Page 1

№ 12 (25)

желтоқсан 2011 декабрь

С Новым годом, КАУ! Уважаемые коллеги! Дорогие студенты! Мы провожаем в историю еще один год нашей жизни. Год, богатый на яркие собы­ тия, главное из которых – 20-летие Неза­ висимости нашей страны. Эта дата оказа­ ла большое влияние и на жизнь коллектива Казахско-Американского Университета. Сделано много хороших, добрых и полез­ ных дел. Хочу выделить одно из важнейших достижений в уходящем году – как вы зна­ ете, с 1 ноября 2011 года КАУ стал членом Международного Альянса по Инновациям, Технологиям и Образованию (IAINTECHED), который предполагает участие универси­ тета в различных образовательных про­ граммах США. Это весомое признание наших успехов в области образования. Среди мероприятий, посвященных 20-летию Независимости РК необхо­ димо отметить межвузовскую сту­ денческую научно-практическую конференцию «20 лет по пути про­ гресса и демократии», в работе которой приняли участие предста­ вители восьми вузов и колледжей Алматы - КазНУ им.аль-Фараби, Университет Туран, АЭСА, Уни­ верситет международного биз­ неса, КазГАСА, АКС при КАУ, КазНМУ, КазЭУ им. Рыскулова. Другое значительное меро­ приятие – это Республиканская научно-практическая конферен­

ция «От истоков государственности к миро­ вому сообществу», прошедшая с участием представителей семнадцати ВУЗов Казах­ стана и гостей из России - КБТУ, КазМУиМЯ им. Аблайхана, KIMEP, Университета им. С. Демиреля, Университета «Туран», Ка­ зЭУ им. Рыскулова, Ульяновского государ­ ственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, Жезказганского универ­ ситета имени О. А. Байконурова, КазАТК им. Тынышпаева, АУЭС, КазНПУ им. Абая, КазНУ им.аль-Фараби, Атырауского Инсти­ тута нефти и газа, Финансовой Академии, Западно-Казахстанского Технологическо­ го колледжа, КазНТУ им. Сатпаева. Наши общие планы и проекты уже обо­ значили образ 2012 года как года, кото­ рый будет проходить под знаком 15-летия КАУ. Значит, впереди напряженная работа для достижения новых успехов и творче­ ства, реализации замыслов, активных по­ исков и открытий. Преподавателям и сту­ дентам, всем, кто сегодня трудится и идет вперед, осваивая новые знания, желаю блестящих идей, свершений, достижения новых вершин, благодарных студентов и мудрых, терпеливых преподавателей. Не останавливаясь на достигнутом, постоян­ но двигаясь вперед, мы сможем постро­ ить образовательную систему, отвечаю­ щую самым современным устремлениям общества.

Пусть в 2012 году преумножается всё, что Вам дорого, чем Вы гордитесь, а дома всегда царят тепло, уют, согласие и благо­ получие. Крепкого здоровья всем, счастья, добрых перемен в жизни, благополучия и оптимизма! С Новым годом!

Құрметті Қазақ-Америка Университетінің оқытушылары мен студенттері! Сіздерді келе жатқан Жаңа 2012 жылмен шын жүректен құттықтаймыз! Жаңа жыл! Жаңа күн! Жаңа өмір! Бұл күн бол­ мастағы бояудың барлығын үміттен, қуаныштан, ма­ хаббаттан алып, айналаға нұр болып шашылады, осы шашылған нұр әрбіріміздің шаңырағымызға шуақ бо­ лып тарайды. Қай-қайсымыз болсақ та, осы мерекелік кештен келесі Жаңа жылға дейін жүрегімізге есте қалатындай бір сезімді себелейміз, ол сезім бізді келесі жылға дейін үмітпен жетелеп отырады. Жаңа жыл әрбір шаңыраққа құт, береке, ырыс алып келсін! Өткен жылға көз жүгіртетін бол­ сақ, қажырлы еңбек, дос­тық, өз күшіміз бен бі­лімге деген се­ нім университетіміздің көр­кейіп, гүлде­ну­ іне жол ашты. Бір жыл ішінде көптеген жетіс­тіктерге жет­ тік. Оның ішін­де Қ а з а қ - А м е ­р и ­к а Уни­вер­си­теті көп­ теген ше­тел универ­ ситеттермен нә­ти­ желі келісімсөздер жүр­гіз­ді.

