väiksem Sloveenias ja Madalmaades (mõlemas riigis 50%) ning Ungaris ja Belgias

Aruteluga on võimalik tutvuda veebilehel: bit.ly/nRHylO

(mõlemas riigis 59%). Uuringu raames intervjueeriti 27 000 noort kõikidest liikmesriikidest.


10

Konjunktuur

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Pilved kogunevad (maailma)majanduse kohale: Eesti majanduskliima indeks langes kolme kuuga 7,3 punktilt 5,5 punktile

Leev Kuum Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur

E

Konjunktuuriinstituudi

EKI ekspertide paneel (20 majan-

(EKI) ekspertide grupi sep-

dusanalüütikut erinevatest institut-

tembrikuu hinnangutest nähtub, et

sioonidest) hindas septembris Eesti

kolmandas kvartalis püsis Eestis

majanduse üldolukorda Müncheni

aktiivne majandustegevus, seda nii

IFO instituudi metoodika alusel 6,8

sise- kui ka välisturgudel. Aasta

punktiga (maksimum=9 punkti).

võrdluses võib kolmanda kvartali

Hinnang on 0,2 punkti võrra kõrgem

majanduskasv jääda küll eelnevate

kui eelmisel vaatlusel käesoleva

kvartalite (I kvartal 9,4%, II kvartal

aasta juunis ning üldse kõrgeim hin-

8,5%) omast mõnevõrra madala-

ne kriisijärgsel perioodil. Ekspertide

Investeeringute olukorda hindas

võimaldanud ettevõtetel (eriti töös-

maks, kuid seda eelkõige kõrgema

individuaalsed hinnangud jagunesid

ekspertide grupp majanduse üld-

tuses) investeeringuvajadust pare-

võrdlusbaasi tõttu.

seejuures järgmiselt (%):

olukorrast halvemaks, kuid oluliselt

mini rahuldada.

esti

paremaks kui see oli käesoleva

 olukord on hea (9 p) —

aasta juunis. Kapitalikulutused põhi-

45 % eksperte

varasse on käesoleva aasta esime-

 olukord on rahuldav (5 p) —

sel poolel märkimisväärselt kasvand

55% eksperte

(I kvartal 20,6%, II kvartal 15,1%),

 olukord on halb (1 p) —

jäädes buumiaegsetest umbes 1/3

0% eksperte

võrra siiski väiksemateks. KäesoleKoondhinnang 6,8 punkti (vt joonis)

val aastal on äriettevõtete kasumlikkus tunduvalt tõusnud, mis on

Eesti majanduse üldolukord (ekspertide hinnangute alusel, september 2011) Kogu majandus

9

Parem

8 7 6 5 4 3 2 1

Halvem 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Konjunktuur

11

Investeeringute olukorda septem-

 olukord on hea — 20 % eksperte

Ilma muutust Eestis võib oodata

Ootused investeeringute ja eratar-

bris hindasid eksperdid 5,8 punk-

 olukord on rahuldav —

juba 3-4 kuu pärast. EKI ekspertide

bimise osas on vastavalt 4,0 ja 4,4

paneel hindas septembris Eesti

punkti (juunis vastavalt 8,1 p ja 7,2

majanduse üldolukorda 6 kuu pä-

p). Toodust nähtub, et ekspertide

rast järgmiselt (hinnangute jagune-

tugevad paranemisootused (juu-

mine %-des, sulgudes juuni hin-

nis) on ka siin asendunud mõõdu-

tiga, mis on 0,8 punkti enam kui k.a juunis. Ekspertide individuaalsed hin-

70% eksperte olukord on halb — 10% eksperte

nangud jagunesid seejuures järgmiselt (%):

Koondhinnang 5,4 punkti

 olukord on hea — 25 % eksperte

nangud):

ka halvenemise prognoosiga sep-

 olukord on rahuldav —

 olukord on siis parem (9 p)—

tembris.

70% eksperte olukord on halb — 5% eksperte Koondhinnang 5,8 punkti Eratarbimine sai kriisi tõttu olulise (u 20%) tagasilöögi ning tööpuuduse püsimine ja külmutatud palgad ei lase olukorral soovitava kiirusega paraneda. Tarbijad eelistavad (võimalikke uusi ohte silmas pidades)

Piltlikult öeldes — Eesti poole liigub (LõunaEuroopast) suur madalrõhuala, mis meieni jõudes võib kaasa tuua äikest, rahet ja tugevat tuult. Ilma muutust Eestis võib oodata juba 3-4 kuu pärast.

pigem säästa ja võlga tagasi maks-

5 % eksperte (78) olukord on umbes sama (5 p) —

Väljavaadete halvenemise tagajärjel on oluliselt langenud riigi majan-

70% eksperte (22) olukord on siis halvem (1 p) —

dusolukorda kõige laiemalt iseloomustav nn majanduskliima indeks

25% eksperte (0)

(tuletatud ekspertide poolt jooksvale Ootused kokku — 4,2 punkti (8,1 p)

olukorrale ja tulevasele olukorrale antud

hinnangute

aritmeetilise

Toodust nähtub, et ekspertide hin-

keskmisena). Eesti majanduskliima

nangul on Eesti majanduse arengu-

indeksiks kujunes septembris 5,5

väljavaated varasematega võrreldes

punkti, olles juuniga võrreldes lan-

oluliselt halvenenud. Samas ei ole

genud 1,8 punkti (oli juulis 7,3 p).

ta kui suurendada kulutusi. Statis-

Olulisem kui hinnang jooksvale

halvenemise ootused siiski üks-

Tuleb märkida, et suurele langusele

tilised andmed kinnitavad, et käes-

olukorrale (septembris), on küsimus

meelsed, mis näitab, et võimalikud

vaatamata püsib majanduskliima in-

oleva aasta I poolel eratarbimine

sellest, mis saab edasi. Maailma ja

on ka soodsamad stsenaariumid.

deks (veel) plusspoolel.

siiski suurenes mõõdukalt (kasv

sealhulgas eriti eurotsooni majan-

Kõige rohkem sõltub Eesti käekäik

püsihinnas 3,7%) ning eeldatavalt

duskliima on viimase kolme kuuga

ekspordist, ehk täpsemalt, meie

Võrdluseks olgu märgitud, et sama

samas tempos jätkus areng ka kol-

järsult halvenenud ning ebakindlus

väliskaubanduspartnerite arengutest.

on juhtunud ka meie peamiste

mandas kvartalis. Septembris hin-

ja usaldamatus aina suurenevad.

Müncheni IFO andmetel olid need

kaubanduspartnerite majanduskli-

dasid eksperdid eratarbimise olu-

Piltlikult öeldes — Eesti poole liigub

(juulis) Soomel 5,8 p, Rootsil 4,3 p,

imaga: Soome langes 7,0 punktilt

korda 5,4 punktiga, mis on 0,3 punkti

(Lõuna-Euroopast) suur madalrõ-

Saksamaal 4,6 p ja Venemaal 5,6 p

(aprill) 6,1 punktile (juuli), Rootsi 7,6-

võrra madalam kui juunis. Täpsemalt

huala, mis meieni jõudes võib kaasa

(kõigil 1-2 punkti madalamad kui

lt 4,2-le, Saksamaa 7,1-lt 6,7-le ja

jagunesid hinnangud järgmiselt:

tuua äikest, rahet ja tugevat tuult.

eelmisel vaatlusel).

Venemaa 6,4-lt 5,6-le.

Eesti majanduskliimaindeks (ekspertide hinnangute alusel, september 2011)

Hea

9 8 7 6 5,5

Rahuldav

5 4 3 2

Halb 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1


12

Loomemajandus

Tiiu Allikmäe Loov Eesti

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Kuidas saab loomemajandus ettevõtte edu toetada? CREATIVE ENTREPRENEURSHIP – for a Competitive Economy

E

esti kapitalil põhinev vuugi-

Krimeltest on saanud üks Eesti suu-

mis on alati heaks müügiargu-

jne peavad looma ettevõttest ühtse

hermeetikute ja ehitusvah-

rima oma kaubamärgi ja disainiga

mendiks. Usume, et ka lumesahk

ja tervikliku kuvandi, mis haakub pari-

tude tootja Krimelte on disaineritega

toodete eksportöör. Septembris pär-

peab välja nägema esteetiline ja

mal moel toote originaaldisainiga,” on

koostööd teinud juba päris pikalt.

jati Krimelte Ettevõtluse Auhind

pilkupüüdev. Samuti peab pilku-

öelnud Meiren Engineering OÜ juha-

Ettevõtte tooteportfell kavas väga

2011 raames parima disaini raken-

püüdev olema kogu „pakend” selle

tuse esimees Toomas Uibo.

kiiresti ja muutus järjest kirjumaks,

daja auhinnaga.

toote ümber. Tootelehed, kataloogid, kasutusjuhendid, visiitkaardid

sest tootmise korraldamisel puudus ühtne disainistrateegia. 2006. aastal

Lumesahkade tootja Meiren Engi-

alustati koostöös disainibürooga

neering on täna disaini rakendamas

DF Penosili kaubamärgi ülesehita-

kuni ettevõtte strateegilise juhtimis-

mist — loodi läbimõeldud tooteport-

tasandini välja. Eesti inseneride väl-

fell, mille alla koondati ühtses

jatöötatud sahalahenduse ekspordi

kujunduses kõik ettevõtte tooted.

hoogustamiseks alustati koostööd

Lisaks brändile ja pakendite kujun-

disainibürooga Velvet, kelle loodud

dusele on koostöös tootedisainer

kommunikatsiooni- ja teenusedisain

Martin Pärnaga loodud innovatiivne,

on lähtunud lõppkasutajast - saha

maailmas ainulaadne vahupudelite

juhist. Tänu disainile on eksporttur-

aplikaator, mis eristab Krimelte

gudele sisenemine olnud edukas.

toodangut konkurentidest

„Kui vaadata meie konkurentide toodangut sihtturgudel, siis me eri-

Loodud disainistrateegia on võimal-

neme tuntavalt oma toodete disaini

danud ettevõttel siseneda edukalt

poolest. Peale üldise disaini on

järjest uutele eksportturgudele ja

tootes ka suur osa innovaatilisust,

Kaks Eesti ettevõtet — Supelsaksad ja Velvet pääsesid sel aastal Euroo-

Samuti peab pilkupüüdev olema kogu „pakend” selle toote ümber. Tootelehed, kataloogid, kasutusjuhendid, visiitkaardid jne peavad looma ettevõttest ühtse ja tervikliku kuvandi, mis haakub parimal moel toote originaaldisainiga.

pa disainijuhtimise auhindade (DME) nominentide hulka. DME auhinnaga tõstetakse esile strateegia ja juhtimise osatähtsust disaini edukal ellurakendamisel. Samuti tunnustatakse ettevõtteid, kel on jagunud piisavalt julgust tuua disainjuhtimise praktika ettevõtte üldjuhtimisse ning siduda disaini konseptsioon ettevõtte üldiste arengueesmärkidega. Disain ja reklaam ongi ettevõtetes kõige enamkasutatavamad loomevaldkonnad. Hoopis vähem osatakse ettevõtluse kasuks pöörata teisi


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

loomemajanduse valdkondi — filmi, muusikat, etenduskunste, arhitektuuri, kunsti, kirjastamist jm. Maailmast leiab aga häid näiteid ka sellest, kuidas hoopis ootamatu loomevaldkond võib ettevõtluse edule kaasa aidata. Loomemajanduse mõju majandusele ja lisaväärtuse loomisele on suur, paljud riigid, linnad ja rahvad töötavad välja loomemajanduse strateegiaid ja programme, mille laiemaks eesmärgiks on uute töökohtade loomine ja investeeringute

Annika Metsala

Tagasivaade

13

Ettevõtlusnädala avakonverents „Miks on vastutustundlikud ettevõtted edukad?”

Enterprise Europe Networki koordinaator Eestis

suurendamine. Loovuse tähtsustamine ettevõtluses nõuab aga uuenenud lähenemisviisi sellele, kuidas

3.

oktoobril toimus Tallinnas

IKEA jätkusuutlikkuse juht Jeanette

ettevõtlusnädala avakonve-

Ulfshög rääkis suurkontsernis vii-

majanduse vahel ning lisaks on vaja

rents, mis keskendus peamiselt

masel aastal kasutusele võetud

välja töötada veelgi sihipärasem

vastutustundlikule ettevõtlusele.

põhimõtetest. Aastast 2010 on fir-

toetame loomingulisi ettevõtjad, kuidas loome seoseid kultuuri ja

mal sisseostetavate toodete hinda-

tegevuskava, mis annaks ettevõtetele, linnadele ja laiematele piirkon-

Erinevad sõnavõtud ettevõtjate, või-

miseks spetsiaalne süsteem, mille

dadele võimaluse arendada loome-

muesindajate ja eriala spetsialistide

järgi hinnatakse enne esimese te-

majandust rahvusvaheliselt nende

poolt keskendusid ettevõtlusega

hingu tegemist toote keskkonna-

endi tingimusi arvestades.

seotud trendidele Euroopas laie-

sõbralikkust,

malt, toodi näiteid suuremate rah-

käitlemist ettevõttes, tootmisefek-

19.-21. oktoobril kogunevadki pal-

vusvaheliste kontsernide tegevus-

tiivsust, energiakulu, kulusid trans-

jud maailma loomemajanduse vald-

poliitika kohta (nt IKEA), kuid jagati

pordile jne. Koostöös alltöövõtja-

konna eksperdid Tallinnasse, Euroo-

kogemusi ka Eesti kontekstis (Viru

tega otsitakse ühiseid lahendusi,

pa suurimale loomemajandussünd-

Keemia Grupp, BaltCap, Reet Aus

kuidas muuta toodet keskkonna-

musele — rahvusvahelisele konve-

ja Tallink grupp). Päeva moderee-

sõbralikumaks, säästlikumaks ning

rentsile „Creative Entrepreneurship

risid Anti Orav (Põltsamaa Felix)

kuidas samal ajal vähendada kulu-

for a Competitive Economy”. Konve-

ning Kristina Mänd (Praxise Aka-

baasi.

rentsil alustatakse diskussiooni, kuidas tegelikkuses loomemajandust mõistetakse ja toetatakse. Kolmepäevasele konverentsile on oodata esinduslikke esinejaid Brasiiliast Inglismaani ja Austraaliast Taanini.

Lisainfot konverentsi programmi ning esinejate kohta leiab aadressilt www.creativeestonia.eu. Konverentsi korraldab EAS koostöös Loov Eesti, Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja selle korraldamist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Mikroettevõtja jaoks on vastutustundlikud valikud mõnikord kriitilised — kui otsustatakse vastutustundliku või veelgi enam, rohelise ettevõtluse põhimõtetele kindlaks jääda, siis tähendab see nii mõnigi kord väiksemat käivet ja kasumit ning piirab ettevõtte kasvu.

prügi-

ja

reovee-

deemia). Paneelis osalenud ettevõtted Tallink Euroopa Parlamendi saadiku Ric-

Grupp, Viru Keemia Grupp, BaltCap

hard Howitti sõnul ei tähenda vas-

ja moedisainer Reet Aus arutasid

tutustundlik ettevõtlus juba aastaid

ühiselt, mis on olnud määravaks

lihtsalt raha annetamist või pelgalt

vastutustundliku ettevõtluse raken-

mainimist aastaraamatus, et ette-

damisega alustamisel ja millises

võte on vastutustundlik. Vastutus-

seisus võiksid ettevõtted olla, kui

tundlik ettevõte vastutab oma

senised sammud oleksid tegema-

töötajate, töökohtade ja töökesk-

ta jäänud. Samuti jagati soovitusi

konna eest ning on oma tege-

ettevõtetele, kes soovivad samuti

vused sidunud erinevate huvigrup-

end vastutustundlikuks positsio-

pide, ühiskonna ning ka üm-

neerida — soovitati soodustada

bruskonnaga. Tootja ja tarbijana

erinevaid vabatahtlikkusel põhine-

tuleb silmas pidada ka vastutus-

vaid algatusi ettevõttes või ettevõt-

tundlikku tootmist — kust pärineb

tega seonduvalt (nt Tallink Grupil on

meie tooraine ja kuidas on valmis-

pandud kokku erinevatest töötaja-

tatud tooted, mida müüme või tar-

test koosnev ja vastava väljaõppe

bijatena ostame?

saanud meeskond, mis on võimeline


14

Tagasivaade

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Pildil: JEANETTE ULFSHÖG,

6.

Rootsi IKEA jätkusuutlikkuse juht

oktoobril toimus juba kaheksandat korda Tallinna ette-

võtluspäev, mille peaeesmärgiks on tunnustada ning väärtustada ettevõtjaid ja ettevõtlikku elustiili ning julgus-

IKEA koostöös diivanitootja ja tehnikutega arendas välja diivani, mida saab transportimiseks — erinevalt paljudest teistest pehmemööbli toodetest, hästi kokku pakkida. Selliselt säästetakse diivanite transpordil keskkonda, vähendati ka transpordikulusid ning tulemuseks on toote soodsam hind lõpptarbijale

tada linlasi ettevõtlusega tegelema. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldas ettevõtluspäeva raames koostöös Eesti Disainikeskusega seminari ja kontaktkohtumised ettevõtjate ning disainerite vahel eesmärgiga suurendada nende omavahelist koostööd. DF OÜ juhataja-disainer ning Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna õppejõud Kristjan Jagomägi rääkis ettevõtjatele, kuidas koostöö disaineriga aitab kaasa ettevõtte konkurentsi- ja müügivõimekuse suurendamisele. Jagomäe väitel on tüüpiline tänapäeva probleem disaini liiga hiline kasutuselevõtmine. Foto: KRISTO LAINESTE

„Ettevõtjal ei ole mõtet loota tervet õuna, kui antakse ainult pool,” ütles

merereostuse korral Päästeametile

üldisest turundustegevusest või et-

Kristjan Jagomägi. On tavapärane,

abi pakkuma). Lisaks oleks hea

tevõtte mainekujundusest. Kau-

et ülesande püstitamise osa ei ole

leida erinevaid loovaid lahendusi

banduskoja poolt 2006. aastal

enamasti ettevõtetel eelarves ja ra-

ka nende töötajate kaasamiseks,

kogutud vastutustundlike ettevõ-

halist ressurssi disainiteenuseks on

kes on ettevõttes töötanud juba

tete näidetest ilmnes selgesti, et

planeeritud ainult väljatöötamise

tubli mitukümmend aastat (nt Viru

väikeettevõtjate

on

protsessi jaoks. Jagomägi tutvustas

Keemia Grupi kogemus) jne. Mikro-

väga tihti vastutustundlikule ette-

ka disaini nelja põhisuunda, kus

ettevõtja jaoks on vastutustund-

võtlusele omaseid komponente

eristatakse toote-, brändi- teenuse-

likud valikud mõnikord kriitilised —

(ehk isegi rohkem kui suurtel), kuid

ja äriprotsessi disaini.

kui otsustatakse vastutustundliku

ise nad sellest ei räägi ega täht-

tegevuses

või veelgi enam, rohelise ette-

susta seda. Näiteid vastutustund-

Seminari teine esineja Aave Volmer

võtluse põhimõtetele kindlaks jää-

likest ettevõtetest tuleks kindlasti

ettevõttest Frog Industrial Design

da, siis tähendab see nii mõnigi

koguda, teistele eeskujuks tuua

OÜ on oma karjääri jooksul teinud

kord väiksemat käivet ja kasumit

ning tunnustada – olgu teguviisiks

koostööd disaineritega juba 15 aas-

ning piirab ettevõtte kasvu.