Бірақ, менің ойымша, бағын­ дырар биіктіктер әлі алда.. Студенттердің жылдан жылға талапты да талант­ ты, батыл да алғыр, зерек те зерделі болуына ықпал еткен оқытушылардың жемісті де жасампаздық еңбектері үшін алғысымыз зор. Халқымыз ырым-жора­ малға қалтқы­сыз сеніп, Жаңа жыл қалай басталса, жыл солай аяқталады деп пайымдайды. Сондықтан да Жаңа Ұлу жылында әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік, отбасыңызға баянды бақыт пен бақ-береке тілейміз! Жаңа жыл - бірлік пен татулықтың жылы болсын! Әр отбасы үшін ырыс пен бе­ реке жылы болсын. Аспандарымыз ашық, денсаулықтарымыз мықты болсын! Жаңа 2012 жыл уни­ верситетіміздің босаға­ сын қуанышпен, жаңа жемістермен аттасын! Халықаралық қатынастар 2C мамандығының студенттері

А. С. Сарымсакова, проректор по академическим вопросам КАУ

Ел Тәуелсіздігіне жыл

Елім үшін аңсаған тәуелсіздік, Жауға шаптың қарсылық, қол көтеріп. Әділет үшін күрескен ұлыларға, Күні бүгін отырмыз басты иіп. Жауыздың ешбірі жоқ жаза көрген, Қашанда қиянаттан қазақ өлген! Көк тудың қасиетті киесі атар, Сабынан ұстамасақ таза қолмен! Астанамыз бас қала боп гүлдедік Шекараны бекіттік, белгі сыздық, БҰҰ –ға кірдік те төл теңгемен Дәлелденді қазақи тәуелсіздік! Алла қолдап елімді, Алла жақтап, Жасай берсін жасампаз тәуелсіздік! Әрқашан да мақтанамын жеріме, Қазыналы, дархан, байтақ еліме. Ешбір қала тең келе алмас өзіңе, Тілеймін мен бейбітшілік еліме. Е. Дауитов, 1 курс Журналистика


2 Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығы құтты болсын! «От истоков государственности – Ұлы таулар аласармайды, к мировому сообществу» Ұлы есімдер ұмытылмайды!

В МОК, Кампусе КАУ прошла Республиканская научно-прак­ тическая конференция, посвященная 20-летию Независимости Ре­ спублики Казахстан «От истоков государственности - к мировому сообществу», которая открылась с пленарного заседания.

Модератором выступил к.ф. н., ассо­ циированный профессор Н. К. Бегалиев. На пленарном заседании с интересными докладами выступили М. Ж. Абдиров, д.и.н., профессор КБТУ на тему «Неко­ торые проблемы истории Казахстана», С.Г. Азербаев, к. и. н., доцент КазМУиМЯ им. Аблайхана - «20 лет независимости РК, личностный фактор в дипломатии». Живой интерес вызвал доклад D. Soltys Dr.PhD KIMEP «The uneven road to inclusion of environmental civil society in Kazakhstan’s policymaking arena». В работе конференции приняли уча­ стие около 70 человек, представители семнадцати ВУЗов - КБТУ, КазМУиМЯ им. Аблайхана, KIMEP, Университета им. С. Демиреля, Университета «Туран», КазЭУ им. Рыскулова, Ульяновского государ­ ственного педагогического универси­ тета им. И. Н. Ульянова, Жезказганского университета имени О. А. Байконурова, КазАТК им. Тынышпаева, АУЭС, КазНПУ им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби, Атырау­ ского Института нефти и газа, Финансо­ вой Академии, Западно-Казахстанского

Технологического колледжа, КазНТУ им. Сатпаева. Пленарное заседание продолжилось работой в секциях по четырем направле­ ниям: «Правовое государство и граждан­ ское общество как формат саморазвития Республики Казахстан», «Языковая поли­ тика РК: наука, образование и культура», «Место и роль Казахстана в мировом гло­ бализационном процессе» и «Эволюция развития IT и ТК систем в Казахстане». В каждой секции выступили от 12 до 15 до­ кладчиков. Доклады прозвучали на рус­ ском, казахском и английском языках с демонстрацией видеопрезентаций. В рамках конференции отражались достижения РК за годы независимости в целом и в области научного исследова­ ния в частности, ставились проблемные задачи и пути их эффективного решения. В ходе конференции были установлены горизонтальные связи для дальнейшего научного сотрудничества.

Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы қар­ санында Қазақ-Америка университеті жанындағы Алматы байланыс коллед­ жінде Желтоқсан оқиғасына қатысқан қайраткерлерімізбен кездесу кеші өтті. Оған Желтоқсан оқиғасының куә­ герлері Қ.Күзембаев, К.Отарбаев, Д.Жеңісов қатысты. Кездесу кешіміздің мақсаты – жас ұрпақты патриоттық, отансүйгіштік сезімде тәрбиелеуді көздеді. Биылғы жыл еліміз үшін ерек­ ше жыл. Олай дейтініміз, біріншіден еліміздің көк байрағын биікке желбіретіп, Тәуелсіздігін әлемге мойындатқанына 20 жыл. Ал, осы Тәуелсіздікке жетуге тікелей ат салысқан кешегі Желтоқсан оқиғасына аттай 25 жыл болып отыр. Осы Желтоқсан оқиғасы тарих беттеріне мәңгі өшпес із салып кетті. Бүгінгі ұрпақ осы оқиғаны аса құрметпен еске алады. Кездесу кешін ұйымдастырушылар: колледждің тәрбие ісі жөніндегі орынба­ сары Тойшибекова С.С; қазақ тілі пәнінің оқытушылары Жингиш С.Ж; Думшебае­ ва А.Т; информатика пәнінің оқытушысы Тоқсанбекова А.А. Кездесуге колледж­ дің 1,2,3 курс оқушылары қатысып,

Желтоқсан оқиғасының куәгерлеріне өзде­рінің сұрақ­тарын қойып, пікірле­ рімен алмасты. Сонымен бірге оқушылар өздерінің өнерлерін көрсетті, өлең оқып, ән айтты. Осы кештен келген қонақтар, оқушылар үлкен әсер алып қайтты. Ерлерді ұмытса да ел, сел ұмытпас, Ерлерді ұмытса да ел, жел ұмытпас. Ел үшін жанын қиып, жауды қуған, Ерлерді ұмытса да ел, бел ұмытпас. Ел үшін төккен ерлер қанын жұтып Ерлерді ұмытса да ел, жер ұмытпас. Арқаның селі, желі, шөлі, белі

Ерлерді ұмытпаса ел ұмытпас,- деп Мағжан ағамыз айтқандай дүниені дүр сілкіндіріп, қазақ елінің бостандық туын көтерген ерлеріміз мәңгі есте қалары сөзсіз. Бұл күн – жалынды жастарымыздың тәуелсіздік көксеген рухы алаулаған күн! Бұл күн – азаттық үшін алысып, на­ мыс үшін шабысып, басты бәйгеге тіккен күн! Сондықтан да, бұл күн ешқашанда ұмытылмақ емес, қандай жағдайда да болсын, атаусыз қалмақ емес. Олай болса, жарқын болашақтың беташары болған Желтоқсан еліміз бен жеріміз үшін, қабырғалы халқымыз үшін, ұлтымыз бен ұлысымыз үшін маңызы зор тарихи белес. Ә. Думшебаева, C. Жингиш, Алматы байланыс колледжінің оқытушылары