lihtsalt oma töötajatele suunatud

tat. Aave rääkis disainijuhtimisest ja

tegevused või laiaulatuslikumad Konverentsi käigus koguti ideid ka

algatused.

edaspidisteks aruteludeks. Kahjutundega tuleb tõdeda, et vastutus-

Terve päeva jooksul oli avatud ala,

tundliku ettevõtluse teemat käsit-

kus oma kogemusi ja näiteid tut-

letakse tihti millegi sellisena, mis

vustasid parimad Eestis vastutus-

seondub ainult suurettevõtetega ja

tundlikku ettevõtlust rakendavad

turundusega. Selleks on ilmselt ka

ettevõtted — Swedbank, Coca-

objektiivsed põhjused — tihti os-

Cola HBC Eesti, Humana Sortee-

kavad suurettevõtted oma vastu-

rimiskeskus, BaltCap, Villapai, Viru

tustundlikku käitumist ja tegemisi

Keemia Grupp, Tallink Grupp, Eesti

ise laiemalt tutvustada ning seda

Energia, Tallinna Vesi ja Eesti Kau-

vaadeldakse ühe osana ettevõtte

bandus-Tööstuskoda.

tema kui ettevõtja kogemusest

Seminaride materjalide ja fotodega saab tutvuda Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kodulehel www.csr.ee.

koostöös disainibüroodega. Aave Volmeri roll OÜs Frog on juhtida linnamööbli Extery ärisuunda. Disainijuhtimisest rääkides tuleb öelda, et disainijuhtimine ei määra ainult

Konverentsi korraldasid Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Estonian Business School ja Praxis. Konverentsi toimumist rahastas osaliselt Euroopa Komisjon.

seda, mis värvi või kuju peaks toode olema, vaid see juhib disainiprotsesse kogu ettevõtte ulatuses, sidudes selle juhtimise ja äriideega. Aave Volmer nõustus Kristjan Jagomäe öelduga, et edu tagab eelkõige


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Tagasivaade

15

Disaini juhtimisest ja ettevõtjatedisainerite vahelisest koostööst Tallinna ettevõtluspäeval „Head disaini on Eestis suudetud luua läbi aegade, alates kunagistest Vana Toomase öölampidest. Pigem on olnud probleemiks see, et disainer ja tootja ei saa kuidagi kokku. Või kui saavadki,

Marju Naar Teenuste osakonna projektijuht

on nende kontakt sama pinnapealne kui juhututvus ööklubis” (Tootedisainer Martin Pärn büroost ISEASI, ajakirjas Director, septembris 2011)

neid projekte, kus koostööd disaineri-

Disaini rakendamisel on alati küsi-

autoriks on autoriõiguse seaduse

jale ja tööandjal tekib ainuõigus sel-

ga on alustatud algfaasis ehk üles-

mus, kas palgata disainer või osta

kohaselt füüsiline isik või füüsilised

liste teoste kasutamiseks. Töötajale

ande püstitamisel. Koostöös disaine-

teenus sisse. Siin peab kindlasti

isikud, kes on teose loonud. Autor

endale neid õigusi ei jää. Siin tuleb

ritega sai paberile ka Exteri uue sarja

arvestama

väljatöötamise

ei ole juriidiline isik. Autoriõigused

meeles pidada, et automaatne

Waterfront kollektsiooni strateegia.

hooajalisuse, väljatöötamist vaja-

saavad üle minna juhul, kui pooled

üleminek kehtib vaid otseste töö-

See kollektsioon on disainitud vee-

vate toodete arvuga kuus/aastas ja

on selles kokku leppinud. Siiski sä-

ülesannete käigus loodud teoste

äärsetele aladele — märksõnadeks

arendustiimi struktuuriga.

testab autoriõiguse seadus mõned

suhtes. Muudel juhtudel peaksid

juhtumid, mil teatud õigused lähe-

pooled sõlmima vastavasisulise

vad automaatselt autorilt üle.

eraldi kokkuleppe.

toote

on modulaarsus, koosolemine ja vastupidavus. Plaan on luua lahendusi,

Veel üheks disaini puuudutavaks

millele lisavad iseloomu pisikesed

oluliseks küsimuseks on autoriõi-

kiiksud ja nutikad modifikatsioonid,

guse seadus, mille § 28 kohaselt

Töölepingu alusel tehtud töö käigus

Seminaril osales 25 ettevõtjat-

kaotamata multifunktsionaalsust ja

kuuluvad autori isiklikud ja varalised

loodud teosega seotud autori vara-

disainerit ja viidi läbi 20 kontaktkoh-

läbimõeldust.

õigused algselt teose autorile. Teose

lised õigused lähevad üle tööand-

tumist.

Disaini rakendamisel on alati küsimus, kas palgata disainer või osta teenus sisse.


16

Teated

EELTEADE:

Allhankemess „Alihankinta 2012” 18.-20. septembrini 2012 Tamperes Kaubanduskoda jätkab ka järgmisel aastal traditsiooni ning plaanib Tamperesse Alihankinta messile ühisstendi. Messi

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Venekeelne seminar metalli- ja masinatööstusettevõtete juhtidele:

Tõstame metalli- ja masinatööstusettevõtete teadlikkust ja efektiivsust! 3. novembril Jõhvis

toimumise aeg on 18.-20. september 2012. Et organiseerimine oleks võimalikult sujuv, palume kõigil huvitatutel

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub metalli- ja masinatööstusettevõtete tegev-, toot-

endast juba varakult märku anda.

mis-, kvaliteedi- ja keskkonnajuhte 3. novembril Jõhvis Kersti Võlu koolituskeskuses (Kooli 7) toimuvale sektoripõhisele seminarile. Seminar toimub vene keeles. Seminari

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee

toimumist kaasfinantseerib Euroopa Komisjon. Seminaril räägitakse efektiivsemast tootmisest eri nurkade alt — kuidas säästa tootmisel materjali ja energiat, kuidas planeerida ja juhtida protsesse efektiivsemalt ja ilma raiskamiseta, kuidas korraldada tootmisettevõtte jäätmekäitlus säästlikumalt, kuidas olla valmis karmistuvateks ohtlike ainete regulatsioonideks ja kaitsta keskkonda toot-

EELTEADE:

misprotsessi mõjude eest jne.

Ärivisiit Valgevenesse 5.-8. detsembrini

Päevakava: 10.00

Avasõnad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajalt

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti saatkon-

10.10–11.00

Parimaid näiteid keskkonnajuhtimissüsteemide tulemustest ettevõttes (Integre, Urmas Karileet)

naga Minskis, Valgevene Kaubandus-Tööstuskoja ja EASiga korraldab 5.-8. detsembrini ärivisiidi Valgevenesse.

11.00–11.50

ja firmade külastused ning huvi korral ka messi Belproduct 2011 külastus. Oma huvist osaleda palume võimalikult kiirest märku anda, samuti ootame juba praegu ettepanekuid

Kulusäästlik mõtlemine metallitööstusettevõttes — materjalid, tootmispinnad, energia jm (Christiansen Consulting, Tarmo Täht)

Programmis on äriseminar, ettevõtetevahelised kohtumised 11.50–12.10

Kohvipaus

12.10–13.00

Kokkuhoid jäätmemajanduses ja heitmed — kogumine ja ladustamine, sorteerimine, käitlemine, taaskasutus

programmi täiendamiseks.

(Hendrikson & Ko, Juhan Ruut)

Esmaspäev, 5. detsember

13.00–14.00

Lõunasöök

 Lend Tallinn-Helsingi-Minsk

14.00–14.50

Erinevad mõõtmised ning õhu- ja ümbritseva keskkonna kaitse

 Majutumine hotelli

heitmete ja teiste häiringute eest (saasteained, müra, vibratsioon),

 Kohtumine suursaadik Jaak Lensmendi ja lauaülem Ott Laidoga

keskkonnaaudit (ELLE, Toomas Pallo) 14.50–15.40

Energia kokkuhoid tööstuses: energiasäästu võimalustest — kus ja kuidas on võimalik energiat säästa; energiabilanss tööstuses, kus

Teisipäev, 6. detsember

energiat tarbitakse. Euroopa Liidu rahade taotlemise võimalused

 Äriseminar

tehnoloogia arendamiseks ja tootmise efektiivsuse tõstmiseks.

 Ettevõtetevahelised kohtumised

(AF-Estivo, Toivo Ääremets) Kolmapäev, 7. detsember

15.40–16.40

Kontaktkohtumised ettevõtete ja ekspertide vahel ning kohvilaud

 Firmade/organisatsioonide külastused

16.40–18.00

Firmakülastus (täpsustamisel)

 Messikülastus Neljapäev, 8. detsember

Huvitav lisavõimalus:

 Isiklikult kokkulepitud kohtumised või vaba aeg

Seminarile registreerunud ettevõtetel on võimalik leppida eelnevalt kokku kontaktkohtumised seminaril kõnelenud ekspertidega. Võimalus täpsustada ettevõtte jaoks olulisemaid küsimusi oma protsesside parendamiseks. Päeva lõpetab firmakülastus. Osalustasu 20 eurot (lisandusb käibemaks). Osalustasu sisaldab kohvipause ja lõunat. Vajalik eelregistreerimine.

Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR

Lisainfo ja registreerimine: VIKTORIA INDRISOVA

Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Tel: 604 0063 • E-post: viktoria.indrisova@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Eelregistreerunutele tasuta infoseminarid üle Eesti:

Uut Euroopa Liidu rahastusest ning abiprogrammidest ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks

Teated

17

Eesti-Korea seminar:

Luues uusi ärivõimalusi Korea ja Eesti vahel 20. oktoobril hotellis Swissôtel Tallinn Tähistamaks 20 aastat diplomaatiliste suhete loomisest Korea ja Eesti vahel korraldab Korea Vabariigi saat-

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis

kond koostöös Eesti Vabariigi Välisministeeriumi, Eesti

vahemikus oktoober-november 2011 üle Eesti kokku 14 seminari, mille käigus käsitletakse

Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Siht-

ettevõtjatele olulisi aspekte Euroopa Liidu poolt pakutavates otsestes ja kaudsetes ettevõtlus-

asutuse ning Korea Kaubanduse ja Investeeringute

toetustes. Seminarisarja eesmärgiks on luua eeldused ettevõtetele kiiremaks arenguks, ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ning teenuste osakaalu suurendamiseks. Seminaridel kõnelevad esinejad Eesti Kaubandus-Tööstuskojast, Euroopa Komisjoni Esindusest Eestis, Eesti Töötukassast, Pärnu puiduklastrist, Ida-Viru turismiklastrist ning kohalikest edukatest ettevõtetest.

Arendamise Agentuuriga Kotra 20. oktoobril hotellis Swissôtel Tallinn (Tornimäe 3, Tallinn) seminari „Luues uusi ärivõimalusi Korea ja Eesti vahel”. Seminari täpse programmi leiate Kaubanduskoja kodu-

Seminaride päevakava

lehelt aadressil www.koda.ee/koik-uritused. Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine.

9.45–10.00

Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.00

I osa. Seminari sissejuhatus. Kes ja kuidas toetab ettevõtteid nende tegevuses? Rahalised ja immateriaalsed toetuse võimalused. Ülevaade eurotoetustest, viimased arengud.

11.00–11.30

Kohvipaus

11.30–13.00

II osa. Mida pakub Euroopa Liit efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks? EURES — mis on Youth@Work ning Erasmus for Young Entrepreneurs? (Esinevad Töötukassa ja EK esindajad) Milliseid võimalusi luuakse ettevõtjatele uue teenuste direktiiviga? Mis on Small Business Act?

Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 • E-post: kristy@koda.ee

Kolmandatest riikidest pärit partnerite küllakutsumisest

Euroopa Liidu strateegia aastaks 2020 — mida me tulevikus oodata võime? Eesti Kaubandus-Tööstuskojas on ette tulnud 13.00–13.45

Lõunapaus (pakutakse sooja lõunat)

13.45–15.15

III osa. Kuidas leida kontakte ja olla edukas välisturgudel

olukordi, kus välismaised ettevõtted on saanud Koja hallatavalt Estonian Export Directory vee-

(alustada müüki piiri taha)? Mis on eksport ja mis eristab ekspordimüüki tavalisest müügist.

bilehelt ning võtavad Eesti ettevõtetega ühendust viidates, et nad on olnud Kojaga konsul-

Klastrid — mis need on ja milleks? Edukas ekspordilugu ja kliendisuhete olulisus — ühe ettevõtte näide. 15.15–16.00

või leidnud Eesti ettevõtete kontaktid Kojast või

IV osa. Leia enda jaoks sobiv rahastusallikas ja nõustamisüksus ning määra, kelle juurde peaksid pöörduma oma küsimuste ja probleemidega.

teerinud ning võtavad Eesti firmaga ühendust Koja soovitusel. Väidetavalt on välisfirma huvi osta Eesti kaupu, kuid kaupade ülevaatamiseks on ettevõtjal ja partneritel suur huvi saada kutse Schengeni viisa vormistamiseks. Kui ettevõte viitab kontaktide allikale, siis soovitame võimalusel antud infot kindlasti kontrollida (antud juhul

Seminarid toimuvad

võtta ühendust nt Kojaga uurimaks, kas üldse ja milline on olnud ettevõtte ja Koja vaheline suhtlus).

26. okt

Saaremaa, Kuressaare

10. nov

Valgamaa, Valga

27. okt

Hiiumaa, Kärdla

15. nov

Lääne-Virumaa, Rakvere

8. nov

Põlvamaa, Põlva

16. nov

Ida-Virumaa, Jõhvi

9. nov

Võrumaa, Võru

17. nov

Ida-Virumaa (vene keeles), Narva

Seminaridel osalemine on TASUTA, kuid vajalik on eelregistreerimine! Registreerumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel www.koda.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda paneb ettevõtjatele südamele, et väliskontakte luues ja kolmandatest riikidest välispartnereid Eestisse visiidile kutsudes jääb lõplik vastutus ettevõttele endale.

Lisainfo: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee


18

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Valgevene äridelegatsiooni visiit Eestisse 25. oktoobril Kaubanduskojas 25. oktoobril tuleb Eestisse tutvumisvisiidile Valgevene ettevõtete ja organisatsioonide esindajatest koosnev äridelegatsioon, mille külastuse üheks oluliseks eesmärgiks on ka potentsiaalsete koostööpartnerite leidmine Eestist. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda organiseerib koostöös Valgevene Kaubandus-Tööstuskoja, EASi ja Valgevene saatkonnaga Tallinnas ärifoorumi, kus antakse lühiülevaade Valgevene majandusest ja koostöövõimalustest ning peale ärifoorumit on Eesti ettevõtetel võimalus kohtuda oma ametivendadega. Äriseminar toimub Kaubandukojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) algusega kell 9.00. Kell 11.00-13.00 leiavad aset firmadevahelised kohtumised. Kohtumise aja kokkuleppimiseks palume registreeruda.

Valgevene firmade tutvustused ja koostöösoovid: Svetlogorski Tselluloosi-

 Minski Kütteseadmete Tehas

ja gaasivarustusseadmeid. Lisaks on neil

ja Kartongikombinaat

(ОАО “Минский завод отопительного

huvi luua Eestisse sanatoorium-

(ОАО «Светлогорский целлюлозно-

оборудования»)

tervisekompleks samalaadse keskuse

картонный комбинат»)

www.radiator.by

Ogonjok eeskujul.

www.sckk.by mailto:moloko@vitebsk.by

Üks juhtivamaid küttesüsteemide tootjaid

Valgevene suurim paberi, kartongi, trans-

SRÜ riikides. Soovivad kontakte Eesti et-

pordipakendite, toiduainetetööstuses kasu-

tevõtetega, mis tegelevad sanitaartehnika

(СООО «Белвест»)

tatavate vedelike filtrite jmt tootmine. On

müügiga (katlad, radiaatorid, toruliitmikud,

www.belwest.com

huvitatud oma toodete müügist Eestisse.

kronstenid jmt). Soovivad osta malmipuru.

Jalatsite tootmine ja müük. Ettevõttel

 Jalatsivabrik BelWest

on suur kauplustevõrk Valgevenes Vitebski Õliekstraktsiooni tehas

 Molodechnomebel

(32 firmakauplust), Venemaal

(ОАО «Витебский

(ЗАО «Молодечномебель»)

(132 kauplust) ja Lätis (7 kauplust).

маслоэкстракционный завод»)

www.molodechno.mebel.by

Soovib leida edasimüüjaid. Lisaks huvitatud

www.vitmez.com

Üks Valgevene suuremaid ja olulisemaid

oma tütarettevõtte asutamisest Eestisse.

Rafineerimata rapsiõli tootmine.

mööblitootjaid: magamistoa- ja söögi-

Lahendamist vajavad põhiküsimused:

On huvitatud Rafineerimata rapsiõli eksport

toamööbel, kapid, lauad, vitriinid, pehme

Eesti jalatsituru uuring, tütarettevõtte

Eestisse. Soovib arendada olemasolevaid

mööbel jpm. Kasutavad kõrgekvaliteedilisi

asutamisega seotud juriidilised küsimused,

kontakte ja leida uusi õli kasutajaid.

ökoloogiliselt puhtaid materjale.

kauplustele sobivate asukohtade leidmine,

On huvitatud tammepuu-mööbli ja pehme

personalivalik, reklaamiküsimused.

 Kaubamaja BelTiz

mööbli müügist Eesti turule. Goznaki Paberivabrik

(УП «Торговый Дом «БелТИЗ») Valgevene firmade poolt toodetud elektri-

 Mirigo

(УП «Бумажная фабрика» Гознака)

paigaldus- ja valgustusseadmete müük

(СП «Мириго» ООО)

www.Goznakpaperby.com

(pistikupesad, lülitid, pikendusjuhtmed jmt).

www.mirigo.by

Paberi tootmine: paber (nii rull- kui kontori-

On huvitatud elektripaigaldus- ja valgustus-

Rööbasteede kinnitusdetailide tootmine.

paber), ümbrikud, koolitarbed, turvatrükisteks

seadmete müügist Eestisse.

On huvitatud oma toodete müügist Eestisse,

kasutatav paber. On huvitatud oma toodete

soovivad kohtuda rööbasteede ehitajate ja

müügist Eestisse.

 Vitebski Vaibavabrik

hooldajatega. Valgevene Kaubandus-Tööstuskoda

(ОАО «Витебские ковры») www.vitcarpet.com

 Euro-Bel Ühing

www.cci.by

Vaipade ja vaibatoodete tootmine.

(ООО « Евро-Бел Юнион»)

Kaubanduskoda Informatsiooni

On huvitatud oma toodete müügist

Metallist kõrgtehnoloogiliste konstrukt-

vahendamine, konsultatsioon. Annab abi

Eestisse, samuti ollakse huvitatud

sioonide ja seadmete tootmine.

firmadevaheliste kontaktide loomisel.

oma kaupluse avamisest.

Soovivad kohtuda metallitööstusettevõtetega ja detailide/seadmete tootjatega.

 Soligorski seadmetetehas (ОАО «Солигорский завод

 Mingas

технологического оборудования»)

(УП «Мингаз»)

www.szto.by

www.mingas.by

Masinate ja seadmete tootmine kaevan-

Minski ja Minski oblasti gaasiga

dustele, lint-transportööride, erinevate sead-

varustamine, gaasivarustusseadmte

mete ja mitmesuguste mahutite tootmine.

tootmine, turbabriketi tootmine.

On huvitatud oma toodete müügist Eestisse.