У. Оржанова, зам. декана по ВиНР

Тәуелсіз елдің еркін ұрпағымыз «Тарихтың көзі де, өзі де – адам» Біздің қазіргі оқушыларымыз Қазақ­ стан тәуелсіздік алғаннан 3-4 жылдан кейін өмірге келгендер. Олар Қазақ­ станның тәуелсіздікке қалай келгенін саналы да терең ұғынады. Колледжінің студенттері: «Қарыздар ұрпақ қан кешіп өткен жандарға, солардың арман іздері жа­ тыр таңдарда!» – деп, күллі әлемді дүр сілкінткен 1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан оқиғасына 25 жыл және тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерей тойын атап өтуді өздерінің парызы са­ нап, 30- қараша күні өздерінің жүрек жарды үлестерін ән-жырмен білдірді. Колледжінің 11- РЭ и С – 609р тобы

...Күрделі кезеңнің күйбеңімен жүріп, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңызын толық дәрежеде бағалап үлгер­ ген жоқпыз. Нұрсұлтан Назарбаев

өздерінің таным сабағына дайындаған Power Point слайдында, 1986 жылы 16-желтоқсанда Алматы қаласында мыңдаған қазақ жастары наразылық білдіріп, «Тәуелсіздік керек, қазақ халқының өз көсемі сайлансын!» де­ ген ұранмен шыққанын және қазақ халқын дүние жүзіне танытқан бұл оқиғаның алғашқы құрбандары – Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Жансая Сабитова, Сәбира Мұхамеджанова, Ер­ бол Сыпатаевтарды 1 минут еске алып, олардың рухтарына тағзым етті. Осыдан соң, Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арналған шағын композиция­ ны сахнаға алып шықты.

Осыдан 20 жыл бұрын, яғни 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін салтанатты түрде жариялады. Енді біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз Қазақстан. Біздің туысымыз – тәуелсіздік, тілегіміз – бейбітшілік, тыныштық. Біз, жастар, күш қолдану мен жанжал атау­ лыны болдырмауға бар ерік жігерімізді аямаймыз. Тәуелсіздік – қазақ халқының сан ғасырлық асыл арманы. Қазақ тамырын тереңге жіберген, осынау қасиетті дала­ сынан табан аудармаған халық. «...Өмір тегін келген жоқ, түсін балам Бақыт төрін тым жылдам ұсынбаган Тұрақ таппай бир жерге көшіп қонып Қараша үйде өткізге қысың бабаң...» деген өлең жолдары осыған айғақ. Иә, қазақ халқы тәуелсіз мемлекеті бар, өзгелермен тең тұрып, иық тірестіре алатын ұлтқа айналды. Қазіргі Қазақстан – осы қазақ жерінде өмір сүріп жатқан барлық ұлттың Отаны. Оны мына өлең жолдары арқылы жеткізуге болады: Ұясы ол – туысқанның, бауырластың Ұясы ол – бақыт үшін қаруластың Ұясы ол – өнер ғылым ғажайыптың Ұясы ол – таланттардың, дарындардың Отаны – Қазақстан алыптардың Ғарышқа оның даңқын алып бардым Көр! Әлем қазақ деген бауырласты Ақ пейіл ғаламдағы халықтардың 20 жыл!!! Бұл аз ба, көп пе? Осы 20 жыл ішінде қазақстандықтар елбасшысымен бірге жаңа Қазақстанды құрды. Жаңа

дәстүр, жаңа өмір салтына ие болдық. Мемлекетіміз жаңа шаңырақ көтерді, ке­ зек күттірмес көптеген жаңа реформалар құрылды, жаңа білім беру саласын құру және оларды жүзеге асыру тұрды. Өмірге тәуелсіз басылымдар, ұлттық теле- радио арналар келді, олардың сан дәрежесі өсті. Осындай ауыр жүкті иыққа салып көтеру және іс жүзінде өмірге енгізу бір жылдың шаруасы емес еді. Қазіргі Қазақстанды осыдан 20 жыл бұрын көзалдымызға елестету мүмкін де емес еді. Халқымыз: «Елу жылда, ел жаңа» деген мәтелді бе­ кер айтпаса керек. Күн, ай, жыл өткен сайын Қазақстан жері көркейе беретініне еліміздің болашағы – жастар кәміл сенімді. Мағжан Жұмабаевтің «Мен жастарға сенемін» өлеңі осы орайға сай оқылды. Қазақстан – Тәуелсіздік бесігі, Бесігімде тербеледі дос үні, Ұлттардың ұйып тұрған ұясы, Ұмытпайық, ұлықтайық осыны. Студенттер тақырыпқа сай бірнеше өлең оқып, ән шырқады. Әсіресе, Ілиясова Мария орындаған «Қасқалдақ», «Моя Зем­ ля», «Қазақ елі» әндері тыңдаушылардың құлағында. Қанафиянов Талант Мұхтар Шахановтың «Тәуелсіздік» өлеңін оқыды. ...Қуан халқым! Қуанатын күн бүгін, Серпіп таста мұнды жүрек түндігін Шарықтайық, шаттанайық, тынбайық Тәуелсіздік күнін бүгін халқым бірге тойлайық.... (өлеңнен үзінді). Р. Хайрлиева, ҚАУ жанындағы АБК-інің оқытушысы


3

This is ROTARACT

Rotaract is the youth brunch of the in­ ternational organization Rotary Interna­ tional for adult people aged between 18 and 30 years old who wishes to change the society to the better side by spread­ ing the ideals of humaneness, tolerance and mutual assistance.

Today there are 8,400 Rotaract clubs in more than 170 countries. The youth movement unites more than 186 thousands of students and young professionals all over the world. This fact says that the role of youth in modern dy­ namically developing world becomes higher than it ever used to be. The Rotaract club of Almaty was created by a group volunteers in 2009, most of them were and are students of Kazakh-American University. For these almost three years our club had turned into life a lot of bright and quite effective projects and charitable ac­ tions together with volunteers and adminis­

tration of KAU. This year, the 2011, was magnificent bring­ ing our club a lot of achieve­ ments and results which I really wish to share with you about. In February and November we had two joint events with invited volunteers who were gathering special aid for orphanages. Also we had guests from Bishkek Rotaract Club in February. In April 2011 our club jointly with Zhasyl El and volunteers of KAU had proj­ ect called “Let’s Green the World” where we were showing children how to plant a tree, in the same time our twin club in Bodrum was planting orange trees. In May we had cultur­ al program with Baganashyl Orphanage. In May our club provided places for internships for students in the framework of the “Young

Specialist” project, in the same month we had celebrated our second annual concert for veterans devoted to the 66th Anniversary of the Great Victory. In June our 6 delegates visited the Annual District Conference in Tur­ key and won 2 awards for outstanding proj­ ects. In September our club together with the Rotary Club of Almaty and initiative group “Play 4 life” organized charitable tennis tour­ nament. In October 4 of our members visited Rotaract club of Bishkek.

«Осень – пора туманов и балов» И снова осени портрет Природа вешает в гостиной. Под звуки песни журавлиной. Под листьев золотистый свет.

Добрый вечер, дорогие друзья! Се­ годня в этот зал нас пригласила романти­ ческая, загадочная, чарующая, непред­ сказуемая, степенная госпожа.