Soovivad Eesti turule müüa turbabriketti

Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Kutse esimesele rahvuslikule Hiina impordi messile

China International Import Expo

Teated

19

Sihtturuseminar

Soome äripartnerina — koostööst partnerluseni 24. oktoobril Nordic Hotel Forumis

29.-31. märtsil 2012 Hiinas 24. oktoobril korraldavad Soome suursaatkond, Kaubanduskoda ja EAS Helsinki Nordic Hotel Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Stockholmis resideeruva Jiangsu provintsi kaubandusesindaja kaudu saanud ametliku kutse osaleda Hiina esimesel rahvuslikul tasandil korraldataval impordimessil – China International Import Expo 2012.

Forumis (Viru väljak 3, Tallinn) seminari „Soome äripartnerina — koostööst partnerluseni”, millele järgneb Soome suursaadiku Aleksi Härköneni vastuvõtt saatkonnas (Kohtu 4, Tallinn). PÄEVAKAVA 12.30-13.00

Registreerimine, tervituskohv

13.00-13.30

Seminari avamine Jyri Häkämies, Soome majandusminister *

CIE2012 toimub 29.-31. märtsini 2012 Kunshanis, Jiangsu provintsis Hiina Rahvusvahelise Kaubanduskoja ja Jiangsu provintsi valitsuse toetusel ja

 Toomas Luman, Kaubandus-Tööstuskoda, juhatuse esimees

13.30-14.00

I paneel • „Baltic Sea region – business region” * Moderaator: Raimo Ala-Korpi, Tampere regiooni Majanduse-,

see pakub suurepärase võimaluse välisfirmadele

Transpordi- ja Keskkonnaarengu Keskus

tutvustada Hiinas oma tooteid ja tehnoloogiaid

 Andre Pung, Välisministeerium, välismajanduse ja

(eriti tehnilisi seadmeid, infotehnoloogiaid, kesk-

arengukoostöö osakonna direktor

konnatehnikaid- ja tehnoloogiad, tarbekaupu).

 Indrek Tammeaid, Helsinki Business Hub, programmidirektor Heikki Mäki, Soome- Eesti Kaubanduskoda, juhatuse esimees

Miks osaleda?

14.00-14.30

II paneel • Start-up synergies * Moderaator: Indrek Petersoo, Ericsson Eesti

 See on esimene rahvuslikul tasandil

 Sami Heikkiniemi, TEKES, vanem ärikonsultant

importööridele mõeldud mess Hiinas,

 Heidi Kakko, Eesti Arengufond, investeeringute divisjoni juht

mis annab välisfirmadest tootjatele

 Margus Uudam, Ambient Sound Investments,

ja eksportööridele hea platvormi Hiina turule minekuks. Aktiivne reklaamikampaania toob

riskikapitali investeeringute juht 14.30-15.00

Kohvipaus

15.00-15.20

Miks ja kuidas tulla Soome turule? Aurelia Lorents, EAS, ekspordikonsultant Soomes

messile kvalifitseeritud Hiina importööre. 15.20-15.45 Eelnevalt kokkulepitud kohtumised, külastused, messistendiga esinemise

15.45-16.10

võimalus – kõik selleks, et messil osalemine oleks võimalikult edukas.

Juriidilisi näpunäiteid Soome turule sisenemiseks Kalle Pedak, Advokaadibüroo Hedman Partners, partner

Case study: Webmedia Priit Alamäe, Webmedia, juhatuse esimees

16.10-16.40

III paneel • Koostöövõimalused naaberriikide vahel. Partnerluse suunised Moderaator: Valdar Liive, EAS Helsingi

 Parim koht uute trendide ja Hiina import-

 Priit Raud, AMO Group, juhatuse esimees

turu tegutsemisprintsiipide õppimiseks.

 Andres Allikmäe, Harju Elekter, peadirektor Bo Henriksson, ABB Balti riikide juht

Palume firmadel, kes oleksid huvitatud selle messi külastamisest või messil osalemisest endast

16.40-17.00

Kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

17.30-19.00

Vastuvõtt Soome suursaatkonnas (Kohtu 4, Tallinn)

esimesel võimalusel Kaubanduskoja teenuste osakonnale märku anda. Lisainfo messi kohta: www.importexpo.org/web/english.

* Ettekanne on ingliskeelne NB! Korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi

Seminaril osalemise hind on 30 eurot (hinnale lisandub käibemaks).

Lisainfo ja registreerimine: KRISTY TÄTTAR Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: EVA MARAN • Tel: 604 0083 • E-post: eva@koda.ee


20

Teated

Ida-Virumaa visiooniseminar 2020 28. oktoobril Kukruse Polaarmõisas

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Täiendkoolituse arendamise fookusgruppide intervjuud 17. oktoobril Jõhvis • 18. oktoobril Narvas

Ida-Viru Maavalitsus koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindusega on alustanud maakonna arengukava 2014-2020 koos-

Tartu Ülikooli Narva Kolledž on lähiaastatel suurendamas koolituste arvu, mis

tamisega, loomaks eeldusi maakonna edukaks arenguks järgmiseks

on suunatud Ida-Virumaa ettevõtete edukuse ja konkurentsivõime suuren-

EL programmeerimisperioodiks.

damisele. Arendamaks välja just ettevõtetele vajalikke koolitusvaldkondi, on

Ida-Viru Maavalitsuse, Kaubanduskoja, Europe Direct Jõhvi Teabekeskuse, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja OÜ Nutifikaatori korraldatava visiooniseminari eesmärgiks on ühise mõttetöö tulemusel jõuda Ida-

Narva Kolledž sõlminud koostööleppe Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, mille raames korraldatakse ettevõtjate küsitlusi ja viiakse läbi fookusgruppide intervjuusid erinevate maakonna ettevõtetega.

Virumaa arenguvisiooni kirjeldamiseni aastaks 2020 neljast aspek-

Saamaks teada, millised koolitused oleksid vajalikud teie ettevõtte edukuse

tist lähtudes: loodus, inimene, majandus ja valitsemine. 28. oktoobril

suurendamiseks, kutsume teid osalema 17. oktoobril Jõhvis (Pargi 27, I

Kukruse Polaarmõisas (Kukruse küla 20, Kohtla vald, Ida-Virumaa)

korruse saal) ja 18. oktoobril Narvas (Kalda 9c, IV korrus, äriinkubaator

toimuvale seminarile on oodatud osalema kõik, kes omavad näge-

Eaglenest), kell 11.00-13.00 toimuvatel fookusgrupi intervjuudel. Intervjuud

must, milline võiks Ida-Virumaa olla aastal 2020 ja kes on valmis oma

toimuvad sundimatus õhkkonnas, mille käigus on võimalik vahetada koge-

sellealaseid mõtteid teistega jagama. Seminari moderaator on Erik

musi ka teiste regiooni ettevõtetega, pakutakse kohvi ja suupisteid.

Gamzejev, ajalehe Põhjarannik peatoimetaja. Visiooniseminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 21. oktoobriks. Päevakava 9.30-10.00

Kogunemine, tervituskohv

10.00-12.00

Sissejuhatavad sõnavõtud alateemadesse:

 Inimareng — rahvastik, sotsiaalsed küsimused,

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

lõimumine, haridus, kultuur (Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor)

 Majanduse areng — suur- ja väikeettevõtete temaatika, ettevõtluskliima, investeeringud, infrastruktuur (Andres Arrak, Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse Instituudi direktor)

 Loodus — keskkond, loodusressursside kasutamine (Jaak Jürgenson, Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja)

 Avalik võim — halduskorraldus, demokraatia areng, riigikaitse

Soovite leida äripartnereid Prantsusmaalt? Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti aukonsuliga Lyonis on algatanud uue projekti Eesti-Prantsuse äriklubi, mille tegevuse soodustamiseks luuakse veebileht. Veebileht on suurepärane võimalus oma ettevõtte tutvustamiseks! Sellele lehele kogutakse nende Eesti ettevõtete kontaktid, kes on huvitatud oma toodete müügist Prantsusmaale ning see informatsioon on kättesaadav potentsiaalsetele Prantsuse partneritele.

(Erik Terk, Tallinna Ülikooli tuleviku-uuringute instituudi direktor)

Otsime ettevõtteid eelkõige järgmistest sektoritest:

12.00-12.45

Lõuna

 IKT

12.45-14.00

Alateemade töörühmad sõnastavad oma näge-

 Elektroonika

muse oma valdkonna arengust aastaks 2020

 Masina- ja metallitööstus

14.00-14.20

Kohvipaus

 Puidutöötlemine

14.20-15.30

Töörühmade tulemuste kokkuvõte, moderaatori

 Logistika ja transport

lõppsõna

 Tekstiili- ja moetööstus Kontaktide lisamine veebilehele on tasuta. Kontaktid edastada enne 28. oktoobrit.

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV • Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

Lisainfo ja kontaktide edastamine: ELISE CHANEL • E-post: elise.chanel@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Teated

21

Ärivisiit Türki 30. november – 4. detsember Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Eesti saatkonnaga Ankaras, EASi ja Eesti Masinatööstuse Liiduga metalli- ja masinatööstusettevõtetele ärivisiidi Türki. Visiidi raames külastatakse metalli- ja masinatööstuse võtmemessi Bursa Metal Processing Technologies Fair. Kolmapäev, 30. november 11.00

Laev Tallinnast, D-terminalist Helsingisse

17.45

Lend Helsingist Istanbuli

Neljapäev, 1. detsember

EELTEADE: Seminar

Eestist India turule — kas ja kuidas? 22. novembril Tallinnas

10.00

Eesti-Türgi äriseminar

12.00

Lõuna

13.30

Tutvumine Istanbuli vaatamisväärsustega

17.30

Reis praamiga Istanbulist Bursasse

19.00

Saabumine hotelli Celik Palas

20.30

Õhtusöök

India on jõuliselt maailmamajanduses esiplaanile kerkimas. 2025.