Она в вуали из дождя, Ее прихода не пропустим... И предадимся легкой грусти, Ей объясненья не найдя. Для кого-то осень время печали и гру­ сти, но не для Алматинского колледжа связи. Для каждого из нас осень – это на­ чало нового учебного года. 8 ноября в на­ шем колледже проводился бал. Осенний

бал собрал студентов 1 – 3 курсов. Все в предвкушении рассаживались на места, пока учащиеся с волнением готовились к выходу. Нако­ нец, готово. Ведущие Асем Базар­ баева и Жания Сергаликызы открывают бал. Программа была яркой и юморной, го­ стям не пришлось грустить. Зрители морально поддер­ живали конкурсантов, помо­ гая им чувствовать себя сво­ бодно на сцене. Было много конкурсов, но самым весе­ лым, вызвавшим бурю эмо­ ций оказался своеобразный турнир «Я звезда». Жюри, в состав которого вошли пре­ подаватели Н. Б. Джайлаубе­ кова, В. М. Ишмухамедова, А. К. Аюпова, с пристрастием оценивало каждое выступле­ ние. В перерыве между конкурсами показали свои творческие возмож­ ности учащиеся А. Фила­ тов, Р. Алиев, А. Достай, Р. Энгель. Ну, а завершился праздник вручением ко­ роны Королеве бала. А почетные звания Короля и Королевы были прис­ воены Тамерлану Камие­ ву и Айгерим Айтбаевой. С.Тойшибекова, зам.по ВР АКС А. Базарбаева, студентка АКС

Expanding connections, during 2011 year our club had signed 3 Twin Club Agree­ ments with Rotaract club of Bodrum, Rota­ ract club of Jumeirah-Dubai and Rotaract club of Bishkek, you even can see now our logo on 7,500 screens of QIWI payment ter­ minals. During this year we have organized 4 charitable events for orphanage children, and this is not the end. Our well-known ac­ tivists from KAU are Zheniszhanova Shynar, Gusseva Alena, Odentsev Yuriy, Kassymova Nazgul, Kabdyzhanov Yernar, An Oksana, Natalya Tagviasvhili, Kalibekov Batihan, Uzarbekova Saniya, Van Lele, Chirhanov Ra­ himzhan, Mazhitova Anna, Gnoevoy Stanis­ lav, Kozhabek Dalen, Michael Seifert, Alina Koshevaya, Ashirova Nargiza , Bessenova Gulbashyn, Moisseenko Kristina, Beitleuov Abylai, Rak Veronika, Tabazhanova Aizhan, Kabakanova Assem, Bogoslovskaya Tatya­ na, Tovkacheva Yelena. Our club is planning for bigger projects directed on students. We appreciate your invaluable support and con­ fidence. On behalf of the Rotaract club of Al­ maty I wish you a Happy New Year and invite every person to join our active club. Stepan Shramko, сlub President 2011-12

Важный разговор на острую тему Ежегодно, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом в КАУ проходят встречи с сотрудниками СПИД Центра, проводится конкурс газет

В этом году Комитет Студенческо­ го Самоуправления для проведения интерактивного урока пригласил кура­ тора Центра СПИД по Бостандыкскому району. Лекция была интересной и со­ держательной. Молодые люди посмо­ трели фильм, в котором рассказыва­ лась история появления СПИДа, пути передачи, а также лечения. На пре­ зентации были представлены реаль­ ные факты - статистика заразившихся людей, как в мире, так и в Казахстане. Студенты многое узнали, в ходе бе­ седы задавая вопросы специалисту СПИД центра. К сожалению, познава­ тельной литературы гости не предста­ вили, ссылаясь на ее отсутствие. Ю. Оденцев, председатель КСС