Reede, 2. detsember

aastaks on Indial lootus saada ostujõult viiendaks turuks, näiteks

9.00

Firmakülastused — valitakse kaks firmat vastavalt delegatsiooni soovidele

Saksamaastki suuremaks. Seepärast tasub nii juba rahvusvaheliselt tegutseval kui ka peagi maailmaturule pürgival Eesti ettevõtjal ka

12.30

Lõuna

India suunas oma võimalusi otsida ja kaaluda.

14.00

Kontaktkohtumised Türgi ettevõtjatega (1-2 kohtumist igale Eesti ettevõtjale)

22. novembril kell 14.00-17.15 korraldavad Eesti Arengufond, Baltic

19.30

Innovation Agency ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Tallinnas

Networking õhtusöök, kuhu kutsutakse võtmekontake Eesti ettevõtjate jaoks (õhtusöök sisaldub paketi hinnas)

äriseminari „Eestist India turule: kas ja kuidas?”. Laupäev 3. detsember Kutsume sind seminarile, kui tunned huvi Indias leiduvate ärivõi-

9.00

Sõit hotellist Bursa metallitööstuse messile

16.30

Sõit messilt tagasi hotelli

18.00

Praam Bursast Istanbuli

19.30

Saabumine hotelli Richmond

maluste vastu ning tahad teada rohkemat sealsel turul tegutsemise eripärade, edutegurite ja tugiorganisatsioonide kohta. Seminari raames tutvustab Siim Sikkut Eesti Arengufondist käimas-

(Bursa Metal Processing Technologies Fair)

oleva Eesti-India seireprojekti (www.arengufond.ee/foresight/india) põhjal India majanduse ja äri tulevikutrende ning seirejäreldusi Eesti

Pühapäev 4. detsember

ettevõtete võimalustest Indias.

9.40

Lend Istanbulist Helsingisse

14.30

Väljub laev Helsingist Tallinnasse

Lisaks teeb Poul Jensen, New Delhis asuvas European Business and Technology Centre (www.ebtc.eu) tegevjuht ülevaate India

Kontaktkohtumiste korraldus põhineb Eesti ettevõtja poolt täidetud an-

ärikeskkonnast, Euroopa ettevõtete turule sisenemise õppetun-

keedil (edastatakse pärast visiidil osalemise lepingu allkirjastamist), kus

didest ning EBTC pakutavatest tugiteenustest. Lisaks räägitakse

on näidatud ettevõtte põhiandmed ning selgelt kirjeldatud kohtumiste

praktilistest kogemustest India turule minekul.

soovid. Kohtumised võivad toimuda ka muul ajal ja kohas, vastavalt Türgi

Ürituse täpsem ajakava ning seminari toimumise koht on hetkel täp-

ettevõtjate võimalusele programmis ettenähtud ajal kohale tulla.

sustamisel. Jälgige informatsiooni Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

Paketi hind (sisaldab reisi, majutust, kohapealset transporti, teenuseid ja

(www.koda.ee) ja Arengufondi (www.arengufond.ee) kodulehtedel!

messipileteid) on 850 eurot. Registreerimise tähtaeg on 31. oktoober. Kõigi osalejatega sõlmitakse visiidil osalemise leping.

Üritus on tasuta, eesti ja inglise keeles (ilma tõlketa).

Lisainfo: SIIM SIKKUT, Eesti Arengufondi Eesti-India seire juht E-post: siim.sikkut@arengufond.ee

RENE TÕNNISSON, BIA juhatuse liige E-post: rene@bia.ee

Lisainfo ja registreerimine: MARJU NAAR • Tel: 604 0092 • E-post: marju.naar@koda.ee


22

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Tarbijakaitse infopäev: Suunanäitaja 2011 1. novembril Tartus Atlantise konverentsikeskuses

Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus-Töös-

Programm:

tuskoda korraldavad 1. novembril Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu)

9.00-9.30

Kogunemine

jaekaubandusettevõtjatele ning jaekauban-

9.30-9.40

Tervitused

duses töötavatele inimestele mõeldud info-

9.40-9.45

Päevakava tutvustus

9.45-10.30

Toidukaupade märgistusele esitatavad nõuded (Marje Kokk, Tarbijakaitseamet)

10.30-10.45

Nõuded hinnateabe esitamisele (Marje Kokk, Tarbijakaitseamet)

10.45-11.00

Küsimuste esitamise võimalus

11.00-11.15

Kohvipaus

päeva, mis annab ülevaate kehtivatest õigusTemaatika: Toidukaubad

aktidest ning nõuetest, millega jaekaubandusettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad. Üritust modereerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Temaatika: Tööstuskaubad

Infopäeval antakse vastuse küsimustele: 11.15-11.50

Tööstuskaupade märgistamine sh CE-märgistus ja eestikeelse

11.50-12.00

Küsimuste esitamise võimalus

12.00-12.30

EAN kood (Raivo Rits, GS1 Estonia)

märgistusele esitatavad nõuded?

12.30-12.40

Küsimuste esitamise võimalus

 Mida tähendab EAN kood ja kuidas

12.40-13.10

 Millised on toidukaupade märgistusele

teabega varustamine (Anneli Nagel, Tarbijakaitseamet)

ja hinnateabe kuvamisele esitatavad nõuded? Millised on tööstuskaupade

seda mõista? Mida silmas pidada kaupade müügil interneti vahendusel?

Kaupade müük interneti vahendusel ehk e-kaubandus (Keit Hints, Tarbijakaitseamet)

13.10-13.20

Küsimuste esitamise võimalus

13.20-14.20

Lõuna

14.20-14.50

Mis vahe on garantiil ja pretensiooni esitamise õigusel?

 Mis vahe on garantiil ja pretensiooni esitamise õigusel? Millised on kaupade ja teenuste

Temaatika: Garantii vs Pretensioon

reklaamile esitatavad nõuded?

(Anneli Nagel ja Keit Hints, Tarbijakaitseamet)

 Millised on ebaausad kauplemisvõtted?

 müüjapoolne müügilepingu oluline rikkumine (VÕS §223);

 Millised on muudatused kaupleja

 müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul

kohustustes seoses tarbijakrediidi

(VÕS §218, sh kasutatud asjad);

direktiivi ülevõtmisega? Milline peab olema tarbijale krediidi

 tõendamiskohustus (ekspertiisi tulemused). 14.50-15.00

Küsimuste esitamise võimalus

15.00-15.30

Reklaamile esitatavad nõuded (Anne Reinkort, Tarbijakaitseamet)

15.30-15.40

Ebaausad kauplemisvõtted (Anne Reinkort, Tarbijakaitseamet)

15.40-15.50

Küsimuste esitamise võimalus

15.50-16.05

Kohvipaus

16.05-16.35

Millised on muudatused kaupleja kohustustele seoses tarbijakrediidi

16.35-16.45

Teabeleht ja Tarbijakaitseameti soovituslik juhend

16.45-16.55

Küsimuste esitamise võimalus

16.55-17.00

Päeva kokkuvõte

andmisel esitatav teabeleht ja millised Temaatika: Reklaam ja kauplemisvõtted

on Tarbijakaitseameti soovitused selleks? Infopäeva osalemistasu on 16 eurot, hinnale lisandub käibemaks, hind sisaldab lõunat ja kohvipause.

Temaatika: Vastutustundlik laenamine ja tarbijakrediidi direktiiv direktiivi ülevõtmisega (Keit Hints, Tarbijakaitseamet).

Info ja registreerimine: Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esindus

(Keit Hints, Tarbijakaitseamet).

Tel: 744 2196 E-post: tartu@koda.ee


Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Teated

Saksa messid: MESSID BERLIINIS 9.-11. november 2011 Import Shop Berlin Käsitöötoodete, kingituste ja loodustoodete müügimess 20.-29. jaanuar 2012 Internationale Grüne Woche Rahvusvaheline toiduainetetööstuse ja põllumajanduse mess 8.-10. veebruar 2012 Fruit Logistica Värskete puu- ja juurviljade kaubandusmess 8.-10. veebruar 2012 Freshconex Värskelt töödeldud puu- ja juurviljade mess 21.-25. veebruar 2012 Bautec Rahvusvaheline ehitusmess

Kontakt: ANNELI PIIRAT Tel: 627 6955 E-post: berlin.ee@ahk-balt.org

 25.-28. jaanuar 2012 Nortec Tootmistehnika erialamess 8.-12. veebruar 2012 Reisen Hamburg Rahvusvaheline turismimess 9.-14. märts 2012 Internorga Rahvusvaheline, Euroopa suurim hotellinduse, gastronoomia, pagaritööstuse ja kondiitritoodete mess 1.-6. veebruar 2012 Spielwarenmesse eG International Toy Fair Nürnberg Rahvusvaheline, maailma suurim mänguasjade mess

Kontakt: ELO SAARI Tel: 627 6946 E-post: elo@ahk-balt.org

MESSID MÜNCHENIS

MESSID HAMBURGIS

 15.-18. november 2011 Productronica Elektroonikakomponentide tootmine

 29. oktoober – 6. november 2011 Hanseboot Rahvusvaheline paadinäitus

 30. nov – 4. dets 2011 Heim + Handwerk Ehituse, sisustuse ja käsitöö müüginäitus

 29. jaanuar – 1. veebruar 2012 ISPO Rahvusvaheline spordiartiklite ja spordimoe erialamess 10.-13. veebruar 2012 Inhorgenta Rahvusvaheline kellade, ehete ja vääriskivide erialamess

Kontakt: KAIA KUHA

 29. jaanuar – 1. veebruar 2012 ProSweets Cologne Rahvusvaheline maiustuste tööstuse tarnijate mess

Kontakt: INGRID KORMASOV Tel: 627 6947 E-post: koelnmesse.ee@ahk-balt.org

Tel: 627 6942 E-post: muenchen.ee@ahk-balt.org

MESSID KÖLNIS 26.-29. oktoober 2011 Aquanale Rahvusvaheline saunade, veekeskuste ja spaade mess 26.-28. oktoober 2011 FSB Rahvusvaheline spordirajatiste, mänguväljakute, linnamööbli mess 16.-22. jaanuar 2012 Imm Cologne Rahvusvaheline sisustuse ja mööbli mess 29. jaanuar – 1. veebruar 2012 ISM Rahvusvaheline maiustuste ja kondiitritoodete mess

MESSID HANNOVERIS 14.-17. jaanuar 2012 Domotex Hannover Vaipade ja põrandakatete maailmamess 14.-18. veebruar 2012 Didacta Haridusmess 6.-10. märts 2012 CeBIT Maailma juhtiv informatsioonitehnoloogia, telekommunikatsiooni, tarkvara ja teenuste mess

Kontakt: KARIN ALLIKSAAR Tel: 627 6944 E-post: hannover.ee@ahk-balt.org

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus • Suurtüki 4b, 10133 Tallinn • Tel: 627 6940 • Faks: 627 6950 • E-post: info@ahk-balt.org • www.ahk-balt.org

Kaubanduskoda koostöös Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

MAJANDUSRUUM kolmapäeviti kell 11.00–12.00, kordusena kolmapäeva õhtul kell 20.00–21.00 Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koostöös valmiv saade „Majandusruum” toob kuulajani majanduse aktuaalsed teemad ning kõike huvitavat, mis Eesti majanduses toimub. Saatejuht on Vallo Toomet.

23


24

Teated

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Seminar:

Päevakava:

Kohustuslikud nõuded kemikaalide käitlemisel metallija masinatööstuses

9.45 10.00

Osalejate registreerimine, hommikukohv Avasõnad ja sissejuhatus (Annika Metsala, Eesti KaubandusTööstuskoda ja Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum) Veekeskkonnale ohtlikud ained —

9. novemberil Kaubanduskojas

mis need on ja kuidas neid tuvastada? 10.10

Veekeskkonnale ohtlikud ained — mis need on, veekeskkonnale ohtliku

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Balti

aine määratlemine, klassifitseerimine

Keskkonnafoorumiga korraldab 9. novembril kell

ja märgistamine, õigusaktid

10.00-17.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-

(Kitty Kislenko, Balti Keskkonnafoorum)

Kooli 17, Tallinn) koolituse metalli ja masinatööstuse

10.30

Kemikaali ohutuskaart kui teabeallikas

ettevõtetele, et tutvustada kohustuslikke nõudeid

keskkonnaohtlikkuse kohta

ning käsitleda meetmeid kemikaalide asendami-

(Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum)

seks ning ohjamiseks. Kemikaalide käitlemine ettevõttes — nõuded. Ohtlike kemikaalide asendamine.

Eelregistreerumine on vajalik. Koolitus on eelregistreerunutele tasuta!

10.50

Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta (Katrin Juhanson, Balti Keskkonnafoorum)

Koolituse teemad: Kemikaalide käitlemine ettevõttes —

11.10

ohjata/asendada — õigusaktidest

kohustuslikud nõuded (nt REACH, IPPC,

tulenevad nõuded

Vee raamdirektiiv jt)

(Kitty Kislenko, Balti Keskkonnafoorum)

 Keskkonnale ohtlikud kemikaalid — mis need on ja kuidas neid tuvastada; Meetmed kemikaalide ohjamiseks; Ohtlike kemikaalide asendamine — metoodilised alused ja parimad praktikad.

11.30

Kohvipaus

11.50

Kemikaalide asendamise metoodilised alused (Juhan Ruut, Hendrikson & KO)

12.40

andmebaasid internetis

malt 3. novembriks. Juhul kui registreerunud

(Juhan Ruut, Hendrikson & KO)

osaleja seminarile kohale ei tule, esitatakse arve jalid ja toitlustus) katmiseks summas 20 eurot (hinnale lisandub käibemaks). Koolituse toimu-

päevakavas muudatusi.

Eesti suursaadik Lätis —

Mati Vaarmann 24.novemberil Kaubanduskojas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Välisministeeriumiga neljapäeval, 24. novembril kell 8.45-10.15 Kaubanduskojas (ToomKooli 17, Tallinn) järjekordse Hommikukohvi lühiseminari. Seekordsel üritusel esineb Eesti suursaadik Lätis Mati Vaarmann. Käsitletavad teemad: Läti ja Eesti majanduskoostöö seis ja võimalused Läti majanduse väljavaated, majanduskriisi võimalused/ohud Eesti ettevõtjate võimalustest Läti turul Saatkonna roll ja võimalused Eesti ettevõtjate abistamisel

13.00

Lõuna

13.50

Rühmatöö tutvustus

14.00

mist kaasfinantseerib Euroopa Komisjon. Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel

Kemikaalide asendamise teabeallikad: parima võimaliku tehnika juhendid,

Registreeru Koja kodulehel www.koda.ee hilje-

registreerunu osas juba tehtud kulude (mater-

Miks on vaja ohtlikke kemikaale

Hommikukohv suursaadikuga:

Rühmatöö: keskkonnaohtliku aine määratlemine ja asendamine

 Läti kultuurilised iseärasused ja turule pürgijate takistused Suhtlemine Läti ärikultuuris ja bürokraatias

15.30

Kohvipaus

Hommikukohvi seminari osalustasu

15.50

Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu

on Kaubanuduskoja liikmele 7 eurot

16.20

Praktilisi nõuandeid ohtlike

ja mitteliikmele 14 eurot (hindadele

kemikaalide asendamiseks

lisandub käibemaks). Vajalik eelre-

(Juhan Ruut, Hendrikson & KO)

gistreerimine hiljemalt 22. novembril.

17.00

Kokkuvõte, tagasiside andmine (Annika Metsala, Eesti KaubandusTööstuskoda ja Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum)

Lisainfo: ANNIKA METSALA • Tel: 604 0091 • E-post: annika.metsala@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine: PRIIT RAAMAT Tel: 604 0081 E-post: priit@koda.ee


Koostööpakkumised • Riigihanked

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Koostööpakkumised

Riigihanketeated

 Rootsi taastuvenergia küttesüs-

Tekstiil, rõivad, jalanõud

teemide ja muude energiatõhusate ning siseõhku parandavate lahendustega varustaja ja installerimisfirma otsib akrediteeritud paigaldusfirmat ja edasimüüjat. Kood 2011-09-26-003 Saksa IKT sektori müügi- ja marketingiteenustele spetsialiseerunud ettevõte pakub oma edasimüügiteenuseid Saksa turul. Kood 2011-09-28-009 Rumeenia toiduainete ja jookide impordiga tegelev firma otsib tooteportfelli laiendamiseks kontakti tootjatega. Kood 2011-09-28-010 Leedu kvaliteetsete, mittemür-

 Saksa ettevõte otsib erinevatest kangatüüpidest õmblusteenuse ja kangale printimise alltöövõtjat.

 Rootsi alusrõivaste (alussärgid,

Kood 2011-09-29-022 ortopeediliste ja spordikahjustuste ning iluteenuste varustuse tootja otsib edasimüüjat. Kood 2011-10-03-029 Itaalia ettevõtte alustamise, turuanalüüsi ja müügikanalite

keskuste sisustamiseks mõel-

Kood 4378

dud teadustööks vajaliku spet-

 Inglise töö- ja erirõivaste hange. Tähtaeg 04.11.2011. Kood 4379

 Rumeenia saiatoodete vahen-

Ehitus, ehitusmaterjalid

Kood 4380

 Rootsi betoontreppide, käsipuu-

Mööbel, seadmed ja tarvikud ge. Tähtaeg 28.11.2011.

Puit ja puidutooted

vimasinatega varustajat.

Kood 4382

 Rootsi puitgraanulite hange. Täht-

Kood 2011-10-04-025

 Rootsi toolide ja erinevate ist-

aeg 09.11.2011. Kood 4396

mete hange. Tähtaeg on 12.12. 2011. Kood 4383

Teenused

 Inglise paigaldusega valmis-

 Tallinnas avalike mänguväljakute

müüjat.

köökide hange. Tähtaeg 25.11.

tehnilise hoolduse hange. Täht-

Kood 2011-10-10-001.1

2011. Kood 4384

aeg 21.11.2011.

viitade jmt tootja otsib edasi-

Kood 4397

 Poola kummielementide tootja Kood 2011-02-15-010

 Rootsi leiva ja leivatoodete han-

henduste, mh ka patenteeritud

aeg 16.11.2011. Kood 4395

daja otsib tortide, kohvi ja koh-

pakub end alltöövõtjaks.

giasäästlike linnavalgustusla-

04.11.2011. Kood 4394

 Rootsi meditsiinilise mööbli han-

võtjaid Baltikumist (meeste sär-

 Läti pidulike (sh jõuluaja) ener-

de ja reelingute hange. Tähtaeg Rootsi tänavakivide hange. Täht-

meesterõivaste tootjaid-alltöö-

Kood 2011-09-28-023

ked. Kood 4401

kide hange. Tähtaeg 07.11.2011.

Toiduained

gid, püksid, aluspesu, sokid jne).

siifiliste tehnilise varustuse han-

 Inglise džemprite, polode, sär-

turule sisenemisel.

tuseta välireklaamide, siltide,

ja müügiga tegelev firma otsib

jne) hange. Tähtaeg 30.11.2011.

pakub oma teenuseid Itaalia

 Türgi valgustusega ja valgus-

 Rootsi meesterõivaste disaini-

 Eelteade: Tšehhi uute teadus-

aeg 27.10.2011. Kood 4381

Kood 2011-10-04-010

aeg 01.11.2011. Kood 4393

pikad ja lühikesed aluspüksid

loomise konsultatsiooniettevõte

giste ja loodussõbralike auto-

Kood 2011-09-28-014

teinerite ja -kastide hange. Täht-

 Inglise haiglapesu hange. Täht-

pesuvahendite vahendaja otsib edasimüüjaid.