4 Молодое поколение – будущее страны! В пресс-центре Интерфакс Казахстан состоялась офици­ альная церемония награждения участников публицистическо­ го конкурса «20 лет Независимости глазами молодежи», при­ уроченного к 20-летию Независимости Республики Казахстан. Организатором конкур­ са выступило общественное объединение «Primus inter pares – PIP», при поддержке Государственного фонда раз­ вития молодежной политики г. Алматы, а также газет «Ве­ черний Алматы» и «Алматы Ақшамы». В конкурсе приняли уча­ стие 113 студентов. КАУ представляли студенты Е.Хоружевская, А.Ма­житова, С.Федосеева, Р.Чирханов, Е.Жу­мадилда. 15 лучших ра­ бот были отобраны для пуб­ ликации в юбилейном сбор­ нике «20 лет Независимости глазами молодежи» тиражом в 500 экземпляров. Будучи непосредственным участни­ ком конкурса, хотелось бы отметить вы­ сокую гражданскую активность студен­ тов, их патриотическую позицию. Все работы отражали индивидуальное ви­ дение молодого поколения на процесс становления нашей республики. Еще у истоков основания независимого Каза­ стана формирование государственной молодежной политики являлось одним из приоритетов государственной стра­ тегической программы. В целях созда­ ния законодательно-правовой базы для защиты прав молодежи был издан Закон

«О государственной молодежной поли­ тике». Ее реализацию осуществляет ряд государственных уполномоченных орга­ нов проведением различных творческих конкурсов, научных конференций, фо­ румов, опросов. Однако на фоне общей численности молодежи, составляющей сегодня 29,2 процента от всего населе­ ния, привлечение к реализации молодеж­ ной политики желает лучшего, особенно в студенческой среде. Зачастую молодые люди в возрасте до 29 лет не имеют пред­ ставления о том, что они относятся к этой социальной категории, с соответствую­ щими правами и обязанностями. Пробле­ ма низкой информированности общества в этой сфере обуславливается отсутстви­

Время не стоит на месте,

праздник приближается!

Начало декабря. Последняя неделя осеннего семестра. Сдача самостоятельных работ, написание рубежных тестов, ожидание фи­ нальных экзаменов отодвинули всяческое восприятие Нового года, и только проезжая по городу и видя наряженные витрины и офисы, понимаешь, что Дед Мороз уже наполняет свой сказочный мешок подарками. Для нас, первокурсников, неожидан­ ным праздником стало участие в качестве гостей в торжественной церемонии за­ жжения Новогодней елки Бостандыкского района на Площади возле Парка Первого Президента Казахстана. Церемония про­ ходила одновременно с зажжением Глав­ ной Новогодней елки г.Алматы. А старт новогодним елкам дала 25-метровая красавица на основной площади нашей страны перед Акордой. Торжественную церемонию зажжения открыл заместитель акима Бостандык­ ского района Саят Агибаев. В почетной

миссии зажжения праздничных огней по­ могали ветеран Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости, профессор КазНУ им. аль-Фараби Габбас Жуматович Жуматов, ученик 11-го класса специализированной школы-лицея для одаренных детей №165, неоднократный призер районных и городских олимпиад Темирбек Мынбаев и ученица 5-го клас­ са школы-лицея № 146, победительни­ ца конкурса «Шәмші әндері, Муқағали әндері» Томирис Жангазинова. В приветствиях выступающих отме­ чалось, что уходящий Новый год – осо­ бый. Он отмечен знаменательной да­ той - 20-летием Независимости нашего общего дома –Казахстана. Праздничное настроение помогали создавать арти­ сты цирка, ростовые куклы. Игры, ат­ тракционы, фейерверки сопровождали весь вечер, а вместе с нами веселились и кураторы А. Ергалиева, Л. Рахимова, В. Ишмухамедова. С этого момента действительно по­ чувствовалось приближение Нового года, и даже предстоящие впервые экзамена­ ционные испытания не казались уж таки­ ми непреодолимыми. Хотелось быстрее все сдать, купить праздничные подар­ ки близким и ожидать фантастическую Новогоднюю ночь, в которую мы от всей души пожелаем всем друзьям и близ­ ким мира и процветания, и, конечно, са­ мим себе - счастливой юности, приятных встреч и ... подарков от Деда Мороза.