 Inglise jäätme- ja prügikon-

ja kaitseriided

 Inglise haavade parandamist,

25

 Poola ettevõte otsib alumiiniumprofiilide ja OVC-elementide

ge. Tähtaeg 15.11.2011.

NATO ja ÜRO hanked Otsitakse lepingulist tehnilist ja

Kood 4385

administratiivset assistenti ja

tootmiseks alltöövõtjat.

 Rootsi erinevate piimatoodete

kohtuprotsesside spetsialisti liit-

Kood 2011-09-13-013

hange. Tähtaeg on 18.11.2011.

lasvägede meeskonda. Virgi-

Kood 4386

niasse. Tähtaeg osalemiseks

 Serbia ökoloogiliste toiduainete (marmelaadid, moosid ja kom-

 Inglise šokolaadi, kommide,

puude pakkuja otsib edasimüü-

potid) tootja otsib edasimüüjaid.

kondiitritoodete ja kartulikrõp-

 Otsitakse lepingulist lahingula-

jat Eestis.

Kood 2011-08-19-024

sude hange. Tähtaeg 03.11.

bori inseneri (asukoht Poolas).

2011. Kood 4387

Tähtaeg osalemiseks 24.10.2011.

kuni 25-meetriste kunstjõulu-

Kood 2011-09-28-028 Läti metallitööstus, mis toodab

 Eesti pagaritoodete hange (too-

survevaluvorme jpm, otsib eda-

ted hooldekodule). Tähtaeg on

simüüjat.

15.11.2011. Kood 4388

Kood 4400 Erinevad tarvikud ja vahendid

 Läti puidust ja puit-alumiinium

 Rootsi prillide hange. Tähtaeg

akende-uste tootja otsib edasi-

15.11.2011. Kood 4389

müüjat ja pakub end alltöövõt-

 Rootsi ortopeediliste tarvikute ja

jaks.

lisaseadmete hange. Tähtaeg

Kood 2011-09-29-001

10.11.2011. Kood 4390

 Rootsi investeerimisfirma, mis

 Inglise tänavavalgustussead-

investeerib peamiselt biokükvaliteetsete patareide, jälgimistehnoloogiate, haruldaste metallide taaskasutuse ja muu taolise seotud alustavatesse ettevõtetesse otsib uusi investeerimisvõimalusi. Kood 2011-09-29-009

Kood 4399 Eelteade: ÜRO rahuvalvajatele toidu ja seotud teenuste hange.

Kood 2011-09-28-032

tuste, päikesepatareide, kõrge-

24.10.2011. Kood 4398

Koostööpakkumiste põhjalikumad kirjeldused nüüd nähtavad Koja kodulehel http://www.koda.ee /koostoopakkumised.

mete,

valgustulpade,

linna-

mööbli jm hange. Tähtaeg on 25.11.2011. Kood 4391 Masinad ja seadmed

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee

 Rootsi prügikogumissõidukite hange. Tähtaeg 29.11.2011. Kood 4392

Täpsem info: ANNIKA METSALA Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee


26

Uued liikmed

Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapäev, 19. oktoober 2011

Tallinn ja Harjumaa AETERNUM KOOLITUS JA KONSULTATSIOONID OÜ

www.aeternum.ee

529 3202

Psühholoogilised koolitused ja konsultatsioonid

www.df.ee

650 3810

Komplekssete disainiprojektide elluviimine ja koordineerimine.

5340 5795

Puhastusteenus.

www.gravex.ee

627 3406

Karikate ja medalite müük ja graveerimine. Siltide ja viitade valmistamine.

KAGRO GROUP OÜ

www.loodusmaailm.ee

600 9454

Tervisetoodete hulgimüük (s.h õlid, teed, kosmeetika, siirupid). Internetikaubandus.

KPR SPEDITION OÜ

www.kpr.ee

682 6835

Rahvusvahelise autotranspordi organiseerimine. Ekspedeerimine.

5569 1110

Toiduainetetööstuses vajaminevate toidulisandite hulgimüük.

618 0000

Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük. Logistika ja transport.

637 1773

Biokütuse ja puidumaterjalide import Venemaalt. Kaubavedu maanteel.

621 2828

Käsitöötoodete jae- ja hulgimüük.

DF OÜ ELIIT TEENINDUS OÜ GRAVEX BALTI OÜ

www.eliitteenindus.ee

MVL TRADE COMPANY OÜ NORDGATE TRADING OÜ

www.nordgate.eu

POLARPROF OÜ RTO BALTIC OÜ

www.rto.ee

RUMPEK OÜ SNAKIT FOODS OÜ VERSION KOOLITUS OÜ

661 9330

Metallkonstruktsioonide tootmine.

5595 5727

Liha töötlemine.

www.version.ee

644 0371

Täiskasvanute majandusalane koolitus. Sekretäride koolitus.

www.sikeagri.ee

776 8020

Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük, remont ja varuosade müük.

5822 4224

Kogu pere mängumaa „Vudila“ teenuste pakkumine.

502 3860

Kala töötlemine, müük ja transport.

5695 0728

Juurviljade hulgikaubandus.

www.asv.ee

527 2580

Maanteetransport. Põllumajandustehnika müük.

www.grata.ee

736 6472

Tõlketeenused.

www.snakitfoods.com

Jõgevamaa SIKE AGRI OÜ VUDILA MÄNGUMAA OÜ

www.vudila.ee

Pärnumaa EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU TuÜ

www.estofish.ee

HANSAMAJAND OÜ Raplamaa ASV-AUTO OÜ Tartumaa GRATA OÜ

Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 604 0060 • Faks: 604 0061 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee

Teenuste osakond

Raamatupidamine Kaubanduskoja Tartu esindus Kaubanduskoja Pärnu esindus Kaubanduskoja Kuressaare esindus

Tel: 604 0077 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 604 0080 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 604 0082 • koostööpakkumised Tel: 604 0060 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Tel: 604 0089 • liikmeks astumine • Tel: 604 0086 • liikmesuhted Tel: 604 0088• avalikud suhted Teataja toimetus • toimetaja Kaidi Talsen • Tel: 604 0085 • E-post: kaidi@koda.ee Tel: 604 0067 Pikk tn 14, 51013 Tartu • Tel: 744 2196 Rüütli 39, 80011 Pärnu • Tel: 443 0989 Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757

Kaubanduskoja Jõhvi esindus

Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950

Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Turundus- ja liikmesuhete osakond


Eksportööride koolitused 2011—2012 Ärihooajal 2011-2012 jätkab Kaubanduskoda juba heaks tavaks kujunenud ekspordivaldkonna koolituste korraldamist. Ajavahemikus september 2011 kuni märts 2012 viiakse läbi koolitusprojekt „Ekspordivaldkonna koolitused 2011“. Ekspordivaldkonna koolitused on suunatud väikeste ja keskmise suurusega tegutsevatele eksportööridele. Osalejatele jagab teadmisi suurte kogemustega lektor Jakob Saks. Kaasatud on ka praktikud ettevõtetest.

VÄLISMESSIKOOLITUS Eesmärk on luua eeldused ettevõtete ekspordimahtude ja konkurentsivõime suurendamiseks välisturgudel läbi teadliku tegevuse messidel. Koolituse viib läbi Jakob Saks JAKOB SAKS on pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ekspordijuht. Lisaks on ta aastaid tegelenud ettevõtete konsulteerimise ja koolitamisega, viinud läbi arvukaid ekspordi- ja messikoolitusi, töötubasid ning õppereise. Ta on edukalt aidanud uutele turgudele nii Eesti, Taani kui ka Hispaania ettevõtteid. Jakob Saks on koolitus- ja konsultatsioonifirma Vihje OÜ tegevjuht ja omanik.

Lisainfo ja registreerumine: Lidia Friedenthal Tel 604 0077 • E-post: lidia@koda.ee Haili Kapsi Tel 604 0078 • E-post: haili@koda.ee Marju Naar Tel 604 0092 • E-post: marju.naar@koda.ee

Tartu • Raadimõisa Hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartumaa) • 26. oktoober Pärnu • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Ringi 35) • 17. november Jõhvi • Kaubanduskoja Jõhvi esindus (Pargi 27) • 15. detsember (vene keeles)

MÜÜGIVÕRGU ARENDAMISE JA LOOMISE KOOLITUS Eesmärk on jagada ettevõtjatele praktilisi teadmisi, kuidas arendada ja hallata müügikanaleid sihtturgudel: moodustada vajalikku kontaktvõrgustikku, arendada müügivõrku ning kuidas seda saavutada ka piiratud eelarvega. Koolituse viib läbi Jakob Saks.

Tartu • Raadimõisa Hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartumaa) • 24. oktoober Pärnu • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Ringi 35) • 15. november Jõhvi • Kaubanduskoja Jõhvi esindus (Pargi 27) • 13. detsember (vene keeles)

Registreerumine Kaubanduskoja kodulehe www.koda.ee kaudu. Osalustasu 19,17 eurot üks päev (sisaldab käibemaksu). Osalustasu sisaldab toitlustamist ja seminarimaterjale.

Ekspordivaldkonna koolitused 2011/2012 toimumist kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond ning koolitused toimuvad koostöös EASiga.

TURU-UURINGUTE KOOLITUS Eesmärk anda lihtsaid, praktilisi ja reaalses elus kasutatavaid teadmisi info hankimise kohta. Aidata mõista ettevõtte infovajadusi ning anda teadmised ja oskused, kuidas piiratud eelarve puhul need vajadused rahuldada ning turu-uuringute läbiviimisega ise hakkama saada. Koolituse viib läbi Jakob Saks.

Tartu • Raadimõisa Hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartumaa) • 25. oktoober Pärnu • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Ringi 35) • 16. november Jõhvi • Kaubanduskoja Jõhvi esindus (Pargi 27) • 14. detsember (vene keeles)


Kaubanduskoja Teataja  

Kaubanduskoja Teataja nr 18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you