ем необходимой информа­ ции о социальных службах для молодежи, недостатком телепередач, освещающих ее интересы, социальной рекламы, направленной на ее реализацию. Основные принципы успешной реализации мо­ лодежной политики - мас­ совость и интеграция моло­ дежи в единую общность, объ­ единенной в деятельности на пользу процветающего Казахстана. Для этого не­ обходима более доступная связь студентов, школьни­ ков, молодых предпринима­ телей с государственными и неправительственными организациями. На пресс-конференции, посвященной презента­ ции конкурсного сборни­ ка, начальник Управления по вопросам молодежной политики Бахтияр Макен отметил, что, не смотря

на значительные продвижения в реали­ зации молодежной политики, уровень активности молодежи желает лучшего. Он обратился с просьбой к присутствую­ щим журналистам и участникам активнее освещать эти вопросы, подчеркнув, что активная гражданская позиция молодого поколения – залог процветания и разви­ тия страны в будущем. А. Мажитова, 1 курс Журналистика

Чемпионат КАУ по футзалу С 28 ноября по 3 декабря про­ шел чемпионат КАУ по футзалу, посвященный 20-летию Незави­ симости РК. Соревнования прош­ ли в заново отремонтированном зале спорткомплекса МОК. Хочется отметить заботу руководства нашей корпорации о здоровом образе жизни наших студентов, ППС и сотруд­ ников МОК. Можно сказать, что во время летних каникул был полностью обновлен наш спорткомплекс, как сейчас принято говорить, на высочайшем европейском уровне. Новое напольное покрытие, со­ временное спортивное оборудование, специализированные спортивные залы, летние игровые площадки и теннисные корты делают спорткомплекс одним из лучших в городе. Наши студенты высоко оценили каче­ ство покрытия и спортивного оборудова­ ния зала. В чемпионате участвовало 14 команд всех учебных подразделений КАУ - студенты бакалавриата, колледжа при КАУ и 9-11 классов Школы при КАУ.

В результате упорных соревнований 1 место выиграла команда 3-курса КАУ. Свою лепту в ее успех внесли А. Джаид, Н. Каке­ лов, Б. Калибеков, Р. Ахметкариев, Р. Мака­ шев, М. Зейферт, К. Жунусов, Д. Бекжанов. 2-место заняла команда 2 курса КАУ. В тройку сильнейших вошла команда «Орбита» колледжа при КАУ. Лучшим на­ падающим признан студент 3-курса КАУ Джаид Аюб. Лучшим защитником показал себя студент колледжа при КАУ Нурму­ хан Нуржан, лучшим вратарем - студент 2-курса КАУ Тутадзе Мейрали. Команда-победительница Чемпиона­ та КАУ награждена Кубком, игрокам вру­ чены дипломы 1 степени и памятные при­ зы. Призеры и лучшие игроки чемпионата удостоены дипломов и памятных призов. Следует отметить квалифицирован­ ную работу судейской коллегии и сотруд­ ника службы безопасности Бекена Дю­ сенбаева, секретаря-секундометриста Л.А. Веселую, которая вела протоколы соревнований и четко контролировала матчевое время. В. Иваненко, инструктор СК КАУ

М. Рахымбай, группа 11-РЭиС -608 Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации № 10440-Г, выданное 16.10.2009 г. Министерством культуры и информации РК, комитетом информации и архивов.

Над номером работали: начальник международного отдела Д.Б.Бейсен

Редактор А.К. Агибаева Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

Адрес: г.Алматы, ул. Торайгырова, 29 Тел. 226-81-06, www.kau.kz, info@kau.kz

Казахско-Американский Университет Отпечатана в типографии Hiqh Technoloqy Мынбаева 43. Тираж 1000 экз. Период. – 1 раз в месяц

№12, 2011  

Студенческая газета

Advertisement